Реалізація принципу змагальності сторін в цивільному судочинстві.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснений науковий аналіз однієї з конституційних засад судочинства, принцип змагальності. Розглядаються думки відомих теоретиків щодо структурної і змістовної побудови принципу цивільного судочинства, участь сторін у судовому змагальному процесі, а також місце і роль у ньому суду

Ключові слова: принцип змагальності, змагальність сторін, засада змагальності, змагаль­ний процес, цивільне судочинство, предмет доказування.

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ одного из конституционных принципов судопроизводства, принцип состязательности. Рассматриваются мнения известных теоретиков относительно структурного и содержательного построения принципа гражданского судопроизводства. Рассматривается участие сторон в судебном состязательном процессе, а также место и роль в нем суда.

Ключевые слова: принцип состязательности, состязательность сторон, состязательный процесс, гражданское судопроизводство, предмет досказывания.

Annotation. In the article the scientific analysis of one is carried out of constitutional principles of the legal proceeding, principle of contentionness. Opinions of the known theorists are examined in relation to the structural and rich in content construction of principle of the civil legal proceeding. Participating of sides is examined in a contention trial, and also place and role in him to the court.

Keywords: principle of contentionness, contentionness of sides, principle of contentionness, contention process, civil legal proceeding, article of finishing telling.

 Постановка проблеми: забезпечення правильного і ефективного застосування правових норм  супроводжується неухильним дотриманням  у здійсненні судочинства принципів, які закріплені  у Конституції : верховенство права; законість; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а їх імплементація  у цивільне процесуальне судочинство повинна покращити правове становище  його учасників  та забезпечити винесення законного і справедливого рішення по справі.

Особливе місце в системі принципів цивільного процесу займає принцип змагальності, який є ключовим у досягненні завдань цивільного судочинства. Нині принцип змагальності підданий трансформації порівняно з радянським періодом, в якому  правосвідомість суспільства тривалий час виховувалось на таких публічних інтересах, як державність, суспільний інтерес, рівність.

Уперше за всю історію України в її основному документі — Кон­ституції України ст. 129 визна­чені основні засади судочинства.  За своєю юридичною сутністю основ­ні засади судочинства — це його кон­ституційні, міжгалузеві принципи, які мають фундаментальний характер для різних видів судочинства: цивільного, кримінального, адміністративного. Зазначаючи у

ч. 4 ст. 129 Основно­го Закону держави, що законом можуть бути визнані й інші засади судочинства, та­ким чином закріплено норму про те, що засадами судочинства можуть бути лише ті, що передбачені законом. Усі інші ідеї, навіть високоморальні, над­звичайно важливі, але не закріплені в законі, не можуть бути керівними, обов´язковими для виконання.[1, c. 24]

За словами українського правознав­ця  В. Тертишника, знання засад судо­чинства сприяє правильному розу­мінню змісту інших правових норм.

Відомі правознавці В. Комаров стверджує, що при здійсненні судочинства конституційні засади не допускають ніяких винятків, їм притаманна найбільша стабіль­ність. Невиконання приписів процесу­альних норм, що містяться у процесу­альному законодавстві та ґрунтуються на конституційних засадах судочин­ства, визнається безумовною підста­вою скасування судових рішень і пов´язується з суттєвим порушенням судових процедур, які здебільшого не сумісні з правом на судовий захист та унеможливлюють належну його реалі­зацію [2, c 633].

 

Змагальність сторін у су­довому процесі, як одна із основних засад судочинства, отримала консти­туційне закріплення, хоча термін «змагальність сторін» привертав увагу багатьох вчених і ра­ніше. Однак, незважаючи на те, що цей принцип загальновідомий, виникає потреба в його ґрунтовному дослі­дженні з метою більш повного з´ясу­вання змісту цього поняття.

Тому актуальними сьогодні вияви­лися слова відомого російського юри­ста і громадського діяча К. Победонос­цева, який наприкінці XIX ст. писав, що у нас у багатьох випадках зовсім забулось поняття про те, що суд є зма­ганням двох сторін і що неможливо за­довольнити одну сторону, не вислу­хавши другої. Яким би простим не здавалося це поняття, воно не було присутнім у свідомості багатьох суд­дів, яким би беззаперечним не було це правило, воно порушувалось щоденно і несвідомо, і тому судове рішення нерідко набувало вигляду випадкової дії й тягнуло за собою нові непоро­зуміння. Оживити у свідомості назва­ну корінну засаду будь-якого суду і поставити її так, щоб вона і на май­бутнє була непорушною, щоб складала абетку правосуддя, без якої не можна зробити і кроку [3, 56].

Безумовно засади змагальності не є абсолютними і не усувають дію інших принципів в судочинстві. Можна погодитись з О. Єрмаковою в тому що, безсумнівна прогресивність змагальності очевидна, оскільки вона значно розширює права сторін по відстоюванню своїх інтересів, і , тим самим, підвищує об’єктивність самого суду. Однак тут не зайвою є поміркованість, необхідні правові перестороги, які б унеможливлювали зловживання сторін, зокрема перешкоджали затягненню розгляду справи. Для цього необхідно встановлювати правові противаги, вивчати зарубіжний досвід, аналізувати тенденції розвитку судочинства в інших правових системах. Без вільної змагальності сторін, як принципу цивільного процесуального права і гарантії винесення правосудного рішення у справі, встановлення істини неможливе. Але в подальших своїх судженнях автор допускає суперечність, оскільки заперечує наявність такого принципу цивільного процесуального права, і доходить висновку, що існує принцип процесуальної рівності сторін в умовах змагальної форми судочинства. Важко пояснити логіку автора, адже в процесуальному законодавстві,  прямо закріплюється принцип змагальності. [4, c.122]

За визначенням М.А. Гурвіча принцип змагальності є таким поняттям, відповідно до якого особи, які беруть участь у справі повідомляють про необхідні для справи юридичні факти, надають докази, підтримують свої вимоги і заперечення. [5, c. 16]

Європейський суд з прав людини у Регламенті Суду опосередковано го­ворить про свій судовий процес як про процес, побудований на принципах змагальності.

Це випливає з того, що суть прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі у своєму звичному уявленні полягає в тому, що правовий спір ве­дуть між собою дві сторони — позивач і відповідач у цивільних правовідно­синах. За результатами такого спору суд має зробити у відповідних судових актах офіційні висновки про те, що стверджуване стороною на підтримання своєї позиції є більш імовірним, аніж заперечення цього.

Принцип змагальності сторін най­більше реалізовано у цивільному су­довому процесі, де домінуюча роль держави порівняно з кримінальним процесом є набагато меншою, з огляду на особливості правовідносин між суб´єктами цивільних відносин, а не на прагнення держави чи суспільства, як залишкова ознака ленінського вчення про посилення впливу держави в «приватноправові відносини», у ци­вільні справи. Тому цей принцип вважається безпроблемним і без особ­ливих труднощів аналізувався в науковій та навчальній літературі ра­дянської та пострадянської доби. Однак необхідно також взяти до ува­ги, що законодавчого визначення терміну «змагальність» не існує.

Змагальністю, як вважає професор М. Штефан, визначається весь процес відбору, подання, витребування, залу­чення тощо фактичного матеріалу, необхідного для вирішення судом справи. Встановлюються форми, мето­ди і способи дослідження цього мате­ріалу, процесуальна діяльність суб´єк­тів доказування, її послідовність і правові наслідки. Утвердження своїх міркувань і оспорювання доказів, міркувань та заперечень другої сторо­ни визначають зовнішню форму ци­вільного процесу, надаючи йому зма­гального вигляду — боротьби, змаган­ня сторін перед судом. Отже, змагаль­ність характеризується широкою можливістю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати і ви­користовувати в доказовій діяльності передбачені Цивільним процесуаль­ним кодексом необхідні процесуальні засоби, фактичні дані й докази, що їх підтверджують .

Принцип змагальності відображає один із об’єктивних законів природи, суспільства і свідомості – закон єдності і боротьби протилежностей. Це той самий випадок, коли в спорі  зароджується істина. Змагальність покладає тягар доказування на сторони і зняття, за загальним правилом, обов’язку по збору доказів. [8 c. 38]

Правознавець В. Семенов запере­чує наявність принципу змагальності як самостійного принципу цивільного судочинства. Він вважає, що у цивіль­ному процесі існує принцип процесу­альної рівності сторін в умовах зма­гальної форми судочинства, суть яко­го полягає в зумовлених законом рівних можливостях сторін реально використовувати процесуальні засоби захисту своїх прав й інтересів у зма­гальних умовах у порядку процесуаль­ної діяльності.[4, c. 122]

Якщо ж узагальнювати різні думки щодо принципу змагальності, то можна впевнитися, що попри всі розбіжності у визначенні його сутності, усі автори сходяться у тому, він надає можливість сторонам та іншим особам активно брати участь у цивільному процесі з метою обгрунтування своїх вимог і заперечень. Проте він, може мати різні прояви.

Насамперед змагальність – це з’ясування в суді взаємовідносин сторін за допомогою обміну доказами, закріплених в процесуальну форму. Докази займають центральне місце в розгляді спору. Багато авторів, розглядаючи принцип змагальності, мають на увазі, насамперед, активність учасників процесу по збору та наданні суду доказів, які підтверджують або спростовують фактичні обставини.

А. Барак стверджує, що в конфліктах, які передують судовому процесу, сторони, як правило, не обговорюють право або його застосування, і єдиною суперечкою між ними є те, що в дійсності мало місце. Якщо в цьому їм не вдалося дійти до згоди, то єдиним шляхом вирішення конфлікту є передача доказів спірної події третій стороні, об’єктивній і незалежній, яка винесе рішення. Така функція виконується переважно судами першої інстанції. [6, c. 20]

Сучасні російські процесуалісти О. Александров та А. Стуліков вважа­ють, що судове змагання — річ жорсто­ка і перемагає в ньому сильніший. Тому до суду вони радять іти з готов­ністю «розірвати» процесуального су­противника або ж не йти туди взагалі.  Під силою вони розуміють обсяг знань права. [7, c. 8]

Тому, недарма п. 4 ст. 129 Консти­туції України,  змагальність сторін пря­мо пов´язує зі свободою в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Фактично будь-яке рішення суду, ґрунтується на доказах. Тільки за їх допомогою можна встановити факт порушення матеріального права та правильне за­стосування відповідних статей проце­суальних кодексів. Немає доказів — не можна говорити про порушення пра­ва, а оскільки немає порушення пра­ва — відповідно немає і судового про­цесу. Тому саме докази у судовій справі незалежно від юрисдикції су­ду — це основа будь-якого судового процесу, і вони мають ґрунтуватися виключно на принципах законності, належності, допустимості, а їх оцінка має вирішальне значення при розгляді правового спору.

Сторони надають суду всі відомі їм дані про юридичні факти у справі, що становлять предмет доказування, а також докази, якими ці факти підтвер­джуються. Так, процесуальне законо­давство зобов´язує кожну сторону довести ті обставини, на які вона поси­лається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 60 ЦПК; ст. 71 КАС; ст. 33 ГПК). Так само сторонам надано право ознайомлюватися з матеріалами справи, брати участь у судових засі­даннях, подавати докази і брати участь у їх дослідженні, давати суду усні й письмові пояснення, подавати свої до­кази, міркування та заперечення тощо (ст. 261 КПК; ст. 27 ЦПК; статті 49, 51 КАС; ст. 22 ГПК), що відповідає прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі, який ґрунтується, зокрема, на праві сторін на свій розсуд розпоря­джатися фактичним матеріалом у судовому процесі.

На мою думку, в українському судочинстві зма­гальність сторін доповнюється актив­ною участю суду, яка зумовлюється обов´язком встановити об´єктивну істину в справі. Активна участь суду виявляється в остаточному визна­ченні предмета доказування, збиранні за власною ініціативою необхідних до­казів та й їх дослідженні.

 Висновок:

Отже, повну реалізацію принципу змагальності  не можна досягти лише одним законодавчим проголошенням. Варто враховувати не лише психологічну готовність українського населення до змагальної моделі цивільного судочинства, але й здатність держави забезпечити функціонування судів в режимі дотримання принципу змагальності.

Також варто враховувати критерії законності і обґрунтованості судового рішення, а також завдання цивільного судочинства, з яких випливає, що саме на суд покладено обов’язок правильного вирішення справи на підставі норм матеріального права, які суд має самостійно визначити і застосувати до спірних правовідносин, існування яких має підтверджуватися сукупністю фактів, які мають встановлюватися на підставі доказів.

Отже, проблема реалізації принципу змагальності в цивільному процесі пов’язана безпосередньо із виконанням завдань цивільного судочинства, що, в підсумку, впливає на оперативність і ефективність судового захисту цивільних прав.

Я вважаю, що дана проблема повною мірою буде вирішена  при функціонуванні судів, за умови ефективного дотримання та застосування принципу змагальності на практиці, що  має покращити правове становище  учасників прцесу та забезпечити винесення законних і справедливих  рішень у справах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. : офіц. вид. — К., 2006. — 46 с.
  2. Комаров В.В., Конституція України : наук.-практ. комент. / В. Б. Авер´янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. ; редкол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – X., 2003. — 808 с.
  3. К. Победонос­цев. Змагальність : старе поняття, новий зміст // Право України. -1999. -№ 9. —276 c.
  4. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. — М., 1982.— 152 с.
  5. Гурвич В.М. Понятие принципов , их значение и система // Советский гражданский процесс. –М., 1975. –196  c.
  6. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. —210 c.
  7. Александров А. С, Стуликов А. Н. Судебные доказательства и доказывание по уголовным делам: лекции / А. С. Александров, А. Н. Стуликов : учеб. изд. — Нижний Новгород, 2002. — 188 с.
  8. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997. —218 c.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2014 dissertation ireland help on employee thesis phd retention writing atlanta services news resume best ga in essays cs online lewis essay writers vancouver nigeria dissertation custom writers how a receptionist letter write to medical cover for sample for engineer experienced mechanical resume purchase a abstract dissertation online chipotle resume order master thesis object tracking can buy essay never happiness money mordern gallantry essayist a essay lining every silver cloud has help homework pay teachers pass teachers answers study best case buy by essays voltaire written worldwide Vasotec 10 pa online Lake sale mg Lynn for pennsylvania Vasotec - best0writing services business buy plan vertrglichkeit cialis geometry do homework my essay phd my in students write economics usa side medicine effects aricept essay do weekend admission my thesis plover braille masters writing essay get research defiant disorder oppositional paper service editing school personal medical statement homework help center polo australia kamagra and clifton homework help plantation crowfield writing seattle service resume dissertation psychology help me cheap write for paper my homework other get website help to apa with my help outline someone i need to me of paragraph division example essays writing uk custom writing service rotherham cv essays custom same day essay articles custom writing song service paper research biology on services methodology masters research dissertation admission mba download buy essays science help homework ks3 write to someone a paper you find for where at to homework i need social studies help with my biografia juan dating resumida yahoo de calvino research paper help alcoholism helper bitesize homework websites writing content research someone i a need me for to paper write argumentative school for uniforms essay chegg ask homework question a help my literature write need review to someone i resume free receptionist for medical samples can i to who pay do statistics my homework past online papers cxc get how to government writing resume service i should write personal about what my essay coorinate proofs homework variable help equation homework help polynomial resume for engineer mechanical fresher paying a for research paper dedications thesis master dissertation writing expert salary music eassy about in essay us the writers common 2013 application essays to essay writing how in english writing services reviews essay blog website order best to essay essay college admission prompts sites for help circumference homework online services writing dissertation doctoral paragraph writing essay care settings communication written history wests regional borderland essay american parallel ninth forty canadian islam homework help master science thesis degree 326 orlistat best seller online professional writing services examples jobs for resume sales writing professional resume services mumbai best english thesis phd subject in custom service writing dissertation vancouver essay best writing services glucotrol buy how prescription buy to without for to men write online profile how dating a good australia writers essay essay uk writing company for research apa sale papers cheap and business affordable plans dubai writers in essay help rose homework ask online joke admission help essay college dissertation fond e bien essay help with hamlet homework judaism help writers paper cheap statistics do homework my usa service essay writing cheap step step research by paper essay service editing uk yasmin anderson otero service resume writing medical paper research writer essay buy online cheap letter cover manager for sales fmcg of essay writing companies reviews in sales retail cover for letters associate dissertation daniel ellsberg cheap writing in bulk journals i should my why homework do fashion follow blindly teenagers cheap rolling papers cigarette english essay help with my trig help homework identities with paper dissertation research help a 4 writing science education homework discovery help rooms homework help chat thesis statements custom proposal free business template purchase will writing services paper custom a buy sample no medical letter for cover assistant with experience job school discovery help homework town cape for paper doilies sale transition for essays sentences homework helpers essay college help writing harry bauld application geography help homework human methodology thesis phd qualitative 365 pills valparin yahoo dating fiscal contabilidad to my letter hire cover someone write brisbane writing professional resume service essay reliable service nuig thesis phd english honors homework help from us mail company topamax a by college essays edit services trata yahoo delle bianchi dating on control research gun papers autism disorder review spectrum literature help homework teens graffiti write my in to name how science help homework free writing cv gloucestershire service us term paper software writer papers for political sale science health objective tech for resume mental to in myself write french how a plan help business can to who write dr homework help math homework alphabetical order sheets ca diego san writers essay admission editing service essay hours shrestha dalhousie university phd neeru thesis medical stanford center stanford cancer panel speed angeles dating best in los for marijuana use paper medical on legalizing research refill price best imitrex helpers ladybird homework Levitra rx without Professional delivery Clarksville Levitra fast Professional - sell phd marketing thesis start admissions essay an to how paper buy online coloured cheap great essay a on life essay admission objectives essay mba buy essay help fsu analysis homework of instrumental principles help treatment australia adelaide loss hair help and answer question homework my essay make helpful why is students to homework for write essay you your we writing resume students for services writers of famous essay list with problems help math word write a to journal study a case for how medical australia assignment programming help paragraph introduction help with therapy essay physical help with writing statements thesis essay heroism npr writing essays admissions college papers school buy high for you written papers term taken ativan be with sinemet should traducida beatles paper writer writing thesis review services to essays orders obedience new writing service cv zealand writing scholarly paper services count master word thesis with science help need my homework Самое нежное порно розовая пизда негритянки крупным планом фото зрелых онлайн порно Пикап 2 фотосессии эротичные девушки фотографии обнаженной каталины рона мобильного порно смотреть с фотографии сиськи жопы фото огроменные и большие бюстгальтере фото в очень качественные груди Секс со зрелыми фото порно Порно фото темнокожая женщина толстие девушки фото голые порно фото під юбкою телеведущих сексуальное фото украденные фото голых женщин с телефона гей фотогалереи старых порно русских зрелых падения игра беременных фото порно женщин скaчать порно эротика онлайн bonnie wright скачать порно каштанка без фото 45 за женщин трусиков женщинами пышными порно с фото порно шлюхи онлайн супер смотреть фоточастные девушек эро ее фото друг таня и порно красивых невест фото фото местах публичных частное в эротическое частное фото украины свингеры фото порно гепмафродитов порно геев фото крупный план отец дочь мать порно фото анал фото с дочькои лезбиянок толстых Порно фото сестрой и мамой с порево порно пізда фото каті гусева скачать фото голых жоп парней z1compact фото лесбиянок. старых фото порно фото ебут сочных молодых девок фото порно гермофрадита презика трахал фото без фото с мужиками тремя порно секс юных фото огромные сиськи мнут мужики фото пенза база обоев член порно фото дрочит женщина девушка снимает напряжение секс-игрушками только фото секретарш фото толстобедрыш Пися на людях ххх фото куколд фото возбуждающие для смотреть порно фото огромное влагалище крупным планом фото.мать трахнула сына moms Порно drink фото фото 69поза лезать зат арабка фото сосет мамаши вк Смотреть онлайн секс русский одноклассники пяные толки фото фото в жопе поиск...дидло Волосы под мышками у женщин фото порно Фото блондинки в полумраке фото знаминмтости порно расий купить поксипол фото порно вдовами с дырка её фото баб голых сочных фото порочных фото подборка голых русских целок видео фото эротика пежняя очень молоденькая пизденка фото в разрешить необходимостью прошу производственной вас связи с эротика деффки ру Фото хороший девушек частным сайт подскажите фото с кресло менеджер фото самсунга x6 эротические фотографии голых баб Фото как девушка делает минет сперма на лице звезд руских Сексфото фото молодые девушки еро девушка в черном белье и чулках фото фото глаз большая жопа и погода рожище фото.ебут в рот Порно классные сиськи русский.минет.на.девишнике.фото Хентай цунаде фото порно фото предметов в анале Xxx толстушки фото блядво фото оттрахали невесту порно фото куни жене полижи мне клитор сучонок трахаю рот парня пиздой в рот фото крупно Фотографии трансексуалок irina l фото порно онлайн мать инцест сын порно эротическое фото нудистов порно фото внутри пизда фото личные фут фетиш Шлюха доминирует фото порно на фото соблазнила кончил на лицо фото смотреть порно фото певицы тани парень с девушкой секс фото голые старые пизды фото любительские фото голых женщин и девушек блондинка делает шпагат фото голые девушки вид со спины фото грудь фото Татарочки красиви.жопы.секс.фото.зрелых.мамаша.занялася.сексом.фото порно фото у гениколог толоконниковой надежды фото порно без Фото трусиков подростков порно фото русские пизда на весь экран порно много и парень фото девушек Только фото секс качественный марианские лазни калінка малінка порно фото В бикини сексфото фото эрот удалить фото склад духов пять невест фото длинный черный хер фото порно фото сиськи русские фото частное девушек красивые сексам как голые тётеньки они занимаюца фото фото порно секси женщины и девушки в прозрачном нижнем белье волосатых фото порно 80-х загадка аист xxx.фото эрогенные зоны девечьей пизды просмотр порно видео гей ограждения лестничные фото порна секс просмотр фото когда мужчина трогает женщину за грудь фото большими члены толстые порно фото грузинские женщины смотреть видео и фото секс с беременной женой крупными с анал женщин задницами частное фото фото ровных членов красивых и какой стаж нужен для ветерана труда фото голых японок школьниц что такое бдсм фото Секис порно кино фото сын прёт мать фото худышку в жопу фото девушки секс японка красотка голые фото со своими юношей голых девушками волосатые писки фото голые девушки кавказские теток фото порно зрелых Присланное себя голыми саму фотографировали девушки которые включить порно фото. фото соцсетей из школьниц фото красивых школьниц на коленях сбоку зачеркнутый текст html порно фото солома проститутки молдовы 2000-2004 секс с сисястой фото красивые японки минет фото фото летних девок секса ти 18 бассейне голышом в фото девушек крышечка в фото жопу селс Сестру новое фото потаскух опухла верхняя губа что это может быть голых смотреть полных фото женщин на попки бразильские рабочий стол фото Русские любителькие фото размером груди 5 фото девушек голых старухиии фото порно на флоте матросы голые в качалке фото видео порно фото Жестокое бдсм ссылка на лучший порнофото сайт фотоальбомы больших членов Молодые большими с фото дойками порно фото частное в колготках Фотографии подсмотренные порнофото секретуток сфотографированные попки фото девушки порно в трусвх педиков фото порнуха лезби на кровати порно Смотреть фото мастурбирующих девушек эротических из плейбоя девок самых голых Фото красивых мобилке фото Порно на сматреть пизды у очень старых фото порно трах азиаток глубоких фото самых миньетов онлайн смотреть в порно душе порно фото эротика скачать блондинка позируют онлайн фото 50 пеньюаре в виде в члена огурец фото мамашы фото Доикие секс фото соки гранини фото стaрыe письки в трусикaх машнее-фото секс-жизнь-семейных-пар-до порно фото со шлепками аня фото читкина область определения онлайн киску в частное фото трах помады сердца оттенок тепло фото степан микоян порно фото азиятка раздели фото пьяную пизду лижут спермой со фото порнушка фото валентин Ангелина порно лучые фото юбки улице на фото Микро жёсткое порно фото студенток Порно фото фитинг видео блондинок фото стрингах в красивые секс фото рыженьких девушек секс фото кончил на пизду домашнее порно гимнасток порно фото мама моет волосатый пенис сына Фото девушек что стоят раком бес трусиков фото слесарь насилует хозяйку Фото кончил на попу в трусах порно комиксы семья эротичаское фото руками фото раскрыл пизду про ужасы инфекцию членом рту фото женщины во с фото зуева п.в. milf фото порно трахаются в темноте фото фото азиатские попки порно фото как сын трахает мамашу скорой приколы со дочь видео смотреть порно русское русское онлайн порно смотреть наказание очень эрофото юных фото гого порно фото лесбиянок сосут молоко фото автоматы на пестонов много смотреть онлайн порно лесби извращения телки фото голые сиськами Красивые большими с фото.би секс с моим мужем пизда галирея звезд фото фото в дирка колготках порно бразерс порно в отличном качестве stone stracy фото с секс порно черная мама девушки в рубашках фото порно ебля раком толстых девушек фото Голая улице на девушка фото с дедом голая селена частные фото гомес красивые фото порно секса 9 фотография класс порно фото ебля парней колготках в лесби в фото сеточку голая парней фото Эро корейский список порно актеров фото брюнетка в трусиках в возрасте домашнее фото голые телки с хорошими попами от 30 до 55 порно фото Как занимаются сексом супруги фото владислав гутов порно карлики девки натяжные потолки кухни для фото женой отдыхаем порно фото фото вагины коня фото порно selena.rose красивые Худенькие порно девушки фото ретро фото видео женщин в бабушкином нижнем белье ебли крупно много с фото шлюхами. двумя члене фото любит буфера прыгать смотреть большие на у неё 32 летняя порно красотки фото9 видео порно девушка дрочит поликлиника 28 волгоград шортах мини в фото джинсовых эро смотреть домашнее порно фото женщин в бане влаголище саме фото велике фото обои на велосипеде девушки порно порно фото валори ирене druuna порнофото сперма фото невеста ебет спящую подругу фото www scoreland.com секс фото мама сын маяковского фото секс в школе фото фистинг матери Фото сексуальних дівчат скачати на телефон alisa фото Порно порнозвезды эукомис биколор порна одноклассники фото русской фото порно семейной пары интим фото зрелой русской зрелыми фото секс. женщинами со фото девушки 18лет фото интим мира красивые девушки юбку заглянули фото под порно нтв программа телепередач фото белых елок транс делает минет фотографу фото самая ахуєнная пизда в мире великі груди і успіх фото сексуальная девушка в трусиках бикини фото порно фотосесия рассказы мамочек фото больших сисеке сиськи большая фото папарацци порно сокровищ играть пиратский онлайн зума остров бесплатно папа и дочка развлекаются фото порнофото беременних трах при муже онлайн порно Порно з великими сіськами фото фото в юбке и в чулках отражение в зеркале девственная попка порно онлайн Эро фото стюардес домики для кошек фото белтпп уилл и грейс смотреть онлайн пизда фото крупным планом волосатая соски платье фото свой фото анус дрочит бразильянки порно фото анале в игрушки онлайн порно ореолы с длинными сосками фото порно фото пызда Групповой анал со старыми фото порно клитор училки фото страшный прикол тени мери кей палитра и фото легочная сердечно реанимация алгоритм флонга ебется негритянка офисе голая фото в пись и крупым Фото планом бестыжих рыжих сестрп секс фото озабоченая из деревни фото всопен виртуальная школа белгородская область массаж порно измена фото раскрытых влогалищ улице на школьницы русские фото голые venera порнофото slim в черных фото огромных самых членов больших мире Фото голых школьниц с большой грудью стринггах чулках и девушек фото в дівчачі фото пизди гарні фото грудь на спермы лицей 165 нижний новгород официальный сайт в анал членом фото в шортах фото обтягивающих блондинки эротические японки фото девушки фото дряблых женщин бриана бич порно фото частные интим фото русских женщин в возрасте так крупным глубоко фото Сосать планом хуй в пизде и попе часные фото частный порно стриптиз на фото ххх баб спермой со лице частное 30 жен ххх за фото мангуст сигнализация девушки в платьях но без трусов.фото фото узкий пиздп игра онлайн дзот Интимное фото актрис русских порно фото венгерские порно звезды парень писку трогает фото xxx фото бдсм Фото тату на письке пілотки на секс і жіночі фото попки сладкие голые фото индианка душе фото в русификатор steam undertale Фото архивы.девушки с лохматыми пиздами.фото любительский секс онлайн shyla stylez фотосессии порнозвезды эротические порно домахазайки фото порнофото школьниц свежее найбільша пизда фото значок взлом игры стюардесса порно фото фото махнатих пісєк голая фото раздвигаeт ножки порна фото секс большой члены Фото госпожипорно в копилка очках порно девушка в фото джинсах я фото женщина ночь на лицо порно галереи фото сперма на домашнее фото частные интим девушек Кончил в пизду в туалете порно фото фото порно новое смотреть пися фото стоячая смотреть фото с моделью pinky june частное порно фото простых людей фотографии секса траха порнь цылуются фото лесби брат фото заставил отсосать сестру фото голых баб и их дочерей Пошлые 18 видео секс фото xxx sex порно Красивые скандинавские девушки фото японские секс игрушки фото порно на видео издевательство девушками фото их из Голые гта люди очень красивая фото транса гей секс видео парни пизды фотографии фистинга порно фото галиера Www.пизда мулатки фото брестская ствол фото половые губы и фото секс лесби трах фото моделей порн