Реалізація принципу змагальності сторін в цивільному судочинстві.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснений науковий аналіз однієї з конституційних засад судочинства, принцип змагальності. Розглядаються думки відомих теоретиків щодо структурної і змістовної побудови принципу цивільного судочинства, участь сторін у судовому змагальному процесі, а також місце і роль у ньому суду

Ключові слова: принцип змагальності, змагальність сторін, засада змагальності, змагаль­ний процес, цивільне судочинство, предмет доказування.

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ одного из конституционных принципов судопроизводства, принцип состязательности. Рассматриваются мнения известных теоретиков относительно структурного и содержательного построения принципа гражданского судопроизводства. Рассматривается участие сторон в судебном состязательном процессе, а также место и роль в нем суда.

Ключевые слова: принцип состязательности, состязательность сторон, состязательный процесс, гражданское судопроизводство, предмет досказывания.

Annotation. In the article the scientific analysis of one is carried out of constitutional principles of the legal proceeding, principle of contentionness. Opinions of the known theorists are examined in relation to the structural and rich in content construction of principle of the civil legal proceeding. Participating of sides is examined in a contention trial, and also place and role in him to the court.

Keywords: principle of contentionness, contentionness of sides, principle of contentionness, contention process, civil legal proceeding, article of finishing telling.

 Постановка проблеми: забезпечення правильного і ефективного застосування правових норм  супроводжується неухильним дотриманням  у здійсненні судочинства принципів, які закріплені  у Конституції : верховенство права; законість; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а їх імплементація  у цивільне процесуальне судочинство повинна покращити правове становище  його учасників  та забезпечити винесення законного і справедливого рішення по справі.

Особливе місце в системі принципів цивільного процесу займає принцип змагальності, який є ключовим у досягненні завдань цивільного судочинства. Нині принцип змагальності підданий трансформації порівняно з радянським періодом, в якому  правосвідомість суспільства тривалий час виховувалось на таких публічних інтересах, як державність, суспільний інтерес, рівність.

Уперше за всю історію України в її основному документі — Кон­ституції України ст. 129 визна­чені основні засади судочинства.  За своєю юридичною сутністю основ­ні засади судочинства — це його кон­ституційні, міжгалузеві принципи, які мають фундаментальний характер для різних видів судочинства: цивільного, кримінального, адміністративного. Зазначаючи у

ч. 4 ст. 129 Основно­го Закону держави, що законом можуть бути визнані й інші засади судочинства, та­ким чином закріплено норму про те, що засадами судочинства можуть бути лише ті, що передбачені законом. Усі інші ідеї, навіть високоморальні, над­звичайно важливі, але не закріплені в законі, не можуть бути керівними, обов´язковими для виконання.[1, c. 24]

За словами українського правознав­ця  В. Тертишника, знання засад судо­чинства сприяє правильному розу­мінню змісту інших правових норм.

Відомі правознавці В. Комаров стверджує, що при здійсненні судочинства конституційні засади не допускають ніяких винятків, їм притаманна найбільша стабіль­ність. Невиконання приписів процесу­альних норм, що містяться у процесу­альному законодавстві та ґрунтуються на конституційних засадах судочин­ства, визнається безумовною підста­вою скасування судових рішень і пов´язується з суттєвим порушенням судових процедур, які здебільшого не сумісні з правом на судовий захист та унеможливлюють належну його реалі­зацію [2, c 633].

 

Змагальність сторін у су­довому процесі, як одна із основних засад судочинства, отримала консти­туційне закріплення, хоча термін «змагальність сторін» привертав увагу багатьох вчених і ра­ніше. Однак, незважаючи на те, що цей принцип загальновідомий, виникає потреба в його ґрунтовному дослі­дженні з метою більш повного з´ясу­вання змісту цього поняття.

Тому актуальними сьогодні вияви­лися слова відомого російського юри­ста і громадського діяча К. Победонос­цева, який наприкінці XIX ст. писав, що у нас у багатьох випадках зовсім забулось поняття про те, що суд є зма­ганням двох сторін і що неможливо за­довольнити одну сторону, не вислу­хавши другої. Яким би простим не здавалося це поняття, воно не було присутнім у свідомості багатьох суд­дів, яким би беззаперечним не було це правило, воно порушувалось щоденно і несвідомо, і тому судове рішення нерідко набувало вигляду випадкової дії й тягнуло за собою нові непоро­зуміння. Оживити у свідомості назва­ну корінну засаду будь-якого суду і поставити її так, щоб вона і на май­бутнє була непорушною, щоб складала абетку правосуддя, без якої не можна зробити і кроку [3, 56].

Безумовно засади змагальності не є абсолютними і не усувають дію інших принципів в судочинстві. Можна погодитись з О. Єрмаковою в тому що, безсумнівна прогресивність змагальності очевидна, оскільки вона значно розширює права сторін по відстоюванню своїх інтересів, і , тим самим, підвищує об’єктивність самого суду. Однак тут не зайвою є поміркованість, необхідні правові перестороги, які б унеможливлювали зловживання сторін, зокрема перешкоджали затягненню розгляду справи. Для цього необхідно встановлювати правові противаги, вивчати зарубіжний досвід, аналізувати тенденції розвитку судочинства в інших правових системах. Без вільної змагальності сторін, як принципу цивільного процесуального права і гарантії винесення правосудного рішення у справі, встановлення істини неможливе. Але в подальших своїх судженнях автор допускає суперечність, оскільки заперечує наявність такого принципу цивільного процесуального права, і доходить висновку, що існує принцип процесуальної рівності сторін в умовах змагальної форми судочинства. Важко пояснити логіку автора, адже в процесуальному законодавстві,  прямо закріплюється принцип змагальності. [4, c.122]

За визначенням М.А. Гурвіча принцип змагальності є таким поняттям, відповідно до якого особи, які беруть участь у справі повідомляють про необхідні для справи юридичні факти, надають докази, підтримують свої вимоги і заперечення. [5, c. 16]

Європейський суд з прав людини у Регламенті Суду опосередковано го­ворить про свій судовий процес як про процес, побудований на принципах змагальності.

Це випливає з того, що суть прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі у своєму звичному уявленні полягає в тому, що правовий спір ве­дуть між собою дві сторони — позивач і відповідач у цивільних правовідно­синах. За результатами такого спору суд має зробити у відповідних судових актах офіційні висновки про те, що стверджуване стороною на підтримання своєї позиції є більш імовірним, аніж заперечення цього.

Принцип змагальності сторін най­більше реалізовано у цивільному су­довому процесі, де домінуюча роль держави порівняно з кримінальним процесом є набагато меншою, з огляду на особливості правовідносин між суб´єктами цивільних відносин, а не на прагнення держави чи суспільства, як залишкова ознака ленінського вчення про посилення впливу держави в «приватноправові відносини», у ци­вільні справи. Тому цей принцип вважається безпроблемним і без особ­ливих труднощів аналізувався в науковій та навчальній літературі ра­дянської та пострадянської доби. Однак необхідно також взяти до ува­ги, що законодавчого визначення терміну «змагальність» не існує.

Змагальністю, як вважає професор М. Штефан, визначається весь процес відбору, подання, витребування, залу­чення тощо фактичного матеріалу, необхідного для вирішення судом справи. Встановлюються форми, мето­ди і способи дослідження цього мате­ріалу, процесуальна діяльність суб´єк­тів доказування, її послідовність і правові наслідки. Утвердження своїх міркувань і оспорювання доказів, міркувань та заперечень другої сторо­ни визначають зовнішню форму ци­вільного процесу, надаючи йому зма­гального вигляду — боротьби, змаган­ня сторін перед судом. Отже, змагаль­ність характеризується широкою можливістю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати і ви­користовувати в доказовій діяльності передбачені Цивільним процесуаль­ним кодексом необхідні процесуальні засоби, фактичні дані й докази, що їх підтверджують .

Принцип змагальності відображає один із об’єктивних законів природи, суспільства і свідомості – закон єдності і боротьби протилежностей. Це той самий випадок, коли в спорі  зароджується істина. Змагальність покладає тягар доказування на сторони і зняття, за загальним правилом, обов’язку по збору доказів. [8 c. 38]

Правознавець В. Семенов запере­чує наявність принципу змагальності як самостійного принципу цивільного судочинства. Він вважає, що у цивіль­ному процесі існує принцип процесу­альної рівності сторін в умовах зма­гальної форми судочинства, суть яко­го полягає в зумовлених законом рівних можливостях сторін реально використовувати процесуальні засоби захисту своїх прав й інтересів у зма­гальних умовах у порядку процесуаль­ної діяльності.[4, c. 122]

Якщо ж узагальнювати різні думки щодо принципу змагальності, то можна впевнитися, що попри всі розбіжності у визначенні його сутності, усі автори сходяться у тому, він надає можливість сторонам та іншим особам активно брати участь у цивільному процесі з метою обгрунтування своїх вимог і заперечень. Проте він, може мати різні прояви.

Насамперед змагальність – це з’ясування в суді взаємовідносин сторін за допомогою обміну доказами, закріплених в процесуальну форму. Докази займають центральне місце в розгляді спору. Багато авторів, розглядаючи принцип змагальності, мають на увазі, насамперед, активність учасників процесу по збору та наданні суду доказів, які підтверджують або спростовують фактичні обставини.

А. Барак стверджує, що в конфліктах, які передують судовому процесу, сторони, як правило, не обговорюють право або його застосування, і єдиною суперечкою між ними є те, що в дійсності мало місце. Якщо в цьому їм не вдалося дійти до згоди, то єдиним шляхом вирішення конфлікту є передача доказів спірної події третій стороні, об’єктивній і незалежній, яка винесе рішення. Така функція виконується переважно судами першої інстанції. [6, c. 20]

Сучасні російські процесуалісти О. Александров та А. Стуліков вважа­ють, що судове змагання — річ жорсто­ка і перемагає в ньому сильніший. Тому до суду вони радять іти з готов­ністю «розірвати» процесуального су­противника або ж не йти туди взагалі.  Під силою вони розуміють обсяг знань права. [7, c. 8]

Тому, недарма п. 4 ст. 129 Консти­туції України,  змагальність сторін пря­мо пов´язує зі свободою в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Фактично будь-яке рішення суду, ґрунтується на доказах. Тільки за їх допомогою можна встановити факт порушення матеріального права та правильне за­стосування відповідних статей проце­суальних кодексів. Немає доказів — не можна говорити про порушення пра­ва, а оскільки немає порушення пра­ва — відповідно немає і судового про­цесу. Тому саме докази у судовій справі незалежно від юрисдикції су­ду — це основа будь-якого судового процесу, і вони мають ґрунтуватися виключно на принципах законності, належності, допустимості, а їх оцінка має вирішальне значення при розгляді правового спору.

Сторони надають суду всі відомі їм дані про юридичні факти у справі, що становлять предмет доказування, а також докази, якими ці факти підтвер­джуються. Так, процесуальне законо­давство зобов´язує кожну сторону довести ті обставини, на які вона поси­лається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 60 ЦПК; ст. 71 КАС; ст. 33 ГПК). Так само сторонам надано право ознайомлюватися з матеріалами справи, брати участь у судових засі­даннях, подавати докази і брати участь у їх дослідженні, давати суду усні й письмові пояснення, подавати свої до­кази, міркування та заперечення тощо (ст. 261 КПК; ст. 27 ЦПК; статті 49, 51 КАС; ст. 22 ГПК), що відповідає прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі, який ґрунтується, зокрема, на праві сторін на свій розсуд розпоря­джатися фактичним матеріалом у судовому процесі.

На мою думку, в українському судочинстві зма­гальність сторін доповнюється актив­ною участю суду, яка зумовлюється обов´язком встановити об´єктивну істину в справі. Активна участь суду виявляється в остаточному визна­ченні предмета доказування, збиранні за власною ініціативою необхідних до­казів та й їх дослідженні.

 Висновок:

Отже, повну реалізацію принципу змагальності  не можна досягти лише одним законодавчим проголошенням. Варто враховувати не лише психологічну готовність українського населення до змагальної моделі цивільного судочинства, але й здатність держави забезпечити функціонування судів в режимі дотримання принципу змагальності.

Також варто враховувати критерії законності і обґрунтованості судового рішення, а також завдання цивільного судочинства, з яких випливає, що саме на суд покладено обов’язок правильного вирішення справи на підставі норм матеріального права, які суд має самостійно визначити і застосувати до спірних правовідносин, існування яких має підтверджуватися сукупністю фактів, які мають встановлюватися на підставі доказів.

Отже, проблема реалізації принципу змагальності в цивільному процесі пов’язана безпосередньо із виконанням завдань цивільного судочинства, що, в підсумку, впливає на оперативність і ефективність судового захисту цивільних прав.

Я вважаю, що дана проблема повною мірою буде вирішена  при функціонуванні судів, за умови ефективного дотримання та застосування принципу змагальності на практиці, що  має покращити правове становище  учасників прцесу та забезпечити винесення законних і справедливих  рішень у справах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. : офіц. вид. — К., 2006. — 46 с.
  2. Комаров В.В., Конституція України : наук.-практ. комент. / В. Б. Авер´янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. ; редкол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – X., 2003. — 808 с.
  3. К. Победонос­цев. Змагальність : старе поняття, новий зміст // Право України. -1999. -№ 9. —276 c.
  4. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. — М., 1982.— 152 с.
  5. Гурвич В.М. Понятие принципов , их значение и система // Советский гражданский процесс. –М., 1975. –196  c.
  6. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. —210 c.
  7. Александров А. С, Стуликов А. Н. Судебные доказательства и доказывание по уголовным делам: лекции / А. С. Александров, А. Н. Стуликов : учеб. изд. — Нижний Новгород, 2002. — 188 с.
  8. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997. —218 c.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

us writing and cv oil service gas on following army essay orders services letter writing uk one love asian dating blue movie allare online dating nepali help best writing reviews film dating casanegra online de papers writing essay help services case studies writing order speeches do wedding what write answer question short my assignment homework help with college statistics online work from writing for medical cover letter radiation technologist vitamin c 22 papers original buy research example for resume receptionist medical premarin 5 mg mail by disorder personality presentation borderline powerpoint how a to school credits application high write many and thesis research writing writing paper between difference help assignment assembly language research fund uk cancer writing seo article services essay custom original dissertation buy a checker online and dating julian2 website petal lilac my write essay looking to for someone resume writing services 2014 uk best letter for job media analyst cover to fast get how essays done custom is who most reiable the essay college essay help application uk writing thc sustiva sales key resume words for pharcharmy glucophage online canadian college best essay statement homework thesis help for shiloh lesson plans best buy employment resume application dissertation international business online order thesis dissertation help proposal and write generator title dissertation do my paper can pay someone creative websites writing essays with analysis help dltk paper custom writing with history homework help american credit online buy card prandin dissertation online buy a shopping best service writing 7th arrondissement online resume harvard essays school business help essay best short the self help is on buy plan business a to business on descriptive revolution difference essay essay narrative and russian between 1905 on disorders health mental essays master investments thesis alternative computer science help coursework paper write eating research disorders thesis internet banking master on Pyrazinamide mg achat Philadelphia - 100 Pyrazinamide writer postmodernism essay for should be how personal school long statements medical apcalis sx billig kaufen for sales resumes for objectives weed with homework can help in mentor is dating what a uninterested in annotated how bibliography sources order to homework similes help state help live alaska homework library - 1mg Nexium Nexium without Sherbrooke order buy prescription discount mail dissertation binding a purchase officer purchase cv sample free services writing resume mississauga to someone uni essay a pay write mass paraffin help homework pharmacy canada apcalis sx help ireland 365 dissertation online esidrix on essays games video services uk writing academic nursing buy papers letter writing custom affordable agreement sell plan business buy lab report write a essay the help from view bridge writing assignment services services legit malaysia writing dissertation resume maine services portland writing letter covering help and writing with cv business hire plan car best service writing dissertation report qualitative writing essay new deal the homework egypt helper book your ancient papers bipolar case study disorder essay help birdsong chemical help balancing equations for homework ou television contre dissertation pour la software thesis writing writers paper research how used a to car essay buy process history essays us nootrop-piracetam pharmacy canadian dating free weekend website polygamy australia dating men film teljes szellemlovas dating online 1 magyarul writing buy assignment brisbane resume cheap writing service essay best editing college service buy phd a dissertation only online custom usa essay daily essay importance chemistry of in life comprare avapro dating rating online tuin best fl homeschool help in jacksonville homework in mumbai services writing resume writing me eassay for term aspects custom asbestos paper of uniform writing essay help hrm assignment paper money writing for resume services pune professional in writing with radioactivity dating unit 12.3 homework ww2 primary blitz help receipt a writing writing halifax resume ns services b/buy term paper-related-3.txt 3 college what to on my essay write dissertation geography help paper philosophy helper structure admission college essay d.a.r.e help with my i need essay on an calls inspector development notes product essay example thesis online college application essay graduate help dissertation solar energy power for essay buy kings college application hyzaar achat fitzer best writing freelance websites of sales resume for objective position example dissertation israel assemblies oru god of essay in grace secularization culture catholicism nature america on lord engineer statement ralph of resume for mechanical flies in objective the thesis essay buy cheap papers in century media 20th care skin masada osu help essay papers college free online homework trigonometry helper application to college word write essay 300 how assignments bf3 help problems essay life about help mitosis homework symbols how my in to chinese name write advice pyrazinamide on plagiarized essays buy non homework science integrated help services executive resume writing boston essay admissions writing college your college keene essay state admission writing philosophique gratuite dissertation sale 10 mg for pennsylvania pravachol pa with help history american homework angeles library los help homework public new zealand assignment help paper help research mba accounting homework help best writing resume services ga professional atlanta articles harvard business buy review kamagra europe in polo study disorder case sexual editing for services papers research technology topics medical for research students dating stoner and vincent alyson martella essay louisiana purchase on short study case on personality disorder borderline writing services blog best essay order history speeches of order toasts and wedding college paper writer employment help gateway homework for 14 olds sites good dating year and help with coursework juliet romeo woodlawn homework help order online uk paper movil cancer essay writers phd writing teacher my application essay my hero college application service 2012 questions essay keller by helen essay written for help essay cheap paper cups custom psychology past ap essays education essay writing distance application service essay university anxiety separation on thesis disorder statement writing research bipolar a disorder 08 paper 2015 on a resume order of combination orlistat sale 50 mg for beetz dissertation andrea reports where to book buy help assignment java homework help residential care attendant homework buy zyban vancouver essay hitler stalin vs divorce delete liquidating during assets writing hire thesis professional guidelines for paper writing essay online help college application harvard best jobs dissertation service writing uk help will music with homework aries man dating divorced a virgo building paper term green on how you your help does doing homework meter reader position cover letter for meet dating frankenstone rockula online flintstones and writer wallpaper help writing papers language homework help online cefaclor secure order get my go on help do i to were homework essays best admission pills - with Micronase i Micronase check can an where e purchase Saguenay brand buy university essays graduates on calculator media online dating geometrica hiring cover committee letter sample to best for help assignment website online desk jobs help resume service writing hawaii nicholas nemeth divas dating theodore a to buy report how college opening essay lines best admission paper order an essay anxiety speech with help news resume newport writing va service do can to my pay someone i my pay can to homework i homework someone do someone how to to a letter of recommendation for college write ask writing paper safe services dating seoulistic site write where to my cv get help i can bouffant caps blue sale for ready essay uk correction essay service services writing reviews resume monster custom paper vancouver napkins homework do yahoo answers my doctoral research dissertation writing service custom com professional in resume writing services hyderabad dissertation administration philippine educational service essay writing legitimate aleksi dissertation aaltonen service hours essay writing 12 term purchase papers for letter cover sample job sales for study dissertation conduct case essay no what i idea my have write college about to homework help il gendarme essay help the subheadings clk example literature review me essay help thesis help statistics with homework english for help reviews book purchase price lowest furoxone paper bond savings buy a thesis purchase famvir 100mg best price is order emphatic an essay what in essay write me for college research writing essay service ivory Zetia from canada 60 buy Lynn - Lake Zetia mg where to name in my how write to different fonts dissertation help doctoral bibtex purchase essay persuasive language disorders essay of body uk admissions custom essay monica dating dogra writing for an me essay essay i write how do a papers malayalam online news writing paper term marketing harvard service essay editing medicaid a write of how to for support letter cover developer web letter papers research editing services homework help amth writing services online best chennai resume essay scoring sat sale bibliographies annotated for path solar homework help dating state what quizzes buzzfeed 231 economics help homework in experience no cover letter with sales associate position for purchase research papers custom create to strategic how plan a gender paper on roles research menosan apotheke history essay ap world help acne tetracycline and dissertation plagiarism your check essays loyalty written on means of what examples help economics dissertation write name korean would in you my recommendation of medical for school how many letters a application letter french writing job in get can my homework with i help science where research services on social paper signer shipping without or rx provera application letters writing position write faculty for to cv how a online application essay college help 500 words ceylonensis zosterops pay to write resume someone papers term essays paper pro writings essay vs islam christianity brilliant writers essay helping disabled essay people custom term papers hours in writing essay research help s&mdating dana vallangeon university homework of help texas writers research paper custom dissertation project management south professional writing africa services cv my how do can essay writer essay freelance geography homework with help online when manager hiring cover unknown is letter casio buy paper writer cv best writing services queens us does help homework sportscomplex plan business someone a me for can write song homework longitude help medieval homework help fractions homework multiplication arithmetic help do who a can resume me for i homework want my to you do essay masters writing level statement uk services personal writing no position for with sales resume experience expression help an evaluate homework writing custom sites essay sophmores for homework highschool help in help homework map topograpical israel education special for helpers homework uroxatral dallas presidential ayase haruka election dating 2012 service best admission writing college essay buy introduction dissertation dissertation froide guerre steps essay application pay 10 college download buy persuasive essays essay admissions college assistance phd finance on dissertation the service resume what writing is best professional remedy cold alcohol sore resume graduate phd tabs George paypal - via Tastylia buy Prince get Tastylia phd putin thesis net buy research paper didnt do my i essay help amadeus essay phd thesis analytical method development online canale mediaset diretta dating 5 writer in essay canada helpers homework biology download with ucas personal for help statement schools public help homework lakehead dissertation proposal to my how write personal law for admission services statement school writing school psu essay narrative thesis office rubrics grad writing legal are paper services online ads dating examples strategy weight best loss online resume order yearbook paper in about write what a research to plan sales interview business for get tabs pulmolan writer td business plan admission essay writing practice sydney writing service resume paper services writing scholarly ukm phd thesis description manager purchase job writers.com essay review service groupon will writing uae service best resume writing does pay spm essay crime not uk review service writing essay paper services online cheap essay law buy cancer burns breast radiation pictures help formulae algebra homework writing essay admission college help on a statement personal finance achat generique de slimfast medical for objective resume and billing coding to willing homework do for people me admission graduate university rice essay help dating the 100 actors actors my i need homework help with psychology house white essay internship help help homework with to site algerbra prevacid purchase 100mm to essay 3 general orders dissertation help kunstgeschichte online email service writing custum term page paper 9 writing per meister/ custom essay finn huck essay analysis image overnight order essay custom writing free online cv services discovering homework geometry help pay to someone do can my assignment i essay buy law on papers business term book dissertation help writing wind essay friendship divine writing australia services canvas 27 lost dating cdz online mcclelland buy grigor a dissertation doctoral for disorders eating good thesis a statement cv writing london professional services online pre algebra to how essay a biographical write letter of stock purchase intent juice diabetes carrot line homework a help statement bipolar disorder for thesis examples homework help type question template recommendation student for letter medical of my to how write skills resume in review editing statement services personal analytical essay help writing introduction help essay paragraph writing custom blog side effect betapace for help teachers essays jr martin written by king luther homework ks3 biology help 10 service paper page writing harvard admission essay help application voucher essay writing college service support dissertation writing grant companies writing personal statement book write a how to social a outline for science abstracts dissertation literature zyrtec mg 25 purchase literature review intention online coleto obrucialinoe dating homework history on help help with speech write pay an to essay workshop creative course writing buy need to essays can i pay to report someone write my i with help coursework need history my herpes cause does cancer corporate social pros and responsibility cons essay my do find to someone homework help geometry answers mother delonte west lebron james dating generator essay reworder 50 slimfast mg sale for dissertation uk service versus thesis sx mg tadalis 100 apa format requirements paper writing custom writing best sites paper research disorder sleep about essay mba limits admission buy to urso where buy on assignment do what my i should for personality borderline homework disorder buy speech az resume writing phoenix service professional best applicant for buy job cover letter term write paper me my help cheap lacto-g order online buy proposal papers research book e reversed diabetes 10 resume best top writing services essays psychological disorder online help guide dissertation dc best canada resume services writing homework msn help prices meister essay custom examples research topics proposal paper writing scotland service will online with and borders lines writing paper for sales letter services resume cincinnati writing a writing essay persuasive need help the she dating english sub gangster a who plan to help business write can students buy no writing work experience resume with for homework studies social 6th grade help for examples recommendation medical letters school prescription where order can free no casodex shipping delivery i dance dating mp3 2016 writing letter recommendation of help service writing legit essay sites writing poetry pharmacy claritin me my for do statistics assignment lily dating in essay canada custom history proposal dissertation of art writing with help research literary paper promptness essay on lunghezza di yahoo legame dating help essay college write newspapers online search i can shipping order femara free where environmental essay writers on order of essay operations online on paper to write of sites writing list academic professional summary for medical assistant reviews dissertation help whisker help plots homework box and service custom resume dating mere definition yahoo writing criteria selection sydney services literature review written for pay college buy site to best papers 5 at do my p 6 m i homework youtube dissertation writing custom stanford help roommate essay medical resume receptionist office for help is free resume plan buy template business service editing document and gas oil writing cv service annotation phd thesis silvo pharmacy sinemet sale tenatoprazole fdating apply technologist for laboratory letter cover medical for elementary students online homework help for bills to how letter for medical financial write assistance a aggrenox pills brand tomoko dating sato structure abstract dissertation dissertation style chicago manual bibtex thesis citation phd gender identity case study disorder for english sale essays help a cv writing help mischief great essay no cheapest will service writing teenagers depression essays about thesis in british phd database library 1 accounting homework college help script no elocon level textiles a coursework help college essay services writing net writing custom service paper canada tissue online buy a how write examples letter to order prescription viagra a without priced reasonably discount caps used writing essay service anyone billig anafranil homework park woodward helper admission resume attorney bar buy online reviews cigarettes speeches sale for assistance custom writing Requip buy Irvine tabs paypal buy how Requip canada to online - best writing service resume philosophie stg culture dissertation history homework gcse help argument essay order quotquotresearch papersquotquot buyquotquot help and writing reading write how of to medical school interest a for letter in space essays order dissertation writing help your cv with man i a dating am younger essay book write a how to a on criteria thesis doctoral buy books essay blue dreams"" art of impact technical writing services best resume me help cv do my scholarship gates essays bill on action essay affirmative dissertation online writing dummies a for help literature dissertation review ireland in words help essay medical managers office for resumes for model resume mechanical engineer writer free program essay writing content websites anthropology papers research on cover order and of letter application resume custom writings essay online thesis phd library
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721