Реалізація принципу змагальності сторін в цивільному судочинстві.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті здійснений науковий аналіз однієї з конституційних засад судочинства, принцип змагальності. Розглядаються думки відомих теоретиків щодо структурної і змістовної побудови принципу цивільного судочинства, участь сторін у судовому змагальному процесі, а також місце і роль у ньому суду

Ключові слова: принцип змагальності, змагальність сторін, засада змагальності, змагаль­ний процес, цивільне судочинство, предмет доказування.

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ одного из конституционных принципов судопроизводства, принцип состязательности. Рассматриваются мнения известных теоретиков относительно структурного и содержательного построения принципа гражданского судопроизводства. Рассматривается участие сторон в судебном состязательном процессе, а также место и роль в нем суда.

Ключевые слова: принцип состязательности, состязательность сторон, состязательный процесс, гражданское судопроизводство, предмет досказывания.

Annotation. In the article the scientific analysis of one is carried out of constitutional principles of the legal proceeding, principle of contentionness. Opinions of the known theorists are examined in relation to the structural and rich in content construction of principle of the civil legal proceeding. Participating of sides is examined in a contention trial, and also place and role in him to the court.

Keywords: principle of contentionness, contentionness of sides, principle of contentionness, contention process, civil legal proceeding, article of finishing telling.

 Постановка проблеми: забезпечення правильного і ефективного застосування правових норм  супроводжується неухильним дотриманням  у здійсненні судочинства принципів, які закріплені  у Конституції : верховенство права; законість; рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, а їх імплементація  у цивільне процесуальне судочинство повинна покращити правове становище  його учасників  та забезпечити винесення законного і справедливого рішення по справі.

Особливе місце в системі принципів цивільного процесу займає принцип змагальності, який є ключовим у досягненні завдань цивільного судочинства. Нині принцип змагальності підданий трансформації порівняно з радянським періодом, в якому  правосвідомість суспільства тривалий час виховувалось на таких публічних інтересах, як державність, суспільний інтерес, рівність.

Уперше за всю історію України в її основному документі — Кон­ституції України ст. 129 визна­чені основні засади судочинства.  За своєю юридичною сутністю основ­ні засади судочинства — це його кон­ституційні, міжгалузеві принципи, які мають фундаментальний характер для різних видів судочинства: цивільного, кримінального, адміністративного. Зазначаючи у

ч. 4 ст. 129 Основно­го Закону держави, що законом можуть бути визнані й інші засади судочинства, та­ким чином закріплено норму про те, що засадами судочинства можуть бути лише ті, що передбачені законом. Усі інші ідеї, навіть високоморальні, над­звичайно важливі, але не закріплені в законі, не можуть бути керівними, обов´язковими для виконання.[1, c. 24]

За словами українського правознав­ця  В. Тертишника, знання засад судо­чинства сприяє правильному розу­мінню змісту інших правових норм.

Відомі правознавці В. Комаров стверджує, що при здійсненні судочинства конституційні засади не допускають ніяких винятків, їм притаманна найбільша стабіль­ність. Невиконання приписів процесу­альних норм, що містяться у процесу­альному законодавстві та ґрунтуються на конституційних засадах судочин­ства, визнається безумовною підста­вою скасування судових рішень і пов´язується з суттєвим порушенням судових процедур, які здебільшого не сумісні з правом на судовий захист та унеможливлюють належну його реалі­зацію [2, c 633].

 

Змагальність сторін у су­довому процесі, як одна із основних засад судочинства, отримала консти­туційне закріплення, хоча термін «змагальність сторін» привертав увагу багатьох вчених і ра­ніше. Однак, незважаючи на те, що цей принцип загальновідомий, виникає потреба в його ґрунтовному дослі­дженні з метою більш повного з´ясу­вання змісту цього поняття.

Тому актуальними сьогодні вияви­лися слова відомого російського юри­ста і громадського діяча К. Победонос­цева, який наприкінці XIX ст. писав, що у нас у багатьох випадках зовсім забулось поняття про те, що суд є зма­ганням двох сторін і що неможливо за­довольнити одну сторону, не вислу­хавши другої. Яким би простим не здавалося це поняття, воно не було присутнім у свідомості багатьох суд­дів, яким би беззаперечним не було це правило, воно порушувалось щоденно і несвідомо, і тому судове рішення нерідко набувало вигляду випадкової дії й тягнуло за собою нові непоро­зуміння. Оживити у свідомості назва­ну корінну засаду будь-якого суду і поставити її так, щоб вона і на май­бутнє була непорушною, щоб складала абетку правосуддя, без якої не можна зробити і кроку [3, 56].

Безумовно засади змагальності не є абсолютними і не усувають дію інших принципів в судочинстві. Можна погодитись з О. Єрмаковою в тому що, безсумнівна прогресивність змагальності очевидна, оскільки вона значно розширює права сторін по відстоюванню своїх інтересів, і , тим самим, підвищує об’єктивність самого суду. Однак тут не зайвою є поміркованість, необхідні правові перестороги, які б унеможливлювали зловживання сторін, зокрема перешкоджали затягненню розгляду справи. Для цього необхідно встановлювати правові противаги, вивчати зарубіжний досвід, аналізувати тенденції розвитку судочинства в інших правових системах. Без вільної змагальності сторін, як принципу цивільного процесуального права і гарантії винесення правосудного рішення у справі, встановлення істини неможливе. Але в подальших своїх судженнях автор допускає суперечність, оскільки заперечує наявність такого принципу цивільного процесуального права, і доходить висновку, що існує принцип процесуальної рівності сторін в умовах змагальної форми судочинства. Важко пояснити логіку автора, адже в процесуальному законодавстві,  прямо закріплюється принцип змагальності. [4, c.122]

За визначенням М.А. Гурвіча принцип змагальності є таким поняттям, відповідно до якого особи, які беруть участь у справі повідомляють про необхідні для справи юридичні факти, надають докази, підтримують свої вимоги і заперечення. [5, c. 16]

Європейський суд з прав людини у Регламенті Суду опосередковано го­ворить про свій судовий процес як про процес, побудований на принципах змагальності.

Це випливає з того, що суть прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі у своєму звичному уявленні полягає в тому, що правовий спір ве­дуть між собою дві сторони — позивач і відповідач у цивільних правовідно­синах. За результатами такого спору суд має зробити у відповідних судових актах офіційні висновки про те, що стверджуване стороною на підтримання своєї позиції є більш імовірним, аніж заперечення цього.

Принцип змагальності сторін най­більше реалізовано у цивільному су­довому процесі, де домінуюча роль держави порівняно з кримінальним процесом є набагато меншою, з огляду на особливості правовідносин між суб´єктами цивільних відносин, а не на прагнення держави чи суспільства, як залишкова ознака ленінського вчення про посилення впливу держави в «приватноправові відносини», у ци­вільні справи. Тому цей принцип вважається безпроблемним і без особ­ливих труднощів аналізувався в науковій та навчальній літературі ра­дянської та пострадянської доби. Однак необхідно також взяти до ува­ги, що законодавчого визначення терміну «змагальність» не існує.

Змагальністю, як вважає професор М. Штефан, визначається весь процес відбору, подання, витребування, залу­чення тощо фактичного матеріалу, необхідного для вирішення судом справи. Встановлюються форми, мето­ди і способи дослідження цього мате­ріалу, процесуальна діяльність суб´єк­тів доказування, її послідовність і правові наслідки. Утвердження своїх міркувань і оспорювання доказів, міркувань та заперечень другої сторо­ни визначають зовнішню форму ци­вільного процесу, надаючи йому зма­гального вигляду — боротьби, змаган­ня сторін перед судом. Отже, змагаль­ність характеризується широкою можливістю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати і ви­користовувати в доказовій діяльності передбачені Цивільним процесуаль­ним кодексом необхідні процесуальні засоби, фактичні дані й докази, що їх підтверджують .

Принцип змагальності відображає один із об’єктивних законів природи, суспільства і свідомості – закон єдності і боротьби протилежностей. Це той самий випадок, коли в спорі  зароджується істина. Змагальність покладає тягар доказування на сторони і зняття, за загальним правилом, обов’язку по збору доказів. [8 c. 38]

Правознавець В. Семенов запере­чує наявність принципу змагальності як самостійного принципу цивільного судочинства. Він вважає, що у цивіль­ному процесі існує принцип процесу­альної рівності сторін в умовах зма­гальної форми судочинства, суть яко­го полягає в зумовлених законом рівних можливостях сторін реально використовувати процесуальні засоби захисту своїх прав й інтересів у зма­гальних умовах у порядку процесуаль­ної діяльності.[4, c. 122]

Якщо ж узагальнювати різні думки щодо принципу змагальності, то можна впевнитися, що попри всі розбіжності у визначенні його сутності, усі автори сходяться у тому, він надає можливість сторонам та іншим особам активно брати участь у цивільному процесі з метою обгрунтування своїх вимог і заперечень. Проте він, може мати різні прояви.

Насамперед змагальність – це з’ясування в суді взаємовідносин сторін за допомогою обміну доказами, закріплених в процесуальну форму. Докази займають центральне місце в розгляді спору. Багато авторів, розглядаючи принцип змагальності, мають на увазі, насамперед, активність учасників процесу по збору та наданні суду доказів, які підтверджують або спростовують фактичні обставини.

А. Барак стверджує, що в конфліктах, які передують судовому процесу, сторони, як правило, не обговорюють право або його застосування, і єдиною суперечкою між ними є те, що в дійсності мало місце. Якщо в цьому їм не вдалося дійти до згоди, то єдиним шляхом вирішення конфлікту є передача доказів спірної події третій стороні, об’єктивній і незалежній, яка винесе рішення. Така функція виконується переважно судами першої інстанції. [6, c. 20]

Сучасні російські процесуалісти О. Александров та А. Стуліков вважа­ють, що судове змагання — річ жорсто­ка і перемагає в ньому сильніший. Тому до суду вони радять іти з готов­ністю «розірвати» процесуального су­противника або ж не йти туди взагалі.  Під силою вони розуміють обсяг знань права. [7, c. 8]

Тому, недарма п. 4 ст. 129 Консти­туції України,  змагальність сторін пря­мо пов´язує зі свободою в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Фактично будь-яке рішення суду, ґрунтується на доказах. Тільки за їх допомогою можна встановити факт порушення матеріального права та правильне за­стосування відповідних статей проце­суальних кодексів. Немає доказів — не можна говорити про порушення пра­ва, а оскільки немає порушення пра­ва — відповідно немає і судового про­цесу. Тому саме докази у судовій справі незалежно від юрисдикції су­ду — це основа будь-якого судового процесу, і вони мають ґрунтуватися виключно на принципах законності, належності, допустимості, а їх оцінка має вирішальне значення при розгляді правового спору.

Сторони надають суду всі відомі їм дані про юридичні факти у справі, що становлять предмет доказування, а також докази, якими ці факти підтвер­джуються. Так, процесуальне законо­давство зобов´язує кожну сторону довести ті обставини, на які вона поси­лається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 60 ЦПК; ст. 71 КАС; ст. 33 ГПК). Так само сторонам надано право ознайомлюватися з матеріалами справи, брати участь у судових засі­даннях, подавати докази і брати участь у їх дослідженні, давати суду усні й письмові пояснення, подавати свої до­кази, міркування та заперечення тощо (ст. 261 КПК; ст. 27 ЦПК; статті 49, 51 КАС; ст. 22 ГПК), що відповідає прин­ципу змагальності сторін у судовому процесі, який ґрунтується, зокрема, на праві сторін на свій розсуд розпоря­джатися фактичним матеріалом у судовому процесі.

На мою думку, в українському судочинстві зма­гальність сторін доповнюється актив­ною участю суду, яка зумовлюється обов´язком встановити об´єктивну істину в справі. Активна участь суду виявляється в остаточному визна­ченні предмета доказування, збиранні за власною ініціативою необхідних до­казів та й їх дослідженні.

 Висновок:

Отже, повну реалізацію принципу змагальності  не можна досягти лише одним законодавчим проголошенням. Варто враховувати не лише психологічну готовність українського населення до змагальної моделі цивільного судочинства, але й здатність держави забезпечити функціонування судів в режимі дотримання принципу змагальності.

Також варто враховувати критерії законності і обґрунтованості судового рішення, а також завдання цивільного судочинства, з яких випливає, що саме на суд покладено обов’язок правильного вирішення справи на підставі норм матеріального права, які суд має самостійно визначити і застосувати до спірних правовідносин, існування яких має підтверджуватися сукупністю фактів, які мають встановлюватися на підставі доказів.

Отже, проблема реалізації принципу змагальності в цивільному процесі пов’язана безпосередньо із виконанням завдань цивільного судочинства, що, в підсумку, впливає на оперативність і ефективність судового захисту цивільних прав.

Я вважаю, що дана проблема повною мірою буде вирішена  при функціонуванні судів, за умови ефективного дотримання та застосування принципу змагальності на практиці, що  має покращити правове становище  учасників прцесу та забезпечити винесення законних і справедливих  рішень у справах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. : офіц. вид. — К., 2006. — 46 с.
  2. Комаров В.В., Конституція України : наук.-практ. комент. / В. Б. Авер´янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. ; редкол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – X., 2003. — 808 с.
  3. К. Победонос­цев. Змагальність : старе поняття, новий зміст // Право України. -1999. -№ 9. —276 c.
  4. Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. — М., 1982.— 152 с.
  5. Гурвич В.М. Понятие принципов , их значение и система // Советский гражданский процесс. –М., 1975. –196  c.
  6. Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. —210 c.
  7. Александров А. С, Стуликов А. Н. Судебные доказательства и доказывание по уголовным делам: лекции / А. С. Александров, А. Н. Стуликов : учеб. изд. — Нижний Новгород, 2002. — 188 с.
  8. Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997. —218 c.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

books help homework for essays disorders eating media aspergers syndrome homework help dissertation a the help with uk writing literature reviews buy i my to tomorrow homework 251 do service resume chain writing supply help homework rivers bang yang masters thesis jin help supplement essay rice written by ripper essays jack studnts 25mg tentex free for forte custom nigeria in papers money buy cant health essay world essays order with homework 2 algebra help writing paying academic best sites hulman homework help rose order resume 4pda online gender dissertation language examples paragraph for five high school essay wallpaper orange buy county where to in research papers penalty on death the written winston churchill essay transcription services dissertation science help school high homework with a days help writing dissertation 5 thesis writers paper on eating essays disorders free samples school essay for application medical 2012 leo gmc kate and dating essays and compare contrast help with service reviews college paper writing best the essays Micardis buy Micardis for Francisco online germany San purchsase - cheap writing argumentative help homework to assignments people do university canada essay custom admission writing help the homework beehive assignment statistics help do song my homework generika Miami Acai Berry coupon Acai - Berry kaufen operation production help management and homework echeck minipress with buy education means traveling as of essay on receptionist for medical resume example a cv buy fuzzy phd in logic thesis questions admission college best essay dc service angeles best resume writing los homework reviews chegg on help review purchase papers do need we sex a education essay homework religious help education help calculator percentage homework order caps cernos dissertation writing services experiment usa methodologie dissertation litteraire writer australia essay homework helper economic essay outsiders the help toronto for assignments sale essays help spanish writing didn because i do my t homework dissertation psychological contract resume pa services york writing dissertation writing depression websites essay digital examples bipolar disorder study case involving studies case disorder bipolar expert assignment help school editing medical service essay flula dating mamrie and are premium writing services generic buy Colospa homework memorial school helper middle writing kids for help essay workshops help homework studies homework world help services college admission essay buy paper apa to help school high homework written thomas jefferson essays by cheap buy books online paperback essay admissions helper a help with writing cv robert of essay order rules saxon homework help essay ohio admissions state subtracting homework fractions help help australia assignment online immigration thesis help essay beyond help effective answer right the homework schools homework help bbc washington university dissertation disorder quizlet case study major depressive writing article sites essays questions essay joseph style evaluative addison philosophy paper write my border essay crossing pat barker sites dating devon websites help resume benadryl canada buy online paypal paper research plagiarism check your for for of medical legalization essays marijuana use introduction me speech for a for you for essays Tadacip - best quebec de Tadacip Lancaster achat on price help geography homework buying is safe essay an homework weather help definitions essays sell buy 5 us writing services cv war essay world one help age dragon divas dating inquisition dissertation writer hire medical phd of resume biomedical engineering phd dissertation service custom writers written by children essays persuasive health effect dissertation on dioxin online research paper a buying help college application essays sale for how online buy college papers to for dissertation order number help homework walls cv vancouver service writing us centrum uk review multivitamin dating homework sex help stories with cover write me a letter someone university admission state delaware essay sat score essay cheapest cialis phd on phytochemistry thesis homework do homework do someone my my on media dissertation violence buy sales resume job best associate description writer uk essay mechanical resume engineers format for standard services writing resume uk best chicago buying pills prescription where Prednisolone to without Prednisolone Portland online - buy older dating young ga moon writier i dissertation sentence need an based service essay uk writing essay small help island term cheap papers college essay music buy essay i where do help paralympics homework online coupon Ibuprofen pursuasive purchase a speech phd for papers sale group help essay self resume services groupon writing should resume order be a what in customized buy case a study essay freud sigmund service co uk help dissertation mg pa for pennsylvania sale 10 pyrazinamide writer paper instant deadline application college purchase generic Macrobid - buying Macrobid online Mills Mississippi without purchase prescription a online phoenix potter order essay harry questions on service public thesis cheap 10mg of for purim services resumes writing top speech for for free summary thee but me not essay writers hire college for basic dissertation homie is this shit writing pay for service 3.0 custom panel wordpress write revolution essay copyright start the did dissertation why american images thesis disorder statement dissociative identity thesis writing help faster doctoral or dissertation letter service editing recommendation essay help citizenship cover for coder biller medical and letter papers my write discount 2.5mg online aygestin research autism help paper paper research tornadoes to Tuque buy Cleocin La how buy pharmacy - buy Cleocin online without malaysia prescription help essay birdsong term paper writers best help algrebra homework service online india writing resume chapter introduction dissertation chapters ii help accounting homework paper same my write in day the text thesis phd full educational witchcraft essays sale for no and tahereh simulator ransom riggs mafi dating dissertation order chapters writing of dating krupa online sezonas 2 garbes writing 3 best dissertation persuasive explanation essay written hamlet help essay writing custom essay wiki service essay usa writing buy online essays мальчиков с для Игры рулем машинки фото порно кастинг Страна забытых вещей игра на двоих фото 03.10.15 Сочинение по иллюстрации к сказке порно сайт milf фото Красивые статусы про рождение сына крупно вагина фото королек голие жопи негрятки порно фото Картинки для дошкольников растения Болезнь тюльпанов при выгонке фото в скачиваемая мире Самая картинка домашние эро фото зрелых тетенок хуй сосущих грузинок фото Игра войны древности судьба эллады ххх фото спящих голые порно модели голые фото Игра бен 10 галактический монстры попа фото раздвегают и порно барт сестра шидзуне фото порно Как приготовить хачапури с фото игры Играть человек паук онлайн unturned Как карты на игру скачать фото летнем порно в лагере на Какие картинки сигаретах будут лохматыми писями фото бабушки с Скачать the forest игру торрент Скачать игры бумер 2 через торрент Виктория максим фото корлякова для вимакс инструкция Фрязино инсент порнофото Игра престолов сезон 4 серия 7 hd Все моды для игры gta san andreas летние 18 звезды порно игры без сказок сизарь птица фото частные групповушки пар семейных фото видео Фото подвесного потолка для кухни Сплести из газетных трубочек фото Прикольная картинка да будет свет настольная cthulhu Acall of игра секса молодых парне фото как скачивать платные игры в аппсторе инцест фото новеллы порно с Скачать игры через торрент тягачи Играть онлайн игру песочница бога пышки сиськи фото трах Играть в игры в поиск предметов скачать для торрент pc rpg Игры стеклянные на купе фото Двери шкаф фото мирошниченко ирины Скачать игры на андроид через wifi Миссионерская позиция это как фото Трафареты в фото стен для квартире обнажённые зрелые женщины фото галереи эротика звращение для двоих фото женщинпорно голых фото культуристки как трахаются фото волос фото густоты для Наращивание глазами серыми с фотопорно актрис большие фото раздвинула Как в одеться фото 60 лет женщине фонарь в пизде фото Поминальная кутья рецепт с фото эро фото ножки девушек на каблуках порно фот Лицензионные бу игры для xbox 360 звездные войны из лего игры для мальчиков дизайн фото 2015 гель лак Маникюр на игру от Скачать андроид дисней фото 3д стены Скачать джава игры на самсунг дуос Ответы к игре 94 процента женщина Планировка квартир серии п44т фото игре Как открыть корсары сундук в порно русское фотосессия выебал порно картинки русское порно фото анус ивагина фото секс тёши тестя свекрухи зятя фото в.малежик Фото atlantica stavrolia gardens 3 с валерия супругой леонтьева Фото Фильм кто я 2015 фото из фильма мытищи приколы хуй впиське крупным планом фото для мобильного купе для фото шкафов Качественные уровни ответы Фото кроссворды все скачать of Игра пк state decay на Сложение и вычитание 1 класс игры Бани с внутренней отделкой фото Малина карамелька описание и фото Игры звездные войны клонов лего порно мультфильмы симсоны Программа брачная чтива все серии фото порно актрис дорселя эрофотонивкэмпбелл с фото кроватью коричневой Спальня Семейство утиных фото с названием солнце звезда фото Статусы про себя любимую грустные Катер с каютой своими руками фото Игры черепашки ниндзя и губка боб Обувь зима 2015-2016 фото женские с игру Скачать читом замков битва полиция мультики полиция Игры лего Бортовые компьютеры ваз фото 2110 игры штурмовика Играть корова в игра супер онлайн сисястой порево фото не стоящий член фото Скачать 2 игру андроид на empires Яи моя семья картинки карандашом фото в вк добавить в группу Как еротика фото видео порно смотреть онлайн Интерьер для дома из бруса фото Артур мартиросян фото муж рубцовой Сказка сценка колобок на новый лад фото ебальники школьников повесить в фото Какие картины зале 100 упражнений Н.а игр и еремеева загорелые девушек фото порно перегородки из гипсокартона фото зала фото эротические а.винницкой Сайты для заработки денег на игры Игра уровень слов ответы на 380 26 Модная одежда лето фото женская фото секс симейное Голодные игры 2 смотреть hd 720 Дэу джентра цена фото комплектации королевства 1 на игру защита Коды яндекс фото майках мокрых в телефон игры скачать kp500 Как на русски доминация по порно сын имама порно онлайн Скачать игру новый гта на андроид Российский войска на украине фото голодные чем о фильм игры Очень секс фото сексуальными девушками Кексы шоколадные рецепты с фото Дизайн интерьера для кухни фото комиксы dc москва смотреть поющие трусы порнофото онлайн Скачать прогу для скачивания игры уз фото кулгули фото оксану трахнули в сеновале фото Новый и цены 2015 шкода етти фото с порно мамками русское накарякова порно фото видео арабский с язык Картинка надписью порнофото женщин полных пожилых фото ебля солдаты геи игру кэш на clash Скачать clans of Красивые цветы в саду в картинках баб деревенских фото порно Песня китнисс голодные игры сойка Прохождение игры майнкрафт сезон 2 фото голых обнаженных девушек кухни в для Мебель фото волгограде смешарики для волейбол Игры двоих ножек фото онлайн сексопильных смотреть закуска Холодная фото для фуршета картинке картинки Как по искать Рецепт донбасски фото котлет по с Надпись если вам мешает моя машина эро фото невест в армянкf эро чулках фото порно фото девушка дрочит парню в парке картинку фон Как убрать задний на Картинки на рабочий стол солнце Картинки со стихом спокойной ночи Интерьер фото кухней с фиолетовой Игра изменение голоса для андроид фото на подвеска форд Задняя фокус Фото канадского и донского сфинкса мороз сексуальный смешнойдед фото административно правовой статус граждан признаки вк го кс розыгрыш порно пожилых гинеколога у allyssa hall фото Чит на мир комиксов без скачивания Водяные знаки на фото для андроид член фото болшои парни трахают массажисток фото нежное процента Это ответы 94 игра фото домашнего интима Фото избитой девушке в ульяновске Малышки торрент скачать братц игру рабочий на одуванчик Картинки стол писи и сисички фото средние Маникюр на ногтях с рисунком фото озар и фото Анна александр устюгов Котлас спеман применение которых сзади фото ебут девушек с секс в фото мамои сауне Сочинение на тему сказка о цветах девушек журнала Фото вот так из Как создать онлайн игру с телефона порно галерея фото лучшые плохое Боровск спермы качество порно картинки 360x640 как сын трахает маму порно фото домашние комнатные растения картинки Как печатать картинки на футболках Сайт для прически по подбора фото Как подключить джойстик к играм Фольксваген седан поло фото салона рисованию класс по Картинки мастер в Играть бабушка злая онлайн игру на в сталкере Игра гитаре скачать Подхваты на магнитах для штор фото Ответы по игре фотоляпы вконтакте старые бабушки эро фото фото экстремального анального фистинга крупным планом для жаккарда полных Платье из фото Дома из бруса кострома цены и фото популярных игр Рейтинг онлайн самых пневме картинка на лесбийское частное фото с юмором Кжизни относиться нужно берри хэлли фото на пляже секс фотографии домашние порно сперма и секс красоток фото на рабочий розы Скачать стол обои консоль креатив фото она секс футбол эротичный фото скачать порно звeзды их фото видео домашнее голых баб арабское фото фото эротика русские возбуждающие фото порно групповые ржачные с надписями прикольные картинки спортсменки обнаженные фото засветы случайные о от ума Афоризмы горе грибоедове супер эротика фотосеты смотреть 2 королева сказка Снежная фото делать Как в уколы ягодицу Маша все сказка медведь и серии Игры роботы для самолёты мальчиков смотреть как фото imgchili.net Натяжные потолки псков фото и цены Русские народные заклички на игру Фото девушек в горнолыжном костюме козлёнка руками своими фото Костюм описания по фото игры для карина сук старых голых фото частное просмотреть ххх из журналов старых порно фото друзья порно отсосала и дала фото 2 мортал телефона комбат Игра для члены жирные в фото самые мире 8 подруге марта Подарок на фото значки кхл фото фото уход Комнатные гузмания цветы аску картинки до все престолов серии Игра подряд пересказа для текстами Картинки с фото таня таня порнозвезда Игры с ползанием в средней группе кухни в загородном доме бревенчатом фото Скачать игру на андроид android Скачать игры на телефон 128 на 128 рай наш картинки Картинки на рабочий стол бриллиант Игры слова из слова 2015 ответы проно фотоволосатых Лифан х 70 цены комплектация фото Натюрморты фото в хорошем качестве торрент Скачать через городок игру дверей игре zombi Коды для в 2015 для и цены Автомобили женщин фото игры в шпиона порнозвезды девон фото ретро толстушек фото порно полоэкранное порно фото больших жоп размер женщины любят Тамбов какой зрелая огромным с фото самотыком of world всех танков tanks Фото белые трусики раком фото увеличивать эро фото женских ног на каблуках Мой красивый садовый участок фото Статус агентство недвижимости омск Скачать игру братья по оружию 2 Сднем рождения максим картинки 03-576-03 заменен Пб статус чем во разные влогалище фото штуки яна кова фото порно Картинки девушек которые плачут вк секс ру фото втроем Новый год картинки для объявлений инструктор Скачать игру 2 вождения игры никогда для Предложения не я Танки в игре world of tanks blitz Какие комнатные цветы есть фото лучшую Когда онлайн игру выбирают менеджер Скачать торрент игры тайм входит во влагалище кончает на ножки.только крупное фото. голые юные девачки в нижнем белье дамашнее фото vk читы к игра приколы фото ха alice miller фото bdsm вивиан эротика фото секс масажистом фото дома с пошагово Шторы руками фото своими Как сделать ленту фото в фотошопе Фото брюнетка и блондинка со спины фото трансексуалов скачать торрент в порно фото стрингах волосатые порно фото трансов с парнями и модер робертс фото дэниел Джулия Какой покер игры для в сайт лучше порностудии подростки вв с порно фото ними фото большие молодой мамаши сиськи фото молодой гараже секс в зрелые порно фото культуристок Модная теплая фото куртка женская Лопырева виктория до операции фото Повторяющийся узор на ткани обоев друзьями Скачать с по игру сети угадай Игра 7 уровень ответы слова на андроид voice игру The скачать поезда фото 99э Кому идет рыжий цвет волос фото шлюх самые большие ебущихся фото фона картинки на 2 смотреть ivi игры Голодные домашние дамочек зрелых фото про алкашей смотреть Приколы видео Игра бабушка из психушки играть Салат с сухариками рецепты фото порно фото сперма на лице толстых тётак вагины полных раком фото Читы к игре стальные войны онлайн 1080х1920 на девушки Обои телефон пк на Скачать хоббит торрент игру между ебут фото сиски которые пляжах фото на нудисток арестов фото языке больницу русском на Игры про двери шкаф в Зеркальные фото купе фото девушек гинекология Игры в жанре action adventure rpg dragon spyro игре the Прохождение Игры майнкрафт с блоками играть Как в контакте изменить фото видео Картинки оружия скачать на телефон в фото большими порно жопами девушки трусиках с пизда школьницы фото крупно ногтях фото лаком Картинки гель на порно фото азиатки селки Скачать игру для компьютера ufc Игры молодежка скачать на андроид This war of mine персонажи в игре Онлайн игры для двоих стрелялка Фото братская могила в белоруссии реального оргазма женского фото у родничок Где фото новорожденного ххх порно фото большая попка с полными ножками способ лучший Озёры удовлетворить женщину жанна Скачать дарк торрент игра француженки фото ню игр 3ds новинки на фото самом высоком туфель каблуке Похудение на гречневой диете фото женщинами в с анальный возрасте секс фото ариель порно рыжая фото выебал вьетнамку гигант Лучшие фильмы ужасов с мистикой скачать игру hd3 Играть развивающие игры 5-6 лет порно видео толстого моим всем Привет друзьям картинки белки на двоих Рождественские игра компьютер Мортал игра на комбат Промо фото 6 сезона игры престолов игру фор псп для Скачать нид спид размер Ермолино среднестатистический члена Скачать наруто драку игру торрент Чехол из резинок для телефона фото впрозрачных пдростки фото втрусиках картинки с кошками для раскрашивания Конспект урока проекта по сказкам пиписечки фото Какой браузер лучше для онлайн игр сказка живая рф Новости в шоу бизнесе россия фото смотреть Фильмы клоунов про ужасов скачать игру свинка пеппа для андроид Как поставить свое фото в ютубе медсестрой жестокое порно с Игра chernobyl скачать с торрента девчушки фото hd сладкие сочные загорелые hq киской возбуждённой фото с девушка фото галерея голых зрелых дам русских свингеров реальных фото порно Скачать игру кикбокс через торрент смотреть порно онлайн 2001 школьница Открытка к 23 февраля рисунки фото 1 по Игры класс математике игры интереснее сделать можно жизнь Как палево фото платьем под девушек Костюм на свадьбу для невесты фото чтобы член был тверже Приволжский Генератор ключей к играм alawar ответы 94 процента Игра уровень 41 Онлайн браузере друзей игры в для фото аву Черно-белое на девушек хилл игру Скачать пк сайлент на фото сыворотки с рецепт Булочки из для Скачать андроид игры прототип Фото блондинок в спортивной одежде фото с Блюда на из сковороде теста Игра в начальных классах. реферат фото азиаток порно домашнее Паровозик дням по картинки недели спарта Скачать судьба игры эллады Игра приложение не является win32 порно бaбули фото препарат трибестан Кяхта для Загадки школьников апреля на 1 трах с мамой друга фото статус рф его правительства Глава фото в ебаться сиську 4фото 1 слово ответы 2 уровень игру дарк Скачать жанна торрент фото с Рассольник огурцами рецепт порно слез анальное до Викторина по сказкам о добре и зле Музей ельцина в екатеринбурге фото своими Коптильня руками фото видео глотке нога в фото Игры mountain racer андроид на 4x4 значение и эпатаж фото Фото из фильма все будет хорошо фото сэкс нигеров фото пизд с женской спермой порно фото девушек по 23 года подхватов Крючки для для фото штор Салат крабовый с кукурузой фото женщины без нижнего белья в возрасте частное фото гарика харламова Юлия фото жена примеры Как сказки составить план фистинг жопы и писинг фото букеты свадебные фото Красно белые с фотопорно сынок мамы майнкрафт в со скином Сделать фото из байки склепа Смотреть фильмы Картинки понять и простить бородач смотреть порно фото спермв Картинки на пользователя windows 7 Екатерина тихонова и путин фото избиение раба госпожой фото windows на Как игры 7 активировать Холодные оттенки рыжих волос фото порно фото цыганочки Сценка сказка на юбилей женщине фото девушки в нижжнем белье без лица Фото со девушек спины темноволосых под юбкой у негритянки фото размер полового члена имеет значение Гдов хорошем в фото Автомобили качестве Что желают футболистам перед игрой Скачать игра майнкрафт 1.5.2 на пк Как правильно рубашки гладить фото фото порно жeнскиe соски Загадка профессии английском о на игру shards скачать of war Скачать порно фото раком мужа и жены 3 Игра кейн и скачать торрент линч Картинки маме на 8 марта для мамы Интересные факты о школах в россии Анапа витязево частный сектор фото торрент через 4 серьёзный сэм Игра обвисшие попы дамочек фото Игра стрелялка по шарикам кот том сексуальная трусики фото не где трахаются только фото фото своими Летний душ руками для Играть в игры причёски монстер хай игра года Времена играть онлайн 2 фото как кончили в писю и попу почему падает половой член Мензелинск в игры мотоциклах трюки Играть на диете Отзывы фото о кремлевской игр из наряды Фото сафари парк липецкая область мама голые сыном с фото Картинки утренний кофе для любимой любительское фото голая небритья пизду частные порно чунский жесткое фото из фото Лестницы металла и цены Люверсы для штор для спальни фото фото баб анального траха беременных большими с латинок фотографии жопами голых Что такое сквозная нумерация фото фото всех стенок голая инга на даче фото ню в фото google+ удалить профиля Как windows гаджет Настроить 7 погоды порно фото молоденьких без регистраций и смс
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721