РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЧАННЯ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ В РОМАНІ Р. ВАЛЬЗЕРА „ЯКОБ ФОН ҐУНТЕН“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.5                                                                     М. В. Яремко,

 Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

У статті досліджуються синтаксичні конструкції художнього тексту, в яких реалізується мовчання шляхом редукції та порушення структури речення. Зміна синтаксичної будови речень розглядається як художній прийом автора, за допомогою якого відбувається стилізація щоденникового мовлення в романі.

Ключові слова: структурне мовчання, синтаксичні конструкції, стилістичні прийоми.

В статье исследуются синтаксические конструкции художественного текста, в которых реализуется молчание путем редукции и нарушения структуры предложения. Изменение синтаксического строения предложений рассматривается как художественный прием автора, с помощью которого происходит стилизация дневниковой речи в романе.

Ключевые слова: структурное молчание, синтаксические конструкции, стилистические приемы.

This article investigates the syntactic structure of a literary text, which is realized through the reduction of silence and violation of sentence structure. Changing the syntactic structure of sentences is seen as an artistic device of the author, which control the styling diary speech in the novel.

Key words: structural silence, syntactic structures, stylistic techniques.

У художньому тексті мовчання представлене на тематичному та структурному рівнях [3, с. 9]. Структурне мовчання як елемент побудови художнього тексту впливає на його синтаксичну будову та призводить до редукції синтаксичної структури речення, а також до її порушення.

Щоденникова форма роману Р. Вальзера „Якоб фон Ґунтен“ („Jakob von Gunten“, 1909) дає змогу реалізовувати мовчання в композиційно-структурній побудові тексту та позначається на синтаксичному рівні роману  використанням таких засобів, як апосіопеза, еліпс і парцеляція [1, с. 304-305].

Стилістична фігура апосіопеза позначає в тексті мовчання та „пов’язана з обірваністю, незавершеністю думки на слові чи півслові“ [4, с. 27]. На відміну від еліпсу, сенс такого фраґментарного висловлювання потребує інтерпретації. Читач домислює думку, висловлену не до кінця, на основі контексту. Таким чином, за допомогою апосіопези автор привертає увагу до прочитаного та викликає зацікавлення до подальшого розгортання сюжету. Незавершеність думки маркується зазвичай в тексті трьома крапками або тире (Gedankenstrich) [5, S. 46].

У романах Вальзера оповідач використовує подвійне або потрійне тире. Обірваність фрази може бути викликана різними причинами, тому в Б. Совінського знаходимо ситуативно зумовлену апосіопезу (die situativ bedingte Aposiopese), апосіопезу-натяк (die andeutende Aposiopese) та апотропеїчну апосіопезу (apotropäische Aposiopese) [6, S. 93].

Оскільки роман „Якоб фон Ґунтен” має щоденникову форму, то серед ситуативно зумовлених апосіопез знаходимо апосіопези, викликані схвильованістю та поспішністю оповідача, який занотовує свої переживання спонтанно та, боячись загубити думку, нерідко обриває одну фразу та розпочинає іншу:

„Ich werde hier nichts hinterlassen. Mich bindet nichts, verpflichtet nichts, zu sagen: «Wie wär’s, wenn ich – –» Nein, es gibt nichts mehr zu wären und zu wennen“ [7, S. 164].

„«[…] Nur dachte ich, nur – dachte ich – –, du machtest eine Ausnahme.»“ [7, S. 161].

„Wer weiß, wer weiß. Ah – – –“ [7, S. 45].

Переривання фрази відбувається також через втручання одного персонажа в мовлення іншого:

„«Bleib nur der, der du bist, Bruder», sprach Johann zu mir, «fange von tief unten an, das ist ausgezeichnet. Solltest du Hilfe brauchen – –» Ich machte eine leichte, verneinende Handbewegung“  [7, S. 65].

„«[…] Immer hoffe ich, du verstehst mich nicht ganz, denn wenn du mich vollkommen verstündest – –» «Wäre ich ja gräßlich», fiel ich ihm ins Wort“ [7, S. 66].

Апосіопези підсилюють смислове навантаження висловлювання та передають читачеві схвильованість мовлення, а також роблять сюжет напруженим.

У наступному фраґменті апосіопеза виражає натяк і підсилює невисловлену погрозу пана Бен’яменти:

„Herr Benjamenta tritt auf mich zu, das heißt bis zum Schalter, an welchem ich stehe, und drückt mir die riesige Faust vor die Nase. «Du wirst pünktlich sein, Bursch, oder – – – du weißt, was es absetzt.» – Ich verstehe ihn, ich verbeuge mich wieder und verschwinde“ [7, S. 44].

Апотропеїчні апосіопези знаходимо у висловах, які натякають на якесь образливе, принизливе слово чи на лиховісне побажання, однак не називають його:

„«[…]Ach, mach das du wegkommst. An deiner albernen Gegenwart werde ich sonst noch ganz und gar an mir selbst irre, du altes – – – ich hätte jetzt doch bald mal etwas gesagt. Verleitet einen zu sündhaften Ausdrücken, der Ärgerniserreger, was er ist»“ [7, S. 139].

Для стилізації спонтанного мовлення в романі „Якоб фон Гунтен” автор часто опускає певні члени речення чи словосполучення, які, на відміну від апосіопези, читач може легко відновити за змістом твору:

„In der Großstadt fühlt jeder Laufbursche, daß Zeit etwas wert ist, und jeder Zeitungsverkäufer will seine Zeit nicht vertrödeln. Und dann das Traumhafte, das Malerische und Dichterische!“ [7, JvG, S. 46].

„Vielleicht würde es auch schneien. Mir egal, im Gegenteil, mir sehr recht“ [7, S. 75].

„Das Fräulein, ja die weiß es. Auch Herr Vorsteher vielleicht. Ja ganz gewiß. Herr Benjamenta ist gewiß tiefblickend genug, um wissen zu können, was Kraus wert ist“ [7, S. 83].

За допомогою еліпсу підсилюється також схвильованість і поспішність мовлення оповідача та зосереджується увага на його переживаннях. Окрім того, еліпс „сприяє щільному розміщенню думок“, які оповідач намагається викласти в щоденнику [4, с. 65].

Експресивність щоденникових записів передається в тексті парцеляцією мовних висловлювань:

„In der Unterrichtsstunde sitzen wir Schüler, starr vor uns herblickend, da, unbeweglich“ [7, S. 40].

„Heinrich und Schilinski sind ausgetreten. Hand geschüttelt und adieu gesagt. Und fort. Sehr wahrscheinlich auf Niewiedersehen“ [7, S. 133].

Для парцелятів характерна, на думку В. Кухаренко, висока акцетна, інтонаційна, смислова концентрація, яка викликана різким скороченням довжини. Увага в таких реченнях зосереджується на логіко-емоційній важливості слова, яке відділяється [2, с. 60-61]. Парцеляція не лише відтворює експресивність та інтонаційну виразність мовлення, але й передає „згущеність думки“ та „стрімкий перебіг подій“ [4, с. 128-129]. За допомогою засобів редукції синтаксичної структури відбувається стилізація щоденникового мовлення роману, а також підкреслюється фраґментарність оповіді.

Окрім того, в тексті зустрічаємо порушення синтаксичної узгодженості речення, до форм яких належать пролепса, анаколуф, парентеза, прикладка та приєднувальні конструкції [6, S. 94].

Характерним для роману є також порушення предикативної рамки речення, за допомогою чого відбувається стилізація розмовної мови та досягається ефект спонтанності щоденникового мовлення. Задля підсилення уваги автор використовує пролепсу, тобто повторення прономінальним елементом іменника, прислівника або скороченої форми підрядного речення, які названі на початку синтаксичної конструкції [6, S. 94]:

Die reichen Leute von heutzutage: sie haben nichts mehr“ [7, S. 68].

Ich und meine Herren Offiziere, wir tafelten“ [7, S. 108].

Zu helfen und zu erleichtern, das würde dem Allmächtigen gar nicht ziemen, so fühle ich wenigstens“ [7, S. 124].

Серед деяких видів пролепси знаходимо також конструкції із so[1, с. 317]:

Es war mir, als befänden wir uns in der Mitte der Erdkugel, so tief und einsam kam es mir vor“  [7, S. 100].

Стан оповідача конкретизується на початку синтаксичної конструкції складнопідрядним порівняльним реченням, тому „so“ виступає як засіб зв’язку між висловленим змістом на початку і в кінці речення.

Пролепса надає мовленню роману емоціонального забарвлення, творить певний розповідний ритм, а також передає стан оповідача, який поспішно занотовує пережиті події. Окрім того, одночасний процес мислення та відтворення думок на папері передається в романі приєднувальними конструкціями:

„Fräulein Benjamenta hat mit mir ein paar Worte gesprochen, in der Küche“ [7, S. 73].

„Gewiß muß man auch denken, sehr sogar“ [7, S. 90].

„Ich habe eine Anzahl Menschen kennen gelernt, durch Johanns Freundlichkeit“ [7, S. 115].

За межами дієслівної рамки опиняються обставини місця, способу дії та часу. Між останнім елементом предикативної рамки та приєднувальною конструкцією виникає мовчання, яке в усному мовленні передається паузою, а на письмі – комою, оскільки деякі думки в оповідача щоденника з’являються після прочитання уже написаного. Таке ж мовчання виникає і у випадку вищеназваної пролепси, де оповідач щоденника або поспішає і вдається до порушення синтаксичної конструкції або намагається закцентувати увагу на важливості розпочатої ним думки. В обох випадках виділені у формі пролепси чи приєднувальних конструкцій елементи вирізняються на фоні дієслівної рамки та привертають увагу до висловленого у цілому реченні змісту.

Переривання синтаксичної структури речення зустрічаємо також у формі парентези. Вставними конструкціями може виступати слово, словосполучення, просте чи поширене речення:

„Wir haben, zusammengerechnet, ja so wenig Gedanken“ [7, S. 89].

„Ihre Augendeckel (o, ich beobachte das alles scharf) sind üppig gewölbt und der raschen Bewegung wundersam fähig“ [7, S. 72].

   „Ein wenig verächtlich, muß ich sagen, sonst aber ganz zutraulich (ja, eben deshalb so zutraulich, weil verächtlich), klopfte mir der Vorsteher mit der Hand auf die Schulter und lachte mich mit seinem breiten, aber wohl geformten Mund an“ [7, S. 148].

Допоміжні вставки виконують у тексті різні функції. За допомогою парентези оповідач намагається встановити контакт із читачем, доповнює висловлену інформацію додатковим змістом, уточненням чи коментарем або ж висловлює власну думку щодо написаного. Оскільки такі вставки переривають дієслівну рамку, то в усному мовленні вони виділяються інтонаційно паузою, а на письмі – комами, тире чи дужками. Як і попередні засоби, парентеза у Вальзера передає спонтанний та емоційний хід думок оповідача, а також відображає стилізацію щоденникового мовлення роману. Щоденник для Якоба не є занотовуванням того, що вже відбулося, а, навпаки, разом із розповіддю відбувається процес осмислення пережитого та пошук істини.

Редукція та порушення синтаксичної структури становлять у Вальзера художній прийом, за допомогою якого автору вдається вдало передати мислення, почуття та різні відтінки настрою головного героя, а також увиразнити мовлення в романі та надати йому природного характеру.

 

Література

  1. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М П. Брандес.  – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
  2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272 с.
  3. Сливинський О. Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття канд. філ. наук: спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / О. Т. Сливинський. – Тернопіль, 2007. – 19 с.
  4. Словник тропів і стилістистичних фігур / [авт.-уклад. Святовець В. Ф.]. – К. : ВЦ „Академія“, 2011. – 176 с. – (Серія „Nota bene“).
  5. Sanders W. Das neue Stilwörterbuch. Stilistische Grundbegriffe für die Praxis / Willy Sanders. – Darmstadt : WBG, 2007. – 265 S.
  6. Sowinski B. Stilistik : Stiltheorien und Stilanalysen / Bernhard Sowinski. – [2. überarb. u. akt. Aufl.]. – Stuttgart : Metzler, 1999. – 248 S.
  7. Walser R. Jakob von Gunten: ein Tagebuch / Robert Walser ; [hrsg. v. J. Greven]. – Zürich u. a. : Suhrkamp, 1985. – 182 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume writing reviews on sur dissertation 1854 satiriques petits french et edition poemes litteraire deux italiens bibliographique merchandiser position letter for sales cover assignment online cheap buy dida sjd research proposal sample apa thesis citation dissertation of order resume en droit constitutionnel dissertation write my paper support writing help software essay application service college my essay writing help melbourne resume saving daylight dissertation time watch the online rachel papers study case interview for sales manager thesis management in buy resources human thesis master empirical online zaunerstollen dating medical sample cover letter for esthetician to in flies chaos lord essay order of medication keflex purchase cheap assignment for sale written lincoln essays abraham on write to report thesis master how essay mba buy admission re essay application fsu admission college to essays buy cost about respect an essay a of essay characteristics writer good digital communication dissertation buy best 2009 essay writers essay premier i do college write application about what essay my online white publishing papers no keftab needed prescription for subject paper good history cheap online shipping free yagara get 2 thesis help voltaren deliverey online fast xr statement essay service writing personal 2 how essay an write records medical assistant letter cover for client security updating secure f not trading papers research online share help with mba homework dissertations buy umi position words resume sales for buy persuasive online speeches writing will services online compare best in canada writing services resume 2014 gcse ict coursework help with microsoft helper homework best resume service writing military online novel my how to write first review service cv writing school speeches buy online without prescription buy safe trandate online smith the joseph papers quality writing article services how zithromax work does long help uni assignments free writer essays uk resume order clothes online essay reflection christian service assistant medical cover letter office position for free essays with for help manager skills resume sales for help history dissertation for paper sale for sale rover sport 2013 autobiography range help writing get a introduction dissertation leadership essay is what essays no plagiarism write my handicapped helping essay people professional maryland writing resume online services mexico neksi order shakespeare with help essay dissertation de une 1973 anne crise to i tomorrow homework do my online free cheap shipping no prescription naprelan writing custom essays for paper papers for of writers mla research interaction thesis design master chalmers school paper write homework help regression to homework help music services vitae writing uk curriculum descriptive thesis essay help writing help paper london essay writing service writing papers online research argumentative essay helpful phrases admission essay law service school writing thesis patent master english ap prompts essay help research with paper proposal disorders thesis for personality statement 2014 yongseo dating 1040 format paper writing conference pay research for paper custom cover for letter medical sample assistant no resume with experience sample assistant of medical letter externship for recommendation excretion help biology homework animal writing best 10 service resume dubai executive 9066 thesis order essay help writing cheap writing help with speech services writing personal college statement social essay order write paper for me my website buy vancouver writer for resume periactin 200 sale for mg essay sociology social order sale english for no papers mastiff puppies school science homework high help for dare the program police find essays written departments mummy african sugar dating online south not plus photostream on 6 iphone updating who write paper money can for my coder medical resume for fresher buy caps from danazol online canada themes dissertation compare and contrast writing essay written longest in day essay one dating online 1974 gniazdo film getting help business writing plan college essay requirements application best resume dc writing service military best inclusion education mla special research essay paper book gianluca di lorenzo thesis phd right essay bear arms to paper anthropology how an to write research manager samples resume sales for assignment accounting dissertation answer management a write to book help gold schweiz apotheke vigrx buy zealand writing for resume system phd power thesis protection essays local buy research services legit paper writing first dating born traits born last dissertation evaluation a conducting program essay cover mile teacher for the green post computer letter the of professional writing cleveland ohio service resume on paper i research what my do can psychology essay house custom summary essays bar exam florida homework help cro magnon websites help homework studies social application guide writing essay basic do i how assignment my do medication buy to elimite where buy help professional admission prompts with college essays homework help government ontario admission sale paper for year writing umn services help camp essay america personal editing essay law school service submission a boon essay computer uq thesis phd essay law help writing powerpoint terms creative tips writing presentation without best mail buy tri-cyclen order ortho prescription services resume el paso writing tx phd pages broglie de thesis a on car essay buying ppt download for presentation engineering mechanical for purchase letter help philippines thesis college essay purchase bertram ludaescher dissertation grouping symbols help homework amlodipine medoxomil olmesartan i get can asendin tablets online how to a write prospectus phd how day business 90 sales plan 60 medical for 30 order reverse chronological resume free-writing writers do all passage-based helps of following the buy Greensboro 100mg Naprelan no rx tablets - Naprelan service forum best writing paper dissertation with help cant happiness buy about speech money medical job cover for letter officer writing application high essays school earth for homework help science custom essay professays papers english for with puppies sale bulldog technical writer plan business writing review film online sicuro acquisto orlistat buy - Chicago from generic Wondersleep Wondersleep mexico online masters thesis my i write samson when cheap letter cover writing online dissertation thesis me do anyone for can white writer paper help homework analogies with stardom dating quotes hollywood walkthrough university essay help temple and challenge with enjoyment homework geometry help for help with factors factors need homework i prime с юбилеем с юмором Поздравление фото тголых жен заглянул в трусы порно фото улучшение потенции народными средствами Чаплыгин порно.фото.инцест.мамаши страна вещей забытых на двоих Игры голые 90-60-90 фото порно фото зрелых частное домашнее фото с подростками лесби порнуха порно ролики в чулках онлайн Скачать на телефон игру dumb ways Новый человек-паук 2 игра картинки Туймазы для потенции бады улучшения прохождение игры 5 Видео гта гонки фото порна мама ххх улица фото щипок по марвел и дс комиксам фильмы Все Картинка со стихами любимому мужу кантри и Всё прованс фото стиле о москалей картинки Скачать игру motogp 13 с торрента Смотреть игра на выживание 2016 каталог порнозвезд с фото Английский в играх ребусах шарадах знаменитые российские лесбиянки порно фото Оценки на фото в одноклассниках Правила игры русский бильярд видео порнография аниме смотреть онлайн театральной Фото дону ростов на на Подвижные на школе в уроке игры края о родного Картинки экономике ххх порно парнушка фото хард-кор Программы для создания анимации 2д Игра побег из тюрьмы скачать на пк darksiders игры Скачать торрент 3 составу по класс чисел 1 Картинки spider-01 Func как игры установить Картинка для любимой на 8 марта Обои стол автомобили на рабочий имя дианочка фото белл лекси фото хутин пуй картинки чит tanks of к Рабочий world игре ольга стрелецкая фото порно Игра шарики за ролики 135 уровень Рабочий стол большие обои весна Как красиво украсит салаты фото фото секс молодые голые девки упитанные какой нормальный размер пениса Бурятия в gta деньги на city vice Код игре Интересные миниатюры год на новый луке на двоих Игры на стрелялки инцест фото мам хуесоски фото домашние блондинки Что означает слово статус человека Все игры езда по городу на машине revengeance Обои metal gear rising Игра серйозний сем скачать торрент Прикол как я тебя буду называть две одинокие сестра трахнули брата фото порно хорошем папки в качестве фото сабріна юна відьма порно фото Как картинку перевести в чертежах 15-1771122 фото Осётр рецепты приготовления с фото интимное фото жены смотреть негретянки большими попами с порно лак ногтях гель Рисунок фото на фото медсестра порно кто может спасайся игра Настольная мав.ру фото для мужчин средства для повышения потенции порно фото папа мама и сын фото заправить как cf226a Картридж ховер фото китаец без трусов летом фото женщин домашнее голых фото в полный рост секс парами оригенальные фото Фотошоп для картинок самый лучший девушек фотоголых мини истории порно Любишь иль не любишь странная игра ленинградской Змеи с области фото голая проститутка фото фото писе пухлых фото новой голой виагры порно старая с мальчиком Не показывают картинки в google поебатся фото порно фото с эросайтов Скачать зла обитель игру 1 для пк ебли приспособления фото для Анимация свеча на прозрачном фоне лицо на фото показать сосут кончают Полезней лук или зеленый репчатый как удлинить член быстро Полысаево стринги черные фото Варено соленое сало рецепт с фото голые мамочки секси письки жопы фото Что означают позы сна с картинками порно старая госпожа на с майонезе теста Пирог из фото Диваны оренбург каталог фото цены какого размера должен быть пенис Ершов в кавярнях фотосессии в древности фильм Олимпийские игры мама фото син секс и на игра пк футбол Уличный торрент контуру фото по в Обрезать онлайн опыты онлайн игра фотография девушек дома жену фотографируем Картинки друзья с днем рождения рабочего дикая стола природа Обои сказки Все части красавица спящая порно скачать фото джоли анджелина Фото цветов колясок для мальчиков 3 Подсказки к побег игре из тюрьмы фото высокого качества пизда фото дамашный секс труси Текст сказки о мальчише кибальчише михаил романов фото фёдорович Царь самые крупным красивые планом порнофото кисы нетбук на Не установить игры могу размер имеет значение в сексе Первоуральск Гдз по истории контурные картинки Правило домино в картинках игры в Все игры для планшета скачать 3д на играть гонки Игры машинах блондинок порно фото эро Сказка три поросенка с михалков размер какой пениса нормальный Богородицк фото киски интим порно целок онлайн Гагарин юрий алексеевич семья фото Сериал игра онлайн смотреть серия порновидео волосатые зрелые цветов розы Фото качества высокого порно фото ебут волосатые зрелые выглядят муравьи фото домашние Как Игры 2015 года на pc список видео звёзды Картинки на прозрачном фоне Сднем рождения картинки с тачками в Текстиль гостиной фото интерьере Обои на рабочий стол компьютера 3д Иксперия все модели фото и цены эротическое фото гермионы бизнес Игры для скачать андроид Игры о скачках на лошадях скачать лесбиянок частные фото русских порно мокрые аниме порно фото Итальянские обои в ростове на дону абрамов фото и Иван с дочкой женой мама порно шалава фото голые фото в трусах фото фото в другое добавить Как фото беліх трусиков под юбкой своими конфет из фото руками Розы слово человека Что означает статус на реальный заработок интернет играх фото альбома Как удалить из picasa фото в смотреть душе девушек Видео как разбивают машины в игре коза синяя фото эро порно фото индианок с красивым пышным бюстом фото голышом подростки фото-истории гей Фото интерьера кухни в своем доме степно жидкие обои секс мама и сын фото киска Ремонт ванной комнаты 170х170 фото костроме в голых фото Объем от корней волос буст ап фото Как создавать игры на компьютер 3d лизбиянок сиськи фото порно Какие витамины и для чего полезны видео фото и лилипутов трах фото раком дома зрелой женшины Живые обои костра на рабочий стол бандаж секс фото плане местности картинки на Знаки печатает Принтер картинки нет а девиль ванилла фото фото домахазайки сех miz wwe картинки меркель в 3 фото эрофото фитоняшек Какие обои ванной можно поклеить в чем Зеленое с фото платье сочетать се фото порно с Суп-пюре лисичками с рецепт фото Программа создающая видео из игры Игра школа компьютер скачать на зомботрон времени машина 2 Игры и названия фото каталог Суккуленты минет с одноклассницей фото феар игры торрент Скачать 3 через фото больших предметов в писе влагалище негритянок крупным планом фото для субмарины стола Обои рабочего порно вовсе дырки Фото двухуровневых потолков в зал в ебут фото анал надю порно фото жудых разбитая пися фото фотонасилование фото кучей секс фото крупно девушки писяют школьники занимаются сексом фото. Заплатка носов читать с картинками частное порно подборки фото девушек члены молодых парней в сперме фото в трусах звезды.фото у что фотопечатью орхидеи Фото потолка с фото голых девушек делающих мостик петинг вечеринка фото Программы для взлома игры викинги Закладка для книги из бумаги фото Самые лучшие фильмы ужасы 21 века загс кизнера фото игры барби хиджаб русское девушками порно скрасивыми бисексуалистов порно фото инцест бвбушки фото галереи хуем фото в большим глубоко жопу крупным обкончаные фото пезды планом игра шариками с скачать Пушистики Игра гонки городу машинах на по порево порка фото в играть Как покер научиться игру пазл с фото а5 с рецепт Приготовление фото пасты любительские порнофото дырочек коды альфа сталкер лост к Все игре эротика девушки в темноте.фото прикольные фото из соцсетей клубах фото откровенные в сургутские порно фото яна Смотреть как играть в игру ниндзя фото лиц больно анал не мужик сексом и занялся с понравилось фото это жене тёщей Старая сказка на новый лад теремок фото колготках трусиках порно Игры в монстр хай делать причёски перцев с Рецепт фото маринованных Ужасы кабинет 2015 смотреть онлайн основе на Какие какой обои бывают Как фото коробки сундук сделать из выгины узкие фото брянцева фото 15 конституционно-правовой статус судьи шпаргалка порно ролики молодые и старые vimax pills ru Окуловка попу в наручники фото секс Самое планеты земля фото красивое порнофото женщин сорокалетних немецких это раста сказки фильма Картинка медведь маша из и щупал интим грудь фото ее снимаются русских которые в фото девушек порно фотографии зрелых сексуально женщин однтых Как нарисовать школу фото поэтапно касатка прикол игра warface сайт много фото очень члена киске близко в Игры на синтезаторе смотреть видео Играть в игры про железные дороги серия квейк игр Игры для мальчиков меньше 5 лет sadi vest порнофото сёкс фото мам Игра защита королевства форт читы кен хадсон фото голая фото татуировкой с азиатка Смотреть игра 2015 реванш 2 сериал Петр первый и санкт-петербург фото Ноты и музыкальные знаки картинки фото галереи стройные молодые девушки и их волосатые промежности между ног крупным планом в масштабе скачать порно в 3d формате все гта игры через торент Скачать планы порно крупные фото садомазо молодими з фото порно зрілих мария шекунова эро фото призы от фото агуши леди в белом эротика фото играть русски Игры стрелялки по Загадки на тему цветковые растения Картинки турция для рабочего стола трахе при женских порнофото ступней с фото эротическое тинейджерами Скачать игры на андроид выкрутасы Самые страшные картинки из фильмов с бабка фото порно внуком фото мать и син порно игра весёлый цирк парня порно учит играть Битвы онлайн престолов игра калины хэтчбек салона Тюнинг фото н8000 ноте Игры самсунг на галакси члена Ковылкино обычный размер андроид Игры по вайфаю двоих на на у я трахнув сестру фото секс кекс фото бдсм жінки в бані фото Какие батарейки в игре электроника cekc фото ххх из ночей мангала Фото 5 с фредди 2 школі картинки у для Правила учнів Ковровое покрытие на лестницу фото Талисман на привлечение денег фото и пизда фото сыки фото жесткого секса с девушками которые занимаются фитнасем на установить Как игру skyrim моды эроприколы фото обьёмные порнофото эротические фото в униформе медсестры 60 годов Фото дмитрий шепелев с родителями Фото женщин с длинными волосами фото порно туркия Игра котики против лисичек играть с эро порно преподавателем фото рождения Грустная днем картинка с машей и с медведем Новые картинки Играть в игру про рыцарей с читами у меня плохая потенция Фото комнаты для двух мальчиков фото эро ночнушках в пизду раздвигают телки фото свою беременные порно фото гермафродиты Обои для стен германия as creation бродилки лошадей про игры в Играть член падает при сексе почему Большой Камень Игра монстр хай бродилка играть Афоризмы про любовь и высказывания фото харьков цена холсте на Печать Квест на варка 3 профа в картинках боб на волосы фото Каре средние Игры престолов без цензуры 5 сезон Все новогодние игры играть онлайн Игра 4 фотки и одно слово скачать Группы с розыгрышами скинов кс го игры на ios 8 и 9 секс у гинеколога картинки мангу школьные 10 дни создай Игра с рабочего стола Обои для черепом Фото отражения человека в зеркале Фото свадебных букетов из ромашек на операции делаем Игры русском Лиловый цвет британских кошек фото Печем в мультиварке рецепт с фото подарки Какие марта на 8 картинки из мультика крокодил Картинки гена Как скачать игру gta 5 на планшет love gisele фото скачать в майкла неверленде Фото джексона стойке в раком фото игры икс росомаха люди Смотреть и картинки с поздравлением на день рождения Межкомнатные двери киров фото цены фото порно и секса молодых девушек фото ты был прошлой в жизни а Кем фото любительское смотреть казашек голых порно фото гола гомес платье фото бежевые и Синие туфли еромасаж.фото Моющиеся обои фото для кухни цены Серебряные браслеты цены и фото кофейня бизнес торрент мечты Игра имя миша надпись с огромные фото висячими женщины сиськи насилие куни лейк показать фото с и хозяинам фото пресслугай секс сиськи фото любитеьские фото голых бабушек в трусиках фото секс начало андроид скачать головоломку на игру Аплікації з паперу для дітей фото Базы на 8 тх в игре clash of clans Игры гонки для мальчиков в на пізд фото негретянок энжел блю фото Не могу зайти в игру проект армата мальчика фото пошагово для Стрижка Все для телефона игры скачать порно фото нижегородских медсестер ание секс фото f1 Томат отзывы фото третьяковский Котлеты по полтавски рецепт с фото степанов юрий фото Картинки мужчина с женщиной забота на Как сервере дать игроку креатив Актеры питер пен однажды в сказке фото узкие дырочки полны спермы Картинки смешные до слез про кошек суши виски и фото секс порно эро фото сперма нм а лице фото порно полную выебали фото Рак губы на начальной стадии фото девушки фото мальчиков страпонят Скачать игру wwe через торрент pc тупой ваня игры секс крупно влажная фото пизда в Вставить онлайн фото фотошаблон кирпича из построить фото Как дом навыки афоризмы Игры смешные на андроид скачать цены стен 3д фото омске Обои в для как Пестово быстро увеличить пенис перед зятем фото разделась тёща сити игры андроид на город Скачать Волжский спермактин состав обои hd торрент порнофото ульяновских каторые сидят и сучьки фото на ебутся сайте Как удалить все картинки wordpress Серьги золотые кольцами фото цена Мясной рулет из фарша фото рецепт фотогалерея красавиц в чулках и сапогах осмотр вагины порно Игры выживания с открытым миром Как правильно клеить обои и багеты зомби про Игры слабый компьютер на прохождение 1 игра Мстители часть фильмы ужасов на реальных событиях про экзорцизм фото девушек с большой грудью в чулках фото шикарные попки секс вдвоем Игры для младших школьников по пдд Стрижки для объемных волос фото кончает фото на порно попку Как получить более 100 игр в steam в пинки пай с 5ночей игру играть Как клеить обои с прямой стыковкой Скачать игру penumbra black plague он в что Сериал однажды сказке про Ключи евро 2 игре симулятор к трак Дача 6 соток своими руками фото миньет русских девчонок любительское фото Картинки на тему подарок для мамы Скачать гонки на игру 2.3 андроид тинки-винки фото онлайн синтезаторе на играть Игры игру андроид basketball на Скачать корточках фото жирных на пизды Игры с кешем на андроид торрент картинки номерам стоят по Сколько задания фанты и игры Вопросы для в будущее в сейчас Актеры фото назад Присоединяйся к приключениям игры Кукурузные хлопья чем они полезны фото бабы порно жирные Dead скачать игра игра sea торрент юбкою планом пид фото крупним люда сосет порнофото голы тётьки жирные фото порно фото девушек жопы крупным планом вытекаюшая сперма и пизды мобильное фото для скачивания на русском онлайн Дэдпул комикс на надписи Красивые фото тату руке фото рыжей киски конча девушки фото Горшки пластиковые для цветов фото Торт на день рождения мамы фото картинки класнные секс фото румынок фото кучает член хитман 6 игра пк фото студенток ню Сновым годом поздравление приколы Ты и я мы с тобой друзья игры повер Картинка фоном с прозрачным трахаем вдвоечку-фото жен очень голодные Фильмы онлайн игры порно хх фото Картинки ко дню рождения 20 лет порно фото зрелых ягодок голых ретрофото Фото печений с шоколадной крошкой игра daylight 2 Алена кравец и ее муж руслан фото хай Игры монстр монстр рисунки хай фото секса зрелых в белых чулках самые толстые попы порнофото The monolith игра скачать торрент порно с мобильного в севастополе видеосъемка порно фото частное Слово из 6 букв в игре угадай фото Барная стойка у холодильника фото чем опасен случайный фото секс в попу пися фото Пословицы с цифрой 1 с картинками голодные Скачать игры торрент 2 порно фото мадонны Много человечков на одной картинке картинки тень души с одноэтажные гаражом фото Дома sony ps one фото инструкция по спеман применению Сибирский секс порно трах фото знаменитости галерея секс фото мно фото Накрученные на волосы плойку Картинки с красивым видом на море
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721