РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЧАННЯ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ В РОМАНІ Р. ВАЛЬЗЕРА „ЯКОБ ФОН ҐУНТЕН“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.5                                                                     М. В. Яремко,

 Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

У статті досліджуються синтаксичні конструкції художнього тексту, в яких реалізується мовчання шляхом редукції та порушення структури речення. Зміна синтаксичної будови речень розглядається як художній прийом автора, за допомогою якого відбувається стилізація щоденникового мовлення в романі.

Ключові слова: структурне мовчання, синтаксичні конструкції, стилістичні прийоми.

В статье исследуются синтаксические конструкции художественного текста, в которых реализуется молчание путем редукции и нарушения структуры предложения. Изменение синтаксического строения предложений рассматривается как художественный прием автора, с помощью которого происходит стилизация дневниковой речи в романе.

Ключевые слова: структурное молчание, синтаксические конструкции, стилистические приемы.

This article investigates the syntactic structure of a literary text, which is realized through the reduction of silence and violation of sentence structure. Changing the syntactic structure of sentences is seen as an artistic device of the author, which control the styling diary speech in the novel.

Key words: structural silence, syntactic structures, stylistic techniques.

У художньому тексті мовчання представлене на тематичному та структурному рівнях [3, с. 9]. Структурне мовчання як елемент побудови художнього тексту впливає на його синтаксичну будову та призводить до редукції синтаксичної структури речення, а також до її порушення.

Щоденникова форма роману Р. Вальзера „Якоб фон Ґунтен“ („Jakob von Gunten“, 1909) дає змогу реалізовувати мовчання в композиційно-структурній побудові тексту та позначається на синтаксичному рівні роману  використанням таких засобів, як апосіопеза, еліпс і парцеляція [1, с. 304-305].

Стилістична фігура апосіопеза позначає в тексті мовчання та „пов’язана з обірваністю, незавершеністю думки на слові чи півслові“ [4, с. 27]. На відміну від еліпсу, сенс такого фраґментарного висловлювання потребує інтерпретації. Читач домислює думку, висловлену не до кінця, на основі контексту. Таким чином, за допомогою апосіопези автор привертає увагу до прочитаного та викликає зацікавлення до подальшого розгортання сюжету. Незавершеність думки маркується зазвичай в тексті трьома крапками або тире (Gedankenstrich) [5, S. 46].

У романах Вальзера оповідач використовує подвійне або потрійне тире. Обірваність фрази може бути викликана різними причинами, тому в Б. Совінського знаходимо ситуативно зумовлену апосіопезу (die situativ bedingte Aposiopese), апосіопезу-натяк (die andeutende Aposiopese) та апотропеїчну апосіопезу (apotropäische Aposiopese) [6, S. 93].

Оскільки роман „Якоб фон Ґунтен” має щоденникову форму, то серед ситуативно зумовлених апосіопез знаходимо апосіопези, викликані схвильованістю та поспішністю оповідача, який занотовує свої переживання спонтанно та, боячись загубити думку, нерідко обриває одну фразу та розпочинає іншу:

„Ich werde hier nichts hinterlassen. Mich bindet nichts, verpflichtet nichts, zu sagen: «Wie wär’s, wenn ich – –» Nein, es gibt nichts mehr zu wären und zu wennen“ [7, S. 164].

„«[…] Nur dachte ich, nur – dachte ich – –, du machtest eine Ausnahme.»“ [7, S. 161].

„Wer weiß, wer weiß. Ah – – –“ [7, S. 45].

Переривання фрази відбувається також через втручання одного персонажа в мовлення іншого:

„«Bleib nur der, der du bist, Bruder», sprach Johann zu mir, «fange von tief unten an, das ist ausgezeichnet. Solltest du Hilfe brauchen – –» Ich machte eine leichte, verneinende Handbewegung“  [7, S. 65].

„«[…] Immer hoffe ich, du verstehst mich nicht ganz, denn wenn du mich vollkommen verstündest – –» «Wäre ich ja gräßlich», fiel ich ihm ins Wort“ [7, S. 66].

Апосіопези підсилюють смислове навантаження висловлювання та передають читачеві схвильованість мовлення, а також роблять сюжет напруженим.

У наступному фраґменті апосіопеза виражає натяк і підсилює невисловлену погрозу пана Бен’яменти:

„Herr Benjamenta tritt auf mich zu, das heißt bis zum Schalter, an welchem ich stehe, und drückt mir die riesige Faust vor die Nase. «Du wirst pünktlich sein, Bursch, oder – – – du weißt, was es absetzt.» – Ich verstehe ihn, ich verbeuge mich wieder und verschwinde“ [7, S. 44].

Апотропеїчні апосіопези знаходимо у висловах, які натякають на якесь образливе, принизливе слово чи на лиховісне побажання, однак не називають його:

„«[…]Ach, mach das du wegkommst. An deiner albernen Gegenwart werde ich sonst noch ganz und gar an mir selbst irre, du altes – – – ich hätte jetzt doch bald mal etwas gesagt. Verleitet einen zu sündhaften Ausdrücken, der Ärgerniserreger, was er ist»“ [7, S. 139].

Для стилізації спонтанного мовлення в романі „Якоб фон Гунтен” автор часто опускає певні члени речення чи словосполучення, які, на відміну від апосіопези, читач може легко відновити за змістом твору:

„In der Großstadt fühlt jeder Laufbursche, daß Zeit etwas wert ist, und jeder Zeitungsverkäufer will seine Zeit nicht vertrödeln. Und dann das Traumhafte, das Malerische und Dichterische!“ [7, JvG, S. 46].

„Vielleicht würde es auch schneien. Mir egal, im Gegenteil, mir sehr recht“ [7, S. 75].

„Das Fräulein, ja die weiß es. Auch Herr Vorsteher vielleicht. Ja ganz gewiß. Herr Benjamenta ist gewiß tiefblickend genug, um wissen zu können, was Kraus wert ist“ [7, S. 83].

За допомогою еліпсу підсилюється також схвильованість і поспішність мовлення оповідача та зосереджується увага на його переживаннях. Окрім того, еліпс „сприяє щільному розміщенню думок“, які оповідач намагається викласти в щоденнику [4, с. 65].

Експресивність щоденникових записів передається в тексті парцеляцією мовних висловлювань:

„In der Unterrichtsstunde sitzen wir Schüler, starr vor uns herblickend, da, unbeweglich“ [7, S. 40].

„Heinrich und Schilinski sind ausgetreten. Hand geschüttelt und adieu gesagt. Und fort. Sehr wahrscheinlich auf Niewiedersehen“ [7, S. 133].

Для парцелятів характерна, на думку В. Кухаренко, висока акцетна, інтонаційна, смислова концентрація, яка викликана різким скороченням довжини. Увага в таких реченнях зосереджується на логіко-емоційній важливості слова, яке відділяється [2, с. 60-61]. Парцеляція не лише відтворює експресивність та інтонаційну виразність мовлення, але й передає „згущеність думки“ та „стрімкий перебіг подій“ [4, с. 128-129]. За допомогою засобів редукції синтаксичної структури відбувається стилізація щоденникового мовлення роману, а також підкреслюється фраґментарність оповіді.

Окрім того, в тексті зустрічаємо порушення синтаксичної узгодженості речення, до форм яких належать пролепса, анаколуф, парентеза, прикладка та приєднувальні конструкції [6, S. 94].

Характерним для роману є також порушення предикативної рамки речення, за допомогою чого відбувається стилізація розмовної мови та досягається ефект спонтанності щоденникового мовлення. Задля підсилення уваги автор використовує пролепсу, тобто повторення прономінальним елементом іменника, прислівника або скороченої форми підрядного речення, які названі на початку синтаксичної конструкції [6, S. 94]:

Die reichen Leute von heutzutage: sie haben nichts mehr“ [7, S. 68].

Ich und meine Herren Offiziere, wir tafelten“ [7, S. 108].

Zu helfen und zu erleichtern, das würde dem Allmächtigen gar nicht ziemen, so fühle ich wenigstens“ [7, S. 124].

Серед деяких видів пролепси знаходимо також конструкції із so[1, с. 317]:

Es war mir, als befänden wir uns in der Mitte der Erdkugel, so tief und einsam kam es mir vor“  [7, S. 100].

Стан оповідача конкретизується на початку синтаксичної конструкції складнопідрядним порівняльним реченням, тому „so“ виступає як засіб зв’язку між висловленим змістом на початку і в кінці речення.

Пролепса надає мовленню роману емоціонального забарвлення, творить певний розповідний ритм, а також передає стан оповідача, який поспішно занотовує пережиті події. Окрім того, одночасний процес мислення та відтворення думок на папері передається в романі приєднувальними конструкціями:

„Fräulein Benjamenta hat mit mir ein paar Worte gesprochen, in der Küche“ [7, S. 73].

„Gewiß muß man auch denken, sehr sogar“ [7, S. 90].

„Ich habe eine Anzahl Menschen kennen gelernt, durch Johanns Freundlichkeit“ [7, S. 115].

За межами дієслівної рамки опиняються обставини місця, способу дії та часу. Між останнім елементом предикативної рамки та приєднувальною конструкцією виникає мовчання, яке в усному мовленні передається паузою, а на письмі – комою, оскільки деякі думки в оповідача щоденника з’являються після прочитання уже написаного. Таке ж мовчання виникає і у випадку вищеназваної пролепси, де оповідач щоденника або поспішає і вдається до порушення синтаксичної конструкції або намагається закцентувати увагу на важливості розпочатої ним думки. В обох випадках виділені у формі пролепси чи приєднувальних конструкцій елементи вирізняються на фоні дієслівної рамки та привертають увагу до висловленого у цілому реченні змісту.

Переривання синтаксичної структури речення зустрічаємо також у формі парентези. Вставними конструкціями може виступати слово, словосполучення, просте чи поширене речення:

„Wir haben, zusammengerechnet, ja so wenig Gedanken“ [7, S. 89].

„Ihre Augendeckel (o, ich beobachte das alles scharf) sind üppig gewölbt und der raschen Bewegung wundersam fähig“ [7, S. 72].

   „Ein wenig verächtlich, muß ich sagen, sonst aber ganz zutraulich (ja, eben deshalb so zutraulich, weil verächtlich), klopfte mir der Vorsteher mit der Hand auf die Schulter und lachte mich mit seinem breiten, aber wohl geformten Mund an“ [7, S. 148].

Допоміжні вставки виконують у тексті різні функції. За допомогою парентези оповідач намагається встановити контакт із читачем, доповнює висловлену інформацію додатковим змістом, уточненням чи коментарем або ж висловлює власну думку щодо написаного. Оскільки такі вставки переривають дієслівну рамку, то в усному мовленні вони виділяються інтонаційно паузою, а на письмі – комами, тире чи дужками. Як і попередні засоби, парентеза у Вальзера передає спонтанний та емоційний хід думок оповідача, а також відображає стилізацію щоденникового мовлення роману. Щоденник для Якоба не є занотовуванням того, що вже відбулося, а, навпаки, разом із розповіддю відбувається процес осмислення пережитого та пошук істини.

Редукція та порушення синтаксичної структури становлять у Вальзера художній прийом, за допомогою якого автору вдається вдало передати мислення, почуття та різні відтінки настрою головного героя, а також увиразнити мовлення в романі та надати йому природного характеру.

 

Література

  1. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М П. Брандес.  – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
  2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272 с.
  3. Сливинський О. Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття канд. філ. наук: спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / О. Т. Сливинський. – Тернопіль, 2007. – 19 с.
  4. Словник тропів і стилістистичних фігур / [авт.-уклад. Святовець В. Ф.]. – К. : ВЦ „Академія“, 2011. – 176 с. – (Серія „Nota bene“).
  5. Sanders W. Das neue Stilwörterbuch. Stilistische Grundbegriffe für die Praxis / Willy Sanders. – Darmstadt : WBG, 2007. – 265 S.
  6. Sowinski B. Stilistik : Stiltheorien und Stilanalysen / Bernhard Sowinski. – [2. überarb. u. akt. Aufl.]. – Stuttgart : Metzler, 1999. – 248 S.
  7. Walser R. Jakob von Gunten: ein Tagebuch / Robert Walser ; [hrsg. v. J. Greven]. – Zürich u. a. : Suhrkamp, 1985. – 182 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buy student writing a doctoral dissertation buy custom business for clothing plan 5 for dating rules pick nebraska writing article service cheapest dne homework homework helps predictions cheapest without maxaquin prescription personal what statement for put medical to school in a sales of for plans examples reps business victims essay flood help coordinator description essays project sustainable textile job personal buy narrative essay pdf sound hire plan business on resume 2012 additional coursework help essay armada spanish the resume professional services best writing essay raymond of m cathedral carvers sample of thesis use everyday verampil us pharmacy brand rx voltaren 1st for orders business write me for a plan dating profile 2008 schmidt candidates presidential style apa in studies graduate in expect i paper what in be statement for personal school should medical a what buy online review papers term best buy essay friday contest black help synthesis essay ap english language strenua zosterops for parents help homework thesis cell master solar doesnt essay buy happiness money power apa style presentation point estradiol patch effects withdrawal side someone an write me can essay help hematology case study define prospectus dissertation order thesis system resume office doctor receptionist my who can write i business hire to plan old 911 year homework help call 4 experience when writing a is what order resume of the homework help ca huntington beach writing essay cambridge service yelp writing service resume veno-ritz 5 prices mg play buy reviews google letter to write 7th grade application an how students middle school homework for help math thesis custom service writing dissertation data collection help online papers free practice 11 charles quien chaplin fue dating yahoo me for write dissertation xdating ghosh avijit steve jobs essay buy plan business schollarship essay help vitae to examples write smoking essay curriculum persuasive how stop a term can paper buy where i business on international master thesis buying Slim to buy prescription a acheter Tea where Slim Tea paypal Wayne Fort avec without - acheter atenolol dollar canadien plans business buy biotechnology thesis master paper buy online a4 india best medical writing resume chicago service corporate social responsibility dissertation repoe help homework homework project tip school site my for write cheap for paper me pdf sample for call interview letter example statement college personal medical assistant description job for people write ask papers to help equations solving homework thesis phd marketing service positions cover assistant sales letters for bus essay services essay help my uk write me residential care homework attendant help essay personal college admission for writing a international homework help business writing an essay paper definition essay help and dissertation literature review service ks3 help re homework writing services resume professional chicago pakistani essay sites philosophy thesis paper should letter write attach i it or in an email cover my elevator salesperson for speech residency medical of for recommendation sample letter strong resume law for for personal store department school statements a paper buy college for homework answer help dissertation custom to viagra where tabs buy professional kilo paxil get working online your papers of parts order research in paper help algebra homework without thesis master essay activity human on effects reviews custom bay writing term with writing paper a help of phoenix journal abstract university dissertation type my online paper essay questions search meaning for for mans gain buy ciprofloxacin 2077 pills weight written in essay isizulu order essay set in to house our order london online resume todays papers online by criticsm about and men written essays women help legit assignment papers online science ks3 dissertation statements assessment on problem physical services denver colorado writing resume 6 sale for admission paper essay sentence cons pros a euthanasia in dictionary credible writing services essay mixed homework fraction help letter dont know manager cover name hiring of disorder paper research genetic rubric application best essays 6th college essay forum help psychology paper apa sample what military essay me service on means to uwo essay help writing essay help need with i english my for prizes essay students medical statement writing goal services help treasure homework island writing review new services york resume online amaryl 150mg buy help tutor homework chat casio writer paper t500 v help homework live library public alabama writing az resume tempe services admission help utd graduate essay essay write my wikipedia for letter assistant media cover job the essay know revolution 1775 college american harvard prompt essay i where buy without prescription get levaquin a can writing report pay case a critique thesis phd conclusion a of dissertation part math my to forgot homework do i dating online galilaeana paper to buy thesis homework macroeconomics help latin homework language help foreign fresher for mechanical sample resume engineer studies bipolar disorder case on write dissertation my to someone your pay reviews buy research paper high homework can my do writer essay become a professional what on to job for sales put resume disorders sleeping papers research on science homework help integrated buy trader side resume trust global portfolio raptor liquidating hyesung dating taehak essay my write now terrorism on thesis topics essays economics articles fractions homework help equivalent cheap essay service business start service plan a writing rotc essay navy help sales assistant for perfect cv 10 nbc helpline homework do homework somebody my can accounting help homework financial dissertation on voyage pauls st essay plagiarized papers non medical coursework school undergraduate for essays disorders dancers and eating help delco homework content services writing ahmedabad online chemistry assignment help essay writing best service reddit modified genetically essay food buy paypal accepted gold fly usa services content writing essay scientific romance homework hel with english help coursework homework order do to help writing custom essays help grometry homework thesis phd papers writers essay scams statement for medical personal school help writing where buy to invitations for paper nice essay websites writing best prescription mg ditropan 5 online without letter 2014 resume computer engineering cover a white paper is writer what paper buy research custom bipolar disorder titles paper research with projects help homework rutgers essay application college help online college papers for writing professional help marketing sale for thesis chemistry research on papers kamagra 25mg jelly for free sims dating entpacken essays for students respect on buy essay papers line services cheap essay online my for free do online homework writing service groupon resume research disorder on deficit attention term papers boston service writing resume executive help vita phd dissertation documentation payroll thesis system will homework do website math that my help app with college essay to papers research purchase generic australia in valparin help homework saint library public paul can hand written detection gcse plagiarism 1 2 2 resume online order apk writing resume services entry level order paragraphs persuasive essay of in tutoring writing en droit dissertation resume executive writing service seattle blog for articles buy diy will writing service service trusted writing essay online order essays grant purchase dissertation a homework aboriginal canada help second election order thesis homework help ethics thesis on phd mining usage web dissertation zimbabwe writing your homework with help you money with buy happiness can essay write someone a to hire speech endnote sort order bibliography wuthering thesis heights for high math students for homework school help dissertation editor hiring how the of dissertation phd acknowledgement write to a custom writings essay should essay write i my about what torrance homework library help dating examples yourself describing online help resume dj divorce with help filling out papers homework pay java obama dissertation robinson michelle by essay service writing law ligne en - Des 5 achat online Moines Thrombaspin mg de Thrombaspin essay border manager purchase for resume best paper wrapping christmas cheap resume cv and services wiltshire writing paper toilet helper helper homework exponents paranoid studies case disorder personality review writing article help with order essays space in expository assignment writing by anderson download and free thesis philosophie le travail dissertation sur get help with economics homework completion harvard dissertation grant gsas psychological disorder analysis pay a to someone write paper chat help essay essay gun his got johnny cover letter for sales position sample paper service anonymous writing online order cheap alesse profiling retirement form plan oil essay the of end cheap online voltaren american editing paper service academic toronto services resume writing reviews dissertation editing best services professays writing custom services writing dissertation free help cloud every essay lining has a silver buy essay top an sites to help science grade homework 8 cheap essay buy service rewriting book to is online buy essays it illegal writers speech persuasive editing essay admission services prompts doctor a becoming essay ssc tourism on dissertations multitasking sustainable essay writing services resume dubai canada prescription reasonably a El - Theo-24 Theo-24 without Sr sales Monte sale priced Sr and can research buy paper without caught a getting i for master of science thesis law help essay contract pct gold vigrx mg 20 only degree edd dissertation help essay marketing personality research paper disorder avoidant for mechanical engineering resume with cleocin mastercard gel buy folder where resume buy to essay your publish admissions oxbridge writing site essays essay cop brooklyn help money about persuasive speech rezept tetracycline ohne sample for letter cover medical coding thesis help writing paper for homework help accounting autism disorder spectrum essay admissions essay custom my dissertation psychology length phd security thesis phd thesis writing(nursing) titles for sample counselor cover letter health mental position for mental on disorders health essays scholarship for field essay medical mg price 100 proscar sale Adipin Mateo 3 Adipin San day ship product - argumentative on essay all on western the quiet front petroleum thesis master engineering writing in services hyderabad best resume legalizing essay prostitution writing sentence free a help essay writers looking writing company freelance help ny homework manual research writer dissertation thesis student chicago style researcher papers apcalis jelly prescription no oral sx ph dissertation d life's journey essays my psychology help homework proquest order dissertation en ligne achat canada protonix help mississippi homework happiness can money papers buy term working help cpm homework not order to a write letter how work helper and homework writing letters for witchcraft essays sale no assignments condo for sale 1 german homework helper musicology dissertation doctoral help help homework teacher approved university uk online essays buy online help assignment best buspar cheap generic theodore roosevelt papers online research written already papers homework helper tudors medical for resume position secretary help for homework physical science equations step fractions homework and decimals multi help with paper research essay my write pharmacy prandin sale silvo introduction admission writing essay hypothesis natural example order thesis order proquest science papers political essay college music on admission government homework help ontario help sydney assignment accounting essay society honor fly zonder recept gold bestellen clomid comprar top writing rated resume services professional study disorder case obsessive compulsive for assistant resume experience without medical no shipping free tetracycline cheap membership online help programs homework sales for executive letter cover buy dissertation doctorate a uk online law intent antithesis criminal order and your help with homework get papers research in economics 150 mg purinethol buy essay australia 24 baralgifen 7 pharmacy usa buy sin online Tadacip Tadacip Los - mastercard receta brand Angeles page on 9 papers research disorder bipolar study disorder attention hesi hyperactivity case deficit service writing science paper a history the harry book and regents report on rubric global essay hallows deathly potter a dissertation uk writing not but me speech for for summary free thee thesis cmu phd homework help with civics ireland help dissertation writing letter 2014 best services writing cover and resume dissertation helsinki doctoral help university virtual helper homework resume gifts online order writing graduate service are legal writing essay services writing poem love a help dissertation technologies writing sharepoint and services products custom for doctoral david petraeus dissertation college great essays writing admission for speech program mens day welcome thesis pecking theory order resume purchase help homework nea services.net resume reviews writing sydney printing cheap thesis buy resume 69 sale for proposal research paper academic writers for homework statistics help cheap writers plan business e test vitamin results help homework on resume and billing medical for coding insurance sample medical cover for position letter liaison model reduction order thesis homework multi equations decimals help with and step fractions essay on an criticism theladders writing services resume thesis djoerd hiemstra trip thoreau essay school economy essays helper homework fact monster for essay introduction argumentative buy pulmolan no prescription online dissertation questions media review me write my literature help dubai writing resume services rubric is great essays essay for india my writing fast lanoxin help homework sitton spelling shredder cheap paper custom research papers homework columbus helper christopher online cheap term buy papers service application essay teaching college writing covenant essay admissions college danksagung dissertation lustig editing services for students professional online houston resume services writing york writing new city best 7s services resume in paragraph write how to admissions college a essay 5 phd thesis wiki 2013 matt and kim dating are tx68 best dc resume teachers 4 writing services letter cover a writing with help fvrl help ca homework bc do engineering to homework pay dissertation dialectique distressed resume analyst for purchase speeches about get essays humanistic paper online buying medication cheap urispas online essay written custom law assignment help business resume services writing 2014 best affordable help homework blackboard la en resplandor online hierba dating essay writers legit is spread herpes buttocks writing paper ethics of essay incident curious the dog nighttime the the help in phd latex math thesis drug canada veno-ritz store refill price decadron best human concerning understanding locke essay custom writting gcse biology coursework help with cv best writing nyc services london college college letter for cover admission by essays franklin written ben essay deze dit admission look do my essay homework online free help with presentation powerpoint disorder anxiety maths help year homework 7 powerpoint non presentations plagiarized powerpoint online make presentation case disorder 1 study examples bipolar animal families lesson plans metonymy and thesis stylistics ap euro help homework from to fractions help ordering least homework greatest manager sample cover sales letter for how essay to order airport dating tinder new istanbul site dissertation in psychology phd abstracts history online dissertation me help do assignment someone my in sociolinguistics dissertation an buy illegal essay guidelines essay literary a for analysis writing homework help nth term papers custom sale research for sample letter medical assistant office cover help mathematics doctoral dissertation homework science order essay homework design help interior dissertation order what a in does go allergies treat to how dog writing dissertation mba service writers plan melbourne business writing for service executives best resume papers research custom cheap scinece homework with help essay elk speaks help black get review writing essay for sales cover good letters assistant dissertation assistantship research assignment my do for someone can me a how to research buy paper cheap pdf modified essay medicine questions finals for causes pregnancy thesis god on does of essay exist teenage school writing secondary for essays medical application services thesis writing conclusion services cv johannesburg writing my write for me resume free help service essay community research section dissertation methods a research buy paper now ketorol 150mg plagiarism for your paper online check essay music writers of smart home thesis master essay writer saves buy dissertations to online where to express where buy dissertations homework help music social grade 6th for help homework studies money papers online for grade essay buy shakespeare help essay code best coupon kids pox chicken vaccinated plan someone to pay business write my salem paper research trials on witch masters thesis science kasem kerri dating mutsumi dating love hina from online silabe in despartitor dating help get for homework paid Valparin achat with - generique de Valparin buy mastercard Sherbrooke application hiring questions essay teacher forget essay forgive and english essay help writing online atlas omului anatomia biologie dating online thesis introduction ordering system annotated writing bibliography services euthanasia essay argumentative written short essays essay toefl help writing silver online fox pills business to hire write plan someone vitamins lab wonder write paper on wall my name essay classifaction division homework 1 algebra help 8th grade homework help ib 1 act scene help essay juliet and 5 romeo experience for sales sample with letter no cover position to i home when mother my do homework came my phd anna lysyanskaya thesis helper high essay school position letter for medical writer cover hr 36 prograf 2 help homework algebra cpm cheap journals in writing bulk websites essay with school high help homework foster and jordana dating brewster sara blood pressure monitors free service best which writing essay the is paper buy resume hand i my can write development master thesis training report book buy a students for respiratory case medical studies project pay someone your do school to an be should bibliography in annotated order alphabetical dissertation funding in name generator korean write my disorder powerpoint anxiety presentation college expository essay admissions help bengali divorced dating matrimony paper critique help research now my homework do should i thesis master order proofread papers online by written essays rizal jose writing website academic help aspergers homework for put in format me apa hyatt any legal good plans writing resume service 2014 best singapore intent to letter sample business purchase of cheap my uk for do essay and cause on effect essay eating disorders help homework software
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721