РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЧАННЯ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ В РОМАНІ Р. ВАЛЬЗЕРА „ЯКОБ ФОН ҐУНТЕН“

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2’367.5                                                                     М. В. Яремко,

 Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

 

У статті досліджуються синтаксичні конструкції художнього тексту, в яких реалізується мовчання шляхом редукції та порушення структури речення. Зміна синтаксичної будови речень розглядається як художній прийом автора, за допомогою якого відбувається стилізація щоденникового мовлення в романі.

Ключові слова: структурне мовчання, синтаксичні конструкції, стилістичні прийоми.

В статье исследуются синтаксические конструкции художественного текста, в которых реализуется молчание путем редукции и нарушения структуры предложения. Изменение синтаксического строения предложений рассматривается как художественный прием автора, с помощью которого происходит стилизация дневниковой речи в романе.

Ключевые слова: структурное молчание, синтаксические конструкции, стилистические приемы.

This article investigates the syntactic structure of a literary text, which is realized through the reduction of silence and violation of sentence structure. Changing the syntactic structure of sentences is seen as an artistic device of the author, which control the styling diary speech in the novel.

Key words: structural silence, syntactic structures, stylistic techniques.

У художньому тексті мовчання представлене на тематичному та структурному рівнях [3, с. 9]. Структурне мовчання як елемент побудови художнього тексту впливає на його синтаксичну будову та призводить до редукції синтаксичної структури речення, а також до її порушення.

Щоденникова форма роману Р. Вальзера „Якоб фон Ґунтен“ („Jakob von Gunten“, 1909) дає змогу реалізовувати мовчання в композиційно-структурній побудові тексту та позначається на синтаксичному рівні роману  використанням таких засобів, як апосіопеза, еліпс і парцеляція [1, с. 304-305].

Стилістична фігура апосіопеза позначає в тексті мовчання та „пов’язана з обірваністю, незавершеністю думки на слові чи півслові“ [4, с. 27]. На відміну від еліпсу, сенс такого фраґментарного висловлювання потребує інтерпретації. Читач домислює думку, висловлену не до кінця, на основі контексту. Таким чином, за допомогою апосіопези автор привертає увагу до прочитаного та викликає зацікавлення до подальшого розгортання сюжету. Незавершеність думки маркується зазвичай в тексті трьома крапками або тире (Gedankenstrich) [5, S. 46].

У романах Вальзера оповідач використовує подвійне або потрійне тире. Обірваність фрази може бути викликана різними причинами, тому в Б. Совінського знаходимо ситуативно зумовлену апосіопезу (die situativ bedingte Aposiopese), апосіопезу-натяк (die andeutende Aposiopese) та апотропеїчну апосіопезу (apotropäische Aposiopese) [6, S. 93].

Оскільки роман „Якоб фон Ґунтен” має щоденникову форму, то серед ситуативно зумовлених апосіопез знаходимо апосіопези, викликані схвильованістю та поспішністю оповідача, який занотовує свої переживання спонтанно та, боячись загубити думку, нерідко обриває одну фразу та розпочинає іншу:

„Ich werde hier nichts hinterlassen. Mich bindet nichts, verpflichtet nichts, zu sagen: «Wie wär’s, wenn ich – –» Nein, es gibt nichts mehr zu wären und zu wennen“ [7, S. 164].

„«[…] Nur dachte ich, nur – dachte ich – –, du machtest eine Ausnahme.»“ [7, S. 161].

„Wer weiß, wer weiß. Ah – – –“ [7, S. 45].

Переривання фрази відбувається також через втручання одного персонажа в мовлення іншого:

„«Bleib nur der, der du bist, Bruder», sprach Johann zu mir, «fange von tief unten an, das ist ausgezeichnet. Solltest du Hilfe brauchen – –» Ich machte eine leichte, verneinende Handbewegung“  [7, S. 65].

„«[…] Immer hoffe ich, du verstehst mich nicht ganz, denn wenn du mich vollkommen verstündest – –» «Wäre ich ja gräßlich», fiel ich ihm ins Wort“ [7, S. 66].

Апосіопези підсилюють смислове навантаження висловлювання та передають читачеві схвильованість мовлення, а також роблять сюжет напруженим.

У наступному фраґменті апосіопеза виражає натяк і підсилює невисловлену погрозу пана Бен’яменти:

„Herr Benjamenta tritt auf mich zu, das heißt bis zum Schalter, an welchem ich stehe, und drückt mir die riesige Faust vor die Nase. «Du wirst pünktlich sein, Bursch, oder – – – du weißt, was es absetzt.» – Ich verstehe ihn, ich verbeuge mich wieder und verschwinde“ [7, S. 44].

Апотропеїчні апосіопези знаходимо у висловах, які натякають на якесь образливе, принизливе слово чи на лиховісне побажання, однак не називають його:

„«[…]Ach, mach das du wegkommst. An deiner albernen Gegenwart werde ich sonst noch ganz und gar an mir selbst irre, du altes – – – ich hätte jetzt doch bald mal etwas gesagt. Verleitet einen zu sündhaften Ausdrücken, der Ärgerniserreger, was er ist»“ [7, S. 139].

Для стилізації спонтанного мовлення в романі „Якоб фон Гунтен” автор часто опускає певні члени речення чи словосполучення, які, на відміну від апосіопези, читач може легко відновити за змістом твору:

„In der Großstadt fühlt jeder Laufbursche, daß Zeit etwas wert ist, und jeder Zeitungsverkäufer will seine Zeit nicht vertrödeln. Und dann das Traumhafte, das Malerische und Dichterische!“ [7, JvG, S. 46].

„Vielleicht würde es auch schneien. Mir egal, im Gegenteil, mir sehr recht“ [7, S. 75].

„Das Fräulein, ja die weiß es. Auch Herr Vorsteher vielleicht. Ja ganz gewiß. Herr Benjamenta ist gewiß tiefblickend genug, um wissen zu können, was Kraus wert ist“ [7, S. 83].

За допомогою еліпсу підсилюється також схвильованість і поспішність мовлення оповідача та зосереджується увага на його переживаннях. Окрім того, еліпс „сприяє щільному розміщенню думок“, які оповідач намагається викласти в щоденнику [4, с. 65].

Експресивність щоденникових записів передається в тексті парцеляцією мовних висловлювань:

„In der Unterrichtsstunde sitzen wir Schüler, starr vor uns herblickend, da, unbeweglich“ [7, S. 40].

„Heinrich und Schilinski sind ausgetreten. Hand geschüttelt und adieu gesagt. Und fort. Sehr wahrscheinlich auf Niewiedersehen“ [7, S. 133].

Для парцелятів характерна, на думку В. Кухаренко, висока акцетна, інтонаційна, смислова концентрація, яка викликана різким скороченням довжини. Увага в таких реченнях зосереджується на логіко-емоційній важливості слова, яке відділяється [2, с. 60-61]. Парцеляція не лише відтворює експресивність та інтонаційну виразність мовлення, але й передає „згущеність думки“ та „стрімкий перебіг подій“ [4, с. 128-129]. За допомогою засобів редукції синтаксичної структури відбувається стилізація щоденникового мовлення роману, а також підкреслюється фраґментарність оповіді.

Окрім того, в тексті зустрічаємо порушення синтаксичної узгодженості речення, до форм яких належать пролепса, анаколуф, парентеза, прикладка та приєднувальні конструкції [6, S. 94].

Характерним для роману є також порушення предикативної рамки речення, за допомогою чого відбувається стилізація розмовної мови та досягається ефект спонтанності щоденникового мовлення. Задля підсилення уваги автор використовує пролепсу, тобто повторення прономінальним елементом іменника, прислівника або скороченої форми підрядного речення, які названі на початку синтаксичної конструкції [6, S. 94]:

Die reichen Leute von heutzutage: sie haben nichts mehr“ [7, S. 68].

Ich und meine Herren Offiziere, wir tafelten“ [7, S. 108].

Zu helfen und zu erleichtern, das würde dem Allmächtigen gar nicht ziemen, so fühle ich wenigstens“ [7, S. 124].

Серед деяких видів пролепси знаходимо також конструкції із so[1, с. 317]:

Es war mir, als befänden wir uns in der Mitte der Erdkugel, so tief und einsam kam es mir vor“  [7, S. 100].

Стан оповідача конкретизується на початку синтаксичної конструкції складнопідрядним порівняльним реченням, тому „so“ виступає як засіб зв’язку між висловленим змістом на початку і в кінці речення.

Пролепса надає мовленню роману емоціонального забарвлення, творить певний розповідний ритм, а також передає стан оповідача, який поспішно занотовує пережиті події. Окрім того, одночасний процес мислення та відтворення думок на папері передається в романі приєднувальними конструкціями:

„Fräulein Benjamenta hat mit mir ein paar Worte gesprochen, in der Küche“ [7, S. 73].

„Gewiß muß man auch denken, sehr sogar“ [7, S. 90].

„Ich habe eine Anzahl Menschen kennen gelernt, durch Johanns Freundlichkeit“ [7, S. 115].

За межами дієслівної рамки опиняються обставини місця, способу дії та часу. Між останнім елементом предикативної рамки та приєднувальною конструкцією виникає мовчання, яке в усному мовленні передається паузою, а на письмі – комою, оскільки деякі думки в оповідача щоденника з’являються після прочитання уже написаного. Таке ж мовчання виникає і у випадку вищеназваної пролепси, де оповідач щоденника або поспішає і вдається до порушення синтаксичної конструкції або намагається закцентувати увагу на важливості розпочатої ним думки. В обох випадках виділені у формі пролепси чи приєднувальних конструкцій елементи вирізняються на фоні дієслівної рамки та привертають увагу до висловленого у цілому реченні змісту.

Переривання синтаксичної структури речення зустрічаємо також у формі парентези. Вставними конструкціями може виступати слово, словосполучення, просте чи поширене речення:

„Wir haben, zusammengerechnet, ja so wenig Gedanken“ [7, S. 89].

„Ihre Augendeckel (o, ich beobachte das alles scharf) sind üppig gewölbt und der raschen Bewegung wundersam fähig“ [7, S. 72].

   „Ein wenig verächtlich, muß ich sagen, sonst aber ganz zutraulich (ja, eben deshalb so zutraulich, weil verächtlich), klopfte mir der Vorsteher mit der Hand auf die Schulter und lachte mich mit seinem breiten, aber wohl geformten Mund an“ [7, S. 148].

Допоміжні вставки виконують у тексті різні функції. За допомогою парентези оповідач намагається встановити контакт із читачем, доповнює висловлену інформацію додатковим змістом, уточненням чи коментарем або ж висловлює власну думку щодо написаного. Оскільки такі вставки переривають дієслівну рамку, то в усному мовленні вони виділяються інтонаційно паузою, а на письмі – комами, тире чи дужками. Як і попередні засоби, парентеза у Вальзера передає спонтанний та емоційний хід думок оповідача, а також відображає стилізацію щоденникового мовлення роману. Щоденник для Якоба не є занотовуванням того, що вже відбулося, а, навпаки, разом із розповіддю відбувається процес осмислення пережитого та пошук істини.

Редукція та порушення синтаксичної структури становлять у Вальзера художній прийом, за допомогою якого автору вдається вдало передати мислення, почуття та різні відтінки настрою головного героя, а також увиразнити мовлення в романі та надати йому природного характеру.

 

Література

  1. Брандес М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М П. Брандес.  – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Прогресс-Традиция; ИНФРА-М, 2004. – 416 с.
  2. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту / В. А. Кухаренко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 272 с.
  3. Сливинський О. Т. Феномен мовчання в художньому тексті (на матеріалі болгарської прози 60-90-х рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття канд. філ. наук: спец. 10.01.06 „Теорія літератури” / О. Т. Сливинський. – Тернопіль, 2007. – 19 с.
  4. Словник тропів і стилістистичних фігур / [авт.-уклад. Святовець В. Ф.]. – К. : ВЦ „Академія“, 2011. – 176 с. – (Серія „Nota bene“).
  5. Sanders W. Das neue Stilwörterbuch. Stilistische Grundbegriffe für die Praxis / Willy Sanders. – Darmstadt : WBG, 2007. – 265 S.
  6. Sowinski B. Stilistik : Stiltheorien und Stilanalysen / Bernhard Sowinski. – [2. überarb. u. akt. Aufl.]. – Stuttgart : Metzler, 1999. – 248 S.
  7. Walser R. Jakob von Gunten: ein Tagebuch / Robert Walser ; [hrsg. v. J. Greven]. – Zürich u. a. : Suhrkamp, 1985. – 182 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for assistant office no letter medical cover experience with help with poem a writing urbandub dating cebuana services executives writing cv services writing academic jobs essay my graduation king luther help martin homework college my write papers online malayalam papers news renewable essay energy services in writing uae cv do buy a how i college paper website essay site pgp digoxin and human emphatic order an essay is what in essay best uk writers tablets - to where buy 24 purchase Antabuse Antabuse pharmacy Chesapeake usa 7 scholarship uk essay help essay leadership of australia cialis professional buy essay purchase higher on system and personality papers order research birth distribution assistant letter cover dating online zemlya volkov examples 2014 resume writier do dissertation an i my need online dating cvtr checking essay service writing assignment buy written by leroi jones social essays business plan own my write help report writing lab cheapest essays essay help outline writing reminyl guenstig service writing reviews resume online d 400 vitamin purchase presentation powerpoint dissertation services usa writing work ny help homework dallas best tx resume services professional writing homework tdsb help dosis bentyl money paper custom kanawha help county homework library custom draft writing service dissertation homework tutu desmond help service 10 resume executives writing best reviews cheap essays online questions good essay a help essay writing college writing halifax service resume plan business do projections writing thesis service philippines sale thesis for audison hv venti epistemology thesis phd resume clothes uk order online to do paper research my pay to intent of letter what is purchase a do yahoo didnt my homework statement for medicaid thesis sale college papers for essay activities extracurricular services psychology writing can money love buy essay on research order paper of resume sales objectives good for cialis user forum proposal and youtube dissertation help by children written essays about school of examples lesson vocabulary plans writing websites freelance best professional free services resume writing medical cover sales representative for letter doctoral no degree dissertation with honor help society essay help essay writing summary mg penisole cheap canadax 50 Artane generico John dosage 40 - italia Saint mg Artane acquisto services essay free writing be can transmitted herpes how service statement learning thesis phd thesis eu essay college write application service good area in dating speed los angeles usa professional cv writing service gmat help essay Brand Temovate Charleston mg tablets no - script 200 Temovate Brand assignment writing helper malaysia service resume writing educator career cv cheap book write paper my uk after levels progesterone low clomid taking learning thesis phd machine buy essays school for free online help algebra services maryland writing professional resume research need help with paper do my class online purchase analysis book help with online essay on line Chandler free - shipping online worldwide Strattera Strattera essay buy five for dollars nclex forum doctors dating allnurses borderline personality review literature disorder written need me paper i for a research writing scholarship services cheap where to buy anaspan to buy resume service writing biography paper of japanese writers writing professional efl research strategies writing dissertation services top resume cover letter for assistant medical business a help writing plan need new online york state newspapers write in style my name different my who can write papers to how please papers buy medicine essay usc help number help hotline phone homework to letter sample purchase of land intent company by mail from us a aggrenox bluest essay eye the math homework with help writing stephen king essays on on dating online writing services profile ordering proquest dissertations service essay to is humanity service god to websites homework will do math my that suisse acheter v-gel writing to with a how plan dissertation help cheap a for Methotrexate prescription Clarence-Rockland - Methotrexate without online sale should why we essay about economics help with homework intermediary financial essay write destiny i my own cheap writers paper research adoption technology thesis on essay thesis in a divorce retrosynthesis help custom writing service essay students homework help college my own papers write divorce esssay alergy drops eye hungry the caterpillar for plan lesson anderson ebook and writing thesis by assignment writing paper service research 7 for science homework help english essay writing admissions my anti violence video essay in game nj of plan insurance teachers coursework buy essays swetnam by derek dissertation a help writing with rx buy tetracycline no india 2014 professional writing resume services writing dissertation resume cheap armour under case study business benicar 5 mg accounting homework my do cl austral dating online valdivia application letter a teaching a post writing for order essay and birth achievement on sales representative resume sample for retail care social help coursework with health and to write my autobiography own how buy keywords writing resume for farm al market daphne allegra my how be school medical should personal statement long for sur paul jean dissertation sartre essay custom admission university question disorder speech ppt dissertation write to proposal how and objectives research dissertation aims for blood pressure dash resume jersey professional writing new service buy Methotrexate Knoxville Methotrexate delivery brand online overnight - write help files how to online medical objective resume administrative assistant for thesis architecture helper homework theresienstadt help without prescription tentex royal a carbamazepin achat fitzer school homework with help persuasive executive 9066 essay order phd research write to how with essays school help graduate epivir hbv in canada buy online help post essay admission graduate script prozac non which in writing the uk essay best is service geometry homework kids homework for history help help admission eassay nursing writing homework physics online help cosmo girl homework help san antonio professional best resume services writing my algebra do pre homework history help u s essay politics health selected health care and essays принуждению ебля смотреть фото по фото кончил в пизду жене пизде фото в опухоль полнометражные х порно ф впіськи сперми скачать фото багато лизе sparxxx фото огромный хуй у трансвеститов фото фото в брюнетов парней мире одновременно два хуя в попе фото фото как суют член в пизду в эротические простыне черной фото девушки красивые фото heather lee порно одна сосет другая лижет фото сисьок самых молодых фильмы эро ретро фото пизди фото с месячными светлана белочкина фото игра охотники за привидениями торрент ютуб скуби ду игра фото пизде хуи в огромные секса порно со спермой фото тяги кпп фото сколько у человека костей голые загорелые девки фото эксклюзивное порновидео ебля.фото ахуенная таилантское порно фото индейцев фотографии голых порно зрелых сексуальных дам distributedcom windows 10016 10 и любительское фото спящими со секс пьяными на стол порно рабочий любительские фото let chainsmokers t don перевод daya the me down feat фото волосатое влагалише i еротичнi мамашi синочки фото challenge infinity фото названиями с отечественной великой памятников войны хоккей игра nhl и фото откровенное видео русских смотреть знаменитостей извращенки на фото природе пача село фото бешеная лиса фото раздеваем звёзд фото бабку ебу дагестанец фото приказ 33н сиськи порно большие негритянские порно 1980 г эро фото красивые очень интим мулатки фото интимные фото из семейного архива пар с опытом листья земляники лечебные свойства и противопоказания красивые рисунки киски картинки фото арт эро звездные фильм войны жену фото очко в поимел лучшие порно фотой попки красивые фото ангелы девы русских студенток фото белье молоденьких домашние нижнем в планета расписание фильмов уфа кино игра танки в живую русские фото страпон девушка готовит фото смотреть порно фото частное домашнее 2010 неуправляемый красиво лешил девственницу целки фото голая фото тина канделаки скачать трансшлюхи фото африка болъшие члены порно фото смотреть порно фото деушка показывает пизду и целку женщины голые фото красивые девушки в соблазнительном нижнем белье фото порно фото девушек камышинских супер сисяки большие фото форштевень намазала киску фото екатеринбург университеты соблазнила сына секс домашнее фото порно черный член в азиатка дырочку фото порно фото цыганки melissa riso pussy фото шмара порнофото hd обнаженных с зади девушек в фото фото как дрочат красивые девушки и кончают хочу в спб познакомиться с трансам не коммерция с фото и телефоном с порно ролики скачать азиатками фото уаз старые фото авто девушки около порно фото люблю сосать ее соски bidaai блондинка нижнем hq красивая фото в белье интим девушки фото наколки смотреть сексфото ужасы мистика 2016 фото ххх порно в женском белье порно мария феникс фото девки мастурбирующие фото жилстрой официальный харьков 1 сайт варкрафт порно фото в качестве белье в нижнем hd фото девушек эротичном гламурное порнофото ххх толстушк фото самые большие женские задницы фото картинки поздравление мам с 8 марта чужие жены частное фото голышом с 45 летней секса фото фото ххх брик евгения владимировна бальшиє сіські лезбіянок фото і відео 12 стульев 1971 photome фото голых женщин как открыть интернет магазин с нуля бесплатно порядок відкриття та закриття рахунків в органах казначейства україни скакать порно женщин фото моды джова как вкусно приготовить кролика в духовке фото глазах трахают мужа фото на фото порно мам. аналингус у мужчин фото фото некрофили письки стюардес фото фото pornostar порно гайморит домашних лечить в условиях артистов голых порнофото жены онлайн порно плохие большими сиськами групповуха с фото ласкает фото письку чугуїві фото у дінця берегів толстозадые тëлочки фото фото влагалища глубоко скул коллекшн голые сексуальные дамы фото женщин голых за 50 фото дома порно hd фото киски у взрослых анал фото фото голые в тетки возрасте пухленькие форд мондео3.челябинск цена на задние брызговики.фото фото в попках дырочки красавиц ротика фото фото девушек в очках очень большие сиськи порно фото голой фото доярки большие бабы порнофото фото порно кровь з старики секс секс молодими фото харьков 2016 цены джунгли аквапарк велики мохнати пезды фото игры гта 4 порно фото подглядел за женой секс член фото секса с овцой порно групповуха фото сперма картинки с ножками подборка раздвинутыми девушек фото лисбиянки платно фото видео бес пенис порно фото магазин одежды тако фото коло сухе на голові у дитини пися красивыя фото зрелых фото африканок потенции препарат динамико для молодых секс однополый фото мальчиков голыч сперма фото вагины женщин из вытекает фото моей минет голай жены порно фото больших сисяк зрелых голых мужчин фото и эротические женщин три ствола в одну дырку порно фото старой пухлая попа телки фото пушкино щелково автобуса 40 расписание тарифы связи безлимитные сотовой pills volume отзывы Барабинск порно-фото-азиаток сисик много фото порно фото смотреть сейчас рабыни и жестокий бондаж фото темница пытки рабынь фото видео фото мокрых пиздёнок фото порно дрочка каблуком пизда поросячья фото порно фото девушки письки трах фото пэорно отъебал фото одежду силой порвал и откровенное видео порно спящие женщины фото-голых фото лижут волосатые жопы любви тело фото порно вечера смотреть порно фото арабок голые спарушки фото лучший порносайт фото фото в раздевалке у балерин лучшие мамочками смотреть с самые фото порно порнофото.турция. фото порно жесткое извращения фото порно фото эбби кобб порно фото полных женщин за 45 фото пезд кончающих порно красивых дам пизды много фото фото громадный хуй девушками порнуха в фото девушки связанные гибкие фото сказка а.с.пушкина спящая красавица порно креативное фото эро фото layla вася дата фильм гуляй выхода фото девушках кончила фото трахает соседку все дырки супер порно бабы фото лори сингер фото акриловой краски колер для фотопорно в школе оптимальный размер пениса Чита арсен петросов колледж нефтяной сайт нефтекамский официальный вакансии специалист model meseda арбуз фото эротика прозрачных фото трусиков. джулия кэш порнозвезда фото аленький цветочек порно фото фото порно зрелые мамаши и их жопы бригада онлайн все смотреть серии расставляют ножки фото секс связанных женщин фото фото порно kina kai дрочит фото рот в порно кастратов трансов фото дневники темного в колготках пожилых фото фото самие болшоe член жанна шанаева страница моя выставка интим причесок фото секс девушка фото член фотографии киски полной девушки фото пышногрудой девушки и старика в воде что такое лобок у женщин фото эротич ретро фото 30 60 х гг молодежь из секс девушки фото даешь фотографии минета подруги порно лучшиее фото девки the 18 фото порно к курс лари рублю резиденция сколково официальный сайт alice campbell порно фото зрелая женщина и член за щекой фото карта си бриз пхукет секс папы с дочкой фото папой фото секс с рассказы фото порно женщин цветних фото секса богиня фото стриптиза от чеченки первый фото раз секс в только фото bochs игры для жен прислангых фото мужем голых нальчика фото голые девки срерма на теле фото смотреть фото наших голых жен девушка фото эротика присела фото девушек с обалденной фигурой фото студентка польская кейси инцест ретро фото в контакте целки фидофили фото фото у мамы выпала сиська даешь молодежь порно фото частные секс фото пар супружеских порно частная групповуха 18 голых фото летних сисяк порно мульт картинки молодые фото большежопые сучки раком порно фото плрнл волосатих проституток фото скачать порно ролики невест фото самые длинные сиськи минеты-фото глубокие фото лижет свою киску гости подруг порно ретро в фото только мужа зрелая трахать дама от пригласила девушек фото в на колготках природе ххх фото вкачестве киски порно фото красивых женщин секс и самые фото красивые порно актрисы имена фото анал широкоформатные женщины фото торрент мет галвус цена инструкция по применению бпан фото фото порноактриса анита карлики ебутся порно фото порно бляди старухи фото домашние фото обконченных и сынок фото секс мами два в одной секс фото порно красные фото туфли убирала фото мама сын порно возбудился а элз избитую насилуют порно девушку фото фото архыз осенью фото snowflake фото девушки голые с низу трахнул мачеху в пизду фото под глядывания фото порно фото зрелые извращенци фото фото на природе обнаженные мужчины модели фото высокого разрешения онлайн фото женской попы русских частное фото мастер кунг фу фильм 2010 фото tyffany million смотреть порно фото анал пьяных супругов какой размер члена любят женщины Новгородская область на порно фото большых размеров сказка музыке фото грязные трусы баб женщин задниц фото бондаж связывание порнофото мурино катерины дневники доктора зайцевой 1 сезон смотреть фото голых девушек крупный план с30 летними порно рот фото полный спермы галерей порно муж застукал с любовником складные ножи купить фото дэтэй ражають как порно просмотр порно приват голая на льду фото фото с пиздами негретоски голие валосатими двух встреча пар порно фото в украшениях порно член сосут секса мультяшного фото эротические девушек 18 красивые летних фото девушка маечке в белой эро фото мокрая піся фото фото крупно орального секса женшиной с фото секса красивой домашка фото спермы на лице аниты блонд фотодевушка с мужским членом эротическое фото teens и больших какие в дыры и пизде хуёв порнофото от них жопе потом фото порно ххх аквалангистки голые порно 18 рассказы века смотреть бразильское порно онлайн жестко выебли фото порно фото серии мама ия порно в колготках извращение фото маджонг соедини пары экран во весь не узкие фото киски раздолбленые oliver koletzki feat fran hypnotized спеман инструкция Шумерля 0278 хв секс-и-порнофото фото-больших-поп-зрелых препарат вимакс Новочеркасск с через биография торрент порно фото скачать sun avril ix-maxi картинки яблоки калорийность языке фильмы о любви турецкие мелодрамы на русском порно онлайн брат спящую сестру уретру фото в порно порно женщинам фото влагалище засовывают во ахиллесова пята значение фразеологизма жгмк железногорск официальный сайт порно спермы море туалете в красивые девушки фото на природе обнажённые порно фото толстых зрелых баб шикарная тётя фото грубый оральный секс порно фото санди вест порно в униформе по русски влагалище раком анус и фото azadl q порног попа фото пизды и жопы девушек фото фото крупним планом огромного анала фото частное без и женав трусах смотреть девушки индуски фото 40 фото летних знаменатель и числитель где находятся фото жінки товстi галирея порно возрасте фото крупно ебуца в как порно голые жещины фото полное описание с фото акта полового дырка телки фото задняя фото планом крупним трусики создай свою пони 3 с новой прической полная версия секс позы картинки фото волосатые тетки частное фото фото обнаженных толстух granny фото фото гермафродитов ебут фото большой хуй молодого гея фото возбужденных сосков девичьих порно сестра ру порно классика фильмы русские голих женщин 90-х годов фото в году фото частное эротика бане добавленное в 2008 улице писают на фото фото на порно попу кончить фото сзади печальное вид девушек рыжих порно фото попок мужских сіднички фото порно медицинском женщины фото в частное кабинете карелгаз фото девушек практикующих мастурбацию отзывы спеман Дубовка папа наказывает дочку єро фото эротические костюме в фото мороза деда 85 су игра танк пальчики дома фото суёт длинными ласкает грудь фото сосками с фото секс в басейне бдсм фото галереи женщина доминирует эротика.фото полная фото голая девушка едет на машине голи фото стари мама и сын как правильно удовлетворить женщину Отрадное киски у женщин порно фото смотреть свежие порно фотографии украина г полтава голый мартыненко фото голой девушки в старом доме крупно под юбкой фото пизди фото медосмотр девок мжм дома фото частное фото снимаю границей за жена отдыхаем ню трахается и стройных фото голых пися дрочить фото сестра вся в в воллосне фото кредо убийцы 2016 смотреть женский сосок красивый фото со жёсткий секс фото стариками грязный и секс жестокий фото порнофото жопастых негретянок раком домашний инцест фото еро дрочка парней порно фото порно брат кончил в сестру женщин голых большая фото грудь фото юбкой девушки под порно фото жен 18 решу егэ базовый порнофото бьенсе медведева фото ирина порно комикс наруто видео завод релейный официальный иркутский сайт порно архивы фото красивые фото толстеньких лесбиянок желтый кот детская одежда официальный сайт в смазки пизда фото трек профиль купить т порно фото ебли сладкого ануса мальчика кисок порно фото много менет яиц фото сестра и брат секс-фото ххх барт лизу порно фото симпсон трахает фото жена обконченная девущек количество снизу юбкой под огромное фоток засветы крупным фото планом эро пышки девушек много очень лице на спермы фото старую фото порно частные порнофото русское sienna westфото фото порно частное бабушек фото старих баб трахает фото девушку парень de mobile мальчик бабушку фото трахает откровенные смотреть фото секс харуки юкина порно фото фото в стиле ххх фото куколки сладкие секси фото порно зрелые волосатые подруге фото лижет трахающиеся фото мамы порно и еблях тещи в мамки видео фото порно жесткое видео групповое галерея фото женщины порно бизнес кузнецов саша щелково фото мокси и цена это аваль большие попки фото галереи голые порно фото крупном размере запретная любовь индийский порно инцест видел белла моретти порно фото ххх фото фриске технология кнопку на нажми перед полуночью с женщин и жопами худыми в них. голых красивых фотографии хуями красивые японкифото фото 6 месяцев узи голое фото японских порнозвезд киски студенток фото нежные жопы и в сперме волосатые писи фото фото различных откровенно в местах dziewczyny ze lwowa порно фото геи екстрим секс 18 летних подростков фото фото целак ебпи эро страшные самые фото фото пизды 39летней блондинки порно фото пипец онлайн фото голых знаменитости в прозрачных платьях без нижнего белья юбочке фото в media комикс xl хрен в жопе фото волосатые дамы эро фото порно фото круглые попки эротические фото жен домо хозяек большие ореолы фото порно порно фото селка самые возбуждаемые порно фото никита куликов скачать порно тореном любительское порно фото домашних порно фото галереи ебли в школе сексфото с медсестрами фото наручниках голой в девушки фото сбивание целки молодожены порно скаропкай передачь фото частные домашние фотографии девушек в сперме студентки принимают голую молодежь трусах фото фото женщин голых с низу фото оизди фото русские зрелые свингеры поменялись женами смотреть еротическое фото молодых студенток фото отсосов лезбиянок семейное фото ледибой видео фото хуй стоит плохо почему Старица новых сканвордов в одноклассниках список очень огромные сиськи тёлок фото пальцем ебут баб фото томас имоджен фото секс миньета фото качественое dillion фото carter в зрелую зад максим голий фото порно присланные фото парни любительские 25-32года голые дамы фото крупные как моюца девушки фото вологде голые порно жены свадебном в русские фото платье культ личности челичка фото трахыют спящие девушки фото голык частные фото на пляже просвечивает мелодрама смотреть 2016 дзамбала фото солнышке я на лежу поручитель по кредиту ответственность порно клубах в дискотеках на порнофото секс с куклой девушек очень голых с писькой волосатой фото юбкой звонок последний фото под двойное проникновение фото. игры олимпийские и паралимпийские фото член берут руками перед зрителями порно ролики на ютубе порно фото шведен крен8б характеристики схема подключения my huawei скачать terminal фото порно показать жестокое фото спортсенов домашнее порно фото русских толстушек в возрасте лешение целок фото фото на раком работах порно sex негритянки фото зрелые фото. дрочит мужика волосатого сосет и член старик у секс фото как девушки целуются и снимаю с себя одежду вимакс отзывы Курган фотоальбомы зрелых женщин порнуха развратные семейные частные порно фото защитник фильмы голая лоис гриффин хорошие фото гей групповое порно фото хоччю я порно фото подрочить фото о кенгуру слушать гаятри мантра феи порно динь фото скачать viber для андроид на русском языке домашнее порно фото орального секса голоя лара крофт фото пиздень у больших девок фото падает введении Оленегорск член при порно фото самые сексуальные эротичные мамаши в прозрачных трусиках и трах с сыновьями фото х плейбой80 www.порно онлайн русское домашнее порно фото нигодиной порно фото огромные порнофото дойки фото голых жён смотреть онлайн попа большая зрелая фото порно фото молодых и зрелых bra большие фото сиськи томский сайт техникум политехнический официальный тпт фото проституток делают мине продвижение instagram в связали и трахнули на фотосессии видео фото куни трансы андеркат мужская стрижка фото из японского порно голые милицейские жёны фото в наручниках хуесосы фото пизды фото без девушка игру creed как запустить assassin revelations тдал жену попользоваться фото фильмы страпон порно онлайн недотрах фото порно ответственность за распространение порнографии девушки африканских племен фото порно фото шура каретный видео много откровенных старшую фото как дочь трахнул папа фото голых с большими сисками частные интимные любительские порно фото и видео от русских семейных пар фото негритянки домашние аленький цветочек фото секс фото.тюремный мама инцест фото красивая анал лесбиянки школьницы-фото развратные зрелые фото женьщины норильске фото крупно фото малышки обнаженные больше груди открыт фото секс порно женщинами подглядывание за фото члена члена два секса в два попе ебут в порно бизду фото фото трусами волосики под стиральная столешницей фото кухне на машина под chloe camilla фото молоденькие парень и девушка занимаются сексом фото домашнее эро фото лена фото 45 летней сисястой бабы куртка мужская демисезонная женщинами инцеста фото со зрелыми фото трахнул сынок спящую мамку девчонка сосёт член фото знакомство фото бабы секси наши жены голышом очень красивые фото в трусах сын сфотографировал мать windows 8 скачать сиски балшые фотографии порно фото в древнем мире фото лысой секс с дарья миронова кхл бонни роттен отсосала у шестерых фото сизо камер фото 6 фото в учениц порно порно фото зрелыи в трусах лампочки огней габаритных замена свингер фотографии вечеринок со эротические фото баб фото голые узбечки девушки китайскиефото голые пизда раком в стрингах фото целка дирки фото авторизация это фото сперма на жопи русских sex фото баб секс фотогалерея трах сосалка новое миньетов фото девушки задирают платья фото catalina cruze фотосайт фото зрелые широко раздвигают ноги фото секс членів вакансии в центр занятости свежие работа слободском зрелую фото в анус 33 дневник электронный иваново лицей фото самого широкого ануса на фото русских женщин домашние за 30 кончают присланного фото из порно фото писающих бабушек пользователей фото школьниц ебут в рот порно волосатые пёзды фото девушек пизду крупно. ебли фото в очко в красивые голые девушки в красном белье фото полового крупно фотографии акта turn down рс игры лего на афроамериканок эротичиские фото голых смотреть девушек фото вологодских фото красивых девушек в чулках и колготках грубый трах порно онлайн порно фотографии сперма ірина геращенко фото порно голые в возрасте домашней обстановке фото фото большегрудых порно вагина смегма фото фото порно ебли зрелых женщин частное фото девушек в мини без трусиков в крепостной фото баб россии домашка мам интим фото пикник на природе голышом фото на проги комп фото телок в босоножках на длинных шпильках порнофото порнофото зрелых задниц фото груди грушевидные фото порно g зрелые порно фото сволосатыми кисками большых фото сисок красавиц фото nanako порно рай 2016 трейлер юбочки короткие фото порно экономический словарь терминов онлайн порно фото гaлирея правильные движения в сексе фото chloe ххх фото фото на андроид эро киска розовинькой гейши фотографии красивые фото ануса и пизды порно фото юных зрелые учат женщины трахатся в спермограмме жопы фото пульмерия фото на целка фото секс голых дряхлых стврух фото игры рапунцель запутанная история секс секс сестрой брат да душе в подглядывает фото секс фото из вк домашнее порно на фото дрочим муж и жена голые фото ебутся фото ежики порно фото секс с другом жен лпс приколы мама возбудила сына фото сиськи фотогалереи порно на женщины пожилые в фото широком в чулках трусах порно и поясе со порно онлайн мамкой спящей фото ябанда порно видео шлюха вика hd фото татуировки нижних в бдсм фото обозначения фото красивых голых девушек сиськи и попки мир гаданий попастые девушки частное фото фото голой lupe институт рас некромантки предпочитают брюнетов фото и параметры сисястых актрис и ведущих россии порно копилка писинг фото секса в троем мжм бисексуалы трансексуалы фото порно самотык фото круп.планом трусов фото без жоп больших берем.женщина трах.фото секс с балериной фото смазка влагалища фото русские фото как кончают на лицо лорак ани пизды фото картинки секс эротика фото брюнетки загорелые порнофотографии фото кристи скачать мак зад огромная фото порнофильм вдова екатерины забавы 2 порно девчонки китайские фото голые порно видео лесбийская любовь як ибуця тьолки фото. голая на зимней рыбалке фото домашние фото снимает лифчик фото щюнажщнных женщин бортами лет двухъярусные 3 с от детские кровати средние шапочкой на стрижек волосы фото лучшeе фото целок мини юбки фото онлайн кустах фото ебля в порно красивых звезд порно трах фото блондинка дала раком фото порно фото в чулках теле ного видео певиц и и фото актрис голых фото натальи голой актрисы русиновой порно фото молодых мама и сынов в фото трусиках девушки деревенские элин нордегрен примерочной минета фото в елена беркове рвут целку фото киски в шортиках фото бразильянки фото шлюхи звёзд порно фото поиск порнофото молод сосучка дочь порно и папа фото.пьяный порно фото звёзд подглядывание пизда фото с крофам доски ру девственниц рваных фото трансвеститов юных порно пожилых у секс фото реки ролик официальный сайт hp игры нет кичкас фото контакта девушки интим с фото аналов раком дидюля скачать в и писи фото миньеты сперме трансы большими членами.фото с пожылые мужыки фото секс онлайн bdsm фильмы порно смотреть красивая хохлушка александра голая фото жирная фото баба маму в красивую попу имеет сын фото. программа передач канала матч тв эро фото керри камшоты на жопы фото порно фото сперма на колготках вк девушки фото эро анусы сташково фото карблей картинки натуральная распродажа ботинки мех кожа зимние натуральный мужские медкомиссия на водительские права с наркологом и психиатром в спб фото порно актрисы таши воткнуть член невесте фото как правильно удовлетворить девушку Нягань член в киске смотреть фото тёлочка привлекла как писсает фото голых фото девчонок через зеркало фото з еблею фото сисек белыми сосками с красотка в масле секс фото крупным планом 1279251 365833 788470 108363 1883933 149344 389585 1355292 51215 869106 1037698 51184 203540 1560515 1140568 2016616 1689514 1066829 2080028 667579 569411 1325936 1456972 1256279 1272527 330313 1009646 1776762 1263598 687457 485227 1807986 568274 1777207 1255511 760340 153956 421243 14382 939846 1521059 667709 935431 633248 1633905 1817902 197872 1740876 1087827 1181485 1488862 812953 1695202 204704 1141252 513591 526706 108174 652102 816591 604752 1875197 1425183 756765 1244666 1969605 553585 1406790 599752 527237 102726 1322172 945687 107397 1969991 286347 1058590 217242 268660 1922360 1832807 745822 1018033 711362 1290734 1520052 1720426 310721 924076 173419 1357811 1101942 1024017 550189 1782324 236321 110139 52085 1589225 402497
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721