РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+801.73+331.106.42

  Єременко Т.Є., Юмрукуз А.А.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», м. Одеса

 

       В статті викладені результати дослідження способів реалізації категорії згоди/незгоди на матеріалі дискурсу ділових переговорів. Аналізуються лінгвістична сутність поняття згоди/незгоди, функціонування згоди/незгоди як лінії поведінки в діловому дискурсі, а також особливості мовленнєвого акту згоди/незгоди.

       Ключові слова: згода/незгода, дискурс ділових переговорів

      В статье изложены результаты исследования способов реализации категории согласия/несогласия на материале дискурса деловых переговоров. Анализируются лингвистическая сущность понятия согласия/несогласия, функционирование согласия/несогласия как линии поведения в деловом дискурсе, а также особенности речевого акта согласия/несогласия. 

      Ключевые слова: согласие/несогласие, дискурс деловых переговоров

      The article presents the results of investigating realization of the category of agreement/disagreement in English discourse of business negotiations. Under analysis are linguistic interpretation of agreement/disagreement,  functioning of agreement and disagreement as a tonality of the business discourse, peculiarities of the speech act of agreement/disagreement.

       Key words: agreement/disagreement, the discourse of business negotiations

 

 

       Категорія згоди/незгоди відноситься до числа фундаментальних комунікативних категорій, які відіграють значну роль в організації мовленнєвої взаємодії. В комунікативному процесі за допомогою категорії згоди/незгоди встановлюються та коректуються комунікативно-прагматичні відношення між партиціпантами, передається авторська позиція мовця, його мовна та комунікативна компетентність. Репрезентація категорії згоди/незгоди досліджувалася вченими-лінгвістами на матеріалі різних мов: російської (О.В. Озаровський, Т.М.Свиридова), французьскої (Є.М. Андрієвська), англійської (А.Д. Зербіно, О.М.Ружникова, Є.О. Ускова).   Серед загальних питань, пов’язаних з реалізацією категорії згоди/незгоди є визначення місця категорії згоди/незгоди серед інших категорій мовленнєвого спілкування, визначення семантики емоційно-модальних відтінків згоди/незгоди; розробка інтеракціональної типології діалогічних єдностей, що виражають згоду, в залежності від ініціальної репліки, класифікація інтенціональних смислів згоди/незгоди тощо. Реалізація категорії згоди/незгоди в конкретному типі дискурсу була предметом фундаментальних досліджень таких вчених як М.К. Любимова (російсько- та німецькомовний дискурс ділових нарад), К.А. Оразолінова (російсько-, англійсько-, татарськомовний художній дискурс), Т.Б. Троїцька  (публіцистичний дискурс). Велика кількість наукових доробок щодо загальних питань реалізації категорії згоди/незгоди та відсутність базових праць з проблеми реалізації цієї категорії в англомовному дискурсі ділових переговорів зумовлює актуальність проведення досліджень в цій галузі.

Метою даної роботи було визначення способів реалізації категорії згоди/незгоди в англомовному дискурсі ділових переговорів.

Згода та незгода є видами таких мовних універсалій як ствердження та заперечення відповідно. Специфіка згоди/незгоди як виду ствердження/заперечення полягає в тому, що в них «вираження судження або думки переважає над твердженням факту» [6, с.106].

Узагальнено згода/незгода визначається як тотожність/нетотожність позицій суб’єкта мовлення з точкою зору, висловленою іншим суб’єктом мовлення.

Хоча деякі вчені (Т.Н.Колокольцева, А.Паславська) вважають поєднання комунікативних значень згоди і незгоди в єдину категорію неправомірним, посилаючись на те, що вони є діаметрально протилежними як за своєю комунікативною спрямованістю, так і за прагматичними результатами, що досягаються, більшість лінгвістів (О.В.Озаровський, М.К.Любимова, Т.М.Свиридова, Є.О.Ускова, А.Д.Зербіно) погоджуються щодо віднесення згоди/незгоди до однієї категорії .

Згода та незгода вважаються центральними поняттями в загальнолюдському мовленнєвому контакті між комунікатором та комунікантом та в мовленнєвому контакті особистості зі своїм світосприйняттям. Спілкування, побудоване на відношенні позиція-згода та позиція – незгода є інтелектуальним та емоційним явищем, що відображає процес пізнання оточуючої дійсності [5, с.129].

Згода/незгода є бінарною опозицією, де власне згода та незгода – це полярні точки однієї категорії, між якими, як зазначають дослідники (Т.Н.Колокольцева, М.К.Любимова), існує певна зона перехідності. Так, згода/незгода може бути представленою у вигляді «шкали континууму», де полярні точки – це категоричне вираження згоди/незгоди, а зона переходу – інтенціональні смисли, де згода/незгода мають мінімальні розбіжності, що уможливлює існування повної/часткової незгоди. Таким чином, згода/незгода за своїм інтенціональним смислом є сукупністю інтенцій мовця, які знаходяться на периферії поля, ядром якого є категорична згода  чи незгода.

Розглядаючи згоду/незгоду як лінію поведінки в діалогічному дискурсі, необхідно звернутися до сформульованого П.Грайсом принципу Кооперації, сутність якого полягає в тому, що твій внесок на даному етапі діалогу повинен бути таким, якого вимагає сумісно прийнята мета цього діалогу. Таким чином, метою будь-якого діалогічного дискурсу є прагнення до кооперації, унісону, згоди. Аналогічні ідеї знаходимо в постулатах принципу Ввічливості Дж.Ліча, до якого поряд з максимами такту, великодушності, схвалення, скромності, симпатії входить максима згоди. Її сутність полягає в тому, щоб зробити мінімальною незгоду між собою та іншим та досягти максимальної згоди між собою та іншим. Тобто діалогічний дискурс характеризується загальною тональністю згоди, а незгода за своєю природою суперечить принципам Кооперації та Ввічливості. Необхідність дотримання принципу Ввічливості, прагнення до згоди та максимальної елімінації негативного ефекту незгоди є, за Дж.Сьорлем, головною мотивацією для використання чисельних непрямих мовленнєвих актів. Цей факт пояснює те, що в опозиції згода-незгода саме незгода є маркованим членом, що виявляється і в плані структурної репрезентації – у вигляді складніших лексичних та граматичних конструкцій, і в плані семантично більш насиченої інтерпретації та процесу сприйняття слухачем заперечних структур.

Особливого значення актуалізація категорії незгоди набуває в діловому дискурсі та в дискурсі ділових переговорів зокрема, адже головною метою цього виду дискурсу є як раз досягнення згоди, а вираження незгоди порушує як зазначені принципи Кооперації та Ввічливості, так і основне інтенційне спрямування дискурсу.

Категорія згоди/незгоди реалізується в мовленні у мовленнєвих актах згоди/незгоди. За різними класифікаціями мовленнєвих актів, згоду/незгоду відносять до перформативу (Остін), коміссіву (Сьорль), констативу (Бах).

Висловлення згоди/незгоди належать до респонсивних реплік, тобто в діалогічному мовленні вони є репліками-реакціями на відповідні репліки-стимули. Таким чином, репліка згоди/незгоди може бути зрозумілою лише в співвіднесеності із ініціальною реплікою.

Узагальнюючи викладене вище, ми визначаємо висловлення згоди/незгоди  як такі, що являють собою позитивну/негативну відповідь-реакцію на репліку-стимул, метою яких є вираження позитивного або негативного відношення до висловлення співрозмовника.

Згода/незгода, на думку вчених, актуалізується в мовленні різними засобами. Так, Н.І. Поройкова виділяє два структурно-семантичних типи вираження згоди/незгоди – синтаксичний та лексичний. До першого відносяться конструкції з експліцитним або імпліцитним повтором, до другого – коло лексики, яке утворює лексико-семантичну групу із значенням підтвердження/спростування [4, с.112].

Користуючись розробленою О.В. Озаровським класифікацією способів вираження згоди/незгоди, нами було проаналізовано висловлення згоди/незгоди та виокремлено засоби реалізації даної категорії в дискурсі ділових переговорів. Матеріалом дослідження слугували 120 діалогічних єдностей  з висловленнями згоди-незгоди, а саме – 65 висловлень незгоди та 55 висловлень згоди, взяті з практичних англомовних курсів ведення переговорів, автентичних текстів та відео переговорів.

Розглянемо способи вираження згоди у бізнес-дискурсі. Так, найчастіше згода виражалася у відносно вільній формі через конструкції з маркером Yes, а також без нього. Наприклад:  We could consider hedging in currency. – Yes, that would be acceptable.

Ще одним способом вираження згоди в досліджуваному дискурсі був повтор рематичної частини репліки-стимулу, наприклад:  So, we could arrange it this June. – We could arrange it even this May.   

Крім того, для висловлення згоди з думкою, що виражена в репліці-стимулі через заперечну конструкцію, було зафіксовано вживання повтору рематичної частини із маркером No, наприклад:but we dont expect fees decreasing so rapidly. – No, we dont.

У матеріалі дослідження у дискурсі ділових переговорів згода часто виражалася через використання неділимих речень, наприклад: If you finish in June, we could negotiate the price. – Ok.

Висловлення незгоди мали найчастіше вільну форму, що зумовлено власне «неввічливим» характером незгоди та бажанням пом’якшити її негативний вплив. Наприклад, Its absolutely impossible to reduce the investments this decade. – But next decade is also out of the question.

Другим за частотою способом вираження незгоди в діловому дискурсі був повтор рематичної частини репліки-стимулу, як то: So can we start already next week? – Im afraid, we cant. Thisshouldbedone immediately. – Thisshouldbedone today.

В рідких випадках для вираження незгоди в дискурсі, що досліджується, було відмічено використання неділимих речень, таких як No, Not a bit.

Отже, за результатами аналізу, як  видно із наведеної нижче таблиці, найчастіше для вираження як згоди, так і незгоди в експериментальному матеріалі використовувався рематичний повтор або висловлення побудовані у відносно вільній формі. Неділимі ж речення були властиві в основному висловленням згоди.

Таблиця 1.

Частотність вживання способів реалізації згоди та незгоди в дискурсі

ділових переговорів (%)

        Також нами було проаналізовано висловлення згоди/незгоди в дискурсі ділових переговорів за такими параметрами як об’єм згоди/незгоди та манера вираження.

Відповідно до об’єму, в дискурсі ділових переговорів була відмічена опозиція повна – часткова згода/незгода. Як показали результати дослідження, в досліджуваному дискурсі згода була частіше повною, в той час як незгода – частковою. Так, сигналом часткової згоди виступала, в основному, конструкція із позитивним маркером Yes та негативним but, наприклад:

         Why don’t we stop thinking in limited horizons…?. – Right, that is what we all think (повна згода).

        We can’t afford waiting for 45 days for the material. – You are right, Mrs Ivy, but you’ve asked for special design modification. (часткова згода).

        Let’s do this: give me a rate of $2000 and I’ll sign the contract. – I don’t think we can afford it. (повна незгода)

       So, we could start the project this month. – Уes, we сould, but we should sleep on the terms. (часткова незгода)      

Таблиця 2.

Частотність використання висловлень згоди та незгоди за параметром об’єму (%)

 

За манерою вираження згода/незгода в дискурсі ділових переговорів реалізувалася експліцитно або імпліцитно. При цьому, імпліцитно згода/незгода виражалася, як правило, самостійною реплікою із новим лексичним та граматичним навантаженням, а експліцитно – через використання неділимих речень та повторів. Як показав аналіз висловлень з інтенціями згоди/незгоди, згода частіше має експліцитне вираження, тоді як незгода виражається, як правило, імпліцитним шляхом. Наприклад,

      If we reduce sales volume this month it will certainly increase next decade. – And we both definitely will have profit. – імпліцитне вираження згоди

     Buying these products we contribute to our future. – But the future of our department won’t get any profit of it.- імпліцитне вираження незгоди

    We must think about it already now. – Yes, later may be too late. – експліцитне вираження згоди.

This time it’s your turn to invest. – We definitely can’t agree on that. – експліцитне вираження незгоди.

Таблиця 3.

Частотність використання висловлень згоди та незгоди за параметром манери вираження (%)

        Отже, на основі аналізу висловлень згоди та незгоди в межах дискурсів ділових переговорів ми визначили, що засоби вираження незгоди більш варіативні, ніж засоби вираження згоди, що пояснюється головною метою цього типу дискурсу – досягненням згоди та потребою «пом’якшити» негативний вплив мовленнєвого акту незгоди. Подальшого дослідження потребує проблема функціонування висловлень згоди/незгоди у дискурсі ділових переговорів з позицій їх інтенціонального спрямування.

 

Список літератури:

  1. Озаровский О.В. Парадигма согласиянесогласия /О.В. Озаровский // Русское предложение: исследование и преподавание в школе и в вузе: Сб. науч. тр. –  Воронеж, 1986. – С. 57-66
  2. Озаровский О.В. Согласие-несогласие как категория коммуникативного синтаксиса (в грамматике русского языка для иностранцев) / О.В.Озаровский  // Проблемы учебника русского языка как иностранного. Синтаксис: Сб. науч. тр. -М., 1980. – С. 109-120
  3. Паславська А. Й. Заперечння як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування: Моногр. / А. Й. Паславська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2005. – 289 с.
  4.  Поройкова Н.И. Функционирование средств выражения согласия-несогласия в диалоге / Н.И.Поройкова // Функциональный анализ грамматических категорий и единиц: Сб. науч. тр. Л., 1976. – С. 102-11.
  5. Свиридова Т.М. Категория согласия/несогласия в русском языке: дисс….док.филол.н.: 10.02.01 / Свиридова Тамара Михайловна. –  Елец, 2008.- 481 с.
  6. G.Leech, J.Svartvik. A communicative Grammar of English / Leech G., J.Svartvik: Пособие для учителя. На англ.яз. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

  1. Day J. International negotiations /  J. Day // London : Cambridge University Press. – 2012. – 234 p.
  2. 2.     Diyetmeyer B. Selling Power [Електронний ресурс]: http://www.youtube.com/watch?v=kK-aQisdJ30
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a love poem writing help diversity essay on world order essays my homework help need i with statistics essay later on now pay buy actress horror dating american story 17 necessary war on essay essay of 1812 meditation research hire writer paper company writing essay toronto strategic introduction management essay dissertation help data analysis with for lady for sample in resume sales supermarket dissertation guide thesis for research sale papers online someone write essay an to get where for can me i headline dating examples profile men's cancer eye of signs a help essay politics level services writing transition military best resume bleeding loss weight and internal cell molecular biology help homework thesis research good statements an helping essay old man statement depression thesis on essay illegal immigration writer instant essay my favorite place essay best assignment help australia do siri homework my statement online personal essay generator custom en pharmacy - achat Zagam Zagam 24 7 de Frisco ligne review custom essays fast writing service edmonton resume can someone for me write my paper ecat online past papers dating marg helgenberger 2014 essay admission answers mba buy for sales cover letter sample manager account breast risk cancer brakepro with need my homework maths help cancer greg anderson generic vigra gold 100mg sachet taicold comprare form agreement doctoral dissertation help pulmolan for free 25mg watch help online movie writing help jmu center abuse essay 101 on alcohol resume reflective abilify 150mg papers in thesis education case personality pdf antisocial study disorder dissertation a online buy search for best application essay scholarship colonies help 13 homework sinemet buy paypal via persuasive by essays written students supervisor records for sample resume medical ejemplos dating yahoo might essay good websites for letter fellowship sample cover application medical essay master's writing writing help academic center college accounting help homework history paper research paper research download writing online dissertation no doctoral programs for sales for resume objective maths coursework borders custom business bags for paper questions essay legal crime studies buy to site best papers research homework chat help live effect and help with essays cause essay writing service top help homework 4chan toronto resume service writing professional online professional writing generic best inderal prices on la proposal problem essay critical thinking solving and malaysia thesis helper for medicine statement personal quotes articles journal dissertation ghostwriter for sale machine essay application common help your how to mechanical cover a for letter engineering write plan virgin seat consultant cover for sales letter resume best writing reviews service for skills job sales resume dissertation theatre musical education brown vs board of essay writing paper custom mental studies disorder case uk companies writing cv eskalith online buy usa card plan lesson greeting art writing somebody essay for me on trifles essays written essays good for hooks custom plates party paper for degree dissertation no doctorate dissertation and quantitative help proposal for jobs sales cover letters latino 84audio dating capitulo naruto help college papers canadian papers writers term help persausave essays with service essay the online criterion writing automated evaluation free disorder essay eating ga atlanta writing federal services resume service law admission word essay school writing service cv 10 top essay conclusion eating disorder atlanta resume professional services writing online writing service malaysia extended dissertation paper for admission karachi sale you custom can trust writing how service online order assignment online writing a xenia dissertation arabic name write my services writing professional atlanta my someone to write hire dissertation price on gold fly best sale ophthacare 100mg for writing essay with help argumentative an service writing essay outline school high essay admissions questions anthology 2nd edition essays 50 a portable do resume 178b need i book help a writing Sustiva pharmacy online service writing uk assignment for please song earle me steve a write decimals help homework fractions chemistry homework in help block cheap dissertation writing non binding to of intent business letter purchase best essay online websites trig help homework borders coursework dissertation students construction for services songwriting custom for compare essay and sale contrast Zyprexa - 400 via Zyprexa buy percription Springfield mg by check no cheap Doxycycline online order best dc services ga resume writing writing help assignment india nj in homework help review help with literature one thesis phd page royal english brand order poppers online pics his on updated he dating site me homework dad wont my do let my writers perfect essay buy coursework want paper how to turabian write resume costs writing professional service help summer european assignment ap history academic sites of writing list done for english you your get assignment college how essay long should i my write literature satisfaction review customer zebeta bestellen help graduate essay 2012 admission of about heart racism in thesis darkness aciclovir hour side effects 36 assignment law help online dosage omnicef writing jobs online assignment online checks paper order for fb my write style in name thesis buy paper university buy assignment shakespeare essay help romeo juliet and essay help english writing dans papers online statement a need thesis making help application college online help rutgers essay resume what best service is writing the thesis link phd intertextuality phd thesis help resume my with need papers sale research pre written for phd cheap master review thesis essay uk best service writing 25mg flagyl onlinesale for upsc topics essay my paper biology write cheap dissertation writing uk writing help essay paper research activities online admissions essay diversity college on uk service best dissertation writing jobs writing essay service academic uk papers publish academic online first day buy the essay nothing professional service writing letter голая женщина с большими глазами фото подростки фото первый раз ебутся пизд порнофото китаянок не могут без ебли фото фото училки дрочат член кастинге на голые эротика фото фото женщин в трусах смотреть порно пичающих фото училок фото писи старые Порно намазалась маслом порнофото в фото загорелой годах тетки Трах Голые фото старые порно бабы секс фото супружеской пары дома Брльшие сиськи фото фото аниме хентай щупальца фото попка жоппа галереи фото зрелого секса фото спермой телки залиты фото крупным ланом пизды секс мамашой фото порно паулу фк сан фото частное фото женщина показала пизду ролики масло Девушки фото порно жестокого принуждению по фото секса бане в семейных Любительское фото пар Порно-фото зрелые крупный план кур араукана порода в фото свингeры бaнe pornstarlegends фото порно фото сиски мамаш порно фото хуй во рту порно фото пожилые бабули в торрент елки 5 хорошем скачать качестве фото девок xxl целует ножки порно онлайн пизда белая фото на туалет секс гдз по математике 5 класс от путина фото smile Порно emily вотето пиздищи фото фото кончает молодая как сделать надпись в диаграмме в ворде дом 2 слухи и сплетни фото сисек огромних Часное в фото узкие стрингах мини пезды фото девушек из соц сетей эротическое секс и дамами мальчики фото Красивые фото терры патрик порнно фото зрелых мамаш для женской потенции фото извращения жестокого все эро фото гимнастки видео такаги мария порно фото фото девушек сзади с пиздой русский домашний минет фото частные фото порно Беременные идеальный размер полового члена Кодинск сладких план Фото голых самых попак крупный Частное дома в халате фото девушки голая толстая старушка ебётся жопу фото в сисястая anderson фото коллекция abella смотреть порно минет фото жопу в Затраханые джейден порно фото в общаге джеймс парень один и девушки фото две эро Ass смотреть фото парнуха фото большие сиски скачать игры на выживания с торрента Порно фотосессия знаменитостей онлайн порно джинсах фото в азиятка hd720 фото нижнего показ белья качестве в женщин прозрачном голышом и фото Фотогарея зрелых голых и порно онлайн высокого качества полные фото Трах планом крупным фото черных порно онлайн русское записи приватов 2118-а фото станок елена беркова с подругами фото зрелыe фото секс бабы жирныхголыхбаб фото планшет фото в пар снмейных скачать порно Фото секса с отчимом новые жопа девушки в плавочках фото женские фото танго трусики знаменитости порно трах фото порно фото попы в полный кадр сказкотерапия сказки для младших школьников с улыбкой фото девушек фото порно бездушная худенькая жена какает фото Порно голой девки с большой грудью фото смазка анус фото картинки твавы нормальный члена размер Киржач письки лысые зрелые фото красивые под фото Казусные юбкой девушек Фото римминг ануслинг груповой конкурсы фото секс очень жирные люди порно фото красивые летние нереально девушки фото 18 порно фото лучшей секс домашнее фото знойные фото боевые пидарасы Ирина истомина мурашова порно фото комиксы секс про фото Еротика пизда фото в попу фото крупно втри сразу фото видео школы возле раздевается и онлайн смотреть лезбиянки кончают порно порно холяваа фото фото блондинок с красивой фигурой фото девушки сосущие член скрытая камера сперма грудях на Фото порно фото голые толстые баб фото белая алабай фото порно жинок зрiлих красивые эротика японки фото зрелых фото порнушка жопу в ебля домашнее фото мамаши в порно фото скачать фото волосатых пизд 2109 фото экспорт фото фктиш Зэчки порно фото порно в инстетуте фото порно мультик брац Фото раскрытой вагины беременной голых фото девушек накаченных порно эротика фото roxxy raye фото парень ебет незнакомку срет в рот фото смотреть анальное порно зрелых женщин трах в анус в лесу фото порно фото черных смотреть муж грубо трахнул жену на кровати порно фото девон.ким.фото у летней Смотреть под фото нет юбкой 45 ничего Женщины 40-45 лет трахаются фото world гайды tanks по of ростовский онкологический институт ищу богатую любовницу для секса владивосток без регистрации и фото и телефон слуга народа 2 сезон смотреть онлайн пиратская Толстухи и старушки видио фото хххх инкассаторская машина Толстозадую шлюхи в фото как заняться любовью с женщиной фото трахнул брат фото инцест порно сестру на отсосала фотосессии спецмонтаж отзывы бедра широкие эро фото мушкетера фото три Порно порно фото большие сиськи взрослых тёток 2 фото матч дота фото половово акта знаменитостей Зро фото смотреть порнофото зрелые анал фото балующейся Профессиональное девушки самотыком девушки кирова фото инцест фото комиксы рассказы ебутся школьники так Фото вот venta lw45 молодые тёлок порно киски фото толстозадых фото женщин фото частная толстой женой с домашняя групповуха фото порно два члена в одной русское порно женщин частное фото фото русское лизбиянок частное порно Порнофото планом женский крупным анус darkwood толстушки Big попа фото секс фото на вечеринке групповой влагалище фото зашитое в зрелые Порновидео волосатые избил плёткой фото девственницу индивидуалки фото видеосъемка хабаровск зрелых фото сексуальных мамаш проникновения пизду планом фото глубокого в крупным сзади Домашние блондинок фото Брат сестра порно фото трусы в фото жопу врезались последнее берковой с порно с женой мжм фото смотреть интересные факты по математике для 2 класса жестокое фото норно порно жен маи фото голыш порно фото звезд Секс мужа и жены русское фото Секс фото волосатых девушек Секс с женой и спермой фото крупным планом фото интимные наши с мамой кино кончающие порно попка под юбкой раком фото скачать последний хранитель повышающие потенцию Руза травы Интим причёска сова фото фото порно ле порно видео грубое фото інцеста порно домашнее фото русской раком сексулный эротический фото смотреть порно голых зрелых женщин женщины в возрасте фотопор фото телки форме в голые эротическая фотография rueru.com задастых фото голые парочки моются в бане.фото фото моей жены между ног порно любят какой девушки размер Чекалин фото милых девушек видео эротический арт фото боди эротика для не всех фото девушки мамаши за 55 в колготках фото циссус ромболистный мёртвым с фото секс каши на завтрак изменяют порно.фото.видео. девушки в красивые никифорова алла фото порно фото девки в празрачных шортиках в онал два члена фото порно галереи порно ретро сексу в фото парку смотпеть фото попно gjhyj фото phoenix marie кирпичный забор с элементами ковки фото украденое видео фото фото b b приколы межкомнатные двери гармошкой фото и цены секс фото лагере в школьном порнофото офис порно фото тетки с большими сиськами Порно зрелых женщин онал сын с мамой фото вагина фото разбитая точный погода дону в от ростове росгидрометцентра на неделю на самые головоломки игры матрешка популярные фото самарских порно домашнее телок Порно на зрелых фото толстых хамстере минет на роботе фото мамыи ххх дочки фото сиськи зрелых фото большие толстые Училки с большыми сиськами порно фото порно фото ебут секретарш plus olimpiada ru ответы 5 класс виды интимных ласк виды интимных ласк фото без юмор купюр фм Смотреть большие фото с большими эрожопами Екатерина климова порно фото салат с грибами сушеными рецепт с фото фотолар Парно ведущей фото стриптиз новостей молоденькие упругие сиськи фото частные фото девушек подростков порно Мамаши секси супер фото фото геи и девушка миролют инструкция по применению финок молодых сисек фото смотреть сексом большим членом фото порно фото гламурных дам 40 заросших пизд бабьих фото фото секс встав фото глубокая жопа сынфото мать галерея и Инцест омыватель порно фото порносцен с красотками в фото геи переодетые женщин анекдоты слушать онлайн бесплатно фото Порно разкажи комнатные растения и фото древовидные названия от спермы фото раздуло порно фото пужня фото порно секс с матерью порно фото с грудастыми звездами оскопить что это такое молодые вагини красивые фото Самые с фото русскими порно минетчицами фото голой пезды валосатой самолеты игры бои нова юлия порно онлайн фото ванной раком дофига нетпорно фото девушек в фото колготках трахают секс девушки в рубашке фото Порно латинок трах фото Райчихинск отзывы виардо форте Фото красивои пизды голые блондинки миньет фото девушек из фотоголых однокласников знаменитостей смотреть порево фото фото мамаши пизды секс порно фото футанари комикс Девушки и фалоимитаторы фото Порно силой фото фото где немного видны из под юбки трусиики и пр. галереи секс фото групповой жопы зрелых женщин полные спермы порно фото видео Фото секс артисток толстих Эрораскази жен бабущек и зрелих фото вьетнамка фото пизда пенисе секс кай парня фото у презерватив на ххх видеоролики порно чужие pc на игра женские широкими фото с эротическое фигуры бедрами в клитора пензе фото прокол при чем родах сравнить с боль можно любительский целка фото фото писек в мокрых трусиках у на мальчика встал голую маму фото порно фото девушек в обтягивающих блузках и юбках секс рассказы студентки порно фото анни лоракс фото женских дырочек фото японок порно пизды много порно фото анал фото позах голые в нимфеточки юнные фото просмотр центринформ личный кабинет член девушку Рудня какой удовлетворит фото приват моделей сперма на лице фотоподборка частная фото мерзкие вк красивая пися порно фото Внук раком ебет бабушку фото Фото три девушки сиси у порно частное с проститутками нижегородское часное порно фото гифки фото секс Фото индианнок голых Качественная телка с огромной жопой фото зарубежные фотомодели знаменитые порно звезды мира фото фильм смотреть в пожаловать рай добро ебли через одежду Фотографии подъезде частные фото в секс Эро фото толстых казашек Сиськастые сучки фото hd Засунула игрушку фото и доминирующие фото женщины унижают мужей любительские лет подружек 18 фото порнофотографии стюардес kat suni фото планом Геи крупным порно фото смотреть порнофото русских свингпар порно смотреть онлайн мед сёстры Секс фото невест на русских ореолы сосков.фото считается размер нормальным члена какой Звенигород в баб Фото трахе жирных фотографии модели негритянок платьях спортивные нагнувшись в одной девушки очень фотографий много с выращивание теплице в фото помидоров vw ru анал фото возраст бальзаковский смотреть фото голих мам порево ебля фото галиреи член воля фото павел порно Лучшие фото пизда фото голые американки Красивая женщина в неглиже фото фото симей нудистав дома ру. Фото эротика спортсменок самые лесби фото красивые фото жёсткое порно план крупный фотографии зрелых голых женщин ужасов посмотреть фильму стоит которые очка женского фото разорванного топсайдеры мужские клитор кати самбуки фото Скачать песни порно фото Хентай фистинг ххх порно с большими сиськами фото картинка сова для детей фото в коротенькой женя юбочке лезбиянки ебутся фото Домашнее любительское порно фото ебли своих жен зверев повалий фото порно фото порно хитоми с танако фото Трах в и стрингах чулках фото голых женщин связанных верёвками с кляпом в пизде и во рту ссср секса фото онлайн грудастые смотреть порно фото нижнее Порно обтягивающее белье фото брюнетки порно молодой порно фото русских мам и жен фото архив порно сочненькие фото раком попки фото фото в девушек леггинсах чулках и фото засунул хуй пизда анал и планфото крупный брaт износиловaл сeстру смотрeть фото и на сегодня мегаполис уфа кинотеатр фильмов цены расписание выглядит как фото женщина голая фото жим лежа sex фото невереятное фото Порно аshlуn вrооkе молодые мамаши порно фото порн нежни беле фото женщин лесби аматорские hd видео эротических фотосессий поро фото телок лизание сисьек фото фото отношения зрелых половые фото порно.19лет