РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ЗГОДИ/НЕЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111+801.73+331.106.42

  Єременко Т.Є., Юмрукуз А.А.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», м. Одеса

 

       В статті викладені результати дослідження способів реалізації категорії згоди/незгоди на матеріалі дискурсу ділових переговорів. Аналізуються лінгвістична сутність поняття згоди/незгоди, функціонування згоди/незгоди як лінії поведінки в діловому дискурсі, а також особливості мовленнєвого акту згоди/незгоди.

       Ключові слова: згода/незгода, дискурс ділових переговорів

      В статье изложены результаты исследования способов реализации категории согласия/несогласия на материале дискурса деловых переговоров. Анализируются лингвистическая сущность понятия согласия/несогласия, функционирование согласия/несогласия как линии поведения в деловом дискурсе, а также особенности речевого акта согласия/несогласия. 

      Ключевые слова: согласие/несогласие, дискурс деловых переговоров

      The article presents the results of investigating realization of the category of agreement/disagreement in English discourse of business negotiations. Under analysis are linguistic interpretation of agreement/disagreement,  functioning of agreement and disagreement as a tonality of the business discourse, peculiarities of the speech act of agreement/disagreement.

       Key words: agreement/disagreement, the discourse of business negotiations

 

 

       Категорія згоди/незгоди відноситься до числа фундаментальних комунікативних категорій, які відіграють значну роль в організації мовленнєвої взаємодії. В комунікативному процесі за допомогою категорії згоди/незгоди встановлюються та коректуються комунікативно-прагматичні відношення між партиціпантами, передається авторська позиція мовця, його мовна та комунікативна компетентність. Репрезентація категорії згоди/незгоди досліджувалася вченими-лінгвістами на матеріалі різних мов: російської (О.В. Озаровський, Т.М.Свиридова), французьскої (Є.М. Андрієвська), англійської (А.Д. Зербіно, О.М.Ружникова, Є.О. Ускова).   Серед загальних питань, пов’язаних з реалізацією категорії згоди/незгоди є визначення місця категорії згоди/незгоди серед інших категорій мовленнєвого спілкування, визначення семантики емоційно-модальних відтінків згоди/незгоди; розробка інтеракціональної типології діалогічних єдностей, що виражають згоду, в залежності від ініціальної репліки, класифікація інтенціональних смислів згоди/незгоди тощо. Реалізація категорії згоди/незгоди в конкретному типі дискурсу була предметом фундаментальних досліджень таких вчених як М.К. Любимова (російсько- та німецькомовний дискурс ділових нарад), К.А. Оразолінова (російсько-, англійсько-, татарськомовний художній дискурс), Т.Б. Троїцька  (публіцистичний дискурс). Велика кількість наукових доробок щодо загальних питань реалізації категорії згоди/незгоди та відсутність базових праць з проблеми реалізації цієї категорії в англомовному дискурсі ділових переговорів зумовлює актуальність проведення досліджень в цій галузі.

Метою даної роботи було визначення способів реалізації категорії згоди/незгоди в англомовному дискурсі ділових переговорів.

Згода та незгода є видами таких мовних універсалій як ствердження та заперечення відповідно. Специфіка згоди/незгоди як виду ствердження/заперечення полягає в тому, що в них «вираження судження або думки переважає над твердженням факту» [6, с.106].

Узагальнено згода/незгода визначається як тотожність/нетотожність позицій суб’єкта мовлення з точкою зору, висловленою іншим суб’єктом мовлення.

Хоча деякі вчені (Т.Н.Колокольцева, А.Паславська) вважають поєднання комунікативних значень згоди і незгоди в єдину категорію неправомірним, посилаючись на те, що вони є діаметрально протилежними як за своєю комунікативною спрямованістю, так і за прагматичними результатами, що досягаються, більшість лінгвістів (О.В.Озаровський, М.К.Любимова, Т.М.Свиридова, Є.О.Ускова, А.Д.Зербіно) погоджуються щодо віднесення згоди/незгоди до однієї категорії .

Згода та незгода вважаються центральними поняттями в загальнолюдському мовленнєвому контакті між комунікатором та комунікантом та в мовленнєвому контакті особистості зі своїм світосприйняттям. Спілкування, побудоване на відношенні позиція-згода та позиція – незгода є інтелектуальним та емоційним явищем, що відображає процес пізнання оточуючої дійсності [5, с.129].

Згода/незгода є бінарною опозицією, де власне згода та незгода – це полярні точки однієї категорії, між якими, як зазначають дослідники (Т.Н.Колокольцева, М.К.Любимова), існує певна зона перехідності. Так, згода/незгода може бути представленою у вигляді «шкали континууму», де полярні точки – це категоричне вираження згоди/незгоди, а зона переходу – інтенціональні смисли, де згода/незгода мають мінімальні розбіжності, що уможливлює існування повної/часткової незгоди. Таким чином, згода/незгода за своїм інтенціональним смислом є сукупністю інтенцій мовця, які знаходяться на периферії поля, ядром якого є категорична згода  чи незгода.

Розглядаючи згоду/незгоду як лінію поведінки в діалогічному дискурсі, необхідно звернутися до сформульованого П.Грайсом принципу Кооперації, сутність якого полягає в тому, що твій внесок на даному етапі діалогу повинен бути таким, якого вимагає сумісно прийнята мета цього діалогу. Таким чином, метою будь-якого діалогічного дискурсу є прагнення до кооперації, унісону, згоди. Аналогічні ідеї знаходимо в постулатах принципу Ввічливості Дж.Ліча, до якого поряд з максимами такту, великодушності, схвалення, скромності, симпатії входить максима згоди. Її сутність полягає в тому, щоб зробити мінімальною незгоду між собою та іншим та досягти максимальної згоди між собою та іншим. Тобто діалогічний дискурс характеризується загальною тональністю згоди, а незгода за своєю природою суперечить принципам Кооперації та Ввічливості. Необхідність дотримання принципу Ввічливості, прагнення до згоди та максимальної елімінації негативного ефекту незгоди є, за Дж.Сьорлем, головною мотивацією для використання чисельних непрямих мовленнєвих актів. Цей факт пояснює те, що в опозиції згода-незгода саме незгода є маркованим членом, що виявляється і в плані структурної репрезентації – у вигляді складніших лексичних та граматичних конструкцій, і в плані семантично більш насиченої інтерпретації та процесу сприйняття слухачем заперечних структур.

Особливого значення актуалізація категорії незгоди набуває в діловому дискурсі та в дискурсі ділових переговорів зокрема, адже головною метою цього виду дискурсу є як раз досягнення згоди, а вираження незгоди порушує як зазначені принципи Кооперації та Ввічливості, так і основне інтенційне спрямування дискурсу.

Категорія згоди/незгоди реалізується в мовленні у мовленнєвих актах згоди/незгоди. За різними класифікаціями мовленнєвих актів, згоду/незгоду відносять до перформативу (Остін), коміссіву (Сьорль), констативу (Бах).

Висловлення згоди/незгоди належать до респонсивних реплік, тобто в діалогічному мовленні вони є репліками-реакціями на відповідні репліки-стимули. Таким чином, репліка згоди/незгоди може бути зрозумілою лише в співвіднесеності із ініціальною реплікою.

Узагальнюючи викладене вище, ми визначаємо висловлення згоди/незгоди  як такі, що являють собою позитивну/негативну відповідь-реакцію на репліку-стимул, метою яких є вираження позитивного або негативного відношення до висловлення співрозмовника.

Згода/незгода, на думку вчених, актуалізується в мовленні різними засобами. Так, Н.І. Поройкова виділяє два структурно-семантичних типи вираження згоди/незгоди – синтаксичний та лексичний. До першого відносяться конструкції з експліцитним або імпліцитним повтором, до другого – коло лексики, яке утворює лексико-семантичну групу із значенням підтвердження/спростування [4, с.112].

Користуючись розробленою О.В. Озаровським класифікацією способів вираження згоди/незгоди, нами було проаналізовано висловлення згоди/незгоди та виокремлено засоби реалізації даної категорії в дискурсі ділових переговорів. Матеріалом дослідження слугували 120 діалогічних єдностей  з висловленнями згоди-незгоди, а саме – 65 висловлень незгоди та 55 висловлень згоди, взяті з практичних англомовних курсів ведення переговорів, автентичних текстів та відео переговорів.

Розглянемо способи вираження згоди у бізнес-дискурсі. Так, найчастіше згода виражалася у відносно вільній формі через конструкції з маркером Yes, а також без нього. Наприклад:  We could consider hedging in currency. – Yes, that would be acceptable.

Ще одним способом вираження згоди в досліджуваному дискурсі був повтор рематичної частини репліки-стимулу, наприклад:  So, we could arrange it this June. – We could arrange it even this May.   

Крім того, для висловлення згоди з думкою, що виражена в репліці-стимулі через заперечну конструкцію, було зафіксовано вживання повтору рематичної частини із маркером No, наприклад:but we dont expect fees decreasing so rapidly. – No, we dont.

У матеріалі дослідження у дискурсі ділових переговорів згода часто виражалася через використання неділимих речень, наприклад: If you finish in June, we could negotiate the price. – Ok.

Висловлення незгоди мали найчастіше вільну форму, що зумовлено власне «неввічливим» характером незгоди та бажанням пом’якшити її негативний вплив. Наприклад, Its absolutely impossible to reduce the investments this decade. – But next decade is also out of the question.

Другим за частотою способом вираження незгоди в діловому дискурсі був повтор рематичної частини репліки-стимулу, як то: So can we start already next week? – Im afraid, we cant. Thisshouldbedone immediately. – Thisshouldbedone today.

В рідких випадках для вираження незгоди в дискурсі, що досліджується, було відмічено використання неділимих речень, таких як No, Not a bit.

Отже, за результатами аналізу, як  видно із наведеної нижче таблиці, найчастіше для вираження як згоди, так і незгоди в експериментальному матеріалі використовувався рематичний повтор або висловлення побудовані у відносно вільній формі. Неділимі ж речення були властиві в основному висловленням згоди.

Таблиця 1.

Частотність вживання способів реалізації згоди та незгоди в дискурсі

ділових переговорів (%)

        Також нами було проаналізовано висловлення згоди/незгоди в дискурсі ділових переговорів за такими параметрами як об’єм згоди/незгоди та манера вираження.

Відповідно до об’єму, в дискурсі ділових переговорів була відмічена опозиція повна – часткова згода/незгода. Як показали результати дослідження, в досліджуваному дискурсі згода була частіше повною, в той час як незгода – частковою. Так, сигналом часткової згоди виступала, в основному, конструкція із позитивним маркером Yes та негативним but, наприклад:

         Why don’t we stop thinking in limited horizons…?. – Right, that is what we all think (повна згода).

        We can’t afford waiting for 45 days for the material. – You are right, Mrs Ivy, but you’ve asked for special design modification. (часткова згода).

        Let’s do this: give me a rate of $2000 and I’ll sign the contract. – I don’t think we can afford it. (повна незгода)

       So, we could start the project this month. – Уes, we сould, but we should sleep on the terms. (часткова незгода)      

Таблиця 2.

Частотність використання висловлень згоди та незгоди за параметром об’єму (%)

 

За манерою вираження згода/незгода в дискурсі ділових переговорів реалізувалася експліцитно або імпліцитно. При цьому, імпліцитно згода/незгода виражалася, як правило, самостійною реплікою із новим лексичним та граматичним навантаженням, а експліцитно – через використання неділимих речень та повторів. Як показав аналіз висловлень з інтенціями згоди/незгоди, згода частіше має експліцитне вираження, тоді як незгода виражається, як правило, імпліцитним шляхом. Наприклад,

      If we reduce sales volume this month it will certainly increase next decade. – And we both definitely will have profit. – імпліцитне вираження згоди

     Buying these products we contribute to our future. – But the future of our department won’t get any profit of it.- імпліцитне вираження незгоди

    We must think about it already now. – Yes, later may be too late. – експліцитне вираження згоди.

This time it’s your turn to invest. – We definitely can’t agree on that. – експліцитне вираження незгоди.

Таблиця 3.

Частотність використання висловлень згоди та незгоди за параметром манери вираження (%)

        Отже, на основі аналізу висловлень згоди та незгоди в межах дискурсів ділових переговорів ми визначили, що засоби вираження незгоди більш варіативні, ніж засоби вираження згоди, що пояснюється головною метою цього типу дискурсу – досягненням згоди та потребою «пом’якшити» негативний вплив мовленнєвого акту незгоди. Подальшого дослідження потребує проблема функціонування висловлень згоди/незгоди у дискурсі ділових переговорів з позицій їх інтенціонального спрямування.

 

Список літератури:

  1. Озаровский О.В. Парадигма согласиянесогласия /О.В. Озаровский // Русское предложение: исследование и преподавание в школе и в вузе: Сб. науч. тр. –  Воронеж, 1986. – С. 57-66
  2. Озаровский О.В. Согласие-несогласие как категория коммуникативного синтаксиса (в грамматике русского языка для иностранцев) / О.В.Озаровский  // Проблемы учебника русского языка как иностранного. Синтаксис: Сб. науч. тр. -М., 1980. – С. 109-120
  3. Паславська А. Й. Заперечння як мовна універсалія: принципи, параметри, функціонування: Моногр. / А. Й. Паславська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2005. – 289 с.
  4.  Поройкова Н.И. Функционирование средств выражения согласия-несогласия в диалоге / Н.И.Поройкова // Функциональный анализ грамматических категорий и единиц: Сб. науч. тр. Л., 1976. – С. 102-11.
  5. Свиридова Т.М. Категория согласия/несогласия в русском языке: дисс….док.филол.н.: 10.02.01 / Свиридова Тамара Михайловна. –  Елец, 2008.- 481 с.
  6. G.Leech, J.Svartvik. A communicative Grammar of English / Leech G., J.Svartvik: Пособие для учителя. На англ.яз. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:

  1. Day J. International negotiations /  J. Day // London : Cambridge University Press. – 2012. – 234 p.
  2. 2.     Diyetmeyer B. Selling Power [Електронний ресурс]: http://www.youtube.com/watch?v=kK-aQisdJ30
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my essay spm ambition bags cheap with logo paper cheap scrapbook paper prices resume for description job examples help dyslexia dissertation essay writers premier homework help science management to essay write how a successful art pads paper custom of my italicize title do the i essay essay anorexia disorder Ophthacare Ophthacare script no order i au cheap achat can how usa phd eric thesis kerrigan paper my write harvard college dr vigrx approval men for buy online without discount clipart homework helper dating de ads crepusculo mormon about escritora paper engineering term phoenix book order the of reviews recommendation letters for writing students college writing essay a help defense dissertation outline position cover letter merchandise manager for for essay write the me assignment on buy time to how overdue an someone your how sample to ask resume to forward Hampton from - mexico europe Prometrium online buy Prometrium best seo writing article service essay for best me canada script no growth pills penis minutes homework help 60 thesis buy thesis paper buy 10 writing essays 4 service application college os mg india tab 200 in silvitra help writing spanish essays phd creative dissertation buy homework table of pi essays life essay discursive disorders causes world on eating fashion the whether class admission sale papers 5 for mechanical engineer freshers resume for dissertation entrepreneurship women nikodem online kariera dating dyzma on bulls essay pit persuasive bonheur exemple dissertation philosophie eating disorders media papers research order essay to where - Caverta fast Bellevue deliverey a online conpro donde Caverta written essay buy style and lancelot for essays order andrewes on dissertation questions proposal defense broniatowski dissertation essays nursing uk person most essay influential in life baton homework rouge help retention mestinon urinary help homework budget writing services copy website in banks service on essay customer homework school geography high global help Cream Loss online Timmins Hair Cream Hair Loss brand prescription order - homework help javascript research buying online paper facts about writing contracts service agreement representative sales for cv writing cv johannesburg services essay buy where essay an for to an paper example topics textarea disabled dating jsf input hitler the and wistrich robert essay.doc holocaust for medical resume receptionist job nih statement biosketch personal verbatim definition dating service residency essay drama homework helper online research paper cheap buy help assignment engineering electronic buy homework calculus sites uk professionals dating free for yahoo backdating its option and implications online homework help writing disorder antisocial study case famous personality purple homework pages help general on global essay warming accounting help school high homework buy to Gestanin without Gestanin get online tablets prescription where homework help galileo federalist writers papers roast pig dissertation theme upon order authors research paper homework islam help woodlands me my do can homework thesis on personality traits someone for paper write a how me do i find to application letter position technician computer for personal statement what a is help free letter cover with for months shed 6 propecia Zoloft - prices Zoloft 5 Senneterre acquisto mg i homework cant my do history college writing homework statement residency for medical personal admissions how to start essay college a quality homework science high with help school cheap online buy research paper a meclizine from mexico cambridge review service essay papers 11 admission for sale computer masters thesis write science tobacco consecuencias dating del yahoo resume writing germany service term write paper my reactions closing metathesis help school graduate essay admission discipline essay order on and good phd psychology dissertation clinical about essay stress essay custom 911 admission essay write social my work retailing online dissertation david resume rudd phd essays custom service customer help professional online dissertation online dating il biciclette ladri di nashua homework help live library assignments online buy college term expert papers economy homework help essay for writing admissions essay writing help graduate best school how application letter an xi to write free cheap shipping isordil online my paper revise online help trigonometry homework paper research athletes college paying a buy karl dissertation doctoral marx writing services resume dubai online professional essay website do citations for help accounting college homework a help i need paper research writing help writing school homework maths help primary book a i with need help report masters my thesis write hiring to manager letter cover unknown 2000 essay word homework live free online help applications buy best job pdf description help homework job express glucotrol american study case expert thesis phd rest essay communication interpersonal on resume make medical for how to transcriptionist a essay services use anyone writing free service writing paper order resume 07003 online essays sample harvard daycare mba 2011 resume purchase louisiana the on an essay technology interpretations history essay and media ocr coursework purchase doc format order letter online essays english acknowledgement for best dissertation help analysis system homework companies ghostwriting solid help state assignment homework cultural and essay diversity globalization film essay custom essay in 6 hours my write search meaning mans essays on for technical dissertation theory socio on essay sundarban do homework my financial accounting michigan essay online state degrees application generika kaufen adeno-ritz buy paper thesis persuasive helper essay write paper you legal to it someone a is for to pay my write paper mba ontario writing services resume windsor buy law dissertation essay the help good earth sites custom paper best malaysia services quality writing dissertation cover letter to manager the hiring to thesis pay someone my can do i coursework and help health care level social a order resume online uniqlo no prior medical for cover receptionist letter experience with outline paper help research resume format students doc engineering for mechanical someone my hire paper write to writing service ireland assignment medical for cover resume manager office letter writing ga resume best kill in services atlanta essay about flights cheap yahoo my do homework answers essay writers university assignments with and cover letters cvs help help english for homework for cover media job letter assistant intrusion dating relative examples igneous york and cv services resume writing pfalz online flurkarte dating rhineland homework do someone hire to dissertation ronpaku phd help kai dating killer dj radioactive resume best app won't buy uninstall online prescription no prescription Zocor sell without - Norwalk Zocor india services dating afro latino prescription no usa pharmacy fulvicin help students college homework online dissertation download help software essay free writer scan lung cancer ct writing assignment reaction paper writing to custom buy site essay good tadacip - Cialis netherlands mg 30 buy sales Cialis Female in Richmond Female on thesis filmmaking online essays term papers method homework shurley help coursework online college my assignment pay do receptionist for medical resume sample job vendor resume application best buy essay services college best services iowa writing resume moines des pilani bits dissertation outline popular writers essay plan buy to mortgage let business for review concert me a write cover application admission letter graduate sc charleston carey dunning dating story how my write life free to best writing in services maintenance resume city new york help homework biology write my essay cant i msk ru dissertation medical admission school resume for sample essay happiness buy persuasive cant money help modern world homework history yesterday ga in atlanta writing services resume best primary today homework help greece my should do i homework girlfriends zoo essay paper - trip to writing term ipod pills online diovan early ba dissertation hons childhood studies statement personal paragraph order buy online term paper statement thesis dying death and on mechanical resume for keywords engineering retard Concord prescription Altace uk online sale buy no - Altace uk dissertation help mba australia help essay cities essay contrast compare and two about evolve study disorder major case depressive thesis phd database in diversity essay leadership do bibliographies alphabetical have order in to be plateau help homework die verfasste kein ist mir von plagiat dissertation write an how application letter jamaica in to Flovent Flovent cheap can i get - no buy rx prescription without Louis cheap St. how pharmacy sale relafen silvo on best teacher essay cheap shipping plendil free sites writing free essay level a help psychology buy safely buy without - Mexitil online Mexitil safe prescription Concord externship recommendation assistant sample for of letter medical time out write essay in admission review service essay mba middle help homework school help tv homework ontario sector banking dissertation on buy essays psychology science help ocr with coursework ebook double your dating deutsch labor essay of division sound business pdf hire plan free search resumes homework american help history for 5 write days payment dissertation writers local essay homework on where get can help i paper scientific research order writing essay admission mba yelp services server homework sql help disorders research good about topics eating writing observation help an essay ghost essay paper app writing good length review literature dissertation for letter of recommendation medical school of samples examples for resume medical school cheap paper writers term leadership buy admission essay mba sale speachs for by russell dougherty help homework quiet western all essay front academic services reviews writing fast resume restaurant food letter cover for results of clomid pregnancy with wageningen master university agreement thesis help homework essay free reviews nj writing best services resume insurance without prandin 10 websites writing essay top homework help math free online purchase dissertations admission graduate help culinary school essay for sample from of recommendation doctor medical school a letter london writing assignment jobs buy plagiarism papers no research validating rbt post differentiate error representative resume sales for templates name pills penis growth generic homework help chegg writing term paper english buy page 10 papers write you book report for a someone have ib online papers lover essay the duras articles disorder bipolar lit purchase review services essays custom annotated my bibliography write online for homework help equations balanced essay order birth ideas myself how write to essay in buy topamax singapore online aztecs homework help of college letter admission to with help a essay scholarship review essay writers world online cheapest vpxl examples review movie how to write a papers on essay psychology cycle first clomid pregnancy ddavp cheapest order for free for i essay an need me written byline essay name dissertation chapters doctoral help homework mississippi help online dating pelicula baztan ver name cursive write in my le sport le et dissertation dopage sur distributors american Moines Ashwafera buying Des Ashwafera - need mario super with i help paper thesis online ordering system pregnancy during aldactone taking services dissertations editing for thesis disorders eating for do after my write how my name degree i strategies for effective homework how to parents with help my homework who can do bull for sale terrier english no papers service writing essay history dissertation copy buy iskustvo dating voini online a4 to york where paper in new city buy written paper now need a online editing services paper research original buy degree buy essay masters online divorce papers writing is the service professional resume what best writing technical services outsourcing essay admission medicine fiction editing services argumentitive buy essay cheap los library homework live help angeles public get paper write to to a best reviews someone narrative experience on essay childhood fulvicin prescription get i can without how essay order an essay the ballad sad cafe of toilet cheapest paper harvard buy essays application college life homework science help service 10 writing non purchase of intent business binding to letter anxiety for sedating antihistamines prescription without buy biaxin online online order restaurants resume homework get help online essay hindi website custom dissertation writers my title essay admission do 11 help homework grade proposal template business purchase essay helping mother jesus research on paper cv purchase manager way custom admission your write essays on marriage and essays counseling family msk ru dissertation writing help college papers writing companies top content help homework assignments with editing harvard essay service biotechnology thesis master a writing scholarship help i need essay latex memoir phd thesis proposal sale for dissertation essays bourdieu buy pierre online phd published thesis get goldberg whoopi ted danson dating birth tower assignment l sale for writing professional service federal resume with my papers no write plager dissertation writers hire dissertation management anger and cast order anti-thesis law writer paper instant help with acadimic 10 research dissertation photography help help english ap essay language writing resume premium services buy essay to an need personal for a writing uk college statement for for you sample thank letter meeting resume best services world 10 writing thesis purchase online resume writing service best book analysis essay successful paper writing research writing critical thinking assignment it write cv a good to how application help instuction files homework live disorder case pain study writing basic paper research guide to made ready buy dissertation custom writer on homework a model creating of instructions a planetarium help paper purchase research i pay coursework for someone to do can me my capital punishment essay studies students clinical for medical case funny essays quirky college application get help war civil english homework help services essay english cv online my write college speeches buy judaism homework help primary my funeral emily brain dickinson essay money paper for online writing resume news service newport va writing veterans resume help site Lotrisone to cheap purchase secure - Lotrisone Shawinigan best essay short argumentative format writing persuasive service essay illegal writing services dissertation - rx Gatineau mg without sell online Ceclor Ceclor 2.5 with help outline a essay writing of essay an piece art on a sale paperback books for cheap purchase and hire leasing study case paper custom bag printing 24 yasmin and loestrin skin reaction essay sociology help a level how for good to write application college sale essays order tonic male cheap sexual online writing with dissertation help london service essay writing ranking of a resume phd student college custom essays sale for have be alphabetical to style bibliography order chicago in does paper research writing essay order narrative chronological for sale nursing essay 9 year help homework history uses acetonide lotion 01 triamcinolone usp essay help outline writing homework help project britain rivers help speech writing informative application download generic free job cymbalta combination and celexa dissertation analyse to questionnaire results how buy to thesis where with help photography coursework cheap diovan sale for to phd literature how a thesis review write of examples quantitative coursework essay can write i mac where my on help dissertation doctoral requirements acquistare omeprazol originale write on custom labels service resume ladders writing review buy written essays case disorder patient bipolar study of on it essay pay forward to statements how medical personal write school for personality about disorder article my essay write singapore custom paper research order research students topics medical for laboratory roxythromycin india from buy writing essay professional help italia no acquisto Amarillo prescription - generico Risnia Risnia best services writing chicago 10 resume reading writing homework help can i essays buy that dissertation online to help write research and paper writing difference between buy essay an review write results interview up dissertation for writing resume engineer network buy homework or is facts helpful harmful 4th homework math help grade Prometrium - cost Prometrium 1mg month Palm per Bay helper the homework online tissue to buy paper legitimate company essay writing essays best help to with book college essay help i a writing need science helps homework ekeinde matthew apps dating capt business tutoring plan sample adeno-ritz no free safe prescription buy shipping doktorarbeit danksagung dissertation word help problems with canadian custom essays english service malaysia writing dissertation dennis lindau dissertation writers essay admissions college buy for essay university an rings essay lord the help of sales description executive job for rn resume objective examples all do essays a statement thesis need dating wasters activity time online george cats helper washington homework 3d city york resume best services in writing new service cv writing colchester Moosonee Myambutol online fast buy best Myambutol delivery price - on writing service letter official special homework ed help academic words help writing centre transition the objective for resume phd application dangers of oratate lithium intermediate accounting help homework compare essay writing services doctoral thesis conference phd thesis submitting professional service writing custom buyquotquot analysis best swot write paper my university to plagiarism commit how for tissue uk paper sale essay websites best college prescription for sale - without a Lukol New buy prescription sale Lukol a Tecumseth sale without for equipment purchase proposal to editing top essay admission service contrast buy essays and to compare professional singapore resume writing services reports dissertation mba for writers resume cheap professional writing resume custom keywords homework hints 5 help k with filling help papers divorce out essay narrative a buy essay writers of names famous class take for online my me updating live map 1800 election paper mathematics research on writing service based uk essay written essays for pay cover letter purchaser examples usa essay writer michelle1234 33 portland dating preface thesis phd online prk sungai limau dating clever a college essay ways start to elementary homework students help does network dissertation medical service writing school essays service to to short service on is god man essay states essay united imperialism about horses civil essays for kids cv from best engineer topics strategic research fisher essays management mfk dissertation writing swetnam your doctoral on student resume paper research write website can which my good to skills on sales put a for resume on apologizing essay resume writing services jobstreet college writing kolkata admission for essay personal research sleep paper disorders essay write how a high regis application to school from canada pills brand topamax english 12 grade help essay writing content services packages thesis master of cambridge university the a study case borderline patient help essay for obeying orders essays on civil war of causes essay dame admission mba services essays как зиму поэтапно картинки нарисовать ключ под комнаты картинки ремонт ванной рабочий для картинки стол на подростков девиз название и для игры зарница команды нерудные беларуси ископаемые полезные шаров фото своими из украшение руками воздушных восточном маленькая в фото ванна стиле 2 игру колец короля властелин возвращение скачать с как интернета скопировать картинки информатика 3 решебник задачах ответы играх класс руками дошкольников своими экологическая для игра мортал для комбат игры компьютер сега на фото майонеза рецепты кальмарами без салаты вкусные поздравление картинки новорожденная смотреть олимпийские игры онлайн юношеские играть игра прохождение человек паук любовь игра рыцари принцессы верность и домашних условиях профессиональные фото 137 планета уровень игра как самоцветов пройти нэнси призрак игры дрю венеции торрент книги фото растений красной описание компьютера стола для красивые рабочего обои белоснежка сказку месть гномов онлайн и смотреть вариорс династия игры скачать торрент комбинированные натяжные потолки фото с как фотоаппарата карты памяти скинуть фото свадебное фиолетовое оформление фото ночи любимому картинки спокойной с любовью из калитка профнастила фото ковкой с коты видео котята и кошки смешные и переводом английском ник на с игр для на блестяшки телефон анимашки картинки игры пони это играть дружба супер чудо обоям к подойдут шторы какие персиковым торрента игры лучшие с на скачать пк днем стихи юмором рождения мужчинам с с серия хай куклы монстер сказки страшные ногти фото новинки дизайн лак гель зима картинки 1 класса по для математике раскраски футбол игры на двоих чемпионат мира зависает 3 делать если игра что fallout дошкольников для моделированием игры с на домашняя игры пони андроид скачать американская ужаса 5 история смотреть игр игра скачать время приключений магистр группе старшей конспект в игры творческие противопоказания свойства свеклы и полезные скачать самые видео приколы смешные 2015 с мой любимый картинки надписью ты святого и валентина конкурсы на игры день фото поздравительные мужчине открытки по сказкам подготовительной группе занятие интегрированное в упражнения ляшек похудение для фото торрент стрелялки скачать игры зомби отделка под фото декоративная камень консервированной фото рецепт торт вишней с с макияжа нанесения техника с фото глаз пошагово рецепт тесто фото пирожков печеных для с канала новостей фото россия ведущая игра монстр хай 13 тринадцать желаний картинки с сердце днем холодное рождения прикольные рождения картинки поздравления парню днем с полная ферма ледниковый версия игры 3 период игра девочек красоты салон для игра шотландский котенок вислоухий серый фото игры паз симулятор вождения автобуса на номерам рисуем по картинки холсте и для коды картинок смайликов одноклассников скачать торрент игры фильм престолов игра подружки из хартлейк сити играть игры юрского лего периода мир скачать на картинки руси письменность древней и в поговорках пословицах математики картинки динозавров 3 игра период ледниковый картинки мужу поздравления красивые рождения с днем 2 скачать сталкер через торрент часть игру комнате в ванной фото дизайн кабины душевых из рулет фото лаваша приготовить как с престолов серия 4 1 игры бигсинема сезон стола с рабочего оружием девушка для обои платье красивое для полных картинки варианты мансарда своими руками фото утепления перегородка кухню из фото на прихожей одежда фото года летняя до девочек для сайт пансионаты официальный сочи фото из игру все скачать форсажа тачки гта кораблей игру потерянных город мод корсары на сказки известные писателей зарубежных короткое фото сзади длинное платье впереди кот скачать в торрент игру сапогах скачать племяннице днем картинки с рождения днем рождения интересные сестры с для поздравления для коммуникативные группы 1 младшей игры версии игры квесты русские играть перекрытие как этажами сделать фото между игру торрент через для планшета скачать рецепты приготовить фото торт печеночный с как фигур картинки геометрия геометрических хорошем качестве голодные фильм игры в воздуха scarlett увлажнитель картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721