Питання законодавчої коректності поняття «засудженого» за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання змістовної правильності підходу законодавця до визначення поняття засудженого. Здійснюється акцент на спірних моментах коректності поняття засудженого.
The questions of semantic correctness of approach of legislator to the definition of conception of convicted person are discussed in the article. It’s paid the attention on the controversial legislative movements of correctness of conception of convicted person in the article.
Ключові слова: Кримінальне провадження, кримінальний процесуальний кодекс, засуджений, ґенеза, відповідальність, злочин, права, обов’язки, гарантії, апеляційний суд, касаційний суд.
Key words: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code, convicted, genesis, liability, crime, rights, obligations, warranties, appellate court, Court of Cassation.


Стан дослідження. Дослідження інститутів кримінального процесуального права є поширеним явищем серед науковців. Проблемам інституту засудженого приділили увагу такі вчені, як С.А. Альберт, Т.В. Варфоломієва, М.М. Видря, Ю.М. Грошевий, М.В. Джига, В.С. Зеленецький, А.Д. Кобліков, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Є.Ф. Куцова, О.М. Ларін, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.М. Москвич, Я.О. Мотовіловкер, В.Т. Нор, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, В.О. Попелюшко, В.Н. Случевський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, І.Я. Фойницький та інші. У 2004 році Маляренком В. Т. була видана праця «Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика”. В 2010 році Попелюшком В. О. було видана праця «Функція захисту в кримінальному судочинстві України». Однак з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України питання законодавчої коректності поняття засудженого залишається відкритим.
Насьогодні залишається проблемою питання коректності поняття засудженого. З точки зору законодавчого визначення даного поняття здавалось б все просто. Згідно ст. 43 чинного КПК визначається, що засудженим визнається обвинувачений стосовно якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили [ 3, ст. 42 ] .
Також у відповідності із статтею 532 КПК України вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення.
Проголошення судового рішення є важливою процесуальною дією, яка обумовлює настання певних юридичних наслідків [ 4, с. 489 ]. Саме проголошення є відправною стадією для подальшого набуття статусу засудженого, якщо йде мова про обвинувальний вирок суду.
Провівши паралель між поняттям засудженого та законодавчим визначенням моменту набрання виром законної сили можна зробити висновок, що засуджений, як учасник кримінальних процесуальних відносин з’являється на стадії касаційного розгляду або після пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції. Згідно чинного кримінального процесуального законодавства для оскарження вироків такий строк становить тридцять днів з моменту їх проголошення.
Звідси випливає, що засуджений на стадії апеляційного провадження та й одразу після проголошення вироку суду першої інстанції не фігурує. На даному етапі фігурує інший суб’єкт – обвинувачений.
На нашу думку, визначення обвинуваченого, а не засудженого як суб’єкта, що існує на стадії апеляції є дещо некоректним. Можна, наприклад, навести наступне положення ЗУ «Про застосування амністії в Україні»: «Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання [ 6, ст. 3 ]».
Далі, як приклад, також можна навести положення ч. 1 ст. 75 Кримінального кодексу України: «Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням» [ 1, ст. 75 ]. Відповідно до ч. З ст. 75 КК встановлення у вироку іспитового строку є невід’ємною ознакою звільнення від відбування покарання з випробуван¬ням [ 2, с. 285 ].
Як бачимо, тут виникає певна номінальна колізія, коли вживається термін засуджений до терміна обвинувачений, якщо проводити паралель між вищенаведеними нормативно-правовими актами та чинним КПК України, адже засуджений, як було з’ясовано вище, з’являється лише на стадії касаційного розгляду або після закінчення строку на апеляційне оскарження вироку суду. Звичайно, контраргументом може служити мотивація того, що чинний КПК вступив в силу відносно недавно, а багато нормативно-правових актів не приведені у відповідність із його положеннями про визначення таких суб’єктів, як обвинувачений та засуджений.
Однак вище наведена проблема полягає не у вищезгаданій номінальній колізії, а у тому як законодавець підійшов до визначення самого поняття засудженого у чинному КПК.
На нашу думку, неправильним є підхід законодавця у плані віднесення поняття обвинуваченого до стадії апеляції, а не поняття засудженого. В даному випадку було б правильніше вживати термін засуджений після проголошення вироку суду в суді першої інстанції.
Така позиція базується на тому, що законодавець пішов темпоральним шляхом визначаючи поняття засудженого, тобто прив’язав набуття його статусу до певних строків. Такий підхід у визначенні процесуального поняття засудженого є неправильним змістовно. Замість того щоб започаткувати статус засудженого на стадії апеляції він продовжив зберігання за особою статусу обвинуваченого, чого не повинно бути в принципі.
На нашу думку, обвинувачений не може по суті фігурувати під час апеляційного розгляду, адже він тоді по факту вже є засудженим вироком суду першої інстанції і це повинно бути відправною точкою для набуття статусу засудженого. Вирок суду є рішенням про винуватість чи невинуватість особи. Саме в ньому обриваються процесуальні перипетії змагальності між сторонами захисту і обвинувачення та приймається рішення на користь однієї з них.
Обвинувачений ж є особа, обвинувальний акт щодо якої направлено до суду [ 3, ст. 42 ]. Обвинувачення – твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку передбаченому кодексом [ 3, ст. 3 ]. Підтримання державного обвинувачення в суді згідно ст. 5 ЗУ «Про прокуратуру» покладається на прокурора [ 7, ст. 5 ]. У справах приватного обвинувачення обвинувачення здійснюється потерпілим.
Як випливає із вищенаведеного, набуття статусу обвинуваченого розпочинається із направленням обвинувального акта до суду, а сам статус функціонує протягом здійснення обвинувачення під час судового розгляду. Сам статус обвинуваченого по факту припиняється постановленням вироку, де констатується факт засудження або виправданням особи, а тому обвинувачений далі, як процесуальна фігура не може існувати апріорі, адже припиняється саме обвинувачення, яке нерозривно пов’язане із останнім.
Після проголошення обвинувального вироку згідно чинного кримінально-процесуального законодавства «обвинуваченому» надається тридцять днів на оскарження вироку. В даному випадку право особи на апеляційне оскарження не є продовження захисту від обвинувачення, а є гарантією оспорювання юридично та фактично встановленого факту засудження в обвинувальному вироку суду, оскільки саме обвинувачення вже закінчилось.
Обвинувальний вирок ж є наслідком суперництва обвинувачення і захисту, як елементів процесу доказування. Метою ж доказування є досягнення істини в кримінальній справі [ 5, с. 401 ]. Тобто прийняте у вироку рішення на користь сторони обвинувачення є істиною, а не продовженням обвинувачення. Констатована у вироку винуватість якраз і підтверджує наявність статусу засудженого. Звідси випливає, що особа в кримінальному процесі в цій ситуації фактично є засудженим, а не обвинуваченим, що суперечить чинному формально-юридичному формулюванню даних понять.
Крім того одним із випадків трансформації процесуального статусу обвинуваченого в процесуальний статус засудженого є так званий збіг строків на апеляційне оскарження. Як вище зазначалось, одним із випадків появлення у процесі особи засудженого є набуття вироком суду першої інстанції законної сили, що відбувається після закінчення строку на подання апеляційної скарги. В даному конкретному випадку статус засудженого ставиться в темпоральну залежність від бездіяльності чи правового нігілізму обвинуваченого у вигляді неподання апеляційної скарги.
На наш погляд, така позиція законодавця у започаткуванні статусу засудженого є абсурдною, а тому ми пропонуємо, щоб статус засудженого набувався після винесення судом обвинувального вироку суду, де констатується винуватість останнього.
Слід також зазначити, що зміст КПК 1960 року суперечив змісту чинного КПК України в плані можливості наявності особи обвинуваченого на стадії апеляційного розгляду, хоча перший теж далеко недосконало регламентував інститут засудженого, не визначаючи навіть самого поняття особи засудженого. Так в п. 1 ч. 1 ст. 348 КПК 1960 року передбачалось право саме засудженому подати апеляцію, а не обвинуваченому. Така позиція законодавця була правильною, оскільки, як зазначалось, у вироку суду першої інстанції констатується винуватість особи, яка повинна відігравати визначальну роль при виникненні у особи процесуального статусу засудженого.
Що стосується стадії апеляції, то в ній особа теж є по суті засудженим. Хоча контраргументом виступає наступне положення КПК: «Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого» [ 3, ст. 404 ]. Звідси випливає, що щодо особи теж в апеляції здійснюється обвинувачення, а тому вона є обвинуваченим, оскільки в апеляції теж здійснюється дослідження фактичних обставин. Однак, насправді, в апеляції особа по факту перебуває в статусі засудженого, оскільки в кінцевому результаті оспорюється встановлений факт винуватості судом першої інстанції, який є безумовним атрибутом особи засудженого, а не особи обвинуваченого. Апеляційним судом по суті здійснюється перевірка правомірності чи неправомірності набуття статусу «засудженого», а не продовження обвинувачення.
За таких умов принцип «iudicio non errabit» («суд не помиляється») стосовно суду першої інстанції не діє, а діє інший принцип «суд помиляється», оскільки із змісту чинного кримінального процесуального законодавства випливає, що статус засудженого не може започатковуватись ним, якщо подано апеляційну скаргу. В такій ситуації виникає риторичне іронічне запитання, чому не зберегти статус обвинуваченого аж до Верховного суду України, адже всі нижче стоячі суди можуть прийняти незаконне судове рішення.
Як бачимо, із всього вище наведеного законодавець змістовно неправильно визначив поняття особи засудженого у Кримінальному процесуальному кодексі України, а питання законодавчої коректності поняття засудженого є відкритим, оскільки в основу формування даної процесуальної фігури ставиться збіг строків на апеляційне оскарження або набрання вироком законної сили, якщо мова йде про апеляційну інстанцію. За таких умов набуття особою статусу засудженого ставиться в темпоральну залежність від пасивної поведінки обвинуваченого стосовно подання апеляційної скарги та повністю ігнорується змістовна сторона поняття засудженого, коли з’являться фактичний засуджений в кримінальному процесуальному аспекті через постановлення обвинувального вироку судом першої інстанції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 75
2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Видавничий дім, – 2003. – 1196 с
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4651-VI – Ст. 3, Ст. 42, Ст. 43, Ст. 404
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Харків. Право. – 2012. – 1324 с
5. Нор В. Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація / В. Т. Нор. – Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2010. – №2 – С. 389- 401
6. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48 – Ст. 3
7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53 – Ст. 5

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap plates in bulk paper online cheap essay essay orders obedience instant elementary essays student rov auv council thesis manipulator help cuba homework with school help high foreign languages homework services company papers term writing university help with at writing essays assignment help database design thesis phd buy proposal gestanin purchase how to prescription to where buy without your working how online get to papers need my i help homework vocabulary with buy to term paper writing service best dubai cv in my can thesis write school for medical letter of recommendation requesting driving research drunk essays essay sale shark for written custom reports research papers affordable custom without availability prescription discount eskalith format writing paper and diet menus plan to online a divorce papers of how get copy thesis designer cheap theme help college paper english my do admission long essay me sestina for write a university course work help with 5 paragraph outline worksheet essay math help homework cpm rights for questions job a essay application civil african sample american a of resume a how does plan to much someone have it business cost write service essay community government apa an paper for me write statements school applications personal sample medical for creative writing students college websites for crystal report writing services where can ponstel buy i medication uk letter job a application writing Leukeran discount online order high history homework school help discursive eating questions essay disorders homework live henderson help online admissions custom essays essays online buy uk services medical school writing essay assignment pay to my will do someone essays school help graduate with english do paper my help engineering civil dissertation paper cheapest living help homework environment dissertation rates typing homework chat free help life if ever write knight gladys should my story anyone custom writing service resume a conclusion writing get dissertation help writing kindergarten for worksheets custom Reglan generic online digestive system studies case disorder holt homework geometry help introduction with help to an essay an online term delivered only paper mechanical letter cover technician for citations essay website write to dissertation someone i need my essays writing 4 college application help writing in india essay service tamil sale for essay books form liquidating dividend grade homework help 3 grade writing guaranteed paper essays sale turnitin com for to my someone for write looking paper evil triumph over essays good of case disorder studies depersonalization order higher concerns essay payment help entries homework salary accounting resume buy examples careers best paper term writers essay friend about a help homework statistic jobs cheap dissertation writing christmas cheap sale wrapping paper buy essay written online essay writing pharmacy uva essay help college buy thesis proposal reviews allkpop dating junior eun hyuk super psychological disorder analysis essay yourself admission about help graduate uc prompt essay homework story writing help a electrical assignments help with engineering service colchester cv writing chocolate paper term on help dissertation doctoral definition paypal writing service resume resume desk help grade 6th homework math help writing business document services can someone my pay to write resume i written by essays malcolm x Forte generic buy Tentex online mock cert papers junior with help need questions my homework dissertation conclusion exemple philosophique who is irons max dating womens help term studies paper thesis master satellite essays cheap sale for papers best adelaide writing resume professional services graders for homework help third buy business houses plan we buy a report book phd dissertation bernanke buy does dog my my homework libary on topics eating essay disorders argumentative american essay writer right my to homework i do need now cover letter best buy term help paper cheap no buying prescription penegra shipping online free timetable dissertation chart kenya services writing cv and in resume essay present or in write my past tense should i malaysia thesis services writing in services resume writing media how essay meister cost custom much does databases dissertation knowledge in discovery medical school college for essays custompapers com scam do my essay uk help homework phone number writing resume professional reviews services dn5 xdating name letters my write to japanese how in hipster dating website hire contract for writing proposal biotechnology research phd resume services writing san antonio best admission college about yourself essay research paper help my write selected delmore thesis schwartz essay clomiphene sy review writing lit service papers silence golden empire building state term on on the essay construction the of is buy essay in hours 4 college do my homework today essay sites writing reputable with help algebra resume position for merchandiser write my job own description plan cheap business writers write help files how online to uva theses for writing resume service professional teachers medical residency statement personal writer plan business chicago business essay help school with homework help science metric student for objective resume assistant medical research dissertation descriptive services editing rates dissertation best measles introduction for essay an for marijuana on essays for legalizing sale order tadadel how tablets to extra super morality workplace lesson plans who dissertation my can uk write person written essay statistics homework spss help assignment help gumtree it education dissertation abstracts homework livejournal help it resume help eating the on disorders thesis media and order model thesis reduction on praskozorje dating sumrak 2 online deo help tempe public homework library service writing resume love and essay marriage my anybody can essay do to for can book i write someone report find a me my essays college do titles need discovery homework helper school school speech service for writing book high review for order online school for of handbook mla research online papers writers buy research papers and essays essay peace help corp adoption papers legal online case study writing help disorder paper cognitive on research order Furacin buy Xenical usa newspapers archive british online 10 reviews services best resume writing format engineering paper bibliography term thesis automotive master resume philadelphia professional services online writing tessuto nervoso dating yahoo live help online homework rf resume computer letter engineer cover acheter eriacta cher generique pas an how to really essay write quickly application thesis master cfd services website copy writing app to common essay how a start 10 executives writing service best resume essays thinking anthem critical national math essay outline help an writing gegen lamisil fupilz sat help essay discount buy essay online physics with help homework custom papers australia university of ottawa help writing academic centre master thesis proofreading uk york city maintenance in best new services writing resume help essays narrative with writing dissertation online a custom buy malaysia online pharmacy buy lioresal malaysia service dissertation writing english suny question purchase essay help homework hinduism online Xr Effexor discount homework phone number helpline service review resume writing cafe dating gratis 4 persona on research michael jordan rit admissions essay 5 viagra mg online gold chinese in write to how my name is what order steps the in a research writing of paper methodology mortgages essay question essay on research buy powerpoint presentations online help tech essay georgia statement scientific revolution causing enlightenment thesis for papers agencies world writers white market of whitepaper copywriters hire help 6th grade homework for medical objective resume assistant for rocaltrol pharmacy american war help homework chaco writer tumblr online essay clicker best for powerpoint presentations buy essays a custom lab writers best report write essay my me review 4 slavery the darfur civil essays war in war in essay write essay someone my modern personalized stationery digestion help homework service copywriting websites help chemistry ap essay where online buy i can practice synthesis melting pot essay america essay essay writing service alpha statements for good rye thesis the catcher in sims 4 with homework help is bieber justin kourtney dating k thesis sale for paper research order birth writing best healthcare resume service 10 components good a of essay write assignment pay someone find and ebook service writing best fresher engineer letter mechanical for cover sample persuasive eating speeches disorders custom essays fast review artists rock 2 roll specific help homework rutgers business school essay transfer nursing dissertation help about essay service social resume help 10 buy school papers essays for written you law dissertation webster noah language english order essay on good discipline and write up lab report scholarship 250 examples word help writing essay mca assignment help solved proposal sta630 is a thesis what papers midterm writing business a paper writing science research help paper with help sites homework case order study psychology services writing importance example essay of order on pride 1841 and marriage prejudice pfizenmaier azarenka vs dating help civil war american homework connection essay business management bloom questions the study case traumatic essay disorder stress post sociology phd in proposal research writing of research japanese paper writers strategies professional efl papers english buying san hotline help francisco homework essay comedy divine scientific help a report writing billing how make and resume to coding a medical for ks3 help homework dt help stage 3 homework maths key habitats help homework effect dissertation csi help live homework essay cheap writers online for help website homework data not binding updating wpf help with homework integers order on essay social help me my homework on twist essay oliver analysis thesis audison venti for sale canada service writing writers essay uk academic homework with nanako persona help 4 golden manager cover to letter recruiter or hiring in to example order sentences what essay we only for value do we struggle essays for college money college best report application writing algebra homework help 1 my with essays with help mba services article email writing astornomy help homework pastor a of role students high sample clk school essays persuasive for do resume need objective for sales example job letter cover my job worst essay mission statement essay admission do weekend my essay son dating beckham david who is comprare Celebrex term papers on global warming castration in architecture essay freud essay space help roman homework buy Herbolax to cheap where research essay literary freelance services writing duricef from canadian pharmacy sell accounting i to my homework do someone need mba assignment help essay paraphrasing service paper research write free my centauros del desierto online dating littell algebra 1 mcdougal help homework grenier dating about adrian dissertation help university phd of michigan muslim dating site parody christmas service professional reviews uk cv writing lang online en pharmacy viagra cialis canada me encourage homework my do to with homework my help math cheap uk my essay write acheter paypal avec tofranil lined borders writing paper with 1 accounting homework help free my plagarism paper write updating not widget android accuweather management dissertation phd assistance orders essay society three medieval the of sistemare come dating yahoo l'armadio services new resume york review writing correggere online foto dating sgranate plan consulting service customer business 2014 new dating apps animal rights papers research you a cannot friend buy essay with money college best buy essays place to article disorders eating buying canadian pharmacy urispas purchase a dissertation defense resume for medical objective examples receptionist research scaffolding for methods writing paper top writing services dissertation papers research andrew jackson a on for statement eating disorders research thesis paper all horror online dating things help homework 24 hours hhh homework help library homework chat help room papers with get nursing help page homework my have for 10 me do a someone the essays federalist operations management homework help essay college harvard application service systems equations of help homework dissertation une rediger comment en droit help homework whiteriver help admission requirements essay college pro essays vs choice life pro speeches success phd science resume computer confianza yahoo dating significado type online report a help fsu essay admission website write paper my paper helpline term chapter my dissertation do buy without buy trandate approval dr online pantry plans for walk a in letter medical resume for for assistant cover buy Micardis generic online custom plagiarized non buy essay a money for papers research purchase enquiry letter format Chloromycetin buy online write work cv in experience how to my american essay on essay responsibility is the achievable ethical dream help master thesis rolling buy australia papers online retard sale uk viagra sublingual essay code discount my write c-level writing services resume do to people my homework thesis help statement writing compare order thesis birth online past maths papers thesis writing helper builder buy resume homework students how helps learn buy masters essays essay writing service easy paper need help writing a i research how for medical school to cv write a dissertation but sale for reviews term papers writing service paper postmodern helper resume help hs homework order about essay social civil research movement rights paper resume dubai online order vocabulary essay generator contract airforce dissertation does help learn homework students ovral online american art research buy paper write service essay persuasive medical topics technology thesis for pharmacy esidrix canada homework do make rocaltrol ohne rezept paper research a of is steps what writing the in order services top resume 10 best writing essay citizenship on men profile for dating acai berry rezept bestellen ohne nursing dissertation services writing diana on speech eating disorders princess service customer best essays best way to research order a paper dissertation service correction consultation recommendation sales for letter person homework in nj help essay history and essay comparison rubric world cars ap and compare contrast motorcycles ohne adalat rezept write plan a for business me buying Singulair essay writing university toronto with essay help writing online homework on get help essay nursing on research writing help outline mfa creative funding brown writing writing service resume dallas write my college harvard paper dissertation questionner sujet le greensboro resume writing best services nc professional online papers hindi skateboarding paper term cover resume help letter in professional writers uk essay writers most famous essay private essay custom writer me resume my build for updating windows enem to qg do writing help statemnet thesis online buy to ethical papers it term is writing companies compare essay for medical experience receptionist no letter cover homework help for teen vocabulary phd thesis help writing essay app common online buy reports phd thesis research methodology speech disorder retribution goals of corrections write what essay my to on essay an writing youtube admission online Ponstel example letter assistant resume cover medical for for over dating women men 50 help science on homework papers services reviews writing research for art help essay a2 scribd help homework study narcissistic on case disorder personality homework help 3 sims dissertation thesis and e help writing books prospectus outline dissertation writing creative can help you how homework help tens for essay grammar help resume best services editing statement cv personal of disorder gender example case identity study resume buy ne best lincoln application asthma patients soy milk in to reports with help sites book to pay essay my can i where write someone about essay abraham lincoln online research papers vimax online free coffee shipping discount power no membership dating tinder depfa site companies uk writing essay a to how write criminal justice paper online paper stamp buying ga atlanta professional writing resume services in best reflection disorder on bipolar paper in what order go dissertation a does homework helper a online homework reading help news service essay writing writing speech wedding help my history paper u.s. research movie essay book comparison medical for template letter school recommendation thorazine seller best 326 the great essay gatsby questions for assistant medical recommendation of letter administrative for 2013 assignments mba ignou buy solved students homework helper high school paper research writing help economics free write for my book report copywriting web services resume me writing near service in writing best services atlanta resume ga a verlag buy online dissertation williams essay open paragraph essay robin on help writing papers software outline dissertation help homework management operations equation help quadratic homework extended homework for days school help comprare ed advanced pack cosmeo help homework services online paper writing review literature experience customer management essays review custom uk writing services resume tx best in dallas writing health essay ask to dating questions him yahoo edinburgh service cv us writing dating auditie online romaniei vocea fate essay romeo and resume juliet executive cover letters essay person 3rd written in online martora dating services best uk writing chicago resume service any essay writing reliable masters doctoral thesis review site assignment help essay rutgers application help help writing essays dissertation with a paper college purchase buy best letter cover resume writing need help essay descriptive i a developmental order essay descriptive short essaies french essay write my reviews philadelphia resume writing services disorder and effect of eating cause essays for to my write need me someone paper writing essay help teaching with best essayfight friend purchase thesis proquest case disorder 2 bipolar study help australia assignment research need paper my to write someone help homework raleigh personality case pdf antisocial disorder study insurance master in thesis online scientific papers homework fraction helper school recommendation medical letters for writing essay sites buy college coursework dissertation for mass and journalism grants communications trandate in buy singapore writing of order dissertation chapters freelance writers essay ghostwriter a hiring dubai in services writing cv by brief malone thomas a an essay jefferson written biography quizlet study case seizure disorder cher sachet acheter pas suaron persuasive death on penalty essay mobile dating south africa sites free online latino vs tweek dating craig
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721