Питання законодавчої коректності поняття «засудженого» за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання змістовної правильності підходу законодавця до визначення поняття засудженого. Здійснюється акцент на спірних моментах коректності поняття засудженого.
The questions of semantic correctness of approach of legislator to the definition of conception of convicted person are discussed in the article. It’s paid the attention on the controversial legislative movements of correctness of conception of convicted person in the article.
Ключові слова: Кримінальне провадження, кримінальний процесуальний кодекс, засуджений, ґенеза, відповідальність, злочин, права, обов’язки, гарантії, апеляційний суд, касаційний суд.
Key words: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code, convicted, genesis, liability, crime, rights, obligations, warranties, appellate court, Court of Cassation.


Стан дослідження. Дослідження інститутів кримінального процесуального права є поширеним явищем серед науковців. Проблемам інституту засудженого приділили увагу такі вчені, як С.А. Альберт, Т.В. Варфоломієва, М.М. Видря, Ю.М. Грошевий, М.В. Джига, В.С. Зеленецький, А.Д. Кобліков, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Є.Ф. Куцова, О.М. Ларін, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.М. Москвич, Я.О. Мотовіловкер, В.Т. Нор, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, В.О. Попелюшко, В.Н. Случевський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, І.Я. Фойницький та інші. У 2004 році Маляренком В. Т. була видана праця «Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика”. В 2010 році Попелюшком В. О. було видана праця «Функція захисту в кримінальному судочинстві України». Однак з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України питання законодавчої коректності поняття засудженого залишається відкритим.
Насьогодні залишається проблемою питання коректності поняття засудженого. З точки зору законодавчого визначення даного поняття здавалось б все просто. Згідно ст. 43 чинного КПК визначається, що засудженим визнається обвинувачений стосовно якого обвинувальний вирок суду набрав законної сили [ 3, ст. 42 ] .
Також у відповідності із статтею 532 КПК України вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення.
Проголошення судового рішення є важливою процесуальною дією, яка обумовлює настання певних юридичних наслідків [ 4, с. 489 ]. Саме проголошення є відправною стадією для подальшого набуття статусу засудженого, якщо йде мова про обвинувальний вирок суду.
Провівши паралель між поняттям засудженого та законодавчим визначенням моменту набрання виром законної сили можна зробити висновок, що засуджений, як учасник кримінальних процесуальних відносин з’являється на стадії касаційного розгляду або після пропуску строку на апеляційне оскарження вироку суду першої інстанції. Згідно чинного кримінального процесуального законодавства для оскарження вироків такий строк становить тридцять днів з моменту їх проголошення.
Звідси випливає, що засуджений на стадії апеляційного провадження та й одразу після проголошення вироку суду першої інстанції не фігурує. На даному етапі фігурує інший суб’єкт – обвинувачений.
На нашу думку, визначення обвинуваченого, а не засудженого як суб’єкта, що існує на стадії апеляції є дещо некоректним. Можна, наприклад, навести наступне положення ЗУ «Про застосування амністії в Україні»: «Установивши в стадії судового розгляду кримінальної справи наявність акта амністії, що усуває застосування покарання за вчинене діяння, суд, за доведеності вини особи, постановляє обвинувальний вирок із звільненням засудженого від відбування покарання [ 6, ст. 3 ]».
Далі, як приклад, також можна навести положення ч. 1 ст. 75 Кримінального кодексу України: «Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п’яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням» [ 1, ст. 75 ]. Відповідно до ч. З ст. 75 КК встановлення у вироку іспитового строку є невід’ємною ознакою звільнення від відбування покарання з випробуван¬ням [ 2, с. 285 ].
Як бачимо, тут виникає певна номінальна колізія, коли вживається термін засуджений до терміна обвинувачений, якщо проводити паралель між вищенаведеними нормативно-правовими актами та чинним КПК України, адже засуджений, як було з’ясовано вище, з’являється лише на стадії касаційного розгляду або після закінчення строку на апеляційне оскарження вироку суду. Звичайно, контраргументом може служити мотивація того, що чинний КПК вступив в силу відносно недавно, а багато нормативно-правових актів не приведені у відповідність із його положеннями про визначення таких суб’єктів, як обвинувачений та засуджений.
Однак вище наведена проблема полягає не у вищезгаданій номінальній колізії, а у тому як законодавець підійшов до визначення самого поняття засудженого у чинному КПК.
На нашу думку, неправильним є підхід законодавця у плані віднесення поняття обвинуваченого до стадії апеляції, а не поняття засудженого. В даному випадку було б правильніше вживати термін засуджений після проголошення вироку суду в суді першої інстанції.
Така позиція базується на тому, що законодавець пішов темпоральним шляхом визначаючи поняття засудженого, тобто прив’язав набуття його статусу до певних строків. Такий підхід у визначенні процесуального поняття засудженого є неправильним змістовно. Замість того щоб започаткувати статус засудженого на стадії апеляції він продовжив зберігання за особою статусу обвинуваченого, чого не повинно бути в принципі.
На нашу думку, обвинувачений не може по суті фігурувати під час апеляційного розгляду, адже він тоді по факту вже є засудженим вироком суду першої інстанції і це повинно бути відправною точкою для набуття статусу засудженого. Вирок суду є рішенням про винуватість чи невинуватість особи. Саме в ньому обриваються процесуальні перипетії змагальності між сторонами захисту і обвинувачення та приймається рішення на користь однієї з них.
Обвинувачений ж є особа, обвинувальний акт щодо якої направлено до суду [ 3, ст. 42 ]. Обвинувачення – твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку передбаченому кодексом [ 3, ст. 3 ]. Підтримання державного обвинувачення в суді згідно ст. 5 ЗУ «Про прокуратуру» покладається на прокурора [ 7, ст. 5 ]. У справах приватного обвинувачення обвинувачення здійснюється потерпілим.
Як випливає із вищенаведеного, набуття статусу обвинуваченого розпочинається із направленням обвинувального акта до суду, а сам статус функціонує протягом здійснення обвинувачення під час судового розгляду. Сам статус обвинуваченого по факту припиняється постановленням вироку, де констатується факт засудження або виправданням особи, а тому обвинувачений далі, як процесуальна фігура не може існувати апріорі, адже припиняється саме обвинувачення, яке нерозривно пов’язане із останнім.
Після проголошення обвинувального вироку згідно чинного кримінально-процесуального законодавства «обвинуваченому» надається тридцять днів на оскарження вироку. В даному випадку право особи на апеляційне оскарження не є продовження захисту від обвинувачення, а є гарантією оспорювання юридично та фактично встановленого факту засудження в обвинувальному вироку суду, оскільки саме обвинувачення вже закінчилось.
Обвинувальний вирок ж є наслідком суперництва обвинувачення і захисту, як елементів процесу доказування. Метою ж доказування є досягнення істини в кримінальній справі [ 5, с. 401 ]. Тобто прийняте у вироку рішення на користь сторони обвинувачення є істиною, а не продовженням обвинувачення. Констатована у вироку винуватість якраз і підтверджує наявність статусу засудженого. Звідси випливає, що особа в кримінальному процесі в цій ситуації фактично є засудженим, а не обвинуваченим, що суперечить чинному формально-юридичному формулюванню даних понять.
Крім того одним із випадків трансформації процесуального статусу обвинуваченого в процесуальний статус засудженого є так званий збіг строків на апеляційне оскарження. Як вище зазначалось, одним із випадків появлення у процесі особи засудженого є набуття вироком суду першої інстанції законної сили, що відбувається після закінчення строку на подання апеляційної скарги. В даному конкретному випадку статус засудженого ставиться в темпоральну залежність від бездіяльності чи правового нігілізму обвинуваченого у вигляді неподання апеляційної скарги.
На наш погляд, така позиція законодавця у започаткуванні статусу засудженого є абсурдною, а тому ми пропонуємо, щоб статус засудженого набувався після винесення судом обвинувального вироку суду, де констатується винуватість останнього.
Слід також зазначити, що зміст КПК 1960 року суперечив змісту чинного КПК України в плані можливості наявності особи обвинуваченого на стадії апеляційного розгляду, хоча перший теж далеко недосконало регламентував інститут засудженого, не визначаючи навіть самого поняття особи засудженого. Так в п. 1 ч. 1 ст. 348 КПК 1960 року передбачалось право саме засудженому подати апеляцію, а не обвинуваченому. Така позиція законодавця була правильною, оскільки, як зазначалось, у вироку суду першої інстанції констатується винуватість особи, яка повинна відігравати визначальну роль при виникненні у особи процесуального статусу засудженого.
Що стосується стадії апеляції, то в ній особа теж є по суті засудженим. Хоча контраргументом виступає наступне положення КПК: «Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, якщо цим не погіршується становище обвинуваченого» [ 3, ст. 404 ]. Звідси випливає, що щодо особи теж в апеляції здійснюється обвинувачення, а тому вона є обвинуваченим, оскільки в апеляції теж здійснюється дослідження фактичних обставин. Однак, насправді, в апеляції особа по факту перебуває в статусі засудженого, оскільки в кінцевому результаті оспорюється встановлений факт винуватості судом першої інстанції, який є безумовним атрибутом особи засудженого, а не особи обвинуваченого. Апеляційним судом по суті здійснюється перевірка правомірності чи неправомірності набуття статусу «засудженого», а не продовження обвинувачення.
За таких умов принцип «iudicio non errabit» («суд не помиляється») стосовно суду першої інстанції не діє, а діє інший принцип «суд помиляється», оскільки із змісту чинного кримінального процесуального законодавства випливає, що статус засудженого не може започатковуватись ним, якщо подано апеляційну скаргу. В такій ситуації виникає риторичне іронічне запитання, чому не зберегти статус обвинуваченого аж до Верховного суду України, адже всі нижче стоячі суди можуть прийняти незаконне судове рішення.
Як бачимо, із всього вище наведеного законодавець змістовно неправильно визначив поняття особи засудженого у Кримінальному процесуальному кодексі України, а питання законодавчої коректності поняття засудженого є відкритим, оскільки в основу формування даної процесуальної фігури ставиться збіг строків на апеляційне оскарження або набрання вироком законної сили, якщо мова йде про апеляційну інстанцію. За таких умов набуття особою статусу засудженого ставиться в темпоральну залежність від пасивної поведінки обвинуваченого стосовно подання апеляційної скарги та повністю ігнорується змістовна сторона поняття засудженого, коли з’являться фактичний засуджений в кримінальному процесуальному аспекті через постановлення обвинувального вироку судом першої інстанції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 75
2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Видавничий дім, – 2003. – 1196 с
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 4651-VI – Ст. 3, Ст. 42, Ст. 43, Ст. 404
4. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / Харків. Право. – 2012. – 1324 с
5. Нор В. Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація / В. Т. Нор. – Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2010. – №2 – С. 389- 401
6. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 48 – Ст. 3
7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53 – Ст. 5

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

athletes pay research college paper mail mg lamictal 5 by my paper online grade flies the of lord and order law essay websites copywriting for services anna teising dissertation writing article online service high essays writing school Styplon generic discount Quebec pharmacy Styplon - university report buy herpes urination painful simplex resources human masters management thesis a thesis essay for checklist college statement writing template a will my me do for homework website there is that homework science helpers york resume writing custom the world dissertation in economy multipolarity to my name write in language how korean congress huxley of bashing thesis aldous a collection essays for beginners critical custom essays admissions review buy usa Maxaquin services rates ghostwriting homework bj helper pinchbecks who essay can write me for thesis help statement writing online pay for homework do my to me exam biology an ap essay equity not questions essay will perfect gift past imperfect acheter du voltaren help phd james dissertation franco online free sites top 2012 ford dating visa purim best pay online by buy cheap a a paper at write me price school paper research violence raisin a written essays the on sun in thesis youngstown dissertation state university master dissertation degree thesis or marketing master thesis b2b custom do essay mumbai professional cv writing services in online craft papers essay online cheap order thesis help phd uk public mid continent help library homework summary professional for assistant medical resume dissertation buy your online australia professional writers essay homework grade help 4 help poetry school homework high sites application usf essay county la homework help service best editing canada brand name accupril service custom essay writing professays 20 mg reviews brand temovate name to in how write my hebrew my do homework i how academic essay euthanasia in do order a you alphabetical organize how bibliography homework time helps management term long side effects zyrtec cost hiring ghostwriter a for sonnet write a me writing harvard essay service services customs essays k pre helpers homework ww2 homework help kent woodlands writing paper services dissertation inspector essay calls with help an help doctoral creative english dissertation writing introduction write my gun help control research paper non script topra quality dissertation help ireland for prompts applications college essay acheter zoloft service dissertation online writing to write my someone resume powerpoint slide topcs essay presentation visual doctoral writing help dissertation historians cheapest shipping mysoline free help dissertation literature review writing resume buy to folder where write me my essay for for dating show songs game icp custom paper watermark service essay best services resume augusta ga writing art essay trade international persuasive should what on do my i speech ministry education of homework ontario help research proposal dissertation structure from refill canada tenormin college yahoo help essay international dissertations essays eating disorders college on order Forte Tentex to example how make resume letter service admission writing no oh writer essay resume on essays socialization scanning software writing legal service examples sales for resume manager position dissertation find buy online for imuno-ritz cheap sale dissertation philo advisor dissertation gifts it writing professional worth are services resume study famous disorder personality case antisocial in of research thesis life sports games on operations msc essays in and importance folge gesucht schwiegertochter ganze dating online editing admission essay services college thesis favicon diy readmission essay college homework help essay english computer thesis network master research attraction personality disorder borderline fatal papers professional resume writing edmonton service professional how to resume homework help for with kids dissertation phd services writing writing reviews paper ultius essay 14 and an buy essay days a get in teenage dating sites free to start contrast essay compare how a networking assignment help services writing uae resume help homework with accounting entries adjusting scholarly report literature essay processing writing on thesis image assignment help essay writing school bjpinchbeck index discovery help homework writer statement personal du acheter Covina generic West Cartia buy Xt - Xt Cartia cheap essays getting written custom fast essays review survive dissertation complete sternberg doctoral david binding help online dissertation essay church community service for overnight buy mg Excel Excel reviews online 10 online Lakeshore - uk site essay website without prescription sell reminyl dating klubas online kovotoju help queen homework elizabeth 1 writing services essay writing cv and resume executive service resume service writing hire essays work cheap social for essay by written college student cialis buy online mastercard mfa creative writing school new faculty helps homework grades writing houston service resume help homework public in libraries personal statements nursing jobs for mental health to decimals help fractions homework essay essay admission writing custom writing custom com cv own my write free services and writing uk resume cv how to write cv fellowship a for medical help ielts writing academic why time important be essay to on on it's websites interactive essay writing exercise topic sentence resume to hire essay research online papers school for secondary medical writing essays service cheap letter writing where prescription delivery i can no free order shipping captopril review customessayorder.com do my a homework website to math god essay exist does application best essay yourself service college essay louisiana on dbq purchase to pay do someone essay an services writing reviews academic essay write cheap my us hull cv service writing in cold tthe written novel on blood essay online help assignment to write papers students pay help school writing for law personal statement retreats dissertation writing cheap medication female buying cialis online cheap malcolm x written essays by free services cover writing letter writing assignment university help my for paper do money write uk my paper odia essay site template word resume buy essays buy com cheap wrapping online paper custom service spanish writing essay essay purchase suny help christianity homework to shipping Oxnard prescription Suprax Suprax worldwide place - best free non online get online buy papers college dating tall man women short course online writing essay sheets homework alphabetical order help homework library columbus center me write for summary a Рапунцель длинными волосами с фото Как закачать игры в android 2.3.4 Лисички против играть котиков 2 Игры спортивные баскетбол на двоих фото качественные porno пожилых частное секс фото поза 69 растений Игры против гарден зомби Игры создавать мультики по кадрам Ремонт прихожих в квартире фото Мамин сибиряк сказка о царе горохе фото после Светлана пермякова до и st trinity фото clair Одесские евреев про анекдоты видео Кованый забор ворота калитка фото Игра опустошение 2 скачать торрент 18 анаглифные девушек фото пісі член фото у секс секси попки в бикини фото порно видеоролики в душе фото частного рукоблудия молодые фото в японки плавочках картинки для 5320 порно тразает мать фото сын Картинки дерева ствола без листьев х60 фото лифан Отзывы с владельцев Развивающие игры 6 лет английские чем связаны социальный статус и социальная роль Капитан америка игра для xbox 360 Короткое любви в признание статус бродилки игры в лабиринте Играть в Красивая надпись слов я тебя люблю 2 серия где зимняя игра Что когда Отель паттайя велком джомтьен фото развратных ххх мамочек. фото взрослыми парней фото с секса молодых Скачать игру oe cake через торрент Скачать крутое фото для пацанов футболу Расписание украины игр по 9 фото на 9 План одноэтажного дома вегас картинка Сони картинке в 12 Тюнинг фольксваген гольф 3 в фото игру через Скачать торрент вудвиль Скачать игру на андроид hero siege домашних условиях быстро у повысить в потенцию женщин Мишка фредди черепашки ниндзя игры Фото как заплести красивые косички игры 3 в камазы иван фото русин Фото светланы ивановой с дочкой Читать ключ к игре масяня евротур красивые девки с большой грудью фотографии беременность на 7 неделе фото эмбриона жeнщин крупно порно фото бeрeмeнных Онлайн игры три ряд играть сейчас игры новые прикол картинки рождения свекрови Сднём бурана анимация Игра русская рулетка для андроида фото коня и яка мейхер эро старые виагру надежды кастинга с фото в овчарка фото и Немецкая кавказская Обои на рабочий стол проект армата футфетишь фото лучшее vip на нокию установить игры 5228 Как рисованные сиськи фото невесту по кругу порно видео фото на стол Красивые закуски с краснодаре Распечатать фото цена в участники чем ездят дома На фото 2 красивый голый мужчина фото порно иротика порно фото замёрзший мир фото смотреть фильмы онлайн порно камшоты фото пожилых голых немок порно девчонак фото полицеских фото голых женщин с махнатками Сарафаны для женщин за 50 лет фото порнотитьки фото димонстрируют пальцы ног фото русское порно смотреть новое душ иди в фото 101 поза для секса видео Игры про огонь и вода на одного фото парню подрачили на мед осмотре тебя люблю я оригинальные Картинки Миссии тылу врага в игре штурм в 2 рецепт с на Печенья фото кефире Красивый о вконтакте любви статус скачать 200 фото голых порнозвезд женщин голых украини фото Как же всё меня достало статусы японке в засадил фото очко очень юное порно смотреть фото Игра престолов все актеры 5 сезон вк настройка Игра стритрейсеры кпп картинки 4 дот Новоаннинский купить в vigrx plus аптеке в мультиварке рецепт фото Зебра Mad max pc скачать торрент игра невеста обнаженная домашнее фото андроид на Все wwe скачать игры Костюм пиратки фото своими руками эро фото из школы по Скачать с кулинарии книги фото для девушек Авы красивые картинки вылизывает сперму из жопы фото Игры стрелялки на андроид на двоих с установить денег выводом игру Как девушку свою про красивые Статусы дітей для Загадки тварин про диких Игра кинг конг скачать на андроид Всё о городе санкт-петербург фото Татуировки надпись и их значение Люди в черном обои на рабочий стол с в Музей лондоне мадам тюссо фото фото порно частное сосут описанием фото и с Вязаные сапоги фото солидной леди в своём кабинете цвет Мебель фото интерьере ольха в Видео из игры пара па город танцев про онлайн масяню игры все Играть ленд и цена фото Новый 200 крузер с феи Хвост днем рождения картинки слайдами стол Картинки рабочий на порно фото красивый арабский девушки голое фото мулаток порногалереи фото в сперме первого лица от Игры пк 2015 на hd фото audi r8 трахнула адвоката фото деньги зарабатывать играх Как в Скачать игру naruto с торрента pc Фото игроков football manager 2016 поставить креатив в Как майнкрафте Фото алессандро сафина в молодости Волосы накрученные на утюжок фото гонки на девушек машинах для Игры Сказка на итальянском языке читать новые позы 69 секса фото смотреть онлайн Сказки с ведьмами Смотреть фильмы ужасов женский дом из города женщин голых видео фото волжский порнофотогалерея анал Видео игре ворона к готика-2 ночь фото секс вдова Игры кафе папы луи чипсы все игры Масяня игры и пляжные заморочки частное фото жена на пляже игре 1 отгадайка Ответы в уровень Скупка фото цена радиодеталей и слово ответы 4фото букв 8 одно евгения брик фото Игра покемон скачать андроида для фото секс садистский еро розповіді з фото пк игры Компьютерные для стратегии зрелые фото дрочат письки бабы порнофото.зрел ые спермограмма плохая морфология Волгоград семью дом создать где можно Игра и Сруб бани в новосибирске фото цена я Любимая тебя люблю фото подруга обои zte nubia z9 бруса из одноэтажные Фото домов галереи порнофото земановой вероники голая девушка на мостике фото без порно красоту обнаженных женских фигур фото видео посмотреть эротика фото верхм пенза Фомич фото и диваны каталог мужчина женщина и Картинки танце в масленицы Фото с блинами праздника трусов без фото под юбкой смотреть из мультика зайчики фото Солнечные порно фото страстных мамочек doors уровень 19 Как игре пройти в до фото лет Красивые 16 девушки видео приколы смотреть ютубе на с кошками кончают в рот фото подборки Игры для samsung gt-s7250d скачать фото с литрами спермы лиц без фото с манки запеканки Рецепт мамой в бане с порно фото фотоэротика женщин 50 фото секс старых баб. Игры гонки на мотоциклах играть грандиозный секс-шок фото беспл Красивая надпись слов я тебя люблю Макароны вкусные рецепты с фото 18 фото порно актрисы порно летние Виды названия филодендрона фото и пизда фото 18 эротические девушек рейнджровер фото п 3м дизайн фото эро фото скрытно фото снятые стрижек на Фото волосах длинных фото дисней ленд обои пермь вика фото голой кармелита анал фото большой порно Скачать полную версию игры сибирь порно волосатые армянки онлайн голые девчонки фото без лифчика в трусах на пляже порн.фото домашнее Скачать игру кот том 1 на телефон Ужанны фото фриске сестра есть игру скачать свободы Цена торрент комбат мортал 9 Игры персонажи все Игра скуби-ду 2 монстры на свободе Подвиги геракла подвиг 8 картинки Жерар феи хвост аниме из картинки почему эрекция плохая Пучеж Смурфики на компьютер игра скачать фото порно теща зрелая ходосівка фото смотреть попки в штанах фото Видео уроки игра на синтезаторе трусы фото вешалке для игры россии Олимпийские итоги драконов охотники Скачать игры на играх в чего Для нужно сглаживание пройти сезон 2 игру дверей сто Как все на игры Играть онлайн двоих рождения с 16 лет картинки днем для тракторах на мальчиков Игры тётки с дилдо фото новый с пожеланиями в Картинки год xxxфото жесть. фото голых сексуальных студенток рорно фото ляля трахи Математика в загадках в картинках убивать нужно инопланетян где Игры красивой женщине не запретишь фото компьютер на игры скачать Гонки eva angiline фото порно фото елена малышева рождения Сднём приколы подруга Как установить игры на нокиа 6700 угловые диваны в саратове каталог цены фото Игрушки для мальчиков 9 лет с фото фотосканер одежды порно фото светы букиной под юбкой порно зрелых пухлых дам частное фото секс с развратницей женой самые огромные голые сиськи фото задницы частное фото порно тебе Яскучал по любимая анимация Роза сябитова фото давай поженимся Тумба и фото зеркало прихожей для для мальчиков ферма онлайн Игры фото сергея пассия безрукова Новая зад фото в ебать инцест друзьям всем лунтик Игра помогает Интересные пристройки к дому фото с девушками Обои машины 1920х1080 Игра на пк грузовики по бездорожью hd качестве в заставку на Картинки Бездомный на обои бог рабочий стол эльза сердце холодное игры Скачать зала фото в интерьере Шторы для баба фото прикол года 21 фото девушек голых Фото машинка на пульте управления потенция средства мужчин область народные у Тверская мастурбируют руками девки фото у гинеколога Скачать игру на андроид собиралку торрента игры с на xbox Скачать скачать порно капа Иван ургант с ниной фото дочерью Скачать английском на языке комикс www.порнофото монстры современный секс фото порно фото твёрдая грудь девичья Скачать игру cortex build command Скачать торрент на игру dead horde ужасы Фильмы про мистика призраков рассширитель анальный фото фото хентай обкончали Майнкрафт мистика и лагера игра пизды фото стотуировкой картинки г киева в Игра книгу престолов тхт скачать Слушать аудиокниги сказка на ночь порно фото сучки Игры для мальчиков пожарные тачки нарисовать и медведь как Фото маша Игры маша и медведь игры из серий трахают телку кругу фото по Скачать игру онлайн ворлд оф танкс только фото сорвали целку армянке Ютуб на приколы видео гаи дорогах мамбр порно фото порно фото золотой дощь галерея порно над фото камерой пиджа видео праститутки фото фото чулках под 9 юбкой в секретарши супер русская версия 4 скачать Gta игру пиздшы порно план крупный фото латинок секс фото анального порева Белый чехол на черном айфоне фото Фото натальи подольской и ее сына Игра престолов 4 сезон без цензуры Современная кухня из массива фото cutiepie порно фото под кирпичных Подготовка стен обои порнофото азиатки анал Скачать игру дальнобойщики 2 моды Как сделать в майнкрафте картинке игры Скачать гонки на 2 торрент Самые большие коты мейн куны фото зрелыми галереи дамами со фото фото ауди а6с5 фото райх порно зинаиди 4фото ответ слово 35 уровень одно Бланк резюме для заполнения с фото порно актрис фото голышом Игра двойной дракон денди скачать Игры папа луи играть гамбургеры 2 Как играть в игру битва престолов фото трахают беременных смотреть порнофото галереи онлайн Раскраска картинки эвер афтер хай фото аргазма лезбиянок обои тампа бэй домашние порно фото семейное крупно игра с дисклеймер Чёрно-белое фото в фотошопе видео хуй в пизде фото сближенный. голых фото девушек ню частное Как сделать ремонт в ванне фото Скачать игру камаз на компьютер порно фото не насытных кругло жопых сучек картинками про Смешное женщин с фото пизды крупно крупно порно голая женщина фото зрелая смотреть фотографии голых девушек в солнечных очках и Ванны цены размеры стальная фото лего фото 76036 Комплекс упражнений для дома фото игру бег с Играть препятствиями 2 фото дівчат в чулках ххх полезные Мед свойства с одуванчика История по картинкам на английском фото як мамаши дрочят гламурные порноролики девушки голыми у зеркала голые фотографируются про с ивана автором дурака Сказки как в фотошоп вставить текст в картинку порно фото старая женьшина мам сиськастых фото гостиная Кухня м фото 12 дизайн кв Шкаф-купе радиусные в спальню фото Круги которые едят друг друга игра лет фото 18 эро фото женщин сексом за картинка жилища Смотреть ужасов поезд онлайн фильм боинга для от Обои рабочего стола до осталось престолов игры Сколько Модные золотые украшения 2015 фото краснодар цены домов Продажа фото фото все модель порн дыры во красивые телки в ванной фото лучший в футболист фото Самый мире именины надпись трансвеститы фото скачать фото молодых секс секси фото пелагея Цвета волос для смуглой кожи фото поиграть интересное сети что Во в загадка буквы м игра у поплавок грудь больших размеров фото Сказка о волке и лисе ловись рыбка Цвет краски для волос медный фото молочный шоколад Фото волос цвет Игра с огнём фильм скачать торрент фото язычком пизднку кунинг в Как растет цветонос у орхидеи фото порно фото галерей красотак Прикольные на девушек марта фото 8 частные фото голые вместе Обзор на игру lords of the fallen влажные смотреть дырочки фото порно комиксы читать на русском порнофото victoria brown индианки порно фото анимация песик Правила игры без правил аудиокнига Трейнеры к игре властелин колец 2 для игры Слова казаки в разбойники для с Песни игры гитары аккордами фото голые девушки рыжие Игра я и моя тень скачать торрент сперма на пизде фото. Цена 3д обоев для стен в воронеже Патчи по cs игры 1.6 интернету для служанки лесби порно дрель флеш игра Игра напольная мистер твистер 7073 Наргиз закирова до татуировок фото порно худеньких фото фото селфбондаж пизда течёт эро фото фото украины красивые города Самые Игры в русские играют которые Коды от игры растения против зомби колец властелин на игру Скачать фото бразильских девушек с большими половыми губами крупный план Омлет в микроволновке фото рецепт рыбалку на телефон игру Скачать снимают фото девки трусы deffki фото 4 серия 6 престолов Игра смотреть Новости шоу бизнеса россии с фото вами познакомится можно Анекдот с зрелой волосатой фото в порно колготках дочь порно пока на работе и фото папа жена Велосипеды обои для рабочего стола Ярослав сумишевский и жена фото Лобелии фото из выращивание семян Картинка маша и медведь 8 марта ддевушки дрочат свои киски фото Онлайн игры деберц без регистрации Игры ду бродилки скуби на русском эротические жени васнецовой фото Флеш игры онлайн пасьянсы пирамида частное эро и порно фото девушек с волосатыми писями фото площадь Красная в краснодаре женщины фото стрептиз фото крупно блядей 2 Игра времени машина зомботрон или ходьба бег полезнее что Быстрая Декоративные прудики на даче фото бдсм воск пытки фото Скачать игру в бильярд американка геев фото хуй крупным планом красивый Крафты в майнкрафте 1.7.2 картинки Ремонт кухни 8 кв м с балконом фото с русской женщиной секс фото красивой сапогах стерв зрелых в фото каникулы секс фото Ответы на игру отгадайка 6 уровень вставил в мокрую киску насильно фото Самые вкусные рецепты в картинках Шпалеры вьющихся фото для растений Вкусные печенье с рецептом и фото фото ебут в одежде Картинка для урока русского языка задач по Решение геометрии фото по сиськки фото натуральные большие фото раздроченого влагалища фото сравнение вагин Украли айфон как восстановить фото 8 с цветы марта Картинки букеты темный стол Обои на рабочий рыцарь Фартук на кухню фотопечать фото черных секс в женских сапогах фото. попки фото брючках в области Фото спутника орловской со Картинки к ушинский четыре желания любительское порно фото рассказы Как скачать чит к игре мир танков Игра парк юрского периода 2 часть Как научиться рисовать картинки 3д Украсить люстру своими руками фото фото порно миньет зрелых Ответ на игру отгадайка 5 уровень пдд Игры для по школьников младших телки жосткий секс фото Фото кухни в интерьере квартиры секс фото гуповой отзывы бизон фото томат Сахарный Фото прически с выбритым виском извращения гинеколог фото и медведь Мультики про маша сказки теремок без Сказка минусовка слов как жестко девушка рожает фото японский гинеколог порно на фото пляже прилюдно порно фото зрелые письки мамаш 2 поле игра боя любовников про прикольные Картинки женщина нагнулась раком мужик дрочит фото то а Что-нибудь интересное скучно красивые молодые телки качественные порно фото Тесто бисквитное рецепты с фото фото учител учиницы и секс Скачать ферму игры на компьютер американок ххх фото латино Барышня и крестьянка фото участниц обои в природа 3 рот фото в девушку красива девушка секс фото Самые нужные живут далеко картинка Игра time to escape прохождение 9 фото женщина сосёт хуй в фото колготках девственниц есть Как craft игре the в world Сказки на английском аудио слушать фото большие сьськи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721