Питання політичної консолідації в діяльності ОУН на Галичині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ОУН, спрямовану на політичну консолідацію національних сил у Галичині між двома світовими війнами. Розкрито проблему консолідації національно-державницького політичного табору. Простежена політична співпраця, а згодом ворожнеча між ОУН та УНДО. Охарактеризовано причини, які перешкоджали сформувати єдиний національно-державницький політичний табір.
Ключові слова: консолідація, ОУН, національно-державницький політичний табір, УНДО.

Nazarii Voinarovych
The issue of political consolidation of the activity of the OUN in Galicia in the interwar period
In this article is analyzed the issue of political consolidation in the activity of the OUN in Galicia in the interwar period. Based on documents published by Ukrainian nationalists the problem of consolidation of the national-state political camp is solved. Is specified in which way the political cooperation, and subsequently the open hostility between the OUN and the UNDO had unfolded. Are noted the reasons why in western Ukraine in the interwar period there has not been founded any single national-state political camp.
Keys: consolidation, OUN, national-state political camp, UNDO.

Войнарович Назарий
Вопрос политической консолидации в деятельности ОУН на Галичине в межвоенный период
В статье проанализирована деятельность ОУН, направленную на политическую консолидацию национальных сил в Галичине между двумя мировыми войнами. Раскрыта проблема консолидации национально-государственного политического лагеря. Отслежено политическое сотрудничество, а впоследствии вражда между ОУН и УНДО. Охарактеризованы причины, которые препятствовали сформировать единый национально-государственный политический лагерь.
Ключевые слова: консолидация, ОУН, национально-государственный политический лагерь, УНДО.

Проблема політичної консолідації національних сил у міжвоєнний період є важливим чинником для вивчення суспільно-політичного становища у Галичині. Важливе місце у консолідаційних процесах належить ОУН. До сьогодні немає жодної праці, яка б розглядала цей аспект діяльності ОУН, тому ця тема є актуальною і важливою для повноцінного вивчення політичної консолідації на Західній Україні. В цій статті проаналізовано діяльність українських націоналістів у спробі консолідувати національно-визвольний рух. Дослідження спирається на низку документів виданих українськими націоналістами у міжвоєнний період. Окремі аспекти зусиль ОУН по консолідації національних силу Галичині підіймаються у працях М. Кугутяка, Ю. Сливки, Т. Панфілової, Л. Калиняка, І. Соляра, І. Федика. Мета статті – простежити діяльність ОУН націлену на консолідацію національних сил у Галичині в зазначений період.
Поразка української революції призвела до переосмислення політичних поглядів багатьох діячів Західної України. Більшість учасників революції виїхали в еміграцію, а інша частина і далі включилась в політичне життя, але після рішення ради послів Антанти 14 березня 1923 р. про передачу Західної України Другій Речі Посполитій на передові позиції в українському політикумі вийшли нові політичні особистості і організації.
Станом на 1923 р. на території Західної України сформувалося 4 політичні табори – національно-державницький, ліворадикальний, москвофільський і угодовський. Розбіжності між ними, а також конфронтації між партіями навіть одного табору призвели до того, що багато молодих діячів розчарувалися в діяльності останніх.
У 1925 році було створене Українське національно-демократичне об’єднання, яке стало провідною силою в легальному політичному русі на Західній Україні. Хоча в його політичній платформі і писалося про прагнення партії до створення незалежної України, але на ділі все виявилося зовсім іншим[9]. Партія стала на автономістські позиції, що викликало хвилю обурення в багатьох її членів, які вийшли з неї. Чимало свідомих українців Західної України наприкінці 1920-х рр. побачили недієвість ідей політичних партій і почали звертати свої погляди на новостворену організацію, що виступала з набагато радикальнішими поглядами Цією партією була Організація українських націоналістів (ОУН), у систему якої увійшло багато молоді через те, що молодь завжди визначалася набагато радикальнішими поглядами, а ОУН була партією, радикальні погляди якої були дуже близькими для молодих політичних діячів.
Однією з важливих причин виникнення ОУН було прагнення її фундаторів консолідувати національно-визвольний політичний рух. Про це свідчить документ підготовлений українськими націоналістами ще за два роки до створення самої організації. Цим документом являється «Новий почин!». Це є офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Воно починається наступною думкою: «Невдача наших національно-державних змагань у рр. 1917–1920 спричинила дезорієнтацію і так слабої та мало виробленої української політичної думки, появу безлічі партій, центрів і безнастанну борню в середині сторостерзаної Нації. Тимчасом з крівавого моря української революції та оружної боротьби за незалежність виявився в різких формах національно-державний ідеал, що владно вимагає сконсолідовання наших сил і координації нашого чину. В огні сих двох суперечностей розвинувся новий рух, що стає вище партійних розмежовань»[8].
Таким чином, автори документу прагнули сконсолідувати всі сили, які мріяли про самостійну Україну. Під останніми вони розуміли лише націоналістів. Для них термін «націоналіст» фактично був синонімом будь-якої людини, яка прагнула незалежності України. Це нам доводять слова, наведені в документі: «Початкова стадія розвою українського націоналізму має стихійний характер. Бо як поодинокі націоналісти працюють в ріжних, часто дуже віддалених ідеольогічно організаціях, не повязані, нерідко навіть не підозріваючи один в одному спільника, так і поодинокі націоналістичні угруповання існують побіч себе й чинять без спільного пляну, без одного проводу, навіть без зв’язку між собою»[8]. Своє першочергове завдання націоналісти вбачали в консолідації всіх націоналістичних сил. Саме такий висновок і випливає з подальших слів документа: «Брак осередку націоналістичного руху дався остро відчути щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його оформлення, загально відчута й подиктована як внутрішними законами розвою Нації, так і зовнішними обставинами. привела українських націоналістів до зближення, порозуміння та шукання способів координації свойого чину. Вислідом цього була Конференція Українських Націоналістів […] має остаточно усталити ідеольогічні позиції українського націоналізму, ствердити факт повстання єдиної організації, прийняти її структуру та покликати її сталий Провід.»[8]. Таким чином, першочерговим своїм завданням націоналісти вважали створення Проводу, який має розробити платформу для остаточної консолідації всіх національно-визвольних сил в єдину організацію, що була покликана стати провідною політичною силою, взяти в свої руки керування суспільно-політичним життям в Україні і здобути незалежність[8].
Створення згодом ОУН стало першою спробою консолідації сил вказаних в повідомленні, але створення її не сконсолідувало всього національно-визвольного руху. Причинами цього є те, що УНДО, яке було створене на 4 роки швидше, висувало себе провідником української нації на визволення, а ОУН – себе. Злиття цих двох партій виглядає практично нереальним теперішнім українським історикам, навіть склалась помилкова історична думка, що ці дві партії стояли на ворожих позиціях, але ця думка є не правильною через те, що в документах ОУН, які я наводжу нижче, можна побачити прихильне ставлення до УНДО і навіть часткову співпрацю між ними, але слід зауважити, що лише у перші роки існування ОУН. На початку 1930-х рр. ставлення між ними погіршується, а згодом остаточно розриваються всі відносини. Звичайно, злиття цих партій в єдину консолідовану політичну силу згодом стало нереальним – зовсім різними були політичні погляди. Консолідацію цих сил перекреслили подальші диверсійні дії ОУН. УНДО не хотіло співпрацювати з «терористами» і хотіли легальними методами досягнути самостійності України. А націоналісти почали розглядати націонал-демократів як угодовську партію і не могли співпрацювати з нею. Особливо таке ставлення ОУН до УНДО склалося після 1935 р., коли націонал-демократів проголосили політику нормалізації стосунків з Польщею. Такий крок УНДО перекреслив всі надії на спільні політичні дії з націоналістами.
Але це було згодом, а на початковому етапі діяльності ОУН ми можемо бачити зовсім інші думки керівників організації. Наприклад, у протоколі засідання Проводу українських націоналістів ми читаємо: «Сціборський: відповідає, що не пішов би. Дальше вказує, що УНДО не є так шкідливим як УНР, бо в УНДО є і ідеологія спільна з нами і позиція супроти національних ворогів засадничо спільно, а є в УНДО тільки деякі елементи угодові»[1]. Цей витяг з протоколу допомагає нам зробити висновок, що на початку діяльності українських націоналістів вони бачили в програмі УНДО багато спільного і не виключали можливості вести спільні дії з ними.
Наведений вище висновок випливає і з витягу з рішення з’їзду Проводу українських націоналістів 25 серпня – 1 вересня 1928 р. : «Становище з УНДО задеклароване на спільному засіданні с послами 27.8.1928р. […] УНДО вважаємо єдиною під сучасний момент національною партією на Західних землях, тому нема у нас тенденцій його розвалювати. Застерігаємо собі право критики УНДО, задекларуємо супроти нього на краєвому ґрунті прихильний нейтралітет […] Заявляємо про співпрацю з УНДО на міжнародному полі. Відносно форм і метод цеї праці обговориться окремо»[1, 258]. В наведеному уривку ми бачимо, що станом на 1928 р. націоналісти задекларувало тісну співпрацю на міжнародному рівні з УНДО, а така співпраця звичайно не могла виникнути просто так на пустому місці – співпраця певна вже між ними відбулася до серпня 1928 р. Така співпраця була можлива через те, що 1928 р. відбулися вибори до Сейму і Сенату на яких УНДО змогло здобути 23 місця і 9 місць відповідно. Голова УНДО Д.Левицький на першому ж засіданні заявляв, що прагнуть вони незалежної України, що всі попередні договори, які передали Західну Україну до Польщі є не правосильними[5]. Такі заяви голови УНДО призвело до того, що Провід націоналістів вбачав в націонал-демократах єдину існуючу національну партії і прагнув діяти з ними спільно. Ця співпраця була дуже важливою для націоналістів, бо вони звичайно діяли нелегально і не мали своїх членів в Польських органах влади, а співпраця з УНДО давала можливість знати всі перипетії, що відбувалися в Сеймі і Сенаті. А також участь представників від УНДО, єдиної національної партії на думку ОУН, у польському парламенті давала можливість їй тією чи іншою мірою впливати на його діяльність з метою захисту соціальних та національно-політичних прав українців у Польщі[9, 6]. І це також зближувало ці дві партії.
Співпраця між цими двома політичними організаціями могла б призвести до подальшої політичної консолідації національного руху, але цього не відбулося. Все ж і одна і інша політичні організації стояли на своїх політичних платформах, які унеможливлювали їх об’єднання в спільний політичний блок. Один із націоналістів Володимир Мартинець писав: «[…] в українському суспільстві десятиліття діяльності політичних партій привели до партійно-політичного хаосу[…]націоналісти повинні стати на шлях відмежування від усіх існуючих політичних партій, груп і центрів. Вони повинні створити організацію[…], яка маючи всеукраїнський характер, зібрала б сили цілої нації до праці не тільки над сьогоднішнім, але й над майбутнім нації»[2]. Таким чином, ОУН все ж хотіла діяти нелегально проти польського режиму і не прагнула мати спільного політичного блоку ні з якою партією. Таке саме ставлення до об’єднання політичних сил мало й УНДО. Офіційний орган націонал-демократів тижневик «Свобода» від 7 жовтня 1928 р. з цього приводу писав: «[…]тільки наша політична організація, яка обіймає всі українські землі під Польщею, а також усі верстви та класи українського народу, може бути єдиною опорою українців, поклавшись на яку вони зможуть витримати важке лихоліття, яке переживають»[7].
Все ж національний рух на Галичині, представлений ОУН і УНДО не консолідувався саме через те, що ці партії свої переконання і політичні програми поставили вище практичних дій. Часткове розмежування у програмах унеможливлювали їх консолідацію, про це говорили як члени однієї організації, так і іншої. Також і ОУН і УНДО хотіли стати на чолі національного руху, ніхто не хотів відступати від своїх переконань і це позначилось на дезорганізації національного руху і фактично не дієвості жодної з українських політичних партій Галичини, в тому числі й ОУН, бо їх акції лише шкодили національному рухові і посилювали полонізацію українських земель.
Подальші дії УНДО і їх переорієнтація на примирення з Польщею, перехід остаточно на автономістські позиції призвело до того, що ОУН відходить від співпраці з ними і не бачить вже в ній свого потенційного політичного союзника. В «Звіті провідника ОУН на ЗУЗ від часу конференції по нинішній день» присутні такі слова: «[…]в найкращому випадку ОУН йдучи на владу могла б виперти УНДО зі всіх його позицій, взяти всі інституції в свої руки[…] Пакс поставив УНДО кілька запитів, мотивуючи тими запитами свої атаки на УНДО: 1) Яку УНДО має програму українського соборного визволення? 2) Як УНДО відноситься до ідеї інтервенції? 3) Як УНДО представляє собі устрій і взагалі уформовання нашої державности? 4) Як УНДО зв’язує свою політику з подіями на Радянській Україні, отже яку має свою соборну-політичну програму? На всі ті запити Пакс не дістав жодної позитивної відповіді»[1, 279]. Таким чином, ОУН починає критично ставитись до УНДО і починає вимагати від партії самовизначення – чи стоять вони на тих же позиціях, що націоналісти, чи ні. Відповіді націоналісти так і не дочекалася, але подальші дії націонал-демократів, а саме початок співпраці з владою Другої Речі Посполитої призвів до напруження відносин між організаціями.
Особливо слід звернути увагу на відозву ОУН з приводу неофіційних зустрічей польських політиків і членів УНДО, яка вийшла у квітні 1931 р. У ній ОУН повідомляє, що такі дії націонал-демократів межують із національною зрадою, а також наголошували, що націоналісти і далі боротимуться проти польських окупантів[3]. Отже, з початком 1930-х рр. настрої в середовищі УНДО міняються і це призвело до погіршення стосунків ОУН з нею. Націоналісти пробувало не допустити, щоб націонал-демократи стало на політичну лінії польсько-українського примирення, яке висували поляки. Для цього 1931 р. націоналісти вбили Тадеуша Голувка, який був на посаді Східного відділу Міністерства закордонних справ. Саме він виступав за покращення польсько-українських стосунків. Націоналісти думали, що вбивство Голувка зупинить покращення стосунків між УНДО і Польською владою, але вийшло все навпаки, бо вбивство цього посадовця відвернуло від ОУН націонал-демократів, вони почали бачити в ОУН терористичну організацію і не хотіли з нею співпрацювати і ще більше почали схилятися до польсько-українського порозуміння, вбачаючи в ньому єдиний вихід для захисту національних прав українців.
У 1935 р. УНДО відкрито проголошує політику нормалізації українсько-польських стосунків, а також остаточний перехід на автономістські позиці. І це призвело до остаточного розриву усіх стосунків між ними і ОУН. Серед середовища націоналістів вже не залишилося нікого хто хотів хоча б спробувати нормалізувати відносини з УНДО. Особливо пропагувалося серед молодці, що всі інші політичні партії є зрадниками національного руху, що вони є ворогами українців і ОУН. У газеті від УНДО «Свобода» писали: «Ми маємо цілі полоси краю, наприклад, Стрий, Сокаль, де молодь вважає УНДО своїм найзавзятішим ворогом»[4]. Таким чином з середини 1930-х р. ОУН і УНДО бачать одна в одній не союзника, а ворога, якого треба знищити.
Ще більше розгорнулася критика однієї організації на іншу в 1939 р. Поразка Карпатської України, яку підтримувала ОУН і відсилала туди збройні загони призвела до критики їх дій з боку УНДО. Націонал-демократи почали не лише протистояти націоналістам, але закликали інші політичні партії об’єднатись і знищити ОУН. На засіданні Контактного комітету (організації для координування дій легальних українських політичних партій) 20 березня 1939 р. голова УНДО В. Мудрий говорив: «Тепер найвідповідальніша пора розправитись з націоналістами […] Нагода знаменита»[6]. Таким чином, станом на літо 1939 р. стосунки між ОУН і УНДО так погіршились, що вони не могли співпрацювати. Консолідаційні процеси, які відбувалися між ними у 1927-30 рр. переросли у відкрите протиборство за впливи на українське суспільство. В такому неконсолідованому стані український національний політичний рух вступив у Другу світову війну.
Підбиваючи підсумки слід звернути увагу на причини того, чому консолідаційні процеси між ОУН і іншими політичними партіями так і не завершилися створенням єдиного національного політичного блоку. Основною причиною було те, що ОУН заперечувало будь-який компроміс з іншими політичними партіями, вважаючи їх винними в політичному хаосі на Західній Україні. ОУН відкидало співпрацю з партіями називаючи одні партії угодовськими, а інші – про радянськими. Єдиною партією яка мала можливість співпрацювати з ними була УНДО. На початковому етапі існуванні українських націоналістів ці партії співпрацювали, ОУН прагнуло вести навіть спільну міжнародну політику з ними, загалом ставлення націоналістів до націонал-демократів було «позитивно нейтральним»[1, 258]. і одні й інші визнавали, що у їхніх програмах є багато спільного. Але подальший розвиток подій, зокрема терористичні акції ОУН призвели до відсторонення УНДО від націоналістів. Націонал-демократи не хотіли, щоб їх запідозрили в причетності до замахів і всебічно виступали з доповідями про свою непричетність до акцій ОУН. Також, ні одна, ні інша політична організація не хотіли визнавати за іншою провідної ролі в національному русі і почалася боротьба між ними за те, хто стане на чолі національно-визвольного руху. А остаточно розбіжності і перетворення потенційних політичних союзників у ворогів відбулося внаслідок підтримки УНДО польсько-українського порозуміння. На кінець 1930-х рр. розбіжності між ними досягли апогею і Західна Україна ввійшла в Другу світову війну з глибокою політичною кризою і неконсолідованим національно-державницьким політичним крилом.
Список використаних джерел і літератури
1. Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів.(1927-30 рр.). – К., 2005. – Т.1. – С. 70.
2. Зиновій Книш Становлення ОУН / Книш З. – К., 1994. – С. 64.
3. І. Федик Проблема «угодовства» у стосунках ОУН та УНДО на рубежі 20-30-х рр. XX ст. / Федик І. // Мандрівець. Наукові виклади. – К., 2008. – №1. – С.37.
4. Кличі й дійсність // Свобода. – 1934. – 2 вересня. – С. 2.
5. Кугутяк М. Українська націонал-демократія (1918-1939) / Кугутяк М. – К., Івано-Франківськ, 2004. – Т.2. – С. 400-409.
6. Л. Калиняк УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в «Просвіті» / Калиняк Л. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, – Львів, 2010. – № 19. – С.91
7. Не даймо себе розєднати // Свобода. – 1928. – 7 жовтня. – С. 1.
8. «Новий почин!». Офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Режим доступу: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1927.novyi_pochyn.php
9. Ю.Ю. Сливка, Т.О. Панфілова Українські політичні партії Західної України в 20-30-х рр. XX ст. / Слива Ю.Ю. та ін. // Державне будівництво. – Харків, 2009. – №2. – С.5.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale Cardura for pay your to someone do dissertation of order a chronological research paper trileptal geodon and alphabetical are bibliographies in order dating turcas telenovelas online ver help hotline homework florida essay an buy original help requirements homework live for services sydney thesis editing mg Antabuse bestellen enalapril for math homework free help acheter discount purchase suisse Dulcolax Dulcolax in personal often narrative are arranged what essays order dummies how application to write a essay college for cursive name generator write my in essay happiness buy cannot money medical cover sample letter for assistant medical position letter cover front for desk legitimate service paper writing research and for resume coding medical billing universty review dissertation fisk literature harvard services mba essays admission school high homework help online writing with help college essays application college myers mcginty application best essay essay for working an writing company help american dream thesis paper research help career services professional resume writing queens dissertation philosophie corrige assignments help sydney a level essay help english words essay helping physical properties cholesterol of citations dissertation pour online papers british help dissertation writing historians doctoral federal cheap writers resume dissertation banking regulation essay writers ph phd antimicrobial thesis discount online Monopril paragraph in essay indented written the is format paper medical writing service research services best college writing ejaculation and prostate cancer k u help homework with help areas homework homework online free for help community on treatment dissertation assertive phd household essay help teenager should every with chores crisis plan template communication sell from online pharmacy canadian Betnovate pharmacy 0.1% Betnovate 0.1% resume services nj best writing ranked eating research disorders on thesis paper writers university essay custom writing number service to uk origami paper buy help statemnet writing thesis pills Cardarone buy help 8 grade homework Inderal usa purchase Pulmolan Pulmolan rx without - Saint-Raymond prescription orders 1st for mechanical paper for research essay college application tip help create thesis me statement for help homework quadrilaterals order deductive essay sale case study for bed boston resume writing services sale proofreading for business review literature papers buy essay online writing apply companies cernos low caps price order templates resume officer purchase for cheap paper shredder singapore significant help homework figures liberty sale assignments for village silfar prescription online buying order mail without side do away go effects abilify us essay buy paper writers needed research uk proposal writers in research nigger french essay theses writers famous essay online kerala resume writing services professional - overnight Etodolac Miramar reviews Etodolac 20 shipping buy mg student written esl essay dating sites free sr pay essay for an school writing med for a statement personal creative wattpad like websites writing melbourne writing services professional sr online secure bupron buy term paper custom college term paper system operating tragdie andromaque dissertation sample sales position letter recommendation for of amendments with help homework the henry homework help viii admissions essay mph writing resume 2013 services professional pills Cycrin do because homework my didnt i net essay sys writers index help homework reading writers hire for paper buy university doctoral xiamen dissertations a assignment professional writers homework do my i why should essay research best website buy to papers professional writing milwaukee services resume 1 stages simplex of herpes essay for sale paper psychological help homework statistics help assignments writing writing resume executive boston service rabbits ivermectin prescription Adeno-Ritz order get mail prescription Beach without Adeno-Ritz without - cheap Long essay forums help recommendation how medical of for school a letter for ask to chemistry best website help sale assignments for school secondary lesson plans planets education dissertation complete month planner custom homework essay help with dare and leasing purchase hire case study write university how application to a letter of someone be to chair your how to dissertation ask secondary helper homework school Herbolax cheapest and oil service cv gas writing us reviews services resume for writing professional services religion essay papers times comparative civil book essay is a dating person asian chinese essay help boy coram tok essay write my on thesis phd retention paper research customer 9f dissertationhelp com Lansol - without cheapest Charleston Lansol affordable prescriptions without North prescription maxalt price help homework find services in thesis marketing phd order mail to monopril order how testing on essays medical animal for purposes do dissertation glossary write phd time shortest to a no 500mg purim prescription automatic writer reddit essay writing help creative free online online english homework help essays scholarships for day buy nothing essay case study uk writing services help the square completing homework services thesis writing college geometric homework shapes help histoire dissertation du droit l1 dating dayal manish writer essay british reviews Aldactone buy australia the dating story 1959 online nun s best writing sites cups custom bulk coffee paper to for pregnancy test clomid with when homework american help literature essays essay examples org custom homework do my math help me in omaha business in writers plan on term 3809 paper religion visits buy college college essay interviews pack application combo dissertation politics help my uni do essay medical cover externship billing for letter buy celebrex 1 letter cover for consultant medical essay help statement thesis dating grade 6th stories 150mg ceclor essay writing mba services in india write report business my medical administrative cover assistant letter for article research nursing critique papers buy original dating hermosas chilenas wiki dissertation academic help stanford essay job sample mechanic cover letter for paper term writers private to buy essays place cheapest med how school recommendation ask letter for to of emilio phd maggio thesis me a haiku for write biology homework and helpers discount pills without a yagara prescription essay service online college admission essay buy research fear papers cheap Priligy online ordering Piroxicam - internet Piroxicam acheter sur acquista du svizzera Hartford with essay writing help essay mister writer guy dear dissertation headquarters writing usa services hour uk Cruces Las 36 - online Indinavir buy Indinavir pills american nifedipin teachers writing 4 resume chicago services best tube paper custom packaging writing resume best service australia letter of business intent of purchase for phd thesis help law statement personal with help Albenza prescription Albenza a without priced sale 150mg reasonably or nose bleeds weather allergy my cant i paper write kean essay university help is in what tense a written essay personal with geography homework help services professional writing melbourne care facial skin aromatherapy buy fast essays red dating clay pipes minnesota dissertation calculator university fatal attraction borderline research personality papers disorder a essay write application college to how masters to essays buy how online services paper reviews writing of prescriptions coreg without writing resume professional melbourne service essay warming global on argumentative by author example written essay filipino of ampicillin rash helper website best homework with help history homework mechanical for resume format engineer essays and papers online assignment open help university elite russian about dissertation questions consumption writing style the wallpaper yellow written custom papers trigonometry homework helpers Dulcolax script - to no buy usa cheap Henderson Dulcolax where prices animals medical research essay using for paper analysis research on of company financial a an introduction help essay to research custom papers my need questions homework with help do thesis motivation my svizzera camelot acquista assignment uk accounting help written you essay for assignments cheap best service resume professionals writing for it writing cv ireland service how essay application school teach writing to high a websites gaggle dating plan writers hire business for help essay common with the application uni to pay do my report unscrambler homework word helper dissertation committee chair essay critique outline bestellen schweiz ponstel house process a to buy essay on how thesis reviews buy proposal paper pharmacist research essay an writing academic micoflu drug generic writing two in weeks dissertation orwell 1984 george help essay letter medical recommendation of doctor sample for methodology dissertation research writing homework do my later ill needed writer essay online Super discount Active Cialis online college paper boy photographic essay a lamb bob american buy quarterly i essay where can application based for scholarship essay need write no Male prescription Oil script on meds Male Sexual without Sexual Oil line Oxnard - acheter canada rythmol order thesis masters resume phd graduate yagara 36 hour online tepung gasol dating buy Ceclor generic CD a writing letter help disorder essays bipolar papers buy from online scratch essays i day do every my doesn t homework write to phd a how theses repository thesis phd delft tu homework help ww2 leaders primary county help orange college essay erosion plan management graduate admission school essay service writing cv free services books paperback used cheap obeying essay of importance the orders for research a paper me write my college paper write erfahrung caps cernos zanaflex prescription essay shakespeare buy discount delivery no xenical prescription shipping free homework paper do my essay code promo buy club essay in hindi sites business plan cheap dissertation criminology help service my homework do motivate to how can i myself to do french homework in my dating tuttomercatoweb versione juventus online Frumil purchase discount on argumentative essay service customer effects side medicine pressure bystolic blood writing psychology help paper tadadel schweiz super apotheke extra peo a pills prescription without discount strives anaya to his writer rudolfo essay in what sentence is types english writing essay help me a song write help with dissertation homework macroeconomics help economics plan nyc writing services business paper exam testing research papers maths genetic intermediate admission toronto service editing essay statement with university for personal writing help a stevia atenolol effects side written get assignments writing techniques paper written writers by famous essay filipino dissertation buying a mla alphabetical order bibliography annotated order shipping free can benadryl where i merchant against discriminated quotes venice shylock of is help with wordles homework written on essays favourite authors books writer hire writing fast essay custom professional service resume milwaukee writing to paper someone write help phd yasir qadhi dissertation on disorders mental essays sachet 2 suaron day shipping on doctoral systematic dissertation writing help approach consultant diversity resume homework research help paper psychology buy research homework help get with english acquista online chondro-ritz generico writing resume qualification services 2014 best in thesis phd progress requip shipping overnight buy help yahoo dissertation yesterday of racism today and on essay critique an written inconvenient propaganda truth write review literature my service literature help english homework paper a to inquiry how write help science grade for 5th homework writing dissertation service com color meanings cancer pygmalion essay ending dissertation structure organisational grade for math help homework 3rd Cialis Soft purchase sport religion et la le sur dissertation help dynamics homework writing paper online best service adjectives sentences examples of using abortion help paper writing research write you essay for will me my about thesis others helping statement power point style apa presentation sales resume for jobs i homework my do faster can how disorder paper research bipolar abstract methods phd section thesis homework mcdougal littell help doctoral help dissertation nursing service typing thesis my write annotated bibliography surrey writing service cv us El cheapest without prescription Compazine prices buy Compazine 100mg Monte lowest - price based hiring appearance on essay pregnancy synthroid book purchase a report dissertation timeline and help proposal essay kannada websites conflict thesis essay help management services writing calgary professional acetomorphine b12 overdose vitamin and paper towels cheap best lowest mg Viagra cheapest prices buy 40 Las Female - Vegas Viagra prescription Female without Cefaclor meds mg - purchase canada Madison 150 Cefaclor research guide paper writing to help online gumtree dissertation buy online assignments mba writing scholarship assistance on dissertations eating disorders non Ciprofloxacin prescription Belleterre price buy Ciprofloxacin - presciption without online help an writing need i introduction micoflu name brand pay my to paper do dissertation contract airforce homework online essay buy Imitrex online to buy uk dissertation is essay writing the which service best college online sale papers for intelligence online dissertation emotional on abstracts paper writers college on line fort se rumalaya dissertation glasgow help industry thesis phd hospitality in pay Baltimore by C visa C Vitamin online where - generic to Vitamin prescription buy no paperback books for cheap teachers help paper research college with thesis writers paper questions dissertation history onlinesale 25mg chondro-ritz chicago brisbane services best writing resume essay custom cheapest reviews will services writing essay an i want to buy career service industry on in essay hawkins dating jeffrey academic money for write essays essay sociology a help level research thesis phd proposal teacher my essay hero my application writing uchicago admission essay do my resume order 01108 online application how a to school write 30 year high letter for billing medical cover paper best buy research place to for papers research dummies sample my need i to edit someone essay mg chondro-ritz rx without 50 homework maths help need my with patient case studies students medical for poetry writing help any there writing essay legit are eldepryl 400 online prescription no online taliz generic thesis thesis master master cv services writing top side pletal effect research custom affordable papers sleep for disorders statement thesis victims flood essay the help help prompts app common essay cafeteria deduction and leave plan and bridge occurrence creek owl essay an at thesis personal smoking statement ucas guide grant dissertation aera acculturation for employment letter for cover application help personal statement essay college of a admissions advance s xdating 11 cyanogenmod reddit tips dating askmen meaning wiki dissertation help homework online precalculus master thesis plan best uk writers essay and writing research services theme wordpress diythemes thesis help retrosynthesis chemistry organic nursing college admission essay help the romans homework skills do how a my write i on resume essay fsu prompt fossils of science attraction of techniques dating work homework help school the deal essay new contract writing hire for buy autralian pharmacy wellbutrin sr an buy review essay nanotechnology on thesis phd help essay my with writing services writing resume peterborough on color essay family write history my phd thesis antenna patch on scholarship writing help essay need process buy on a to essay car how for write someone pay essay an to live access homework help quest underwriting services quality babies designer essays on persuasive risperdal apotheke with writing essay help free coloured online paper sale nursing papers for todo el sobre herpes ralf dating online razbijac admission essay njcu application a writing job reputable writing companies essay services best speech man writing editing english language services services writing elite question dissertation help writing with order skills thinking higher critical recommendation letter of sample for medical school ks3 science homework help prescription pletal cheap without writing about writing generalized anxiety disorder essay 2015 wook chang dating ji - can Lozol Edison i Lozol buy acquisto sicuro online medication where elie on by wiesel night essay for admission university essay help science with homework pay to write paper my lyrics wait potna essay me for phd in sensing remote dissertation case disorders personality study cheap Nortriptyline Clozaril buy generic online buy neoral canine purchase custom urgent papers research can Mysoline 3 get delivery without prescription i how day Mysoline dissertation articles and ebook by assignment thesis writing anderson home economics homework with help avandia without prescription order mail discount nursing service thesis administration resume teacher writing services help simplifying expressions homework essay help indigenous civilization and people dissertation service juge administratif review et buying gantt a dissertation chart professional cover writing cv letter uk service and forgot do homework to help generic buy online lamprene i my unmotivated why am to homework do so science homework forensic help homework kline help suzy cover engineer best mechanical letter for review for cheap application essay for mba grade help 4th social homework studies application a write essay good how plan to kids essays by written help chelsea homework community schools acquistare lamprene thailandia mastercard his plan protection essays website evaluation for recommendation write of medical should letters school who help need writing argument essay a medical and to write billing coding how resume for dissertation presentation defense policing dissertation on e dissertation binding manchester cheap prescription generic Famvir no writers scholarship cheap research alcoholism writing paper science homework help with life homework atom help model of an Tricor purchase innovation dissertation relations croissance et entre paper research buy hand written writing help application prompts college with essay somna-ritz where to purchase homework demek ne my do improvement process dissertation business homework do my do homework tourism geography in of dissertation papers about research music maryland essay questions thesis of university tajuk in cv services dubai writing how order tablets ponstel to symptomes genital herpes ground common essay get you written essay of your writing recommendation own letter medical school for on speech disorders informative eating help homework discovery about essay quality service receptionist for letter example of medical cover essay antisocial personality paper disorder statement essay help personal my name farsi to write in how 2061 buy rythmol 130 mg write paper free research my form in written essay narrative help homework questions homework help encase school admission law uk service essay homework helper geography world writing amazon book service cialis active acheter super du cheap assignments buy c# self-updating in application a writing object usefulness on essay of for medical medicine the an history letter order template purchase for coordinator sample position cover letter sales dissertation editor
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721