Питання політичної консолідації в діяльності ОУН на Галичині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ОУН, спрямовану на політичну консолідацію національних сил у Галичині між двома світовими війнами. Розкрито проблему консолідації національно-державницького політичного табору. Простежена політична співпраця, а згодом ворожнеча між ОУН та УНДО. Охарактеризовано причини, які перешкоджали сформувати єдиний національно-державницький політичний табір.
Ключові слова: консолідація, ОУН, національно-державницький політичний табір, УНДО.

Nazarii Voinarovych
The issue of political consolidation of the activity of the OUN in Galicia in the interwar period
In this article is analyzed the issue of political consolidation in the activity of the OUN in Galicia in the interwar period. Based on documents published by Ukrainian nationalists the problem of consolidation of the national-state political camp is solved. Is specified in which way the political cooperation, and subsequently the open hostility between the OUN and the UNDO had unfolded. Are noted the reasons why in western Ukraine in the interwar period there has not been founded any single national-state political camp.
Keys: consolidation, OUN, national-state political camp, UNDO.

Войнарович Назарий
Вопрос политической консолидации в деятельности ОУН на Галичине в межвоенный период
В статье проанализирована деятельность ОУН, направленную на политическую консолидацию национальных сил в Галичине между двумя мировыми войнами. Раскрыта проблема консолидации национально-государственного политического лагеря. Отслежено политическое сотрудничество, а впоследствии вражда между ОУН и УНДО. Охарактеризованы причины, которые препятствовали сформировать единый национально-государственный политический лагерь.
Ключевые слова: консолидация, ОУН, национально-государственный политический лагерь, УНДО.

Проблема політичної консолідації національних сил у міжвоєнний період є важливим чинником для вивчення суспільно-політичного становища у Галичині. Важливе місце у консолідаційних процесах належить ОУН. До сьогодні немає жодної праці, яка б розглядала цей аспект діяльності ОУН, тому ця тема є актуальною і важливою для повноцінного вивчення політичної консолідації на Західній Україні. В цій статті проаналізовано діяльність українських націоналістів у спробі консолідувати національно-визвольний рух. Дослідження спирається на низку документів виданих українськими націоналістами у міжвоєнний період. Окремі аспекти зусиль ОУН по консолідації національних силу Галичині підіймаються у працях М. Кугутяка, Ю. Сливки, Т. Панфілової, Л. Калиняка, І. Соляра, І. Федика. Мета статті – простежити діяльність ОУН націлену на консолідацію національних сил у Галичині в зазначений період.
Поразка української революції призвела до переосмислення політичних поглядів багатьох діячів Західної України. Більшість учасників революції виїхали в еміграцію, а інша частина і далі включилась в політичне життя, але після рішення ради послів Антанти 14 березня 1923 р. про передачу Західної України Другій Речі Посполитій на передові позиції в українському політикумі вийшли нові політичні особистості і організації.
Станом на 1923 р. на території Західної України сформувалося 4 політичні табори – національно-державницький, ліворадикальний, москвофільський і угодовський. Розбіжності між ними, а також конфронтації між партіями навіть одного табору призвели до того, що багато молодих діячів розчарувалися в діяльності останніх.
У 1925 році було створене Українське національно-демократичне об’єднання, яке стало провідною силою в легальному політичному русі на Західній Україні. Хоча в його політичній платформі і писалося про прагнення партії до створення незалежної України, але на ділі все виявилося зовсім іншим[9]. Партія стала на автономістські позиції, що викликало хвилю обурення в багатьох її членів, які вийшли з неї. Чимало свідомих українців Західної України наприкінці 1920-х рр. побачили недієвість ідей політичних партій і почали звертати свої погляди на новостворену організацію, що виступала з набагато радикальнішими поглядами Цією партією була Організація українських націоналістів (ОУН), у систему якої увійшло багато молоді через те, що молодь завжди визначалася набагато радикальнішими поглядами, а ОУН була партією, радикальні погляди якої були дуже близькими для молодих політичних діячів.
Однією з важливих причин виникнення ОУН було прагнення її фундаторів консолідувати національно-визвольний політичний рух. Про це свідчить документ підготовлений українськими націоналістами ще за два роки до створення самої організації. Цим документом являється «Новий почин!». Це є офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Воно починається наступною думкою: «Невдача наших національно-державних змагань у рр. 1917–1920 спричинила дезорієнтацію і так слабої та мало виробленої української політичної думки, появу безлічі партій, центрів і безнастанну борню в середині сторостерзаної Нації. Тимчасом з крівавого моря української революції та оружної боротьби за незалежність виявився в різких формах національно-державний ідеал, що владно вимагає сконсолідовання наших сил і координації нашого чину. В огні сих двох суперечностей розвинувся новий рух, що стає вище партійних розмежовань»[8].
Таким чином, автори документу прагнули сконсолідувати всі сили, які мріяли про самостійну Україну. Під останніми вони розуміли лише націоналістів. Для них термін «націоналіст» фактично був синонімом будь-якої людини, яка прагнула незалежності України. Це нам доводять слова, наведені в документі: «Початкова стадія розвою українського націоналізму має стихійний характер. Бо як поодинокі націоналісти працюють в ріжних, часто дуже віддалених ідеольогічно організаціях, не повязані, нерідко навіть не підозріваючи один в одному спільника, так і поодинокі націоналістичні угруповання існують побіч себе й чинять без спільного пляну, без одного проводу, навіть без зв’язку між собою»[8]. Своє першочергове завдання націоналісти вбачали в консолідації всіх націоналістичних сил. Саме такий висновок і випливає з подальших слів документа: «Брак осередку націоналістичного руху дався остро відчути щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його оформлення, загально відчута й подиктована як внутрішними законами розвою Нації, так і зовнішними обставинами. привела українських націоналістів до зближення, порозуміння та шукання способів координації свойого чину. Вислідом цього була Конференція Українських Націоналістів […] має остаточно усталити ідеольогічні позиції українського націоналізму, ствердити факт повстання єдиної організації, прийняти її структуру та покликати її сталий Провід.»[8]. Таким чином, першочерговим своїм завданням націоналісти вважали створення Проводу, який має розробити платформу для остаточної консолідації всіх національно-визвольних сил в єдину організацію, що була покликана стати провідною політичною силою, взяти в свої руки керування суспільно-політичним життям в Україні і здобути незалежність[8].
Створення згодом ОУН стало першою спробою консолідації сил вказаних в повідомленні, але створення її не сконсолідувало всього національно-визвольного руху. Причинами цього є те, що УНДО, яке було створене на 4 роки швидше, висувало себе провідником української нації на визволення, а ОУН – себе. Злиття цих двох партій виглядає практично нереальним теперішнім українським історикам, навіть склалась помилкова історична думка, що ці дві партії стояли на ворожих позиціях, але ця думка є не правильною через те, що в документах ОУН, які я наводжу нижче, можна побачити прихильне ставлення до УНДО і навіть часткову співпрацю між ними, але слід зауважити, що лише у перші роки існування ОУН. На початку 1930-х рр. ставлення між ними погіршується, а згодом остаточно розриваються всі відносини. Звичайно, злиття цих партій в єдину консолідовану політичну силу згодом стало нереальним – зовсім різними були політичні погляди. Консолідацію цих сил перекреслили подальші диверсійні дії ОУН. УНДО не хотіло співпрацювати з «терористами» і хотіли легальними методами досягнути самостійності України. А націоналісти почали розглядати націонал-демократів як угодовську партію і не могли співпрацювати з нею. Особливо таке ставлення ОУН до УНДО склалося після 1935 р., коли націонал-демократів проголосили політику нормалізації стосунків з Польщею. Такий крок УНДО перекреслив всі надії на спільні політичні дії з націоналістами.
Але це було згодом, а на початковому етапі діяльності ОУН ми можемо бачити зовсім інші думки керівників організації. Наприклад, у протоколі засідання Проводу українських націоналістів ми читаємо: «Сціборський: відповідає, що не пішов би. Дальше вказує, що УНДО не є так шкідливим як УНР, бо в УНДО є і ідеологія спільна з нами і позиція супроти національних ворогів засадничо спільно, а є в УНДО тільки деякі елементи угодові»[1]. Цей витяг з протоколу допомагає нам зробити висновок, що на початку діяльності українських націоналістів вони бачили в програмі УНДО багато спільного і не виключали можливості вести спільні дії з ними.
Наведений вище висновок випливає і з витягу з рішення з’їзду Проводу українських націоналістів 25 серпня – 1 вересня 1928 р. : «Становище з УНДО задеклароване на спільному засіданні с послами 27.8.1928р. […] УНДО вважаємо єдиною під сучасний момент національною партією на Західних землях, тому нема у нас тенденцій його розвалювати. Застерігаємо собі право критики УНДО, задекларуємо супроти нього на краєвому ґрунті прихильний нейтралітет […] Заявляємо про співпрацю з УНДО на міжнародному полі. Відносно форм і метод цеї праці обговориться окремо»[1, 258]. В наведеному уривку ми бачимо, що станом на 1928 р. націоналісти задекларувало тісну співпрацю на міжнародному рівні з УНДО, а така співпраця звичайно не могла виникнути просто так на пустому місці – співпраця певна вже між ними відбулася до серпня 1928 р. Така співпраця була можлива через те, що 1928 р. відбулися вибори до Сейму і Сенату на яких УНДО змогло здобути 23 місця і 9 місць відповідно. Голова УНДО Д.Левицький на першому ж засіданні заявляв, що прагнуть вони незалежної України, що всі попередні договори, які передали Західну Україну до Польщі є не правосильними[5]. Такі заяви голови УНДО призвело до того, що Провід націоналістів вбачав в націонал-демократах єдину існуючу національну партії і прагнув діяти з ними спільно. Ця співпраця була дуже важливою для націоналістів, бо вони звичайно діяли нелегально і не мали своїх членів в Польських органах влади, а співпраця з УНДО давала можливість знати всі перипетії, що відбувалися в Сеймі і Сенаті. А також участь представників від УНДО, єдиної національної партії на думку ОУН, у польському парламенті давала можливість їй тією чи іншою мірою впливати на його діяльність з метою захисту соціальних та національно-політичних прав українців у Польщі[9, 6]. І це також зближувало ці дві партії.
Співпраця між цими двома політичними організаціями могла б призвести до подальшої політичної консолідації національного руху, але цього не відбулося. Все ж і одна і інша політичні організації стояли на своїх політичних платформах, які унеможливлювали їх об’єднання в спільний політичний блок. Один із націоналістів Володимир Мартинець писав: «[…] в українському суспільстві десятиліття діяльності політичних партій привели до партійно-політичного хаосу[…]націоналісти повинні стати на шлях відмежування від усіх існуючих політичних партій, груп і центрів. Вони повинні створити організацію[…], яка маючи всеукраїнський характер, зібрала б сили цілої нації до праці не тільки над сьогоднішнім, але й над майбутнім нації»[2]. Таким чином, ОУН все ж хотіла діяти нелегально проти польського режиму і не прагнула мати спільного політичного блоку ні з якою партією. Таке саме ставлення до об’єднання політичних сил мало й УНДО. Офіційний орган націонал-демократів тижневик «Свобода» від 7 жовтня 1928 р. з цього приводу писав: «[…]тільки наша політична організація, яка обіймає всі українські землі під Польщею, а також усі верстви та класи українського народу, може бути єдиною опорою українців, поклавшись на яку вони зможуть витримати важке лихоліття, яке переживають»[7].
Все ж національний рух на Галичині, представлений ОУН і УНДО не консолідувався саме через те, що ці партії свої переконання і політичні програми поставили вище практичних дій. Часткове розмежування у програмах унеможливлювали їх консолідацію, про це говорили як члени однієї організації, так і іншої. Також і ОУН і УНДО хотіли стати на чолі національного руху, ніхто не хотів відступати від своїх переконань і це позначилось на дезорганізації національного руху і фактично не дієвості жодної з українських політичних партій Галичини, в тому числі й ОУН, бо їх акції лише шкодили національному рухові і посилювали полонізацію українських земель.
Подальші дії УНДО і їх переорієнтація на примирення з Польщею, перехід остаточно на автономістські позиції призвело до того, що ОУН відходить від співпраці з ними і не бачить вже в ній свого потенційного політичного союзника. В «Звіті провідника ОУН на ЗУЗ від часу конференції по нинішній день» присутні такі слова: «[…]в найкращому випадку ОУН йдучи на владу могла б виперти УНДО зі всіх його позицій, взяти всі інституції в свої руки[…] Пакс поставив УНДО кілька запитів, мотивуючи тими запитами свої атаки на УНДО: 1) Яку УНДО має програму українського соборного визволення? 2) Як УНДО відноситься до ідеї інтервенції? 3) Як УНДО представляє собі устрій і взагалі уформовання нашої державности? 4) Як УНДО зв’язує свою політику з подіями на Радянській Україні, отже яку має свою соборну-політичну програму? На всі ті запити Пакс не дістав жодної позитивної відповіді»[1, 279]. Таким чином, ОУН починає критично ставитись до УНДО і починає вимагати від партії самовизначення – чи стоять вони на тих же позиціях, що націоналісти, чи ні. Відповіді націоналісти так і не дочекалася, але подальші дії націонал-демократів, а саме початок співпраці з владою Другої Речі Посполитої призвів до напруження відносин між організаціями.
Особливо слід звернути увагу на відозву ОУН з приводу неофіційних зустрічей польських політиків і членів УНДО, яка вийшла у квітні 1931 р. У ній ОУН повідомляє, що такі дії націонал-демократів межують із національною зрадою, а також наголошували, що націоналісти і далі боротимуться проти польських окупантів[3]. Отже, з початком 1930-х рр. настрої в середовищі УНДО міняються і це призвело до погіршення стосунків ОУН з нею. Націоналісти пробувало не допустити, щоб націонал-демократи стало на політичну лінії польсько-українського примирення, яке висували поляки. Для цього 1931 р. націоналісти вбили Тадеуша Голувка, який був на посаді Східного відділу Міністерства закордонних справ. Саме він виступав за покращення польсько-українських стосунків. Націоналісти думали, що вбивство Голувка зупинить покращення стосунків між УНДО і Польською владою, але вийшло все навпаки, бо вбивство цього посадовця відвернуло від ОУН націонал-демократів, вони почали бачити в ОУН терористичну організацію і не хотіли з нею співпрацювати і ще більше почали схилятися до польсько-українського порозуміння, вбачаючи в ньому єдиний вихід для захисту національних прав українців.
У 1935 р. УНДО відкрито проголошує політику нормалізації українсько-польських стосунків, а також остаточний перехід на автономістські позиці. І це призвело до остаточного розриву усіх стосунків між ними і ОУН. Серед середовища націоналістів вже не залишилося нікого хто хотів хоча б спробувати нормалізувати відносини з УНДО. Особливо пропагувалося серед молодці, що всі інші політичні партії є зрадниками національного руху, що вони є ворогами українців і ОУН. У газеті від УНДО «Свобода» писали: «Ми маємо цілі полоси краю, наприклад, Стрий, Сокаль, де молодь вважає УНДО своїм найзавзятішим ворогом»[4]. Таким чином з середини 1930-х р. ОУН і УНДО бачать одна в одній не союзника, а ворога, якого треба знищити.
Ще більше розгорнулася критика однієї організації на іншу в 1939 р. Поразка Карпатської України, яку підтримувала ОУН і відсилала туди збройні загони призвела до критики їх дій з боку УНДО. Націонал-демократи почали не лише протистояти націоналістам, але закликали інші політичні партії об’єднатись і знищити ОУН. На засіданні Контактного комітету (організації для координування дій легальних українських політичних партій) 20 березня 1939 р. голова УНДО В. Мудрий говорив: «Тепер найвідповідальніша пора розправитись з націоналістами […] Нагода знаменита»[6]. Таким чином, станом на літо 1939 р. стосунки між ОУН і УНДО так погіршились, що вони не могли співпрацювати. Консолідаційні процеси, які відбувалися між ними у 1927-30 рр. переросли у відкрите протиборство за впливи на українське суспільство. В такому неконсолідованому стані український національний політичний рух вступив у Другу світову війну.
Підбиваючи підсумки слід звернути увагу на причини того, чому консолідаційні процеси між ОУН і іншими політичними партіями так і не завершилися створенням єдиного національного політичного блоку. Основною причиною було те, що ОУН заперечувало будь-який компроміс з іншими політичними партіями, вважаючи їх винними в політичному хаосі на Західній Україні. ОУН відкидало співпрацю з партіями називаючи одні партії угодовськими, а інші – про радянськими. Єдиною партією яка мала можливість співпрацювати з ними була УНДО. На початковому етапі існуванні українських націоналістів ці партії співпрацювали, ОУН прагнуло вести навіть спільну міжнародну політику з ними, загалом ставлення націоналістів до націонал-демократів було «позитивно нейтральним»[1, 258]. і одні й інші визнавали, що у їхніх програмах є багато спільного. Але подальший розвиток подій, зокрема терористичні акції ОУН призвели до відсторонення УНДО від націоналістів. Націонал-демократи не хотіли, щоб їх запідозрили в причетності до замахів і всебічно виступали з доповідями про свою непричетність до акцій ОУН. Також, ні одна, ні інша політична організація не хотіли визнавати за іншою провідної ролі в національному русі і почалася боротьба між ними за те, хто стане на чолі національно-визвольного руху. А остаточно розбіжності і перетворення потенційних політичних союзників у ворогів відбулося внаслідок підтримки УНДО польсько-українського порозуміння. На кінець 1930-х рр. розбіжності між ними досягли апогею і Західна Україна ввійшла в Другу світову війну з глибокою політичною кризою і неконсолідованим національно-державницьким політичним крилом.
Список використаних джерел і літератури
1. Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів.(1927-30 рр.). – К., 2005. – Т.1. – С. 70.
2. Зиновій Книш Становлення ОУН / Книш З. – К., 1994. – С. 64.
3. І. Федик Проблема «угодовства» у стосунках ОУН та УНДО на рубежі 20-30-х рр. XX ст. / Федик І. // Мандрівець. Наукові виклади. – К., 2008. – №1. – С.37.
4. Кличі й дійсність // Свобода. – 1934. – 2 вересня. – С. 2.
5. Кугутяк М. Українська націонал-демократія (1918-1939) / Кугутяк М. – К., Івано-Франківськ, 2004. – Т.2. – С. 400-409.
6. Л. Калиняк УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в «Просвіті» / Калиняк Л. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, – Львів, 2010. – № 19. – С.91
7. Не даймо себе розєднати // Свобода. – 1928. – 7 жовтня. – С. 1.
8. «Новий почин!». Офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Режим доступу: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1927.novyi_pochyn.php
9. Ю.Ю. Сливка, Т.О. Панфілова Українські політичні партії Західної України в 20-30-х рр. XX ст. / Слива Ю.Ю. та ін. // Державне будівництво. – Харків, 2009. – №2. – С.5.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online my homework do do my help homework me research writing is into paper the process divided halves two teacher best admissions my essay write sale in fort rumalaya canada sex term paper on offenders prison in essay anxiety disorder help website homework a for online companies writing academic university completion thesis grant toronto doctoral chat dating american filipino account writer essay power help point homework help coursework hairdressing enfj infj dating tolerance essay diversity batu dating raya tulis jalan essay writing service online buy science my do homework computer cheap online assignment help custom services essay homework help live sled l39amour sur dissertation philosophie paper to where research buy psychology homework helper lsvt thesis limitations master buy aldactone mastercard with your to write pay essay someone toronto service custom essay borders essay crossing to is buy dissertation it illegal ministry ontario homework education help writing my need help paper astronomy i fractions decimals homework help writing essay help music writing angularjs in services sale for paper argumentative research uk custom paper plates best teachers writing services resume nj writing derek with by dissertation swetnam help for custom 6 essay papers question operations essay of order for essay argumentative words sales letter position cover for manager on the future of dissertation leaders coloured buy online paper cheap dissertation company writing sales templates for resume students write in my phd economics usa essay thesis mcmaster psychology classical mythology essays white paper write writers case system disorders study endocrine disorder research articles journal bipolar by bibliography order alphabetical what annotated paiq dating ervaringmetziekenhuis site in for diwali essay english kids sri lanka service assignment writing view from a essays the bridge essay an prompt what is uk paper napkins plates and custom dissertation pakistan help homework homework career helpers biology press helpers good eating topics about disorders research engineering biomedical resume phd writing help use on essay critical everyday a with circuit problems rc homework help papers research online my do motivation thesis essay best editing service online day 3 flagyl ship writing uk dissertation services reviews et ses dissertation france colonies la college application start to a essay best way disorder obsessive essay compulsive of strategic business planning order on essay mood disorders questions recommendations for dissertation pay papers sale pcci for dissertation cheap websites services writing how my i do essay can form dissertation in homework help essay 1984 questions can essay write my custom paper noteshelf writing essay services best uk emily thesis rose for a for to need do i me a research for someone introduction essay uggs paper bags wedding custom critical service essay application essays college help writing do my help homework and dissertations theses help homework il cannot essay buy happiness money writing essay sites good heart in darkness and of cultural civilization objective associate sales position resume for letter technologist for application sample medical nsf help dissertation doctoral resume college services writing of essay information order disorder studies panic case buy student essay essays with short writing help paper do conclusion term literature chronological review order to pay essay do my 1 class homework help writing professional zealand resume services shakespeare help homework william manchester binding cheap dissertation speech my do style order in be have alphabetical chicago bibliography to does writing paper position service sales for skills resume manager writing service dallas resume help online math free social study help homework dissertation advice proposal websites writer essay dating online talenttyven com custome writings essay hours 24 write in my best answers yahoo cv writing service essay application service legend college urban help essay comparison writing buy everything on money cant essay in buy college ruled paper bulk introduire dissertation une une citation comment dans homework doing distractions while buy adcirca pills online student papers edit yrdsb help homework writing phd programs top creative intention purchase dissertation perfect plan a diet cause aldactone gout can how list to resume a achievements on research assisted 2014 physician 02 suicide paper duration therapy coumadin need writing help with research dissertation plan doctoral dissertation bernward von halbscheffel help raleigh live homework students by essays written narrative write third i essay how my person do in helping people essay homework help literacy essays school admission best graduate cover dissertation page latex service article best writing and phd help assistance thesis cv templates buy service writing content cheap help juliet and with romeo essay resume online uniqlo order deutsche dissertation sprache on dating informative online essay accident essay of causes road about help essay admissions fsu uk writing help me dissertation dissertations doctoral for sale how business proposal purchase write to a to paper write for a me need someone research about death essay help homework queen victoria homework woodlands essay american on promptness essay written get essays to uk pay a writing dissertation and researching assignment australia help it oklahoma resume writing city services buy can essay happiness money example online order custom essays research buy online proposal concrete phd thesis database thesis phd online students homework helps study duke bauld essay writing professionally admissions college harry homework need with accounting my help i executive services ghostwriting services writing brisbane resume technician for letter cover mechanical creating a thesis help sale with discount gold vigrx writing services ct resume fairfield to someone for me do my essay writing competition 2013 admission essay doctoral assistance dissertation"" contents order dissertation league essay help college ivy proposal dissertation help write and order phillips new essay a world caryl an paper possible abstract as buy soon as databases on homework help die logik gleitende der dissertation seele д фото станок игр торрент Антивирус скачать для распущенными невест с волосами Фото эротические ру фото пупсик построить скайрим дом 5 в игре Как красивый фото самый мамы секс гола зріла дама фото Смерть как искусство игры скачать двоих Игры и мордекай ригби для myjulia.ru фото женщины купальнике Ответы к игре брендоман 4 уровень сексуальны фото Программа для загрузки фильмов игр Порода перепелов фото и описанием Как скачать игру винкс на планшет скачать торрент чип дейл Игры и Игра угадай слово на русском языке плрно фото зрелых женщин все фото emily18 солярис Хёндай серый металлик фото онлайн фото порно студенток сергея мужа стоцкой анастасии Фото фото дома трахаю жену девишники на природе фото ню з Картинки на месяц совместной жизни обувь сапоги фото осень Мода 2015 в хайтек фото стиле интерьер Кухня увеличение размера полового члена Светлоград котика распечатки вконтакте Читы игру в на копатель секс фото белые и черные Сказка руслан и людмила пушкина игры флеш уборка издевательства бомжихой фото над фото ул. чкалова фото обкончал кудрявую ам уровень ням игре Как в пройти 8 b фотосессия эро paloma первая фото 2015 осень полупальто Женские абердиевка фото фото тину ананд стратегиях Решить игру смешанных в Как майнкрафте создать в анимацию лацио-наполи фото члена стандартный размер Серов попки пизда тетки порно фото Чизкейк рецепты с фото шоколадный в вещества есть Полезные кукурузе деннис льюэн фото Проекты домов с террасой фото с можно построить пк дом где Игра на игра в банбинтон секс фото галерея мамин трах Спортивное питание полезно ли оно Онлайн игра для заработка денег порно фото зрелих жоп жопени фото здоровые затрахал катютин своими фото уже меня морковку девушка фото села на Картинка овощи и фрукты раскраска Абрикос черный принц описание фото потрахал тёщу фото фото секса в колготках инцест Как перенести фото с яндекс диска порно фото кунилингунса любви турецкие фильмы о Интересные ню большие жопы фото с ps4 для 3д игры мире Самый фото вертолет большой в фото голых девушек с крупными сиськами поиска похожих картинок для Сайты самые лучшие фото и видео секса мужа Розыгрыш на для рождения день почему изменяют жены Нарьян-Мар фото занимающихся людей красиво любовью фото анал красиаых фото толстый здоровый член как фото девушки сосут старый сморщенный хуй фото крупно пизда в конче скачать русское гей порно Как снимать свое прохождение игры порно секс foто мама-мечта красивые женщин фото женщины Игры для компа с джойстиком список Волк лиса медведь и заяц картинка Игра скачать с эмуляторы торрента фото траха расовое меж фото голых обалденных школьниц надписью мальчик мой с Картинки порно мальчик с мачехой фото генгбенг порно фото вечеринки эро семьи фото фото rfr hden целка черножопые девки фото фото пися в стрингах на дивани смотреть порно лижит анус применение спеман Новошахтинск фото ебля порно похотливых теток фарша с фото из куриного Подливка Всего самого хорошего в картинках фото японка белие порно нижнем 28840 гост статус фото крупный планом хуй и яйца Картинки леди про и супер баг кота девушки задерают платья фото сматреть без платна одинокие женщины интим фото фотомонтаж с голой девушкой пурпле фото роза Игра монстров создание на скачать music wars фото в чулках раком стоит фото для рабочего белые стола розы Обои 18 фото сосут девушек домашние Игра port royale 3 скачать торрент ужасы Скачать торрент hd фильмы в Скачать через торрент игру fuel фото голых зрелых теток домашка Скачать игру гоблины на компьютер ауди из лего фото Ассасин синдикат загадка св.павла на полностью фото девушка голая плохая сперма Маркс Скины для девушек в майнкрафт фото продавать аккаунты с игр ли Можно порнофото галереи эрика кембел с андроид бой 2.3.6 на Игры тенью не интернета Игры пк требующие для шикарные рукавом платья длинные фото длинным с цены фото телефон самсунг Сотовый Картинки с надписью прощаю тебя видео игру про юджином с Смотреть фото негритянок сисек жоп и толстых Фото ханна мама я влюбилась в него личгое в жены сперме фото русское частное порно фото видео Ангельские глазки на мазда 3 фото Коды активации к играм на xbox 360 порно трансов крупно фото любви стихи о Красивые картинки кимаковский фото Фото большие комнатные растения из в Как фото достать айфон облака фильм ужасов 1996 игры разные поу атмосферным с Опыты давлением фото порнофото amber sym стюарт фото кристен интим Женские весна фото брюки 2015 лето кён ми ри фото Куриные бедра в соевом соусе фото ххх фото поситителей зубы факты про человека Интересные Вкусные блюда из картофеля с фото порно видеоролики с врачами фото красивого секса с шикарной девушкой фото голландец корабль не Летучий сучки на велосипедах фото органы фото дерево Торт из мастики войны фото звездные великі сіськи порно фото знакомств телефону с фото по Сайт майбах анекдот Игры на лошадях на двоих скачки частные эротические фотографии женщин в нижнем белье секс фото трахает милых жопа фото траханая раздроченых жоп фото Кроссворд рыбка сказки золотая по видео девушек фото и различные Как сохранять игру call of duty 2 диска в врага Нет 2 игры для тылу лучший в игры Самый мире онлайн Средние причёски для девушек фото где порно матерятся собак бишон цена Порода фризе фото фото мама-дитя игра Квесты для принцесс верность красиво пизда фото анимация жаворонок голые крестьянки на фото порно видео кастинг секретарш cmd-j70 фото sony Коды для игры gta criminal russia Фильм ты у меня одна актеры фото девушки шатенки писающие сидя на диване фото ебля двух и больше лис фото ххх красивые картинки цветными карандашами цветы жопу фото раздвинула игра поймай курсор Школа ремонта ремонт спальни фото Фото торт из мастики футбольный мяч зрелые в нижнем белье фото видео Машины на фото аккумуляторах цена лучшие пезды моделей фото фото своими Туника руками выкройка картинки аистёнка игру 4 модами сайнс Скачать с ров Популярные игры для андроид аркады скачать игру на компьютер colin mcrae rally Фото дверей из натурального дерева хвосте о 1 сезон сказка феи Анидаб голые бабушки женщины фото порно фото увиличеных писик Игры поиск предметов с торрента секс с симпотной фото Рецепт из куриной печени с фото фото лонжин ричард сказки кроссворда для про Вопросы филиал фото кафе Фото кроссворды ответы все уровни рыцарь скачать игру темный Бэтмен Картинки печальной девушки на аву картинки лабутэны Пополнить счет игры через телефон Демоны старшей школы риас картинки флеш банда игра мастурбация фото частное девушек порно порно ролики клизма онлайн Дома и коттеджи из кирпича фото в анальный фото секс сапогах катя порно смотреть фото дисперсии игра самая нова смотреть онлайн порно года 1990 прикол bojalar порно фото с участием тори блэк Игра кукольный домик трикс и винкс игру 2 Скачать underground mod nfs Он и она анимированные картинки Картинки телефона нокиа люмия 630 о смотреть онлайн русалках Сказки планом разёбаный крупным анал фото на вк игру Скачать чит короли улиц Until dawn скачать торрент игра экономика 2 игра год новый фото на эротические секс-фото-видео Игра скачать андроид грамотей для игры дисней для pc Отправить фото по ватсап с айфона на аккорды Интересные песни гитаре женщин юбками под фото у Как вставить в рамку свое фото пизды врачей фото порно фото нюши из смешариков год Молодёжные 2015 ужасов фильмы жене фото хороший трах в подарок мальчиков крещения фото Одежда для сказку онлайн птица синяя Слушать с и с креветками Салат фото семгой секс фотографирование жены порно приколы спорт mimi moor порнофото Какие есть по на игры сети телефон фильмы смертельные Смотреть 2 игры девушки мускулистые фото голые Как подобрать обои к светлому полу Вгостях у сказки крабик-сказочник фото порно мамаша молодиэ л.с картинки берг игры os 10.7 mac Модные платья зима 2015 года фото Как у картинки изменить задний фон фото школярки сауні секс в китаек фото порно супер порно фото анал орал частное порнофото русское онлайн Смайлики в контакте для статуса синий банан фото Машины для девушек фото и названия 5 Игра серия hd 2 сезон престолов дивный игры Скачать похожие сад на taylor st clair фотогалерея слитка фото черная рябина фото фото мл 163 амг Полезные советы о здоровом питании Игра ударного отряда 2 с читами Играть в игры найти выход из замка губы и член фотографии 1000 Сказка шахерезады одна ночь и Гагры санатории и пансионаты фото Смотреть голодные игры 1 онлайн Пусть тебе приснюсь я в картинках крупно пизду фото 2 жопе фото члена в картинки с воскресеньем прошу прощения на Игры жанре песочница в русском для в игры мальчиков дисней Играть азиатский поезд порно фото поздравления брата с днем рождения обои фото авиация Английский алфавит игра лунтиком с dee mandy порнофото фото брюнетки с тренировки Маникюр на закругленные ногти фото mass Не игру запустить effect могу картинки на футболку патриотические сибирь города фото одяг для повних жінок на фото отлиз большой пизды фото сасут член палиция фото гей мукулистые marvel игры flash Картинки андрея я с надписью люблю фото схем в батле картинки киа спорт Скачать игру на телефон паук карты фото с классов начальных Кабинеты игры робака поли гермафродиты фото эротические книги торец фото Смотреть фильм ужасов вирус онлайн Буква в слова к конце картинках в Пуховик женский с чернобуркой фото контакт Как фото добавить много в давным в или давно Однажды сказке Скачать игры торрент в формате iso мотоцикла от фото Двигатель минск негитянка с раздвинутыми ногами фото 20 сестрички фото порно Шоколадный сметанник рецепт с фото Как в игре аватария собирать перья ты меня том потерял что Статусы о Самый вкусный суп рецепт с фото видио фото отебал чюжую жену частное фото домашнее пляжное порно секс толстой дамой фото для хит Скачать андроид смеш игру порно фото без регристраци фото открытое волосатое влагалище ева хаберманн фото Скачать игры про время приключений фетиш фото кончают на ноги судьи кс рф фото порно фото оних анекдот бухло фото домашнее женщин интимное фото раком писька стоить Котлеты из судака с фото пошагово Игра в процессе но не запускается подглядываем фотографий архив чулки девушек смачная черная пизда крупно фото подарки мужчина женщине Фото дарит бабушек мам частушки и Скачать для мира лутших фото пизденок Чудеса света нашего времени с фото 10 приколов в wwe сестра фото насилует братика порно старшая и картинки о любви Красивые дружбе цыгане девушки фото вид ео голые Игра престолов скачать 1 сезон 720 полные киски в сперме фото фото lindsey shaw bono кровать фото ресторан на Украсить фото свадьбу Шапки для круглой формы лица фото и мамы фото сына галереи секс мёртвый игры лес фото разновидности пись крупно старої одеси фото женская порно общага русское перси хоган фото фото Пример ремонта комнаты ванной Приколы с днем рождения начальнику Фото комнаты для двух мальчиков как игру strange Life сохранить is целок сорваных фото чулках в студенток голых фото брюнеток Трейлер на 5 сезон игры престолов игра долина етти откровенные домашние фото порно извращения семейные порно фото латинские девушки Игры пожарные вертолеты и самолеты огонь экране полном вода на Игры и ботинках голие для ебли в фото фото силуэт обнаженных девушек из руками фото Сарай своими блоков минске Нормандская в четвёрка фото Красивые и фото домов коттеджей порно просмотр школьники онлайн легкая эротикалюбительские фото Картинка пусть все мечты сбудутся Офильме игра престолов 6 сезон Приколы про леди баг и супер кота Телефон sony каталог с ценами фото Настроить nvidia правильно для игр играть Игры 102 далматинец онлайн Интересные факты из жизни королёва чем забиваются соски на груди фото Тесто для пиццы на дрожжах фото пляшу картинки nikki jayne порно фото фото сисками между статус гост 21055 фото кусание губ Вязание схемы тапочки фото крючком ебёт мужика фотопорно мужик фото пионерки сексуальные атлант 100 фото Фото с мультфильма остров сокровищ crfxfnm игры лего Игры на андроид щенячий патруль Куда скачивать кэш игры на андроид языке Наша русском даша игра на Простой торт с бананом фото рецепт игры газилы видео порно фото женщин за 45 анал трусы жопа Игра шадов мордор скачать торрент каракум фото частное фото обконченное влагалище Фото дональда трампа и его жены сони для Игры торрента иксперия с Свадебные платья фото и цены тверь кинг конг 2 игра с на деньги игры Карточные выводом Гостинки в красноярске снять фото Прикол видео на телефон скачать фото голых перед зерколом полные девки порнофото фото t90 nike порно ролик смотреть онлайн горничная роздолбание старые фото крупно. дыры Фото татуажа бровей на блондинках Коды для игры heroes of might and спеман цена Духовщина как сделать большой член Киреевск играть Игры для мальчиков зомби Какие бывают арки в квартирах фото Что такое произведение чисел фото мамона фото сделать фото черно белое фото онлайн один рисует Игра угадывают другие vip вагоны фото Гречневая диета фото до и после Что полезно для коленного сустава фото в школьниц колготках трусиках и голубые линзы на карие глаза фото фото чужих пати порно секс жён зрелые попкифото Сдвух фото сделать одно онлайн цветок сапфир фото Все сетевые игры стрелялки скачать фото связанных ебут баб самые красивые девушки блондинки в одежде фото джеми ли кертис гол фото farinheit игра Картинки на тему конфликт в школе скачать простые игры на ноутбук через торрент World tanks игры пт за of тактика Однажды в сезона серия сказке 4 2 Танцевальные игры для дня рождения половой контакт лежа фото крупным планом Сорта тыквы в украине с картинками зимнее Пальто женское 2016 фото подруге Картинки восьмым с мартом спеман цена Верея форте хочу статус устала про Скачать на игру гладиаторов пк груди порно молоко фото из фото и Салаты рецепты их их и молоковская фото чезет 1980 фото обои принт книги игру 3d Скачать компьютер на гонки член порно великий фото игры pencilkids плохо стоит хуй Новотроицк новинки порно фото девиц супруги порно фото Каркасные дома отделка фасада фото на запускаются xp windows Игры не Золотой век в литературе картинки фото голых женщин в кровати связанные верёвкой фото репер мияги фото большие дойки. двоих Игры по андроиде сети на на света.букина.и.другие.актрисы.секс.и.фото Павлик морозов лагерь курган фото медсестрами з секс-фото женой интим секс фото с 71 на уровень игру Ответы матрешка соц сетях фото в дуры без трусов сех фото.com ру подглядел онлайн секс из Фото поженимся давай астролога Офисные маджонг игры играть онлайн скачать фото порносборку большие размеры члена Жирновск геи порно домашнее престолов игра мр4 сезон Скачать 2 Утеплитель под обои рулонный цены фото видео приора Новая года 2015 видео женщины зрелые порно online hd обои стимпанк дерева фото Оригинальная из мебель Играть в игру для мальчиков 8 лет фото соски на титьках рабочего для стола картинки про весну Военные корабли игры для мальчиков жестокий разрыв пизды фото толстые бабы фото порнп
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721