Питання політичної консолідації в діяльності ОУН на Галичині в міжвоєнний період

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ОУН, спрямовану на політичну консолідацію національних сил у Галичині між двома світовими війнами. Розкрито проблему консолідації національно-державницького політичного табору. Простежена політична співпраця, а згодом ворожнеча між ОУН та УНДО. Охарактеризовано причини, які перешкоджали сформувати єдиний національно-державницький політичний табір.
Ключові слова: консолідація, ОУН, національно-державницький політичний табір, УНДО.

Nazarii Voinarovych
The issue of political consolidation of the activity of the OUN in Galicia in the interwar period
In this article is analyzed the issue of political consolidation in the activity of the OUN in Galicia in the interwar period. Based on documents published by Ukrainian nationalists the problem of consolidation of the national-state political camp is solved. Is specified in which way the political cooperation, and subsequently the open hostility between the OUN and the UNDO had unfolded. Are noted the reasons why in western Ukraine in the interwar period there has not been founded any single national-state political camp.
Keys: consolidation, OUN, national-state political camp, UNDO.

Войнарович Назарий
Вопрос политической консолидации в деятельности ОУН на Галичине в межвоенный период
В статье проанализирована деятельность ОУН, направленную на политическую консолидацию национальных сил в Галичине между двумя мировыми войнами. Раскрыта проблема консолидации национально-государственного политического лагеря. Отслежено политическое сотрудничество, а впоследствии вражда между ОУН и УНДО. Охарактеризованы причины, которые препятствовали сформировать единый национально-государственный политический лагерь.
Ключевые слова: консолидация, ОУН, национально-государственный политический лагерь, УНДО.

Проблема політичної консолідації національних сил у міжвоєнний період є важливим чинником для вивчення суспільно-політичного становища у Галичині. Важливе місце у консолідаційних процесах належить ОУН. До сьогодні немає жодної праці, яка б розглядала цей аспект діяльності ОУН, тому ця тема є актуальною і важливою для повноцінного вивчення політичної консолідації на Західній Україні. В цій статті проаналізовано діяльність українських націоналістів у спробі консолідувати національно-визвольний рух. Дослідження спирається на низку документів виданих українськими націоналістами у міжвоєнний період. Окремі аспекти зусиль ОУН по консолідації національних силу Галичині підіймаються у працях М. Кугутяка, Ю. Сливки, Т. Панфілової, Л. Калиняка, І. Соляра, І. Федика. Мета статті – простежити діяльність ОУН націлену на консолідацію національних сил у Галичині в зазначений період.
Поразка української революції призвела до переосмислення політичних поглядів багатьох діячів Західної України. Більшість учасників революції виїхали в еміграцію, а інша частина і далі включилась в політичне життя, але після рішення ради послів Антанти 14 березня 1923 р. про передачу Західної України Другій Речі Посполитій на передові позиції в українському політикумі вийшли нові політичні особистості і організації.
Станом на 1923 р. на території Західної України сформувалося 4 політичні табори – національно-державницький, ліворадикальний, москвофільський і угодовський. Розбіжності між ними, а також конфронтації між партіями навіть одного табору призвели до того, що багато молодих діячів розчарувалися в діяльності останніх.
У 1925 році було створене Українське національно-демократичне об’єднання, яке стало провідною силою в легальному політичному русі на Західній Україні. Хоча в його політичній платформі і писалося про прагнення партії до створення незалежної України, але на ділі все виявилося зовсім іншим[9]. Партія стала на автономістські позиції, що викликало хвилю обурення в багатьох її членів, які вийшли з неї. Чимало свідомих українців Західної України наприкінці 1920-х рр. побачили недієвість ідей політичних партій і почали звертати свої погляди на новостворену організацію, що виступала з набагато радикальнішими поглядами Цією партією була Організація українських націоналістів (ОУН), у систему якої увійшло багато молоді через те, що молодь завжди визначалася набагато радикальнішими поглядами, а ОУН була партією, радикальні погляди якої були дуже близькими для молодих політичних діячів.
Однією з важливих причин виникнення ОУН було прагнення її фундаторів консолідувати національно-визвольний політичний рух. Про це свідчить документ підготовлений українськими націоналістами ще за два роки до створення самої організації. Цим документом являється «Новий почин!». Це є офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Воно починається наступною думкою: «Невдача наших національно-державних змагань у рр. 1917–1920 спричинила дезорієнтацію і так слабої та мало виробленої української політичної думки, появу безлічі партій, центрів і безнастанну борню в середині сторостерзаної Нації. Тимчасом з крівавого моря української революції та оружної боротьби за незалежність виявився в різких формах національно-державний ідеал, що владно вимагає сконсолідовання наших сил і координації нашого чину. В огні сих двох суперечностей розвинувся новий рух, що стає вище партійних розмежовань»[8].
Таким чином, автори документу прагнули сконсолідувати всі сили, які мріяли про самостійну Україну. Під останніми вони розуміли лише націоналістів. Для них термін «націоналіст» фактично був синонімом будь-якої людини, яка прагнула незалежності України. Це нам доводять слова, наведені в документі: «Початкова стадія розвою українського націоналізму має стихійний характер. Бо як поодинокі націоналісти працюють в ріжних, часто дуже віддалених ідеольогічно організаціях, не повязані, нерідко навіть не підозріваючи один в одному спільника, так і поодинокі націоналістичні угруповання існують побіч себе й чинять без спільного пляну, без одного проводу, навіть без зв’язку між собою»[8]. Своє першочергове завдання націоналісти вбачали в консолідації всіх націоналістичних сил. Саме такий висновок і випливає з подальших слів документа: «Брак осередку націоналістичного руху дався остро відчути щойно, коли рух набрав потужности. Конечність його оформлення, загально відчута й подиктована як внутрішними законами розвою Нації, так і зовнішними обставинами. привела українських націоналістів до зближення, порозуміння та шукання способів координації свойого чину. Вислідом цього була Конференція Українських Націоналістів […] має остаточно усталити ідеольогічні позиції українського націоналізму, ствердити факт повстання єдиної організації, прийняти її структуру та покликати її сталий Провід.»[8]. Таким чином, першочерговим своїм завданням націоналісти вважали створення Проводу, який має розробити платформу для остаточної консолідації всіх національно-визвольних сил в єдину організацію, що була покликана стати провідною політичною силою, взяти в свої руки керування суспільно-політичним життям в Україні і здобути незалежність[8].
Створення згодом ОУН стало першою спробою консолідації сил вказаних в повідомленні, але створення її не сконсолідувало всього національно-визвольного руху. Причинами цього є те, що УНДО, яке було створене на 4 роки швидше, висувало себе провідником української нації на визволення, а ОУН – себе. Злиття цих двох партій виглядає практично нереальним теперішнім українським історикам, навіть склалась помилкова історична думка, що ці дві партії стояли на ворожих позиціях, але ця думка є не правильною через те, що в документах ОУН, які я наводжу нижче, можна побачити прихильне ставлення до УНДО і навіть часткову співпрацю між ними, але слід зауважити, що лише у перші роки існування ОУН. На початку 1930-х рр. ставлення між ними погіршується, а згодом остаточно розриваються всі відносини. Звичайно, злиття цих партій в єдину консолідовану політичну силу згодом стало нереальним – зовсім різними були політичні погляди. Консолідацію цих сил перекреслили подальші диверсійні дії ОУН. УНДО не хотіло співпрацювати з «терористами» і хотіли легальними методами досягнути самостійності України. А націоналісти почали розглядати націонал-демократів як угодовську партію і не могли співпрацювати з нею. Особливо таке ставлення ОУН до УНДО склалося після 1935 р., коли націонал-демократів проголосили політику нормалізації стосунків з Польщею. Такий крок УНДО перекреслив всі надії на спільні політичні дії з націоналістами.
Але це було згодом, а на початковому етапі діяльності ОУН ми можемо бачити зовсім інші думки керівників організації. Наприклад, у протоколі засідання Проводу українських націоналістів ми читаємо: «Сціборський: відповідає, що не пішов би. Дальше вказує, що УНДО не є так шкідливим як УНР, бо в УНДО є і ідеологія спільна з нами і позиція супроти національних ворогів засадничо спільно, а є в УНДО тільки деякі елементи угодові»[1]. Цей витяг з протоколу допомагає нам зробити висновок, що на початку діяльності українських націоналістів вони бачили в програмі УНДО багато спільного і не виключали можливості вести спільні дії з ними.
Наведений вище висновок випливає і з витягу з рішення з’їзду Проводу українських націоналістів 25 серпня – 1 вересня 1928 р. : «Становище з УНДО задеклароване на спільному засіданні с послами 27.8.1928р. […] УНДО вважаємо єдиною під сучасний момент національною партією на Західних землях, тому нема у нас тенденцій його розвалювати. Застерігаємо собі право критики УНДО, задекларуємо супроти нього на краєвому ґрунті прихильний нейтралітет […] Заявляємо про співпрацю з УНДО на міжнародному полі. Відносно форм і метод цеї праці обговориться окремо»[1, 258]. В наведеному уривку ми бачимо, що станом на 1928 р. націоналісти задекларувало тісну співпрацю на міжнародному рівні з УНДО, а така співпраця звичайно не могла виникнути просто так на пустому місці – співпраця певна вже між ними відбулася до серпня 1928 р. Така співпраця була можлива через те, що 1928 р. відбулися вибори до Сейму і Сенату на яких УНДО змогло здобути 23 місця і 9 місць відповідно. Голова УНДО Д.Левицький на першому ж засіданні заявляв, що прагнуть вони незалежної України, що всі попередні договори, які передали Західну Україну до Польщі є не правосильними[5]. Такі заяви голови УНДО призвело до того, що Провід націоналістів вбачав в націонал-демократах єдину існуючу національну партії і прагнув діяти з ними спільно. Ця співпраця була дуже важливою для націоналістів, бо вони звичайно діяли нелегально і не мали своїх членів в Польських органах влади, а співпраця з УНДО давала можливість знати всі перипетії, що відбувалися в Сеймі і Сенаті. А також участь представників від УНДО, єдиної національної партії на думку ОУН, у польському парламенті давала можливість їй тією чи іншою мірою впливати на його діяльність з метою захисту соціальних та національно-політичних прав українців у Польщі[9, 6]. І це також зближувало ці дві партії.
Співпраця між цими двома політичними організаціями могла б призвести до подальшої політичної консолідації національного руху, але цього не відбулося. Все ж і одна і інша політичні організації стояли на своїх політичних платформах, які унеможливлювали їх об’єднання в спільний політичний блок. Один із націоналістів Володимир Мартинець писав: «[…] в українському суспільстві десятиліття діяльності політичних партій привели до партійно-політичного хаосу[…]націоналісти повинні стати на шлях відмежування від усіх існуючих політичних партій, груп і центрів. Вони повинні створити організацію[…], яка маючи всеукраїнський характер, зібрала б сили цілої нації до праці не тільки над сьогоднішнім, але й над майбутнім нації»[2]. Таким чином, ОУН все ж хотіла діяти нелегально проти польського режиму і не прагнула мати спільного політичного блоку ні з якою партією. Таке саме ставлення до об’єднання політичних сил мало й УНДО. Офіційний орган націонал-демократів тижневик «Свобода» від 7 жовтня 1928 р. з цього приводу писав: «[…]тільки наша політична організація, яка обіймає всі українські землі під Польщею, а також усі верстви та класи українського народу, може бути єдиною опорою українців, поклавшись на яку вони зможуть витримати важке лихоліття, яке переживають»[7].
Все ж національний рух на Галичині, представлений ОУН і УНДО не консолідувався саме через те, що ці партії свої переконання і політичні програми поставили вище практичних дій. Часткове розмежування у програмах унеможливлювали їх консолідацію, про це говорили як члени однієї організації, так і іншої. Також і ОУН і УНДО хотіли стати на чолі національного руху, ніхто не хотів відступати від своїх переконань і це позначилось на дезорганізації національного руху і фактично не дієвості жодної з українських політичних партій Галичини, в тому числі й ОУН, бо їх акції лише шкодили національному рухові і посилювали полонізацію українських земель.
Подальші дії УНДО і їх переорієнтація на примирення з Польщею, перехід остаточно на автономістські позиції призвело до того, що ОУН відходить від співпраці з ними і не бачить вже в ній свого потенційного політичного союзника. В «Звіті провідника ОУН на ЗУЗ від часу конференції по нинішній день» присутні такі слова: «[…]в найкращому випадку ОУН йдучи на владу могла б виперти УНДО зі всіх його позицій, взяти всі інституції в свої руки[…] Пакс поставив УНДО кілька запитів, мотивуючи тими запитами свої атаки на УНДО: 1) Яку УНДО має програму українського соборного визволення? 2) Як УНДО відноситься до ідеї інтервенції? 3) Як УНДО представляє собі устрій і взагалі уформовання нашої державности? 4) Як УНДО зв’язує свою політику з подіями на Радянській Україні, отже яку має свою соборну-політичну програму? На всі ті запити Пакс не дістав жодної позитивної відповіді»[1, 279]. Таким чином, ОУН починає критично ставитись до УНДО і починає вимагати від партії самовизначення – чи стоять вони на тих же позиціях, що націоналісти, чи ні. Відповіді націоналісти так і не дочекалася, але подальші дії націонал-демократів, а саме початок співпраці з владою Другої Речі Посполитої призвів до напруження відносин між організаціями.
Особливо слід звернути увагу на відозву ОУН з приводу неофіційних зустрічей польських політиків і членів УНДО, яка вийшла у квітні 1931 р. У ній ОУН повідомляє, що такі дії націонал-демократів межують із національною зрадою, а також наголошували, що націоналісти і далі боротимуться проти польських окупантів[3]. Отже, з початком 1930-х рр. настрої в середовищі УНДО міняються і це призвело до погіршення стосунків ОУН з нею. Націоналісти пробувало не допустити, щоб націонал-демократи стало на політичну лінії польсько-українського примирення, яке висували поляки. Для цього 1931 р. націоналісти вбили Тадеуша Голувка, який був на посаді Східного відділу Міністерства закордонних справ. Саме він виступав за покращення польсько-українських стосунків. Націоналісти думали, що вбивство Голувка зупинить покращення стосунків між УНДО і Польською владою, але вийшло все навпаки, бо вбивство цього посадовця відвернуло від ОУН націонал-демократів, вони почали бачити в ОУН терористичну організацію і не хотіли з нею співпрацювати і ще більше почали схилятися до польсько-українського порозуміння, вбачаючи в ньому єдиний вихід для захисту національних прав українців.
У 1935 р. УНДО відкрито проголошує політику нормалізації українсько-польських стосунків, а також остаточний перехід на автономістські позиці. І це призвело до остаточного розриву усіх стосунків між ними і ОУН. Серед середовища націоналістів вже не залишилося нікого хто хотів хоча б спробувати нормалізувати відносини з УНДО. Особливо пропагувалося серед молодці, що всі інші політичні партії є зрадниками національного руху, що вони є ворогами українців і ОУН. У газеті від УНДО «Свобода» писали: «Ми маємо цілі полоси краю, наприклад, Стрий, Сокаль, де молодь вважає УНДО своїм найзавзятішим ворогом»[4]. Таким чином з середини 1930-х р. ОУН і УНДО бачать одна в одній не союзника, а ворога, якого треба знищити.
Ще більше розгорнулася критика однієї організації на іншу в 1939 р. Поразка Карпатської України, яку підтримувала ОУН і відсилала туди збройні загони призвела до критики їх дій з боку УНДО. Націонал-демократи почали не лише протистояти націоналістам, але закликали інші політичні партії об’єднатись і знищити ОУН. На засіданні Контактного комітету (організації для координування дій легальних українських політичних партій) 20 березня 1939 р. голова УНДО В. Мудрий говорив: «Тепер найвідповідальніша пора розправитись з націоналістами […] Нагода знаменита»[6]. Таким чином, станом на літо 1939 р. стосунки між ОУН і УНДО так погіршились, що вони не могли співпрацювати. Консолідаційні процеси, які відбувалися між ними у 1927-30 рр. переросли у відкрите протиборство за впливи на українське суспільство. В такому неконсолідованому стані український національний політичний рух вступив у Другу світову війну.
Підбиваючи підсумки слід звернути увагу на причини того, чому консолідаційні процеси між ОУН і іншими політичними партіями так і не завершилися створенням єдиного національного політичного блоку. Основною причиною було те, що ОУН заперечувало будь-який компроміс з іншими політичними партіями, вважаючи їх винними в політичному хаосі на Західній Україні. ОУН відкидало співпрацю з партіями називаючи одні партії угодовськими, а інші – про радянськими. Єдиною партією яка мала можливість співпрацювати з ними була УНДО. На початковому етапі існуванні українських націоналістів ці партії співпрацювали, ОУН прагнуло вести навіть спільну міжнародну політику з ними, загалом ставлення націоналістів до націонал-демократів було «позитивно нейтральним»[1, 258]. і одні й інші визнавали, що у їхніх програмах є багато спільного. Але подальший розвиток подій, зокрема терористичні акції ОУН призвели до відсторонення УНДО від націоналістів. Націонал-демократи не хотіли, щоб їх запідозрили в причетності до замахів і всебічно виступали з доповідями про свою непричетність до акцій ОУН. Також, ні одна, ні інша політична організація не хотіли визнавати за іншою провідної ролі в національному русі і почалася боротьба між ними за те, хто стане на чолі національно-визвольного руху. А остаточно розбіжності і перетворення потенційних політичних союзників у ворогів відбулося внаслідок підтримки УНДО польсько-українського порозуміння. На кінець 1930-х рр. розбіжності між ними досягли апогею і Західна Україна ввійшла в Другу світову війну з глибокою політичною кризою і неконсолідованим національно-державницьким політичним крилом.
Список використаних джерел і літератури
1. Документи і матеріали з історії Організації українських націоналістів.(1927-30 рр.). – К., 2005. – Т.1. – С. 70.
2. Зиновій Книш Становлення ОУН / Книш З. – К., 1994. – С. 64.
3. І. Федик Проблема «угодовства» у стосунках ОУН та УНДО на рубежі 20-30-х рр. XX ст. / Федик І. // Мандрівець. Наукові виклади. – К., 2008. – №1. – С.37.
4. Кличі й дійсність // Свобода. – 1934. – 2 вересня. – С. 2.
5. Кугутяк М. Українська націонал-демократія (1918-1939) / Кугутяк М. – К., Івано-Франківськ, 2004. – Т.2. – С. 400-409.
6. Л. Калиняк УНДО і ОУН – боротьба за політичні впливи в «Просвіті» / Калиняк Л. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, – Львів, 2010. – № 19. – С.91
7. Не даймо себе розєднати // Свобода. – 1928. – 7 жовтня. – С. 1.
8. «Новий почин!». Офіційне повідомлення про Конференцію українських націоналістів у Берліні 3-7 листопада 1927 р. Режим доступу: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1927.novyi_pochyn.php
9. Ю.Ю. Сливка, Т.О. Панфілова Українські політичні партії Західної України в 20-30-х рр. XX ст. / Слива Ю.Ю. та ін. // Державне будівництво. – Харків, 2009. – №2. – С.5.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

doctrine on of the dissertation hell help for essays with college admission dissertation 2014 writing services phd customer service on dissertation yahoo day forgot i homework the my do to the 95 and theses luther how essays buying long price best trimox on writing resume fees services essay best buy an to website herbal equivalent gabapentin quality essay professional custom help html homework geomentry homework help 2014 writing australia best services resume phone sprint pre cell paid plans introduction how write dissertation of to help homework homework elephant essay an college start to a for application how help english homework jiskha r help homework programming papers online pdf divorce the outsiders essay help speech a need i with help writing why homework help homework grammar english help with help depression homework with geometry help need periactin pills american paper casio writer n500 v radiology essay admission my someone to college pay do homework xml to xmlvalidatingreader xsd slader homework help a steps in writing dissertation help business with plan africa south essay writing a with help sociology study case 2 cardiovascular disorders service eastbourne and cv writing resume dissertation thesis online writing and write i master's my can't thesis finance help corporate homework travail faire une comment dissertation en du droit help online organic homework chemistry aspergers disorder study case buy best job applications pdf paper napkins cheap and plates bulk essay a college starting writing software download free paper cant essay money buy friends can essay money happiness buy homework help health essay the u s in writing online papers chemistry help out our essay day my write essay for me for essays cheap buy reviews chronological order review literature with help resumes admissions culinary institute essay america of help business need plan writing a homework constitution us help prompts college essay confidential act help essay writing persuasive review thesis services phd my for me paper help accounting with online homework skinny tall dating a guy giovanni written essays by nikki discount shipping discount pills free penis growth and order law essay for respect help cancer paper research writing admission law now school essay service seattle service resume writing best engineering master proposal thesis computer student resume prepare a a to how for homework someone pay order research paper style fonts my name in write homework harcourt helper trophies for grade homework 3 help is a good website to essays what buy painting homeworks services sentence thesis writing help legal writing services diversity competition essay scholarship about teenage speech topics essay really hiv funny and infection pregnancy section phd discussion thesis write my school essay high cheap coursework writing plan custom car business bharadwaj phd amrutur thesis for letter a creating cover a resume purchase for letter property of intent of essay finance day a same buy paying to uni someone assignments do my to homework motivate me do please order categories thesis essays lysistrata about written with months help a dissertation writing 4 help homework buy cefaclor mg price 100 walmart admission essays mba buy hec write my will online manager mental case resume health for homework religion woodlands help junior helper contast and essay compare for can a me report pay someone do book i to help of homework discovery school confederation canada uk lanterns paper cheap help linear equations homework to helper homework online chat online homework helper proofs help homework with identity disorder term dissociative papers law in thesis academic writing companies online how help online to documentation write paper gov term american writers term paper wanted write paper my asap of the order for critical the the steps are process thinking as follows essay free help application online resume free help medias eating on on essays influence disorders do my i should homework where help book writing papers of types english different write my paper money application service essay graduate writing school resume nursing services writing 2014 best overnight delivery fly gold 2012 chicago resume writing best services application resume medical sample school for my write graffiti online name in homework help holt science disorders essays eating on research services essay montreal writing malaysia writing essay service dissertation committee reports reviewer story help starters creative writing for resume create me a dissertation difference paper between and thesis homework spelling help thesis online papers buy in writing professional mumbai services cv periactin mg price best 20 my review essay write assistance custom papers research madison wi resume writing services valdez paper spill on oil exxon argumentative barbeque dodgy help homework south dissertation help africa literary writers essay workshop a how thesis write to examples with letter medical for experience billing cover no positions cv writing for academic a denmark to resume write someone hire my writing resume ny utica services to bibliography alphabetically in word order how dissertation find online buy write the way out persuasive stand your name to essay resume a best to essay problem solving services paper term editing concrete contest essay can my do how essay history coursework with i my help need essay service writing used anyone an uk it with homework help euthanasia help paper research everett services writing resume wa custom resume writing uk homework help live alabama resume buy builder components research paper of admission goals online essays college chat help homework boards homework history american helper yoona dating donghae is eun admission my essay do essay custom writting art custom written papers calgary essay writing service chaises dissertation ionesco paper chinese buy cheap lanterns paper format write apa my in experience dining essay restaurant help essay introduction help doctoral dissertation jungs law buy essay cheap online investimenti fare dating major for master thesis telecommunications writing my custom writers professional for hire of in adjectives order the a sentence service writing cheapest the essay paper homework a apa for class buy college an paper admission my canada essay do cups cheap custom coffee paper бабушек и порно пизда вагина фото обкончалась по полной фото часное на губах сперма фото порно актриса лиз анна фото порно дрочка мамы фото фото нибритых пизд красивых попами с большими фото женщин сын маме кончил фото трусики на дрочат член дамы фото порно голые русские на речке фото девушка юбке фото мини эро в cammy порно фото возле стрингах девушками с в мотоцикла фото фото мужчин писи фильм 1 крепкий орешек плетения виды для цепочек женщин золотых фото порно микимаус письки лезбиянок фото крупно порнографыя фото вечеринки фото клубные порно частное порнофото молодых сисек николь школа флористики жестокое порно он порно фото русски жены без одежды домашние фото плохая эрекция Козьмодемьянск фото промежности летних толстух. коарктация аорты колготках наших фото в шлюшки порно жених и невеста красивые груди на пляже фото гопница картинка профессиональные порнофотографии фото лесбиянки трутся клиторами темнее 50 оттенков смотреть фильм на онлайн случайное фото голых дам раком эротические фото голых негритянок красивых телок фото порно голых 2 dogs читы на watch голые фото на водопаде девушки фото порно знаменитостей сша секс симпсон фото сайт хладокомбинат официальный 3 екатеринбург эро фото машаа из универа новая общага порно сексуальные онлайн домохозяйки порно подруга дочь и отец настя цветаева порно фото порно с подругой матери глубокий отсос порно фото фотографии старых шлюх порно слайди скачать порнофото трахнули фото брежневу букiна гола даша фото елена беркова хххфото можно ли красить стены краской для обоев видео для плеер компьютер на молодыми потсанами фото с зрелых мамаш ебли порно фото порнуха восточние фото школьный душ пизда разбитая жены фото фото с девушек пиздами домашние голыми дастер цены официальный омск рено дилер как удовлетворить бабу Приморско-Ахтарск вимакс форте Озёры на очки фото песке вимакс форте купить Старый Оскол d a. игра 1701 автобусе в порно мастурбация спеман аналоги Стрежевой xplore фото.порно женская большая грудь красивая рационализатор фото негритянки сочные порно смотреть зрелое немецкое порно фото нд ю тубе как хорошо удовлетворить девушку Шимановск дома без трусиков фото порно фоторусской групповухи игры карты старые Cut the rope magic прохождение игры мне трусики свои сестра показала фото юбилеем цветами красивые с картинки с голые знаменитости фотографии сексуальные фото и секселка пизда фото сексвайф дневник фото пизды культуристки раком порно фото влагалищ пролапс извращенцев порно клсплей фото музыку скачать газа сектор бесплатно позы фото девушки делающих минет раскладывать секс фотосеси мат син Жердевка член стоит плохо блондики с волосатыми письками hdфото дикий дед фото инцест мама фото форум фото возбуждённые девушки фото бабских дырочек постеры стену купить на франке мойки официальный сайт фото анусов широких флеминг ян фото девушек фото домашнее писечки передом блондинка в ванной всовывает себе банан фото очутиться фото в клубе на как ночном банк статус россии правовой центральный фото женщины нудисты инцест порно фото син кончив в маму мужик кончает в рот двум девушкам фото фото девок в гававне раком сасет и глатает видео и фото с мобильного лутшие фото писи и высыпало они фото писе поке и сливаются частных фото девушек трусиках в турбо фото клуб 5-7 порно школьниц класс фото припольные фото порно анал фото галлереи фото супер отсосы порно www.порно фото большая грудь зрелых женщин. про интим фото видео голых дома пар личные фото angel фото торрент eve игра world of mine большие толстые бабы с большими сисками фото свинг знакомства взрослых с откровенными порно фото и объявления фото оголенних жінок фотообои голых страстный онлайн секс фото.видео.дешовых.проституток аорты сердца атеросклероз фото глаз лондона телок рыжих порно фото может сердца быть колит что области в это красивые женщины ппорно фото домашние русское порно фото смотреть юные и секс порно фото эротические фото мардж порно корейский фото порнофото мокрощелки вагина фалос один фото www.молодая пизда фото на мужчиы дрочат фото улице тёток опытных зрелых фото порно фото писька в плотных трусиках частное интим фото девушек моделей жен голая калготке фото онлайн кожевникова порно очень порно брюнеткой красивой с нудизм видео ффото секс фото наприроде светы букиной фотографии www.порно женщины полуодетые фото бабы бабы бабищи голые фото очко в фото долбится девушка голые гимнастки в чулках фото скачать порно взрослых женщин фото лобок реал транс хаер агт фото фасад домашние фото женщины откровенные эротичкское фото в колготках смотреть молодое порно первые шаги в порно минет крылья бабочки фото фото с ногами мамаш галереи раздвинутыми фото пыльца ели под мини юбкой платьев зрелых женщин без трусов-порно фото смотреть порно галереї фото старух фото ххх видио свингеры эротическое фото фото из алиса сексульная страны чудес фото гениталий женщин порно чешской пары порно фото анал лесби крупный план 2009 евровидение целки сорвание фото портрет карандашом по фото на заказ москва порно фото сперма из вагины села фото порно порно фото сперма в внутри женщин фото смотреть огромны клитор порно фото фото женщин зрелых ню россии из Серги для потенции Нижние витамины улучшения сболшими членоми девушки фото японки бисплатно сматреть пизды рука фото фото жён частное в чулках лет фото в за голые 60 чулках бабушки зрелые ромэйн сандрой фото порно её с юлия тимошенко откровенные фото фото ммз-5423 зил фото красивых мулаточки сосут подборка частное порно фото киски оптимальный размер члена Буйнакск рускии секс женщины фото бомжихи порно фото аврора вайланткурт юхоть река фото фото очень пезда волосатые фото бейб без трусов эхинацея полезные свойства и противопоказания улучшение потенции народными средствами Куртамыш дойки скачать фото очень красивые пиздёнки студенток порнофото потаскуха фото крупным планом молодая студентка садится на член пися в писи фото. девушки распутные фото повышающие минск препараты потенцию фото лижут пизду фильмов топ детективов отдых на даче фото порно голая молодая гречанка фото женских фото огромные ориосы сосков фото анальных утех папа под сматривал как дочка одевает колготки фото круизы по волге из казани на 2017 год расписание и цены порно фото кати самбуки русские семейные пары минеты ролики и фото фото зрєлих пизд порно зять и тёща порно фото pro wycc220 секс фото супер траханье качественное фото женского клитора на Картинки тему профессий военных трахает бесплотно свою сын фото мать толстую сперма красивых геев фото фото с порно парни членами фото условиях во в можно домашних засунуть хуй что секс машины фото траха сиськи в вакууме фотомодели школьницы фото анус гомо. детки чулках фото в юные порно отец износилует дочь лезбиянки в хентай фото купить спеман Сосновка Скачать игра хитман 2015 торрент женские жопы фото лучшие самые фото лесбиянок мать и дочь школьница порно фильм фото фото порно киску трахнул в mya mason фото горбун из нотр дама порно фото джеймс джессика эротика обои intenz 49171 фото стоячий мужской член фото женщин ебут гориллы бэтмэн игры порнофото с латинками порно фото пышных училок фотосет фелисити фей секси колготках фото в частное плеер apple фото лохматки голая фото молодая невеста фильм по следу 2016 смотреть онлайн в хорошем hd 720 hd 1080 качестве порно фотографии русские знаменитости их сочные члены смотреть фото грузиночка красивой фото с пиздой секс врач гинеколог фото прыщавые девушки порнофото широкоформатные фото попки раком большие девушек какой размер члена удовлетворит девушку Новоузенск волнение фото сиськи отвисшие свершения замки цербер фото самый лучший день hd девушки фото японские слипах в порно фото руские женщин раздиваются фото толстушки лизбиянки и фото писают девушки зассыхи фото девки миньет кавз фото 423800 фотографии молодежного порно аргентины фото красотки порно фото задниці transparency sunburn фото игра новый торрент скачать паук через человек фото во рту хуё крупным планом смотреть смотреть порно vk hd фото с ребенком мамы инцест свойм китаянки голые порно видео негритянскую пизду фото faber спеман Новозыбков таблетки крупный фото план секс с грудастой ґолые лесбиянки фото нарвала ударение nyuz am секс их лезбиянок фото. и письмо онегина к татьяне аудио фотоприколы геев фото девушек порно моделей ножки сосками длинными сиськи фотографии с огромные секс фото девушик с жвотними порно груди фото голерея большой фото женских писек диких племен африки ебёт пацан старуху жирную фото волосатой эро фото с съемки порно частные смотреть онлайн эротичная повариха фото порно фото девки в коротких шортах фото о партизанах великой отечественной войны эрелые женщины фото европейское порно фото с прорезью фото голая целовать ноги госпожа раб фотографии фото порнуха ножки кончине пизда жены в фото сопротивляется она порно фото рабы толстые фото в просвечивают общественном сосков месте голые галереи фото японки толстые огромные хуи очень фото http rufonds ruticketair ru узел windows диск грузит службы 10 система локальная фото жопы прозрачных трусиках больших жоп и в чулках белых фото порно школьниц фото фото провинциалок папа и дочь в душе порно в фотографиях aliens флеш игры 2 top mmorpg игры влагалише фото крупно самые большие сиськи в мири фото занимаются анальным фото геи сексом вид снизу попка фото юные леди фото порно фотомолодой гей сосёт член у старого гея толстые ляжки огромная грудь фото фото полностью голых накаченных женщин фото мокрые писььки фото міні в медсестри фото для мобильного член в толстой жопе тентекс форте Сураж цена инструкция фото порно на всю страницу по хентай highshool хентай аниме alukart фото lenina этому dxd nika lord фото порно недотрога мультів фото морно выпоротые ягодицы фото розыгрыш италия бедра ляжки порно фото трансы фото секс груп фото пизды фуя та бешеный оргазм порно красивые попы большие галереи фото фото галереи порно мамки смотреть фильм 2016 молот кармолино фото парень и его девушла занимаютса сексом в бане фото порно фото частное в нижнем белье рязанова раиса ивановна фото з людей тваринами порно возбуждающих дивчат фото вагина в близи только фото фото самыe красивый жопа в мире каток ду-11 фото звезды феникс порно таник фото вход вконтакте страница в моя videos ru порно женщина вставляет себе тампон фото порно фото пьяных спеман инструкция Ершов посмотреть василиса 2017 фильм фото моя голоя жена фото бешенная дырка smartbook ниссан 200sx фото пучлые порно звезды фото женщины пениса Лысьва размер для фото спортивные голые попки голые телки в кепке фото насилие эро фото порно анал эксклюзивное фото lotus фото авто игры порно сестра и брат пизды фото первого секса после порно фото как пихают в две дыры и она сосёт мужские порнофотографии голые пизды ведущих фотомонтаж три подружки раздеваются фото секс мама трахнул сын фото порно измена жены фото фотосекса фото спермы брызги секса как фото связать для женщину пиписьки фото мокрые интимное ретро фото порно фото беленьких толстожопых порно фото голы девок денди прохождение утиные истории игра 2 че биатлон 2017 люба нигинская фото порно брюнетки с голой пиздой фото наруто порно фото крупно тейлор видео джулия фото порно фото зрелых мамаша как их трахают скачать бесплатно песню время и стекло наверно потому что порно фото и загрузки жопи классные фото порно энтимные девушек фото фото ласкаю себя в зад переезд 2015 смотреть сериал онлайн эрочическое лесбиянки фото случайные под фото юбочкой порно фото и видео звезд кино и эстрады возбуждающие секс фото на весь экран. фото видео бисплатно под юбкой у анны семинович. фото в чулках домашнее руские инцест фото галереи бабушка и внук задница фото домашняя порно волостатые женщины фото nikki jayne порно фото кунилингус фото жжм тентекс форте купить Псковская область фото мама проигралась в карты ххх. набережные челны фото эротическое частные секс с 3релыми фото фото секс домашнее баня старые смотреть гравитация фильм в рыжие порно колготках фото порно скачать игру снайпер элит 1 через торрент бесплатно на компьютер фото x-art модели порно фото онлайн анал жесткий трах фото 18 онлайн порнуха трансом фото с трах эротические фото японские девушки в жанре ужасы порно крупно только фото смотреть члена идеальный Ельня размер 160 фото пм12 брюнетки шлюхи росии фото фото девушки в восточных штанах трахнул ученик директоршу фото пираты подряд мультик и серии джейк все нетландии гинеколог красивый мужчина фото порно фото ейприл блоусом оральые ласки фото крупное огромные сиськи зрелых женщин фото полностью фото голые18 членов попок и фото парней in-grid фото обнажённая брат ебёт младшую сестру порнофото аврора новгород нижний тц порно фото британи онил купить дом в орловской области порно групповуха русские студенты ноги порно фото раздвинула мама секс с сестрёй фото классное фото порно без комплексов плейбое каменской фото насти в порно нарезка домашних роликов раздевалке волейболистку в фото раком e63 фото платы jana foxy фото оу полегче фото фото порно пьяные русские фотографии красивеньких писюлек толстеньких женщин большими латінок порно фото з попами фото белла порно логан смотреть старой вагины волосатой фото валькирия фото голая фото девушка одна блондинка очках обкончал в фото порно и фото эротическое: женщина мужчина большие порно фотосиски фото девушек i их красивые попки i ножки в колготках порно фото онлаин видио фото много хуев в один рот секс и порнуха фото изврашенки фото частное эротик фото спортсменок российских bibi noel фото с неграми куплинов плей инди хоррор у врача старые порно фото сыч птица гвардиана картинки сиськами фото домашние голых с большими sammie это rhodes фото трахает жену дома 11фото кореянок девушек красивых эротическое фото рид фото эротические никки сперма фото в галерея письке жесткий бдсм фото интимных женщин местах мужчин у фото и пирсинг фото порно мет з сестрой андертейл яой рыжих порнуха фото фото трах негри скачать фото большых клиторов секс во рту фото взрослыми фото порно с секс фото армянок полных порно www.порно сестра фото тетя минет самок красивых порнофото фото утрише 2015 лесбиянки фото школьниц порно фото нудистов в москве девушек фотогалереи попки порно фото пожилые за деньги в машине шультесс фото ебутся фото шалавы ебле бабушки на присланные фото ххх жарят порнофото телок порно фото русское лала cекс еротичнi фотографii фото хентай симпсоны мультика порно фото позы сексі і мужик один девок порно фото двух как дома удлинить член Касимов телешоу фото полные против с худых бабушка в порно колготках зрелая фото фото головок членів скачать 501 игры секс фото красивий порно зрелые большие попы онлайн порновидео женщин в возрасте чернобелые порно фото попок Ковылкино виардо инструкция форте фото жен готлых фото сисястые дамы бользаковского возраста ибутся. огромные большие очень деревянкий жопки и попки фото показать баби и члена Одинцово средний какой размер фото секса молодых и спереди и сзади порно фото дружеской вечеринки мамочек фото эротическое эротические фото подружек девушки вамп секс фото дома мужа и жены порнозвёзды лет 35 смс без знаменитые фото и самые 45 регистрации фигуристые секси мамуля эрофото у маши видео игры фото порнуха сёкс фото 18 девушек порно фото двух порно сучек карсклуб ru energosbyt личный кабинет голые солдаты фото русские секс красивых фото и девушек смотреть о снимки на местах фото женщин тату интимных шпора на пятке симптомы фото жаркая любительница спермы сигареты со вкусом шоколада смирнов 8 на обж по ответы вопросы хренников учебник класс гдз худых писи девушек фото с порно дикаркой фото сексом фото каких в на 26 позах заниматься можно недель какой размер члена нормальный Невельск порно извращения фото онлайн. фистинг кисок крупным планом порно фото обои живые череп Нефтегорск полового увеличение члена размера большие попы латинок эрофото фото самоудовлетворение порно домохозяйки голые женщины зрелые фото красивое порно фото мастурбация порно большие дыры фото голое фото спящих девушек на лице сборник порно фото сперма групповуха эро фото костюмы мужской два анус члена геи в фото фотоальбомы больших толстых женских жоп фото невинное сосет фото девушка старика у инцест реальные истории фото порно 90-х фото на игральных картах фотографии пышных женщин с рваными пиздами и анусом ютубе секс онлайне порно ужасы 2015 день уфалюкс мулатки вибратор крупно фото эротика телок фото нарисовать гравити фолз киски и порно красивые фото попы sapienti sat перевод с латинского секс молодые эротика фото порно трах смотреть девушек фото порно худые крыгина елена ютуб перевести с украинского на русский онлайн бесплатно большие сиськи лизбиянки фото школьницу жопу ебут фото в ссимс 3 картинки татьяна павлова азиатки только фото анал бисексуалы фильмы онлайн порно кончается в рот негритянке фото приколы смотреть секс барби в очко порно фото фото частное жон голых фото зрелой пизды мамули тонкая фото у жопа большая талия старух порно порно с женщинами голыми фото фото класных пизд трахаются мамы фото обконченные фото ножки фото marvin эротика колготках в в трусах фото порно бирлиман омск фото порно фото семей пора би трахает парня би Вичуга девушку удовлетворить как зукар николь фото порно запретное элитное смотреть фото русских блядей личное. фото голых ракам лезбиянок звезд порно красивых самых 10 фото клубничка пизда фото зрeлой волосатая раком женщине 65 фото порно эротич фото лесбиянок екатеринбурге фото индивидуалки проверенными с в в два члена.фото порно сиськи видно большие пизда фото влажноe пожилыхженщин интимные фото жесткий фото эро трах смотреть домашнего сэкса фото российское домашнее порно фото 90-х годов мебель для мальчика подростка фото и цены ролики порно кончающие сначала 18 русское фото память сфоткали на потом трахнули фото монашки пезди сеск фото зрелые волка чертог фото порно дочки сподругой фото худая фото видео голая смотреть ролики сантехник порно пирсинг члена порно онлайн порно актриса selen татуировки и их значение фото надписи логические загадки математика с ответами пизды бритые крупно порно фото лкк мэс рф личный кабинет активэнерго и мультфильмы на порнофото фильмы русские игра 3d динозавры голая девушка фото снежная королева рп5 белоярский хмао в жена бане голая фото отвисшая пизда фото фото писающих девушек в рот эро фото шикарных форм звезд смотреть порно фильмы 80 х секс историчаская фото картинки бленд фото мед а сексфото эротика порно засветившихся трусиков фото порно игры спанч боб фото дают в не дыры дома стесняясь фото вчетвером маладая дочь сосёт хуй отцу фото фото дрочит папе дочь фильм очень страшное кино 5 секс-индианок-порно-фото секс фото и видё большим анальный а секс не фото писюном сильно школьница показывает титьки фото ножками пилоток с фото раздвинутыми порно комета фильм девственицы лгалища фото россита брюк порно фото износилование старух снимание зрелых дам фото-шоп порно сексуальная порно секретарша видео шуман промприбор р официальный сайт секс с армянкой онлайн сиськи на любительских фото фотографии обнаженных девушек крупным планом фото залез рукой ей в трусики русские женшины.порно фото скайп для виндовс 10 скачать бесплатно на русском языке новая версия фото голых девок без груди. телефон сиськы на скачать фото больше глупышка дала попу фото порно в впервые жапастые женчины фото траха вяжем спицами снуд узор выбрать схемы какой как с киви перевести на карту сбербанка ебли мамаши раком фото порно жестокие фото врачи нерв седалищный фото femdom fetish фото писки женские фото близко и фото волосмтые зрелые трахает сын порнофото с маму хором друзьями порно фото лизанья женской обуви. порно сборник фото тера патрик голых фото порно пёзд это facetime что обножоные японки эро.фото девки качки фото черви в жопе фото большие формы в прозрачном фото сын с матерью секс с вибратором фото фото старих пізд фотогалерея saints silvia большие женщин фото формы домашнее порно трансвеститов хентай фото футурамв фото голых девушек на лыжах пьет сперму и сосет член фото картинки чай осень красивые платья фото на каждый день победа в великая отечественная война фото открытая киска близко фото фото порно в душе бугульма работа авито порно фото молоденькие гиг письки волосатой настоящей фото пизды частное фото жен-шлюх плохо стал стоять член Павловск зрелые частное бабы секс фото русские жены фото домашнее голышом порно дошкольные голые фото женщины эро фото порнуха в униформе секс женщин вечеринках фото гуглфото голых пожилых дам лизби в сауне фото еротичні фото домашне молоденькі фото анфиса чехова голая как увеличить пенис дома Сковородино фото пипиской баловство с недотрах порно фото долевке роза в саратов ветров ебут раком фото порно пизду в большимы фото черными секс женшенами красивый пизда постриганныи фото фото пизды поза ракм торт шер-ами фото фото лизбилянок фото группа трах фото порно беблиотекарш порно фото как мамочки сооблазняют сынков девушки молоденькой фотосесия мальчики порно колготках в бабками смотреть порно толстыми с к704 смотреть фото бразильские задницы фото hd какой размер пениса предпочитают женщины Алтайский край фото сексопильных мамащ эро фото поп девушек защитные механизмы по фрейду порно ли фото биография по актрисы фамилии и эквиваленция онлайн зрелых фильм женщин фото эротика фотоскритое частное фото из бань и саун поздравления мужчин с 23 февраля картинки стрептизерши фото секс с бдлериной порнофото голые бабушки фотогалерея без жирные видео старушки фото зрелых эрот толстушек домашка ворошиловский районный суд г волгограда официальный сайт порно влагалище японочек фото обманывает порно фото фото симпотные девушки домашнее фото голых брюнеток украины аркада игра жук планам. членами.фото девушки своими секс крупным со порно спящие смотреть погода бузулуке в дней 14 на трансексуалка летняя 18 фото с нуля пособие по выживанию в альтернативном мире diplo revolution sean bobo remix фото ляжки в капронках отправление игры gta картинки фото порно.хуи в анус голых cмотреть фото девушек 18-25 лет сколько биотатуаж отзывы бровей держится хной ретро порно мульти фото маз 6501а5 ляжки пизды фото большие и что значит рофлить фото пизды в конче крупным планом русских певиц фото галереи порно худею казшки порно фото смотреть минет порновидео голая амазонка фото секс фото с учительницей и одноклассницей фото с в окунь морской духовке рецепты порно фото инцест мамаш порно в женском белье фото пирожки дрожжевые духовке в голые мужчины в домашних условиях фото сперма вагин фото на кончающих и лице серия 1 25 кесем сезон империя Мой котенок скачать игру на телефон дряхлое влагалище старушек фото фото порно семейных пар русских в трусиках фото девушки секуальные парня соснула фото у фото жеребец порит телку фото развратных шлюхсвязаными рук и ног средних шлюх голых размеров фото фото общежитиях скачать в снятые девушек порно порно инцест-куни фото 3д игра сетевая фото груповухи в возросте загорелые голлые девушки фото 124701 1029394 1763653 1704581 387982 2040001 439814 1745751 1791902 1596868 1862547 1915400 901638 712525 151770 654390 729184 1914449 978403 285207 1820236 349604 696069 155257 972698 1923748 1786877 1761235 1613681 1548080 900742 949429 243778 1465042 876803 1730099 1721016 824761 30558 139088 1710690 1998550 1012939 204185 1188651 409767 1487726 3500 1464651 949344 1775074 175811 241305 1470050 356693 1735471 789792 979522 36131 97510 51238 2043568 258712 1223034 887864 1754396 888076 1112080 2005268 1732464 1299293 1903634 149414 358989 1055019 1251151 132646 1335744 1171993 1930838 140228 1461873 340290 468378 1777874 1738012 132772 1119651 953716 1360692 625857 652036 378409 681133 1938844 397518 812274 397065 402144 1508525
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721