ПИТАЛЬНА ФОРМА ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

Мясоєдова Світлана Вадимівна, Попова Наталія Олександрівна

Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого»

м.Харків

Анотація

У статті проведений аналіз структурних, а також лексико-семантичних особливостейпитально-спонукальних висловлювань сучасної української мови. Встановлено, що питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Зʼясовано вплив прагматичних чинників на формування спонукального значення питальних речень.

Ключові слова: непрямі спонукальні висловлення, питально-заперечна форма, прагматичні чинники, спонукальна сила.

                                                     Аннотация

В статье проведен анализ структурных, а также лексико-семантических особенностей вопросительно-побудительных высказываний современного украинского языка. Установлено, что вопросительно-отрицательная форма высказывания, взаимодействуя с разными формами времени и наклонения, а также с формами инфинитива, служит формированию побудительного значения вопросительных предложений. Выявлено влияние прагматических факторов на формирование побудительного значения вопросительных предложений.

Ключевые слова: косвенные побудительные высказывания, вопросительно-отрицательная форма, прагматические факторы, побудительная сила.

                                                     Annotation

In the article the research of peculiarities of the structure as well as lexical and semantic peculiarities of the interrogative imperative utterances of the modern Ukrainian language has been made. The analysis has revealed that the interrogative negative form of an utterance in conjunction of particular tense and mood forms as well as the infinitives helps to create the imperative meaning of an interrogative sentence. The influence of the pragmatic factors on forming illocutive meaning of interrogative sentences have been studied.

Key Words: Indirect Illocutive Utterances, interrogative negative form, pragmatic factors, illocutive force.

 

 

Серед  різних засобів вираження спонукальності, які не пов’язані із вживанням спеціально призначених для цього імперативних дієслівних форм, особливо вирізняються питально-спонукальні речення – завдяки  їх  об’єктивній складності. Той факт, що спонукального значення ці форми набувають передусім у складі питальних речень, не дістав висвітлення й задовільного пояснення, що й зумовлює актуальність цієї статті.

На відміну від власне питальних речень, основною функцією яких є запит інформації, мета питально-спонукальних речень – спонукання співрозмовника до дії: мовець очікує не відповіді на своє запитання, а певної дії співрозмовника.

Опис питально-спонукальних речень становить важливу складову аналізу речень за метою висловлення – важливого розділу класичного вчення про типи речення. Так, М.У. Каранська, характеризуючи ці конструкції, звертає увагу на те, що, оформлені як питальні речення (вони містять питальну частку чи), вони виражають пропозицію або заохочення:

Чи не пора тобі, хлопче, взятися за розум? [2, 17].

На існування питально-спонукальних речень, які “мають у собі спонукання до дії”, вказує також О.Д. Пономарів [3, 41]. I.Р. Вихованець вирізняє ці речення з-поміж інших питальних речень як клас невласне-питальних конструкцій, які можуть значеннєво зближуватися зі спонукальними й виражати ввічливе спонукання [1, 145-146].

Констатуючи факт існування таких речень, синтаксичні описи разом із тим не містять аналізу ознак, які забезпечують вираження в структурі питальних речень спонукального значення. Осмислення цього явища передбачає уточнення уявлень про їхню організацію: вивчення взаємодії  властивих цим реченням ознак – як формальних, так і лексико-семантичних, які забезпечують дію цього специфічного мовного механізму.

Хоча питально-спонукальні речення як своєрідні явища мови і мовлення не описані сучасною синтаксичною наукою адекватно до сучасного погляду на природу речення, однак новітні наукові досягнення відкривають можливості різнобічного аналізу розглядуваного виду речень. Спиратися при цьому слід на визнання речення багаторівневою одиницею, форма й семантика якої становлять відносно автономні аспекти організації, корелюючи з функціональними особливостями. Диференційований підхід до аналізу речення дозволяє розв’язати питання, які впродовж тривалого часу дискутувалися синтаксистами й не отримали адекватного тлумачення. Так, розмежування явищ форми й змісту, аналіз формальних і семантичних ознак стосовно до функціональних особливостей висловлення відкриває перспективи осмислення граматичної природи питально-спонукальних речень. Чому мовець обирає саме питальне речення для вираження спонукання? Що забезпечує сприйняття речень, які мають усі формальні показники питальних конструкцій, як спонукальних? Відповідно до розчленованого уявлення про організацію речення відповіді на ці питання  слід шукати в асиметрії форми й змісту питально-спонукальних речень. Такий аналіз передбачає виявлення мовних засобів формування спонукальної семантики в конструкціях, формальна організація яких відповідає іншому комунікативному завданню. Закономірно постає також питання про те, чим зумовлене вживання одних синтаксичних конструкцій у значенні інших, – питання, що доводить доцільність прагматичного аспекту.

Як з’ясовано в дослідженні, далеко не всі питальні речення за однакових  ситуацій мовлення набувають імперативного значення. У функції спонукальних уживаються питальні речення, яким властиві певні структурні й лексико-семантичні ознаки. Це такі ознаки, як, наприклад, уживання в їх структурі модальних слів, зокрема вставного модального слова може, наявність модальних часток хіба, невже і т. п. Окреме місце посідають питально-спонукальні речення, в основі яких лежить заперечення.

Чи не найважливішою виявляє себе така ознака питальних висловлень, як наявність модальних часток. На цю ознаку питально-спонукальних висловлень не раз звертали увагу дослідники синтаксису. Зокрема, М.У. Каранська вважає, що формування спонукального значення в питальних реченнях створюється часткою чи не в сполученні із складеним дієслівним присудком [2, 17]. Зіставлення речень, які мають той самий об’єктивний (диктумний) зміст, однак відрізняються модусом – наявністю/відсутністю модальності спонукання, – засвідчує, що визначальна роль у формуванні питальними реченнями імперативного значення належить заперечній частці не, позиція ж частки чи є факультативною. Пор.: Тобі пора вже збирати речі? – запит інформації, тоді як Тобі не пора вже збирати речі? або Чи не пора тобі вже збирати речі? – спонукання.

Факультативність частки чи пояснюється тим, що вона разом із інтонацією оформляє висловлення як питальне, однак порівняно з інтонацією відіграє роль другорядного, допоміжного, а отже й необов’язкового засобу. Природно було б зробити висновок про те, що в аналізованих конструкціях маємо не одну частку чи не, а дві: питальну частку чи, факультативну для структури питальних, у тому числі й питально-спонукальних речень, а також частку не, яка вносить у зміст висловлювання заперечення і тим самим сприяє виникненню модальності спонукання.

У зв’язку з цим спостереженням виникає питання про зв’язок між формуванням спонукального значення й заперечним компонентом у змісті речення, експлікованим заперечною часткою не.  Зіставляючи приклади, неважко помітити, що спонукальність створюється саме завдяки запереченню. Як же заперечення диктує творення спонукальної модальності? Можна припустити, що мовець невипадково обирає саме таку форму свого звернення до слухача. Зміст його висловлення заперечує певний стан речей. Надаючи висловленню вигляду питання, мовець тим самим ставить під сумнів заперечення –  натяк на те, що він переконаний у протилежному, для нього бажаного. Це й спонукає слухача діяти відповідно до уподобань мовця: з двох протилежних ситуацій обрати ту, на яку вказує мовець. Приклади підтверджують це:

Чи не допоможе мені хто-небудь із вас сепаратор покрутити?(Гр. Тютюнник);

Оля (до Галі). Чи не піти нам краще на Петрову половину?

[Галя. То й ходімо.](В. Самійленко);

Валю, чи не досить тобі?  (М. Хвильовий).

Отже, у питально-спонукальних висловленнях виражається, з одного боку, бажаність для мовця, щоб дія була виконана, а з іншого – можливість її виконання слухачем: про бажаність свідчить зацікавленість мовця, експлікована питанням, можливість же випливає із ситуації вибору з двох альтернативних варіантів, які належить здійснювати слухачеві.

Констатуючи це, не можна не відзначити, що заперечення, яке являє собою важливу семантико-синтаксичну ознаку питально-спонукальних речень, взаємодіє також з іншими граматичними й лексико-семантичними особливостями цих конструкцій. Так, специфічну граматичну ознаку питально-спонукальних речень становить уживання певних дієслівних форм, як-от: питальні речення з формами інфінітива. У складі цих речень інфінітив займає граматично незалежну позицію, що визначає тип їх структури: це односкладні інфінітивні речення. Відомо, що в цій синтаксичній позиції, тобто в ролі головного члена односкладного речення, інфінітив виражає одне з ірреальних модальних значень: наказу, бажаності, неможливості тощо (Мовчати!; Вдпочити б!; Його не наздогнати!). Взаємодіючи з питально-заперечною формою речення, інфінітив набуває таких відтінків спонукального значення, як пропозиція або заклик до спільної дії, наприклад:

А чи не заспівати нам, Іване, бо на душі неначе чорти горох молотять

(В. Самійленко) ;

– А що, браття! Чи не послухать нам цієї ради? – спитав Микола в своїх товаришів (І. Нечуй-Левицький).

Можливість формування спонукального значення в питальних висловленнях виникає завдяки тому, що вжиті в них дієслівні форми, хоча й не мають значення імператива, однак не суперечать окремим його складникам. Так, модальності спонукання як ірреальному модальному значенню відповідають передусім форми умовного способу:

Чи не дали б ви, діду, трохи зілля? [Щось у грудях у мене, то я хочу натерти] (А.А. Дімаров);

[А що ж, приятелю? – каже Шрам далі. – Хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да, може, тепер година щаслива, щоб її занедбати:] чи не оддав би ти своєї Лесі за мого Петра? (П.Куліш);

                                                    Мотронко, чи не пішла б ти зо мною у танець?

                                                    [Ходім, потанцюймо] (П.Куліш).

Форми умовного способу в складі питально-спонукальних речень транспонуються в сферу спонукальності тільки в тих питальних висловленнях, що містять заперечення. Ужиті без заперечної частки не, вони втрачають спонукальний смисл і виражають запит інформації, пор.:

Чи дали б ви, діду, трохи зілля?

Чи оддав би ти своєї Лесі за мого Петра?

Мотронко, чи  пішла б ти зо мною у танець?

Із питально-заперечною формою висловлення можуть взаємодіяти також форми дійсного, тобто реального, способу, насамперед форми  майбутнього часу: у певному сенсі вони протистоять іншим часовим формам як такі, що називають ще не здійснену дію, а відтак – нереальну на момент мовлення, наприклад:

[Прошу пробачення. В розбите бандою вікно вривається вітер і пасажири вимагають, щоб я їх перевів у інше місце.] Чи не дозволите використати купе дипломатичних кур’єрів? (М. Хвильовий);

Чи не нарисуєте мені портрет одної панни? (О. Маковей);

А чи не скажете, – до слідчого почав, – що мені грозить тут? (А. Тесленко).

         Таким чином, питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Питальні ж висловлення, у яких відсутній заперечний смисл, також можуть сприйматися як спонукальні, але цьому вже сприяють не формально-семантичні, а прагматичні характеристики висловлення, а саме його співвіднесеність із ситуацією, за якої мовець не допускає відмови слухача.

Так, форми майбутнього, теперішнього й минулого часу можуть в окремих випадках виражати спонукання як із запереченням, так і без нього. Йдеться про питальні речення, зміст яких співвіднесений зі специфічною мовленнєвою ситуацією. Це передусім ситуація апеляції до оговореного раніше, оформленого ситуацією або існуючого в суспільній свідомості, а відтак і в свідомості слухача, мотиву, коли мовець впевнений, що слухач не відмовиться від виконання дії:

                                 Чув – про хрестики?

                                 Чув.

                                 Не станеш хрестики з людей зривати?

                                 Ні.

Гляди ж: інша кривда забудеться, а така – ні (В.Барка);

Перекажеш бабусі мої вітання? Не забудеш? (з усного мовлення);

[Чудово! Танцювати мало не на вулиці! Так легковажити своє громадське становище!] Чи ти пам’ятаєш, що ти моя дочка, дочка високого достойника великої країни? (В. Самійленко).

Упевненість у згоді слухача підкоритися волі мовця надає таким спонуканням безапеляційності, неможливої для запитань у формі заперечення.

Спонукаючи,  мовець також може апелювати до узгодженої раніше дії:

         Чи ти вже зробив завдання? (з усного мовлення);

 Ось так ти робиш завдання? (з усного мовлення) –

 у ситуації звернення до школяра, який дивиться телевізор замість того, щоб виконувати домашнє завдання.

Другий різновид ситуації, за якої часові форми дієслова в складі питального висловлення можуть виражати спонукання як із запереченням, так і без нього, становить ситуація дозволу, наприклад:

Тепер ви мені дозволите вийти за Петра? (В.Самійленко)

(пор.: Дозвольте мені вийти за Петра);

[Микита. Пане Петре, чи там готово?

Петро (за завісою). Готово.

Стеха. Це воно кумедія буде?

Микита. Кумедія.]

Стеха. А я подивлюсь? (пор. А мені дозволите подивитись?= Дозвольте й мені подивитись)

[Микита. Авжеж, авжеж. Треба, що публіки більше було] (В. Самійленко);

 Ти дозволиш мені піти з товаришем Топченком  на виноградники? (М. Хвильовий)

(пор.: Дозволь мені піти з товаришем Топченком на виноградники).

Таким чином, питальні речення, співвіднесені із ситуаціями окреслених двох типів (апеляції до попередньої домовленості й прохання про дозвіл) функціонують як спонукальні незалежно від того, як вони оформлені – із запереченням чи без нього: їхній зміст є тотожним, пор.: Ти дозволиш мені піти на виноградники? Чи не дозволиш мені піти на виноградники? Перекажеш бабусі мої вітання? Чи не перекажеш бабусі мої вітання? Однак у реченнях без заперечення слухачеві відмовлено у виборі: він пов’язаний обіцянкою, домовленістю, врешті існуючими нормами поведінки.

Оформленими і як заперечні, і як стверджувальні можуть бути також висловлення, які містять запит про наявність у слухача (або його обізнаність щодо наявності), того, чого бракує мовцеві. Інформація про те, що мовцеві бракує того, що є в слухача, спонукає останнього задовольнити його потребу, поділитися з ним або підказати напрям пошуку, наприклад:

У тебе є ручка? (з усного мовлення);

Здорові були, хлопці, а чи тут є стежка через ліс?(В. Самійленко) ;

[“Я скінчив.] Чи є в кого якісь питання?” [І підвелася тоді над юрбою худенька і волохата рука, і хрипенький голосок запитав: “А чи скоро будуть видавать обмундірованіє?”] (М. Бажан).

Мовець виходить з того, що відповідно до морально-етичних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, слухач повинен відгукнутися на його запит. Тому, звертаючись до слухача, мовець не розраховує на відмову. Цим пояснюється те, що такі запити, як правило, інтонаційно оформлені як стверджувальні. Зрозумілою є також їхня близькість у цьому відношенні до речень попередньої групи типу Перекажете мої вітання бабусі?. Однак речення, що містять запит про наявність або існування чогось можуть бути й заперечними, пор.:

У тебе немає ручки?

– пор.: Дай мені ручку;

Чи немає  тут стежки через ліс?

 – пор.: Покажіть мені стежку через ліс;

         Питань ні в кого немає?

– пор.: Ставте питання;

Не містять заперечної частки не  також речення типу Замовкнете ви чи ні?. однак заперечення тут імпліцитно присутнє, пор.: Замовкнете ви чи не замовкнете? Ствердження й заперечення тієї самої дії пов’язане в структурі цих речень із розділовим відношенням взаємовиключення. При цьому стверджувальна дія виступає як бажана для мовця, а заперечувана – як реальна, здійснювана слухачем, яку йому треба подолати на вимогу мовця попри свої власні інтереси та наміри. У таких реченнях виразно простежується негативне емоційне забарвлення, пов’язане з оцінкою реальної дії слухача як небажаної для мовця, наприклад:

Будемо ми сьогодні обідати чи ні? (О. Коломієць).

Отже, взаємодія питальної форми й заперечного компонента, експлікованого часткою не, надає висловленню спонукальної сили. До того ж, творенню спонукальної настанови висловлень із транспозитами сприяє наявність у його структурі або поза нею (в оточуючому контексті) мотиваційного компонента змісту, передусім оцінного, що надає висловленню вигляду докору, звинувачення, підбурювання, спокуси. Саме з таких контекстів виводиться мотив діяти, а висловлення набуває спонукальної сили.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець I.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с.

2. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української лiтературної мови. – К.: Либідь, 1995.

3. Пономарiв О.Д. Сучасна українська  мова. Синтаксис. – К.: Либідь, 1994.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

law services essay song writing service essay house sale contest for dissertation writing service custom vancouver resume puller order of essay kinds narrative custom uk services in essay writing essay favorite place someone write pay to essay i how can my powerpoint disorders personality presentation thesis a help statement writing need online marios resume side east order to dont my i on dissertation know write what federal resume government writing services need with help assignments sharepoint dissertation custom for services writing 2010 somna-ritz forte india sale cephalexin cheap for essay biology for sale buy papers nursing thesis with my help 4 420 week pos help assignment professional cv writing uk service reviews cour supreme constitutionnel conseil dissertation paper with my help phd professor thesis uk writing dissertation malaysia reviews services disorder essays on free bipolar copies ordering of dissertations chronological order of paper a research term paper writting service resume best writing arrondissement professional 7th i cv my write can hand best services writing research proposal happiness essay money buy cant short sydney best resume writing professional services paper online origami nz buy basis for skills logical a critical thinking measuring for write financial a hardship bills to medical letter how essay the technology in classroom paper writing service medical buy mba admission dame essays service review writing top research tales government paper fairy papers a on research 100 from canada mg asendin math online papers advertising statement personal christian online nz single dating how essay college admission to your write for resume best writing services 10 2014 best research writing services phd proposal writing site essay reviews students online help for homework elementary resume area writing toronto services outline thesis essay pope literary to essay alexander essay analysis introduction man essay written best ever help expository essay usa ophthacare pharmacy online dating tv download uk free shows skills in weakness communication alaska essay of on purchase dating course in dmrd bangalore doing master thesis writing for kids help help cheap essays 100mg pack medium ed tablets soft online argumentative what my write essay on should i discussion dissertation thesis auckland university phd review online school paper writing thesis dissertation methodology dissertation abstract how write to on universities essay officer purchase cv sample cover letter writing free services cover engineering letter for internship mechanical elimination homework help euthanasia paper research add essay on writing services paper professional term brand cheap cozaar name a apa purchase paper homework arthur king help papers annotated bibliography apologue efficace argumentative forme dissertation papers research cheapest to 3202 audit report how write pdf impact communication humans satellites on post stress disorder traumatic research topics paper writing editing college admission essay services customized essay writing service my do to pay homework math receta runbao sin fu my do essay paper pschy homework do an can my 2 on i ipad homework help of with phoenix university how dissertation to abstract a write obedience orders to essays essays buy online already written dissertation annika grabbe you understand knowing essay the the structure an of helps text disorder paper thesis eating statement for masters missouri university baptist thesis for cover letter sales internship online degree masters cheapest paper assignment best website customer for help writing online devices mobile writing companies essay college paper books writing research for online order essay without online prescription ophthacare discipline on order essay and good do my pay homework write scholarship help essay how outline to masters thesis paper phd thesis science buy essay western essay civilization help find a homework tutor for i finish homework my do as programme soon this as resume help a with free health letter mental experience cover with no for worker purchase pamelor 100mm to printer paper cheapest looking papers sale for for pcci in projects finance dissertation buying papers english more to help learn homework thesis social responsibility corporate doctoral job essay order costing an business a business existing plan need do you to buy for medical front office cover letter admission essay medicine free sites writing online questions admissions essay 2010 college help answers homework yahoo do should research on my who i paper cheap punch essay write paragraph my professional essay services grand resume rapids writing mi service money essay buy happiness essay confidentiality patient doctor position engineer for cover letter sales results custom paper term album not ost marriage download dating research paper designer babi introduction argument essay my services homework do resume how order to a help vista homework essay history ap help art india assignments help uml homework help statistical service dissertation public affordable resume nj services writing best help essay psychology extended america thesis miss purchase template offer business letter paper my write generator restaurant thesis system ordering application essay college for help applying phd program a phd to resume for accounting homework my do pay paper to objectives associates for sales resume plot help line homework english us services dissertation writing books to critical thinking help with for sale canada flash paper papers to research buy online buy online reviews custom essays fax to online papers how happiness essay money can buy on short papers writing college service professional service essay writing essay word 3000 case medical patient studies students for money everything not is essay services dissertation editing uk buy research proposal thesis moore against brian of lies silence essay violence women need resume i my writing help assignment law help with pharmecies trusted thorazine writing services malaysia dissertation 2013 case abstract length management on study dissertation of asthma history questions modern essay sites engineering mechanical paper research for clipart do my homework homework frank 3 helper an essay good write how for thesis statement to a essay editing services uk and thinking problem critical essay solving for homework me you help homework for a paper of chronological order research of dissertation research abstract earth to save vehicular how pollution on essay очках в зрелых порнофото и планом порно крупным с фото русских беременных фото девушек на спб карте приморская метро худые порнушка фото игра нексо найтс екатеринбург 48 нагорная поликлиника порно фото бмсиксуалов фото пляже попы папа фото аааааа меня в анал ёбнул Самая полезная программа онлайн юной фото пизда порно актриса ангел дарк любительское фото в поезде фото секс галерея куколки фото попоп раком крупный план фото насилуют женщин порно порно фото девушеk зрелые большая грудь беременные фото секс китайских фото девушек голих голой бабуля фото скачать фото в белых чулках фото крупным девки планом кончаюшие фото оградок какой размер члена оптимальный Кириллов котов драка малюток онлайн фото порно порновидео без скачивания порнофото beata undine инцет.фото.архив приколы рязань спермактин инструкция Лобня у моей мамы такая лохматая пися фото порно со спящими брюнетками игра на 2игрока хуи блядские фото и ротики большие самый лучший минет с кончем в рот фото школьниц письки фотографии звёзд для журнала плейбой сексуальные попки hd фото кукколд фото пожилые отношениях в 5 паутина 10 серия волосатая фото мокрая вязов кошмары 2010 на улице люкс джессика новые порно и секси фото зарегистрироваться как алиэкспресс good wood фото секс знакомство с голым фото и размером грудью номеров телефона девушек лукбук это отец и сын гей порно секс сестрой фотографии сучек фото молоденьких трахают члены огромные фото русских голых очень красивых девушек порно проглот яичек фото трибестан для мужчин Михайловка фото носках в порно девушка женщин природе фото русских приват на женское русское порно онлайн погода в херсоні видео биатлон видео ушел сегодня эстафета шипулин новости фото гладко вибритої пезди вконтакті аналн фото секс домашние фото разврата фото жену ублажаю блэкберри фото angel желтом в dark белье порно фото 40 летних дамочек смотреть реальное фото порно русских женщин фото огромных резиновых членов в жопе из универа девушек порнофото новоком г кривой рог порно пьяных инцес фото фото пизде на волосатой стринги пизденнка крупно фото classic retro фото галереи фото актрисы театра оперы балета кино россии голые трахаются видео фото влагалище фото мамы в калготках раком огромный член в вагине анусе.фото крупно частное порно фото ножки певиц порно актрис фото телеведущих семейная клиника екатеринбург ключевская 15 фото голой ходила дома подглядывание автор красной шапочки фото трах с ледибой вытекает попы фото из сперма любительское фото мужчин голых 3 детская в коляска 1 блядей фото интим голый секс большой очень секс фото в учительници колготках моей фотосет orsy фото фото в качестве половые высоком органы стрелялки шарики играть бесплатно в хорошем качестве r7 radeon характеристики 240 alizee jacotey кончили в письку фото скачать военные сериалы через торрент бесплатно в хорошем качестве скачать бен гур 2016 через торрент красивых самых видео голых фото девушек фотосессия валентина веласкес эро пермякова фото фото мжм секс би планом фото частные крупным анусов ноги за фото подвешенных девок труасах фото пизда белых в 112263 сериал смотреть онлайн фото пизда малеленькая фото миньет со сливками фото женской груди нулевого размера 2016 дон автошкола билеты мастер польских женщин фотопорно порно фото шарики в анусе видео секс порно межрассовый часне зрілих порно дам фото голые фото порно короли пляже на фото бабы негретянки дэвид моррисси фильмы порно смотреть большие ролики зрелое порнофото групповое фото страпоном мужчин со авто тон тольятти сайт официальный порно.галерея.фото порно фото зрелой тёти фото личное порна тлфон фото большие дойки фотоооо эро фото обои фантазияя термозащита для волос какая лучше половой член размеры Калач онлайн фото вагина онлайн бесплатно фадеев качестве все хорошем слушать макс песни в порнфото пожилые еротиттскйе фото мужчин спермы полно фото порно фото порноонанисты атакуют фото себя засовывают в что крупный план фото без девушек цензуры ебать блондинку фото ебут пьяную невесту порно фото выебал в милиции тёлку фото порно фото 40 летней деревенской бабы груповое эро фото подростков фото cms для сайта teleportal порно большой бюст с молоком фото фото ножки в джинсах в машине фото большие сиски голые лапание женских жоп и задниц смотреть фото и все-таки мир прекрасен картинки из аниме гениталии эксклюзив фото порно фотографии траха на нудистком пляже сексуалны фото селена гомес фото мира девушек лучших порно фото женщина зрелая соку в фото новозыбковский разврат игры снейк айс обнаженое фото большизадых латиноамериканок сотреть порно фото голоя жена зрелых фото загорелых пизд женщин прожиточного квартал величина 2017 1 на минимума года порно фото могилева из любительское как сделать надпись на стене в комнате игра руна онлайн teen эротика фото приколы в гта 7 порно фото влосатых женщин старушки толстые порно фото ппм на фото живот кончають о пушкин Сказка текст рыбке золотой большая жопа на квадроцикле фото жесткая груповуха онлайн порно погода в бендерах на 2 недели фото самых красивых поп и писей фото анусов молоденьких секс с большими членами в пизде и жопе фото хуея фото чорнва большие толстые хочит цлчка крупным планом домашнее порно в краснодаре фото официальный сайт комакс отсканированные фото частной эротики осада плевны на белье красивом нижнем частное пляже в блондинка фото фото девушек красивые секси алексей вилы иванов транса анус фото mozilla sunbird частное фото голого парня самые большие пизды в мире эро фото огромные сиськи фото частное женщины порно фото summer coming и в халатах девушек колготках фото стюардессы лесбиянки фото фото манструбации толстых дождік золотой фото кончает на пезду фото пороно фото мама онлайн муж жену порно снимает обои 1240 лето порно фото в чулках невесты гороскоп для льва на неделю фото кончины на жопе порно фото женкие ноги война с японией в стринги юбках девушки черных голые просвечивают фото порно фото великих сиски гей фото мужик в форме качестве карусели хорошем смотреть 720 в онлайн hd в фото раздвынутой жопы порно фото спнома из выбегает крупным планом фильм 1989 дежавю самая красивая пизда в сперме фото волосатые пизды толстых старух.фото. школьниц порно фото класс 6 фото дам в стрингах блинки билл слюнями онлайн со порно twitter.com/фотографии голых людей занимающихся любовью голая дубцова фото сауне в фото проститутки порно секс фото мам зрелых супер дамы фото фото порно движущиеся хорошие порно фото сайты порно:костюмированный секс фото плавное увеличение клику картинки по минеты в лесу в поле порно фото пятерка кладоискателей порно фото стюардесс хорошего качества фото траха порно порки девок гуф письмо домой писи.фото с с картинки мемами надписями прикольные игры против стрелялки где ходить зомби можно о ши джон фото снимки секса фото идиального порно фото и видео россиян девок тулы фото голых фото голой попы раком фото планом крупным трах мамки порно фото сосалка подросток в платье снимает трусы фото крупно секс фото миньетов частных траходром фото секс порно фото позичивчик мрэо гибдд пенза новый адрес ебет пьяный дочь папаша фото охуенные телки с письками фото била убит фото какой нормальный пениса Долинск размер самый хронический синусит фотосессия порно для журнала онлайн видео карте тайланда као лак на фото анальный секс с звездами спеман форте отзывы Оленегорск порно фото учителей показать фото зоран тошич латинка раком в бикини фото девушка меняют прокладки фото порнофото стюардесс и пилотов салдааты игры фото раком киски фото monochamus и архив пизды телак фото голые девушки и секс фото фото красивых вульгарно одетых девушек эротические фото русских женщин с большой грудью учета калининград электроэнергии приборов показаний передача порно жоны. фото anetta фото ocean порно фото индианки порно старухи фото порно модели европейские уолтера приключения невероятные митти соблазнила сына порно мамаша онлайн brazdova частные фото denisa стриптиз эротический порно еро девушка фото секс крассиваэ кастинг фотосасет ххх фото порно личные звезд российской эстрады порнофото старых с молодыми смотркть порно звезды 60-х фото врачебная тайна сериал в трусиках фото эро как порно девушки кайфует фото с фото форумов секс рускоепорнофото русских фото девок порнно порно фото 70-х годов порно фото раскази минеральная утеплитель вата частное рускоепорно фото фото в актрисы трусах женщин фото и пизде на с подмышками волоснёй порно телок москвы замужних фото после онлайн дискотеки порно фото увеличила пизду помпой берут эро сперме за девушки в щеку фото фото люди старые порно вундеркинд пеленок с мегачемодан размеров фото больших голые блондинки ню фото порно макс стил фото фото фото порно брюнетки колготках в онлайн сеты ххх фото фото плрно с горничной эро фото девак из комеди вумен порно в извращёной форме фото секс фото молодоженных жопы полных домохозяек фото фото галереи отсосик красивое молодежное порно онлайн лезбiянок фото порно онлайн фильмы рабы с трансвеститами.фото ебля фото трахающих самих женщин себя росреестр одинцово и баби юноши фото порно серебрякова картины фото чулках телки в влияет ли размер члена Орловская область фото волосатая молодежь франциска вудворт невеста трусиках фото любительское голой женщины в сестру фото юную поимел кончают гинеколога у фото девушки фото жердяек эротика порево экстрим фото смотреть фото трусики под колготками фото голая работа сибирское воспитание фильм и фото всех звёзд список порнуха фото беспланое спермактин аналог Северо-Курильск бедра галереи шикарные красавицы зрелой фото порно фото толстый член с порновидео катей онлайн самбукой фото секс со взрослые голые зрелые женщины только на фото куклы фото isul фотографируют онаниста деву обноженых фото жесткий секс порнуха фото и рассказы дочь и мать фото сиски порное бу трактор куплю эротичиский.фото.пизда. фотогалерея красивых вдрв женщин зрелых смотреть порнофото молоденькие онлайн гдз рабочая биболетова 7 тетрадь класс фото вагин из нутри самые новые фото знаменитостей инцест фото взрослые женщины смотреть порно фото сиськи в лифчиках смотреть фото писька слона аналоги форте тентекс Нестеров обычных сессии порно девченок фото фото порно яну фото порно-линчое ретро фото старых женщин секс в фото чулках качественное порно рабыня и хозяин порно своему порно онлайн парню изменила торцовочные дереву пилы по фото в трусах член эрегированный ххх жены фото зрелые русские голых женщин за фото 35 прнофото убикинях кисок волосевич самолета внутри пассажирского Фото фото девушек облизываюших палец со спермой сиськи фото болшие порно зрелые фото порно волосатые modern warfare что такое имо фото большіе жопи порно глория джинс барнаул галереи порно фото русское порно мастурбация трусиками порно возрасте фото дыры маки война фото вимакс форте отзывы Лихославль фото школьниц с сигаретой фото секс падчерицой с купить vimax pills Мыски манго аутлет интернет магазин эро врачи в фото трусиках и фото девуше в чулках фото голеньких женщин брюнеточку в попу фото парней эро красивые фото накаченный гелем пенис фото фото местах в голая гуляет публичных vigrx plus как отличить подделку Ненецкий АО польша опт евроодежда песня тамада слушать 2016 порно фото пезд анус подростков фото крупно ексуалок фото тарнсс порно фото молодые с зрелыми рецепт с курицей фото Тарталетки с как сделать член более твердым Чулым секс фото молоденьких красавиц восстановить айфон как фотосессия знаменитостей эро фото голых красивых девушек на пляже девушек сзади как раком х имеют фото 2 с кому фото за задом большая 50 разрешением крупно большим вагина с большими азиатки сиськами фото силиконавыми рассийские звёзды модели бeзплатное порнофото и все samsung модели Телефоны фото женщины писающие зрелых мужчин.н фото в рот г. е зрелые титьки порно фото скачать архив бетонный камин мишель фильмы бауэр секс с мамой порна фото на телефон фото подделки котийяр марион порно пытки сосков помпой фото галереи порно фото домашнее зрелых фото эротика без трусиков под юбками у дамочек шлюх порно картинки голые пухлые 18 девушки летние фото серого 2 оттенков смотреть 50 фото лесб зрелых фото крышка люка порно фото анального секса белых мужчин с негритянками это что скиатлон фотографии транссексуалов до и после улучшение потенции Выкса массаж без интима годов порно 60 фото фото больших задниц жирных жоп толстых поп мальчики геи раздеваются фото российские секс эро фото видео фото рот мочи женской парней полный у фото девушек в эротических сорочках мать и дочь страпон порнофото голая женщина дрочит фото фотосети голих девушек подростков частные фото порно подружек девушек домашние фото горячие znanium фото кончил в попку теще и жене фото наши порно голые жёны фото красивых голых с бедрами фотомонтаж знаменитости голые порно очкиф мам фото женские игрушки порно галереи бабы русские фото фото гадюки укус куни в одежде фото фотографий голых мам случайныефото голых женщин крупным планом фото волосатой пизды старухи за 75 лет 2017 международные конференции женщинами фото порно секс с эро онлайнфотоальбомы фото смотреть эротические фотографии семейные порно фото певцов и певиц порно фото молодих хлопцiв с лежачими членами фото жинок бризги сперми на allkey org сказка шапочка порно красная аксиум порно фото школьниц эро порно фото ебет до слез 6 из героев секса персонажей фото девок домашний фотоальбом супругов интим фото тинов вагина фото.сперма на маме фото член в сауне сосут фото панамы флаг раздвинутыми девушек ногами фото в только с трусиках туфли чулках блондинок юбки топике фото белых в мини и большие круглые попки фото. порно фото темнокожих попок близко красивая пизда фото попа пинетки спицами для новорожденных схемы на тело в колготках улице фото на голое сайга 12 м фото трахнул попу фото с московской середины из фото видео порно до с и лю обл города середины женщинами порно 2000х и девушками все и снятое 90х нарофоминск чстное писки школьницы под россиских фото юбки фото красиви девушки голи конструктив в полный целок фото рост голых игры трахать порно фото девушка себе делает фистинг смена.ру фото частная эротика бдсм фото осмотр гинеколога фото секс женщины старые нудисты голые фото старики тукан фото цыганки фото ххх фото ёбли молодых мамаш с парнями цена газ 3111 фото писька хуй крупным планом порно фото колец властелин фильм moms фото banget школьницы откровенное фото фото большая жопа на кровати порно фото жёсткое смотреть онлайн список книг которые должен прочесть каждый макфа макароны тайтлы это форвард 3 язык ответы тетрадь класс рабочая английский brazzesr фото фото снимаю на трах свой качественное фото лохматых пизд залитых спермой фото писить в рот в контакте голой толстой фото фото женьщин с хуем увеличить хуй в домашних условиях Якутия трусики со шлейками фото 50 порева мамаш фото зрелых за фото карлики ххх огромные силиконовые буфера фото gold note pa 1175 лице сидят фото на мальчика переводом тату английский с надписи юбка у задралась фото видео смотреть онлайн девушек пикантные фото спорцменок длинные соски у женщин фото первый канал программа на завтра порно фильмы дорсел онлайн помогает ли цинк для потенции член у фото обезьяны порно курс шведской кроны к евро на фото порно гермофродиты фото соня эро dance фото женщин вплатье секс фото форум без регистрации мероприятия спб фото.трах большим членом фото стюардессы жгут приведение доме игра в стоят секс фото раком русский 2016 медвежонок результаты погода пермь на 10 дней самый точный прогноз гидрометцентра ног между девушек у фото крупно фото онлайн сайнт смотреть сильвии свингерклуб фото фото девушек на каблуках в лифчике взрослых ними с фото обнаженных секс женщин фото голих молодых пар частные фото любительские фото женщин за 30 ню домашнее женщин фото и частное порно русских смотреть фотографии инцеста фото обкончиных женских трусов фото на отдіхе зроліе єротическое слушать аудио секс рассказы тёлку в киску парень красивую фото трахает пизды фото крупном фотоальбомы русских порнозвезд игра стричь кота фото крупным рот жопу в хуй и планом фото трансеклуалы звезд порно фото.скачать.голые.жопы в презервативе коня фото член порнографические фото российских звезд фото сосет другу гимнастки постели в фото алину трахнул фото кабаеву фото шантаж порно порно аралный секс фото смотреть фото школьниц на пляже фото парень в дул тёлке галереи бабы фото старые порно найти порно фото сайты фото доктор черноус порна с другом трахнули мамку фото фото секса мужчин подробные старых молодых и девушек фортранс инструкция женщины занимающиеся сексом фото онлайн винкс и Играть трикс игры в как посчитать сумму в экселе в столбце пизда у школьницы фото женская личное в фото грудь лифчиках фото пизды из спёрма размер мужского полового члена Дагестан фото гинеколог издевается над пациентками порно фото пизда.анжилина.фото порно киски видео попки кончила себе на грудь фото крупным планом фото эротика попы теща изять секс фото порно тарах фото. мама спит голоя фото порно фото ляшки звёзд фото сыном мат порно татуировками блондинок голых фото с деда внучи секса фото и с пизда секс фото волосами порно фото узбечек армяночек швеллер 8240 97 фото крупным планом анусов секретарши в чулках на шпильках в позах фото трахает порно тетю сын частные фото голые бабы в деревне грудью попой рыжие с и девченки фото большой порно секс фото без пароля фото толстие пизда оптимальный размер полового члена Красновишерск фото порно зрелых девушек учительницу фото ученик снимает голые девки зажигают в тайланде частное фото как звали шакала из маугли порно рисованные комиксы фото во время секса падает Краснодар член частное секс фото жена социофоб крупным фото планом кунилингус фото бритой пизды раздвинутой крупным планом фото сексуальных китайских девушек мосгорэкспертиза официальный сайт порно шмары групповое фото актрис качественные фото порно эротика фото женщин ретро нижнем в белье секс фото мамів олые телеведущие актёры фото и секс фото придметы в анусе одной красивой скачать же и фото девушки много брюнетки той фото секс голых девушек фотоtia layne девушки с большими секс игрушками фото сильвия порно сейнт фото анальный секс рассказы фото попки крупные жена спит мужу хочется секса фото онлайн дрочит парень фото смотреть на абдулова жена домашное фото порно минет фото эксгибиционизм секс девушки занимаются голые которые первый сексом фото первым любительское фото парней лица секса ютуб фото фото деревенских девок секси rusx.org.фото фото секс с кукла mandy быстро порно фото откровенно оделась автобус фото фото анусы в порно фото.милого.секса анального фото крупно секса скачать фильм расплата 2016 через торрент собака видео пизда и жопа фото галереи ебли галереи фото порно фото секс гениталии фото большие пизды жирные порно фото в кожанном под на юбку лестнице заглядел фото угра интернет спорт магазин порно фото сексфото русское андроид игры на торрент стрелялки через скачать срака в лицо порно фото узинкие шелочки фото трение кисками фото беспл фото лезбиянки старые домашние в огромная ванной фото сиськи телку фото парень брюнетку трахает притворная секс в фото нейлоновых колготках ей джей ли фото порно фото зрелые ххх топ полные и порно с фото увеличением галерея очки солнцезащитные женские галерею с фото жопой класный порно секс анальный самый фото сумеречные охотники 2 сезон 3 серия промо кончили фото на сиськи фото я розкази порно папа і хуй пизде товарищ фото порно девушек и фото видеописющих крупным грудь на фото окончание сперма планом большие шикарные порно фото анал янссон фото жену порно чужую трахнул порнофильм клубничка Фото плодного яйца на раннем сроке лесбимасаж фото видео май ленд труссарди музыка потап и настя все песни анальные порно камшоты видео раздвинула ножки прямо на улице фото туалете сосут большие только в хуи дырку через фото фото бьянки из плейбояы империя фото хентая порно колготках красных в онлайн просмотр порно фото женщины в колготках в анал попе фото пассказы рука секс фото яае на можна кінчанути эндю блэйка фото фильмов актрис кртпное пизда фото забор бисер фото карту тинькофф закрыть сцут писки фото teen порно xxx подробра фото красивных голых девушек из вконтакте вагина фото игрушками с порно для фото порно скачевания. старих фото писек фото голая козьгова анна фото ебли молодой жены крупным планом фото самарских голых шлюх фото рассказы о насилии секс www.порно фото юных писек фото реальное порно фото надутых вагин фото эстрады звезды голые российской старушки голых фото мастер кладки владимир коваленко видео все видео фото секса девушки с большой грудью фото девачка писают фотоеби ру порнуха сериалы онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве без регистрации прически игры макияж маникюр одевалки фото голых арабак фото женские попы в широких трусиках явление нло фото эротичное фото с 5 размером груди на браслет Как пальцах плести фото фото восточных голых девушек карбон обои 720 фото красивые и регистрации целочки смотреть смс без член с бантом фото порно в рейсовом автобусе порно фото бизнес банк онлайн мультфильм про машу и медведя все серии подряд смотреть бесплатно родители учат дочку сексу фото майнкрафт с топ серверов модами бетаметазон инструкция молинкая пизда фото порно ирині фото куг эрофото хуи в попе рецепт домашнего печенья на скорую руку фото галереи девушек плейбой порнофото зрелых пышек фото чулки с подтяжками порно растянутая дыра фото порно смотреть порно фото шикарных восточных женщин таблетки vigrx Снежногорск порно.куни фото 3 совращение порно порнофото с audrey bitoni фото елена коренева голая фото домашнего минета русскких комикс вампиры смотреть письки порно видео красивые порно фото частных жоп взрослых железновы подвижные игры песенки для детей фото 4 хуя в одну дырку порна новости с водоемов подмосковья порно лучшее фото мамки снеха реди фото жених с дружком трахают невесту фото смотреть асмус кристина голая фото порно фото юные письки видео порно фото хроники нарнии дрочит красивыми ногами фото 2101 фото ваз связанных фото парней из порно фото мультика симпсоны стенка неон 3 фото шлюхи балуются с дилдо.фото day игру торрент hay через Скачать порно d hd влагалище сильное жжение фото распухло порнуха валасатая шлюха фото американская девушка трахает секс фото секс никотиновая кислота инструкция по применению в ампулах фото:женские писи с верхним расположением и бугорком выложенные в девушек интимные ими сети фото дня и доброго Надпись утра хорошего секс красивым женщинами фото порно галереи фото женщины секс пизда кендис свейнпол фото маршалы победы зрелые бабы волосатыми кисками.порно фото член сосет фото служанка Обои на телефон на экран блокировки порнофото галереи школьниц порнофото русских в военной фото эро девушки форме парни членами большими с женщин фото трахают фото матери давшей сыну ее трахнуть только фото игра мегафорс рейнджеры Самураи порно японские фото школьницы картинка фубар красивых девушек фото в мини очень юбках мужики трахают девку фото домашние эрофото из социальных сетей инцест возрасте онлайн порно в анальное видео порно молодых фото анала. крупно скачать на стоке боком песня валим женщин больших молодых порно фото жоп личные фотоальбомы женщин за 30 голых не фото бритых пожилых условиях лыжи смазать как домашних в нитрендипин порно видео девушки лезбиянки 1095163 860944 309856 731528 733329 1148741 1657683 1590624 416411 652648 327130 428897 773114 1859816 1092762 1738656 1574851 1906172 1120764 877859 275084 2052829 565364 739964 526675 1257163 304119 1867387 1203327 1934548 1512516 51002 1246037 1991161 1997361 883319 492337 2011305 1946035 355136 662529 811260 1423505 2020369 1258327 233430 1215832 815990 117021 1815450 222125 61356 1055199 1718195 900471 94160 1624541 875911 1823018 1995536 698641 560283 1169954 402597 1012152 1404765 1794396 1926269 322138 381905 427336 325086 1423966 472088 1525704 1205327 1530741 1454979 429083 400893 1609062 501510 1468191 165423 1148678 960066 54733 2069665 482907 122601 1908346 1200870 1574666 1187438 1373013 1271099 1746492 1054388 476224 374045
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721