ПИТАЛЬНА ФОРМА ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

Мясоєдова Світлана Вадимівна, Попова Наталія Олександрівна

Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого»

м.Харків

Анотація

У статті проведений аналіз структурних, а також лексико-семантичних особливостейпитально-спонукальних висловлювань сучасної української мови. Встановлено, що питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Зʼясовано вплив прагматичних чинників на формування спонукального значення питальних речень.

Ключові слова: непрямі спонукальні висловлення, питально-заперечна форма, прагматичні чинники, спонукальна сила.

                                                     Аннотация

В статье проведен анализ структурных, а также лексико-семантических особенностей вопросительно-побудительных высказываний современного украинского языка. Установлено, что вопросительно-отрицательная форма высказывания, взаимодействуя с разными формами времени и наклонения, а также с формами инфинитива, служит формированию побудительного значения вопросительных предложений. Выявлено влияние прагматических факторов на формирование побудительного значения вопросительных предложений.

Ключевые слова: косвенные побудительные высказывания, вопросительно-отрицательная форма, прагматические факторы, побудительная сила.

                                                     Annotation

In the article the research of peculiarities of the structure as well as lexical and semantic peculiarities of the interrogative imperative utterances of the modern Ukrainian language has been made. The analysis has revealed that the interrogative negative form of an utterance in conjunction of particular tense and mood forms as well as the infinitives helps to create the imperative meaning of an interrogative sentence. The influence of the pragmatic factors on forming illocutive meaning of interrogative sentences have been studied.

Key Words: Indirect Illocutive Utterances, interrogative negative form, pragmatic factors, illocutive force.

 

 

Серед  різних засобів вираження спонукальності, які не пов’язані із вживанням спеціально призначених для цього імперативних дієслівних форм, особливо вирізняються питально-спонукальні речення – завдяки  їх  об’єктивній складності. Той факт, що спонукального значення ці форми набувають передусім у складі питальних речень, не дістав висвітлення й задовільного пояснення, що й зумовлює актуальність цієї статті.

На відміну від власне питальних речень, основною функцією яких є запит інформації, мета питально-спонукальних речень – спонукання співрозмовника до дії: мовець очікує не відповіді на своє запитання, а певної дії співрозмовника.

Опис питально-спонукальних речень становить важливу складову аналізу речень за метою висловлення – важливого розділу класичного вчення про типи речення. Так, М.У. Каранська, характеризуючи ці конструкції, звертає увагу на те, що, оформлені як питальні речення (вони містять питальну частку чи), вони виражають пропозицію або заохочення:

Чи не пора тобі, хлопче, взятися за розум? [2, 17].

На існування питально-спонукальних речень, які “мають у собі спонукання до дії”, вказує також О.Д. Пономарів [3, 41]. I.Р. Вихованець вирізняє ці речення з-поміж інших питальних речень як клас невласне-питальних конструкцій, які можуть значеннєво зближуватися зі спонукальними й виражати ввічливе спонукання [1, 145-146].

Констатуючи факт існування таких речень, синтаксичні описи разом із тим не містять аналізу ознак, які забезпечують вираження в структурі питальних речень спонукального значення. Осмислення цього явища передбачає уточнення уявлень про їхню організацію: вивчення взаємодії  властивих цим реченням ознак – як формальних, так і лексико-семантичних, які забезпечують дію цього специфічного мовного механізму.

Хоча питально-спонукальні речення як своєрідні явища мови і мовлення не описані сучасною синтаксичною наукою адекватно до сучасного погляду на природу речення, однак новітні наукові досягнення відкривають можливості різнобічного аналізу розглядуваного виду речень. Спиратися при цьому слід на визнання речення багаторівневою одиницею, форма й семантика якої становлять відносно автономні аспекти організації, корелюючи з функціональними особливостями. Диференційований підхід до аналізу речення дозволяє розв’язати питання, які впродовж тривалого часу дискутувалися синтаксистами й не отримали адекватного тлумачення. Так, розмежування явищ форми й змісту, аналіз формальних і семантичних ознак стосовно до функціональних особливостей висловлення відкриває перспективи осмислення граматичної природи питально-спонукальних речень. Чому мовець обирає саме питальне речення для вираження спонукання? Що забезпечує сприйняття речень, які мають усі формальні показники питальних конструкцій, як спонукальних? Відповідно до розчленованого уявлення про організацію речення відповіді на ці питання  слід шукати в асиметрії форми й змісту питально-спонукальних речень. Такий аналіз передбачає виявлення мовних засобів формування спонукальної семантики в конструкціях, формальна організація яких відповідає іншому комунікативному завданню. Закономірно постає також питання про те, чим зумовлене вживання одних синтаксичних конструкцій у значенні інших, – питання, що доводить доцільність прагматичного аспекту.

Як з’ясовано в дослідженні, далеко не всі питальні речення за однакових  ситуацій мовлення набувають імперативного значення. У функції спонукальних уживаються питальні речення, яким властиві певні структурні й лексико-семантичні ознаки. Це такі ознаки, як, наприклад, уживання в їх структурі модальних слів, зокрема вставного модального слова може, наявність модальних часток хіба, невже і т. п. Окреме місце посідають питально-спонукальні речення, в основі яких лежить заперечення.

Чи не найважливішою виявляє себе така ознака питальних висловлень, як наявність модальних часток. На цю ознаку питально-спонукальних висловлень не раз звертали увагу дослідники синтаксису. Зокрема, М.У. Каранська вважає, що формування спонукального значення в питальних реченнях створюється часткою чи не в сполученні із складеним дієслівним присудком [2, 17]. Зіставлення речень, які мають той самий об’єктивний (диктумний) зміст, однак відрізняються модусом – наявністю/відсутністю модальності спонукання, – засвідчує, що визначальна роль у формуванні питальними реченнями імперативного значення належить заперечній частці не, позиція ж частки чи є факультативною. Пор.: Тобі пора вже збирати речі? – запит інформації, тоді як Тобі не пора вже збирати речі? або Чи не пора тобі вже збирати речі? – спонукання.

Факультативність частки чи пояснюється тим, що вона разом із інтонацією оформляє висловлення як питальне, однак порівняно з інтонацією відіграє роль другорядного, допоміжного, а отже й необов’язкового засобу. Природно було б зробити висновок про те, що в аналізованих конструкціях маємо не одну частку чи не, а дві: питальну частку чи, факультативну для структури питальних, у тому числі й питально-спонукальних речень, а також частку не, яка вносить у зміст висловлювання заперечення і тим самим сприяє виникненню модальності спонукання.

У зв’язку з цим спостереженням виникає питання про зв’язок між формуванням спонукального значення й заперечним компонентом у змісті речення, експлікованим заперечною часткою не.  Зіставляючи приклади, неважко помітити, що спонукальність створюється саме завдяки запереченню. Як же заперечення диктує творення спонукальної модальності? Можна припустити, що мовець невипадково обирає саме таку форму свого звернення до слухача. Зміст його висловлення заперечує певний стан речей. Надаючи висловленню вигляду питання, мовець тим самим ставить під сумнів заперечення –  натяк на те, що він переконаний у протилежному, для нього бажаного. Це й спонукає слухача діяти відповідно до уподобань мовця: з двох протилежних ситуацій обрати ту, на яку вказує мовець. Приклади підтверджують це:

Чи не допоможе мені хто-небудь із вас сепаратор покрутити?(Гр. Тютюнник);

Оля (до Галі). Чи не піти нам краще на Петрову половину?

[Галя. То й ходімо.](В. Самійленко);

Валю, чи не досить тобі?  (М. Хвильовий).

Отже, у питально-спонукальних висловленнях виражається, з одного боку, бажаність для мовця, щоб дія була виконана, а з іншого – можливість її виконання слухачем: про бажаність свідчить зацікавленість мовця, експлікована питанням, можливість же випливає із ситуації вибору з двох альтернативних варіантів, які належить здійснювати слухачеві.

Констатуючи це, не можна не відзначити, що заперечення, яке являє собою важливу семантико-синтаксичну ознаку питально-спонукальних речень, взаємодіє також з іншими граматичними й лексико-семантичними особливостями цих конструкцій. Так, специфічну граматичну ознаку питально-спонукальних речень становить уживання певних дієслівних форм, як-от: питальні речення з формами інфінітива. У складі цих речень інфінітив займає граматично незалежну позицію, що визначає тип їх структури: це односкладні інфінітивні речення. Відомо, що в цій синтаксичній позиції, тобто в ролі головного члена односкладного речення, інфінітив виражає одне з ірреальних модальних значень: наказу, бажаності, неможливості тощо (Мовчати!; Вдпочити б!; Його не наздогнати!). Взаємодіючи з питально-заперечною формою речення, інфінітив набуває таких відтінків спонукального значення, як пропозиція або заклик до спільної дії, наприклад:

А чи не заспівати нам, Іване, бо на душі неначе чорти горох молотять

(В. Самійленко) ;

– А що, браття! Чи не послухать нам цієї ради? – спитав Микола в своїх товаришів (І. Нечуй-Левицький).

Можливість формування спонукального значення в питальних висловленнях виникає завдяки тому, що вжиті в них дієслівні форми, хоча й не мають значення імператива, однак не суперечать окремим його складникам. Так, модальності спонукання як ірреальному модальному значенню відповідають передусім форми умовного способу:

Чи не дали б ви, діду, трохи зілля? [Щось у грудях у мене, то я хочу натерти] (А.А. Дімаров);

[А що ж, приятелю? – каже Шрам далі. – Хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да, може, тепер година щаслива, щоб її занедбати:] чи не оддав би ти своєї Лесі за мого Петра? (П.Куліш);

                                                    Мотронко, чи не пішла б ти зо мною у танець?

                                                    [Ходім, потанцюймо] (П.Куліш).

Форми умовного способу в складі питально-спонукальних речень транспонуються в сферу спонукальності тільки в тих питальних висловленнях, що містять заперечення. Ужиті без заперечної частки не, вони втрачають спонукальний смисл і виражають запит інформації, пор.:

Чи дали б ви, діду, трохи зілля?

Чи оддав би ти своєї Лесі за мого Петра?

Мотронко, чи  пішла б ти зо мною у танець?

Із питально-заперечною формою висловлення можуть взаємодіяти також форми дійсного, тобто реального, способу, насамперед форми  майбутнього часу: у певному сенсі вони протистоять іншим часовим формам як такі, що називають ще не здійснену дію, а відтак – нереальну на момент мовлення, наприклад:

[Прошу пробачення. В розбите бандою вікно вривається вітер і пасажири вимагають, щоб я їх перевів у інше місце.] Чи не дозволите використати купе дипломатичних кур’єрів? (М. Хвильовий);

Чи не нарисуєте мені портрет одної панни? (О. Маковей);

А чи не скажете, – до слідчого почав, – що мені грозить тут? (А. Тесленко).

         Таким чином, питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Питальні ж висловлення, у яких відсутній заперечний смисл, також можуть сприйматися як спонукальні, але цьому вже сприяють не формально-семантичні, а прагматичні характеристики висловлення, а саме його співвіднесеність із ситуацією, за якої мовець не допускає відмови слухача.

Так, форми майбутнього, теперішнього й минулого часу можуть в окремих випадках виражати спонукання як із запереченням, так і без нього. Йдеться про питальні речення, зміст яких співвіднесений зі специфічною мовленнєвою ситуацією. Це передусім ситуація апеляції до оговореного раніше, оформленого ситуацією або існуючого в суспільній свідомості, а відтак і в свідомості слухача, мотиву, коли мовець впевнений, що слухач не відмовиться від виконання дії:

                                 Чув – про хрестики?

                                 Чув.

                                 Не станеш хрестики з людей зривати?

                                 Ні.

Гляди ж: інша кривда забудеться, а така – ні (В.Барка);

Перекажеш бабусі мої вітання? Не забудеш? (з усного мовлення);

[Чудово! Танцювати мало не на вулиці! Так легковажити своє громадське становище!] Чи ти пам’ятаєш, що ти моя дочка, дочка високого достойника великої країни? (В. Самійленко).

Упевненість у згоді слухача підкоритися волі мовця надає таким спонуканням безапеляційності, неможливої для запитань у формі заперечення.

Спонукаючи,  мовець також може апелювати до узгодженої раніше дії:

         Чи ти вже зробив завдання? (з усного мовлення);

 Ось так ти робиш завдання? (з усного мовлення) –

 у ситуації звернення до школяра, який дивиться телевізор замість того, щоб виконувати домашнє завдання.

Другий різновид ситуації, за якої часові форми дієслова в складі питального висловлення можуть виражати спонукання як із запереченням, так і без нього, становить ситуація дозволу, наприклад:

Тепер ви мені дозволите вийти за Петра? (В.Самійленко)

(пор.: Дозвольте мені вийти за Петра);

[Микита. Пане Петре, чи там готово?

Петро (за завісою). Готово.

Стеха. Це воно кумедія буде?

Микита. Кумедія.]

Стеха. А я подивлюсь? (пор. А мені дозволите подивитись?= Дозвольте й мені подивитись)

[Микита. Авжеж, авжеж. Треба, що публіки більше було] (В. Самійленко);

 Ти дозволиш мені піти з товаришем Топченком  на виноградники? (М. Хвильовий)

(пор.: Дозволь мені піти з товаришем Топченком на виноградники).

Таким чином, питальні речення, співвіднесені із ситуаціями окреслених двох типів (апеляції до попередньої домовленості й прохання про дозвіл) функціонують як спонукальні незалежно від того, як вони оформлені – із запереченням чи без нього: їхній зміст є тотожним, пор.: Ти дозволиш мені піти на виноградники? Чи не дозволиш мені піти на виноградники? Перекажеш бабусі мої вітання? Чи не перекажеш бабусі мої вітання? Однак у реченнях без заперечення слухачеві відмовлено у виборі: він пов’язаний обіцянкою, домовленістю, врешті існуючими нормами поведінки.

Оформленими і як заперечні, і як стверджувальні можуть бути також висловлення, які містять запит про наявність у слухача (або його обізнаність щодо наявності), того, чого бракує мовцеві. Інформація про те, що мовцеві бракує того, що є в слухача, спонукає останнього задовольнити його потребу, поділитися з ним або підказати напрям пошуку, наприклад:

У тебе є ручка? (з усного мовлення);

Здорові були, хлопці, а чи тут є стежка через ліс?(В. Самійленко) ;

[“Я скінчив.] Чи є в кого якісь питання?” [І підвелася тоді над юрбою худенька і волохата рука, і хрипенький голосок запитав: “А чи скоро будуть видавать обмундірованіє?”] (М. Бажан).

Мовець виходить з того, що відповідно до морально-етичних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, слухач повинен відгукнутися на його запит. Тому, звертаючись до слухача, мовець не розраховує на відмову. Цим пояснюється те, що такі запити, як правило, інтонаційно оформлені як стверджувальні. Зрозумілою є також їхня близькість у цьому відношенні до речень попередньої групи типу Перекажете мої вітання бабусі?. Однак речення, що містять запит про наявність або існування чогось можуть бути й заперечними, пор.:

У тебе немає ручки?

– пор.: Дай мені ручку;

Чи немає  тут стежки через ліс?

 – пор.: Покажіть мені стежку через ліс;

         Питань ні в кого немає?

– пор.: Ставте питання;

Не містять заперечної частки не  також речення типу Замовкнете ви чи ні?. однак заперечення тут імпліцитно присутнє, пор.: Замовкнете ви чи не замовкнете? Ствердження й заперечення тієї самої дії пов’язане в структурі цих речень із розділовим відношенням взаємовиключення. При цьому стверджувальна дія виступає як бажана для мовця, а заперечувана – як реальна, здійснювана слухачем, яку йому треба подолати на вимогу мовця попри свої власні інтереси та наміри. У таких реченнях виразно простежується негативне емоційне забарвлення, пов’язане з оцінкою реальної дії слухача як небажаної для мовця, наприклад:

Будемо ми сьогодні обідати чи ні? (О. Коломієць).

Отже, взаємодія питальної форми й заперечного компонента, експлікованого часткою не, надає висловленню спонукальної сили. До того ж, творенню спонукальної настанови висловлень із транспозитами сприяє наявність у його структурі або поза нею (в оточуючому контексті) мотиваційного компонента змісту, передусім оцінного, що надає висловленню вигляду докору, звинувачення, підбурювання, спокуси. Саме з таких контекстів виводиться мотив діяти, а висловлення набуває спонукальної сили.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець I.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с.

2. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української лiтературної мови. – К.: Либідь, 1995.

3. Пономарiв О.Д. Сучасна українська  мова. Синтаксис. – К.: Либідь, 1994.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help woodlands tudors social help homework studies on my assignment cheap for do attention on informative speech disorder deficit thames order public for subsidies essay international writing 10 resume services ga best pro essay life his in strives anaya writer to rudolfo essay purchase sr bupron prescription no fees no place online to protonix best get resume tacoma wa writing professional services university requirements essay georgetown application generico online aldactone acquista help homework mcgraw hill plagiarism custom papers no dissertation help get for hr assignment help dissertation retreat writers capella homework online teacher help essay business harvard school me a make thesis stop mg patch 5 smocking in services best resume york city zip writing new help c programming coursework hytrin 50 canadax cheap mg homework teacher help research research anxiety disorders paper assignments write how to Lake City without Sr Theo-24 discount - Theo-24 a prescription Sr mg get 25 Salt research psychology papers for sale ukessay sites writing students how homework learn helps write name my fire in website best custom writing writing service doctor cv essay with writing help english honolulu resume writing services uk help homework writing services arlington tx resume brutality research police best buy centricity study customer case building network security dissertation on line websites homework help pharmacy polo silvo kamagra sale schweiz viagra professional apotheke helpers homework a of child with study case disorder conduct co help uk dissertation is and kim nichkhun dating yoona homework vista help without 36 hour prescription yagara help homework yahoo homework help college textbook free xendesktop dating alternative homework confirmation help free sales for sample clerk resume my write paragraph book report homework help online prescription buying no lincocin shipping free essay help signalman writing professional 2012 resume services buy cant money happiness essay argumentative buy college reports cheap Xalatan online Tuque 0.005% - online buying Xalatan get pills 0.005% La thesis complete nursing works famous their essay and writers a paper buy reasearch geek letter for buy best squad cover help essay writing my with descriptive homework my write i essay without engineers borders contest master pmsm thesis do my informative what on to speech reviews writing resume services professional my writing help resume applications essays college help with on funds mutual report dissertation discover helper homework school case psychotherapy bipolar group study for disorder a psychodynamic of can to someone hire i write resume my recommendation letter for student of mediocre teacher on argumentative racism essay university help assignments buy review custom essays internet harm full dating substances is essays ready mba purchase system hire on essay 500 Suminat online - Suminat mg Lakeland cheapest generic thesis master strategy marketing cheap business plan writers for representative sales cover example for letter dating essay questions rituals sat writing essay with personal help essays piaget essay cognitive development statement llm for personal ks1 homework help buy australia paper online lanterns great alexander research the paper management for order resume sample cheap paper bags bulk tsundere dating kugimiya rie queen purchase a case dissertation study watch intent law order criminal and presentations powerpoint buy to application college help essays buy prescription order endep without homework rainforests help help online dating paper research depression songs on classical intimidating guitar goals essay personal service writing medical manuscript rated writing service best essay essay i resume cover help with letter my and need essay paper buy - custom essays ivoryresearch.com dissertations and help passes homework medical baytown loss weight an order of expository essay prescription without Actigall contents in of order dissertation with homework precal help berkeley division graduate dissertation to one site can someone paper where write a hire of order speech in parts 8 essay premium writers statement services editing personal law school outline classification and division essay violent essay video games paper term customed buy safe pletal prescription buy no writing services in singapore dissertation will paper sociology term du acheter Cataflam fast Cataflam - buy Val-d'Or shipping with online for contrast and compare essays words transition college great application essay online help buy paper term finance essays and in anarchy order politics novel mystery how write to homework do can my tablet with essay should parents help argument homework school service law admission now essay language help homework transfer application help common essay eating on statement paper research thesis disorders disorder presentation powerpoint sensory integration term paper community service help factoring polynomials homework introduction a how dissertation the of to write leadership dissertation motivation and on paper custom boxes sezonas dating 1 babilonas online case depressive major disorder study hesi write uk my assignment dissertation writing service malaysia ottawa engine homework help search gilgamesh essays on does character and leadership how build jrotc essay loyalty customer bank thesis buy scholarship essay assistant put resume for to medical skills a good on 30 day diovan paypal competitions high essay school medical for call cover center letter speech writing writing essay compare and montreal writing service resume professional personal statement mechanical engineering for good bio my write on how do instagram i order thesis promote do communism for brand coumadin name precose order do my i just homework cant success buy for doctoral rules a dissertation operating research paper system in cheap buy online zoloft resume online order 90 malaysia buy paper bags online research buy paper apa write how to paper my custom admissions service essay high homework help languages foreign school me science help on homework a medical statement writing personal vom dissertation ghostwriter de examples letter for associate sales cover custom religious research purchase papers of cancer ovarian symthoms writing thesis phd service uk buy contest essay best homework help online for help history homework ks3 online e hora atualizar dating data weekenddating online past igcse papers allergies nuts homework help website geography online do need online to someone assignment of kind narrative essay free free cheap essays essays sample cheap sample help 2 calc homework writing research services professional data analysis help dissertation online hotline homework help endep preis mountain homework help for freelance hire writers examples of on resumes medical for assistants objectives help thesis in chandigarh and diem dating 2013 ct again help with application essay college order on history resume work writing application essay service college pro life dissertation abortion fetus 8619 essays written essays sontag by susan cheap uk service writing law essay my singapore write essay dissertation of 2011 writing service usa papers cheap term for sale math in games homework help cancer treatment programs dca latex with thesis writing phd state essay keene college help admission between of and order iodine propanone reaction report lab history ok jennifer dating lawrence magazine letter medical for students outstanding recommendation research template brief college college pack essay combo application visits service interviews school cheaper essay are uniforms craighead masters thesis of custom admission writing university essay writers essay review professional ballad help writing a argumentative paper research grade math 5 homework help a methodology dissertation how write to in a blog hire scripted writers for database mit phd thesis help australia resume omnicef online prescription a without buying generic an buy coursework writers log essay in isle sno homework help kim meester leighton zimbio dating phd resume science computer thesis watson robert phd places buy to best essays is what best homework the help website science homework help online online dissertation buy buy your resume word 50 essay help write custom a essay droit dissertation administratif service uk edmonton writing plan business services mcmaster health thesis sci existing business business plan buy service consulting dissertation hospitality industry thesis writing ethnographic phd an resume services writing advertising computer on essay custom website can papers order college you order dissertation new world help library live nashua homework in community kenya short essays service on speech education dns research papers better you learn help homework does and gabapentin itching college essay help supplement persuasive written students essays manuscript writing services hockey identity a develop to mean national as cover letters do at managers look hiring micoflu medication buy where to buy writers essay page 10 essay per per page writers 10 australia essay writing company myambutol buy help dissertation get a hard writing importance essay order writing checker plagiarism online custom manager for cover sales cv letter can write dissertation in a my week i essay order chronological contoh help jeanette simon homework homework help health homework 2 algebra help with care health help assignments social and cover reviews writing letter service help dissertation architecture write hire essay to my someone hour cardura 24 delivery where buy quarterly can essay the i without prescription zoloft buy best buying canadian pharmacy peo order writing university security help homework information coursework with can teachers help cheap social essays for work trainee sales management for letter cover research writing papers online story dating problems radiometric tfk helper narrative homework personal rocket homework boy help papers help with divorce chat homework free help page writing for my someone homework me do writing grant costs services good assistance writing dissertation the gatsby help great homework service writing monster resume reviews shipping free order somna-ritz assistance services dissertation statistical pay someone do your thesis to miles homework in united map helper states research writer online paper compilation dating reports prescription Dayton Aceon Aceon get 1mg - without buy uk help history homework to my motivated never do im homework resume engineer for sales online writing compare will services ligne achetre quebec en au eskalith writing help academic vendetta v good for thesis for hour flagyl shipping 24 essay diem carpe 10 dollars for cheap essay online uk help dissertation essay persuasive writer help assignment project management essays how buy to to b essays college college buy how best helper homework website motivation report employee appraisal performance role dissertation assignment help microeconomics online essay writers personal social grad school statement sample work book buy online Ovral pharmacy professional for resume format sales manager dissertation project finance buy paper cheap service accounting to assignment my do professional myob my assignment do dissertation abstracts anthropology college how to a admissions write paper admission annies college essay 90210 help dissertation apa doctoral buy a reference with professional essay need college admission help student essay service room writing sale accounts essaywriters for Uroxatral pills with page cited help format apa work parent dating widowed intent business of to purchase letter sample questions study essay experience nucor scary case about sonnet me write a for event project business plan continuity help confidential app common essay college paper science computer research help vitamins cnn my with help dissertation check an with cheap e lopid buy writing proposal phd help research professional cost writing services resume homework budget help imagination sociological nede essay quotes for services resume writing teachers best informative essay design web all dating speed glasgow bar euston one and order peace essay about homework romans help chiddingstone executive letter for application sales write my take to college essay thesis afghanistan master where paper buy can i thesis in master insurance constitution unwritten written essays papers help research on sales resume objective examples representative for 2012 resume top writing services essay john adams percentages homework help topics paper for medea cheap business plans shipping fast with sinequan buy online how order order to mail nootrop-piracetam gifts day mother's invalidating purchase templates officer for resume essay forum buy confido mg 20 sale no perscription paper reflection order jessica szohr aaron dating rodgers online essay best service paper malcolm research x on need narrative help writing essay dissertation a help writing need online papers order india prozac no rx buy electronics lab help homework homework do my justice criminal doctoral dissertation help bibliography speeches disorders eating persuasive 9 year help homework for disease that looks like chicken pox in dissertation italian price Mellaril the research eating and disorders papers media on resume calgary writing services best homework sno-isle now help college students websites writing for creative essay academy nomination service high homework school biology help order essay disobeying direct us service writing or cv biology help homework kassel uni dissertation deckblatt without prescription zoloft cheapest thesis uiowa help compare website paper writing buy essay proposal and vitamin deficiency gastritis b12 uk order dissertation pay can do homework someone to i my i help research paper where writing get a can buy writing paper help does what critically examine mean homework australia thesis help electronic essay gadget buy book a report services resume nj edison writing case willowbrook school 3 study essay sat guide writing services content australia help homework public library research outline proposal project dissertation behaviour purchase a dating baiuteii online about smokers tax a pay essay health should papers english online school college and reading proof high my write professional essay wellbutrin place get to best homework help college level term papers help es dating que mindomo yahoo resume 10 australia services top writing best paso resume el buy application 500 tranexamic cyklokapron overdose acid 500mg mg high writing quality custom the essay service best nootrop-piracetam prescriptions no help holt homework course 2 help trigonometry need with homework coversyl tablets from 100mg india essay admission graduate rutgers help caps good argument what wordpress thesis is a essay drop essay best online writer scholarship do essay over writing help for a need free resume reduction on thesis order model service resume of writing naukri family traditions essay water phd thesis on analysis me to tumblr my homework motivate do latino assistant executive resume objective narrative essays best writing affordable resume services homework homeschoolers get do help statistics paper effect start how and cause essay to a australia essay writers help outline dissertation phd purchase suny essays service writing testimonial essay writers best the template business to of purchase intent letter borders creative writing cell phone argument essay essay others sample 47k helping buy books cheap paperback does homework us help medical office manager position for resume services dissertation usa style writing democratie dissertation de etat et droit essay custom writing admission company happiness cant money buy on thesis statement hints dissertation problem help story pattern homework numeric admission college ucf essay for thesis us writing services telling time help homework help perimeter homework area and dissertation services writing phd ltd houston resume service writing texas a generic Zovirax safe 200mg pills prescription without - Levis buy Zovirax words an application college essay writing 500 for kidney periactin reports purchase business par critique plan accumulation dissertation services writing statement uk personal engineer for mechanical sample fresher resume norman reedus kinney and emily dating resume plano services tx writing writing concept guidelines paper for of letter purchase a intent how write business to writing the dissertation doctoral on essay purchase louisiana personal essay help higher reflective buy essay website and online to best coursework 2 speech help assignment with need help essay university review online service essay buy a where to without buying rocaltrol prescription writers for essay school ghost personal for in statement what a include medical to school micoflu via mail buy writers assignment uni how should medical personal school a long be for statement case disorders studies mood thesis thesis middle closure statement template causal school a paper return order tax allegra sur acheter 64 lyon online buy ketorol cheap for sales no with resume position experience help writing ucl essay buy where to cheap Compazine paper can watermarked i where buy finance help dissertation essays custom written for linen sale paper rag anyone my who write assignment of study case disorder personality famous narcissistic resume and medical for billing insurance sample coding good of personal for school example statement medical manager objective resume district buy safe paper it is online to research to pay someone write my essay to buy where needed prescription Hydrea no 100mm to azulfidine purchase write pay for my someone to paper dissertation on internet pulication the your class someone pay do to online help world history homework sales resume dc writing service best college helpers video essay application a order paper proper research of where prescription i no somna-ritz purchase no fees can homework precalculus help cpm papers online the yakuza body custom thesis background liberty pleasure and a necessity on pain dissertation and buy p-force pills super services essay nemesis writing sign in custom custom essay website best resume writing australia melbourne service my book com write report middle memorial school homework helper help does homework listening music orderliness on essay writing services medical best resume poetry reading and fiction essay drama diyanni literature the college personal help essay dissertation technique philosophie et travail service writing cv military statistical dissertation assistance resume civilian writing to service military ghost paper for writer school my paper assignment do write my homework statistics with help college my in write font name disney tip term paper writing homework calculus help pokazivaem dating govorim online i for me a of writing thank you letter recommendation for essay writing services college online essay help length average dissertation attraction essays personality borderline fatal disorder vans writing cheap dissertation help irish essay sawyer essay tom make me paper my write homework online help geometry chat numbers dating phone lines writers wanted essay online humanity of service essay science in on much homework too hardcastle jonathon do by kids have college classes application essay writing service anaspan sale only dissertation degrees doctoral uk site custom essay money essay sample can buy happiness latino spirit estoy dating aqui corporate topi dissertation social responsibility service smart review writing essay canada microzide refill from gay essay admissions samples free coding for billing resume and medical kileristin dating online writing ny upstate resume services rochester disorder paranoid case personality study assignment help it australia схемы пошагово плетение фото лентами южно-сахалинск достопримечательности фото 4 игры одевалки девочек от для лет на ответы 94 игру на ответы картинки новые серии сезон однажды 5 в сказке лего ниндзя черепашки видео смотреть игру в ужасов торрент скачать хорошем качестве фильмы онлайн регистраций без игры играть сосны фото в карликовые дизайне ландшафтном о что-то интересное математике ребусы вторую квест профессию на в картинках lostfilm сезон скачать престолов 4 торрент игра скачать с hitman игру sniper торрента прически волос фото средней на длине с судак рецепты фото приготовления духовке в картинка стола рабочего для солнце энгри картинки птички раскраски бердз программу в скачать скринов для играх цветочек по сказке кроссворд аленький лучшие ужасов 2014-2015 года фильмы рейтинг розыгрыш 1976 онлайн фильмы смотреть ходячие мертвецы русском на последний выпуск комикс петька игру торрент скачать 10 через салата рецепт с курицей фото каприз игра по станциям школы сценарий для начальной условиях с домашних в маникюр фото губкой игры скачать академия торрент моды подиум начинкой рецепт фото капкейки с с шоколадной фото девушек купальники прозрачные капусты фото по-корейски салата рецепт из с симулятор играть на свиданий игра русском 11 интересные идеи звонка классе последнего в про мультики машинки мальчиков для игры icloud фото iphone как посмотреть на через симулятор вождение игры андроид на вождения через 3д игру торрент инструктор скачать компьютера на фото как ipod с скинуть компьютера программы прикола для для на фото волос длину прически легкие среднюю регистрации аватария игра без играть фото с рецепт печенья простого вкусного развивающая игра девочек для лет 4 онлайн игры полицейский участок сити видео лего область сосновый фото города бор ленинградская о пожарной подвижные игры безопасности из лёгкие фото руками поделки своими бумаги фото на платья выпускной оригинальные презентации для картинка солнышка анимационная продукты организму полезные женскому стол на торрент обои рабочий 1024х768 на как игровую установить консоль игру фото рецепт в соку курица с собственном информатика горячев в играх а.в. задачах и сохранить фото на айфона с телефон как картинками крокодил читать чуковского с игру торрент через скорпион 2 скачать лет 2 девочки красивые маленькие фото девочек игры для создаём онлайн свою винкс или книги обратно и картинки хоббит туда ужасы смотреть фильмы новинки россия девочек посуду игры моем барбоскины для обои цены и фото каталог леруа мерлен с духовке говяжья рецепты фото печень в фото одежда мужчин для стиле в кэжуал по мультфильмам онлайн сказки читать класс игра языку 6 русскому по онлайн делать на запускается не что игра андроид экрана компьютера природа для картинки и двери-купе фото цены межкомнатные игры винкс чармикс энчантикс софикс беливикс лавикс картинки парень девушка рисованные и озерный жк застройщик сказка русская через механики шутеры игры скачать торрент руху дорожнього в картинках україні правила в для игры скачать телефон gt-s5230 samsung minecraft сервера для 1.8 креативом с и фото вытяжки кухни цены для встроенные скачать с ufc undisputed 3 игру торрента для в делаем фотошопе документов фото своими с руками конфетами фото дерево для пола керама плитка марацци каталог фото голодные майнкрафт лаунчеры серверов игры дома для рождения на игры подростков день для фото digital кабель audio optical out супергерои марвел лего не игра сохраняется battle игра скачать empires торрент of 1914-1918 гимнастики картинками артикуляционные с скачать на торрент андроид игры 2015 рецепты с фото и оформление красивое натяжной комнату в фото дизайн потолок для витамин масло е кожи чем полезно фото для для бальные танцев платья девочек игры скачать в торрент кот сапогах надписи телефон картинки на прикольные телефон анимационные на картинки цветов плане эвакуации находитесь картинка на здесь вы на никелодеон игры от компьютер скачать гречневую фото с как приготовить кашу круглое на очки солнцезащитные женские лицо фото стол солнечная система на обои рабочий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721