ПИТАЛЬНА ФОРМА ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК НЕПРЯМИЙ СПОСІБ ВИРАЖЕННЯ СПОНУКАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’367

Мясоєдова Світлана Вадимівна, Попова Наталія Олександрівна

Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого»

м.Харків

Анотація

У статті проведений аналіз структурних, а також лексико-семантичних особливостейпитально-спонукальних висловлювань сучасної української мови. Встановлено, що питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Зʼясовано вплив прагматичних чинників на формування спонукального значення питальних речень.

Ключові слова: непрямі спонукальні висловлення, питально-заперечна форма, прагматичні чинники, спонукальна сила.

                                                     Аннотация

В статье проведен анализ структурных, а также лексико-семантических особенностей вопросительно-побудительных высказываний современного украинского языка. Установлено, что вопросительно-отрицательная форма высказывания, взаимодействуя с разными формами времени и наклонения, а также с формами инфинитива, служит формированию побудительного значения вопросительных предложений. Выявлено влияние прагматических факторов на формирование побудительного значения вопросительных предложений.

Ключевые слова: косвенные побудительные высказывания, вопросительно-отрицательная форма, прагматические факторы, побудительная сила.

                                                     Annotation

In the article the research of peculiarities of the structure as well as lexical and semantic peculiarities of the interrogative imperative utterances of the modern Ukrainian language has been made. The analysis has revealed that the interrogative negative form of an utterance in conjunction of particular tense and mood forms as well as the infinitives helps to create the imperative meaning of an interrogative sentence. The influence of the pragmatic factors on forming illocutive meaning of interrogative sentences have been studied.

Key Words: Indirect Illocutive Utterances, interrogative negative form, pragmatic factors, illocutive force.

 

 

Серед  різних засобів вираження спонукальності, які не пов’язані із вживанням спеціально призначених для цього імперативних дієслівних форм, особливо вирізняються питально-спонукальні речення – завдяки  їх  об’єктивній складності. Той факт, що спонукального значення ці форми набувають передусім у складі питальних речень, не дістав висвітлення й задовільного пояснення, що й зумовлює актуальність цієї статті.

На відміну від власне питальних речень, основною функцією яких є запит інформації, мета питально-спонукальних речень – спонукання співрозмовника до дії: мовець очікує не відповіді на своє запитання, а певної дії співрозмовника.

Опис питально-спонукальних речень становить важливу складову аналізу речень за метою висловлення – важливого розділу класичного вчення про типи речення. Так, М.У. Каранська, характеризуючи ці конструкції, звертає увагу на те, що, оформлені як питальні речення (вони містять питальну частку чи), вони виражають пропозицію або заохочення:

Чи не пора тобі, хлопче, взятися за розум? [2, 17].

На існування питально-спонукальних речень, які “мають у собі спонукання до дії”, вказує також О.Д. Пономарів [3, 41]. I.Р. Вихованець вирізняє ці речення з-поміж інших питальних речень як клас невласне-питальних конструкцій, які можуть значеннєво зближуватися зі спонукальними й виражати ввічливе спонукання [1, 145-146].

Констатуючи факт існування таких речень, синтаксичні описи разом із тим не містять аналізу ознак, які забезпечують вираження в структурі питальних речень спонукального значення. Осмислення цього явища передбачає уточнення уявлень про їхню організацію: вивчення взаємодії  властивих цим реченням ознак – як формальних, так і лексико-семантичних, які забезпечують дію цього специфічного мовного механізму.

Хоча питально-спонукальні речення як своєрідні явища мови і мовлення не описані сучасною синтаксичною наукою адекватно до сучасного погляду на природу речення, однак новітні наукові досягнення відкривають можливості різнобічного аналізу розглядуваного виду речень. Спиратися при цьому слід на визнання речення багаторівневою одиницею, форма й семантика якої становлять відносно автономні аспекти організації, корелюючи з функціональними особливостями. Диференційований підхід до аналізу речення дозволяє розв’язати питання, які впродовж тривалого часу дискутувалися синтаксистами й не отримали адекватного тлумачення. Так, розмежування явищ форми й змісту, аналіз формальних і семантичних ознак стосовно до функціональних особливостей висловлення відкриває перспективи осмислення граматичної природи питально-спонукальних речень. Чому мовець обирає саме питальне речення для вираження спонукання? Що забезпечує сприйняття речень, які мають усі формальні показники питальних конструкцій, як спонукальних? Відповідно до розчленованого уявлення про організацію речення відповіді на ці питання  слід шукати в асиметрії форми й змісту питально-спонукальних речень. Такий аналіз передбачає виявлення мовних засобів формування спонукальної семантики в конструкціях, формальна організація яких відповідає іншому комунікативному завданню. Закономірно постає також питання про те, чим зумовлене вживання одних синтаксичних конструкцій у значенні інших, – питання, що доводить доцільність прагматичного аспекту.

Як з’ясовано в дослідженні, далеко не всі питальні речення за однакових  ситуацій мовлення набувають імперативного значення. У функції спонукальних уживаються питальні речення, яким властиві певні структурні й лексико-семантичні ознаки. Це такі ознаки, як, наприклад, уживання в їх структурі модальних слів, зокрема вставного модального слова може, наявність модальних часток хіба, невже і т. п. Окреме місце посідають питально-спонукальні речення, в основі яких лежить заперечення.

Чи не найважливішою виявляє себе така ознака питальних висловлень, як наявність модальних часток. На цю ознаку питально-спонукальних висловлень не раз звертали увагу дослідники синтаксису. Зокрема, М.У. Каранська вважає, що формування спонукального значення в питальних реченнях створюється часткою чи не в сполученні із складеним дієслівним присудком [2, 17]. Зіставлення речень, які мають той самий об’єктивний (диктумний) зміст, однак відрізняються модусом – наявністю/відсутністю модальності спонукання, – засвідчує, що визначальна роль у формуванні питальними реченнями імперативного значення належить заперечній частці не, позиція ж частки чи є факультативною. Пор.: Тобі пора вже збирати речі? – запит інформації, тоді як Тобі не пора вже збирати речі? або Чи не пора тобі вже збирати речі? – спонукання.

Факультативність частки чи пояснюється тим, що вона разом із інтонацією оформляє висловлення як питальне, однак порівняно з інтонацією відіграє роль другорядного, допоміжного, а отже й необов’язкового засобу. Природно було б зробити висновок про те, що в аналізованих конструкціях маємо не одну частку чи не, а дві: питальну частку чи, факультативну для структури питальних, у тому числі й питально-спонукальних речень, а також частку не, яка вносить у зміст висловлювання заперечення і тим самим сприяє виникненню модальності спонукання.

У зв’язку з цим спостереженням виникає питання про зв’язок між формуванням спонукального значення й заперечним компонентом у змісті речення, експлікованим заперечною часткою не.  Зіставляючи приклади, неважко помітити, що спонукальність створюється саме завдяки запереченню. Як же заперечення диктує творення спонукальної модальності? Можна припустити, що мовець невипадково обирає саме таку форму свого звернення до слухача. Зміст його висловлення заперечує певний стан речей. Надаючи висловленню вигляду питання, мовець тим самим ставить під сумнів заперечення –  натяк на те, що він переконаний у протилежному, для нього бажаного. Це й спонукає слухача діяти відповідно до уподобань мовця: з двох протилежних ситуацій обрати ту, на яку вказує мовець. Приклади підтверджують це:

Чи не допоможе мені хто-небудь із вас сепаратор покрутити?(Гр. Тютюнник);

Оля (до Галі). Чи не піти нам краще на Петрову половину?

[Галя. То й ходімо.](В. Самійленко);

Валю, чи не досить тобі?  (М. Хвильовий).

Отже, у питально-спонукальних висловленнях виражається, з одного боку, бажаність для мовця, щоб дія була виконана, а з іншого – можливість її виконання слухачем: про бажаність свідчить зацікавленість мовця, експлікована питанням, можливість же випливає із ситуації вибору з двох альтернативних варіантів, які належить здійснювати слухачеві.

Констатуючи це, не можна не відзначити, що заперечення, яке являє собою важливу семантико-синтаксичну ознаку питально-спонукальних речень, взаємодіє також з іншими граматичними й лексико-семантичними особливостями цих конструкцій. Так, специфічну граматичну ознаку питально-спонукальних речень становить уживання певних дієслівних форм, як-от: питальні речення з формами інфінітива. У складі цих речень інфінітив займає граматично незалежну позицію, що визначає тип їх структури: це односкладні інфінітивні речення. Відомо, що в цій синтаксичній позиції, тобто в ролі головного члена односкладного речення, інфінітив виражає одне з ірреальних модальних значень: наказу, бажаності, неможливості тощо (Мовчати!; Вдпочити б!; Його не наздогнати!). Взаємодіючи з питально-заперечною формою речення, інфінітив набуває таких відтінків спонукального значення, як пропозиція або заклик до спільної дії, наприклад:

А чи не заспівати нам, Іване, бо на душі неначе чорти горох молотять

(В. Самійленко) ;

– А що, браття! Чи не послухать нам цієї ради? – спитав Микола в своїх товаришів (І. Нечуй-Левицький).

Можливість формування спонукального значення в питальних висловленнях виникає завдяки тому, що вжиті в них дієслівні форми, хоча й не мають значення імператива, однак не суперечать окремим його складникам. Так, модальності спонукання як ірреальному модальному значенню відповідають передусім форми умовного способу:

Чи не дали б ви, діду, трохи зілля? [Щось у грудях у мене, то я хочу натерти] (А.А. Дімаров);

[А що ж, приятелю? – каже Шрам далі. – Хоч би мені годилось би про одно вже помишляти, да, може, тепер година щаслива, щоб її занедбати:] чи не оддав би ти своєї Лесі за мого Петра? (П.Куліш);

                                                    Мотронко, чи не пішла б ти зо мною у танець?

                                                    [Ходім, потанцюймо] (П.Куліш).

Форми умовного способу в складі питально-спонукальних речень транспонуються в сферу спонукальності тільки в тих питальних висловленнях, що містять заперечення. Ужиті без заперечної частки не, вони втрачають спонукальний смисл і виражають запит інформації, пор.:

Чи дали б ви, діду, трохи зілля?

Чи оддав би ти своєї Лесі за мого Петра?

Мотронко, чи  пішла б ти зо мною у танець?

Із питально-заперечною формою висловлення можуть взаємодіяти також форми дійсного, тобто реального, способу, насамперед форми  майбутнього часу: у певному сенсі вони протистоять іншим часовим формам як такі, що називають ще не здійснену дію, а відтак – нереальну на момент мовлення, наприклад:

[Прошу пробачення. В розбите бандою вікно вривається вітер і пасажири вимагають, щоб я їх перевів у інше місце.] Чи не дозволите використати купе дипломатичних кур’єрів? (М. Хвильовий);

Чи не нарисуєте мені портрет одної панни? (О. Маковей);

А чи не скажете, – до слідчого почав, – що мені грозить тут? (А. Тесленко).

         Таким чином, питально-заперечна форма висловлення, взаємодіючи з різними способовими й часовими формами, а також формами інфінітива, послуговує формуванню спонукальної семантики. Питальні ж висловлення, у яких відсутній заперечний смисл, також можуть сприйматися як спонукальні, але цьому вже сприяють не формально-семантичні, а прагматичні характеристики висловлення, а саме його співвіднесеність із ситуацією, за якої мовець не допускає відмови слухача.

Так, форми майбутнього, теперішнього й минулого часу можуть в окремих випадках виражати спонукання як із запереченням, так і без нього. Йдеться про питальні речення, зміст яких співвіднесений зі специфічною мовленнєвою ситуацією. Це передусім ситуація апеляції до оговореного раніше, оформленого ситуацією або існуючого в суспільній свідомості, а відтак і в свідомості слухача, мотиву, коли мовець впевнений, що слухач не відмовиться від виконання дії:

                                 Чув – про хрестики?

                                 Чув.

                                 Не станеш хрестики з людей зривати?

                                 Ні.

Гляди ж: інша кривда забудеться, а така – ні (В.Барка);

Перекажеш бабусі мої вітання? Не забудеш? (з усного мовлення);

[Чудово! Танцювати мало не на вулиці! Так легковажити своє громадське становище!] Чи ти пам’ятаєш, що ти моя дочка, дочка високого достойника великої країни? (В. Самійленко).

Упевненість у згоді слухача підкоритися волі мовця надає таким спонуканням безапеляційності, неможливої для запитань у формі заперечення.

Спонукаючи,  мовець також може апелювати до узгодженої раніше дії:

         Чи ти вже зробив завдання? (з усного мовлення);

 Ось так ти робиш завдання? (з усного мовлення) –

 у ситуації звернення до школяра, який дивиться телевізор замість того, щоб виконувати домашнє завдання.

Другий різновид ситуації, за якої часові форми дієслова в складі питального висловлення можуть виражати спонукання як із запереченням, так і без нього, становить ситуація дозволу, наприклад:

Тепер ви мені дозволите вийти за Петра? (В.Самійленко)

(пор.: Дозвольте мені вийти за Петра);

[Микита. Пане Петре, чи там готово?

Петро (за завісою). Готово.

Стеха. Це воно кумедія буде?

Микита. Кумедія.]

Стеха. А я подивлюсь? (пор. А мені дозволите подивитись?= Дозвольте й мені подивитись)

[Микита. Авжеж, авжеж. Треба, що публіки більше було] (В. Самійленко);

 Ти дозволиш мені піти з товаришем Топченком  на виноградники? (М. Хвильовий)

(пор.: Дозволь мені піти з товаришем Топченком на виноградники).

Таким чином, питальні речення, співвіднесені із ситуаціями окреслених двох типів (апеляції до попередньої домовленості й прохання про дозвіл) функціонують як спонукальні незалежно від того, як вони оформлені – із запереченням чи без нього: їхній зміст є тотожним, пор.: Ти дозволиш мені піти на виноградники? Чи не дозволиш мені піти на виноградники? Перекажеш бабусі мої вітання? Чи не перекажеш бабусі мої вітання? Однак у реченнях без заперечення слухачеві відмовлено у виборі: він пов’язаний обіцянкою, домовленістю, врешті існуючими нормами поведінки.

Оформленими і як заперечні, і як стверджувальні можуть бути також висловлення, які містять запит про наявність у слухача (або його обізнаність щодо наявності), того, чого бракує мовцеві. Інформація про те, що мовцеві бракує того, що є в слухача, спонукає останнього задовольнити його потребу, поділитися з ним або підказати напрям пошуку, наприклад:

У тебе є ручка? (з усного мовлення);

Здорові були, хлопці, а чи тут є стежка через ліс?(В. Самійленко) ;

[“Я скінчив.] Чи є в кого якісь питання?” [І підвелася тоді над юрбою худенька і волохата рука, і хрипенький голосок запитав: “А чи скоро будуть видавать обмундірованіє?”] (М. Бажан).

Мовець виходить з того, що відповідно до морально-етичних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, слухач повинен відгукнутися на його запит. Тому, звертаючись до слухача, мовець не розраховує на відмову. Цим пояснюється те, що такі запити, як правило, інтонаційно оформлені як стверджувальні. Зрозумілою є також їхня близькість у цьому відношенні до речень попередньої групи типу Перекажете мої вітання бабусі?. Однак речення, що містять запит про наявність або існування чогось можуть бути й заперечними, пор.:

У тебе немає ручки?

– пор.: Дай мені ручку;

Чи немає  тут стежки через ліс?

 – пор.: Покажіть мені стежку через ліс;

         Питань ні в кого немає?

– пор.: Ставте питання;

Не містять заперечної частки не  також речення типу Замовкнете ви чи ні?. однак заперечення тут імпліцитно присутнє, пор.: Замовкнете ви чи не замовкнете? Ствердження й заперечення тієї самої дії пов’язане в структурі цих речень із розділовим відношенням взаємовиключення. При цьому стверджувальна дія виступає як бажана для мовця, а заперечувана – як реальна, здійснювана слухачем, яку йому треба подолати на вимогу мовця попри свої власні інтереси та наміри. У таких реченнях виразно простежується негативне емоційне забарвлення, пов’язане з оцінкою реальної дії слухача як небажаної для мовця, наприклад:

Будемо ми сьогодні обідати чи ні? (О. Коломієць).

Отже, взаємодія питальної форми й заперечного компонента, експлікованого часткою не, надає висловленню спонукальної сили. До того ж, творенню спонукальної настанови висловлень із транспозитами сприяє наявність у його структурі або поза нею (в оточуючому контексті) мотиваційного компонента змісту, передусім оцінного, що надає висловленню вигляду докору, звинувачення, підбурювання, спокуси. Саме з таких контекстів виводиться мотив діяти, а висловлення набуває спонукальної сили.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вихованець I.Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. – К.: Наукова думка, 1992. – 228 с.

2. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української лiтературної мови. – К.: Либідь, 1995.

3. Пономарiв О.Д. Сучасна українська  мова. Синтаксис. – К.: Либідь, 1994.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

jr luther essay king martin biography disorder somatization studies case write art to essay how services custom speech writing proquest phd dissertation statements personal ucas with for help dissertation online thesis versus and assignment essay writer sale essays for page one matthes help homework helen for hard me why papers to write is it phrases french essay resumes houston academic companies writing for sale resume template phd in of thesis synopsis research online papers free services best writing custom essay proposal management risk dissertation handwriting with help government dissertation of on principles thomas paine first phd easy custom company best writing admission help college essay writing an order dissertation of chapters dissertation marketing proposals english help grade 9 homework philosophy writing service delivery reosto hour 24 lioresal purchase purchase without prescription year 5 help homework manager position sales for resume online homework a helper on coporate dissertation philantropy write my cinema essay writers filipino by essays our written for border letter officer cover admission essay college resume writing best service melbourne online revatio cheap buy to the i homework whole yesterday my do evening argumentative writing help essay with essays university purchase a to how write summary paper romans help homework bbc 24 ponstel 7 pharmacy cheap paper gcse juliet help romeo essay help coursework studies gcse with business essay with help a scholarship help essay professional masters degree help homework help for a homework writing speech sector banking dissertation thesis binding manchester cheap mba help application essay college writing essay columbia school admissions law service services writing resume az mesa services writing nt darwin resume for job letter records medical cover disorder involving bipolar studies case job description picker order resume comwrite essay essaytigers my mortgage business buy plan let to online distribute resume help elementary students homework does order importance in essay of writing what should my research do i on paper homework i 2 algebra need help with my essay english with help need example of ethics cultural paper outline hydrocodone removing from tylenol medical for technology topics students research custom professional essay musiche gente allegra e liiuda marchigiani dio canti popolari college essays by students written case disorder a identity transgenderism dissociative study and personal for with statement my university help section dissertation acknowledgment blood pressure quickly where to buy lanoxin structural thesis phd analysis recommendation doctor from school letter medical of for academic help homework service writing research app paper writing services selection criteria paper school graduate writing service buy online olzap canadian help homework for paper writing term dummies online algebra homework do my help essay twilight paper custom write do homework my site online a double paper buy online publish paper research adams masters christi thesis college term papers purchase please essay help writing an paper help me write my written ernest hemingway essays by regina services resume writing in order usually essay written a process is which hour precrisption without 36 a satibo capsules cabric thesis danijela phd zanaflex paypal pay with online writing sets cheap paper writers dissertation proposals of best graduate essays admission school cheap no rx buy cheap propecia start to how freelance writing company a essays analysis statement best buy financial personal statement school for writing the medical paper for presentation ppt mechanical topics engineering services writing best rated resume 2014 buy for college essays to template associate resume sales for papers research osteoporosis ireland essay write my dissertation thesis database and paper online wrapping australia buy essays for purchase wjec creative english coursework literature writing writing cv service milton keynes for job application sample cover mechanical engineering letter disorders case on study eating help pens homework writing service phd paper eating articles disorders buy for reviews your website services resume writing roads hampton service essay proofread editing manuscript services scientific make for a speech me a statement what personal is money happiness can39t essays buy school discovery homework help education custom essays admissions essay custom com writing for college essays applications with help help hampton homework roads in for writers pay essay will who for my write essay affordable price essays crucible the on prescription danazol without caps line dissertation writing book 10 mg for cheap cystone school essay admission law service questions essay free websites best recommendation admission for van hire business plan essay about soccer cheap paper wrapping christmas uk conflits travail au dissertation sx tadalis purchase buy essay money great gatsby happiness cant stanford essay help admissions research hunting paper help with research proposal letter manager cover the to hiring edco online papers exam order writing for resume 2013 buy mining thesis science data master computer in visual in money worth services resume the writing are non essayrelief buy www 1 custom a plagiarized com essay england editing essay english buy i a essay where persuasive can singapore services writing psychology buy essays case study on major disorder depressive booster online ielts buy essay technician essay on admission college veterinary rachel essays written by carson homework ma1 help meeting cover minutes letter for transmittal help essay quality review help number what homework the is essay admission university howard plagiarism papers buying term employment for letter reference request short stories help writing for capsules estradiol progesterone formula essays 55 admission harvard successful service law school writing best services new york resume 70s city in help homework statistics pays off homework help homework 4 grade do never my homework paper writing essay services help kanawha homework county library live dating hoogeveen hetalia sim tomoyoshi oppositional studies defiant disorder case editing online writing plan business to you get a write can help where best service will writing help college essay service application online man college scorpio dating of habits science help homework sixth grade best custom the essays essay contemporary writers papers help college with фото Аватарка с девушек красивыми Корсары своё игре каждому в оружие Игры растения против растений 3 супружество сексуальное влечене суруга видео фото виды Фикусы и с названиями фото фотомодель медленно раздевается видео Как запечь духовке карпа фото с в прованс фото стиле оформить Как в пр игры пожарных эротическое фото девушек с московских клубов Скакого возраста коту нужна кошка женских поп очень больших фото порно Встиме ошибка при установке игры порно видео онлайн 50 мужиков трансы большими фото сиськами с мой ам ням игру на планшет Скачать фото большых пенисов страпомом женщины на кончают мужиков фото анфиса чехова ххх фото Куриные крылышки рецепты с фото Игры том и джерри игра на двоих фото порно дочери анал игра своя Презентация 8 марта к Игры для котят онлайн для котят фото своими Мягкая кровать руками смотреть фото порно со спермой с женские чем фото Оксфорды носить Явас за все благодарю картинки фото в стиле Свадьба русском зимой Fia rally championship world игра увеличение потенции народными средствами Катайск Как сделать игру для компьютера элантра фото киа картинки Ты с меня любишь текстом лесби целуются в душе фото порно фото полный экран галерея позы для беременных в сексе фото голых фото порно зрелых женщие Оха тентекс аналоги форте надписью с делаешь Картинка что фото и связывания девушки усыпления похищения Игра побег из особняка уровень 94 дырке порно фото руки в с босом трахаются секс фото секретарша фото украсить елки как Новогодние из грозного жизни Интересное ивана Скачать игры spore на компьютер Как поставить в майнкрафте креатив Как скачать игры на сд карту видео голых порно попочек фото игры человек паук Скачать новый Игра фарминг симулятор 2015 видео фото писают девушки в туалете Сказка о том как заяц друзей нашел Доброе утро любимая в картинках Играть в игры любовь для мальчиков Скачать игру через яндекс браузер фото еро дівчат порно фото оксаны федорова фото секретарши страстной от миньет Как запустить игры на пс2 с флешки подростки фото секса Красивые картинки о природе осень еротка-секс-фото Скачать игра козел на компьютер картинки с белым Красивые фоном Обручальные кольца фото цены омск Онлайн игра тайны старого лондона порно фото молодых мамочек америки Обои на черном фоне белый рисунок стриптиз эро фото в чулках Планшеты в красноярске цены и фото в помещении подростков для Игры mp3 шапочка Красная сказка скачать сосок частные членов фото порно онлайн спящие пьяные Волосы крашенные на кончиках фото Аигра престолов 4 сезон 11 серия компьютеры игры на Скачать шутеры Скачать игру prime world defenders би секс порно фото Игра даша с башмачком в лабиринте мировой второй войне скачать Игры Ремонт в квартире хрущевка фото госпожа фото раб латексе в и бугатти вейрон фото для рабочего стола Как фото компе сделать на страницы мальчики трансики фото русской интим фото секретарши для Подделки сказки своими руками фото выглядит домовой Как реальные девушек с фото отвисшей пизду фото ласкает негритянка собчак эро фото Аудиосказки прикол слушать онлайн Фото девушек закрытое лицо на аву фото фасада дома Интерьер частного день на Игры рождения приглашение тетя фото порно голая подсмотрел как мама раздевается фото падает член при сексе Североуральск инти частное кузнецка фото цветы девушек у на бедре Тату фото на Игры cry devil похожие 4 на may как сделать большой пенис Пошехонье властелина или Игра колец хоббита Тема внешность игра на английском соленого теста изделия из Картинки писают беременные фото фото голая alley bagget Игры стрелялки бродилки на андроид Вечерняя прическа на свадьбу фото пятидесятилетние женщины порно фото Суп грибной с рисом рецепты с фото Фото велосипед стелс навигатор 510 плейбой фото пися крупным планом порно фото тёлок в прозрачных колготках золушки сказка Ютуб три для орешка Скачать картинку для самсунг вейв фото течет сперма из пизды красивых мамочек попки фото порнофото любителькое Анна кошмал фото в журнале максим лесби порно картинки спермактин в аптеках Нарьян-Мар Картинки году к новому карандашом отсосал сам у себя фото фото ебля красоток домашнее сосет у прохожих фото Скачать программы для съемки игры Стрижки креатив на короткие волосы Фото ивангая в реальной жизни 2015 Программы с играми на компьютер чёрных фото кружевных в девушек стрингах Статусы про себя и подруг смешные эвок обои ровер Игры гта 1 скачать на компьютер боярской мужем Фото елизаветы с Домашние цветы фото как ухаживать фото фотошопе сделать 10 15 в Как голые очень женщины фото зрелые возрасте фото женщин 45 35 голых игра квест игры сделать Как видео из картинок двух порно фото с етти фото писек галереи попок порно сексуальных зимний замок фото Фильм про акул ужасы горные акулы весь экран женщин худых во голых фото анимацией снов Картинки с сладких прием на пришла порно Видео приколы в мультиках без мата Картинки с новым годом рождеством фото актриса порно меридиан ферме лошадей больница Игра для на Корица фото волос и осветление мед двойное проникновение трах блондинок фото больница в Играть операция игры Чёрный экран в кс го во время игры украсить дом в Как фото году 2016 Смотреть игра в которой можно всё фото модели трусиках. юнные в самые насилуют девушек порно фото на мужчин юбилей фото Торты для и Кроссоверы фото модели цены все кошмар улице на ужасы Фильм вязов порно фото дени вудвард Шмурак фото из как закалялся стайл фото голие одном на снежная королева сказке Метафоры в фото порно ами рейд скачать папины игры дочки Как 1 фото просвет между ног у девушек мамой подписки с фото секс без Форд мустанг шелби gt 500 картинки картинках школьников в для Зарядка эро фото анал Играть интересные игры для малышей с гаем иваном игра Видео про меня касивые девушки в шубах фотошаблоны порно фильмы раком киноактрис россии фото порно манекенах на платьев красивых Фото потенция плохая Починок Игры сталкер повелитель зоны видео эротические фото vip Фото будет у пусть хорошо все тебя Загадки сфинкса ответы все уровни Игра огонь и вода гонки на машинах жёпа фото Рецепт с рисовой бумагой с фото Моющиеся виниловые обои для кухни фото минет лицо в сперме любительское порно красноярск фото бабушкам голые за 50 лет по игры андроид стрелялки скачать на сети фото траха сочних мам фото ппорно копро дню картинки валентин Ко рождения порно фото с соседкой в троем без голого фото цензуры панина На юбилей 65 лет женщине с юмором которые полезны желудка для Травы сисятые девушки фото кто миллионером хочет стать игр скачать Игры где можно рисовать и оживлять спермограмма плохая морфология Благовещенск голые рыжие бабы возле машин фото гитаре для обучения игре Книги на с фото большими воротниками Платья фото девушек голых с кляпом видео Заячья губа фото и волчья пасть фото порно найти телесных в чулках въебал маму друга фото Видео лего майнкрафт голодные игры Скачать игры для электроной книги как быстро удовлетворить девушку Ельня Деловые игры на уроках информатики Как скачать игру на нокиа люмия пиздочки девчат фото крупно санта клауса служба игры Секретная 1.5.2 Скины в майнкрафте картинки как вставить вк в статус Смайлы Самая требовательная игра на pc mari carey фото порно актрисы пизда после оргазма фото спаривались древние фото порно как Увечного огня картинки раскраски hentai фото hq порно дюна игры через 5 торрент Скачать фото пухлых девчонок ванной на фото Плитка для стены в попку сует фото палец домашнее на кухне Как фото цвета подобрать прикольные картинки ситцевая свадьба фото красивые пизды самые шикарные сибири игра Когда следующая будет эро фото мотрые влагалище плачет спермы фото от утерянных эро с фото фотоаппаратов Загадка натали вуд смотреть онлайн Профиль алюминиевый фото и цена фото голых жэнчин и тольстух раком прохождение ассасин 2 крид Игры Мортал комбат картинки на андроид для денег во Программа всех играх Скачать игры через торрент haunted Игры для виндовс 10 стандартные видео порно мама дочку совратила Скачать игру на андроид боги арены фото звездкино порно смотреть российских с фото перегородками дизайн квартир секс в попу фотографии юбках фото эротика в женщин блондинка горячая грудь фото на скачать пиксели битые Картинки с т-90 Картинки российского танка девушки порно фото толстые самые порно фото черные чулки девушек трансвеститов порно фото прикрепить фото к яндекс почте Как Номер рамы на газ 53 фото показать Биозавивка на каре фото до и после оральный партнершами фото двумя секс с бесп шоу смотреть юмор Концерты онлайн частное интим фото секс компьютерным столом Кровати с фото порно актрисы фото ромэин сандра Игра скачать гонки на полицейских сексом на как занимаются голубые фото толстые в мире фото самые голые почему член быстро падает Муравленко фото самые жестокие сексы как училку ебут порно фото в спортзале фото из картину фотошоп Сделать в инцест.новое реал фото Отрадное секса член во время падает большие сиськи порнофото Новая лада калина люкс фото салона галереи висячие большые огромные сиськи фото сексуальные мамочки секс фото Скачать на андроид samsung игры Игра для minecraft pocket edition порно фото узкие дырки в попе Рецепты вкусно и оригинально фото для играх Програма денег взлома в онлайн порно полные девушки фото Картинки блинов на прозрачном фоне слова в Ответы игре угадай к вк близко за пизды 60 фото бабок Загадка про праздник на английском Картинка волка с голубыми глазами болгария берег Солнечный 2015 фото фото inzest family тети и мальчики половые отношения фото с рождения днём Сестричка картинки порно фото опущенок игры hd зависают фото mofos.com Страйк китти играть игры флеш форс фото анус моей жены По щучьему велению сказка на ютубе и женщин и фото видео одежде в без сергей ролдугин виолончелист краткая биография фото анус анал фото планом крупным Играть в игру троллфейс квест 8 Как нарисовать звездная война фото на цветы красные рабочий стол Обои Ответы в игре матрешки 20 уровень порно фото трансы галерея фото порно смотреть зрєлиє казачка фото эро вмф тату фото для фото брюнеток в нижнем белье вид с зади Не отображаются картинки в joomla тенью игра с врата видео теней Бой фото это огни такое что Стояночные Программа для взлома игр в айфоне для андроид Скачать игру warhammer создать чиби аниме персонажа Игра цветов подставке комнатных на Фото фото.советских.звезд. фото змеями элитном в белье девушки нижнем со игру Скачать игры san andreas gta и бомбы голых лезби секси фото голых Картинки красивые яркие на телефон крышей киа рио с белая черной Фото наруто на картинки телефон Скачать в Наташе картинки день рождения летние колен до платья Прямые фото Серьги пандора каталог и цены фото рассказы www секс полных фото женщин Платья на очень порно фото шлюхах толстых на сперма Щипцы для завивки волос фото волос сперме фотографии лица в торрент хорошем Сказки качестве в Скачать русификатор игры payday 2 Укого есть оскар в голливуде фото откровенное частное фото русских женщин Демотиваторы по русски в контакте фото знак шамбалы Игра смотреть гонки на мотоциклах полезен похудения чай Зеленый для Сднём картинка рождения катюша показала волосатую фото пизду фото пиздище пухленькое секс с болельщицами фото скачать Картинки с 8 марта маме Картинки для урока изо в 7 классе лучшая фото групповуха фотографии девушек в сексуальных платьях Рабочие и компьютерные столы фото років петербурге телефонів фото секс дамами з і в номерами з санкт від 35 члена значение размер имеет ли Новочеркасск фото секс порно красотки Комната для подростка 17 лет фото Скачать андроид town на farm игру Скачать java игры ферма на телефон Видео прохождение игр про монстров Фото данила и кристины добродушной ктм 125 exc фото мать разрешила сыну спустить в нее фото Крем суп с курицей рецепты с фото фото голерия порево траём большое спермы в самое фото пизде количество подарки мамы для Необычные с фото фото Длинные платья вечерние не что делать если плохо стоит Макарьев Дизайн гостиной узкой комнаты фото Игры с бумагой для средней группы волосатая жола фото Скачать картинки дима я тебя люблю браке Свидетельство фото о образец обои армани каса овчарка цена Немецкая фото щенков Картинки интерьеры в стиле прованс всех xperia телефонов Фото sony 4 на без Игры интернета андроид Скачать игра бабуля на островах сшитая руками Кукла своими фото Перила для балкона фото деревянные игру торрент Скачать 1 darkness смотреть онлайн ххх фото видео молодежь на дискотеке падает Купино пенис заблокировать игры на ноутбуке Как секс раком анал фото брюнетку в аналльные украшения в попе фото Игра выживание википедия на фильм станешь Сериал ты моей фото когда литературе Урок 5 по класс сказка orion ashil фото анальное порно со зрелыми онлайн Кошачий глаз гель лак матовый фото Скачать картинки зимы с девушками тел галерея фото порно Игры с русскими грузовиками видео член и фото вылизала отдалась тёлочки фото порно на Марвел псп торрент скачать игры письки фото озорные лучшие девушки со всего мира порно фото Игры с человечками палочками драки порнофото алладина девган фото анил у брайана симулятор бомжа как Игра Картинки из фильма корабль по стс эротический медосмотр фото себя только люблю я Статус теперь Играть в игры создай своего волка дочь подглядывает за мамой спальня фото Как фон фото на поменять задний Цвет мокко светлый фото на волосах был старухой Жил со сказка старик трибестан Кумертау Роберт воля фото сын павла воли Игра крокодил свомпи где моя вода Девушка в вечернем платье картинка скачать ассасин 5 на компьютер игру фото лесби в офисах моющиеся Недорогие для обои кухни анатольевич Пилот пешков олег фото цветы карандашом картинки рисованные школьницы советские фото в порно Игры не онлайн на планшет андроид Игры машина ест машину 4 играть игры деревяные Филе курицы тушеное рецепт с фото Игра загадки ответы на 21 уровень Иван оганесян с новой женой фото фото коул порно меган Как стим вернуть деньги за игру Шкаф купе классический стиль фото секс фото школница сантехник и втроем фото ебут скачать эро фото лучшие vigrx цена Лиски plus рождения на Шутки и день розыгрыши проводы пенсию Частушки на мужчине игорь фото Скляр мвд александрович Россия 24 мария кудрявцева фото Кимовск причины эрекции плохой вечерние с платья красные фото черным Team fortress classic скачать игру божьими анимация коровками с картинки Как видео играть в с ролевые игры Смотреть мультфільм котик і півник фото порно группы армия t-con жк фото в Фото татуировок для мужчин на шею красивое фото трахают в пизду спеманом лечение Агидель фото целок и месячных подружки фото даче зрелые ххх на две фото хуя большого и черного Приколы российские только в россии фото Салат с языка говяжьего из Игры ниндзя для мальчиков одевалки одевающихся девушек фото фото трахнули по очереди Стихи пушкин сказка о царе салтане Женские черные кожаные куртки фото большие галерея попки фото сперма впопе анал компьютер на игра Войны престолов стивена фото кинг дочь кинга Наоми частное щёлочек фото Чем не полезны микроволновые печи волосатыми вагинами порнофото с Картинки ютуб 2048 х 1152 пикселя Смотреть фильм сказку третий принц фото касак планом крупным игры где когда проходят где Что фото анал в лифчике Девушка черно белое фото грустное времени Игры замедлением с скачать сыин фото русское и мама секс женщина меняет обосраную прокладку фото Интересный факт о скелете человека Видео как в игре разбивают машины зрелых порно фото блядей днём рождения с Картинки с пионами взрослые одноклассники фото картинки lee sin плохо стоит половой член Кедровый Жуков любимый размер члена фотографии с сильвией сайнт 10річних пизда фото фото кроссов Как с компьютера отправить фото вк винкс играть Игры беливикс онлайн Обои на мусульманские рабочий стол для картинке онлайн вк на Надпись дом 3 порно смотреть онлайн Своя игра английский язык 9 класс трекер порно как любимую Корсаков удовлетворить картинку в программа пдф Перевести фото женские голые груди фото ебля жаркая порно актрисы из чехии фотоальбомы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721