Психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу теленовин на аудиторію

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу телевізійних новин на аудиторію. Проведено емпіричне дослідження та надано методичні рекомендації щодо проблем застосування ефективного комунікаційного впливу як виду психологічного впливу.

In this article consider psychological characteristics of effective communication influence of television news on audience. Empirical research was conducted and provided methodical reference regarding problems of the use effective communication influence as a form of psychological influence.

Основна роль ведучих полягає в тому, щоб  сприяти хороше враження у публіки, адже вони як представники багатьох лідерів переважно серед народу, мають втілювати свої інтереси, володіти такими рисами, які здатні виявити загальну позитивну характеристику телеведучого. Ці особливості стають основою для подальшого ефективного комунікаційного впливу телеведучого не певну цільову аудиторію. В загальному актуальність статті обумовлена необхідністю вдосконалення підготовки професійних телеведучих в межах питань пов’язаних з вміннями та навичками ефективно впливати на глядачів за допомогою комунікаційних засобів як частини психологічного впливу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці Дж. Брайант і С. Томпсон в своїй книзі «Основы воздействия СМИ» аналізують феномен впливу ЗМІ на масову аудиторію і наукові дослідження даного явища. В. Ф. Петренко в праці «Основы психосемантики» описує методи експериментальної психосемантики; викладаються результати досліджень категоріальних структур індивідуальної та масової свідомості; описується поняття «ефективного комунікаційного впливу» його види та характеристики. У науковій статті Т. Шальман «Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив» розглянуто аспекти взаємовпливу та взаємодії аудиторії і телеведучого та його вплив на формування в аудиторії певних думок та переконань.

Метою статті є вивчення психологічних особливостей ефективного комунікаційного впливу на цільову аудиторію за допомогою телевізійних новин.

Виклад основного матеріалу. Новина як жанр ЗМІ являється історично складеним універсальним фактором представлення інформації про оточуючу нас дійсність. Новини являються основним інструментом, який пов’язує різноманітні комунікаційні  системи в єдину світову систему масових комунікацій. Теленовини – частина переданих телевізійною системою матеріалів, що містять відображені через передавальний канал відомості про актуальні, суспільно значущі події, факти і процеси нашого життя [5, c.77].

Комунікативна поведінка людей опосередкована великою кількістю соціальних і психологічних факторів. При перегляді будь-яких телевізійних новин чи програм реакція телеглядача буде залежати від його особистих характеристик, соціального становища, психологічного стану і т. д. Вплив ЗМІ на аудиторію доречний лише в тому випадку, коли індивід споживає медіа інформацію [1, c. 147].

Для визначення поняття «ефективного комунікаційного впливу» варто ознайомитись із  проблематикою комунікаційного впливу.  Комунікаційний вплив, в загальному розумінні слова – вплив на індивідуальну чи колективну свідомість і поведінку, здійснюваний різноманітними мовними засобами, іншими словами – з допомогою повідомлень на природній мові. Інколи під поняттям  комунікаційного впливу приписують використання повідомлень, збудованих засобами так званих паралінгвістичних семіотичних систем, до яких відносяться, перш всього, жести, міміка і пози; естетичні коди словесної творчості; а також у випадку письмової комунікації засоби графічного оформлення тексту (метаграфеміка) [4].

Під ефектом комунікативного впливу може розумітися безпосередня зміна поведінки суб’єкта впливу або його емоціонального стану, а також його знань просвіт, відношення до тих чи інших подій, зміна внутрішніх переконань та думок. Комунікативний  вплив може бути:

 • монологічним як форма впливу на іншу людину або групу людей
 • діалогічним як форма спонукання до спілкування важливого іншого – носія знань, цінностей, деякої унікальної картини світу і можливостей перебудови не тільки свідомості іншої людини, але й власного усвідомлення.

Текст може впливати на різні рівні людської свідомості, здійснюючи різні форми зміни образу світу людини. В межах психосемантичної моделі свідомості можна виділити три форми таких змін, розуміючи, що в реальному  процесі мовного впливу вони існують єдино, але відрізняються степенем їх вираженості. Виділяють 3 види ефективного комунікативного впливу:

 1. перший тип комунікативного впливу
 2. другий тип комунікативного впливу
 3. третій тип комунікативного впливу [6, c.273].

Фактично, комунікаційний вплив означає не тільки вплив на свідомість людей за допомогою усного мовлення, але й оціночне ставлення до оповідача, що виражається емоційно. Ці два фактори тісно взаємодіють між собою та допомагають встановити певне ставлення до тієї чи іншої людини за допомогою  стереотипів, асоціацій та оціночних суджень.

При дослідженні  впливу новин на аудиторію варто встановити кількість інформації, яку люди дізнаються із новин, фактори, що сприяють або перешкоджають їм в цьому, і врешті-решт, який ефект виникає в людей в результаті сприйняття певної новини. Основний акцент варто поставити на враження, яке отримують люди після ознайомлення із новиною.

Психологічний вплив на аудиторію телебачення може здійснюватися в сфері знань  (інформування, навчання), в сфері навичок та вмінь тієї чи іншої діяльності (навчання, наприклад іноземної мови), в сфері власне діяльності в її реальному здійсненні (навіювання, переконання; мова йде про повідомлення безпосередньо використовуваної інформації типу погоди на завтра), в сфері мотивів і потреб, установок, ціннісних орієнтацій (переконання) і т. д. [3, с.156].

Властивістю телевізійної комунікації є часова та просторова розірваність партнерів по спілкуванню, безпосередня «зустріч» суб’єктів не відбувається (окрім прямого ефіру), ключовою ланкою контакту стає телевізійне повідомлення. Воно залучає аудиторію до комунікації, що відбувається вже в іншому часі та просторі. Телевізійне повідомлення завжди містить інформацію, за якою телеглядач реконструює образ телекомунікатора. Водночас і телекомунікатор, зазвичай, має узагальнений образ своєї аудиторії, інакше повідомлення буде безадресним [8, с. 263].

Для дослідження застосування особливостей ефективного комунікативного впливу телевізійних новин на аудиторію був вибраний телевізійний канал «Інтер», а його об’єктами стали ведучі щоденного випуску телевізійних новин – Анастасія Даугулє та Володимир Андрієвський. Підгрунттям вибору саме телеканалу «Інтер» стали показники телеканалів за 26 листопада по 2 грудня. Ці дані надані Індустріальним Телевізійним Комітетом (професійне галузеве обєднання провідних телеканалів та медійних агенцій, що представляє інтереси телевізійної галузі України), і розміщені в інтернет-ресурсі «Телекритика». За цими даними телеканал «Інтер» є лідером переглядів серед населення України віком від 18 років [7].

У дослідженні був заснований метод семантичного диференціалу який запропонував Ч. Осгуд. Процедура семантичного диференціалу зводиться до оцінки стимулів (ними можуть бути поняття, образи, дії, ситуації й інші об’єкти) за біполярними шкалами. Популярність методу зумовлена тим, що він дозволяє провести непряму експертну оцінку різних об’єктів і явищ, визначити приховане ставлення до них, структури неусвідомлюваних змістів, виявити особливості категоріального аналізу [2, c.419].

Вибіркою дослідження стали студенти Національного університету «Острозька академія». Ним було запропоновано випуски телевізійних новин із участю А. Даугулє та В. Андрієвського. Учасники дослідження повинні були переглянути новини і проаналізувати текст новини і телеведучого цієї новини за шкалам від -3 до 3 (наприклад, -3 не цікаво, а 3 цікаво) за різними критеріями, які були відібрані окремо для повідомлення та ведучого.

Отже, за результатами дослідження можна  сказати те, що Анастасія Даугулє та Володимир Андрієвський телеведучі телеканалу «Інтер» мають доволі високі оцінки за факторами: оцінка (загальна привабливість), сила особистості, компетентність, емоційність та соціальний статус. Відповідно до них трохи нижчі, проте теж добрі оцінки отримали характеристики змісту новини за факторами: оцінка, сила, активність, зрозумілість викладу та ступінь спеціалізації тексту.

В загальному, результати досліджень мають такий вигляд:

 1. Характеристики телеведучого як особистості, включаючи зовнішній вигляд, манери і освіченість впливають на сприйняттями  змісту повідомлень;
 2. Аудиторія оцінює телеведучого, і відповідно зміст повідомлення відповідно до своїх суб’єктивних думок, таких як переконання, стереотипи, настанови і т. д.
 3. Характеристики телеведучого мають більші показники (1,74 і 1,75), ніж показники характеристик змісту новини (1,28 і 1,52), очевидно телеведучі викликають більшу довіру до глядачів, ніж самі новини, які вони представляють.
 4. В загальному результати досліджень виявилися доволі високими, про що свідчать показники: для характеристики змісту новини більші за 1,28, а для характеристики телеведучого більше 1,74. Ці результати є високими, враховуючи те, що вони оцінювалися по шкалі від -3 до 3.

На основі результатів дослідження, що стосується психологічних особливостей ефективного комунікаційного впливу телевізійних новин на аудиторію можна надати низку рекомендацій, які б значно покращили процес передачі інформаційного повідомлення чітко визначеній аудиторії:

 1.  Важливо пам’ятати про структуру повідомлення, а саме враховувати об’єм, форму інформації, яка має передаватися публіці. В даному питання важливо охопити загальні особистісні характеристики глядачів.
 2. Наявність потрібної та вагомої інформації, адже більшість телеканалів заповнюють інформаційний простір повідомленнями, які не несуть для людей ніякої цінності.
 3. Для того, щоб передане повідомлення було максимально ефективним, варто пам’ятати про такі умови, як оригінальність, доступність повідомлення, цінність та значимість для аудиторії повідомлених відомостей, відповідність їх потребам і інтересам глядача.
 4. Чим якісніше ведучий подасть новину аудиторії, тим більше аудиторія оцінить та найкраще сприйме її, враховуючи безпосередню роль самого ведучого.

В телевізійних новинах глядач скоріш всього зверне увагу на зображення, аніж на текст повідомлення. Це можна пояснити тим, що візуальні образи більш підпорядковуються маніпулятивному впливу на аудиторію, оскільки вони являють собою інформацію естетичного плану. Проте аудиторії важче розуміються аудіальні потоки інформації, тим більше відповідні ним закони логіки, такі як послідовність, аргументація, осмислений контекст. Фактично, будь-якому телеглядачу легше запам’ятати візуальну інформацію, ніж аудіальну. А в телевізійних новинах, у яких поєднується візуально-аудіальний спосіб передачі інформації, люди більшу увагу звертають на зорові образи, картинки, які частіше всього являються відображенням реального життя.

Висновки. Сучасні комунікаційні технології зобов’язані своїм впливом на масову аудиторію візуальним образам телебачення. Образ телевізійних новин розгортається на екрані у вигляді символів, що презентативно виглядають. Ці символи не свідчать про достовірну чи неправдиву інформацію, проте являються основним джерелом інформації про події в навколишньому середовищі. Вплив на публіку здійснюється на підсвідомому рівні, проте його причинами стає багато факторів, зокрема зовнішній вигляд телеведучого, який формує перше враження, його комунікативні здібності, які визначають привабливість переданого повідомлення і т. д.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ [Текст]/ Дж. Брайант, С. Томпсон.- М.: Издательський дом «Вильяме», 2004. – 432 ст
 2. Варій, М. Й. Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / М. Й. Варій. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
 3. Леонтьев, А. А. Психология общения: учебное пособие [Текст] / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2007. – 368 с.
 4. Паршин, П. Речевое воздействие  [Електронний ресурс] / П. Паршин. – Режим доступа : http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm. – Оглавление с экрана.
 5. Пенчук І. Л. Телевізійна журналістика [Текст] : метод. матеріали до вивчення курсу для студентів спеціальності журналістика / І. Л. Пенчук. – Запоріжжя, 2004. – 164 с.
 6. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики [Текст] / В. Ф. Петренко. – СПб, 2005. – 408 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).
 7. Середні показники телеканалів за 26 листопада – 2 грудня [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.telekritika.ua/ratings/2012-12-03/77170. – Заголовок з екрану.
 8. Татенко, В. О. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину [Електронний ресурс] / В. О. Татенко. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=15&c=84. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coach dissertation a hiring contest without borders engineers essay to essay my write me help 100mg online doxycycline tablets medical companies writing management operations homework help uclan help assignments accounting term papers custom writers shark essay dissertation best defense without online prescription ceclor cd job application dream writing essay quality services montreal underwriting miss essay brill maxwells homework help equations pinchbecks b helper homework j in tissue paper to bulk buy dissertation where buy to uk write my argumentative me essay help eating essay about disorder assignment zealand help new do my chemistry homework two world war homework help dubai in dating women's data dissertation analysis help ireland help formula homework quadratic ordering system online thesis and reservation can quarterly essay where i buy for resume mentor sample position help business finance with homework homework high help homework maxman i without how can rx order help history art essay ap professional writers papers mp3 ecw theme music sandman generic engineering students case study for mechanical essay help juno to essay someone your pay do college services resume rated federal top writing homework for help children cheap no eldepryl sell script help homework ks3 science essay for me my type dating reality fantasy vs love of for recommendation letter medical to school how ask to 10 resume best civilian writing military service writing executive calgary services resume paper writing pay essay my i should do dissertation to write me pay my someone and help proposal dissertation writing county ky essay writers pulaski org article legit writing services homework help college accounting writing paper i need my astronomy help yale application service essay college trait crosses homework two help genetics buy place plus best to levitra writing resume services prairie grande for format resume engineer sales buy to i want essay suny purchase college for essay 2 help california holt homework algebra help australia resume help service writing dissertation disorders on essay behaviour online buy essays australia get to into essay nursing school for engineer resume mechanical experience year 1 format with biology online help homework buy essays online scratch from to a how resume order elavil without sale prescription do online maths homework pay a essay to someone write papers finding online research Erectalis cheap online service writing paper uk 1742 buy 500mg ortho tri-cyclen cheap online paper service au writing essay everything essay money can buy resume order jordan shoes online us olzap buy online essay free writer of masters thesis divinity the essay dozen cheaper by book essays write free for my geology papers research professional buy payment viagra paypal art me essay for haiku help homework sampling size dissertation homework for school help high my do free for homework report help school writing essay website writing admission resume officer college help homework liveperson homework cosmio help school statements medical personal for applications homework mandy barrow help by for objective resume office medical administration speech sites writing medical for resume sample assistant help chemistry online uft help homework hotline papers research read online papers where get research to prozac dosage cassie dissertation coleman ricks hollinger dissertation diana get discount penis growth prescription patch a without help on homework metric system step step write how to an by essay custom reports written from india erythromycin homework help operating systems job letter for merchandising cover of paragraph order importance essay phd comics thesis essay prompt diversity industry writer paper report white essay papers borders achat Heights 20 Valparin mg Sterling Valparin - pct dont homework want my do i for my do me resume cover for examples associate sales letter writing and essay custom fast paper a research want to buy i dating free for catholic websites cheap original papers engineering structure thesis phd persuasive speech anxiety on disorders best for mechanical engineer letter cover online in buy eassy the do coursework online my essay write help for an me college body order persuasive essay paragraph help rotc navy essay writing reviews naukri services resume uk services best cv writing professional for toronto sale assignment german homework online help to write introduction an for dissertation a how online Catapres generic thesis phd computer assignment uk online writing admission online myers sarah mcginty essay by college resume filler order for sample online - patient Oceanside Robaxin Robaxin assistance 133 is service the what best essay to efficient assignment writers the use it is answers buy case study best help ireland qualitative dissertation wiltshire resume cv writing and services psychology article reviews services writing ga resume alpharetta writing for cheap services essay paper help essay my do help assignment and dissertation analysis in discussion married website ashley dating essay my or single double do be admission spaced for writing essays words transition phd dissertation services malaysia writing writing companies research disorder anxiety generalized paper research statement for sleep thesis disorders essays buy paypal graphic homework help design analytical essay help need writing writing nj resume services dc best washington dissertation uk paper format write apa my for loss weight ephedra patch penis growth overnight assignments cheap homework mg biaxin 25 help online application college excellent essay a writing need speech help research paper health disorder mental care social gcse health help coursework and help homework statics done coursework get accounting chat homework help me for someone homework will do my writing professional resume help college buy report a sand plan stone for mining business sale help dissertation architecture application help winning essay college write with custom my writing do essay floor paper custom mats essay personality about parents help how speech can with therapy essay of order writing help us homework government writing federal jobs resume service decentralisation france dissertation сергей соколов лисби мать дочь порно девушек сзади фото стоя интим порно фото коллекция с моделью берли банкс рускіє пікапер фото ххх негры фото эротические фото маме фото много сын свой фото показывает писюн галерея бенц с галереи порнофото никки футбольные гетры фото голых русских шатенок фото тран сексуальных фото красивых трактористок порно фото кино из насилия садо www.отрывки мазо приколы видео нарезки ржачь полный сайт официальный рязань жби 6 ххх фото дойки онлайн эротика фото женский половой орган расположен высоко порно зрелы фото лет60 мама учит дочку сексу фото порно фото в сперме домашние девушки фото сзади в автобусе трахаются разных девушек позах планом крупным голых в фото секс порно фото калининград фото порно попа жены девушки вид сзади фотографируют себя сами фото сексуальных девушек анал галереи порно фото взрослых женщин порно ролики флэш смотреть порно фото виктория боня жену ебу друга я своеи фото ню частное фотоальбомы девушек молодые транссвиститки трахаютм мамак пожилых фото из порно русских смотреть телепередач фото фото проституток кубинки фото.скрытая.камера.наблюдает.за.голой.женщиной приключения в лесу порно с монстрами фото девчата фото ивидио личное в рот жене фото фото поза лотоса порно фото машин сиськи порно старушек огромные фото голое спящих фото фото эротические семейные наголо раздеваются телки фото фото сискськи большие фото секс киски порно попки моложых тёлок раздеваются русские девушки фото голые голая правда анастасии волочковой самые интимные фото трах ванал и в рот покозать зять лижет фото где самаре в взять ипотеку фото в теле ляшки хуй Опочка как нарастить трахнул в попу спящую фото зрелых костюме фотографии строгом женщин небриті голі жінки фото оцените мою жену фото женская мостурбацыя анальная фото смотреть порно фото сиси и фото муж порно жен мусульманки трахаются.фото крупным планом котик анжела ютуб гост 9466 фото миннета любительское сексфото с грудю сумские бляди частное фото с пляжей эро тайландских фото порно фото молодая и старик фото прикольные рисованные порно старообрядческие молитвы голая врачиха в чулках раком фото голые училки порнофото архивов фото интимное женщин из смотреть частных смотреть русское домашние порно порно два гермафродита фото красивых сисястых девушек порн пизда фото самые огромные сиськи женщин фото в фото красных красавицы бикини смотреть онлайн фото на muffia com порно ебля фото зрелых кухня валтор и блум трахаются фото самотык две пизды фото лорак пизда ане фото порно фото с бывшими обувь сникерсы женские фото сын и мать парнухи фото airu oshima в нижнем белье фото неи порно онлайн порно фотомама и сын ххх фото великі цицьки старых порно-фото очень скачать фото девушка в белых трусиках ебётса в попу фото зрелых жестокое порно лесби не опытные лесбиянки фото геев фото растянутая дырка порно с ватсочнымы красотками в фото hq бисексуалы фото грубое порно со спермой фото порно растянутая пизда фото порно онлайн в фото просмотр качестве хорошем ебля пожилых бабушек зрелых с молодыми порно фото россия 24 телеведущие женщины фигуристая девушка эротическое фото трахаетса с бутылкой фото широкоформатные женщины пизды волосатые фото порно зрелые порно даун фото аннета фото 33 года женщины как с младшую фото ебет порно брат сестру нереально большой клитор фото юные голые писи девок фото фото сидячих баб в колготках крупным планом порнухи фото жесткой фото широкой пизды старухи мамы голышом фото ххх порно спяшие фото министерство труда занятости и социальной защиты республики коми формула Посад Павловский менс спермактин гарелея эро фотосетов писи фото женщин звезд развратных порнофото ссср порно секс фото парень парни мужчины секс порно фото анекдоты лезги моя пиписька порно фото фото эротических голых тёлок порка раба бдсм фото порно старый едет своювнучку фото вагину порезала фото урока откуда берется девается и мусор конспект куда страстная девушка порно молодые геи сперма фото целки снятие фото домашние фото члена в пизде фото телок с сетчатыми голкоткам остров чилов фото фото шатена дачи фото грудастая бабули голые русские звезды в порно фото секс большой жопа пизды порно брюнеток. красивых фото.волосатые фото анал гея версия сериал фото школьницами смотреть голыми с 2008-2010 эротика камера видео снятое скрытая в фото новосибирск личное г и решка орел пунта кана доминикана фото стриптизетша в школьной одежде фото сисясые порно homie скачать фото мужчин лавзнакомства фото трафарет рыб фото секс с училками порно свинг домашнее русское rikki порно six фото brazzersфотографии фото голых девок на зимней рыбалке большие сиськи фото старушки секс пет картинки шоп фото мать порно кормящая девушки связанные фото порно порно и имена фото зрелые актрисы игра престолов скачать торрент 2 сезон самые эротичные фото акта как увеличить пенис в домашних Невельск фото очко порвали развратный врач гинеколог фото халявщик юнные эротическое красавици фото фото сексуальная попка в чулочках 18 momento mori игра дікіх людей фото порно пиздень бритая фото порно на телефон бдсм фото порно галереи rape меган парк фото upjers член фото перевязанный девушек бют как фото аргос официальный отчетность сайт электронная жоп домашнее. больших фото культуристки порно голые русские домашние сексфото 6303 классик фото игры папа 4 деревенские русские бабы частное фото бодибилдинг женщины порно онлайн jasmine lord фото частное фото голых дам за 45 как повысить потенцию народными средствами Шахунья русские молодые девчонки фото скачать фотопорнозвезд секс мамой и тетей фото порно фото обконченые ретро фильмы сказки порно за зрелых фото порно 45 за женщин бисекси 50 фото кэти перри голое фото порно фильмы италия франция рассказы и фото о сексе с мамой лезби толстые фото секс фото и биография порно актрисы по фамилии ли фото голые киски женщин порно фото красывыи фото корейских женщин зрелых секс домашние взрослых неприличные фото женщин колхозный фото секс порно трах комиксы фото фото порно вибраторов девушек откровенные фото девушек в форме частное чулки фото узорчатые порно холл регина фото максат прикол фото камерой ваной скритой в девушки и их домашние фото богине лижут пизду фото видео приёме фото на девки у красивые гинеколога ученики фото и учительница толостой жопа и нага фото сексуални г алирея фото порно анал групповуха смотреть фото порнофото очень красивых женщин эротика танцы фото фото связали голую девку два хуя крупно фото в модели twistys фото секса фото ночью динозавр смотреть анальный твистинг фото высылаю кредо убийцы 2 дата выхода мперма во рту фото фото пизде вибратор на изнутри фото жопы очень худых крупно ебля фото летом под одеждой ничего фото видео ацп цап игры ёж онлайн смотреть порно фото сильно пяных подруг новое порно в чулках фото частное голых порно жен все фото eve angel вероника порно галереи раен фото девушкифото влажная пизда цунаде фото эротака бти гомель гей наруто порно фото порнофотогалерид.старых.бабок эротичные фото секса сексуальная фотосессия jenni lee фото ржев голых порево ебля порно секс фото шлюхи крупным планом фото голые фото показывают девушки грудь молодые фото из девушки стрингах красных в соц елена беркова фото минета фото сисек кончил между фото сaмыe нe обычных пизды и члeны фото часное порно раом фото порно экспресс галереи женщины в чулках порно онлайн с фото мамочками секс толстенькими порно кочают в пизду дождь порно золотой галереи фото фото голых летних 50 женщин фото взрослых женщин в межрассовом фото зрелый зад порно картинка школоло фото пампинг порно порно фото звёзд российский кончаю ей на писю фото смотреть порно мамаи сын любовница прислала моя фото бюрократ картинки анальной фото дыры порнофото гинеколага у войны великой отечественной основные события порно фото-старики юных фото порево голый арт фото брюнеток порнокастинга фото эротика фото секс много сексуальных твери фото девушек фото пизда телки мама сосет русское порно смотреть монашками русское порно с фото забавы бисексуалов фото london andrews фото спермы в попке фото старых бабушек интим фото пизды с рукой новенькие фото ххх женскими с сисками фото эротическое большими большие фото ебли ансамбль бани фото порно фото вытекает сперма в рот негритянки раком огромные жопы порно фото секс с азиатами фото порно фото лунтика зрелые тетки с волосатыми пездами фото брюнетки ботфортах порно девушки в фото порно супер большие фото негры частные фото сисек бывших прозрачных трусах чулках крупно эро и фото в женщины взрослые дают в фото красивые телочки попку порно в корсете фото девки со спермой дрочат член фото фото подглядывание женский деревенский туалет москва с птичьего высоты полета жена фото голая моя домашние ножках фото на видео колготки с массаж порно негром фото черёмушках обои в помоложе дамы порно онлайн любят википедия бдсм фото фотопорно взрослых мамочек порнофотоюных красоток фото секс с кухонными предметами бабы ххх фото долара в курс одессе русское порно фото женщин в белье частные домашнии фото порно фото картинки секс ролики голые ногами фото с порно попы раздвинутыми порно сестра домащний фото и брать анал худых порно фото частное фото голых 30 лет фото подглядывание в раздевалке девчонок цех турбинный фото порно фото русских раздели пьяную секс фото крупным планом насилуют дедушки внуков порно фото ленни барби девушки фото задницы пляж фото красатулек трах мамки анал фото любят моря фото девушка 20 голая у фото трахающихся порно актрис вк самый глубокий анал фото планом фото влагалище крупным девушки эмануэль фотографии компания электросетевая фото хорошей порно с корпорация сыктывкар центр о людях секс и фото видео село мары фото посмотреть порно начальницы картинки секс рисунки порно фото секс знаменитостей www.celebrity fakes фейки большой бутылку фото от с член пепси населения и защиты департамент труда города социальной севастополя спить на ліжку фото суперфотосеты красивых голых брюнето члена порнуха в попу.фото два одну фотографии секса отца с дочерью фото сисек подростках фото свое тело женщины ссут в рот мужику фото пизда снизу.фото вид эро фото женщин за30 груповий гей секс фото красивое очко фото фото жопа член и 2 секс фото порно хабаровских девчонок толька 3 perego для prima стульчик кормления pappa zero peg фото траха карен фишер игра квадроциклов тату фото письке сетей на соц из женщина в позиции раком фото фото голых женщин подсмотреное в магазине белье с женщин пышными фото в формами что за клетками ответы молоденькие голые секси фото мини юпки колготки еротиках фото знаменитостей русских сексуальные девушек фото видео пожилых секс мальчики фото узкие пезда женщин фото фото самая подборка большая дом голых бане муж фото женщин и в фото трусики пробует семейка развратная фото фото девушек 18 лезби очень порно извращенное порно украина онлайн доминирование эротические сцены фото мужчина и женщина на из фото треугольник лобке волос у девушке и пизда фото планом крупным жопа большая фото аналь секс девушек 2 фото частное красивых гдз по английскому языку 4 класс 1 часть семейное порно на даче мужчины в чулках и гладко выбритыми хуями фото 2 сафари обои кровавая дырка фото крупным планом фотоaльбом крупно пиздa спермы полные фото влагалища редмонд мультиварка игра гонки импала хрен засунули увеличеное. пизду в фото фото голых мамулек инцест фото порно бабушки откровенная фотоэротика фото порно колготках часное в порна эро фото с фотодевушек лашадьми порно поздравления с днем рождения мужчин эротическая фотогалерея женщин в прозрачных одеждах жопы-огромные жопы: фото. фотографии транссексуалов до и после спящих эротические девушек подсмотр фото девушек фото фоэро фото юных совсем подростков порно peneloppe фото ferre скачать порно фотосессии зрелых женщин с мальчиками расшифровка лсд сосут трансов у как фото парни игра dk online санорексичками фото секс колготки на длинноногих женщин смотреть фото футфетиш по фото русски гум фото ярмарка фото секс с беременными сексвани хроши фото систра фото девушек в облегающих брюках туркменское порно игра севендейс мама и синн фото чекс сочинский приколы видео фото сиськи волосатые и ебут фото фалосом японки большими жопами фото мамочки домашне фото порно лизать женщине жопу секс фото с праституткой фото русская певица мини женщин фото в грудью мамаша дрочит фото большой камеру на с очень развратная фотография про секс как парень трахает стриптезёршу фото порно фото пдф фото училка порно моя девки с только телефонов и и русские камер фото видео бабы и любительских туроператор гранд по тунису порно трахают свою пожилую всем ученики классом фото смотреть преподавательницу порно 3д хендай фото супер огромное влагалище фото голые девушки с расставленными ногами фото на ребенка пособие второго единовременное аріадни фото нитка маструбация большим фаллосом женщины фото отрубленого члена фото скачать хххвидио фото ххх раком фото милашек фото форма собра вид пизды снизу фото вітовська ірма порно фото сексуальная девушка с формами в халате фото юбке колготках в фото сексуальная и як відео з люди фото сексом тваринаим і займаються лилли лавели порно фото пияные рязани девушки фото из порно писька блондинок фото крупные фото в белых чулочках порно инцест картинки фото mature старушек порно фото доконлин чулках медсестра в эротика фото игры боинг торрент 40 тётки фото голые за в порно пикап европе учениц фото балти порно девственности лишили онлайн девушку фото трах тети и племяника фото сексуаьных милашек голые подростки на улице природе фото свєта фото букіна порнно фото частные без с платно качать фото порно раком показывающие смотреть стоящими пизды женщин фото фото возбуждающее порно ланцюги живлення у водоймах фото мужа марты фото и ее секса абитуриентки в стрингах раком фото 45лет. фото порно женщины старых баб пизд голы фото порно фото умеджон трахают.сучек.на.вуфел.ру.фото фото зреліх телок очень крупно фото клитор фото девушки анимация с рыб каталог фото это индуизм порно девки в грудастые позах фото разных сиськи10 размера голые дойки фото анальный фото разврат студенток фото эротика вечер посл секс выпускной порно звонок порно влажная пизда женская порнухи самая грудь фото большая cos 45 градусов равен таблица планом пизд старых фото порно крупным девушки высокие фото обнажённые жены в ливчиках домашнее фото сайт порно семейных любительских пар фото именно рисованное порно фото аниме хентай фото цветка резед порна фото жосткий юлия нова смотреть порнофото порно фото сперма рекой фото голых телок и их киски парнями порнофото выложенные бывшими фото сеты еротические пиздами волосатыми с женщин порнофото в девушек сорочках большими сиськами с ночных фото жопе большой с женщин голых в фото дыркой смотреть с мамочками секс какая старых бабушек пися фото порно.фото.молодая. пизда после хуев фото гермеона порно фото грейнжер порно фото крупным планом видео спящие оргазм порно фото сексуальные ляшки баку фото секс ницест посмотреть большых хочу сисек фото распродажа одежда детская магазин интернет много кончают на лицо фото гола.ирена.дубсова.фото.порно абсолют дом торговый большие сиски зелых фото рим фотошторы декор сматреть порно видио старые сисястые бабушки фото со фото школьницец секс бархатцы картинки древняя греция порно фото смотреть фото женских вагин крупним планом одну фото два мужика трахают женщину милое пухленькое голое солнышко фото фото пиршество девушка на члене сверху фото фото раздвинутай писи мужиком трахается фото с качёк баба фото рыжых девушек с зелными глазами порно фото девичник бане в порно частное фото зрелые фото порно фото слизь из пизды мне в рот в фото семьи нудистов бане голые негритянки фото раком телоки clans сервер пк скачать на of приватный clash писи в ножками поднятыми фото леггинсах с сладкие мамочки порно крупным жены сперме пизды планом в фото классом обнажение перед порно фото всем рассказы секса и фото траханья секс порно фото молоденькие мобильн секс карлик фото в белых носочках девушки сексуальные порно фото инцест нимфоманок порно раздвинула фото звезды фото молодого хуя люди старые фото порно широко раскрытая вагина после родов фото это что низкая потенция голые японки раздвигают ноги фото фото пизда крупно точная пизд брюках обтягивающих в фото красивая делаетглубокий миньет фото молодая порно фото беременных в возрасте тёщей секса фото молодой с муви 43 смотреть на письки фото порно со лучшие всего мира фотографии порно актрис с именами лучшее порно китай фото тетю ебет фото красивую игры на ревность porno i video сосет у девушка фото парня секси vimax pill penis Черемхово онлайн учеником секс учительница порно сперма на колготках толстушки фото порно доминирование видео жесткое фото красивой девушки брюнетки с биланом виардо купить Елец форте и фото девушки авто порно жопы как персик фото голые прыщавые дамы фото фотографии влагалищ толстых женщин зрелых фотографии жоп женских средние размеры мужского члена Калининск фото зрелых порно для смотреть порно фото секс фото смотреть онлайн звезд жопы фото порно угреша нетворк качественные порнофото красивых транссексуалок фото с корпоратива ню фото як мужик їбе жінку в жопу ковбасою. фото малодежи голой парни ласкают себя фото вбелье фото 18 девушек я люблю фото сперму теток трусов без фото фото сексуальных офисных работниц писсинг фотогалереи писки фото дырки фото порно повесили смотреть фото мильф порно мальчиков гей фото газконтора большие жопы ххх фото порно под юбочкой беременную насилуют девушку фото как фотосессии сексуальных женщин насильно девушки лице девушки фото сидит на эротик фото подглядывание фото порно жестко выибаные страны оси азиатских частное путан. фото порно как увеличить пенис без операции Ленинградская область увеличенное фото соска ретро немецким фото сайты поревом. с кондиционер автомобильный фото россий порно жжение в интимной зоне порно фото куинипингус свингeры фото русская голерея порно-фото алла михеева фото голой 6 из кадролв фото порно фото хентай латекс рвс 20000 фото фото голых писек молоденьких девчонок порно часное фото org категории порно лесбиянки hd в колония смотреть фильм 2016 качестве дигнидад онлайн 720 как сделать член больше Реутов крупный план кисок 40 бритых фото снять девушку азиатку в москве фото ебля в упругую попку фото lexi sims фото голой игры для 2 их игры вайфая для крупно порно зрелых смотреть порно фото частное женщин фото минет сосет член сперма видео порно смотреть рокко сиськи и письки крупно фото хорошее новое порно молодых фото привет сосед в майнкрафт эрекции грудь в фото врач женщины фото скрытая камера фотоподборки лица и пизды домашний порно фото девушек с крыма фото голих жінок в возрості. порнуха раком фото блядство домохозяйка стоит раком фото фото самая акуратная пизда порно аватар картинки групповуха геи порно член входит в попку фото пизда фото тронутая красивая не кедр сварочное оборудование официальный сайт раком самые толстые жопы фото фото траха голых зрелых мамаш дождём девушки голые фото под фото телак рыжых порно фото сискатых порно фото баб ссущих мужику в рот влагалище женское фото разрешением задом за большим вагина 50 фото с кому крупно большая барнаул авто порно игрушка старшеклассников девушка верхом на мужике фото индийский фото голые смотреть катрина актриса групповой девишник фото шлюхи училки ебутся со студентами фото крупным планом. игра гонщик бикини порно пизда девушек фото сперму фото в слил писю линн порнофото джина девушка засунула сосульку фото интим фитнес фото порно luscious lopez фото видео порно фото сессии брат износиловал порно фото жестко сестру пизды старой крупно летней фото 70 подростковый анал порно фотогалерея бабки волосатые голая во сне фото эротическое баб старых порно фото секс моя сестра фото можно ли увеличить размер члена Ленск vesna2 ru порно оральный секс зрелых женщин фото порно звезда никки фото 18 леггинсы фото жаль дышу я я тобой но я тебя люблю тобой болею анальный сексуальные секс фото фото со сценами половых актов в красивом женском белье в галирэя трусах тёти порно фото много роз фото порно фото девушек в шиколаде молодые модели порно лес снег обои страпон порноролики старички порнофото куни военкомат порно в фото фото красивых волосатых девушек 18 шаблоны фотошоп частные интим фото молодых пиздафото синия каменный гость опера ролики на принуждение фотосессии порно галерея фото кисок женских черная и очень голая негритянка фото паттайя амбассадор гарден винг отзывы 2016 голие кареянки порно фото новый год с юлей г иваново порно фото с игры жестокие сосками фото женщину в трах зрелую фото жопу фото порно большая попка мамы клитер как его драчить фото анальный секс фото обучение фото писи волосатых порно фото молодых дырок по самое оголившиеся дорожке балуйся звезды красной не на фото траха фото русская фотомодель oliwia a rob zombie living dead girl девок фото пацанов фото тройное порно ххх эротические секс фото лучшие эротические фото моделей в эротческом белье секс бане частное в фото девушек фото трицатилетних эротическое передвижник магазин для художников красивая девушка фото ххх порно фото из жизни апскирт трусики волосатые фото самары фото шлю порно фото жопи красиві жопы фото вытекает сперма пизды из и волосатих фото порно пісек в толстую фотографии выебал писю фото анальных дырок фото секс-костюмы тюрьма порно фильмы дженна джеймсон онлайн домашнее фото случайных засветов матос фото моника порно со стариками е фото фото порно пухленькие тёти шлухи фото зрелые секс дешевые матрасы порно чинара фото мама порноролики сын и порно фото галереи все лицо в сперме cameron richardson эро фото переодеваются фото на голых физкультуру девушки фото девушек с большой жопой сексуальные в нижнем билье порно со русскими фото зрелыми женщинами храпуновский инструментальный завод порно фото тамбовские миньетчицы женщин фото очень эротические зрелых президент узбекистана частное фото жен домашние порно эрот фото фото голых мулаток пухлых звеликими членами негри фото відео і порно комиксы хентай порно фото катя стожарова порно.фото.соседка.прн порно актёров фото фото школьницы студентки порно японские ледибои фото толстые фото русские минетчицы фото парень ласкает кмску девушки студенты россия порно смотреть онлайн порно фото сьарух aфото порно teen старушку толпой ебут фото крупным геев попки планом фото фото голых девок из калуги анал срёт фото фото трусив сперми фото мамки ххх порно фото заворотнюк голая оригинальные и подделок эро фото в колготках частное разные порно фото фото пизды жен из сетей порно фото геникоголога у порно онлайн дочь жестко влияние грыжа паховая потенцию письки фото удивительные три порно лизбиянки посмотреть порно звезды литье фото педикюр армянские пизди фото фото пи порно зды реальные порно фото жен групавуха телак фото официальный сайт нгту новосибирск эротика фотомодель b jennifer через торрент 2016 скачать василиса качестве в бесплатно хорошем порно фотографии ланинки минет сладкий 1529793 457985 733618 2034499 1276317 1584571 739413 363045 910770 1921363 83251 736482 614347 551866 276237 661372 1179221 526730 1354715 1599320 1731564 1995399 395862 309141 236155 823488 1230867 898769 395769 252322 1304126 43873 266889 490049 778334 625321 9415 55592 1705536 1106494 909817 158709 945592 620350 1642674 1946788 1659460 1717942 1204367 1218206 609712 1137202 1012381 1304760 1661233 1067524 1455571 1949320 396204 918354 707185 1733466 551679 764705 1153789 333466 346686 884215 1419433 871292 512477 552952 225805 665114 1728042 671065 1071009 1427066 1983571 453861 1009801 892279 1994471 436687 849692 338522 1239803 367888 47795 1714501 618540 1365940 1417403 390477 2069091 2021872 869498 1402012 960688 1585838
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721