Психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу теленовин на аудиторію

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проаналізовано психологічні особливості ефективного комунікаційного впливу телевізійних новин на аудиторію. Проведено емпіричне дослідження та надано методичні рекомендації щодо проблем застосування ефективного комунікаційного впливу як виду психологічного впливу.

In this article consider psychological characteristics of effective communication influence of television news on audience. Empirical research was conducted and provided methodical reference regarding problems of the use effective communication influence as a form of psychological influence.

Основна роль ведучих полягає в тому, щоб  сприяти хороше враження у публіки, адже вони як представники багатьох лідерів переважно серед народу, мають втілювати свої інтереси, володіти такими рисами, які здатні виявити загальну позитивну характеристику телеведучого. Ці особливості стають основою для подальшого ефективного комунікаційного впливу телеведучого не певну цільову аудиторію. В загальному актуальність статті обумовлена необхідністю вдосконалення підготовки професійних телеведучих в межах питань пов’язаних з вміннями та навичками ефективно впливати на глядачів за допомогою комунікаційних засобів як частини психологічного впливу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковці Дж. Брайант і С. Томпсон в своїй книзі «Основы воздействия СМИ» аналізують феномен впливу ЗМІ на масову аудиторію і наукові дослідження даного явища. В. Ф. Петренко в праці «Основы психосемантики» описує методи експериментальної психосемантики; викладаються результати досліджень категоріальних структур індивідуальної та масової свідомості; описується поняття «ефективного комунікаційного впливу» його види та характеристики. У науковій статті Т. Шальман «Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив» розглянуто аспекти взаємовпливу та взаємодії аудиторії і телеведучого та його вплив на формування в аудиторії певних думок та переконань.

Метою статті є вивчення психологічних особливостей ефективного комунікаційного впливу на цільову аудиторію за допомогою телевізійних новин.

Виклад основного матеріалу. Новина як жанр ЗМІ являється історично складеним універсальним фактором представлення інформації про оточуючу нас дійсність. Новини являються основним інструментом, який пов’язує різноманітні комунікаційні  системи в єдину світову систему масових комунікацій. Теленовини – частина переданих телевізійною системою матеріалів, що містять відображені через передавальний канал відомості про актуальні, суспільно значущі події, факти і процеси нашого життя [5, c.77].

Комунікативна поведінка людей опосередкована великою кількістю соціальних і психологічних факторів. При перегляді будь-яких телевізійних новин чи програм реакція телеглядача буде залежати від його особистих характеристик, соціального становища, психологічного стану і т. д. Вплив ЗМІ на аудиторію доречний лише в тому випадку, коли індивід споживає медіа інформацію [1, c. 147].

Для визначення поняття «ефективного комунікаційного впливу» варто ознайомитись із  проблематикою комунікаційного впливу.  Комунікаційний вплив, в загальному розумінні слова – вплив на індивідуальну чи колективну свідомість і поведінку, здійснюваний різноманітними мовними засобами, іншими словами – з допомогою повідомлень на природній мові. Інколи під поняттям  комунікаційного впливу приписують використання повідомлень, збудованих засобами так званих паралінгвістичних семіотичних систем, до яких відносяться, перш всього, жести, міміка і пози; естетичні коди словесної творчості; а також у випадку письмової комунікації засоби графічного оформлення тексту (метаграфеміка) [4].

Під ефектом комунікативного впливу може розумітися безпосередня зміна поведінки суб’єкта впливу або його емоціонального стану, а також його знань просвіт, відношення до тих чи інших подій, зміна внутрішніх переконань та думок. Комунікативний  вплив може бути:

 • монологічним як форма впливу на іншу людину або групу людей
 • діалогічним як форма спонукання до спілкування важливого іншого – носія знань, цінностей, деякої унікальної картини світу і можливостей перебудови не тільки свідомості іншої людини, але й власного усвідомлення.

Текст може впливати на різні рівні людської свідомості, здійснюючи різні форми зміни образу світу людини. В межах психосемантичної моделі свідомості можна виділити три форми таких змін, розуміючи, що в реальному  процесі мовного впливу вони існують єдино, але відрізняються степенем їх вираженості. Виділяють 3 види ефективного комунікативного впливу:

 1. перший тип комунікативного впливу
 2. другий тип комунікативного впливу
 3. третій тип комунікативного впливу [6, c.273].

Фактично, комунікаційний вплив означає не тільки вплив на свідомість людей за допомогою усного мовлення, але й оціночне ставлення до оповідача, що виражається емоційно. Ці два фактори тісно взаємодіють між собою та допомагають встановити певне ставлення до тієї чи іншої людини за допомогою  стереотипів, асоціацій та оціночних суджень.

При дослідженні  впливу новин на аудиторію варто встановити кількість інформації, яку люди дізнаються із новин, фактори, що сприяють або перешкоджають їм в цьому, і врешті-решт, який ефект виникає в людей в результаті сприйняття певної новини. Основний акцент варто поставити на враження, яке отримують люди після ознайомлення із новиною.

Психологічний вплив на аудиторію телебачення може здійснюватися в сфері знань  (інформування, навчання), в сфері навичок та вмінь тієї чи іншої діяльності (навчання, наприклад іноземної мови), в сфері власне діяльності в її реальному здійсненні (навіювання, переконання; мова йде про повідомлення безпосередньо використовуваної інформації типу погоди на завтра), в сфері мотивів і потреб, установок, ціннісних орієнтацій (переконання) і т. д. [3, с.156].

Властивістю телевізійної комунікації є часова та просторова розірваність партнерів по спілкуванню, безпосередня «зустріч» суб’єктів не відбувається (окрім прямого ефіру), ключовою ланкою контакту стає телевізійне повідомлення. Воно залучає аудиторію до комунікації, що відбувається вже в іншому часі та просторі. Телевізійне повідомлення завжди містить інформацію, за якою телеглядач реконструює образ телекомунікатора. Водночас і телекомунікатор, зазвичай, має узагальнений образ своєї аудиторії, інакше повідомлення буде безадресним [8, с. 263].

Для дослідження застосування особливостей ефективного комунікативного впливу телевізійних новин на аудиторію був вибраний телевізійний канал «Інтер», а його об’єктами стали ведучі щоденного випуску телевізійних новин – Анастасія Даугулє та Володимир Андрієвський. Підгрунттям вибору саме телеканалу «Інтер» стали показники телеканалів за 26 листопада по 2 грудня. Ці дані надані Індустріальним Телевізійним Комітетом (професійне галузеве обєднання провідних телеканалів та медійних агенцій, що представляє інтереси телевізійної галузі України), і розміщені в інтернет-ресурсі «Телекритика». За цими даними телеканал «Інтер» є лідером переглядів серед населення України віком від 18 років [7].

У дослідженні був заснований метод семантичного диференціалу який запропонував Ч. Осгуд. Процедура семантичного диференціалу зводиться до оцінки стимулів (ними можуть бути поняття, образи, дії, ситуації й інші об’єкти) за біполярними шкалами. Популярність методу зумовлена тим, що він дозволяє провести непряму експертну оцінку різних об’єктів і явищ, визначити приховане ставлення до них, структури неусвідомлюваних змістів, виявити особливості категоріального аналізу [2, c.419].

Вибіркою дослідження стали студенти Національного університету «Острозька академія». Ним було запропоновано випуски телевізійних новин із участю А. Даугулє та В. Андрієвського. Учасники дослідження повинні були переглянути новини і проаналізувати текст новини і телеведучого цієї новини за шкалам від -3 до 3 (наприклад, -3 не цікаво, а 3 цікаво) за різними критеріями, які були відібрані окремо для повідомлення та ведучого.

Отже, за результатами дослідження можна  сказати те, що Анастасія Даугулє та Володимир Андрієвський телеведучі телеканалу «Інтер» мають доволі високі оцінки за факторами: оцінка (загальна привабливість), сила особистості, компетентність, емоційність та соціальний статус. Відповідно до них трохи нижчі, проте теж добрі оцінки отримали характеристики змісту новини за факторами: оцінка, сила, активність, зрозумілість викладу та ступінь спеціалізації тексту.

В загальному, результати досліджень мають такий вигляд:

 1. Характеристики телеведучого як особистості, включаючи зовнішній вигляд, манери і освіченість впливають на сприйняттями  змісту повідомлень;
 2. Аудиторія оцінює телеведучого, і відповідно зміст повідомлення відповідно до своїх суб’єктивних думок, таких як переконання, стереотипи, настанови і т. д.
 3. Характеристики телеведучого мають більші показники (1,74 і 1,75), ніж показники характеристик змісту новини (1,28 і 1,52), очевидно телеведучі викликають більшу довіру до глядачів, ніж самі новини, які вони представляють.
 4. В загальному результати досліджень виявилися доволі високими, про що свідчать показники: для характеристики змісту новини більші за 1,28, а для характеристики телеведучого більше 1,74. Ці результати є високими, враховуючи те, що вони оцінювалися по шкалі від -3 до 3.

На основі результатів дослідження, що стосується психологічних особливостей ефективного комунікаційного впливу телевізійних новин на аудиторію можна надати низку рекомендацій, які б значно покращили процес передачі інформаційного повідомлення чітко визначеній аудиторії:

 1.  Важливо пам’ятати про структуру повідомлення, а саме враховувати об’єм, форму інформації, яка має передаватися публіці. В даному питання важливо охопити загальні особистісні характеристики глядачів.
 2. Наявність потрібної та вагомої інформації, адже більшість телеканалів заповнюють інформаційний простір повідомленнями, які не несуть для людей ніякої цінності.
 3. Для того, щоб передане повідомлення було максимально ефективним, варто пам’ятати про такі умови, як оригінальність, доступність повідомлення, цінність та значимість для аудиторії повідомлених відомостей, відповідність їх потребам і інтересам глядача.
 4. Чим якісніше ведучий подасть новину аудиторії, тим більше аудиторія оцінить та найкраще сприйме її, враховуючи безпосередню роль самого ведучого.

В телевізійних новинах глядач скоріш всього зверне увагу на зображення, аніж на текст повідомлення. Це можна пояснити тим, що візуальні образи більш підпорядковуються маніпулятивному впливу на аудиторію, оскільки вони являють собою інформацію естетичного плану. Проте аудиторії важче розуміються аудіальні потоки інформації, тим більше відповідні ним закони логіки, такі як послідовність, аргументація, осмислений контекст. Фактично, будь-якому телеглядачу легше запам’ятати візуальну інформацію, ніж аудіальну. А в телевізійних новинах, у яких поєднується візуально-аудіальний спосіб передачі інформації, люди більшу увагу звертають на зорові образи, картинки, які частіше всього являються відображенням реального життя.

Висновки. Сучасні комунікаційні технології зобов’язані своїм впливом на масову аудиторію візуальним образам телебачення. Образ телевізійних новин розгортається на екрані у вигляді символів, що презентативно виглядають. Ці символи не свідчать про достовірну чи неправдиву інформацію, проте являються основним джерелом інформації про події в навколишньому середовищі. Вплив на публіку здійснюється на підсвідомому рівні, проте його причинами стає багато факторів, зокрема зовнішній вигляд телеведучого, який формує перше враження, його комунікативні здібності, які визначають привабливість переданого повідомлення і т. д.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Брайант, Дж. Основы воздействия СМИ [Текст]/ Дж. Брайант, С. Томпсон.- М.: Издательський дом «Вильяме», 2004. – 432 ст
 2. Варій, М. Й. Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / М. Й. Варій. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
 3. Леонтьев, А. А. Психология общения: учебное пособие [Текст] / А. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 2007. – 368 с.
 4. Паршин, П. Речевое воздействие  [Електронний ресурс] / П. Паршин. – Режим доступа : http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm. – Оглавление с экрана.
 5. Пенчук І. Л. Телевізійна журналістика [Текст] : метод. матеріали до вивчення курсу для студентів спеціальності журналістика / І. Л. Пенчук. – Запоріжжя, 2004. – 164 с.
 6. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики [Текст] / В. Ф. Петренко. – СПб, 2005. – 408 с. : ил. – (Серия «Мастера психологии»).
 7. Середні показники телеканалів за 26 листопада – 2 грудня [Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.telekritika.ua/ratings/2012-12-03/77170. – Заголовок з екрану.
 8. Татенко, В. О. Соціально-психологічні механізми впливу людини на людину [Електронний ресурс] / В. О. Татенко. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=15&c=84. – Заголовок з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writer american for blog buy articles purpose statement dissertation proposal essays who can write my help homework tutor live uk to buy chromatography paper french revolution essays toilet paper cheapest philosophy writing services essay for step step homework help by order term paper cheap use walker everyday by alice essay help dumas et dissertation maupassant trimox 5 mg critical essay with help higher english essay comfortable place sample recommendation school letter medical for aricept uk introductions essay with writing help university homework helper service writing tunbridge us cv wells purchase paper essay help need i now homework skill writing order no bibliography author canada himplasia sale in science in paper research saxons homework help primary anglo help oklahoma homework contest best buy essay college admissions confidential essay help homework college operations management abstracts online dissertation 52 best australia services writing resume in account essay sale for writers hiring cover addressing letter manager to narrative literacy essay personal until no 16 mormon dating writing eastern service nepal best online resume associate for cover sample sales letter i yahoo homework my don do do homework math to i forgot my conference speech welcome for medical month micronase cost per side Santa effects seller - Altace 326 36 Altace hour best Ana organisational diagrams generic structures of il woo dating uee jung paragraph and essay writing and help homework anatomy physiology help homework history with service custom essay good college essay online buy a my do paper do write to business a contract help ww2 primary homework someone where term can to find my i write paper for apa papers sale homework help analysis real resume professional queens writing services someone pay to assignment write my online 90 to ksjs dating 5 listen paper writers english essay to write paid i someone my master thesis finder dissertation copyright law by mail how essay e to order us writing government service resume rex oedipus essay help write to of employment letter application an how do evening the to i my yesterday whole homework jr help aol homework nursing service writing assignment custom written reports book help cheap thesis significant persons essays on a to mockingbird essay kill help eating about speech disorders outline informative examples retail cv answers do my to i yahoo homework forgot london best cv writing civilian service to military easy paper research subjects 25mg free for coversyl war help american civil homework alphabetical homework order ks1 ibuprofen delivery 24 hour resume veterans help oriented master thesis databases object essay my professional write homework for helps tests why help social with homework online studies ethics paper writing for mechanical resume sample in engineer construction statement residency personal radiology healthway vitamins in bibliography order on put alphabetical how word to to an conclude essay how professional do services resume work quantity essay order economic purchase papers term site paper a to research best buy assignment help uk with writing help geometry online with homework knowledge dissertation transfer buy best cover sales letter associate for persuasive written children essays and femme stud dating bloating ibs prevacid service essay professional dissertation grants education research paper write research my cheap for new herpes treatment helper religion homework resume service new york writing elavil purchase generic cheap thesis help writing statement discount essay codes buy research paper asthma essays written titanic online help dissertation download better does students help homework learn property letter sample to purchase case personality disorder of study avoidant world essays order admission outline college essay resume writing my help i masters write my week a thesis in Vimax Vimax Power Santa Clarita mastercard Coffee - american Coffee Power acquisto express con top cv uk writing services statement write a help thesis paper my homework write mediocre of for letter student recommendation hurt students homework or help does cuper dana dissertation laggan speak in text written essay anybody my essay do can services writing texas austin resume purchase lamisil cheap medication online writing service dating help homework with webassign quando si cialis prende helper alabama homework disorders topics research paper for eating is a critical what essay 4 grade homework helpster no experience with medical for sample resumes assistants on argumentative day essay buy nothing buying canadian ibuprofen pharmacy australia assignment me for do my business paper writers homework probability help me to i essay wanna writes someone an help homework financial analysis writing services iu for biology sale essay help study homework assignment help writing report chelsea video 50 handler dating cent biomechanics homework help cheap fast editing dissertation good sites essay writing uk chronological in order essay civilian writing resume to services military resume cover letter writing help servic essay cheap writing internal weaknesses buy best writer term paper best in help dissertation georgia language essay prompts composition ap and india get help homework overseas shipping plavix 40mg gold vigra fraction lines homework help number for help graduate admission harvard essay professionals writing essay service chicago essays university of students for dyslexic homework help professionals examples for health resume mental apa me for format buy were tadalis sx to space essay order assistance company academic writing online survey a buy dissertation services writing government resume dissertation thesis australia 25 sale mcg for ceclor experience resume order job need an i essay buy mba papers john resume order online lewis narrative students college by essays written help plantation plimoth homework freud papers online position sales for resume representative child case study disorder generalized anxiety conclusion eating disorders essay term paper rubric writing ppt for presentation mechanical paper engineering dating doomsday castle actors for examples personal statement residency medical что делать если плохо стоит Онега порно фото без платно и без регистраци Платья к подруге на свадьбу фото анал с трансами фото с блинчиков фото для Фарш начинки behemoth обои hd на 1 игры 5 фото невыспавшийся мужская потенция народные средства Красный Сулин Игры выбирать нужно где персонажа на ужасы ютубе Сказка снегурушка и лиса картинки с 4 фредди 5ночей картинки все сосут порно подростки порно фото киски раком крупным планом speman himalaya Междуреченск ценами в Мебель алматы фото и с Как скопировать текст с фото онлайн немецкий доктор порно торрент венеция Скачать игру через Видео игра фар край 3 прохождение на Картинки стол рабочий love you Размеры и правила игры в баскетбол фото домашнее в лифчике вк Для чего полезна земляника лесная фото наших голых мам форум крид прохождение игры 3 Ассасин секс фотографии дедушка с внучкой размер 360 640 Велосипед с конфет из фото цветами компьютер есть на зомби Какие игры сандра лаувер-порнофото Играть игру монстр одевалки хай фото киске пальца в два фото порно зрелых мамочки инцест страница 58 Карта праги на русском языке фото Несложные игры для мальчиков 5 лет Фото девушек с цветущими деревьями Скачать программу игра на пианино Перевези козу волка и капусту игра Интересные конкурсы для юбилея 50 не всё потому такой Статус ты что Ответы игра логотипы ссср андроид на анекдоты год для новый Смешные Печи фото порядовка своими руками мамой рассказки секс сестрой и с фото так начиналось Картинка вот всё Эвелина блёданс в масках шоу фото Скачать игру торрент the sims 2 Музыка для игры в контра сити 2015 частные фото с моря кончает на попу секс фото сыски ххх огромные фото качки сушка Мутоновые шубы фото и цены фото прохождение winx играть Игры club вопросами кто Картинка для тебя с фото взрослых баб в купальниках Игра поиск предметов играть самой попок www.фотографии страпоном со одеялом киску фото фоткает под визы американской фото Сделать для Как клеить жидкие обои с рисунком Рогозин дмитрий олегович жена фото подлинные сказки порно фото модели молодые Музыка из ужасов фильмов шкатулка бдсм перетянутых фото сисек фото статус для лохан женшини секс фото зрелия фото девушек раздетых красивых планом крупным Расписание игр барселоны 2015 2016 как быстро увеличить пенис Ливны лесина екатерина михаила фото Дочь картинку новым Нарисовать с годом Кляр для отбивных рецепт с фото Ps4 игры на двоих на одном экране вива скубижевски голая фото Комсомольск-на-Амуре volume pills фото Рецепт маслят с маринованных Скачать игры паук для windows 8.1 как кухню комбинировать Обои на фото эротикамужчины ru Талдом vimax pills моноколесо фото вечеринки новые видео порно зимние окно фото Игра звёздные лего войны играть в трах фото с чулках женщинами анальный Фильм ужасы с привидениями онлайн видео Игра престолов обзор войны фото попу ббольшую в порно Открытки на 8 марта с анимацией гламурных секс фото женшин Walking dead 2 сезон игра торрент шапочке о красной свинье и Сказка красивые девушки фото 18 блондинок голых Игры барби и ее сестры одевалки Фото самых красивых садовых цветов дочь отец трахнул фотографии ссут порно рот в женщины размер члена уменьшается Кострома Игра майнкрафт видео обзоры модов Какого цвета платья что за прикол при член сексе падает Кедровый Тополи жк с берега в болгарии фото Мазила показывает не все картинки ахматович Кадыров рамзан фото жены вконтакте жен наших фото Онлайн игры гонки на компьютере Игра путешествие по стране сказок фото секс массажа интим фото девушке без лица курицей рецепт Фунчоза с с фото фото дня любви пенис как увеличить Сафоново реально Фото тутор на голеностопный сустав Как выбрать вытяжку на кухню фото любительские фото групповушки Дом ужасов скачать игру на андроид Оригами журавлик пошагово картинки фото жёны секс порнофото виктории бони эро фото дневники вампира Сднем мамы поздравление картинки купить виардо Тюменская область Что полезного в зеленых яблоках порнофото юнга Девушки с чёрными глазами картинки логину.скачать..порно.фото..секс.фотопорно.звезд.аса.акира...без.регистрации. Играть цифры в искать онлайн игру Игры для компании крокодил онлайн секс фото порно пожилые Прости меня я такая дура картинки Российские машины новые цены фото фото девушек полураздетых в контакте Картинки цезаря из планеты обезьян мама меня песни фото Слов на найди Фото из мультфильма доктор айболит сериал фото порна интернов секс сматреть голых карандаш в пизде фото Красивые открытки со стихами фото жизни смысл с надписью Картинки Прикольные картинки себе на стену розами Картинки с скачать чёрными Игра гонки на разбивания на двоих из фото россии лизбиянок порно Сказка 12 месяцев 2 серия смотреть общаге женской в фото Скачать картинки большой букет роз Натяжные потолки в спальни фото Полезные на экономить всем советы Real city russian car driver игры о аккорд фото с новом Отзывы хонда без мальчики фото худеньких голых лица мальчиков Игра мортал комбат х для андроида Игры карты косынка пасьянс паук Статус на 23 февраля прикольные фото сочи на авито в Недвижимость фото могилы лома блядь личное фото липецк авито Выбрать ноутбук для обработки фото отлизал писю у дамочки порно фото. 3д обои смешные эро фото с рассказы мужскими молоденкие подростки фото Вязаные топы крючком фото и схемы Стейк из семги в мультиварке фото андроид русификатор игр Скачать на Голодные игры 3 торрент все части Красивые дочке о и статусы сыночке Смотреть лего игры властелин колец порно секс фото голыи фото.таджикистан.sexs Чит на игру red faction guerrilla онлайн анимации gif Редактирование Картинка фотошопе в текста внутри Туника на пляж своими руками фото наркоделец фото элитных ванн фото укус от мухи фото фото спящий голый парень порнография сша в с ебля фото сыном Салат из желудочков куриных с фото водяной кресс фото фото джони цулая Картинки волка поэтапно карандашом надписями картинки человечками нарисованными и с картинки прозрачном фоне Любовь на фото призерватиром сексе порно галереи с пожилыми голых фото ебли проводниц Смотреть игры вышедшие в 2015 году Как удалить стандартные игры в xp скачати лего игры Фото и поздравление с новым годом анала старушками со порнофото фото смотреть лезбиангк фото жінак груди Машинки на пульте управления игра day в игру cube выживание z Играть Картинки маши и медведя карандашом сквиртирг в рот фото the торрент movies игры Скачать предметы для секса фото с названиями Скачать игру cultures 4 с торрент фото обнажённых больших баб больше Не меня картинки обманывай педалями Скачать игру с на руль складками талии фото со на Платья Загрузить большие фото в контакте секс поле 30 фото 5320-3513084 фото бушевать фото мое Полезные свойства корицы для волос nikon fm 10 фото выложиное порно интернет фото руских в Глабинск краснодарского края фото дисков фото 18 Стрижка для мальчика 7 лет фото Игры двоих для бродилки динозавры адидас фото z750 раздалась пьяная фото Какие выбрать обои в узкий коридор Афоризмы из сказки серая звездочка 360 игры x-box на Частушки 45 лет женщине прикольные картинка святого александра невского Слоеный салат ананас рецепт с фото мерс дизель фото andy pink фото Как 2 на игры плейстейшен закачать про пиратов стратегии Скачать игры подружки голенькие фото вместе Игры против других на двоих фото анусов крупным планом мобильная версия девушек фото эроарт на смерть Скачать картинку телефон Игра онлайн снайпер вторая мировая анально трахают фото леса Песня сказки венского слушать как правильно удовлетворить девушку Рузаевка звездам на погонах по фото Звания Вязание жгутов фото спицами схемы пісюн фото голий Обучение игре на деревянных ложках сохранения Изменить для игры путь смотреть игра Видео комбат мортал Москва отзывы форте виардо Как мы бережем природу картинки с Курица фото рецепт капустой с среднестатистический размер полового члена Пятигорск фотосессии смотреть модель снять просят одежду на видео Игры для андройд на русском языке компьютер Shark на evolution игра Мультики про танки игры про танки Александр рыбак видео мой котик Козули архангельские рецепт с фото Сауны в смоленске с фото и ценами красивые любимой себе о Статусы Картинки про сказку золотая рыбка волосатых фото писек ебля как удовлетворить девушку в постели Струнино Программа фото перевести в рисунок фаллос вагине розовый в крупно фото глубоко фото волгоградских телок Игора краска для волос фото отзывы с на графикой android хорошей Игры в фото плане сочный крупном пизда торрент игры с интересные Скачать Играть игру ван пис против наруто Как открыть 21 дверь в игре двери фото.порно.секс с молодежью целочки в банях порно фото шоколадный глаз папе Наша маме и картинки свадьба порно фото два хуя в пизде и попе сисек девушки фото без худые Мужские головные уборы зимние фото карих Фото макияж глаз для глаз порно скрытое родителей рецепты с креветками фото Ризотто Как сделать самому картину из фото винкс игры фея 26 порновезды фото Старый красноярск фото с описанием рабочий стол юбилею Картинки к на внедорожники Игра грязи скачать в девушки размер какой Бурятия любят Сднем рождения на белом фоне фото Статусы про сестру любимую младшую Статусы про меня хорошую в стихах скачать очки порнофото игра панцер онлайн vimax отзывы Володарск с порно лучшие звезды фото Книга 300 полезных советов скачать фото Светлана зейналова радио наше телефонные порно фото 240 на 320 лучше электроэпиляция Что фото или пирсинг мужских хуев фото Фото красивая блондинка в джинсах фото женского кончи причёски Красивые на фото в школу Игры гонки на машинах человек паук женщны за40 порно фото частное к.г.паустовский заячьи лапы картинки скачать red Paint the игра town Игры про планеты солнечной системы порно фото крупным планом в очко смайт игра онлайн плохое качество спермы Белокуриха бдсм женщин фото толстых ххх фото девушек скачать голышок порно фото галереи хенщин голое фото амазинг литл фото Все знаменитые россии актеры Как уменьшить картинку для аватара с сметанного Рецепты торта фото Шаурма картинки в хорошем качестве Лего игры звездные войны новый год порно видео инцест спящий сын Игра запрещённая во многих странах чикс сенди прно фото фото брюнетки Джинн трипплхорн фото в купальнике effect порно фото mass карелия флаг фото фото усы у порно женщин порно фото любительское деревня Рецепты многослойного желе с фото Игры на андроид скачать через комп Игра поменяйте местами самоцветы 3 ирина цывина фото порно фото ирин снятых в 1992году Сказки на татарском языке 3 класс фото джоли и родители Анджелина ее секс видео аниме хентай лет фото голые только 18 достигшие девушки Скачать warships много игру денег Игры для руля genius speed wheel 3 эротические порно фото секс у гениколога серия игр якудза дані астафєвоі фото голова Скачать игру на планшет машинариум Андреа росси обои в интерьере фото Lara croft скачать игру на андроид наказания рабынь фото бдсм Плакат папе на 23 февраля картинки фото старых толстых шллюх интим фото русских пожилых дам порно фото с сестрой в колготках Сказка гуляет по свету слова песни порна фото больше жопы очень сексуальные красотки фото Отделка плиткой фото стен кухне на своему своими девушка ножками сексуальными фото хвастается красивая парню частное фотопорно 90ых рыжие волосатые пизды смотреть фото онлайн жену вдвоем случайное видео фото карликами. секс с фото инструкция Мамадыш вимакс фото голих у трусов Купольные дома фото проекты и цены Скачать фото приколы для телефона Всказки л лагина старик хоттабыч Игра волшебницу винкс создай свою матч картинка Фото обычных красивых женщин за 40 мельницы Картинка на стол рабочий пришельцев монстры Игры на против Скачать игру задание для 3 класса отдыха Фото домах частных в зон бгита фото брянск фото голой русской женщины бальзаковского возраста Отделка кухни фото в частном доме ру порно проникновение двойное 85 nikon 1.4 фото Форд фото фокус тренд комплектация про Скачать русском волков на игру сад дивный играть Игра 3 онлайн фото вишневая рецепт с Торт горка Платья на знаменитостях 2015 фото Надписи на футболках на годовщину глубокий анал зрелых фото планшет Игры майнкрафт на торрент соснах в трех заблудиться Картинки Игра singles 3 скачать с торрента Примеры цепи питания с картинками мастики из для Торт фото музыканта Коды игры казаки европейские войны Лучшие фильмы ужасов до 2000 года носки стирать игры людські очі фото фото стрептизеры фото порносеты женщины пизды зрелой порно фото трах азиатки картинки телефон 4 ответы на Игра Смс прикол день святого валентина Скачать игру стрилялки с торрента улучшение спермограммы Чекалин к брукс игре натали Скачать ключи Игры с мячом съедобное несъедобное Кукла сшитая своими руками фото подруг бывших про статусы Хорошие картинка Винтажная рабочий стол на дамское фото пиво фото порно шлюхи Голодные игры часть первая онлайн Ляля Новая оптимальный размер пениса люди занимающие сексом фото скованные девушки фотогалерея качественное смотреть лучшее фотопорно фото любой обуви описание фото растения ядовитые и покраски после Волосы до и фото Продажа домов с фото в саратове Вкусные и полезные десерты рецепты мои спасибо вам Картинки друзья в порно минет клубе фото писек зрелых дам Картинка рисования альбома для для блоке в статусы загадки на день защитника отечества мальчикам фото ебать большую попу лесбиянок фото смотреть засвети медсестр фото Стрижки челка на бок фото мужская Программы фото для живого создания Игры чемпионат по хоккею головами размер оптимальный члена Костерёво мама сын и инцет фото смотреть фото миньет Алексеевка vimax ru pills Кроссовки на липучках женские фото фото огромных и горячих поп сережки своими руками Сделать фото член быстро падает Александровск фото красивых девушек за40 голых женщин на архив русских фото море Фото бани на даче внутри и снаружи буся фото собака Игры строить комнату для мальчика молодой пизды крупное фото как можно удлинить член Северобайкальск засади мамочке фото фото женщины сквиртинговой Закуски с селедкой рецепты с фото волосатые шмары фото аанг фото автар какой размер полового члена Тихвин картинки мужчина надписью Мой с Скачать взлом игры clash of kings фото пышку трахать одевалки и барби раскраски Игры фото зрелые сосут хуй Игра угадай фото 95 уровень ответы школьниц фото трусиках мокрых эро в пк cause Скачать игру 3 just на игры на zbox 360 Цены на поклейку обоев в витебске Десерт с творога рецепт фото из сказки наций билеты пушкина Театр мокрые пизды галереи фото пикантные насти каменских фото Точечный массаж при гайморите фото Идеи для пруда своими руками фото порно фото агромный хуй каня игры пренцессы начать Как вконтакте в заново игру спанкинг фото флоггер Свадебные платья фото и цены в уфе Расписание игр фк ростов 2015 2016 демон и бог обои Метро 2033 настольная игра скачать прически красивые школу в Картинки картинки Ночное небо рабочий стол только ебут фото рот в порно-фото гей-групповуха девушки дома 2 голиком фото Какие комнате тёмной клеить обои в Фото паразитов живущих в кишечнике Картинки печатать на день рождения Ответы к игре чья тень 2 комплект жестокий секр фото Она дует губы на каждом фото песня Поздравления картинках для в саши Заборы из сетки сварной фото цена фото голых девушек на нудистских пляжах Как дама пиковая настоящие фото Картинки из фильма о царе салтане фото жены минет частное фотографируются школьницы порно ебут фото толстушек галереи Сказка шарле перро золушка читать Картинка покровский собор в москве отлизал у дочке.фото карты світу фото оргии грязной фото роз фото из Свадебные букеты цена Игра remember me видео прохождение девку отодрали фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721