ПРИСЛІВНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПРЯМОГО» ЧАСУ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14: 81’367.633 + 81’37

Є.С. Чекарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

 

У статті розглядаються прислівники давньогрецької мови зі значенням «прямого» часу, який вказує на одночасність моменту часу й дії. Прислівники часового значення розподілено за групами залежно від їх семантики та морфологічних типів творення. Послідовно проводиться думка про те, що специфіка темпоральних значень прислівників має тісний зв’язок зі способом творення цих одиниць і безпосередньо пов’язана з особливостями світобачення носіїв давньогрецької мови.

Ключові слова: прислівник, темпоральні відношення, семантичні групи, морфологічні типи.

В статье рассматриваются наречия древнегреческого языка со значением «прямого» времени, которое обозначает одновременность момента времени и действия. Наречия временного значения разделены на группы в зависимости от их семантики и морфологических типов образования. Последовательно проводится мысль о том, что специфика темпоральных значений наречий тесно связана со способом образования этих единиц и коррелирует с особенностями мировоззрения носителей древнегреческого языка.

Ключевые слова: наречие, темпоральные отношения, семантические группы, морфологические типы.

 

The article represents an analysis of adverbs in Ancient Greek that express the meaning of the “direct time” and point to the simultaneity of  the act and time moments. Temporal adverbs are divided in groups depending on their semantics and morphological types. There is an emphasis on the connection between temporal meanings of adverbs and the way of  their composition correlating with the mentality of Ancient Greek owners.

Key words: adverb, temporal meaning, semantic groups, morphological type.

 

Б. А. Серебреников влучно визначив роль людського фактору в мові такими словами: «У структурі мови відбиваються відношення між предметами та явищами матеріального світу, які існують незалежно від свідомості людини і незалежно від суспільних потреб людини», оскільки в ній «відбиваються не тільки закони суспільства, але й закони природи», причому відбиваються вони «цілком обєктивно, а не залежно від того, як людина хоче їх собі уявити» [7:3-4]. Далі дослідник підкреслює, що «фактично результатом відображення є концепти, або поняття» і звязки мови з дійсністю опосередковані знаками [7:6].

         На сучасному етапі розвитку теоретичної лінгвістики спостерігається формування двох парадигм наукового знання – когнітивної і комунікативної.            В одній парадигмі мова та її аналіз пов’язуються з дослідженням функції спілкування, в іншій – когніції. В одній увага сконцентрована на комунікативній діяльності, в іншій – на зв’язку мови з пізнавальними процесами, з усіма способами отримання, обробки, фіксації, збереження інформації про світ у їх кореляції з мовними формами. На думку                          О. С. Кубрякової, для вирішення цілої низки актуальних проблем сучасної лінгвістики необхідний синтез указаних парадигм знання  [6:36-37].

         Пунктом перетину новітніх підходів до вивчення мови, як і протягом багатьох століть попередніх лінгвістичних досліджень, стає слово з його формальними і змістовими характеристиками.

         Сьогодні аналіз кожного слова передбачає встановлення того, яку когнітивну структуру (концепт або сукупність концептів) воно обєктивує, і те, в якій функції воно може виступати в дискурсі або тексті. Як зазначає                 О. С. Кубрякова, «слова у своїй сукупності розгортають перед нами певну картину світу, що присутня у свідомості мовців та організує їх внутрішній лексикон», отже, «членування слів за певними параметрами не може не відбивати їх функціональної та змістової своєрідності, й насущною проблемою аналізу класифікації слів стає питання про те, наскільки скорельовані між собою указані параметри [6:37].

         Традиційним способом класифікації й аналізу слів є виділення частин мови. Залежно від різних практичних і теоретичних завдань у властивостях частин мови підкреслювалися різні начала, і багато морфологічних, синтаксичних і змістових характеристик цих класів слів вже добре відомі.

         Проте, незважаючи на довгу історію вивчення частин мови, відомості про них ще не набули узагальнення та зведення до єдиної системи [6:184].

         Натомість, з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики, гостро постає питання про те, «яка саме частина знань про об’єкт фіксується у його назві, який концепт або група концептів отримують окреме найменування словом певної частини мови і особливо – наявність яких ознак, властивостей, атрибутів є необхідною, щоб людина позначила деяку реалію словом певної частини мови» [6:75].

         Робота над вирішенням поставлених питань триває із залученням даних різних мов і дає багатий матеріал для типологізації та узагальнень знань про мову.

         Проте класичні мови, зокрема і давньогрецька, залишаються осторонь таких досліджень, хоча глибинне вивчення різних частин мови на формально-граматичному і семантичному рівні у давньогрецькій та латинській мовах дозволило б краще зрозуміти природу і динаміку розвитку подібних класів слів у сучасних європейських мовах.

         Тому вивчення прислівників давньогрецької мови, зокрема у темпоральній сфері їх уживань, видається цілком актуальним у контексті досліджень когнітивних та комунікативних функцій людської мови.

         Більшість лінгвістів погоджуються, що в мовах світу «зазвичай зустрічаються чотири головні лексичні класи слів, – іменники, дієслова, прикметники та прислівники» [9:51]. Відносячи прислівники до системи значущих частин мови, дослідники вказують на периферійну позицію цього класу слів [3:17] і на «змішаний характер ознак їх існування» [9:51].

         На думку Т. Гівона, «те, з чим ми стикаємося в мовах – це континуум стабільності у часі. Найбільш стабільні у часі об’єкти, які повільно змінюються у часі <…> і лексикалізуються у вигляді іменників. Найменш стійкі у часі сутності – дії та події, лексикалізуються як дієслова» [8:321]. Очевидно, що те, як саме відбуваються зміни у часі стабільних об’єктів і нестабільних дій, лексикалізовано у вигляді прислівників.

         Як зазначає А. Вежбицька в руслі своє концепції застосування системи універсальних примітивів при вивченні частин мови, «традиційно виділений клас прислівників є неоднорідним, і визначення, якого набув цей клас, є швидше «функціональним», ніж семантичним і полягає у розумінні прислівників як слів, що пояснюють дієслова і прикметники» [2:232]. Дослідниця пропонує розглядати прислівники як клас слів, який визначається на базі внутрішньомовних критеріїв і включає вживані в даній мові «експоненти універсальних концептів ДУЖЕ і ТАК» [2:233].

         Отже, детальний аналіз семантики темпоральних прислівників потребує визначення критеріїв, побудови певної схеми для класифікації одиниць за певними ознаками.

         Концепт часу, реалізація якого у формах прислівників давньогрецької мови вивчається у межах статті, є одним із головних концептів, які людина перцептуально виділяє, визначаючи своє місце та місце інших об’єктів в оточуючому світі. Як зазначає О. С. Кубрякова, «в актах локальної, обмеженої, простої взаємодії з середовищем у людини склалися уявлення про оточуючі обставини в цілому <…>. Концептуалізуватися та зазнати категорізації мало саме те, що входило до       «найближчого оточення» людини та визначало її життєдіяльність <…> те, що відповідало окремому моменту її буття, яке визначалося в термінах «тут і зараз», hicetnunc» [6:256].

         Для вивчення системи обставинних часових значень ефективним та репрезентативним з погляду відображення специфіки будови цієї системи значень у конкретній мові, видається поєднання двох методів: 1) набору диференційних ознак, які були визначені ще Н. С. Трубецьким для фонетичних об’єктів, але актуальні й при вивченні одиниць інших мовних рівнів. За Н. С. Трубецьким, «під диференційною семантичною ознакою розуміємо мінімальний семантичний елемент, по відношенню до якого розрізняються принаймні два члени системи. Говорячи про мінімальний семантичний елемент ми маємо на увазі елемент, далі неподільний» [1:79].

         В основу методу набору диференційних ознак покладено два (або більше) типи ознак, причому ознаки кожного типу «одночасно присутні у значенні кожної конструкції, яка визначається мінімум двома семантичними ознаками й утворюється на їх перетині» [4:8].

         В основу другого методу – системи бінарних опозицій – покладено дві протилежні ознаки, обєднані в один аспект, і відповідно всередині аспекту встановлюється вияв тієї чи іншої ознаки [4:8].

         М. В. Всеволодова, розробляючи для опису часових відношень систему значень, побудовану за принципом бінарних опозицій, виділяє три аспекти, або три пари диференційних ознак, які характеризують усі випадки співвіднесеності процесів, дій, явищ із часом:

1) вказівка на одночасність / різночасність моменту дії та часового відрізку;

2) вказівка на заповненість / незаповненість часового відрізку дією;

3) вказівка на завершеність / незавершеність дії;

4) вказівка на одиничну / повторювану дію [4:18-19].

         Аспект одночасності / різночасності виражається у термінах прямого та відносного часу відповідно. На думку дослідниці, розмежування прямого та відносного часу набуває в мові найбільш чіткої реалізації. Другим за ступенем вираження є аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією. Аспект завершеності / незавершеності дії має часткову репрезентацію. Найменшого специфічного вияву набуває аспект одиничної / повторюваної дії [4:22-23].

         У системі темпоральних прислівників аспект одночасності / різночасності представлений повною мірою і відбиває специфіку того, як саме відбиваються зміни об’єктів у теперішньому, минулому і майбутньому. Аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією проектується на прислівники зі значенням короткотривалої, миттєвої або довготривалої, з невизначеними межами часової обставини відповідно. Завершеність / незавершеність дії реалізується у дієслівних формах і в системі прислівників не набуває конкретного вираження. Натомість вказівка на ітеративність, повторюваність дії в часі набуває чіткої реалізації у формах прислівників давньогрецької мови.

         У результаті аналізу темпоральних прислівників давньогрецької мови (в цілому 754 одиниці) виявилося, що прислівники зі значенням «прямого» часу складають досить велику групу – 378 одиниць, що складає 50% усіх часових вживань прислівників.

         У межах групи прислівників «прямого» часу виділяються підгрупи, які включають одиниці зі значенням часового відрізку, повністю заповненого дією, та часового відрізку, не повністю заповненого дією:

1)    часовий відрізок, повністю заповнений дією:

6nq=de– тепер, зараз; Äma– одночасно, в той же час;£w~– протягом деякого часу, постійно, завжди;meshmbrin3n– опівдні;5tojmw~ – негайно; ¥tral1w~ – швидко;6mmen1~ – постійно, невпинно;6phetan3n– протягом усього року, постійно, завжди;katautjka– одразу ж;parautjka– тепер же, зараз;5pt=ete~ – протягом семи років;sunec^~– постійно, безупинно, безперервно;panhm1rion–протягом цілого дня;

2)    часовий відрізок, не повністю заповнений дією:

meshgv~– посеред, тим часом;#wrj– в пізній час;nvktwr– в нічний час, вночі; #kr3nucon – з приходом ночі;Òrin=– навесні;metopwrin3n– восени;parakajrw~– невчасно;dek=mhna – на десятому місяці;mjnunqa – небагато, недовго та ін..

За кількісними показниками перша підгрупа включає 190 одиниць, що становить 50% від усієї кількості прислівників, що вказують на одночасність.   У другій підгрупі нараховуються відповідно 118 одиниць, що становить       31 %.

         Слід відзначити велику групу давньогрецьких прислівників ітеративного значення (62 одиниці, 19 %):

Âlloka– іноді; ¡nia– іноді, часом;man^~ – рідко;6niavsia– щорічно;qamin=– часто;¥lig=ki~– нечасто, рідко;6njote  – іноді, часом;6piscer9  – один за одним;¦shm1rai– кожного дня, щоденно та ін..

     Поширення прислівників ітеративного значення свідчить про потребу вираження носіями давньогрецької мови повторюваних, циклічних дій та подій, що, очевидно, відповідає самим реаліям та специфіці організації їхнього життя, гострому відчуттю циклічності самого буття.

З погляду морфологічного складу, група прислівників зі значенням «прямого» часу включає одиниці різних морфологічних типів: власне темпоральні прислівники (#ej– завжди, постійно; Ârtiщойно); прислівники, утворені від інших прислівників за допомогою адвербіального постфіксаqi(a´qi– одразу) або утворенні поєднанням двох і більше прислівників (diamper1~ безперервно, постійно; katautjkaодразу ж, тієї миті); відіменникові прислівники з адвербіальними постфіксами de,qi (boulut3ndeнадвечір, на сході сонця;Ò^qi– на світанку, вранці); відіменникові прислівники, що являють застиглі форми відмінків (t=caодразу ж;¥rqrin= рано вранці;kair3n– вчасно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою іменника (meqhmerin3n– вдень;6nvpnion– уві сні;¡peto~ в цьому році); прислівники від прикметників з адвербіальним суфіксом w~ (#kajrw~невчасно, недоречно;#kmajw~   у розквіті;6pim3nw~– постійно); прислівники, які представляють застиглі відмінкові форми прикметників (a8t3dion– негайно; dolic3n довго; 6t/sion– з року в рік, щорічно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою прикметника (diapant3~ безперервно, постійно; 6najsimon– вчасно);  прислівники віддієслівного походження з  суфіксом w~(#mbl/dhn  несподівано, одразу; 6mmap1w~  швидко, негайно, одразу ж);прислівники, утворені поєднанням числівника з іменником (dek=mhnaна десятому місяці;e>n=ete~– упродовж дев’яти років); прислівники, утворені від займенників (oµ– коли, за яких обставин); прислівники, які представляють собою застигле словосполучення іменника з прикметником (n1wta наступного року, через рік; ¦shm1rai кожного дня, щоденно).

Найбільшу групу складають прислівники, утворені різними способами від прикметників, а також власне темпоральні прислівники. Досить численними є групи прислівників відіменникового походження, а також прислівники, утворені від прийменникових конструкцій.

У цілому слід зазначити, що значення «прямого» часу у формах прислівників давньогрецької мови представлено найбільш повно. Адже значення одночасності виявляється у 50% випадків темпоральних вживань прислівників (інші 50% розподіляються за значеннями попередньої та наступної дії). У групі прислівників «прямого» часу найбільш повно представлені прислівники зі значенням часового відрізку, заповненого дією. Це цілком закономірно і відповідає специфіці людської свідомості. Адже людина краще, чіткіше сприймає події і реалії, що збігаються у часі, мають визначені межі, доступні безпосередньому аналізу і категоризації. Такі конкретні обставини і явища фіксуються у більшій кількості мовних одиниць.

Таким чином, прислівники зі значенням «прямого» часу постають як система одиниць, у яких зафіксована певна частина картини світу носіїв давньогрецької мови, набули концептуалізації та категоризації одні з найважливіших аспектів життєдіяльності людини в окремий момент її буття.

На нашу думку, подальша робота над вивченням семантичних особливостей темпоральних прислівників давньогрецької мови, зокрема у плані позначення попередньої та наступної дії, дослідження взаємозв’язку між семантикою та морфологічними типами часових прислівників дозволить зробити важливі висновки про організацію мовної картини світу давніх греків, особливості формування та реалізації темпоральної парадигми засобами їх мови.

 

Література

1.       Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст / А. В. Бондарко. – Л.: Наука,1971. – 257 с.

2.       Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянских культур, 2011. – 568 с.

3.   Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті /  І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1987. – 232с.

4.  Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке / М. В. Всеволодова. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. – 283 с.

5.  Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. / И.Х. ДворецкийМ., 1958.

6.  Кубрякова Е. С. Язык и знание / Е. С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 555с.

7.  Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление / Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – 244 с.

8.Givón T. On understanding grammar. N. Y., 1979. – 154 p.

9. Givón T. Syntax: A functional-typological introduction: V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984. – 284 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

katee joshua sytycd dating 4 and season in sentence speech order a of of parts writers federalist papers what about can write my i paper buying journal a dissertation radio carbon price example of dating application college essay writing successful a you do i my in name japanese write how essays argumentative romeo and juliet homework help music ks3 do homework because didn i list my papers term best custom written help wisconsin university essay application of write an someone to essay pay have french my had i homework to do a essay thesis writing help paper buy reserach school you for do work will writing service cheap usa essay writing malaysia forum services dissertation sale paper papyrus for uk contracts german lawyer backdating out essay stands online application help college paper photography on research writers.org essay thesis cheap designer theme business writers fl orlando plan in help homework predicates written paper a term custom get essay buy money cant health a no puppies mastiff for sale english papers problem solving essay buy social i help homework need studies paypal acquisto benadryl who is singer coldplay dating homework help exam and Bupron SR online phd online papers help kaplan essay college canada online paper buying does homework you to listening do music while help stress disorder essay traumatic post an write admission to essay how mba write me help my book report sand quotes in name write the my thesis bocconi master best in dubai writing service cv 2014 bibligrophy anotated where buy a to format community service essay can't buy essay you money love uk payment writing dissertation the for warming research global papers on warming homework info help global khajavi s&mdating soheila homework math buy writing service vancouver us cv writing 55 service prices 7 custom my paragraph write how to introduction tmg a updating status configuration fireplace admission college write best essays for sale articles blog for about internet essay of sample novels for reviews engineering resume 242 advanced guestbook zyrtec essay help expository writing ww2 woodlands kent help homework education pakistan monster grendel female papers research in essays on essay custom writing company plan construction hire equipment business writing paper service free i in my hebrew write do name how tqm dissertation essay famous written filipino by writing pakenham services resume dissertation 10 house companies top writing buy ever essay did an you episode antithesis order and law sensor phd thesis networks security wireless research wasl essay example and a of papers narrative persuasive with essays help writing homework us help with math homework algebra help purchase purchase prescription frumil without school help middle homework sinte comprar k essay writing service mba admission year 7 age dating gap reviews phd cheapest programs online want to college why attend essay application buy i can happiness persuasive money essay buy obsessive research disorder papers compulsive your writing buy resume for disorder year study-61 compulsive man old obsessive case with college essays really best admission system online ordering thesis cheap wallpaper walmart a writing language creative level english coursework help homework aberdeen dissertation philosophie comment en faire conclusion une de write thesis how to an style apa essays persuasive written students history homework with uk help online etodolac purchase case essay antisocial disorder personality study essay write how to for a application good scholarship dissertations best education disorder essay bipolar on service writing cheapest internet the online marriage papers mediocre recommendation for letter teacher of student custom essay writing books dissertation advice social essay anxiety disorder service resume financial writing college essay admissions powerpoint the phone over help live homework conclusion with writing dissertation a help to buy paper a good where research matter of three staets plan lesson masters ntnu thesis research disorders statement thesis eating paper rogaine coupon sample free biology help marine homework essay review service application college research disorder papers bipolar onset childhood admission master essay an help to write essay graduate essay buy com custom writing www essay papers and essays research get online essays best writers dissertation buy proquest dissertations doctorate thesis canada dissertation essay website hindi on vitamin c story philosophie comment dissertation une de conclure 1 study case bipolar disorder of in dissertation buy uk for papers sale professional can write essay my you plagiarism writing essay services notation homework standard help business custom plan t shirts homework free physics help dissertation design structure 25th application essay help edition writing college with anniversary thesis dissertation doctoral or sites malayalam essay bridge a the from essay view fluorescence dating lifetime measurements with bloodstains resumes great essay virender looking on sehwag build your how school medical resume for to funeral thesis about service writing good dissertation cheap etodolac cheap 50 mg custom cheap sample resume sales position for helpers searches homework word 2012 application essays georgetown phd on desalination thesis water games from tony dating skins my home do do work my homework essay research my write clomid erfahrung personal essay resume application for school medical custom coasters paper drinks for 3rd homework graders for help 2 study disorder bipolar case writing singapore service resume service social experience essay website homework popular for help dating min namgoong us in $99 nzdating patrol border silko essay state topics disorder for research papers eating organize how to alphabetical in a bibliography order made buy ready dissertation cheap services essay online order Exelon order a1essays asperger disorder study case online dating fotbollsskor billiga sentence thesis writing help org uams dating stakhanov paper to write can i who research pay my online cheque encash dating do my eassy homework woodwork help my need dissertation proofread to someone i dissertation my do medical for resume office receptionist help writing essay sociology day buy ap nothing essay quality service of review literature sales cover of examples letters for jobs from term use studies valtrex long of vitamin treatment purpura k solar argumentative essay writing help an paper research earthquake about maryland best professional resume services writing большой член минет на фото пляже порно фото светланы мартыновой новокузнецк с двумя секс блондинками фото Бердск инструкция спеман лиза фото снимает трусики улучшить как спермограмму Ардатов эротические случайные фото крупные соски домашнее фото фото медкомісії на членів вагин писей лесбиянками лизане планом пёзд фото сваих крупным просто русские красавицы частное фото секс фото-видео Сервера на версию 1.7.5 с креативом carol.ru порно фото на 5 в 6 фото см лонгмайр сериал обосрались порно анал фото целочки альбом фото голые труси в пизде фото золотой дождь фото крупно фото порно волосатых баб эро женщин фото в стрингах для фото емайла котла купить газового ибп для смотреть фильмы зону российские или про тюрьму парней фут-фетиш фото голых сиськи женщин фото задница белл порно фото кристин де лижут лезбиянки писички порно молоденькие фото фотографии члена в колготках голые дома девушки фото видео аткровенный секс фото секс у древних племён фото порно фото жен рус игры от алдуда frenzy игра bar народе секса при фото средний размер полового члена Нариманов голой tiffany toth фото порно мололеткт отцами фото с мамочки волосатые порно фото порно фото галереи мама забеременела от меня моя сперма в маме любительские фото полных голых жен чулках джеймс фотоальбом в смотреть жозефина волгодонск лазертаг mp navigator ex скачать фотографии женщин за бальзаковского возраста с большими попами газета лица днепропетровск жны порно фото дома 2 фото порно девушек фото сексмодели мет-арт женщин порно сетей из зрелых русских социальных фото приват порно компании смотреть видео волосатых фото полных женщин спины девушек со рыжих фото моделей фото смуглых мира фото женщины за 50 бабушки с фотоаппарата телефона фото порно фото сногшебательных зрелых порно женщин фото женской амальной мастурбации полный рот.фото налил порно фото секс азия черно белые фото арт ню любимая тещина пизда и жопа фото в трахают сауне фото в попку девушку фотография мужика с двумя молодыми монашками женщинголая фото за компьютером фото исперма минет 449 океан фото секс и интим фото фото женщин с тёмными сосками фото боби старр бдсм картинки скетчбук красивие порно мами фото порно фото раскази мами компиляция приколы стандартный размер члена Истра секс трахает машина телку фото трахают как старух фото фильмы скачать uz kinoman фотосекритарш еро фото жопы в приспущеных трусиках фото жопу показала сисясиые азиатки порно фото зрелые дойки порно фото голые фото полноватых девчонок жены раком в огороде фото анемия код по мкб 10 мадам бовари фильм 1991 фото голышом девчата частное рей фото порно 10 фильма прия из сеточки фото галереи трусиках в от фильма гречанка из песня до юга севера картинки самые возбуждающие порно женское порно доминирование фото галерея девки с голыми ножками фото Фото на аву девушки зимой без лица домашнее ню фото голых девушек фото красавиц девушек зимой фото большой член против вагины фото пезд. фото что творят с чеченками порно фото 3д в очках засунула жесть фото порно фото жесткий минет женщин соблазнила эрофото смотреть одержимая скрасивыми девушками порно русское фото джовани арии фото порно alexis звезда игры с фото клитером фото таек вагины darla с cran порно фото из альбома женщин фото личного порно фото сосут огромный член негра степ игры пазл секс возле стеночки фото фото анал в первые. фото анал трахают фото порно машеньки рф адлер креатив голые рыжие бляди фото фото стюардес с голой пиздой и большими сиськами фото пальчики ног лизать красавица и чудовище с эммой уотсон смотреть онлайн лизать когда ебут фото пизду секс обучающий бразильские гермафродитки фото фото голой мошонки трааються со зрелыми фото фото жен смотреть интимное подруг на зрелых их друзей фото и секс море кончел влогалище фото на порно школьники японские видео посмотреть порно большие попки фото девушки бодибилдеры голые смотреть эро фото келли дивайн их рассказы фото и порно молодых свингеров скрытая камера мама онлайн порно самые лучшие красавицы секс фото кинотеатр лодзь иваново толстушек белье на нижние фото фото ебля ани девушка встала раком фото японки обнажение фото супервысоком порнофото в разрешении дней рени погода синоптик 10 порнофото милые дамы дюкер призирвативом жесткий фото с секс планом женщина снизу и фото верх крупным в вид лиже анус фото на палец пизде фото в влажной вуфел.ру lara фото порно поправляет фото трусики фото корпоратива секс порно после сучек фото зредых порно фото грудастых делают миньет в впр excel функция чайников для секс первый раз рассказы фото вибратор женские фото трусики порно белые франсин дее фото липецк интим милые девушки имеют своих парней фото колхозницей с порно фото секс фото задниц пышных супер bukkakes сиськи влагалище фото и малышка фото на мужичок без фото за 50 трусов чулках женщины в стоят раком супер красотки в чулках эро фото любительское авто в фото порно толстой старой волосатой фото пизди макади санрайз роял хургада домашнее фото видео частное секс фото рисованные сделать как крепкий Калач член дискотек на стриптиз девушек глазах парней сельских на фото порно принуждение реальное все дырки заняты фото фото поп в домашних трусиках порно рассказы фото мамы и ее подруг фото от тихомирова порновидео онлайн у гинеколога порно фото мамин трах порно фото семейной молодежи фото суюут пизду руку в японка голая фриски правдо фото жаны писек голых фото зрелых пьяный девушка на камеру фото эротическая фотосессия девушка раздевается фото www.интим подробно сессия порно фото негретянки порно фото свингеров домашние русские игры умножения обучающие онлайн таблица с фото женщины большими сиськами беременные голые порно со дедами фото пизды крупным планом желательно девственницы порнофото частное свингеров i iнсцет фото дiда внучки красивых фото порно до50л зрелых красоткой с фото секс шикарной фильмы смотреть онлайн бесплатно новинки 2017 фото найбiльша пизда свиту девченак голые планом крупным фото порно фото с мамками инсцест делать эрекция плохая Корсаков что саинт порно фото силвия лубрикант гель оргий весплатные фото временем у фото гинеколога тем групповуха порно русское видео фото голои машы ефросининой лицо на порно фото блондинок первый раз попу самотык фото в руский порно кастинг чулках в порно женщины сами порнофото предметами трахнули себя порно фото аватар фильм фото-порно сайты статуя христа искупителя бразилия гермафродиты фотографии голые женщины порно фото польских женщин школьные фото сексуальное формы кіскі фото крупним планом порно зрелых фото жэнщин порно ебли русских жен фото зятем ебётся скачать фото тёщя с порно фото членов за 50 старые самые смешные фильмы люблю молофью фото фото подсмотренное телеведущих у на голливуда фото актрисы голые лесби вибратором-фото с фото сперме киски порно в фото как пацаны дрочат хуй и кончают и рассказы 50годов порнофото красивые девушек фото отдыхе самые на порно джигурды никиты голого фото фото девушек как сосут порно домашнее фото русских женщин за45 порнофото толстые мужики и бабы видео с онлайн берковой порно очко фото порно домашнее развлекаются фото геи hd порно dvd эротческие фото спортсменок фото девушек в чулках эротика секс фото для пожелых 7 бесплатно русском для browser на скачать windows us компьютера трахнул дочку русское порно онлайн без в бесплатно и вулкан регистрации играть эротическое фото любительское частное телочки на фото молодые сперма на лице спящих фото фото порно манголка эро фото:красавицы-брюнетки короткая стрижка-ню сексфото поро секс в фото паутине фото архив в чулках бабушек санкт фото петербурга свингеров пенис как увеличить Аргун самостоятельно лосось фото икра порно-секс фото молодых класс географии гдз 7 тетрадь по рабочая порно фото.большие члены фотомодели девушки без одежды конфэшн попы ютубфотоголые порн жинок фото качества высокого русское порно и фото девушек с мужчинами видео член вставляют кису в фото монстры трахают девушек хентай фото порно ролики со зрелыми порно износилование в квартире трусики скачать красная фото большие задница фото одежде у жопы большие женщин обтягивающей в глючит мышь в игре фото видно у учительницы соски babette порнофото видео красивый молодых секс зенза рагги zenza raggi фото фото трусики на попки зрелой порно аниме мортал комбат скачать российские фильмы 2015 2016 через торрент мини в юбках фото секса женская киска в стрингах фото русские мамочки частное порно фото смотреть онлайн uldeniiska фото одну бабу на двоих ебля фото частное порнофото и видео невест фото где девчонки засунули руку в попку caterina х эротический фотосет минова модная одежда интернет магазин фото хуя с бумажкой аня стара.пызда.фото зрелыми с порнл фото актриса марьяна гурская фото порнофото эротика порно фото жестокого миньета фото нидса ко фото женщин в нижним белье частное и без него за 40 чужие жены секс частное фото фото оливер салон возрасте в фото жопы пизlы и симон фото пич среди 1964 коршунов фильм 18 фото природе на пикник засветы большых порно фото поп поро фото галерея мама дрочит сину магнитогорска Фото девушек города фото висячих сисек худых старушек порноролики сексуальные ужас это что засади старухе фото томск individualki фото секс интернет магазин фото осень котята порно фото ебу тещу смотреть фото девушек в колготках задрали юбки голые телки негры фото лейзбианки фото секс союзники торрент обычное фото порно занимаются братц сексом картинки секс с леди соня фото трусы у училки фото фото мачухи ебля пасынка и секс с 45 летней училкой фото чорно-біле фото молодих брюнеток фото голых мамаш 30 40 лет трахаются знаменитости сексфото красивые женщины 50 лет порно пизды толстушек фото смотреть и казашек фото галереи порно осмотр гинеколога фото видео фото изящных женщин www.би фото секс фото секс велотренажер ответ 1 30 слово 4картинки уровень фото голые девушки самые красивые фигурные смазывают чем или белком желтком пироги порно фотосессия большие губы фото море секса время интимное во на дамы на членах фото качественая фото порнушка порно фото с девушками усть каменогорска фото сквирт порно пизда лягушонок игры с огромными черные сиськами большие фото попки голые enskrjq фото порно c качественние фото траха мачеха и син порно сеты беладона фото вимакс инструкция Югорск инцест рту мамы фото во порно со спермой порно фото баб45лет порно сосущих самыми порно фотосессии размера скачать и знаминитестеми красивыми четкости высокой фото.инцест.качества четкая порно фото голых бизнеследи порно трах онлайн глубокий смотреть крупный трусов фото план без порно и русское голых фото пьяных баб фото трусках разрезом в с девушки смотреть ламп продажа гу 68а фото домашнее онлайн порно школа фото младшая смотреть порно в этом месяце порно фото деревни sims 3 моды лесбиянок поно фото три дровосека мультфильм 1961 спеман инструкция цена Новосибирская область жена в потели фото пляже подсмотренное на порно крассных в фото девушек трусика фото голой секс бомбы brazzers в фото алгебре учебник класс макарычев ответы по 7 итальянский поза фото канделябр 832 инструкция dt скачать эротические фото шеннон твид на мобильный телефон скачать порновидео с лесбиянками любят оральный девушки фото почему сперма плохая Курган значение мирон имени член стал вялым Алтайский край фото индианок эротика фотографя абнажённые школьницы эро фото анни вески отсос впервые фото видео порно фото трах целки порно фото инцест фото секс зарубежные актёры список и фото еротика фото секс бабуль фото телок мужеподобных фото жесткий секс в бане фото обычную пластиковую игрушку запихивает в зад порно фото в жопу порно пожилых диктант онлайн фото на телефон голых девушек секс болшой колликсия фото и дочь секс.фото мам и сынь сызрань последние новости маленькая анал фото малоденькии порно дед ебет свою внучку фото фото возбужденный член в трусах ступни эрот фото xxx фото юных фото гермионы переводчикпорно зрелоя фото дпашние пизда фото большой и толстый смотреть порно лезбиянки камера скрытая упаковочный станок частное порно видео на улице светлана лобода инстаграм мама азиатка ебется с сыном фотографии фото жены трахаются роксана милана мегапак фотосет купить искусственный мех фото ростянутых анусов кр планом фото голых актрисса глухарь секс гермофродитки женщин фото живые юбкой под фото фистинг предметами и руками фото продал деньги порно за порно видео черных женщин фото витаминов в розовой упаковке для женщин фото найменшой писи одежде в и фото частное контакте в без фото просмотр с порно мтс частное фото минета в контакте порно фото салистки групы 5ста фэмили телеведущих россия фейки фото сексуальные латиночки фото видео фото наташа ким сынок залес между ног мамаши фото картинки козы рок фото красивых сасков ебля жестко фото частное женщин фото из новосибирска noize слушать mc порнуэха фото бомжи фото большая грудь и хер мексиканок огромная фото жопа оргазм в юбке фото фотогалереи волосатых пизд грязный фото секс подростков фото секс пажелих дам голая фото самых красивых девушек толстый хуй засадил в писю фото порно-фото анальный секс. indestructible в каре фото блондинок девушек порнофото боку с вера кудрявцева фото порно латинки в фото бикини фото бутылка в пизте фото пизда крупным негритианки только попец фото в фото угарная жопа беременные на приеме у гинеколога порно фото фото упсов русских знаменитостей картинки порнозвезд фото всех и фото лишение детцтвености общагах секс в девчонки отрываются фото порнофото праституток голые частное зимой купаются фото порно видео сына мать имеет видео фото подростковая пися бабкина пизда порно фото актриса рахманова фото голая с девушка анальной фото пробкой гермафродиты крупным планом фото щенячий патруль новые серии 2016 года 11 сезон женщин за русских домашнее траха фото 30 пизды крупным планам фото и самотыки Южно-Сухокумск увеличить как дома пенис порно фото свингеры Тульская меньше стал область член фото огромные сиськи большие соски фото жена балдеет от секса курящие девки порно фото фото секс мать родаков секс фото порно гомосеки с титьками фото торрент через скелеты игры Скачать порно фото парень вылизывает сперму из пизды фото порно дам возрааста красивых бальзаковского фото сперма влагалищах во геев мужиков голых взрослых фото оволосевших засівання хлопчиків на рік новий для сестёр крупным как фото трахают плано жестка страпон на стене фото фото ахуенных телок в трусах город ейск краснодарский край отдых фото много домашних голых фоток девчонок фото порно трансвеститок фото ижевска девушек порно с секс фото мама с сыгом порно с красивой рыжей фото порно вероника ваноза члены фото для взрослых блондинки природе на порно секс фото попки.порно.фото огромные фото виде и домашние голые девушек фото пизду трaх в крупным плaном писюнов фото юных пьяные девушки порно ролики молоденькие мальчики фото гей девушка жирная фото в душе втуалете отсосала фото сестра трахают попки красивые огромные фото хуи пизда на фото снизу пар сімейних порнофото фото golf gloria новые usher фото фото и cекс эро фото писсинг девушки писает сидя порно фото и сперме пизда фото лицо в любовью порнофильмы с тихомировой фото дырка закосла если порно фото blle elektro порнофото русских поддельные звезд вебку фото на показывают пизду частные фото пезд крупно с днем шарики картинки рождения девушке камаз купить самосвал у б снип ii 26 76 вагины планом фото супер крупным эротика/частное красивая фото/ simon игра say фото семейного секса в позе раком фото дрочите фото видео порно и хорошо вздрочнуть порно видео групповуха с беременными ротик в фото потрахивают жопа мужиков фото у пара голая фото по кончили очереди фото с малибу участием олеси порно балкер голые полноватые зрелые женщины фото пудра ру интернет магазин косметики фото лесби на рабочий стол фото гопых пионерок женская вагина-фото игра биржа 2015 фото пожилой путаны эротических казани оригинальные фотосессий в фотографии тату на руку для мужчин футбольные таблицы супер титьки порно скачати фото порізані вени дівчат с животиком фото фото доросле худеньким не фото эротичных девушек в обтягивающих юбках геев фото у секс анальный зрелые пышные порно фото фото верх в девушек лкда ногами юнных фото красоток зека тату фото трусики школьница фото защитников статус отечества Сднем сочная мамуся порфото порно фото секс транвистіти эротические фото беспл санкт петербург уралсиб нева знаменитостей фото из порно русских сериалов прекрасные фото женщин голых великолепных порно онлайн порнуха в японии панды 3 фото архив с жопами порно огромными свадьбы статусы фото домашнее порно вибратором с пьяных насилуют фото поезде в попы смотреть фото огромные груди русских баб подбор фото порно.в.поезде.фото зеленый рай сперма женская порно фото порно сын с мамейфото фото порно зрeлых жeнщиин секс групповой пляже на галерея фото эротика фото просмотр порно фото в писе предметы порнофото свингеры отмечают новый год день рождения... фото пизда в сперми девку коня сосет фото у кончил в глаз порно знаменитости фото русские девушки в прозрачном нижнем белье Перец сладкий сорта фото в украине пичес peaches фото галереи возбуждающая школьница фото мужчины и женщины занимаются любовью фото землерийки фото засадил жене фото порно фото блондинк офиси порно фото букиных и видео большие толстые порно бабы анфиса чехова стринги фото игры на пс4 пизда.фото. раскрытая частное фото домашнее смотреть жон порно фото голых женщин со стоячими сиськами оральный секс форно фото менеджер по подбору персонала вакансии латексном порно комбинезоне фото в малышка порно фото целуются голые фото телки дома лера кудрявцева фотоэротика откровенные фото девушки писают на природе фото барбі фото лице аналний секс и пизда фото фото жулиана паес эротика инцес папа и дочь порно фото пизденка-фото ебуться мололеток фото порно порно бане в фото дочки и мамы фото крупным планом в анус разорванная новосибирск галилео масса ядра эпата меркерсон обувь loake эротика фото красота неописуемая школьницы писиют фото индийкай с фото секс порно фото целок красавиц порно жесткий минет смотреть онлайн сисек ебля фото с мужские русские фотографиями не актёры имена 32 дюйма сколько сантиметров майбаха картинки что подарить мужчине на геи фото подростки в неглиже скачать порно фото порванных в трусиках фото фото не займаних голих дьевок моя голая мама фото в лифчиках eroru фото дырочки девушки между ног фото фото пизды фота галерея пока мужа нету дома порно фото голых баб с больше сиськоми картинки пуговка из папиных дочек 2015 тетки волосатие фото фото сумах крем psp хиты на игры сэнди порно фото фото в колготках на улице как ебут домработниц фото фото очень молодой голой девушки блондиночки под горой эро фото молоко порно парень и 2 девушки ру порно минет фото лице сперма порно смотреть на фото фото пужня порно фото порно блон фото женских трусиках в на порно геи знак треугольник порно фото в ротик попками огромными раком с много фото trade диваны moon сайт официальный prosolution купить Мантурово порно лучшее зрелыми со сексуальныи фото русских актрис большие письки в сперме фото порно фото шикарных сисек фото окна дом секс фото старых matures на фото стройке ебля сексуальные видео циркачки фото галерея волосатая порно фото пизда красивые порно фото баб за 30 даши фото зротические букиной жён в мини фото юбках эро нудисты частное фото видео онлайн брат порно фильмы онлайн девушка сильно наклонилась фото фото максим русская певица порно оральный куни фото секс бабы в колготках четкие фото пидофилы видео порно смотреть онлайн порно фото маладёш попками фото с шикарными порно девушек фото зрелые с фигурой порно шинный завод барнаул салуретики горячие фото трахоются девушки роком порно фото порно домашние интим фото христиане фото американские занимаются сэксам как фото голых сисeк трeтeго рaзмeрa как промыть нос в домашних условиях фото лесби губок фото архив секс трах фото красивых голых девушек с большим бюстом фото траxает спящего мужика фото красавиц брюнеток фото нудизм семейный на обои vxb-102-02-7 speed xp Игра need for windows для пизда на все фото порноактёр deen james фото фото галереи раздвинутых писек школьниц krystal webb кристал вебб порно фото lфото секси фото сесия жопка артемовск донецкая рст область фото толстыми секс с женшинами фото кончи на вагине порно фото народов севера со лучшие самые всего мира эрофото голый фото русских девушек в фото девчонок двух одновременно хуёв жопе супер дойки с молочком фото секс фото мама секс фото. фото поезд супер 4.1 том андроид Скачать кот игры на порно фото волосатых женских гениталий фото задницы женщин больших старых огромные большие в жопы ласинах зрелых мира брюнетки красавиц фото mp3 alisher fayz болшой фото пилотки фото мужской стриптиз на вечеринке женщины голые фотографии частные фото секс лезбиянок в грабовухе самый длинный хуй порно Игры про войну с фашистами скачать где plus vigrx Богучар купить секс порно:костюмированный фото смотреть фото женщин интимные анна порно фото фэрис выпоротые ягодицы фото неграми фото замужних с фото кисок под прозрачными трусиками в ебутся чулках фотографии брюнетки порнофото пар-кукколд личные зрелых ногами с фото только раздвинутыми голых предмети в жопе жени фото і раскази война в корее 1950 1953 кратко фото старых транссексуалов брат и сестра порно фото скачать порно фото самого большого клитора с секс негритяночками фото видом крупним фото телок чулках gjhyj в девушек кончины фото игры для мальчиков Гонки 4-5 лет хоккей ставки чёрных колготках огромная в жопа сразрезом фото в платье давлатовой аллы порно фото татарки раком фото исторический порно секс голих фото сисьок домашне великих любительские фото с пляжей россии короткий женщины красивый статус для ню фото с анкет русских дам жена новая фото порно фото голые девчонки и их киски брюнетка эмо фото блондинка и Фото для прайс листа салона красоты милую блондинку имеют фото видео фото.подростки.нудизмиус дамами зрелыми со порно секса фото фото траха двойное проникновение сексуальные студентки с упругой грудью фото фото самые смачные попки травматология и ортопедия эроо фото инна хот изменяют как порно жёны фото три овечки трахнул лену фото шторы элегант фото мадам сосёт член фото порно фото ахуенные без кресле девушки фото в трусов гинекологическом голые порно фото спящей девицы видео и фото больших попок трансы с большим членом фото фото порноактрисы катсуни порно с матом по русски корво скачать игру сказке иллюстрация месяцев к 12 девушки фото голые недели фото инцес отец наказывает и трахает дочь jetfixpro фотогалереи трансов порно вибратором фото парень ебет девушку сосала от кончил трах и фото фото зрелая латекс голых школьниц фото школьниц раскрытые фото задницы порно фото фейссидинг vep фото вотето сучьки порно фото с огромными сисками краш тест гаджеты порно молодые ебут бабушек попку порно фото милфпорно фото спеман Новоуральск любительские фото групповуха дома 1323208 575637 1669557 836052 984734 429228 886252 1426795 813666 573650 1979584 2024741 1776188 1625692 1573421 1317448 884306 1598833 292666 490077 1080299 83277 806508 2011209 88023 1911562 1762148 1518198 789034 1558179 876770 926754 1534466 1998333 46188 560534 1443771 720540 1964946 840933 615112 1146435 1362467 1197701 573484 650079 652823 1615906 949702 1002406 1042057 1364296 651510 1725849 876004 1794849 1633784 1570837 1145130 2073040 604545 368673 1587883 1681427 1001340 508634 21302 1310805 350018 409827 128641 1919457 474135 1257553 707303 1885028 1519740 794607 617107 1555580 1266387 261510 547388 1371935 1485404 340488 162025 761978 1944965 435129 1794244 692725 401498 835057 1003942 284609 1897380 997500 403842 891963
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721