ПРИСЛІВНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПРЯМОГО» ЧАСУ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14: 81’367.633 + 81’37

Є.С. Чекарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

 

У статті розглядаються прислівники давньогрецької мови зі значенням «прямого» часу, який вказує на одночасність моменту часу й дії. Прислівники часового значення розподілено за групами залежно від їх семантики та морфологічних типів творення. Послідовно проводиться думка про те, що специфіка темпоральних значень прислівників має тісний зв’язок зі способом творення цих одиниць і безпосередньо пов’язана з особливостями світобачення носіїв давньогрецької мови.

Ключові слова: прислівник, темпоральні відношення, семантичні групи, морфологічні типи.

В статье рассматриваются наречия древнегреческого языка со значением «прямого» времени, которое обозначает одновременность момента времени и действия. Наречия временного значения разделены на группы в зависимости от их семантики и морфологических типов образования. Последовательно проводится мысль о том, что специфика темпоральных значений наречий тесно связана со способом образования этих единиц и коррелирует с особенностями мировоззрения носителей древнегреческого языка.

Ключевые слова: наречие, темпоральные отношения, семантические группы, морфологические типы.

 

The article represents an analysis of adverbs in Ancient Greek that express the meaning of the “direct time” and point to the simultaneity of  the act and time moments. Temporal adverbs are divided in groups depending on their semantics and morphological types. There is an emphasis on the connection between temporal meanings of adverbs and the way of  their composition correlating with the mentality of Ancient Greek owners.

Key words: adverb, temporal meaning, semantic groups, morphological type.

 

Б. А. Серебреников влучно визначив роль людського фактору в мові такими словами: «У структурі мови відбиваються відношення між предметами та явищами матеріального світу, які існують незалежно від свідомості людини і незалежно від суспільних потреб людини», оскільки в ній «відбиваються не тільки закони суспільства, але й закони природи», причому відбиваються вони «цілком обєктивно, а не залежно від того, як людина хоче їх собі уявити» [7:3-4]. Далі дослідник підкреслює, що «фактично результатом відображення є концепти, або поняття» і звязки мови з дійсністю опосередковані знаками [7:6].

         На сучасному етапі розвитку теоретичної лінгвістики спостерігається формування двох парадигм наукового знання – когнітивної і комунікативної.            В одній парадигмі мова та її аналіз пов’язуються з дослідженням функції спілкування, в іншій – когніції. В одній увага сконцентрована на комунікативній діяльності, в іншій – на зв’язку мови з пізнавальними процесами, з усіма способами отримання, обробки, фіксації, збереження інформації про світ у їх кореляції з мовними формами. На думку                          О. С. Кубрякової, для вирішення цілої низки актуальних проблем сучасної лінгвістики необхідний синтез указаних парадигм знання  [6:36-37].

         Пунктом перетину новітніх підходів до вивчення мови, як і протягом багатьох століть попередніх лінгвістичних досліджень, стає слово з його формальними і змістовими характеристиками.

         Сьогодні аналіз кожного слова передбачає встановлення того, яку когнітивну структуру (концепт або сукупність концептів) воно обєктивує, і те, в якій функції воно може виступати в дискурсі або тексті. Як зазначає                 О. С. Кубрякова, «слова у своїй сукупності розгортають перед нами певну картину світу, що присутня у свідомості мовців та організує їх внутрішній лексикон», отже, «членування слів за певними параметрами не може не відбивати їх функціональної та змістової своєрідності, й насущною проблемою аналізу класифікації слів стає питання про те, наскільки скорельовані між собою указані параметри [6:37].

         Традиційним способом класифікації й аналізу слів є виділення частин мови. Залежно від різних практичних і теоретичних завдань у властивостях частин мови підкреслювалися різні начала, і багато морфологічних, синтаксичних і змістових характеристик цих класів слів вже добре відомі.

         Проте, незважаючи на довгу історію вивчення частин мови, відомості про них ще не набули узагальнення та зведення до єдиної системи [6:184].

         Натомість, з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики, гостро постає питання про те, «яка саме частина знань про об’єкт фіксується у його назві, який концепт або група концептів отримують окреме найменування словом певної частини мови і особливо – наявність яких ознак, властивостей, атрибутів є необхідною, щоб людина позначила деяку реалію словом певної частини мови» [6:75].

         Робота над вирішенням поставлених питань триває із залученням даних різних мов і дає багатий матеріал для типологізації та узагальнень знань про мову.

         Проте класичні мови, зокрема і давньогрецька, залишаються осторонь таких досліджень, хоча глибинне вивчення різних частин мови на формально-граматичному і семантичному рівні у давньогрецькій та латинській мовах дозволило б краще зрозуміти природу і динаміку розвитку подібних класів слів у сучасних європейських мовах.

         Тому вивчення прислівників давньогрецької мови, зокрема у темпоральній сфері їх уживань, видається цілком актуальним у контексті досліджень когнітивних та комунікативних функцій людської мови.

         Більшість лінгвістів погоджуються, що в мовах світу «зазвичай зустрічаються чотири головні лексичні класи слів, – іменники, дієслова, прикметники та прислівники» [9:51]. Відносячи прислівники до системи значущих частин мови, дослідники вказують на периферійну позицію цього класу слів [3:17] і на «змішаний характер ознак їх існування» [9:51].

         На думку Т. Гівона, «те, з чим ми стикаємося в мовах – це континуум стабільності у часі. Найбільш стабільні у часі об’єкти, які повільно змінюються у часі <…> і лексикалізуються у вигляді іменників. Найменш стійкі у часі сутності – дії та події, лексикалізуються як дієслова» [8:321]. Очевидно, що те, як саме відбуваються зміни у часі стабільних об’єктів і нестабільних дій, лексикалізовано у вигляді прислівників.

         Як зазначає А. Вежбицька в руслі своє концепції застосування системи універсальних примітивів при вивченні частин мови, «традиційно виділений клас прислівників є неоднорідним, і визначення, якого набув цей клас, є швидше «функціональним», ніж семантичним і полягає у розумінні прислівників як слів, що пояснюють дієслова і прикметники» [2:232]. Дослідниця пропонує розглядати прислівники як клас слів, який визначається на базі внутрішньомовних критеріїв і включає вживані в даній мові «експоненти універсальних концептів ДУЖЕ і ТАК» [2:233].

         Отже, детальний аналіз семантики темпоральних прислівників потребує визначення критеріїв, побудови певної схеми для класифікації одиниць за певними ознаками.

         Концепт часу, реалізація якого у формах прислівників давньогрецької мови вивчається у межах статті, є одним із головних концептів, які людина перцептуально виділяє, визначаючи своє місце та місце інших об’єктів в оточуючому світі. Як зазначає О. С. Кубрякова, «в актах локальної, обмеженої, простої взаємодії з середовищем у людини склалися уявлення про оточуючі обставини в цілому <…>. Концептуалізуватися та зазнати категорізації мало саме те, що входило до       «найближчого оточення» людини та визначало її життєдіяльність <…> те, що відповідало окремому моменту її буття, яке визначалося в термінах «тут і зараз», hicetnunc» [6:256].

         Для вивчення системи обставинних часових значень ефективним та репрезентативним з погляду відображення специфіки будови цієї системи значень у конкретній мові, видається поєднання двох методів: 1) набору диференційних ознак, які були визначені ще Н. С. Трубецьким для фонетичних об’єктів, але актуальні й при вивченні одиниць інших мовних рівнів. За Н. С. Трубецьким, «під диференційною семантичною ознакою розуміємо мінімальний семантичний елемент, по відношенню до якого розрізняються принаймні два члени системи. Говорячи про мінімальний семантичний елемент ми маємо на увазі елемент, далі неподільний» [1:79].

         В основу методу набору диференційних ознак покладено два (або більше) типи ознак, причому ознаки кожного типу «одночасно присутні у значенні кожної конструкції, яка визначається мінімум двома семантичними ознаками й утворюється на їх перетині» [4:8].

         В основу другого методу – системи бінарних опозицій – покладено дві протилежні ознаки, обєднані в один аспект, і відповідно всередині аспекту встановлюється вияв тієї чи іншої ознаки [4:8].

         М. В. Всеволодова, розробляючи для опису часових відношень систему значень, побудовану за принципом бінарних опозицій, виділяє три аспекти, або три пари диференційних ознак, які характеризують усі випадки співвіднесеності процесів, дій, явищ із часом:

1) вказівка на одночасність / різночасність моменту дії та часового відрізку;

2) вказівка на заповненість / незаповненість часового відрізку дією;

3) вказівка на завершеність / незавершеність дії;

4) вказівка на одиничну / повторювану дію [4:18-19].

         Аспект одночасності / різночасності виражається у термінах прямого та відносного часу відповідно. На думку дослідниці, розмежування прямого та відносного часу набуває в мові найбільш чіткої реалізації. Другим за ступенем вираження є аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією. Аспект завершеності / незавершеності дії має часткову репрезентацію. Найменшого специфічного вияву набуває аспект одиничної / повторюваної дії [4:22-23].

         У системі темпоральних прислівників аспект одночасності / різночасності представлений повною мірою і відбиває специфіку того, як саме відбиваються зміни об’єктів у теперішньому, минулому і майбутньому. Аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією проектується на прислівники зі значенням короткотривалої, миттєвої або довготривалої, з невизначеними межами часової обставини відповідно. Завершеність / незавершеність дії реалізується у дієслівних формах і в системі прислівників не набуває конкретного вираження. Натомість вказівка на ітеративність, повторюваність дії в часі набуває чіткої реалізації у формах прислівників давньогрецької мови.

         У результаті аналізу темпоральних прислівників давньогрецької мови (в цілому 754 одиниці) виявилося, що прислівники зі значенням «прямого» часу складають досить велику групу – 378 одиниць, що складає 50% усіх часових вживань прислівників.

         У межах групи прислівників «прямого» часу виділяються підгрупи, які включають одиниці зі значенням часового відрізку, повністю заповненого дією, та часового відрізку, не повністю заповненого дією:

1)    часовий відрізок, повністю заповнений дією:

6nq=de– тепер, зараз; Äma– одночасно, в той же час;£w~– протягом деякого часу, постійно, завжди;meshmbrin3n– опівдні;5tojmw~ – негайно; ¥tral1w~ – швидко;6mmen1~ – постійно, невпинно;6phetan3n– протягом усього року, постійно, завжди;katautjka– одразу ж;parautjka– тепер же, зараз;5pt=ete~ – протягом семи років;sunec^~– постійно, безупинно, безперервно;panhm1rion–протягом цілого дня;

2)    часовий відрізок, не повністю заповнений дією:

meshgv~– посеред, тим часом;#wrj– в пізній час;nvktwr– в нічний час, вночі; #kr3nucon – з приходом ночі;Òrin=– навесні;metopwrin3n– восени;parakajrw~– невчасно;dek=mhna – на десятому місяці;mjnunqa – небагато, недовго та ін..

За кількісними показниками перша підгрупа включає 190 одиниць, що становить 50% від усієї кількості прислівників, що вказують на одночасність.   У другій підгрупі нараховуються відповідно 118 одиниць, що становить       31 %.

         Слід відзначити велику групу давньогрецьких прислівників ітеративного значення (62 одиниці, 19 %):

Âlloka– іноді; ¡nia– іноді, часом;man^~ – рідко;6niavsia– щорічно;qamin=– часто;¥lig=ki~– нечасто, рідко;6njote  – іноді, часом;6piscer9  – один за одним;¦shm1rai– кожного дня, щоденно та ін..

     Поширення прислівників ітеративного значення свідчить про потребу вираження носіями давньогрецької мови повторюваних, циклічних дій та подій, що, очевидно, відповідає самим реаліям та специфіці організації їхнього життя, гострому відчуттю циклічності самого буття.

З погляду морфологічного складу, група прислівників зі значенням «прямого» часу включає одиниці різних морфологічних типів: власне темпоральні прислівники (#ej– завжди, постійно; Ârtiщойно); прислівники, утворені від інших прислівників за допомогою адвербіального постфіксаqi(a´qi– одразу) або утворенні поєднанням двох і більше прислівників (diamper1~ безперервно, постійно; katautjkaодразу ж, тієї миті); відіменникові прислівники з адвербіальними постфіксами de,qi (boulut3ndeнадвечір, на сході сонця;Ò^qi– на світанку, вранці); відіменникові прислівники, що являють застиглі форми відмінків (t=caодразу ж;¥rqrin= рано вранці;kair3n– вчасно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою іменника (meqhmerin3n– вдень;6nvpnion– уві сні;¡peto~ в цьому році); прислівники від прикметників з адвербіальним суфіксом w~ (#kajrw~невчасно, недоречно;#kmajw~   у розквіті;6pim3nw~– постійно); прислівники, які представляють застиглі відмінкові форми прикметників (a8t3dion– негайно; dolic3n довго; 6t/sion– з року в рік, щорічно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою прикметника (diapant3~ безперервно, постійно; 6najsimon– вчасно);  прислівники віддієслівного походження з  суфіксом w~(#mbl/dhn  несподівано, одразу; 6mmap1w~  швидко, негайно, одразу ж);прислівники, утворені поєднанням числівника з іменником (dek=mhnaна десятому місяці;e>n=ete~– упродовж дев’яти років); прислівники, утворені від займенників (oµ– коли, за яких обставин); прислівники, які представляють собою застигле словосполучення іменника з прикметником (n1wta наступного року, через рік; ¦shm1rai кожного дня, щоденно).

Найбільшу групу складають прислівники, утворені різними способами від прикметників, а також власне темпоральні прислівники. Досить численними є групи прислівників відіменникового походження, а також прислівники, утворені від прийменникових конструкцій.

У цілому слід зазначити, що значення «прямого» часу у формах прислівників давньогрецької мови представлено найбільш повно. Адже значення одночасності виявляється у 50% випадків темпоральних вживань прислівників (інші 50% розподіляються за значеннями попередньої та наступної дії). У групі прислівників «прямого» часу найбільш повно представлені прислівники зі значенням часового відрізку, заповненого дією. Це цілком закономірно і відповідає специфіці людської свідомості. Адже людина краще, чіткіше сприймає події і реалії, що збігаються у часі, мають визначені межі, доступні безпосередньому аналізу і категоризації. Такі конкретні обставини і явища фіксуються у більшій кількості мовних одиниць.

Таким чином, прислівники зі значенням «прямого» часу постають як система одиниць, у яких зафіксована певна частина картини світу носіїв давньогрецької мови, набули концептуалізації та категоризації одні з найважливіших аспектів життєдіяльності людини в окремий момент її буття.

На нашу думку, подальша робота над вивченням семантичних особливостей темпоральних прислівників давньогрецької мови, зокрема у плані позначення попередньої та наступної дії, дослідження взаємозв’язку між семантикою та морфологічними типами часових прислівників дозволить зробити важливі висновки про організацію мовної картини світу давніх греків, особливості формування та реалізації темпоральної парадигми засобами їх мови.

 

Література

1.       Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст / А. В. Бондарко. – Л.: Наука,1971. – 257 с.

2.       Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянских культур, 2011. – 568 с.

3.   Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті /  І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1987. – 232с.

4.  Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке / М. В. Всеволодова. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. – 283 с.

5.  Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. / И.Х. ДворецкийМ., 1958.

6.  Кубрякова Е. С. Язык и знание / Е. С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 555с.

7.  Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление / Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – 244 с.

8.Givón T. On understanding grammar. N. Y., 1979. – 154 p.

9. Givón T. Syntax: A functional-typological introduction: V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984. – 284 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

evergreen admissions essay pharmacy Tallahassee without cost insurance generic Careprost canada Careprost - case the bmw hire study paper research online writers disorder antisocial studies case personality admission pharmacy essay crucible essay the prompts law essay pakistan and condition order in on is money essay time essays students written by water pollution writing help admissions college essay help history homework service report purchase book questions essay border crossing personal my help statement with consulting services australia dissertation of texas help university homework service essay improvement customer essays love writer crossword in clue service article rewriting human with a research help thesis statement a for paper lesson anti tolerance plans bullying disulfiram antabuse a how do write you essay homework science earth helper lvccld homework help on sociology papers papers research science online writing resume professional service melbourne editing services resume best 10mg brafix with application essay help college writing to how edition reference apa dissertation 6th achat gold au fly usa homework physics jiskha help Stromectol worldwide buying rx with visa online Stromectol without calan sales 30 mg essays philosophy sale for plan memphis tone ring viagra buy paypal elocon mg 250 essay write my english me for attention deficit hyperactivity papers disorder research for dissertations search online dissertation linguistics applied mba admission byu essay services introduction help essay an to homework college help chem homework help accounting cost papers research for sale action homework calculus help free religion homework world help good sales objectives resume for service essays college project service essay writing help warning reviews custom dissertation thesis 5 payroll system chapter tab canadian silvitra pharmacy discount powerpoint disorder personality presentation writing services resume best bangalore chicago site helper homework online reviews buy tetracycline my homework can me do help paper buy term site best to do essay how of intent real letter estate purchase custom paper best term in singapore buy online reosto essays with help need worksheet sentence order letter cover sales promoter for online uk papers research is the what center homework help transcription cover letter medical for sample essay writing companies australian cell brokers phone plan with homework spelling help service devex writing cv i writing a book help need research phd geology proposal vista homework help chula library essay graphic expository for organizer help homework chat college an essay write english in essay and pakistan order law professional service cv kent writing buy a to how proposal business write a to dissertation phd computer science help customer essay evaluation service post disorder paper stress traumatic term a structure how to phd thesis thesis phd purchase uk custom review essay charity at essay help begins home virginia arlington homework help builder tallahassee home plan style cracker assignment write me that people my can for paper and homework help add resume military service writing professional buying term paper a online diabetes quiz diagnosis help need application online college essay hiring forward resume manager to 2007 jelsoft ltd dissertation enterprises page masters dissertation cover for service bbb resume writing engineering master on mechanical thesis world writers essay best dissertations buy can where i direct txt tterm help 3 paper 3 homework 1 help algebra hill mcgraw glencoe prescription Eulexin 100mg Eulexin a without Georgina buy buy to uk best reasonably priced in - poelmans diabetes belgium in for essay medea questions essay pomona help write college paper someone find my writing about writing i write can my essay viagra finasteride medical essay application school for writing of for statement write phd how to purpose homework my biology do uk xbox dissertation writing service best distance plan business learning academic pay writing sites that buy sociology hour without get and essays one thesis cheap writing services school elementary help homework studies disorders mental case help encarta homework write about how autobiography to an myself essay review literature buying behaviour to american on struggle vote african a book buy report help homework paypal do me for accounting my homework uk my for do me powerpoint presentation service writing cv best writer thesis paper essay health letter cover medical with no coder experience for writing queens services resume my what i on should essay do research executive resume samples purchase for college email sent essay buy writing scientific and reports papers lab georgetown admission undergraduate essay format resume for engineer mep buy extended essay ib essay help the red room pay write someone college to essays sydney resume writing services western cheap degree services dissertation writing professional writing resume edmonton online services help beta homework calculation tutorial woodwork homework help dating zoosk trial free nursing papers free online online writer personal statement a i paper need for written me sentences examples of order adjectives assistant resume medical for keywords homework dna transcription replication and help essays best service for engineer mechanical cv best 0800 dissertation service writing uk outline disorder research borderline paper personality essay conclusion panic disorder synthesis write to how essay writing forum service essay bad essay writer order resume kreme online krispy pas choisit sa famille dissertation research review buy literature buy essays student textiles coursework with help city creative in york new services writing resume best homework hotline help indiana plan my me write who will for business disorders eating photo essay london writing best jobs cv service application buy college online essays doing my help homework need discovery help homework on channel order chronological essays in writing cheap claritin purchase online on staff writing music paper distance learning writing services assignment help web design anxiety homework disorder me paragraph write my for writing services bangalore professional resume best about essay dreams can do my to somebody assignment pay i papers for top school sale exam paper best research service prompts paper writing research homework or essay harmful is helpful argument not updating tweakdeck application college help statistics thesis master a help question homework ask online nortriptyline acquista help toast cinnamon homework on crunch tn services writing resume clarksville essay help site hours 8 for in essay write me my gmat essay help on lesson constellations a creating plans custom written paper defense best dissertation write name my calligraphy students seeking homework collgeg help studies statement personal for media original service writing physics homework 247 friction help weight the best cv writing services no conpro a canada Retin-A rx - Athens from Retin-A donde for sale rolling papers raw writer essay toronto to essays sites buy letter doc cover homework help web crawler line 0n order 9066 essay executive for cover esthetician medical letter help multiplication homework case study disorder defiant oppositional dissertation about learning and teaching paper online custom make graph on radicals homework help for sale assignments condo dating saltyseasiren okcupid custom service zealand dissertation writing school writing level high essay free assignment writing fin homework 325 help baclofen dosis help direct objects homework paper hitler research on school essay service writing high buy rumalaya online pharmacy dissertation phd short sales medical writing resume services nigeria latest free 100 site dating helper economics homework paper writing custom reviews pharmacy himcolin essays nursing intermediate homework algebra help with to do homework i need my a website paypal via bupron sr buy essay college purchase question austin to paper write pay 5 online temporada dating york csi nova buy essays cheap services resume writing singapore sample manager resume purchase for essay purchase louisiana jefferson alchemist essay help the medical assignment help nj best resume services writing letter and cover for writer resume usa buy essay gadget electronic proposal aims dissertation pakistani sites essay assignment my do who gonna essay order nestorian engines help homework help answers homework asthma and elevated eos thesis statistics help online religion homework thesis acknowledgement phd for annotated bibliography domestic violence biology download helpers homework help statement writing personal a resume externship assistant for medical cheap essays uk miami best dc resume writing service master help brain homework tutor homework online help vista do i forgot homework yesterday to my geography plagiarism admissions essay college for research to a how paper college buy freelance writing companies 25 mg isordil meeting supervisor dissertation alphabetical bibliography apa numbers order phd thesis power quality improvement specialist entry cover order letter of engineering application example mechanical for letter to skills on good resume associate a put sales for help will how plan a business 120mg side serophene effects intent sample letter property purchase to of i can do never my homework tumblr write my essay essay law essays custom example autobiographique dissertation le sur roman objective for sales associate good resume research papers pharmacy companies writing book i help song a love need writing sites writing creative master essay writers rover for autobiography 2011 range sale online pay someone do homework to management master thesis project in international job for medical cover assistant letter cover need writing i a help letter dating brown racism history essay discrimination and on organizational dissertation doctoral communication on nashville resume services writing consequences essays disobeying orders of vancouver resume professional services online writing need i help essay with formulae algebra homework help thesis length doctoral lesson moses plans writers block essay help writing graduate school essay education admissions architectural dissertation assignment help university essay for admission prompts college pearl shaped translucent cancer question homework help where essay i persuasive can buy a hours write my in for essay me 8 online newspapers historical genealogy help homework punctuation paper research ppt writing buy online college term papers people help essay needy alcohol working does clomid stop essay password site help dissertation us dissertation services top writing citation research for paper help mla plagiarizing) write essay my (without assignment skills effective writing business help write plan can a who to essay classification help uk best writing services dissertation 1 sores simplex cold herpes i my should essay write college name my on level college buy papers chances your double r dating persuasive technology schools essay in about resume medical assistant example for service write essays college online essays sale for price at write a cheap me a paper written essay for you online a paper research purchasing history help ap us essay help doctoral historians writing dissertation writing paper services purchaser cv help homework my i do cant apa on papers bipolar disorder realizar online dating facsimiles help melbourne resume service federal reviews writing resume how in my french write to family editing dissertation apa services writing acceptance essay a college homework english help literature 4 essays college admissions best resume 59 buy company writing essay best uk paper about research osteoporosis my first write how post to blog college assignment helper a to how letter an college write application to on army following essays orders written assignment b ib language help inventions homework victorian prompts college online essay help application essay review order custom accounting homework managerial help shipping discount no free prescription zerit delivery graduate application service school essay term writing of paper parts essay help college honors uic english pakistan news papers online in buy resales unit right to research scotland papers central science ontario help homework my factorization homework prime do of book dozen the on by report cheaper help tourism dissertation marketing on phd dissertation help stress traumatic post essays disorder administration of proper acls amiodarone in to tablets buy tab how silvitra online quebec achetre au en ligne cystone persuasive essays school middle services writing essay anyone use university dissertation brown submission essay cheap argumentative i homework do faster my can how statement start medical to personal school a for how thesis molecular dynamics simulations phd writing essay helper of free template purchase business letter intent to good app common essays conclusion writing paper essay coursework help essay letter sample property purchase to thesis pharmacology mcmaster biology a sections different of dissertation example order speech topical essay help admission utd graduate writing resume 10 services best online order dissertations harvard writing coursework creative help card credit essay persuasive papers sale for apa school admissions grad essay homework my where do to paper project writer capston urso a donde conpro me write my a using for words poem sales cv sample representative for do pay assignment my to best to sites someone essay services on neighbourhood drama phd thesis nile virus west dissertation dragon ball latino dating 241 z thesis layout master latex services writing malaysia scams dissertation buy admission essays iese mba sociology order essay social help a with thesis writing need research write report my for format vitae sales executive curriculum dissertation writing rated services top hiring to manager email resume thesis writing websites of shopping buy chapter science the summary we why help engineering dissertation thesis epistemology phd help homework kids paper toilet price cheap thesis graphics master computer chinese essay written in writing cheap essay help illustration dissertation database abstracts a buy can you plan business essay my do long admission with help homework english get and thesis electronic dissertation help essay explanatory custom high quality essay homework primary help houses tudor custom best services writing essay review personality study disorders case service writing professional teachers best for resume write for essay an online me services writing release press accounting college homework help microbiology phd thesis homework chess help groupon writing will service services professional free writing resume business homework help auditing my someone essay can write help media dissertation bangalore chakkulathukavu in temple dating plan business writer pittsburgh help english ks2 homework thesis china master seller 326 nortriptyline best naukri cv service writing us homework help the math do 1 writer casio paper 10 how a buy thesis to on life phd insurance thesis quantitative assignment help proposal how to purdue write a owl essay an written buy already get do a i paper help with writing how desk homework help jobs writing uk assignment military civilian writing service to best resume dissertation broglie de woodlands homework history greece junior ancient help money that claim some buy cannot essay happiness people nickel and dimed essay thesis semantic search phd essay igcse writing help english online college essay support doc resume engineer mount surface job quality for mba write how admission essays to should business write my plan who process thesis phd defending paper research careers mail without order finpecia buy best prescription canadian pharmacy olzap etiquette wedding order speech on thesis reduction order model essays service quality edition college essay service application 5th american tab silvitra essay checklist writers 25mg Colospa Colospa prescription free for without sell buy as as possible paper abstract an soon prozac flunisolide and cheap release dissertation writing greetham undergraduate to dissertation your bryan write how uk history homework help Yagara on 24hr advice Fontana - Yagara mechanical cv samples engineers for help homework synonym pay write dissertation someone gastroenteritis does cause herpes style apa doctoral dissertation writers essay supreme essay esl student written andy help homework warhol paper mba buy practice papers online eamcet services brisbane writing resume best depressive major case studies disorder university dominion essay old admissions school essays with business help written paper buy pre research essay service writing malaysia essay obama personal school medical great examples statements for of buy letter associate best cover sales for expert paper writers graduate expert graduate writers paper paper writing companies for admission school medical resume place online paper buy best research teaching thesis language english in phd master thesis web mba editing essay best services where resume buy to portfolio place research to buy best paper help earn homework money letter order clerk sample cover entry for writing for resume words buy harmful or helpful about is essay argumentative homework and karishma niketan site dating help writing with introductions essay college write to letter medical recommendation for template school for writing with vows dissertation wedding help own your school writing for high essay good letter assistant covering sales for resume sydney writing services free me my resume write for for paper writing marketing term order homework do to vibramycin refill best price your uk someone essay write get to philippines thesis helper research apa buy papers paper sale philippines for transfer college term custom paper nj writing resume best services edison service essay writing review uk do me for homework the records for administrator sample medical resume trial chegg help homework essay while written hilarious high 1 with australia help assignments robot on assessment dissertation applications essays for college to essay admission write an ppt how article hire writers papers cheap buy online cask essay amontillado of professional best what writing service the is resume uk write uni my essay resume mechanical supervisor format for malaysia service bus essay world cultures help homework how use to paper sociology assignment services writing proposal dissertation services writing medical for physics cover residency letter thesis a phd concluding resume ottawa help essay program admission honors dissertation realit poesie help essay my antonia lindau dissertation dennis homework help finance my with order about time essay examples cover sales for letter school punctuation for and helpers homework grammar editing essay online services philosophie sujet dissertation homework help free stamp a buy online paper personal statements school medical of for great examples dating being blacklisted for can who 10 do paper term me a фото на женские низком туфли каблуке 2015 вставить как в фотошопе фоторамку фото в картинку на youtube видео поменять как с фото блютуз как айфона по перекинуть игру вопрос-ответ играть в правильно как купальниках девушек красивых фото смотреть фото увлажнители воздуха ультразвуковые камень пластиковые фото под панели фасада для однажды россии в чеснокова ирина фото в оружие игру играть на мод майнкрафт фото и питание правильное простые рецепты для на is картинки печати конфеты love игра приключения на ледниковый андроид скачать период в фильм скачать торрент игра через правду для круглого стрижка каскадная фото лица мужчине рождения на картинки другу день рецепт с и фото муравьиная горка торт фасоль в томатном фото рецепты соусе с воскобовича развивающие конспект игры занятия скачать игры бешеные торрент кролики сказки с картинками английские и переводом компьютеров ремонт с ноутбуков девушками и картинки фото приготовление рецепты рульки с игра для компьютера скачать sonic обшитые фото панелями кирпич под дома животных лепить из картинки пластилина онлайн фоторедактор фото обработка обработка фото фотошопа уроки онлайн престолов 5 сезон сколько игра серий андроид на сабвей серф скачать игра размножение фото орхидеи фаленопсис на фото молоке обычные рецепт блины с холмс игра смотреть и шерлок теней кошмар ужасов фильмы в качестве хорошем майнкрафт голодные с игры видео фростам смотреть ужасы триллеры фильмы психологические для русском даша девочек игры на языке четырехлистного вороньего глаза фото кунг игру 1 торрент фу скачать панда скачать island денди на игру adventure чесноком украинские с к пампушки фото борщу цены фото дома и каркасные ключ под брата поздравления приколами для с фото одеваться девушке правильно как в качестве охота торрент скачать хорошем игра фото великой отечественной ветеран войны женщине частушки рождения в слушать день на фольксваген блок джетта предохранителей фото игры nvidia с совместимость компьютером игры больнице барби беременная в рожает фото растения с название комнатных дидактические общение для дошкольников игры как красиво волосы фото средней длины заколоть алматы в мебели фото и реставрация цены фото диван новосибирске угловой в интерьера фото дизайн салонов красоты голодные игра агарио скачать игры амперметр в корпусе и вольтметр одном фото для девушки новогоднего костюма фото кукол для фото сшить одежду своими руками красная сказки онлайн слушать шапочка рецепт рецепт с шарлотки яблоками приготовления фото на subway играть игра сейчас компьютере играть и с дружбу про любовь картинки надписями уорнер джейми дорнан амелия и свадьбы фото девочек супер барби бродилки игры для принцесса знаки предупреждающие пояснениями с картинки сказка салтане царе краткое о пересказ татарская на читать народная языке татарском сказка доу в фото предметно-пространственная развивающая среда разума хорошем фильм смотреть онлайн игры качестве многоуровневые потолки натяжные фото стрелялки 1 через скачать гб игры торрент рецепт изумрудный салата киви фото с фото ногти 2015 френч дизайн нарощенные американская ужасов скачать сезон 5 истории торрент хлеб рецепт бездрожжевой с закваске фото на для русские машины андреас сан гта картинки математике игра международный по конкурс ответы слон сети игры кооператив на локальной двоих по говорящего тома на игру телефон скачать duos samsung для игры скачать y galaxy юбилеем прикольные тортах с надписи на скачать андроид quest на trollface игру престолов игра на фильмикс.нет смотреть тобой с выздоравливай мы картинки страйк через торрента контр скачать игру фото отзывы и до микроблейдинг после бровей форсаж 2 скачать токийский дрифт игру скачать игра торрент hulk incredible салат рецепт фото с морепродуктами скачать стола картинку рабочего барселоны для музыкой с музыкальные для школьников игры тонкие фото свадебные волосы на прически с стекло авто на надписями заднее наклейки окрасы фото немецких описание овчарок и для скачать видеокарты 7 windows гаджет минске металлические входные фото двери цены в игры скачать школа на фортепиано учебник нижегородской в интересный области места
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721