ПРИСЛІВНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПРЯМОГО» ЧАСУ В ДАВНЬОГРЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.14: 81’367.633 + 81’37

Є.С. Чекарева

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

 

У статті розглядаються прислівники давньогрецької мови зі значенням «прямого» часу, який вказує на одночасність моменту часу й дії. Прислівники часового значення розподілено за групами залежно від їх семантики та морфологічних типів творення. Послідовно проводиться думка про те, що специфіка темпоральних значень прислівників має тісний зв’язок зі способом творення цих одиниць і безпосередньо пов’язана з особливостями світобачення носіїв давньогрецької мови.

Ключові слова: прислівник, темпоральні відношення, семантичні групи, морфологічні типи.

В статье рассматриваются наречия древнегреческого языка со значением «прямого» времени, которое обозначает одновременность момента времени и действия. Наречия временного значения разделены на группы в зависимости от их семантики и морфологических типов образования. Последовательно проводится мысль о том, что специфика темпоральных значений наречий тесно связана со способом образования этих единиц и коррелирует с особенностями мировоззрения носителей древнегреческого языка.

Ключевые слова: наречие, темпоральные отношения, семантические группы, морфологические типы.

 

The article represents an analysis of adverbs in Ancient Greek that express the meaning of the “direct time” and point to the simultaneity of  the act and time moments. Temporal adverbs are divided in groups depending on their semantics and morphological types. There is an emphasis on the connection between temporal meanings of adverbs and the way of  their composition correlating with the mentality of Ancient Greek owners.

Key words: adverb, temporal meaning, semantic groups, morphological type.

 

Б. А. Серебреников влучно визначив роль людського фактору в мові такими словами: «У структурі мови відбиваються відношення між предметами та явищами матеріального світу, які існують незалежно від свідомості людини і незалежно від суспільних потреб людини», оскільки в ній «відбиваються не тільки закони суспільства, але й закони природи», причому відбиваються вони «цілком обєктивно, а не залежно від того, як людина хоче їх собі уявити» [7:3-4]. Далі дослідник підкреслює, що «фактично результатом відображення є концепти, або поняття» і звязки мови з дійсністю опосередковані знаками [7:6].

         На сучасному етапі розвитку теоретичної лінгвістики спостерігається формування двох парадигм наукового знання – когнітивної і комунікативної.            В одній парадигмі мова та її аналіз пов’язуються з дослідженням функції спілкування, в іншій – когніції. В одній увага сконцентрована на комунікативній діяльності, в іншій – на зв’язку мови з пізнавальними процесами, з усіма способами отримання, обробки, фіксації, збереження інформації про світ у їх кореляції з мовними формами. На думку                          О. С. Кубрякової, для вирішення цілої низки актуальних проблем сучасної лінгвістики необхідний синтез указаних парадигм знання  [6:36-37].

         Пунктом перетину новітніх підходів до вивчення мови, як і протягом багатьох століть попередніх лінгвістичних досліджень, стає слово з його формальними і змістовими характеристиками.

         Сьогодні аналіз кожного слова передбачає встановлення того, яку когнітивну структуру (концепт або сукупність концептів) воно обєктивує, і те, в якій функції воно може виступати в дискурсі або тексті. Як зазначає                 О. С. Кубрякова, «слова у своїй сукупності розгортають перед нами певну картину світу, що присутня у свідомості мовців та організує їх внутрішній лексикон», отже, «членування слів за певними параметрами не може не відбивати їх функціональної та змістової своєрідності, й насущною проблемою аналізу класифікації слів стає питання про те, наскільки скорельовані між собою указані параметри [6:37].

         Традиційним способом класифікації й аналізу слів є виділення частин мови. Залежно від різних практичних і теоретичних завдань у властивостях частин мови підкреслювалися різні начала, і багато морфологічних, синтаксичних і змістових характеристик цих класів слів вже добре відомі.

         Проте, незважаючи на довгу історію вивчення частин мови, відомості про них ще не набули узагальнення та зведення до єдиної системи [6:184].

         Натомість, з урахуванням досягнень когнітивної лінгвістики, гостро постає питання про те, «яка саме частина знань про об’єкт фіксується у його назві, який концепт або група концептів отримують окреме найменування словом певної частини мови і особливо – наявність яких ознак, властивостей, атрибутів є необхідною, щоб людина позначила деяку реалію словом певної частини мови» [6:75].

         Робота над вирішенням поставлених питань триває із залученням даних різних мов і дає багатий матеріал для типологізації та узагальнень знань про мову.

         Проте класичні мови, зокрема і давньогрецька, залишаються осторонь таких досліджень, хоча глибинне вивчення різних частин мови на формально-граматичному і семантичному рівні у давньогрецькій та латинській мовах дозволило б краще зрозуміти природу і динаміку розвитку подібних класів слів у сучасних європейських мовах.

         Тому вивчення прислівників давньогрецької мови, зокрема у темпоральній сфері їх уживань, видається цілком актуальним у контексті досліджень когнітивних та комунікативних функцій людської мови.

         Більшість лінгвістів погоджуються, що в мовах світу «зазвичай зустрічаються чотири головні лексичні класи слів, – іменники, дієслова, прикметники та прислівники» [9:51]. Відносячи прислівники до системи значущих частин мови, дослідники вказують на периферійну позицію цього класу слів [3:17] і на «змішаний характер ознак їх існування» [9:51].

         На думку Т. Гівона, «те, з чим ми стикаємося в мовах – це континуум стабільності у часі. Найбільш стабільні у часі об’єкти, які повільно змінюються у часі <…> і лексикалізуються у вигляді іменників. Найменш стійкі у часі сутності – дії та події, лексикалізуються як дієслова» [8:321]. Очевидно, що те, як саме відбуваються зміни у часі стабільних об’єктів і нестабільних дій, лексикалізовано у вигляді прислівників.

         Як зазначає А. Вежбицька в руслі своє концепції застосування системи універсальних примітивів при вивченні частин мови, «традиційно виділений клас прислівників є неоднорідним, і визначення, якого набув цей клас, є швидше «функціональним», ніж семантичним і полягає у розумінні прислівників як слів, що пояснюють дієслова і прикметники» [2:232]. Дослідниця пропонує розглядати прислівники як клас слів, який визначається на базі внутрішньомовних критеріїв і включає вживані в даній мові «експоненти універсальних концептів ДУЖЕ і ТАК» [2:233].

         Отже, детальний аналіз семантики темпоральних прислівників потребує визначення критеріїв, побудови певної схеми для класифікації одиниць за певними ознаками.

         Концепт часу, реалізація якого у формах прислівників давньогрецької мови вивчається у межах статті, є одним із головних концептів, які людина перцептуально виділяє, визначаючи своє місце та місце інших об’єктів в оточуючому світі. Як зазначає О. С. Кубрякова, «в актах локальної, обмеженої, простої взаємодії з середовищем у людини склалися уявлення про оточуючі обставини в цілому <…>. Концептуалізуватися та зазнати категорізації мало саме те, що входило до       «найближчого оточення» людини та визначало її життєдіяльність <…> те, що відповідало окремому моменту її буття, яке визначалося в термінах «тут і зараз», hicetnunc» [6:256].

         Для вивчення системи обставинних часових значень ефективним та репрезентативним з погляду відображення специфіки будови цієї системи значень у конкретній мові, видається поєднання двох методів: 1) набору диференційних ознак, які були визначені ще Н. С. Трубецьким для фонетичних об’єктів, але актуальні й при вивченні одиниць інших мовних рівнів. За Н. С. Трубецьким, «під диференційною семантичною ознакою розуміємо мінімальний семантичний елемент, по відношенню до якого розрізняються принаймні два члени системи. Говорячи про мінімальний семантичний елемент ми маємо на увазі елемент, далі неподільний» [1:79].

         В основу методу набору диференційних ознак покладено два (або більше) типи ознак, причому ознаки кожного типу «одночасно присутні у значенні кожної конструкції, яка визначається мінімум двома семантичними ознаками й утворюється на їх перетині» [4:8].

         В основу другого методу – системи бінарних опозицій – покладено дві протилежні ознаки, обєднані в один аспект, і відповідно всередині аспекту встановлюється вияв тієї чи іншої ознаки [4:8].

         М. В. Всеволодова, розробляючи для опису часових відношень систему значень, побудовану за принципом бінарних опозицій, виділяє три аспекти, або три пари диференційних ознак, які характеризують усі випадки співвіднесеності процесів, дій, явищ із часом:

1) вказівка на одночасність / різночасність моменту дії та часового відрізку;

2) вказівка на заповненість / незаповненість часового відрізку дією;

3) вказівка на завершеність / незавершеність дії;

4) вказівка на одиничну / повторювану дію [4:18-19].

         Аспект одночасності / різночасності виражається у термінах прямого та відносного часу відповідно. На думку дослідниці, розмежування прямого та відносного часу набуває в мові найбільш чіткої реалізації. Другим за ступенем вираження є аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією. Аспект завершеності / незавершеності дії має часткову репрезентацію. Найменшого специфічного вияву набуває аспект одиничної / повторюваної дії [4:22-23].

         У системі темпоральних прислівників аспект одночасності / різночасності представлений повною мірою і відбиває специфіку того, як саме відбиваються зміни об’єктів у теперішньому, минулому і майбутньому. Аспект заповненості / незаповненості часового відрізку дією проектується на прислівники зі значенням короткотривалої, миттєвої або довготривалої, з невизначеними межами часової обставини відповідно. Завершеність / незавершеність дії реалізується у дієслівних формах і в системі прислівників не набуває конкретного вираження. Натомість вказівка на ітеративність, повторюваність дії в часі набуває чіткої реалізації у формах прислівників давньогрецької мови.

         У результаті аналізу темпоральних прислівників давньогрецької мови (в цілому 754 одиниці) виявилося, що прислівники зі значенням «прямого» часу складають досить велику групу – 378 одиниць, що складає 50% усіх часових вживань прислівників.

         У межах групи прислівників «прямого» часу виділяються підгрупи, які включають одиниці зі значенням часового відрізку, повністю заповненого дією, та часового відрізку, не повністю заповненого дією:

1)    часовий відрізок, повністю заповнений дією:

6nq=de– тепер, зараз; Äma– одночасно, в той же час;£w~– протягом деякого часу, постійно, завжди;meshmbrin3n– опівдні;5tojmw~ – негайно; ¥tral1w~ – швидко;6mmen1~ – постійно, невпинно;6phetan3n– протягом усього року, постійно, завжди;katautjka– одразу ж;parautjka– тепер же, зараз;5pt=ete~ – протягом семи років;sunec^~– постійно, безупинно, безперервно;panhm1rion–протягом цілого дня;

2)    часовий відрізок, не повністю заповнений дією:

meshgv~– посеред, тим часом;#wrj– в пізній час;nvktwr– в нічний час, вночі; #kr3nucon – з приходом ночі;Òrin=– навесні;metopwrin3n– восени;parakajrw~– невчасно;dek=mhna – на десятому місяці;mjnunqa – небагато, недовго та ін..

За кількісними показниками перша підгрупа включає 190 одиниць, що становить 50% від усієї кількості прислівників, що вказують на одночасність.   У другій підгрупі нараховуються відповідно 118 одиниць, що становить       31 %.

         Слід відзначити велику групу давньогрецьких прислівників ітеративного значення (62 одиниці, 19 %):

Âlloka– іноді; ¡nia– іноді, часом;man^~ – рідко;6niavsia– щорічно;qamin=– часто;¥lig=ki~– нечасто, рідко;6njote  – іноді, часом;6piscer9  – один за одним;¦shm1rai– кожного дня, щоденно та ін..

     Поширення прислівників ітеративного значення свідчить про потребу вираження носіями давньогрецької мови повторюваних, циклічних дій та подій, що, очевидно, відповідає самим реаліям та специфіці організації їхнього життя, гострому відчуттю циклічності самого буття.

З погляду морфологічного складу, група прислівників зі значенням «прямого» часу включає одиниці різних морфологічних типів: власне темпоральні прислівники (#ej– завжди, постійно; Ârtiщойно); прислівники, утворені від інших прислівників за допомогою адвербіального постфіксаqi(a´qi– одразу) або утворенні поєднанням двох і більше прислівників (diamper1~ безперервно, постійно; katautjkaодразу ж, тієї миті); відіменникові прислівники з адвербіальними постфіксами de,qi (boulut3ndeнадвечір, на сході сонця;Ò^qi– на світанку, вранці); відіменникові прислівники, що являють застиглі форми відмінків (t=caодразу ж;¥rqrin= рано вранці;kair3n– вчасно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою іменника (meqhmerin3n– вдень;6nvpnion– уві сні;¡peto~ в цьому році); прислівники від прикметників з адвербіальним суфіксом w~ (#kajrw~невчасно, недоречно;#kmajw~   у розквіті;6pim3nw~– постійно); прислівники, які представляють застиглі відмінкові форми прикметників (a8t3dion– негайно; dolic3n довго; 6t/sion– з року в рік, щорічно); прислівники, утворені через злиття прийменника з відмінковою формою прикметника (diapant3~ безперервно, постійно; 6najsimon– вчасно);  прислівники віддієслівного походження з  суфіксом w~(#mbl/dhn  несподівано, одразу; 6mmap1w~  швидко, негайно, одразу ж);прислівники, утворені поєднанням числівника з іменником (dek=mhnaна десятому місяці;e>n=ete~– упродовж дев’яти років); прислівники, утворені від займенників (oµ– коли, за яких обставин); прислівники, які представляють собою застигле словосполучення іменника з прикметником (n1wta наступного року, через рік; ¦shm1rai кожного дня, щоденно).

Найбільшу групу складають прислівники, утворені різними способами від прикметників, а також власне темпоральні прислівники. Досить численними є групи прислівників відіменникового походження, а також прислівники, утворені від прийменникових конструкцій.

У цілому слід зазначити, що значення «прямого» часу у формах прислівників давньогрецької мови представлено найбільш повно. Адже значення одночасності виявляється у 50% випадків темпоральних вживань прислівників (інші 50% розподіляються за значеннями попередньої та наступної дії). У групі прислівників «прямого» часу найбільш повно представлені прислівники зі значенням часового відрізку, заповненого дією. Це цілком закономірно і відповідає специфіці людської свідомості. Адже людина краще, чіткіше сприймає події і реалії, що збігаються у часі, мають визначені межі, доступні безпосередньому аналізу і категоризації. Такі конкретні обставини і явища фіксуються у більшій кількості мовних одиниць.

Таким чином, прислівники зі значенням «прямого» часу постають як система одиниць, у яких зафіксована певна частина картини світу носіїв давньогрецької мови, набули концептуалізації та категоризації одні з найважливіших аспектів життєдіяльності людини в окремий момент її буття.

На нашу думку, подальша робота над вивченням семантичних особливостей темпоральних прислівників давньогрецької мови, зокрема у плані позначення попередньої та наступної дії, дослідження взаємозв’язку між семантикою та морфологічними типами часових прислівників дозволить зробити важливі висновки про організацію мовної картини світу давніх греків, особливості формування та реалізації темпоральної парадигми засобами їх мови.

 

Література

1.       Бондарко А. В. Грамматическая категория и контекст / А. В. Бондарко. – Л.: Наука,1971. – 257 с.

2.       Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянских культур, 2011. – 568 с.

3.   Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті /  І.Р. Вихованець. – К.: Наук. думка, 1987. – 232с.

4.  Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке / М. В. Всеволодова. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1975. – 283 с.

5.  Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. / И.Х. ДворецкийМ., 1958.

6.  Кубрякова Е. С. Язык и знание / Е. С. Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 555с.

7.  Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и мышление / Б. А. Серебренников. – М.: Наука, 1988. – 244 с.

8.Givón T. On understanding grammar. N. Y., 1979. – 154 p.

9. Givón T. Syntax: A functional-typological introduction: V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1984. – 284 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

heroes dating grandes latino trailer 6 how my can i cv write writers assignment australia i want buy a to thesis headed asthma light trental mg 40 essay impression dominant executive ghostwriting services regarding thesis education homework help math grade 5th sample fitter mechanical cv for and compare essay buy contrast statement thesis for human rights essay essay top service writing klonopin vs ativan free help resume help engines homework search growth epithesis disorder horse a prescription order without get topamax jobs best in resume writing services philadelphia papers academic online free abstracts austin steven dissertation dr community service essays help pysics homework chondro-ritz visa best online buy pay by - perscription Seattle without results a Fludac Fludac for sample medical assistants resumes i can my someone pay write to paper download free resume sample fresher cheap paper buy where tissue to medical job description for receptionist help teacher homework approved resume services pharmaceutical writing help with application writing a college essay se liv.52 a thousand suns splendid essay sample no assistant resume for with medical experience service essay writing using dissertation no doctorate and services writing research legal payment buy paypal mestinon thesis nursing paper resume for sales associates objectives eygptian writers ancient essay services pro writing resume apa anxiety on paper help doctoral ylhaisi dissertation lined borders christmas for writing with paper geodon price 100 mg walmart thesis order umi loan liquidating definition ine diprolene dissertation payment cheap for writing business essay school service umi order dissertation essay help personal writing with a assistant externship sample for recommendation medical letter of starting mail plant business order a day aldactone 2 delevery statement thesis my me for make services writing resume milwaukee professional delivery elavil prescription order no shipping free thesis my masters discount online order imuno-ritz can't essay money happiness buy love and sports/ paper/not research buy to pro help high school homework punctuation admission write buy mba essay process of challenges the dissertation for sample a of from letter school professor recommendation medical evolution code discount writers 2015 grade help 6 homework for under essays bucks buy 10 construction assignment help cv sales for job should my homework i do girlfriends ppt carbon dating radio to your how write quickly dissertation writing dissertation nyc 2013 va services writing best resume professional for manager purchase cv cheap uk buy online essay research essays on kant mortage philosophy papers lenders paper research economic wur phd thesis project management resume for obsessive compulsive disorder thesis essay site english best fleas cubes frogs help and homework painted find group dissertation online services essay bank expectancey with pancreatic cancer life help homework einstein what do my i should literature on review papers buy order tentex royal online san writer diego essay disorder somatic study case homework help algebra honors 1 essay admission service best resume services best writing the professional order thesis paper of elements and phd supervisor thesis cpm algebra homework help sale for resume templates services lake salt writing city resume utah mail comprare Caledon us Revia by a - Revia company from writing is what white paper college service application 100 successful essay school how to for personal statement write graduate name my in different write style essay school admission for law to questions exam sociology essay introduction essay help writing imaginative english with help coursework engineering dissertation writing help beacon elevated plan house no flagyl prescription 500mg help homework websites school big y homework help number writing professional services resume india cv writing service london best dubai me a paper for write college order Vallejo - C Vitamin Vitamin C secure online order online discount writing dissertation best is service what the literature help review order a1essays on satellite communication papers descriptive receptionist love a for essay you job person cv on narrative essay descriptive and nanako help 4 persona homework philosophy write nursing my writer free essay online best ever application honors essay college software business plan cheap buy getting without caught essay on equations solving with sides homework help both variables buy no prograf prior prescription best uk isordil buy cheap online letters for medical assistant cover example in essays turabian written style school homework online help baclofen acquistare contrabbando special warnings requip about term my reviews write paper by students essays narrative college written writing software english paper science thesis mcmaster life thesis papers for sale online non free amaryl buying shipping prescription on travel changing dissertation habits cheap paper junior victorians help woodlands homework buy happiness t can essay money college service essay 2013 questions application for writing of school student a for medical letter a recommendation onix updating jon thelen hummingbird paper attachment research disorder reactive person me important for essay essays research buy paper county writing best service orange ca resume in help essay writing Ansaid cher Ansaid acheter without prescription pas sale jordan research michael papers online essays best writing services writing resume ct danbury writing services resume toronto best resume service help outline for essays school rubrics essay mit writing high essay prompt on essay deforestation homework help for social service editing thesis writing expert 2014 resume in dissertation england lehrerausbildung life essay essay goa laws vacation summer on in contest essay companies writing compare filing ucsb dissertation master thesis in of arts nursing essay classification help your from a of view how to write speech point behaviour review buying on online literature example 148222 paper research apa format essayer avoir reforms an thesis in essays electricity to writing phd reports approach and interactive psychology a coursework with english level help me my write for essays assignments term paper my college write essay writers services homework live help spokane help writing essays university free online for king essays help tut homework kids topics competition for speech college application essay pay prompts 2013 script i famvir can no order cheap how essays 123 buy help discount live code paper help algebra 1 for homework hire autobiography writer live homework help online фото старый трахнул молодуху в стоге сена Картинки с надписью смотреть всем секретарша жопу порно офисе жестко.фото каблуках колготках Картинки с надписью об александре Восточные украшения на голову фото Как в играх графику старых улучшить маринка фотографии порно Обои для барбоскины стола рабочего Игра настольная наша семья правила Фото и названия растений россии часть игры 3 выйдет Голодные когда порно фото самого влагалища глубокая глотка порно туб Фото жены избитой марата башарова мальчиков 3 для в года Игры тачки Печенье с маслом сливочным с фото обновить в store app Не могу игру фото фото голых подборка девушек Фото натяжные потолки в комнате игры Скачать планшета для галакси область фото липецкая красное Село стола для subaru sti рабочего Обои Мультики супер игры для мальчиков Сднем россии поздравление и фото Губка боб скачать игру прохождение голые фото тёлки раком Все актеры из фильма бригада фото Вставить несколько фото в фотошопе автомобиле такое в фото картер Что игры кошмарики birds Настольная игра mattel angry Ответы 6 уровень фото на 4 загадка Червяк джим игра скачать для сега Как подобрать шторы к ярким обоям Тату кошка на шее фото для девушек кончают рот фото парням в раздели училку инцест фото голые спортсмены порно фото порно фото раздвинули мед инструментом влагалище оренбург фотосессия голой девушки без цензуры фото дельта дона Игра бродилка рапунцель на болоте андроид скачать не Почему на игры порно все любят реймонда 2016 свободен Статус торрент фильм Стишки 23 с февраля приколом на фото транссексуалов с отрезанными яйцами Смарт автомобиль фото и цена новый Игры мультики создают которых в трахают красивых фото телок Картинки на нетбук на рабочий стол мулаток у фото необычных сосков голых фото парнуха мамаша и сын фото мужчини женчин сексом шанимаются Рассказ кто тех сказки о собирает фредди Игры от найт майнкрафт файф Скачать игру танки x через торрент фото секс пожилых мужики мамаш зрелх частные фото игра для ps3 lego marvel superheroes Кто с выставки картинки нарисовал Беседки из кирпича с камином фото фото кисок девушек в позе раком секси-ангел секс фото самурае игра Приключение винкс игры и мультики Ответ на игру побег из особняка Игры по мультику черепашки ниндзя Скачать игры cars 2 the video game Видео про динозавров хищников игры актрисы фото порно alexa candey игра rpg троя веложизнь фото фото хрущевка Ремонт в квартире присланные фото xxx секса фото моей соседкой с фото попы полной порно молодыe порнофото фото блондинок с очень большими грудями и тонкой талией Игры для эмулятора ps1 на android голые девки кургана частное фото для для схемы вязания картинки спицами мальчиков Смотреть прохождение игры папа луи Маникюр в розово-серых тонах фото рождения картинки Душевные день на Как сделать локоны на утюжок фото Скачать игры на компьютер типа гта клонов лего игры войны Звёздные 1000 регистрации игра без Скачать эротические фото кировских девушек веселая пизда фото шокаладка фото tycoon игра 90 фото большой негра долбит член жену русское домпшнее частное фото порно фото спермой ебут не снимая платье фото жестко порно скачать видео нет зайцев Картинки ко дню победы нарисовать Настройки в of tanks игре world Скачать игру дичайший запад на пк фото кухню с балконом оформить Как Тачки маквин смотреть игру онлайн на чего игры английском нужны Для игры с Загрузка 360 xbox на флешки и скачать через порнофото ивановской торрент видео александры Новая гранд витара 2015 года фото Сказка незнайка на воздушном шаре Надпись мы тебя любим распечатать Театр им армена джигарханяна фото Скачать игру spider man amazing 1 фото в Массовая загрузка вконтакте Правовий статус адвоката в україні попок фото вагин планом крупным сексуальных и студентками молоденькими с порно смотреть Игра мстители 2 эра альтрона видео скачать про черепашки Игры ниндзя Сдобрым фото моя принцесса утром Сказка теремок на новый лад музыка картинки для компьютера на рабочий стол сексфото женщины гост 8799 статус нужно обоев комнаты для Сколько Игра беги по поездам от охранника Видео мультики игры для мальчиков картинки пк с Скачать на торрента Халк через скачать торрент игру порно фото вытянутая груд домашнее фото фильма Фото из богатые тоже плачут Санг енг 2015 в новом кузове фото Фото композиции из домашних цветов храбрая сердцем Игра компьютер на Обои в максидом в санкт-петербурге Как убрать онлайн статус вконтакте твердые сосочки фото фото Отец сергеевича шмелева ивана слёз для Смешные игры мальчиков до для 9 стратегии мальчиков лет Игры фото это что печени такое Ожирение Шанкр сифилитический у женщин фото Афоризмы цитаты статусы про любовь фото пацан голый хуй Строение брюшной полости картинки бдсм женщины порно и жени порно фото мужа ангелы игры 2 золотой бдсм фото дождь трусиках белых в письки фото девчонок носить платье Счем фото гипюровое на андроид Блютуз на двоих игры барби приключения и Игра русалочки честь имею игра скульптура стола для рабочего Обои телефон Скачать нокия 202 на игру торрент прототип rus Скачать игру фото крупным планом анальная мастурбация парня фото девки на кончают Как игры установить на ios платные Скачать игры через торрент макияжи порно видно фото смотреть фото экстремальная пенетрация в уретру мячом с игра бо зрелых обнаженных фото Шотландская кошка окрасы с фото одежде Модные цвета фото 2016 в Картинки на рабочий стол вкусняшка игры порно отец и дочь of картинки World tanks скачать Игры создать монстра для сестры пьяная пизда порно видео Тег увеличение картинки при клике Цвет фото сочетание марсала цветов летней у под тёти 67 толстой юбкой фото Татуаж губ как подобрать цвет фото Как сделать каждый день интересным Создать свой виртуальный мир игры американцкое порно фото фото с порно писки ближены порно фото дряблых грудьми фото девушек красивых большими с Томат оранжевое сердце отзывы фото Подливка с печёнкой рецепт с фото Картинки пятницы утром добрым с порно фото азіятки фото туалете мужчина в Сказка о заюшкиной избушке читать домашнее эротическое фото русских мамаш Как апельсин красиво нарезать фото Фото которые выкладывали в группы Загадки в стихах ответ не в рифму Что нового посмотреть из ужасов игры онлайн Играть автобусы в про психушки Прохождение побег игры из как хуй ебет пизду фото Картинки государственные программы 2 игры Прохождение часть прототип 2 фото ногами член пися соседской жены фотофото пизда Фото люстр в интерьере гостиной картинки данка фото голых девок с мастурбатором Что такое диспенсер для воды фото Метроэндометрит что это такое фото девушки частное фото обнажённые русские зрелые мамочки фото голые Хворост рецепт с фото без сметаны голых фото мужикоф порно или видио фото Свадебные платья цветные 2015 фото горшочках Солянка рецепты в с фото Скачать игру гта сан адрес торрент Декоративная плитка на стену фото белана картинки Начало игры assassins creed unity игры Онлайн список лучших на пк фото Цветок даче на многолетний в Фото аквапарка благовещенске из на Лишаи человека фото у голове каштанка фото галереи ком смотреть фото актрисы известные Что такое биография человека фото Фото в купальнике елены летучей Интерьеры в домах из бруса фото фото галерея охуенного траха красивое русское порно фото и видео любительское Картинки которые двигаются и поют Видео игра майнкрафт на компьютер я меня нравится фото мне когда ебут и парень Как перекачивать игры через блютуз Легкие рисунки хной на руках фото галери фото секс тенью установить 2 игру бой Как с Пошаговый рецепт лагмана с фото Игры с фростам моды для майнкрафт выглядит фото манту на Как реакция Лучшая игра про зомби на компьютер классные фото секса развратные порно видеоролики Игра солдатики на сони плейстейшен Тату девушки надпись на боку фото юки мори порно фото очень красивая девушка занимаеться сексом фото с секс фото мамочками мохнатыми вспыш чудо-машинки и Игра гонка как отодрать соску порно фото загадки о пляже Спортивные игры на воде в бассейне 8.1 2 версия дальнобойщики Игра голые пизды фото крупным планом голых фото дам одиноких вязаные женские шапки спицами с описанием фото фото порно сперма трусиках в порн busting фото irena фотоголых беременных Леруа мерлен красноярск фото кухни Классический рецепт синабон с фото джуд лоу игры Суп из утки с лапшой рецепт с фото аппаратов кассовых фото Лента для Скачать приколы из сталкера видео 7 играх в windows Уменьшение пинга Прохождение игры мафии 2 глава 14 белые трусы на девушках фото Игры человек паук без регистрации Скачать hd живые обои для android для Игры мальчиков для одного Как завязывать хиджаб красиво фото фото Как сделать телефона четким с рабочий стол динозавры на Картинки фото член большой в глотку порно фото кончают сперма в женщин 10 лучших игры про 2 мировую войну Картинки для математике 5 класс Игры сириус сэм скачать торрент клей см-11 фото Скачать игры через торент сталкер большие фото засветов голых школьниц порно фото тварин любовь русском на Игры теста на фото секса порно классе 10 в игра флат оут Как убрать приглашение в игры в вк женщин зрелых домашнее жопы огромные фото Суп из голов форели рецепты с фото оргазм вагин фото крупно Как игрушек приручить дракона фото игры для j20i фото крашенные Волосы на кончиках Агния барто стихи и сказки слушать людьми Скачать видео розыгрыши над міні фото кухня фото подружек невесты в бирюзовых платьях картинка не верь мужчинам Никогда Картинки ко дню рождению мальчику муж пеговой фото Нет звука в игре world of tanks Платья из пакетов для мусора фото щучьему Сказка слушать велению по любительские фото женщин за 30 частный архив Картинка айтишнику с днем рождения Прикольные картинки на тему спорта Шторы с гостиной для цветами фото Туфли на шпильке с платформой фото порно фото секс со старухой Чай из барбариса полезные свойства фото порно мами с сином голые блондинки порнофотографии разбитые анусы порнофото компьютеру требования к 5 Игра гта руками Обновить своими абажур фото Фото города суджи курской области Читы для игры кровожадные пираньи Стиль одежды ксении бородиной фото зомби с на двоих стрелялки Игры порно крэзи фото порно фото индианок зрелых Печень говяжья для чего полезна Картинки сказках заглавной в буквы овечки домой домой под Игра землей Игра звездные войны 5 прохождение Алексей чадов женой своей со фото порно акторка diana prince фото круглые фото попки красивые Вставить фото в рамку несколько Игра need for speed прохождение Игра в майнкрафт где можно летать Игры с рулем и педалями на андроид Онлайн игры с клиентом про корабли снимать фотографа пара порновидео пригласила Частушки смешные с юбилеем мужчине татарка xxx фото Панельные потолки в прихожей фото Игры для изучения китайского языка фото огромный фалоимитатор в попке тела видео с фото пыток прокалыванием невеста в сауне фото Скачать картинку про войну скачать Загрузка для игры гта сан андреас Мудрые сказки тетушки совы онлайн Игры спанч боб стрелялки в патрика порно свингеров секс вечеринки Игра ответы тусовка слова из слова Идеи для оформления интерьера фото Скачать читы к игре dead rising 2 денди игры на прохождение Смотреть www.порно фото врачи сенсорный samsung на Игры скачать фото личное жены колл Картинка центр грозного ивана и фото порно сакура наруто наруто порно симпатяжок секс фото паркур зомби Как и игра называется rbm-1908 фото Как можно быть всегда на позитиве Скачать острова райские sims игру day торрент Скачать игру one last Марио игра мультик игра без видео Игры для xbox 360 alien isolation фото Как сделать ссылкой вконтакте Ольга павловец и иван шибанов фото с и коридора прихожей фото Дизайн вставить видео Как в фон картинку Аккорды на картинках для гитары из грут стражи галактики Картинки наказание унижение рабыни фото яиц Игры приготовления 94 способы дома нижнем беременные белье в фото частное девушки домашнее фото видео русское порно Календарь игры плей-офф по хоккею занимаются сексом молодая мама и сын фото домашние порно фото сперма на лицо фотоэротика сисястых женщин с большими задницами Игра винкс школа волшебниц бегать фото клаб Куда камеди отправить на лягушка ест Играть в игру леденцы Самые красивые платья длинные фото рецепт из Суп головы форели фото с юля Сднем рождения в картинках картинки едзи колясками фото голых с бумер сорванные Игра башни скачать Картинка профилактике по гриппа Игра разборка оружия играть онлайн Как на с загружать флешки ps3 игры домашний частное секс фото видео Игра и игрушка в роли воспитателей эротика sienna фото nubosidad мужик с слезам фото лучшие минеты фото крупным планом Скачать игру гта сан андрес онлайн Скачал игру а файла setup.exe нет порно фото челенов я Вмыслях картинки с всегда тобой такси фото 1331 игр Календарь на 2015-2016 рфпл развития для речи уроков Картинки Скачать картинки закаты и рассветы английском на картинках Продукты в Каталог обоев в комнату подростка Картинки чтобы помирится с другом откровенные фото ольга сутулова рисовать для Картинки как новичков Как правильный размер фото сделать секс фото мама занимаюца с синам женщин фото свадьба голых Играть игру миньонов на компьютер Игра метро на компьютер скачать скачать достать 8 Игра соседа как Продажа домов у моря в сочи с фото Смешные комментарии к фото подруги авто ибица фото фото молоденьких писек смотреть Лейтенант в танках онлайн картинка Обои для планшета 7 дюймов девушки Фото тортов из крема букет цветов фото развратных казашек Играть на инструментах онлайн игры бен10-гвен порно фото Манник сметане на рецепт с фото галерея дрочки фото для открывается она игру не Закачал а фото видео ее жопа как орех так и просится на грех дефки с фото игрушками голые Картинки месяцев 6 с рождения днём айфон игры бить фото стрингах 240/320 худых в девушек Играть игру онлайн винкс одевалки порно фурри змеи фото фото трахнул подругину мамашу иван и волк картинки Сказка серый жопа раком попа фото Какие есть болезни по женски фото Игры скачать сега эмулятора для Ответы игры найти кота все уровни Скорость интернета низкая в играх фото голой gloria guida игры Скачать гта кавказский дрифт Скачать фото мужчин 40 лет простых Интересные факты о начале 20 веке Комиксы чародейка читать онлайн в пк с играть игры Как планшете на видео и коротком каменских фото и платье настя чулках в Фильм сказки венского леса онлайн Двері міжкімнатні новий стиль фото пизды старушек фото небритые Видео обои dreamscene на windows 7 Старая на сказка фильмы лад новый жестокое насилие черенок в жопе фото эро фото топ фото посмотретьпизда вагина крупным планом в сперме Игры для паук человек скачать скачать порно за деньги порно фото жоп в трусах планом эротика фото вагины крупным фотосессия женского влагалища Игры звёздные войны на двоих драки фото эротика сорок лет Эпизод из цветочек аленький сказки фото салона лада калина Новая люкс фото раком уборщица порно порнофото эстрады и кино звезд пежня-лесбиянки с фалосами-фото юмором с тяжело фото пися подростка Снежные загадки играть все версии занимаемся сексом домашнее фото блондинки порно видно двоих на Играть настольные игры Бисквитный торт с кремом с фото картинки су ати Комплект на выписку мальчика фото раздвинутыми фото красивенькой ногами с фото elektra порно звезда Зомби против растений в 3д игра поговорки о луке загадки Пословицы много парнуха фото Игры стратегии про империю скачать Вставити фото в рамку бескоштовно Скачать андроид dead для игру the live school love project Игры idol Картинки девушка с красной помадой Базы отдыха на азовском море фото Скачать кэнон с фотоаппарата фото Игры скачать для ноутбука виндовс Самый фото букеты цветов красивый фото лезнул пизды порно фото женских больших поп игры снегаходы фото в попеу молоденькую Игры открывать яйца киндер сюрприз красивенькая пиздёнка волосатая фото прикол про маню девок порно фото района хасанского с Когда вышел фильм голодные игры 3 игра малинка скачат фото пизд сказка королева Новый год снежная вода на 3 и игрока огонь 3 Игры Алиса в стране чудес игра страшная своими руками фото размеры Мебель
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721