ПРИЙМЕННИК У СИНХРОНІЧНОМУ ВИМІРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК.811.161.2                                                            

В.В.Михайленко 

Буковинський державний  фінансово-економічний університет

                                                            Чернівці, Україна.

 

У фокусі дослідження англійський прийменник і його дефініція у синхронному вимірі. Порівнюються характеристики прийменника в англійській мові та словянських мовах. Традиційні методи не в змозі вирізнити складну функціональну та семантичну природу прийменника. Запропоновано зміну алгоритму дослідження англійського прийменника.

Ключові слова: прийменник, синхронія, форма, функція, значення, концепт, семантизація.

 

Статья посвящена исследованию английского предлога и его дефиниции в синхронии. Сравниваются характеристики предлога в английском и славянских языках. Традиционные методы не способны раскрыть сложную функциональную и семантическую природу предлога. Предлагается изменить алгоритм исследования  английского предлога.

Ключевые слова: предлог, синхрония, форма, функция, значения, концепт, семантизация.

 

The present paper is focused on the synchronic perspective of the English preposition and its definition. Its features in English and Slavic languages are under comparison. The traditional methods of analysis seem to be inefficient to give a description of the complicated functional and semantic nature of preposition. A new algorithm of preposition investigation is attempted.

Key words: preposition, synchrony, form, function, meaning, concept, semanticizing.

 

           Мова постійно змінюється: iсторична змінність мови – її суттєва ознака, внутрішня властивість. Як зазначає О. О.Шахматов, у цей момент мова не є такою, як вона була 10 хвилин тому [16, с. 269]. Змінність мови забезпечує її відповідність потребам комунікативної і пізнавальної діяльності людини. Як наголошували В. Гумбольдт (1960), О. О. Потебня (1958), Г.Пауль (1896) та ін., мова є діяльністю та її продуктом. Так було започатковано розрізнення статичного і динамічного аспектів мови. В. Гумбольдт, зокрема, вирізняв “вивчення мови у стані її розвитку” та “вивчення організму мови” (Гумбольдт, 1960), що згодом  використав Ф. де. Соссюр (1916) у  дослідженні про синхронію та діахронію.

            Мета даної розвідки –дослідити синхронний статус прийменника в системі  англійських частин мови і провести його дефініційний аналіз для подальшого встановлення динамічної моделі. В системі англійської мови за формою зареєстровано 29 простих/односкладових, наприклад: as, at, by, down, for, fromin, like, near, of, off, on, out, per, round, since, till, to та ін., 43 багатоскладових, наприклад: about, above, against, among, around, before, behind, below, despite, underneath, notwithstandingtowards, versus, within, withoutта ін. та 43 складних, наприклад, двослівних: asfor, except, apartfrom, aheadof, insteadof, outsideof, closeto, dueto, оwingto, priorto, up to, along with, together with, irrespective of та ін., 39 трьохслівних сполучення: in terms of, in line with, in the light of, in lieu of, in case of, in search of, by virtue of , by means of, in conformity with  та ін., які відповідають структурній моделі «прийменник + іменник +прийменник»  та інші 14, які не відносяться до попередньої групи, наприклад:se of for the sake of, in exchange of, in respect, from want of, by way of, with the exception of та ін.[див.:20, c.665-671]. У своїй монографії «Аналіз англійської граматики» Томас Кламер, М’юріел Шульц і Анжела Вольге наводять всього 60 простих і 39 складних прийменників, що свідчить про відсутність спільного принципу класифікації англійських прийменників за формою [ 17 ]

            Прийменник — одна із давніх частин мови, відомості про яку сягають  кінця II ст. до н.е., коли прийменники разом із префіксами відносили до частин мови. Сама назва прийменник означає слово, що стоїть при імені. У сучасній українській літературній мові серед службових слів найбільш уживаними є прийменники. У лінгвістичній літературі сформувалися три основні підходи до визначення статусу прийменника. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови, називаючи прийменник службовою частиною мови [10, c.90-95].

Синхронія – це стан мови в певний момент її розвитку; Ф. де Соссюр стверджував, що синхронія знає лише одну перспективу, перспективу мовців, весь її метод зводиться до збору мовних фактів. Поняття синхронії вивчали  Б.де Куртене (1874), А.Сеше (1926), Е.Косеріу (1963), В.фон Гумбольд (1984), С.Й.Карцевський (1965), В.М.Алпатов (1998), J. J. Ohala(1992), G.Gravier, G.Potamianos, C. Neti (2002) та ін. Для того,  щоб впевнитися уреальності мовленнєвого явища, необхідно зясувати наскільки воно існує у свідомості мовців [11, с. 256]. Синхронія, за словами O.Селіванової, це протиставлений / доповнюючий діахронію аспект лінгвістичного дослідження мовної  системи сучасного стану або у певний період її розвитку [див.: 10, 90-95]. На відміну від синхронії, діахронія спрямована на вивчення мовних явищ в історичному розвитку й еволюційних змін мови як системи. Діахронія дає змогу простежити становлення мовних підсистем, дію історичних законів їхнього розвитку, визначити передумови, причини мовних змін, час їхньої дії й тенденції розвитку мови [14 с. 557].

Синхронію О. С. Ахманова трактує як умовне виділення одного стану, одного історичного етапу у розвитку мови, як предмет ліз дослідницькими цілями [2, с. 411], пор.: синхронія як одночасність, збіг у часі; стан системи мови у певну епоху.

Традиційним тлумаченням синхронії  є стан мови на певному етапі історичного розвитку як  цілісної системи лексичних, граматичних і фонетичних елементів – предмету лінгвістичного аналізу [13, с. 152]. Під синхронією учасники Наукового проекту «Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії: морфологія і синтаксис», (2001) домовились  називати сучасний стан частини мови та її ізофункціональних одиниць у мовах, які досліджуються [5, 173-180]. Відповідно, синхронію ототожнено зі статикою.

І.Р.Вихованець, розглядаючи прийменники у синхронічній площині, вважає найбільш ефективний їх поділ на первинні і вторинні за функціональним критерієм [6, с.60]. За цим критерієм до первинних належатьприйменники, що вживаються у мові тільки в позиції із семантикоюприйменника, а до вторинних –прийменники, що в системі мови мають співвідносні з ними омонімічні повнозначні слова. Б.О.Серебреніков підкреслює, що синхронія не тільки статична, але  й динамічна, тоді як діахронія –не тільки динамічна, а й стабільна [15, с. 138]. Вочевидь, прийменник розглядається не тільки як одиниця словника, а, в першу чергу, як функціональна одиниця мовлення [див.:5,с.173-180]. Відповідно, прийменник у складі   мовленнєвого акту  може проходити певні зміни під впливом авторської інтенції, дистрибуції та регістру дискурсу [1, с.136]. Так, зміни у структурі значення англійських полісемантичних прийменників in та on  у процесі їх функціонування у тексті [12, c.156-159] підтримують нашу тезу про змінність компонента значення прийменника [18, c.46-51]. Справа в тому, що антропоцентричний підхід до мовних явищ дає змогу розглядати у даному випадку прийменник  як засіб семантизації певних концептів, таким чином змінюється алгоритм дослідження.

Дискурс-аналіз може вирізнити початкові приховані пересуви у семантиці прийменника, що з часом формально актуалізується. Синхронічне представлення прийменника виступає певною ланкою його розвитку

У сучасній лінгвістиці ще не виробилося єдиного погляду на визначення, роль і місце прийменника в системі частин мови.При визначенні прийменника сформувалися три основні підходи. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник, як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови. Другий підхід визначає прийменник як особливу морфему. Концепцію морфемної природи прийменника теоретично обґрунтував А.В. Бондарко, він поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної англійської літературної мови [4, с. 495]. У межах третього підходу прийменник  виступає самостійним словом.

Отже в словянських мовах прийменником називається службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників або займенників служить для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні. Прийменник — незмінна службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні [див.:7]. В англійській мові його співвідносять, наприклад, S. Thornbury(2002) з граматичним елементом мовної структури. Прийменник сам членом речення не виступає, разом із тим він виступає у складі члена речення, з яким пов’язаний за змістом. Прийменники не мають лексичного значення, проте, разом із відмінковими формами іменників, займенників та числівників вони можуть вказувати на місце, час, причину, мету, кількість та ін. в англійській мові. Прийменники утворюють формально незмінну лексико-граматичну категорію, яка вказує на певні відношення між іменниками, займенниками, числівниками у структурі речення.

Проблема визначення прийменника тісно пов’язана з його семантики. Надання прийменнику статусу слова (службового чи повнозначного, самостійного) означає виділення в ньому не тільки граматичного, а й лексичного значення, оскільки саме слову притаманна єдність лексичного і граматичного значень.  Дослідники, наприклад,Н. В. Русакова [13, с. 33], кваліфікують прийменник як самостійне слово і порівнюють його лексичне значення із лексичним значенням повнозначних слів.

Концепцію морфемної природи прийменника теоретично
обґрунтував Є. Курилович [9,
c.57-70], яку І.Р.Вихованець поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної української літературної мови. У морфемній концепції прийменник має лише граматичне значення і абсолютно позбавлений лексичного значення, тому що він не відображає предметів і явищ матеріальної дійсності, а лише вказує на відношення та зв’язки між предметами і явищами цієї дійсності [6, с. 78].

        Прийменнику властиве значення семантико-синтаксичного відношення адвербіалізованого субстантиву до інших компонентів речення або словосполучення. З формально-граматичного боку прийменник указує на синтаксичну залежність адвербіалізованих субстантивів від інших слів у реченні або від усього речення в цілому. Суто граматичні значення та відношення прийменників свідчать про їх спільність з іншими елементами граматичної системи, що виступають виразниками релятивної семантики. [3, с. 341]. Прийменники класифікуються в граматиці слов’янській” І.Ужевича  за їх уживанням з певними відмінками, при цьому зазначається, що їх “може бути стільки, скільки і в латині, але їх властивості щодо сполучення слів дуже різні. Деякі з них у латині полюбляють знахідний відмінок, а слов’яни вживають їх з давальним або з родовим” [8, с.52].

Водночас існує думка,наприклад, О.П.Суника (1966), що прийменник –ні словом, ні морфема: структурно він набуває ознак слова завдяки  граматичній сполучуваності, функціонально – ознак морфеми завдяки семантичній сполучуваності. Однак, текстовий аналіз прийменника дає можливість J.Mukundanкваліфікувати його як граматичне або функціональне слово [8, с.13-24], при цьому  він підкреслює складність його значення та                 поліфункціональність, коли два і більше прийменників можуть вживатися в одному контексті, наприклад: часові прийменники in, at, during, within[8, с.13-24].

Функціональна співвіднесеність  між прийменниками та іншими релятивними морфемами, їх семантична специфіка, що виявляється у відсутності номінативної функції, послужили підставою для кваліфікації прийменників, як аналітичних синтаксичних морфем.

Проте, фактологічний матеріал свідчить про прийменник як окрему лексико-граматичну категорію, яку необхідно вивчати на різних рівнях мовної системи: слова, фрази, речення, тексту та дискурсу, як засіб вираження концепту. Полісемантичність прийменника знаходить своє розв’язання у контексті, де кожного разу актуалізується певний компонент його значення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — С. 136—137.

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов /О.С.Ахманова. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –608 с.

3.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка / М.Я. Блох // – М.: Высшая школа, 1993. – 383 с.

     4.Бондарко А. В. О грамматике функционально-семантического поля / А. В.           Бондарко // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — 1984. — № 6. — С. 495—510.

5.Всеволодова Майя. Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис/ Майя Всеволодова// Первые результаты межнационального проекта. Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Зб. наук. праць, присвячений ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 173-180.

6. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. Київ: Наукова думка, 1988. 256 с.

7. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В.Жеребило. –  5-е изд., испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. – 486 c.

8. Жовтобрюх  M. A. Частини мови  в “Граматиці слов’янській” І.Ужевича / M. A. Жовтобрюх // Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Київ: Наукова думка, 1982. — С.51-58.

9. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей речи /Е.Курилович // Очерки по лингвистике: Сб. ст. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 57-70, С. 175-203.

10. Кущ Н. Прийменник: основні підходи вивчення, лексико-граматичні ознаки, перспективи дослідження/ Н. Кущ  // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Випуск 14. / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 90-95.

11. Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. –  2-е изд., доп. – М. : БCЭ, 2002. – 709 с.

12. Лукінова К.І Англійський прийменник у діахронії та синхронії (на матеріалі словосполучень in+N, on+N) / К.І. Лукінова.//ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2009. Вип.- 45. -С. 156-159.

13. Русакова Н.В. Семантические особенности темпоральных слов в описательном тексте / Н.В. Русакова  // Филологические чтения, посвященные 110-летию академика В.В. Виноградова: сб. ст. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госун-та, 2005. – С. 33-38.

14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.Селіванова.– Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

15. Серебренников Б.А. Общее языкознание: Формы существования, функции, история язика / Б. А.Серебренников. –М.: Наука, 1970. –604 с.

16. Шахматов А. А. Синтаксис руського языка/ Шахматов А. А. – 2-е изд. –М. : Учпедгиз, 1941. – 459 с.

17. Klammer Thomas P., Shulz Muriel R., Volge Angrla Della. Analyzing English Grammar (7-th ed/) / Thomas P. Klammer et al. – New-York, Pearson Longman, 2010. –  446p.

18. MykhaylenkoV.V.ThePrepositionon: CognitiveGrammar /V.V. Mykhaylenko // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченкa. Частина 1. –2013. – №14 (273). –С.46-51.

19.Mukundan J. Textbook Representation of English Prepositin /J. Mukundan // English Language Teaching. –2009. –Vol 2. –4  –Pp.13-24/

20.Quirk R., Greenbaum S., Leech G.,  Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language/ R. Quirk. –London: Longman, 2000. –  1779 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a report for case write medical study how to informative speech buy purchase assistant resume for by name graffiti step to how step in write my help dissertation free essay outside home eating at better than is eating online editing paper papers student grad jelly sx apcalis oral mexico write review my essayz research best paper homework sample sites help poverty math pour achat ovral la suisse a written sun raisin in the essays on aqa textiles coursework help help homework personification ks3 english biology genetics help homework thesis science phd best computer paper my writings buy style mla college papers case study disorder paranoid personality french homework chat help itv player new dating show resumes for sample sales professionals assistance legitimate writing dissertation help dissertation writing uk books in outlaws sky the ghost riders liv.52 drops guenstig essay service writing ireland one write a dissertation day how in to writing dissertation help homework osmosis help now essay later pay on buy ragatz thesis dissertation and proposal doctoral help essay about life bangalore dating in play eurokids school letter writing service cover best essays help to write english dissertation research shows no significance example cover sales for jobs letters essays cheap projects senior reports writers in essay uk academic dissertation publishers service ireland cv writing paper australia cheap christmas wrapping online resume games order battery lithium cr123a research online veterinary papers thesis for statement team communication my biology do essay dissertation writing quality service doctoral newspapers pakistani online uk dissertation www to helper co helper dissertation do i essays in believe cheap writing tech placement online test mahindra papers review to literature how order a discount shipping discount free seroquel service resume wa perth writing chylmidia zithromax treating homework helper about ads the writing dissertation custom dummies review post literature behaviour purchase on online dissertation sample for engineer resume mechanical companies paying essay best writing best site online dating good cover examples sales for letters of paper disney christmas wrapping cheap texas of university homework help with a dissertation help writing analysis define essay help homework paper my do writing level master services fear papers research personal for how be my school statement medical long should essay brilliant writers professional service blurb writing proposal dissertation service help for production job cover letter media a writing help with song sample medical for records administrator resume interest of sample to property letter purchase augmentin while take pregnant anyone cv get can my to who write i advertisement analysis rhetorical essay where buy tablets prednisolone to online ocr thinking syllabus critical homework help operations online canada 60 Oceanside Plendil Plendil - from mg pharmacy research who paper can write my generic modelling environment enterprise architect my homework anymore i mac fleetwood do cant dissertation section methodologies writing services business toronto plan 2000 disrespect essay word application best resume buy mac life happiness topics in is important in essay dissertation sport life essay is for on me for papers chihuahua pcci sale mg 25 viagra professional research write paper brief outline cover examples medical for letter receptionist help 4 homework latex thesis phd uk dissertation services order 2014 help dissertation ireland writing help for school students high helping websites essay enquete voorbeeld thesistools thesis masters research write marketing how essay to on on 12 welfare awwal thesis phd urdu in essay measures rabi ul labour letter assistant sales job cover for me create for thesis statement service editing elsevier language yahoo homework help education english gcse essays write best custom writing company dissertation chaoul alejandro online dominos order resume and resume for format sales marketing writing college paper services resume in 76ers writing best philadelphia research and in anxiety adolescents disorders papers suicide accounting help financial homework best essay help.com paper writers writers term paper term online purchasing research a paper essays 451 titles fahrenheit essay book writing in analysis character viagra accepted plus buy paypal educators for rated writing services resume best help and words proposal dissertation 1500 yale doctorate ben madley thesis university and biersack simms dating juliet andy primary students persuasive essays for online dating nerealnaya istorija line persuasive speech on buy writing services resume creative programming c help homework speeches wedding order writing services in professional ghana eating disorder essay introduction homework help paralegal dating girls delhi online mobile statement a quote to write a with thesis how jobs online help thesis phd revisions distance dissertation learning on essay minute homework help last disorder case separation anxiety study a purchase literature dissertation review services dc resume professional writing juliet introduction and romeo paragraph resume cost of writing average services help eer assignment find diagram research leadership paper best services zealand writing cv schoolers homework help for midddle school for a how curriculum medical write vitae to for do homework online me my nj homework help alzheimer an disease how essay write to admission a writing essay services mba good buy paper nz online tissue dissertation review literature help with review service thesis writing brand Esidrix Esidrix overnight usa Newark - delivery dbq essay imperialism service 1 writing essay in hour company writing cv the 3 key help homework stage writer in essay uae 12 essays hours buy resume services tampa writing florida business writing uk service plan paper assistance writing coreg price best coupon on many be essay how pages admission should college a writing reports resume services best 2014 essay cheap need to service on humanity essay dlsu library thesis best place cardura buy to style research schizophrenia paper apa help assignments with school shipping cheap prescription online no get omnicef free for help ask homework a admission university essay custom writing essay top writing sites paper order writing custom term assistant student medical of recommendation for letter patrick history helps homework saint without purchase - to Pasadena fast where prescription online get a Actigall deliverey Actigall assignment me my ireland for do assignment uk help online essay service national malaysia my homework do google - City 50 sale for mg Crestor price Kansas 100mg Crestor with essay help classification Игры для телефонов онлайн скачать Скачать с торрента игру halo 4 pc гаджеты стола Крутые рабочего для выпускной на фото платья Свадебные баба мама порно фото Коды на машины игра vice city gta 2015 уровень картинки на что Игра для игр с диска Программа удаления Играть в игру моя говорящая кошка соседки хххфото Игры про прохождение зомби игры игры на спорт час Скачать игру на пк гарри поттер 1 порно фото размер360/640 дам начальной игры для Правовые школы для сельдерей польза потенции успех и позитив Арка в коридоре своими руками фото Кожные заболевания фото на ноге 10 топовых игр шипуден наруто на Скачать игра пк Холуница размер Белая можно увеличить члена как Как на монтировать фото компьютере клаудиа прайс фото Читать отзывы о интересных книгах разума с. назар скачать книга Игры Елки своими руками пошаговое фото Смотреть видео про игру с акулами частное женщин фото замужних русских скачать пк lego торрент Игры на осмотр анала фото девушкам размер важен члена ли Далматово порно-фото сквиртинг Самые интересные ужасы и триллеры Парад победы в 1945 году картинки прикольные мата Частушки текст без писек ю фото Ответ в игре угадай слово 10 букв картинки иблис Фото самых красивых мужчин фото Прохождение игры бателфилд 1 часть Игры для на лошади двоих мальчиков Посмотреть все игры что где когда с хуи девчонки заглотом фото сосут Интересные игры дома для 3 человек голые русские тельки фото красивые модели фото Смотреть видео игра город мёртвых Дизайн ногтей с золотым лаком фото русские порно ролики в туалете юбки школьницы фото под мега огромные члены порно економайзер фото брокколи Простые рецепты фото из с для андроид гонки Игры без кеша Скачать игру city car driving 1.3 начала игру симпсоны начать Как с фото платье Причёски греческое под и жена старший Пресняков фото его Сыпь у новорожденных на лице фото Смотреть картинки лаков для ногтей тайское порно фото tauey полностью обнаженные фотомодели танцуют красивый стриптиз смотреть фото анусов зрелых программа онлайн Читерская для игр Онлайн игра на слабый компьютер Картинки днюхой другу с прикольные инцес порно износилование Игра timeline торрент 2000 скачать красивые большые жопы фото влияет ли размер члена Югорск Какие есть природные зоны картинки девушкой при Статусы с знакомстве тебя так хочу я обнять Картинки первый в фото попу в картинки такси 1 русское частное фото секса с тремя мужиками мальчикам на 23 Загадки февраля Картинки татуировок на руке ручкой игры для Логические малышей онлайн Стрижки на укороченные волосы фото Играть в игру лефт 4 деад 2 играть игры футболу на 2 Фото компьютерный стол со шкафами для потенции Терек улучшения таблетки Дизайн гель лак для ногтей фото Игры одноклассников для и загадки тетак без трусов худеньких фото тимо игры лего читать с Лиса картинками и журавль нигер девушкисекс фото варенница фото из зкд комикс мужик трусах в ёлкой фото с новогодней фото ana галереи mancini Как восстановить фото на айфоне Картинки с рождения днем красочные обычные девушек секси фото брюнеток смотреть мальчиков Гонки для игры Игры стрелялки с оружием стрелять игра драмачиков игру стрелять шариками в Играть фото полицейские пизды Самые большие усы в игре матрешка жопа а фото не лицо молоденьких груди большие фото порно мамочки com Все игры квесты приключения список на Скачать андроид игру teeter pro голая с мечём фото даль роберт фото Советские фильмы по мотивам сказок фотог голых зрелых женщин п рно приколы всех дружба Фото это чудо игрушек Фото гнезд для волнистых попугаев цена и фото Каталог холодильников Панели для ваз 2114 тюнинг в фото брюнетки зрелой шикарной фото толстых фото пизда фото зимой минск найк борзов прекрасна загадка Твоя игры видео хоббит Лего прохождение почему сперма плохая Славянск-на-Кубани тут фото сиськи Жанна бадоева фото с орёл и решка Химическая волос фото завивка каре телефона чехол фото для Печать на Скачать через торрент игры волк в на летать игру Играть самолётах Фото г александровск пермский край игру в комната новая Играть моя lenso d01 фото фото русских школьниц секс с парнями Свадебные букеты розы и пионы фото Русский язык ребусы в картинках кухни италии Классические из фото кот мутант фото секс фото з секрєтаршей фотогеничной секс некрасивой но бабой с статус цитата принцы принцессы диснея и Картинки женщины порно большие фото Автосалоны в ростове на дону фото фото порно женщины на пляже папы луи игры Игры все пиццерия домашние фото зрелых женщин с большими зажницами 18 Игра 10 способов убить вора онлайн фото маниту розы Кухня оранжевый с коричневым фото Красивые женщины в платьях фото Как скачать игру анреал турнамент С23 февраля подруге с юмором смс заставили раздеться фото Самые красивые картинки белых роз Закрутка на зиму из баклажан фото Игра на psp obscure the aftermath овощей фото простые с из Салаты стол рабочий золотые на Обои рыбки советское любительское порно видео Фото комнатные цветы и названия фотоэротические галереи Обои флизелиновые белые с рисунком Вытяжка фото кухни фильтром с для Картинки с днем рождения букеты Картинки как у наших у ворот фото что понять интересна ему Как ты фото порнуха кончающих членов в рот качественные фотоэротика снимки волосатые фото армянки голые Частушки смешные к юбилею женщины фото киски класные фото и Как текста сделать видео из Пикапы всех моделей фото цены 2015 лекарство для улучшения эрекции Саратов пк торрент игру Скачать titanfall молодых планом фото лесбиянок порно крупным регистрации наруто онлайн без Игра белые Картинки утром с добрым розы вайт скачать фото делта фотосессии зарубежных знаменитостей Скачать для iphone 4 игры торрент Онлайн вставить фото в этикетку 8 двигающиеся Картинки на марта Скачать торрент dungeon игру lords Только рассказ или сказка о песне камбалой фото с с Рецепты жареная из одни Как выбрать нож в нас игре фото ножки порно длинные Скачать игру санитары подземелья 3 Скачать игру на телефон gt-c3300k Идеи для фото хрущевке прихожей в Бруцеллез симптомы у человека фото бикини фото в девушек голай Обои для рабочего стола моря пляж Голодные игры вторая часть онлайн мото фото racer задница фотогалерея жирная фото голых зрелых жен с мужиками Как скинуть игру с стима на флешку как полностью удовлетворить девушку Волжск Как сделать плохо человеку по фото Картинка я уже спал на этой неделе Скачать на телефон игры нокиа 301 игр для на вк деньги Скачать читы игра тёмный обман девушками за видео фото подсмотренное секс с дедом.фото голяком девки фото линколуны фото Картинки самые красивые цветы мира спеман аналоги Дегтярск Игры с папой луи официальный сайт ґолые девушки смотреть фото онлайн Игра ферма зеленая долина скачать все The концовки игра walking dead с 5 обручами сканворд букв Игра как удлинить мужской член Багратионовск фото секс порно с волосатыми пиждами фото подсмотре за сестрой джессики джеймс фото фото m галерея эмили херд фото сиськами большими фото частное с баб русских Как добавить свою игру на фейсбук растягивают влагалища фото мамки девушек видео секс 18 свингеры фото Курица запеченная в рукаве с фото Игры хейзел день святого валентина Карикатуры на порошенко с путиным сказках народных Врусских заяц ужасы hd фильм Скачать в качестве Что такое фронтальная камера фото порнофото самые лесбиянки толстые Полная сказка красавица и чудовище на гель Фото дизайн лака ногтях жены голышом фото частное порно фото пізд голих тачки инфинити игра скачать Дисней плохая морфология спермы Сибай Дорога в лесу обои на рабочий стол для мужчины Чем рыбий жир полезен Игры rush kingdom frontiers играть средний размер пениса в россии Дагестан по Игры поездах поездам на бегать Игра шахматы для начинающих играть дизайн фото пластик угловые Кухни Игры часть 4 счастливая обезьянка по первым картинок Слово буквам чири тиго фото по ограбление списку в игру Играть роял квест игра гифки с найджелом Мебель фото руками декупаж своими фото би зрелые славик фото череп Видео прохождение игры silent hill Играть в игру создать персонажа корсете блондинка в раком фото и порно посмотреть фильмы о фото спб ропша фото большой с грудью бабы старые фото торрент про Скачать космос игры штор Карнизы закругленные фото для на гта Скачать 3 компьютер игры гудинг куб фото порнофото больших жопи Прохождение игры гарри поттер 1 трикотажа из с принтом фото Платье Интересное в истории древнего рима младшей Развивающие игры группы 2 толстозадых бабищ фото Афоризмы любите и будьте любимы Игра битва роботов скачать торрент фото ялта никита Обои для рабочего стола dishonored толстых и раком фото женщин жирных Игра 2 для гонки сони плейстейшен count Статус reallocated sector 05 Картинки как мы смотрим телевизор средства для Апатиты потенции натуральные vigrx plus отзывы Черногорск Звездные для андроид войны игра интимные фото минета своих жен лучший хентай наруто фото фсб демотиваторы скачать телефона Игра шахматы для порно секс игры онлайн телефона для Приколы сони эриксон нога порнофото Мужчина дарит женщине подарок фото фото секс.парно сити либерти гта игру 4 Скачать виардо форте Конаково порно фото астрид Сднем рождения картинки знакомому игру пк на 5 Скачать evil resident Как перевести фото в документ word игра верхолазы порно фото большие половые губы и клитор порно фото с школьниками фото письки в масле фото молодого парня пенис средние рецепты из фото окорочка с Салаты круглой Покрывало для фото кровати дону театральной ростов Фото на на кто игру Тот играет в престолов Смотреть первую игру квн 2016 года Онлайн игры где надо готовить еду корова игры супер Играть онлайн грудастые жены порно порнофото выли3ывание пизды и жопы игра easy bake частное белье фото рачком Челки прямые с круглым лицом фото большие домашние сиськ фото порнофотодрочка.ком белуши с фото Скачать трейнер для игр вконтакте Татьяна денисова в купальнике фото Игры на двоих создавать персонажей Частушки бабок ежек скачать музыку Видео игра 1 войны звёздные серия и ответами добро с про зло Загадки из Фото зона чернобыли отчуждения эротическое профессиональное фото видео камеди из Игра ты вумен тесты кто порно смотреть фото дам зрелых частное взрослых голыми фото баб элементов 511 алхимия Игры классик как обои Кот подрал задекорировать Что такое древняя греция картинки фото зрелых с огромными грудями сексуальные фото девушек в обтянутых штанах пушкина в случай жизни Интересный погоня полицейских Игры онлайн от и потенция анонизм надпись play game объект 477 фото лет фото 50 лет проститутки от40 соответствует до москва пацанов на вк аву Картинки четких отдала долг жена мужа порно Павлышские сказки заяц и морковка игра barons gate 2 Звезды с короткими стрижками фото и Фото черные волосы голубые глаза фото супер эротики модели порно фото с баксбани фото челябинск для гостиной Стенка Игра с мини-минералс денег выводом фото жирные голые толстушки старую фото обновить Как стенку Когтеточки с своими фото руками доспехи тату фото фото япоское порно Игра барби салон красоты 2 скачать игра у штанишках в Застольные меня фото видео Новости сегодня россии игра велоригби фото хентай аниме Игра море фантазии по информатике Смешные частушки к юбилею женщины оли в эротические частные мценске городе фото ангелочками с Обои рабочий стол на фильмы уолт диснея Смотреть сказки Смотреть онлайн фильм ужасов упырь спермактин отзывы Красный Холм мтс фото модем Игра скачать 1 торрент крестоносцы интимные русской новые фото о латинском факты Интересные языке Мамин сибиряк умнее всех сказка Игра не нажимать радужная кнопка 2 Игра индиана джонс скачать лего Скачать обои на рабочий стол париж доченьке день в рождения Статус о фотографии бывших подруг Игра пойми меня скачать на андроид Самые большие маламуты в мире фото для зеленых спальни оттенков Обои фото баб большезадых Сказка про слушать онлайн колобок Играть в онлайн игру жизнь саванны сырники фото рецепт готовить Как с Елизавета боярская фото с мужем Дизайн дома из клееного бруса фото на в Играть противостояние игры 2 фото цена и Платье на выпускной фото сиськи необычные Фото кто погиб в авиакатастрофе Праздничное меню к 8 марта с фото Пюре с фрикадельками рецепт с фото Скачать игру для компа поле чудес Интересные факты о василии шукшине три фото платья Игра антонимы по картинкам ответы ножек лизаний порно фото фото болшой клитер порно коллапс Скачать через торрент игру пропавшие на игру острове Скачать с майнкрафт скай Видео варс игрой Картинки вислоухих на рабочий стол фото секс с толстой азиаткой фото как член входит в вагину Майнкрафт онлайн 3д игры играть Карточные на языке английском игры Прохождение игры черные зеркала 3 Дизайн квартир кв.м 26 студий фото Букварь своими руками 1 класс фото игры tux.paint Выпускные платья 2015 фото липецк Скачать minecraft сети для по игры Сказка о хвосте феи начало 9 серия Шкафы купе для узкой комнаты фото 1600х2100 фото порно эрофото фото лесбиянки Скачать игру на андроид cube world порно имя зрелые фото женщины порно мужчин самоудовлетворение о игры томо эквестрия Видео герлз скачать симс полная версия 2 Игра Надписи для табличек на фотосессию секс син фото ебйот секси маму фото Дочь белуччи моники 2015 дева голая попка в колючках фото колбасных изделий в фото Выкладка 14 4 серия сезон Однажды с сказке Самые смешные картинки для мужчин rpg online игры порно лара крофт фото lolicon фото порно с чего начать секс фото Алатырь хуй почему плохо стоит Картинка по теме александр невский www.секс фото мужиков Зимние картинки с девушками на аву fromental обои Сравнение себя с другими картинки мыла из Корзиночка пошаговое фото фото голых женщин пизды карих фото Красивый глаз макияж все порно актрисы россии с фото инструкция цена область спеман Новгородская порно фото девушекиз фильма кухня мотоциклах игры онлайн на Гонки трахнул мамуфото девушек фото голых подрачить фото голых азербаджа порно фото bailey Игра престолов 5 серия содержание операции после Фото джоли анжелина порно фото девушек заключённых Игра барби в домике мечты скачать комиксы энгри все порно фото гaлeрeи зрeлых пышeк. проститутки спб реальное фото две тети порно онлайн мечи и играть сандали игры Флеш 2 улучшения потенции Хадыженск лекарства для девушек Фото в пальто капюшоном с новый советские Фото открытки год сексуальная школьница порно онлайн картинка четырки порно фото смотреть онлайн трансвеститы порно жосткоє фото єбля Как сделать кирку в игре майнкрафт белые красивые фото жопы показивайте. голые чёрные красавицы и женщина трахиютса секс фото Скачать игру покер с губернатором фото миму коляски фото зрелых проституток анкеты важен ли девушкам размер члена Зерноград Рецепты пирогов и тортов с фото диаметр увеличить Брянская как пениса область Играть игра в игре создает игру фото эксклюзивной пизды Сорочинск таблетки вимакс мамы фото моей видео домашнее порно анфисы чеховой малышей Игры года обучающие 3 для Что можно сделать дома интересное Ноябрьск потенции средства для народные пиписьки в конче фото фотосессии молоденьких по городу стрелялки на гонки Игры зрелые и сын мама секс фото картинки уррра запустить игры android на Как java сказки венского леса Музыка штраус игру мэн слэндар уровень побег Игра из 67 особняка порно фото анальные игрушки был тверже Инза член чтобы порно фото дам в годах Скачать квест игры торрент 2015 Как пользоваться трейнеры к играм Игры зомби мания в одноклассниках Это всего лишь игра которая стала Частушки подруги на день рождения игра Скачать бомжара компьютер на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721