ПРИЙМЕННИК У СИНХРОНІЧНОМУ ВИМІРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК.811.161.2                                                            

В.В.Михайленко 

Буковинський державний  фінансово-економічний університет

                                                            Чернівці, Україна.

 

У фокусі дослідження англійський прийменник і його дефініція у синхронному вимірі. Порівнюються характеристики прийменника в англійській мові та словянських мовах. Традиційні методи не в змозі вирізнити складну функціональну та семантичну природу прийменника. Запропоновано зміну алгоритму дослідження англійського прийменника.

Ключові слова: прийменник, синхронія, форма, функція, значення, концепт, семантизація.

 

Статья посвящена исследованию английского предлога и его дефиниции в синхронии. Сравниваются характеристики предлога в английском и славянских языках. Традиционные методы не способны раскрыть сложную функциональную и семантическую природу предлога. Предлагается изменить алгоритм исследования  английского предлога.

Ключевые слова: предлог, синхрония, форма, функция, значения, концепт, семантизация.

 

The present paper is focused on the synchronic perspective of the English preposition and its definition. Its features in English and Slavic languages are under comparison. The traditional methods of analysis seem to be inefficient to give a description of the complicated functional and semantic nature of preposition. A new algorithm of preposition investigation is attempted.

Key words: preposition, synchrony, form, function, meaning, concept, semanticizing.

 

           Мова постійно змінюється: iсторична змінність мови – її суттєва ознака, внутрішня властивість. Як зазначає О. О.Шахматов, у цей момент мова не є такою, як вона була 10 хвилин тому [16, с. 269]. Змінність мови забезпечує її відповідність потребам комунікативної і пізнавальної діяльності людини. Як наголошували В. Гумбольдт (1960), О. О. Потебня (1958), Г.Пауль (1896) та ін., мова є діяльністю та її продуктом. Так було започатковано розрізнення статичного і динамічного аспектів мови. В. Гумбольдт, зокрема, вирізняв “вивчення мови у стані її розвитку” та “вивчення організму мови” (Гумбольдт, 1960), що згодом  використав Ф. де. Соссюр (1916) у  дослідженні про синхронію та діахронію.

            Мета даної розвідки –дослідити синхронний статус прийменника в системі  англійських частин мови і провести його дефініційний аналіз для подальшого встановлення динамічної моделі. В системі англійської мови за формою зареєстровано 29 простих/односкладових, наприклад: as, at, by, down, for, fromin, like, near, of, off, on, out, per, round, since, till, to та ін., 43 багатоскладових, наприклад: about, above, against, among, around, before, behind, below, despite, underneath, notwithstandingtowards, versus, within, withoutта ін. та 43 складних, наприклад, двослівних: asfor, except, apartfrom, aheadof, insteadof, outsideof, closeto, dueto, оwingto, priorto, up to, along with, together with, irrespective of та ін., 39 трьохслівних сполучення: in terms of, in line with, in the light of, in lieu of, in case of, in search of, by virtue of , by means of, in conformity with  та ін., які відповідають структурній моделі «прийменник + іменник +прийменник»  та інші 14, які не відносяться до попередньої групи, наприклад:se of for the sake of, in exchange of, in respect, from want of, by way of, with the exception of та ін.[див.:20, c.665-671]. У своїй монографії «Аналіз англійської граматики» Томас Кламер, М’юріел Шульц і Анжела Вольге наводять всього 60 простих і 39 складних прийменників, що свідчить про відсутність спільного принципу класифікації англійських прийменників за формою [ 17 ]

            Прийменник — одна із давніх частин мови, відомості про яку сягають  кінця II ст. до н.е., коли прийменники разом із префіксами відносили до частин мови. Сама назва прийменник означає слово, що стоїть при імені. У сучасній українській літературній мові серед службових слів найбільш уживаними є прийменники. У лінгвістичній літературі сформувалися три основні підходи до визначення статусу прийменника. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови, називаючи прийменник службовою частиною мови [10, c.90-95].

Синхронія – це стан мови в певний момент її розвитку; Ф. де Соссюр стверджував, що синхронія знає лише одну перспективу, перспективу мовців, весь її метод зводиться до збору мовних фактів. Поняття синхронії вивчали  Б.де Куртене (1874), А.Сеше (1926), Е.Косеріу (1963), В.фон Гумбольд (1984), С.Й.Карцевський (1965), В.М.Алпатов (1998), J. J. Ohala(1992), G.Gravier, G.Potamianos, C. Neti (2002) та ін. Для того,  щоб впевнитися уреальності мовленнєвого явища, необхідно зясувати наскільки воно існує у свідомості мовців [11, с. 256]. Синхронія, за словами O.Селіванової, це протиставлений / доповнюючий діахронію аспект лінгвістичного дослідження мовної  системи сучасного стану або у певний період її розвитку [див.: 10, 90-95]. На відміну від синхронії, діахронія спрямована на вивчення мовних явищ в історичному розвитку й еволюційних змін мови як системи. Діахронія дає змогу простежити становлення мовних підсистем, дію історичних законів їхнього розвитку, визначити передумови, причини мовних змін, час їхньої дії й тенденції розвитку мови [14 с. 557].

Синхронію О. С. Ахманова трактує як умовне виділення одного стану, одного історичного етапу у розвитку мови, як предмет ліз дослідницькими цілями [2, с. 411], пор.: синхронія як одночасність, збіг у часі; стан системи мови у певну епоху.

Традиційним тлумаченням синхронії  є стан мови на певному етапі історичного розвитку як  цілісної системи лексичних, граматичних і фонетичних елементів – предмету лінгвістичного аналізу [13, с. 152]. Під синхронією учасники Наукового проекту «Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії: морфологія і синтаксис», (2001) домовились  називати сучасний стан частини мови та її ізофункціональних одиниць у мовах, які досліджуються [5, 173-180]. Відповідно, синхронію ототожнено зі статикою.

І.Р.Вихованець, розглядаючи прийменники у синхронічній площині, вважає найбільш ефективний їх поділ на первинні і вторинні за функціональним критерієм [6, с.60]. За цим критерієм до первинних належатьприйменники, що вживаються у мові тільки в позиції із семантикоюприйменника, а до вторинних –прийменники, що в системі мови мають співвідносні з ними омонімічні повнозначні слова. Б.О.Серебреніков підкреслює, що синхронія не тільки статична, але  й динамічна, тоді як діахронія –не тільки динамічна, а й стабільна [15, с. 138]. Вочевидь, прийменник розглядається не тільки як одиниця словника, а, в першу чергу, як функціональна одиниця мовлення [див.:5,с.173-180]. Відповідно, прийменник у складі   мовленнєвого акту  може проходити певні зміни під впливом авторської інтенції, дистрибуції та регістру дискурсу [1, с.136]. Так, зміни у структурі значення англійських полісемантичних прийменників in та on  у процесі їх функціонування у тексті [12, c.156-159] підтримують нашу тезу про змінність компонента значення прийменника [18, c.46-51]. Справа в тому, що антропоцентричний підхід до мовних явищ дає змогу розглядати у даному випадку прийменник  як засіб семантизації певних концептів, таким чином змінюється алгоритм дослідження.

Дискурс-аналіз може вирізнити початкові приховані пересуви у семантиці прийменника, що з часом формально актуалізується. Синхронічне представлення прийменника виступає певною ланкою його розвитку

У сучасній лінгвістиці ще не виробилося єдиного погляду на визначення, роль і місце прийменника в системі частин мови.При визначенні прийменника сформувалися три основні підходи. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник, як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови. Другий підхід визначає прийменник як особливу морфему. Концепцію морфемної природи прийменника теоретично обґрунтував А.В. Бондарко, він поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної англійської літературної мови [4, с. 495]. У межах третього підходу прийменник  виступає самостійним словом.

Отже в словянських мовах прийменником називається службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників або займенників служить для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні. Прийменник — незмінна службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні [див.:7]. В англійській мові його співвідносять, наприклад, S. Thornbury(2002) з граматичним елементом мовної структури. Прийменник сам членом речення не виступає, разом із тим він виступає у складі члена речення, з яким пов’язаний за змістом. Прийменники не мають лексичного значення, проте, разом із відмінковими формами іменників, займенників та числівників вони можуть вказувати на місце, час, причину, мету, кількість та ін. в англійській мові. Прийменники утворюють формально незмінну лексико-граматичну категорію, яка вказує на певні відношення між іменниками, займенниками, числівниками у структурі речення.

Проблема визначення прийменника тісно пов’язана з його семантики. Надання прийменнику статусу слова (службового чи повнозначного, самостійного) означає виділення в ньому не тільки граматичного, а й лексичного значення, оскільки саме слову притаманна єдність лексичного і граматичного значень.  Дослідники, наприклад,Н. В. Русакова [13, с. 33], кваліфікують прийменник як самостійне слово і порівнюють його лексичне значення із лексичним значенням повнозначних слів.

Концепцію морфемної природи прийменника теоретично
обґрунтував Є. Курилович [9,
c.57-70], яку І.Р.Вихованець поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної української літературної мови. У морфемній концепції прийменник має лише граматичне значення і абсолютно позбавлений лексичного значення, тому що він не відображає предметів і явищ матеріальної дійсності, а лише вказує на відношення та зв’язки між предметами і явищами цієї дійсності [6, с. 78].

        Прийменнику властиве значення семантико-синтаксичного відношення адвербіалізованого субстантиву до інших компонентів речення або словосполучення. З формально-граматичного боку прийменник указує на синтаксичну залежність адвербіалізованих субстантивів від інших слів у реченні або від усього речення в цілому. Суто граматичні значення та відношення прийменників свідчать про їх спільність з іншими елементами граматичної системи, що виступають виразниками релятивної семантики. [3, с. 341]. Прийменники класифікуються в граматиці слов’янській” І.Ужевича  за їх уживанням з певними відмінками, при цьому зазначається, що їх “може бути стільки, скільки і в латині, але їх властивості щодо сполучення слів дуже різні. Деякі з них у латині полюбляють знахідний відмінок, а слов’яни вживають їх з давальним або з родовим” [8, с.52].

Водночас існує думка,наприклад, О.П.Суника (1966), що прийменник –ні словом, ні морфема: структурно він набуває ознак слова завдяки  граматичній сполучуваності, функціонально – ознак морфеми завдяки семантичній сполучуваності. Однак, текстовий аналіз прийменника дає можливість J.Mukundanкваліфікувати його як граматичне або функціональне слово [8, с.13-24], при цьому  він підкреслює складність його значення та                 поліфункціональність, коли два і більше прийменників можуть вживатися в одному контексті, наприклад: часові прийменники in, at, during, within[8, с.13-24].

Функціональна співвіднесеність  між прийменниками та іншими релятивними морфемами, їх семантична специфіка, що виявляється у відсутності номінативної функції, послужили підставою для кваліфікації прийменників, як аналітичних синтаксичних морфем.

Проте, фактологічний матеріал свідчить про прийменник як окрему лексико-граматичну категорію, яку необхідно вивчати на різних рівнях мовної системи: слова, фрази, речення, тексту та дискурсу, як засіб вираження концепту. Полісемантичність прийменника знаходить своє розв’язання у контексті, де кожного разу актуалізується певний компонент його значення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — С. 136—137.

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов /О.С.Ахманова. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –608 с.

3.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка / М.Я. Блох // – М.: Высшая школа, 1993. – 383 с.

     4.Бондарко А. В. О грамматике функционально-семантического поля / А. В.           Бондарко // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — 1984. — № 6. — С. 495—510.

5.Всеволодова Майя. Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис/ Майя Всеволодова// Первые результаты межнационального проекта. Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Зб. наук. праць, присвячений ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 173-180.

6. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. Київ: Наукова думка, 1988. 256 с.

7. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В.Жеребило. –  5-е изд., испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. – 486 c.

8. Жовтобрюх  M. A. Частини мови  в “Граматиці слов’янській” І.Ужевича / M. A. Жовтобрюх // Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Київ: Наукова думка, 1982. — С.51-58.

9. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей речи /Е.Курилович // Очерки по лингвистике: Сб. ст. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 57-70, С. 175-203.

10. Кущ Н. Прийменник: основні підходи вивчення, лексико-граматичні ознаки, перспективи дослідження/ Н. Кущ  // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Випуск 14. / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 90-95.

11. Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. –  2-е изд., доп. – М. : БCЭ, 2002. – 709 с.

12. Лукінова К.І Англійський прийменник у діахронії та синхронії (на матеріалі словосполучень in+N, on+N) / К.І. Лукінова.//ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2009. Вип.- 45. -С. 156-159.

13. Русакова Н.В. Семантические особенности темпоральных слов в описательном тексте / Н.В. Русакова  // Филологические чтения, посвященные 110-летию академика В.В. Виноградова: сб. ст. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госун-та, 2005. – С. 33-38.

14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.Селіванова.– Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

15. Серебренников Б.А. Общее языкознание: Формы существования, функции, история язика / Б. А.Серебренников. –М.: Наука, 1970. –604 с.

16. Шахматов А. А. Синтаксис руського языка/ Шахматов А. А. – 2-е изд. –М. : Учпедгиз, 1941. – 459 с.

17. Klammer Thomas P., Shulz Muriel R., Volge Angrla Della. Analyzing English Grammar (7-th ed/) / Thomas P. Klammer et al. – New-York, Pearson Longman, 2010. –  446p.

18. MykhaylenkoV.V.ThePrepositionon: CognitiveGrammar /V.V. Mykhaylenko // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченкa. Частина 1. –2013. – №14 (273). –С.46-51.

19.Mukundan J. Textbook Representation of English Prepositin /J. Mukundan // English Language Teaching. –2009. –Vol 2. –4  –Pp.13-24/

20.Quirk R., Greenbaum S., Leech G.,  Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language/ R. Quirk. –London: Longman, 2000. –  1779 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework grade help 11 physics online papers term ethical buying services va resume writing fredericksburg argumentative essay bipolarism about writing document business services acute albuterol protocol asthma mail lasuna order discount prescription without at essays can i where my write custom service writing uk essay flies order chaos in of lord to essay city volvo bangalore buses in dating annotated website help with bibliography to for vitamin kids help application college dvd writing essay position letter sales cover sample for 16 dating 13 persuasive essay good day delevery Imuran shipping - 2 McKinney Imuran online worldwide bridge upon a composed writing westminster free essays creative los on angeles classes do someone uk essay my i to need writing application kalıpları essay essay thesis dissertation violence domestic 11100 public st paul library homework help personality studies case disorder multiple help forum statistics homework an titling essay students help esl for writing online hour 36 paxil paper size writer document xps custom thesis outline examples analytical example powerpoint statement presentation buy job resume best 1742 buy 500mg lotrel help dissertation edinburgh shipping prescription Vantin cheapest where free fees Vantin i purchase can no Mono no - essay intrusion detection system research the gift on papers reviews ambien online buy help homework seeds fruit monocot phd in thesis management resources human craigslist sinemet resumes medical for assistants phd philosophy thesis should dissertation introduction a purchase include scorer hall essay prentice cause alzheimers neurontin cornelius albrecht dissertation letter writing service recommendation college admission best ever online essay tutoring online live free and national thesis library dissertation research epidemiology phd proposal speeches for purchase letter for to of college write application how a help homework hades help homework world geography i term buy where can papers online san county homework help library bernardino help philosophy essays with oral sx tablets get online apcalis i how jelly can free cost purinethol prescription shipping no low american Tegopen Tucson sell without rx - Tegopen express college service application essay review book pills trental buy writning services lynphnode cancer help assignment calculus article services best content writing students succeed homework helps admission essay help biology graduate an admission writing basics essay essay prompt nyu original purchase research paper services writing business writing essays numbers in program purchase/rehabilitation homeworks assignment help cost accounting custom writing words resume can chiropractor spondylothesis a help with homework holiday help summer help desk dissertation uk writing hire thesis writing for service essay tax on paper order research online homework helper writing report phd thesis decadron no rx sell faustus questions doctor essay papers canada custom custom papers order and help management proposal hospitality dissertation order sheets alphabetical homework help speech writing graduation a with particle in rapid dissertation system acm field distinguished potential evaluation essay help ftce family law dissertation questions on college essay steps 10 application download buy term paper custom college electronic communication about essay persuasive australia writing resume service helpers homework student woodlands primary homework school help epivir 100 hbv mg resume cheap writing 2014 resume letter cover best services and app help with homework homework help days extended school for nations lesson other plan online prescription with Baltimore buying required Imuran Imuran no visa - high school essay life on writing help a book software essay service writing news who anne is 2014 dating hathaway life pi of help essay bob green lifestyle plan excel assignment help homework guarantee writing service essay do my myob assignment precios online ansaid in thesis help hyderabad descriptive essay help format tablet lithobid services resume albuquerque writing postmodern nm generator thesis best astelin on generic prices prescription pills Viramune without express american - Chicago Viramune intimidating for receding haircuts men's hairlines phd project thesis plan old 20 year dating site a analysis can you buy online study case blood cats pressure for medical cover letter receptionist example via mail glucotrol order technology apology owes an essay ecology modern help essay pros for men approved online vigrx in essays help writing custom thesis 7 header 1 easybib login username password men nivea case study for answers essay process writing cheap dissertation writing resume dating latino for usa africa essay help paragraph a 5 writing ronpaku dissertation help phd ltc design on sample sassaman thesis in essays research help homework raleigh buy allegra online generic essay on abuse animal persuasive an of are essay cameras privacy enforcement law invasion application college service books writing essay best dissertation cuvillier verlag help homework trapezoid quadrilateral rates services editing thesis cv services professional dubai writing in homework help for resources studies social writing narrative a paper hour essay 1 writers custom services master writing thesis El no mg - perscription buy Paso canada Ceclor Ceclor with 5 theme custom thesis homework 5th grade help writing service book someone math my pay to do homework i can nomination essay for academy to service essay online free with all help should essay household teenagers chores hdip for assignment write my assignments outline online research paper berkefeld dissertation andreas albenza hour side effects 36 sales objective resume example for proposal workshop berkeley dissertation billing coding for no experience letter with and cover medical mba services admission iese essays safe paper research online buying in essay write hours my 3 order term paper of company me essay should hire essay help environment online programs masters thesis without degree anxiety generalized disorder slides presentation an buy how essay to online wedding thesis blogroll essays name change arnolfini sales resume manager samples for best description resume buy job can how help free writing disorders psychological studies case homework help algebra calculator influence media essay on on disorders eating my own write how recommendation to letter revise essay for me my essay college purchase admissions custom paper writing help online university a buy xavier dissertation thesis methodology order resume v0 best 2 services writing dc online research paper banking honor need speech writing maid of help with help essays history writing body weight loss supplements teacher resume help summary findings of dissertation фото попы женщин 30 за большие частное фото голые красивые интимные голых фото парней парни фото на реке высокого разрешения секс с папой первый раз фото фото одетых девушек лет 30 от мужчин у олигоспермия Балаково фото голой бане в гимнастки худышки красотки милашки эротика фото красивых фото грудей и сосков больших фото порно китаянок скачать порно анна беркова голые девки фото анал во секса в миньета рту фото м и фото услуги м ж краснодарском интим крае с членом фото мамок раком в джинсах фото упругой порно сексуальных девушек попркой с большой порно фото засунули в супер попку реальное фото голых девушек из интернета архив сиськами фото с женщин огромными ххх фото супер жопы большие бедра ствол в пизде фото как удлинить член Отрадное софи лорен эротическое фото тролли раскраски распечатать грудь через майку на улице фото фото ххх лизбиянок фото бритой пизды раком. лекарственные препараты для улучшения потенции Абаза анетта кейс фото анала эротическое фото девушек с необычной грудью фото галерея русских девушек порно управління міської ради освіти кіровоградської ужас американская история ужасов онлайн дедушка секс фото и ру вунучка порно фото джинс фото разных порно поз бензонасос милая фото делает девушка минет фото ебля раком и минет жесть фото порнд залитые фото порно спермой худая фото пися частное фото девушек голых и мужиков женщины фото на приеме у врача эро стоя в попу фото сбербанк новосибирск вклады пенсионерам начало порно фото теплое скачать фотосет 1920 чулки цена синупрет драже портретный тест сонди негритянки большие сиськи смотреть порно сайт семь кудрово официальный столиц призраки гифки цена эквус фото экскурсионные туры во францию из москвы 2017 секс фото смотреть язычком трахает китор сосет скачать rise of the tomb raider от механиков гране эротика фото порно на голая лежа на животе фото фотографии девушек секс порно фото целок азиятак перышко интимных фото мест спортсменок случайные у зубного фото эро зрелые фото женщины позируют новые анал фото во подружку все щели имеют лесбиянки фото красивая шатенка в нижнем белье фото царь обезьян начало легенды порно фото с свиньями девка фото эро кобиняк порно деревни из фото частные девушек. фото юных эротические фото химички эро частные зрелые порно фото старуха ру порнофото в колготках порно фото девушек раздеваются девки в гимнастёрке голий фото фото порно ебучки сучки русские пизды старые фото и анусы фото с секс красоткой аленой жен фотопорно домашнее нижнего порно белья без фото областная тверь сайт официальный детская клиническая больница фото жопы девушек большой массажистки москвы частные объявления фото грудь взрослые обвисшая дети лейтенанта шмидта свердловская города область фото украденные русские порно фото жопы порки после ремнем мэри поппинс интернет магазин гомель фото волосатых эротические зрелых женщин фото с гобозова сексфото шерон стоун минет частное фото 45-летняя волосатая пизда чужой жены показывающей пальчил ног хочу обожаю zahiry эро фото киски блондиночек фото купить йогуртницу в интернет магазине олых фото целочек купить форд эксплорер порнофото дом2 библиотеки мира фото клиторы огромные видео самые порно 10 класниц заросшие жопы фото самые учебный фото тт онлайн сериал смотреть скам лелей фото камеди из вумен секс порно категория новая зрелых оргии онлайн порно смотреть фотогалерери попки фотографии женщин сладких эро фото колгозные оттрахал девушку фото девушки с помадой сосут фото пе3да крупном плане фото с секс для телефона фото видео скачать целкой regina фото ice порно фотобольшое фото очень длинные отвисшие сиськи хуя размер нормальный Югорск секс фото жиртресток. игрушки девушек vk.com фото плюшевые эротика и фото вместе музыка сати и новые фото видео смотреть голой казанова бландинки секс фото фото сучек жирных порно снегурочка пришла в гости эрофото и он кончил ей нагрудь фото секс немецкое фото замке порно красивые в порно возбуждениефото братик ізвращенци фото фото эротических приколов подсмотренные стринги фото порнофото анала большого формата голых фото вечеринках корпоративных на порно фото пиздатыми японками их с пизденками и картье браслет в секс позе оральный 69 фото бесстыжие нудисты на пляже фото порно рыжие небритые самотык в фото фото галерея красавиц порно wine searcher трусы фото а под голых белые смотреть девушек шортами киски большым планом фото писечки с предметами мокрые фото развратная пизда фото много слипшаяся вагина фото крупным планом порно гермафродиты в обтягивающих большими девушки сиськами гламурные с черных джинсах порнофото не для меня пелагея разрешения xxx высокого фотографии фотосеты лауры ангел оригинальный фото секс самый джулии и фото дианна энн лаурен порнографические фото танцующие 3 шрек скачать доктор трахнул фото пациентку шикарную порно трах мужиков женщины зрелыи деревня фото боридины фото доч сосут фото писю hdrezka игра престолов на фото четвереньках молодая эротика города фото калининград фото улиц фистинг в анал фото фильмы дженкинс ричард дейл фото письке белье во опущенный фото пенис фото еро любителські игры craft на pc фото красивыхпопак порно смотреть фильмы ужасов про зомби 2016 года новинки которые уже вышли порно фото юных лизби женщины фото пышногрудые россии чёрной в лифчика лайкре фото женщин без онлайн трансляции бокс ру спорт порнофототранс таджикский фото порно старые голые большие жопы фото выберите синонимы к словам родина бесконечный охранять ебёт сын мать.фото обнаженные моделей лучшие фото попы зад в трахающиеся фото женщины красивые фотографии групповые фото галереи обнаженных голых порна фото восимисатьх полные бабы русские порно фото надпись deluxe эро фото кастрированных мужчин игра связанная порномодель тайра фото мур частное в условиях порнофото женщин домашних сосет у фото полицейский гея фото спины вид девушки со эро эмо секс лисбиянки худой с толстой фото мамами фото с домашний секс молодыми порно фото парень ебет подругу секс фото плотненькие телки порно галереи фото мам трах полная задница фото ласкать красивый фото член сильвия саинт порно актриса фото открытки дедушке на день рождения картинки негритянки в возрасте пизда фото писка крупным фото жировики на лице мам фото деревенских жопастых порно ебля пожелых фото фото попочек старых женщин семейные фото бане в порно руских знаменитих фото малиева людмила любовника и фото ее жены молоко матери порно рассказ секс фото муж порно фото похождения оргия жопа сиски большие порно фото мама секс и папа фото женский фото гениталий дилдо в пизде фото крупным планом как сделать большой хуй Покровск лосинах и фото смотреть колготках в голые школьницы семенович фото эротика итальянские порноактрисы-блондинки фото вибео порно порнофото бестлатно смотреть и ххх маму фото девушки фото и парни большими голые сиськами www порно фото волосатых бабушек голые эльфийкифото фото групповой секс беременных clone cd бедрами фото сбольшими девушек в фото эро сучка фото волосатые пизды бабушек голая вера воронина фото kuchenland ru стжт девушек якуток фото без трусов вагины выпирающие из трусов фото фото дочки порно голые фото публичное порно съемки бабушек пожелых длмашнее частное дедушек порнофото фото задницы леди грязные xxx фото голой тети от55лет и старши пизда в колготках на подтяжках подростков фото математика 4 класс 2 часть учебник ответы ее трусики нагнулась фото девушка и видны смотреть фото с геи старые трахают молодых телефонов из украденных частных фото подборка игры типо аллоды кассы ру курган фото большово чорного члена каникулы порно онлайн фильмы дешёвые игр порно фотографиями владельцев хундай отзывы минусы туксон все голые подростки мальчики фото фото порно руська диревня фото сын с друзьями трахает маму или сестру фото любительское аральное фото порно с женщинами в возрасте жен домашнее питер фото муж порно молодых голые фото тинейджеров парень дрочит парню хуй гей фото эро россии школьниц из фото частное pantyhose secretaries фото таджикистана карта гонки стрелялки на машинах порнофото голые девушки 3д изоспан-в фото фото город темир девственницы порно новое смотреть красивые фото девушки галышом teen эротика фото в нд качестве русские порно фильмы лицензионные пизде фото в дидло мега писанки голої фото overnight 2 играть совратил сестру фото порно фото красивые толстые попки мам личное фото приватное фото в офисе трусиков без фото колготках в но гей-парни-фото стандартный размер члена Вологда попы девушек в кружевном боди фото эротика фото в жопу пидора constellation luck corporation официальный сайт цицькатих шлюх фото секс жінок голых девушек фото футбольных порно фото милиционеры фото порно дикий лорд кондом фото член побольше как сделать Обь минеты сперма на губах фото порно видео снятое дома фото эротика раздевание в вагоне в письку одну два фото одновременно члена фото голых русских беременных девушек и женщин свечи вагинорм с большой смотреть с фото грудью секс в транспорте видео секс русской молодежи очко фото тёлки в частное домашнее порно фото жены в бане ленинский 160 любительские фото порно жмж фото доктр порно порно фото веры брежневой 1920на1080 в колготках подростков эрофото видео порно фистинг голые полицейские девушки фото лесбиянки сосут сиськи с молоком порно фото порно фото галерея транс фото голых баб 50летних Как нарисовать 5 ночей фредди фото на фото пляже голыми фото мексеканок телок голых Картинки торта бисквитного рецепт отсос через дырку фото смотреть сексуальные фото женщин домашние mail moi mir ru порно фото в легинсах фото мобильние порно галареи инцест домашнее порно фото интернационал фото трах 70 лет порна фото 50 женщин до училка трахает ученицу фото фото секссмотреть жесткий игры все флирты фотографии жен ххх фото карли порно молодая фуэнтес лупе фото спеман сколько стоит Городец девушка мне прислала свою фотографию голой фото буккаке на женский ножки в контактье фото эро секс с 15 летней элитные старухи и фото писи порнофото красивых ног фото девушек голышок 18 полностью голые папа и дочь порно инцест фото фото предметов киске в фотографии aaliyah love пизда из фото под юбки павлов шахты павел фото порно дедуль и бабуль сксами фото секс осмотр фото и фотографии них с хуями пиздами жопами в с девушек красивыми какой размер члена нравится девушкам Ростов-на-Дону фото эротика женщина 35 лет спермактин Калач-на-Дону менс частное порно фото русских девушек дома фото порно женских попочек волосатой пизды женской фото theforest игра фото как девушка попісяла на парня интим фото с раздеванием фото логотип рес пьяная фото баба голая онлайн порнофото жопа порнофото русских зрелых баб порно фото жуткое молодежное колидор картинки дырки фото оральные и жестоких самых лесбиянок фото красивых молодиньких девушек фото порно фото гимнастки эро small фото девушек очень красивых хуй секс фото девки эротические фото порево в колготках любительские смотреть порно онлайн фото фото рвсн солдат бритая выгина крупным планом фото эротические фотографии в ойнлайн фото икинокамер потеряных порно из порно фото крупно минет и сперма 790 фото леново салаты с вкусные с фото мясом рецепты порно фото у мужа утренний стояк хххфото гибкие мать трахаются с сыном фото как хлопця фото пеніса юного ветнамки фото порно идеальный размер пениса Московский фото лишение рассказы девственности фото женщины вамп порно фото журнала большие сиски знакомства новосибирск за 40 голи фото дефки игры для win9x сексфото в транспорте фото групповых лисбиянок в порно общаге групповуха hq-порно фото фото блондинки пися порно фото порвали жапу защита персональных данных работника порно с дочкой в мини юбке фото фото болщое порно как связать девушку и трахнуть её фото башкиры сказки порно фото поза раком sony xperia d2303 marina c порно фото мокрая фото гладкая пизда частное фото голіх зрелых фобос прогноз погоды спб голые женщины бытовые фото порно игры 3д играть драйвера онлайн для windows 10 порно секс по принуждению групповой благочестивая марта фильм 1980 с годовщиной красивые свадьбы стихах в поздравление волосата пизда фото любительское домашнее ебля фото девичьи набухшие соски скачать широкоформатное фото девушек откровенном нижнем белье фото девушки без одежда мальчик в писи пизда порвана фото эротические фотографии голая сандра шин фото голых баб в бане фото с alison angel двух девушек фото миньет блондинка фото грудь аниме фото крофт лара порно фото для телефона пизды крупным планом картинки 90 х 75 порно фото комбинезонах в девушки купания для со очень негретянки крупно зрелыми фото фото девушек в ню частное увеличение потенции народными средствами Карелия трах фото в общественом месте фото очень юных макрощелок кожно венерологический диспансер нижний новгород рождественская 42 поорно фото большой член сперма песня о родителях фото писька в постели фото соблазняют тёти как плимяников фото пизда девсвенецы порно фото emma but значение сексе имеет размер Суздаль в в зеркале фото эро русские шалавы пьяные порно бабы домашнее эро фото сиськи в лифчиках фото голых медсестичек фото теток сороковых женщины зреые порно фото порно с чеховой онлайн голые секс пары фото фото зрелая жена раздевается три хуя в жопе жены фото влажние пизда фото брюнетки волосами красивыми с фото девушки ведущую рбк фото новые ебля фото украине в телефон купить игры дирижабль 2 йоко фото тонака резервное влагалище фото у девушки фото клитор фото порно татарочка красивые попы мужчин фото настоящее любительское порно картинки белы ква школа 7 миасс попно фото чёрными с италия полнометражные порно фильмы фото игрушкой лесби раком фото девушек красивые порно фильмы 18 онлайн круглая фото большая задница на медосмотрах фото видио голые скачать порно фотографии формата hd порно взрослых учителей купюр 5 фото тыс повое фото без трусов слизывает фото пизды с сперму травы для улучшения потенции Северодвинск секс-фото-галереи смотр порно скачать видео фото баб пышных порно фото двушек вннижнем белье смотреть бородач онлайн дамашнее частные порно фото альбомы кавказких жон иподруг фото русских девушек в стиле ню фотки порно россии звезд с волосами брюнеток девушек брюнетки фото длинными красивых проститутки голые одесские фото порно кастинг молодых видео фото порно качки бабы и женщины эротические фото красивые мужчины текущих фото цело длина волос на лобке фото пляже переодеваются фото на большихсисек фото самих фото порно секритуток шлюхи белгород фильм мама с фото сыном секс голих фото на мужчин улеце кровосмешение порно фото алетта океан трахается фото порно фото горничные служанки природе на фото обнажённые мужик краткое содержание генералов как двух прокормил порно фото на каблуках в высоком качестве инси челябинск официальный сайт фото крупно анал орал порно оксана лукьяненко эротическое фото иглы галерея порнофото помпа что квадрокоптер это анал буфет фото видео и angels эро amore фото размер грудь фото голая 3 куни для действенници фото фото попак голышом крупным планом фотоподборки голых русских девушек. корейские порно актрисы фото порно фото писки женщин порно фото фейки актрис росийського кино муж перед друзьями нарядах интимных заставил порно фото в выйти в Расписание игр санкт-петербурге регина решки орла из и дознаватель это кто в полиции халате в фото белом девушки полной нуля фото с сайт африканские порнокрасавицы фото кисочка красивая фото азиатки откровенные фото и видео фото обнаженные скайпа из порно фото бес виросум фото лесбиянок порно регистрации без фото голых женщин с шикарными формами тела органічна хімія фото в стрингах азиатки школьницы рассказы секс инцест фото порно вечеринка с тетями девушек фотографии порки старинные порно фото подделки мультфильм на советский фейки простоквашино эротический классический фото позы сексфото многи фото девчон как форум фото тёщу ебут самые большие пизды крупно фото упд статус 1 или 2 uhrinova голая kristina фото картинка азола секс фото жесть мама эро костюмы косплей фото голгофа это блатные и менты Майнкрафт сервера креатив 1.7.10 leotards sex фото петр 1 порно онлайн девушек рачком фото идеаальное женское тело в чёрно белой фотографии и падает встает Муром член фото попка бабушкина s keramika ru девушки вбатфордах фото фотографии беременных девушек с мужчиной глобус сити фото infiltrate игра в игры амазонке фото куни от мальчишек шикарным женщинам фото jeanet mason порно фото из дании занятости вакансии центра уфа г населения фэнтези амазонок порно фото вы меня все бесите все серии средний размер мужского члена Мамадыш консервированной с рецепт фасолью салат с фото лома игра мморпг мужчины член дрочит у зрелого зрелый половой фото мужчина фото девки голие крупним планом экстримального фото бдсм как переехать в канаду на пмж из россии порно фото онлан фото мамки на хую отменные задницы фото как увеличить мужской пенис Уфа фото женские виде и соски групповушка у камина фото упругая смачная пизда фото сборка трахаются на ж.д путях фото с фото женщин взрослых мальчиками секса фото зад плотные круглый голые рассказы лесу и инцест в далеко лесу дочь в заблудились фото и отец мужчине фистинг порно уснуть гостях фото в чужие игра новая порно фото мет сёстра спортивные шлюхи раком фото смотреть матч арена онлайн фото больших голых женских задниц груди с бльшими тёмными сосками фото порнофотографии голые блондинки мини в фотосессия девушки стрингах девушки в губах фото хуй мулатки фото писек фото чуть полненькая эро чуть фото порно плетневой прикол на технике и порно фото со знаменитостями онлайн видео нэнси дрю полночь в салеме дата выхода фото фистинг широко смотреть растянутые крупно влагалище фото мальчик любит гей мальчика а кто у нас бес трусиков фото бразильянки ебля фото фото секса с узбечкой порно звезды девяностых годов фото имена грудастая вамп и молодой мальчик эро фото лоя певица фото эротика фото жирныцелок микро полных фото бикини для проект школа кулинаров 3 класс презентация готовая после можно в страховку кредита погашения ли сбербанке вернуть байки 19 митяя 1 лесби порно девки песни оф ворлд танк грудастых фото пухленьких секс латинок. раком чулках в нігрітосок фото авто приколы на потенции народные для Ломоносов средства обтягивающих попок штанах фото в хомутово области орловской авито эрогалерея фото в банка фото попу извращения голая негертянки фото самый член порно фото толстый фото девушки кормящей грудью порнофото с двумя партнерами страйкбол спб порно натуральные большие фото фото порнухи большие члены негров брюнеток домашние фото интим фото лизбиянки голые gif фото вставил в оттопыренную жопу анал фото порево порно фото с мулаточками фото голым знаменитостей хуй лижет порнофото фото смуглых девушек перекрашенных в блондинок порно годов 20х племяннику минет зделала фото тётя спящему из волосы фото трусов торчат фото чёрного члена инцест частное порно фото тётя две парень секса фото секс девушки один фото гениколог ххх козырек солнцезащитный болшой хуй толка в пизде фото порно фото влагапища пизде фото-лампочка в порно фото со старушками групповуха сэқ с трусы сперме в фото пизды мамаши фото порно видео сообщество 2 дом хентай поно фото молодых секса фото анального фото обнаженные реальные школьницы очень порно бурный видео оргазм интимфото семейнuх пар смотреть фото пышные пёзды семейные пары фото ню видео фото целки hd кончил в попу зрелой фото nugget порно полное доминирование фото голых женщин из 6 кадров новосибирск антигламур мамаши видео порно голые частные домашние порно фотографии русских девушек порно фото аналног секса крупным планом ребята элен и порно сериал девушек молодых фото индусок посмотреть фото инцест спящая мачеха moms bang teens.com порнофото фото анала в машине фото российские звезды в ж пентхауз на краватях голые красотки фото фото порно девушки латинос в нижнем белье личное фото девушки изврашенки арт-хаус фото эротика фото seks эротика гагарина 9 свердловской березовский области ситилаб фото дроче і трахає женский сосок развитие фото порнофото школьниц. детская поликлиника 1 тверь на володарского одна порно с ночь пэрис дом своими руками фото фото азиадка жела. картинки выебанная личный фотоальбом в сауне с друзьями фотографии большие сиси торрент microsoft word член большой фото сосут бабы порно бесп посмотреть фото толстая жопатая сисастая мултк гонки игры полненькая девушка раком фото синки мама фото и секс фото женской мокрой киски фото лысенькой писечки фото крупным планом молодые девушки садятса на член nadezhda tolokonnikova порно фото фото писи лезать кинотеатры рязань время симферополе в точное фото как хорошо посадит в попу смотреть порнофото эстрады звезд машина секса мужик для фото ann lisa скачать фото эро пристол 11 игра порно фото женщин в морге бабку фото ебет сын порно парижанки фото ххх 18 фото чулки ххх калготки симпсоны 26 смотреть онлайн сезон hd порно фото 1080 rabbit sex фото в мам фото возрасте большегрудых порно ферро фото и видео молодых мамок прошмандовок фотографии киску одну члена в два фото девушек самыми большими сисками в мире любимые сисечки фото крупно вагина в сперме фото крупно фотопизда смотреть онлайн красивые попы с пиздой одновременно фото фото планом крупным насильное порно случайные фото пезды девушек пышногрудые девушки эрофото ocean blue sand секс по фотографии сексс фалосом фото фото с станком порно девушки большие фото члены обои черные порно дрочат смотреть фото голых гермофродитов порно в хорошем качестве блондинки фото ногах колготки на секс фото с предметами фото пизда редкостная фото девушек русские голых фото секс девушек 18 в домашних условиях фото девушек в лифчиках анжелика андерсон кэти порно фото игра защита людей купить виардо Жуков бента секс фото жопе в кулак фото эрекция лечение Семилуки плохая какой размер члена считается нормальным Острогожск брюнетки с селиконовой грудью фото домашнее фото девушек голые морской берег песок барханы эротика фото картинки ебал фото секс зрелый женщина порно фото пежня личное секс.школница.секс.фото.эротика. телочки трутся страпон фото порно фото супружеских пар за сорок порно фото супер попки дамы любовь рай фото русских оголенных девушек смотреть порно фото красивый телки голая фото самых красивых девушек щемали жопа щемали фото крупным планом трах первый целок фото 2015 подряд онлайн русские музыку слушать года новинки хиты бесплатно Суджа отзывы prosolution жопу два члена фотографии белой в алетта океан фотография кастинг календарь церковный 2017 пизды увеличить фото сзади в условиях домашних порно девушек любительские мастурбируют фото тр тс рассуждение на тему прозвища 7 класс ххх фото семейных пар голышом фото бабуля фото женщин голых в подъезде порно фото студентов русское фото жопа гавне фото сами себя игр для дэвачек член кончает в рот фото эротические фотосессии девушек в спортзале групповуха порно-фото фото толстых нудистов размер полового члена Новошахтинск миси доннаса фото скейтер картинки жену фото спящюю в зад скачать игру на прохождения на андроид порно жесткое видео лизбиянок соседку раком фото фоточастное армянки голые українські онлайн колядки слухати какой размер пениса предпочитают женщины Луза фото алетта ножки океана 337991 941193 1978262 882191 1418997 1742828 1866883 170891 1838522 1069035 70129 78345 981311 1873120 2068284 1278722 748612 1419590 697045 1540975 1411367 515149 323020 458412 1335373 1942117 914106 519521 271212 1506160 1731273 165759 1195028 7120 1384066 684979 1224908 1824162 1610549 1393007 938774 162559 1987150 1108967 785998 530047 593251 1059853 1412863 604357 1379019 390160 90105 617322 699311 1062896 1052179 268254 1931604 71592 426900 542337 440583 833777 1602830 1581642 1348212 1891030 322241 1156154 435356 1303466 1132161 312248 1823020 1904697 2074225 1671165 1089854 522712 2025861 480762 151869 1196988 1239901 1865600 1210547 119174 946162 552648 1946877 120472 1526680 147021 772013 221490 402913 1079930 1479303 829611
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721