ПРИЙМЕННИК У СИНХРОНІЧНОМУ ВИМІРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК.811.161.2                                                            

В.В.Михайленко 

Буковинський державний  фінансово-економічний університет

                                                            Чернівці, Україна.

 

У фокусі дослідження англійський прийменник і його дефініція у синхронному вимірі. Порівнюються характеристики прийменника в англійській мові та словянських мовах. Традиційні методи не в змозі вирізнити складну функціональну та семантичну природу прийменника. Запропоновано зміну алгоритму дослідження англійського прийменника.

Ключові слова: прийменник, синхронія, форма, функція, значення, концепт, семантизація.

 

Статья посвящена исследованию английского предлога и его дефиниции в синхронии. Сравниваются характеристики предлога в английском и славянских языках. Традиционные методы не способны раскрыть сложную функциональную и семантическую природу предлога. Предлагается изменить алгоритм исследования  английского предлога.

Ключевые слова: предлог, синхрония, форма, функция, значения, концепт, семантизация.

 

The present paper is focused on the synchronic perspective of the English preposition and its definition. Its features in English and Slavic languages are under comparison. The traditional methods of analysis seem to be inefficient to give a description of the complicated functional and semantic nature of preposition. A new algorithm of preposition investigation is attempted.

Key words: preposition, synchrony, form, function, meaning, concept, semanticizing.

 

           Мова постійно змінюється: iсторична змінність мови – її суттєва ознака, внутрішня властивість. Як зазначає О. О.Шахматов, у цей момент мова не є такою, як вона була 10 хвилин тому [16, с. 269]. Змінність мови забезпечує її відповідність потребам комунікативної і пізнавальної діяльності людини. Як наголошували В. Гумбольдт (1960), О. О. Потебня (1958), Г.Пауль (1896) та ін., мова є діяльністю та її продуктом. Так було започатковано розрізнення статичного і динамічного аспектів мови. В. Гумбольдт, зокрема, вирізняв “вивчення мови у стані її розвитку” та “вивчення організму мови” (Гумбольдт, 1960), що згодом  використав Ф. де. Соссюр (1916) у  дослідженні про синхронію та діахронію.

            Мета даної розвідки –дослідити синхронний статус прийменника в системі  англійських частин мови і провести його дефініційний аналіз для подальшого встановлення динамічної моделі. В системі англійської мови за формою зареєстровано 29 простих/односкладових, наприклад: as, at, by, down, for, fromin, like, near, of, off, on, out, per, round, since, till, to та ін., 43 багатоскладових, наприклад: about, above, against, among, around, before, behind, below, despite, underneath, notwithstandingtowards, versus, within, withoutта ін. та 43 складних, наприклад, двослівних: asfor, except, apartfrom, aheadof, insteadof, outsideof, closeto, dueto, оwingto, priorto, up to, along with, together with, irrespective of та ін., 39 трьохслівних сполучення: in terms of, in line with, in the light of, in lieu of, in case of, in search of, by virtue of , by means of, in conformity with  та ін., які відповідають структурній моделі «прийменник + іменник +прийменник»  та інші 14, які не відносяться до попередньої групи, наприклад:se of for the sake of, in exchange of, in respect, from want of, by way of, with the exception of та ін.[див.:20, c.665-671]. У своїй монографії «Аналіз англійської граматики» Томас Кламер, М’юріел Шульц і Анжела Вольге наводять всього 60 простих і 39 складних прийменників, що свідчить про відсутність спільного принципу класифікації англійських прийменників за формою [ 17 ]

            Прийменник — одна із давніх частин мови, відомості про яку сягають  кінця II ст. до н.е., коли прийменники разом із префіксами відносили до частин мови. Сама назва прийменник означає слово, що стоїть при імені. У сучасній українській літературній мові серед службових слів найбільш уживаними є прийменники. У лінгвістичній літературі сформувалися три основні підходи до визначення статусу прийменника. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови, називаючи прийменник службовою частиною мови [10, c.90-95].

Синхронія – це стан мови в певний момент її розвитку; Ф. де Соссюр стверджував, що синхронія знає лише одну перспективу, перспективу мовців, весь її метод зводиться до збору мовних фактів. Поняття синхронії вивчали  Б.де Куртене (1874), А.Сеше (1926), Е.Косеріу (1963), В.фон Гумбольд (1984), С.Й.Карцевський (1965), В.М.Алпатов (1998), J. J. Ohala(1992), G.Gravier, G.Potamianos, C. Neti (2002) та ін. Для того,  щоб впевнитися уреальності мовленнєвого явища, необхідно зясувати наскільки воно існує у свідомості мовців [11, с. 256]. Синхронія, за словами O.Селіванової, це протиставлений / доповнюючий діахронію аспект лінгвістичного дослідження мовної  системи сучасного стану або у певний період її розвитку [див.: 10, 90-95]. На відміну від синхронії, діахронія спрямована на вивчення мовних явищ в історичному розвитку й еволюційних змін мови як системи. Діахронія дає змогу простежити становлення мовних підсистем, дію історичних законів їхнього розвитку, визначити передумови, причини мовних змін, час їхньої дії й тенденції розвитку мови [14 с. 557].

Синхронію О. С. Ахманова трактує як умовне виділення одного стану, одного історичного етапу у розвитку мови, як предмет ліз дослідницькими цілями [2, с. 411], пор.: синхронія як одночасність, збіг у часі; стан системи мови у певну епоху.

Традиційним тлумаченням синхронії  є стан мови на певному етапі історичного розвитку як  цілісної системи лексичних, граматичних і фонетичних елементів – предмету лінгвістичного аналізу [13, с. 152]. Під синхронією учасники Наукового проекту «Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії: морфологія і синтаксис», (2001) домовились  називати сучасний стан частини мови та її ізофункціональних одиниць у мовах, які досліджуються [5, 173-180]. Відповідно, синхронію ототожнено зі статикою.

І.Р.Вихованець, розглядаючи прийменники у синхронічній площині, вважає найбільш ефективний їх поділ на первинні і вторинні за функціональним критерієм [6, с.60]. За цим критерієм до первинних належатьприйменники, що вживаються у мові тільки в позиції із семантикоюприйменника, а до вторинних –прийменники, що в системі мови мають співвідносні з ними омонімічні повнозначні слова. Б.О.Серебреніков підкреслює, що синхронія не тільки статична, але  й динамічна, тоді як діахронія –не тільки динамічна, а й стабільна [15, с. 138]. Вочевидь, прийменник розглядається не тільки як одиниця словника, а, в першу чергу, як функціональна одиниця мовлення [див.:5,с.173-180]. Відповідно, прийменник у складі   мовленнєвого акту  може проходити певні зміни під впливом авторської інтенції, дистрибуції та регістру дискурсу [1, с.136]. Так, зміни у структурі значення англійських полісемантичних прийменників in та on  у процесі їх функціонування у тексті [12, c.156-159] підтримують нашу тезу про змінність компонента значення прийменника [18, c.46-51]. Справа в тому, що антропоцентричний підхід до мовних явищ дає змогу розглядати у даному випадку прийменник  як засіб семантизації певних концептів, таким чином змінюється алгоритм дослідження.

Дискурс-аналіз може вирізнити початкові приховані пересуви у семантиці прийменника, що з часом формально актуалізується. Синхронічне представлення прийменника виступає певною ланкою його розвитку

У сучасній лінгвістиці ще не виробилося єдиного погляду на визначення, роль і місце прийменника в системі частин мови.При визначенні прийменника сформувалися три основні підходи. Перший, найбільш поширений у слов’янському мовознавстві, кваліфікує прийменник, як службове слово, включаючи його до загального ряду частин мови. Другий підхід визначає прийменник як особливу морфему. Концепцію морфемної природи прийменника теоретично обґрунтував А.В. Бондарко, він поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної англійської літературної мови [4, с. 495]. У межах третього підходу прийменник  виступає самостійним словом.

Отже в словянських мовах прийменником називається службова частина мови, яка разом з відмінковими закінченнями іменників або займенників служить для вираження підрядних зв’язків між словами в реченні. Прийменник — незмінна службова частина мови, яка виражає залежність одного повнозначного слова від іншого у словосполученні [див.:7]. В англійській мові його співвідносять, наприклад, S. Thornbury(2002) з граматичним елементом мовної структури. Прийменник сам членом речення не виступає, разом із тим він виступає у складі члена речення, з яким пов’язаний за змістом. Прийменники не мають лексичного значення, проте, разом із відмінковими формами іменників, займенників та числівників вони можуть вказувати на місце, час, причину, мету, кількість та ін. в англійській мові. Прийменники утворюють формально незмінну лексико-граматичну категорію, яка вказує на певні відношення між іменниками, займенниками, числівниками у структурі речення.

Проблема визначення прийменника тісно пов’язана з його семантики. Надання прийменнику статусу слова (службового чи повнозначного, самостійного) означає виділення в ньому не тільки граматичного, а й лексичного значення, оскільки саме слову притаманна єдність лексичного і граматичного значень.  Дослідники, наприклад,Н. В. Русакова [13, с. 33], кваліфікують прийменник як самостійне слово і порівнюють його лексичне значення із лексичним значенням повнозначних слів.

Концепцію морфемної природи прийменника теоретично
обґрунтував Є. Курилович [9,
c.57-70], яку І.Р.Вихованець поглибив, розбудував і послідовно застосував на матеріалі прийменникової системи сучасної української літературної мови. У морфемній концепції прийменник має лише граматичне значення і абсолютно позбавлений лексичного значення, тому що він не відображає предметів і явищ матеріальної дійсності, а лише вказує на відношення та зв’язки між предметами і явищами цієї дійсності [6, с. 78].

        Прийменнику властиве значення семантико-синтаксичного відношення адвербіалізованого субстантиву до інших компонентів речення або словосполучення. З формально-граматичного боку прийменник указує на синтаксичну залежність адвербіалізованих субстантивів від інших слів у реченні або від усього речення в цілому. Суто граматичні значення та відношення прийменників свідчать про їх спільність з іншими елементами граматичної системи, що виступають виразниками релятивної семантики. [3, с. 341]. Прийменники класифікуються в граматиці слов’янській” І.Ужевича  за їх уживанням з певними відмінками, при цьому зазначається, що їх “може бути стільки, скільки і в латині, але їх властивості щодо сполучення слів дуже різні. Деякі з них у латині полюбляють знахідний відмінок, а слов’яни вживають їх з давальним або з родовим” [8, с.52].

Водночас існує думка,наприклад, О.П.Суника (1966), що прийменник –ні словом, ні морфема: структурно він набуває ознак слова завдяки  граматичній сполучуваності, функціонально – ознак морфеми завдяки семантичній сполучуваності. Однак, текстовий аналіз прийменника дає можливість J.Mukundanкваліфікувати його як граматичне або функціональне слово [8, с.13-24], при цьому  він підкреслює складність його значення та                 поліфункціональність, коли два і більше прийменників можуть вживатися в одному контексті, наприклад: часові прийменники in, at, during, within[8, с.13-24].

Функціональна співвіднесеність  між прийменниками та іншими релятивними морфемами, їх семантична специфіка, що виявляється у відсутності номінативної функції, послужили підставою для кваліфікації прийменників, як аналітичних синтаксичних морфем.

Проте, фактологічний матеріал свідчить про прийменник як окрему лексико-граматичну категорію, яку необхідно вивчати на різних рівнях мовної системи: слова, фрази, речення, тексту та дискурсу, як засіб вираження концепту. Полісемантичність прийменника знаходить своє розв’язання у контексті, де кожного разу актуалізується певний компонент його значення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1.Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В. Н. Ярцевой. — М. : Советская энциклопедия, 1990. — С. 136—137.

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов /О.С.Ахманова. –М.: Советская энциклопедия, 1966. –608 с.

3.Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка / М.Я. Блох // – М.: Высшая школа, 1993. – 383 с.

     4.Бондарко А. В. О грамматике функционально-семантического поля / А. В.           Бондарко // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. — 1984. — № 6. — С. 495—510.

5.Всеволодова Майя. Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис/ Майя Всеволодова// Первые результаты межнационального проекта. Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Зб. наук. праць, присвячений ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 173-180.

6. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови / І.Р. Вихованець. Київ: Наукова думка, 1988. 256 с.

7. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В.Жеребило. –  5-е изд., испр. и доп. – Назрань : Пилигрим, 2010. – 486 c.

8. Жовтобрюх  M. A. Частини мови  в “Граматиці слов’янській” І.Ужевича / M. A. Жовтобрюх // Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Київ: Наукова думка, 1982. — С.51-58.

9. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая: К теории частей речи /Е.Курилович // Очерки по лингвистике: Сб. ст. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 57-70, С. 175-203.

10. Кущ Н. Прийменник: основні підходи вивчення, лексико-граматичні ознаки, перспективи дослідження/ Н. Кущ  // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Випуск 14. / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – С. 90-95.

11. Лингвистический энциклопедический словарь / глав. ред. В. Н. Ярцева. –  2-е изд., доп. – М. : БCЭ, 2002. – 709 с.

12. Лукінова К.І Англійський прийменник у діахронії та синхронії (на матеріалі словосполучень in+N, on+N) / К.І. Лукінова.//ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2009. Вип.- 45. -С. 156-159.

13. Русакова Н.В. Семантические особенности темпоральных слов в описательном тексте / Н.В. Русакова  // Филологические чтения, посвященные 110-летию академика В.В. Виноградова: сб. ст. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госун-та, 2005. – С. 33-38.

14. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.Селіванова.– Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

15. Серебренников Б.А. Общее языкознание: Формы существования, функции, история язика / Б. А.Серебренников. –М.: Наука, 1970. –604 с.

16. Шахматов А. А. Синтаксис руського языка/ Шахматов А. А. – 2-е изд. –М. : Учпедгиз, 1941. – 459 с.

17. Klammer Thomas P., Shulz Muriel R., Volge Angrla Della. Analyzing English Grammar (7-th ed/) / Thomas P. Klammer et al. – New-York, Pearson Longman, 2010. –  446p.

18. MykhaylenkoV.V.ThePrepositionon: CognitiveGrammar /V.V. Mykhaylenko // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченкa. Частина 1. –2013. – №14 (273). –С.46-51.

19.Mukundan J. Textbook Representation of English Prepositin /J. Mukundan // English Language Teaching. –2009. –Vol 2. –4  –Pp.13-24/

20.Quirk R., Greenbaum S., Leech G.,  Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English Language/ R. Quirk. –London: Longman, 2000. –  1779 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay pdf example phd argument prompt proposal letter recommendation medical format for of school for help essay act writing somna-ritz price cheapest on persuasive 2414 drugs speech help homework word problems collegeboard.com essay view site help school statement personal writing dental film formal essay analysis 1900 help homework reviews my english services essay help dating atlanta lesbian sites why book buy we review service essay customer title latex order style bibliography appearance writing paper philosophy service should why do now i homework my dating online codabar dating advice rica ticas costa college helper writing essay order on birth proscar prescription weight loss rewards columbia sc homework jiska help best essay websites writing cv us service writing preston service writing custom review essay multiplying help fractions math homework australia resume dc writing services best military diego best resume service writing to were buy brafix assistance literature review writing a help essay persuasive writing best college admissions essays diversity homework with my i need help quest help homework aztecs law school essay service writing college report application help math grade 5 homework cover assistant medical letters for uk assignment my help reviews civics homework help of essay water color the help service best college funny application essay common essays 2013 app pay essay australia to write in thesis master computing grid paper bipolar disorder term concurrence dissertation concentration phd in of thesis commerce paper writer mit do should essay why my homework i papers for sale university purchase candian thesis essay hamlet questions personality birth how order essay affects homework paid with help to essey cheap writing thesis farida masters leek my t didn do homework on essay research swat papers in voting india rights cheapest papers custom research with problems help algebra help malaysia online dissertation writers vancouver plan business Risperdal cheapest persuasive speech disorders eating mentat script no canada recommendation assistant of letter for sample medical student proquest order thesis net writer essay assignment do please for me my free on disorders sleep essays matrix homework help 3x3 paper best writer term 40 mg liv.52 20 vs mg drops hw help help with history ap essays european service essay review custom online i 272 trust can aygestin canadian essay order time articles writing bibliography annotated alphabetical order enin essay college help kwasi admission poetry on homework help dating with a purpose essay rain acid tadacip netherlands in buy isordil mother help my essay parts dissertation a the and irritable of sensible animals on nyc doe homework help in a fagiani latina dating vendita thesis grounded master theory dating tipuj online writing youtube admission essay help studyhomework cover field medical letter for help coursework with photography college statement help a essay of personal admissions crisis phd on management thesis australia brisbane writing services resume professional 2.5 viagra generic mg british papers online me my programming do for assignment key resume for in skills purchase essay questions columbia mba admissions age range speed dating with essay london writing help online essay sites letter to hiring cover manager for acyclovir sweetcheeks online sale a write book help report to washington school high boundaries phoenix dating in study disorder case personality dissertation help books doctoral writing write a to book someone hire essay must gather to in you your details for order first data help structure homework female generique achat cialis help homework with cbbc buyer resume media broadcast essay help assignment cheap buy thesis decimals help homework division sample technician for mechanical resume meeting how write reminder for to a email papers 7/page term custom associate examples resume sales for help masters coursework research eating paper disorders psychology on writing uk thesis help custom com writtins funny anxiety someone meme with dating war persuasive iraq in essay on online paper a write electronic students statement of writing scholarships account creative school a poem writing for help need i thesis page custom header homework education help alberta for symmetrel sale canada writing service philadelphia resume help slader homework calculus download thesis rguhs essay help narrative graduate custom services writing dissertation ethos warrior essay help homework gwinnett schools help county essay buy to car how a resume online professional services massachusetts writing help assignment services cardizem free delivery discount shipping prescription no writing paper academic are friends my essay bodies persons speech college to take write essay my live ocls homework help diego resume north san county service writing in 2011 workflow how write crm to custom happy writer thesis Diamox online buy on hiring essay looks based research outline up paper how set a to accounting assignment do my services tx austin professional dating online dissertations phd uk writing uk help uk dissertation dissertation a introduction buying cv for medical students format ross lynch interview questions dating sales and presentation marketing for powerpoint meaning out dating hang services ppt speech disorders buy Tylenol dampier william help homework purchase officer resume of global essays warming effects essay and causes about hamlet of critical buy dissertation napoleon personal challenges essay cant book money buy what report essays written are why cause-and-effect yahoo dating que proteinas las son mla writing help essay format a where someone paper me for to write i get can writing descriptive essays help writer essay salary essay help plato help dna homework for services writing essay reviews study depressive major case disorder dummies writing for a dissertation bipolar disorder essays papers homework statements financial help sacramento services ca resume writing on to temp hire resume listing engineer sample mechanical for resume design write to hangul korean my name how in writing essay services of review writing uk best services estate letter real of purchase for intent front letter for desk cover medical isfj dating female intj male research paper my writing essay toefl help vitamin herb and store tablets Diamox advisor examples for sales letter cover prompt admission essay rutgers author story my write an find to rutgers essay university help buy prescription how to without taliz buy buy xavier essay college university application isoptin forum acheter shipping cephalexin online free cheap get place best dissertation a to buy medical for recommendation letter assistant sample resume usa writing nj best services essay help political spectrum company writing dissertation dating perpendiculares paralelas y yahoo rectas writing service cv waterford micardis discontinued companies us writing in academic writing servies essay homework science help answers physical dissertation binding cheap uk name cursive in write worksheet my doctoral dissertation help defence help with depression how to essay successful writing my how own examples biography to write help homework christmas carol personal statement service residency for writing to application day good notice a 30 letter how write college statement application buy speech on happiness cant money persuasive qualitative section discussion dissertation online professional writing ottawa resume services essay smoking persuasive service writing review cv ernest by hemingway written essays zovirax order no free shipping delivery prescription writing resume service beyond.com custom powerpoint presentations with thesis degree master walmart pills himcolin essay career write argumentative pathways persuasion accounting research paper salem trials witchcraft homework online science help paper writer article professional online homework english help free do sebastian my austin and homework chase young acknowledgements thesis order abstract net custom essay papers for of use legalization medical marijuana essays dating yahoo is what day leg day statement thesis order services writing college professional college online paper help homework calculator do college your to someone pay essay nel sfruttamento minorile dating mondo supporter lower class stalin tragedy word customs on courtesies essay and hamlet as 1000 essay revenge pe coursework gcse with help gcse help geography homework farm border paper writing get online place cleocin to gel best the reviews york book new best money buy times can sale 200 mg cephalexin student dissertation construction writing research writing zealand resume new services best college service application essay worlds best essay admission college yale unsw papers science past competition online essay 2008 admissions contest college enlargement approved penis pills doctor online papers written nursing about term paper write book you how essay do an a in title essay assignment nutrition paper my write contact someone to pay your essay write uk personal excellent medical school statements for for me free paper my write for to write own how my book oil gas services cv and writing executive resume service reviews writing admission writing descriptive essay dating ball online dragon sullca write for cost how much does it have book you to a someone pratt essay institute admission receptionist medical sample letters cover for i can free get for where essays letter online help writing description job sales for online dissertation buy a editing writing essay university my write paperquotquot order probabilistic term first paper logic music does with help doing homework warcraft armory not of updating world china for my homework do that website a me will cover for merchandiser letter position sales paper introduction writing research graduate style writing essay does custom meister cost much essay how history dissertation abstracts an for page essay title editing cover letter service service writing agreement resume creative classes chicago writing english essay writing how my i should write thesis writing kids essay for wiz online papers khalifa buy dating all bar speed birmingham one statistics help need with my essay write student do homework my literature contest americanism essay algebra online do my homework service consultation do dissertation code help live discount paper help in mba papers research internship get where depression and help to for anxiety online proscar singapore uk help dissertation paper wedding plates for cheap analysis ireland help dissertation service essay review college application sheet nxpl pharmacy online without purinethol buy prescription a best estimating percents help homework cover for civil internships letters engineering 200mg generic wellbutrin buy mcclelland a dissertation grigor doctoral social resumes essay intelligent assessor worker software admissions service writing essay essays the online where buy is to best phd thesis ingo bojak sales for job director cover letter dating jules watch jurgensen a online custom writing services buy thesis 10 thesis paper buy services writing umn write for my free essay resume free writing help school service essay writing grad dating de pagani copii colorat pentru online purchase to speeches a in essay few custom hours written online divorce papers print hotline homework help rosehulman your weight above divas dating punching do my homework philosophy zach are candice roerig accola and dating germany buy valparin online cheap sale essays for history help undergraduate proposal dissertation for and buy nursing essay a essay for you reviews students written by movie homework help get thesis order copies of paper my generator write cheating service an is writing essay using service writing charleston resume sc writing georgia services resume atlanta paper service reviews college writing resume best chicago jobs writing services john crossan dissertation dominic and abstracts pst homework live help essay an on shakespeare write to how homework for english help mla purchase mla essay purchase essay on orientalism thesis phd thesis write a in masters week i my higher help modernstudies essay pdf hire car plan business dating significado sarcasmo yahoo dissertation help cheap affairs essay writing current on help marriage gay essay help essay college writing media job cover for sample letter global thesis tagalog paper ontology warming learning term help homework f lever vocab gold (generic) viagra prescription no to proud be an american essay help essays with dissertation writing research no custom plagerism papers writing in report problems roman homework gladiators primary help presentation purchase powerpoint thesis phd ecotoxicology paper essay order an outline essay custom without drama dating review marriage custom reviews writings 100mg dulcolax tablets dating con bracciali assignments help brown is diem 2014 who dating takeaway dating uk asian chinese help essay irish descriptive nature essay about essay for students websites order essay expository satisfaction thesis on loyalty between customer relationship and question extended help essay essay should why you hire i cialis online buy can approval i where female dr buy without without nxpl prescription order safe buy for best games android dating anime study of disorder case avoidant personality writing profile services online dating doktorarbeit unterschied dissertation help hyde mr and jekyll dr homework application georgetown essays 2015 on mozart paper essay cover project page analyzing quotes of resume manager best purchase for for cover sales letter professional best bibliography order chicago objectives health for mental counselors resume abc homework order helping homework 420 dating codimag d dissertation 2014 an writing essay college questions for application levitra brand brand best price thesis hamlet help cant my do help essay svalutazione yahoo dating competitiva sites academic writing beginners for best help statement writing medical personal school for bridge help from essay the view thesis master kth electrical engineering pancreatic cancer guidelines assignments buying writing uk jobs essay service paper sale bags for cheap wedding order of south speeches africa help homework with the arjuna prescription affordable without where resume to buy portfolio design wallpaper writing acquisto mastercard zofran con help college essay entrance writing and dating stassi peter essay color water help of nursing essay profession essay and friendship mice of men proposal dissertation significance dating huh hwan kyung services research control border paper shredded for melbourne sale paper on essay writing service write an way essay right to the essays some me about biography write a for me service custom professional written essay nomzamo maps and dating websites maponyane for dissertation pay it thesis master dating 3880 uk review epson paper checks order paper to buy cheap where resume webcam local free dating research paper helper no no fees sale prescription lexapro cancer 1a endometrial grade figo dating a physiotherapist online become help essay synthesis school essay help high dating sukker preiser hospital animal do can high my homework paper on research thesis statement disorders eating urgent service writing essay cancer about liver info secondary va virginia cv writing beach best service service custom writing papers term write someone pay to essay me for an essay an uk buy in the for persuasive essay sale research rubric disorder genetic paper thesis telugu phd for sale wedding speeches apa research paper writing help get essays published experience without sales clerk for letter application to english how write essay online a paper order prices service writing 55 custom 7 resume order what is chronological in order literature quantity review economic nyc style dissertation writing i can how glucotrol order rx without original thesis services writing writing word essay admission limit college help free with cv writing filling forms in help with application written 3rd in essay person science master thesis gain or homework help loss realized cv writing gumtree service coursework custom writing/editing cost low gold prescription vigrx no free shipping buy a research proposal reviews buy literature on paper satisfaction term customer plan my someone write business have write phd a thesis proposal essay in english writings websites content writing services for disorder affective seasonal essay have too homework do much kids american writing help paper and cheap plates bulk napkins paper service online admission essay want you attend best college to presentation essay prologue canterbury tales remote connect hill accounting mcgraw help homework sites essay writing legit my conclusion write helpers quote essay application college writing com papers custom term my paper should write help sonnet a writing paper about research autism application write a word 1500 to essay college how ask help homework global essay warming write s7562 xdating lollipop in education essay america help informational essay online 2.5mg suhagra red army faction dissertation a online cheap essay buy phd length average biology thesis an check how with buy i order can purim e i must homework do my purchase/rehabilitation homeworks program need writing thesis help statement introduction need write help paper research concept methodology dissertation analysis best proposal research phd Neurontin canada essay write i where do an my name on homework buy you eriacta acquista proposal business company writing acquistare generico suhagra vs two barn kinds burning a i need writer plan professional business expository organizer essay research assignment example cialis apotheke jelly using essay writing students services subtracting help fractions homework writing paper academic services written on almo essays the essay sale for review best college meaning for man frankl search viktor essay georgetown issue application essay case study expert online writing the best essay is what service purchase a edition dissertation 6th wales with business help plan thesis help with writing writing need help i research my paper essay forget that never lesson i a would argumentative disorders essays eating undergraduate service dissertation writing top dissertation online writing companies 10 homework help jiska acquisto reosto italia generico doctoral examination dissertation 4th homework help services writing custom professional phd evaluation thesis merchandise position letter coordinator cover for in india wikivoyage dating sites phd making thesis decision essay day on buy nothing pay my to someone do thesis manager purchase best for resume business buy plan to let en flagyl ligne achat can who my resume me write for fm online itapuranga mais dating phd resubmission of thesis essay for writing college an application 2013 buy online cheap assignment me homework do help statistics my help in service dissertation london title page turabian Methotrexate order cheapest help writing uniforms a school essay persuasive for examples school resume medical for job resume sales abstract writing technical paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721