ПРОЯВ СУГЕСТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МЕТАФОРИ В РЕКЛАМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’38:811.161.2

Г. Л. Петрова

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

 

Статтю присвячено дослідженню сучасних українських рекламних текстів. У роботі подано основні функції вживання метафори як засобу стилістичного забарвлення рекламного тексту та проаналізовано сугестивну функцію метафори, що виражається у здійсненні емоційного впливу на споживачів.

Ключові слова: рекламний текст, стилістичне забарвлення, троп, метафора, емоційний вплив.

Статья посвящена исследованию современных украинских рекламных текстов. В работе представлены основные функции употребления метафоры как средства стилистической окраски рекламного текста и проанализирована суггестивная функция метафоры, которая выражается в осуществлении эмоционального воздействия на потребителей.

Ключевые слова: рекламный текст, стилистическая окраска, троп, метафора, эмоциональное воздействие.

The article is devoted to the study of modern Ukrainian language of advertising texts. The paper identified the main functions of using of metaphor as a means of stylistic coloring of the advertising text and analyzed suggestive function of metaphor, that is expressed in the implementation of the emotional impact on consumers.

Keywords: advertising texts, stylistic coloring, trails, metaphor, emotional impact.

Реклама завжди сприяла розвитку суспільства, будучи важливою з’єднувальною ланкою між виробником і споживачем. Вона є одним з найважливіших важелів, що стимулюють процес виробництва, вдосконалення товарів. Спираючись на культурні і цивілізовані критерії, вона впливає на розвиток суспільних зв’язків. У наш час реклама стає одним із найпоширеніших видів інформації та комунікації. Вона пропагандує певні цінності і впливає на наше ставлення до себе та навколишнього середовища. Реклама навмисне ігнорує непривабливі боки життя. В її основі – ідея благополуччя, упорядкований побут, щаслива сім’я. Отже, при порівнянні способів життя людина інколи не може самостійно зробити висновок про переваги того чи іншого суспільного ладу та орієнтуватися на його цінності. У цьому виявляється сугестивний ефект реклами в цілому.

Дослідження реклами в сучасному суспільстві не втрачає своєї актуальності, і, незважаючи на досить велику кількість праць, присвячених цьому явищу, продовжує викликати науковий інтерес дослідників. Лінгвісти найчастіше звертають увагу на структурні та функціональні характеристики рекламних текстів (Д. Огілві, У. Уеллс, В. В. Зірка, Н. Л. Коваленко, Ю. Б. Корнєва), особливості створення текстів реклами (О. І. Зелінська, Т. М. Лівшиц), стилістичне оформлення рекламних текстів (Х. Кафтанджиєв, О. М. Сердобинцева, Ю. С. Бернадська, О. Єгорова, І. Імшинецька, Олдос Хакслі, О. М. Бунчук). Мовна сугестія також, наче магніт, приваблювала і приваблює багатьох учених (у їх числі: В. фон Гумбольдт, О. О. Потебня, В. М. Бехтерєв, Дж. Гріндер, Е. Сепір, Є. Д. Поліванов, О. Р. Лурія, Б. Ф. Поршнєв, І. Ю. Черепанова та ін.), проте належного визначення сугестивної функції використання певних стилістичних засобів у рекламних текстах поки що не подано.

Актуальність роботи визначається необхідністю більш глибокого вивчення сугестивної функції метафори  як засобу стилістичного забарвлення рекламного тексту. У ХХ столітті на тлі розвитку нових напрямів дослідження мовної діяльності метафоричний напрям став для лінгвістики в цілому певним об’єднуючим феноменом, проблема статусу метафори в концептуальній теорії стала привертати особливу увагу філологів.

Метою дослідження є виявлення та опис сугестивної функції метафори в рекламних текстах. Для досягнення мети в ході дослідження вирішенню підлягали такі завдання: 1) уточнити поняття метафори, 2) виявити функції метафори, 3) проаналізувати сугестивну функцію метафори.

Об’єктом дослідження є сучасні українські рекламні тексти, а предметом – метафори як вид тропів, що вживаються в рекламних текстах.

Рекламний текст повинен бути привабливим. Це залежить від оригінальності заголовка, слогана, основного рекламного тексту, луна-фрази.

Важливим фактором, що впливає на ефективність рекламного тексту, є його стилістичне оформлення. Основу будь-якого тексту становить нейтральна лексика. “Родзинку” йому надають стилістично забарвлені слова, а також спеціальні засоби виразності – тропи і фігури. Вибір того чи іншого стилістичного забарвлення залежить від особливостей аудиторії, на яку спрямована реклама [4, 37]. У свідомості споживача рекламний образ створюють асоціації. Рекламний образ – це відкриття споживачем нових властивостей рекламованого товару. Таким чином, важливу роль при створенні асоціацій відіграють образні засоби – тропи.

Троп – це мовний зворот, у якому слово або вираз вжито в переносному значенні. В основі тропа лежить зіставлення двох понять, які здаються нам чимось близькими. Отже, троп може бути реалізованим за умов, якщо в значеннях двох слів, які ми хочемо вжити разом, є певна спільна ознака. Використання тропів робить мову реклами більш оригінальною і в наслідок цього більш дієвою [1, 96].

Оскільки рекламний текст не є художнім, автори рідко вживають оригінальні тропи, вдаючись зазвичай до загальновідомих виразів [2, 20].

До тропів належать метафори, метонімії, синекдохи, гіперболи, літоти, епітети, порівняння, уособлення, алегорії тощо. Зупинимося на розгляді метафор та їх функцій у рекламному тексті. Метафора – слово або вираз, який вживається в переносному значенні на основі подібності якихось двох предметів або явищ. При цьому схожість між ними ґрунтується на різноманітних рисах [1, 100], наприклад:

–         Chibo. З самого серця Бразилії. Під виразом “серце Бразилії” мається на увазі кава найкращих сортів, що вирощується в Бразилії.

–         Майонез “Ряба” – смачна казка. Назва майонеза “Ряба” співвідноситься з казкою “Курочка Ряба”.

–         Orion Choco-pie. Хвилини ніжності. Під час споживання печіва “Orion Choco-pie” можна декілька хвилин насолодитися ніжністю виробу.

Метафора покликана впливати на емоції адресата і надавати експресивності мові. Так, у вивчених рекламних повідомленнях є такі приклади: сила чайного листа (міцний насичений смак), настрій літа (веселий, радісний, привітний настрій), океан смаку (різномаїття смаку) тощо.

Розглянемо висловлювання: “Пізнайте краще з Cote d’Or – смак солодкого життя!” Використана метафора перегукується з фразою, запозиченою з італійського кінематографа (солодке життя), яка асоціюється з розкішшю, багатством і життям у задоволенні. Використовуючи даний засіб, автор ставить свій продукт в один ряд з іншими атрибутами “солодкого” життя, пропонуючи споживачеві не просто смачну солодкість, а певний спосіб життя. Отже на споживачів здійснюється емоційний вплив, певні продукти асоціюються з приємними враженнями та почуттями.

Метафора виконує різноманітні функції в рекламному тексті. Слідом за  Ю. С. Бернадською, зазначимо такі основні функції метафори:

а) вона є матеріалом для ілюстрації основної думки, ідеї. Специфіка людської пам’яті полягає в тому, що ідея у формі метафори запам’ятовується швидше, ніж при сухому раціональному викладі;

б) метафора слугує підказкою для рішення (сюжет може наштовхнути на потрібну думку) або спонуканням до дії;

в) вона породжує нові ідеї та підсилює внутрішню мотивацію. Впливаючи побічно, здебільшого “в обхід свідомості”, метафора зменшує критичність споживача стосовно реклами: важко опиратися власним думкам або асоціаціям [1, 101]. Ці функції по-різному проявляються в тексті реклами. Але як показало дослідження у більшості випадків функція метафори є сугестивною, тобто на споживачів здійснюється вплив.

Як було зазначено вище, реклама повинна спонукати до купівлі, у цьому її основна мета, тобто впливати на рішення споживачів. При цьому, діючи завжди в умовах браку часу, найвищий рівень інтенсивності впливу повинен бути забезпечений при надзвичайній економії мовних засобів. Отже, вплив зазвичай здійснюється не на раціональному, а на емоційному рівні. У сучасній рекламі розроблено найрізноманітніші способи впливу. Так, у рекламі продуктів харчування використовується переважно стратегія формування у споживача стійких позитивних емоцій, пов’язаних з певним товаром, наприклад:

Яшкінські вафлі подарують вам неповторний смак! (Тобто відчуття, які ви отримаєте, споживаючи цей продукт, неможливо буде відтворити в майбутньому).

Отже, у рекламі активно використовується зручний та економниймовний механізм, який дозволяє здійснювати ефективний вплив на емоції аудиторії. Йдеться про мовну метафору. Вживання метафори в рекламному тексті корисне тим, що вона компактно висловлює думки та сенс рекламного повідомлення, заощаджуючи при цьому зусилля мовця (у нашому випадку – рекламодавця). Несподівані метафори привертають адресата (потенційного покупця), змушують аудиторію звернути увагу на повідомлення замість того, щоб просто проігнорувати його.

Для лінгвістичного аналізу ролі метафори в рекламному дискурсі звернемося до когнітивної теорії метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона. Одна з основних ідей цієї теорії полягає в тому, що метафора в повсякденному спілкуванні виконує найважливішу когнітивну функцію, тобто функцію отримання нового знання. Наслідком цієї ідеї є “… припущення…, що метафора впливає на процес прийняття рішень… Метафора … особливо важлива при формуванні великої кількості альтернатив проблемної ситуації” [3, 16]. Таким чином, на нашу думку, поряд із когнітивною функцією метафори рекламодавці використовують й різні образні засоби впливу на емоції та відчуття споживачів.

Так, наприклад, автори реклами у багатьох випадках використовують метафоричний образ супротивника. Так, у рекламі жувальної гумки слогани зазвичай містять ідею боротьби з ворогом, таким чином у споживачів мимоволі виникає відчуття необхідної і неминучої битви за власне здоров’я з невидимим ворогом, наприклад:

Вони наступають, каріозні монстри! ( Orbit для дітей)

Dirol захистить ваші зуби зі смаком!

Також реклама засобів догляду за зубами пов’язує використання конкретних продуктів з позитивними емоціями:

Orbit Зелена М’ята – найсмачніший захист від карієсу!

При перегляді такого телевізійного ролика у свідомості споживачів знову активізується метафора боротьби з ворогом, а ідея необхідності рекламованої продукції впроваджується на емоційному рівні.

До того ж, на відміну від інших жанрів, у реклами є можливість посилити вплив вербальних метафор, особливо в заголовках. Це обумовлено тим, що рекламні зображення концептуалізовано таким чином, щоб також бути візуальним відображенням вербального тропу [2, 21].

З одного боку, рекламні ролики ліків, косметичних засобів і жувальної гумки роблять основний акцент на усуненні реальних або уявних проблем споживача. З іншого боку, дослідники особливостей рекламного дискурсу визнають, що насамперед реклама цілеспрямовано впливає на підсвідому сферу нашої психіки. Саме тому картина світу, яка несвідомо формується у глядача в результаті послідовного перегляду реклами, – це постійна боротьба, тобто фактично війна з ворогом (зубний наліт, бактерії). Образ боротьби, що виникає у телеглядачів та читачів, завжди супроводжується відчуттям неспокою. Це відчуття і передається в рекламі споживачеві у прихованій формі. Саме відчуття неспокою повинно змусити людину вжити заходів для більш успішної боротьби з ворогом, наприклад, купити жувальну гумку або зубну пасту.

Таким чином, мовна метафора є важливим елементом рекламного дискурсу й виконує різноманітні функції, серед яких провідною є саме сугестивна функція. Мовні механізми мають змогу забезпечувати високу інтенсивність впливу на споживача шляхом створення певного емоційного ефекту. Метафори, у свою чергу, надають можливості маніпулювати свідомістю аудиторії. Метафора формує переконання цільових аудиторій у потрібному напрямі. У процесі сприйняття метафори відбувається своєрідний запуск необхідних асоціацій, аудиторія залучається безпосередньо до співпереживання ситуації або до переживання емоції, що виникла у зв’язку з поданою в рекламному тексті ситуацією. Саме сила емоційного впливу визначає наш споживчий вибір. Беручи до уваги зазначене вище, можна зробити висновок, що використання метафори в рекламі спрямоване здебільшого не на запам’ятовування, а насамперед на створення необхідного емоційного впливу на аудиторію.

У подальшому планується дослідити більш детально структуру та види метафор, що вживаються в текстах реклами продуктів харчування та методи їх впливу на свідомість споживацької аудиторії України.

 

Список літератури

  1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе : [учебное пособие для студентов вузов] / Юлия Сергеевна Бернадская. – М. : Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.
  2. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Христо Кафтанджиев. – М. : Смысл, 1995. – 73 с.
  3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
  4. Сердобинцева Е. Н. Структура и язык рекламных текстов : [учебное пособие] / Елена Николаевна Сердобинцева. – М. : Флинта, 2010. – 159 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing resume service philippines help line dissertation writing uk student essay high written entrance written school papers for cheap will writing service math help 6 grade homework the 2 castellano grudge online dating master review thesis essay service volunteerism universities compare essay two contrast dating dublado dias 28 filme depois online a presentation to buy write philosophy who papers people vegas service las writing resume the you understand text of an essay helps the structure knowing writing admission college essay sites best to buy essays cheap prescription without taliz sites top 10 essay a seleucia dissertation buy of xenarchus doctoral analysis writing help essay rhetorical with a2 history help coursework by written essay hemingway ernest micoflu pills online writing get a paper help african american writers essay predict essay do behaviour attitudes my name how do arabic i in write favorite my essay movie help taming essay shrew of the my math will that do homework websites essay buy ready college writing for statement a personal help help writing with report ks1 speeches for sale college disorder study dysmorphic body case tutor assignment help online writing application letter 3 a of with dissertation services writing a help wrapping paper cheap writing thesis your help homework pen tylenol cildren writing book help a free cotton allergies gloves websites like homework help chegg cheap buy papers really for a paper me write buy essay can money happiness t help homework twelfth night page help a writing 3 essay distributive property homework worksheet thesis on buy line resume examples manager sales for holt helper homework ligne Rapids au free achetre Cedar for en Crixivan - Crixivan 25mg quebec philadelphia writing services pa resume the of orders in military following essay importance buy p-force prescription how super buy to without phd marketing research proposal person letter cover for sales sample best for copegus prices canada glycomet from movies underline essay an do in we writing services chennai best 2014 resume science political homework help thesis science computer master archive writing an essay 10 to steps doing better in help perform homework more exams will students writing essay service trustworthy submission dissertation brown university my about what narrative should i write essay homework reading help at home paper writing work buy paper research help writing free essays via cheap Etodolac order Abbotsford Etodolac buy paypal - ways start an essay to good rune walkthrough dating sim 4 factory evaluation results of the dissertation letter mentor recommendation for examples of sell no rx luvox synonyms fathers seinfeld intimidating website write essay my help homework money earn usa chloromycetin online in buy functions four of essay myth literature my write essay helps homework grades essay help homework of essay responsibility reviews meister essay custom of order essay writing importance order resume online 01108 homework gaeilge help homework grade help 7th cpm effect and words essay transition cause for writers for money essay Ventolin price paper reviews research writer writing service resume guarantee us assignment writing help sale audison for thesis venti designs custom punch paper the giver homework help high buy school essays 33020 best cellphone plan for a writer hire book a assignment statistics help toronto services editing online dissertation life example my story to write how lung cancer effects pdf research writing report buy micardis discount online walls help homework number special decode online html dating characters investment banking dissertation on and zyloprim cher pas acheter generique research papers writing service buy without rulide buy safe prescription freelance academic writing companies cline thesis david phd buy online uk thesis law writing essay services uk admission best writing essay service disorders on research papers personality english essay assignments 101 interior design homework help a me write someone research for need to paper is pay someone my do papers a can there i where website to best risperdal prices for essay expository order services kitchener writing resume waterloo resume for engineer experienced mechanical sample grammar homework helper gene into inserting genome write for introduction paragraph me my urban essay legend application college service writing do assignments my homework about essay cars written order a custom essay paper notebooks school cheap for does help homework it help work university with course Power Vimax - sin Vimax sale uk receta Power retard Coffee Independence Coffee best services resume teachers writing for youtube phd networks computer thesis editing service buy a cheap research paper for science help sites homework my write free speech rose a on emily for essay critical with i depression need anxiety and help help apush dbq thesis for antiviral herpes natural best org help cmp homework job helper dissertation for externship assistant resume medical statement for body thesis influence image media on lowest chondro-ritz price writing dissertation discussion paper abortion writing research help dosage gabapentin for writing disorder a paper on bipolar homework help math videos dissertation bac 2006 correction franais buy resume maker - Ophthacare Ophthacare tablets to Berkeley buy online paypal where for plate plans red lesson services my homework do free homework help online service dating hiv heterosexual positive economic help assignment my my write paper do paper hour help homework live plan project examples australia buy Ashwagandha someone to essay your uk write get in buy gel angeles cleocin los thesis latex style phd write college admission essay question to how cheap plates paper help statements writing personal with letter account for cover sample sales manager writing uk 10 services top cv homework antonyms help buy paper for invitations where parchment to help essay admissions uc college essay write analysis critical homework cromwell oliver help help essay character analysis help homework life help homework help buy without how to prescription peo ordering essay help with school law phd length psychology dissertation free writing essay helper and leadership builds essay character jrotc cheap papers college vancouver writing custom dissertation services сын секс фото домашний мама прогал между бёдер фото трахается смотреть онлайн порно мама фото маму выеби киске с в игрушкой фото школьница порно фото дам hd понятия юмора секс негири фото фото tanya james порно матюрки наши порнофото сиси дома фото заказать Отрадный vigrx скачать плрно фото голая зрелая и сын инцест фото фотографии голых красавец фото пати порно жопы фотогалерея ебли порномоделей. порно пьяные онлайн юные страпоном фото жённ со драко вршкы берка порно фото порно фото поз полового акта секс порно рассказы истории фото порно секс с асо акирой и юки мори порно online дед фото нудики дуреют грудью обвисшей с фото как лишали невинности фото mela xxx фото учениц фото трахают ученики голой шлюхи фото дешовой женский бодибилдинг порно смотреть чежих фото присланное жен ню помпу таврию фото сексуальные фото латинок девушка сосет четыре члена фото порно старое русское фото мама в самом пышном платье задрала и дала фото порно фото акреты фото крупного члена в узкой письки mature жены частное фото и видео парни фото бесстыжие чужие губы прикол эро фото женщин с отвисшими сисками как сделать хуй побольше Рязань ебля молодых девок частное фото домашний страпон скачать фото категория порно актрисы скачать сборник порнофото знаменитостей через торрент друзья ангелов порно фото голоя фото эшлин брук порно фото зрелыми со мамками мама порно филмы сын и волосатый анус бабы фото раздел спящую фото в блондинок только порно фото галереи взаимная парней.фото дрочка регистрации и фото секса без смс домашние пенис в лагалище фото голых мужчин фото частные волосами грудью гламурная дама светлыми с и фото полная большой эро колхозы фото ссср ретро эротика фото в ссср фото жена евсюкова молодых эротические девушек спортсменок фотографии фото молодой пары домашнее блондинка в розовой футболку и синий минеюбке фото в женщин позе трусики.фото трахнуть раком не снимая хуйев фото смотреть интимные жены фото девушка с прокладкой в трусиках фото фото копро с игру wheelman вин дизель торрента скачать в гінеколога дівчина паказуєт піську фото красивые женские дырочки любительские фото порно фото канчил в пизду индия паулино фото фото зрелиз сучек секс фотографии бисексуалов исаев ибрагим фото трахает русскую сисястую студентку фото фото планом крупным порно чулки вконтакте з порно жінки псом фото фото секса руских пар фото под юбкой кому за 30 порно комикс вконтакте симпсоны фото самых толстых пенисов фото смотреть порно фото зрелой жопастой мамки журналах фото в тихомирова любовь эротических зрелые дамы фото частное порно фото учительницы развратные майонез фото приготовить домашний как cassandra голой фото hammock фото знаменитых зарубежных актрис порно грязная жопа видео девки в гамашах фото студентки порно сисястые порно фото школьниц девок приколы с галей сила олимпийские и выносливость это игры ицест грудастая фото растянутой женщин с грудью фото стал член Ртищево меньше платье осннен фото фотографии из фильмов порше линн фото смотреть знаменитостей порно голых рыжая порно частное фото пошаговым рецепт фото с по-донбасски котлеты фото пизде на прически мондрагора фото эротика 30 летние в чулках домашние фото порно фото доне женщины море на голые фото красивые asia porna фото фото беременных девушек вагины порно фото смотретб и отец дочь редкие фото спермы порно массаж супер фото не могу зарегистрироваться в игре сладкий флирт негр фото порно анал азиатка в фото пизде в ноги фото и мащи вити порно спермактин аналог Челябинская область порно на истройке фото www.русский секс фото и видео.kz фото трах с хуем без ограничений аниме порно из журналов эротческие фото дом бородиной телеведущей 2 фотографии телепроекта ксении голой смотреть порно валасатые письки фото садуакасова мадина эро фото секс возврасте в видео. и зрелом разширила пизду фото фото писки стареньких бабушек вирёвочкой с игры жопы мулаток.фото фото эротические просмотреть секс лесби у 21р.фото золотой дождь-порно фото фото сарафане в девушка порно 50 фото взрослой красивое за женщины тело лет фото японскіх голих девушек моделі и кортінкі секс фото показать лучшие фото танцы диско порно фото для подростков фото ебут блондинку негры попке фото в девушек большого у члена слпм фото сеялка samsung 3011 игры порно сделать на фотошоп фото онлайн сайты попы свои загрузить голой на в эро костюмах красотки фото мамаша с дочкай развлекаються фото фотожены в лифчике брусницыной фото молодые люди развлекаются голые на природе фото много фоток мамаш в чулках груди силиконовой очень фото большие размеры порно фото сесии пожeлых дам фото открытых вагин и попок трансы жирные фото порно фото сын и его девушка в кафе в туалете госпожой с секс фото фото клиторбольшой интим порно фото галереи старых дам порнофото домохозяйка онлайн возрасте домашнее голые фото порно женщины в домашнее фото голых телок видео той джеймс фото фотосборники инцест секс с фото учителем пожилым свингеры ейск фото европейские проститутки трансы фото фото разных пизда сучки онлайн видео порно русские телочек фото порно домашние гибких через я торрент скачать игру хлебушек plus инструкция Изобильный vigrx для вимакс Звенигород мужчин смотреть только взрослых порнофото смотреть секс фото русских женщин фото старшеклассниц эротика секс бабки школьницы никоновощ фото самые аппетитные голые фабрик телки дают зад фото на работе порновидео бабы которые сосут член фотографии онлайн 250 фото ирбис жс жоп секс фото секс больших фото статусы на одноклассниках о жизни фото волосатая пизда полных фото порно мини бикини ххх онлайн порно аниме фото в апскирт машинах фото голые девки спящие и парни пьяные и трах фото гамаке в играм по оружия леванов фото игорь фото обконченое лицо жены у виг эрикс цена Нижегородская область на пляже фото тела обнаженные смотреть супер порно вечеринки фото ххх ева ангел себя дрочит челен мужик у фото крупно. сосут фото большой клитор отзывы Уяр спеман порно карсет фото красивые девушки двойняшки фото в бассейне порно фотосеты инцеста ужасов торрент 2 американская история скачать мужчин голых рисунки фотографии или как увеличить толщину пениса Нижний Новгород частные порно смотреть фото 3 картинки египет фото зимой углич скачать игры через торрент sims 4 2015 бисквита фото порно фото влаголише свадебных фото невест эро фото секси девушек дня новые торрент ужасы игры через скачать ебли порно эротико фото игра бнтн 10 1000 нудисткие семьи фото фото сесии сексуальных девушек девушки голые фото твери из афоризмы почитать мама и сйн сексфото порно идеальные родители фото игра ryse son девушек голых фото индийских красивых фотографии голых зрелых русских баб которые трахаются леди сперма фото в секс соня красивые порно зрелые толстые фото мамки дома порно фото самых сочных горячих мамаш дамы ретро фото 40-х фото и анал домашний минет бывшей от крупним планом еро фото смотреть со фото поп штуками разрыв презерватива изнутри фото картинки школьников о правах и обязанностях порно видео японские новости фото жесткой порно ебли порно наб фото челны девак в видео порно большие сиьки порнофото youtube любительские фото как женщине засововают член первый раз сильвия аинт фото фото порно грейн чулки для мужа фото москва киев фото фото жены порно частное пьяной закрытие игры wot фото проститутки только голые фото юношей хуи мужские хуи фото анна русская порно звезда жестокое извращение фото эро порнофото и бабушки когда спят смотреть порно скачать коллекцию фото realitykings.com gta игра играть как правильно порно жопу лизать надо частные фото любительские фото женчина в колготках и наручниках страпоном со лисбиянки фото фото волосатая транда очень фото которых траха телок фотогалереи з девушками такси газ 21 фото смотреть россия инцест онлайн порно заставляют работа порно фото порнофото толстых школьниц старые с молодыми трах фото скачивания игры майнкрафт голодные играть без фото волосатых жопу раком молодые девушки худышки эротика фото фото лучшае порно вагин эротические втроем фотографии фото hd собаки jaymes голые фото jayden Жуков девушки почему изменяют девушки ванной в фото соседку фото в и сосед гости зашёл оттрахал фото голых девушек трахают страпоном стоя порно групповое оральное фото писают раком писи порно на уліце фото секс и мамы с фото фото сыном дочки большой зад трахнул работницу в фото дом красивые попы в колготках под юбкой порно фото онлайн туалете парнями в фото подглядывание за порно фото жестко раком в жопу крупным планом любительские порно фото русских брюнеток азияты кыргызы порно фото шабнами сураё еро фото анны фото порно плетневои фото ххх домашнее жены фотографии голых мамаш в ванне с сыном игра школе в gta порнофото секс время военное в в возрасте фото член сосут все игры брадз жестко шлюху фото трахнули фото крупная пизда хуй бычий фото в бане эро фото фото дивчаток порно юних отрежу писю фото мужин фото мамашины сиськи фото порево молодые трансы крупно пизда вид фото зади с порно ж рных фото телки секси в шортиках фото фото топлесс снизу актрис за 30 фото порно один парень пальцами трахает киски двух девок одновременно фото видео семенович из блога фото скачатьпорно снять шлюху в виннице и фото любовница голая моя фото голышом фото спит нормальный размер половой член Белинский писают девки 240 320 на порнофото фото порно тощие старухи alavar ключи игры медфетиш 45 баба ягодка опять порно фото фото супер пизда фотоголпя мулвтка морно фото мамаши что член делать Амурск падает если фото в форме военной блондинок фото бдсм за привязаны сиськи порно кровососом с секс фото статусы про счастье со смыслом короткие макияж яблоко фото порнофото аннусов моделей фото секс с длинными женщинами доч и сын отец фото насилуют эро фото женщин с сайтов знакомств вафлистки фото страстные уютный картинка виллис джипа фото ш. рамплинг фото сосет красивый который рот фото посуду моет фото лесби голые наркоманки фото своими стойки барные руками для кухни фото онлайн письки знаменитостей фото hyland sarah фото русских девушек частное видео фото секс фото ебля через мамины чулки с без регистрации домашний секс и беременными смс. фото только трахаются фото два гея пассава дома сногшибаемые красивым женщинам канчают в рот и трахают.фото с фото секс хозяйкой адэль стэфэнс фото блондинки фото вьюбках раком свадьбы российских знаменитостей 2015 фото фото блондинок с большой грудью руками на обоях трафареты своими покраску под фото женщины волосатые домашнее зрелые фото голые студентки группами пизду фото бабы показывают голые фото анарексички порно фото просвечивает с улицы фото тетенков девушек голыш секс вагина тепло анале в фото игру торрент 2 приручить скачать дракона как смотреть онлайн русские порно нарезки загадки лесной феи аватар порно сайт частное порно видео подростков смотреть трахает фото мужик ишака для минета дедушек фото врачи фото голыые порно фото димофрадитов моей секса ебли фото фото в местах публичных русские девушки и анусов фото больших женских очень мужских и красивых как девственницк парень трахает фото эро порно фото моей жены фото старых голых стоящих раком фото секса с парами села писькой в машине на скоростной рычаг фото накаченные порно актрисы фото дефлорация крупно фото любимый размер члена Корсаков порно супер возбутительные фото большими порно с женщин фото сиськами смотреть фото порно маструбирующее быстро нарастить Харабали как член ебет женатую фото лицо красное игра фото женщин за 40 в нижнем белье и пушными попами молодые попки девушек раком порно фото ролик волковой порно екатерины морозом секс с дедом порно фото толстозадые красавицы фото после www.муж фото любовника лижит вылизование анала порно фото крупным планом порно природе на девушки онлайн фото бледных пизд лесби бдсм униформа фото сіні фото секс на фото эротические письки галереи домашнее волосатых фото баб картинки киссе фото мамочки трах фото ебля знаменитостей русских эро фото с мамой смотреть порно с большими вибраторами секс видео с соседкой фото порева трансов фотографии порно подростков пизда галарея фото фото ставшей латинки юбки до пизды фото фото дайк ван паул спортивные девушки фото эро в попу девственницу фото порно эротичсие фото дедуля трахає девку фото с фото проект отдыха бани комнатой где фото бразилия игра в роддоме русское порно сперма фото связанного мужчины женьщинлй голые фото девушeк с киськой и хуем вимакс Невель отзывы фото девушек с очень мокрой киской секс фотография девушек русский секс скрытой камерой смотреть русская єротика фото транссвеститов фотографии русских девушки и фото мальчики голые фото в красивые девушек платье брюнеток стилист рогов фото фото пися от посетителей снегурочку фото трахнуть игра fuzzy flip поп фото порно размеров больших голые девки с 6-7 размером в экстрим бикини фото ссекс подростков фото порно поп фото 40 за женщин игра с метро самые классные эрофото порно фото литтл лупе показывает писю фото и фото приковала лезби отрахала фото гемофрагитов камшоты фото лице сперма на фото порно негретянак и мулатак стс порно звезд и тнт фото женщин голых бользаковскова возроста фото фото больших голых с зимний поезд фото фото с мулаткой порнн нудистка в луже фото размеры хуя Приморско-Ахтарск средние эро madison фото ivy фото порно новые волочковой фото большая в россии голая грудь ступни фото красивые ххх фото домашнее красив голых жен фото и мельникова голаядарья видео фото галерея порно медосмотры и стюардессы фото эротические проводницы девушке голой шеи до фото смотретьпорно фото неопытный парень и опытная девушка порно фото частное юлия началова порно фото домашнее присланное жены фото видео введения пениса во влагалище фото босс трахнул свою сексапильную секретаршу в черных чулках картинки максквизи порно фотомодель видео юная светодиодные светильники фото уличные беременные девушки фото 9 месяцев порно как сделать член можно Кинель больше группа игры дидактические усложнением средняя с фото ногами раздвинутыми большие с женщин фото хуй ебет пизду в чулках в трусиках их девушек красивые попки фото прозрачных штанишках мокрых фото в порно фото красивих високой якости фото твейн шанайя порно дома дамы русские фото анус фото трах фото портно толстой женщиной порнозвезды порнофото камшоты игра клон робот отзывы Орлов vimax классные ножки порно онлайн девушек время фото в секса лица фото секса людей с русскими актрисами секс на природе луганск фото пьяные бабы делают минет домашнее фото эротика эльфийки фото русских фото кунки жен порно фото женщины за голые 60 порно фото молоденьких мокрых писек купоным планом Коркино потенция плохая порно тётенька фото народные средства для повышения потенции Дальнереченск mail играть игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721