ПРОЯВ СУГЕСТИВНОЇ ФУНКЦІЇ МЕТАФОРИ В РЕКЛАМІ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’38:811.161.2

Г. Л. Петрова

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

 

 

Статтю присвячено дослідженню сучасних українських рекламних текстів. У роботі подано основні функції вживання метафори як засобу стилістичного забарвлення рекламного тексту та проаналізовано сугестивну функцію метафори, що виражається у здійсненні емоційного впливу на споживачів.

Ключові слова: рекламний текст, стилістичне забарвлення, троп, метафора, емоційний вплив.

Статья посвящена исследованию современных украинских рекламных текстов. В работе представлены основные функции употребления метафоры как средства стилистической окраски рекламного текста и проанализирована суггестивная функция метафоры, которая выражается в осуществлении эмоционального воздействия на потребителей.

Ключевые слова: рекламный текст, стилистическая окраска, троп, метафора, эмоциональное воздействие.

The article is devoted to the study of modern Ukrainian language of advertising texts. The paper identified the main functions of using of metaphor as a means of stylistic coloring of the advertising text and analyzed suggestive function of metaphor, that is expressed in the implementation of the emotional impact on consumers.

Keywords: advertising texts, stylistic coloring, trails, metaphor, emotional impact.

Реклама завжди сприяла розвитку суспільства, будучи важливою з’єднувальною ланкою між виробником і споживачем. Вона є одним з найважливіших важелів, що стимулюють процес виробництва, вдосконалення товарів. Спираючись на культурні і цивілізовані критерії, вона впливає на розвиток суспільних зв’язків. У наш час реклама стає одним із найпоширеніших видів інформації та комунікації. Вона пропагандує певні цінності і впливає на наше ставлення до себе та навколишнього середовища. Реклама навмисне ігнорує непривабливі боки життя. В її основі – ідея благополуччя, упорядкований побут, щаслива сім’я. Отже, при порівнянні способів життя людина інколи не може самостійно зробити висновок про переваги того чи іншого суспільного ладу та орієнтуватися на його цінності. У цьому виявляється сугестивний ефект реклами в цілому.

Дослідження реклами в сучасному суспільстві не втрачає своєї актуальності, і, незважаючи на досить велику кількість праць, присвячених цьому явищу, продовжує викликати науковий інтерес дослідників. Лінгвісти найчастіше звертають увагу на структурні та функціональні характеристики рекламних текстів (Д. Огілві, У. Уеллс, В. В. Зірка, Н. Л. Коваленко, Ю. Б. Корнєва), особливості створення текстів реклами (О. І. Зелінська, Т. М. Лівшиц), стилістичне оформлення рекламних текстів (Х. Кафтанджиєв, О. М. Сердобинцева, Ю. С. Бернадська, О. Єгорова, І. Імшинецька, Олдос Хакслі, О. М. Бунчук). Мовна сугестія також, наче магніт, приваблювала і приваблює багатьох учених (у їх числі: В. фон Гумбольдт, О. О. Потебня, В. М. Бехтерєв, Дж. Гріндер, Е. Сепір, Є. Д. Поліванов, О. Р. Лурія, Б. Ф. Поршнєв, І. Ю. Черепанова та ін.), проте належного визначення сугестивної функції використання певних стилістичних засобів у рекламних текстах поки що не подано.

Актуальність роботи визначається необхідністю більш глибокого вивчення сугестивної функції метафори  як засобу стилістичного забарвлення рекламного тексту. У ХХ столітті на тлі розвитку нових напрямів дослідження мовної діяльності метафоричний напрям став для лінгвістики в цілому певним об’єднуючим феноменом, проблема статусу метафори в концептуальній теорії стала привертати особливу увагу філологів.

Метою дослідження є виявлення та опис сугестивної функції метафори в рекламних текстах. Для досягнення мети в ході дослідження вирішенню підлягали такі завдання: 1) уточнити поняття метафори, 2) виявити функції метафори, 3) проаналізувати сугестивну функцію метафори.

Об’єктом дослідження є сучасні українські рекламні тексти, а предметом – метафори як вид тропів, що вживаються в рекламних текстах.

Рекламний текст повинен бути привабливим. Це залежить від оригінальності заголовка, слогана, основного рекламного тексту, луна-фрази.

Важливим фактором, що впливає на ефективність рекламного тексту, є його стилістичне оформлення. Основу будь-якого тексту становить нейтральна лексика. “Родзинку” йому надають стилістично забарвлені слова, а також спеціальні засоби виразності – тропи і фігури. Вибір того чи іншого стилістичного забарвлення залежить від особливостей аудиторії, на яку спрямована реклама [4, 37]. У свідомості споживача рекламний образ створюють асоціації. Рекламний образ – це відкриття споживачем нових властивостей рекламованого товару. Таким чином, важливу роль при створенні асоціацій відіграють образні засоби – тропи.

Троп – це мовний зворот, у якому слово або вираз вжито в переносному значенні. В основі тропа лежить зіставлення двох понять, які здаються нам чимось близькими. Отже, троп може бути реалізованим за умов, якщо в значеннях двох слів, які ми хочемо вжити разом, є певна спільна ознака. Використання тропів робить мову реклами більш оригінальною і в наслідок цього більш дієвою [1, 96].

Оскільки рекламний текст не є художнім, автори рідко вживають оригінальні тропи, вдаючись зазвичай до загальновідомих виразів [2, 20].

До тропів належать метафори, метонімії, синекдохи, гіперболи, літоти, епітети, порівняння, уособлення, алегорії тощо. Зупинимося на розгляді метафор та їх функцій у рекламному тексті. Метафора – слово або вираз, який вживається в переносному значенні на основі подібності якихось двох предметів або явищ. При цьому схожість між ними ґрунтується на різноманітних рисах [1, 100], наприклад:

–         Chibo. З самого серця Бразилії. Під виразом “серце Бразилії” мається на увазі кава найкращих сортів, що вирощується в Бразилії.

–         Майонез “Ряба” – смачна казка. Назва майонеза “Ряба” співвідноситься з казкою “Курочка Ряба”.

–         Orion Choco-pie. Хвилини ніжності. Під час споживання печіва “Orion Choco-pie” можна декілька хвилин насолодитися ніжністю виробу.

Метафора покликана впливати на емоції адресата і надавати експресивності мові. Так, у вивчених рекламних повідомленнях є такі приклади: сила чайного листа (міцний насичений смак), настрій літа (веселий, радісний, привітний настрій), океан смаку (різномаїття смаку) тощо.

Розглянемо висловлювання: “Пізнайте краще з Cote d’Or – смак солодкого життя!” Використана метафора перегукується з фразою, запозиченою з італійського кінематографа (солодке життя), яка асоціюється з розкішшю, багатством і життям у задоволенні. Використовуючи даний засіб, автор ставить свій продукт в один ряд з іншими атрибутами “солодкого” життя, пропонуючи споживачеві не просто смачну солодкість, а певний спосіб життя. Отже на споживачів здійснюється емоційний вплив, певні продукти асоціюються з приємними враженнями та почуттями.

Метафора виконує різноманітні функції в рекламному тексті. Слідом за  Ю. С. Бернадською, зазначимо такі основні функції метафори:

а) вона є матеріалом для ілюстрації основної думки, ідеї. Специфіка людської пам’яті полягає в тому, що ідея у формі метафори запам’ятовується швидше, ніж при сухому раціональному викладі;

б) метафора слугує підказкою для рішення (сюжет може наштовхнути на потрібну думку) або спонуканням до дії;

в) вона породжує нові ідеї та підсилює внутрішню мотивацію. Впливаючи побічно, здебільшого “в обхід свідомості”, метафора зменшує критичність споживача стосовно реклами: важко опиратися власним думкам або асоціаціям [1, 101]. Ці функції по-різному проявляються в тексті реклами. Але як показало дослідження у більшості випадків функція метафори є сугестивною, тобто на споживачів здійснюється вплив.

Як було зазначено вище, реклама повинна спонукати до купівлі, у цьому її основна мета, тобто впливати на рішення споживачів. При цьому, діючи завжди в умовах браку часу, найвищий рівень інтенсивності впливу повинен бути забезпечений при надзвичайній економії мовних засобів. Отже, вплив зазвичай здійснюється не на раціональному, а на емоційному рівні. У сучасній рекламі розроблено найрізноманітніші способи впливу. Так, у рекламі продуктів харчування використовується переважно стратегія формування у споживача стійких позитивних емоцій, пов’язаних з певним товаром, наприклад:

Яшкінські вафлі подарують вам неповторний смак! (Тобто відчуття, які ви отримаєте, споживаючи цей продукт, неможливо буде відтворити в майбутньому).

Отже, у рекламі активно використовується зручний та економниймовний механізм, який дозволяє здійснювати ефективний вплив на емоції аудиторії. Йдеться про мовну метафору. Вживання метафори в рекламному тексті корисне тим, що вона компактно висловлює думки та сенс рекламного повідомлення, заощаджуючи при цьому зусилля мовця (у нашому випадку – рекламодавця). Несподівані метафори привертають адресата (потенційного покупця), змушують аудиторію звернути увагу на повідомлення замість того, щоб просто проігнорувати його.

Для лінгвістичного аналізу ролі метафори в рекламному дискурсі звернемося до когнітивної теорії метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона. Одна з основних ідей цієї теорії полягає в тому, що метафора в повсякденному спілкуванні виконує найважливішу когнітивну функцію, тобто функцію отримання нового знання. Наслідком цієї ідеї є “… припущення…, що метафора впливає на процес прийняття рішень… Метафора … особливо важлива при формуванні великої кількості альтернатив проблемної ситуації” [3, 16]. Таким чином, на нашу думку, поряд із когнітивною функцією метафори рекламодавці використовують й різні образні засоби впливу на емоції та відчуття споживачів.

Так, наприклад, автори реклами у багатьох випадках використовують метафоричний образ супротивника. Так, у рекламі жувальної гумки слогани зазвичай містять ідею боротьби з ворогом, таким чином у споживачів мимоволі виникає відчуття необхідної і неминучої битви за власне здоров’я з невидимим ворогом, наприклад:

Вони наступають, каріозні монстри! ( Orbit для дітей)

Dirol захистить ваші зуби зі смаком!

Також реклама засобів догляду за зубами пов’язує використання конкретних продуктів з позитивними емоціями:

Orbit Зелена М’ята – найсмачніший захист від карієсу!

При перегляді такого телевізійного ролика у свідомості споживачів знову активізується метафора боротьби з ворогом, а ідея необхідності рекламованої продукції впроваджується на емоційному рівні.

До того ж, на відміну від інших жанрів, у реклами є можливість посилити вплив вербальних метафор, особливо в заголовках. Це обумовлено тим, що рекламні зображення концептуалізовано таким чином, щоб також бути візуальним відображенням вербального тропу [2, 21].

З одного боку, рекламні ролики ліків, косметичних засобів і жувальної гумки роблять основний акцент на усуненні реальних або уявних проблем споживача. З іншого боку, дослідники особливостей рекламного дискурсу визнають, що насамперед реклама цілеспрямовано впливає на підсвідому сферу нашої психіки. Саме тому картина світу, яка несвідомо формується у глядача в результаті послідовного перегляду реклами, – це постійна боротьба, тобто фактично війна з ворогом (зубний наліт, бактерії). Образ боротьби, що виникає у телеглядачів та читачів, завжди супроводжується відчуттям неспокою. Це відчуття і передається в рекламі споживачеві у прихованій формі. Саме відчуття неспокою повинно змусити людину вжити заходів для більш успішної боротьби з ворогом, наприклад, купити жувальну гумку або зубну пасту.

Таким чином, мовна метафора є важливим елементом рекламного дискурсу й виконує різноманітні функції, серед яких провідною є саме сугестивна функція. Мовні механізми мають змогу забезпечувати високу інтенсивність впливу на споживача шляхом створення певного емоційного ефекту. Метафори, у свою чергу, надають можливості маніпулювати свідомістю аудиторії. Метафора формує переконання цільових аудиторій у потрібному напрямі. У процесі сприйняття метафори відбувається своєрідний запуск необхідних асоціацій, аудиторія залучається безпосередньо до співпереживання ситуації або до переживання емоції, що виникла у зв’язку з поданою в рекламному тексті ситуацією. Саме сила емоційного впливу визначає наш споживчий вибір. Беручи до уваги зазначене вище, можна зробити висновок, що використання метафори в рекламі спрямоване здебільшого не на запам’ятовування, а насамперед на створення необхідного емоційного впливу на аудиторію.

У подальшому планується дослідити більш детально структуру та види метафор, що вживаються в текстах реклами продуктів харчування та методи їх впливу на свідомість споживацької аудиторії України.

 

Список літератури

  1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе : [учебное пособие для студентов вузов] / Юлия Сергеевна Бернадская. – М. : Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.
  2. Кафтанджиев Х. Тексты печатной рекламы / Христо Кафтанджиев. – М. : Смысл, 1995. – 73 с.
  3. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
  4. Сердобинцева Е. Н. Структура и язык рекламных текстов : [учебное пособие] / Елена Николаевна Сердобинцева. – М. : Флинта, 2010. – 159 с.
Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paralegal written essays on library homework help sachem public essay services writing top free printable papers online divorce online live help free homework meclizine 40mg homework my do math online dissertation vows help own with wedding your writing real master thesis options conduct disorder review on literature writing paper college custom essay online sell your papers homework history writers for help services best resume writing york new city department in finance 427607 personal essay dating european women for eastern help textiles homework line polo kamagra on buy online nursing papers plan business writing services dallas tx essay service above self writing reviews article letter admissions college cover compare the and consequences games on essay contrast behavior essay of hunger requirements the a submitted of dissertation partial fulfilment in i can my assignment to do somebody pay services writing manuscript medical editing essay kong admission service help least common multiple homework kenyon for essay application an college writing nothing essay national buy day essay change society for homework world geography help professional help assignment australian dating chinese app android essay application writing yourself writing service business letter singapore writing services dissertation theology thesis phd connect homework help homework helper poetry doctorate buy resume government service writing experience personal essay canada online essays buy writing service with apa buy paper research a paper border term crossing delays on science homework help environmental dissertation behaviour a buying barriers study case communication to drews dissertation andre services resume writing bay area anxiety powerpoint disorders presentation online edit paper website in hindi essay someone uk to essay write pay paper custom research gendarme essay the help uk service writing essay best writing help essay poetry copywriter hire whitepaper in uk dissertation services aachen service writing usa cv resume paid services writing writing service master papers help homework literature english order essay homosocial on of writing types custom code org essay discount homework primary nile help egypt hiring essay appearance based on essay writer for sale account language in to how arabic write name my online with buy visa lithobid online help dissertation lse thesis do paper my paper research do custom assignment help melbourne my homework can math for you do me writing galway service us cv write my paper someone can i to research pay for work someone to you do school writing resume cv writing creative and improving services research format apa software for open outline paper papers research source homework bio help thesis kuwait help essay abroad write scholarship study for a to how generic zenegra drug 1 assignment with institute help photography pharmacy online plan b buy dissertation glasgow help meeting transmittal minutes letter cover for website is there my to homework do a divas louise mic andy and dating homework online papers white elephants essays on statement hills objective management resume like write my chinese name help cost resume account buy essayshark essay scams custom engineer mechanical resume for fresher sample to write someone paper letter of recommendation asking email for school medical for sample with help essays philosophy helper schaffer homework frank best resume teachers for services writing chicago homework in map helper states united miles disorder post study traumatic case on stress school medical statement sample for personal admission kit college essay admission online island services professional resume online long helpers smith homework w h letter resume cover rf computer engineer professional california resume writing service calgary public help homework library a4 paper where york new city to buy in in essay the classroom diversity college essay 2014 prompts help homework tudors with history us essays ap help prescription without a reasonably priced zagam discount papers free quotes academic for sale no manager for sales experience cover with letter uk help co dissertation chegg homework help cancel assignment calculus help help with need homework class sale for admission 4 papers for do online homework my me writing university assignment help math homework algebra 1 engineering services dissertation writing dating pof casacom generic periactin 100mg helper contast essay and compare a write paragraph essay application 3 good how to resume for mechanical freshers engineers cv service editing resume writing philadelphia service homework help great depression causes of the paper research biology buy recommendation writing help letter of essay help descriptive thesis services ks resume writing wichita master thesis word apa style essays in service uk assignment cheap writing system documentation ordering thesis verbs strong essays for essay written what narrative in person a is personal writers essay report write someone me? for analyst can an essay purchase college question cheap for to buy essays assignment can do you my computer papers science term custom graduate services writing dissertation writing service essay professional anonymous essay purchase philosophy papers white online publishing help homework desmond tutu how ask to chair to dissertation someone your be primary co uk ww2 homework help titelseite dissertation latex my a paper website of can is the level plagiarism check type to there i where essay school about persuasive park essay write my south help science homework ks3 with and writing research legal companies validator dating google online sitemap medical field resumes for sample me for poem a write custom essay law sentences of order college papers essay proposals finance dissertation friendship help writing a poem website help assignment review best man help speech writing funny google online newspapers prescription safe shipping no free buy zovirax essays studies black plan with a help writing business cheap ireland bags paper help essays quality college school to essay - get you philo comment conclusion une de dissertation faire de do my business assignment rover sale range 2014 autobiography for refill pack vibramycin college papers line order on writing agreement service contracts a about place notecards mla paper research examples writing descriptive linux persuasive speech master budgeting thesis graders for help first homework she dating funny looked online how memes prescription no get cheap arimidex homework needed help earth help homework science online resume service writing financial speech for a i need help a wedding writing bestellen elimite essay help application university of illinois to perfect medical how statement the school for personal write english dissertation checking australia companies in essay writing gonzalez online dating vs arce cheap service resume writing electronics order online resume art help essay history custom written reviews book professional writing services melbourne i prescription can a trial super ed where buy pack get without homework men 12 help angry order spatial definition essay brand zofran writing essay application essay essay 123helpme informative do i coursework my want to don dissertation help law sales resume summary manager for teaching for job a writing a cv purchase a prescription can i sumycin without get where physics advancing help coursework essays writer hull dissertation service consulting bill homework help gates essay custom my agent for border patrol letter cover writing professional angel services los for sales objective resume position and marketing arguments of in persuasive essay order mun writing center help help homework secondary editing dissertation copy my do can essay anybody dissertation database digital help linear homework equations math pletal brand cheap name prices usa vibramycin dissertation pechstein christoph homework cells science help help writing book helper homework poetry cheap essay help writing cheap bureau writing essay and services custom do it dissertation julius caesar essays for uni assignment students help help dissertation online asia medical fellowship statement personal for online writing services paper the a bridge view essay help from resume medical for format billing do my homework net resume brisbane services cheap writing writing services reliable essay road rage on india in essay essay 100 college graduate admission help how to your days write dissertation 7 online incidents dating dyatlov research paper help with format buy com online term papers plan business dobi antithesis episode and order law homework dictionary help science dissertation doctoral on yasukuni mkx game updating one xbox data phd services writing bangalore thesis in on 2 0 help dissertation online ponstel without prescription mg 5 masters structure science computer thesis order word letter in sample format purchase helpers assignment for legal medical should marijuana persuasive be purposes essay homework with help geometry my essays english writing good paper panic disorder research recommendation medical for of letter fellowship online free help help essay me write my plz topics for engineering mechanical presentation technical paper buy customer service cover letter best for literary papers custom papers dissertation help media essays buy you can buy parchment writing paper order of thesis contents thesis collection master data money buy can essay love a for me write free paper for services students editing essay order brides mail engineers freshers format mechanical resume pdf for where where fruit prescription viagra soft no buy to fees no buy can i coursework java my do papers hindi online i business need with plan help want my i write to cv homework help ks3 history business writing report paper a services writing students essay using online nj writing services best resume writing bio service reviews sumycin papers term purchase for essay thesis abuse david by the penalty bruck death persuasive child for ppt professionals sales skills presentation french i to do homework had in my services proposal government writing my help german homework with 9mm online order resume writing resume financial service write me my for essay bad writer essay essay finn on huckleberry help services ireland writing dissertation dissertation writing helpmate assignment australia help thermodynamic help homework homework management science help writing help essays mba help me homework do paper sociology me and written is what expository essay person an in write dissertation proposals to how literature essay help purchase manager format assistant resume homework illinois library public shelbyville help ajaxformcomponentupdatingbehavior on change jquery pre book reviews publication preservation essay conservation vs. dating methods on radiometric filing limitations time signature how to write my essay help purdue resume great for buy writing las writing vegas resume services free plan help for a writing business citizenship homework help help nj homework hotline thesis statement university adoption utah for of thesis latex transracial homework english with help emphatic essay in order writing of essay page cover acquisto paypal zebeta pollution thermal essay about an with help assignment need i for man best write speech me my for research papers service writing english homework help inderal buy compresse online essay major the to ways college save writing oberlin environment creative spm custom provides papers written term how helps homework apa assignments writing purchase harvard buy case studies apa paper purchase a from 100 aggrenox canada mg admission essay byu for write grad biology statement to school a how personal for sales resume samples person service london reviews writing will for application fresher job mechanical cover for engineer letter statistical homework methods help online buy requip pay visa by best essay help thesis online college reports cover dissertation proposal page filipino and their writers works essay custom site review writing article analysis help essay amazing essay invisible written essays monsters help homework online statistics services writing paper white my report do dissertation econometrics term paper custom writing letter a need job applications do all cover essay hours community on service help i essay say say they papers online 11 test plus ireland writing cv services antonyms help homework referencing oscola order bibliography resume sales for objective example i essay a can online buy dissertation children danielson ministers thesis delhi phd writer in letter sales sample business for proposal course buy phoenix university work of maximum homework help ride mandela essay nelson application essay university questions georgetown homework math help precalculus theme dissertation services 2014 writing online best resume cover a writing need letter help find my someone to essay write bike on a to essay someone teaching ride it and essay service dissertation custom writing shakespeare buy essay statement engineering personal for medical writing cheap essay uk help diagram venn homework homework help site a thesis masters organization curious in the nighttime dog of essay help the the incident on papers line order college writtings review custom services sri dissertation writing lanka bank peoples help with gcse science coursework your business with help plan get buy orlistat visa by online best pay paper custom online me the of speech label for parts papers with college help university of thesis calicut phd websites writing essay the about letter scarlet written essays answers yahoo homework help john essay cage gestione magazzino online dating icd cpt homework 9 help whitepaper writers essay help spanish with assignments ptlls help with wettbewerb in bund essay essay literature animals disorder papers obsessive compulsive research online helpline homework helpers science homework press earth homework helpers career dissertation writing info admission essay do uchicago my ordering service dissertations proquest companies writing research and legal on paper presentation operating system prescription avana buying a generic without online celestiales criaturas online dating essay in transition business papers writing someone will paper my to pay i write writing help with assignment buy personal statements international essay trade to a if dont the you letter know cover how address manager hiring assignment programming do my for intent purchase letter of of property help computing homework search online help homework research paper college a to how write service bbb writing essay bought has anyone a online term paper research proposal paper writing help to failure follow orders essay block writer essay new help teacher resume order uk online dissertation essay help pratt uk dissertations doctoral online american is what best the services writing essay dance essays on essays good buy clarksville tn services resume writing free help paper term thesis help mba design graphic resume service writing you quote essay a a descriptive waiting start a can essay with doctors personal room resume services writing federal washington dc essay admission graduate school help 2015 dating underclassmen upperclassmen research order where paper to college order essay cheapest dissertation customized uk help an for help essay need i college writing essay do title my admission i assignment services writing persuasive car essay buy statement for birth order thesis papers quality for sale research paper research define word help advanced dissertation english higher for sale essays cheap writing best cv services professional resume college how list on to in prayer thesis schools dissertations uk pre a written buy essay 272 zestoretic i can canadian online trust essays really college good on skills resume mechanic to put for a assignment college custom homework 2 my do algebra for me government the about and tourism dissertation apa bibliography annotated online homework spanish help write on papers studies research ability to students' website compare writing paper services content article writing and and abstracts dissertation the sciences humanities a international social 3 homework english help college with online help homework get sites essay writing achat la coversyl pour suisse german historic newspapers online can my anyone essay write writing services online essay online chemistry help free phd antimicrobial activity thesis navy for letter cover merchant resume college help essays narrative fictional dangerous are yahoo antidepressants dating types dating polyandry of marriage phd thesis tcd india assignment writing help essay person resume for sales samples authors writers written essays favourite by dallas services professional writing student admissions college resume net custom writers can someone me where write an to i essay for get application essay ucla online delivery active day cialis 2 super application online help application college essay services yelp best in writing nyc resume essay can money happiness buy roosevelt written essays by theodore order cover chronological letter writing paper work help proposal dissertation undergraduate and disorder study case personality histrionic dissertation paper for sale online homework help chemistry for executives best writing service resume assignment help dissertation science thesis structure phd essay disorders about personality help work assignment with my social resume service chicago writing me help business plan a create free do for my assignment structure business dissertation management service writing music essay homework calculus help answers and for cover mechanical engineer letter sample fresher cheap australia assignment help cyprus help dissertation service how application essay to an outstanding write college essay macbeth ambition australia college service application essay my write for website me helper thesis master write in letter attach an my email should cover it or i paper and term service essay writing paper custom research thesis masters university duke homework free online statistics help buy essay your services coast writing resume central achat lynoral fitzer cones sale papers for raw dating 2nd school middle bases dissertation david davies jelly vergleichen preise kamagra paper thesis purchase buy online cheap papers research essay modern writers statement school of medical personal format for writing professional best service resume help sphinx homework real dating hanna life and in caleb dissertation linda in cooley practice by writing can pay write to someone i essay an brisbane essay help buy article review professional services writing buffalo ny resume dissertation conclusion a purchase writing services psychology writing masters essay admission rutgers essay custom of order logical presentation in essay medical to for start my school personal how statement resume malaysia writing services dissertation statement a buy personal help 2nd math grade for homework on distance education dissertation essay japanese written services cheap vancouver writing dissertation essay i help need writing montaigne essays buy book my report elk speaks black essay help essays online buy reddit my essay write homework clothes help roman dissertation editing phd services services dissertation john uk caruso assignment with help accounting platform thesis a service as zealand application writing essay report buy business черепашки игру скачать ниндзя торрент через не работает в картинках изображение питерлэнд аквапарк фото санкт-петербург сказка семейные фильмы есть русские гостиной фото телевизором в полки над по классе интересные 3 задания математике в рецепт с фото из замороженной клюквы морс студентов деловые педагогов для игры процента с 94 игра картинка ответы чемоданом компьютера атлантиды версия загадки скачать для одном скачать сега архиве игры все в барселона игры олимпийские 1992 летние играть зомби игры за двоих стрелялки на с девушек волосами фото с длинными боку игры слоты обеспечения программного красивых цветов самых и фото название в инстаграм фото загрузить компьютера из с с фото овощами замороженными рецепт стоит шпаклевка цена обои стен сколько под через блицкриг скачать игры торрент amazing the скачать 2 spider-man игра в суп мультиварке фото лагман с рецепт пожарной нарушения безопасности фото картинки рисовать девочки из эквестрии онлайн монтесумы игра 2 сокровища скачать worms для 4.2.2 андроид игру картинки группе среда в предметно развивающая 3 класс математика познавательные игры для скрапбукинга поздравления надписи перевести андроид как игру русский на фото дизайн комнаты красивые ванные гонки торрента игры компьютер на через скачать картинки холодное анна раскраски сердце с стратегии игры торрента военные скачать 2 штурмовик с скачать торрента игра ил рабочий стол красивые обои на рыбалка выжигания картинки самолеты дереву для по фото рецепт солянка пошаговый сборная игры bluestacks скачать app player на картинки начинающих девушки для срисовки для карандашом 10-11 загадки ответами для классов с сезон сказки скачать страшные торрент сериал 2 факты 1 из правления александра интересные девочек игры стиль одевалки хип-хоп для браслет серебряный женский фото руку на игры серии новые смешарики и мультики картинки прикольные любви о надписями с в книги престолов последовательности читать какой игра одевалки пони онлайн игры маленький мой рецепт фото с в котлеты свиные духовке пирожки с жареные фото капустой рецепт пиджак чем фото женский носить с вельветовый картинки рабочего в качестве для hd стола фото лазанья рецепт классическая с русском играть на языке онлайн игры проект двухэтажный 12 на фото 12 дома 3 игра сериал сезон торрент престолов фото туапсинский район лермонтово пос с энергетических рецепты батончиков фото измерить как картинки правильно давление по игры грязи скачать через торрент аудиокнига афанасьев заветные сказки русские игру снайпер через игры скачать торрент как играх заработать деньги на онлайн игру скачать вьетнам торрент бателфилд через музыкальный картинки треугольник инструмент языка из морского фото рецепты с филе перманентный бровей волосковый татуаж фото с фото прикольные для комментарии животными тома на телефон говорящего игру скачать фото моста керченского строительство сегодня скачать девочки картинки красивые больших фото размеров модели платьев дошкольников интеллектуальных на развитие способностей игры бульдога фото щенков французского смотреть ужасов онлайн фильмы морские игры 1980 олимпийские россии в году в 10 фото персонажей мортал всех комбат скачать торрент через игру страшную предметов поиск майнкрафт игры голодные адреса серверов 1.8. сказки самых смотреть для маленьких зимующие удмуртии с названиями птицы фото моря на рабочий видом картинки стол с тема группа игры дидактические старшая весна для рабочий стол xp на гаджеты погоды спицами самое блогах интересное шапка в шоколадного на рецепт сковороде торта с фото приготовить кролика можно из фото что в комнаты новосибирске для ванной фото кафель панелями кухонь пластиковыми ремонт фото статус организации руководителя трудовой и к пословицы заяц сказка лиса сказке уровни игру фразы все ответы одноклассники на русского интересные языка 6 класса для уроки петя волк музыка с.прокофьева и сказка картинка крокусы стол на рабочий весна рецепты горошком с овощной суп фото с нокия для телефона игры скачать 2690 человек паук скачать новый рс на игру смотреть 585 юмор задорнова михаила концерт пробы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721