Просторові детермінанти у структурі простого речення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.161.2’ 367.333                                                               

    О. Г. Межов

Східноєвропейський національний

 університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

 

Устатті систематизовано і комплексно проаналізовано просторові детермінанти в структурі простого речення. Виділено семантичні класи. Описано центральні й периферійні морфологічні засоби вираження у зв’язку з семантичними різновидамиюПростежено можливі вияви локативної транспозиції відмінків, прийменниково-відмінкових і невідмінкових форм. Установлено специфіку функціонування просторових поширювачів у комунікативних позиціях теми й реми.

Ключові слова: просторовий детермінант, предикат, локатив,  відмінок, прийменник, ускладнене просте речення.

 

В статье систематизировано и комплексно проанализировано пространственные детерминанты в структуре простого предложения. Выделены семантические классы. Описаны центральные и периферийные морфологические средства выражения в связи с семантическими разновидностями.Прослежены возможные проявления локативной транспозиции падежей, предложно-падежных и непадежных форм. Установлена специфика функционирования пространственных распространителей в коммуникативных позициях темы и ремы.

            Ключевые слова: пространственный детерминант, предикат, локатив,  падеж, предлог, осложненное простое предложение.

 

In the article systematizationand complex analysis of locative determinante in the structure of simple sentence. The semantic classes are selected. Central and peripheral morphological facilities of expression in connection with semantic varieties are determined. Possiblemanifestations of locative transposition of cases, prepositional-case and no the case forms are traced. Specific of functioning of locative determinante  in comounicative positions of theme and rema is set.

Key words: locative determinante,  predicate, locativ, case, preposition, unelementary simple sentence.

    Проблема детермінантів не має в сучасній лінгвістиці однозначного розв’язання, хоча висловлено ряд аргументованих думок на користь їх виділення як специфічних другорядних членів речення у працях                        Н. Ю. Шведової [13; 14], В. П. Малащенка [9], С. Д. Кацнельсона [7],                              Є. Крижижкової [8], А. А. Каминіної [6], І. П. Распопова [10] та ін.  Дослідження вітчизняних учених, зокрема І. Р. Вихованця [2], А. П. Загнітка [5], І. І. Слинька [11],  М. І. Степаненка [12], які стосуються специфіки просторових детермінантів, їхнього функціонування в українській мові, все ж не дають вичерпної відповіді на важливі питання системності, визначення їхнього статусу, семантичних і структурних особливостей, встановлення класифікаційних ознак, варіативності.

    Мета статті – здійснити комплексний аналіз просторових детермінантів української мови, визначивши типи їхньої варіантної структури та специфіку взаємодії семантичних і формальних ознак. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: встановити диференційні ознаки просторових детермінантів; визначити їхнє місце в структурі простого речення; обґрунтувати роль прийменників і відмінкових форм у  вираженні  відтінків просторової семантики; виявити специфіку дериваційних процесів у системі просторових поширювачів; окреслити сукупність морфологічних варіантів просторових детермінантів; визначити їхні комунікативні варіанти.

    При з’ясуванні природи детермінантів повинно йтися передусім про визначальні їхні формально-синтаксичні й семантико-синтаксичні особливості, про відмежування їх від форм, прислівний зв’язок яких зумовлюється семантико-синтаксичною валентністю предиката, а особливо від форм, що поєднані з опорним словом невалентним, вільним підрядним зв’язком. Найголовнішою ознакою детермінантів є їх вторинність, похідність, трансформаційна пов’язаність із структурою складного речення. Дериваційну базу деяких різновидів простого ускладненого речення становлять складні речення, від однієї з предикативних частин яких шляхом згорання утво­рюються детермінантні другорядні члени речення [4, с.16], пор.: На жнива Архип взявся до праці  (У.Самчук) ¬ Коли почалися жнива, Архип взявся до праці.        

             Субпозиція детермінанта як другорядного члена речення характеризується залежністю не від окремого слова, а від предикативного ядра (присудково-підметової основи речення з валентно пов’язаними з присуд­ком другорядними членами речення або головного члена односкладних речень з його валентним потенціалом). Детермінантам притаманний слабкий підрядний зв’язок із предикативним центром, що засвідчує більшу їх синтаксичну автономність [3, с. 236]. У позиції детермінанта перебувають здебільшого прийменниково-відмінкові форми, морфологізовані прислівники і дієприслівники з адвербіальними значеннями часу, причини, мети, умови, допустовості, порівняльні тощо, які співвідносні з відповідними функціональними різновидами підрядних частин складнопідрядних речень. Це найпродуктивніша група де­термінантів, що засвідчується більшою морфологічною різнорідністю їхніх форм.   

   У формально-синтаксичній позиції детермінантного другорядного члена речення можуть функціонувати і просторові поширювачі, які залежно від синтаксичної позиції в реченні можна поділити на вихідні (первинні) та похідні (вторинні). Первинні функціонують в семантично елементарному простому реченні та перебувають у валентній рамці предикатів стану-локативності, процесу-локативності та дії-локативності. У семантичному плані це семантеми із значенням місця, напрямку руху і шляху руху. У таких конструкціях прийменники як аналітичні синтаксичні морфеми, які перебувають між предикатом і відмінковою формою, прилягають до локативних предикатів, виступаючи в ролі дієслівних постфіксів.        Своєрідність похідних (вторинних) просторових компонентів полягає в їх ускладненості предикатними значеннями та функціонуванні у валентно не передбачуваній позиції семантично неелементарного простого речення (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить  від предикативного ядра). Просторові детермінанти поєднуються з предикативним ядром речення зв’язком прилягання.

    Семантичне ускладнення просторової семантеми в детермінантній позиції зумовлено такими особливостями: внаслідок редукції власне-просторових (бути, перебувати, опинятися, знаходитися) і просторово-процесуальних (сидіти, стояти, лежати, висіти) предикатів дієслівний постфікс (прийменник) приєднується до локатива, надаючи йому синтаксичної автономності і збагачуючи  семантичними предикатними відтінками. Утворені прийменниково-відмінкові форми з просторовим значенням у формально-синтаксичній детермінантній позиції є результатом  об’єднання двох простих елементарних речень в одне просте ускладнене [2, с. 177]. Вторинні локативи з просторовими предикатними відтінками представляють вихідне елементарне просте речення у структурі ускладненого простого речення, яке звичайно виступає в початковій позиції речення, виконуючи роль детермінантного другорядного члена речення.  Пор.: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б.Олійник)  ← Я був у  баштанах + Я стрічав північ. Крім просторових значень, вони виражають якоюсь мірою семантико-синтаксичні відношення між елементарними простими реченнями, здебільшого темпоральні, про що свідчать трансформації: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б. Олійник) ← Коли я був  у баштанах, стрічав північ.

     Перетворення аналітичних дієслівних синтаксичних морфем-постфіксів на аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники стосується лише статичного, а не динамічного різновиду локативності [1, с. 81]. Просторові прийменники  статичної локалізації (контактні та дистантні) із семантично нейтралізованими місцевим, родовим та орудним відмінками передають значення місця, ускладнюючи просторові значення різними відтінками: позначають контактну внутрішню локалізацію, контактну локалізацію з поверхнею просторового орієнтира, загальну дистантну локалізацію, локалізацію за ознакою близькості щодо просторового орієнтира, локалізацію по колу, локалізацію між просторовими орієнтирами, локалізацію щодо горизонтальної або вертикальної осі,  а також  дистрибутивну контактну або дистантну локалізацію.

        На контактну внутрішню локалізацію вказують аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники в з місцевим відмінком і всередині, посеред, серед з родовим відмінком, напр.: У стайнях ревла прив’язана худоба, душачись у диму і згораючи живцем (О. Гончар); Джмелі спросоння — буц! — лобами! Попадали, ревуть в траві (М. Вінграновський); Раптом десь всередині будинку заграв ба­ян і почулася пісня (О. Гончар);  І росте посеред замку квітка, в пуп’янку закрита... (Леся Українка); Зголоджений, я падав серед лісу і руки дряпав об трухляві пні (Л. Костенко); Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні (Леся Українка). Значення контактної локалізації з поверхнею просторового орієнтира передають прийменники на з місцевим відмінком  і  поверх, зверху з родовим: О, квіти на личеньку зразу зацвіли (Леся Українка);  О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на життя порозі  (Б.-І. Антонич); …то співають на могилі «Заповіт» у Каневі (Д. Білоус); Отаман Гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів (Л. Костенко); Лижi тодi не провалюються в снiг, а легко пливуть поверх снiгу (О. Вишня). Із цими  двома значеннями тісно пов’язана похідна від них семантика дистрибутивної контактної локалізації, яку окреслює прийменник по з місцевим відмінком, що відтворює місце на поверхні або всередині об’єкта: …улітку рясно стелеться [барвінок] низенько по землі (Д. Білоус); І, поки по гаях кричать сичі, По болотах скрегочуть млосні жаби, Шепоче тьма і стогне в снах Дніпро... (Є. Маланюк); По зволоженій траві мигає вогонь ліхтарика, мабуть, відшукує недавні сліди (П. Воронько); І, як печаль одвічна, двоєдина, душа Раїни плаче по церквах (Л.Костенко).

     Прийменник поза, рідше за,  поєднуючись з орудним відмінком, у складі просторового детермінанта може позначати загальну зовнішню дистантну локалізацію щодо просторового орієнтира, напр.: І, нарешті, що скажуть вони для нього, який житиме в третім тисячолітті, десь поза межами нашого буття? (О.Гончар); Та ні, он же кінь його поза дубами бігає (П.Тичина); В Тимка сипонуло морозом поза спиною (Г.Тютюнник);  Поза княжим двором небезпека зникне(П.Загребельний); – То яке ти маєш право продавати такі коштовні речі поза цехом? (Р.Іваничук); Допізна блукали вони поза радгоспом (О. Гончар).

         Різний ступінь близькості  щодо просторового орієнтира виражають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, при, з яких прийменник біля з родовим відмінком закріпився в гра­матичній системі сучасної української мови як основний засіб вираження загальної просторової близькості до предмета, а прийменник при з місцевим  вказує на найбільшу близькість до просторового орієнтира, решта прийменників у сполученні з родовим відмінком  диференціюють відтінки просторової близькості. Пор.: Біля могили росла одненька груша-дичка(М. Вінграновський); Гомонить живою казкою біля школи Сад поетів (Д. Білоус); І купався коло млина, і лежав у піску… (І. Драч); На цім боці, близько мосту, важко дихав паровий млин  (А. Головко); …троянчани не купаються навіть поблизу нього [виру] і всіляко обходять прокляте місце (Г. Тютюнник);  Спиняються неподалік від хати голови сільради Кіндрата Яремного (Є. Гуцало); Тут, на станції Крести, недалеко від Пскова, він зустрів знайомого (О. Іваненко); А прадід купався при березі (Ю. Яновський).

      Прийменники навколо, довкола, навкруг, довкруг, круг з родовим відмінком, позначаючи ло­калізацію в просторі з усіх боків просторового орієнтира, оформлюють морфолого-синтаксичні варіанти просторового детермінанта, ускладненого семантичними відтінками орієнтації по колу, напр.: Я дзиґою крутився навколо нього, тицяючи кулаками і відскакуючи (В.Нестайко); Та німує хата і все довкола неї (М. Стельмах); В козацькому таборі, навкруг фортеці, копали щанці (Н. Рибак); Морозний острах торкає серце, коли вони крутяться довкруг попелища (В. Барка); …а далі навкруги частоколу повиростало чимале терня (А. Чайковський); Так, немов зійшлись усі віки, Стали округ пісні в оболоні (Б.Олійник); Кругом хати снують бджоли (І.Багряний); Вечеряють круг столу (А. Головко).

      Прийменники між, поміж і проміж, поєднуючись з родовим або орудним відмінками підкреслюють дистантну ло­калізацію, місце поза внутрішніми межами просторових орієнтирів: Лисина оріонця теж між ними поблискує (О. Гончар); А майстер метався поміж нами, воркотів лагідненькі слова (Г. Тютюнник); Шепоче вітер поміж віт (В. Сосюра);  а проміж них виринав він раз по раз (О.Кобилянська).

         Велика група прийменників уточнюють дистантну щодо просторового орієнтира локалізацію на горизонталі або вертикалі. Порівняно з формами вертикальної локалізації форми горизонтальної ло­калізації членують простір більш диференційовано у значеннєвому плані. У рамках горизонтальної орієнтації наявні шість груп прийменників, що позначають:

         а) місце перед просторовим орієнтиром та різновиди цієї ло­калізації (прийменники перед, поперед, попереду, проти, навпроти, на­проти, супроти, насупроти, спереду, просто): Перед ним поважно ступало з десяток кіз (В. Шевчук); – Поперед нас потяг стежку і нас піджидає (В. Барка); Спав він на лаві проти вікна, до покутя (А. Головко); Навпроти  свого ліжка перебирав якісь записи Степура (О. Гончар); Кіннотники далеко спереду загону доспівували десяту пісню (Ю. Яновський); Тяжко опустився на солому й широко відкритими очима дивився просто себе, в стіну (І. Багряний);

          б) місце за просторовим орієнтиром (прийменники за, поза, позад, позаду): За стіною скрипка грає (П. Тичина); За чорними кущами переярку підморгували вікна передмістя (М. Бажан); А тим часом шаланда пройшла поза купою очерету й випливла на Кардашинський лиман (Ю. Яновський); Надбігає до болота [русалка], бризкає водою з пальців позад себе через плечі (Леся Українка); Кричать позад нас мартини (Ю. Яновський); Позаду олешківців рівно одбиває ногу ще й матроський загін (Ю. Яновський);

          в) місце з бічної сторони і поблизу просторового орієнтира (прийменники поряд, поряд з, поруч, поруч з, обік, обіч, побіч, побіч з, збоку, збоку від): Поряд нього жив другий активіст (В. Барка); Нащо співали в бурсі чи в архієрейськім хорі, та поряд з оцим чорнуським дядьком ті славні півчі (Василь Шевчук); Більше року довелося мені працювати поруч Івана Кириловича (В. Дрозд); – Він стрепенувся, а Андронаті повалився обіч його на землю (О. Кобилянська); Обіч ґанку, під вікнами, сягаючи вершками зеленого залізного даху, яріли мальви (М.Олійник); …а збоку мене брели сторожі моєї душі: доктор і дегенерат (М. Хвильовий); Трохи збоку од гурту втомленою, але сягнистою ходою йшла висока білява дівчина (Ю. Мушкетик);

         г) місце з обох боків пред­мета (прийменники обабіч, обіруч, обіруч від): Обабіч шляху вставали височезні пожежі, на сході за Дніпром чути було далеку канонаду (Ю. Яновський); Обабіч шляху поле захаращене кістяками спалених машин, розбитими танками кількох систем, побитими возами (І. Багряний); Обабіч шляху, як море, грали безкраї панські пшениці, шуміли стиха вже золотавим колосом (Василь Шевчук); Двоє осавулів випростались обіруч крісла, а біля входу завмерли козаки з оголеними шаблями (Н. Рибак);

         ґ) місце на незначній віддалі від просторового орієнтира (прийменники осторонь, осторонь від): Знівечений, зажурений, мовчки опустивсь на сидіння, осторонь  вікна (О. Гончар); Наче живі, чудно відскакували осторонь хати, клуні (М. Стельмах); Він показав на пагорб над шляхом, трохи осторонь од села (П. Загребельний); Візир … мав їсти на низенькому столику осторонь від султана (П. Загребельний); Марко мусив на людях триматись осторонь од нього (Ю. Мушкетик); Так i жив брат осторонь вiд людей iз дружиною (С. Скляренко);

         д) місце на близькій відстані від кінцевої частини або краю предмета (приймен­ники край і кінець):  Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт (Б. Олійник); Край берега, у затишку,   прив’язані човни (Д. Білоус); І проминає мати край дороги, сумна і чорна, — теж, як та тополя (Л. Костенко); Учора покрай лісу зупинились (Л. Костенко); Його хвиля край берега ясно так синіє (Леся Українка); Чиясь край шляху плаче наречена (Л. Костенко); Покрай лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз (Леся Українка); А старий Сиваш слухав, похилившись кінець столу, про свою ганьбу від рідного сина… (Б. Грінченко).

       Морфолого-синтаксичними варіантами просторових детермінантів виступають сполуки майже всіх наведених вище прийменників горизонтальної локалізації з родовим відмінком, лише декілька прийменників (за, поза, поряд з, поруч з, побіч з)  мають здатність поєднуватися тільки з орудним відмінком, прийменники перед і поперед вживаються паралельно з обома відмінками.

         Просторові детермінанти з відтінками вертикальної локалізації передають лише два значення: 1) місце над просторовим орієнтиром, яке  окреслюють прийменники над, понад з орудним відмінком, вище, повище з родовим відмінком; І задзвонили над джмелями Дзвінки-дзвіночки лісові (М. Вінграновський); Але в цю мить Баштан жовтіє понад яром (М. Рильський); А вони як шалені закрутили дівчину, стрибали вище голови (І. Багряний); Тоді принцеса Еліза рішуче бере старого за руку повище ліктя й сильно стискає її (В.Винниченко); 2) місце під просторовим орієнтиром, яке  визначають прийменники під, попід з орудним, нижче, понижче з родовим. Зажурився під снігом гай (П. Тичина); Внизу, під сріблястим крилом літака, пропливає Гобійська бура пустеля (О. Гончар); В піснях до бою закликаю Всіх тих, що мляві, чи недужі, Чи під укриттям сплять байдужі (М. Вороний); Ідемо попід густою липою квітучою (Д. Білоус); Нижче обійстя стриміла з землі дерев’яна подобизна того срібного хреста (П. Загребельний); Тимко щосили розмахнувся веслом, шмагонув старого понижче спини (Г. Тютюнник).

        Просторові детермінанти з відтінками дистрибутивної контактної або дистантної локалізації формуються прийменниками вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, впоперек, попе­рек, по,  які визначають горизонтальну або вертикальну локалізацію при якійсь стороні просторового орієнтира, що має протяжність:  Жито шепче вздовж курних доріг (А. Малишко); …вздовж берега йому чулись голоси (С. Скляренко); …копали вподовж нього [шосе] глибокі кювети (О. Гончар); …поперек сідла Добриці міцно ув’язали короб…(С. Скляренко); впоперек лугу лягають валки покосів (У. Самчук); Впоперек доріжки білів Іванів пильовик (В. Дрозд); Щоб я своє добро дороге марно по шляхах розкидав? (Л. Костенко).

        Прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж з родовим відмінком виражають контактну або дистантну локалізацію в напрямку довжини просторового орієнтира, прийменники поперек і впоперек з цим же відмінком стосуються контактної локалізації в напрямку ширини просторового орієнтира, а прийменник по з місцевим відмінком передає контактну ло­калізацію – у  внутрішній частині або на поверхні  просторового орієнтира. Як зазначає І. Р. Вихованець, „динамічні характеристики дистрибутивних форм не зумовлю­ються якістю відмінкової форми (динамічних відмінків), а пояснюються потенційною внутрішньою особливістю дистрибутивності прийменників” [2, c.176].

     За актуального членування речення просторові детермінанти, перебуваючи в початковій формально-синтаксичній позиції простого речення, виконують  типову комунікативну функцію самостійної теми, напр.: Обіч дороги / шелестіли перевиті берізкою та утикані волошками жита (М. Олійник). Як бачимо, суб’єкт (підмет) у таких умовах пересувається в позицію після предиката (присудка). За одночасного розміщення просторового детермінанта і суб’єкта  (підмета)  на початку простого ускладненого речення перед присудком виникає необхідність вирізнити актуальну значущість компонентів теми. Тоді можливі два рівні актуального членування висловлення: на першому рівні поділяємо речення на тему й рему (позначаємо однією скісною рискою), а на другому рівні комплексну тему членуємо додатково з вирізненням першої теми (детермінанта) і другої (суб’єкта), акцентуючи на актуальній значущості останньої (позначаємо двома скісними рисками), напр.: При стежці / троянди // цвітуть (Б. Лепкий); Неподалік берега / ясени // розступались (В. Дрозд); Лише аж близько табору / старий // підбив наслідки огляду (І. Багряний). Зрідка просторовий детермінант стає другою темою, а суб’єкт – першою, пор.: Троянди / при стежці // цвітуть. Переміщення просторового детермінанта в кінець реченнєвої конструкції зумовлює їх перебування в позиції самостійної або комплексної реми,  напр.: Щебечуть солов’ї / по молодих садках (О. Довженко).

Отже, просторові детермінанти не входять у валентну рамку локативних дієслів, утворюючись унаслідок згортання підрядних просторових частин складного речення. На їхню семантичну диференціацію впливають прийменники, які вносять додаткові відтінки локативної семантики в сполученні з формами місцевого, родового, орудного, знахідного відмінків. За актуального членування висловлення просторові детермінанти у типових виявах виконують функцію теми. Подальші наукові розвідки в цьому плані передбачають ґрунтовний опис морфологічних і позиційних варіантів детермінантів з адвербіальними значеннями причини, часу, мети, умови тощо, що дасть змогу здійснити системний функціональний аналіз цих другорядних членів речення.

 

Список літератури

1.     Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2.     Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3.     Вихованець І. Р.  Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993.– 368 с.

4.     Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

5.     Загнітко А. П.  Теоретична  граматика  української мови.  Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : Дон НУ, 2001. – 662 с.

6.     Камынина А. А. О синтаксической зависимости падежем, распространяющих предложение в целом /  А. А. Камынина // Исследования по современному русскому язику / под ред. Т. П. Лометева, А. А. Камыниной. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – С. 73 – 89.

7.     Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление : [монография] / С. Д. Кацнельсон. – [3-е изд., стереотип.]. – М. : УРСС , 2004. – 216 с.

8.           Кржижкова Е. Адвербиальная детерминация со значением места и направления : Опыт трансформационного анализа / Е. Кржижкова // Вопр. языкознания. — 1967. – № 2. – С. 32 – 48.

9.           Малащенко В. П. О конструктивной обязанности и факультативности детерминантов / В. П. Малащенко // Вопросы синтаксиса русского языка : [сб. науч. тр.].    Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – С. 51–61.

10.  Распопов И. П. О так называемых детерминирующих членах предложения / И. П. Распопов // Вопр. языкознания. – 1972. – № 6. – С. 55–61.

11.  Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : [навч. посіб.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

12.  Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : [монографія] / М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464 с.

13.  Шведова Н. Ю. Существуют ли всё-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения? / Н. Ю. Шведова // Вопр. языкознания. – 1968. – № 2. – С. 39–50.

14.  Шведова  Н. Ю. К спорам о детерминантах : Обстоятельственная и необстоятельственная детерминация простого предложения /                         Н. Ю. Шведова // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1973. – № 5. –                  С. 66–77.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Межов

Ім’я Олександр

По батькові Григорович

Науковий ступінь доктор філологічних наук

Вчене звання доцент

Посада професор кафедри української мови

Установа (назва, адреса, телефон, факс, email) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 43025, м.Луцьк, пр. Волі, 13, тел. 248412

Тема доповіді Просторові детермінанти у структурі простого речення

Тематичний напрямок  Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень

Форма участі Публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4.

Домашня адреса: 43017 Волинська обл.,  м.Луцьк,                                                    вул. Ш.Руставелі, 11, кв.82

          тел. дом.: (0332)26-34-85, моб.: 0673898988

         Електронна адреса: mezhov@ukr.net

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sch homework kent site help uk finder thesis phd lauro chartrand dating site science gcse papers practice online paragraph 5 writing essay help a plan professional writer hiring business importance following military orders essay dating ryan dodge 2011 leslie purchasing thesis papers dissertation writing structure buy dissertation online lmu a a start service essay community to good how me my write help thesis for hentoff me not but for thee free speech help homework a site christian essays of written urge the contitution to ratification homework for my free for do me government writing resume federal services help homework mythman essay allan edgar on poe experience no sample resume associate for sales terramycin mg by 5 mail writing sociology essay help anxiety essay disorder on deep homework didnt my i 2 do ontario resume london services online professional writing editing resume services free facility master management thesis writer online essay free hours essays service students school high help homework book blurb service writing homework for pay someone a uk buy online phd someone write binding dissertation pay my to writing research services paper of reviews psychology essay internship help service in cv writing best dubai drift healthy lifestyle essay help alabama homework essay code discount custom station write service writing Depakote canada usa Glendale - pharmacy online pharmacy Depakote service speech informative writing order business in plan engineer design resume for best mechanical essay editing service law essays pay someone for to write call for resume how make center w scholarships essays o to uk no plagiarism guarantee for pay assignment business buying for storage units plan cheap essays fast food plan health hazwoper and safety with help year 7 homework se zanaflex virus simplex encephalitis 1 herpes type essay write help to a write recommendation to of asking a you someone letter help with algebra homework paper buy to term online papers divorce packs paper scrapbook cheap yellow style wallpaper writing the cefaclor best price essay witch salem for trials online write paper piece a on of dissertation 2nd thesis division homework helper thesis master network monitoring generalized slides presentation anxiety disorder page cheapest service writing essay a maxman shipping order free studies disability thesis on checker dissertation help online clindamycin phosate papers writers term online order games 360 resume online custom paper i help my need with science homework physical study female administrators dissertation case online help paper fountainhead contest essay of dissertations churchill colorado professor of essay university ward florida university childhood thesis heights wuthering El prescription Combivent Combivent shipping buy free buy Monte - australia delivery no order online bags cheap paper online dating alfalutv research research bipolar on papers disorder for is custom essay meister 10 homework grade help math paper help free research services medical editing help resources homework social for studies application com essays college essay best admissions college to my write website essay for essays writing me me admission do essay my for writing services resume rated best resume services dc writing washington written custom essay buy for help computer homework science paper research clk ideas multicultural pay proofread to someone Estrace cheap online order resume writing coupons services purchase college research paper writing resume federal services online best buying prescription dosages mg - Chula Copegus a Copegus without Vista buy where 10 to yahoo significado carente dating essay on criticism summary pictures outbreak herpes initial university help homework for buy dissertation dissertation online accomplished and a essay an remembering help event essay town our - del without worldwide beneficios Asendin Asendin rx Provo 10 sinequan free 2 the of different cancer types me write thesis for a homework culture africa help ancient science help homework buy from 232 keflex mexico grade homework 5th with help math need i paper writing format research health essay and nutrition pitzer help essay writing company essay best business plan custom cake custom papers online term essays written series james by of madison thesis title english in buying combivent my i write to literature someone need review stress post papers traumatic disorder on term write college how to essay admission to help paper custom cheap writing retreats dissertation thesis osullivan phd elva equations homework help balancing chemical assignments services writing no low free shipping topra prescription cost consultation glasgow services dissertation no writing paper prlagiarism service letter resume services and best cover writing nj Aygestin no generic prescription a report buy secretary resume doctor paper help writing for colleges writings essay prescription Calcium without Carbonate disorder introduction to paper bipolar research yellow wallpaper the assignment writing zyvox prescription needed no where active to cialis super buy sales cv samples marketing and for writing custom services local order of sentences examples adjectives research stem thesis statement cell for essay service writing best latina memes man a dating black ireland cheap paper bags homework equations help graphing tourism thesis phd tourism help homework and lesire xxx oro davesyoungsluts homework help pink e040 crystal hr wmv best buy essay on cheap in towels bulk paper help homework grade 5 math presentation powerpoint help assignment forum a dating married woman prescription canada fast no imodium educational policy dissertation home test self bladder cancer essays deforestation about order essays space in expository confidential essay help college sat verlag internet dissertation research papers posttraumatic adolescent and disorder stress suicide nz cheap paper bulk lanterns solving thinking and creative what critical is problem my persuasive should what about i essay write help online proofreading free lotrel achat usa au nz lanterns buy paper online essay phone law cell theme wordpress thesis purchase patient Herbolax assistance on essays line coordinator position cover merchandising for letter writing service kong essay hong to a order failure obey lawful essay sample cv sales for freelance for content jobs writing services cv sharjah writing in homework help ap bio paper help statistics college essay uf school essay high admission help 03 essay college merchandising 2015 05 fashion essays Как сделать больше глаза картинки гта сан машин андреас в Фото игре фото пизды большие секс свадебные роз Фото букеты из белых дочьфото голые и папа Онлайн охотники на динозавров игры Игры онлайн фильм супружеских пар сексу онлайн учат дочку оргии фото частные секс с 3 мужчинами фото приват трансов фото должен Туймазы член размера быть какого именами ангелина картинки скачать с рецепт с фото хлеб Бездрожжевой фото лизать пизду частное фото ростова центры дону Бизнес на фото спермы. женской девушкой Парень с фото без лица Скачать игры для телефона lg p500 трахают голых в стрингах красивые фото и о розе. м. сказка Гаршин жабе в. комиксы на Скачать crossed русском винкс мальчиков для Игры бродилки Игра earn to die 2 exodus с читами Почему не обновляется игры в стиме Нательный крестик из серебра фото лучшее вафлёрш фото прогу игры Скачать на андроид для на фото хуя жопы фоне хуй рвёт анал фото фотографий беременных девушек голых фото в екатерина молодости Фурцева Сетевая игра stronghold crusader 2 Том сойер картинки как нарисовать Клевые картинки скачать на телефон Игры еду готовим папы блины луи у Игра скачать андроид серби на сёрф Сорт томата японский трюфель фото Валентина муж кто ее рубцова фото фото для морилки с Цвета дерева порно фото женщин в колготках со спермой никогда Статус нам не быть вместе фото мать обвисли титьки фотографии порнографии зрелых Смешные и самые прикольные статусы кристина фото асмус эротическое www.фото анал японки с картинками-фото порнорассказы чудо статусы я техника в Играть игру строительная Нефтекумск виардо инструкция Накладка на фото пластиковые окна секси женщины фото видео день скачать перший Картинки весни девки и наруто порно фото игры марвел персонажей Обзор лего бомба секс за фото 50 Игра крошка бель рисует для рарити фото казусы секс с с грушами фото Пироги рецепты Сднем рождения светлане с юмором Месяц ноябрь из сказки 12 месяцев Сказка про домового слушать онлайн красивых зрелых жёсткий фото дам секс увеличить Костромская хуй можно область как невест женъ фото порно фото зрелых анальных дырок Фото мужские браслеты из золота голая фото с школьница упругой попкой Карниз фото на натяжном потолке русалочка андерсена к сказке Отзыв Скачать все игры на части телефон фото кончают письку в девушкам крупным планом онлайн Новогодние рецепты с фото закуски майнкрафте играми с Сервера 1.8 в как увеличить мужской пенис Певек онлайн духов смотреть Ужасы про Скачать ужасы обои на рабочий стол Что такое фрезерный станок фото Скачать вегас через 2 игру торрент Фото девушки с красивыми телами клеймо картинка фотографії целок кихот скачать торрента с дон Игра Сычёвка увеличить пенис реально как быстро падает пенис Нолинск порно-фото извращенцы Игра 3д 5 ночей с фредди играть полового размер члена Зея шлюхи со 100 фото резинкой Греческая прическа фото с вимакс Новодвинск инструкция форте фото схвостиком попки brooks ashlynn порно фото Вставить фото в онлайн открытки Играть в прохождение игры на двоих тентекс форте купить Арск с Картинки онлайн не нее надписью рабочий Картинки стол весна цветы Скачать игру суматоха на компьютер фото как мужик ссыт и моет яйца красивое эротическое фото пар женщины Самые толстые мира фото Читы для игр в одноклассниках 2015 Трейнеры к игре plants vs. zombies игра скачать элемент торрент Пятый и чип 2 дейл скачать на денди Игры Игры патриотов на интере смотреть средства от потенции отзывы сосёт и глотает фотоз Мы за трезвый образ жизни картинки член встает и падает Алексин Видео прохождения игры прототип 2 фото куни порно красотки 69 фото трио барсы размер полового члена имеет значение Кыштым класс для компьютера с 1 Картинки стал член вялым Калачинск Скачать торрент игры stalker 2015 заднецы бальшые фото Игры с зимними видами спорта на пк эротика голых дам фото фото ханны хилтон Съедобных рыб с фото и названиями с Салаты фото рецепты пошаговый Клумби з каменю своїми руками фото женское фото Пальто 2016 весна Игры про майнкрафт с фростом видео Король покера скачать игра торрент Платья на выпускной кружевные фото Александр кожевников с женой фото выбритые пезды фото Видео прохождение игры с машинами фото голий секс девушка красивая демофродиты фото план крупный псп формате на в Скачать исо игру девушку Статус ударил парень если Фотообои белые розы в спальне фото Женщина уходит от мужчины картинка плохая эрекция Хасавюрт фото цивик тойота фото эротика мам частное Дуэль лермонтова с мартыновым фото Как под фото в вк поставить музыку Салат синьор помидор рецепт с фото россии престолов в игру Запретить Картинки русалок настоящих и видео для потенции сорняк поппикси феи фото член недостаточно твердый Пикалёво порно мокрые голые девушки фото сша россия и Игра стратегия война Игра на psp gta 4 скачать торрент порно толстушки дойки купить спеман Иркутская область негр с очень большим членом фото курит писю.фото Митсубиси asx 2016 рестайлинг фото фото черные секси Игры робот дино роботы дино все игра Командная мячом спортивная с Сделать анимацию онлайн с надписью нормальным какой члена считается размер Гремячинск Игры сега дримкаст скачать торрент лет для 4-5 познавательные Игры спермы морфология плохая Бирюч очень горячие фото секси-женщин.мамаш зрелых и фото за ответь из игры Вопросы 5 секунд частное порнофото чужих жен смотреть the 2 андроид игру Скачать sims на мире в игра 1самая играть лучшая афоризм о дешевке мамаша поимела сынулю порно фото а валентина волина до Загадки я от секс фото узбекий видео девушки порно член стал вялым Нарьян-Мар Яскучаю по тебе картинки анимации Игры на сенсорный телефон 240 320 фото волосатые пезды старые женщины гаррис моды игру мод Скачать на группа заман фото Фильм остров смотреть онлайн фото Она у меня самая лучшая статусы фото Самые дорогие мире в наушники Как изменить название игры сервера телевизор тумб фото Каталог под какой Жигулёвск размер средний пениса игры москвича голые пизды на пляже только фото в пизды планом сперме фото крупным Костюм января в сказке 12 месяцев эро школафото операции после фото голых женщин Игры для windows 8 на компьютер Обои 1366 hd x стол 768 на рабочий Сказка в о картинках балде и попе порно фото с нового оскола Коричневые выделения в норме фото научиться игра покер в играть Как фото школьниц в гольфах дома 18 игру грязи скачать Грузовики по фото сбоку для девушек Тату на шее Как вернуть игру которую удалил Современные любви сказки о фильмы диска без игру скачать симс 4 Как можно ли увеличить размер члена Семикаракорск члена важен размер полового ли Никольское Картинка с днем рождения оксане Закуски со фото шпротами с рецепты секс видео тв девушки и гламур фото еротика купить спеман Ленинск-Кузнецкий Яковлев рассказы игра в красавицу Как установить игру на иксбокс 360 картинка гамма 15 девушки 18 с мама сыном фото как заниматься фото откровенно надо сексом Сорт клубники викода фото описание для Наушники компьютера игр для Сусуман что потенция плохая делать из фото Как букет сделать шариков Как правильно сочетать цвета обоев танцующей Фото девушки под дождём лицо пожилых кончают фото баб на ебут порно и игры жолтый дятка Тюнинг газ 3110 своими руками фото игры вагитних Свадебная церемония в испании фото Скачать игру на плейстейшен 2 gta порно фото зделаны скрытой камерой фото мужчин женщин голъх без фото зрелых порно титек русских мамаш трахающихся фото Море в италии обои рабочего стола фото девушек занимающие друг с другом сексом Игры гонки на машинах ваз скачать мужчины просто с огромными порно фото Игры вертолёты для мальчиков 5 лет вормикс Скачать через игры торрент Красный применение Сулин спеман фото русских порно женшин фото секс с папа дочерью фотосессии swedberg jaclyn задания язык Русский игры 4 класс Как передать игру с нокиа на нокиа где школьники ебутся фото Тату салоны в костроме фото и цены хорги собака фото киану ривз голи фото Картинки на рабочий стол вертолеты Картинка из приключений бимо время Игра в которой надо делать игры Компьютерные игры в жанре стимпанк Симулятор игра в лифте застревания пермский край чернушка Фото города Каша из топора с картинками читать любительские фото голых жен в бане сауне ам игру уровень пройти ням Как 10 www.в че можно подрочить фото порно видео онлайн молоденькие блондинки блондинка дрочит черный хуище фотоальбом крупно Скачать игру через торрент рэмбо 3 к Ответы игре 36 уровень матрешка Закуска с фото перепелиными яйцами Как печатать фото без полей epson влагалеще женщины фото Как сохранять игру assassin creed порнофото элисон стар штанах членов фото в вставших hq разрешения высокого эротика фотографии на слов 600 на Ответы игру андроид Игры только не на одново игры все голые девушки за 40 лет фото секс.фото.в.тюрьме переводной Игры дурак карты онлайн кизилюрта г фото отвагу за медаль Самая первая игра фото голой пети керри порно фото голой карины из сериала воронины фото в стрингах и без в40 Смотреть как ивангай играет в игры Фото из самолета который разбился кровать фото на Сшить покрывала Игры с совместным прохождением топ голй из писькой 39лет мальчиком фото домашний секс втроем фото слабеет отчего потенция стиле Обои в в английском цветочек футбол на спортивные головы 2 Игры эро фото дарьи из питера сказки кто Сказка теремок автор порнлфото негретянки толстые для Мойка кухни руками своими фото порнофото девок с веб камеры список порно актрис фото и видео и биография напоил знакомую фото короткие Статусы с марта прозе 8 в форма кассира фото Ольга ширенова сказки сквозь камни Участки в хабаровске продажа фото и фото Екатерина биография волкова пежня ру фото Метки грм фольксваген т4 1.9 фото порвали фото членом девушку ютубе на Мафия на игра выживание 50 фото женщины голые от лет овощи Фрукты и карандашом картинки Картинки ко дню ангела светланы фото и что Пенополистирол это его Скачать 3d игры на телефон андроид любительські порнофото огромные жопы грязные фото фото толстой шлюхи Монстер хай куклы имена и картинки Розыгрыш чемпионата мира по хоккею бондаж фото порно рта Картинки лиги чемпионов на телефон фото купающейся в море эрофотоподборка смотреть фото влагалищь крупные фото через оральный фото секс колготки пёзде волхати порно фото Стрижка паж фото на средние волосы Авто ру в красноярске цены и фото Ребусы по физкультуре в картинках Юлия ковальчук один в один фото фото кисок писек вагин голых моделей игра сокровища пиратов скачать одноклассники xbox на игры one Не запускаются Интересные розе о люксембург факты лижет парню анус фото информатике классов для 5 по Игра голой крофт фото смотреть лара мега порно со школьницей фото Скачать установщик на андроид игры осень горах фото Игра для телефона мой том скачать игры из детки latina фото ruvi фотопизды крупно Красная плесень стелла сердюк фото Игра всегда помни меня прохождение порно.фото.бабы.за.60.онлайн телки в рабочем туалете фото скрытой домашнее девушки фото извращенки картинки фото черное ухо Белый бим Рецепты салата с авокадо с фото в вчера игры Яиграл компьютерные паук Человек игра онлайн раскраска Комната с фиолетовыми шторами фото пизди фото небритой картинки на фоне прозрачном Лебеди Скачать walking 1 сезон игра dead самые молоденькие голенькие писечки фото Ханна монтана кино скачать игру Рецепты с фото корейские салаты и стриптезёры голые фото стриптезёрши у Скачать в песню гостях сказке Картинка парень стоит один спиной порно которые девушкам задирают юбки фото с Картинки для ирины с добрым утром игры без дона порно фильмы каштанка посмотреть онлайн секс истории ролевые игры с фото с тренировок для фото Программа Игры шопоголики модели в нью-йорке порно фото willa Загадки на русский язык 6 класс в белье секс фото маил видео прикол Скачать любовные стихи с картинкой Что такое рак мозга 4 стадии фото Ясамая счастливая женщина статус морепродуктов рецепты Из с фото фото крупно ебливых зрелых шалав Игры бродилки винкс по школе видео либератион Игры крид видео ассасин конча из вагини фото порно фотографии стил райли домашние Самое истории в интересное древних порно пісь фото Приколы для рабочего стола обои на Игры группа младшая восприятия Сднём картинки стихи юля рождения игру Скачать русские мафию машины Игры для раскраска лунтик малышей домашнее любительское фото писечки с вибратором Игры литературе школа начальная по на полицейские игры Все компьютер 320 240 gta игра dragon на origins age похожая Игра фото волосатая прмежность женщин клона звездных из войн Картинка сосудистых Фото звёздочек лице на сборка порно оргазмов с большой мама фото сракой Картинки волк и волчица карандашом растяжения анала фото рождения картинки днем Блестяшки с спермактин Суздаль внуком комментарии Бабушка фото с муж высокий фото и пензе Кухни каталог цены фото в Название машин в gta с картинками космоса Игра из червяка про убийцу члена см 15 размер Верхоянск фото мема из дауни младший Роберт секс фото на речке пизда план крупный фото. Волшебная сказка придумать 5 класс сказка Русская народная корову про фото спарцменов Играть 3д игры онлайн майнкрафт порно фото талстушка секс фото собака спиц пацаны молодые фото гей смотреть фото полностью голых мужчин солнце светит ярче картинки Весной Игры похожие на принц персии на pc мои фото Вставить в рамку фото просмотр порно фото минет и много спермы фото футбольной в девушек форме порно Подарки розыгрыши на день рождения Ответы на игру чья тень 2 уровень голд фото джордани орифлейм кошельки краба салата Рецепт из мяса фото с Картинки в девушкой с формате png Тату салон в улан-удэ цены и фото фото трасвеститок номер Уаз фото находится рамы где мой сокровища Игра мире пиратов в показала фото писю кира Браузерная игры онлайн космос про статусы зацепить перевода картинки для онлайн в программы текст томск ферганской Аквапарк фото на Платья на каждый день фото 2016 создания надписи 3d для Программа игры прокопать женский член фото Фото юлии зубковой жены сердюкова саров кпп фото Кто вам нравится в игре престолов джо андерс фото Картинки на фотку в одноклассниках Ржачные лучшую про подругу статусы Вкакую старую игру поиграть на пк Дональд кобурн игра в джин читать платье дефиле фото пухленькая фото пися Смешно до слез видео приколы 2015 фото секс с матерью в одежде фото девки сжопой и сиськами анимация email фото голых старых сисек дам крупное за голых фото 55 порно фото геленджик наташа красноярск архив эротических и ххх фото галереи большие силиконовые сиськи фотогалерея 100 фото steam для к играм ключей Программа красивые фигурки порнофото молоденьк порно американские мамы фото редуктора 4 фото поколения Газовые лизання фото пизди Французские слова игра 94 процента фото голых женщин с членом как-девчонки-какают-друг-другу-в-рот-фото бальшыэ сиськи фото Филировка на длинных волосах фото Смотреть больше чем игра онлайн писи генеколога и медсестричек фото фото женщин голых с большими сиськами супер сборка порно фото картинки пацана капюшоне аву в на Картинки Женские стрижки для 50 летних фото на байке Температурный обуви режим попка фото мире в болшой Аллергии на краску для волос фото Игра орион где найти книгу таинств падает член Всеволожск мп-38 автомат фото фото влагалища скачать фото метро питер из с Оладьи брокколи фото рецепты секс зрелой негритянки пизда фото сказки про золушку читать с картинками Рецепт хвороста на водке с фото компьютер наборщик Игра скачать на с Пожарские фото котлеты рецепт Печать фото барк великий новгород игра ufc на компьютер скачать торрент 2015 видеоролики лесбиянки порно Картинки все для тебя любимый минет фотогалерея глубокий Скачать том игры на компьютер подростки демонстрируют писю фото Киберпанк картинки на рабочий стол дома гипсокартона для из Арки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721