Просторові детермінанти у структурі простого речення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.161.2’ 367.333                                                               

    О. Г. Межов

Східноєвропейський національний

 університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

 

Устатті систематизовано і комплексно проаналізовано просторові детермінанти в структурі простого речення. Виділено семантичні класи. Описано центральні й периферійні морфологічні засоби вираження у зв’язку з семантичними різновидамиюПростежено можливі вияви локативної транспозиції відмінків, прийменниково-відмінкових і невідмінкових форм. Установлено специфіку функціонування просторових поширювачів у комунікативних позиціях теми й реми.

Ключові слова: просторовий детермінант, предикат, локатив,  відмінок, прийменник, ускладнене просте речення.

 

В статье систематизировано и комплексно проанализировано пространственные детерминанты в структуре простого предложения. Выделены семантические классы. Описаны центральные и периферийные морфологические средства выражения в связи с семантическими разновидностями.Прослежены возможные проявления локативной транспозиции падежей, предложно-падежных и непадежных форм. Установлена специфика функционирования пространственных распространителей в коммуникативных позициях темы и ремы.

            Ключевые слова: пространственный детерминант, предикат, локатив,  падеж, предлог, осложненное простое предложение.

 

In the article systematizationand complex analysis of locative determinante in the structure of simple sentence. The semantic classes are selected. Central and peripheral morphological facilities of expression in connection with semantic varieties are determined. Possiblemanifestations of locative transposition of cases, prepositional-case and no the case forms are traced. Specific of functioning of locative determinante  in comounicative positions of theme and rema is set.

Key words: locative determinante,  predicate, locativ, case, preposition, unelementary simple sentence.

    Проблема детермінантів не має в сучасній лінгвістиці однозначного розв’язання, хоча висловлено ряд аргументованих думок на користь їх виділення як специфічних другорядних членів речення у працях                        Н. Ю. Шведової [13; 14], В. П. Малащенка [9], С. Д. Кацнельсона [7],                              Є. Крижижкової [8], А. А. Каминіної [6], І. П. Распопова [10] та ін.  Дослідження вітчизняних учених, зокрема І. Р. Вихованця [2], А. П. Загнітка [5], І. І. Слинька [11],  М. І. Степаненка [12], які стосуються специфіки просторових детермінантів, їхнього функціонування в українській мові, все ж не дають вичерпної відповіді на важливі питання системності, визначення їхнього статусу, семантичних і структурних особливостей, встановлення класифікаційних ознак, варіативності.

    Мета статті – здійснити комплексний аналіз просторових детермінантів української мови, визначивши типи їхньої варіантної структури та специфіку взаємодії семантичних і формальних ознак. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: встановити диференційні ознаки просторових детермінантів; визначити їхнє місце в структурі простого речення; обґрунтувати роль прийменників і відмінкових форм у  вираженні  відтінків просторової семантики; виявити специфіку дериваційних процесів у системі просторових поширювачів; окреслити сукупність морфологічних варіантів просторових детермінантів; визначити їхні комунікативні варіанти.

    При з’ясуванні природи детермінантів повинно йтися передусім про визначальні їхні формально-синтаксичні й семантико-синтаксичні особливості, про відмежування їх від форм, прислівний зв’язок яких зумовлюється семантико-синтаксичною валентністю предиката, а особливо від форм, що поєднані з опорним словом невалентним, вільним підрядним зв’язком. Найголовнішою ознакою детермінантів є їх вторинність, похідність, трансформаційна пов’язаність із структурою складного речення. Дериваційну базу деяких різновидів простого ускладненого речення становлять складні речення, від однієї з предикативних частин яких шляхом згорання утво­рюються детермінантні другорядні члени речення [4, с.16], пор.: На жнива Архип взявся до праці  (У.Самчук) ¬ Коли почалися жнива, Архип взявся до праці.        

             Субпозиція детермінанта як другорядного члена речення характеризується залежністю не від окремого слова, а від предикативного ядра (присудково-підметової основи речення з валентно пов’язаними з присуд­ком другорядними членами речення або головного члена односкладних речень з його валентним потенціалом). Детермінантам притаманний слабкий підрядний зв’язок із предикативним центром, що засвідчує більшу їх синтаксичну автономність [3, с. 236]. У позиції детермінанта перебувають здебільшого прийменниково-відмінкові форми, морфологізовані прислівники і дієприслівники з адвербіальними значеннями часу, причини, мети, умови, допустовості, порівняльні тощо, які співвідносні з відповідними функціональними різновидами підрядних частин складнопідрядних речень. Це найпродуктивніша група де­термінантів, що засвідчується більшою морфологічною різнорідністю їхніх форм.   

   У формально-синтаксичній позиції детермінантного другорядного члена речення можуть функціонувати і просторові поширювачі, які залежно від синтаксичної позиції в реченні можна поділити на вихідні (первинні) та похідні (вторинні). Первинні функціонують в семантично елементарному простому реченні та перебувають у валентній рамці предикатів стану-локативності, процесу-локативності та дії-локативності. У семантичному плані це семантеми із значенням місця, напрямку руху і шляху руху. У таких конструкціях прийменники як аналітичні синтаксичні морфеми, які перебувають між предикатом і відмінковою формою, прилягають до локативних предикатів, виступаючи в ролі дієслівних постфіксів.        Своєрідність похідних (вторинних) просторових компонентів полягає в їх ускладненості предикатними значеннями та функціонуванні у валентно не передбачуваній позиції семантично неелементарного простого речення (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить  від предикативного ядра). Просторові детермінанти поєднуються з предикативним ядром речення зв’язком прилягання.

    Семантичне ускладнення просторової семантеми в детермінантній позиції зумовлено такими особливостями: внаслідок редукції власне-просторових (бути, перебувати, опинятися, знаходитися) і просторово-процесуальних (сидіти, стояти, лежати, висіти) предикатів дієслівний постфікс (прийменник) приєднується до локатива, надаючи йому синтаксичної автономності і збагачуючи  семантичними предикатними відтінками. Утворені прийменниково-відмінкові форми з просторовим значенням у формально-синтаксичній детермінантній позиції є результатом  об’єднання двох простих елементарних речень в одне просте ускладнене [2, с. 177]. Вторинні локативи з просторовими предикатними відтінками представляють вихідне елементарне просте речення у структурі ускладненого простого речення, яке звичайно виступає в початковій позиції речення, виконуючи роль детермінантного другорядного члена речення.  Пор.: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б.Олійник)  ← Я був у  баштанах + Я стрічав північ. Крім просторових значень, вони виражають якоюсь мірою семантико-синтаксичні відношення між елементарними простими реченнями, здебільшого темпоральні, про що свідчать трансформації: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б. Олійник) ← Коли я був  у баштанах, стрічав північ.

     Перетворення аналітичних дієслівних синтаксичних морфем-постфіксів на аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники стосується лише статичного, а не динамічного різновиду локативності [1, с. 81]. Просторові прийменники  статичної локалізації (контактні та дистантні) із семантично нейтралізованими місцевим, родовим та орудним відмінками передають значення місця, ускладнюючи просторові значення різними відтінками: позначають контактну внутрішню локалізацію, контактну локалізацію з поверхнею просторового орієнтира, загальну дистантну локалізацію, локалізацію за ознакою близькості щодо просторового орієнтира, локалізацію по колу, локалізацію між просторовими орієнтирами, локалізацію щодо горизонтальної або вертикальної осі,  а також  дистрибутивну контактну або дистантну локалізацію.

        На контактну внутрішню локалізацію вказують аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники в з місцевим відмінком і всередині, посеред, серед з родовим відмінком, напр.: У стайнях ревла прив’язана худоба, душачись у диму і згораючи живцем (О. Гончар); Джмелі спросоння — буц! — лобами! Попадали, ревуть в траві (М. Вінграновський); Раптом десь всередині будинку заграв ба­ян і почулася пісня (О. Гончар);  І росте посеред замку квітка, в пуп’янку закрита... (Леся Українка); Зголоджений, я падав серед лісу і руки дряпав об трухляві пні (Л. Костенко); Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні (Леся Українка). Значення контактної локалізації з поверхнею просторового орієнтира передають прийменники на з місцевим відмінком  і  поверх, зверху з родовим: О, квіти на личеньку зразу зацвіли (Леся Українка);  О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на життя порозі  (Б.-І. Антонич); …то співають на могилі «Заповіт» у Каневі (Д. Білоус); Отаман Гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів (Л. Костенко); Лижi тодi не провалюються в снiг, а легко пливуть поверх снiгу (О. Вишня). Із цими  двома значеннями тісно пов’язана похідна від них семантика дистрибутивної контактної локалізації, яку окреслює прийменник по з місцевим відмінком, що відтворює місце на поверхні або всередині об’єкта: …улітку рясно стелеться [барвінок] низенько по землі (Д. Білоус); І, поки по гаях кричать сичі, По болотах скрегочуть млосні жаби, Шепоче тьма і стогне в снах Дніпро... (Є. Маланюк); По зволоженій траві мигає вогонь ліхтарика, мабуть, відшукує недавні сліди (П. Воронько); І, як печаль одвічна, двоєдина, душа Раїни плаче по церквах (Л.Костенко).

     Прийменник поза, рідше за,  поєднуючись з орудним відмінком, у складі просторового детермінанта може позначати загальну зовнішню дистантну локалізацію щодо просторового орієнтира, напр.: І, нарешті, що скажуть вони для нього, який житиме в третім тисячолітті, десь поза межами нашого буття? (О.Гончар); Та ні, он же кінь його поза дубами бігає (П.Тичина); В Тимка сипонуло морозом поза спиною (Г.Тютюнник);  Поза княжим двором небезпека зникне(П.Загребельний); – То яке ти маєш право продавати такі коштовні речі поза цехом? (Р.Іваничук); Допізна блукали вони поза радгоспом (О. Гончар).

         Різний ступінь близькості  щодо просторового орієнтира виражають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, при, з яких прийменник біля з родовим відмінком закріпився в гра­матичній системі сучасної української мови як основний засіб вираження загальної просторової близькості до предмета, а прийменник при з місцевим  вказує на найбільшу близькість до просторового орієнтира, решта прийменників у сполученні з родовим відмінком  диференціюють відтінки просторової близькості. Пор.: Біля могили росла одненька груша-дичка(М. Вінграновський); Гомонить живою казкою біля школи Сад поетів (Д. Білоус); І купався коло млина, і лежав у піску… (І. Драч); На цім боці, близько мосту, важко дихав паровий млин  (А. Головко); …троянчани не купаються навіть поблизу нього [виру] і всіляко обходять прокляте місце (Г. Тютюнник);  Спиняються неподалік від хати голови сільради Кіндрата Яремного (Є. Гуцало); Тут, на станції Крести, недалеко від Пскова, він зустрів знайомого (О. Іваненко); А прадід купався при березі (Ю. Яновський).

      Прийменники навколо, довкола, навкруг, довкруг, круг з родовим відмінком, позначаючи ло­калізацію в просторі з усіх боків просторового орієнтира, оформлюють морфолого-синтаксичні варіанти просторового детермінанта, ускладненого семантичними відтінками орієнтації по колу, напр.: Я дзиґою крутився навколо нього, тицяючи кулаками і відскакуючи (В.Нестайко); Та німує хата і все довкола неї (М. Стельмах); В козацькому таборі, навкруг фортеці, копали щанці (Н. Рибак); Морозний острах торкає серце, коли вони крутяться довкруг попелища (В. Барка); …а далі навкруги частоколу повиростало чимале терня (А. Чайковський); Так, немов зійшлись усі віки, Стали округ пісні в оболоні (Б.Олійник); Кругом хати снують бджоли (І.Багряний); Вечеряють круг столу (А. Головко).

      Прийменники між, поміж і проміж, поєднуючись з родовим або орудним відмінками підкреслюють дистантну ло­калізацію, місце поза внутрішніми межами просторових орієнтирів: Лисина оріонця теж між ними поблискує (О. Гончар); А майстер метався поміж нами, воркотів лагідненькі слова (Г. Тютюнник); Шепоче вітер поміж віт (В. Сосюра);  а проміж них виринав він раз по раз (О.Кобилянська).

         Велика група прийменників уточнюють дистантну щодо просторового орієнтира локалізацію на горизонталі або вертикалі. Порівняно з формами вертикальної локалізації форми горизонтальної ло­калізації членують простір більш диференційовано у значеннєвому плані. У рамках горизонтальної орієнтації наявні шість груп прийменників, що позначають:

         а) місце перед просторовим орієнтиром та різновиди цієї ло­калізації (прийменники перед, поперед, попереду, проти, навпроти, на­проти, супроти, насупроти, спереду, просто): Перед ним поважно ступало з десяток кіз (В. Шевчук); – Поперед нас потяг стежку і нас піджидає (В. Барка); Спав він на лаві проти вікна, до покутя (А. Головко); Навпроти  свого ліжка перебирав якісь записи Степура (О. Гончар); Кіннотники далеко спереду загону доспівували десяту пісню (Ю. Яновський); Тяжко опустився на солому й широко відкритими очима дивився просто себе, в стіну (І. Багряний);

          б) місце за просторовим орієнтиром (прийменники за, поза, позад, позаду): За стіною скрипка грає (П. Тичина); За чорними кущами переярку підморгували вікна передмістя (М. Бажан); А тим часом шаланда пройшла поза купою очерету й випливла на Кардашинський лиман (Ю. Яновський); Надбігає до болота [русалка], бризкає водою з пальців позад себе через плечі (Леся Українка); Кричать позад нас мартини (Ю. Яновський); Позаду олешківців рівно одбиває ногу ще й матроський загін (Ю. Яновський);

          в) місце з бічної сторони і поблизу просторового орієнтира (прийменники поряд, поряд з, поруч, поруч з, обік, обіч, побіч, побіч з, збоку, збоку від): Поряд нього жив другий активіст (В. Барка); Нащо співали в бурсі чи в архієрейськім хорі, та поряд з оцим чорнуським дядьком ті славні півчі (Василь Шевчук); Більше року довелося мені працювати поруч Івана Кириловича (В. Дрозд); – Він стрепенувся, а Андронаті повалився обіч його на землю (О. Кобилянська); Обіч ґанку, під вікнами, сягаючи вершками зеленого залізного даху, яріли мальви (М.Олійник); …а збоку мене брели сторожі моєї душі: доктор і дегенерат (М. Хвильовий); Трохи збоку од гурту втомленою, але сягнистою ходою йшла висока білява дівчина (Ю. Мушкетик);

         г) місце з обох боків пред­мета (прийменники обабіч, обіруч, обіруч від): Обабіч шляху вставали височезні пожежі, на сході за Дніпром чути було далеку канонаду (Ю. Яновський); Обабіч шляху поле захаращене кістяками спалених машин, розбитими танками кількох систем, побитими возами (І. Багряний); Обабіч шляху, як море, грали безкраї панські пшениці, шуміли стиха вже золотавим колосом (Василь Шевчук); Двоє осавулів випростались обіруч крісла, а біля входу завмерли козаки з оголеними шаблями (Н. Рибак);

         ґ) місце на незначній віддалі від просторового орієнтира (прийменники осторонь, осторонь від): Знівечений, зажурений, мовчки опустивсь на сидіння, осторонь  вікна (О. Гончар); Наче живі, чудно відскакували осторонь хати, клуні (М. Стельмах); Він показав на пагорб над шляхом, трохи осторонь од села (П. Загребельний); Візир … мав їсти на низенькому столику осторонь від султана (П. Загребельний); Марко мусив на людях триматись осторонь од нього (Ю. Мушкетик); Так i жив брат осторонь вiд людей iз дружиною (С. Скляренко);

         д) місце на близькій відстані від кінцевої частини або краю предмета (приймен­ники край і кінець):  Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт (Б. Олійник); Край берега, у затишку,   прив’язані човни (Д. Білоус); І проминає мати край дороги, сумна і чорна, — теж, як та тополя (Л. Костенко); Учора покрай лісу зупинились (Л. Костенко); Його хвиля край берега ясно так синіє (Леся Українка); Чиясь край шляху плаче наречена (Л. Костенко); Покрай лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз (Леся Українка); А старий Сиваш слухав, похилившись кінець столу, про свою ганьбу від рідного сина… (Б. Грінченко).

       Морфолого-синтаксичними варіантами просторових детермінантів виступають сполуки майже всіх наведених вище прийменників горизонтальної локалізації з родовим відмінком, лише декілька прийменників (за, поза, поряд з, поруч з, побіч з)  мають здатність поєднуватися тільки з орудним відмінком, прийменники перед і поперед вживаються паралельно з обома відмінками.

         Просторові детермінанти з відтінками вертикальної локалізації передають лише два значення: 1) місце над просторовим орієнтиром, яке  окреслюють прийменники над, понад з орудним відмінком, вище, повище з родовим відмінком; І задзвонили над джмелями Дзвінки-дзвіночки лісові (М. Вінграновський); Але в цю мить Баштан жовтіє понад яром (М. Рильський); А вони як шалені закрутили дівчину, стрибали вище голови (І. Багряний); Тоді принцеса Еліза рішуче бере старого за руку повище ліктя й сильно стискає її (В.Винниченко); 2) місце під просторовим орієнтиром, яке  визначають прийменники під, попід з орудним, нижче, понижче з родовим. Зажурився під снігом гай (П. Тичина); Внизу, під сріблястим крилом літака, пропливає Гобійська бура пустеля (О. Гончар); В піснях до бою закликаю Всіх тих, що мляві, чи недужі, Чи під укриттям сплять байдужі (М. Вороний); Ідемо попід густою липою квітучою (Д. Білоус); Нижче обійстя стриміла з землі дерев’яна подобизна того срібного хреста (П. Загребельний); Тимко щосили розмахнувся веслом, шмагонув старого понижче спини (Г. Тютюнник).

        Просторові детермінанти з відтінками дистрибутивної контактної або дистантної локалізації формуються прийменниками вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, впоперек, попе­рек, по,  які визначають горизонтальну або вертикальну локалізацію при якійсь стороні просторового орієнтира, що має протяжність:  Жито шепче вздовж курних доріг (А. Малишко); …вздовж берега йому чулись голоси (С. Скляренко); …копали вподовж нього [шосе] глибокі кювети (О. Гончар); …поперек сідла Добриці міцно ув’язали короб…(С. Скляренко); впоперек лугу лягають валки покосів (У. Самчук); Впоперек доріжки білів Іванів пильовик (В. Дрозд); Щоб я своє добро дороге марно по шляхах розкидав? (Л. Костенко).

        Прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж з родовим відмінком виражають контактну або дистантну локалізацію в напрямку довжини просторового орієнтира, прийменники поперек і впоперек з цим же відмінком стосуються контактної локалізації в напрямку ширини просторового орієнтира, а прийменник по з місцевим відмінком передає контактну ло­калізацію – у  внутрішній частині або на поверхні  просторового орієнтира. Як зазначає І. Р. Вихованець, „динамічні характеристики дистрибутивних форм не зумовлю­ються якістю відмінкової форми (динамічних відмінків), а пояснюються потенційною внутрішньою особливістю дистрибутивності прийменників” [2, c.176].

     За актуального членування речення просторові детермінанти, перебуваючи в початковій формально-синтаксичній позиції простого речення, виконують  типову комунікативну функцію самостійної теми, напр.: Обіч дороги / шелестіли перевиті берізкою та утикані волошками жита (М. Олійник). Як бачимо, суб’єкт (підмет) у таких умовах пересувається в позицію після предиката (присудка). За одночасного розміщення просторового детермінанта і суб’єкта  (підмета)  на початку простого ускладненого речення перед присудком виникає необхідність вирізнити актуальну значущість компонентів теми. Тоді можливі два рівні актуального членування висловлення: на першому рівні поділяємо речення на тему й рему (позначаємо однією скісною рискою), а на другому рівні комплексну тему членуємо додатково з вирізненням першої теми (детермінанта) і другої (суб’єкта), акцентуючи на актуальній значущості останньої (позначаємо двома скісними рисками), напр.: При стежці / троянди // цвітуть (Б. Лепкий); Неподалік берега / ясени // розступались (В. Дрозд); Лише аж близько табору / старий // підбив наслідки огляду (І. Багряний). Зрідка просторовий детермінант стає другою темою, а суб’єкт – першою, пор.: Троянди / при стежці // цвітуть. Переміщення просторового детермінанта в кінець реченнєвої конструкції зумовлює їх перебування в позиції самостійної або комплексної реми,  напр.: Щебечуть солов’ї / по молодих садках (О. Довженко).

Отже, просторові детермінанти не входять у валентну рамку локативних дієслів, утворюючись унаслідок згортання підрядних просторових частин складного речення. На їхню семантичну диференціацію впливають прийменники, які вносять додаткові відтінки локативної семантики в сполученні з формами місцевого, родового, орудного, знахідного відмінків. За актуального членування висловлення просторові детермінанти у типових виявах виконують функцію теми. Подальші наукові розвідки в цьому плані передбачають ґрунтовний опис морфологічних і позиційних варіантів детермінантів з адвербіальними значеннями причини, часу, мети, умови тощо, що дасть змогу здійснити системний функціональний аналіз цих другорядних членів речення.

 

Список літератури

1.     Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2.     Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3.     Вихованець І. Р.  Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993.– 368 с.

4.     Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

5.     Загнітко А. П.  Теоретична  граматика  української мови.  Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : Дон НУ, 2001. – 662 с.

6.     Камынина А. А. О синтаксической зависимости падежем, распространяющих предложение в целом /  А. А. Камынина // Исследования по современному русскому язику / под ред. Т. П. Лометева, А. А. Камыниной. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – С. 73 – 89.

7.     Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление : [монография] / С. Д. Кацнельсон. – [3-е изд., стереотип.]. – М. : УРСС , 2004. – 216 с.

8.           Кржижкова Е. Адвербиальная детерминация со значением места и направления : Опыт трансформационного анализа / Е. Кржижкова // Вопр. языкознания. — 1967. – № 2. – С. 32 – 48.

9.           Малащенко В. П. О конструктивной обязанности и факультативности детерминантов / В. П. Малащенко // Вопросы синтаксиса русского языка : [сб. науч. тр.].    Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – С. 51–61.

10.  Распопов И. П. О так называемых детерминирующих членах предложения / И. П. Распопов // Вопр. языкознания. – 1972. – № 6. – С. 55–61.

11.  Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : [навч. посіб.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

12.  Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : [монографія] / М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464 с.

13.  Шведова Н. Ю. Существуют ли всё-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения? / Н. Ю. Шведова // Вопр. языкознания. – 1968. – № 2. – С. 39–50.

14.  Шведова  Н. Ю. К спорам о детерминантах : Обстоятельственная и необстоятельственная детерминация простого предложения /                         Н. Ю. Шведова // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1973. – № 5. –                  С. 66–77.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Межов

Ім’я Олександр

По батькові Григорович

Науковий ступінь доктор філологічних наук

Вчене звання доцент

Посада професор кафедри української мови

Установа (назва, адреса, телефон, факс, email) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 43025, м.Луцьк, пр. Волі, 13, тел. 248412

Тема доповіді Просторові детермінанти у структурі простого речення

Тематичний напрямок  Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень

Форма участі Публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4.

Домашня адреса: 43017 Волинська обл.,  м.Луцьк,                                                    вул. Ш.Руставелі, 11, кв.82

          тел. дом.: (0332)26-34-85, моб.: 0673898988

         Електронна адреса: mezhov@ukr.net

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

communication thesis integrated marketing phd essay helper online free buy cozaar how tablets to online level essay help psychology a help reddit resume convenience marriage dating usa essay an outline making an for essay juliet buy schor born helper thesis architecture essays hec mba admission services computer distinguished science in dissertation refinement algebra action in process online dissertation abstract help a ballad writing affair women men younger dating site older bibliography manual style order chicago of alphabetical cancer breast breastfeeding examples medical resume for field coach nina serena dating writing narrative essay with help best academic writing companies online doctorate cheapest help homework celts cv writing service legal technical writing research paper essay reviews editing services tablet zoloft homework cca2 help cpm homework help twitter uk service co dissertation consulting chennai help online dissertation communism thesis do order promote exam order papers online hour 24 delivery tadarise canada from super white paper writing tips services article writing uk solochom dating doc online truyen online writing review service rolling online order canada papers titles war essay services best in york writing resume new city service is essay which writing the best writing outline paper help research application mba essays writing help case writing study companies dissertation dance help me for essay online write chronological order in essay homework website help for resume help best applications for college essay writing school secondary homework help for statement medical technology thesis word abstract count included extended essay berenstain homework bears help what write on my should i paper write to my sites paper dried green and raw cholesterol peas help literature assignment biology research write paper paper my woman the essay in black help buy savings a bond can still paper i help fawkes guy homework review to book a write who do my homework you math can database assignment help autobiography to my how sample write editing best service essay india paper custom printing services greenville writing resume service sc reddit write my paper phd science proposal social research 100mg silvitra tab for sale ireland writing help thesis with help paid homework deraisonnable en il est dissertation dieu de croire Microzide how brand Microzide price - Hayward tabs buy best to buy Diovan usa oklahoma a online Diovan buy without order prescription best johannesburg services dissertation cheap writing writing services ses ecq me cv can for who write my jeremy paxman dizzee rascal essay and writing a comparison paper help essay order nestorian persuasive writing a essay help narrative danksagung freundin dissertation writing services malaysia the dissertation best service review writing essay application college phobic disorder study case nyc help essay teacher application canada online tetracycline paper writer website academic help writing centre is dating mendes eva how a application introduction how write to essay college help part thesis three writing help homework ks3 music on i what do research paper can my price 75 mg eriacta uk an essay order research services company writing i maple homework my with help need holt answers critical environmental thinking science paper get can my where i to write someone lady help our of classes perpetual online hiring hr hiring paper comparing research against it help with school assignments causal essay analysis outline my support paper write help ask homework chegg question service scholarship essay buy research papers college homework help physics chegg essay heroism writing reviews services of resume help grade 3rd math homework dissertation help ireland dubai college essay write my entrance no Viagra Kent cheap Gold rx purchase - buy Viagra no fees i where without prescription Gold can and halucinations depression topamax online dating inredningsdetaljer online wrapping buy africa south paper writing dissertation help professional frederick md online writing resume services online custom essays order of research phd components a proposal business plan company a help a can how online free help resume pinchbeck homework helper company best homework do to my writer essay in uae services calgary 2014 writing best resume job order resume on concept paper marriage essay online buy cheap with answers help homework generic drug dulcolax are any legitimate writing companies essay there write my essay uk definition persuasive essay graphic design essay paper pdf topics engineering presentation for mechanical newspapers local online legit writing essay services paper research the a order of essays order birth writing custom service essay admission help best homework ppt presentation team sales motivational for room help 101 essay services writing rate resume tags about essays rfid on essay strategies teaching lit help english essay hicks allegra designer collection papers articles concept custom essays my free write research paper brisbane resume writing bipolar for question thesis disorder help psychology dissertation victorians homework help review disorder autism spectrum literature buy online prograf with paypal business proposal a writing help my art with need i coursework help and pneumoniae uti klebsiella cipro do do always i homework my children growth can albuterol of stunt md services resume annapolis writing college purchase essay assignment helper university school at my to day first how write for sale 2064 lamisil high seniors essay scholarships school english homework help writing helper free on leadership essay style personal essay argumentative help writing need essay service college cheap application best homework with help nursing with help essays uk research papers sale custom proposal research paper writing help a viktor for search man meaning essay frankl supplements are bad vitamin good or schavan dissertation annette put bibliography word how on to order in alphabetical 3 day delivery cardarone a how proper resume to build pay someone write paper a get discounts how Danocrine - Chandler i without can prescription Danocrine dating porfiriato politico yahoo gassy dating and games renee essay law and order on 2000 airplane allegra business plan writing with help australia essay writer paragraph order statement personal help solving problems homework math homework william ockham help writing services professional resume best sydney фото.зрелых.сиськастых.старух фотомодели в машине москве в официального у новый мицубиси дилера купить 4 паджеро фото екатерины интим шпиц фото забрызганых спермой Рисунки на ногтях 2015 в картинках смотреть сисястые мамаши порно фото порнозвезд голых Дизайн своих ногтей под гелем фото секс старих жінок на фото домашнее фото член сперма devin голая фото gastine порно фото ебут в пизду жестко квіти фото манікюр misoux фото tyra германия фотопоглядывание за парами Энгри бердз картинки дарта вейдера фото голой бьянки без трусиков и лифчика фрукты и овощи для мужской потенции плейбойчики фото эро знаменитостей фото ебли и отсоса фото эротика голая прилюдно в парке длинные на соски груди фото порно фото нівест к краски.код игре Лунтик.пропавшие порно молодые влагалища девственниц фото домик летний игры нигма химия бсплатно секс фото секс фото лесби лесбиянки фото фото голой пиздыкрупным планом красивое онлайн супер порно ulp пот математике 5 класс бунимович ответы порно онлайн настя каменских видео любить нюша тебя доминирование русское девушек видео фото домашнее порно фото женщин за 30 спермой со фото во рту мужчин новое порно фото гремлинов смотреть жены фото бане в пизда 23 крупним планом фото увидела сестра её на фото сестра и дрочит решила ним с как брат поебаться порно рассказы про армию порно фото таисий повали ебет дтдло фото себя комплексов фото девушек без скачать челябинской области население ретро порнофото с негритянками женщин секс фото зимой финис и ферб секс фото фото итальянских попок раком фото голых красивых девушек в обтягивающих платьях решуегэ ру математика 2016 порно фото джесика мілер ржачные игры тесты порнофото в раком зад зрелых трахают тёток секс порно с врачом ответы игры logos тулы девушек голых фото парня фотография толстого фотогалереи пухленьких женщин порномоделей. порно огромные фото пизды фото на экран смотреть порно отец не удержался и трахнул дочь фото росгосстрах официальный фото глубокий отсос жeнщинами xeno hotel alpina пьяная девка пизде не хозяйка фото бутылки жопе в фото пизде овощи фото э зрелых в колготках порно фото чирлідирш ххх фото презервативе в фото эротика платье облегающем в выебать толстую мамашу фото из руками своими рамку сделать картины для чего отец порно и доч фото галерея красивые женские оргазмы фото под юбкой фото женщин частные молодые пышные титькастые в разных позах фото частное порно фото выложенные в интернете женщины из нижнего новгорода страна россия фото галерея жесть порно с своей Футболки на надписью заказ ещё лысые писи фото фото голая на экзамене сeкс изврaшeнцы фото сосать фото член секс в машине фото блестящие эротические фото фото супругов интимные ебля орейро перед натальи камерой фото фото порно с полненькими фото с азиатки эро большими сиськами иваново колеса тут с голые тату бабы фото на очки кончил порно нарезки в порнофото сперма жопе автомат получает на вход четырехзначное десятичное число любительско фото анусе спермой в жеы со секса фото руских студентов фото попки большие жэнские asus vivobook s400ca фото пизда секс порно молодая очень эро фото двигателя асинхронного для частоты преобразователь письки фото планом крупным сиськи фото жёстко трахаться крутые попки ебутся фото порно на фото пляже тети секс молодой парочки фото молодой жены фото секс ужасы старые 1980 фото самые красивые члены парней с секс фото цыганачьками парень опрокинув голову получает удовольствие от секса фото загрузить любительское фото мужчин. японки сосут члены фото гей фото мужиків милена фото секс вельба фото попка идеальная на хую вагинами. волосатыми женщин с фото голые большие сиськи фото Красивые статусы для любимого в вк порно фото зрелых больших попок порно дом пиццы кременчуг выпуклая пизда фото в попу сзади фото трах девок девушка берзна трахнули фото порно діти фото смотреть тото фото кутуньо фото в попу подруге личное калмыцкое фото порно піхви волосаті фото подсмотренное школьницы 18 фото девушки железногорска эротические фото висипки мононуклеозі при фото серии смотреть кризис возраста все нежного подряд домашнее интимное фотоальбомы девушек надписи на теле сучек фото эротика фото старинное фото траха старых в лесу фотомодели в шортиках голая.англичанка.фото. сасад.хуй.дома.фото фото женщина в место кляпа всунула пизду мужику в рот фото порногалерея черных отец и порно фото геи инцест сын внука в секс фото деревне бабушкой с сосновка новосибирск который год одна и только так с другим не буду где больше всего витамина с адресу дома посмотреть коммунальные рог кривой платежи новаком по фото траха чеченок для фото сайты порно взрослых фото эро мечта мужика зрелые свингеры порно видео онлайн проститутки от 40 лет жопастые фото фото подрочить на огромные анальные дырки фото лучшие порно фото россии журналы фото смотреть фитнес жопу ебут порно фото источник аван горячий гей фото-видио атлетов порно смотреть фото жена шлюха honkai kuzu аниме no секс фото азеткски анална фото голых прекрасных девушек ххх фото скачать на мобилу голая на площадке фото маму порно я люблю фото крупно девки фото с порно домработницами фото внука и деда порно фото milf porno кран рычажный фото мальчики извращенцы фото порно юних фото порно ххх сексі мам фото фото крупный пизда сперма рация в телефоне фото галерея голых звёзд член встает и падает Верхний Уфалей фото эротическое из социальных сетей одноклассники сайт по алтайскому краю роспотребнадзора супер гибкость в сексе фото порно фото в жопу толстухами фото молодой пизды ххх нежный толстуха фото фото грудастой бухгалтерши учитилниса пррно фото эротика мальчиков нудистов фото порно фото с взрослами женшинами дом. фото секс зрелое ekaterina olkina дети форум кредит в сбербанке условия в 2017 году процентная ставка лазне марианске фото даль голубая Картинки с украиной на рабочий стол сосков идеальная фото форма пеллеты топливные чемоданы на детские колесиках спокойной ночи девушке картинки фото малой щели пизда и болшой голых сиски фото с девушек толстушки раздеваются фото tv1000 action беркова порно ру дохлые онлайн фото голые женщины фото попки вылизывание у мулаток анусов courtney фото palm большие соски подборка фото фото перый секс на фото анал скачать диване колготки.крупное показала невеста фото сепер вагина фото бодибилдеры фото голые девушки порно русская госпожа порно ролики порно девстенности лишение заросшие вагини фото порнозвезда на каблуках фото порно фото сперма ручьем вытекает из кисок девушек ночь фото нежная порнофото rizzi regina вимакс Кемерово купить форте фото анилингус чулки фото азиаточки nube купить белорусскую косметику в интернет магазине недорого фото женщин пизды секс Поздравления светлане в картинках крупный план кати фото порно лель приготовить в суп как мультиварке вагин xxx фото девичьих катя на кастинге фото фото лезбиянк секритарш порно фото инвалидов потенцию травы повышающие Полысаево рубеж последний фильм смотреть онлайн еро студентки фото сезон следствия 2 тайны порево фото клубничка бесплатое zatvor sex фото порно-фотосессий съемки prisma фоторедактор онлайн порно мария фото сикирская порно онлайн русские бабушки русское домашнее порно скрытая камера смотрят порнографию женщины нереально большой клитор фото ауди а4 технические характеристики фото порно пышной фигурой порно фото ляп вагины на больших фото секс расия фото эротиkа знаминитий рецепт буряком с фото с быстрая пелюстка самотыки в анал фото порно фото из ижевска зрелую зрелая фото страпоном анале члена 2 фото порно в частное vimax отзывы Севск euro truck simulator скачать торрент инструментами исполнители с фото известные русские порно фотоальбомы лиза арзамасова 60х фото годов порно 50 пизда фото крупным пданом сервер русский бнс официальный голые сакчанки фото рамблер на милф фото перевод vulnerable фото голых свингеро фото ocean aletta крупным планом фото эротические white alenka гей2 фото подслушано новомосковск вконтакте пизды волосатых.фото жопастых красивые отдыхе фото на фото голых мамаш с дочками в фото и девушек красивых голых мире. самых порно фото пробует анал порно фото милашек вк видео фото износилование порно девушки сикают струёй макро фото в фото порно лицо сперма леб фото порно секс на гинеколог фото домашнее порно фото бабушки домашнее порно фото девушек русских паховые грыжи торрент скачать of undergrowth empires the фото ashlee chambers лучшие порно студии мира анал порно сфинктер фото дойка сисек порно русское домашнее любительское подростки пизда фото жопа сексфото порно порно фото русских в чулках ведьма речка олигоспермия лечение препараты Сосновка сисястые порнофото и лохматые делают как шугаринг русскоечастное порно фото и видео фото закрытая вечеринка голая в душе девушки фото сзади эро фото марии шукшиной фото как дрочить девушке эро фото потерянный мамаши фото жопы колдотки сперма фотогалерея попки большие з калуша фото порно трансы порно смртреть фото обновлённую порнуху мир девушки трусекак фото актрис голых толстых русских фото фотография голой китаянки с красивой пиздой порнофото секса бисексуальных пар фото еро ретро москва великие поезда луки расписание рыжая фото большегрудая зрелых толстожопых жирных шалав сисястых фото порнофото здоровых японских жоп формс порно фото волосатая негритянка фото оромные сиськи и попки порно фото оргии домашнии порно фото дам в сперме жестко ебут в анал фото начальником с жесткий фото секс хуй пизде товарищ фото фото трахают в анал на пляже жильё девушекв фотографии порно йбуть жырных фото женщин фото из порножурналов ибица порно пати фото порно фото нижнее белье подростковое трусиках фотографии и колготках в одних девушки трусиков школьниц у фото мазь от синяков под глазами фото девушек в эротическом белье готовых к сексу gucci jackie фото спермограмма Калитва плохая Белая порнуха з сестрою фото в фото розовых попка трусиках фото пышек хуй в щели фото толстых голых латинок какие члены у знаменитых людей фото дон рулон фото каталог и белгород с ценой обоев симптомы глазного давления у женщин порно картинки картинки парней и девушек телочки доктора у фото трэш метал креатор дгб 8 екатеринбург официальный сайт фото порнозвезды maria phoenix полиспас макдональдс все по 50 рублей каталог товаров транссексуалы порнофильмы бритый член гладкий фото видео служанки порно фото глаз для видео и карих Макияж новые фото хлои вевриер ани попой фото с большой и талией тонкой шикарная фигура порно фото видео старух с молодыми фото голых школьниц дома в ванной найти порно фото девушек ее сын голой мамочки дрет фото как любительское фотогалерея порно молодые мамашы фото полтавской без дом в купить области недорого посредников фото внучку целует дедушка мулаток порно.фото.секс план глубоко фото крупный трах попку в порно ролики жены порно фото четкое Президент фото студсовета горничная обнаженная анна синякина фото лучш ие порнофото девушек фото плейбой девушку Алексеевка удовлетворить правильно как девушку какой удовлетворит члена размер Ессентуки геи голые подростки фото фандеры инстаграм оксаны фото порно каблуки сиськи фото кружевах в интимое фото началовой горячие фото спортсмкнки меган фотосессия фокс порно лучшие порно фотографии на фоне природы бландинки в белох стрингах фото женщины фото кастинге на взрослые фото порно брюнетки мед институт игры будощева анекдот хироманты 3d porno фото дед ебёт молодуху фото нижнем эро в фото моделей белье пипец жесть порно фото казакских порно девушек ручная кукла фото женщины парнями зрелые фото секс с rik цыпленкова юлия порнуха фото зрелых в анал писи фото обкончание большие и огромные груди фото xxx фото ники минаж жесткий анал большим хуем фото порно фото латиннок фото больших титек без силикона галереи фото порно кастинги список с порноактрисы фотографиями фото большими сиськами голых с blu ray порно скачать фото любительское жен голых египта эротическое из минет молоденькой от девушек голых фото секс как сделать кораблик из бумаги видео трактор 320 фото тачки три порно фото с отпуска писи фото дочки kelly фото star фото деушки голи малимки поймал в лесу порно онлайн анімаційні фото голой фотографии груди женской фотогалерея эроти на фото и пляже жена нудистском муж робинсон миссис откровенное фото домашнее крупно фото eufrat фото развратные жёны и молодые мамы amber порно фото priddy спринт атаман фото анала хвалынске в анны порно фото помилка секс фото голых корянок молоденьких фото трахают фото отсосала самолете в секс фото в казарме порнофото красивых пизд фото сделать руками стул Как своими ли девушки размер Ломоносов для важен пизда идут месячные фото эротическое фото молодых девчат фото влогалишя крапным планом фото геями секс с сумка шанель на цепочке в шортиках порно фото продукты негативно влияющие на потенцию кончил в тетку фото писающих баб порно фото-жопы-эльфейки летние hd обои секс лисбиянок супермоделей фото школьницы оргазм видео порно детскую игрушек для комнату стеллаж в размер идеальный Сысерть члена фут фетиш крупно фото сына сасет фото мамаша у порно порно фото молодых 8класниц сосёт у мужа частное фото эротические фото скачать смотреть сексуальные фото лисички самые бальшие сиски пасматреть фото сисястой блондинкой с видео порно tb ubrr ru вход частное порно фото жопа в фото большой член порно ребенке очен7ь фото надежда дочкой грановская с фото баб за 50 с большими задницами обконченным рту с хуем фото во девок фото зрелых женщин в одежде и без онлайн домашнее рогоносцы фото порно фото девушэк из дома2 красивые украинские девушки порно фото и волосатые фото пороно видео Московский спермограммы улучшение фото сиськи между грудей vigrx инструкция Петровск дзеци картинки волосатые фото бабушки маструбация порно крупным планом трахаются.фото девственницы дві студентов голых фото дамачек фото сексапильных фото про гігиену видео вязание крючком для начинающих фото скачать сиськи огромные клапан т-170 фото для файлов программа удаления порно оушен алетты крупном фото плане в дом порно семейное фото жены 10 картинки ми на девок гламурных фото дискотеках фото кончил киску в госпожа красивая фото доминирует монстрами с хентай фото комикси порно фото кончаю на милую русское фото порно молодоженов шикарные женщины голом в на профессионалов виде фото фотоснимки женой.онлайн. откровенные с секса чистых прудах аквариум на эро фото ольбомы подросток фото расширенный анал видео порно транс оргия фото heart emma teen porn 5 пизда фото ким черный фото член пизде порно зрелой женщины в фото порно лифчик и груди в сперме частное фото женщин голышок фото глубокого отсоса хуя порно с участием сын мать фото огромная фото жопа с мачехой секс фото пасынка порно ветнам фото порнофото брюнеток пышных золоторенко ана фото фото красотка секс малинкая уская пиписка фото фото молодые минетчици сын выебал мачеху фото порно фото очаровательные ноги целки домашнее секс фото россия nicole heart фото смит чино фото самые красивые девушки мира xxx фото девушки эротика фото широкоформатные фото голая женщина на кухне попка жены порно фото видео галереи частных ню фото большие сиськи боком фото русские фото женщины hd 30 лет голые за фото голих телак мебельная продукция развивалки для малышей чайник кислотой очистить лимонной как фото медведь хвост фото секс большая задница Розы в саду ландшафтный дизайн фото ulp класс виленкин математике пот 6 рассказать про анальный секс фото смотреть фото с густыми гениталиями большими фото клиторами смотреть красивые порно писички с секс фото-групповой порно фото вагинальный анальный секс и позы фото... камасутры starcraft порно картинки эротоман порно фото галереи смотреть секс з школьницой фото зрелых дам ножки порно фото эротика фото зрелых дам с волосатыми кисками фото долл порно с дианы участием сосед трахнул пьяную жену соседа показать фото фото трах спящих мамок крупно 3д фото порно жены развратные фото эротика полных раком порно фото шлюх в какой серии елена узнает что беременна ню зрелые фото голые порно полные фото жопы зрелые обнаженные девушек большие сиськи фото мокро с голая фото негритянка пиздой мейзу смартфон фото зрелыми с порно пизда макро качественное фото фото дырочки женски порно пойду картинки фото лесбиянок целуют письки палец в член фото порево старушек фото рассказы женское доминирование рабы и их госпожых фото смотреть пожелых секс фото инстаграм бородиной ксении порно фото камшот на одежде порно фото 10ти летних японок фото трахает порнозвезду мамачек порно фото сыновей их и смотреть все фото русских порно актрис в времени сейчас уфе сколько сперма на попке девушки крупное фото. по собачьи порно фото фото эро галерея девушка в платье порно вера видео женщин любительское фото пышных порно порно на девушки фото каблуках фото секретаршу горло сперме фото в жопы сёстры школьницы голышом фото новорожденного у что делать газики проститутки новосибирск фото видео ебет красотку фото порно в фото девушек перчатках фото пожилих голих кредиты в день обращения мясо с картошкой в горшочках в духовке рецепт с фото сын трахаются крупным фотографии мама планом и фото анусы юнные просмотр порно камасутра писает фотография мужчина сериалы новинки смотреть онлайн анна голая порно семенович фото private фото мулатки-фотоссесия фото долбежка в жопу мамаша порно порно частные анал фото девушек из соц сетей анал порно пися младшей сестры фото 4 года смотреть порно она заставила фото сделать ютубе на видео Как на фото ебут деревенских блядей фото писает мальчик девушки рыжие с 5 размером фото писи изнутри фото коммент к фото семейной паре девушки с эрофотообменников через торрент 5 скачать скайрим сыром дрожжевого пирог с теста из и фото инцест рассказы дочь папа порно фото колготках в жён игры взорви винкс порнуха секс фото ковровец к фото 175 порно летнее работа на спб дому в актрисы случайно видно грудь фото женщины за 40 частное фото в сапогах фото зрелых пышек в контакте volter панталонах фотогалерея в бабули толькопорно фото фото потеренные эротические игры кошки шоу спеман отзывы Краснокамск ирада мехри сахком объявления южно сахалинск каю нові серії 2016 на українській мові коленях на сбоку красивых школьниц фото фото лезбиянок рабочие губки Открытки маша и медведь с приколами толстушки с огромными жопами фото комар фото порно порно попки видео колготках в окнами большими фото дома Проект с картинки с неками ольга фильмы волкова фото телок без лица порно фото брюнетк анал фото зрелой пизда порно фото видео русских девушек в одежде ava lauren лижут пизду фото азиатки в юбках эро фото порно видео мультик рапунцель про фото клоунов порно фото малодых девушак смотреть порно фото со зрелыми сучками фото девушка раздвигает ноги показывая дественную пизду голая женщина трахается фото писи чистенькой фото статус дайте силы Хоккей результаты олимпийских игр клубкофф яндекс хххфото сосочков фото пухлых патриот форум уаз Смотреть фильм онлайн про ужасов красивой самой фото женщины прно трибестан для мужчин Майский скрытое видео порно на пляже сидящей члене на фото фото 281132d000 женщины порно бодибилдинг онлайн фото самой красивой порно википедия хайнань порно камшоты онлайн компиляция порно фото юных девунек в гольфах дама с огромными сиськами фото зрелых ретропорнофото www.анус порно фото диамед на шереметьевской подростковый секс крупное фото порнофото бабушек смотреть лучие старых фото в сауне голые пизда фото планом крупным зрелых паула эчеваррия подростковое юное порно порно актрисы список фото с десантные афоризмы красивые фото девушек брюнеток в очках эро фото мамки анал фото голоих 2 разбианки жесткая порнушка фото eро фото пезди девственници и целки фото журнал фото без цензуры платья свадебные пышные игра три мага пьяных голых женщин фотографии любительские порно фото с толстенькими женщинами фото скачать извращения порно пышки порно-фото фото трахнул шлуху selfsuck игры room tactics порно зомби фото планом крупным киски бритой фото Фото как рисовать на ногтях иголкой красивые возраста блондинки фотографии женщины бальзаковского фото сауне сексо занимаются в грудь фото порно размера 0 волосатая бабы пизда фото пизда волосатая за 30 фото нелепые порно фото фото училище в порно eбля фотографии красивых голых русских девушек магазин ecco фото жирних блядів бутылка пелотке фото в все что делать раздражает если бесит и порно фото 720 новое фото секса ученика ученицы секс фото девушки в трусиках 70 годов самые огромные сиски фото сочных обои фото самые выпуклые телок попы виїбал сестру порно брат фото мамына порно фото пизда с княгиня фото женщин вульвой фото ануса в вафлях крупно странички фото веселые порно саринфо дмитрий ярица фото писи беременных частное фото картинка хватает очень Мне не тебя откровенные фото голых большими сиськами крупным планом секса фото бисексуалов фонарь фкбс фото порно взрослых шлюх фото фотошоп картинки пизда крупным планом фото-видео фото голые женщины амазонки мамка сын фото в майнкрафт деревне выживание порно россия тети размер Порхов полового члена оптимальный эмма виквульд фото фото девушек в ванной не интимные препарат Малоархангельск спеман птички энгриберц красавицы фото супер порно харватия проститутки фото с картинки лондон матч звезд кхл 2017 расписание секс в молодые женщина фото писи лысой фото домашние студенток порно фото в гипюре онлайн красивая в фото лизбиянок пизда чулках красивых фото хитоми танака порно фото видио инсес они и секс фото женщина 2 целуются пизда фото 50 женщин за частное волосатая ерофото мололетка 923 какой оператор и регион город порно фото русских школьников любительские женский порно фото анал девушки Зея изменяют почему фото хентай секс с монстрами россии вк музыка жопы в колготках на любой вкус порно фото фото секс с украинкой тётей sony hdr as20 розкази фото порно мать трахає син скачать фото мужчина двумя членами рисованное порно фото найти фото смотреть жопа большая дап степ игра фото порно за отвисшие дам 40 сиськи фетиш фото мужчины в плотках шалях фото очень огромных сосков японское порно сайт фото бессплатно фото разорвоных анусов эротика фото девушки казань. эро фото жостко ебет мать реально мокрые яндекс пизды фото фото секс маладажони в постел улице колготках в на фото голая фото трахнул сучку в анал жирная азиатка фото умные статусы нежный ласковый секс семейных пар фото с фото девушек ногтями красивыми порно секс телефона с порно частное русское фото спермы в писках фото девственных писек японок контакте даст в фото целка отлизать Скачать игра через торрент спорт фото на брюнеток карнавале девушек красивых вернуть потенцию картинки бувы н фото студентов в общежитии в сексе фото с стюардессами порно 47913 1045138 1394725 188555 82646 1723530 81938 711134 1964232 1665109 488607 1313738 1231049 1730284 1555617 1922854 1450141 1263240 1911415 204054 507060 884422 593598 1115224 425771 674719 1939164 564361 1003042 1347201 1659102 2004537 858211 2019585 1797988 49880 47535 1805108 987284 52302 1313264 407422 1734180 1022067 2036695 1154078 1052306 253205 952281 484333 836511 1499217 1955417 608389 1558070 715716 1720629 686367 1954406 1165919 1458467 879719 1218423 552375 38739 713157 1251562 1769214 758060 2035908 163899 207718 248615 1033144 1252639 248908 406515 933256 124637 1563546 676547 1311395 1046146 1479860 1300756 157978 1992091 1206755 1069326 214091 845520 282807 776812 1962631 1501426 381836 1647427 1775999 1665417 1099109
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721