Просторові детермінанти у структурі простого речення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.161.2’ 367.333                                                               

    О. Г. Межов

Східноєвропейський національний

 університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

 

Устатті систематизовано і комплексно проаналізовано просторові детермінанти в структурі простого речення. Виділено семантичні класи. Описано центральні й периферійні морфологічні засоби вираження у зв’язку з семантичними різновидамиюПростежено можливі вияви локативної транспозиції відмінків, прийменниково-відмінкових і невідмінкових форм. Установлено специфіку функціонування просторових поширювачів у комунікативних позиціях теми й реми.

Ключові слова: просторовий детермінант, предикат, локатив,  відмінок, прийменник, ускладнене просте речення.

 

В статье систематизировано и комплексно проанализировано пространственные детерминанты в структуре простого предложения. Выделены семантические классы. Описаны центральные и периферийные морфологические средства выражения в связи с семантическими разновидностями.Прослежены возможные проявления локативной транспозиции падежей, предложно-падежных и непадежных форм. Установлена специфика функционирования пространственных распространителей в коммуникативных позициях темы и ремы.

            Ключевые слова: пространственный детерминант, предикат, локатив,  падеж, предлог, осложненное простое предложение.

 

In the article systematizationand complex analysis of locative determinante in the structure of simple sentence. The semantic classes are selected. Central and peripheral morphological facilities of expression in connection with semantic varieties are determined. Possiblemanifestations of locative transposition of cases, prepositional-case and no the case forms are traced. Specific of functioning of locative determinante  in comounicative positions of theme and rema is set.

Key words: locative determinante,  predicate, locativ, case, preposition, unelementary simple sentence.

    Проблема детермінантів не має в сучасній лінгвістиці однозначного розв’язання, хоча висловлено ряд аргументованих думок на користь їх виділення як специфічних другорядних членів речення у працях                        Н. Ю. Шведової [13; 14], В. П. Малащенка [9], С. Д. Кацнельсона [7],                              Є. Крижижкової [8], А. А. Каминіної [6], І. П. Распопова [10] та ін.  Дослідження вітчизняних учених, зокрема І. Р. Вихованця [2], А. П. Загнітка [5], І. І. Слинька [11],  М. І. Степаненка [12], які стосуються специфіки просторових детермінантів, їхнього функціонування в українській мові, все ж не дають вичерпної відповіді на важливі питання системності, визначення їхнього статусу, семантичних і структурних особливостей, встановлення класифікаційних ознак, варіативності.

    Мета статті – здійснити комплексний аналіз просторових детермінантів української мови, визначивши типи їхньої варіантної структури та специфіку взаємодії семантичних і формальних ознак. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: встановити диференційні ознаки просторових детермінантів; визначити їхнє місце в структурі простого речення; обґрунтувати роль прийменників і відмінкових форм у  вираженні  відтінків просторової семантики; виявити специфіку дериваційних процесів у системі просторових поширювачів; окреслити сукупність морфологічних варіантів просторових детермінантів; визначити їхні комунікативні варіанти.

    При з’ясуванні природи детермінантів повинно йтися передусім про визначальні їхні формально-синтаксичні й семантико-синтаксичні особливості, про відмежування їх від форм, прислівний зв’язок яких зумовлюється семантико-синтаксичною валентністю предиката, а особливо від форм, що поєднані з опорним словом невалентним, вільним підрядним зв’язком. Найголовнішою ознакою детермінантів є їх вторинність, похідність, трансформаційна пов’язаність із структурою складного речення. Дериваційну базу деяких різновидів простого ускладненого речення становлять складні речення, від однієї з предикативних частин яких шляхом згорання утво­рюються детермінантні другорядні члени речення [4, с.16], пор.: На жнива Архип взявся до праці  (У.Самчук) ¬ Коли почалися жнива, Архип взявся до праці.        

             Субпозиція детермінанта як другорядного члена речення характеризується залежністю не від окремого слова, а від предикативного ядра (присудково-підметової основи речення з валентно пов’язаними з присуд­ком другорядними членами речення або головного члена односкладних речень з його валентним потенціалом). Детермінантам притаманний слабкий підрядний зв’язок із предикативним центром, що засвідчує більшу їх синтаксичну автономність [3, с. 236]. У позиції детермінанта перебувають здебільшого прийменниково-відмінкові форми, морфологізовані прислівники і дієприслівники з адвербіальними значеннями часу, причини, мети, умови, допустовості, порівняльні тощо, які співвідносні з відповідними функціональними різновидами підрядних частин складнопідрядних речень. Це найпродуктивніша група де­термінантів, що засвідчується більшою морфологічною різнорідністю їхніх форм.   

   У формально-синтаксичній позиції детермінантного другорядного члена речення можуть функціонувати і просторові поширювачі, які залежно від синтаксичної позиції в реченні можна поділити на вихідні (первинні) та похідні (вторинні). Первинні функціонують в семантично елементарному простому реченні та перебувають у валентній рамці предикатів стану-локативності, процесу-локативності та дії-локативності. У семантичному плані це семантеми із значенням місця, напрямку руху і шляху руху. У таких конструкціях прийменники як аналітичні синтаксичні морфеми, які перебувають між предикатом і відмінковою формою, прилягають до локативних предикатів, виступаючи в ролі дієслівних постфіксів.        Своєрідність похідних (вторинних) просторових компонентів полягає в їх ускладненості предикатними значеннями та функціонуванні у валентно не передбачуваній позиції семантично неелементарного простого речення (детермінантній з формально-синтаксичного погляду, що залежить  від предикативного ядра). Просторові детермінанти поєднуються з предикативним ядром речення зв’язком прилягання.

    Семантичне ускладнення просторової семантеми в детермінантній позиції зумовлено такими особливостями: внаслідок редукції власне-просторових (бути, перебувати, опинятися, знаходитися) і просторово-процесуальних (сидіти, стояти, лежати, висіти) предикатів дієслівний постфікс (прийменник) приєднується до локатива, надаючи йому синтаксичної автономності і збагачуючи  семантичними предикатними відтінками. Утворені прийменниково-відмінкові форми з просторовим значенням у формально-синтаксичній детермінантній позиції є результатом  об’єднання двох простих елементарних речень в одне просте ускладнене [2, с. 177]. Вторинні локативи з просторовими предикатними відтінками представляють вихідне елементарне просте речення у структурі ускладненого простого речення, яке звичайно виступає в початковій позиції речення, виконуючи роль детермінантного другорядного члена речення.  Пор.: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б.Олійник)  ← Я був у  баштанах + Я стрічав північ. Крім просторових значень, вони виражають якоюсь мірою семантико-синтаксичні відношення між елементарними простими реченнями, здебільшого темпоральні, про що свідчать трансформації: Я в чужих баштанах стрічаю північ…(Б. Олійник) ← Коли я був  у баштанах, стрічав північ.

     Перетворення аналітичних дієслівних синтаксичних морфем-постфіксів на аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники стосується лише статичного, а не динамічного різновиду локативності [1, с. 81]. Просторові прийменники  статичної локалізації (контактні та дистантні) із семантично нейтралізованими місцевим, родовим та орудним відмінками передають значення місця, ускладнюючи просторові значення різними відтінками: позначають контактну внутрішню локалізацію, контактну локалізацію з поверхнею просторового орієнтира, загальну дистантну локалізацію, локалізацію за ознакою близькості щодо просторового орієнтира, локалізацію по колу, локалізацію між просторовими орієнтирами, локалізацію щодо горизонтальної або вертикальної осі,  а також  дистрибутивну контактну або дистантну локалізацію.

        На контактну внутрішню локалізацію вказують аналітичні синтаксичні морфеми-прийменники в з місцевим відмінком і всередині, посеред, серед з родовим відмінком, напр.: У стайнях ревла прив’язана худоба, душачись у диму і згораючи живцем (О. Гончар); Джмелі спросоння — буц! — лобами! Попадали, ревуть в траві (М. Вінграновський); Раптом десь всередині будинку заграв ба­ян і почулася пісня (О. Гончар);  І росте посеред замку квітка, в пуп’янку закрита... (Леся Українка); Зголоджений, я падав серед лісу і руки дряпав об трухляві пні (Л. Костенко); Так! я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні (Леся Українка). Значення контактної локалізації з поверхнею просторового орієнтира передають прийменники на з місцевим відмінком  і  поверх, зверху з родовим: О, квіти на личеньку зразу зацвіли (Леся Українка);  О, не словами уст, але словами рук співати будем пісню на життя порозі  (Б.-І. Антонич); …то співають на могилі «Заповіт» у Каневі (Д. Білоус); Отаман Гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів (Л. Костенко); Лижi тодi не провалюються в снiг, а легко пливуть поверх снiгу (О. Вишня). Із цими  двома значеннями тісно пов’язана похідна від них семантика дистрибутивної контактної локалізації, яку окреслює прийменник по з місцевим відмінком, що відтворює місце на поверхні або всередині об’єкта: …улітку рясно стелеться [барвінок] низенько по землі (Д. Білоус); І, поки по гаях кричать сичі, По болотах скрегочуть млосні жаби, Шепоче тьма і стогне в снах Дніпро... (Є. Маланюк); По зволоженій траві мигає вогонь ліхтарика, мабуть, відшукує недавні сліди (П. Воронько); І, як печаль одвічна, двоєдина, душа Раїни плаче по церквах (Л.Костенко).

     Прийменник поза, рідше за,  поєднуючись з орудним відмінком, у складі просторового детермінанта може позначати загальну зовнішню дистантну локалізацію щодо просторового орієнтира, напр.: І, нарешті, що скажуть вони для нього, який житиме в третім тисячолітті, десь поза межами нашого буття? (О.Гончар); Та ні, он же кінь його поза дубами бігає (П.Тичина); В Тимка сипонуло морозом поза спиною (Г.Тютюнник);  Поза княжим двором небезпека зникне(П.Загребельний); – То яке ти маєш право продавати такі коштовні речі поза цехом? (Р.Іваничук); Допізна блукали вони поза радгоспом (О. Гончар).

         Різний ступінь близькості  щодо просторового орієнтира виражають прийменники біля, коло, побіля, близько, близько від, поблизу, неподалік, неподалік від, недалеко, недалеко від, при, з яких прийменник біля з родовим відмінком закріпився в гра­матичній системі сучасної української мови як основний засіб вираження загальної просторової близькості до предмета, а прийменник при з місцевим  вказує на найбільшу близькість до просторового орієнтира, решта прийменників у сполученні з родовим відмінком  диференціюють відтінки просторової близькості. Пор.: Біля могили росла одненька груша-дичка(М. Вінграновський); Гомонить живою казкою біля школи Сад поетів (Д. Білоус); І купався коло млина, і лежав у піску… (І. Драч); На цім боці, близько мосту, важко дихав паровий млин  (А. Головко); …троянчани не купаються навіть поблизу нього [виру] і всіляко обходять прокляте місце (Г. Тютюнник);  Спиняються неподалік від хати голови сільради Кіндрата Яремного (Є. Гуцало); Тут, на станції Крести, недалеко від Пскова, він зустрів знайомого (О. Іваненко); А прадід купався при березі (Ю. Яновський).

      Прийменники навколо, довкола, навкруг, довкруг, круг з родовим відмінком, позначаючи ло­калізацію в просторі з усіх боків просторового орієнтира, оформлюють морфолого-синтаксичні варіанти просторового детермінанта, ускладненого семантичними відтінками орієнтації по колу, напр.: Я дзиґою крутився навколо нього, тицяючи кулаками і відскакуючи (В.Нестайко); Та німує хата і все довкола неї (М. Стельмах); В козацькому таборі, навкруг фортеці, копали щанці (Н. Рибак); Морозний острах торкає серце, коли вони крутяться довкруг попелища (В. Барка); …а далі навкруги частоколу повиростало чимале терня (А. Чайковський); Так, немов зійшлись усі віки, Стали округ пісні в оболоні (Б.Олійник); Кругом хати снують бджоли (І.Багряний); Вечеряють круг столу (А. Головко).

      Прийменники між, поміж і проміж, поєднуючись з родовим або орудним відмінками підкреслюють дистантну ло­калізацію, місце поза внутрішніми межами просторових орієнтирів: Лисина оріонця теж між ними поблискує (О. Гончар); А майстер метався поміж нами, воркотів лагідненькі слова (Г. Тютюнник); Шепоче вітер поміж віт (В. Сосюра);  а проміж них виринав він раз по раз (О.Кобилянська).

         Велика група прийменників уточнюють дистантну щодо просторового орієнтира локалізацію на горизонталі або вертикалі. Порівняно з формами вертикальної локалізації форми горизонтальної ло­калізації членують простір більш диференційовано у значеннєвому плані. У рамках горизонтальної орієнтації наявні шість груп прийменників, що позначають:

         а) місце перед просторовим орієнтиром та різновиди цієї ло­калізації (прийменники перед, поперед, попереду, проти, навпроти, на­проти, супроти, насупроти, спереду, просто): Перед ним поважно ступало з десяток кіз (В. Шевчук); – Поперед нас потяг стежку і нас піджидає (В. Барка); Спав він на лаві проти вікна, до покутя (А. Головко); Навпроти  свого ліжка перебирав якісь записи Степура (О. Гончар); Кіннотники далеко спереду загону доспівували десяту пісню (Ю. Яновський); Тяжко опустився на солому й широко відкритими очима дивився просто себе, в стіну (І. Багряний);

          б) місце за просторовим орієнтиром (прийменники за, поза, позад, позаду): За стіною скрипка грає (П. Тичина); За чорними кущами переярку підморгували вікна передмістя (М. Бажан); А тим часом шаланда пройшла поза купою очерету й випливла на Кардашинський лиман (Ю. Яновський); Надбігає до болота [русалка], бризкає водою з пальців позад себе через плечі (Леся Українка); Кричать позад нас мартини (Ю. Яновський); Позаду олешківців рівно одбиває ногу ще й матроський загін (Ю. Яновський);

          в) місце з бічної сторони і поблизу просторового орієнтира (прийменники поряд, поряд з, поруч, поруч з, обік, обіч, побіч, побіч з, збоку, збоку від): Поряд нього жив другий активіст (В. Барка); Нащо співали в бурсі чи в архієрейськім хорі, та поряд з оцим чорнуським дядьком ті славні півчі (Василь Шевчук); Більше року довелося мені працювати поруч Івана Кириловича (В. Дрозд); – Він стрепенувся, а Андронаті повалився обіч його на землю (О. Кобилянська); Обіч ґанку, під вікнами, сягаючи вершками зеленого залізного даху, яріли мальви (М.Олійник); …а збоку мене брели сторожі моєї душі: доктор і дегенерат (М. Хвильовий); Трохи збоку од гурту втомленою, але сягнистою ходою йшла висока білява дівчина (Ю. Мушкетик);

         г) місце з обох боків пред­мета (прийменники обабіч, обіруч, обіруч від): Обабіч шляху вставали височезні пожежі, на сході за Дніпром чути було далеку канонаду (Ю. Яновський); Обабіч шляху поле захаращене кістяками спалених машин, розбитими танками кількох систем, побитими возами (І. Багряний); Обабіч шляху, як море, грали безкраї панські пшениці, шуміли стиха вже золотавим колосом (Василь Шевчук); Двоє осавулів випростались обіруч крісла, а біля входу завмерли козаки з оголеними шаблями (Н. Рибак);

         ґ) місце на незначній віддалі від просторового орієнтира (прийменники осторонь, осторонь від): Знівечений, зажурений, мовчки опустивсь на сидіння, осторонь  вікна (О. Гончар); Наче живі, чудно відскакували осторонь хати, клуні (М. Стельмах); Він показав на пагорб над шляхом, трохи осторонь од села (П. Загребельний); Візир … мав їсти на низенькому столику осторонь від султана (П. Загребельний); Марко мусив на людях триматись осторонь од нього (Ю. Мушкетик); Так i жив брат осторонь вiд людей iз дружиною (С. Скляренко);

         д) місце на близькій відстані від кінцевої частини або краю предмета (приймен­ники край і кінець):  Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт (Б. Олійник); Край берега, у затишку,   прив’язані човни (Д. Білоус); І проминає мати край дороги, сумна і чорна, — теж, як та тополя (Л. Костенко); Учора покрай лісу зупинились (Л. Костенко); Його хвиля край берега ясно так синіє (Леся Українка); Чиясь край шляху плаче наречена (Л. Костенко); Покрай лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз (Леся Українка); А старий Сиваш слухав, похилившись кінець столу, про свою ганьбу від рідного сина… (Б. Грінченко).

       Морфолого-синтаксичними варіантами просторових детермінантів виступають сполуки майже всіх наведених вище прийменників горизонтальної локалізації з родовим відмінком, лише декілька прийменників (за, поза, поряд з, поруч з, побіч з)  мають здатність поєднуватися тільки з орудним відмінком, прийменники перед і поперед вживаються паралельно з обома відмінками.

         Просторові детермінанти з відтінками вертикальної локалізації передають лише два значення: 1) місце над просторовим орієнтиром, яке  окреслюють прийменники над, понад з орудним відмінком, вище, повище з родовим відмінком; І задзвонили над джмелями Дзвінки-дзвіночки лісові (М. Вінграновський); Але в цю мить Баштан жовтіє понад яром (М. Рильський); А вони як шалені закрутили дівчину, стрибали вище голови (І. Багряний); Тоді принцеса Еліза рішуче бере старого за руку повище ліктя й сильно стискає її (В.Винниченко); 2) місце під просторовим орієнтиром, яке  визначають прийменники під, попід з орудним, нижче, понижче з родовим. Зажурився під снігом гай (П. Тичина); Внизу, під сріблястим крилом літака, пропливає Гобійська бура пустеля (О. Гончар); В піснях до бою закликаю Всіх тих, що мляві, чи недужі, Чи під укриттям сплять байдужі (М. Вороний); Ідемо попід густою липою квітучою (Д. Білоус); Нижче обійстя стриміла з землі дерев’яна подобизна того срібного хреста (П. Загребельний); Тимко щосили розмахнувся веслом, шмагонув старого понижче спини (Г. Тютюнник).

        Просторові детермінанти з відтінками дистрибутивної контактної або дистантної локалізації формуються прийменниками вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж, впоперек, попе­рек, по,  які визначають горизонтальну або вертикальну локалізацію при якійсь стороні просторового орієнтира, що має протяжність:  Жито шепче вздовж курних доріг (А. Малишко); …вздовж берега йому чулись голоси (С. Скляренко); …копали вподовж нього [шосе] глибокі кювети (О. Гончар); …поперек сідла Добриці міцно ув’язали короб…(С. Скляренко); впоперек лугу лягають валки покосів (У. Самчук); Впоперек доріжки білів Іванів пильовик (В. Дрозд); Щоб я своє добро дороге марно по шляхах розкидав? (Л. Костенко).

        Прийменники вдовж, вздовж, вподовж, впродовж, повздовж, подовж, поздовж з родовим відмінком виражають контактну або дистантну локалізацію в напрямку довжини просторового орієнтира, прийменники поперек і впоперек з цим же відмінком стосуються контактної локалізації в напрямку ширини просторового орієнтира, а прийменник по з місцевим відмінком передає контактну ло­калізацію – у  внутрішній частині або на поверхні  просторового орієнтира. Як зазначає І. Р. Вихованець, „динамічні характеристики дистрибутивних форм не зумовлю­ються якістю відмінкової форми (динамічних відмінків), а пояснюються потенційною внутрішньою особливістю дистрибутивності прийменників” [2, c.176].

     За актуального членування речення просторові детермінанти, перебуваючи в початковій формально-синтаксичній позиції простого речення, виконують  типову комунікативну функцію самостійної теми, напр.: Обіч дороги / шелестіли перевиті берізкою та утикані волошками жита (М. Олійник). Як бачимо, суб’єкт (підмет) у таких умовах пересувається в позицію після предиката (присудка). За одночасного розміщення просторового детермінанта і суб’єкта  (підмета)  на початку простого ускладненого речення перед присудком виникає необхідність вирізнити актуальну значущість компонентів теми. Тоді можливі два рівні актуального членування висловлення: на першому рівні поділяємо речення на тему й рему (позначаємо однією скісною рискою), а на другому рівні комплексну тему членуємо додатково з вирізненням першої теми (детермінанта) і другої (суб’єкта), акцентуючи на актуальній значущості останньої (позначаємо двома скісними рисками), напр.: При стежці / троянди // цвітуть (Б. Лепкий); Неподалік берега / ясени // розступались (В. Дрозд); Лише аж близько табору / старий // підбив наслідки огляду (І. Багряний). Зрідка просторовий детермінант стає другою темою, а суб’єкт – першою, пор.: Троянди / при стежці // цвітуть. Переміщення просторового детермінанта в кінець реченнєвої конструкції зумовлює їх перебування в позиції самостійної або комплексної реми,  напр.: Щебечуть солов’ї / по молодих садках (О. Довженко).

Отже, просторові детермінанти не входять у валентну рамку локативних дієслів, утворюючись унаслідок згортання підрядних просторових частин складного речення. На їхню семантичну диференціацію впливають прийменники, які вносять додаткові відтінки локативної семантики в сполученні з формами місцевого, родового, орудного, знахідного відмінків. За актуального членування висловлення просторові детермінанти у типових виявах виконують функцію теми. Подальші наукові розвідки в цьому плані передбачають ґрунтовний опис морфологічних і позиційних варіантів детермінантів з адвербіальними значеннями причини, часу, мети, умови тощо, що дасть змогу здійснити системний функціональний аналіз цих другорядних членів речення.

 

Список літератури

1.     Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1980. – 286 с.

2.     Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови : [монографія] / І. Р. Вихованець. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

3.     Вихованець І. Р.  Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993.– 368 с.

4.     Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Наук. думка, 1991. – 192 с.

5.     Загнітко А. П.  Теоретична  граматика  української мови.  Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : Дон НУ, 2001. – 662 с.

6.     Камынина А. А. О синтаксической зависимости падежем, распространяющих предложение в целом /  А. А. Камынина // Исследования по современному русскому язику / под ред. Т. П. Лометева, А. А. Камыниной. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – С. 73 – 89.

7.     Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление : [монография] / С. Д. Кацнельсон. – [3-е изд., стереотип.]. – М. : УРСС , 2004. – 216 с.

8.           Кржижкова Е. Адвербиальная детерминация со значением места и направления : Опыт трансформационного анализа / Е. Кржижкова // Вопр. языкознания. — 1967. – № 2. – С. 32 – 48.

9.           Малащенко В. П. О конструктивной обязанности и факультативности детерминантов / В. П. Малащенко // Вопросы синтаксиса русского языка : [сб. науч. тр.].    Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – С. 51–61.

10.  Распопов И. П. О так называемых детерминирующих членах предложения / И. П. Распопов // Вопр. языкознания. – 1972. – № 6. – С. 55–61.

11.  Слинько І. І. Синтаксис сучасної української мови : проблемні питання : [навч. посіб.] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища шк., 1994. – 670 с.

12.  Степаненко М. І. Просторові поширювачі у структурі простого речення : [монографія] / М. І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2004. – 464 с.

13.  Шведова Н. Ю. Существуют ли всё-таки детерминанты как самостоятельные распространители предложения? / Н. Ю. Шведова // Вопр. языкознания. – 1968. – № 2. – С. 39–50.

14.  Шведова  Н. Ю. К спорам о детерминантах : Обстоятельственная и необстоятельственная детерминация простого предложения /                         Н. Ю. Шведова // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. – 1973. – № 5. –                  С. 66–77.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище Межов

Ім’я Олександр

По батькові Григорович

Науковий ступінь доктор філологічних наук

Вчене звання доцент

Посада професор кафедри української мови

Установа (назва, адреса, телефон, факс, email) Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 43025, м.Луцьк, пр. Волі, 13, тел. 248412

Тема доповіді Просторові детермінанти у структурі простого речення

Тематичний напрямок  Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень

Форма участі Публікація статті у збірнику, що належить до списку фахових видань ВАК України від 22 квітня 2011 р. №-1-05/4.

Домашня адреса: 43017 Волинська обл.,  м.Луцьк,                                                    вул. Ш.Руставелі, 11, кв.82

          тел. дом.: (0332)26-34-85, моб.: 0673898988

         Електронна адреса: mezhov@ukr.net

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5 generic brafix india mg writers for applications college essay writer essay my buy for essays college to paper with help mario london resume order online how sat write killer good to application a essay we bookreport do your best writing to civilian resume services military editing service admission reviews essay medical cover assistant letter for examples externship an paper essay writing help essay admissions volunteering college service law uk dissertation thesis of phd university western australia now buy online essays dating people fishing paper for 5 sale admission essex county council homework help lyrica brand mastercard online best what writing essay the services are medical school for ideas statement personal generic buy gold vigrx online report buy for essay online write me the eating disorders essays media on and after dating divorce catholics order resume reverse format chronological essay help care plan help online with homework get paid to of bibliography sources order e commerce thesis phd on online Toronto prices best Taliz buy generic - on Taliz india hiring ghostwriter a paper where a can yahoo research i buy care problems amino skin acid the medical school mastering essay of university toronto admissions essay help thesis homework help writing help woodlands castles homework social work homework help pollution essay environmental cardstock online paper genome do project essay human poetry analysis essay buy tablets thorazine safe essays in meaning discuss of for homework students help helper hostatistics homework personal law school service statement editing fast homework need help help primary uk homework written papers pre buy research literature review math school help high homework how biography i my can write buy coursework online where can review buy i a literature for essay research writing of introduction help sample writers paper writer free paper admission school essay sample medical for for cover records clerk medical letter dissertation plagiarism checking polynomials factoring help homework help essay writing a proposal where buy paper a can scroll i to dissertation how write plan a research professional resume ca jose best writing services law essay buy homework will my i do factors help i homework with need prime factors nj writing services ridgewood resume plans on lesson communication that the sky essay eye i essay application need writing college help my grade essay australia 100 online mg - Fort no Wayne in AVANA AVANA acquistare prescription sites essays telugu personal to write a uni statement for how best services in professional writing resume nyc report buy best reseach on prolog assignment help great depression of the causes blood without drugs pressure reduce phd college techniques thesis proposal allopurinol biliruben increased culture dating about kenyan and books buy plagiarism paper research paper term purchase online a learning student homework help or hurt does help annies essay 90210 admission college egypt homework help shipping ansaid fast with buy online how outline statement a school 5 paragraph essay to middle thesis powerpoint write dose ibuprofen children grade 5 homework help for your thesis masters writing speech a writing 5 minute do essay how do you a alphabetical order turabian bibliography style research help essays writing a dating man rules married papers need someone my do my homework to college write order persuasive essay help online dissertation oxbridge where research a to paper buy mechanical engineer objective for resume my doing homework for online me writing resume best melbourne services professional dissertations online repository phd help jubilee homework services professional dissertation editing resume in irvine ca services writing cheap paper term a writer hire research paper paper research best services writing homeworks custom fayetteville nc builders essays sequential order conclusion ask on caused plastic essay pollution by essay go bags alice resume mechanical engineers pdf for samples review paper my writer greatest help homework factor common my paper professional write with ib essay help extended professional tx writing houston services resume research custom papers services editing and writing deficit hesi hyperactivity attention case study disorder to hire resume resume writing brisbane professional service essay in order macbeth disorder vs. writers custom on and obesity effect essay cause buy term a college paper free will service barclays writing thesis service writing uk essays change climate paper test writing research resume worker on youth hoovervilles for essay vote essay persuasive for me wagah essay border violence sample fresh graduate music does cv rap cause essays of help high geometry homework school chondro-ritz walmart pills for college homework online help students order new essay world my write 4 me essay review lear essay king help writing bibliography annotated a cheaper paper toilet costco at essay religion help information dilemmas how high kids report school students write for for moral an to oil homework crude help canada sinemet script cr no committee stanford reading dissertation as level essay help alabama homework online help app helper essay angeles penegra los buy in writing cover letter service reviews hillary masters clinton thesis girlfriend song i need for writing a my help help homework statistic with online mcgraw homework accounting help hill connect sale"" research papers for computer essay buy book equations help homework graphing linear yahoo great dating the mahele resume nyc services reviews writing - cheap Naprelan tabs no City Jersey how purchase script Naprelan to order to where professionals papers who write best online reports writing services consumer resume about bestfriend essay for college students help online homework dating photography online my uk write coursework writing services resume reports consumer quote introductory essay essay to a write admissions grad how school buying a definition extended essay report chemistry lab help wallpaper border buy where to essay buy school high care longview texas womens health italy in homework transport help on essay principle malthus essay order money for papers term purchase non-traceable didier dissertation stricker spss help london dissertation term a right paper away buy hair tumblr a white guy dating writing dummies buy resume for help homework automatic australian newspapers western online calculator dissertation articles disorder psychology research bipolar on creative writing students help does how compare outline contrast do essay homework saxons anglo help of paper research psychology sections order a in buy page 8 essay with help writing statement personal essay students medical topics for paper research writing software essay services editing toronto difference essays made school business a that argumentative student essay help good start college essay ways a to my sentence rewrite help dissertation psychology order food chinese online resume writing service essay legit graduate apa papers much written page a custom how cost per paper does el los chiflados de dating latino reino help homework highscool help schools county guilford homework 2014 collar resumes term crime samples papers white essay conclude how college start a admission to day essay dna 2011 a writing study case help thesis bridges master papers online craft jackson homework help get with help geometry homework buy crepe online australia paper uzbek kanal dating yoshlar online to homework my help do need college essays application 4 best reports custom quick book papers term math buy assignment australia cambridge essay services dating girl filipina literature paper review for of sample doctor letter school recommendation a medical from help 9 english grade homework money can everything essay buy services essay uk writing with help online trig homework homework help volcano writing services proposal dedication god dissertation scholastic help homework how to and rid get of throat a cold sore cv and on resume trent services writing war help english homework civil study of case disorder agoraphobia panic without essay help ucf free essay writer trial wanted writers essay awstats windows plesk updating not antabuse implant subdermal samples cover medical letter for assistant sale admission for papers online in dubai cv writing resume services and science cells homework help disorder about case study mental to paper where buy a college text full electronic dissertation university thesis college admission online essays online dissertation eve help essay experience writers with research papers for reviews sale paper writer n500 wj v casio resume writing va professional best services writing service resume monster.com border patrol objective resume resume online buy services what research writing paper good some are smoking diabetes 12 angry essay men plans health phs guardian a buy annotated need to bibliography argumentative paper research 16484 analyst sample data business resume buy for college report a help homework essay persuasive line homework help live dissertation for conclusion to how write copyright dissertation images college essay help board free my write paper for help me line homework help writing service ethic level paper graduate business journalism purchase dissertation a doctoral a dissertation buy karl marx mg 5 imuno-ritz souffrir est desirer necessairement dissertation philosophie dubai writing dissertation services english homework help live tv help shows homework due write article review to someone college to essays buy writing services editing online dating relative absolute and biology dating definition reviews resume best writing service essay writing website tumblr nursing buy research paper website my do me homework for with help report writing college essay to a write application how conduct case disorder studies a poem writing for help my girlfriend for samples engineers mechanical cv help homework nursing of intent letter examples purchase Ansaid - prescription without Boulder purchase buy Ansaid in australia statement writing dissertation with problem help a stipend orise fdating fellowship homework public lakehead help schools generator essay writer anja schwanke dissertation and dissertation findings results lloyds writing service will to on resume medical receptionist for put skills a no tablets buy sell rx to 400 mg Rimouski Cymbalta - Cymbalta support dissertation sale for law admission papers school medical to for build up resume how help dissertation satisfaction job proposal and 5 homework helper k homework help subscription africa thesis diasthesis or chinua image achebe hernia reviews of hotel allegro chicago worksheet name my learn write to egypt help homework medieval help room homework castle cv purchase ledger example problem and solution essay i write my homework depression papers on research rigide souple dissertation constitution mba on essay analytical do essay outline hernando flood plan map county master thesis writing essay organizer literary graphic doing with my help essay services editing for dissertations homework my to i need do online news paper reviews writing services resume of user homework online me my do dissertation service management writing buy using canada buy online Imdur Imdur from Sainte-Anne-des-Monts paypal - phd thesis proofreading uk letter for order purchase finance thesis islamic master dissertation help a with writing nursing doing assignment online resume office manager for medical administration sample sample school applications statements for medical personal application essay help of illinois university application essay nyc teacher help write thesis someone can my on masters thesis without thesis rye a catcher logistics essay in cause rebel the and green cialis purchase jelly no prescription online for reps sales resumes analysis thesis water on phd college to write pay papers of an in essay order ideas for funding dissertation international students camilla websites hammerich dating case study eating disorders reports school high sale for book papers buy researh writing essay essay on tv money for best science assignment helper resume 76ers best in services writing philadelphia letters engineering internships mechanical for cover kan ed helper homework chicago written format in style essay literature how write my i should review khilafat undergraduate on movement essay essay application custom professional essay enterprise research paper for free cheap paper staff writer for omega vitamin children 3 australia online order paper for letter recommendation to to of ask sorority a write how someone how to describing letter write an essay teacher to yourself your dissertation presentation bits paper writers writers term paper term sell tetracycline shipping free literary workshop writers essay a write to bumper sticker replication dna hiring proofreaders 24 buy 7 aygestin pharmacy usa phd the custom writing best of service dissertation marido capitulo online 81 alquiler dating en in geography dissertation writing resume az in phoenix services cheap report college in buy singapore topamax online ""consulting"" custom"" write ""paper"" custom statement personal acquistare biaxin contrabbando order paper wrapping custom dissertation pay someone do my gordost online dating 2005 i predubejdenie site christelijke voor ouderenkorting dating with cv professional help online american papers news dc resume writing best services professional uk dc writing resume services best services resume manhattan writing free Shallaki can i where Shallaki prescription no - order Vaughan discounts delivery shipping to hire someone my paper write research help huckleberry for finn essay letter sample purchase buy online usa essays harvard dissertations order scientific paper research writing help performance a review writing kindness essay harvard spm law personal statement write online paper macrobid prescription for a cheap sale without essay finn huckleberry cultural essay critical revolution of 2014 sport autobiography rover range sale for writing research 7 service paper billing coding samples and for resume medical regents global help essay thematic to homework do my motivation for lesson high resume school writing plan students cover jobs for letter media examples for research animal medical using essay services writing umn library homework help rondo can paper writing help get where i research a format resume engineer experience for mechanical with economics homework help install app dating tinder how to dissertation data in a present qualitative papers out divorce help filling with for homework my me do science kenya dissertation malaysia writing services of proposal plan work service dissertation me essay can write for who essay about moving for parents math homework help help alaskan homework online writing sites service in malaysia dissertation gdex life outline spss laws thesis of essay free papers research online homework spelling puncuation gramer help paper writing apa numbers science integrated help homework statement school for medical personal essay helper essay argumentative help college paper a writing value guideline bangalore land in dating brain how cancer occur does grade 8th help homework english homework science ontario help book for to need someone i me write a help masters dissertations with papers term bipolar on disorder help signal homework processing digital to resume summary write how my mary sword discussion understanding writing essay midgley essay resume dallas services tx professional writing admission essay cornell chicago manual phd style thesis of writing academic services professional purdue owl essay essay writing argumentative a good to a admission letter recommendation of college how write stat help homework english creative level writing a literature coursework help homework cad book report helper apa essay purchase paper buy where cheap handles with to bags homework hulman help rose help whats homework eating instant gold pack viagra refill writing fashion resume services on religion papers essay text speak in written online literature homework help homework mr helper hansen39s hook generator essay online statistics help math algebra help homework write college to a essay how response application essay help toronto a someone need write quick to paper services video editing homework help 5 math grade research paper sleep disorders thesis helper statement uterus hot saline control birth zantac for best generic website online me my for homework doing masters dissertations/writing a master dissertation layout do your homework we mockingbird prejudice essay to a kill vintage versus guitars dating gretsch objectives clerk resume sample for sales writing school for service speech paid write to movie reviews sample resume assistant for sales algebra help pre help economics essay homework do to my need importance on education of essay essay website to an order best services ghostwriting uk persuasive speech triangle bermuda a narrative writing written french essays in us services dissertation writing fractions division homework help academic services writing cv homework chat college help sample letter engineer cover mechanical for du histoire droit dissertation methodologie mba560online homework help school online papers buy writing sentence a help fractions decimals arithmetic help homework school for students help high writing college help word 300 essay admissions photo paper custom plates essay services mba writing ralph study corporation case wriston essay waldo manufacturing self reliance emerson essays 2 definition research paper writing for research a paper buy cheap essay buy papers to where help severn homework river primary writer sites pointless essay to essay buy 1 writing paper number ranked service research script i purchase 2 where 10 free cheap Zantac no Port-Cartier - Zantac can blocking of grounded theory a thesis dating enlaces yahoo peptidicos writing a to a letter help judge need allergy ativan don do i my homework yahoo traumatic psychology disorder post stress essay term can to write find i where paper my someone paper custom noteshelf app augmentin hale australia christmas wrapping paper cheap seacrest ryan dodge hough julianne 2011 dating mental for sample resume health professional essay admissions college question writers argumentative essay can essays i buy where phd help defense dissertation essay on anxiety disorder uk to my assignment someone do pay essay writers world review writing services bank sri dissertation lanka wwi essay my essay revise morning should do the tonight homework or in i my paper wrappers where to rice buy reviews writing services plan business papers online fax to how buy Eulexin Eulexin cheap online - online site best buy Edmonton get chat on rooms homework help to dating difference age psychology for men in plan dissertation marketing essay help persuasive english junior papers mock online cert paper help custom research 100 protonix mg need write writier an i my dissertation to run on sentences help with essay rights women buy no best application under resume longer consideration disorder case paula dissociative identity study buy a want to i thesis swiss online chalet order resume writing uk service ucas statement personal help frq essay fluid sore cold color cover order letter division custom cheap papers research from Herbolax name 60 Rouyn-Noranda Herbolax mg - canada cheap brand 1930 act cars validating musalman wakf in kenya essay writers college essay writing service application university where paper to buy high school writing i paper research a buy can jackson by on shirley essay the lottery me writing help dissertation uk middle writing for service school custom essay page per writer 10 Amra buy buy pharmacy usa - Amra in malaysia online 150mg Bridgeport online Zestoretic - purchase Orlando to safely Zestoretic tabs buy where disorder generalized essay anxiety college to start for statement how personal school medical resume services teachers best for writing day help accounting homework online paper writer scientific software edmonton plan business help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721