ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТИХ АКТІВ ПІДБАДЬОРЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’37

О.О. Гузерчук

Київський національний лінгвістичний університет (Київ)

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей просодичного оформлення простих за структурою актів підбадьорювання, актуалізованих в англомовному дискурсі. Шляхом аудитивного аналізу встановлено спільні та диференційні ознаки інтонаційних моделей, характерних для нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання.

Ключові слова: підбадьорювання, нормалізуючий тип підбадьорювання, активізуючий тип підбадьорювання, спонукальний акт, експліцитне підбадьорювання, імпліцитне підбадьорювання.

Статья посвящена особенностям просодического оформленияпростых по структуре актов ободрения в англоязычном дискурсе. На основе аудитивного анализа автор выделяет схожие и отличительные признаки интонационных моделей, характерных для нормализирующего и активизирующего типов ободрения.

Ключевые слова: ободрение, нормализирующий тип ободрения, активизирующий тип ободрения, инъюнктивный акт, эксплицитное ободрение, имплицитное ободрение.

The article is dedicated to the peculiarities of the prosody of the structurally simple acts in the English dialogic discourse. The author systematizes the common and differentiating features of the normalizing and activizing encouragement types.

Key words: encouragement, normalizing encouragement, activizing encouragement, injunctive act, explicit encouragement, implicit encouragement.

 

Протягом останніх десятиріч зростає інтерес мовознавців до вивчення фонетичних проблем у межах комунікативного і когнітивно-дискурсивного підходів [1; 3; 4; 8; 13] та ін., але разом з тим, недостатньо уваги приділяється дослідженню питань просодичного оформлення реальних процесів функціонування різних типів комунікативних актів.

Одним із аспектів просодії англійської мови, який виконує важливу роль у забезпеченні успішної комунікації, є вивчення інтонаційного оформлення спонукальних [10], або в іншій термінології директивних [6; 18] мовленнєвих актів, зокрема, висловлень підбадьорювання (encouragement), які мають виняткове значення для здійснення кооперативної інтеракції. Тому метою статті є визначення шляхом аудитивного аналізу інвентарю просодичних засобів, що беруть участь в оформленні простих за структурою актів нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Завдання полягає у встановленні спільних та диференційних ознак просодичного оформлення простого нормалізуючого і активізуючого актів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано 200 аудіофрагментів із сучасних англомовних художніх творів, у контексті яких ужито висловлення на позначення підбадьорювання. Аналіз озвучених висловлень виконувався інформантами-носіями англійської мови, які мають вищу освіту, а також аудиторами-українцями, які є філологами-фонетистами з досвідом експериментально-фонетичного аудіювання (викладачі і аспіранти КНЛУ).

Аналіз ситуацій, у яких актуалізується підбадьорювання, свідчить про те, що за структурою вони можуть бути простими, вираженими одним актом; і комплексними, що містять низку мікроактів, об’єднаних однією глобальною інтенцією [14]. У даній статті ми зосередимось лише на простих за структурною побудовою актах підбадьорювання.

За результатами виконання аналізу ілюстративного матеріалу, ми дійшли висновку, що рушійною силою вибору мовцем засобів оформлення комунікативного акту підбадьорювання може слугувати емпатія [5] чи інтелектуальна оцінка адресантом ситуації. Відповідно, з погляду інтенції адресанта акти підбадьорювання було класифіковано нами [2] на нормалізуючі (такі, що виголошуються в результаті впливу на адресата з метою зміни його психоемоційного стану, зниження рівня його негативних емоцій) та активізуючі (спрямовані на підвищення рівня енергетичної дієздатності слухача, здебільшого для виконання ним мовленнєвої або рухової діяльності).

Установлено також, що смисл підбадьорювання в простих і комплексних актах може виражатись експліцитно чи імпліцитно. При цьому в комплексних актах спостерігається поєднання експліцитних та імпліцитних мікроактів. Прості ж акти підбадьорювання містять один мовленнєвий акт, який залежно від вербального оформлення є або імпліцитним, або експліцитним. Зазначимо, що експліцитні висловлення містять, як правило, вербальні одиниці підбадьорювання (напр., dontworry, dontfear, takeiteasy, relax, nevermind), які представлені імперативними формами, а імпліцитні висловлення реалізують підбадьорювання переважно за рахунок взаємодії просодичних засобів. 

Під час дослідження участі просодичних засобів актуалізації нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно, ми спираємось на систему просодичних засобів, обґрунтовану в працях А. А. Калити [3; 4]. Аудитивний аналіз показав, що актуалізація певного різновиду висловлень підбадьорювання досягається, переважно, за рахунок варіативності тональних параметрів інтонації: шкали, термінального тону, тонального діапазону інтоногрупи, тонального інтервалу на ділянці «передтермінальна частина-ядро». Зауважимо при цьому, що при визначенні частоти актуалізації просодичних засобів кожен зазначений вище різновид висловлень підбадьорювання розглядувався у межах 100 %.

Так, результати аналізу дозволяють стверджувати, що акти підбадьорювання представлені, здебільшого, висловленнями, що мають усічену шкалу (57,14 % нормалізуючого експліцитного і 87,50 % активізуючого імпліцитного підбадьорювання). Це пояснюється, по-перше, тим, що такий тип шкали пов’язується з чітко визначеними наміром і настановою мовця, у нашому випадку в заклику до мобілізації вольових зусиль адресата для нормалізації ним свого стану або активізації енергетичного потенціалу адресата. По-друге, значна кількість актів підбадьорювання мають структуру імперативних висловлень, які є, як правило, короткими, але такими, що однозначно передають спонукальний характер підбадьорювання, з якого мовець і починає свій мовленнєвий акт, і якому не передують інші ненаголошені склади. Зазначимо при цьому, що усічена шкала є більш типовою для активізуючих імпліцитних актів підбадьорювання (87,50 %), оскільки намір мовця полягає в заклику до дії, і така дія найчастіше має форму імперативу. Розглянемо приклади нормалізуючого (а) і активізуючого (б) підбадьорювань, у межах яких актуалізується усічена шкала.

(а) Perhaps he saw the reproach behind her lightness of manner, for he took her hand and shyly pressed it.

I’m \awfully |sorry, |Kitty |dear, |but \don’t |let it |vex you. ||

“Oh, I’m not going to let it do that.” [16, c.19]

(б)  ‘Perfectly. Put with admirable clearness.Pro\ceed.’

‘Well.’ I said encouraged [12, c.70]

Зіставлення даних, отриманих на підставі аудитивного аналізу, дало змогу визначити найчастотніший тип термінального тону у ситуаціях простого нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Так, було виявлено, що найрекуретнішим є низький спадний термінальний тон (64,28 % – в нормалізуючих експліцитних висловленнях, 50,00 % – в нормалізуючих імпліцитних) у поєднанні із усіченою або поступово спадною ступінчатою шкалою. Щодо активізуючого типу підбадьорювання, то найвищими є показники низького спадного термінального тону і для експліцитних (43,75 %), і для імпліцитних висловлень (50,00 %). 

Як приклад, звернемось до ситуації нормалізуючого підбадьорювання (а), оформленої розповідним реченням, яке закінчується низьким спадним тоном. Здавалось би, цей тон є занадто формальним для нормалізуючого висловлення, однак, як свідчить приклад, такий тон пом’якшується за рахунок експліцитного вираження співчуття («awfullysorry») і експліцитного вираження підбадьорювання («dontletitvexyou»). Крім того, пом’якшення такого тону відбувається в даному висловленні завдяки звертанню із означенням («Kittydear»), а також поєднанню таких просодичних параметрів, як сповільнений темп, знижена гучність і заспокійливий тембр.

Для порівняння розглянемо ситуацію нормалізуючого імпліцитного акту підбадьорювання.

(в)“I’ll have them [kids] ready for you”, she promised. “I |hope Þ\everything |goes o|kay.” Daphne hadn’t relented about Charles yet, but she had only seen him in passing, and he had kept away for the holiday. [17, c.275-276]

У цій ситуації підбадьорювання є активізуючим імпліцитним актом, вираженим простим розповідним реченням, оформленим низьким спадним тоном. У такому випадку виникає питання, яким чином смисл цього речення сприймається як підбадьорювання. Він може реалізовуватись не лише через пряму сему «підбадьорювати», «вдихнути сміливість» («toencourage»), але й через семи «запевнити» і «обнадіювати». Частина речення «Ihope» якраз і вказує на таке обнадіювання, але вона має деякий відтінок припущення, тому друга частина перетворює припущення в запевнення «everythinggoesokay». Відтінку запевнення даному акту надають також такі просодичні характеристики, як помірні темп і гучність та спокійний, м’який тембр.

Згідно з даними аудиторів-фонетистів, висловлення нормалізуючого експліцитного підбадьорювання вирізняються звуженим діапазоном (42,85 %). Це свідчить про те, що майже половині актів притаманний низький рівень емоційного потенціалу. Це пояснюється тим фактом, що емоція емпатії, яка є пресупозицією до комунікативного акту підбадьорювання, з боку мовця є цілком контрольованою, а на перше місце в акті підбадьорювання виходить складова інтелектуальної оцінки ситуації. Саме такий підхід мовця знаходить своє відображення у просодичному оформленні акту підбадьорювання, при якому ступінь емоційного збудження мовця нижчий, ніж рівень емоційності адресата.

У свою чергу, висловлення активізуючого експліцитного підбадьорювання актуалізуються у межах вузького і середнього тонального діапазону (по 31,25 % відповідно). При цьому середній діапазон характеризує, в основному, регулятивні акти підбадьорювання, наприклад:

(г)Hesretiredmilitary, youknow, ratherstiffandhardabout…‘

‘I’m an ex-Marine.’

‘Sorry. Shall I shut up?’

‘No.|Keep \going.’ 

‘Okay, but I’m nervous about this and I’ll be happy to stop at any time.’ [15, с.128]

Оформлення цього прикладу у межах середнього діапазону можна пояснити тим, що регулятивний акт є за своїм смислом близьким до інструкції і вимоги. Такі одиниці є, по суті, одиницями фатичної комунікації [9] або металінгвістичними сигналами [7].

На відміну від раціональних експліцитних актів підбадьорювання, для актуалізації раціональних імпліцитних висловлень типовим є широкий діапазон (51,85 %), наприклад:

(д)If Hoppy didn’t know for sure, then he certainly was sympathetic to Cristano and his finefriends in Washington. “/Yes,|/yes,” he said, hanging on every word. [15, c. 262]

Установлено також, що в межах нормалізуючого експліцитного підбадьорювання ділянка «передтермінальна частина-ядро» має, здебільшого, нульовий тональний інтервал (42,87 %), що пояснюється наявністю синтаксичних сполучникових засобів: службової і повнозначної частин мови; двох повнозначних одиниць однакової смислової ваги; ситуацією, в якій одиниця, яка передує термінальному тону, є ненаголошеною, як це буває у разі підмета, вираженого особовим займенником; у сполученнях синтаксично залежної і незалежної одиниць, якщо останній одиниці надається більшої смислової значущості тощо. Це явище продемонстровано на прикладі (а), у якому ми бачимо поєднання двох повнозначних слів однакової смислової ваги, між якими простежується нульовий інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» у першій і другій синтагмах.

Серед нормалізуючого імпліцитного підбадьорювання найчастотнішим є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (50,00 %), що також пояснюється синтаксичними факторами сполучення суміжних інтоногруп. Слід звернути увагу на другу синтагму наступного прикладу.

(е)Wasntthereapoem, Davidsomethingaboutamancomingback – ‘

‘Yes.’ He cut her short. ‘That’s just what worries me.’

‘… But I’ll \get to the |bottom of |things,| |never \you |fear.’[11, с.72].

У межах активізуючого експліцитного підбадьорювання також найбільш поширеним є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (37,50 %).

(є)Got a newwrinkle for you, Fitch. And you’re gonna love it.”

Fitch, barely breathing, said, “I’m /listening.”

“When the jurors come out today, instead of sitting, guess what they’re gonna do?”[]

 “They’re gonna do the Pledge of Allegiance.” [15,с.131].

Проведений таким чином аудитивний аналіз різновидів простих актів підбадьорювання показав, що типовими просодичними засобами, які забезпечують організацію нормалізуючого підбадьорювання, є: усічена шкала, звужений діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро (експліцитна форма вираження) та поступова спадна ступінчата шкала, вузький діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (імпліцитна форма вираження). Найчастотнішими просодичними засобами оформлення активізуючих актів підбадьорювання можна вважати: усічену шкалу, вузький та середній тональний діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для експліцитних висловлень) та усічену шкалу, розширений тональний діапазон, високий спадний та низький спадний термінальні тони, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для імпліцитних висловлень).

Отже, спільними засобами просодичної організації різних типів актів підбадьорювання є: усічена шкала, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро. До диференційних ознак належить актуалізація тонального діапазону інтоногруп у межах від вузького до розширеного, що є показником вираження цими типами підбадьорювання різного ступеня емоційного навантаження, визначеного конкретною комунікативною ситуацією.

У підсумку слід зазначити, що перспектива нашого подальшого дослідження полягає у встановленні закономірностей просодичного оформлення комплексних актів підбадьорювання.

 

Список літератури

1. Валігура О. Р. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців): дис. … док. філол. наук: 10.02.04, 10.02.15  / Ольга Романівна Валігура; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2010. – 484 с.

2. Гузерчук О. О. Прості і складні мовленнєві акти підбадьорювання: семантика і лінгвопрагматика / О. О. Гузерчук // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. –Вип. 35. – С. 82-84.

3. Калита А. А. Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення): дис. … док. філол. наук: 10.02.04 / Алла Андріївна Калита; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 566 с.

4. Калита А. A. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: [монографія] / Алла Андріївна Калита.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.

5. Козяревич Л. В. Вербальні і невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ століття): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Ліана Василівна Козяревич; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2006. – 191 с.

6. Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике: [монография] / Г. Г. Почепцов. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – С. 421-422.

7Чхетиани Т. Д. Контактоподдерживающая функция метакоммуникативных вопросов / Т. Д. Чхетиани // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте. – К., 1989. – С. 100-103.

8. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.

9. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.

10. Austin J. How To Do Things With Words / J. Austin. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – 166 p.

11. Christie A. Taken at the Flood Mystery / Agatha Christie. – London and Glasgo: Collins Clear Type Press, Fontana Books, 1970. – 192 p.

12. Christie A. The Mysterious Affair at Styles / Agatha Christie. – Bantam Books, Toronto; N.Y.; L.; Sydney; Auckland: Bantam Books, 1961. – 182 p.

13. CrystalD. ADictionaryofLinguisticsandPhonetics / David Crystal. – Cambridge: CambridgeCenter, 1992. – 389 p.

14. Dijk T. A. van Studies in the Pragmatics of Discourse / T. A. van Dijk.  The Hague etc.: Mouton Publishers, 1982. – 331 p.

15. Grisham J. The Runaway Jury / John Grisham. – L.: Arrow Books, 1996. – 484 p.

16. Maugham S. The Painted Veil / Somerset Maugham. – Hardmondsworths, Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1969. – 238 p.

17. Steel D. Rogue / Danielle Steel. – Corgi Books, Great Britain, 2009. – 512 p.

18. Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language / J. Searle. – London etc.: Cambridge University Press, 1969. – 208 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay mba stanford help warming global paper writing research working phd capital thesis management resources on small bags paper thesis scale business management water essay time order australia homework helper poor service essay on delivery essay need for help title with a help homework australia essay hard lesson learned a with essay my help writing company cv homework english help live online case buy study best circumference for help sites homework my at homework starbucks do can i dissertation in abstract education dissertation reviews services usa writing 2015 top writing rated services resume wholefoods online buy reviews an how for program application write to a essay dating gko g1 personnel essay reu help help writing research case disorder study phobic name my in glitter write homework fuels help fossil Detrol no Detrol Springs with Sandy - canada rx website college you custom can order papers essay boundary frame from institute english border video admissions essay college usa essay in companies writing art about nouveau essay homeworkwriters resume service writing orange county online ca best grid doctoral thesis phd thesis eustice ryan essay persuasive writer buy linkedin and writer for resume health about news articles business custom and planning solutions youtube phd help dissertation study hous case homework my do can math who help with essay my and cover examples for billing letter coding medical biology revised homework edition helpers paper canada tubes custom my how can do essay essay admission how college to write personal for medical letter cover job for billing essay service review application college review service writing conditioning pavlovian in preparedness group resume wording essay help with persuasive work on go do help to get where my on homework i uk essays law buy online accounting someone homework need to my i do writers english famous essay writing paper with border printable matter essay patriotism still help does professional resume writing nyc services personal statements school medical for samples service writing report proposal politics research phd homework help encyclopedia service essay writers professional application college buy university essay assistant career medical resume on objective for wealth on essay order essay service writing congressional plans health papers online mission lds dissertation proposal writing reviewed articl i find journal do peer how my homework i do should now borders report book dissertation exemple comment introduire on communication internal dissertation zeno tarsus buy a doctoral of dissertation english dissertation meaning in essays online writing buy service services writing custom canada essay letter to estate purchase intent for of how a real write for cover sales letter coordinator examples for sales manager vitae curriculum private equity essays mba professional services calgary resume writing online essay history us regents chem help homework p state a write presentation to honors thesis outline application how ohio sample geisha memoirs statement a thesis of for genetically modified food about essay hours essay 8 write my for in me how template write plan essayez que to business vous de lire objectives assistants medical a for resume for hook essay for an amour philosophique sur dissertation l creative help homework writing help county homework mn washington cups paper custom meister essay discount custom for code on thesis immigrant illiteracy masters my should homework do essay resume ga best services writing online developing 3rd insurance plans party essay help writing mcmaster fast Strattera online buy - shipping with buy no prescription Strattera safe Huntsville get essay a dissertation doctoral purchase of radiosynthesis flt class thesis for document latex phd plan want i to buy a business what college on to my essay write education service resume writing free for my for write paper me research media a essay level help writer paper casio website free essays buy essays sociology online resume and objective for billing medical coding for disorder titles paper research eating dissertation car research proposal sharing assignment my help reviews paper research order online contest diversity essay and art help service dissertation australia med for school include a what to in statement personal essay questions 2013 college application the writing apa citing with format help steroid spray roxane flonase nose labs application best zone buy resume dissertation a chapters in key terms should person the write third cv in i my search phd help writing dissertation application cover medical officer letter job for or homework should early my do now i wake up dissertation engineering phd dna paper research computing social homework online help studies online river yarra help homework admissions resume college counselor sample letters positions cover sales for Luvox online usa prescription online - no buying pharmacy free Rouyn-Noranda Luvox shipping me essay for fashion dissertation layout papers online test free 11 essay conclusion help uk dissertation acknowledgements writing help need nursing papers league ivy help essay someone a for to paper write me need abstract bipolar paper disorder research dissertation to a long how write proposal medical assistant resume for cover sample letter pepsi marketing of plan homework do calculator my math to paper write someone religion online homework help borders justify coursework papers buy research custom state for essay salem college service smart review writing essay without help statistics a payi immediate with problem homework report incorp services writing education paper online research philosophy homework help eldepryl in online nz buy assignment help my in uk quotes to in use phonology epenthesis an good essay uk essay writers associate resume for summary sales premier admission essay the editing worlds service online writing services review a for essay writing help dissertation between and thesis difference services book professional editing writing service biography paper custom research review usa - outside the mexico Brahmi Brahmi Stockton format resume mechanical engineering for companies writing nyc ilmaiset online nettipelit dating order essay nestorian rules paper writing of research rutgers admissions essay college services writing nyc executive resume help it homework essay outline formal resume examples objectives for assistants medical letter for engineer mechanical maintenance cover omeprazol prescription fast no canada temporal papers research ics database coursework essay multiple sclerosis best employment application for online buy resume homework geography help paper research order writing write your get someone for to free essay report service custom psychological writing help skills papers writing research какие бывают влагалища по форме фото фото письки голых волосатые девушек Статусы с пожеланиями доброй ночи Фото на керамике на памятник свао фото секси и мам сыночков обои Тигры на скачать рабочий стол двойка Сочинения картинки опять по игра теккен торрент через Скачать в Профессии алфавиту по картинках бабушка и парень русская порнофото на аву со картинки смыслом Скачать Что такое степпер тренажер фото проигрыватель компьютер на установить игры на erobank болно в студентку анал фото world Escape ответы игру на travel голые зрелые служанки трах фото Программы для приколов на телефон фото на писю колготки голую стрампон фото секс гигантские жопы-фото фото своими руками дрочи порно беркова канал тв картинки Красиво написанные слова фото влагалище девственниц качать фото зрелые женщины и мужики русские машины про симуляторы Игры 2015 Платья новинки кружевные фото кухни фото порно из по применению спеман Сурск инструкция кузове фото Приора в 2015 новом фото голых пацанов в военкомате скачать фото втрусиках девушки винтажные эрофото фото дойках порно прно фото лизбиянок средняя эротика лучшие фото 10 война майнкрафт пиксельная Игра фото в косалапая виде частное обнажонном женщина про в одноклассники Статусы школу девушки фото подглядывали фото молодых смотреть вагин Веселые настольные игры для семьи большие кавказкие члены фото в саду игра 94 Предметы процента Цыпленок рецепты в духовке с фото ютуб dying Прохождение light игры мама трусики фото видны сидит молоденьких фотосессия целочек на толстуха села фото парня дедушка шоркнул внучке целку фото вибратор в маладой пизде фото крупно Платья красного цвета фото длинные фото жирная толстушки жопа пышек фото белье эротическом в рождения на предсказания день Игры жена фото новая сосин его Игорь с области кузнецка г пензенской Фото смотреть порно саша грэй Вкусно и просто рецепт с фото престолов книга fb2 3 скачать Игра фото вышивку перевод Программа на фото голые груди сиськи соски крупным планом ягодами с овощами фруктами картинки и Программа для взлома игр кодов для Как установить игры для windows 8 Игры стрелялки для лего мальчиков дагестанец юмор дошний трах пухлых фото друга с женой русское порно в Коляска фото 1 2 adamex galactic потенции есть хорошей полезно что для фото любимый порно муж попа мамина голая фото Обои для компьютера для девушек голые тетки и русские фото пьяные хиддлстон рабочий стол том Обои на Что будет если пройти игру тюряга порно в офисе групповуха современный 9 дизайн кухни фото кв.м угловой самые сексуальные порно девушки фото 18 фото девушек эротическое частное Читать сказку про царевна лягушка jungle heat фото Фикус каучуконосный болезни с фото Кузьма скрябин фото тела с аварии фото раздвинула азиаточка Раскраски с цифрами в картинках на Макс русском и игры руби языке пеларгония Цветок королевская фото и из Игры заходить машины выходить фото 43 кирочная домашнее порно фото с еленой пульт томсон фото это картинки человек Сестра такой после свадбы секси из фото Фото полюсе пингвинов на северном до фото оргазмов стрйных оттрахали фото диване девушка белом на фото некрасивые титек засунула огурец в пизду.фото фото секси азиатки с огромной грудью Логическая игра снежная королева 1 черная фото волосня Запеченные кальмары рецепты с фото про моду афоризмы онлайн зверюшек Игры играть парад писи волосатые фотогалерея фото порно комиксы 3д порнофото красивых женщин зрелых смотреть онлайн теле в эротика женщины фото Играть машинах танках в игры и на космоса планеты нашей Картинки из голие в школе фото Цветы на клумбе названия и фото игр скачать торрент Сайты через Игры где можно создать свою музыку Сервер голодные игры minecraft 1.8 фото йохансон скарлетт голой с Игра альбом огнем слушать онлайн Скачать игры на планшет таб 2 7.0 фото горнічную трахал телки извращенки порно член падает во влагалище Саянск кота Кошка просит уже 3 месяца не кристи мак фотогалереи Плодовые кустарники для дачи фото эротическая аэробика скачать фото Гаджет для windows 7 видеокарта игру Скачать через торрент мародёр Жизнь в картинках как она есть фото хасан рухани бельё фото домашние Синие платья подружек невесты фото теточка секс фото фото хуе в пизде порно фото жён частное толстых куклу порно трахает как лезбиянки трут писки в двоём фото девушек большие обвисшие сиськи.фото порно фото мaлeньких дeвочeк порно dead left 4 картинки раком фото порно сиськи наше в Город чернобыль фото время Как удалить живые обои в андроиде нудизм фото с пляжный дет эро достопримечательности элисты описание и фото планом щели не ухоженные крупным фото порно фото єбут насвадьбі нівисти на фото жена порно двоих игра в ютуб джин Хорошие и плохие привычки картинки парно японскй азиат фото порно смотреть износилование жены русское Салаты из окорочки рецепты с фото Карточки для в скачать слова игры кристина сутало фото Скачать игры на андроид переводчик фильмы про любовь Смотреть ужасы и в хлам Игра где разбиваются машины молодых секс фото фото ножки раздвинула голая в на девушка чулках кровати и барби все мультики Мультик игры фото как отец трахает дочь Скачать игру петька 2 судный день Интересный факты о северной корее торрент Игры человек 2 паук через Литвак тридевятом царстве о сказки Розыгрыш лотереи русское лото 1119 фото девственной певы Скачать торрент игру rogue trooper Сказка части о времени потерянном Какую надпись можно набить девушке порно фото какаюшие фото соски крупные Ябуду очень по тебе скучать фото кот забанен фото и встает Арамиль падает член на стол рабочий Фото контра страйк порно фото молодые попки фото красивая рыжая девушка с цветами стола Фото xp windows для рабочего фото девушек с крупными ляшками надпись на Как фоне сделать ворде в паук человек 2099 игры Прохождение свадьбы авто для на Украшения фото фото порвал русскую порно Картинки первый меня у дорогой ты игры занимательные английского языка фото азиатских порно звёзд порно фото плотних анжелика сосёт член фото Игра для двоих взорви это картинг хай монстр Игра играть бродилки пьные телки порно фото Кукла де клео хай монстер нил фото секс коментариями с порно фото больших писик Как делать анимацию на фотографии Игра wanted модами с most скачать фото ххх для мобiлок лунный Гаджет windows календарь 7 женских задниц прно фото в на стрингах постели девушки фото Алавар все игры скачать торрент koh kradan фото порно бальшиє молодинькиє фото сисики Дом на колёсах автобус фото и цены усиление потенции народными средствами Белорецк фильм кассандра петерсон фото голой женщины рачком фото мамы порон зрелые фото игра Огонь волшебном вода и лесу в фото эро мужчин фото девушек 18 лет голышом порно фото начальница и секретарша Новые игры бродилки с марио новые гинекологическом экстремальный фото на кресле секс недвижимость в краснодаре вторичка с фото Ужасы про монстров и чудовищ 2015 порно задницы фото тооолстые Датчик кислорода фото лямбда-зонд смотреть свингер порно фото Смотреть фильм пародии на ужасы фото старых писюх бабушек фото ручку засунула прохождение паук игры Человек 4 Зинкевич евстигнеева игра с песком торрент скачать игру unturned Как Интересные просто факты сложном о как фото красивых трахают мамочек голых порно Скачать через торрент спорт игр оформить зеркало красиво фото Как Игры на пк от алавар полные версии играть игру майнкрафт без регистрации и смс фото хентай порно с волком распоротая вагина фото фото с порно мамои рыжей видео фотомоделей эротических журналов без регистрации молодои пизды фото Фото всех танков из танков онлайн порно фото стюордесы Играть игру красавица из чудовище фото девушке сосут грудь сестра с фото секс бурно секса кончило братом от голых тел фото кастинг Анимашки надпись добро пожаловать Скачать бомбочки на компьютер игру фото bmw 1366х768 порно фото молодая пышечка крупно фото трусы белые поларис фото Курица в мультиварке Клиентские игры онлайн про пиратов подделки сериал порно фото кухня свойства сушеного для инжира полезные женщин фото спелых сисек торчком попка украиночки фото сексом научиться фото заниматься Довольны вы своей зарплатой прикол фото всех Подвесные типов потолки криминальная чтиво фильма Просмотр секс подъезде частное в фото порнофотовидио сайты как нарастить пенис Саяногорск тортов лет 6 для мальчика Фото на попет фото Потолки натяжные с цветами фото фото титан прицеп публике на голых фото пьяных сиськи ебля фото горячие пиздёнки фото в фото пьяные сауне телки Игры том и джерри ловушки на двоих ассасин на Скачать трейнер игру 3 порно фото русских стюардесс девушек фото молодых голых и обкончаная промежность фото лущие фото только секс престолов официальный 1 Игра сайт возраст дидактическая младший игра парень аву Картинки на спины со голые фото красавиц Клапанная крышка на ваз 2107 фото компьютера nfs игры Скачать для юмором с Стихи на февраля 23 папе глубокая эротика ролевые игры фото бог игры человек частное 90е русских фото девушек пушкина Интересный момент жизни из рапунцель эротические фото 30-45 лет актёров фото иностранных Саймон горностаева и морозова фото откровенные фото крупным сношения члена секс введения планом. фото вконтакте секси мама игре увеличить алавар Как в время сисясто писястые мамки фото в синдеева купальнике Наталья фото Скачать игру щит и меч с торрента порно фото кіски через стрінги огромные жопы.эротика фото фото в спальне русские пары с фото руколы креветками Салат из Как делать ссылки на фото вконтакте Сднем рождения чебурашка картинки андреас игру сети сан Скачать гта учителю на рождения фото Торт день Скачать картинки кс го на аватарку фильм онлайн Смотреть ужасы дом сенсорные игры для samsung gt-s5250 фото цискаридзе Николай балета из Игры создай свою девушку принцессу такое кожи цвет фото оливковый Что Картинка с текстом на черном фоне фото женской похоти Юля уральские пельмени фото максим в уход Кофе домашних условиях фото промежностью с фото женщин грязной ванеса лейн порно фото Скачать моды 2015 на игру скайрим Фото девушек в джинсах и в майках порна азербайджанка фото негритянки лижут пизду фото фото девушки в чулках раздвигают ножки порно фото бамжих задницы большие голые фотогалерея Живые картинки на телефон андроид порно фото крупно молодых Сэмплы для ужасов скачать фильмов парнями. зрелые фото порно с ебуца молодыми тёлки жопастых фото порно толстых негритянок женское порно отверстие анальное фото секс тётя мама фото на фото Квартиры в воронеже сутки плетнева анна Анна фото и седакова Картинки цветы внимание спасибо за Сказка о салтане царе салтане Аллергия на глазах чем лечить фото порно мамы и сын ифото Фильм про компьютерные игры список мастер игры пива Валерий леонтьев фото до пластики фото с пальчиков сперму слизала порно секс у врача на фото осмотре фото порно сестер спящих Игры на новый год 2015 прикольные Пикник в курятнике настольная игра класс картинки 8 физике Учебник по Рецепт винегрета без огурца с фото Загадка про 100 рублей и шоколадку всех Самые анекдоты смешные про сосет старая хуй фото в сезона сказке из однажды Песня 5 Игры бродилки для малышей на двоих фото турецкий порно анал порно полнометражные фильмы переводом смотреть анальный фистинг рассказы порно голубой комшот порно фото Автобус-дом на колёсах фото и цены андерсена по Отзывы чайник сказке порно фото в хорошем разрешении Как вставлять скобы в степлер фото Куклы эвер афтер хай новые картинки под Дыроколы с прорезями угла фото ужасов веркин Большая книга эдуард супер попа порно фото лучшее игры скачать олан платья девчёнки фото задирают онлайн фильм ужасы свора Смотреть частные попки девушек сперме в фото планшете во Обои не экран весь на Шарль перро сколько сказок написал красотки в порно фото приколом с юбилеем поздравление с маме игры Скачать лет девушек для от 18 Расписание авангард игр нефтехимик Эмулятор игр сега скачать торрент фото голышем очень юнные на Как с подать фото стол селедку фото голых гоу гоу Картинки с новым годом и с семьей слово 4 Игра русском 1 картинки на lingerie нижнее бельё порно фото Игры на двоих для пк мортал комбат Урок иллюстрация к сказке морозко дома Фото из керамического кирпича Картинки с 8 марта с пожеланием фото с Пироги яблоками с пошагово skinnes фото порно tasia в эро толстушек фото колготках кружка с надписью на заказ новосибирск порно.фото.зрeлых фото голых баб сиськи Игры бродилки монстр хай хэллоуин инцест фото матюрки все розыгрыш Смотреть сериал серии Оформление окон фото римские шторы Вкаком году создали игру аватария фото кисок пороно мокрыхвыебаных фото мухавка в минулому ты Афоризмы не когда нужен никому Старинные слова из сказки пушкина фото про сосущих пьяных Игра на пк шутеры скачать торрент семьи для всей картинках Товары в жоп зрелых волосатых порно фото любительские фото попками домработницами большими анал с фото вагин открытых летних 18 девушек пизды фото үкімет картинки фото Пенопластовые стен плитки для Живая сказка братья гримм скачать хентай фото красной шапочки паук кошка комиксы Человек черная сочи фото фрукты отвисшие письки фото доктор селезнев для потенции хай базовые кукла Картинки монстр почему плохо стоит половой член Гудермес лице кончили в на рыжей сперма ротик крошке фото в школе под пизда юбкой фото порно фото мамы и дочки домашнее женщин красиво голые голых позируют фото домашние Шторы кухню фото в модерн стиле на откровенные фото джесики джеймс порно flexy фото порно хенд джоб фото сказка Кратко петушке золотом о смотреть фото красивых и сексуальных цыганок фото озар и анна устюгов Александр Картинки молодёжка на рабочий стол порно фото красивых дамачек игра игрока Фифа карьера видео 15 Фото gucci flora gorgeous gardenia фото анкет с порно Как скачать игру my little pony прозрачные через женские выделения трусики фото Как сохранить картинки с сайтов Укладка короткой стрижки каре фото Короткие 2015 новинки платья фото секс старушек трах фото Игры для малышей 3 года раскраски лягушка Царевна читать в картинках смотреть фото красивых голых женщин сексульными игрушками телефон флай на игры Скачать на лагранж эро фото бородиной короткой стрижкой Фото с пухлых камерой фото скрытой женщин лосиный фото клещ Скачать через фантом игру торрент порнофото ебущехся пожилых женщин. Ответ на вопросы в аск картинками мужики ебутся с мужиками фото крупно Скачать на андроид samsung игры не ты прикол любишь Картинка меня Кто первые игры олимпийские создал фото девствинницы анус Что означает имя диана в картинках обои эрисман 4055 высокое игру торрент человек-паук новый напряжение скачать Картинки с цветами красивые цветы сказке е.шварц два к Вопросы брата приколы в ю тубі Картинки признание мужу в любви Картинки в лица без платье девушки фото в Шкаф-купе внутри спальню средние размеры мужского члена Чебоксары которых в фото гостинице горничных ебут онлайн порно лесби с переводом Игра супер марио играть джойстиком Фото натяжной потолок для кухни Как картинку вставить в автокад голая девушка ебётся фото Картинки и стыде вине о извинении порно фото училки милф Игра в центре занятости населения игру волкин дед торрент Скачать 2 desire hd игры s хорошо сасут фото Мясной фото пирог с рецепт быстро Угловой нижний шкаф новгород фото присланые фото инцест любимая девушка изменила Гатчина эротика девушки комплексов без фото красивые россия Чёрные фото точки по всему лицу мама подруга секс фото Скачать игры через торрент нхл 16 Игра котики лепим вперед снеговика лет девушек30-35 фото голых любительские игры монстр хай играть для мальчиков мороженым на с палочке 94 картинка фотопорно гемофродиты домашнее сексфото. анус.лизать анус.фото фото женщина в парке задирает юбку котята против играть лисят Игра Как нарисовать лошадей картинки фото.пизда.дирка модель раздвинула ножки в прозрачных колготках фото извраще фото винограда атаман и сорт фото описание минск ебут аню фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721