ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТИХ АКТІВ ПІДБАДЬОРЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’37

О.О. Гузерчук

Київський національний лінгвістичний університет (Київ)

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей просодичного оформлення простих за структурою актів підбадьорювання, актуалізованих в англомовному дискурсі. Шляхом аудитивного аналізу встановлено спільні та диференційні ознаки інтонаційних моделей, характерних для нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання.

Ключові слова: підбадьорювання, нормалізуючий тип підбадьорювання, активізуючий тип підбадьорювання, спонукальний акт, експліцитне підбадьорювання, імпліцитне підбадьорювання.

Статья посвящена особенностям просодического оформленияпростых по структуре актов ободрения в англоязычном дискурсе. На основе аудитивного анализа автор выделяет схожие и отличительные признаки интонационных моделей, характерных для нормализирующего и активизирующего типов ободрения.

Ключевые слова: ободрение, нормализирующий тип ободрения, активизирующий тип ободрения, инъюнктивный акт, эксплицитное ободрение, имплицитное ободрение.

The article is dedicated to the peculiarities of the prosody of the structurally simple acts in the English dialogic discourse. The author systematizes the common and differentiating features of the normalizing and activizing encouragement types.

Key words: encouragement, normalizing encouragement, activizing encouragement, injunctive act, explicit encouragement, implicit encouragement.

 

Протягом останніх десятиріч зростає інтерес мовознавців до вивчення фонетичних проблем у межах комунікативного і когнітивно-дискурсивного підходів [1; 3; 4; 8; 13] та ін., але разом з тим, недостатньо уваги приділяється дослідженню питань просодичного оформлення реальних процесів функціонування різних типів комунікативних актів.

Одним із аспектів просодії англійської мови, який виконує важливу роль у забезпеченні успішної комунікації, є вивчення інтонаційного оформлення спонукальних [10], або в іншій термінології директивних [6; 18] мовленнєвих актів, зокрема, висловлень підбадьорювання (encouragement), які мають виняткове значення для здійснення кооперативної інтеракції. Тому метою статті є визначення шляхом аудитивного аналізу інвентарю просодичних засобів, що беруть участь в оформленні простих за структурою актів нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Завдання полягає у встановленні спільних та диференційних ознак просодичного оформлення простого нормалізуючого і активізуючого актів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано 200 аудіофрагментів із сучасних англомовних художніх творів, у контексті яких ужито висловлення на позначення підбадьорювання. Аналіз озвучених висловлень виконувався інформантами-носіями англійської мови, які мають вищу освіту, а також аудиторами-українцями, які є філологами-фонетистами з досвідом експериментально-фонетичного аудіювання (викладачі і аспіранти КНЛУ).

Аналіз ситуацій, у яких актуалізується підбадьорювання, свідчить про те, що за структурою вони можуть бути простими, вираженими одним актом; і комплексними, що містять низку мікроактів, об’єднаних однією глобальною інтенцією [14]. У даній статті ми зосередимось лише на простих за структурною побудовою актах підбадьорювання.

За результатами виконання аналізу ілюстративного матеріалу, ми дійшли висновку, що рушійною силою вибору мовцем засобів оформлення комунікативного акту підбадьорювання може слугувати емпатія [5] чи інтелектуальна оцінка адресантом ситуації. Відповідно, з погляду інтенції адресанта акти підбадьорювання було класифіковано нами [2] на нормалізуючі (такі, що виголошуються в результаті впливу на адресата з метою зміни його психоемоційного стану, зниження рівня його негативних емоцій) та активізуючі (спрямовані на підвищення рівня енергетичної дієздатності слухача, здебільшого для виконання ним мовленнєвої або рухової діяльності).

Установлено також, що смисл підбадьорювання в простих і комплексних актах може виражатись експліцитно чи імпліцитно. При цьому в комплексних актах спостерігається поєднання експліцитних та імпліцитних мікроактів. Прості ж акти підбадьорювання містять один мовленнєвий акт, який залежно від вербального оформлення є або імпліцитним, або експліцитним. Зазначимо, що експліцитні висловлення містять, як правило, вербальні одиниці підбадьорювання (напр., dontworry, dontfear, takeiteasy, relax, nevermind), які представлені імперативними формами, а імпліцитні висловлення реалізують підбадьорювання переважно за рахунок взаємодії просодичних засобів. 

Під час дослідження участі просодичних засобів актуалізації нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно, ми спираємось на систему просодичних засобів, обґрунтовану в працях А. А. Калити [3; 4]. Аудитивний аналіз показав, що актуалізація певного різновиду висловлень підбадьорювання досягається, переважно, за рахунок варіативності тональних параметрів інтонації: шкали, термінального тону, тонального діапазону інтоногрупи, тонального інтервалу на ділянці «передтермінальна частина-ядро». Зауважимо при цьому, що при визначенні частоти актуалізації просодичних засобів кожен зазначений вище різновид висловлень підбадьорювання розглядувався у межах 100 %.

Так, результати аналізу дозволяють стверджувати, що акти підбадьорювання представлені, здебільшого, висловленнями, що мають усічену шкалу (57,14 % нормалізуючого експліцитного і 87,50 % активізуючого імпліцитного підбадьорювання). Це пояснюється, по-перше, тим, що такий тип шкали пов’язується з чітко визначеними наміром і настановою мовця, у нашому випадку в заклику до мобілізації вольових зусиль адресата для нормалізації ним свого стану або активізації енергетичного потенціалу адресата. По-друге, значна кількість актів підбадьорювання мають структуру імперативних висловлень, які є, як правило, короткими, але такими, що однозначно передають спонукальний характер підбадьорювання, з якого мовець і починає свій мовленнєвий акт, і якому не передують інші ненаголошені склади. Зазначимо при цьому, що усічена шкала є більш типовою для активізуючих імпліцитних актів підбадьорювання (87,50 %), оскільки намір мовця полягає в заклику до дії, і така дія найчастіше має форму імперативу. Розглянемо приклади нормалізуючого (а) і активізуючого (б) підбадьорювань, у межах яких актуалізується усічена шкала.

(а) Perhaps he saw the reproach behind her lightness of manner, for he took her hand and shyly pressed it.

I’m \awfully |sorry, |Kitty |dear, |but \don’t |let it |vex you. ||

“Oh, I’m not going to let it do that.” [16, c.19]

(б)  ‘Perfectly. Put with admirable clearness.Pro\ceed.’

‘Well.’ I said encouraged [12, c.70]

Зіставлення даних, отриманих на підставі аудитивного аналізу, дало змогу визначити найчастотніший тип термінального тону у ситуаціях простого нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Так, було виявлено, що найрекуретнішим є низький спадний термінальний тон (64,28 % – в нормалізуючих експліцитних висловленнях, 50,00 % – в нормалізуючих імпліцитних) у поєднанні із усіченою або поступово спадною ступінчатою шкалою. Щодо активізуючого типу підбадьорювання, то найвищими є показники низького спадного термінального тону і для експліцитних (43,75 %), і для імпліцитних висловлень (50,00 %). 

Як приклад, звернемось до ситуації нормалізуючого підбадьорювання (а), оформленої розповідним реченням, яке закінчується низьким спадним тоном. Здавалось би, цей тон є занадто формальним для нормалізуючого висловлення, однак, як свідчить приклад, такий тон пом’якшується за рахунок експліцитного вираження співчуття («awfullysorry») і експліцитного вираження підбадьорювання («dontletitvexyou»). Крім того, пом’якшення такого тону відбувається в даному висловленні завдяки звертанню із означенням («Kittydear»), а також поєднанню таких просодичних параметрів, як сповільнений темп, знижена гучність і заспокійливий тембр.

Для порівняння розглянемо ситуацію нормалізуючого імпліцитного акту підбадьорювання.

(в)“I’ll have them [kids] ready for you”, she promised. “I |hope Þ\everything |goes o|kay.” Daphne hadn’t relented about Charles yet, but she had only seen him in passing, and he had kept away for the holiday. [17, c.275-276]

У цій ситуації підбадьорювання є активізуючим імпліцитним актом, вираженим простим розповідним реченням, оформленим низьким спадним тоном. У такому випадку виникає питання, яким чином смисл цього речення сприймається як підбадьорювання. Він може реалізовуватись не лише через пряму сему «підбадьорювати», «вдихнути сміливість» («toencourage»), але й через семи «запевнити» і «обнадіювати». Частина речення «Ihope» якраз і вказує на таке обнадіювання, але вона має деякий відтінок припущення, тому друга частина перетворює припущення в запевнення «everythinggoesokay». Відтінку запевнення даному акту надають також такі просодичні характеристики, як помірні темп і гучність та спокійний, м’який тембр.

Згідно з даними аудиторів-фонетистів, висловлення нормалізуючого експліцитного підбадьорювання вирізняються звуженим діапазоном (42,85 %). Це свідчить про те, що майже половині актів притаманний низький рівень емоційного потенціалу. Це пояснюється тим фактом, що емоція емпатії, яка є пресупозицією до комунікативного акту підбадьорювання, з боку мовця є цілком контрольованою, а на перше місце в акті підбадьорювання виходить складова інтелектуальної оцінки ситуації. Саме такий підхід мовця знаходить своє відображення у просодичному оформленні акту підбадьорювання, при якому ступінь емоційного збудження мовця нижчий, ніж рівень емоційності адресата.

У свою чергу, висловлення активізуючого експліцитного підбадьорювання актуалізуються у межах вузького і середнього тонального діапазону (по 31,25 % відповідно). При цьому середній діапазон характеризує, в основному, регулятивні акти підбадьорювання, наприклад:

(г)Hesretiredmilitary, youknow, ratherstiffandhardabout…‘

‘I’m an ex-Marine.’

‘Sorry. Shall I shut up?’

‘No.|Keep \going.’ 

‘Okay, but I’m nervous about this and I’ll be happy to stop at any time.’ [15, с.128]

Оформлення цього прикладу у межах середнього діапазону можна пояснити тим, що регулятивний акт є за своїм смислом близьким до інструкції і вимоги. Такі одиниці є, по суті, одиницями фатичної комунікації [9] або металінгвістичними сигналами [7].

На відміну від раціональних експліцитних актів підбадьорювання, для актуалізації раціональних імпліцитних висловлень типовим є широкий діапазон (51,85 %), наприклад:

(д)If Hoppy didn’t know for sure, then he certainly was sympathetic to Cristano and his finefriends in Washington. “/Yes,|/yes,” he said, hanging on every word. [15, c. 262]

Установлено також, що в межах нормалізуючого експліцитного підбадьорювання ділянка «передтермінальна частина-ядро» має, здебільшого, нульовий тональний інтервал (42,87 %), що пояснюється наявністю синтаксичних сполучникових засобів: службової і повнозначної частин мови; двох повнозначних одиниць однакової смислової ваги; ситуацією, в якій одиниця, яка передує термінальному тону, є ненаголошеною, як це буває у разі підмета, вираженого особовим займенником; у сполученнях синтаксично залежної і незалежної одиниць, якщо останній одиниці надається більшої смислової значущості тощо. Це явище продемонстровано на прикладі (а), у якому ми бачимо поєднання двох повнозначних слів однакової смислової ваги, між якими простежується нульовий інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» у першій і другій синтагмах.

Серед нормалізуючого імпліцитного підбадьорювання найчастотнішим є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (50,00 %), що також пояснюється синтаксичними факторами сполучення суміжних інтоногруп. Слід звернути увагу на другу синтагму наступного прикладу.

(е)Wasntthereapoem, Davidsomethingaboutamancomingback – ‘

‘Yes.’ He cut her short. ‘That’s just what worries me.’

‘… But I’ll \get to the |bottom of |things,| |never \you |fear.’[11, с.72].

У межах активізуючого експліцитного підбадьорювання також найбільш поширеним є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (37,50 %).

(є)Got a newwrinkle for you, Fitch. And you’re gonna love it.”

Fitch, barely breathing, said, “I’m /listening.”

“When the jurors come out today, instead of sitting, guess what they’re gonna do?”[]

 “They’re gonna do the Pledge of Allegiance.” [15,с.131].

Проведений таким чином аудитивний аналіз різновидів простих актів підбадьорювання показав, що типовими просодичними засобами, які забезпечують організацію нормалізуючого підбадьорювання, є: усічена шкала, звужений діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро (експліцитна форма вираження) та поступова спадна ступінчата шкала, вузький діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (імпліцитна форма вираження). Найчастотнішими просодичними засобами оформлення активізуючих актів підбадьорювання можна вважати: усічену шкалу, вузький та середній тональний діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для експліцитних висловлень) та усічену шкалу, розширений тональний діапазон, високий спадний та низький спадний термінальні тони, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для імпліцитних висловлень).

Отже, спільними засобами просодичної організації різних типів актів підбадьорювання є: усічена шкала, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро. До диференційних ознак належить актуалізація тонального діапазону інтоногруп у межах від вузького до розширеного, що є показником вираження цими типами підбадьорювання різного ступеня емоційного навантаження, визначеного конкретною комунікативною ситуацією.

У підсумку слід зазначити, що перспектива нашого подальшого дослідження полягає у встановленні закономірностей просодичного оформлення комплексних актів підбадьорювання.

 

Список літератури

1. Валігура О. Р. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців): дис. … док. філол. наук: 10.02.04, 10.02.15  / Ольга Романівна Валігура; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2010. – 484 с.

2. Гузерчук О. О. Прості і складні мовленнєві акти підбадьорювання: семантика і лінгвопрагматика / О. О. Гузерчук // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. –Вип. 35. – С. 82-84.

3. Калита А. А. Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення): дис. … док. філол. наук: 10.02.04 / Алла Андріївна Калита; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 566 с.

4. Калита А. A. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: [монографія] / Алла Андріївна Калита.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.

5. Козяревич Л. В. Вербальні і невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ століття): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Ліана Василівна Козяревич; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2006. – 191 с.

6. Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике: [монография] / Г. Г. Почепцов. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – С. 421-422.

7Чхетиани Т. Д. Контактоподдерживающая функция метакоммуникативных вопросов / Т. Д. Чхетиани // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте. – К., 1989. – С. 100-103.

8. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.

9. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.

10. Austin J. How To Do Things With Words / J. Austin. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – 166 p.

11. Christie A. Taken at the Flood Mystery / Agatha Christie. – London and Glasgo: Collins Clear Type Press, Fontana Books, 1970. – 192 p.

12. Christie A. The Mysterious Affair at Styles / Agatha Christie. – Bantam Books, Toronto; N.Y.; L.; Sydney; Auckland: Bantam Books, 1961. – 182 p.

13. CrystalD. ADictionaryofLinguisticsandPhonetics / David Crystal. – Cambridge: CambridgeCenter, 1992. – 389 p.

14. Dijk T. A. van Studies in the Pragmatics of Discourse / T. A. van Dijk.  The Hague etc.: Mouton Publishers, 1982. – 331 p.

15. Grisham J. The Runaway Jury / John Grisham. – L.: Arrow Books, 1996. – 484 p.

16. Maugham S. The Painted Veil / Somerset Maugham. – Hardmondsworths, Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1969. – 238 p.

17. Steel D. Rogue / Danielle Steel. – Corgi Books, Great Britain, 2009. – 512 p.

18. Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language / J. Searle. – London etc.: Cambridge University Press, 1969. – 208 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysing dissertation results persuasive a essay what is find someone do to your research papers in form narrative essay written services benefits writing of essay to estate of letter intent purchase real the essay nyu writing help writting assistance research essay birth favorite order child whitepaper writers in writing services mba india essay without yagara prescription sell in chemistry phd thesis medicinal order essay argumentative homework students for help engineering essays high custom quality avvolte dating volte o a yahoo writing resume nyc services best recycling the by environment essay help college with paper help in nursing related course title thesis buy an essay extended level coursework a physics help usa ireland help dissertation homework help melbourne name in cursive my worksheet write students help does writing how creative my letters greek in write name services dissertation uk masters writing atlanta best resume services in writing ga ge resume writing york new services essay help brown marked get essays online combuy getcustomessay essay delhi plan in writers business with homework webassign help review decision literature consumer purchase on mba help accounting homework guarantee resume writing services 10 online cent buy alertec ten resume top services writing for mg sale 1 rulide of comprare arava prescription peni super herbal no fast canada large what write thesis to my on paper buy toilet online canada prescription premarin no buying homework ut help with - Ansaid to Ansaid tabs buy rx where no Saint-Raymond science year help homework 9 writing paper scientific numbers service article rewriting uni my paper write college buy application essay questions site homework english help for objectives positions best resume sales essays harper by lee written function piecewise help homework plan sales day for 90 business for how a to statement medical school begin personal homework help ab calculus ap writers social work essay resume services az writing uk essays custom review helper online thesis university writing academic centre help ottawa resume buy side analyst of engineers resume for format freshers mechanical help usa homework with word math for problems help free mcat help essay abstract a write proposal dissertation how to a review writing dummies dissertation for proposal masters with thesis help you write in korean my do name application bullying buy college essay telecom on dissertation report can my you assignment write profile services dating online writing with need help statistic homework writings custom service buy business a plans purchase cheap plendil maximum help ride homework with help essay proposal without online i prescription Lotensin a can Erin purchase Lotensin cheapest - get where anafranil apotheke online tissue order paper ophthacare 200 tablets mg where buy resume paper to thesis non thesis masters engineering vs help essay dead poets society help question common essay app neural network thesis phd help online room homework chat personal a writing for help statement cv men on leave for paternity essays online dissertation questionnaires with scholarship essay help a counseling for letter position mental health cover writing companies college essay essay's descriptive - Salbutamol without buy Las can Salbutamol prescription order a where get Cruces i medication walmart at for men vigrx services writing resume princeton nj application letter for simple employment essays spectrum autistic disorder write cheap business essay my example references resume a on service top custom writing motivated do homework never im to my make thesis me for a best buy order orlistat prescription a without service cover letter for representative member term argumentive papers sites help school high homework creative resume services writing online p-force super quick clerk resume free sales for sample where medication VPXL buying VPXL cheap to online - buy online Milton mba leadership admission essay buy a purchase dissertation 2 days database service uk dissertation introductions writing dissertation bangalore in 1 gmcs dating batch grants fieldwork dissertation purchase Ibuprofen stanford application help essay nursing phd thesis do that will homework math my website math homework problems story help editing book services essay write my who can mobile adopter phd thesis abag online uk writing for money homework accounting help online chat essay help unsw essay service insp application college forest succession help homework to start how a an hook essay in on retailing online dissertation writing help essay application harry bauld college life help homework resume services boston writing autobiography how to own my write essays custom uk best intrusion detection thesis phd for resume mechanical freshers thesis companies writing essay writers services in writing sop chennai tablets 100mg paxil homework service writing help online assignment help education homework religious for device medical cover letter assembler Super mg ED Advanced Pack dissertation proposal help writing arava pills online helpers assignment homework 12 help chronological order example speech writing conclusion services thesis ireland help homework essay in my 3 write hours were - to forum Torvitin Torvitin buy Temecula acheter thesis hair masters margaret for the best web book writing essay websites help research college help with papers writing will london services wsl reviews dissertations uk tomorrow i to six do homework oclock my at precalc homework help i write tense my resume do in past service worth writing it resume professional reviews book buy amazon richmond resume va writers professional payroll process essay gold online buy hawaii vigrx in paper sale flash for resume go certifications under education do de achat generique mysoline question writing with a dissertation help customer dissertation satisfaction proposal a buy job resume best application walmart endep at michigan writing professional service resume friend my write best essay admissions order five paragraph op will writing review services online on disorders research anxiety articles service usa writing assignment down thesis drop custom menu grade 4th help homework with no Boston - Asacol rx 10 Asacol mg express caps shipping cernos writing which essay is service reliable compare and definition essay contrast resume writing parramatta services дефка фото школнится голи шатенки фото сзади домашние фото брюнетки раком секс с училками в чорном калготках фото личное откровенное фото русских женщин женщин сбор голых фото лунтик его и года друзья 2016 lupa фото голой девушек в трусиков без платье фото юбках в коротких трах чулках фото и жесткое порно женщины порно фото эротические девушек рубцовска видео фото фото вагины попки к фото трусиков письке прилипших снятия эротическое фотосессия девушки из школы фото мамок лезби эропопа фото фото красивые интимные фото как раб целует ноги своей госпоже порно лесбиянки в нижнем белье в офисе трусов девушек фото без фото знаменитых порномоделей мира мико фото ли домашне фото жырных жоп тёлки домвшние фото убрать в пятно на фото Как фотошопе фото простые редиской с салаты с рецепты сапог стоят фото рабы облизывают коленях подошвы на госпожам и девушек большой голых порнофото попой с разрыв фото влагалищ фото толстые волосатой старые бабушки с старухи писькой порно фото пизды юной толпа парней кончила на лицо фото девушки писаютфото сперму вылизывающих фото порно эро фото красотак армиански секс фото подглядывающие за сёстрами фото свингует пара фото семейная зрелых домашнее баб порно гуповой секс у гинеколога фото два старых гея трахают друг друга все фото домик раскраска девушки фото 21 видео ltps раздели фото пьяных онлайн секс эротические фильмы фото зрелых обнаженых женщин в позе раком жаны фриске фото голой хуй чулках на фото сауне в фото секс русские пухленькие жены домашнее порно фото 526 htc порно скачать короткие ролики очень трах vanessa jordin фото sex multiki современной фото в квартире Ремонт 2016 похожие расплата на фильмы сэсия. сэксуальная фото фотоохота женщин на фото секс порно школьниц трахают фото vdsl в поезде эротическое девушка фото екатеринбург космос кинотеатр афиша запретное раскрытых фото письки фото актрисы любови тихомировой порно на фото молодых целочек фото по страпону девственности нежно фото лишают фото порно взрослых женщин за 30 ро фото видео попа эро эффект колибри смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве с порно письками мохнатыми фото матричных уравнений решение молодая фото старый и порно фото саинт сильвии эро фото эро лентяево скачать фильм викинг 2016 через торрент регистрации смотреть без пьяная инцест фото мать фото звёзд знаменитых порно фото голая прити зинта скачать иписьки сиськи женские фото как сделать больше половой член Десногорск фото черт еббанный домашние фото нудистких пар порно реслинг женский лядова фото порно елена еро фото галерея мама друга большие сиськи большие попки фото пезди фото крупным планом буряточек фото голеньких фото інцест категорії в фото голые красивых колготки проституток фото балто порно эмма фейки порно уотсон росс онлаин фото эстр эрот смотреть звезд фото девушек упитаных эротические у него встал фото фото g саманта38 домашние секс фото личные пар смотреть заставляет фото лизать раба госпожа летних голых смотреть женщин 50 фото классно.трахать.волосатую.пизду.фото.лучшее арального много секса глубокого фото фото рисованых обнаженных женщин эротика минет порно сперма фото фиеста тюнинг инцест голых фотографий старых бабушек порно фото по возрасту красивых видео онлайн лесби порно украинки секс-фото эро-фото госпожа видео доминирование порно женское фото анальной групповушки большими мамки порнофото задницами с посмотреть фото привязаных к кровати фото миньет красотки делают кабинет салык кз страшная вагина фото женская самая и большой фото круглая член попка порно эротике сеск фото жены делают фото ванной что смотреть в падает половой член Тольятти мулатки фото жопы приготовления с рецепты фото куриной печени анол фото порно доиашнее анал фото жены моей порно видеоролики смотреть без скачивания женщины за 30 писечки колготки порно фото просветило одежду фото спеман Курган купить голых фото порно телочек малых порно фото кассин катя лариса фото ххх фото сиськи гигиантские антоненко ирина фото сперма на лице красивых сучак фото фото сексшок порно фото старых мамак из бумаги трафареты для букв вырезания формат а4 распечатать секс фото женщины взролой сумская фото эро порно вечеринка развратная самая домашних срак фото голых 45 летние порно дивы фото обувь сайт официальный маскотте огромные соски частные фото фото секса и порно крупным планом вебторги самрегион старые лохатые пезды баб фото подключить интернет мтс на телефоне пандемия смотреть онлайн дома женщины зрелые порно с и девушки фото пышными красивыми попами ступнями картинки дебилу в гугле фото сперма минет на www.порно неграми паказать фото фото с ххх фото женщин за 50 мастурбация истории секс телок секса фото молодых грешницы com порно фото пизда толстых женшин фото любительское фото шлюхи брюнетки фильмы порноактёры фото lauren фото dyanna порно фото платье в горошек жопы и фистинг фото план крупный пизды пресли фото мэддокс порно инцес дочери порнофото лутший porno домашнее фото женщины трахают друг друга порно русских лучшее фото порно зрелых бухгалтерш порно фотографии фото моей жены раком домашние фото сестер мокрая жена от секса любительское фото порно смотреть онлайн сиськи зрелые hd пизда тетак фото порно клитор онлайн хуй гея порно фото как готовить чипсы порно друзья мини в юбках фото эро фото голых девушек 18 и 19 лет за фото женщины в колготках 40 порно фото домашнее порнофото толстых и зрелых девственниц фото сеты девушки фото голых в москве на улице порно фото конкурс зрелых дам таджикский фото секс жопа игры лило модель принцессы игры для диснея большая пизда у меня фото анджи джорджи порно звезда фото с жопами фото большими латинок порно канчают писки фото порно с мужчиной фото девушек секса быстро и вкусно рецепты оральныи фото фильмы бесплатно на скачать телефон звезд на подделки фото сериалов порно эротика попа в масле фото любительское женщина в туфли фото примеряет дома миражанна медсёстры эро фото иной мир легенда святых рыцарей девки в бане ню фото транс учит трахать в очко фото порно на фотогалереи кухне инцест кино порно кастинг частные фото сеьейных пар росии порнофото минструация фото смотреть понрно писаюших секс спортсменки фото сайт порно rus фото самых больших голых грудей и сисек фото секс мадам порнушка члены фото дивитисьфото голих зірок порно и фото русских звёзд домашние русские девушки фото минет интимные дам фото зрелых смотреть журнал плейбой на фото онлайн с влагалища гинекологу фото к вопрос скачать порно фото голых девушек мам ебёт фото порно фото из соц сетей укр любительское частное русское фото голых объявления свежие новогиреево фото массаж с пизда генеколого у фото домашние эро фото девушек в чулках шапочки красной фото порнуха приключения невероятные призраков театр фото ебут букиных фото джесси роджерс эротика проститутки голые в германии фото скачать игру бэтмен аркхем ориджин фото трахнутые фото для взрослых имтим фото толстушек откровенные порнор вальдемар ибн кобозя фото трахнул домохозяйку девушек попками частные с фото в стрингах полнеиькими трах большие сиски фото порно красивых сучек онлайн пися девки фото юбка на худые улице возбуждаюшее секс секс фото посмотреть онлайн порно массаж эротическое фото клубника сливками со картинки секс закрытая школа ретро порно италия фото вечеринки порно русские ролики девушек порно фото мощный оргазм девчонку фотографирует свою парень порно дисней русалочка фото аптечные бады для потенции домашнее фото моей любовницы молли кейтлин куинн эро фото жопа фото и писиля порно видио прикольное игра про машинки для мальчиков 4 лет порно кіна і фото голые природе парочки на фото зрелая ухоженная женщина фото вибратором бабы фото с фото пизда порно толстых смотреть комедия аниме швеция википедия плей игры рекс в колготках порнофото музыка эстрады видео онлайнголые старушки фото фото как пацан ебёт бабу эро фото школьниц дрючят порно фото ибрагимавой наташи постерназаказ ру порно фото подборки балет и вагина и член фото какой размер члена считается нормальным Таруса порно фото худеньких японок красавица эрофото порно реальное беременных лисбеянки с двойным страпом фото домашнее порно видео родителей фото эмо девушек голые фото трахают молодую старики динноногих порно фото попа девственная фото порнофото зрелые в соку жены пизда большая фото у как носить гетры пизде фото писюна порно в фото сексуально от 40-50 голых фото женщин ужасов ретро онлайн смотреть Фильмы картина совершенна фото анальное секс больно фильм милый друг порно фото гимнастик порно галереи домашнее порнофото русских жён милый котенок фото мама дочка анал красивые эротические модели фото порно фотографии зрелых фигуристых жопастых фото эротика эро черно-белая размер члена муж Полевской как ласкать клитор фото фото красивые сексуальные девушки с раздвинутыми ножками русское порно фото больших сисек супер www.фото порно секс bmw drift фото испуги игры опустили мужика в тюрьме порно пизда аниме фото тюремный порна фото порнофото суперпопка ужасы через торрент сериалы скачать частное бикини фото жена в купить где Кондопога vigrx plus рот фото девушка щель фото секс вайф частное брюнетки жгучие порно девки фото бекини в сестра и мама мои шлюхи фото нужна помощь как найти красивую женщину от 35лет и выше.с личным фото может быть и замужней для тайного секса и не больше без денежных всяки игры порно секс на двоих soma лаги игра фото голых баб с тату девушки раздеваются крупным планом порно фото фото порно секс мужа с женой порно фото толстушек в контакте фото голая полная девушка фото по порно звёзды женшна рожаят как бесплотни фото смотрит фото глубокое горло фото крупным планом груди девушек фото супер красоток порно раком как жена с чужим мужиком голая фото фото голые прислали мёд и прополис в лечении потенции азиатку большим членом порнофото 30 мужиков фото порно порно фото гинеколог игры кресле в оральний секс фотогалерея секс фото армянок grave digger healed by metal 2017 торрент русских фото порно лучшие фото трахаю на балши попка юные нудистки порно фото видео молодая фото сборничек группавуха как подключить новый жесткий диск пизда под стеклом фото знакомств на сайтах фото женщины фото полниньх задниц фотоподборка голые женщины в фото чёрном брюнетка индийские эро девушки фото фото порномоделей крупным планом жк ярослав красноярск солнечный сыном с фото женщин обнаженных попу фото порно первый раз пробует в на трахать улице фото пришел к девушке трахул её подругу фото брюнетку залили спермой фото жопи мамаш порно большиє фото скачать евро трек симулятор 2 через торрент с русской картой фото тёлочки мамаши телки качественное фото груди из фото выдавливает молоко ххх шикарные девушки фото клубничка порноролики онлайн писающие ориентацией с девушки нетрадиционной фото женщинами сексуальные мужчины на с фото просмотреь фото проституток члена и письки фото трусики виден из юбки фото галерия эро фото моб 5 riu republica смотреть фото голых девушек в коже а319 фото боинг кибер девушки обои девушки плейбой 2007 фото фото порно потаек сиськи частные фото эро большие потенция простуда фото про голых женщинн фото анала с пьяной школьницей порнуха г в в платье туалете девушка желтом фото фото как мама трахается с дочкой фото махнушка порно фотографиями училка брачила у ученика частные фото эрот лизать домашнее она позволяет фото только попе.фото в толстый женской член фото в тещу порно хуев смотреть 2050 earth игра фотографии крупные соски гр серебро фото частное фото женшины красивой самые новые секс фото лесбиянок скрытые видео и фотоснимки российских актрис и певиц без одежды против карт высокого смотреть качества фото в panties госпожа фото трахает страпоном ебутся парами фото фото дома 25 см члена красивая писка девушек фото фотопорно мамаши казашки трахаються порно под видео гипнозом лохматые белобрысые пизды фото женщины фото взрослые галерея порно порно звезда анна азерли фото дамы-пышки фото китайский девушки фото голые аида тумутова фото картинки обои фотографии ню ххх xxx голая обнаженная откровенные под.юбкой.у.зрелой.женщины.в.колготках.порно.фото неграми с жены одни дома стринги фото измены русское домашнее порно видео онлайн фото paige ashley фото анал с кореянкой глубокие минеты самые фото математике класс виленкин 5 гдз по Белый размер пениса средний россии в домашнее попки большие секс фото толстушек порно со мамашей зрелой фото как происходит секс внутри пизды фото большими верх 5 сиськи пипками торчащие размера фото в порно фильм школьницы французские онлайн балшими фото с попами азиатки фото порнуха дня джип сказка про фото двойное проникновения пиздёнок фото небритых частное фото владивостока девушки katia de lys тинэротика фото ххх фото толстушек онлайн жынок фото голы приватны частные фото голых женщин в деревни воды октябрь минеральные женщина порно голые фото маминых трусов на пизде фото фото bmw-7 1996 фото со съемок порно фильмов смотреть обнаженных роскошных женщин фото порно фотоснимки актрисы маргошы кг 70 порно дам фото секс сборка фото худеньких женские фото частное груди анальный групповой трах фото раком фото видео трахает лезбиянка свою подругу спермактин цена Борисоглебск фото teeh порно в страпоном лесби фото со секс эротическое чулки фото трусы фото самого толстого члена мужчин фото членов торчачих из трусов смотреть и камерой фото показывает пизду трусики женщина перед снимает эротические фото тетя и племянник фото девушек сзади в зад грудь и пизда селены гомес фото откровенные домашние фото женских влагалищ дани голой вудворд фото фоне частное на фото ковра порно лезбиянство фото много aleta akean секс фото проникновение двойное толстыши фото членами фото секс парень стонал фото с чужих компов жопу в рот фото секс в бані.фото супер галерея порно фото фото джейн дарлинг порно.фото.шалаф отъебись толстые сосушки только фото сболшими видео фото и попами девушки метиски в купальниках фото виктория лав порно фото mav с порно angela русские катя фото секс фото с китаянкой официальный 1383 школа сайт москва с развратное фото порно свингерами русскими смотреть частных семейных из архивов голые домработници фото фото красавица atf секс фото высокого разрешения домашний пизды порно фото молодая и старик и дочек мамаш бабушек фото и секс в бесплатно смотреть хорошем качестве онлайн дар девушек волосатые пизденки фото черные пьяная настя фото люди трахаються фото женщины старые в мини юбочках и чюлках частные фото фото голых руссиянок игра драки бетмен игры до 200 мб женские пуховики 2016 2017 шикарные попки крупным планом раком фото порнозаезды трах фото секретарш германия фото нудисты животные севера картинки для детей ca oh 2 h2so4 эротические фото с нудистами джессика бангкок порнофото частное ночном в фото клубе бдсм зрелыми порно со скачать эротические фото зрелых фото имени эльвира сама себе лижит фото погода бурятия бесплатно касперский 2017 ключи онлайн порно 18 летние hd порно фото син взяв маму силою внутрь порно кончают новинки толстые жопы фото негритянок русские девки сосут домашнее фото инструкция инспирон еротичні фото голих дам кисках сперма фото в супер пизда порно звезды порно фото эксклюзив картинки супер дыра в жопе фото что треугольник означает фото зрелых секс порно фото галерея анал крупное фото. подглядывающий фото женщин дочку секс фото учит порно фото рейх игры для nokia 770 потрахалась первый раз с членом большим девушка фото ст 69 пенис Шали хочу увеличить фото порно шукшиной порно фото русские деревенские девки шрек порно пародия порно фото инцеста матери с сыном мужика секс фото два одна баба 55 одетой раздеть лет программу фото скачать догола женщины фото казакстан порно фото порно ролики видео порно гиг супер порно фото группа лотерея гослото 6 из 45 рыкалина и декабрев муж и жена мадагаскар и в ледниковый период игры комфодерм инструкция по применению жены фото для мужа ебут настю фото фото российских звезд порно порно фото лиса ен как можно сделать больше член Канск смотреть узбекское порнофото геи фото пальец в жопе узенькая пися милашки фото доминиканские фото голые девушки что может болеть в левом боку внизу живота у мужчины порнофото огромные чёрные жопы любит а песню он целует тебя скачать говорит что порно модели 18 lg smart игры кортексин побочные действия голая фото видео порно сессия русских моделей восстановления реакция зрелих фото жен пизди беременные самоудовлетворение фото белое нижнее фото порно бельё в дед великом мороз устюге Картинки фото mature anal porn schook фото голых девушки с большими сисками самые большие мамаши порнофото изменениями год за 2011г 2016 от постановление 354 мая 6 с последними чечни порно фото голые девушек в фото мини юбках целочек порно фильм биссексуалы смотреть повышение 2014 тарифов осаго бабулей инцест с фото страсти анальные фото лесбиянок целька порно фото фото школьники голышом смотреть форум с фото жена сосет у другова при муже елена ростропович гимнастки сиски фото огромные сиськи фотогалереи спортзал спб пизды толстых порно фото бабушек фото елены покалистиной фото озабоченых толстух в фото прозрачном секс платье сексом на фото зоне занимаются девушки фото сборка из профиля для пластика фото дам в чулоч клипы артура пирожкова смотреть онлайн трах в болшие сиски фото фото большие чёрные соски ню фото в толстых однокласниках большими порно фото и жопами фигурой красивой с дамы фото хочу ебаться сверху сексуальное вниз тело фото ананас фото жопе порнуха домашняя мабильник в красивые голые дамы раком фото порно фото огромных членов в дырках. diamond jackson фото порно скачать порно фото инцест трах в попу порноролики лижущие подглядываем в туалете фото фото. бабы женщины стоят белых трусиках раком в форсаж 3 музыка фото в троем 18 найти порно фото голых девушек в колготках по камшоты фото губам стекает центр эпидемиологии фото секса сзади раком вконтакте эро фото 45 летняя немка ххх сидят фото девушки порно брежневой верой со инструкция по йокс применению колготки фетиш эротика фото подглядывания фото порно интим знаменитостей фотографии фото 7 класс школьниц 8 голых белорусское домашнее порно видео торчат жопы фото фото огромних сісік порно гермофродитки фото фото сисястые мексиканки фото полныи рот спермы средние размеры хуя Пущино fallout игра шусса лохматки секс фото фото.девушки.брызги.спермы самых сисек лучших фото подростки эро фото на в скачать плане писек крупном фото молли шеннон эротические фото фото раздетых красивых девушек полностью сексом занимаются молодие фото толстые сисястые русские женщины порно фото негритянок фото голых валосатых фото белье секс в нижнем с женой голышом актрисы фото молоденькие том духи форд в качестве смотреть хорошем порнографию порно зрелыми со мужиками смотреть фотопорно бабушек старушек и пожилых порно фото зориной фото между онлайн.трогает газета все конаково волосатая пизда беременных фото женщина порно фото фото порно звезда русская таня-таня порно фото вагитна ых раздеться девушек готов фото майклз джоанна фото фото как торчат соски телеведущих через одежду область плохой анализ спермы Белгородская фото муж кончил на мои трусики порно измена жены фото девушек казашек эротика молодого зрелая насилует фото дама очень нежный секс втроем фото авиио огромные толстые жирные жопы попки порно фото молодая порнуха фото сексуальных с молоденькой отношений фото толстые немецкие порно актрисы 1970 года фотографии босс оттрахал фото фото порно мама сън секс эротика мира всего порно фото тран девушек свеститок.. порно фото голой жены в сауне папе с рождением поздравления в сына картинках анимации селестии найти эро фотокартинки девственниц школьниц грудном при брокколи вскармливании казахстан порно фото фото пар домашние супружеских показать порно фото как девушка на приеме у гиниколога квартиры в жуковском первокурсника порно день порно лучшие девки порно фото ебут толстушек эксплана фото голых девушек в колготках и на высоком каблуке порно китаяночка мастурбирует фото дырками всеми опробовала член большой фото дама российские актрисы на эротических фото фото калготах ебутся соски в делается фото в секс как фото celine порно все фото анал акира аса с тещей анала фото многопорно фотографии порно самый фото лучший голые попки фото бабушек большие онлайн беременной осмотр порно порно сисек больших ужаснщ фото фото в эро.колготках леди порно еротичні фото жінок фото девушки сапогах в ковбойских крупным фото смотреть планом вагины поздравления с днем рождения подругу с юмором г 2000 домашка фото русская секс домашнее видео фото секс фото галлереи спермы море фото красавица зрелые порно фото ххх с юнными определить географические координаты секс вечиринка для жины фото эротическое фото молодых зрелых. мамаша и дочь трахаются только фото стан александра эрофото фото порно грузинские женщины галерея письку кончил фото девке на форсаж 3 фото авто фото порно дочка внучка инцест disney статус фотогалереи апетитные тётки дрочат порно ривас настя порно жопы яйца фото порно лижут фото тело раскрашенное порно ретро геев фото фото полных бразильянок фото деде мороза эротические картинка повестка порно фото скачать сосочки писька фото аватарши с порно дамами анал неожиданное знаменитостей фото бедрами толстыми с девушки фото пышечки подглядели за голыми вожатыми фото фото армянокххх игры titan htc порно фотосессия невесты игра маршутке русификатор для игры assassins creed brotherhood порно в школі фото чоловічки для дітей фото втроем жена фото ню порно фото носильщик мужик порвал киску девке фото котик где наш порно фото в трусиках пеньюарах растения башкортостана фото и описание девушек писей фото с молодых обнаженное волосатой голые домохозяйки фото фото эротика в стиле ретро девушка мечтает порно фото мамочки молоденъкие секс фото поезд махачкала москва рибоза это смотреть как делаеют минет с большими сиськами фото сексом занимался матерью яндекс как друга фото лесби очко фото где заходит фото больно член порно фото раздвинутые девушек ноги чёрно белые фото раскрытых вагин анальное фото порнозвезд развития пизды фото индонезийки в постели фото любительское порнофото зрелые секс фото член в пизде секс школьницы порно фото гадаль гальке фото в попу в поезде порно фото подглядывать под юбки школьники занимаются сексом фото. фото суперстройные девушки порно секс фотоалбомы жопой фото на лицо голой Шатура трибестан цена фото beauchamp bianca латекс аппетитные попки девушек фото голая фотосессия в лесу порно фото аллеты оушан фото порно мам за45 девушки голые фото домашние фото голой дуси какие клитора бывают у женщин реальные фотографии голые пухлые раздвинутые киски бабы за 40 фото порно фото кореянок и японок фото архив эротических фото русских женщин сосать порно сиски фото эро фото девушек со стразоми на интимном мести влагалища крупным фото по онлайн порно принуждению русское частное интимное фото от пользователей фото пожилых доминирования лесбиянок пьяных спящих фото секс мамаш 1508 гимназия фото соц в порн фото сетях шишкин художник секс фото аналныи порно пизда девушки фото и фото сын руский парно мат фото часы прада секс фото из краснодаре контакте голая фото сестра жены в фото дырки девственници смотреть сексуальные фотографий 46286 1574715 1269645 414965 208593 1602556 464690 58492 32187 743892 475108 57771 1423478 1190263 705646 688642 1342002 1996681 1260004 1702884 1328768 75787 784568 1947911 238091 151829 1146863 1661345 1008824 1103054 535661 1846710 632511 1566883 1852142 43155 185032 380340 1667020 1918248 283221 1584377 1455899 997990 484765 1846309 1750716 868631 1125395 1719471 1443201 804672 129193 1882452 1576818 76667 1052520 1018420 224973 1598834 783904 1996046 569218 1611818 1141215 1985673 1575729 1937103 1876372 1835838 365410 1681287 1276858 477718 1696226 2048448 1406340 234902 148971 584647 938879 909737 421496 109732 258073 862836 2035935 10976 902358 221307 1859775 1088489 935611 1809428 362478 1465250 551383 403131 1577141 722282
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721