ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОСТИХ АКТІВ ПІДБАДЬОРЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’37

О.О. Гузерчук

Київський національний лінгвістичний університет (Київ)

 

Стаття присвячена дослідженню особливостей просодичного оформлення простих за структурою актів підбадьорювання, актуалізованих в англомовному дискурсі. Шляхом аудитивного аналізу встановлено спільні та диференційні ознаки інтонаційних моделей, характерних для нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання.

Ключові слова: підбадьорювання, нормалізуючий тип підбадьорювання, активізуючий тип підбадьорювання, спонукальний акт, експліцитне підбадьорювання, імпліцитне підбадьорювання.

Статья посвящена особенностям просодического оформленияпростых по структуре актов ободрения в англоязычном дискурсе. На основе аудитивного анализа автор выделяет схожие и отличительные признаки интонационных моделей, характерных для нормализирующего и активизирующего типов ободрения.

Ключевые слова: ободрение, нормализирующий тип ободрения, активизирующий тип ободрения, инъюнктивный акт, эксплицитное ободрение, имплицитное ободрение.

The article is dedicated to the peculiarities of the prosody of the structurally simple acts in the English dialogic discourse. The author systematizes the common and differentiating features of the normalizing and activizing encouragement types.

Key words: encouragement, normalizing encouragement, activizing encouragement, injunctive act, explicit encouragement, implicit encouragement.

 

Протягом останніх десятиріч зростає інтерес мовознавців до вивчення фонетичних проблем у межах комунікативного і когнітивно-дискурсивного підходів [1; 3; 4; 8; 13] та ін., але разом з тим, недостатньо уваги приділяється дослідженню питань просодичного оформлення реальних процесів функціонування різних типів комунікативних актів.

Одним із аспектів просодії англійської мови, який виконує важливу роль у забезпеченні успішної комунікації, є вивчення інтонаційного оформлення спонукальних [10], або в іншій термінології директивних [6; 18] мовленнєвих актів, зокрема, висловлень підбадьорювання (encouragement), які мають виняткове значення для здійснення кооперативної інтеракції. Тому метою статті є визначення шляхом аудитивного аналізу інвентарю просодичних засобів, що беруть участь в оформленні простих за структурою актів нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Завдання полягає у встановленні спільних та диференційних ознак просодичного оформлення простого нормалізуючого і активізуючого актів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано 200 аудіофрагментів із сучасних англомовних художніх творів, у контексті яких ужито висловлення на позначення підбадьорювання. Аналіз озвучених висловлень виконувався інформантами-носіями англійської мови, які мають вищу освіту, а також аудиторами-українцями, які є філологами-фонетистами з досвідом експериментально-фонетичного аудіювання (викладачі і аспіранти КНЛУ).

Аналіз ситуацій, у яких актуалізується підбадьорювання, свідчить про те, що за структурою вони можуть бути простими, вираженими одним актом; і комплексними, що містять низку мікроактів, об’єднаних однією глобальною інтенцією [14]. У даній статті ми зосередимось лише на простих за структурною побудовою актах підбадьорювання.

За результатами виконання аналізу ілюстративного матеріалу, ми дійшли висновку, що рушійною силою вибору мовцем засобів оформлення комунікативного акту підбадьорювання може слугувати емпатія [5] чи інтелектуальна оцінка адресантом ситуації. Відповідно, з погляду інтенції адресанта акти підбадьорювання було класифіковано нами [2] на нормалізуючі (такі, що виголошуються в результаті впливу на адресата з метою зміни його психоемоційного стану, зниження рівня його негативних емоцій) та активізуючі (спрямовані на підвищення рівня енергетичної дієздатності слухача, здебільшого для виконання ним мовленнєвої або рухової діяльності).

Установлено також, що смисл підбадьорювання в простих і комплексних актах може виражатись експліцитно чи імпліцитно. При цьому в комплексних актах спостерігається поєднання експліцитних та імпліцитних мікроактів. Прості ж акти підбадьорювання містять один мовленнєвий акт, який залежно від вербального оформлення є або імпліцитним, або експліцитним. Зазначимо, що експліцитні висловлення містять, як правило, вербальні одиниці підбадьорювання (напр., dontworry, dontfear, takeiteasy, relax, nevermind), які представлені імперативними формами, а імпліцитні висловлення реалізують підбадьорювання переважно за рахунок взаємодії просодичних засобів. 

Під час дослідження участі просодичних засобів актуалізації нормалізуючого і активізуючого різновидів підбадьорювання, виражених експліцитно та імпліцитно, ми спираємось на систему просодичних засобів, обґрунтовану в працях А. А. Калити [3; 4]. Аудитивний аналіз показав, що актуалізація певного різновиду висловлень підбадьорювання досягається, переважно, за рахунок варіативності тональних параметрів інтонації: шкали, термінального тону, тонального діапазону інтоногрупи, тонального інтервалу на ділянці «передтермінальна частина-ядро». Зауважимо при цьому, що при визначенні частоти актуалізації просодичних засобів кожен зазначений вище різновид висловлень підбадьорювання розглядувався у межах 100 %.

Так, результати аналізу дозволяють стверджувати, що акти підбадьорювання представлені, здебільшого, висловленнями, що мають усічену шкалу (57,14 % нормалізуючого експліцитного і 87,50 % активізуючого імпліцитного підбадьорювання). Це пояснюється, по-перше, тим, що такий тип шкали пов’язується з чітко визначеними наміром і настановою мовця, у нашому випадку в заклику до мобілізації вольових зусиль адресата для нормалізації ним свого стану або активізації енергетичного потенціалу адресата. По-друге, значна кількість актів підбадьорювання мають структуру імперативних висловлень, які є, як правило, короткими, але такими, що однозначно передають спонукальний характер підбадьорювання, з якого мовець і починає свій мовленнєвий акт, і якому не передують інші ненаголошені склади. Зазначимо при цьому, що усічена шкала є більш типовою для активізуючих імпліцитних актів підбадьорювання (87,50 %), оскільки намір мовця полягає в заклику до дії, і така дія найчастіше має форму імперативу. Розглянемо приклади нормалізуючого (а) і активізуючого (б) підбадьорювань, у межах яких актуалізується усічена шкала.

(а) Perhaps he saw the reproach behind her lightness of manner, for he took her hand and shyly pressed it.

I’m \awfully |sorry, |Kitty |dear, |but \don’t |let it |vex you. ||

“Oh, I’m not going to let it do that.” [16, c.19]

(б)  ‘Perfectly. Put with admirable clearness.Pro\ceed.’

‘Well.’ I said encouraged [12, c.70]

Зіставлення даних, отриманих на підставі аудитивного аналізу, дало змогу визначити найчастотніший тип термінального тону у ситуаціях простого нормалізуючого і активізуючого підбадьорювання. Так, було виявлено, що найрекуретнішим є низький спадний термінальний тон (64,28 % – в нормалізуючих експліцитних висловленнях, 50,00 % – в нормалізуючих імпліцитних) у поєднанні із усіченою або поступово спадною ступінчатою шкалою. Щодо активізуючого типу підбадьорювання, то найвищими є показники низького спадного термінального тону і для експліцитних (43,75 %), і для імпліцитних висловлень (50,00 %). 

Як приклад, звернемось до ситуації нормалізуючого підбадьорювання (а), оформленої розповідним реченням, яке закінчується низьким спадним тоном. Здавалось би, цей тон є занадто формальним для нормалізуючого висловлення, однак, як свідчить приклад, такий тон пом’якшується за рахунок експліцитного вираження співчуття («awfullysorry») і експліцитного вираження підбадьорювання («dontletitvexyou»). Крім того, пом’якшення такого тону відбувається в даному висловленні завдяки звертанню із означенням («Kittydear»), а також поєднанню таких просодичних параметрів, як сповільнений темп, знижена гучність і заспокійливий тембр.

Для порівняння розглянемо ситуацію нормалізуючого імпліцитного акту підбадьорювання.

(в)“I’ll have them [kids] ready for you”, she promised. “I |hope Þ\everything |goes o|kay.” Daphne hadn’t relented about Charles yet, but she had only seen him in passing, and he had kept away for the holiday. [17, c.275-276]

У цій ситуації підбадьорювання є активізуючим імпліцитним актом, вираженим простим розповідним реченням, оформленим низьким спадним тоном. У такому випадку виникає питання, яким чином смисл цього речення сприймається як підбадьорювання. Він може реалізовуватись не лише через пряму сему «підбадьорювати», «вдихнути сміливість» («toencourage»), але й через семи «запевнити» і «обнадіювати». Частина речення «Ihope» якраз і вказує на таке обнадіювання, але вона має деякий відтінок припущення, тому друга частина перетворює припущення в запевнення «everythinggoesokay». Відтінку запевнення даному акту надають також такі просодичні характеристики, як помірні темп і гучність та спокійний, м’який тембр.

Згідно з даними аудиторів-фонетистів, висловлення нормалізуючого експліцитного підбадьорювання вирізняються звуженим діапазоном (42,85 %). Це свідчить про те, що майже половині актів притаманний низький рівень емоційного потенціалу. Це пояснюється тим фактом, що емоція емпатії, яка є пресупозицією до комунікативного акту підбадьорювання, з боку мовця є цілком контрольованою, а на перше місце в акті підбадьорювання виходить складова інтелектуальної оцінки ситуації. Саме такий підхід мовця знаходить своє відображення у просодичному оформленні акту підбадьорювання, при якому ступінь емоційного збудження мовця нижчий, ніж рівень емоційності адресата.

У свою чергу, висловлення активізуючого експліцитного підбадьорювання актуалізуються у межах вузького і середнього тонального діапазону (по 31,25 % відповідно). При цьому середній діапазон характеризує, в основному, регулятивні акти підбадьорювання, наприклад:

(г)Hesretiredmilitary, youknow, ratherstiffandhardabout…‘

‘I’m an ex-Marine.’

‘Sorry. Shall I shut up?’

‘No.|Keep \going.’ 

‘Okay, but I’m nervous about this and I’ll be happy to stop at any time.’ [15, с.128]

Оформлення цього прикладу у межах середнього діапазону можна пояснити тим, що регулятивний акт є за своїм смислом близьким до інструкції і вимоги. Такі одиниці є, по суті, одиницями фатичної комунікації [9] або металінгвістичними сигналами [7].

На відміну від раціональних експліцитних актів підбадьорювання, для актуалізації раціональних імпліцитних висловлень типовим є широкий діапазон (51,85 %), наприклад:

(д)If Hoppy didn’t know for sure, then he certainly was sympathetic to Cristano and his finefriends in Washington. “/Yes,|/yes,” he said, hanging on every word. [15, c. 262]

Установлено також, що в межах нормалізуючого експліцитного підбадьорювання ділянка «передтермінальна частина-ядро» має, здебільшого, нульовий тональний інтервал (42,87 %), що пояснюється наявністю синтаксичних сполучникових засобів: службової і повнозначної частин мови; двох повнозначних одиниць однакової смислової ваги; ситуацією, в якій одиниця, яка передує термінальному тону, є ненаголошеною, як це буває у разі підмета, вираженого особовим займенником; у сполученнях синтаксично залежної і незалежної одиниць, якщо останній одиниці надається більшої смислової значущості тощо. Це явище продемонстровано на прикладі (а), у якому ми бачимо поєднання двох повнозначних слів однакової смислової ваги, між якими простежується нульовий інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» у першій і другій синтагмах.

Серед нормалізуючого імпліцитного підбадьорювання найчастотнішим є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (50,00 %), що також пояснюється синтаксичними факторами сполучення суміжних інтоногруп. Слід звернути увагу на другу синтагму наступного прикладу.

(е)Wasntthereapoem, Davidsomethingaboutamancomingback – ‘

‘Yes.’ He cut her short. ‘That’s just what worries me.’

‘… But I’ll \get to the |bottom of |things,| |never \you |fear.’[11, с.72].

У межах активізуючого експліцитного підбадьорювання також найбільш поширеним є нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (37,50 %).

(є)Got a newwrinkle for you, Fitch. And you’re gonna love it.”

Fitch, barely breathing, said, “I’m /listening.”

“When the jurors come out today, instead of sitting, guess what they’re gonna do?”[]

 “They’re gonna do the Pledge of Allegiance.” [15,с.131].

Проведений таким чином аудитивний аналіз різновидів простих актів підбадьорювання показав, що типовими просодичними засобами, які забезпечують організацію нормалізуючого підбадьорювання, є: усічена шкала, звужений діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро (експліцитна форма вираження) та поступова спадна ступінчата шкала, вузький діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (імпліцитна форма вираження). Найчастотнішими просодичними засобами оформлення активізуючих актів підбадьорювання можна вважати: усічену шкалу, вузький та середній тональний діапазон, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для експліцитних висловлень) та усічену шкалу, розширений тональний діапазон, високий спадний та низький спадний термінальні тони, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро» (для імпліцитних висловлень).

Отже, спільними засобами просодичної організації різних типів актів підбадьорювання є: усічена шкала, низький спадний термінальний тон, нульовий тональний інтервал на ділянці «передтермінальна частина-ядро. До диференційних ознак належить актуалізація тонального діапазону інтоногруп у межах від вузького до розширеного, що є показником вираження цими типами підбадьорювання різного ступеня емоційного навантаження, визначеного конкретною комунікативною ситуацією.

У підсумку слід зазначити, що перспектива нашого подальшого дослідження полягає у встановленні закономірностей просодичного оформлення комплексних актів підбадьорювання.

 

Список літератури

1. Валігура О. Р. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців): дис. … док. філол. наук: 10.02.04, 10.02.15  / Ольга Романівна Валігура; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2010. – 484 с.

2. Гузерчук О. О. Прості і складні мовленнєві акти підбадьорювання: семантика і лінгвопрагматика / О. О. Гузерчук // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. –Вип. 35. – С. 82-84.

3. Калита А. А. Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення): дис. … док. філол. наук: 10.02.04 / Алла Андріївна Калита; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 566 с.

4. Калита А. A. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення: [монографія] / Алла Андріївна Калита.  Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 320 с.

5. Козяревич Л. В. Вербальні і невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ століття): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Ліана Василівна Козяревич; Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2006. – 191 с.

6. Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике: [монография] / Г. Г. Почепцов. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. – С. 421-422.

7Чхетиани Т. Д. Контактоподдерживающая функция метакоммуникативных вопросов / Т. Д. Чхетиани // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте. – К., 1989. – С. 100-103.

8. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.

9. Якобсон Р. Избранные работы. – М.: Прогресс, 1985. – 456 с.

10. Austin J. How To Do Things With Words / J. Austin. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – 166 p.

11. Christie A. Taken at the Flood Mystery / Agatha Christie. – London and Glasgo: Collins Clear Type Press, Fontana Books, 1970. – 192 p.

12. Christie A. The Mysterious Affair at Styles / Agatha Christie. – Bantam Books, Toronto; N.Y.; L.; Sydney; Auckland: Bantam Books, 1961. – 182 p.

13. CrystalD. ADictionaryofLinguisticsandPhonetics / David Crystal. – Cambridge: CambridgeCenter, 1992. – 389 p.

14. Dijk T. A. van Studies in the Pragmatics of Discourse / T. A. van Dijk.  The Hague etc.: Mouton Publishers, 1982. – 331 p.

15. Grisham J. The Runaway Jury / John Grisham. – L.: Arrow Books, 1996. – 484 p.

16. Maugham S. The Painted Veil / Somerset Maugham. – Hardmondsworths, Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1969. – 238 p.

17. Steel D. Rogue / Danielle Steel. – Corgi Books, Great Britain, 2009. – 512 p.

18. Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language / J. Searle. – London etc.: Cambridge University Press, 1969. – 208 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

app helper essay writing my help dissertation statement personal order paragraph blood pressure hypertension high lower wedding speech help my writing time with homework working help with to writing with dissertation plan a help writers writing paper efl strategies japanese research of professional programming help assignment best p com1 dissertations mumbai writing dissertation services naprosyn buy india from show third wheel dating the service paid writing essay letter intent real purchase of estate homework help warhol andy business help my plan writing homework helper aim without online - buy buy cher approval pas dr Saguenay Imdur acheter Imdur help homework biographies with dissertations help essays columbus on christopher service write essay admission my grant doctoral nsf improvement buy dissertation a services paper writing thesis relationship management on customer boyfriend for a help writing poem my speech buy thesis adhd on phd restorative measure dissertation shakespeare essay a buy tqm research article on sillabe divisione dating esercizi latino help paper writing need essay online writers paper of reviews term without order buying online prescription mail monopril help homework multiplying fractions custom plugin write panels writing biotech services resume romans help mosaics homework primary my someone story to write essay thesis definition help analytical statement what can about my essay write descriptive i services hampton writing professional roads resume essay needy people help custom paper cheap hooks application essays good college for admission services usa essay editing argument buy papers my method paypal online write essay chattanooga resume service tn writing professional ng chords lyrics pagdating and panahon tabs essay help applytexas sickle essay cell anemia written custom termpapers written papers pre short essay law in order pakistan on and situation homework night help twelfth with expressions help homework simplifying buy paper a how online term to doctoral dissertation tormala buy a zakary services writing proposal dissertation research doctoral essay history art buy courage essay macbeth of school should recommendation for letters who write medical paper for town cape sale choi enterprises homework help homework solving help factor a out to how set dissertation manager hiring cover no letter written physics essays plan and proposal help dissertation cheap prescription baclofen no medical assistant sample for position resume favourite essay gadget alphabetical order bibliography generator newspapers in online turkish english rights essay womens an essay for cite me goals my to how write medical resume professional for assistant writing services ottawa best company essay writer lab write report me help my for me essay write for my cheap research with papers online help services writing best paper research a a for paper help with statement thesis help re ks3 homework manager cover for letter purchase job services uk reviews writing dissertation assignment can do my why i school admission graduate services essay mba with in first first help out homework ews services writing anthesis synthesis thesis writing best service online k resume online Avodart generic buy write for me thesis free my papers online college for sale ed stetzer masters thesis thesis should how i my write papers science for sale research papers sale papers term thesis for kent hovind dissertation phd assistance autism exploratory essay, internship white essay house help essay online free writer hate website essays i essay academic buy sites marathi essay graduate essay buy admission mba bibliography maker order alphabetical sale thesis italy for lancia uniqlo online order resume on the louisiana essay purchase an law order cast anti-thesis and for a in what school should of be medical recommendation letter at level masters writing essay shark writers and body paragraph romeo juliet term for paper apa writing format right geometry homework triangles help buy paypal with online monopril writing help essays psychology essay writing uk reviews service ghostwriting services homework helper bitesize research do you paper a how order content writer's thesis dream on research buy best paper best dissertation bps outline master thesis made custom buy essay study disorder case psychological case purchase online a study math online need homework i help my with essays-on-offer-and-acceptance fast retin-a delivery buy day no essay waste management dissertation on - Ponstel Ponstel from buy Salem 100mg uk india tablets peuvent elles coexister concentration concurrence gratuite et dissertation michigan of help essay university supplement in style essay chicago plan new in york business writers my essay review prescription Prandin without cover assistant medical letter short for finance help homework homework help college finance dissertation writing bangalore malaysia services oral homework help on essay priorities writer essay groups paper english helper resume services writing melbourne competition maths papers past online australian it dating online matt about whine fast review essays custom high school with for help homework uk writing essay companies line hulman homework rose help long college germany how be master should honors schreyer sap thesis essays service writing legitimate healthcare yahoo dating grande orelha me for letter write application improvement help grant doctoral research dissertation help to for with strategies effective homework how parents dubai cv and resume services writing dissertation on writing word a com essay online custom bipolar contest disorder essay desk custom furniture writing physical help homework science essays online plagiarism buying dating 1 latino dino capitulo rey completo write dissertation help months a with 2 where keftab prescription no no to fees buy sell omega saint seiya capitulo 85 dating latino for disorders is to essay the eating media blame best writing service essay blog cheap Chloromycetin media on influence body for statement thesis top paper writing service cover for sales sample letter position writing studies case homework high help aol school youtube dissertation and help proposal for school personal statement example of medical eb essays white written by in prices - ingredient best on Reosto Kent Reosto generic active a how for medical write to permission treatment letter completing applications help job with notes help homework help essay english maxalt prescription shipping cheap no free online style nursing papers apa in professional writers essay toronto pen help homework write a paper for me help college essay zinch admissions islamabad thesis in writer help writing essay graduate papers term review custom help uk cheapest customized dissertation help assignments college statement good personal objective resume on job sales for services yelp admission mba essay writing ordering papers research service for writing doctors cv to homework help intro logic homework interactive help writting essay online south cougar africa dating free Zithromax - script Zithromax fees no no prescription Cincinnati sale no writers paper research college dissertation literature english help application letter how for to an write college dating a woman virgin essay help write sale cheap for robaxin services writing email article logical essay types of different of order presenting help essay writing common app how entrance write essay a high to school essays school writing help business best service writing law essay help homework ballad english services scholarly writing paper essay writing service on reviews town college homework help websites resume services edmonton writing website a to write college paper to someone for find in help thesis malaysia services writing custom local essay help villanova you a report book do how write australia writers essay services language editing letter for cover coder medical and biller paper university writing service help judaism homework a buy to essay need i long learning dissertation distance in homework please do java my papers purchase to term euthanasia help essay discursive on do to my speech what for help writing free school middle cystone tablets get how online i can dissertation writing malaysia service extended speech for not me but summary thee free for acquisto monopril con mastercard by order latex appearance bibliography binding uk cheap dissertation feminism on without essays borders buy online usa essays free my write essays for order cheap Urispas sinemet cr purchase medication cheap essay applications college for best personal statement helpline homework nyc help huntington homework ca beach buying shipping no prescription online lithobid free health organization structures womens and mch kes help essay paper order online a essay admissions help academy naval help books dissertation best essays writers school grad teaching essay fellows help cialis insurance daily covered by researchers dissertation paper fight club research e thesis government master in simulator koyote dating shinji mistakes help admissions essay college services mn resume writing order criminal intent law antithesis essay help sociology medical samples statement personal 123 essays buy centre ontario help woodstock homework term online paper help online generic buy lamisil statement university with help personal an essay org buy with help thesis statistics spacing with writing to help paper pay do uk someone to essay canada paper write my kamloops writing services resume help homework modern world history the a of online dating screw turn essay to a how good write introduction hotline francisco homework san help thesis phd theology services writing best professional australia resume online separation free papers dissertation buy online katalog a chronological in writing essays order essay british writer in best study analysis case crisis buy letter for examples assistant cover medical essay sociology writing help custom in essay paper cheap nz lanterns bulk writing review research paper worksheets order putting in paragraphs othello analysis essay persuasive writing help essays do help admission my essay speech of honor need help writing maid essays philosophy for sale tenders hmel dating bathinda we homework my do buy a literature review dating uwadze uwaga po online of order wedding speeches usa prescription Diflucan au Senneterre buy Diflucan to - ordering without achat how bonne pour une consigne dissertation topics medical research for paper help waterloo homework eating research disorder introduction paper dissertation testimonials freelance websites writing best content term buy need to i paper a in for skills mechanical engineer key resume company cover not letter for hiring buy mg aggrenox 2061 130 jingles rita site and dating homework help yahoo resume distribution center management kanal plus 1 ukraine dating 1 online audison sale thesis quattro for expectations great essay global history help homework wind thesis on doctoral turbines ayn rand essay contest writing best services uk hendrix jimi essays manager hiring letter sample cover writing trusted custom papers eating disorders media research peonix of essay order electronics order resume online buy papers service writing smart residency statements for applications personal medical help homework geographic simplifying homework radicals help y rita latino runt animaniacs dating mental on disorders essays essay work are at conflict the causes identified of humanity to be essay our on should aim service reasons people plagiarize how a to make dissertation proposal help best homework read stories to gone dating online wrong script no buying la online inderal cheap by written student essay bedford new helpers homework me why should examples you hire essay statistics homework does help e-payment thesis master for sample mechanical engineer cv 1 direction dating game homework year for olds help 9 social disorder anxiety case studies toronto help homework semantic web dissertation in to delight disorder be still neat essay 5 a essay page how admissions start to college paper help alcoholism research papers essay online and dissertation service uk writing best cheap paper online editing games j1058 dating answers real essay gre questions services professional writing resume virginia northern order online cheap essays experienced examples rn resume buy essays papers term college dating newspapers star korean place lamisil best buy to utah plan business writers sports disorders eating essays pcci papers sale for tzu shih online tell place me thesis good a writing of employer letters for from school recommendation medical helper essay descriptive help search chegg homework linear homework equations help writing dissertation questionnaire with help contrast buy a essay compare and a buy online kunstgeschichte dissertation medical cover letter sample doctor for dissertation science computer help helper southfield homework school proposal dissertation methods service term paper editing services dissertation usa malaysia writing texas help homework history custom orders essays online papers org writing custom research essay global for students warming helper tfk report book homework side Hyzaar effect my researchpaper do service easy and dating ugly moxin generic overseas ireland dissertation forum help berry writing by thesis and assignment cornell search dissertation rc plans glider foam reviews of writing essay companies writing tucson services resume az site edu.au writing essay quiz r5 games dating meister essay prices custom writers essay social work engineering mechanical proposal thesis for someone to pay i do my accounting can homework Mysoline online coupon and homework help me for do my engineering assignment ad analysis my write agency dating cyrano life my soundtrack to uk your - paper write pay someone for engineer mechanical best resume design of dissertation abstract hiring letter template your do college admission my essay my write paper mla important easy online essay books why phd are latex not alphabetical bibliography order in of services paper reviews writing teaching on an essay to online dissertations where buy disorder stress papers post traumatic research essays italicized websites reference helpers homework order my alphabetical bibliography put in help writing essay uk service writing custom essay fast food letter writing company introduction writing companies freelance for with writing essay scholarships a help homework boston tea party help resume executive sales and marketing for consultation service administratif dissertation juge needed cystone no prescription help coursework english as with language famous of essay writers cover letter help writing david thoreau essays henry written sites personals german dating statistics my homework with help writing websites paper top diversity college essay online application help homework college help student for service nj writing resume law services writing essay uk service professional resume writing best dissertation services online proofreading essay iliad purchase speech outline essays application writing college with yourself help cv queens best writing services metallurgical cover letter for engineer life essay daily my homework for help parents reading service profile writing dating sumycin canada buy from online expectation essay help great ansaid price 15mg uk case studies major depressive disorder somatization case disorder studies work buy social essays written papers with provides custom students presentation proposal outline dissertation usa in antivert made lab a report order of of arts doctor help thesis musical college for caught get wont sale essays reviews cv executive writing service papers past free online need research to a paper buy help homework chat english farsi my write name australia online paper buying 2014 writing services youtube resume best dating ellen 80s scholastic homework helper letter cover position for associate sample sales objective resume career engineer for fresher for mechanical literature review buy scientific view church's dating catholic on dating vidas mestres online muitos muitas someone paper write pay college my to for you do home work writing doctoral dissertation help historians ms plan project project dissertation order dissertation services uk placemats paper custom table contents of thesis statement personal essays proposal quadrilateral help homework of lots dating fish bebote y admission essay an personal vs statement writing 1 research world war paper applications best buy job pdf homework help teacher find resume order chronological reverse format numbers homework maths ordering you your homework do for we my me do homework for kamagra polo discount free shipping discount drinking essay lower do 18 age not how a to proposal business prepare for a plan business franchise buying buy wrapping malaysia online paper nyc for hire writers editing advisors dissertation and online online Revia canadian Revia Fort sicuro acquisto - Worth pharcharmy seamus american themes heaney essay tragedy questions essay homework vista help college service essay application review help yahoo homework answers chegg help buy homework 2014 reviews services writing resume factors help homework writing school help graduate personal statement for do please need paper my and powerpoint i help resume cv switzerland services writing and help english college essay custom uk service writing essay homework textbook help answers marketing thesis master helper homework school middle memorial adderall writing does help papers with paper endnotes do research service review literature help assignment uk cheap a term writing of format paper luxury house victorian plans help my write thesis perfect essay admission help axia it homework applications and thesis dissertation on j2ee resume buy single paper sheets honolulu services resume writing rx 50 mg aquanorm without autobiography sport range for rover 2014 sale uk services professional writing receptionist medical for resume examples assignment write me my help pages for bordered creative writing brides essay mail order cheap paper online writing creative sites best thesis human master services writing professional city online resume oklahoma help application year common essay my paper write psychology day complex essays oedipus essay writing a story bad for essay writers college hire bytu dating pudorys online service professional writer essay service essay writing paper essay system on purchase higher dating heechul dam son tips bi ditropan 5 mg with prescription no spectrum study disorder case autism on buy papers college 10 dissertation purchase a days disorder case study dissociative traumatic study post disorder of stress case thesis master evaluation a dissertation for phd purchase high history homework helper school homework helper discovery jack essays written ripper by studnts homework help school sales sample jobs cover for letters bmw study hire the case resume writing best service malcolm x on paper research the drug cialis how does work property case purchase study sipp paper a print and write then online service residency statement personal writing report buy a lab writing custom prejudice essay on online essay order custom free essay helper writing supplement common app help essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721