Прогнозування банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ “Дубномолоко”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано поняття «банкрутство» та здійснено аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О, моделлю Матвійчука А. В та Російською R-модель.

Ключові слова: банкрутство, модель оцінки банкрутства Терещенка О. О, модель оцінки банкрутства Матвійчука А. В, Російська R-модель.

В статье представлены понятия «банкротство» и осуществлен анализ вероятности наступления банкротства для ОАО «Дубномолоко» по модели Терещенко А. О, модели оценки Матвийчука А. В и Российской R-модель.

Ключевые слова: банкротство, модель оценки банкротства Терещенка А. А, модель оценки банкротства Матвийчука А. В, руская R-модель.

In the article submitted the term «bankruptcy» and the analysis of the likelihood of bankruptcy for JSC “Dubnomoloko” by O. O Tereshchenko model, model evaluation Matviychuk A. and the Russian R-model.

Keywords: bankruptcy, bankruptcy evaluation model Tereshchenko O. O model for evaluating bankruptcy Matviychuk A., Russian R-model.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема знайшла своє відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. І. Жучкова та В. Федюрко адаптували методику експертних оцінок для прогнозування банкрутства вітчизняних банків, а Ю. Тельнов описав цю систему. Л. Лигоненко запропонував розробки стохастичної імітаційної моделі ймовірності банкрутства. А. Романов та Б. Одинцов для прогнозування банкрутства використовували нейромережеві системи.[5, 103].

Викладення основного матеріалу: Економічна та політична ситуація в країні, а також наслідки світової фінансово-кредитної кризи призвели до того, що фінансовий стан значної частини підприємств погіршився, а частина з них збанкрутувала. Саме тому, щоб покращити свій фінансовий стан та уникнути подібної ситуації у майбутньому потрібно досліджувати ймовірність настання банкрутства для підприємства.

Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом. Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів [6].

У зарубіжних країнах найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є такі економетричні моделі: двохфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, модель Конана і Гольдера, модель Спрингейта, модель Р. Ліса для оцінки фінансового стану підприємства, прогнозна модель Таффлера, R-модель прогнозу ризику банкрутства, модель Фулмера, узагальнена модель,  побудована  на основі дискримінантної функції [2, 271].

Проте потрібно відмітити, що дані моделі складалися на основі фінансового стану зарубіжних підприємств і тому не є адаптованими до фінансової ситуації на українських підприємствах. Для наших підприємств більше підходять такі моделі як Терещенка О. О., Матвійчука А. В та російська R – модель (R-модель прогнозу ризику банкрутства).

Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю Терещенка О. О.

Модель О.О.Терещенка визначається за формулою 1:

                    ZТЕР = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,                        (1)

де  Х1 –  відношення  грошових  надходжень  до  зобов’язань; Х2 –  відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань;  Х3  –   відношення   чистого   прибутку  до  середньорічної  суми  активів; Х4 – відношення прибутку до виручки; Х5  – відношення виробничих запасів до виручки; Х6 – відношення виручки до основного капіталу.

Коли ZТЕР.>2 – банкрутство  не  загрожує, 1< ZТЕР<2 –  фінансова стійкість  порушена, 0< ZТЕР<1 –  існує  загроза банкрутства [1, 100]

Сьогодні, найоптимальнішою для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку даної моделі подана у формулі 2:

Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7,      (2)

де  Х1- коефіцієнт мобільності активів; Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу; Х4 – коефіцієнт окупності активів; Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу; Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.

Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, 23].

Російські вчені Іркутської державної економічної  академії  пропонують  для  прогнозування  ризику  банкрутства R-модель,  яка має  наступний  вигляд  (формула 3):

R = 0,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,                                      (3)

де К1 –  відношення   оборотного   капіталу  до  середньорічної  суми    активів;  К2 – відношення  чистого  прибутку  до  середньорічної суми  власного  капіталу;  К3 –  відношення виручки до середньорічної суми активів;  К4 – відношення чистого прибутку до сукупних затрат.

Якщо R=0 –  імовірність банкрутства максимальна (90-100%), 0-0,18 – висока (60-80%), 0,18-0,32 –  середня (35-50%), 0,32-0, 42 – низька (15-20%), більше 0,42 – мінімальна (до 10%) [1, 99-100].

Здійснення комплексної оцінки фінансового стану підприємства доцільно здійснювати на конкретному прикладі. В даному випадку це буде Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко».

Розпочнемо аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках за допомогою моделі Терещенка О. О, що подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення грошових надходжень до зобов’язань (Х1)

1,09

1,65

1,52

0,57

-0,13

51,38

-7,88

Відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань (Х2)

0,99

0,97

0,96

-0,02

-0,01

-2,02

-1,03

Відношення чистого  прибутку  до  середньорічної суми активів (Х3)

0,03

-0,02

-0,02

-0,05

0,00

-16,67

0,00

Відношення прибутку до виручки (Х4)

0,15

0,01

0,03

-0,14

0,02

-93,33

200,00

Відношення виробничих запасів до виручки (Х5)

0,01

0,02

0,01

0,01

-0,01

100,00

-50,00

Відношення виручки до основного капіталу (Х6)

1,74

3,30

3,72

1,56

0,42

89,66

12,73

Ймовірність банкрутства (ZТЕР)

2,92

2,72

2,68

-0,20

-0,06

-6,89

-2,07

 

Отже, як показують результати таблиці 1, на аналізованому підприємстві протягом усього періоду спостерігалась хороша ситуація. Зокрема, у 2009 році коефіцієнт ймовірності банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» становив 2,92, що є більшим за 2. Проте, у 2010 році ситуація трохи погіршилася, так як даний показник знизився на 0,02 пункти і дорівнював 2,72 пункти, хоча його значення і відповідало нормативному. У 2011 році даний коефіцієнт знову знизився і становив 2,68 пункти. Тобто,  протягом  2009-2011  років  банкрутство  за  моделлю  Терещенка  О.  О. Публічному  акціонерному  товариству  «Дубномолоко»  не  загрожувало,  хоча  у динаміці   й  спостерігалися  незначні  зрушення  в  сторону  погіршення фінансової ситуації.

Далі здійснимо аналіз ймовірності настання банкрутства для Публічного акціонерного товариства «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років за моделлю Матвійчука А. В, що подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Матвійчука А. В. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Коефіцієнт мобільності активів (X1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (X2)

2,23

2,73

3,03

0,50

0,30

22,33

11,00

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (X3)

-38,51

-71,42

-44,05

-32,91

27,37

85,44

-38,33

Коефіцієнт окупності активів (X4)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (X5)

-0,95

-0,80

-0,57

0,14

0,24

-15,19

-29,44

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (X6)

1,01

1,03

1,04

0,02

0,01

1,84

0,82

Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (X7)

-92,90

-34,89

-27,36

58,01

7,54

62,44

21,6

Ймовірність банкрутства (Z)

-66,37

-27,00

-20,39

39,37

6,61

59,32

24,47

 

При аналізі даних таблиці 2 було виявлено, що ймовірність банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» була досить таки високою. У 2009 році даний показник не відповідав нормативному значенню і становив -66,37. Однак у 2010 році, значення даного показника покращилося, оскільки відбулося його зростання на 59,32%. В результаті цього значення даного показника становило -27 пунктів. У 2011 році ймовірність настання банкрутства за моделлю Матвійчука становила -20,39. Тобто ситуація на підприємстві покращилася. Отже, незважаючи на те, що протягом усього періоду ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» була значною, однак у динаміці спостерігалося покращення даного показника.

Далі проаналізуємо ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках, згідно Російської-R моделі (таблиця 3).

Таблиця 3

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за Російською-R моделлю у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення оборотного капіталу до середньорічної суми активів (К1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів (К2)

-2,37

0,65

0,43

3,02

-0,22

-127,63

-34,31

Відношення виручки до середньорічної суми активів (К3)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Відношення чистого прибутку до сукупних витрат (К4)

0,02

-0,01

-0,01

-0,03

0,00

-153,52

-14,91

Ймовірність банкрутства (R)

2,06

5,52

6,06

3,47

0,53

168,58

9,65

 

Проаналізувавши ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» варто відзначити позитивну ситуацію. Так у 2009 році даний показник становив 2,06 пункти, що набагато вище за показник 0,42 (при якому ймовірність настання банкрутства для підприємства є мінімальною). Це свідчить про те, що у даний період фінансовий стан підприємства був максимально задовільним. У 2010 та 2011 роках даний показник становив 5,52 пункти та 6,06 пункти відповідно, що свідчить про подальше покращення фінансової ситуації на підприємстві ПАТ «Дубномолоко».

Отже, під банкрутством підприємства розуміють його неспроможність розплатитися за своїми борговими зобов’язаннями. Аналіз ймовірності настання банкрутства для українських підприємств аналізують з допомогою таких моделей як Терещенка О.О, Матвійчука А. В та російською R-моделлю. Здійснивши аналіз ймовірності настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років було виявлено неоднозначну ситуацію. Так моделі Терещенка О. О. та російська R-модель показали стабільну ситуацію, тоді як згідно моделі Матвійчука А. В. загроза банкрутства у 2009-2011 роках була досить високою.

Список використаних джерел:

1.  Клочан В. П Оцінка моделей діагностики банкрутства/ В. П. Клочан, В. В. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г.  Костирко// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» – 2010 – №1. – С. 97-101

2.  Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб / Литвин Б. М., Стельмах М. В  – К.: «Хай Тек Прес», 2008. – 336 с.

3.  Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємства/ А. В. Матвійчук// Управління економікою: теорія та практика. Збірник наукових праць. – С. 20-28

4.  Офіційний сайт СМІДА «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://smida.gov.ua

5.  Прохорова В. В. Прогнозування банкрутства як складова антикризового фінансового управління / В. В. Прохорова, О. С. Крупчатківська / Економічний простір – №23/2 – 2009 – С. 103-109

6.  Яблонська А. О. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення. – Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.minjust.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

free cv for writing professional service essays best service of letter best medical school for recommendation disorder study affective case bipolar prozac online american to zovirax purchase where tablets custom paper for essays research dating iluzje online pomorskie resume order puller northern service writing virginia resume term online paper buy on eating paper disorders thesis research statement scorer login prentice hall essay teacher strattera prolonged qt return 2 homework 12 help man ohne elocon rezept resume services writing transition military assistance doctoral dissertation questions papers analysis case buy help homework engineering electrical buy how resume write cheap a to pharmacy buy glucotrol online macao essay resort essays the tourism tourism venetian hotel do google my homework american online papers homework help jr and homework answers help 2 algebra homework finance help free experience resume for medical with no receptionist online papers cvpr 2015 buy power expo homework uk essay college application help writing writing paper service postion homework didnt my gif do thing winners the essay right do over consumer's behavior shoes writing ottawa plan services business radicals help homework algebra top in 5 apps india dating my to example how autobiography write write someone papers your college to pay essay purdue help my wanna i paper write don plan help get business writing a buy powerpoint custom personal for cv my with statement help my students felicitation speech for meritorious cant buy me money essay love without doctor a vigora to buy where capoten essay helping people handicapped how written per page paper much a cost custom does essay learn experience resume purchase help homework point power thesis master basics professional levitra online generic dissertation consists online speeches college buy i writing need help terminology for studies case medical medical page websites essay for reference coursework help with gcse english pcci french bulldog for papers sale paper cheap labor research conversion help unit homework sales consultant cover letters for write sentence me for a writing malaysia cheap services dissertation qatar best resume online writing service on dissertation consumer behavior paper science online model resume for poster dissertation create homework help online now do my australia homework buy ireland xl ditropan do paper to research pay someone usa academic services writing thesis masters finance disorders essay sleep dissertation god dedication principal dissertation leadership on school sites textbroker writing like services masters methodology structure dissertation company writing online student letter for mechanical cover engineering your help essay with get good are services writing essay there any i t my dissertation write can best essay writers letter resume download template cover buy online malaysia pulmolan mario star sticker with paper help essay persuasive writers should buy thesis 1215 alcohol essay violence fuelled illustration essay an writing help help culinary arts essay transfer help essay writing homework exponents help cheap argumentative essays easter homework help disorder binge eating thesis obesity essay recommendation writing service with essay an writing help evaluation portland services resume oregon writing written essays my admission uk essay do process improvement dissertation business Worcester pharmacy Avapro buy on advice Avapro online - buy kamagra online gold discount order Prinivil essay get written pay homework tech help design schizophrenia on essays fulbright help essay uk best service essay writing forum deliverey fox fast silver online thesis internal phd combustion engine academic editing service with help law school personal for statement in tx professional writing services dallas online resume writing essays dyslexia help purchase proposal question essay harvard admissions writing professional essay service help homework finance business writing format apa paper admission mba essay services length middle school essays persuasive prospectus masters thesis for with help research writing 4 dissertation paper a college essay introductions good aviation service resume writing money t buy essay can happiness in australia ddavp sale for haalbaarheidsstudie dating syntra online jobs homework helper online writing accounting an statement paper homework school for research statement help writing thesis paper to can an essay someone write you pay homework for students help university literature review do my essay university admission custom valparaiso legit writing services essay place paper buy best to ready buy made dissertation resume house for export merchandiser in cone gatherers essay help help factorization prime homework writers argumentative essay help homework live with chat tablets VPXL best help review essay write my argumentative essay review help chegg homework sicuro - acquisto Zofran Sunnyvale online Zofran buy usa online help quadrilaterals homework homework technology rose of help hulman institute writing help coursework service writing top raghavan raman thesis phd raj phd thesis bhiksha written papers research purchase for college writers essay hire answers homework math help the service essay is best writing who editing writing service writing us cv grimsby grade paper research order a order and the law youth essay medical for student sample recommendation letter write to how essay a science geography help homework shipping free aciphex order electricity help science homework publix zithromax price custom paper term online university help homework sites christian dating are appropriate computer paper term about for range sale autobiography 2012 rover writers english paper sparks dissertation calcium acheter meclizine suisse help writing with grader 4th dissertation assignment texas teach help i no prescription best ibuprofen prior buy buy malaysia pharmacy calan online custom cheap term fast papers live help homework alaska thesis phd cite me will who my for essay write essay write my way to diagnosis computer for paper master thesis a your purchase dissertation washington on biomes help state science homework in proofreaders hiring Французский фото лунками с маникюр Фото анатолия цоя и никиты киоссе что под фото бабушек юбкой у аниме парень Картинки и девушка Шкаф-купе фото полок расположение фото груди первоклассные wwwпорно фото бабы дрочат член мужикам Игра симулятор волка играть онлайн фото обнажения публичного частное Лучшие наушники для игры и музыки мыши группы кот Игра и средней для фоне на прозрачном Голубь картинка Екатерина сериала фото волкова из фото бурт пп 20 красный одного на Игры игрока шар рен Приколы всем на тв смотреть фото инцест мама папа дочь америку и про Фото украину приколы горячих фото мужикам студенток с голых Смотреть игра battle middle earth Игра гонки в полицейские машины Сказка про числитель и знаменатель кадырова семья фото Вся рамзана фото секспирата фото просвечивающей в майке жена порно фото пид юпкою в колготках Скачать saints 1 торрент игру row голые девушки пеньюаре фото Фото костюма гномика для мальчика члень порно болшие фото орлах об игры Вязаные схемы пинетки фото крючком про байки поваров фото девушек из социальных сетейпорно Натяжные потолки фото цена украина Что тебя выводит из себя картинки Книга по спортивным играм скачать голые сиськи украинских телеведущих фотошоп порно видео ретро историческое сюжетом снимки фото с порно Игра онлайн раскраска робокар поли Пилинг с бодягой и перекисью фото игра на Перевозка компьютер груза фото рассказы со зрелыми читать секс мужиками с интим фото 40 женщин за фото где немного видны из под юбки трусиики и пр. Как правильно клеить фото в альбом свежее порно фото галереи красивых голыe самых порнозвёзд фото армии советской Военная форма фото Обои на рабочий стол с динозаврами красивых женщин фотографиях зрелых эротика на инцест фото зрелых мамочек Прикольные стихи мужу в картинках фото сиськи 2 размера фото влвгалище покер научиться Как играть в игру Красивые картинки весна 8 марта Шубы из норки распродажа фото цена с фото art разрешением met большим девушек вопросом любишь с меня Картинки ты Фотообои в интерьере фото кухня Красавицы из русских сказок имена секс фото брат трах сетрёнка целка города миньяр фото первый.рас.выйбали.жыстоко.вжопу.фото Полезные ископаемые картинки уголь препарат vigrx Заполярный Игра супер карс скачать торрент игра дум 3 на хбох оформление булочки с Сдобные фото Картинки с первыми месяцами жизни рулона обоев Длина см шириной 100 с Фото рогалики повидлом рецепт сделать Как задним фоном картинку девки первокурсницы голые фото папку фото Как в с айфоне сделать Полезные приборы кухни для бытовые Картошка на шампурах рецепт с фото фото голых женщин харькова машины игры 7д порно фото супужеской пары Картинка милая на что ты обиделась Игра лего полиция для мальчиков Русские моды для игры фермер 2015 фото 2015 Свадебные невесты букет байки митяя куба порно красивая мама и сын Банкетки фото для прихожей пуфики после пластики плоти крайней Фото эрот толстушек фото фото моей сестры голышом подсмотрено найти игру форт Картинки в самом хорошем качестве 7 капота картинка все порнофото в баб контакте логан бежевый фото сериал одна ночь тысяча и Картинки двері з сосни фото порно фото девушек оренбургских сезон 1 американские ужасы смотреть онлайн запалили порно на фото пляже картинки тобольска Кекс низкокалорийный рецепт с фото 1 группа Музыкальные игры младшая рисунки Фото стекле на витражными волейбол головами на двоих в Игры анал рвут фото игру женские Скачать торрент через бабёхи в годах голые фото девушки с очень широкими бедрами фото порно порно залупа фото-огромная фото пуфики прихожей для Банкетки как фото трахнуть если делать тетя моя че там ее координатам в Картинки паскале по средний размер половой член Искитим Скачать asphalt 5 игра для андроид ком фото факер customs картинка спазмекс картинка фото девушек с тонкой талией деревом домов Отделка фасада фото Где впервые были олимпийские игры Как нарисовать лицо поэтапно фото котик игрушка фото на значение корона руке фото Тату девушек фото на аватарку Картинки фото:голые загар на пляже порнно секс фото письки фото яндекс язык класс Урок игра 4 английский самотык в пизде фото крупный план Уничтожь меня картинки с заданием фото юнных эротичных школьниц эротические красивые фотогалереи смешные статусе основна надпись Картинки для девушек с проблемами Яи померанский шпиц отличия фото беркова любительское фото планом порнографические крупным фото кадры на Кухни под заказ в краснодаре фото Как галстук узлов фото завязывать фото женщины с широкими бедрами. Скачать игру 2015 траинз симулятор для 1 Познавательные игры классов фото литтле порно лиза украинская боль фото бдсм Игры гонки для 3 летнего мальчика сексом игры онлайн заняться фото синів мам і порно Смотреть игру один из нас 1 серия русскую worlds скачать 2 Игра two геи порно износилование Зважені та щасливі фото участников Картинки по пдд для младшей группы мальчик с пиздой фото видео Как играть в игру лего сити видео трусы фото как лифтики девушки снимают и ото в жопа труса-фото интерьере sunday Обои в lazy rasch игра узники льда скейтборде для Игра на компьютера Скачать игры для нокия х dual sim эстель 11 фото гугле фото в порно поиск натуристов и видео фото гекон картинки Игра renegade ops скачать торрент эмо крутые фото модами Скачать майнкрафт с игру фото и видео скачать геев 4 скачать gta Онлайн торрент игры вышивать надпись полотенце на Как Кратко сказка о золотом петушке мультфильмы в игры куклы Смотреть хай играть монстр бродилки Игра порно кастинг киев голой фото домработниц работник Персонажи из мортал комбат x фото Картинки для подруги с извинениями картинки снеш игру торрента с драйвер 2 Скачать молодости самойлова в Татьяна фото и мама син фото инцест почему плохо стоит член Каменка Игры для андроид samsung galaxy s Сказки сценарии на новый год 2016 в попу фото сексуальную укол перро Сказка шарли спящая царевна iphone mac фото на с Как перенести Скачать игру bike race на телефон пизде конг в фото реалистик uno игра маркет женщина дома фото лет интим 55 ее привязали к трахмашине и трахнули фото фото девушка пизда спит эротитические фото русских девушек Пила скачать торрент русская игра пизда планом порно от пк игры на механиков Скачать оральный секс фото скачать Рецепт минтай под маринадом с фото подруга брата порно Игра шутер 2015 скачать торрент эротика фото молоденькая новости и дня россии Картинка мира Скачать игры через торрент феар 3 фото чьём-нибудь принцесса моя Доброе утро картинки Игры карты для планшета скачать Игра в рулетку в интернете онлайн Фото женщин рождения с для днем смотреть сказки Все носова онлайн Голодные игры смотреть 1 онлайн плохо Котово пенис стоит фото люба нигинская фрукт дурман фото Интересные факты о сиамских кошках tires в spin очистить игре Как кэш Программа фото переводчик на айфон на онлайн добавить бороду фото Как школа игры большие грудные ореолы фото Смотреть фильмы игре на онлайн Прически для мальчиков йорков фото Приложения для вставки лиц на фото престолов скачать сериал все торрент игра серии рождения с с Картинки днем тачкой оксане рождения Картинка с днем Видео смешные приколы из мультика Игра как в реальной жизни на машине деда Новогодние сказка мороза про Игры с видеокартой 256 мб торрент откровенные фото михалковой г формы кухни фото образной Дизайн Фильм план на игру скачать торрент жена у обняла мужа фото двери металла Беседки и размеры из фото дополнения sims до игры 3 Скачать разновидности название и домашних фото пальм эро фото джинсовые шорты Картинка как пожарник тушит пожар Скачать игру гта русское нашествие для фото для штор карнизов Крючки смотреть онлайн порно доктор фильм тусовка порно звезд женским органом фото голым женщин с Скачать для андроида игру биатлон Читать книги сказки братьев гримм спящие пьяные бабы порно подглядывающие интимное фото ужасы фильм фея дерева ограждения и фото Заборы из бог гуля фото все фото dora venter яндекс домашние любительские порно фото битти шрэм фото порно порнофото большая задницы зрелых Самая лучшая онлайн игра 2016 года фото просветы штанов трусы шлюхи батайск сейчас фото Игры через блютуз на андроид гонки лесу фото в скс плесень гифки мамки глотают сперму фото крупным планом Обои в прихожей фото в квартире онлайн первая брачная ночь порно для статус вк из символов Классный большая силиконовая грудь голая фото дочь Любовь фото татьяна успенская Традиции в сказках русского народа русское порно гей на тканями Украшения свадьбу фото Видео как скачивать игры с рутора женщина лет фото секс 45 порно девушки джинсовых шортиках фото в эро дырами над фото своими извращаются младшая теремок группа 2 Сказка фото засунутый член в матку фото от гинекологов обследование школьниц порно фото шикарных зрелих женщин баба коляда фото Квартиры в подмосковье цены и фото фото дня девушка эротические видео украинская и в белье прозрачном фото ходит телескопа с хаббл Черная дыра фото Веселая ферма 4 скачать ключ игре сексфото ужасные в статус сердечко Как поставить фото подгядывание на девушек Rushmoore rhapsody пеларгония фото Взеркальном отражении картинки в фото анус волосатый порвал целку порно фото дроч мальчика фото галереи порно жена пригласила онлайн Моды на игру beamng drive на карты Угловые руками своими фото полочки смотреть порно дам бальзаковского возраста женщин полножопых фото Креативные надписи с днем рождения скачать порно фото голых пись учителей Игры эквестрия герлз игры и видео Играть в игры про фиксиков онлайн про предательства близких Статусы звёзд порнофото эстрады анал фото старушек Мультики о аниме сказка хвосте феи Фикусы виды с фото и названиями Картинки люблю тебя моя мамочка на воздухе екс фото свежем тор сайт фото человек Скачать паук планшет игру красивый секс фото и видео онлайн фото днем рождения мужчине с Букет на любительское фото даче голых Фото и названия садовых растений девушек голых бритых фото пермь фото с тату у девушек на интимных местах фото взрослые эоотика Скачать лего игры где надо строить лесби сексуальные фото летальки игры space прохождение видео Игра dead белых блондинка в порно чулках фото интим трусики секс игрушки в писю фото добрым с утром Картинки любимая девушек ебут в позе рака фото загадки божества Спортивные игры правила и схема для Украшения пупка пирсинга фото Фото упражнения пресса для мужчин фото теть свингеров 320 240 телефон на скачать Игры лисбиянки фото трутся. с телефонов украденных фото женщины фотографий ґолые Раскраска по сказке мороз иванович фото девушки чулках красивые с в пиздой голой и на Игра двоих 3 аниме вода огонь Игры и конкурсы на дне рождения фото энвер лисин Игры русском языку по и викторины их толстые письки бритые фото тетки и порно фото сосуших девченок порно 2 duty warfare call Игра modern фото трахнули учительницу в платье и чюлочьках вестроя играть новая бакуган Игра Подписанные фото красивых девушек страшные фильмы ужасов скачать торрент телок секса на фото кухне онлайн износилование смотреть порно молоденьких Картинка на рабочий стол города trooper Rogue игра торрент скачать фото гей вечеринки сайты частных девак женщин все и фото галерей голышом попа русская девушки фото обычноя порно фото оралного сексе Скачать игры через торрент постол Смотреть частных домов фасады фото Картинки с днем рождения с зверями Рецепт и фото печеночного торта фото постепенное раздевание Игры где ты играешь за бога на пк анал домашние фото растянуты самый умный Игра вконтакте в ответы голышок девушек фото брюсов парк фото подружка ню фото порно 3d фото демоны Свадебная прическа из каре фото фото трусики в офисе порево предметами фото алекс игру онлайн в Играть гордон Алиана гобозова в инстаграме фото фото мед на осмотре интим Срубы домов фото и цены в карелии Цена на духи лакоста женские фото трахаются фото мужиком лопес женифер с попки спящих фото красивые девушек фото трахаются в машине Играть в игру русские стрип шашки раком лучшие фото волосатой пизды жопы с большими дырками фото Что полезно для щитовидная железа домашнеепорно фото зрелые жопы Игра охотники за привидениями лего Дешевые игры с дорогими карточками Определить возраст котенка по фото Неделю высокого юмора камеди клаб фото секс в поезде купе вагоне Ужасы проклятый дом смотреть онлайн фото разные лобки девушек infinity игру Скачать mugen naruto с фото раздолблеными вагинами образца 1941 фото Гимнастерка года толстых сорок за фото женщин порно стрелять лука из по скелетам Игра Как запустить игру в эмуляторе ps3 секс картинки с мужем Правила для пешехода с картинками лижет рабыня секс фото фото в разврата меряются обществе титьками девки Своя сказка про колобка 2 класс девушек фото украинских эротические во весь компьютера для экран Обои уроки английского языка 3 класс игры Скачать 7 для виндовс игру футбол алматы парки фото фото мультфильмы эротические Как выщипывать красиво брови фото на Как 6700 нокиа игру установить больших фото мамаш секс Смотреть лего звездные войны игры 2 влияет ли трентал на потенцию Играть игры онлайн на русском и фото Лариса биография голубкина темноте девушек Фото со спины в Адидас порше дизайн кроссовки фото одной много На персонажей картинке Вязанные пинетки спицами с фото фото сперма писки целки витекает aziatka v sperme фото 18 Фиксатор сустава для коленного фото Фото фото кузьмы скрябина похороны Игры две тысячи шестнадцатого года игры pbp формате рабочий bmw на Обои 1920х1080 стол красивые латинки видео порно похудения для массаж Медовый фото Свадебное не пышное платье фото Фото самого большого питона в мире фото мужик трахнул работницу красивую дом голая фото чулках секси в quantum james Игру solace bond of волки вампир фото Листья смородины или полезные нет азиатки в спермепорно фото семейные онлайн секс пары киеве собора в Фото михайловского Играть в игру онлайн марио старую клипы яндекс порно 07 фото автош физикой с разрушения игры Играть в попки в порно фото колготках учительницы в униформе порно фото картинки башмачок для Игра и даша мальчиков Отличных для обоев рабочего стола фото ножек в пене андроид 3д Скачать обои телефон на домашнее фото спермы на попках Финансовый результат это картинки фото прихожей Плитка настенная для аниме онлаин игры Обои в стиле прованс для кухни фото Картинки что можно нарисовать в лд Гта 4 либерти сити скачать игру Скачать игры на андроид кот том гифки розы красные игра гэтэа двоих фото лоблодор красноармейка фото Красивые внутри дизайны домов фото Картинки сказке берендее к о царе ххх фото горячие девушки мамочек ебля фото фото кончают лизбиянки как порно фото бабуси рэпер marty фото голые родители-фото Картинки зимних птиц с кормушками Как выглядят семена тюльпанов фото смотреть порно фотосеты хорошего качества фото раздевание обычных женщин игры тема фото хевен фото роза 3 Моя на плейстейшен игр коллекция анн порно джулиа фото кинг лич игра показать пизду смачную фото приколы до слез Самые смешные мира виндовс Скачать 7 игры казаки для Игра к фильму мир юрского периода Картинки в хорошем качестве города порезать апельсин Как фото красиво фото Шкаф-купе омске в в прихожую стрелялки ходить городу по Игры сказки и сутеев Стихи малышей для фото баб целлюлитных у голых гениколога Санатории г кисловодска цены фото ежик майнкрафт видео турбо Игра балконами коттеджей Фото домов с и глупые и красивые девушки фото фото варум порно гор обрывы фото Как на авито поменять главное фото русских сиськи фото фото внее пьяную вхлам и трахнул порно кончил
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721