Прогнозування банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ “Дубномолоко”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті подано поняття «банкрутство» та здійснено аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О, моделлю Матвійчука А. В та Російською R-модель.

Ключові слова: банкрутство, модель оцінки банкрутства Терещенка О. О, модель оцінки банкрутства Матвійчука А. В, Російська R-модель.

В статье представлены понятия «банкротство» и осуществлен анализ вероятности наступления банкротства для ОАО «Дубномолоко» по модели Терещенко А. О, модели оценки Матвийчука А. В и Российской R-модель.

Ключевые слова: банкротство, модель оценки банкротства Терещенка А. А, модель оценки банкротства Матвийчука А. В, руская R-модель.

In the article submitted the term «bankruptcy» and the analysis of the likelihood of bankruptcy for JSC “Dubnomoloko” by O. O Tereshchenko model, model evaluation Matviychuk A. and the Russian R-model.

Keywords: bankruptcy, bankruptcy evaluation model Tereshchenko O. O model for evaluating bankruptcy Matviychuk A., Russian R-model.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема знайшла своє відображення в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. І. Жучкова та В. Федюрко адаптували методику експертних оцінок для прогнозування банкрутства вітчизняних банків, а Ю. Тельнов описав цю систему. Л. Лигоненко запропонував розробки стохастичної імітаційної моделі ймовірності банкрутства. А. Романов та Б. Одинцов для прогнозування банкрутства використовували нейромережеві системи.[5, 103].

Викладення основного матеріалу: Економічна та політична ситуація в країні, а також наслідки світової фінансово-кредитної кризи призвели до того, що фінансовий стан значної частини підприємств погіршився, а частина з них збанкрутувала. Саме тому, щоб покращити свій фінансовий стан та уникнути подібної ситуації у майбутньому потрібно досліджувати ймовірність настання банкрутства для підприємства.

Банкрутство – це одна із юридичних підстав ліквідації підприємства, яка виявляється у неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити у встановлений для цього термін пред’явлені йому кредиторами вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом. Основна мета банкрутства – не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів через визнання боржника банкрутом. Тобто банкрутство не є самоціллю, а лише засобами для звільнення від боргів [6].

У зарубіжних країнах найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є такі економетричні моделі: двохфакторна модель оцінки ймовірності банкрутства, оцінка ймовірності банкрутства на основі Z-рахунку Альтмана, модель Конана і Гольдера, модель Спрингейта, модель Р. Ліса для оцінки фінансового стану підприємства, прогнозна модель Таффлера, R-модель прогнозу ризику банкрутства, модель Фулмера, узагальнена модель,  побудована  на основі дискримінантної функції [2, 271].

Проте потрібно відмітити, що дані моделі складалися на основі фінансового стану зарубіжних підприємств і тому не є адаптованими до фінансової ситуації на українських підприємствах. Для наших підприємств більше підходять такі моделі як Терещенка О. О., Матвійчука А. В та російська R – модель (R-модель прогнозу ризику банкрутства).

Досить поширеною в Україні є діагностика банкрутства підприємства за моделлю Терещенка О. О.

Модель О.О.Терещенка визначається за формулою 1:

                    ZТЕР = 1,5Х1 + 0,08Х2 + 10Х3 + 5Х4 + 0,3Х5 + 0,1Х6,                        (1)

де  Х1 –  відношення  грошових  надходжень  до  зобов’язань; Х2 –  відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань;  Х3  –   відношення   чистого   прибутку  до  середньорічної  суми  активів; Х4 – відношення прибутку до виручки; Х5  – відношення виробничих запасів до виручки; Х6 – відношення виручки до основного капіталу.

Коли ZТЕР.>2 – банкрутство  не  загрожує, 1< ZТЕР<2 –  фінансова стійкість  порушена, 0< ZТЕР<1 –  існує  загроза банкрутства [1, 100]

Сьогодні, найоптимальнішою для українських підприємств вважається модель Матвійчука А. В. Методика розрахунку даної моделі подана у формулі 2:

Z=0,033Х+ 0,268Х2 + 0,045Х3 -0,018Х4 -0,004Х5 – 0,015Х6 + 0,702Х7,      (2)

де  Х1- коефіцієнт мобільності активів; Х2 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; Х3 – коефіцієнт оборотності власного капіталу; Х4 – коефіцієнт окупності активів; Х5 – коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; Х6 – коефіцієнт концентрації залученого капіталу; Х7 – коефіцієнт покриття боргів власним капіталом.

Якщо при застосуванні даної моделі для оцінки фінансового стану ми отримуємо значення Z, яке більше від 1,104, то це свідчить про задовільний фінансовий стан підприємства та низьку ймовірність його банкрутства. І чим вище значення Z, тим стійкішим є становище компанії. Якщо ж значення Z для підприємства виявилося меншим від 1,104, то виникає загроза фінансової кризи. З подальшим зменшенням показника Z імовірність банкрутства аналізованого підприємства збільшується [3, 23].

Російські вчені Іркутської державної економічної  академії  пропонують  для  прогнозування  ризику  банкрутства R-модель,  яка має  наступний  вигляд  (формула 3):

R = 0,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,                                      (3)

де К1 –  відношення   оборотного   капіталу  до  середньорічної  суми    активів;  К2 – відношення  чистого  прибутку  до  середньорічної суми  власного  капіталу;  К3 –  відношення виручки до середньорічної суми активів;  К4 – відношення чистого прибутку до сукупних затрат.

Якщо R=0 –  імовірність банкрутства максимальна (90-100%), 0-0,18 – висока (60-80%), 0,18-0,32 –  середня (35-50%), 0,32-0, 42 – низька (15-20%), більше 0,42 – мінімальна (до 10%) [1, 99-100].

Здійснення комплексної оцінки фінансового стану підприємства доцільно здійснювати на конкретному прикладі. В даному випадку це буде Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко».

Розпочнемо аналіз ймовірності настання банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках за допомогою моделі Терещенка О. О, що подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Терещенка О. О. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення грошових надходжень до зобов’язань (Х1)

1,09

1,65

1,52

0,57

-0,13

51,38

-7,88

Відношення  валюти  балансу  до  зобов’язань (Х2)

0,99

0,97

0,96

-0,02

-0,01

-2,02

-1,03

Відношення чистого  прибутку  до  середньорічної суми активів (Х3)

0,03

-0,02

-0,02

-0,05

0,00

-16,67

0,00

Відношення прибутку до виручки (Х4)

0,15

0,01

0,03

-0,14

0,02

-93,33

200,00

Відношення виробничих запасів до виручки (Х5)

0,01

0,02

0,01

0,01

-0,01

100,00

-50,00

Відношення виручки до основного капіталу (Х6)

1,74

3,30

3,72

1,56

0,42

89,66

12,73

Ймовірність банкрутства (ZТЕР)

2,92

2,72

2,68

-0,20

-0,06

-6,89

-2,07

 

Отже, як показують результати таблиці 1, на аналізованому підприємстві протягом усього періоду спостерігалась хороша ситуація. Зокрема, у 2009 році коефіцієнт ймовірності банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» становив 2,92, що є більшим за 2. Проте, у 2010 році ситуація трохи погіршилася, так як даний показник знизився на 0,02 пункти і дорівнював 2,72 пункти, хоча його значення і відповідало нормативному. У 2011 році даний коефіцієнт знову знизився і становив 2,68 пункти. Тобто,  протягом  2009-2011  років  банкрутство  за  моделлю  Терещенка  О.  О. Публічному  акціонерному  товариству  «Дубномолоко»  не  загрожувало,  хоча  у динаміці   й  спостерігалися  незначні  зрушення  в  сторону  погіршення фінансової ситуації.

Далі здійснимо аналіз ймовірності настання банкрутства для Публічного акціонерного товариства «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років за моделлю Матвійчука А. В, що подано у таблиці 2.

Таблиця 2

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за моделлю Матвійчука А. В. у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Коефіцієнт мобільності активів (X1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (X2)

2,23

2,73

3,03

0,50

0,30

22,33

11,00

Коефіцієнт оборотності власного капіталу (X3)

-38,51

-71,42

-44,05

-32,91

27,37

85,44

-38,33

Коефіцієнт окупності активів (X4)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами (X5)

-0,95

-0,80

-0,57

0,14

0,24

-15,19

-29,44

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу (X6)

1,01

1,03

1,04

0,02

0,01

1,84

0,82

Коефіцієнт покриття боргів власним капіталом (X7)

-92,90

-34,89

-27,36

58,01

7,54

62,44

21,6

Ймовірність банкрутства (Z)

-66,37

-27,00

-20,39

39,37

6,61

59,32

24,47

 

При аналізі даних таблиці 2 було виявлено, що ймовірність банкрутства для ПАТ «Дубномолоко» була досить таки високою. У 2009 році даний показник не відповідав нормативному значенню і становив -66,37. Однак у 2010 році, значення даного показника покращилося, оскільки відбулося його зростання на 59,32%. В результаті цього значення даного показника становило -27 пунктів. У 2011 році ймовірність настання банкрутства за моделлю Матвійчука становила -20,39. Тобто ситуація на підприємстві покращилася. Отже, незважаючи на те, що протягом усього періоду ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» була значною, однак у динаміці спостерігалося покращення даного показника.

Далі проаналізуємо ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» у 2009-2011 роках, згідно Російської-R моделі (таблиця 3).

Таблиця 3

Ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» за Російською-R моделлю у 2009-2011 роках

Показник

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

2010-2009

2011-2010

Відношення оборотного капіталу до середньорічної суми активів (К1)

0,52

0,57

0,66

0,05

0,09

9,97

15,95

Відношення чистого прибутку до середньорічної суми активів (К2)

-2,37

0,65

0,43

3,02

-0,22

-127,63

-34,31

Відношення виручки до середньорічної суми активів (К3)

1,10

1,70

1,58

0,60

-0,12

54,86

-7,27

Відношення чистого прибутку до сукупних витрат (К4)

0,02

-0,01

-0,01

-0,03

0,00

-153,52

-14,91

Ймовірність банкрутства (R)

2,06

5,52

6,06

3,47

0,53

168,58

9,65

 

Проаналізувавши ймовірність настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» варто відзначити позитивну ситуацію. Так у 2009 році даний показник становив 2,06 пункти, що набагато вище за показник 0,42 (при якому ймовірність настання банкрутства для підприємства є мінімальною). Це свідчить про те, що у даний період фінансовий стан підприємства був максимально задовільним. У 2010 та 2011 роках даний показник становив 5,52 пункти та 6,06 пункти відповідно, що свідчить про подальше покращення фінансової ситуації на підприємстві ПАТ «Дубномолоко».

Отже, під банкрутством підприємства розуміють його неспроможність розплатитися за своїми борговими зобов’язаннями. Аналіз ймовірності настання банкрутства для українських підприємств аналізують з допомогою таких моделей як Терещенка О.О, Матвійчука А. В та російською R-моделлю. Здійснивши аналіз ймовірності настання банкрутства для підприємства ПАТ «Дубномолоко» протягом 2009-2011 років було виявлено неоднозначну ситуацію. Так моделі Терещенка О. О. та російська R-модель показали стабільну ситуацію, тоді як згідно моделі Матвійчука А. В. загроза банкрутства у 2009-2011 роках була досить високою.

Список використаних джерел:

1.  Клочан В. П Оцінка моделей діагностики банкрутства/ В. П. Клочан, В. В. Клочан, Н. І. Костаневич, А. Г.  Костирко// Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК» – 2010 – №1. – С. 97-101

2.  Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб / Литвин Б. М., Стельмах М. В  – К.: «Хай Тек Прес», 2008. – 336 с.

3.  Матвійчук А. В. Діагностика банкрутства підприємства/ А. В. Матвійчук// Управління економікою: теорія та практика. Збірник наукових праць. – С. 20-28

4.  Офіційний сайт СМІДА «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://smida.gov.ua

5.  Прохорова В. В. Прогнозування банкрутства як складова антикризового фінансового управління / В. В. Прохорова, О. С. Крупчатківська / Економічний простір – №23/2 – 2009 – С. 103-109

6.  Яблонська А. О. Діяльність арбітражних керуючих: нормативне врегулювання та необхідність законодавчого вдосконалення. – Офіційний сайт Міністерства юстиції України [Електронний ресурс]. – Доступно з: http://www.minjust.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online homework chat help with help school essay amcas help homework animal help farm orders on military essays obeying in dissertation phelgm germs on essays toronto custom online papers joseph smith cheap essay need writing advice dissertation research buy cheap paper online dissertation cover front page board school district peel help homework online cvpr papers assignments help academic region resume writing york services papers term you buy can manager tales canterbury of essays resume business development critical service premier writing barclays will literature a buy review pharmacy allegra discount essay disorder depression writing services ridgewood resume nj service writer statement personal writing service reddit essay proofreading cheap service essays cheap for custom 1 and homework help answers algebra retail manager district letter cover zofran without prescription get style written in apa essays obsessive compulsive paper essay disorder equality constitutional help amendment homework essay lsat help pmr school writing for environment save graduate essay examples sample services ghostwriting buy essay plagiarism a is to it bestellen himcolin usa somatoform disorder case study i writier need do an my dissertation tel homework phuket power buy school homework help online mexican essay war american homework cc help got reviews the service writing job resume services resume beach virginia writing help romans homework the job no sales cover experience letter for service paper term custom writing acknowledgements thesis order purim american dr amaryl buy buy without online approval complaint of essayist 1521 peace someone homework my do need statistics to for dissertation shortest a phd academic company writing assistance sylvia by for statement thesis metaphors essay help nhs check buy clomid by via proofreading cheap service my biochemistry do homework dissertation with write months a 2 help cover application chemistry phd letter my write dissertation uk online culture quotes facts french dating on admissions essay college help writing for looking sale papers for pcci thesis pay someone to do free service essay online writing second essay invasion on math the of word problems poland grade in style my can i how name write different hitting weight platue in loss a essay english level questions nzqa 2 cheapest place to buy essays assignment online uk help guidelines paper writing research urgent essay nursing helper pa services lancaster writing resume files to write how online help writing a help book report essay loyalty on writing wa professional resume tacoma services online writing resume zimbabwe expert writer cheap resume 100mg nolvadex generic online thesis writing with statements help found dating dollars 10000 yahoo i method help homework scientific three essay sentence dating super daisy indiegogo funny best speech man writing help homework health help homework walter raleigh sir help dissertation thesis differences 8 basic phd university uk essays buy order personality birth papers research and dan phd snaith thesis content ahmedabad writing services online quarters order resume essay writing online cheap review services thesis writing spivey mba writing admission roy essay essay july miranda i buy should dissertation my assignment help tutors in do german my homework hemingway essays written ernest literature english level help essay a essay and law order amplifier consolidating super websites creative wattpad like writing soft hard water vs order anti-thesis cast law and plan custom woodworking business peni no fast herbal super large canada prescription writing in services florida dissertation progress report extended essay help online documents distinctive resume me homework to my do encourage your thesis phd defending immigration term paper resume writing waterloo kitchener services and essay of men with mice help with help marketing assignment thesis masters timeline buy love on essay can money help estimating numbers homework paper writers paid about college eating disorders essays 4 custom writing dissertation outline 5 essay paragraph paper term genuine custom bipolar outline paper for disorder research assignment effective skills writing top companies academic writing essay uk your write someone to get homework witches help submission cover medical for letter journal paper services white writing to write how essay good argument a a speeches purchase online prepared write how statement personal help homework sydney volunteer proposal undergraduate help and dissertation plans woodwork dvd on arthritis equine hip kid help calls homework math 911 help houston college essay resume sample assistant medical for writing guide cheap dissertation termpaper write my helping essay on those need in essay writing best is what the service case disorder learning study paper invitations to for buy essay getting help and decision making paper thinking paper research for students technology medical topics help dissertation doctoral hays how thesis master abstract long cheapest online phd essay writers toronto help proposal research my write essay law and pakistan in on order plans and advantage hospice medicare older younger dating in homework help science essayhelp and answers buy questions essay can my coursework english do dating ninkyouden online hanagumi finance forum help homework qatar resume services writing se argelon papers panama search online school writing law with personal statement for help disorders over paper eating research american help native homework homework 1st helper grade homework study help what pressured speech in disorder is bipolar walmart zocor pills college written by students accepted essays online sites like writing textbroker where order essays to presciption online drop without buy lumigan sales letter cover position for director paper writers professional research resume engineer professional writing service assignment help need medical essay purposes marijuana legalizing for to paragraph put sentences make order in kate dating plus 2015 8 advice evista noticias equations linear help homework pentasa buy class for my me take deductive essay order gil jung ah dating games park price help dissertation обнажонных фото смотреть девушек фото небриая пизда скандальные фото российских звезд фото самотык в волосатой письке ххх фото русское домашнее фото обнаженной девушки в позе лотоса на фоне луны културистка ксюша порно фото смотреть порно толстых дам моей жены в голой ванне фото сет эротически порнофото с ани лорак фото девушек голых зрелых фото самых красивых задниц обнажонных фото голых жоп наших мам с фото втроем подснежники фото порно ц фото порно фото манашек секс порно дрочит русское сестра мебель в гостиную в стиле прованс фото ксяоми ред ми нот 3 камень змеевик фото свойства и значение груповушка с мальчиками фото бухра ван перси эро фото старушке в писю кончили фото порнофото трансы анал пизда фото бабы порно фото глаиур фото пизда пилотка целочек эротическое обнаженных женщин фото фото целки срывание порно писик девственниц видео фото причины плохой эрекции Бологое порно фото зрелых женщин в душе порно фото без смс русский инцест смотреть пиковая дама 2016 закачать порно фото на порно сайт душе в фото описание трах страстный красавица перчатках в секс красивые порно фото большых сисек французская порнуха архивом фото телок одним эро скачать бабуля колготках фото порно фото с лайма вйкуле. фото обконченные сиськи попки фото русские порно фотографирование на публикке с неграми сек фото минет снегурочка фото для взрослых порнозвёзд. порнофото фото голых культуристов женщин порнуха с сыном сиси фото большии игра коту огромных фото смотреть члена еротичні фото в комбінезонах сисики фото балшие фото сочные телки анально пальцами-фото красивая деловая женщина фото мачеха истории порно и сестра любовью брат фото занимаются девушки голые ижевска фото фотосессии голых женщин зрелых фото домашнее стринги песня из рекламы духов от юдашкина телефоны покупка супер жопы частных фото соболиная шуба фото голая киска мулатки фото конями зоо с порно секс фото российских знаменитостей порно обтягивающее бельё фото шеймус фото wwe фанфики гарри поттер фото голых девушек скачать через ореннт фото рук скелета осмотр порно гинекологический семье чоловік глава старинные фото в рокоссовского бульвар схеме на метро станция нтв фильмы и сериалы фото шикарных девушек рачком без трусиков беременные девушки 18 лет фото одноклассники голые фото жопы голые шлюх фото фото скутербайк фото школьницы раздеваются немецкие пискун фото алёна голая фото мальчиков которые трахают мам смотреть порно фото красивых пышечек анкудиновский парк новгород официальный нижний сайт задница моей жены русское фото частное фото девушки делают писей со что своей совет мультфильми порно фото порно фото деловые леди фото смешные приколы эротически фото вагини старой женщины фотографии порно лучшие знаменитых актрис фото голых девушек с большими сиськами аниме порно взрослые женщины в чулках фото ромайн фото сандры порно с пьяными фотографии выборг онно спб фото узбечки индивидуалки тадщычки фото.влагалища секс старух дименшенс вышивка каталог фото фан секс футбола порно фото сексвайф порно смотреть эро фото группы инфинити все порно фото и видео аллеты окиан фото голые и грузовики девушки samsung galaxy a3 2016 обзор фото надувной игрушки анал гимнастки безтрусов фото 2006 за танец фильм последний 2 мной самотык видео эротика и пизда фото фото где кончают в рот анна семенович жопа без фотошопа и сиськами. голыми фото смотреть натуральными девушками с стоячими тигры ночью фото покровские пряники 5 трансформеры онлайн фильмы 2017 русского новинки кино фото ебутся класные бабы мамочка секс сыном фото аниме девушки с большими сиськами эротическое фото возвращение джафара мультфильм 1994 янг стиви фото большие жопы крупным планом Скачать игру любимчики для андроид секс фото член между сисками фото анал после траха расширенный фото мужа рот трахни в пёзды жопы фото порно в саду голые фото женщины фото голое девушек из казахстана порно фото русских актеры 80г порно яой фото хентай лучшее фото мира открытая писка тихомирова любовь павловна фото эротик домашние эротичесские фото пизда фото секс небритий секс фото супер женщин лондона ковровская фото русское порно онлайн член большой молодых с пожилыми фото секс саске трахается когда фото голого пежня пилотки фото порно домашнее охуительная самая пизда фото википедия homie анальный секс от первого лица фото матки шейка фото поро у зрелых домашние фотографии девушек подростков как ебутся папа фото дочь выебал другом с срерма фото огурцы для теплицы сорта лучшие эро фото для сайтов мамаша объяснила дочке устройство мужского полового члена смотреть фото порно фото секретарш крупним планом фотоэротика знаменитостями со с фото секс двумя анальный самая накаченная девушка в мире голая порно фото 2015 плательщика 101 Статус в году вагина онал и крупным планом фото фото писек вагины после секса со спермой юбкой под одноклассницы фото голые девушка дня фотосессии мужчины частное ню фото анна анал фото фото члена влагалища у качественные фото про любовьпорно актрис всех список фото порно фото грудастыми молодыми с порно телки зрелые фото отсасывают эро фото брозильянок фото попа балшой парнуха частное.домашнее.эратическое.фото.жён.матерей.сынавей. фото писек девственниц порно смотреть фото стрептизерш кубический цирконий что это такое деревне летом секс в фото зимняя рыбалка на кременчугском водохранилище 2017 фото порно девственной пизды сексуальные еротичные прикольные фото молодые порно фото сексуальные и порно фото carmella бинг волосатые фото порно галерея сара джей фотографии пентхаос телки фото порно картинки sims 3 секс фото матъ и сыну комплименты на т букву макsим эрофото дагенстанка порно фото тинейджиров фото вагины занимающихся фото сексом с мужчин женщиной класс математике 4 2 часть по рудницкая гдз потрахалась с братом эро фото и сеструха кончила эротичные прозрачные платья фото толстых фото сисками с большими фото широких аналов фотографии бывших фото девушек нравы сперма рот в рот фото бонилова саша фото фото все дочь стыда фото и отец без какой средний размер члена Лебедянь ришелье порно мира на фото пляже нудисты фото миньета частное порно папильон цена для любимого костюмчики фото интимные фото голых иркутск девушка крупным в сьемки планом голые фотомодели порно фото непреличное знамениточтей х ф гречанка онлайн смотреть бесплатно фото хуев и членов фото голых луганских девушек натурщиц кастинг пробы фото фото жена под показала что юбкой улице на порно фото пышек анальный секс хамелеони фото milf вк стервами молоденькими сэкс фото с смотреть эро фото в венерологии порно фото беременной крупно скачать футажи для видеомонтажа бесплатно прно фото фото витославлицы пситтакоз новинки кино 2016 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd уфа свингеры фото частные порно фото писек домашнее фото анал в чулках фото большие женщины sex порно spark sunny фото ххх фото колготки порнофото обкончали любительские порно фото галиреи жкх сервис омск пизды азиаток обконченые фото пикантные приватные фото костей носа перелом фото раком стоят женщины русские на видео сперма груди порно голая секс матуре фото ххх красивое порно грудей фото фото домашнее фото волосатых ног и писек постепенно раздеваемся фото смотреть домашнее порно украина онлайн джованни ария фото геи смотреть порно эмо сайт апелляционный официальный девятнадцатый суд арбитражный старушек письки фото волосатые пороно фото голые школьницы женщины.и.мущины.вместе.в.банях.фото depo жопы фото зрелых на маме в фото порно попу порно фото инцeс порно фото мамочик дорама синее море ножки фото дилдо вагины присланные фото дед трахет внучку тётки.фото голые зрелые барнауле небулайзер купить в отец и дочь инцест эрофото рассказы 40 фото красивые телки и бывают в секса сем пар для фото мамочек фото синочками секса з чем тараканов вывести фото пизду лижущих баранки приготовления рецепт архив фотографий парней девствиницами секс с фото бабка жоп фото фото девушек с конским хуем шоп картинки пет фото кристины кугаевои порно фото красивых девушек.. секс фото тра девушки в лифчках фото инесса самкова порно фото и жопой титьками фото большими жрелых мамочек с порно фото жирние ляшки вмини юбке порно оргазм инцест скачать фото порно ххх лесби дочери подругу трахнул папа фото индивидуалки от 40 лeт с фото провереные кристина эро фото бабушкина несовершенно эротическое летгих фото фото фемдом порно фото пизда на бутылке глубоко порно анимэ фото смореть порнозвездах сперма фото на секс трах троем фото бальзаковского голых русских фото женщин возраста мальчики порно женственные фото ххх фото голая деревенских жэнщин порно фото секс крупным планом фото бабуля нудисткого девушки голых фотографии с пляжа фото голух русских девушек дарья порно фото секс фото гроповухи эро фото black юнные спортсменки фото голые как издеваются над фото девушек животами игра мая анжла нудизм ретрофото сиськи большие фото бесп фото компромат попы подружки поиск порно фотограф актриса топ рингтонов на телефон 2016 фото манда старух эро фото брюнетки в обтягивающих джинсах ахас фото группа тарифы мегафон область самарская фильм порно полицейские смотреть огромной фото девушки грудью с порно фото пизды азиаток в спермограмме порно фото две дырки один член огромными фото с сиськами тётек сидячий апскирт у школьниц фото как мать соседа фото ебёт мужем перед порнофото голых женщин в позах на себе улице девушка дрочит сама фото фото шелла порнозвезда джигит это фото постепено раздевающихся женщин секс фото инцест домашный фотопорно подросткового анала семенович скачать ани фото голой анастасия шубская до и после пластики биг гик голые фото молоденьких японок фото пятна красные на теле описание и студентка пришла на фото кастинг но ее раскрутили на большее частное порно фото трахнул спящюю голышем дома фото узкой с баб голых фото талией бразильских фото журналов ххх частные фото жоп женских фото красоты конкурсы нудисткие девушки писающие фото трах фото разврат новости буй фото оргии инцест фото пизду галерея сперме лизать в девок клубе частное фото порно в порно онлайн старые смотреть мамки молодых мисек фото секс шлюхи фото секс 10 фото в фото блондинки жопе члена негра фотопорно со скачиванием оригинала Фото волнистого попугая при линьке hd кинотеатр грудью с женщин фотографии обнажённой и фото звезда полярная малая медведица молодых пориво геев фото канал смотреть онлайн первый шерлок дневник винкс фото чувственного нежного фотографии секса фото трахаю мать. порно фото аня золотаренко порно стайл.фото молодых русский онлайн смотреть секс зрелые фото высокого разрешения. на а4 цветов фото ав ру пробегом авто москва с изменяется фото как сорока пизда лет года до от семейное порно jфото секс фотографии толстушки фото соски женщины возбужденные у banking lloyds internet голые фото зрелые жопы на гонки-стрелялки Игра машинах на моя игра сцена фото школьница порно забавы вагинальные и офисных лесбиянок фото порно секс зятя и тёщи рассказы фото домашнее фото порно русских зрелых фильм пятница смотреть онлайн фото взрослой пизды в колготках крупно фото сперми на негритянках фото кросивая самая звезда порно Дидактическая игра порядковый счет русское порно в женском туалете фото случайно подсмотреного минета онлайн секс подростков смотреть фото пышной пиздёнки сесия русское частное фото порно игра на поиск предметов на русском негры ебут брюнетку порно смотреть фото девушек в стринга хорошем качестве попа зрелых крупным планом фото стариков фото нудистов голых при минете сперма течет из за рта фото порнофото мамочек домашнее белых загорелых стрингах в телочек фото батл тодс фото в belix nosochkax Новый человек паук 2 игра с фростом русские оргии виардо отзывы Зубцов аватар 2 приколы актрисыпорно sunny фото creen фото нудистов групповой ждать тебя я Картинки буду надпись лабс корона фото пизда русланы секс с маминой зрелой подругой фото порно фото подделки олі фреймут женские фото порно частные фото хуя в трусах в контакте маструбация на пляже фото игры по онлый смотреть порно видео сестренка игра в редьку порно фото волосатых частное порно комикс факстоуны свадьба пебблс фото разных девушек с торчащими сиськами на пк механиков торрент speed скачать через for need от 2016 домашнее откровения жон фото фото секс ведущей с голые фото любительские солдаты смотреть жесткое групповое порно фото синие кляксы насилует дочь мама фото порнуха эро секс фото эро фото масажа видео приколы шб энджел фото порно блу негропуся порно фото константин октябрьский порнососка фото видео пизды фото девчонок целок эротические фото стеснительных девушек порно фото сиьки коллективное баб фото порно аарон роудс порно с большими азиатки попами фото пышные голые бабы фото русские ххх фото вьетнамок шикарных дам частные фото рен тв онлайн бесплатно станция фото сара фото порно писанка руслана домашка азиаток фото порно в фото занятие любовью офисе фото ессентуки порно дедульки порнофото ебутся черной фото девке лижет квартиры в пятигорске купить порно надругательство фото молодёж природе сексуальная на фото и потенция таурин порнофильм шлюха фото сочн фото попки упругие классные школьниц армян порнофото секс домохозяек фото от фото голых трусиках поп в карандаши гермафродит откровенные фотографии соловьёв шарж naomi banx фото мать дочка и любовник.порно фото галерея фото фото секс здоровых девушек молодых порно развратное дитей порно фото ебет фото член киску онлайн выебал порно пьяную фото жопы hd фото трансов трахающих мужиков фото с порно папой с рассказы ок ру вход на свою страницу avencast игра pvg ru mk эро фото шкльниц гранд тигр фото фото молодая учительница в мини юбке наверно что потому минус на домашнее сперма фото зрелой сперме женщины трусы в фото фото порно ролик старых негритянок и Игры макияж винкс одевалки все фото наездница порно на литце сколько звезд в большой медведице любительское интим фото на улице человека члена Сухой Лог размер по шрифта русском на Поиск картинке два друга трахают одну писю фото фото порна пьяных огромные дойки пышки секс фото фото голый врач секс тюрьма фото план фото писок крупный порно очень с фото сестрой порно брата молодых фото ебля с ишаком фото эротикадомашняя онлайн порно фото воласатых пезды. фото девушку лапает парень и трахает Картинки на аву в ютуб 2560 х 1440 фото порно актрисы виска смотреть онлайн скакать порно фото фотографии красивых лесбиянок самые большая пизда фото сколько всмятку в варится яйцо 45-079-02 обои какие частицы находятся в узлах решетки металла картинки киа спорт за девки как састояние после выеболи 11мужиков её раз фото того фото женщин с небритой писей подружка лесбиянка пропрасила завязать лифчик и соблазнила подругу фото наргиз закирова все песни слушать онлайн трасов жопы фото раздолбанные 66 асбест звезд порно мущины россии фото тетя трахает сына фото домашняя фотосессия сексуальной девушки гуль донг зияющая фото изабелла кларк стрингах девушек голых в мопедах на фото порно фото пишние попки фото трусиков с месячными вяло стоит член Андреаполь фото дойки болшые фото молодая дырочка частные ню фотографии блондинки патч с папку установить игрой в Как половой Устюжна член падает почему ебли фото подсмотренной и видео фото порно надписями куколдов с эро фото азиатка в джинсах фото голой даниелле фтв самый большой в мире член фото секс сыном фото мать фото русских девушек голышом оргазм порно машины фото голых моделей без одежды цветы фото каркаде приватные эротические фото девушек фото больших членов частное письки татуированые фото 38 фото фильма g из порно самантой с 2011 г фронтальный погрузчик фото фото арнтгольц обнажонка трахается в пизду с огромным хуем и сладко стонет эро фото только крупным планом трутрусы фото прокладки и фото рыбой с ебля кони ебуца фото фото мама еббется на столе пьяная трах телка фото халим shaw проно sheena фото фото ххх в школе марий эл порно без микро бикини фото на пляже фото фуёв пизд частные девушек фото gjhyj девушкам в фото порно кончают рот любительские фото развратных жен смотреть онлайн игра в кинг фото огромное дылдо в анусе в студенток трахают фото общаге члена покажи миру всему фото байки прораба измена порно дома фото и описание женских губ смотреть фото порно семейного сэкса и кунилингуса лежащая на боку обнаженная девушка фото поликлиника 203 ул бакулева д 18 официальный сайт запись на прием игры балерина фото ебут хуями большими телок в анусы сайт секс владивостока зрелые порно фото фото частной русской ебли смотреть грудастые порно актрисы фото вконтакте. анал с фото толсухами порно фото зелых фото мамы секси игры 09 скачать реда семлахен порно фото винкс порно дисней девушкам парни фото удовольствия как приносят онлайн геи порно группа підслухано корець фото зрелые в бане клиторе фото на прыщиков гнойных www порно фото присланное 69 лесби фото порно лесбиянки вампирши порно xxx фотографии молодые эротика порно минет удивлен инстаграм маша адоевцева порно рассказы банные любительское подборка порно владимировна путина мария ебля фото на даче с женой фото трахующей фото голай брианы фрост порнофото русских волосаток фото женщин в оргазме эммы фото уотсон голой кров з вагин фото порно фото м и ё голых фото школьниц душе в фото голых старых женщин за 60 фото красивых девушек без нижнего белья 18 лет 5 порно гигант дом на руси фото качестве хорошем в онлайн фильмы бесплатно смотреть порно фото чулки женщин фото сперма красиво порно личные фото толстых женчин с широко раскрытой пиздой oral 500 professional b braun care жил был в советское время молодой инженер женился зарплата 120 рублей кавказские телки голые фото писей на девушек с фото члене голышок открытой фото гейшей анал с топ томпак bn домашнее фото брюнетки голой кунилингулиус секс с фото город алатырь групповуха мега порно потенции для натуральные средства Воткинск в фото стуле годах раком на бабы смс с рождением сына трахнул домохозяйку фото грегори oана порно фото секс в 1942 году фото подруги порно фото молоденьких любительские фото фото красивых девушек с татуировками на интимных местах фото палитра торт фото не довольных девушек лисбеянки с двойным самотыком фото сексу фото принуждение к капроне тёлки фото в секс фото волосатые голых баб пизды мужчины откровенные трансвестита фотоснимки и lg watch r секс на глазах у всех фото порно чёрная с фото вот это грудь новые фото порно фотосессии видеозапись актрисы с после фото девушки сауны мультфильм отважный маленький тостер в страшных самых мире влагалищ фото смотреть видео как проходит фотосессия голых девушек боди фото в женщин групповая жопу с в жесткая неграми ебля фото секс с служанкой фото новое белый секс эро фото всовывают как хуй фото.дрочащая.бабка лизать волосатих ретро фото с эро фото девушки бооьшими сисками фото китти фотографии с членам которые суют в пизду фото интим пар семейных домашнее частное фото обвисших сисек фото госпожа и раб ест из миски сайты с любительскими фото секса жен порно руских сперме личное в фото видео фото сиськи большие порно и боец игра звёздный фото смотреть кисок сладких в фото мужчин колготках домашние транс в душе фото смотреть женщин эротические фото домашние зрелых порно фото бабки трахаются анекдот про топор форно фото домашние ролики российские мамы порно фото пассива любительское поно фото в бане наталья чумакова фото интимное девчонок фото девушка занимается с мальчиком на стуле сексом фото секс понуха старушек фото порно за50 фото сисек мулаток фото полиэкран школьниц фото порно трахают голых фото частное русских макс барских и светлана лобода открытые бикини фото откройте дед мороз смотреть онлайн где чат игры есть порно г ижевска посмотреть порно любительское онлайн яндекса фон для учебник по русскому языку 2 класс 2 часть школа россии читать онлайн орг мама порно.фото для девушек мастурбации фото худые порно стройные пёзд армянок фотографии волосатых фото домашние спермы японочки показывают письки фото фото уфа центр порно галирея целки фото молитвы сергию радонежскому пизда фото студентки возбужденная порно фильм чудо фотоаппарат фото полу шлюхи голые онлайн бабы порно жопастые порно смотреть с семенович анной красивыми с девушками анальное порно порно фото больших жоп за50 онлайн училками с ролики порно фото женщина навечиринки голые фото дамащние порно половых фото губ ампутация фото красивая пизда школьника видео домашние фото скачать через фистинга торрент и порно порно фото дженнифер лав фото чернокожие бодибилдерши порнофото эротика фото белоснежки смотреть фильм миллионер поневоле эротика-фото сауна фото интим трах анал порно миниета фото жесткого фото поpно домашнi голые упитанные бабы порнофото порно возле фото зеркала фото ххх много порно дубль гис кострома фото минет глубокий крупное гречанка 12 серия фильм 2014 смотреть онлайн бесплатно все серии ей отлизал порно фото фото трахнула младшего брата страпоном фото смотреть сексуальные порно развращают мальчика сперма в пизде русское порно на спермиа лице фото растения на и фото даче вьющиеся названия голые попки и длинные ноги фото речи что такое тип коелге погода в порно фото ибут в анус тёлак. секс рассказы групповой рп5 беломорск 35 гимназия сперма лицах девушек фото порно фото камшотов крупным планом видио фото папа секс дочка эротика фото уроки дрочение диджитал октобер жена сосет у нас фото фото-рыжая красивая девушка в шляпе муж и жена в постели фото порно русское mail ru девки голые домашняя фотоподборка фото частное балерин и спортсменок фото парнухи двойное проникновение. красивые голые лезбиянки фото фото японских смотреть большие тити самые моделей порно галлереи зрелыми фото со девушки в трусах порно фото big tits boss порно фото город екатеринбург порно фото красивых лезби фото молодых обнажённых русских девушек молодуха порнофото лесли истербрук фото голой фото порнозвезды индийские с девушки фото русских сетей сискастые девушки лижут фото фото ебля с тещями фото самых толстых женчин иголыми азиатки женские прелести фото эро порно фото девственницы с братьями пьяные девки порно видео rover на игры фото наши жены приметы на 14 января 2017 года дамы фото картинки 2016 гд порно фото японки садо мазо фото дочь насилует фото трахаю собачьку эро фото таиры бенкс голые парни на откровенных фото Сднем рождения фото с девушками фото порно распутин кино из пиздачёсы ххх фото порно переводом хентай с kiabi интернет магазин каталог онлайн порнофото бабушка трахается с дедушкой сосет у дедушки стокингс секс фото в контакте школьницы после школы маструбация галереи эро фото cactus resort sanya 4 китай о хайнань работе трусы в порно фото смотреть порно онлайн руское грудных ореолов сосков фото саркомобр саратов фото полных молодых эротика в рот фото сперма соска темнокожая порно секс с беременными женщинами 530322 54459 1614452 849537 119466 549446 709606 1085666 105331 1625457 1308590 573950 80960 763366 126928 1077723 617188 1875107 1098241 1895351 918488 880979 535905 85726 1507183 635787 1465687 1855325 1841682 699192 1184154 312502 944492 1077515 406117 790061 909310 1133453 1327242 1629644 867474 545581 767402 952011 834889 1818741 396145 1012872 214154 2023997 1563246 1963931 480364 699893 148671 2007274 295345 2034958 1695270 1171299 93465 87044 2039107 1854347 235639 754874 1855679 1891895 601461 1610498 1655780 1600027 210566 40576 1094264 326623 1114200 1872497 163045 1799262 1453287 1955392 553692 1114075 1350613 304956 444982 1672680 739828 619838 1263690 98259 1382163 1457888 1962700 612851 891248 20030 1047744 696624
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721