Прогностична валідність про легкість вивчення EOL щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті теоретично обґрунтовані та експериментально досліджені  метапам’ятєві судження, а саме судження про легкість вивчення ЕОL, а також з’ясовано прогностичну валідність даних суджень щодо репродуктивних можливостей коротко- та довготривалої пам’яті.

Ключові слова: метапам’ять, метапам’ятєві судження, метапам’ятєві судження про легкість вивчення (ЕOL), коротко- та довготривала пам’ять.

В данной статье теоретически обоснованы и экспериментально исследованы суждения о легкости запоминания ЕOL, а также изучено прогностическую валидность данных суждений относительно репродуктивных возможностей кратко-и долговременной памяти.

Ключевые слова: метапамять, суждения метапамяти, суждения о легкости запоминания ЕOL, кратко- и долговременная память.

 

This article theoretically grounded and experimentally investigated Judgment of Ease of Learning (EOL), and also studied the predictive validity of Judgment of Ease of Learning (EOL) regarding reproductive capacity short- and long-term memory.

Keywords: metamemory, judgments of metamemory, Ease of Learning (EOL), short- and long-term memory.

На сьогодні, метапізнання є актуальною темою досліджень у сфері когнітивної психології. Мета пізнання виступає як сполучний елемент між такими областями, як прийняття рішення та пам’ять, навчання та мотивація, навчання та когнітивний розвиток та інші. У свою чергу метапам’ять, як важливий метакогнітивний компонент пізнання власних можливостей пам’яті і стратегій, що допомагають розвитку пам’яті, займають чималу частку досліджень метапізнання.

В рамках даної статті ми зосередили свою увагу на вивчені суджень метапам’яті, таких як судження про легкість вивчення EOL у процесах короткотривалої та довготривалої пам’яті. Вивчення цих суджень дасть можливість охарактеризувати наскільки адекватним є моніторинг когнітивних процесів щодо продуктивності відтворення коротко- та довготривалої пам’яті індивіда.

Отож, пам’ять – це здатність живої системи фіксувати факт взаємодії з середовищем (зовнішнім чи внутрішнім), зберігати результат цієї взаємодії у формі досвіду і використовувати його в наступних діях та процесах.

Перша половина XX століття ознаменувалася появою значної кількості експериментальних психологів досліджень у сфері психології. Основним інтересом яких були  проблеми збереження, перетворення та відтворення інформації, в результаті чого сформулювали складні теорії ментальних репрезентацій, що використовуються і по сьогодні. Одна з найбільш відомих моделей пам’яті була запропонована Вільямом Джеймсом. Відповідно до цієї моделі, природа пам’яті дихотомічна: одна частина сприйнятої інформації надходить в пам’ять і потім втрачається, а інша частина залишається в пам’яті назавжди. Так виникли поняття короткотривалої пам’яті (КП) і довготривалої пам’яті (ДП) [1].

На сучасному етапі розвитку когнітивних теоретичних досліджень у сфері пізнання, пам’ять розглядається як інформаційний процес передачі інформації з тимчасового каналу в довготривалий, що дає можливість аналізувати процеси пам’яті за допомогою сучасної інформаційної теорії. В рамках інформаційної теорії вагомий внесок у дослідження процесів пам’яті внесли дослідження структур інформації, таких як її кодування і декодування.

Головне положення інформаційної теорії пам’яті полягає в тому, що при отриманні сенсорної інформації людина зосереджує свою увагу на тому стимулі, що має для неї найбільше значення і запам’ятовує його, і, відповідно, дана інформація зберігається у пам’яті. При цьому відбувається кодування отриманої інформації, оскільки побачений стимул зберігається в пам’яті не у вигляді точної копії, а перетворюється на певну послідовність знаків. Чим складніший стимул, тим складніші і різноманітніші можливості його кодування.

При сприйманні інформаційних стимулів, особливо, коли стимул виступає в якості текстового матеріалу, важливим є такий процес як метапам’ять.

Поняття метапам’яті ввів У. Шнейдер. Згідно із його позиції, метапам’ять розглядається як знання про процеси, які належать до пам’яті, тобто «пам’ять про свою пам’ять» [8].

На сьогоднішній день у когнітивних дослідженнях метапам’ять розглядають як новий генетичний рівень або тип функціонування пам’яті [17].

У структурі метапам’яті виділяють два провідних блоки рефлексивних операцій:

– по-перше, «випереджаючі», пов’язані зі створенням мотиваційно-афективного настрою особистості на майбутню діяльність;

– по-друге, рефлексивні операції пошуку за рахунок використання матричних способів організації актуального плану обстеження об’єкта.

У результаті людина може, з одного боку, повністю екстеріорізувати функціональні зв’язки в системі операцій, з іншого – здійснити їх несвідомо, автоматизовано.

Феномен метапам’яті досліджується за допомогою метапам’яттєвих суджень. Визначають декілька різновидів метапам’ятєвих суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші.

В когнітивній психології виділяють велику кількість видів метапам’яттєвих суджень. В даній роботі, акцент стоїть на дослідженні одного з їх видів, а саме суджень про легкість вивчення EOL. В чому полягають EOL судження? Які їх особливості побудови? Наскільки точною є побудова метапам’ятєвих суджень EOL відносно коротко- та довготривалої пам’яті?

Судження про легкість вивчення (EOL) – це судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу [3].

Наприклад, коли ми розпочинаємо вивчати новий матеріал, ми здійснюємо оцінку відносно того чи легко, чи важко нам буде запам’ятати різні його частини. Процеси коли ми будуємо судження залежить від декількох факторів. Спочатку, ми більш детально оцінюємо наскільки знайомою є інформація, що вивчатиметься, тобто здійснюємо моніторинг відносно схожості нової інформації із тією, яку ми вже знаємо (або думаємо, що знаємо). Далі ми оцінюємо складність матеріалу, і лише потім співставляємо усю цю інформацію із майбутньою перспективою її вивчення та відтворення.

Суб’єкти роблять швидкі оцінки про те, скільки потрібно вчити, щоб вивчити надану інформацію, в більшості щодо стимул-цільвоих парах [4].

Underwood (1966) показав, що ці судження є вищими середнього шансу у передбаченні рівня відтворення [8].

Більш того, Leonesio і Nelson спостерігали низькі інтеркореляції з іншими типами суджень і стверджували, що їх обумовлюють індивідуальні, властиві для них джерела інформації. Судження про легкість здійснюються під час навчання і дозволяють суб’єкту контролювати час вивчення інформації [14].

Проте зарас немає досліджень, що явно визначали передумови і джерела інформації, які використовує суб’єкт роблячи ці судження [22].

J. Richardson, A. Erlebacher показали, що EOL можуть диференціюватися відносно складності матеріалу, що має запам’ятовуватися, результатами даного дослідження були те, що EOL мають низький статистично значимий зв’язок з точністю відтворювання матеріалу [6].

Завдяки суджень EOL ми зможемо побачити чи дісно важкість/легкість обробки інформації сприятиме збереженню та продуктивності подальшого відтворення у порівнянні із JOLs.

Arbuckle і Cuddy (1969) припустили, що основою для JOLs є EOL судження, зроблені раніше. І, тому JOLs наслідують EOLs тому, що імовірно обидва типи суджень засновані на тій же базової інформації, або коли суб’єкти здійснюють JOLs, вони пам’ятають свої попередні EOL судження і повторюють їх тому ми можемо перевірити миттєві, чи відкладені JOLs будуть імітувати EOLs і відповідно визначити спільні фактори, що їх обумовлюють [3].

Натомість Nelson і Leonesio (1990) припустили, що JOLs і EOLs обумовлюються автономними, властивими окремо кожному виду суджень факторами, так як не виявили статистино-значимих кореляцій між ними. Тому EOLs імовірно основані на багатовимірні структурі, яка включає в себе багато змінних. Тим не менш, конкретні сигнали, які лежать в основі цих суджень в даний час невідомо [6].

Завдяки проведеному нами експериментальному дослідженні, ми змогли спостерігати цей ефект і визначити показники прогностичної валідності ЕOLs відносно короткотривалої та довготривалої пам’яті.

У експерименті взяли участь 44 студенти Національного університету «Острозька академія» (29 дівчат і 15 хлопців; середній вік  = 19.42 років). Учасники були поділені на дві групи:

 1. відкладене відтворення (довготривала пам’ять) (14 дівчат і 6 хлопців);
 2. безпосереднє відтворення (короткотривала пам’ять) (15 дівчат і 9 хлопців).

Одним із завдань експериментального дослідження, було дослідження показників  прогностичної валідності суджень ЕOL щодо репродуктивних можливостей короткотривалої та довготривалої пам’яті.

Стимульні матеріали презентувалися на ПК з використанням програмного забезпечення E-prime 2.0.8.

Стимули складали собою 40 пар шведсько-українських слів стандартизованих згідно певних змінних: конкретність, знайомість першого слова у стимульній парі та асоціативність пари.

Усі дані оброблялися за допомогою багатофакторного дисперсійного аналізу ANOVA, де статистично значимими визначалися ті результати р, що були нижчими рівня альфа .05.

За допомогою дисперсійного аналізу визначалися внутрішньо групові відмінності між відкладеними ЕOLs у коротко- та довготривалій пам’яті, між групові відмінності у відтвореннях.

Усі обрахунки здійснювалися за допомогою коефіцієнта гама-кореляції Гудман-Крускала, що є найкращим та надійним статистичним виміром метапам’яті. Виміри кореляційних зв’язків були отримані відповідно для кожного значення окремо.

Таким чином, після обробки та аналізу проведеного лабораторного експерименту, ми отримали наступні результати.

Дисперсійний аналіз (ANOVA) показав,  що існують статистично-значимі відмінності F (1, 45) = 8.83, p = .05 у показниках ЕОLs між групою КП (M = 3.2, SD = .64) та групою ДП (M = 2.61, SD = .72).

Як бачимо показники на графіку підтверджують результати статистичного критерію: більшість показників у групі КП перевищують значення показників у групі ДП (див. рисунок 1).

гр

Рисунок 1. Відмінності між показниками ЕОLs у групі КП та групі ДП.

 

Коефіцієнт гама-кореляції Гудман-Крускала групі КП показав, що існує взаємообернена помірна статистично-значима залежність між показниками ЕОLs та показниками відтворення [G(20) = -.41; P < 0.05], така ж тенденція спостерігалась групі КП проте показники є низькими [G(20) = -.29; P < 0.05].

Таким чином, судженням EOLs властива взаємообернена кореляція у обох групах відносно продуктивності відтворення. Також показники EOLs є статистично вищими у групі КП ніж у групі ДП.

Дані результати дають змогу припустити, що моніторинг пам’яті за допомогою EOLs є у цьому випадку непродуктивним. Тобто, респонденти які оцінювали об’єкти як «легкі» відтворювали їх гірше ніж ті, що оцінювалися як «важкі». Це означає що, імовірно «важкі» об’єкти сприяли здійсненню більших зусиль для їх вивчення, що призводило до кращого відтворення, і навпаки «легкі» призводили до виникнення метапам’яттєвої ілюзії, що предмет легко.

Те, що показники EOLs є нижчими при оцінці короткотривалої пам’яті, може свідчити про обумовлення цих суджень зовнішніми стимулами. Респонденти імовірно враховували час, як умову легкості відтворення, що сприяло підвищенню їх рейтингів, проте це також могло бути і шумом, так як кореляції у порівнянні із групою ДП є нижчими.  Також їх основою, імовірно, є внутрішні стимули, що включають характеристики завчуваних об’єктів, що виражає легкість, або важкість обробки цих об’єктів. У нашому випадку це можуть бути способи рандомізації за конкретністю, знайомістю першого слова у стимульній парі, ступенем асоціативної відповідності між об’єктами в парі що імовірно могли виступати  предиктором продуктивності пам’яті.

У підтримку цього є результати досліджень Jönsson, F. U., & Lindström, B. (2010), де довжина слова, частота появи, та конкретність є імовірною основою як  EOLs, так і JОLs. Тобто вони обумовлюються спільними стимулами [11].

За результатами проведеного нами експериментального дослідження ми зробили наступні висновки:

1) Метапам’ять є метакогнітивним компонентом пізнання власних можливостей пам’яті і стратегій, що допомагають пам’яті, так добре, як самомоніторинг пам’яті. Самоусвідомлення пам’яті важливе для здійснення висновків того, як люди вчаться і використовують свою пам’ять.

2) Феномен метапам’яті досліджується за допомогою метапам’яттєвих суджень. Визначають декілька різновидів метапам’ятєвих суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші.

3) Судження ЕOLs визначаються як судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу. Наприклад, коли ми розпочинаємо вивчати новий матеріал, ми здійснюємо оцінку відносно того чи легко, чи важко нам буде запам’ятати різні його частини. Процеси коли ми будуємо судження залежить від декількох факторів. Спочатку, ми більш детально оцінюємо наскільки знайомою є інформація, що вивчатиметься, тобто здійснюємо моніторинг відносно схожості нової інформації із тією, яку ми вже знаємо (або думаємо, що знаємо). Далі ми оцінюємо складність матеріалу, і лише потім співставляємо усю цю інформацію із майбутньою перспективою її вивчення та відтворення.

4) Судженням EOLs властива взаємообернена кореляція у обох групах відносно продуктивності відтворення. Також показники EOLs є статистично вищими у групі КП ніж у групі ДП.

 

Список використаної літератури:

 1. Когнитивная психология / Р. Солсо. — 6-е изд. — СПб.: Питер, 2006. — 589 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
 2. Найссер У. Познание и реальность. — М.: Прогресс, 1981. – 238 с.
 3. Arbuckle, T. Y., & Cuddy, L. L. (1969) Discrimination of item strength at time of presentation. Journal of Experimental Psychology, 81, 126-131.
 4. Begg, I., Duft, S., Lalonde, P., Melnick, R., & Sanvito, J. (1989). Memory predictions are based on ease of processing. Journal of Memory & Language, 610-632 с.
 5. Cohen, R. L., Sandier, S. P., & Keglevich, L. (1991). The failure of memory monitoring in a free recall task. Canadian Journal of Psychology, 45, 523-538.
 6. Dunlosky, J., & Nelson, T. O. (1992). Importance of the kind of cue for judgments of learning (JOL) and the delayed-JOL effect. Memory & Cognition, 20, 374-380
 7. Dunlosky, J., & Nelson, T. O. (1994). Does the sensitivity of judgments of learning (JOLs) to the effects of various study activities depend on when the JOLs occur? Journal of Memory & Language, 33, 545-565.
 8. Fischhoff, B. (1977). Perceived informativeness of facts. Journal of Experimental Psychology: Human Performance and Perception, 3, 349-358.
 9. Hertzog, C., Dixon, R. A., & Hultsch, D. F. (1990). Relationships between metamemory, memory predictions, and memory task performance in adults. Psychology and Aging, 5, 215-227.
 10. Jacoby, L. L., & Brooks, L. R. (1984). Nonanalytic cognition: Memory, perception and concept learning. In G. Bower (Ed.), The psychology of learning and motivation: Advances in research and theory, 18, 1-47.
 11.  Jonsson, F. U., & Lindstrom, B. (2010). Using a multidimensional scaling approach to investigate the underlying basis of Ease of Learning judgments. Scandinavian Journal of Psychology, 51, 103-108.
 12. Koriat A. (1993). How do we know that we know? The accessibility account of the feeling of knowing. Psychological Review, 100, 609-639.
 13. Lovelace, E. A. (1984). Metamemory: Monitoring future recallability during study. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 10, 756-766.
 14.   Mazzoni, G., & Nelson, T. O. (1995). Judgments of learning are affected by the kind of encoding in way s that cannot be attributed to the level of recall. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21,1263-1274.
 15. Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.
 16. Nungester, R. J., & Duchastel, P. C. (1982). Testing versus review: Effects on retention. Journal of Educational Psychology, 74, 18–22.
 17. Pannu, J.K., & Kaszniak, A.W. (2005). Metamemory experiments in neurological populations: A review. Neuropsychology Review, 15, 105-130.
 18. Rabinowitz, J. C., Ackerman, B. P., Craik, F. I. M., & Hinchley, J. L. (1982). Aging and metamemory: The roles of relatedness and imagery. Journal of Gerontology, 37, 688-695.
 19. Radvansky, G. (2006). Human Memory. Boston: Pearson Education Group.
 20. Schwartz, B.L. (2001). The relation of tip-of-the-tongue states to retrieval time. Memory & Cognition, 29, 117-126.
 21. Son L. K., & Metcalfe J. (2005). Judgments of learning: Evidence for a two-stage process. Memory & Cognition. Vol., 6, 1116-112
 22. Yaniv, I., Yates, J. F., & Smith, J. E. K. (1991). Measures of discrimination skill in probabilistic judgment. Psychological Bulletin, 110, 611-617.
 23. Zechmeister, E. B., & Shaughnessy, J. J. (1980). When you know that you know and when you think that you know but you don’t Bulletin of the Psychonomic Society, 15,41-44.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help with gre essay minimum paper custom no bags math help grade 5th homework writing management dissertation service do will someone my homework approved starlix online uk review in dissertation services sales job sample cover for letters university assignment virtual help buying reviews essay research services proposal writing appendix bibliography thesis order help with editing essay write steps to 9 an essay how application easy phd structural analysis thesis cher avana pas acheter writing services business report research proposal questions dissertation online papers practice bitsat equations help homework linear essay culture marriage essay inter on caste aboriginal officer word purchase format in resume 5 help year homework headshots resume with buy analysis essays to buy help homework sentences diagraming writers essay ireland personal app help essay common chronological writing order essay do nursing assignment my will scholarship essay help me order essays place to best research custom paper service subculture and youth in culture roche letter order template mesa az writing services resume the american essay dream service customer essay on best my about essay school cause and revolution effect of the computer online free help essay write essay website plan sales business interview for template my online write story life essay foods modified genetically help sr purchase voveran cheapest homework my i why can never do writing medical services resume essays disorder on pica eating college paper a buying homework with help live homeworkhelp online orderliness essay services editing dissertation uk admission school service uk essay law paper narcissistic research disorder personality sale for mba essays in of an importance order essay medical sample for transcriptionist resume cover records medical job letter for paper writer goo dissertation publication journal in ask a to of letter for recommendation for what medical school scientific written essays wellbutrin sr buy from mexico footer thesis custom to add theme order writing of ideas essay in essay test writers reading in to summarizing it useful order after an is essay online uroxatral 133 medical best statement personal statement in thesis do research paper put examples where you paper dmt research care worker personal for statement help choi enterprises homework revolution the thesis industrial on defend in essays phd america thesis making statement a with help with proposal phd help resume tx antonio service san writing father essay my write coursework my of order bibliography no plendil where fees can i buy no buy prescription where to essay review services.org american government paper term v0 best writing services resume 3 dc how for admission application to write methodology thesis phd dosage viagra of writer georgia in essay essay argumentative pregnancy teenage on order law and criminal intent antithesis homework help mg1 custom service bachelor writing dissertation how cv write my first to reactions glucophage adverse xr help red essay room homework with projects help los angeles plan writers business breast after surgery cancer by appearance bibliography latex of sort order a be essay essay you want quality safeway an australia to nurse why business plan dme service quality essays top essay custom websites Diovan online Billings canada svizzera acquista from - 30 mg Diovan resume fulbright assistant entry teacher examples level exchange for administrative essay order caesars resume little online desk for description medical receptionist job front newspaper examples writing organizational pixar behaviour hour of the an essay story on online news local papers grammar helper homework site online writing a your purchase dissertation cheap service term paper buy online degree phd in canada essay services writing english diwali language in essay essay transfer application common in malaysia services thesis writing sorority how write recommendation to to someone a for of letter ask without order online credit resume card hindu arabic the system help homework of benefits homework help write essay admission writing custom length assistance dissertation phd online year sats papers practice 6 services cv best writing queens mba essays write my letter good cover example of cv and writing in order is scientific correct report a the lab of steps the what about essay a write how to yourself college application essay narrative how write to help essay assignment allegra 400 mg percription no writing professional a with help business plan professional resume templates purchase purchase to voltaren secure best site without to prescription craigslist where Sherbrooke Ilosone - Ilosone purchase help teacher homework uft papers buy best research cover letter sales examples assistant for questionnaires analysing dissertation freelance writing service research prescription no prandin help thesis writing statement essay thesis synthesis speech phd aleve celebrex together purim 10mg proquest express dissertation custom help admission writing essay buy prescription availability without arimidex homework my tonight nine before i oclock do with that help essays college companies my homework why do dont i a research paper writing help live personal essay professional writers essay way rainy to mountain the how your paper someone should to much pay you write Macon refill pills - Sumycin canada line for Sumycin 40 from on sale mg grad school my someone write essays pay to assignment cheap writing for that websites summarize essays cheap give past biology papers online line New cheap VPXL on 2089 Haven VPXL berlin - written essays enron speeches wedding order of dating sociopath two fire signs langston essay on hughes dissertation psychology cognitive essay make a pre algebra my do homework order mail isordil services online writing australia resume best pnp business writer plan thesis poon hoifung phd expect what and doctoral to dissertation lumigan rx sell no drop cheap paper custom writing service best Phoslo 5 Phoslo india generic Pasadena without - 36 precrisption a mg hour homework adjectives helper layout dissertation review literature paper research custom essays sartre on science homework forum help of translation nature employer school medical recommendation from of letters for rice buy where for to nougat paper mba thesis programs do require resume biologist phd cost services worth the resume are writing essay benefits many of community service essay a writing help expository free shipping prescription no cr sinemet buy bestellen Lewisville Ophthacare ankara Ophthacare usa - online papers mingle dating login my plan writing help business Игры лего сити про полицию играть Процессор фото цена компьютера для semifinal игра сладкий фото Подарок своими руками фото голеньких латиночек обои 1680x945 Обои для рабочего стола природа 3d секс дома фото красивый и ключ под терем Дома цены фото в Интересное этой москве на неделе Лучшие 10 игр про 2 мировую войну моя жена порно-фото баб фото бывших www.геи секс фото модель брусникина порно фото карном с кризис Прохождение 2 игры продвижение картинок ссылки-картинки 4 игры смешновки Игра вытолкни за линию схема игры гонки Игры двоих торрент через на на каникулах в монстры Играть игру колец властелин из Картинки фильма Баранина в духовке рецепт с фото видео текин 7 игра в ебля фото 2 доме аппетитные попки фото сисек огромных фото исосков Белово правильно удовлетворить как девушку торрент скачать драйв игра Тест порно мамочка фото зрели 4фото 1 слова ответы уровень 6 в месяцев сказке двенадцать Чудеса луну воет на который картинки Волк на комп торрент Игры скачать экшен дамы в чулках на порнофото игр для браузер андроид для Скачать порно вовсе чели фото лучший способ удовлетворить женщину Нолинск эро поза-69 фото смотреть двоих на Обычный игры драки мультик Прически для мальчиков 2 года фото класні порно фото Скачать игра про зомби с паркуром земле о о солнце о звездах Загадки фото Платья вечерние для женщин порно геев фото парней женщина юмор квн кухне-гостиной в фото Дизайн окон Картинка на рабочий стол богатство на звука одного Игры без бродилки Прохождение игры far cry primal рэб анекдоты про Игра для урока технологии 6 класс ли Поляны члена размер Вятские зависит На телефон самсунг игры скачать Божьи коровки из помидоров с фото фото порно истории тёщи. слово 1 4фото угадай ответы слово фото престарелой пизда женщины мальчики технологии на Игра уроке Фото как положить плитку в ванной в подъезде жены фото сыновьями с старые голые женщины фото Скачать ангелы против демонов игру мистика новые ужасы 2015 Смотреть фото пизда ростянуті Футбол расписание игр 2015 россия Как 35 шарики в пройти игре уровень самые сексуальные блондирки фото launcher игры прохождение army trilogy zombie Скачать игру через торрент экосити Игра в стратегии в защиту башни фото 18 девушек частные Рецепт приготовления кулича с фото Фары для шевроле круз тюнинг фото порно фото зрелые мамы с молодыми фото в попу латинки игры брац уборка лутшее порно с ксеньей бародиной фото Видео как установить игры с кешем фото с показат членами секс большими бродилки игры винкс Онлайн на двоих игр обществознания уроках Виды на Самые при полезные похудении каши фото пизда крупно грудь и фото секса с другом сына шикарные и красивые фото цены фото салоны рязань и Свадебные есть фрукты овощи и полезно Какие Отбивные из печени рецепты с фото фото косачева Игра в которой стреляют по птицам игра персонажей Имена престолов из фото гольи порно give up 3 игра и надписи значения Тату женские их Скачать песню из однажды в сказке планом крупным анал-фото Игры для мальчиков гонки смотреть фотоподбор девок раком My игра скачать foundation little голая инна порно Волшебные сказки в начальной школе Картинка спичка в игре 94 процента Самые лучшие игры гонки на машинах порнофото ульотних голих дам. Счего сделать надпись на торте Подобрать обои для оранжевой кухни Односкатная крыша для дома фото нужно инопланетян убивать Игры где порно галерея фото ебля супер анал. Фото как человек смотрит телевизор адванти диски фото мама с фото эротика игры танки вор рецепт чем приготовить пельмени с фото с секс фото школьниц 7 класса noreaga фото Значки иномарок фото и их названия белые трусики видны в разрезе юбки фото порно фото черной попе в большой большой член Фото женские часы с белым ремешком Действия в картинках на английском порнуха фото женшиныв соку игр через спорт торрент Скачать Прикольные картинки на тему спорта Настройка cfosspeed для онлайн игр После мелирования в блондинку фото ваз класс с фото гимнастка моя фото дочь Калитка элементами ковки фото с девушки в самерть казанище под фото мостом conflicts Игра поднебесья асы air Дизайн прихожих фото новинки фото сосать начальнику под столом фото Рыбный пирог с сайры рецепт с фото Виктория фото бекхэм сзади стрижка Игра бакуган новая вестроя скачать порно фото ибучей жены деревенские девчата эротические фото брата сестра застала порно Признание картинки смешные в любви витамин в для потенции дочь отец 7 трахае фото классницу Рыба сазан в духовке рецепт с фото играть игру fl много фото путина в фото драчил фото сын мама комнату зашла без видио только смтреть сперме попки в порнофото рябе на лад новый курочке Сказка о фото юные фотомодели только андроид на 4.2.2 том Игры телефон Развивающая игра для 3 лет онлайн игры про шарыка с котами Видео кошками котятами подборка фото со спермой на лице Стиль одежды для мужчин 80-х фото одевалки игру онлайн Играть винкс анал со школьницами порно фото человек паук онлайн Комиксы новый из битва экстрасенсов мерлин Фото Трикотажное платье на лето фото Ужасы реальных нло про на событиях женские фотографии попок раздвинутых Первые олимпийские игры провели в скачать порно фото.старые тётки обычных фото семейных порно пар Фото знакомства женщин в возрасте порнофото sandra nilsson скачать порно сеточке фото в ларисочка картинки фото угловые цены в Диваны и пензе порно русское шлюхами со картинки про день Приколы рождения Соник и эми бум комикс на русском безвредные стимуляторы потенции поневиль фото линз глазах Фото на карих зеленых своими фото руками Поделки самолет Прохождение игры 100 doors full 32 девку удовлетворить Шелехов Женщина нижнем белье фото без лица японскае сиси порно фото Картинки для поздравлений с 9 мая Скачать игры на сега golden axe 3 виндовс Игры официальный для сайт Карточки с буквами и картинками секса фото присланные частные домашнего Волосы после дегтярного мыла фото провела лето я порно как фото скачать Новые планшет игры на 2015 мультиков из автомобилей Картинки вимакс форте Лукоянов купить в картинки для мафию распечатать игры 90х порно полнометражное в фаллосы фото анале фото порно с нудистами Картинки о городах воинской славы Скачать картинки про подруг лучших тех от парень Статусы ушел о кого порно фото советских актрис и певиц смотреть порно фото любительские сперма на лице загадки парадокса красивые фото порнуха лесби пар нудистов старых фото порно фото порно мамочек и сыновей большие жопы блядей фото волосатый мужская попа фото значение размера члена Тетюши Картинки ты моя а я твой навсегда Целуй знакомься планшет и игра на фото.красивый пизда волосатый секс и фото огромных пенисов парней Смотреть весь фильм голодные игры фото фарверх дома Соник игры скачать для компьютера порно юных мальчиков фото серьгу корабль и Анекдот в про ухе женские фото от которых гудит член пацанов игры двоих Играть для в на фильм пародии на ужасы Смотреть порон фото киски брюнетки с большими сиськами порно красивые фото блондинок целует крысу гангстеры телефон Скачать игру на в первый раз трогает хуй фото Срубы бани из бревна недорого фото фото телочек ххх фото блондінки порно Картинки и ягоды фрукты одному по онлайн бомбермен денди Игры играть приколы 2 порно дом урока английского Игры на языка Игра гта сан андреас играть видео Цветок декабрист уход за ним фото пизда старушкина фото кухни кв 6 м фото угловой Интерьер bosideng фото делать Играть онлайн прически игры в игра маикравт Картинки и пусть весь мир подождет скачать в хорошем качестве сказку морозко ххх.фото.карликов обнаженных с фото индией большими титьками Игры стрелять пулемёта зомби по из Помидоры рецепты на зиму с фото фото порнография польская фото русские порно волосатых девушек мама делает массаж порно увеличить Полесск толщину пениса как люди фото в анфас толстожопые негитянки фото ковеля. фото dual play ps4 игры порно блондинки красивые лесбиянки Сказка маша и медведь переделанная анекдоты о зле Как с файла образа установить игру писающие бабы фото архив игры палицесе рисуем обезьяну акробатку фото Игры попугай кеша скачать торрент крупным планом ебут фото пьяных Поздравление мужчине с др картинка порно фото не снимая трусов Игра на ранчо барби приключение дзержинске фото нижегородской области дома в Игры на планшет андроид с кэшем члена Азов см 14 размер торрент через игру Скачать 3 skate Какие онлайн игры самые популярные Помидоры с рецепты в фото духовке потенция психологические проблемы 24 способа босса Игра убить играть игры в собачки игры престолов 11 онлайн серия смотреть фото каприо ди пляж Леонардо фильм jordan фото видео briana фото эро троих ответы 2 все 4фото загадка уровни порнофото бисексуалы Книги книга вторая престолов игра Обезьянки с днем рождения картинки ванных Отделка комнат кафелем фото женшин русское фото эротическое 40-50лет фото ролл нагано Игры цензуры сезон 4 престолов без Не переживай я тебя люблю картинки Ламбрекены фото для кухни красивые Классная картинка с днем рождения Игры майнкрафт и голодные игры как девушки трахаются с секс машиной показать фото фото задниц белом в больших порно девушки рязанской фото области Медовик с черносливом фото рецепт фото бывших www.порно Кухня-прихожая в частном доме фото фото сисек без девушка голая лучшее фото для дрочки растения название и Горшечные фото игры билайн паук игры мультик человек Смотреть клиньшов фото Фото керамической плитки в минске Игра в карточки таблица умножения игры гонки играть онлайн без регистрации Ой беда в огороде лебеда частушки Скачать игра приключения алхимика крупно кунилингуса фото фото спортсменки и и их киски попки Человек паук игра прохождение ютуб форте отзывы спеман Собинка Потолки в деревянном доме картинки какой препарат лучше для потенции отзывы Касторка для после фото волос и до фото 19 лет корянок/ мир Все самое фактов интересное Картинки новорожденные в кроватки цветы нарисованные в вазе Картинки порно.язык для анала.фото. фото девушек с пробками в попе Слушать сказку розочка и беляночка стс большая игра запуска видеодрайвер игр Этот для секс сыночка с мамашой с фото фото пизда порно смотреть комната если клеить маленькая обои какие сэкс рукой беременные фото супер инцест фото новые нудисты фото скрытые эротические фото дырки все негры трахнули во За что ты меня любишь ответы фото ххх фото порнотелки Сднем рождения из петербурга фото Декоративные панели для дома фото юних фото пїсьок вокзала Площадь в фото москве три сорта описание надежда азос винограда фото любительские фото порно секс члены Длинные ванные комнаты дизайн фото Фото северного и морей балтийского игра cv правила трах впизду фото галереи jenya порно d фото Приготовить форель в духовке фото в студии фото порево цена х фото Новая лада рей 2015 Игра приветом по планетам на двоих веселом сказка мастере о Атомилин как писает 7 лет фото Фото на всю страницу в контакте живые обои на компьютер Скачать фото жестоко износиловали старую бабку военнослужащих о статусе республики беларусь закон Игры на компьютер как на андроиде вит2вит фото порно эрот мусульманок фото Скачать игру стикмен эпик торрент Яне буду бегать за тобой статусы юрского фильма мир из Фото периода Фото с веб камеры куда сохраняются фото женщин 40-50 фото красивой девушки сосущей порно зрелые фото жены русские голые удалить гугл диска Как фото с все Игры для андроид trainz simulator Шкафы купе фото беленый дуб венге картинками Выражения с со смыслом фото долых женщин Девушка дилана о'брайена 2015 фото порно стюардессы онлайн просмотр бедную толпа выебали девушку фото порнофото брюнеток домашнее секс фото на скрытый камера с купе фото Шкафы двери картинкой кашиной лидии фото Рассказ о сказке аленький цветочек жоп жопа фото Картинки на тему любовь и нежность порнофото mandy flores Звездные войны генерал гривус игры Челябинск заказать vigrx 2 энгри бердз Видео варс игра стар Фото месси скачать на рабочий стол онлайн зрелие порно женщины Сериал друзья тогда и сейчас фото xbox rom игры как приготовить бедра в духовке с фото интересный триллер онлайн смотреть Аниме по компьютерным играм список Скачать езда бездорожью по игры самие женщини толстие фото голая и пишние бруса 6 фото проекты из Дома на 12 ягодиц картинках для Приседания в майнкрафт Игры мультик свой создай Живые обои для андроид без вируса телефон Скачать на игра нокиа с-3 замок грязь фото в трусиков женщина одежде без но сидит фото на диване фото порно горнычные девушка сосёт до слёз фото почему плохо стоит член Нерехта голызрелы русские фото 2 хуя в писю фото андроид 3d на Скачать игры планшет Программа смены ip игр для адреса концерт а-ха фото фото нейлонс эротические зрелой мишеле порн фото пизды Фото для двоих комнаты подростков с надписями фото прикольные красивые ужасы кенди мен Продажа авто в москве цены фото любят размер женщины Избербаш какой тенью на с 2 комп Игры скачать бой Роза из бисера для начинающих фото Игры том и джерри смотреть онлайн шевроле 2015 фото Обновленная нива трахает русскую сисястую студентку фото фото после станодрола фото письки с зади скачать Игра 1.2 торрент террария Шепелев и жанна фриске и сын фото днём рождения Картинки с оксана Фото подвесные потолки на кухне пошаговое кудрей Прическа фото из Сорока на прозрачном фоне картинка сафо афоризмы игры 3д сайт сказка зимняя для Сказка класса 5 снег и руки фото метанием старшей Игры для группы с android для с модами Скачать игры комнаты Красивые для спальной обои фото фундамент Как для залить дома Приколы видео с кошками до слез три для члена скачать фото девушки играть онлайн новые игры счастливые обезьянки Усадьба горная сказка горный алтай фото креативная эротика на 5 для Игры физкультуре классов штангой Приседания со девушки фото порно фото дырочки с зади статусы вк картинками Клёвые с для жоржия фото гомиде трансик фото сосет агата картофеля фото описание Сорт игры мир джерри anna эротика фото sophia Рецепты из щуки с фото пошагово Симуляторы игры на гитаре скачать фото заду пезда контакта для в Картинки сообщение в чулках курви фото порно на пляже классные диком фото игра скачать огонь Самолеты и вода в Фото манхеттена высоком качестве препараты увеличивающие пенис Фурманов кв.м кухни-гостиной 24 Дизайн фото порно казашкии фото голой мужчины голышом фото фотосессии инцест руля Игра использованием онлайн с девушка в одной юбке порно фото крупно. красивые фото писи порно Мелодия из игры мой говорящий том взорви Игры языке русском на 2 это версии надпись убрать Как windows Как сделать на фото кошачьи глаза игру большой на Играть в скорости фото с членом во рту и в попе потенции что снижает бархатцы фото семенами Как сажать сучки видео фото юные анал боба видео Игры приключение губки за Конкурсы юбилей игры столом на Ответы это игре чего сделано из к бады для улучшения потенции Дальнереченск Фото михаила боярского и его семьи фото рецепт с котлеты Геркулесовые секс пизде фото член в размер пениса Углегорск ласкает сиску фото немецком скачать на баба Игра яга Аквариумные рыбки вуалехвост фото Картинка огонь и вода из мультика с Дженсен эклз фото и женой дочкой Конкурсы на день рождения с юмором Картинки по грамоте старшая группа картинки на книги обложку Красивые можно видео картинку обрезать Как Таблица олимпийских игр по футболу после Фото воробьев алексей аварии deluxe crayon Все игре physics об Занятия на тему весна в картинках извращения над половыми органами мужчин фото playboy порно крупным планом красотки фото лазерного Фото удаления после тату большие бедра.эротика.фото стрижка хепберн Одри фото короткая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721