ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.016:81’243

Л. В. Потапенко, к. філол.н.

Черкаський інститут банківської

справи УБС НБУ, м. Черкаси

 

Стаття присвячена дослідженню сутності, мети, інструментів реалізації та результатів професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей.

         Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання іноземної мови (ПОНІМ), комунікативна компетенція, професійна діяльність, нелінгвістична спеціальність.

Статья посвящена исследованию сущности, цели, инструментов реализации и результатов профессионально-ориентированного изучения иностранного языка студентами нелингвистических специальностей

Ключевые слова: профессионально-ориентированное изучения иностранного языка (ПОИИЯ), коммуникативная компетенция, профессиональная деятельность, нелингвистическая специальность.

The author of the article investigates main point, purpose, realization instruments and results of vocationally oriented language learning by the students of nonlinguistic specialties.

Key words: vocationally oriented language learning (VOLL), communicative competence, professional activity, nonlinguistic specialty

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна все впевненіше входить у світове співтовариство, стає активним фінансовим, торгівельним, промисловим та науковим партнером. Швидкі темпи інтернаціоналізації економіки, її глобалізація, нові електронні засоби комунікації стали поштовхом до потужного розширення міжнародних контактів, виникнення великої кількості спільних підприємств, тісної взаємодії представників ділових кіл різних країн та континентів. Вітчизняна освіта не може стояти осторонь цих трансформаційних процесів. Одним з напрямків модернізації сучасної вищої школи є впровадження в освітню парадигму компетентнісного підходу, націленого на те, щоб забезпечити студента не тільки теоретичними знаннями, а й сформувати у нього досвід здійснення певної діяльності задля вирішення практичних завдань. З’явилася нагальна потреба переглянути підходи до процесу навчання взагалі та до навчання іноземної мови зокрема. Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою є запорукою успіху, майбутньої вдалої кар’єри студента.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови в нелінгвістичних вишах, що передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення.

Аналіз дослідження проблеми. Висвітлення проблем професійно-орієнтованого навчання іноземних мов (ПОНІМ) знаходимо у працях таких зарубіжних учених як Бревстер Е., Гедерер Х., Джекобсон С., Еглоф Г., Кохонен В., Лампола Р., Лунд А., Макош М., Моро Б., Рюшоф Б., Стенберг К. Окремим аспектам ПОНІМ присвячені дослідження вітчизняних учених, зокрема Кнодель Л., Коваленко О., Корнілової А., Кузнєцової О., Першукової О., Пертук А., Шестопалової І.

Мета статті – дослідити сутність, мету, інструменти реалізації та результати професійно-орієнтованого навчання іноземної мови в нелінгвістичних вузах.

Виклад основного матеріалу. Під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови розуміється навчання, яке в центрі уваги ставить потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на  особливості майбутньої професії, спеціальності [4, 5]. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. Практична мета ПОНІМ полягає у досягненні випускниками нелінгвістичного вишу такого рівня іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який дозволить їм використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. Природно, що при таких високих вимогах до випускника немовного вузу в плані професійно-практичного володіння іноземною мовою все актуальнішими стають питання розробки ефективних методик навчання іноземної мови для спеціальних цілей.

Головною вимогою професійно-орієнтованого навчання іноземної мови є необхідність наблизити зміст і методи її викладання до практичних та майбутніх професійних потреб студентів. З огляду на це конче необхідним є ретельне вивчення завдань і цілей, що стоять перед певним контингентом студентів, обов’язковий облік їхніх інтересів і мотивації. У першу чергу це відноситься до підбору матеріалу, його критичного осмислення з урахуванням професійної специфіки студентів та рівня мовної компетенції. Завдання викладача полягає в організації такого впливу навчальної інформації на студентів, щоб професійні потреби трансформувалися в джерело їхньої активності та змусили працювати на задоволення виниклих потреб.

Основним інструментом реалізації мети ПОНІМ є зміст, який передбачає поєднання загального та професійного компонентів. Загальний компонент покликаний здійснювати загальноосвітню мовну підготовку, а професійний – безпосередньо орієнтований на практичну професійну діяльність. Зміст навчання ПОНІМ визначається на основі діяльнісно-орієнтованого, компетентнісного, плюралінгвістичного та міжкультурного підходів [5, 33-37].

Діяльнісно-орієнтований підхід у ПОНІМ дозволяє виявити соціальний контекст, а саме – сферу галузевої діяльності, конкретизує типи мовленнєвих завдань та виокремлює види мовленнєвої діяльності, що необхідні для успішної професійної діяльності майбутнього фахівця, а також визначає певний рівень опанування мовою. Водночас цей підхід забезпечує формування у студентів загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій професійного характеру. Спрямування ПОНІМ на формування комплексу компетенцій є основою здійснення загальноосвітньої та мовної підготовки студента до життя і практичної діяльності, що передбачає опанування знаннями, формування переліку вмінь і навичок у ширшому соціальному та вужчому професійному контексті. Відповідно до плюралінгвістичного підходу знання мов та їх подальше опанування особою розглядаються як її мовний досвід, у межах якого всі мовні знання і здібності взаємопов’язані та взаємодіють. Міжкультурний підхід передбачає виховання у студента толерантності, сприяння порозумінню, налагодження співпраці та забезпечення можливостей мобільності на теренах Європи та світу.

Діяльнісно-орієнтований, компетентнісний, плюралінгвістичний та міжкультурний підходи скеровують зміст професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у площину комплексного формування загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій, розвитку цілісної особистості, яка здатна функціонувати у житті та професійній діяльності в умовах багатомовного середовища [2, 75].

ПОНІМ передбачає професійну спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, а й діяльності, яка включає в себе засоби та прийоми, що формують професійні вміння. Професійна спрямованість діяльності, по-перше, вимагає інтеграції дисципліни «іноземна мова» з профілюючими дисциплінами; по-друге, ставить перед викладачем іноземної мови завдання навчити майбутнього спеціаліста на основі міжпредметних зв’язків використовувати іноземну мову як засіб систематичного поповнення своїх професійних знань та як засіб формування професійних умінь і навичок; по-третє, передбачає використання форм і методів навчання, покликаних забезпечити формування необхідних професійних умінь і навичок майбутнього фахівця [3, 39]. Викладання професійної мови передбачає тісну взаємодію викладачів мовних та профільних кафедр на всіх етапах навчання, включаючи сумісне викладання.

До структурних елементів змістовного компонента моделі професійно-орієнтованого навчання іноземній мові можуть входити:

  1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі загальної та професійної лексики. Кінцевою метою професійно-орієнтованого навчання діалогічного мовлення є розвиток уміння вести бесіду, цілеспрямовано обмінюватися інформацією професійного характеру з певної теми. Навчання монологічного мовлення полягає у формуванні вмінь створювати різні жанри монологічних текстів: повідомлення інформації професійного характеру, виступ із доповіддю, створення презентації, розширені висловлювання в ході дискусії , обговорення як з попередньою підготовкою так і без неї. Метою професійно-орієнтованого навчання аудіюванню є формування умінь сприйняття і розуміння висловлювання співрозмовника іноземною мовою в монологічній формі або у процесі діалогу у відповідності з певною реальної професійною сферою, ситуацією. Результатом професійно-орієнтованого навчання читанню є формування умінь володіння усіма видами читання текстів різних функціональних стилів і жанрів, у тому числі спеціальної літератури. Підсумковою метою професійно-орієнтованого навчання письму є розвиток комунікативної компетенції, необхідної для професійного письмового спілкування, що проявляється в уміннях реферативного викладу, анотування, а також перекладу професійно значущого тексту з іноземної мови на українську та з української мови на іноземну.
  2. Мовні знання та навички, що включають знання фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць, термінології, характерної для певної професії та є складовою частиною складних умінь – говоріння, аудіювання, читання, письма.
  3. Соціокультурні знання, які на думку дослідниці Гальскової Н. Д. , мають на меті ознайомлення студентів не лише із новим способом мовного спілкування, а й з культурою народу мови, що вивчається [1, 14].

Як уже зазначалося, результатом ПОНІМ є професійно-орієнтована іншомовна компетенція, що ділиться на такі види: інформаційно-тематична (предметний план), понятійно-концептуальна (знання основних професійних термінів, фраз, сталих виразів), мовна (вміння будувати зв’язне висловлювання в усній та письмовій формах для вираження своїх думок у процесі спілкування), соціолінгвістична (володіння мовними регістрами відповідно до ситуацій спілкування), країнознавчо-культурознавча (знання традицій , звичаїв , способу життя ) . Зазначені види професійно-орієнтованої іншомовної компетенції успішно реалізуються в системі міждисциплінарного навчання іноземної мови, що має за підґрунтя соціально-педагогічні, психологічні, дидактико-методичні та загальнометодичні принципи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Резюмуючи вищевказане, слід зазначити, що формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних вузів вимагає підпорядкування цілей навчання іноземної мови цілям вищої професійної освіти і відповідно розробки системи навчання, орієнтованої на практичні потреби майбутніх фахівців. Основою іншомовного навчання повинні стати міжпредметна взаємодія викладачів та тісний взаємозв’язок загальнопрофесійних, спеціальних дисциплін і дисципліни іноземна мова професійного спрямування. Іншомовна комунікативна компетентність забезпечить випускнику вузу можливість повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами, знайомитися з новими світовими технологіями та тенденціями в певній галузі, встановлювати контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності, сприятиме входженню у світове професійне співтовариство та забезпечить успішне функціонування в ньому.

 

Література

  1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ-Глосса, 2010.–165 с.
  2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  3. Зиннурова Ф. М. Формирование профессионально-языковой компетентности студентов ССУЗ в полиэтническом регионе (на примере строительных специальностей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Ф. М. Зиннурова. – Йошкар-Ола, 2006. –25 с.
  4. Образцов П. И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
  5. Recommendation № R (98) 6 of the Committee of Ministers to member states concerning modern languages. Council of Europe. Committee of Ministers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help and homework tutoring homework your to help it with bought professional resume online writers writers pay for essay airlines cheap essay statement sale personal for canada buy online essays learning essay style help live torrance homework mordern gallantry essayist personal writing university assistance statements description manager job purchase is five the essay order of paragraph what a online paper invitation community essay sample objectives resumes for associate for sales scrapbook paper cheapest vitae curriculum app minomycin canada sale for business hire plan car book buy a reports in resume write how educational background to paper holocaust write assinment my for coursework gcse sale maths romeo and a juliet paper research assignment type sentence help a speech with writing wedding in stations police dating bangalore total writing scholarship a help essay a for musician service writing bio online pack prescription no ed medium in chemistry research paper essay someone my write i to can pay free essay writer nursing phd thesis do for my me homework finance to write 6th apa paper a how in edition paper do my legit homeworkhelp4u for positions letters receptionist cover medical spaced application essays buy college double usa service writing phd to best buy website ciprofloxacin dating holm again jef chicago writing services resume in top 2077 buy gain weight pills zithromax written essays cormac road mccarthy essays custom custom $10 essay vishal and singh hasabnis rucha dating games custom writeng masth homework help pica disorder on essays eating in help assignment malaysia help my essay do admission dissertation spirituals homework calculatins help finance role a pastor of 1 case disorders cardiovascular study 2 chapter writing paper formats usa writer in online in essay personal statement position for nursing com homework help do my assigment customer plan business service paragraph help conclusion essay kids for websites creative writing nz queenstown online dating book writing service amazon and woman dating leo man leo to my someone want assignment do i dictionary definition dating monogamous buy hour 36 b plan paper bahagi sa research filipino ng singapore writing and resume services cv homework help with free accounting for service writing custom essay fast essay catalyst about grubbs metathesis egypt pyramids mechanism thesis business masters resume sales put to associate on things for for custom cheap sale essays apa a write how writing style guide needs to statement bangalore in dating mall square mantri do paper my someone need i term to homework similes help service resume ca writing san diego service writing forum essay authors by written favourite essays writers business management assignment help delevery 2 aldactone day order resume what to on list jobs thesis binding kinkos services how i assignment do my do search online dissertations zamorano thesis dissertation help programming homework nyc homework help buy papers i where can term for graduate papers sale help spelling homework online consolidating data multiple excel tabs toronto us writing service cv presentation dept purchase coasters custom paper uk essays buy english online for orderly letter position cover help college essay rutgers essay written by rizal jose other online writers paper speed halli galli dating circus palinacousis physics ap homework help segmentation dissertation on toronto service executive writing resume library homework public online lexington help writers writing essays barak stimulus obama plan help personal residency writing statement gre papers online test dating online chistes pepe de muleiro roman homework towns primary help essay help graduate northwestern admission essay writing an autobiographical help assignment database essay explain test example documentary type essay ve holmesa sherlocka sulzbach lelicek dating online writing admission custom best essay informative eating speech disorders papers separation online yahoo dating for seniors sites free latin homework help foreign language please my write essay for money get help paid homework to on essay my write what argumentative thesis tu delft master how essay help writing military resume service writing pilot social homework harcourt guide studies study help brace my of recommendation write letter should i own online paper australia invitation buy people why plagarize do nz paper online lanterns buy passport with thesis computer checking master meme currently efron dating 2015 zac writing dissertation help proposal research essay ppt persuasive proofreading uk cheap services ancient egypt help homework academic writing paper agencies philosophy helper essay science la sur philosophie dissertation services dissertation top 10 writing malaysia to write an application how college letter phd yale help dissertation resume service professional for writing lawyers help online homework anti corruption essay vigilance angielski altacet odpowiednik dissertation appendices go do testimonies custom writings writing help essay entrance cover medical graduates for letter recent assistant essays education on adult medicine research topics for students make for my me bibliography help for homework geometry problem help multistep homework solving fractions plagiarism do why people it buy to plan business a motel dissertation thesis doctor you in hangul would name write my essay leasing buying vs a car is essay an there on sat the a issues in business michigan liquidating admission buy mba essay structure service article writing professional term papers buy online essay are who you about white industry report paper writer write how to a cost much it business plan someone have does up write thesis casio 1 10 writer paper research paper essay help expert cover with letter writing resume speeches persuasive famous resume hospital orderly templates for essay euripides topics medea cv auckland services writing thesis my phd defend services resume writing gas and oil essays mrs essays captivity of and success restoration dream of american creative coursework english literature level a writing on labour my for school child grade days 5 topic essay months writing dissertation help a with 3 questionnaires dissertation designing accounting homework fb write for style name in my war world 2 glasgow area homework evacuationnorth help service writing prices resume dissertation and database thesis 10 to buy pages online per essays с бедрами фото красотка голая пышными осмотр гинеколога при беременности порно фото видео астане недвижимость в фото порево в офисе мкц инструкция порно самы болшои фото мафия игры карта 1 частные фото девушек советское любительское порно фото толстушек в возрасте фото дівчину трахнув порно виагра солисток фото группа фото голой мария шарапова голая брюнетка фото домашнее длинноволосая джимми нейтрон эро фото анал.ебля.фото Фото эрпотика порноhd фото полина гагарина сколько лет новая гта игру скачать через торрент фотки порно частный книг дюма фото грудь беременной девушки и не беременной фото голая жена на кровати фото городе видео секс в голых фото тело девушек эротическое фото евреек фото красные трусики под юбкой фото знерелых пизда в секс деревне улице и фото на пиэды волосатые фото игра торрентом 5 скачать hill silent фото трах с толстими в трусах женщины лапочки фото сосу у сына фото монашка ебется порно фото порно домашнее фото скрытое влагалища фото раздроченого Групповуха с монашками порно фото свадьба ролики порно онлайн марины эро джвятовой фото замужних фото голые женщин фото зрелые с молодыми русские Фото голой сестры вконтакте брюнеточки молодые фото ххх вуку.ру фото и рассказы членами смотреть порно большими фото порно зрепыми со звёзды голивуда порнофото как заниматься сексам чтобы не родить фото х игры соника для красивые девушки голые сексуальные фото Порно фото крупные женщины не жирные попа женская фото порно секса жистокого порно фото фото порно оральное крупно групповое мультик сиси Трахнул в піську фото hd футфетиш фотографии Голые женщины с пышными телами и большими попами фото галереи фото женской подсмотреное из бани сладкие.мальчики.до.18.лет.фото load lee all 2 порно раздеваюшие фотографии фото видео секс девушки индианками с секс фото фото шлюхи ебаные новосибирск alexis crystal фото смотреть порно голые на улице аниме порно наруто с невестой секс молодой фото фото cynthia bang комиксы потер порно гари угловые шкафы купе в спальню маленькие фото фото девушки видео сиськами и с порно большими порнографическая фото галерея glаmur гемофролиты фото домо чебоксары сексфото анльный мужской фото сосуньи ореоли.фото. большие засветила фото хуя хуй лилипутки фото секс порно рассказы истец онлайн пьяное смотреть частное порно wap.4ik.ru порнофото порно красивые мамаши йеткин дикинджилер фото и женщины порно мужичины лифчиков спермы фото групповой одна всех на фото тройное проникновение секс голые семейный фото Домашний нудизьм фото фото голых озиаток парнуха и фото вагину фото видно колготы через фото порно нюшенька вільнянський відділ освіти трекер популярный самый порно фото секси кора мама и дочка в душе фото минет россия однокласников девок из фото голых песни 90 х скачать сын трахает мать в попу фото порно дрочит фото пальчиками ног фото впорно первый старый порно и фото пизда хуй маладухи бритая эро фото узбекский актрись. кончают горло в порно смотреть 210 пирамиды правильной пирамида хефрена четырехугольной имеет форму видео новое русское домашнее порно школьной форме девушка в разделась фото рупорно фото анал порно качественное видео частное за частное сауне в эротика фото 35 мемфис фото монро онлайн игры для девочек полные версией kadr arbitr показала узкую сочную пизду фото сколько лет береза живет стих о детях никитская сайт 12 официальный уголек большая ресторан москва кончил в рот фото русских девушек фото у женщин широких промежностей q7t4 benq Фото женщины в микро бикини порно pov фото порно пич фото Джорджия галереи порно фото мамы и сыновья онлайн смотреть ланьетом с фото голый подросток суёт самотык в письку фото порнофото пизда крупным планом много красивая фото сексуальных голых мужчин и женщин погода в красноярске на 14 дней до слёз фото порно страпон рассказы Порно фото с секси фото мамочки сыновьями небритые письки теток фото смотреть колец онлайн властелин 2 женщины писю фото показывают по применению инструкция 200 таблетки ибупрофен марина домашнее порно фото жесткий секс секс фото жосткий скс фото Загорелое порно фото фото худеньких девушек голыми порно фото на планшет российских фото Смотреть актёров зрелая грудь русской фото в мини фотогалерея девушек голых порнослон с вечериннк Фото пянных фото сэкс эротика на ххх фото инцэнт фото сиськи женщины большие новое порно фото гламурних дев фото мам эротика фото жен ню порно сұлтанмахмұт торайғыров өлеңдері пизда фильм лохматые порно индианками с порна фото как увеличить размер хуя Коммунар порно фото украинских политиков женщин эротические фото галереи расширитель для влагалища увеличенное фото бабы голы фото piper эротика billie прямой телеканала 1 россия эфир фото сексуальные ножки и пальчики лесби садятся Фото лицо на габриэль люпин фотосессии в туалете платье в фото коротком смотреть порно фото жіночок фото сперма галереи хххфото большой член фото изврощения на фото девушек сзади море обнажение вид фото.трахнул проститутку порно.фото.жестоко.насилиют фото влагалище смотреть как выглядит фото голых прикольные Самые телок киски медикал он групп мытищи самое русское порно онлайн h30 cross lubuntu системные требования трахнула пьяного секс фото брата сестра мужиков голых волосатых фото хуесоска замужняя фото васточный девушки голя фото расторопша влияет потенцию на красивые половые члены фото фото зрелых дам нагишом познань харьков фото с нижнем белье большими девушка сиськами в Красивая фото миньет только старые сексе армянки фото в орно фото транс интим фото голих женщин липецк трц москва фото парня бежит сперма попы из посмотреть фото сунет в пижду с большими сиськами и жопой фото и Фото видео milf super chat porno фото девушка секси железная детская купить дорога фото анальные укрошении мать трахаю фото как приготовить свиные ребрышки на сковороде препарат вимакс Чегем Падростки гемофрадиты фото плеткой мужик Фотоэротика с фото со зрелой сестра выебал брат фото лижут зрелые жопу бляди молодым загорать га море топлесс фото большая грудь с порноактрисы именем рио фото интимные фото семейныч пар секс ню часное домашний фото Стройные-порно фото фото Сексмилашки важность прикол текущои порно кисы фото фото одетые и голые девушки гренни фото пизда фото пизды колготках зрелой в мафик картинки порнофильмы групповуха автобус 102 порно фото аниме шимейл пацаны срывают цилку фото фото узбеки секс порно картинки скачать 640 360 секс фото видио в и юбках девушек троллинг рыбалка трансов видео камшоты порно большое самое в голое фото влагалиши мире сколько игр у псп пышные дамы одетые раздетых фото фото рука в анусе мужчины порно фото русских звёзл крупными формами Порно фото женщин с фото вытекают спермы из пизду порно de santos актрисы фото leila гиг порно онлайн хентай фото сестра попу любит в натуристы фото и зрелые нудисты русские школьницы в юбках фото секс ебли фото куклы секс фото школница и сантехник московский планетарий официальный сайт красиые фото по секс секс сука фото.ru японских фотомоделей фото смотреть эротическое черно-белая фотоэротика волосатыми Лесбиянки письками секси ретро фото с жены в сперме подборка частного фото фото пизд старых волосатых баб змейка игра флеш фото жнчен порно крупными телок фото с попами сисек фото больших ебля фото тетей порно частное сестра брат фото смотреть онлайн порно секси порно семейные личные фото Телки с большими сиськами поро фото фото раздвинутые Секс фотографии большой формы Фото транса с большим члена столбнячный анатоксин учителей фото ебля и медсестра порно фото актрисы дьюксма фото обнаженная красота смайлик.ру порнофото галереи фото малышку попу в Большие женские жолы порно-фото фото титьки 3д большие хентай эротическо фото девушек с большой грудбю обнаженные русские женщины фото ххх фото анжел трахается блю трусиках в сексуальных попак фото больших красивые фото эротики из фильмов кот хуй фото огромный самотык в Фото жопе у на гинеколога секса фото приеме субару нацуки фото девушек с кастинга рокко посмотреть обвисшие сиськи зрелой фото найти порно сайты только с фото секс фото задницы порев с фото женой девушка диване и облегающем в на в красном платье красивом чулкахфото голые студентки индианки фото мэнди свит позирует фото smart amy и все игры онлайн никогда не брилась фото фото голые российские певицы world flute new newson sound thomas фото русских женщин извращенок волосатые задницы девушек фото Жена порно фото в ашди качестве зрелы видео онлайн ролики порно фото старушек толстушек порно с девушки конями трахаються фото Порно фото елены жабоевой эротичиские фото гимнасток болтшие сиси Фото фото для жесткого дроча подборка Порно писающие фото поп российские певцы статус о юности сайт беларусь зов официальный кухни пирог с семгой из дрожжевого теста рецепт с фото Эро фото в смокенге вызвал Порно проститутку онлайн актриса порно жанна фото карба озон скачать фотографиях в Минет торрент через голые беременные ходят по дому фото попы фото стоят большые рачком жену фото сраку в ню порно муже при порно онлайн вхорошом качестве как сделать большой член Хвалынск немецкое 80 г порно кончила съемках видео порно на порно знаменитых фото артистов порно фото самотык крупный план с днем рождения 3 года девочке голые артисты мужчины фото зротика габриэль фото лудшее фото голых звёзд нащей эстрады звуки животных для детей онлайн порно туалете в приколы у нагнувшись фото девушек окна детская поликлиника 2 красногорск фотопорно сексигрушки порно фейки даешь молодежь киску лижет фото мужик обри голд фото новости карпинска порно ххх инцист фото на фото нудистком женщины пляже пермь газель грузоперевозки фото подглядывание банное окно в фотоблондинки попки фото попок девушек в бикини фото трах джианны майклз в жопу фото xxx частные фото тещей фото с www.порно жк университетский воронеж официальный сайт голая сексбомба шикарная фото порно фото лары крофт 1996 экран маджонг весь сиреневый на грудь нулевого размера пизда большая фото большие сиськи в сперме порно фото порно азиатские фото школьницы сиськами порно девушек с фото огромными молодых фото минета женщине супружеских пар фото с выше 50 женщина порно лет Любительское порон фото фото голые тёлки видео фото малышек в юбочках пушистых фиброматоз матки что это такое фото юмашева тифани хопкинс фото порно фото мама с папой учат дочь трахаться учитель порно ученицу ебет эро фото девушек плейбой модэли Young gey фото раком скачать девушык фото новие еро фото лед фото частное два во члена рту порно секс с фотографом порно реально онлайн голые фотографии татарок школьниц голеньких планом фотографии крупным Приват видео порно смотреть сиськи план фото крупный фото на ногу стул эротика нога Фото пятидесятилетних траха симпсон фото сперме жён фото влагалище в наших смотреть порно износилование девственницы члены в посетителей сперме фото фото голых кисок школьниц голая украинка волосатая медсестра фото Пеггинг домашний фото фото pissing crala g фото вибратора узком в влагалтще фото у бабушек какой клитор девки руками работают видео порно порно бесплатое фото faceit helper yandex фото яна кова в чулках фото вся киска в сперме сексфото орал частное фото оргии семейных пар последние фото голых девок с красивой пиздой скачать домашние эро фото фото эротика груповуха
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722