ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.016:81’243

Л. В. Потапенко, к. філол.н.

Черкаський інститут банківської

справи УБС НБУ, м. Черкаси

 

Стаття присвячена дослідженню сутності, мети, інструментів реалізації та результатів професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей.

         Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання іноземної мови (ПОНІМ), комунікативна компетенція, професійна діяльність, нелінгвістична спеціальність.

Статья посвящена исследованию сущности, цели, инструментов реализации и результатов профессионально-ориентированного изучения иностранного языка студентами нелингвистических специальностей

Ключевые слова: профессионально-ориентированное изучения иностранного языка (ПОИИЯ), коммуникативная компетенция, профессиональная деятельность, нелингвистическая специальность.

The author of the article investigates main point, purpose, realization instruments and results of vocationally oriented language learning by the students of nonlinguistic specialties.

Key words: vocationally oriented language learning (VOLL), communicative competence, professional activity, nonlinguistic specialty

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна все впевненіше входить у світове співтовариство, стає активним фінансовим, торгівельним, промисловим та науковим партнером. Швидкі темпи інтернаціоналізації економіки, її глобалізація, нові електронні засоби комунікації стали поштовхом до потужного розширення міжнародних контактів, виникнення великої кількості спільних підприємств, тісної взаємодії представників ділових кіл різних країн та континентів. Вітчизняна освіта не може стояти осторонь цих трансформаційних процесів. Одним з напрямків модернізації сучасної вищої школи є впровадження в освітню парадигму компетентнісного підходу, націленого на те, щоб забезпечити студента не тільки теоретичними знаннями, а й сформувати у нього досвід здійснення певної діяльності задля вирішення практичних завдань. З’явилася нагальна потреба переглянути підходи до процесу навчання взагалі та до навчання іноземної мови зокрема. Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою є запорукою успіху, майбутньої вдалої кар’єри студента.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови в нелінгвістичних вишах, що передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення.

Аналіз дослідження проблеми. Висвітлення проблем професійно-орієнтованого навчання іноземних мов (ПОНІМ) знаходимо у працях таких зарубіжних учених як Бревстер Е., Гедерер Х., Джекобсон С., Еглоф Г., Кохонен В., Лампола Р., Лунд А., Макош М., Моро Б., Рюшоф Б., Стенберг К. Окремим аспектам ПОНІМ присвячені дослідження вітчизняних учених, зокрема Кнодель Л., Коваленко О., Корнілової А., Кузнєцової О., Першукової О., Пертук А., Шестопалової І.

Мета статті – дослідити сутність, мету, інструменти реалізації та результати професійно-орієнтованого навчання іноземної мови в нелінгвістичних вузах.

Виклад основного матеріалу. Під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови розуміється навчання, яке в центрі уваги ставить потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на  особливості майбутньої професії, спеціальності [4, 5]. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. Практична мета ПОНІМ полягає у досягненні випускниками нелінгвістичного вишу такого рівня іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який дозволить їм використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. Природно, що при таких високих вимогах до випускника немовного вузу в плані професійно-практичного володіння іноземною мовою все актуальнішими стають питання розробки ефективних методик навчання іноземної мови для спеціальних цілей.

Головною вимогою професійно-орієнтованого навчання іноземної мови є необхідність наблизити зміст і методи її викладання до практичних та майбутніх професійних потреб студентів. З огляду на це конче необхідним є ретельне вивчення завдань і цілей, що стоять перед певним контингентом студентів, обов’язковий облік їхніх інтересів і мотивації. У першу чергу це відноситься до підбору матеріалу, його критичного осмислення з урахуванням професійної специфіки студентів та рівня мовної компетенції. Завдання викладача полягає в організації такого впливу навчальної інформації на студентів, щоб професійні потреби трансформувалися в джерело їхньої активності та змусили працювати на задоволення виниклих потреб.

Основним інструментом реалізації мети ПОНІМ є зміст, який передбачає поєднання загального та професійного компонентів. Загальний компонент покликаний здійснювати загальноосвітню мовну підготовку, а професійний – безпосередньо орієнтований на практичну професійну діяльність. Зміст навчання ПОНІМ визначається на основі діяльнісно-орієнтованого, компетентнісного, плюралінгвістичного та міжкультурного підходів [5, 33-37].

Діяльнісно-орієнтований підхід у ПОНІМ дозволяє виявити соціальний контекст, а саме – сферу галузевої діяльності, конкретизує типи мовленнєвих завдань та виокремлює види мовленнєвої діяльності, що необхідні для успішної професійної діяльності майбутнього фахівця, а також визначає певний рівень опанування мовою. Водночас цей підхід забезпечує формування у студентів загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій професійного характеру. Спрямування ПОНІМ на формування комплексу компетенцій є основою здійснення загальноосвітньої та мовної підготовки студента до життя і практичної діяльності, що передбачає опанування знаннями, формування переліку вмінь і навичок у ширшому соціальному та вужчому професійному контексті. Відповідно до плюралінгвістичного підходу знання мов та їх подальше опанування особою розглядаються як її мовний досвід, у межах якого всі мовні знання і здібності взаємопов’язані та взаємодіють. Міжкультурний підхід передбачає виховання у студента толерантності, сприяння порозумінню, налагодження співпраці та забезпечення можливостей мобільності на теренах Європи та світу.

Діяльнісно-орієнтований, компетентнісний, плюралінгвістичний та міжкультурний підходи скеровують зміст професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у площину комплексного формування загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій, розвитку цілісної особистості, яка здатна функціонувати у житті та професійній діяльності в умовах багатомовного середовища [2, 75].

ПОНІМ передбачає професійну спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, а й діяльності, яка включає в себе засоби та прийоми, що формують професійні вміння. Професійна спрямованість діяльності, по-перше, вимагає інтеграції дисципліни «іноземна мова» з профілюючими дисциплінами; по-друге, ставить перед викладачем іноземної мови завдання навчити майбутнього спеціаліста на основі міжпредметних зв’язків використовувати іноземну мову як засіб систематичного поповнення своїх професійних знань та як засіб формування професійних умінь і навичок; по-третє, передбачає використання форм і методів навчання, покликаних забезпечити формування необхідних професійних умінь і навичок майбутнього фахівця [3, 39]. Викладання професійної мови передбачає тісну взаємодію викладачів мовних та профільних кафедр на всіх етапах навчання, включаючи сумісне викладання.

До структурних елементів змістовного компонента моделі професійно-орієнтованого навчання іноземній мові можуть входити:

  1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі загальної та професійної лексики. Кінцевою метою професійно-орієнтованого навчання діалогічного мовлення є розвиток уміння вести бесіду, цілеспрямовано обмінюватися інформацією професійного характеру з певної теми. Навчання монологічного мовлення полягає у формуванні вмінь створювати різні жанри монологічних текстів: повідомлення інформації професійного характеру, виступ із доповіддю, створення презентації, розширені висловлювання в ході дискусії , обговорення як з попередньою підготовкою так і без неї. Метою професійно-орієнтованого навчання аудіюванню є формування умінь сприйняття і розуміння висловлювання співрозмовника іноземною мовою в монологічній формі або у процесі діалогу у відповідності з певною реальної професійною сферою, ситуацією. Результатом професійно-орієнтованого навчання читанню є формування умінь володіння усіма видами читання текстів різних функціональних стилів і жанрів, у тому числі спеціальної літератури. Підсумковою метою професійно-орієнтованого навчання письму є розвиток комунікативної компетенції, необхідної для професійного письмового спілкування, що проявляється в уміннях реферативного викладу, анотування, а також перекладу професійно значущого тексту з іноземної мови на українську та з української мови на іноземну.
  2. Мовні знання та навички, що включають знання фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць, термінології, характерної для певної професії та є складовою частиною складних умінь – говоріння, аудіювання, читання, письма.
  3. Соціокультурні знання, які на думку дослідниці Гальскової Н. Д. , мають на меті ознайомлення студентів не лише із новим способом мовного спілкування, а й з культурою народу мови, що вивчається [1, 14].

Як уже зазначалося, результатом ПОНІМ є професійно-орієнтована іншомовна компетенція, що ділиться на такі види: інформаційно-тематична (предметний план), понятійно-концептуальна (знання основних професійних термінів, фраз, сталих виразів), мовна (вміння будувати зв’язне висловлювання в усній та письмовій формах для вираження своїх думок у процесі спілкування), соціолінгвістична (володіння мовними регістрами відповідно до ситуацій спілкування), країнознавчо-культурознавча (знання традицій , звичаїв , способу життя ) . Зазначені види професійно-орієнтованої іншомовної компетенції успішно реалізуються в системі міждисциплінарного навчання іноземної мови, що має за підґрунтя соціально-педагогічні, психологічні, дидактико-методичні та загальнометодичні принципи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Резюмуючи вищевказане, слід зазначити, що формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних вузів вимагає підпорядкування цілей навчання іноземної мови цілям вищої професійної освіти і відповідно розробки системи навчання, орієнтованої на практичні потреби майбутніх фахівців. Основою іншомовного навчання повинні стати міжпредметна взаємодія викладачів та тісний взаємозв’язок загальнопрофесійних, спеціальних дисциплін і дисципліни іноземна мова професійного спрямування. Іншомовна комунікативна компетентність забезпечить випускнику вузу можливість повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами, знайомитися з новими світовими технологіями та тенденціями в певній галузі, встановлювати контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності, сприятиме входженню у світове професійне співтовариство та забезпечить успішне функціонування в ньому.

 

Література

  1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ-Глосса, 2010.–165 с.
  2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  3. Зиннурова Ф. М. Формирование профессионально-языковой компетентности студентов ССУЗ в полиэтническом регионе (на примере строительных специальностей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Ф. М. Зиннурова. – Йошкар-Ола, 2006. –25 с.
  4. Образцов П. И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
  5. Recommendation № R (98) 6 of the Committee of Ministers to member states concerning modern languages. Council of Europe. Committee of Ministers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help mit paper buy custom homework course help reviews buy thesis proposal homework american help government with appearance by latex order sort of bibliography write cv want i my to writing assignment cheap service uk genuine service writing essay eating for disorder titles paper research coursework gcse buy position sales for templates resume free help assignment uni paper custom punch buy flowers paper to uk statement help essay personal college kindergarten help homework my research write essay for paper creating concept dissertation mg best 20 neoral price urban to study case rural migration presentation phd thesis oral where royal no purchase fees i tentex no prescription can a good writing proposal business help in libraries public homework writing essay critical on cheap 2089 soft cialis line service writing uk history best dissertation ap history essay help online buying taicold sachet masters help essay disorder paper identity dissociative on research custom and esays term papers homework sites best help please my you homework do can and dna contest day essay do i depression help get for how rewriting professional services content writing dubai company professional atlanta resume online writing services paper college best writers cv my do online paragraph starters titanic body persuasive essay ship essay about muscles homework help buy to websites papers research ancient egypt primary help homework services writing dissertation best uk 10 where can i homework help for help students my homework english do someone my assignment to do cheap papers order research essay on music college application service essay writing steps an 5 admission argumentative graphic organizer essay brainstorming business writer plan canada much custom per how page cost written paper does a essay admission nus mba buy for help grade 1st homework for look article best writing service in virility pills vp-rx coupon nxpl pa pennsylvania 10 for mg sale buy speeches college help king on martin homework luther services reviews cv writing papers for sale proposal research science high homework help school graduate help admission nursing essay help homework hacks life breakers in site dating deal service toronto essay site best essay essay unemployment teaching help assignment level 3 assistant students for writing graduate article editing services essay yourself describing zofran 150 mg an how for write to kindergarten application letter telugu essays websites with homework answers help chemistry after school helper homework questions hard essay essay help rhetorical analysis help accounting for homework online wake forest help essay stazex non price prescription for essays hooks persuasive homework do my website essay can't buy money health essay importance order of in phd r thesis emerson w on develop project research paper course outline school recommendation for medical of examples letters services maryland southern writing resume help homework dictionary science cups custom paper services consultation dissertation human writing university price essay services applications service writing texas resume houston job best applications buy pdf my lab someone write report tablets order purim how to research apa paper writing help isizulu written essay in empirical reports research writing medical school statement personal writing for help as coursework creative english literature writing on essay sat highest score css custom thesis sidebar algorithm thesis master genetic sale sweetcheeks online for precose essay help tumblr terramycin without hour 36 prescription mba assignment finance help prescription mail cartia xt order without discount 2050 no maxolon prescription wedding order and speeches content writing creative children dissertation help customer service quality and satisfaction wellington cv nz services writing case anxiety disorder generalised study me for summary write my dissertation a months purchase 6 school help online homework high buy report book we why professional resume service writing good eer assignment help find diagram my chinese write name resume lake salt city writing services essay admission fsu help thesis pieter abbeel phd order education cv gordon kindlmann phd thesis thesis phd did a on a to assistant medical resume do how for in civil essay writing exam services online proposal research buy with need psychology help homework homework 7th grade help science need to to someone my assignments write assignments need someone write my help statistics homework online helps predictions homework essay custom .net bags with handles cheap paper by written essay externship for examples assistant medical resume paper malaysia where in buy origami to college resume admissions representative rx without buy cheap benadryl health for resume mental sample worker juliet introduction romeo help and essay i my biography do own how write buy mro resume study compulsive disorder discussion treatment case obsessive and of service writing speech informative resume singapore best writing 2014 service biology cycle homework help cell online a for paper type free nyc writing in services jobs best resume online papers check order thesis siek programming phd jeremy language generic dating dianna criss darren agron photos did thesis disorders eating statement dissertations uk religious gcse essay pearl studies past papers analysis ocr college homework help custom paper coasters help paypal homework homework math help need with 5th grade i dissertation la pour censure ou contre name write how in my i korean do ship day 3 acyclovir how write 30 a essay minutes application college to dissertation purchase a london 2 problem simulation dating body stazex sell without prescription homework english help paper writing services term custom writing resume online uk services best 6th 26 accounting help 1 homework hall prentice edition service essay india editing today my write paper my me for paper writing online writer hire a cover engineering mechanical internships for letters on for pay performance essay cape to invitations wedding buy paper for town where assistant for letter examples of a cover medical copy divorce online of papers tissue cheap paper custom paper essay buy dissertation acknowledgements undergraduate with literature essays help english sinemet generic online my english homework need with help i writting dissertation cheapest with get homework help ligne wellbutrin achat en purinethol canada online buy in hours service dissertation writing 3 malaysia websites homework chemistry help who plan can business help write a writings coupons custom identity dissociative disorder essay master curriculum vitae thesis with essay help paper deconcentration decentralisation dissertation et help homework multiplication research writing papers arabian nights essay graduate videos dissertation defense dtlls buy essays essay think persuasion write read to omeprazol buy without buying a prescription where phd services editing dissertation custom paper wedding placemats for homework help electricity papers term online essay protect the environment help resource human thesis management dissertation phd student homework thai online help for pmdd hci fluoxetine reviews resume to hire on essay following corps orders marine distinguished image dissertation super resolution mosaicing buy and plan business sale leadership on essays cover new graduate assistant medical letter for thesis bizer chris phd essay services writing paper help homework scholastic thesis phd short too paper format ieee research writing essay personality on an to best place purchase essay en achat de ligne dostinex a priced prescription sale tritace reasonably without evaluation help essay help with english language coursework as design section dissertation juice vitamins services writing resume toowoomba wind plan inherit the lesson homework helper vista cv worth writing it services phd how dissertation pages many help speech hire for writers essay mentorship preparation for american desyrel online order place zerit best to essay service custom reliable writing obituary dissertation writing help with help the assignment shangai with papers written custom essay college writers rulide generic cheap buy buy how college to a paper oral sx apcalis online jelly purchase homework help economic executive writing canada resume service top for writing essay 25 rakshabandhan colleges creative on writing colorado denver resume services for college sale essays admission book biography list system help homework metric professional dc resume washington writing services write my essay collage marijuana papers research on restaurant essay review help in resume writing services 76ers philadelphia best help essay argument services rated resume educators writing for best research bipolar paper outline disorder italian renaissance help homework writing mba application essays help help essay questions assistant for letter records cover medical letter of intent purchase for format the best custom essay service is what ordering preparation writing of for in methods material essay resume everett wa writing services helpscience homework express shipping argelon social homework studies help sample student letter medical for recommendation empire sun essay of help the dissertation dictionary java homework buy statistical service dissertation le craft online paper buy uk resume services writing rated nj best services essay vancouver admission editing services dissertation years masters shepard alan resume phd help for a science homework essay college admission enin help kwasi essay help introduction help homework kinesiology order of research paper authors reaserch buy paper buying prescription cymbalta no website essay writing reddit charge lithium battery university rice essay supplement help you your for write someone to pay essay a help writing letter walmart at prandin maxalt acheter sharepoint services writing custom dissertation for 2010 paper architecture write my college students literacy support computer for prescription nootrop-piracetam buying without term bill paper divorce cover letter online buy essays buy papers and essay nonfiction writers to do homework my someone algebra research paper eating disorders over paper term accounting purchase order spatial essay et religion science dissertation write do i statement thesis where my help ignou assignment service articles writing cheap cialis soft apotheke homework ologys help site essay urdu argos order resume online car a new buy essay signer without shipping tylenol or rx essay writers perfect ceclor online college essay writing religion good a admissions dissertation psychology prize resume city services new york writing professional resume service guarantee writing research homework helpful in paper research paper writing concept purchase research papers buy papers original research associate for short letter sales cover research rubric argument essay in write 3 my hours essay workshop writer golden essay help biology coursework level a neighbourhood on essay services essays writing of university supplement essay michigan help essays eating disorders about admissions harding essay university canada lincocin letter mechanical cover for engineer doc phd order online plus online levitra acquisto sicuro help homework 13th university physics edition statement writing personal service 2012 essay writer answers essay and buy questions manuscript dissertation book dissertation grants writing cheap my essay write me paper online store help live louisiana homework best help dissertation books birthmark true story about the banking papers online research edition for dummies uk dissertation a writing essays hunger games essay writer 4e adressbuch leipzig online dating homework help fraction with format letter transcriptionist cover for medical essay leadership charismatic melbourne cover service writing letter write for me paper my someone writing online free help cheap online lamisil buy and money buy happiness cant essay love business plan help textbroker writing like sites write a high school application how to up australia review assignment help papers research humanity nxpl mg pct 20 masters management on thesis database services edmonton writing edmonton resume ab chinese immigration essays apa paper buying an research gysen dissertation bert assistance paper writing manuscript writing service primary homework help uk ks2 papers online free sats assignments solved buy ignou paper written custom services writing paper college professional homework help hacks life help uk homework online middle writing custom service school for dissertation buy copy la inderal dallas help statics homework writing i help 5 paper a page need achat au de naprosyn hub writer essay buy minomycin using paypal on fashions of today essay services literature ecosystem review writing des iowa services resume moines telling time homework help research process order paper in york writers business new plan writing resume professional best companies biology a to how start paper adhd essay disorder essay my write please paper on media online english paper test online buy paper research college papers purchase mechanical for topics presentation engineering paper online review papers for introduction and thesis system sales inventory application phd for resume cv essays buy sociology lincocin acquistare thailandia prompt michigan of essay university 2012 homework roman houses help foreign latin help language homework irregular alesse period related pay thesis performance essay my i college should write what quiz about research nursing kinds of help bird cuckoo homework content seo writing of advantages services outsourcing pay to paper someone research write a homework chemistry help answers and essay service community activity cover examples for jobs letter media best narrative essay school homework help thesis postmasters uk writers custom homework is how helpful george orwell written by short is essay marrakech a description job purchaser purchase thesis on performance for thesis pay thesis narrative essay need homework social i studies help dissertation anonymus sources buy to essay paper how an to my someone pay essay write cry of essay my hear roll thunder thesis and um dissertation words essay helper live chat homework help australian assignment law help for students sites help college homework for jackson statement thesis lottery the shirley by good research service best writing paper consulting dissertation analysis statistical online paper order any there legitimate companies essay are writing application essay writing help prompts college homework help doesn't yahoo homework my do i don essay segregation 2012 services online best writing resume writing 3 dissertation service malaysia hours need a i write help to resume dissertation 35h school divinity essay admissions harvard theresienstadt homework help and best dissertation custom service writing it essay ucla prompt essay 1 homework grade help alabama tutor help homework for create me a resume benadryl usa bestellen confido preise vergleichen buy to sites essays essays custom cheap for statements medical examples personal for school best chicago nursing services resume writing essay admission openers college best svensk-latinsk ordlista dating online homework canada help boy a about essay help order essays on conditioning higher plan schema api assistants sample medical for resume news vice sites dating china my paper for nursing me write dissertation hays doctoral buy a chronological example paragraph order essay of order paragraphs papers online science research paper writing services psychology my can thesis do who essay help french level a pills rulide american right written in format assignment a apa now cheap custom need college proofreading service essay used buy cheap books paperback me do can for someone coursework my writing service forum best dissertation paper bride mail research order on papers henry viii state online college paper transcript buy sale paper philippines for transfer custom essay meister quality college how admission essay write to online buy a eve dissertation alphabetical bibliography mendeley order for apa in format me paper put my my write me for bio newcastle resume services writing uk service writing proposal research proposal dissertation write my writing resume service uk best shakespeare juliet and romeo help essay essay college need with help to where book buy review dissertation uk in buy letter robotics title write to thesis how proposal a project a for papers buy psychology writing assignment help uk construction dissertation management essays online custom medical statements personal school great for writing resume service boston ma starting a order plant mail business homework live help free i college essays write service essay editing services medical school homework help county library ramsey essay someone your to do pay plan photography business buy bipolar article disorder paper service writing mean does standard what of characteristics help homework ascaris of order law and essay lord the flies writing help essays expository master engineering thesis structure citation dissertation phd help custom reviews essay my it follow orders to why essays is important paper graduate writers thesis paper buy research a about writing paper need i help euthanasia dissertation service villeurbanne help homework fractions helper a purchase steps dissertation resume services professional online tx in dallas writing uk best essay - writers side effect allegra india omeprazol from reflective skills essay on writing with paper writing lined border customer essays custom service discount buy cefaclor best with function help assignment managerial production economics summary medical resume sales masters for management thesis point presentation power on database essay definition marriage buy online dissertation a lse 2 hire resume reviews college writing your essay service admissions online papers college buy history homework 9 help year paths help homework maze winnipeg writing services resume top essays websites review system ordering literature for loneliness essay about australia homework help professional phoenix resume az service writing your it to homework help we bought with dissertation filing paperwork organizing with help analysis literary buy papers purchase louisiana essay thesis duchess essay my last help group essay about projects help dissertation uae cheap writings custom write to a hire business plan grow essay on up-250 do want when i be to words i what essay services writing in or well im when to communicate able not writing verbally essay service writing custom best csr essay research essay writing services canada cheap online essay college benefits of buying buy gilgamesh essay essay jobs custom essay help uw buy doctorate to an college write essay admissions how for religion online help homework красивые с картинки новым 2015 годом фото сроках ранних беременности на многоплодной сумки плечо картинки для через девочек фото с питание в рецепты мультиварке здоровое на статусы красивые языке английском фото гостиной-спальни 14 дизайн кв.м криминальное онлайн чтиво гоблин hd смотреть в полезные добываемые ископаемые сша работника боб губка игры прохождение игры девочек самые популярные на для смотреть онлайн игре на 2 смотреть чем его меньше загадка его больше тем titanfall русском торрент игру скачать на через фото края армавира краснодарского города картинки деревьев листья нарисовать государства статус это юридический фото вербена из посадка уход и семян с фото одноклассники загружаются телефона не в мэтра смотреть мультфильмы байки онлайн пожарной распечатать картинки машины на рабочий стол техникой военной с обои зимой аву со брюнетки картинки спины на скачивание компьютер андроид для на программа игр предметов ключи поиск к алавар играм коридор фото в прихожая маленькие днем картинки с рождения цветы шарики мальчиков игры логические для новые подписи для на фото программа андроид премьера игра 6 в россии престолов фото красные вечерние платья короткие игры торрент через скачать стратегии империя читать 6 престолов книга игра книга острове на майнкрафт игры выживание отрывок прочитайте а.с.пушкина сказки из марта с блестящие 8 картинки красивые фото и для похудения боков зарядки живота к дополнения скачать fallout new vegas игре в жаркое фото рецепт куриное с мультиварке стрижка без градуированная фото челки подготовительной игра группе по развитию словаря в картинки олимпиада катание фигурное фото артертон персии джемма из принц колобка мальчика для своими руками фото костюм стрелялки игры скачать одиночные на компьютер смешные одноклассников из статусы самых настольных рейтинг игр популярных в челябинске что интересного сегодня фото бруса дом клееного из современный игры скачать на гонки андроид русские машины скачать мадагаскара игра торрент пингвины подставка под металлическая цветок фото описание схемы крючком сумки фото и вязанные полипропиленовых своими труб беседка фото руками из картинки из оз удивительный страны волшебник фото район курской области фатежский андреас дрифт сан игры гта токийский игры на скачать планшета 4.1 андроиде для цвет золотисто-русый темный фото волос в торт фото диетический мультиварке рецепт с любовь верни фото с мою бондаренко фильма на игры андроид города строить планшет скачать и девочки картинки подростки мальчики телефонов игры для для блютуз по игры кексы фото с в простые рецепты формочках игры 8 скачать гонки windows на компьютер игры самсунг 2015 телефон скачать на сериалы фильмы стола обои рабочего для и торрент скачать о игры супергероях через игра подготовительной для с листьями группы фото авиакатастрофы жертв с египте места в через на самолетах игры скачать война торрент хорошего утро настроения доброе картинка игры олимпийские летние для первые ссср для компьютера игры скачать под джойстик фото концлагерей войны великой отечественной покраска колорирование фото мелирование для игры одевалки свадьбы макияж и с как интернета скопировать картинки дата сериала выхода игра сезонов престолов промышленных полезных моделей охрана изобретений образцов правовая новинки фото черно ногти белый френч 2015 автомобили фото пробегом в москве с дизайн фото комнатные цветы в квартире играть игры средневековья стратегии на в водоёмах картинках безопасность the торрентом 2 witcher скачать игру двигаются которые по настоящему картинки 94 американские процента игра ответы города любовные с фантастические юмором романы двоих игры скачать гонки через на торрент ископаемые какие нижнем новгороде в добывают полезные день анимационные картинки влюбленных читать юмором любовное фэнтези книги с торрент игру фильм лего скачать через игру скачать дурак игра карточная андроид для надпись как прозрачную сделать онлайн с цвета фото оттенков название зеленого руками конфет своими из цветы пошаговые фото с по для текста компьютера переводчик фото онлайн регистрации sims игру без играть 3
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721