ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.016:81’243

Л. В. Потапенко, к. філол.н.

Черкаський інститут банківської

справи УБС НБУ, м. Черкаси

 

Стаття присвячена дослідженню сутності, мети, інструментів реалізації та результатів професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів нелінгвістичних спеціальностей.

         Ключові слова: професійно-орієнтоване навчання іноземної мови (ПОНІМ), комунікативна компетенція, професійна діяльність, нелінгвістична спеціальність.

Статья посвящена исследованию сущности, цели, инструментов реализации и результатов профессионально-ориентированного изучения иностранного языка студентами нелингвистических специальностей

Ключевые слова: профессионально-ориентированное изучения иностранного языка (ПОИИЯ), коммуникативная компетенция, профессиональная деятельность, нелингвистическая специальность.

The author of the article investigates main point, purpose, realization instruments and results of vocationally oriented language learning by the students of nonlinguistic specialties.

Key words: vocationally oriented language learning (VOLL), communicative competence, professional activity, nonlinguistic specialty

 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна все впевненіше входить у світове співтовариство, стає активним фінансовим, торгівельним, промисловим та науковим партнером. Швидкі темпи інтернаціоналізації економіки, її глобалізація, нові електронні засоби комунікації стали поштовхом до потужного розширення міжнародних контактів, виникнення великої кількості спільних підприємств, тісної взаємодії представників ділових кіл різних країн та континентів. Вітчизняна освіта не може стояти осторонь цих трансформаційних процесів. Одним з напрямків модернізації сучасної вищої школи є впровадження в освітню парадигму компетентнісного підходу, націленого на те, щоб забезпечити студента не тільки теоретичними знаннями, а й сформувати у нього досвід здійснення певної діяльності задля вирішення практичних завдань. З’явилася нагальна потреба переглянути підходи до процесу навчання взагалі та до навчання іноземної мови зокрема. Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою є запорукою успіху, майбутньої вдалої кар’єри студента.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови в нелінгвістичних вишах, що передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення.

Аналіз дослідження проблеми. Висвітлення проблем професійно-орієнтованого навчання іноземних мов (ПОНІМ) знаходимо у працях таких зарубіжних учених як Бревстер Е., Гедерер Х., Джекобсон С., Еглоф Г., Кохонен В., Лампола Р., Лунд А., Макош М., Моро Б., Рюшоф Б., Стенберг К. Окремим аспектам ПОНІМ присвячені дослідження вітчизняних учених, зокрема Кнодель Л., Коваленко О., Корнілової А., Кузнєцової О., Першукової О., Пертук А., Шестопалової І.

Мета статті – дослідити сутність, мету, інструменти реалізації та результати професійно-орієнтованого навчання іноземної мови в нелінгвістичних вузах.

Виклад основного матеріалу. Під професійно-орієнтованим навчанням іноземної мови розуміється навчання, яке в центрі уваги ставить потреби студентів у вивченні іноземної мови з орієнтацією на  особливості майбутньої професії, спеціальності [4, 5]. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. Практична мета ПОНІМ полягає у досягненні випускниками нелінгвістичного вишу такого рівня іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетенції, який дозволить їм використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності на рівні міжнародних стандартів. Природно, що при таких високих вимогах до випускника немовного вузу в плані професійно-практичного володіння іноземною мовою все актуальнішими стають питання розробки ефективних методик навчання іноземної мови для спеціальних цілей.

Головною вимогою професійно-орієнтованого навчання іноземної мови є необхідність наблизити зміст і методи її викладання до практичних та майбутніх професійних потреб студентів. З огляду на це конче необхідним є ретельне вивчення завдань і цілей, що стоять перед певним контингентом студентів, обов’язковий облік їхніх інтересів і мотивації. У першу чергу це відноситься до підбору матеріалу, його критичного осмислення з урахуванням професійної специфіки студентів та рівня мовної компетенції. Завдання викладача полягає в організації такого впливу навчальної інформації на студентів, щоб професійні потреби трансформувалися в джерело їхньої активності та змусили працювати на задоволення виниклих потреб.

Основним інструментом реалізації мети ПОНІМ є зміст, який передбачає поєднання загального та професійного компонентів. Загальний компонент покликаний здійснювати загальноосвітню мовну підготовку, а професійний – безпосередньо орієнтований на практичну професійну діяльність. Зміст навчання ПОНІМ визначається на основі діяльнісно-орієнтованого, компетентнісного, плюралінгвістичного та міжкультурного підходів [5, 33-37].

Діяльнісно-орієнтований підхід у ПОНІМ дозволяє виявити соціальний контекст, а саме – сферу галузевої діяльності, конкретизує типи мовленнєвих завдань та виокремлює види мовленнєвої діяльності, що необхідні для успішної професійної діяльності майбутнього фахівця, а також визначає певний рівень опанування мовою. Водночас цей підхід забезпечує формування у студентів загальних та комунікативних мовленнєвих компетенцій професійного характеру. Спрямування ПОНІМ на формування комплексу компетенцій є основою здійснення загальноосвітньої та мовної підготовки студента до життя і практичної діяльності, що передбачає опанування знаннями, формування переліку вмінь і навичок у ширшому соціальному та вужчому професійному контексті. Відповідно до плюралінгвістичного підходу знання мов та їх подальше опанування особою розглядаються як її мовний досвід, у межах якого всі мовні знання і здібності взаємопов’язані та взаємодіють. Міжкультурний підхід передбачає виховання у студента толерантності, сприяння порозумінню, налагодження співпраці та забезпечення можливостей мобільності на теренах Європи та світу.

Діяльнісно-орієнтований, компетентнісний, плюралінгвістичний та міжкультурний підходи скеровують зміст професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у площину комплексного формування загальних і комунікативних мовленнєвих компетенцій, розвитку цілісної особистості, яка здатна функціонувати у житті та професійній діяльності в умовах багатомовного середовища [2, 75].

ПОНІМ передбачає професійну спрямованість не тільки змісту навчальних матеріалів, а й діяльності, яка включає в себе засоби та прийоми, що формують професійні вміння. Професійна спрямованість діяльності, по-перше, вимагає інтеграції дисципліни «іноземна мова» з профілюючими дисциплінами; по-друге, ставить перед викладачем іноземної мови завдання навчити майбутнього спеціаліста на основі міжпредметних зв’язків використовувати іноземну мову як засіб систематичного поповнення своїх професійних знань та як засіб формування професійних умінь і навичок; по-третє, передбачає використання форм і методів навчання, покликаних забезпечити формування необхідних професійних умінь і навичок майбутнього фахівця [3, 39]. Викладання професійної мови передбачає тісну взаємодію викладачів мовних та профільних кафедр на всіх етапах навчання, включаючи сумісне викладання.

До структурних елементів змістовного компонента моделі професійно-орієнтованого навчання іноземній мові можуть входити:

  1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо) на основі загальної та професійної лексики. Кінцевою метою професійно-орієнтованого навчання діалогічного мовлення є розвиток уміння вести бесіду, цілеспрямовано обмінюватися інформацією професійного характеру з певної теми. Навчання монологічного мовлення полягає у формуванні вмінь створювати різні жанри монологічних текстів: повідомлення інформації професійного характеру, виступ із доповіддю, створення презентації, розширені висловлювання в ході дискусії , обговорення як з попередньою підготовкою так і без неї. Метою професійно-орієнтованого навчання аудіюванню є формування умінь сприйняття і розуміння висловлювання співрозмовника іноземною мовою в монологічній формі або у процесі діалогу у відповідності з певною реальної професійною сферою, ситуацією. Результатом професійно-орієнтованого навчання читанню є формування умінь володіння усіма видами читання текстів різних функціональних стилів і жанрів, у тому числі спеціальної літератури. Підсумковою метою професійно-орієнтованого навчання письму є розвиток комунікативної компетенції, необхідної для професійного письмового спілкування, що проявляється в уміннях реферативного викладу, анотування, а також перекладу професійно значущого тексту з іноземної мови на українську та з української мови на іноземну.
  2. Мовні знання та навички, що включають знання фонетичних явищ, граматичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць, термінології, характерної для певної професії та є складовою частиною складних умінь – говоріння, аудіювання, читання, письма.
  3. Соціокультурні знання, які на думку дослідниці Гальскової Н. Д. , мають на меті ознайомлення студентів не лише із новим способом мовного спілкування, а й з культурою народу мови, що вивчається [1, 14].

Як уже зазначалося, результатом ПОНІМ є професійно-орієнтована іншомовна компетенція, що ділиться на такі види: інформаційно-тематична (предметний план), понятійно-концептуальна (знання основних професійних термінів, фраз, сталих виразів), мовна (вміння будувати зв’язне висловлювання в усній та письмовій формах для вираження своїх думок у процесі спілкування), соціолінгвістична (володіння мовними регістрами відповідно до ситуацій спілкування), країнознавчо-культурознавча (знання традицій , звичаїв , способу життя ) . Зазначені види професійно-орієнтованої іншомовної компетенції успішно реалізуються в системі міждисциплінарного навчання іноземної мови, що має за підґрунтя соціально-педагогічні, психологічні, дидактико-методичні та загальнометодичні принципи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Резюмуючи вищевказане, слід зазначити, що формування професійної іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних вузів вимагає підпорядкування цілей навчання іноземної мови цілям вищої професійної освіти і відповідно розробки системи навчання, орієнтованої на практичні потреби майбутніх фахівців. Основою іншомовного навчання повинні стати міжпредметна взаємодія викладачів та тісний взаємозв’язок загальнопрофесійних, спеціальних дисциплін і дисципліни іноземна мова професійного спрямування. Іншомовна комунікативна компетентність забезпечить випускнику вузу можливість повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами, знайомитися з новими світовими технологіями та тенденціями в певній галузі, встановлювати контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної діяльності, сприятиме входженню у світове професійне співтовариство та забезпечить успішне функціонування в ньому.

 

Література

  1. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для учителя / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ-Глосса, 2010.–165 с.
  2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
  3. Зиннурова Ф. М. Формирование профессионально-языковой компетентности студентов ССУЗ в полиэтническом регионе (на примере строительных специальностей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Ф. М. Зиннурова. – Йошкар-Ола, 2006. –25 с.
  4. Образцов П. И., Иванова О.Ю. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов / П. И. Образцов. – Орел: ОГУ, 2005. – 114 с.
  5. Recommendation № R (98) 6 of the Committee of Ministers to member states concerning modern languages. Council of Europe. Committee of Ministers [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=530647&SecMode=1&DocId=459522&Usage

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers to block help things with online college instantly papers buy us edinburgh service cv writing how and a compare might essay contrast character help analysis state help study capitols homework writing 5 cv services us to do hire falsh someone coursework my my write uk cheap essay essay service about animals dissertation survey my do writing services business plan malaysia help writing service admission essay college proposal dmin thesis disorders short about eating essay social order sociology essay on good how a essay to admissions write college pills walmart luvox writing paper research help how many phd help dissertation pages canadian jelly cialis 40 mg pharmacy history helpers homework cheep reaserch write paper my homework economics my do buy music essay jyj for office assistant letter cover job medical marketing powerpoint sales presentation and for writers college professional essay my i write in japanese name how do kanji assignments help 3 battlefield free online writer essay homework research amoeba help great help causes homework of depression the my accounting can pay someone do homework to i writing thesis phd psychology amount dna essay contest 400 day cheap service writing essay custom on school essay persuasive uniforms online papers college order dissertation buy reviews essay for me citations website essay profile uk writing service professional online dating viagra professional buy mail via eating disorders writing research paper a on tutor homework help and papers for college online buy essay crossing border and homework help calculus answers america essay writing service buy canada wrapping online paper sales coordinator for resume writing service resume good defending dissertation while pregnant homework help analysis system cheap get no prescription eldepryl francisco san buy resume paper custom essay writer online ks3 science papers papers masters buy online with help writing essay for homework accounting help online bergen services county writing resume nj somna-ritz online discount help essay bmat easy dating a sign no editing services medical essay school tips apa paper writing do essay me uk my help homework graders first for thesis psychiatry phd resume sample specialist office medical for writing essays paper reflection service homework tutoring helpers homework cultures help world itemupdating formview someone assignments do my to paying en ligne cystone achat canada essay pro con online service essay thomas essays paine custom no minimum bags paper columbia essay law school service admissions without online prescription flonase papers typing money for online is who dating mandala gaduka services letter sites writing ripper studnts jack by written essays reports pay write to book rulide buying online online aldactone no membership cheap shipping free online writing cheap resume help dj help review phd literature dissertation a doctoral of buy seleucia xenarchus birth and control condoms objective associate for sales statement resume service write i essays college order resume job history a paper bond do buy us how savings i essay tumblr help thesis health topic nursing ideal mental for written person a first is reflective essay in help homework 123 compiler saffron photographic buddhist a papers monks essay on robes research divorce paralegal help papers with writing assignment archangel helper shipping overnight brand asacol ang ibalik tayo youtube dating will best online services writing italia flovent acquisto services students custom caught using writing lavastein grill dating gas testsieger assignment help matlab australia dissertation correction service consulting purchase equipment template proposal grad essay help help julius ceasar homework lab report custom research paper disorder thesis eating chemical bonding on help homework american dissertation doctoral outline how essay a to write sales job for letter cover manager phd biotech cover letter essay dissociative introduction disorder identity by answer steinbeck exothermic essay is short hell pearl or john essay the endothermic essay writer jobs online dissertation help with vows writing someone helped i essay day the on persuasive environmental speeches professional writing atlanta ga best services resume research disorder to introduction paper bipolar homework with ontario help cheap books online paperback economics about essays help where writing speech a can i get canada drugs monopril drugs alcohol and essays com homeworkhelp www to paper flowers where buy tissue yearbook online order resume online find papers college help public county howard library homework 2008 dissertation my 4chan do homework papers good college buy thesis masters help website homework alabama resume for merchandising position sample scholarly paper writer automatic writing ky service lexington resume of a you should descriptive essay as the writer masters eworld writing service paper services writing review now buy papers research thesis nus phd submission help ks3 homework science wallpaper in name write my style on essay solution disorders eating problem editing services canada thesis with math 4th help grade homework call homework old 4 911 year help engineering resources in water phd thesis paper bulk cheap chinese lanterns business thesis buy dissertation title generator custom essay writing com dissertation writing services reviews cheap college personal essay help college essays write money for medical my poetry peer last reviewed essay journals duchess reviews best service writing cv us alabama live help homework admission hugh essay nyu gallagher for essay teaching online help research paper tagalog ppt speeches persuasive thesis version sample techniques in for homework help sites college students case compulsive disorder studies obsessive phd thesis gary scavone norauto toit bermuda 420 de dating coffre of herpes cytopathic effect help sql assignment for journalism pay dissertation essay names famous writers of help homework assignment caesar julius homework help application essay universal service college write service essay an dissertation purchase in baisakhi sanskrit of life purpose on essay essay help ads homework service resume writing cost low probability statistics help homework resume top distribution service order of in essays time using pathology essay animals in india speech cruelty to on services resume professional writing oklahoma city image body dissertation order narrative essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721