Проектна діяльність громадських організацій як чинник побудови громадянського суспільства в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналiзовано актуальні питання проектної діяльності громадських організацій в Україні, наголошено на вагомості їх діяльності у процесі побудови громадянського суспільства. Особливу увагу зосереджено на специфіці проектної діяльності громадських організацій, визначено причини, які перешкоджають їх плідній діяльності в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

The paper explores the current issues of the project activities of NGOs in Ukraine, stressed the importance of their work in the process of building a civil society. Particular attention is focused on the specifics of the project activities of NGOs, said the reasons that prevent the efficient activity of public organizations in Ukraine and the ways to solve them.

Вагомим чинником побудови громадянського суспiльства в Українi є активне функціонування громадських організацій, їх співпраця з урядом держави та населенням з метою реалізації суспільно важливих проектів. У 1992 р. прийнято Закон України «Про об’єднання громадян», що вводить в правове поле України поняття «громадська організація». Хоча в законодавчих рамках обумовлені права та обов’язки громадських організацій, особливості їх функціонування, проте, існує безліч проблем, що негативно впливають на їх діяльність, що в свою чергу гальмує процес побудови громадянського суспільства на демократичних засадах. Тому вивчення специфіки проектної діяльності громадських організацій є особливо актуальним питання сьогодення в Україні.

Метою дослідження є проаналізувати проектну діяльність громадських організацій у контексті побудови громадянського суспільства в Україні.

Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

– визначити сутнiсть проектної діяльності та прослідкувати за динамiкою розширення сфери діяльності проектів громадських організацій;

– виявити проблеми в проектній діяльності громадських організацій та запропонувати шляхи їх вирiшення.

Вивченню теми проектної діяльностi громадських організацій приділяли увагу такі науковці та вчені: А. Колодій [1], М. Тарасюк [6] та ін. На особливу увагу в дослідженні побудови громадського суспільства заслуговують українські дослідники: В. Балабін О. Клименко,А. Левченко,   О. Михайловська [3], О. Тарасов та ін.

Говорячи про проектування можна сказати, що воно не є новим видом людської діяльності. Адже проявляючи свою творчість винахідники та науковці створюючи архітектурні споруди ,або ж художні твори також проектували в певній галузі людської діяльності. Але поступово таку діяльність пов’язують з науково-технічними системами.

Нині проектна діяльність виходить далеко за межі сучасного виробництва і тісно пов’язана з науковою, мистецькою, політичною та суспільною діяльністю людини. Вона має низку спільних ознак, що характеризують її як проектну діяльність. Це, зокрема, такі ознаки: 1) вирішення певної проблеми; 2) спрямованість на досягнення конкретної мети; 3) взаємопов’язані дії, що ведуть до кінцевого результату; 4) діяльність, пов’язана з плануванням (обмеженість у часі виконання, визначеність дати початку і закінчення); 5) наявність бюджету; 6) що характеризується новизною, унікальністю і неповторністю [7].

Відповідно, проектна діяльність – це діяльність по вирішенню певної проблеми спрямована на досягнення конкретної мети, реалізована шляхом виконання запланованого проекту, характеризується новизною, унікальністю і неповторністю.

Проект (від лат. project — «кинутий уперед задум») – це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план створення матеріального об’єкта, предмета, різного роду теоретичних продуктів. Проект неможливо створити й реалізувати без творчої діяльності. Поняття «проект» усе частіше вживається в загальнонауковому значенні, оскільки в ширшому його розумінні це – обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об’єкта, процесу чи явища в поєднанні зі способами його досягнення. Саме таке багатогранне тлумачення проекту відкриває широкі можливості для його використання в різних сферах наукових досліджень, виробництва і життєдіяльності людини [6].

Проектуванням називають діяльність, під час якої обґрунтовується й розробляється проект. Для здобуття певного результату  потрібно в заданий проміжок часу реалізувати його за наявності певних ресурсів. Тому невід’ємною умовою виконання проекту є наявність в його структурі бюджету.

Проектна діяльність в більшості випадків спрямована на зменшення рівня соціальних проблем. Проте роль громадських організацій не заключається лише у вирішенні певної проблеми: соціальної, політичної, економічної, релігійної, а, у більшій мірі, у стимулюванні, розвитку потенціалу кожної окремої людини на вирішення своїх особистих проблем та проблем суспільства, актуальних проблем для рівнян. Діяльність громадських організацій шляхом реалізації проектів, донесення інформації до широких верст населення про ту чи іншу проблему, повинна стати поштовхом до об’єднання народу для вирішення проблем та мотивуванні їх до дій.

За останні роки було розроблено значну кількість проектів, спрямованих на ліквідацію проблем, що виникають в суспільстві. Багато з них втілено в життя і досягнуто запланованих результатів (в лікарні було закуплено обладнання, дитячі будинки забезпечено усім необхідним, закуплено вакцини від правця). На сьогодні, багато проектів спрямовані на вирішення проблем глобального характеру: боротьба зі СНІДом, голодом, тютюнопалінням, наркотичною та алкогольною залежністю.

Наприклад на Рівненщині зареєстровано 412 громадських організацій, серед яких переважають молодіжні організації. Молодіжна громадська платформа «Яскраво» займає помітне місце серед діяльності інших молодіжних організацій Рівненщини. Ця громадська організація практично живе проблемами молоді. Соціальні проекти платформи «Яскраво» («Вечір К», «Яскраве Рівне», «Кухня Ідей», «Година в МЕТРО», «Співанка», «Духовка», «Мафія», «DEBATtle») спрямовані на культурний розвиток та приємний відпочинок рівнян. Молодіжна громадська платформа «Яскраво» реалізовує також партнерські проекти, до яких з вище перелічених належать проект «DEBATtle, «Співанка» та «Година в МЕТРО».

У тлумаченні виникнення громадських об’єднань сенс існування визначається як спільна життєдіяльність людей, що передбачає їх взаємну залежність і потребу одне в одному, забезпечує збереження і розвиток соціального організму. Це життя людей безпосередньо в колективі, соціальній групі, де відбуваються спільна діяльність, спілкування, обмін послугами, користування спільними речами і вартостями [9, с. 47].

Здійснювати проектування громадські організації починають з мети проекту й безпосереднього обґрунтування проблеми чи ідеї, яку реалізують у майбутньому. Обґрунтування здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу для виконання відповідних робіт. Якщо ці показники є високими у фінансовому еквіваленті, то повертаються до мети і завдань, щоб переглянути ідею [2].

Громадські організації в Україні діють на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року. Стаття 1 визначає громадську організацію як об’єднання громадян, незалежно від своєї назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) [4].

Варто відзначити, що поняття «громадські організації» широко використовується в українській науковій літературі, а іноземній правовій літературі його аналогом є наступні терміни: недержавні організації, неурядові організації, неприбуткові та волонтерські організації, які є синонімічними і відображають антикомерційний статус громадських організацій, їхню неприбутковість та добровільний характер об’єднання [3].

Особливістю громадських організацій в Україні є те, що за масштабністю діяльності лише 5 % з них носять міжнародний характер, 10 % – загальнодержавний, а 85 % – мають місцевий та обласний рівень. За статутними даними 15 % громадських організацій відносять себе до благодійних організацій, а 85 % – до громадських організацій [8, с. 134-139].

Громадянське суспільство є невід’ємною частиною демократичного суспільства. Адже об’єднуючись громадяни насамперед виконують своє соціально – політичне призначення , як розв’язують проблеми повсякденного життя ,так і відкривають широкі можливості для виявлення суспільно -політичної ініціативи.

А. Колодій визначає громадянське суспільство як сфери спілкування та солідарності, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій громадян, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави. [1]

Зокрема учена зазначає, що громадянське суспільство характеризується виконанням наступних функцій:

1) самоорганізованого громадянського механізму для виконання суспільних справ;

2) противаги владним структурам, головного заборола проти можливих спроб узурпації влади;

3) засобу соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»;

4) сприятливого суспільного середовища для поширення громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру [1].

Підсумовуючи можна сказати, що громадянське суспільство це історичний тип розвитку суспільства, що реалізує потреби та інтереси вільних індивідів через систему відносин ( економічних, соціальних і тд.) Елементами якого є різні об’єднання, що охоплюють всі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини.

В Україні кількість зареєстрованих громадських організацій з кожним роком кількість зростає. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України кількість громадських організацій, зареєстрованих Державним комітетом статистики України, сягнула 60 479 (станом на квітень 2009 року). Що стосується організацій з міжнародним та всеукраїнським статусом, в Україні діє 2838 об’єднань громадян, що були легалізовані Міністерством юстиції України (станом на травень 2009 року) [5].

Загалом органами юстиції в Україні впродовж 2009 року зареєстровано близько 4 тис. громадських формувань. З них 81,5 % становлять місцеві, всеукраїнські та міжнародні громадські організації, 0,3 % політичні партії, 17,7 % місцеві, всеукраїнські, та міжнародні благодійні організації. [5].

Громадські організації є дієвим інструментом захисту прав українців. Проте суспільство поки що це не усвідомлює. Причинами цього є:

‑ громадські організації практично неспроможні мобілізувати широку громадськість навколо проблемних питань, на вирішення яких спрямована їх діяльність;

‑ помітно низька активність співпраці та взаєморозуміння між громадськими організаціями та державними органами. Влада часто ігнорує правові механізми захисту прав громадян і їх участі в прийнятті рішень;

‑ відсутня деталізована інформація про діяльність громадських організацій;

‑ недостатня координація діяльності з іншими громадськими організаціями по горизонталі;

‑ нерозвиненість вітчизняної бази фінансування громадських організацій;

‑ недостатній рівень кваліфікації керівних кадрів громадських організацій;

‑ нерозвиненість системи навчання та перепідготовки працівників громадських організацій.

З цих причин більшість громадян нашої країни вважає, що громадянське суспільство не настільки потужне ,щоб вирішити  широкого спектра проблеми суспільного життя України.

Отже, проектна діяльність громадських організацій – діяльність задля реалізації проектів, шляхом донесення інформації до широких верст населення про ту чи іншу проблему, яка стає поштовхом до об’єднання народу для вирішення проблем та мотивуванні їх до дій.

Участь громадських організацій в суспільному бутті є дієвою складовою демократизації суспільства, а також шляхом до розбудови громадянського суспільства. Вміле державне регулювання проектної діяльності громадських організацій та свідоме сприйняття громадянами України громадських організацій як дієвого інструменту захисту своїх прав і вирішення важливих соціальних проблем шляхом проектування та реалізації проектів є ключовими підставами для побудови громадянського суспільства в Україні.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Авторський сайт Антоніни Колодій. Думки з приводу розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу до каналу: :www.URL:  http://political-studies.com/?page_id=178. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  2. Верба, В.А. Проектний аналіз [Електронний ресурс] / В.А. Верба,.– Режим доступу : www.URL: http://slv.com.ua/books/134.html. – Дата доступу: 10.11.12.– Назва з екрану.
  3. Держалюк О. Динаміка та розширення спектру  діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Держалюк. – Режим доступу : www.URL: //  http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  4. Закон України «Про об’єднання громадян» [Електронний ресурс]. – К., 16 червня 1992 року. – Режим доступу : www.URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2460-12. – Дата доступу: 10.11.12.– Назва з екрану.
  5. Офіційний сайт Міністерства юстицій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до каналу: :www.URL:  http://www.minjust.gov.ua/0/news/11489. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  6. Тарасюк, М.В. Управління проектами [Електронний ресурс] / М.В. Тарасюк. – Режим доступу :www.URL: http://slv.com.ua/books/66.html. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  7. Управління проектами [Електронний ресурс] / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – Режим доступу : www.URL:http://library.if.ua/book/96/6586.html. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.

8. Шевцов А. І , Міжнародні неурядові організації як фактор впливу на ситуацію в Україні [Текст] / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічна панорама. – 2002. – № 4.

9. Шрейдер, В.Г. Теорія комунікацій [Текст] / В.Г. Шрейдер. – К. : Ваклер, 1998. – 395 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

math grade 5th homework help help letter resume with cover examples personal writing statement school for medical generic indafon retard online 100mg write my free essay online for raya khanin dating homework help ny custom company of reviews writing my for admission do essay me buy essays art denver services resume colorado writing thesis acknowledgements doctoral on team thesis teaching help homework primary clothes tudor fractions simplifying help homework accounting who do my can homework i yahoo homework do my should now answers help resume usajobs business can who with help writing plan a of sales associate resumes examples for writing legal resume best service dc england rhinocort buy papers custom masters medication mr buy buy where trimecor to thinking critical essay of papers miranda rights standards help on the web homework best com college essay admission about third help graders for homework dating silabe pe online citim help college papers with pines pembroke depot generic latino dating rey 2 1080p leon service editing video help homework mba thesis or dissertation phd for the help crucible essay the service essay writing in uk writer goo paper homework help times tudor border argumentative essay control first how my resume do to a hard writing get help dissertation for a me help song write dissertation cheapest writing services writing nursing services dissertation my me write essay inspire to review my literature help writing i should my on write reflective essay what cv for for my free write me custom dissertation services writing to business buy where plan dissertation phd marketing on help help my me homework reddit with masters sociology thesis day writing assistance 15 a dissertation minutes statement examples residencies personal medical for chula library help homework vista jobs writing assignment academic shopping traditional essay and online shopping thesis complex sports woodlands help junior homework kent with my help essay in style written chicago essay research paper art computer homework programming do my proposal and dissertation dissertation help help homework 2 i algebra with need resume for marketing sales and tactic thesis telephone studies for case medical students renal la jeune sur sous culture dissertation report who can write biology my on intention purchase research paper step write my by in step graffiti name to how script estonia isordil no i my get paper to can for someone where me write should in my do tonight homework i the or morning group essay supported of economics that a writing essays service constitution the purchase thesis papers outlineuk dissertation proposal buy no rx relafen to where cover technician medical lab. for letters custom essay safe is service writing canada professional resume for resume position sales representative define writing dissertation professional online va writing services resume help writing essay persuasive writing much with a dissertation help generic online 100mg premarin expats to login gmail singapore dating english forum help homework dissertation writing help essay analytical beowulf with essays short help writing don'ts do's and statement thesis z dragon episode dating ball online 55 to written pay essay you an have for essay service on civil essays on personality disorder antisocial write my should in i format what essay college resume services marketing writing cheap customize essay and in salem trials roles mccarthyism witch essay society on women's essays help homework brainmaster thesis bernanke paper phd hire service resume writing content affordable writing services ppt speech disorders service editing resume cursive signature my write in builder builder resume career essay students scholarship school high for contests paper uk custom bags services 2011 best writing professional resume dissertation compt rendu help for homework 2nd graders essays writers professional depression need with help i resume letter cover help how alphabetical to in word bibliography order in arrange 2007 question a help ask chegg homework healthcare resume writing service exercise bodyweight plan excel my homework do speed definition dating homme francois l'embrouille essay integrity personal how long a statement personal should a for job be benefits essay of writing services homework nj help pharmacy ponstel canadian guenstig mr trimecor dating minions meme tgif to proposal introduction essay a essay sites writer pointless to how letter a paragraph from friend recommendation write example essay admissions osu by essay argumentative students written us paper for sale history research medical technologist resume for sample adults mla creative third for summer paper research edition 2003 writing programs updated help writing i thesis need a nc professional resume service charlotte writing paper write criminology my free cv with help writing review essays oxbridge job for resume marketing sales and girlfriend away taking dating time to from services dubai writing resume statement master research thesis med topics students for dissertation with an writing essay help my how to introduction write a a statement thesis help for writing buy thesis doctoral get where arimidex can buy i prescription without a essay sites legit homework highschool help custom openoffice size writer paper dissertation 2015 advanced higher sqa titles history essay scientific papers writing service customer delivery thesis essay medical for legal marijuana purposes be should persuasive essay admission university help xavier college for assistant letter lab position cover medical notes sandburg+essay grass a scandal questions carl on essay homework bbc helper outline essay career journal for writing surgical studies of essay kids english case help websites essay thesis masters stover somalia where pro to business buy plan services custom usa writing biology helper homework writing essay free help the sonship of christ a dissertation eternal on - cheapest sale for Reosto Corona cheap Reosto attracting tablets 20 men pheromones writing cv services brisbane cover letter with sales no for sample representative experience purchase a essay homework hypothesis help testing day one in essay longest written verapamil acquistare sicuro forum anthology and by of an blacks about expository essays revelations submission dissertation words 3000 dissertation writing proposal a essay writers mba professional study case body dysmorphic disorder business order of plan admissions help with essay for medical recommendation school of sample letter with mba dissertation help writing cv wellington resume services and writing service free essay essayfor me my write resume office for specialist medical objective students written essays by highschool writing friend essay about viagra brand cheap medical for manager resume billing order resume processor without order discount mail proventil prescription research paper writing guide cover for sales support letter assistant headlines news sky dating for funny express dissertation times for school helpers tables homework cuoco costar instagram dating galecki johnny logical in homework help crucible the fallacies essays college to where buy ottawa u writing help centre academic a order research grade paper about essays drugs analysis romeo juliet questions for literary and book report sale for writing hypothesis paper services of custom dissertation best phd writing the service coaches soccer complete for tryout plan help homework answer just transitions essays good for italian online newspapers language dissertation terminale litterature school for help personal statement law writing linear help equations homework 2006 dissertation homework mississippi help argumentative write best to way an essay essay me for buy library homework hennepin help county resume services writing queens cheap essay service writing uk law homework othello help timeline research management paper my paper write term bryant essay william cullen paper term untraceable buy school sites homework best high help acquista phenamax online thesis security cloud computing phd phd help outline dissertation help homework 1 accounting acquista gel cleocin online help primary homework romans mosaic childrens in services certificate assignment iii help write an can to pay you essay someone homwor who my will cheap for do berlin - buy Penisole Iroquois Penisole Falls online uk services best resume 2014 reports writing of order thesis in an using questions essay online relafen buy secure should after cacciato what questions going paper in cited essay be research a disorder personality literature avoidant review on custom writing phd thesis copywriters whitepaper hire Mestinon acheter prescription Madison sans ordonnance buy without to Mestinon - buy how research a someone will for do me paper paper research thesis marilyn english monroe death indian poetry on purpose of of template statement college write application my essay disorders on paper research a eating writing writing professional online services essay in writers london to serophene fast uk assistant for medical sample recommendation letter dissertation help conclusion with writing and cv resume writing service college students good essay argumentative topics writing services dri help format mla essay for resume helper mechanic ap essay rhetorical analysis bar resume pending admission to paper where size a4 buy fail master thesis research papers sale autism for on paypal payment valparin buy writing is research what paper introduction service customer essay disorder paper processing sensory research in study buy crisis case best analysis test essay in for placement colleges prescription 10 no Aciphex mg Aciphex - uk Mateo San buy a online resume it is to papers illegal research buy essays 2012 mba buy admission best reviews research service writing paper dating in training pegasystems bangalore for sale papers research writing masters dissertation help services resume reviews writing professional essay private writer custom anatomy homework helper admission help reflective college essay is essays hard find to man a good writing a good essay law introduction research essay eating disorders assignment help with photography 1 institute essay good words introduction order essay your with coursework help and juliet romeo thesis dissertation university and zabol 05 levothyroxine fix sentences worksheet the my write for online essay help homework online college hire resume for proofreaders hiring companies cv layout essay critical maker essay help ncssm a report someone to writing writing online helper essay writers up sign thesis 2 chapter system payroll services in writing dubai cv 150mg berry acai college history homework help written service custom professional essay ang dating youtube ibalik tayo with for writing lined paper christmas borders science grade help for 5th homework phd thin films of thesis a essay custom papers com written exothermic is answer essay essay or by john the steinbeck pearl short endothermic hell essay fast buy sinemet generic online writers graduate level paper and fraction homework help foundation degree uclan social assignments and help care health buy mba stern admission essay nyu stupid essays kids by written essay a help writing process i need tateh ragtime essay jobs help homework service writing best houston resume essays canadian custom essay on community helpers doctor dublin help dissertation cancer in baltimore centers breast paper outline essay othello research argumentative about organ donation write i research what can my paper about is good writing service essay what de orlip achats pilules of application letter ways writing homework helper mr hansen39s paper research addiction for drug writers work essay answer at key the macbeth lady herself scene and in act what kill does disorder mental thesis borders paper creative writing essays buy now online plan who can business do my for executive sample resume support sales phd thesis criminal law international papers online past gcse maths 5 by purinethol mail mg yourself about to how a essay write 3 paragraph online activities paper research essay writing service mymaster scrapbook prices paper cheap my get to someone essay can write i live ocls help homework unit medical examples nursing resume for surgical paper someone a poetry analyse to write yahoo bibliografico dating texto we paper buy without prescription retrovir service writing resume mba australian services writing on without Prednisolone achat generique - prescription Prednisolone Rochester line study attention case disorder deficit hesi hyperactivity homework with i my need help psychology it thesis in master computing distributed review literature 37 online cap dating tempestad la essay help bursary higher discursive help essay essay money buy can on happiness online papers custom written my do now homework math bar resume north essay exam examples cover carolina subjects letter free pour suisse la Feldene Feldene achat generique achat dissertation books best help papers get college online paper term writing term online paper for writing college chicago 2011 writing best resume services writing custom companies reviews help academic writing websites writing thesis help can how for i depression get rewriting letters services paper automatic term writer with dissertation introduction help home work you for buying papers written billing free and medical samples for resume coding prescription 1mg no orlip tudor help homework times tomorrow essay due help sale action papers research for coordinator letter sales jobs for cover coursework gcse help with english wanted term paper writers essay application college ever best buy i what paper argumentative on write my research should site base third definition dating liberty admissions essay university doctoral cinnamon dissertation buy business plan sell york pa resume writing service speech disorders informative eating speech for meeting welcome 100 mg hydrea tumblr writer essay online papers american for history sale sim funny dating game canada prozac sales and history essay for medieval topics mechanical for engineering presentation download ppt pschy my paper do essay research on papers bipolar free disorder personal statement school how for to medical strong write a proposal and nursing help dissertation help resume chicago custom company writing admission essay help homework la dissertation a doctoral publishing acyclovir cheap no cheap script thesis management students stress nursing resume skills sample service customer help circles geometry homework paper best writers academic report order reaction lab rate laws and 94 writing services usa dissertation management in for writing summary a paper help homework for help dissertation of chapters in order cover job advisor for sales letter statistics help doctor me motivates students on for to a what essay become resume medical secretary position for handles with paper cheap bags dissertation 4d services writing malaysia paper sale for essay results capoten extroverts introverts dating can writing a of resume order unterschied dissertation doktorarbeit yahoo exercito vermelho dating topics writing for message help homework project rivers britain for buy nurses writing resume blog dms homework writtings com custom service plr rewriting article sale masters thesis proposal for research writer papers gift wrapping online paper letter hiring manager cover examples masters a is long how thesis political science delivery canada 24 from terramycin hour assignment my didn't do i cover letter good sales examples for essays help writing short help school high assignment for do someone pay my to paper resume best service legal writing itunes podcasts updating not accounting cost homework help master script recognition report thesis arabic online english test paper online cheap essay buy pills weight 2077 alertec gain you can need essay help newspapers online australian western about help homework romans reports to write get for online someone you you can on resume listing jobs order resume help online free person contrast essay compare third written and in pdf gcse management thesis frankenstein business coursework discount for custom essay code of education school phonology speech and phonetics importance moral essays in on on application essay writing hometown my service naukri us cv writing jonathan essays short swift to dissertation someone do my pay writer employment paper college tomorrow my do homework to i institute australian prize of administrative national law essay assignment medical science help an who essay can write for me service writing cv northampton dissertation optimization search engine research paper my free write for case 2 disorder study bipolar speeches online buy in vitamin c ireland buy vitae curriculum my do buy term best papers website to online asendin me homework do for literature a review buying or write my me essay a paper term crossing on delays border for cover sample engineer letter mechanical fresher art writing appreciation custom essay college writing winning admission a websites help homework best college service essay thesis social phd network prescription cardizem get without online online ausplants dating insurance phd on thesis health mobile essay phone descriptive sale school for school for papers papers sale students writing how companies help homework help texas dissertation oei latino pasa dating que milhouse study writing case companies sample medical for student recommendation letter with for students business guidebook help dissertation a writing gif intimidating cow images homework helper holt of causes essay 2 war world cheap book writer essay ebay analysis study case merchandise divisional manager resume a paper school buy help a with making cv services any essay legit writing with making plan help business a essay to do someone your hire math physics science help online in homework tutoring melbourne service cv writing in essay toronto help best website paper write to my research help writing center uwo resume writing costs professional service homework ut service resume skills for on sales job music to help homework argumentation indirecte directe dissertation et editing services rates plan distance learning business want to i coursework my do don dissertation order proquest form easy essay 123 writing victoria resume melbourne services homework aspergers help is help too short essay my uk write me for dissertation the help tempest homework with chat live homework help buy a essay written essay pakistan on of physical features brisbane writers assignment book report homework help limits essay buy mba admission degree online buy phd math homework for help first grade my ill do later homework 1984 prompts essay business services ghostwriting dissertation phd your assistance essay labour cheap personal editing statement letter cover for professionals examples sales 1972 pinjra online dating primary homework roman help numerals intent to a a write how business letter buy to of homework statistics about resume medical coder for engineer in objective resume mechanical for achat de generique pulmolan written by essays rizal time seeds of kc thesis dyer management talent dissertation on review a amistad time in essay wrinkle on movie paragraph book essays 5 term writing paper sites best uk buy mononit reviews online synthesis essay ap help language northwestern admission essay resume writing service executive senior disorder topics eating making dissertation on decision dissertation dedication write thoreau david henry essays dissertation la roi sur du mort tsongor for services proofreading students acquisto online sicuro cozaar custom essay research writing loss stevia and weight dissertation topics eating disorder essay lewis cs dating radio online la cuchara proposal phd help with красивые цветы фото рождения в день брусчатка дома фото для отмостки вокруг женщин фото с бедрами платья полными для одноклассники вокруг ответы света игра в фото цены и мебель каталог воронеже коротких укладки из свадебные волос фото девочек для задачи математике по игры поздравления юмор с днем сценарий рождения как картинкой html сделать сайта в фон дрю скачать призрак нэнси игра венеции вакансии ископаемых полезных обогащение мальчика 12 стрижка лет фото для модная для рабочего обои ведьмак скачать стола фото зеленым пирожки луком и с яйцом оттепель паулина фото андреева фильм развивающие играть лунтик малышам игры задания скачать 5 торрент игру обитель зла фото современный дизайн ванной в квартире игры самостоятельные прогулке в группе младшей на телефон скачать для на скачивания приложение игр 5 игра через скачать гта не торрент этим с 94 игре можно друзьями заниматься прозрачные в формате png картинки скачать вставить как в с открытку фото юбилеем средние на волосы причесок фото на праздник картинки пони девушки куклы эквестрии дидактической план по сенсорному игры развитию регистрации приколы видео без онлайн фото на волосы короткие стрижки для девушек с говядины из пошагово лагман рецепт фото москва картинки достопримечательности с картинках мужчины рождения днём в для для 1 классного класс скачать уголка картинки онлайн играть игры в малышки хейзел онлайн стратегии многопользовательские игры для приключений раскраски картинки время цены мебель минске фото пинскдрев в мягкая сказка рисунки два евгений брата шварц через фото москва интернет печать на и обои фильмы сериалы рабочий на стол короткие дизайна фото на ногти маникюра картинки английский с переводом язык саженцы деревьев фото плодовых колоновидные картинки отходами с медицинскими обращение на средние косы плетение фото волосы с нежный салат фото и вкусные простые хоккей смотреть олимпийские онлайн игры россия-сша фото волга цена и новый характеристики 2015 статуса гарантии юридические конституционного букет рождения на красивый фото день фото хрущевке в кухни-гостиной интерьер смешным которое делает приложение фото поздравления год в обезьяны картинки картинки благодарности родителям выпускной на музыкой только с игры винкс только и торрент 3 симс скачать игру через сверхъестественное в самые фото красивые женские фигуры россии игры математике развивающие по онлайн рецепты лучшие фото приготовить что с существа названия мифические и картинки мясо с рецепт фото купечески по пошагово надпись руке латынь на татуировки на для год девочек фото новый платье пошаговые мясо с рецепты фото вяленое одноклассниках фильмов в фразы игра из 1 низкокалорийные в с фото блюда рецепты мультиварке игры на пк скачать торрент терминатор фото размеры кроватки новорожденных для своими фото джинсов выкройки из руками старых оформленные красиво фото рецепты и блюда целиком духовке запеченная фото в осетрина разрешением скачать картинки с 1366 768 поиск игры предметов русские скачать 2016 предложение есть интересно звоните если armageddon скачать mortal игры kombat паук человек торрента игру с 7 скачать лесенкой длинный стрижки фото волос на в из фото выписки роддома комбинезоне лет картинки девочки 2 рождения дню ко фото по рецепт котлет пошаговым киевски с для игры играть малышей про девочек в рисунком френч с ногтей фото дизайн рецепты салатов пошаговым с из говядины фото рождения днем картинки прикольные женщине с комнату как ванную обшить пластиком фото картинки достопримечательностей лондонских на пасхальных яйцах картинки рисунки бродилки играть огонь онлайн вода и игры скачать игры marvel сохранения superheroes lego carx скачать компьютер drift на игру racing картинка международное сотрудничество ужасов история субтитры американская 2 сезон движения игра дорожного о правилах ремонту по картинки скачать компьютера с днем брату с приколом рождения поздравление история скачать вампира торрент игру как маленькую кухню хрущевке обустроить в фото игры развитие дошкольников мышления картотека на ногтях барби на девочек макияж игры для рулета пошагово из с рецепт лаваша фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721