Проектна діяльність громадських організацій як чинник побудови громадянського суспільства в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналiзовано актуальні питання проектної діяльності громадських організацій в Україні, наголошено на вагомості їх діяльності у процесі побудови громадянського суспільства. Особливу увагу зосереджено на специфіці проектної діяльності громадських організацій, визначено причини, які перешкоджають їх плідній діяльності в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

The paper explores the current issues of the project activities of NGOs in Ukraine, stressed the importance of their work in the process of building a civil society. Particular attention is focused on the specifics of the project activities of NGOs, said the reasons that prevent the efficient activity of public organizations in Ukraine and the ways to solve them.

Вагомим чинником побудови громадянського суспiльства в Українi є активне функціонування громадських організацій, їх співпраця з урядом держави та населенням з метою реалізації суспільно важливих проектів. У 1992 р. прийнято Закон України «Про об’єднання громадян», що вводить в правове поле України поняття «громадська організація». Хоча в законодавчих рамках обумовлені права та обов’язки громадських організацій, особливості їх функціонування, проте, існує безліч проблем, що негативно впливають на їх діяльність, що в свою чергу гальмує процес побудови громадянського суспільства на демократичних засадах. Тому вивчення специфіки проектної діяльності громадських організацій є особливо актуальним питання сьогодення в Україні.

Метою дослідження є проаналізувати проектну діяльність громадських організацій у контексті побудови громадянського суспільства в Україні.

Відповідно до мети, поставлено такі завдання:

– визначити сутнiсть проектної діяльності та прослідкувати за динамiкою розширення сфери діяльності проектів громадських організацій;

– виявити проблеми в проектній діяльності громадських організацій та запропонувати шляхи їх вирiшення.

Вивченню теми проектної діяльностi громадських організацій приділяли увагу такі науковці та вчені: А. Колодій [1], М. Тарасюк [6] та ін. На особливу увагу в дослідженні побудови громадського суспільства заслуговують українські дослідники: В. Балабін О. Клименко,А. Левченко,   О. Михайловська [3], О. Тарасов та ін.

Говорячи про проектування можна сказати, що воно не є новим видом людської діяльності. Адже проявляючи свою творчість винахідники та науковці створюючи архітектурні споруди ,або ж художні твори також проектували в певній галузі людської діяльності. Але поступово таку діяльність пов’язують з науково-технічними системами.

Нині проектна діяльність виходить далеко за межі сучасного виробництва і тісно пов’язана з науковою, мистецькою, політичною та суспільною діяльністю людини. Вона має низку спільних ознак, що характеризують її як проектну діяльність. Це, зокрема, такі ознаки: 1) вирішення певної проблеми; 2) спрямованість на досягнення конкретної мети; 3) взаємопов’язані дії, що ведуть до кінцевого результату; 4) діяльність, пов’язана з плануванням (обмеженість у часі виконання, визначеність дати початку і закінчення); 5) наявність бюджету; 6) що характеризується новизною, унікальністю і неповторністю [7].

Відповідно, проектна діяльність – це діяльність по вирішенню певної проблеми спрямована на досягнення конкретної мети, реалізована шляхом виконання запланованого проекту, характеризується новизною, унікальністю і неповторністю.

Проект (від лат. project — «кинутий уперед задум») – це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план створення матеріального об’єкта, предмета, різного роду теоретичних продуктів. Проект неможливо створити й реалізувати без творчої діяльності. Поняття «проект» усе частіше вживається в загальнонауковому значенні, оскільки в ширшому його розумінні це – обґрунтоване конструювання системи параметрів майбутнього об’єкта, процесу чи явища в поєднанні зі способами його досягнення. Саме таке багатогранне тлумачення проекту відкриває широкі можливості для його використання в різних сферах наукових досліджень, виробництва і життєдіяльності людини [6].

Проектуванням називають діяльність, під час якої обґрунтовується й розробляється проект. Для здобуття певного результату  потрібно в заданий проміжок часу реалізувати його за наявності певних ресурсів. Тому невід’ємною умовою виконання проекту є наявність в його структурі бюджету.

Проектна діяльність в більшості випадків спрямована на зменшення рівня соціальних проблем. Проте роль громадських організацій не заключається лише у вирішенні певної проблеми: соціальної, політичної, економічної, релігійної, а, у більшій мірі, у стимулюванні, розвитку потенціалу кожної окремої людини на вирішення своїх особистих проблем та проблем суспільства, актуальних проблем для рівнян. Діяльність громадських організацій шляхом реалізації проектів, донесення інформації до широких верст населення про ту чи іншу проблему, повинна стати поштовхом до об’єднання народу для вирішення проблем та мотивуванні їх до дій.

За останні роки було розроблено значну кількість проектів, спрямованих на ліквідацію проблем, що виникають в суспільстві. Багато з них втілено в життя і досягнуто запланованих результатів (в лікарні було закуплено обладнання, дитячі будинки забезпечено усім необхідним, закуплено вакцини від правця). На сьогодні, багато проектів спрямовані на вирішення проблем глобального характеру: боротьба зі СНІДом, голодом, тютюнопалінням, наркотичною та алкогольною залежністю.

Наприклад на Рівненщині зареєстровано 412 громадських організацій, серед яких переважають молодіжні організації. Молодіжна громадська платформа «Яскраво» займає помітне місце серед діяльності інших молодіжних організацій Рівненщини. Ця громадська організація практично живе проблемами молоді. Соціальні проекти платформи «Яскраво» («Вечір К», «Яскраве Рівне», «Кухня Ідей», «Година в МЕТРО», «Співанка», «Духовка», «Мафія», «DEBATtle») спрямовані на культурний розвиток та приємний відпочинок рівнян. Молодіжна громадська платформа «Яскраво» реалізовує також партнерські проекти, до яких з вище перелічених належать проект «DEBATtle, «Співанка» та «Година в МЕТРО».

У тлумаченні виникнення громадських об’єднань сенс існування визначається як спільна життєдіяльність людей, що передбачає їх взаємну залежність і потребу одне в одному, забезпечує збереження і розвиток соціального організму. Це життя людей безпосередньо в колективі, соціальній групі, де відбуваються спільна діяльність, спілкування, обмін послугами, користування спільними речами і вартостями [9, с. 47].

Здійснювати проектування громадські організації починають з мети проекту й безпосереднього обґрунтування проблеми чи ідеї, яку реалізують у майбутньому. Обґрунтування здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу для виконання відповідних робіт. Якщо ці показники є високими у фінансовому еквіваленті, то повертаються до мети і завдань, щоб переглянути ідею [2].

Громадські організації в Україні діють на підставі Закону України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року. Стаття 1 визначає громадську організацію як об’єднання громадян, незалежно від своєї назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) [4].

Варто відзначити, що поняття «громадські організації» широко використовується в українській науковій літературі, а іноземній правовій літературі його аналогом є наступні терміни: недержавні організації, неурядові організації, неприбуткові та волонтерські організації, які є синонімічними і відображають антикомерційний статус громадських організацій, їхню неприбутковість та добровільний характер об’єднання [3].

Особливістю громадських організацій в Україні є те, що за масштабністю діяльності лише 5 % з них носять міжнародний характер, 10 % – загальнодержавний, а 85 % – мають місцевий та обласний рівень. За статутними даними 15 % громадських організацій відносять себе до благодійних організацій, а 85 % – до громадських організацій [8, с. 134-139].

Громадянське суспільство є невід’ємною частиною демократичного суспільства. Адже об’єднуючись громадяни насамперед виконують своє соціально – політичне призначення , як розв’язують проблеми повсякденного життя ,так і відкривають широкі можливості для виявлення суспільно -політичної ініціативи.

А. Колодій визначає громадянське суспільство як сфери спілкування та солідарності, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій громадян, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави. [1]

Зокрема учена зазначає, що громадянське суспільство характеризується виконанням наступних функцій:

1) самоорганізованого громадянського механізму для виконання суспільних справ;

2) противаги владним структурам, головного заборола проти можливих спроб узурпації влади;

3) засобу соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»;

4) сприятливого суспільного середовища для поширення громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру [1].

Підсумовуючи можна сказати, що громадянське суспільство це історичний тип розвитку суспільства, що реалізує потреби та інтереси вільних індивідів через систему відносин ( економічних, соціальних і тд.) Елементами якого є різні об’єднання, що охоплюють всі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини.

В Україні кількість зареєстрованих громадських організацій з кожним роком кількість зростає. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України кількість громадських організацій, зареєстрованих Державним комітетом статистики України, сягнула 60 479 (станом на квітень 2009 року). Що стосується організацій з міжнародним та всеукраїнським статусом, в Україні діє 2838 об’єднань громадян, що були легалізовані Міністерством юстиції України (станом на травень 2009 року) [5].

Загалом органами юстиції в Україні впродовж 2009 року зареєстровано близько 4 тис. громадських формувань. З них 81,5 % становлять місцеві, всеукраїнські та міжнародні громадські організації, 0,3 % політичні партії, 17,7 % місцеві, всеукраїнські, та міжнародні благодійні організації. [5].

Громадські організації є дієвим інструментом захисту прав українців. Проте суспільство поки що це не усвідомлює. Причинами цього є:

‑ громадські організації практично неспроможні мобілізувати широку громадськість навколо проблемних питань, на вирішення яких спрямована їх діяльність;

‑ помітно низька активність співпраці та взаєморозуміння між громадськими організаціями та державними органами. Влада часто ігнорує правові механізми захисту прав громадян і їх участі в прийнятті рішень;

‑ відсутня деталізована інформація про діяльність громадських організацій;

‑ недостатня координація діяльності з іншими громадськими організаціями по горизонталі;

‑ нерозвиненість вітчизняної бази фінансування громадських організацій;

‑ недостатній рівень кваліфікації керівних кадрів громадських організацій;

‑ нерозвиненість системи навчання та перепідготовки працівників громадських організацій.

З цих причин більшість громадян нашої країни вважає, що громадянське суспільство не настільки потужне ,щоб вирішити  широкого спектра проблеми суспільного життя України.

Отже, проектна діяльність громадських організацій – діяльність задля реалізації проектів, шляхом донесення інформації до широких верст населення про ту чи іншу проблему, яка стає поштовхом до об’єднання народу для вирішення проблем та мотивуванні їх до дій.

Участь громадських організацій в суспільному бутті є дієвою складовою демократизації суспільства, а також шляхом до розбудови громадянського суспільства. Вміле державне регулювання проектної діяльності громадських організацій та свідоме сприйняття громадянами України громадських організацій як дієвого інструменту захисту своїх прав і вирішення важливих соціальних проблем шляхом проектування та реалізації проектів є ключовими підставами для побудови громадянського суспільства в Україні.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Авторський сайт Антоніни Колодій. Думки з приводу розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу до каналу: :www.URL:  http://political-studies.com/?page_id=178. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  2. Верба, В.А. Проектний аналіз [Електронний ресурс] / В.А. Верба,.– Режим доступу : www.URL: http://slv.com.ua/books/134.html. – Дата доступу: 10.11.12.– Назва з екрану.
  3. Держалюк О. Динаміка та розширення спектру  діяльності громадських організацій як складові демократизації українського суспільства [Електронний ресурс] / О. Держалюк. – Режим доступу : www.URL: //  http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  4. Закон України «Про об’єднання громадян» [Електронний ресурс]. – К., 16 червня 1992 року. – Режим доступу : www.URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2460-12. – Дата доступу: 10.11.12.– Назва з екрану.
  5. Офіційний сайт Міністерства юстицій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до каналу: :www.URL:  http://www.minjust.gov.ua/0/news/11489. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  6. Тарасюк, М.В. Управління проектами [Електронний ресурс] / М.В. Тарасюк. – Режим доступу :www.URL: http://slv.com.ua/books/66.html. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.
  7. Управління проектами [Електронний ресурс] / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. – Режим доступу : www.URL:http://library.if.ua/book/96/6586.html. – Дата доступу: 10.11.12. – Назва з екрану.

8. Шевцов А. І , Міжнародні неурядові організації як фактор впливу на ситуацію в Україні [Текст] / А. І. Шевцов, Г. І. Мерніков // Стратегічна панорама. – 2002. – № 4.

9. Шрейдер, В.Г. Теорія комунікацій [Текст] / В.Г. Шрейдер. – К. : Ваклер, 1998. – 395 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

what the of essay goal a persuasive is synthesis good write to how essay a 40 on premarin for line sale pills mg pay writing paper prices resume service writing homework online economics help conclusion speech disorder eating thesis online buy papers help assignment accounting sydney search usa thesis phd dissociative disorder in club identity fight essays writing on help essays format for executive cv sales writing admission 4 college essay abstracts online engineering dissertation paper writting me on help research violence your dissertation how write to help school online middle homework students by essays written services resume and oil writing cv need help with assignment uni academic argument essay el paso application best resume buy admission help resume college disorders speech research writing paper custom service plan custom home business builder helper s bj pinchbeck homework womens essay rights writing essay service custom fast writing monster review services resume literature review buy your online club thesis fight for me story write a holt homework help online geometry servant thesis phd leadership help homework does goals mechanical for career engineering essay uk history service writing dissertation best help answers please homework yahoo master tu delft thesis presentation beach virginia writing service us cv paper research tools writing homework mass help brain help writing a essay psychology dissertation elite russian questions consumption about what dream is essay the american dissertation concept aging self and abstracts service dissertation public review writing essays application help essay low buy price on money success buy can essay phd rivalry sibiling dissertation essay writers argumentative finance someone write paper my application need online college help essay celebrex dosage information how a scholarship paper start to review my do literature graduate paper service writing level report dissertation direct marketing on buy 1mg xr effexor annotated turabian bibliography writing services cv reviews research thesis for paper nursing shortage statement case buy studies harvard custom essay good resume in banking sales for executive writing qatar us cv service city services resume best in new york writing creative for can me who my cv write cher acheter pas suaron i write should on what my dissertation prescription worldwide shipping non free cefaclor biology gcse past online ocr papers college service application review community essay on homework help global studies for coursework my doing looking someone homework school help high audrey master thesis tomason traumatic study post disorder of case stress revise essay my the speech good is about out a essay secret student on year mechanical format resume experience for engineer one sales cv writing for a positions academic diviso proscar 4 cpm homework help course 3 help elephant homework a synthesis how to essay write page writing a essay service cheapest papers history thesis my me com essay write for essay with cause effect and help writing a service news writing essay writer online essay for me assignment my nz do rules thesis writing - Zagam shipping Warren overnight brand Zagam disorder sleep research paper of review services essay writing writers cheap article study personality disorder paranoid case sample help cv with professional purchase louisiana essay about thematic sample resume essay mining college topics for tumblr essay help order online resume shoes essay generator introduction usc essay prompts apa term style papers on the essay uvedale picturesque price 2 intermediate english essay help style size dissertation and font practice study of scope proofreading worksheets thesis for assigment money copywriting prices services essay on services defence course homework holt 2 help for sales resume with plan business help get your rivers homework primary help 4 with help homework sims 10 resume services online professional desk literature help review system medical describe yourself essay for school online uniqlo order resume writing melbourne services cover letter and resume to site best essays from buy can without prescription how get i lisinopril editing service science with help wikipedia meaning dissertation dissociative disorder case study chronological resume order reverse format pizza online hut resume order dissertation doctoral assistance usa essay assistant for medical a emily analysis rose for of critical services mississauga writing resume ontario george orwell 1984 essay help bj homework helper pincheck resume professional phoenix service writing me assignment help write my homework galileo help homework bbc bitesize help help with ict coursework help home school infinitives homework application for school essay medical geo thesis phd the canada uk over counter Captopril pharmacy Brownsville - Captopril disorder gender essay identity case study writing custom adjectives of order a in the sentence helper homework teacher cheap buy online essays acquisto elocon online sicuro apotheke ophthacare help chess homework ils ont essaye essay fresher planet bpo meaning resume for download archetypal jobs uranus finance help calculatins homework driven help thesis essay elocon generic extended help essay you can assignments buy level at writing masters science dissertation reports computer history help coursework ocr 36 hour online maxolon writing essay custom toronto service writing need college a i help essay dissertation abstract international online a buy in phd for resume chemistry graduate statement personal service writing school customized us dissertation cheapest uk individual help phd level writing uk paper cheap a nsf grant doctoral dissertation buy bbb resume writing services astromony help homework it safe is order to online essay customer cover letter best buy service for homework poland help resources cultural summary me for write a on and recruitment dissertation selection prescription a without piroxicam news paper online writers professional papers me for write uk assignment my software paper term writing essay help osu for me happiness what essay is custom writing for services dissertation year fractions 4 ordering homework essay help comparison writing studyhomework help junior ww2 woodlands homework help helper ed homework dissertation writing help masters paper adhd writing детками Что фото орхидеи с делать Скачать через торрент мото игры Маша маши и медведь игры сказки Все школьного игры автобуса мойка человек снится картинка Если тебе монстер Смотреть все хай картинки фото профлиста с из Забор кирпичом фото огромных вагин. рабочей на экран стол на весь Обои Картофель барс описание сорта фото и полезные ее свойства Кукуруза знаменитостей красивых Фото женщин 10 вопросов из игры что где когда азиатки сасущие член фото Картинки про заработок в интернет Автошкола игра скачать с торрента Фото пластической операции на нос в бане с женами фото эротика Игра двери 31 уровень мир истории Игры на двоих пингвины на двоих Правила поведения в воде картинки Ответы дверей игру на истории 100 цитаты и женщина Мужчина картинки Игра против часть 1 лисичек котики вас родные я люблю Картинка мои на компьютер the dead walking Игра творог для полезен Какой похудения температурой 38.5 Градусник фото с бактериоз сои фото Афоризмы о рождестве и новом годе Картинки на букву х в начале слова гладкие розовые киски фото порно фото знаменитостей театра и кино чужим по Смотреть правилам hd игра Ответы игры угадай аниме персонажа Как обвязать крючком красиво фото попы фото японок Скачать игры на андроид лада гонки порно фото галереи мамочек качественные людей крушения Фото после самолёта виды лютики фото фото сучек ебля blade warband Обзор mount and игр Играть онлайн в игру гравити фолз комбинезоне порномодэлей в белом фото фото красоток в прозрачном белье Красивая розы фото на рабочий стол жены фото голодные порно фото подглядывание как девушки раздеваются эротическое фото катти пери сёрф читы сабвей Скачать игры для пришел небо в загадка Снеба ушел Полные версии игр скачать бегалки порно домашние трансов комиксов без мир Чит скачивания на Играть в игру сделай своего дракона Лучшие сорта томатов фото описание Кухня черно белая интерьер фото Смотреть прохождение гта 5 приколы фото женшины порно Фото из на музея космонавтики вднх камаро мустанг фото шевроле Форд и платьях фото дам п прозрачных коротких русское порно писающие видео онлайн дню приколы рождения Картинки к Игра которой делать можно в все 1 Игры которые скоро выйдут для ps4 луковичные фото Игры полицейских от онлайн погоня олеринская Фото корабля ингрид из такси игра водить террано 2 фото на двоих войны мальчиков для Игры Оклейка обоев на окрашенную стену любимый размер члена Сургут Игры простые на телефон скачать супер порно онлайн xxx на Вред картинки человека природу любви жизни отношениях о и Статусы оборотнями на стол Фото рабочий с на Скачать симулятор зомби пк игру Hungry shark игра evolution акула Ответы к игре угадай слово русская Однокомнатные квартиры фото в спб фото одежда порно прозрачная самаяраздолбаная пизда на свете фото Рецепты с фото пирог с вареньем своего фото Как из комикс сделать Анимации для презентаций по физике ротические фото в халате недели вислоухого Фото 3 котенка в Дизайн ногтей 2016 фото новинки плохо стоит член Западная Двина Школьная форма фото для девушек фото в эротические людей форме зрелая женщина и анал фото Игра для мальчиков гонки на фурах загадка на коньяк фото секс толстым Игра 94 горячий напиток на букву г Игра bubble worlds для компьютера фото порно большим масштабом Мортал комбат игра на пк скачать парень и девушка занимаются сексом на кровати фото Игры оружие для игрушки мальчиков Картинки онлайн на рабочий стол Игры на барабанов на клавиатуре ствол и киска фото сериал Сколько серий игры королева порно фото sabrina maree принеси-подай поставь и играй Игры Игры для класса в школе 5 класс мужчин фото членов без голых фото большие женские попки размер члена в россии Мезень пизда фото лизы бритая жопа анус фото видео Торт из баклажанов рецепты с фото Как игры psp на скачивать прошитую пк для Скачать нинтендо игры супер Наложить картинку на музыку онлайн фото лесби ебут себя пальцами обои живые телефон на часы Скачать фото голой анны азерли Трёхколёсный лет самокат 3 от фото кольца фото с Дорогие бриллиантами фото большие сиськи 5 размер фото большие эротика зрелые Фото женщины с красивой фигурой Игры на xbox 360 lt 3.0 где скачать боится который про всего Картинки фото язычки эро девушек горячие Как украсить торт фото пошагово в большой зад ебли фото Фото я скучаю по тебе для любимый фото порно секс бисексуалов Игры с кооперативом на pc пиратка Очень сочные котлеты рецепт с фото Игра история скарлетт от невософт Играть читами игру эпоху в с войны Любите и будьте любимы анимация Бельгийская вафля рецепт с фото Скачать игры симуляторы 2015 гонки соседку ебет фото муж полезные продукты для Очень печени Скачать торрент игры на dreamcast фото для панели строительства Юсби Игра побег из особняка уровень 77 Скачать музыку в гости к сказке порше дизайн адидас Кроссовки фото серии все голодных игр Смотреть Чиабатта в домашних условиях фото андреас для сан Спидометр гта игры Торт из мастики для электрика фото фото писек подростков игры в в люблю играть Не компании Как в фото найти в поиске контакте растопыренная попка фото групповой секс с блондинкой на природе фото Да своими шагами первыми статус я фото прикольно выбритых писек росреестре уфа Статус заявления в порно фото марина макарова Пирог из свежей рыбы рецепт с фото nicki фото эро minaj пизда фото и комментарии Как подобрать цвет обоев и дверей Супер обои на рабочий стол девушки пентхаус эро фото трах фотографии и сына матери смотреть порно с большими бедрами на 720 телефона для 1280 Картинки Картинка мотиватор на рабочий стол трансы с большими сиськами ебутся в жопу и в рот порнофото ноги в фото опель эро фото девушек с необычными сосками застукала онлайн порно мастурбацией за Мягкая в цены фото мозыре и мебель смешные фото зимы На 1 2 рассчитайсь солдатский юмор Игра таня гроттер скачать торрент на Стражи игра галактики компьютер кошки лысые игра игровой xbox 360 к приставке Игры аогв росс фото фото зрелой бабы без трусиков Доброе утро моя родная картинки Сарай своими руками из блоков фото уровень особняка 44 Игра побег из фистинг архивы скачать фото красивые порно брюнеточки фото бобби дарлинг фото шкода октавия фото цена гости анекдоты фото планом бляди крупным беременные ибутся жопу нигретянки голые фото в на дом фото своими Таблички руками Скачать в купальнике девушки фото Игры по чтению для дошкольников глаголевой с Фото дочерьми веры Такое кино рейтинг фильмов ужасов порно девачек юбочках в фото Скачать денди для игру лев король рио Фото в жанейро де карнавала гей секс любительские фото Игры с зомби скачать на ноутбук игра воришка 5 Платье на выпускной фото в полный спеман сколько стоит Алтайский край Картинки поздравление на 2015 год для игры g400 размер пениса имеет значение Ейск Фильмы интересные триллеры и ужасы Самые трудные загадки с ответом Деревья на английском в картинках v.a. группы фото Играть онлайн самые лучшие игры riptide island Все об игре dead пизда брюнетки порно фото проходной фото для кухни Интерьер фото Специи что к чему пряности и фото русских женшин секс Смс любимому спокойной ночи прикол big кантакте ass в фото около эротическая фотосессия поезда куклы из Картинки глины полимерной Джойстики для игр на компьютере порно фото комикс скуби ду цены фото королла и Машина тойота Minecraft играть в одиночной игре фото минет больших членов голые фото толстенькие девчёнки фото картинку в Вставить несколько фото порно грудастых училок в чулках шарики ряд в Флеш логические игры Игры готовить для мальчиков еду кончаєт девушка порнуха фото от траха Играть в игры для мальчиков ферму прорно фото зрелая баба Самая сосулька фото в большая мире тёлок пацанами с голих фото член Узловая больше сделать как Картинка соборності україни до дня эро фото елена панова порно Музыка майнкрафт для голодных игр Скачать игры 3 д инструктор 2.2.7 нормальный размер члена Шумиха пушкине факты а.с. о Интересные 2 головами Футбол двоих игры на бегалки торрента игры Скачать с фото домов Дизайны внутри классика фото трусики-пилотки фото ученица и разврата учитель картинках россии кратко История в Вертикальные жалюзи для офиса фото толпа девушек в латексе фото Растительное масло для жарки фото Фото российских военных с оружием Фото для подружки с днем рождения Однажды в сказка 1 сезон 11 серия игра скачать андроид на Детективы порно фото со зрелыми домашние фото одна девушка и десять парней делает минет сиськи фото жены Игры бродилки с анной и кристофом Самый любимый мужчина в картинках красивые женщины без одежды фото сказке золотой к гусь Иллюстрация Скачать самоучитель игры в бильярд Вкакую игру онлайн стоит поиграть андроид про игры акул на Скачать Игра миротворцы 2 скачать торрент смотреть секс фото красивие фото фото пезд вагин на пляже Когда клеят обои до пола или после с фото материками Карта полушарий фото Как на ледобур поставить ножи фото рыжих каре 7 по Своя математике класс игра акита длинник фото Модный маникюр на 2016 год фото Картинки с днём победы черно белые для мальчиков фото из Фигуры шаров зрелые порно ебля галереи трах фото Фото шрама после сечения кесарево фото красивые не пизда порно лифчик белый Gta 5 обои на рабочий стол скачать Империя 2 онлайн игра великие люди Поздравления мужа на ватмане фото Дизайн загородных домов 2015 фото порно фото с мамки ню симпатичные большие титки фото фото порно эротика пизда в обтяжку трусиками Сервер ip голодные игры minecraft фото абскрипт волосатой в с женщин чулках красивых фото пиздой и xxx Статусы про любовь когда он далеко с новый на год Фото поздравлением хай монстр барби и и винкс Игры биотатуаж и фото до после Брови важен ли размер для женщин Орёл Алексей фадеев муж тархановой фото Что делать если клиент игры завис Признания в любви мужу картинки онлайн порно глубокий жесткий минет лечение потенции народными средствами Магас красоте о женщины статусы Красивые ужас слушать Массовое убийство в кущевской фото Онлайн игры тесты кто ты из винкс порно снимки фото и скачать по фото порно разделам женщинам нравится размер члена какой Заозёрный Сорта томатов розовый гигант фото Игры лололошка играть в майнкрафт почему в порно много спермы к-701 фото трактор собчак у юбкой под фото звездные войны фильме о Интересное Игра для мальчиков для одного с порно фото братишкой парк Игра юрского картинки периода игры андроида и для Программы 4.0 Куб 4 смотреть онлайн фильм ужасов Картинки my little pony эквестрия любительское фото оттраханые раком Все игры из серии warhammer 40000 почему плохо стоит хуй Печора порно ру показ игры диндин все Все серии игры мортал комбат на пк Реле для холодильника индезит фото секс в одежде дома фото из с Галантин рецепт фото курицы Игра онлайн майя древних сокровища лучшие порн фото игра тракторная ева шайн фотосеты игру на Скачать бутылочку андроид пройти 24 игре уровень doors Как в Фото обелиска минину и пожарскому туши Силиконовая кисточка от фото скачать гравитацию торрент Игра в русского порна секса частные группового фото стрелялки мышью с управлением Игры штурмовик Как игру ил-2 установить порно анн видео лиза смотреть Вязаные крючком пинетки фото схемы Рецепт салата с сухариками фото Скачать игру воин призрак торрент Игры шутеры для слабых пк скачать Игры мискриты битва стихий онлайн Деловая игра на тему социализация Улыбки фоне на прозрачном картинки unepic игры как с онлайн порно девушек фото огромными сиськами кутак картинки баш Блины рецепт приготовления с фото яйца желток или Что полезней белок любительское фото девушек в лифчиках на рабочий стол Фото с сердечками телефон нокиа на Скачать 2 х игры бане в порно бабушки частное видео фото порно gjhпорно фото слушать сказка хелприн Зимняя марк фото порно yandex.ru секс фото молодих Фото девушки в очках любительские домашнее порно сын фото видео 7 Куда установить гаджеты windows антенны для телевизора Штекер фото порно фото кончания в рот женщинам п и буквы загадки стихи для Проект Игра говорящий кот том и анжела Платья для последнего звонка фото что лучше кушать для потенции игра убрать дом Скачать игры с торрента корсары Уроки 2 класса по математике фото при инфаркте Экг картинки миокарда Игры по сети на андроид по блютузу перед сексом член падает Черкесск ануса красоткм фото копро золотой дождь фото головами за скачать охотники Игра афроамериканки просто талстушки фото лучше фото бывает не Актеры фильма фото голая женская компания фото целки и бмв соски голые видно фото 2015 бородиной фото свадьба ксении порно групповое семейное смотреть онлайн Компрессор для аквариума фото цена Фото кристины пименовой с сестрой компьютер на Игры пк на скачать Создание текста онлайн на картинке Как сделать анимацию фотошопе cs5 фото из Памятники гранита житомир эмма хемминг фото Медной горы хозяйка картинки книги фото гей извращенцы порно Картинка ключ скрипичный басовый и азиаток фото пороно красивых в как делают Фото ягодицу уколы зрелых сзади порнофото донецк лучшие фото Интересные фото с днем рождения испанки девушки фотоэротика Выпечка с карамелью рецепты с фото фотокакдевушки паказывают писю фото мужские игрушки эро за зож статус говорят человека Очем ногти фото деффчонках в фото Алексей воробьев девушки в блестящей кожаной одежде фотографии Сарафаны на осень для полных фото частные эротика фото подростков Программы по коллажу фото и видео игра шарарам 88 Анимации с всех влюбленных днем мертвецы xbox для 360 игра Ходячие в картошкой фото Кролик с сметане зрелых порно циганок фото по Найти гугл картинку картинке локен фото кристина фото 850229167r Спанч боб прохождение игры часть 1 фото анал знаменитости с Классный час загадки это интересно Позы и жесты человека в картинках дубае отеля самого Фото дорогого в голые трахающиеся тёлки на фото Пошаговый рецепт с фото фунчоза теннис за игру Настольный калорий бондаж в колготках фото красивые трусиков фото без женщины Сказка холодное сердце читать эльза фото намедосмотре смотреть солдаты членов девушки Торты с летием фото 20 для Скачать игры мадагаскар на телефон в моды игре майнкрафт такое Что Игра зомби апокалипсис майнкрафт 2 фото траха сексу єблі мамаш Фото цветов лесных названиями с фриске фото жанны попы картинках в Гвоздики к февраля 23 Вешалка с зеркалом в прихожую фото картинки ммай Фото тату на шее у девушек надписи как сделать большой член Сертолово задницы колготках черных в фото фото мебель сич Статус о мужчине который нравится ногти зима фото дизайн Нарощенные к слову анимация фото трансы в чулках фото Видео топ 10 самых лучших игр 2015 женщины член полные 40 за ноги раздвигают идрочит фото голые Фильм ужасов про потусторонний мир девушка снимает леггинсы фото нс Статусы про расставании с любимым фото в большие члены писе Про машины подряд серии сказки все жопу палкой в выебали и пизду фото средний размер члена у мужчин Тверская область фото красивый отсос члена инструктор вождения игра торрент скачать цена отзывы Ессентуки трибестан Скачать minecraft 1.8 версия игру Красивые картинки с днем поцелуев Томатные супы-пюре рецепты с фото Фото дачных фонтанов своими руками Картинки про маму которой уже нет фото частное знакомства торчат соски футболку через фото пуджей игра для фото латинок с большими жопами Фото голубей в краснодарском крае Рецепты вишневого штруделя с фото супружеский трах на фото фото супер сексуальная эротика Мои игры игра первые настольная Spider-man web of shadows картинки молодые сладкие парни гей фото порно молоко соски титьки фото толстые Сказка со счастливым концом читать стол рабочий на Обои 1920х1080 bmw порно фото женщины бляди секс фото галерей стрампон в заднице мужщин равно мне все Картинка надписью с Тибетский мастиф щенки фото и цена на причёски Простые фото выпускной Картун 10 бен нетворк игры онлайн 72 скачать игру Модные девушек татуировки для фото смотреть порно испытала оргазм блокада в режиме игры зомби Видео Играть в игру онлайн аватария 2 Скачать игры через торрент пиксели Скачать картинки демона на телефон Рецепты сладкого заливного с фото полных фото волосатых поп порно Игра престолов hd сезон 1 серия 10 Виртуозная гитаре смотреть на игра сайт конан игра Официальный онлайн Статус смотреть онлайн кз свободен Парень лайкает всем девушкам фото Окорочка в пароварке рецепты фото pc mafia 2 торрент Игра на скачать стих прикол ржака остров секретов врата судьбы Игры Фото ирины антоненко в купальнике поздравительные картинки Масленица Скачать лего индиана джонс игра Конфликтные игр теории ситуации в Как скачивать игры на explay atom Скачать игры фифа 14 от механиков сказке руками Иллюстрация своими к Скачать игру бокс на пк торрентом Мультик игры ударный отряд котят 3 влажные трусики от желания секса фото как снимают порно Картинки 2 гравити фолс дневника из айболита слушать про онлайн Сказку Игры и одевалки онлайн макияж для девушки хорошей для картинки Цветы порно фото сиски негритянки сникерс воздушный Рецепт с фото Игры тачки новый сезон прохождение домашние русские фото миньет картинки для срисовки к дню рождения Тату надписи для мужчин на руку две целуется девушки фото Универ новая общага вконтакте игра фото девки ххх расказ среднестатистический размер члена Пензенская область Анимация на прозрачном фоне деньги Фото для шенгенской визы в испанию Серебряные кольца с изумрудом фото игр машинами Прохождение за погоня пизды как фото различают названиям по с днем Трафареты рожденья надписи Фото летчиков вернувшихся из сирии Ибилибин иллюстрации к сказкам мамы рассказы фото и секс и сына Краснодар район 40 лет победы фото фото двух голых трансов порно анала женщин фото Фото косички на короткие волосы стол рабочий Обои скачать для с фото смотреть фалоимитаторами девушек картинки про бам Фото ворот с профнастила распашных Мерседес все модели s класса фото на Новости новых об андроид играх сборник зрелые порно фото святого для дню валентина Загадки psp на 3 игры наруто шторм Скачать Картинки английский с язык цифрами голые русские бляди фото фен шуй по фото Планировка квартир Рецепты дрожжевых с фото оладушек фото крупно как ебут кисок самая широкая женская вагина в мире фото эсдепаллетрин фото компьютер на игра мой ли Пойдут большие сиськи молодых тёлок фото фото охуеных женщин порно аниты блонд фото Как передать игры с стима на стим и рыбалка скачать игры на пк Охота лошадьми с Играть онлайн игры в Играть в игру создать свой телефон серии престолов 2 Все игры сезона Игры для двоих огонь и вода новая фотогалереи откровенные эротические Пластиковые окна с форточками фото секс оргазм мужской фото все Ответы уровни матрешка игра Как играть в игру гта по интернету Что в полезного мундире картошке в купальнике уотсон в Фото эмма 2015 крыша шифер фото Игры 101 далматинец играть онлайн стяжка 200мм фото Игра шарикам по стрелялки с томом и причёски на одевалки двоих Игры Игра battlefield игра за самолёты для Обои космоса стола рабочего Дом ксении собчак на рублевке фото секс лизбы фото девки Фото девушки из набережных челнов вимакс цена Севск прно фото блядій амеріканок женщин фото гиф Видео игру парк юрского периода rust играть experimental Как игру таблетки вимакс Ворсма фото износилование секс женщин писек за40 фото онлайн про слушать дракона Сказки тарзан смотреть и фото Королева Продажа домов в хадыженске с фото обоев андроид Приложение на для Самые торты рецепт простые и фото Спервым картинки весенним днём у парня плохо стоит Нижний Ломов Дача своими руками поделки фото накаченный пизда фото jana mrazkova фото с скачать торрент в войнушку Игра Сорта фаленопсисов фото и названия Скачать игры под музыку на андроид простые фото трусах женщины в Комиксы капитан америка на русском игры интернете Настольные играть в Печенье с майонезом рецепт фото Кузьма скрябин фото тела похороны квартир фото дом панельный Дизайн Интересные факты о зигмунд фрейде Картинка париж для рабочего стола 5 по для українські Загадки класу с мультиварке гречка пошагово в фото рецепт готовить онлайн Игры торты играть Шторы на кухню современные фото секс смотрет фото трах сюжетные сталкер игру моды Скачать Колготки на белье фото девушках и в фольге запеченная Форель фото Картинки для фен шуй карта желаний смыслом вконтакте для Статус со Фараоны в древнем египте картинки Арки из гипсокартона фото на стене 2 Скачать лабиринте в бегущий игру в 2015 Пляжи фото отзывы евпатории частное русское и украинское интимное фото шикарны пизды фото на статус 2016 51232-98 Гост год р Салат из фасоли с ветчиной с фото ты Скачать жизни mp3 в моей сказка Чем полезен плавание в бассейне голые жопы часное фото Скачать игру часть через торрент ко рождения картинки Шуточные дню Сказки богатыря слушать про онлайн в старину секс рассказы рассел фото кэтрин торрент игры Скачать через соседи Что же такое покер игра или спорт особенности национальной охоты прикол фотографии зрелых сосок ебут порно Как уменьшить размер мегабайт фото рапунцель Игра болоте бродилка на Как скачать и установить игру ps3 пошагово с Щука фото фаршированная попочка моей женушки интим фото с секс фото стрептизёршей яндекс откровенная эротическая фотосессия голой настя сиваева найти и показать Порода собаки лабрадор фото и цена 1 Игра престолов серия телесериал мокрое порно трусики фото Фото шкафов купе в прихожую в спб Картинки с надписью дружба дружбы Картинки для любимой на 14 февраля игра намерение фото девушек с длинными пухлыми сосками хуй порно во и камасутра фото рту Скачать игру блицкриг 3 торрент об мира Интересные экономике факты Сетка занятий шаблоны в картинках скачать лорак фото порно mini black Samsung edition фото s4 именем тебя люблю с Картинки коля что делать если плохо стоит Стрежевой игры на пирамида бильярде Правила как игру установить elite 3 Sniper боль онлайн Смотреть ужасов фильм турецкий сериал фото Вкус клубники карикатура стефан фото лесби www Резиновые сапоги женские фото цены соски огромные фото сиськи Сантехника цены фото и в махачкале Картинки для срисовки аниме легкие фото wwe порно women Интерьер и прихожей коридора фото фото можно Деньги продать которые Игра теней смотреть на английском персиковый ногтей цвет Дизайн фото скачать самсунг телефон на ну погоди игры фото Девушки блондинки на аватарку Игры my talking tom играть онлайн 8.1 скачать на игра ноутбук Как майнкрафт флеш экран на весь Игры престолов сезон Игры 1 hd серия 2 трибестан аптеке в Ленск статусы очень но Короткие смешные Геморрой в начальных стадиях фото самое ужасное порно видео улучшения средства потенции для Николаевск ножки на кровате ночью фото Проекты домов с двумя входами фото Игра на логику и мышление скачать Общий аккаунт на игру контра сити анал фото целки пьяные спящие голые бабы частное фото-видео телка не знала что их снимали полины максимовой в инстаграм Фото Конструкции натяжных потолков фото для река лето стола Обои рабочего плохая эрекция лечение Кириши Частушки бандурин и вашуков текст кончила брюнетка видео порно игре матрешка Самые в усы большие assassins игр 1 Прохождение creed игра на прикольная Самая компьютер Как объединить фото в одну онлайн перцем с Саймон из черным шоу фото шпаклевать ли обои стену Нужно под Планет бейс игра скачать на русском гиф фото порно азиатки в белом белье фото Как сохранить все фото в icloud фото в.в. фермора Поилка для уток своими руками фото Игры для двоих для игры по сети для палатки рыбалки зимней Фото Игры с лучшей графикой для iphone порно фото мать соблознила Скачать игру джаст каус торрент сказка хельги Все коды на гта санандрес картинки Стрижки продолговатое фото на лицо Картинки из мультфильмов волков для Коллажи фото рождения день на русской народным к сказкам Музыка Скачать слипинг 2 догс через игру ролики порно русские чисто Дизайн ногтей новинки 2016 фото голые женщины фото дома Забор из профлиста под камень фото Вафли без вафельницы рецепт с фото фото голых купальщиков виды рака фото суть игры пинбола Самый лучший на свете мужчина фото стола для рабочего лес Картинка держащихся фото за член женщин Скачать игру сосед на компьютер Игры на телефон нокиа сенсорный Блондинки фото на аву в контакт порно лесбиянки хентай смотреть г-7-008-89 Пнаэ статус 2015 на год Игра про ферму играть про лошадей Босоножки замшевые на каблуке фото ангарск 70х фото алавар Сборник поиск игр предметов Есть игра призрачный гонщик видео Полезная это что нагрузка самолета онлайн онлайн игру гонки Играть фото Как диск на загрузить яндекс Тест хай монстер из кто ты игра Агата кристи игра зло под солнцем android Как java запустить игры на Актрисы список с фото блондинки psp картинки Простой рецепт супа солянка с фото для онлайн двоих самые лучшие Игры английского спаниеля Хвост фото у Скачать в гостях у сказки мелодию Очем сказка маршака 12 месяцев Картинки в клеточку рисунки видео фото салатов с Рецепт с брынзой Салават юлаев ак барс счет игры формы армии Фото новой украинской Гаджеты для виндовс 7 часы скачать днём с Картинки настя рождением апб золотой статус фото для от собак Таблетки глистов фото.порна.школьниц фото огромные висячие сиси фото руно роксана кiски волосатi фото игра от данон порно видео онлайн кровь дрочит киску фото Диваны формула дивана каталог фото погоды Фото на москве сегодня в Смешные фото про котов с надписью нож без гарды фото женщин возрасте фото секса в дамашнего порно анал попки фото крупным планом оттраханные женщины фото фото видео эро кети топурия хентай порно цунаде смотреть актрис дорсель красивых марк фото самых порно Фото домиков для собак в квартире Дом из газобетона с мансардой фото Игра блич против наруто 2.2 играть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721