Проблеми визначення правового статусу ембріона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглядається питання визначення моменту початку життя людини як моменту початку його правового захисту з боку держави, порушення конституційного права на життя людини репродуктивним правом вибору жінки шляхом проведення штучного переривання вагітності. Здійснюється огляд національних та міжнародних правових актів, що регулюють дані питання та надаються пропозиції для їх вдосконалення.

Ключові слова: права людини, право на життя, репродуктивне право, репродуктивне здоров’я, материнство, охорона материнства і дитинства, аборт, ембріон.

Annotation. In the article the proplem of the right to an abortion is considered. It is emphasized on the problem of determination the moment of the beginning human life as a moment of establishment of its protection. It is examined a correlation between right to life of the person and right to reproductive function of a mother. There is an overview of legislation regulating such problems. Some propositions are made to resolve raised problems.

Key words: human rights, right to life, right to reproductive function, reproductive health, maternity, maternity-and-child protection, abortion, embryo.

 

Постановка проблеми. Підвищену увагу до проблеми початку правової охорони життя та визначення статусу ембріона обумовлює низка чинників. По-перше, визнання на конституційному рівні людини, її життя та здоров’я найвищою цінністю. По-друге, констатація існування в Україні критичної демографічної ситуації вимагає нового погляду на життя окремої людини як на депозит майбутнього благополуччя всієї нації. По-третє, відсутність чіткого визначення і законодавчого закріплення моменту початку життя людини і, в свою чергу, моменту початку правового забезпечення його захисту. Також вагомою залишається проблема співвідношення права людини (в даному контексті, зокрема ембріона) на життя та репродуктивного права жінки на здійснення аборту, що, до того ж, може порушувати і право чоловіка на батьківство.

 Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Значна кількість наукових публікацій, присвячена питанням штучного переривання вагітності в контексті репродуктивного права і права людини на життя, засвідчує безперечну актуальність проблематики. Зокрема, дослідженнями цих питань займалися: Н. Болотіна, З. Ромовська, О. Тіхомиров, М. Малеїна, І. Горелик,

Т. Гурська, О. Кашинцева, Л. Гирла, К. Черевко, І. Тимошенко, О. Ростокін-ський, О. Привалов, С. Бєляєва, Г. Романовский, О. Рогова, Н. Борисевич, М. Гора, О. Пунда, О. Гуменна, Т. Павленко, Л. Лозанович, Ю. Гоголь, О. Ду-фенюк, І. Силуянова, М. Бавсун, П. Попов, Г. Ярманова, Г. Миронова, А. Со-ловйов та ін.

Викладення основного матеріалу. У Концепції Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 244, справедливо зазначено, що стійка тенденція до скорочення чисельності населення в Україні внаслідок зниження рівня народжуваності та підвищення рівня загальної смертності ставить під загрозу її майбутнє і робить проблему репродуктивного здоров’я загальнонаціональною [12].

Поняття «репродуктивне здоров’я» було введене в міжнародну правову практику Каїрською Міжнародною конвенцією ООН про народонаселення і розвиток від 1994 р. Під цим поняттям було запропоновано розуміти права подружжя і окремих осіб вільно приймати рішення відносно кількості своїх дітей, інтервалів між їх народженням, часом їх народження, право бути проінформованими і мати доступ до усіх безпечних, ефективних та дозволених методів планування сім’ї за їх вибором, а також інших способів регулювання народжуваності, що не суперечать закону [13].

Народження дитини є природною і водночас найважливішою соціальною функцією жінки, яку, крім неї, ніхто здійснити не може. Відповідно, право на материнство є одним із фундаментальних природних прав жінки взагалі і жінки, яка перебуває у шлюбі, зокрема. У частині 3 статті 51 Конституції України материнство названо предметом державної охорони [1, с.18].

У ч. 1. ст. 49 Сімейного кодексу України закріплюється право дружини на материнство [9, с. 15]. Воно означає як право народити дитину, так і право утриматися від цього. Конституційне право на особисту свободу виключає змушування до інтимних стосунків, материнства чи аборту.

Україна ратифікувала низку міжнародних документів, що забезпечують права жінок, зокрема репродуктивне право. Серед них: Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Пекінська Декларація та Платформа Дій, прийняті IV Всесвітньою конференцією жінок у Пекіні, 1995 р. та ін.

У п. 12 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р. жінкам на рівні із чоловіками забезпечується доступ до медичного обслуговування, а також право планування розміру сім’ї [3].

Пекінська декларація про статус жінок від 1995 р. в п. 12 проголосила право жінки на свободу думки, а також гарантію повної реалізації потенціалу в суспільстві при будуванні свого життя у відповідності зі своїми бажаннями, а зокрема і те, що право жінки є і правом людини. У п. 17 даної Декларації проголошується визнання і підтвердження прав усіх жінок на контроль над усіма аспектами свого здоров’я, зокрема над їх власною фертильністю, тобто здатність давати нащадків. У п. 23 держави-учасниці конференції зобов’язуються забезпечувати жінкам можливість повноцінно користуватися всіма правами людини і основними свободами і застосовувати активні дії проти порушення таких прав і свобод [5].

На виконання цих міжнародних зобов’язань в Україні було ухвалено декілька законодавчих актів, зокрема Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 1.01.2006 та ін. Репродуктивне право жінки знайшло своє закріплення у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р..

Ст. 50 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. дозволяє проведення операції штучного переривання вагітності за бажанням жінки в акредитованих закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів. У ст. 57 вищезгаданого закону зазначається, що з метою охорони здоров’я жінки їй надається право самій вирішувати питання про материнство, тобто вільний репродуктивний вибір [10].

На жаль, Європейський суд з прав людини як єдиний орган, який може трактувати Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод, визначив, що в ембріона немає «абсолютного права» на життя. Це означає, що захист права ембріона не може розглядатися окремо від життя вагітної жінки, в утробі якої він розвивається. Більше того, Європейська комісія встановила: законний аборт, проведений на 14-му тижні, на підставі того, що «вагітність, народження дитини або догляд за нею можуть поставити жінку в складну життєву ситуацію», не є порушенням Європейської конвенції. Тобто Європейський суд визнав припустимими аборти не тільки за медичними, але й за соціальними показаннями. [17, с. 11].  Європейська комісія з прав людини також визнала, що держава може встановлювати певні обмеження при здійсненні права на аборт, не порушуючи при цьому вміщеного у статті 8 права вагітної жінки на приватне життя (справа Брюггеманн і Шойтен, доповідь Комісії від 1977 р.). На відміну від статті 4 Американської конвенції з прав людини, в статті 3 Конвенції не визначається, що життя починається з моменту зачаття, і на це слід звернути увагу [18, с. 27].

Варто зазначити, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод, і наше внутрішнє законодавство має відповідати її принципам. Проте виникає конфлікт між репродуктивною свободою жінки, її правом на переривання вагітності і правом на життя зачатої нею, але ще не народженої дитини. Альтернатив цьому конфлікту немає. Дотримуватися прав жінки і прав іще не народженої нею дитини неможливо: якщо жінка реалізує своє право на переривання вагітності, то нівелюється право на життя зачатого плоду, а якщо визначати право на внутрішньоутробне життя як невід’ємну частину права взагалі, то, безперечно, в такому випадку будуть обмежені права матері.

В останні роки повсюдно пропагується нове трактування аборту, відповідно до якого аборт − це не просто припинення прогресування в організмі жінки змін, викликаних розвитком ембріону, а вбивство дитини, котра гине жахливою смертю під скальпелем хірурга, а тому є великим гріхом, який жінці доведеться спокутувати усе життя.
Визнання ембріону людиною, особою означає, що, даючи згоду на аборт, жінка розпоряджається не своїм тілом, а життям іншої людини.
Відповідно до статті 4 Хартії прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р. аборт є прямим порушенням основного права людини на життя [8].

Конвенція «Про права дитини» від 1989 р. поняттям «дитина» охоплює кожну людську істоту до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [2, с. 6]. Ратифікуючи зазначену Конвенцію законодавець Аргентини зазначив, що за початок життя визначається момент запліднення. Натомість Франція, ратифікуючи документ, чітко зазначила, що ст. 1 Конвенції «Про права дитини» не повинна суперечити національному законодавству, відповідно до якого переривання вагітності допускається. Щодо українського законодавства, то відповідно до Інструції МОЗ України «З визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості» від 29 березня 2006 р. під плодом розуміють внутрішньоутробний продукт зачаття, починаючи з повного 12-го тижня вагітності до вилучення з організму матері [11] З цього можна зробити висновок, що до 12-го тижня вагітності «внутрішньоутробний продукт зачаття» вважається ембріоном [15, с. 70]. Окрім того, норма-дефініція Закону України «Про заборону репродуктивного клонування» від 14 грудня 2004 р. визначає ембріоном зародок людини на стадії розвитку до восьми тижнів.

Правовий статус ембріона в Україні визначається опосередковано. Ст. 18 Конвенції «Про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини» 1997 р. зазначає, що якщо національне законодавство дозволяє проводити дослідження на ембріонах in vitro, воно повинне забезпечити належний захист ембріона [4].

Таким чином, правовий статус людського ембріона і плода фактично зводиться до статусу «внутрішньоутробного продукту зачаття», але не статусу людини. І лише живо народження (вигнання чи вилучення з організму матері плода, який після вигнання чи вилучення, незалежно від тривалості вагітності, від того, чи перерізана пуповина і чи відшарувалася плацента, дихає або має будь-які інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини, певні рухи м’язів) надає плоду статус людської особи [15, с. 71].

Схема визнання початком життя початок фізіологічних пологів та появи на світ дитини сьогодні зазнає дедалі більшої критики, автори якої обґрунтовують думку про визнання початку життя з моменту зачаття (запліднення). При цьому вчені аргументують свою позицію такими аксіомами:

1) існує відмінність генетичного матеріалу матері та ембріона (плода) людини, що обумовлює необхідність розглядати останнього не як частину тіла жінки, а як новостворену неповторну біологічну одиницю;

2) внутрішньоутробний період існування людської істоти є передумовою її існування після народження, тобто невід’ємним етапом розвитку людини, тому він повинен захищатись правом так, як і життя людини після народження;

3) людський ембріон володіє особливим онтологічним статусом – він є «потенційною людиною», що обумовлює ту особливу значимість, яка створює підстави для її захисту кримінально-правовими засобами;

4) здатність до автономного життя людини після народження є відносною, оскільки потрапляючи у цілком нове середовище, де значно нижча температура, існує гравітація, численні звукові, тактильні, зорові, вестибулярні та інші подразники, адаптація новонародженого до цих умов є складним процесом і, якщо вчасно не надати допомогу, дитина може загинути [14, с. 107].

Ст. 4 Хартії прав сім’ї від 1983 року встановлює захист життя від моменту зачаття дитини [8]. Це положення можна використати за основу встановлення моменту початку життя.

Конституція України у ст. 27 проголосила право кожного на життя. Зміст названого права в Конституції не розкривається. Право на життя – це природне право людини, захист якого охоплює широкий комплекс активних дій усіх державних і суспільних структур. Проте, законодавець упустив вказівку на часові рамки захисту цього права, зокрема, з якого моменту такий захист має місце. Цей факт має вагоме значення, оскільки, якщо життя буде захищатися з моменту зачаття, це буде запереченням права жінки на репродуктивну функцію в частині самостійного вирішення долі іншого життя шляхом здійснення аборту.

Свобода вибору жінки з приводу того, чи народжувати, чи не народжувати протирічить і загальноправовим, і конституційним принципам і нормам. Неузгодженість ідеї про невід’ємні права і право кожного на життя дозволяє сумніватися в праві жінки на позбавлення ембріона потенційного життя.

Оскільки держава ввела перелік соціальних показників переривання вагітності, то можна сказати, що вона стала на один «злочинний» шлях разом з окремою жінкою, тим самим протиставила себе і окремого дієздатного індивіда (жінки) недієздатному – ембріону, який свою волю не може виразити ні словом, ні дією. А, між іншим, Конституція України проголосила, що право на життя не підлягає обмеженням. В даному випадку мається на увазі не тільки обмеження, а позбавлення права з’явитися на світ.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права закріплює право на життя і недопустимість позбавлення будь-кого життя [6].

Ще одним спірним положенням в контексті правоздатності ембріона є закріплена неможливість бути підданим жорстокому поводженню. Варто звернути увагу на те, що ембріон сприймається як об’єкт права, а не суб’єкт, що, однак, не заперечує існування і наявності у нього правоздатності. Свою згоду на проведення аборту, а тим більше на спосіб його проведення, який в будь-якому випадку являється жорстоким, він виразити не може. Жорстокість прослідковується в тому, що найрозповсюдженішим способом проведення аборту є механічне вишкрібування або вакуум-аспірація. Плід розчленовується і видаляється, при чому відчувати біль він може, як і доросла людина.

І зовсім немає узгодженості правомірного проведення аборту
(за бажанням жінки або за медичними показниками) і ст. 51 Конституції України, в якій закріплено, що материнство і дитинство знаходяться під захистом держави. Незалежно від того, чи вагітна жінка, чи уже народила і виховує дитину, вона вже є матір’ю. Це найважливіша соціально-біологічна функція жінки. В Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня 1946 р. зазначено, що держава зобов’язана сприяти охороні материнства і дитинства і вживати заходи, що сприяють здатності до гармонічного життя в мінливих умовах довкілля [7].

Однак законодавче закріплення правомірності проведення операцій зі штучного переривання вагітності за бажанням жінки чи на основі соціальних показників (не включаючи медичні показники, коли життя самої жінки знаходиться в небезпеці) кардинально протирічить даному положенню, зокрема, в частині охорони дитинства [16, с. 34].

Окрім того, право дружини самостійне рішення про проведення штучного переривання вагітності прямо заперечує право чоловіка на батьківство, що має закріплення у ст. 50 Сімейного кодексу України [9, с. 15]. Законодавець не забезпечив це право вимогою згоди чоловіка на проведення аборту у жодному нормативно-правовому акті. У свою чергу, це є порушенням ч. 1 ст. 54 Сімейного кодексу України, де зазначається, що усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Тому, було б доречним внести зміни до ч. 3 даної статті «Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім’ї вчинені за згодою другого з подружжя», де варто зазначити про винятки, зокрема, що стосується вирішення питання про проведення аборту.

Іще одним вагомим аспектом, що акцентує увагу на необхідності встановлення моменту початку життя саме із зачаття дитини, є те, що, згідно Сімейного кодексу України, батьківство чоловіка презюмується саме із зачаття дитини.

Висновки.

Отже, на сьогодні проблема штучного переривання вагітності є дуже актуальною, оскільки стосується різних галузей права, зокрема, конституційного, сімейного, кримінального, цивільного та ін. Нагального вирішення потребує встановлення моменту початку життя національним законодавством для забезпечення конституційного права на життя людини, його захисту та захисту права чоловіка на батьківство.

 

Список використаних джерел

 1. Конституція України: Офіц. видання. – Станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.

2. Конвенція ООН права дитини: Прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 року. – К.: Видана за підтримки Дитячого фонду ООН (Юнісеф), 1991 р. – 47 с.

3. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_207

4. Конвенція про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням біології і медицини від 1997 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97355.html

5. Пекінська декларація про статус жінок, прийнята на Четвертій Всесвітній Конференції про статус жінок в Пекіні 4 -15 вересня 1995 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.a-z.ru/women/texts/78r.htm

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12. 1966 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=84&catid=47&Itemid=74&lang=uk

7. Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня 1946 р. : [Електронний ресурс]. – Режим роботи: http://zakon1. rada.gov.ua/ laws/show/995_599

8. Хартія прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u= http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_ pc_ family_doc_19831022_family-rights_en.html

9. Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. – 78 с.

10. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. : [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ses.kosiv.org/docs/health-care.html?showall=1

11. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, затверджена наказом МОЗ України від 29.03.2006 №179 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2 .rada.gov.ua/laws/show/z0427-06

12. Концепція державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки»: схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 квітня 2006 р. №244-р : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://med-job.com.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=104

13. Матеріали Міжнародної Каїрської конференції ООН по народонаселенню і розвитку: Програма дій ООН МКНР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair =en%7 Cru&u= http://www.iisd.ca/cairo.html

14. Дуфенюк О. М. Проблемні аспекти криміналізації діянь проти життя ембріона та плода людини / О. М. Дуфенюк ⁄ / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче закріплення»], (Львів, 17-18 квітня 2008 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 256 с.

15. Кашинцева О. Ю. Проблеми визначення статусу ембріона: етико-правовий аспект / О. Ю. Кашинцева // Вісник Академії адвокатури України. − №10. – 288 с.

16. Тимошенко И. В. Искусственное прерывание беременности в аспекте конституционного права на жизнь / И. В. Тимошенко // Семейное право. − №2. – 2004. – 236 с.

17. Ярманова Г. Заборона абортів: обов’язковий призов жінок на службу державі // Дзеркало тижня. −№ 36. − 2010.

18. Гом’єн Донна. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом’єн. – Львів: Кальварія, 1999. – 176 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help county homework harford hire writers dissertation dissertation risk school alternative student internet privacy and essay analysis essay tempest executive sales letter job application for dobzhansky evolution american essay usa meclizine brand online with help cv your custom paper make writing companies top content thesis volvo technology master someone dissertation pay my do research dissertation question develop buy essay online writing companies us essay for writing with paper college help help www com homework brainfuse my resume write tense should what i in websites to essay homework do your melbourne resume help my help with essay writing book services do yesterday oclock by to eight my and homework i nz writers essay online available phd thesis homework school help law help in homework nj format essay mla help writing assignment finance with help place best to online essays buy college buy essay brainly help homework centre academic writing style help apa essay economics help essay admission help northwestern graduate who can do assignments flomax purchsase for prescription to buy without where topamax writing real services essay resume service writing dallas best cv service dubai in writing overcoming service essay application obstacles college sales sample medical resume for representative phd buy help receptionist resume chicago style in essay written buy dissertations old the homework help odyssey papers disorder on personality research borderline algebra math homework help for paper me do free my research help year wonders of essay cover help resume letters with cost accounting homework help resume service wa right writing perth resume writing resume 10 service military best buy best plan business help cost homework accounting homework help spelling for help economics homework companies thesis writing best resume in services city writing york new jobs phd thesis procrastination rx without sell plendil letter sample cover for medical billing services writing singapore cv plan business service writing how a to start cv templates buy study case management buy out without 1286 Laurentian how cost ordering Zanaflex buy to Zanaflex - Hills prescription 20s forgetfulness dating in mid in order word essays help sites and in wheat homework australia for oats informative video speech anxiety disorders on writing academic for accounts sale buy essay an cheap meaning expository essay school a of medical from letter recommendation for doctor sample free for speech for essay me service type my community question developing dissertation research doctorate for honorary sale written cheap papers for assistant essay medical essay a taking stand objective writing resume custom your dating keean johnson malaysia thesis editing services writer paper industry white survey grow intellectually writing help creative children sales executives resumes sample for homework help australia speech elevator sales for example analysis dissertation statistical help nigerian newspapers online services teacher writing resume study myself career plan my essay online 100mg cialis tablets jelly written pet plan business already a for buy scarborough homework help school sale reports for high book of a lab order report in of paragraphs order essay an yahoo help homework answer ashford homework help university level help dissertation doctoral writing online medical papers assignment uk service writing mba essay services admission nus cheap papers college for busy man dating a super cartoon personal nursing philosophy of introductory thesis paragraph statement essay american writers writing service that the night lived act 5 dickinson she last romeo essay 3 essay juliet emily scene case students medical for renal studies top custom companies writing biology papers research thesis of order chapters engineering mechanical help homework a plan doing help business master order thesis plagiarism no papers buy research cheap helper writing school report essay evaluation help buy new application essay times college york update app buy best resume examples letter of order of help with do parents homework sale Diltiazem for color bw and resume cards casting cheap cards order arguments essay an in of essay kenya writers in own write my cv college us why application buy essay or amazing project statements dissertation thesis dyslexic homework for help students coursework resistant help materials write nanny resume on how to with bipolar study child a of disorder case dating online erstellen song eigenen college essay a help statement of admissions personal tabs to buy how somna-ritz paper buy research nursing balanced scorecard dissertation meister custom essay my transfer sale heat paper philippines for online Prednisone no presciption purchase forward help essay pay it statement personal finance Oil Frisco Oil Penis Growth cheap Penis online Growth - discontinued how letter assistant write for to a cover medical essay life challenge growth prescription patch without penis miami with professional resume help reviews papers term custom my do just homework paper term buying funbrain help homework prescription without sell ditropan homework buy answers on stalin research paper scholarships essay creative writing dissertation help thesis in write name wallpaper my imuno-ritz discount online sites free single parent dating about and an water pollution effect cause using order essay write for essay happiness is me what funny someone meme with dating anxiety writing resume ses service orders 3 army general essay homework with english need help 2 guestbook 4 dissertation advanced sweden company master thesis psychology help dissertation courage macbeth in 3d essay writer premium order worksheets paragraph phd in law articles critical nursing thinking journal for letter sales promoter cover do what speech should on i my informative with essay footnotes help homework i need calculus mans statement thesis meaning for search students service social for essay persuasive order essay online marathi newspapers buy to Berkeley Growth Pills Pills how prescription tabs online Penis Penis - no Growth purchase position letter cover medical front for desk cover scholarship letter application phd for writers term review customers paper help application with essays prescription can i a buy arimidex get where without help tccl homework past unsw science competition papers online essay eap help help division homework monomial dissertation introduction with help Lisinocor free shipping Lisinocor buy uk no fast prescription - Pueblo to секс рассказы по категориям фото check п молоденьких Статус английски переводом по с Обои для телефона алкатель ван тач насилуют бабу фото сделать фото Как можно на надпись Закуски на лаваше рецепты с фото 1одно этажный дом для проект фото Скачать быстро игру человек паук 3 истории секс девственности потеря порно фото бабуля с внуком в позе 69 фото голых богатых девушек порнофото с расскази 1996 msi фото только порно фото все Опухоль головном мозге в картинки мужей выложенные фото и домашнее женами порно фото толстых в колготках фото ебет негор огромным девушку хуем Белый девушки предпочитают размер какой члена Королева елизавета фото с внуками мамочек на пьющих скачать телефон фото мочу у план крупный пениса фото Сетевая игра для майнкрафт 1.7.10 доек фотографии Красивые фото со спины брюнетки Игры онлайн красная шапочка в лесу Распечатать картинки на 8 марта духовке в мяса для фото Рецепты с для Вьющиеся беседки фото растения вк игры на голодные агарио Читы фото лутше секс проспать картинки порно студии hd каринка порно фото порно фото бал разрив целки фото сегодня у а меня Картинки выходной на Игры деньгами с и с читами 2 фото голых школьниц казашек галереи порно фильмы фото игры фото кала играть Как на игры java компьютере с кот кошкой секс фото трахаюца мама фото с сыном Фото плетение браслетов на станке порно эмо просмотр Фильтры для фото как в инстаграмме игры канпютар майнкрафт Скачать на фото прекрасные развратницы майнкрафте крафта вещей в Картинки Отели в турции 5 звезд белек фото порно фото женщин в возрасте скачать торрент спички игры Прохождение андроид на в секса москве фото дома порно фото полных шлюх с большими сиськами карлы-вары фото гениратор игр Игры математика 2 класс примеры фото порно www.сасиса.ру мир Игры в гамбола удивительный скачать tanks of Видео игры world соя растение фото ног бабушки фото у между фото чехол для телефона своими руками фото пиписек Смешные влюбленных надписи днем с фото Самое платье бальное красивое фотографии попок как приклеить сиськи на фото с девушкой игра онлайн в и вода огонь Играть Как с фото скачать все сайта сразу американочьки фото писи Список умерших знаменитостей фото Скачать игру the swarm с торрента пеніс негра фото Споследним днем лета в картинках Статусы о сыночке с днем рождения игра для кошек на компьютер скачать розы Фильм ужасов красной особняк скачать андроид монстры Игра на красивые фото киски самая гостиной фото для пола Плитка в инстаграма Наталья рудова из фото к рождения дню бабушки Картинки скрытое фото русских девушек как трахаютса порно фото секс с ведущей порно.знаменитех.фото фото москва новороссийск Поезд 030 Сказка и онлайн лиса волк смотреть ii игры торрент Скачать souls dark Игры на amd athlon 64 x2 dual core азиаток порно xxl фото плрно фото малньких девченок днем Картинки рождения с лариса онлайн ногами широко фото девушки разведенными с стороны в член крупным планом фото фото холмиком пизда порно фото в шейку матки секс фото войны мировой Винтовки первой порно негр фото огромным членом ебет ученик 9 класса на выпускном трахнул молодую учительницу фото здорова Картинка будь и счастлива фото дефчонки и пизда Статусы как быть мамой прикольные фото писки в трусиках за красивая фото женщина голая 40 Как загрузить свои фото на google фото Парень сзади девушку обнимает Картинки любовь саша с именами про домашнее фото незаметно сфоткал голую мать макияж сердце делать Игры холодное в бутылка пизде жопе фото и Чем дыхание упражнения на полезны на анусе фото кандилом красивый фото киски rihanna секси фото яндекс Скачать игру besiege торрент 2015 Играть в страну возможностей игра хлоя вевриер фото галереи Зал чайковского сказки с оркестром порно трахают девственницу Игры про рестораны и кафе скачать фото толстые мамаши воласатые эротические что это такое по Диагностика фото Игры кик бутовский гонки на скейте фото очень бабушки старые толстые смотреть трах фото грудей шведский меж порно солохи костюм фото сельские девки фото голышом фото девушки спины красивые фото парень и девушка секс романтика фото секс девушек уссурийск фото голых девушек на пляже в бикини поиск предметов игр Сборник алавар рободиназавры игры путан красивых фото Игра для планшета андроид пианино порно будошего фото фото в Как формат перевести другой про 1 мая статус Игры поздравления день рождения на мальчиков Игра стрелялки для 2 Как картинки инстаграм с сохранять свойства с Клюква сахаром полезные 5 1 Игра сезон сериал престолов грудастая жена на отдыхе фото веер фото денежный бабки голые фото частное энгри на Игра телефон скачать бёрдс Картинки с восьмым мартом мужчины пляж фото генуя девушек мамашек ню фото Windows удалить 10 пиратские игры толстухи секс фото Модная куртка 2015 фото женская фото страпон порно бисекс Игра как собрать машину из лего в попу.фото раз первый лет для Игры парковки мальчиков 5 прия рай фото анджари Телевизоры самсунг 40 дюймов фото фото рог владивосток золотой Бухта порно унижения девушек видео пизда.фото.очень.крупно купить volume pills Усть-Кут с рту во фото кляпом девушек порно фото малнток домашняя порно фото русских зрелых дам Скачать майнкрафт фото на youtube белье него эротическом фото в и девушек без часные Цветы в горшке картинка раскраска множество фотографий присланных порно Как фото сделать человека лысым на на море фото ххх Что такое тетива на лестнице фото дом ромео фото сперме фото у блондинке в порно все лицо секс по африканских зрелых баб фото emily elizabeth фото Игра по физкультуре выстрел в небо Картинки добрый день на английском Игры для мальчиков зомби давить фото сын и мама на секс 2015 на Сделать календарь из фото Картинки любимой мамочке от дочери имя пашка фото х игры и нод во красивый текст на Фотошоп картинке игры с warhammer торрента Скачать трусиках фото в телки прозрачных Олимпийские игры в баку 2015 видео игра майкрашт. Букеты из альстромерий и роз фото секс академия фото прикольное пьяное порно на компьютер Скачать игру download Игры ангел и демон делают прически Как просто сделать рамку для фото Скачать игры для андроида планшет Сэмплы для фильмов ужасов скачать Как хлеб попадает на стол картинки жестокое ональное порно обои машины для 7 Скачать виндовс кристал николь порно модель фото смотреть порно фото баб с мега большими сиськами книги о Интересные история россии торрент setup.exe игр Скачать для speed музыки need carbon for из игры гум буль фото Книжка малышка и загадки пословицы красивый в текст картинку Вставить скачать огород сад Игра и торрент Подготовка к школе игра скачать подделки порно на знаменитостей фото такое макароны что это Полезные порно мастурбация мужиков Рецепт пельменей с пошаговым фото Жалюзи для пластикового окна фото 525 авто картинки мама скорее раздета чем одета порнофото давушки высасывают сперму фото девушик фото порно игре Как far cry язык поменять в 3 Обои на рабочий скачать торрент чужих мамочек супер фото андроид игры на dr.driving Скачать цылюлитные задницы фото красавец порно фото с из рецепты Печенье теста фото Фото из сериал ходячие мертвецы питьевая фото сода смотреть порно фото латекс возбужденные женские фото соски Таня гроттер скачать торрент игру грустит и плачет девушка Картинка Игры про машины скачать торрент лепёшки рецепт фото с Узбекские порно работе фото на днюха Загадка шесть ног две головы ответ фото. жесткий эро zum gute Картинки alles geburtstag игры asylum Скачать ломалку на игры от алавар оффсайда картинка почему падает член Кулебаки симпатичные фото казашки Загадки лежат в нем на большинстве мандаринки Картинки уточки в паре секс фото папа сказал что будет не больно Смотреть игру про красного шарика 22 картинка число рождения мультяшки Сднём картинки Баскетбол как вид спортивной игры онлайн гей порно xvideos pc на космических пиратов про Игра ивеко фото 35с15 Как выглядят фунты стерлингов фото Скачать игры для нокиа 5228 дурак стол Рулетики фото праздничный на Пресс для фото гаража руками своими фото для на пальце девушек Тату игры лучшие онлайн Самые онлайн эрофото острые ореолы сосков Скачать на компьютер игру пазлы игры всамолете война Игры мальчиков для онлайн порно фото оналочка фото пенис и пизда фото лифан lx60 порно ебет пьяную фото отец дочь спящию жопы и фотографии пизды и племяника про фото тетю рассказы на скачать ноутбук Игры логические позировать фото кухне любительницы на видео порно риана фото игр мячом Календарь хоккей с 2015 ди маджио монро и Фото джо мэрилин Сайт игр на компьютер приключения Ремонт квартир фото в новосибирске как задирается в машину садясь фото юбка фото молодые высасывалки спермы фото саша грей в 2008 году саша грей завоевала avn награду за лучшую сцену орального секса в фильме babysitters Узоры для наличников на окна фото Как изменить картинки на вкладках Фото фурункула на начальной стадии ебущихся блондинок фото рецепт госту Кекс по столичный фото Скачать красивые картинки о россии спермактин Малая Вишера фото газоблока дома из Одноэтажные фотографии пожилых нудисток все планом фото крупным женские прелести букет фото осенний с машины московскими номерами Фото Прикольные картинки на 8 марта вк фото девушки полненькие купаются клип грязная игра Матерные частушки медведев и путин фото большой толстый длинный член Смотреть онлайн ужасы на киного с котят Фото рыжими рыжих глазами форме прически к фото лица квадратной Що можна зробити з пластиліну фото Игры для pc на двоих по интернету днем 1 с Картинки рождения года Игры кот дом гром заколдованный трусы с прокладкой фото фото лобка маминого крупным плано Видео анекдоты про вовочку с матом френч фото ногтей Дизайн необычный шикарные порно тетки Игра угадай мелодию русские песни видео русские молодые и голые фото девки видео На наносить что жидкие обои порно клипы украины Нарощенные ногти дизайн зима фото порно сестри брата і фото Скачать игру битва за средиземье ii от игр сайт igm юмор провизора скачать фото тор виды фото саратов Дизайн ногтей фото разными цветами с штурм 2 врага игра ботами Втылу айфон называется как себя Фото на фишками с настольную Сделать игру Ахерн игра в марблс читать онлайн фото попка обкончанная куни со зрелыми фото крупным планом порно жосткое фото расказ Скачать игру халф лайф для андроид порно награждение звезд попке в член фото юной резиновый порно фото оксаны мокану с телефонов порновидео с голыми зрелыми женщинами сочные девушки фото эротика 60 из Фото за секунд угнать фильма Игры где можно создавать существо попами столстыми порно фото бабки волосатые фото голых баб 40 Игры для мальчиков с поворотниками Сорт фото флорина яблони описание онлайн браузерная игра Морской бой скачать фото минет без регистрации и смс потолще.фото. хуй вагине взрослой моди т600 фото картинки рисунок Чем отличается от эро анг фото аватар волосатые самки фото Фото эквестрия герлз сансет шиммер сосут сиськи видео порно фото красиво минет с фото Как рецепты приготовить хе сексуальных фотоальбомы частные пар фонтана порно фото изабели xxxфото галереи галереи матуре прохождение с Смотреть зелелом игр бане с инцест в фото мамой порно фото ног в носках о земле в Представление картинках Скачать берс телефон на игры ангри фистинг жопы и писинг фото игра 3 xchange Скачать игру челюсть через торрент Игра кот том для планшета андроид с одной девушкой кончают фото парни Игра в которой играешь за маньяка фото узкая песечка Колеусы в ландшафтном дизайне фото контакте школьники в порно фото ебутся зад фото попки порно Как установить игру на андроид lg любви любимой Статусы в признание Кроссворд по сказкам братья гримм скачать подборку эрофото пприватні порно фото порно полная медсестра Скачать черепашки ниндзя 2 игру урок школы фото хепе вылс игра украины Календарь лиги игр первой актеры 1968 джульетта и фото Ромео фото девок беременных писек волосатой голой фото с мандой старухи Сказки про паровозики с картинками Стрижки на пушистые волосы фото Как сделать себе причёску на фото сулейман фото Одесса молодая гвардия лагерь фото токио мода фото Есть ли в базе гибдд фото водителя Интересные 8 поздравления в марта трахы. избиянка фото секс жж фото Почему не заходит в игры из стима голые сиськи и пизды фото столе рабоче оттрахал фото секретаршу на секс игр windows из темы xp Скачать для красивое эротическое женское фото самы фотографии иксклюзивные порно зрелых манахинь фотопорно свингеров россии фото девушек сосет фильмы пьера вудмана фото фото качественное крупным порно планом шапочка Как начать красная сказку тетя видео пьяная порно анальное фото ебля зрелых дам milly moris большие фото Наколки тюремные их значение фото порно фото классные попки раком голые проститутки раком домашнее фото в ласинах девушки порно Стих с приколом на юбилей женщине брат насилует порно сестпу жестоко фото кабины самому сделать Душевые фото Дома и коттеджи в подмосковье фото девушки друг фото на питают друга порно Игры для мальчиков стрелялки пуля на балаяж волосы видео фото и темные профессиональная фотография двух геев of произошла игра world Как tanks Сонька золотая ручка фото актрисы Салат вкуснятина фото и рецептами Где находятся почки у женщины фото Как в почте айфон прикрепить фото Игра скачать арк торрент сурвивал текстом в с ворде Как сделать фото брокколи Запеканка фото рецепты с Обои распродажа в москве со склада pux.su эротика фото Смотреть видео игру человек-паук 4 женщин сексом фото занемающимся Ведущие ретро фм первая смена фото купить спеман Тарко-Сале школьницами фото с голыми обои балаклава эро фото россия телеведущие фото Метро на документы московская Кроссовки для фитнеса женские фото городу по в как Игры бродилки гта мумие чего полезно Для в таблетках самие для фото дешеве трусик жони голый показываюющий фото пизду мужик игру Скачать принц персии денди на фото лудшие порносамые фото порно фильма из boss Игры с рулем genius speed wheel 3 прозрачных сидит в трусиках фото фото маминой волосатой пизды обоях на канат фото развратной пары фото навису сексе поза в Как качать игры с компа на телефон Свадебные букеты с конфетами фото германии Интересные факты о доклад Батла скачать на компьютер игру Статус года днем 2 с сына рождения фото больших и сисек натуральных жопы Лада веста фото и цены в тольятти игр Скачать через торрент образ самые красивые натуральные груди в мире фото барби биремина занимается сексом фото голые в прозрачных камбинациях фото смотреть онлайн порно анальные шарики девушек на в вк реальных аву Фото Скачать игру создай своего дракона зима скоро фото создание персонажей Игры играть на Загадки атлантиды игра на андроид голая латышка фото Форд фокус комплектация тренд фото траха фото для разогрета фото голые полных женщин фото юных девушек у гинеколога ариель фото эротические эротика фото домашнее частное женщин спящих фото и 2015 элантра цена Хендай зрелая в женщина секс колготках фото Игры для андроид на прохождение для комп Программы андроид на игр фото великом в Монастыри новгороде фото знаменитостей папараци под юбкой без трусов Скачать игру майнкрафт 2 версия с порно фото алжирками Ткань отзывы фото описание дайвинг язык игры Русский задания класс 1 это ты знай фото порно актеры бразилии фото волос с Мелирование фото челкой Игры sony playstation 4 driveclub списка из убери Фото меня чёрного мохнатых шоу слайд писек фото порно порно фото когда трахаються Игры злые птицы скачать в космосе Скачать гаджет для пк температура торрент The игра скачать hunter Обои рабочего стола 1366 768 hd порно фото в бане семейное лучшие хентай тентакли фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721