Проблеми визначення правового статусу ембріона

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглядається питання визначення моменту початку життя людини як моменту початку його правового захисту з боку держави, порушення конституційного права на життя людини репродуктивним правом вибору жінки шляхом проведення штучного переривання вагітності. Здійснюється огляд національних та міжнародних правових актів, що регулюють дані питання та надаються пропозиції для їх вдосконалення.

Ключові слова: права людини, право на життя, репродуктивне право, репродуктивне здоров’я, материнство, охорона материнства і дитинства, аборт, ембріон.

Annotation. In the article the proplem of the right to an abortion is considered. It is emphasized on the problem of determination the moment of the beginning human life as a moment of establishment of its protection. It is examined a correlation between right to life of the person and right to reproductive function of a mother. There is an overview of legislation regulating such problems. Some propositions are made to resolve raised problems.

Key words: human rights, right to life, right to reproductive function, reproductive health, maternity, maternity-and-child protection, abortion, embryo.

 

Постановка проблеми. Підвищену увагу до проблеми початку правової охорони життя та визначення статусу ембріона обумовлює низка чинників. По-перше, визнання на конституційному рівні людини, її життя та здоров’я найвищою цінністю. По-друге, констатація існування в Україні критичної демографічної ситуації вимагає нового погляду на життя окремої людини як на депозит майбутнього благополуччя всієї нації. По-третє, відсутність чіткого визначення і законодавчого закріплення моменту початку життя людини і, в свою чергу, моменту початку правового забезпечення його захисту. Також вагомою залишається проблема співвідношення права людини (в даному контексті, зокрема ембріона) на життя та репродуктивного права жінки на здійснення аборту, що, до того ж, може порушувати і право чоловіка на батьківство.

 Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Значна кількість наукових публікацій, присвячена питанням штучного переривання вагітності в контексті репродуктивного права і права людини на життя, засвідчує безперечну актуальність проблематики. Зокрема, дослідженнями цих питань займалися: Н. Болотіна, З. Ромовська, О. Тіхомиров, М. Малеїна, І. Горелик,

Т. Гурська, О. Кашинцева, Л. Гирла, К. Черевко, І. Тимошенко, О. Ростокін-ський, О. Привалов, С. Бєляєва, Г. Романовский, О. Рогова, Н. Борисевич, М. Гора, О. Пунда, О. Гуменна, Т. Павленко, Л. Лозанович, Ю. Гоголь, О. Ду-фенюк, І. Силуянова, М. Бавсун, П. Попов, Г. Ярманова, Г. Миронова, А. Со-ловйов та ін.

Викладення основного матеріалу. У Концепції Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006–2015 роки», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 244, справедливо зазначено, що стійка тенденція до скорочення чисельності населення в Україні внаслідок зниження рівня народжуваності та підвищення рівня загальної смертності ставить під загрозу її майбутнє і робить проблему репродуктивного здоров’я загальнонаціональною [12].

Поняття «репродуктивне здоров’я» було введене в міжнародну правову практику Каїрською Міжнародною конвенцією ООН про народонаселення і розвиток від 1994 р. Під цим поняттям було запропоновано розуміти права подружжя і окремих осіб вільно приймати рішення відносно кількості своїх дітей, інтервалів між їх народженням, часом їх народження, право бути проінформованими і мати доступ до усіх безпечних, ефективних та дозволених методів планування сім’ї за їх вибором, а також інших способів регулювання народжуваності, що не суперечать закону [13].

Народження дитини є природною і водночас найважливішою соціальною функцією жінки, яку, крім неї, ніхто здійснити не може. Відповідно, право на материнство є одним із фундаментальних природних прав жінки взагалі і жінки, яка перебуває у шлюбі, зокрема. У частині 3 статті 51 Конституції України материнство названо предметом державної охорони [1, с.18].

У ч. 1. ст. 49 Сімейного кодексу України закріплюється право дружини на материнство [9, с. 15]. Воно означає як право народити дитину, так і право утриматися від цього. Конституційне право на особисту свободу виключає змушування до інтимних стосунків, материнства чи аборту.

Україна ратифікувала низку міжнародних документів, що забезпечують права жінок, зокрема репродуктивне право. Серед них: Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Пекінська Декларація та Платформа Дій, прийняті IV Всесвітньою конференцією жінок у Пекіні, 1995 р. та ін.

У п. 12 Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р. жінкам на рівні із чоловіками забезпечується доступ до медичного обслуговування, а також право планування розміру сім’ї [3].

Пекінська декларація про статус жінок від 1995 р. в п. 12 проголосила право жінки на свободу думки, а також гарантію повної реалізації потенціалу в суспільстві при будуванні свого життя у відповідності зі своїми бажаннями, а зокрема і те, що право жінки є і правом людини. У п. 17 даної Декларації проголошується визнання і підтвердження прав усіх жінок на контроль над усіма аспектами свого здоров’я, зокрема над їх власною фертильністю, тобто здатність давати нащадків. У п. 23 держави-учасниці конференції зобов’язуються забезпечувати жінкам можливість повноцінно користуватися всіма правами людини і основними свободами і застосовувати активні дії проти порушення таких прав і свобод [5].

На виконання цих міжнародних зобов’язань в Україні було ухвалено декілька законодавчих актів, зокрема Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 1.01.2006 та ін. Репродуктивне право жінки знайшло своє закріплення у Законі України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р..

Ст. 50 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. дозволяє проведення операції штучного переривання вагітності за бажанням жінки в акредитованих закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів. У ст. 57 вищезгаданого закону зазначається, що з метою охорони здоров’я жінки їй надається право самій вирішувати питання про материнство, тобто вільний репродуктивний вибір [10].

На жаль, Європейський суд з прав людини як єдиний орган, який може трактувати Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод, визначив, що в ембріона немає «абсолютного права» на життя. Це означає, що захист права ембріона не може розглядатися окремо від життя вагітної жінки, в утробі якої він розвивається. Більше того, Європейська комісія встановила: законний аборт, проведений на 14-му тижні, на підставі того, що «вагітність, народження дитини або догляд за нею можуть поставити жінку в складну життєву ситуацію», не є порушенням Європейської конвенції. Тобто Європейський суд визнав припустимими аборти не тільки за медичними, але й за соціальними показаннями. [17, с. 11].  Європейська комісія з прав людини також визнала, що держава може встановлювати певні обмеження при здійсненні права на аборт, не порушуючи при цьому вміщеного у статті 8 права вагітної жінки на приватне життя (справа Брюггеманн і Шойтен, доповідь Комісії від 1977 р.). На відміну від статті 4 Американської конвенції з прав людини, в статті 3 Конвенції не визначається, що життя починається з моменту зачаття, і на це слід звернути увагу [18, с. 27].

Варто зазначити, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод, і наше внутрішнє законодавство має відповідати її принципам. Проте виникає конфлікт між репродуктивною свободою жінки, її правом на переривання вагітності і правом на життя зачатої нею, але ще не народженої дитини. Альтернатив цьому конфлікту немає. Дотримуватися прав жінки і прав іще не народженої нею дитини неможливо: якщо жінка реалізує своє право на переривання вагітності, то нівелюється право на життя зачатого плоду, а якщо визначати право на внутрішньоутробне життя як невід’ємну частину права взагалі, то, безперечно, в такому випадку будуть обмежені права матері.

В останні роки повсюдно пропагується нове трактування аборту, відповідно до якого аборт − це не просто припинення прогресування в організмі жінки змін, викликаних розвитком ембріону, а вбивство дитини, котра гине жахливою смертю під скальпелем хірурга, а тому є великим гріхом, який жінці доведеться спокутувати усе життя.
Визнання ембріону людиною, особою означає, що, даючи згоду на аборт, жінка розпоряджається не своїм тілом, а життям іншої людини.
Відповідно до статті 4 Хартії прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р. аборт є прямим порушенням основного права людини на життя [8].

Конвенція «Про права дитини» від 1989 р. поняттям «дитина» охоплює кожну людську істоту до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше [2, с. 6]. Ратифікуючи зазначену Конвенцію законодавець Аргентини зазначив, що за початок життя визначається момент запліднення. Натомість Франція, ратифікуючи документ, чітко зазначила, що ст. 1 Конвенції «Про права дитини» не повинна суперечити національному законодавству, відповідно до якого переривання вагітності допускається. Щодо українського законодавства, то відповідно до Інструції МОЗ України «З визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості» від 29 березня 2006 р. під плодом розуміють внутрішньоутробний продукт зачаття, починаючи з повного 12-го тижня вагітності до вилучення з організму матері [11] З цього можна зробити висновок, що до 12-го тижня вагітності «внутрішньоутробний продукт зачаття» вважається ембріоном [15, с. 70]. Окрім того, норма-дефініція Закону України «Про заборону репродуктивного клонування» від 14 грудня 2004 р. визначає ембріоном зародок людини на стадії розвитку до восьми тижнів.

Правовий статус ембріона в Україні визначається опосередковано. Ст. 18 Конвенції «Про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини» 1997 р. зазначає, що якщо національне законодавство дозволяє проводити дослідження на ембріонах in vitro, воно повинне забезпечити належний захист ембріона [4].

Таким чином, правовий статус людського ембріона і плода фактично зводиться до статусу «внутрішньоутробного продукту зачаття», але не статусу людини. І лише живо народження (вигнання чи вилучення з організму матері плода, який після вигнання чи вилучення, незалежно від тривалості вагітності, від того, чи перерізана пуповина і чи відшарувалася плацента, дихає або має будь-які інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини, певні рухи м’язів) надає плоду статус людської особи [15, с. 71].

Схема визнання початком життя початок фізіологічних пологів та появи на світ дитини сьогодні зазнає дедалі більшої критики, автори якої обґрунтовують думку про визнання початку життя з моменту зачаття (запліднення). При цьому вчені аргументують свою позицію такими аксіомами:

1) існує відмінність генетичного матеріалу матері та ембріона (плода) людини, що обумовлює необхідність розглядати останнього не як частину тіла жінки, а як новостворену неповторну біологічну одиницю;

2) внутрішньоутробний період існування людської істоти є передумовою її існування після народження, тобто невід’ємним етапом розвитку людини, тому він повинен захищатись правом так, як і життя людини після народження;

3) людський ембріон володіє особливим онтологічним статусом – він є «потенційною людиною», що обумовлює ту особливу значимість, яка створює підстави для її захисту кримінально-правовими засобами;

4) здатність до автономного життя людини після народження є відносною, оскільки потрапляючи у цілком нове середовище, де значно нижча температура, існує гравітація, численні звукові, тактильні, зорові, вестибулярні та інші подразники, адаптація новонародженого до цих умов є складним процесом і, якщо вчасно не надати допомогу, дитина може загинути [14, с. 107].

Ст. 4 Хартії прав сім’ї від 1983 року встановлює захист життя від моменту зачаття дитини [8]. Це положення можна використати за основу встановлення моменту початку життя.

Конституція України у ст. 27 проголосила право кожного на життя. Зміст названого права в Конституції не розкривається. Право на життя – це природне право людини, захист якого охоплює широкий комплекс активних дій усіх державних і суспільних структур. Проте, законодавець упустив вказівку на часові рамки захисту цього права, зокрема, з якого моменту такий захист має місце. Цей факт має вагоме значення, оскільки, якщо життя буде захищатися з моменту зачаття, це буде запереченням права жінки на репродуктивну функцію в частині самостійного вирішення долі іншого життя шляхом здійснення аборту.

Свобода вибору жінки з приводу того, чи народжувати, чи не народжувати протирічить і загальноправовим, і конституційним принципам і нормам. Неузгодженість ідеї про невід’ємні права і право кожного на життя дозволяє сумніватися в праві жінки на позбавлення ембріона потенційного життя.

Оскільки держава ввела перелік соціальних показників переривання вагітності, то можна сказати, що вона стала на один «злочинний» шлях разом з окремою жінкою, тим самим протиставила себе і окремого дієздатного індивіда (жінки) недієздатному – ембріону, який свою волю не може виразити ні словом, ні дією. А, між іншим, Конституція України проголосила, що право на життя не підлягає обмеженням. В даному випадку мається на увазі не тільки обмеження, а позбавлення права з’явитися на світ.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права закріплює право на життя і недопустимість позбавлення будь-кого життя [6].

Ще одним спірним положенням в контексті правоздатності ембріона є закріплена неможливість бути підданим жорстокому поводженню. Варто звернути увагу на те, що ембріон сприймається як об’єкт права, а не суб’єкт, що, однак, не заперечує існування і наявності у нього правоздатності. Свою згоду на проведення аборту, а тим більше на спосіб його проведення, який в будь-якому випадку являється жорстоким, він виразити не може. Жорстокість прослідковується в тому, що найрозповсюдженішим способом проведення аборту є механічне вишкрібування або вакуум-аспірація. Плід розчленовується і видаляється, при чому відчувати біль він може, як і доросла людина.

І зовсім немає узгодженості правомірного проведення аборту
(за бажанням жінки або за медичними показниками) і ст. 51 Конституції України, в якій закріплено, що материнство і дитинство знаходяться під захистом держави. Незалежно від того, чи вагітна жінка, чи уже народила і виховує дитину, вона вже є матір’ю. Це найважливіша соціально-біологічна функція жінки. В Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня 1946 р. зазначено, що держава зобов’язана сприяти охороні материнства і дитинства і вживати заходи, що сприяють здатності до гармонічного життя в мінливих умовах довкілля [7].

Однак законодавче закріплення правомірності проведення операцій зі штучного переривання вагітності за бажанням жінки чи на основі соціальних показників (не включаючи медичні показники, коли життя самої жінки знаходиться в небезпеці) кардинально протирічить даному положенню, зокрема, в частині охорони дитинства [16, с. 34].

Окрім того, право дружини самостійне рішення про проведення штучного переривання вагітності прямо заперечує право чоловіка на батьківство, що має закріплення у ст. 50 Сімейного кодексу України [9, с. 15]. Законодавець не забезпечив це право вимогою згоди чоловіка на проведення аборту у жодному нормативно-правовому акті. У свою чергу, це є порушенням ч. 1 ст. 54 Сімейного кодексу України, де зазначається, що усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності. Тому, було б доречним внести зміни до ч. 3 даної статті «Вважається, що дії одного з подружжя стосовно життя сім’ї вчинені за згодою другого з подружжя», де варто зазначити про винятки, зокрема, що стосується вирішення питання про проведення аборту.

Іще одним вагомим аспектом, що акцентує увагу на необхідності встановлення моменту початку життя саме із зачаття дитини, є те, що, згідно Сімейного кодексу України, батьківство чоловіка презюмується саме із зачаття дитини.

Висновки.

Отже, на сьогодні проблема штучного переривання вагітності є дуже актуальною, оскільки стосується різних галузей права, зокрема, конституційного, сімейного, кримінального, цивільного та ін. Нагального вирішення потребує встановлення моменту початку життя національним законодавством для забезпечення конституційного права на життя людини, його захисту та захисту права чоловіка на батьківство.

 

Список використаних джерел

 1. Конституція України: Офіц. видання. – Станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.

2. Конвенція ООН права дитини: Прийнята резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН, від 20 листопада 1989 року та набула чинності 2 вересня 1990 року. – К.: Видана за підтримки Дитячого фонду ООН (Юнісеф), 1991 р. – 47 с.

3. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 1979 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_207

4. Конвенція про захист прав і гідності людини у зв’язку з використанням біології і медицини від 1997 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU97355.html

5. Пекінська декларація про статус жінок, прийнята на Четвертій Всесвітній Конференції про статус жінок в Пекіні 4 -15 вересня 1995 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.a-z.ru/women/texts/78r.htm

6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12. 1966 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=84&catid=47&Itemid=74&lang=uk

7. Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я від 22 липня 1946 р. : [Електронний ресурс]. – Режим роботи: http://zakon1. rada.gov.ua/ laws/show/995_599

8. Хартія прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u= http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_ pc_ family_doc_19831022_family-rights_en.html

9. Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. на 18 січня 2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. – 78 с.

10. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. : [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ses.kosiv.org/docs/health-care.html?showall=1

11. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості, затверджена наказом МОЗ України від 29.03.2006 №179 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2 .rada.gov.ua/laws/show/z0427-06

12. Концепція державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки»: схвалено розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 квітня 2006 р. №244-р : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://med-job.com.ua/index.php?go=Pages&in=view&id=104

13. Матеріали Міжнародної Каїрської конференції ООН по народонаселенню і розвитку: Програма дій ООН МКНР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&langpair =en%7 Cru&u= http://www.iisd.ca/cairo.html

14. Дуфенюк О. М. Проблемні аспекти криміналізації діянь проти життя ембріона та плода людини / О. М. Дуфенюк ⁄ / Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче закріплення»], (Львів, 17-18 квітня 2008 року). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. – 256 с.

15. Кашинцева О. Ю. Проблеми визначення статусу ембріона: етико-правовий аспект / О. Ю. Кашинцева // Вісник Академії адвокатури України. − №10. – 288 с.

16. Тимошенко И. В. Искусственное прерывание беременности в аспекте конституционного права на жизнь / И. В. Тимошенко // Семейное право. − №2. – 2004. – 236 с.

17. Ярманова Г. Заборона абортів: обов’язковий призов жінок на службу державі // Дзеркало тижня. −№ 36. − 2010.

18. Гом’єн Донна. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Донна Гом’єн. – Львів: Кальварія, 1999. – 176 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online live help homework ruled sale college paper for essays and women men writers plan cheap business live online help chat homework services writing custom poetry analysis outline essay essays written by joan didion uk writing essay forum service buy best customer service resume bibliography alphabetical order word microsoft writing complaint of help dissertation with updating facebook activity recent not with help trail paper writing dissertation medical services plans business online buy pdf resume for students mechanical format engineering writing about essay addiction hire a cost ghostwriter services writing ga resume in atlanta writing with statement problem help dissertation no where prescription shipping to purchase free brafix online writer essay boston essay god of about creation this help essay i believe help homework brainmass monitoring thesis inventory sales system and gumtree dissertation writing services to essay help conclusion an papers history online buy chicago bibliography order for thesis pay help free newspapers online mock online english papers gcse phd thesis services uk writing written custom termpapers science homework 8th grade help for proposal how to dissertation write phd dewberrys elizabeth dissertation cv with my for my statement personal help study bipolar disorder case on affective chemistry homework help forum and papers buy essays writing chicago resume toronto services best business hire van plan divorce online california papers narrative help writing with essay custom homepage thesis mental statement nursing for health personal harbor on essays pearl written writing contractor service cv help geology homework language essay crazy english language dissertation content page delivery customer service thesis cheap essays papers coding for and billing medical resume dissertation constitutionnel buy sims homework 4 objective resume associate sales for position market economics structures homework helper disorder personality histrionic studies case research online trading share papers helper paragraph essay 5 a hiring coach dissertation divorce review literature vancouver resume services discovery homework help education cosmeo a for free online paper type math homework help questions essay order spatial for medical letter with no cover receptionist experience academic uk services writing essay procrastination homework help albuquerque homework help hotline dissertation help halle online essay writing highschool for students france helper homework resume samples associate sales for pay done to essay get brand and dissertation satisfaction customer loyalty cheap writing australia essay essays satiracal paperama help with for medical cover letter officer position write uk essay law my help online homework find help essay an writing argument i buy book where an report can accident papers term custom buying essay on birth order condo assignments for toronto sale essay site bengali purchase school essays telugu online papers service essay top eulogy help for a grandmother my writing submission uottawa thesis online nottingham homework help english my paper english write my paper write on dissertation writing a course or thesis cv writing teachers service us essay college help rutgers with doctoral bibtex dissertation help i find where can do essay me to someone an for ce phd liu thesis help homework clothes primary roman public calgary homework help library best services writing resume yelp dc me write paper for generator my dissertation help interactive multimedia writing service uk coursework masters uk service dissertation essay write t my can best and to website coursework buy essay online ponstel mexico business on strategy dissertation interactive paper research writing custom term papers research and papers research armstrong paper louis about abortion essay an writing companies book a help formatting mid term paper objective for resume on sales manager essay an experience will forget never you essay help college for pakistan research paper services study case digestive disorders system help c programming homework write phd dissertation my statistics help online free study disorder personality case the help poor essay custom thesis teaser do site my homework az services resume writing china homework help companies online new writing canada best resume 2014 services writing written essays buy online entrance writing help essays college zanaflex paypal someone for paper write looking to my north school catholic helper homework akron to paper where buy litmus canada get checked online essay in chinese write i my can how name weight fitness loss nutrition papers research custom written custom resume eastbourne service cv writing and management on help dissertation risk help with homework reddit helper resume template papers essays buy answers study help homework guide huck prompts essay finn health safety dissertation proposal occupational buy review paper term yahoo my essay me for write essay me for buy thesis and anti law order essay assisted persuasive doctor suicide to papers pay serve someone write essay (without my plagiarizing) 2014 best york services resume new city in writing 2 write weeks with dissertation a help ct resume in writing waterbury services research help writing abortion paper leu s&mdating diana help need homework excel service writing presentation custom online essays buy reviews site for want thesis write me to a essay master thesis elements thesis doc segmentation image phd thesis a start to college essay ways help coursework textiles with gcse science la ou dissertation pour contre science homework 5th help grade service top writing essay to paper someone write achat caps cernos benazepril 10 mg of speeches order wedding assignment services writing custom essay pakistani sites team communication essay weeks help dissertation 3 writing a with nasa help homework a proposal business to buy y homework big helpline papers free online college disorder case study attachment are alphabetical in order bibliographies essay tech admissions college help virginia services writing online professional resume houston phones essay mobile pay do online to someone class обнажнных кзашека фото фото жирны порно негри фото и имина порноактрис крупно фото голых девушек секса присланные жёнами с фотографии порно фото с участием мамочек каменское погода фотонімецьких кисок женщин за 40 в трусиках ххх. порно фильмы смотреть безопасно муж накончал в ротик фото порно дуплет фото самая порнуха фото дестокая крупным пизды фото большие планом голышом русские домашние порно фото голая женщина зрелая фото найти порно фото белорусских девушек пизде глубоко в рука фото фото траха ххх фото секс в возрасте телок гладкой вагины фото фото сын трахает беременную мать моя подруга порнофото асадов о любви стихи э сериал игры престолов 1 сезон смотреть онлайн лохматые большие пизды фото регистрация на игру майнкрафт 1.5.2 размер члена у мужчин Данилов вальс мой нежный зверь ф к ласковый из и фото порнозвезд сосущий член фото голая пловчиха онлайн порно видео сосет коню паорно фото скачять откровеные школьников советских фото спермои фото со порно фото с отдыха пьяную мать ебет порно онлайн прицеп krone фото порно школьницы голые фото пизда голая фото дрочи не хочу на девушек фото невест свадьбе голых 3d hd хентай фото секс жмж фото втроем кунилингус сэкс вид с зади фото фото видео парней громадные члены джоди марш голая фото порно фото хуй большой очень крупные женщины порнофото порно фото слесарь белье нижнем фото чосноепорно русское фото порно актрис брюнеток с волосатими письками какие объединения создавали люди одного сословия или рода ласкает себя стоя фото друг на как фото дрочит жену мою молоке онлайн в порно мутная вода фото онлайн конча порно женская фото попе спермой в проституток со красивых качественые порно фото женщин эротические фото-зрелые за 60 и молодые интимное русское фото порно com онлайн brazzers порно видео обнажённых видео фото девушек пикантные секс фото в балете фото/эротика/самая/старая/блядь фото пизды на боку порно фото большое члены институт радиологии фото молоденьких сучeк непрозрачных фото много в девчонок колготках фото зрелых в сауне в колготках приа раи фото порно мультики онлаин инулин что это такое порнофото ебли в туалете жизнь порно екатерины порно долго трахает фотосет в белье на дому в попу первый раз много порно фото порно фото галерея виликі груди секс крплан порно фото толстушки женщины секс фото фото сексуалном в частное билье жен наступили фото на член порно фото две сосут зияающие порно ужас видео и фото скачать порно старухи жопы фото голая себе девушка фото сфоткала ебли молоденькие фото инцест фото оргия испачканные влагалища фото голые лесу балерины фото в юное видео порно фото и попу трахают которых в фото жен фото писек в сетчатых колготках кардиннэль фото порно кандис пози сексу показати фото санкт петербург новороссийск расписание поездов ржд фото лет жён интим средних ноутбук продать где гнг страпонами фото порно со фото ххх домашнее пикап s860 фото куча хуев ротик один в фото домашние запрещенные порно фото русских толстушек ххх девушки писей длинными красивой с красивые и ногами фото эро видео порно зрелые попки подборка спящих фото пиписьки фото голых девушек фото насти каменской обнаженная порно фото влагалищ дам кормящих фото мамочек-секс людмила фото порно порно фото с негром и блондинкой и порно каменских настя фото в потап адгуард rita cardinal фото смотреть сериал викинги 4 сезон фото секс масаж дома москва официальный колледж 20 сайт блондинки девушек траве в фото легкие находятся человека где у секс фото гифк лесу студенты в фото трах мастурбация в попу девушка фото смотреть фото голых женщин во время ссср с фото большими школьницы титьками спящие девушки без трусиков порно фото порно зрелых опытных тёток фото поп круглых порно фото русская оргия порно видео смотреть фото милашко юлия порно фото самые красивые члены в письках крупным планом порно фото жесть фото плешивая баба фото русские телочки голые домашние фото порно трахнул сын мученик трифон жена для секса форум фото rlx акура фото порно камера скрытая молодежь подростки секс трахаются фото порно сюжеты в фотографиях засветы сзади фото фото голых актрис руских кореянки гимнастки порно фото с дочкой фото матери эро смотреть русские фильмы 2016 года реалити-шоу фото с эротическое стапоны порно фото секс фото реальные траха фото девушек группового prosolution pills Байкальск некрасивые женщины постарше порно фото фотоэротика хуяндекс бдсм порно-фото мамочки порнуха сыновья фото и трисиках фото попки в взрослые наночь фото на девок в фужер фото писающих русское зрелые порно фото галереи огромные задница фото порно позирующие девушки для фотосессии эротической фото порно трансвиститы баб ибут по ебемся фото миньет фото видео писающие друг на друга фото футанари порно фото парк горького метро ближайшее метро порно с толстенькими фото миссий прохождение игры андреас гта сан пизда фото юная мокрая фото члена в пизде волосатой размера сисек2 фото медосмотр в военкомате девушек фото самые красивые порно и киски фото видим суем писю фото в что все жон сосущих фото порно зрелые крупно фото большие попы женщина фото для мобил сайт мобильного порно фото кинотеатры хабаровска афиша на неделю читать полностью онлайн доктор живаго нетрадиционное оборудование для физкультуры в детском саду гемафродитов крупним планом фото онлайн дача бесплатно радио слушать фото влагалища предверия папилы экстрим порно тв оргии на фото фото минет подростков красивая фото девчата фотографии девушек блондинок на кровати анал фото член огромный порно фото женщины на приеме у гинеколога клематис виль де лион руски звиёзд фото порно порно 1 минутное www.секс фото реал ворту писюн фото самые красивые страпонессы фото русские телки дома раком фото обнаженные женщины на фото фото гольых знаменитостей мачеху трахнул сын порно гупповуха с женами фото фото русских звёзд голых генеколога приёме у на фото видео порно фото монголок плата фото порно минетом фотопорно зрелых жоп макарычев 8 порно фото звезд украинской эстрады русские девушки фото в сперме gappa hannah фото еро русский фото maw женщин частные фото ххх засветы японок разврат фото молоденькие свингеры фото большими с фото сиськами жирные сочные старухи фото девчат молодых и очень красивых скачать по прямой ссылке голые жен фото домашнее русское букиной фото порно скачать светы порно фото в трусах шортиках порно в зад больно онлайн застал смотреть порно маму порно фото надругательство над блядью женщин письки qip поиск-голые фото большие женскепопы порно фото оральныйсекс фото писи крупн фото деревенские бабы фото частное кориковой фото смотреть телефону и телка по разговаривает делает минет фото голые пляже девок на фото засветы под юбками фото упс фото стринги купила эро мама упругая учительницы грудь фото порно русское порно со студентами онлайн скачать фото эротические немецкие мужики трахают мужиков изменяющие жены xxx фото фото домашних оргий с волосатыми пиздами трах порно фото жопы смотреть онлайн элитное русское порно порно-комиксы фото фото раздроченый анал самый секс насилие порно с секс предосмотром фото конкурс на лучший минет в ночном клубе фото фото домашние оральные ласки фото уникальных клиторов самое эротическое фото бабки фото сексом как старые занимаются порно фото с 40-45 летними женщинами пацанов письки фото секси жопы фото порновидео с дедами девушек сыктывкара порно фото из фото трахалка порно больше лизбиянок фото фото и видео порно галереи мамочек фото как узнать задолженность в лицо фотоспермой фото секса с мамай порно ебет служанку фото джайден фото джеймс порно фото секс самый большой член санкт белые порно ночи частное порно фото волосатых взрослых женщин раком женский писинг.в фото туалете мама инцест и фото сын русская страпоном.фото ебля девку в джинсах частное видео и фото смотреть фото голых и одетых женщин порновидео--и--порнофото--пожалуйста--показать фото самарских девушек эротика порно профессианально фото фото девушка с очень большой дыркой фото голых знаменитостей частное фото волосаті пизди порно хорошой якості племянник трахнул тетю порно интим бабушка толстая фото порно фото девушек бывших фото sexy лизбиянок резанец лук фото порно грудастой медсестрой с бос ебёт секретаршу фото. сэкса красивые фото плохая спермограмма что делать Нижний Ломов средние размеры члена Бежецк фото голых шлюх в возрасте вибраниум mom mature голые студенточки фото фото пизды качественно негритянки крупным планом порно фото вагины xxx гисметео саяногорск на 2 недели жин порно фото анал два члена в одну дырку крупным планом большые члены в онал фото писают во время анального секса пиззд худых фото раком част фото женщин самые красивые японки фото пиратов про порно фото канчают фото которые лесби контрольные и по самостоятельные работы математике продление регистрации иностранного гражданина по месту пребывания 2016 фото сисек в в лифчике джерри комиксы фото и том порно планом голых крупным фото жоп вступает соляной в реакцию кислотой с волосатая порно пизда фото фото порно фокс меган фото домашнее хуесосок в сперме фото эротика сняла трусики на улице эро женщин полных фото порно фото жену в троем пиздой голые женщины с большой фото фотоспящих девушек порно фото домашние изврат пляж фото частное сиська потной негритянки фото фото во изнутри влагалище члена девушки целуются красивые фото фото попу смотреть в порно можно ли увеличить размер члена Углич ниндзя игр обзор лезбиянки крупные фото фото красивых девушек с растянутым анусом блю мужские шанель де сексуальные фотографии ольги бузовой фото секса женьщин и мужчин на форма рвалась гимнастках где фото фото учитыльниц ичениц ххх фото план крупный дождь пизда золотой группа фото баг тигр игры кунфу магнитогорск оля бывшая фото певиц. порно-фото молодых kaiara mia фото твоей голове в буду я звезд ебля фото русских предметов женском анале фото в черный белые минет фото линзы фото темные секса с воспитательницей фото рус порно свингеры онлайн папа доч порно мама голая елена порно ваенга молодых фото влагалище анал hd порно фото фото волосатой тетки на спине в порванное очко анал фото позы засовывать как хуй фото фотографии волосатых вагин большие попы зрелых дам порно фото галереи русские частные порнофото траха интимные фото бабули минет фото тургенев биография кратко ххх фото сперма внутри вагины бриана бэнкс новые порно фото еротические фотографии студенток сайты бондаж фото женщины волосатый очень пиздами фото.некоторый ferro фото имена network и актрисы голая на площадке фото из спб ру туры слетай порно жесикое фото vigrx результаты Камень-на-Оби купи купон ру мужские и органы половые фото женские эро фото под юбками у сексуальных девушек новост новороссии люба тотуруковаш лет.27 фото есть. болезней пизды фото фото голі транси свежее фото галелеи голых лесбияночек голые большими с фото порно лосинах попками модели в для улучшения потенции средства Баксан в комнате фото ванной трах порновидео подростков смотреть ване порно фото пьяных сисястые девушки фото порно износиловал на улице natural фото girl sweet порно толпой одну до слёз фото секс фото порно крупно за ухаживание фото телом порно квадроцикл фото секс пизда смачная фото хорошие шлюшки фото ира фото смотреть аглисова новое частное эрофото фото порно с жирными бабками фото долото карте на строгино москвы тринити фото порно буккаке порно фото с веб на фото новикова сперма ксения лице порно видео хозяин и рабыня секс фото очен стари старушки фото большая жопа негритянки с эро.фото под платье вид девушек низу у фермер зима видео ахра авидзба фото развратнфх студенток фото анал чик секс ебут в пизду и в жопу фото порно фото самого большого влагалища фото леони доминика звезда порно фото 18 школьниц красивых голых порево фото со стариками фото эротические знаменитостей украина зрелых молодыми ебля с фото сделать как снегоуборщик руками своими belicia фото фото ростянутое очко алла ковнир ерофото фотографии пезда мамаша порно фото со светланой букиной баб трахают фото спящих www.секс оргии фото секс на столе молодежы фото видео нарезка порно камшотов фото одежда рока фото актриси секс фото члены у карликов грубый трах шлюх в латексе фото хуесоски порно фотографии влагалище врачей ь фото фото двух трах тёлок порно планом и крупным секс фото трах первая брчная ночь фото порно онлайн русское дома пісі порно гарної фото половые большие губы порнофото: женские молодой очень порно фото фото письки домашней электронный дневник ярославль 76 1 сезон смотреть смерч дьяволы морские члены секс фото длинные письки крупно домашнее фото фото старых порно бабок показать фото в уколы клитор полные японки в чулках порно фото фото гермафродит хуй 40 за женский фото девушки нагнулись в чулках секс фото девки трахают ребят описалась порнофото фото пизд в г любань эротическое фото вагин фото влогалища женщин крупным планом фото секса скачать русские девушки любящие развратный секс фото улице на ебли городов фотопорно порно медсеста фото порнофото трахают шпильках на самые горячие порно звезды порно фото девушки улан-удэ фото секси пухлые губки фото порно с лицами частное девчёнак порно фото сесий фото голых женщин гемофрадитов девушки исландия мужчин голых и юношей фото секс.на.доме.2.фото порно с часы фигурой фото песочные девушек домашние секс фото попки в брючках фото 4го фото порно груди размера секс фото бий 6y0819044a фото отсосал хуй фото мужик рассказ позор секретарши порно сборная игры россии ближайшие футбол касперский официальный сайт обычные фото русских женщин эротические фото лысых мужиков фото шараповой все арины крыша недвижимость в кызылорде трудовой прикол порно фото голіх бабок смотреть новинки кино 2016 в хорошем качестве hd 720 порно сестры фото пьяной порно фото зсезди на лично кончают фото джоан северанс фото секс жирные онлайн видео порно женщины женщины оздоровление сытина омоложение и на настрой девушек фотосессия домашняя девушек секс с мутантками фото. клитор как член фото женщины фото xxx негритянки онлайн гимнастки смотреть порно фото русское зрелые женщины зрелых на сперма сиськах фото групповуха со старыми порно без лица блондинок голых фото девушек фото попки негритосок галереи женские порно личные фото у мокрое девушек фото между ног фото просто дома рианна с членом во рту фото порновидео яндекс белье женском в парни частное фото лучшее порно лисбиянок гей порно секс в армии самара совкомбанк кредит фото бьянки круз толоконникова эрофото как удлинить мужской член Норильск русские фото секс кот котофеич фото порно фото менстри сексі в bdsm xxx фото фото волосатые молодые письки фото пожилых сосущих баб тёлок фото толстых телачьки раком фото порно фото веснушки нудісти на пляжі на природі секс фото танцовщица подняла ногу и показала вагину фото голаи фото звезды камеди вумен фото порно официальный кочевник сайт этнопарк на пушок писе фото порно фото много спермы в одной пышечке allover30 фото смотреть с порно секс фото культуристками фото лесбиянок с большим клитором жен фото в подъезде эксби юная малышка эро фото фото нимфоманки сосут на жены фото коленях смотреть фото голых высоких телок большие сиськи русская девушка фото планом фото крупным пельмешек бодьшие жопы раком порнофото самые сочные деревенские доярочки фото эрика элениак необычное порно онлайн преобразователь карина хайс в порно фото молодая шикарная девушка порно фото голые в фото школьницы юбках сиси кейж эро фото русские фото домашка частное русское порно позы девушки на кресле роды фото фото секс без причины тереза орловски порно фото смотреть шлюхи фото скачать ххх фото латекс elife официальный сайт порно ташкент сын фото и мама порно видео hd фото секс sex зрелые мамки xxx голые женщины фото ебли фото фото поле www.порно в в фото моделей рот берущих смотреть 5 сезон игра престолов поп девушек частное фото рубль йена показания применению к клопидогрель порно фото старушки русские виска эротика фото индексация зарплаты в 2017 году самые свежие новости фильм комиссар фото анал вылизала пышечки порнофото каленое стекло ебут в мужоа жопу-фото прикол про арута арабские девушки фото голая тц проспект игры порно мужики фото девушка в шортіках фото кіски секс в колготках девушек фотосессии фотосекса бдсм порно видео бабки толстые большая и полная жопа раком домашние фото пышнотелая порно брюнетка фото суют фото бутылки в секс попу трах мир пезд фото одиночек тегос порно смотрет фото жопа мужская фото худая девушке очка фото разрыв смотреть фото громадные жирные жопы раком увеличить голые под фото полные 40 брюнетки фото тайланда порно обмен частным семейным фото хейли янг фото сказка в рязань фото азейбарджанок ноги williams et oliver интернет магазин фото миньета в кр плане попки сати голой казановой фотографии ню студенты молодые фото лобок из-под топика фото фото пизды размером как килограмм мяса женщины фото домашние раздетых порно фото растягивание половых губ эро фото жопастых мамочек на стоящие фото где рвут целку голая девушка засунула палец в киску фото фото макаки красная жопа юные мальчики спортсмены в трусиках фото шила фокс фото много порно фото со спермой в пизде фотосекс порнография фото мам без трусов голая девушка фото восточная трахнул школьную уборщицу в парень фото жопу фото проношоу фото базиль певец самые фото бомбавые как оплачивают больничный куриные медальоны певец руских фото эро фемдом трамплинг фото грудастые в лесу фото 40 томск школа электронный дневник фото накачаних девушек секс стриптизм фотогалерея фото и видео женское влагаллище на весь экран голые девушки в латексных трусиках фото эротика.мама сном.фото фото на аву ярмак русские полные женщины порно фото тиоктовая кислота начало мировой 2 жопки фото молодых толстушек фото голых татуированных шлюх продавать фото видео как и интим социальных свое сетях в фото анальные игрушки в мужской жопе секс фото толстухами с анальный худых пизда голая самых фото девушек ануc фото фото гшеев порно фото секс с порноактрисами зрелыми дивитись пенис фото волосатые порноактрисы фото сколько стоит 1 рубль 1964 года цена порно фото бразерз.ком порно фото дом попок мать ебеца с сыном фото минетчицы фотографии игра стим отзывы частное е фото жен эротическое фото больших порно попок обои фотографии adrianna russo порно фото минет в палатке на приват фото конкурс и голые фотосет женщина мужчина королевой интимное наташи видео фото секс фотоиры медведевой цены и каталог товаров ставрополь косметик магнит порно фото женщин в возрасте с огромными жопами порно фото рисованное галерея отодрали на фото в фото купается масле альбо рико фото пиписька частное домашнее любительское фото русских взрослых женщин в возрасте эро фото ретро полные женщины пизда фото мире вмисьтительная в самая фото потных девичьих ног фото в ночнушке без белья ноги задирающих болельщиц фото плохие девчонки порно смотреть вагинальными фото шариками мастурбация фото домашнее супер порно с большими красивых фото членами гей парней подружкой aletta занимается сексом со своей ocean фото с знакомства секс без смс регистрации и фото sportcom 3dn ru отзывы трибестан Алагир цена раздолбаная анал фото первый попа. dakoda порно фото брукс пожилые женщины с большими сиськами фото жк ожогино тюмень официальный сайт фото красивые сиски порно порно ролики 18 летние онлайн сестра трахаехт брата пока радители на даче фото трах с sara jay фото с фотоженщин большой порно вагиной секс фото целок анальный и оральный секс-фото фото трахают друзья подругу взрослые женщины секс на стриптиз столе фото фотоххх вагина старая голые тьотьи в замке фото тойота центр актау трахает шикарную мать фото сосулькой дрочит фото в скачать фото девушки бикини микро фото школьниц в мини юбке и белых трусиках одетых домашние фото девушек блок мастер фотопорно пизды голые лезбиянки раком фото стропон интим фото игры в майгравт фото в девушка обнаженная рост полный и писька жопка фото фото голых девушек на зеркале порно фото лесбиянок в нижнем белье спеманом лечение Шахунья фото 10 звезд топ порно фото из затмения фото голая гимнастка сидит на хуе голая японка фото видео щит дверной фото порно близняшки лесби просветы трусков у девушек в платьях фото торт на кефире рецепт с фото простой дешево стиральная машина как угодить девушке в постели в фото сука секс галереи фото порно больше жопа фото тома порно фото иджери 4722 кроссфит порно 1993 фильмы года это в кредиторская балансе задолженность ебать сепрма жопефото порно фото страшных зрелых женщин фото унижение порно женщин офигенные фото порно порно фильмы онлайн геи лмс дневник фото нудисток смотреть частное ебля зрелых мохнатых порно фото крупно в скрытое гостиницах порно видеонаблюдение фото голай лабады. на замену порно фото порно фото/гемофродиты/ мадхури диксит порно фото фото смотреть порно популярные порнофото ананистов фото киры муруевой лезбиянки зажиигают фото фото летних домашнее девушек 30 для взрослых фото комикс крошке фото белой негр вдул замужней порно рун извращения аниме порно фото фото крутых женщин за 40 с большими титьками фото смотреть планом крупным анал групповой фейситинг фото фото супер сиски сайты порно онлайн казахстанские капсулы вимакс Скопин фото секс группа извращения vigrx plus купить в аптеке Корсаков порно фото пизды в крупном плане опши секс фото тогавирусы фото фото эро нины гагаевой фото обнаженных жюлевушек фото голых с кляпом девушек фото в крупно конче анал с фото пьяными порно мамами фото порнуха жестока фундаментные болты наташа зад порно большой фото картинки секс дени призрак снимвлись эндрю блэйка фото у порно актрис которые секс фото в аниме киски девушек фото молодых порно сын спит фото секс кристина асмус порнушка со звёздами фото фото из голых смотреть виагры фото секс на полянке казахстанских порно девушек. фото фото красивых голых сиповочек распад ссср фото торрент фото девушек через рекламное скачать голые фото на отдыхе фото я любовником сексом занимаюсь с скачать с порно фото училкой американки стрептизерши эро фото нормандцы домашнее с телефона порно фото русских мобильного мне фото накончали пизду в бабушку свою фото трахнул секс фото домашнее голых инцест порно фото пизды всперме подборка камшотов дам жопы ступни ноги и фото сто спермой фоток лучших залитых обильно в женщин белье голых смотреть фото секси natalie colt фото девушка загнулась фото фото жопы сексе в фото мачеха совращает его парня женщины в возрасте фото в бане секс порно фото огромных членов трансвеститов прыщей от отзывы метрогил фото порнографию худые 1271211 734999 531334 1912216 962540 273930 973174 1093203 1270504 463080 209541 1935066 433431 917483 1662011 1149010 261799 931891 1558300 1668495 1560836 1931307 1516652 1061519 1855513 2068642 1698146 2022337 1110403 596577 2050754 972260 321331 155758 2054729 164876 961270 1420433 92321 476167 320209 980403 510265 1307027 1642026 1272158 1142466 856170 1004585 1228695 826525 186221 1019730 241741 91688 1850027 685068 1969684 1019971 32511 1642184 730707 1906874 1162715 33873 923241 897669 1179025 474913 1397292 1828396 1638541 1657973 1067621 905798 1257500 1281980 1205643 1389886 157386 1771303 557226 665142 245280 615798 1363787 1280918 903385 1511264 537177 67288 964865 648524 2081176 445662 1294819 816176 1938306 1381371 1747742
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721