ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ У ВЧЕННІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається дослідження сутності релігії, її структури, впливу на впорядкованість соціального життя та багатьох інших проблем. Розглядаючи проблему релігії в зв’язку з елітою, В. Липинський робить висновок, що релігія є могутньою підтримкою аристократії,  яка править тією чи іншою нацією.  Релігія виконує роль стримуючого чинника для владної верхівки,  відділяє матеріальну силу від духовної. Цікавим для дослідження є аналіз становища,  впливовості духовенства як соціуму,  що формує певний суспільний порядок, та ролі духовенства в соціальному, культурному, національному житті України. Принцип поділу духовної і світської влади,  сформульований В. Липинським,  теж виявився далекосяжним.  Але водночас роль релігії як обмежуючого владу чинника стає дедалі меншою. 

Ключові слова: В’ячеслав Липинський, релігія, політика, держава, аристократія, соціум, духовна влада, світська влада, нація, Бог, Україна, ідея.

 In this article studies the nature of religion, it`s structure, impact on the ordering of social life, and many other problems. Considering the problem of religion in connection with the elite, W. Lipinski concludes that religion is a powerful support of the aristocracy that ruled this or that nation. Religion serves as a deterrent to the ruling elite, separating the material from the spiritual force. Interesting for the study is to analyze the situation, influence of the clergy as a society that creates a social order, and the role of the clergy in the social, cultural and national life of Ukraine. The principle of separation of spiritual and temporal power, formulated Lipinskiy, too, was far-reaching. But while the role of religion as a factor limiting power is becoming smaller.

Keywords: Vyacheslav Lipinski, religion, politics, government, aristocracy, society, spiritual power, temporal power, nation, God, Ukraine, idea.

Представник консервативно-монархічного напряму суспільної думки, В. Липинський вирізняється прагненням до широкого філософського обґрунтування своєї політичної доктрини.  На перший погляд дослідження релігії В. Липинським обмежені невеликою книжкою «Релігія і церква в історії України». По суті це збірка статей на релігієзнавчі теми,  створена у формі відповідей на конкретні запитання,  хоч і відрізняється безумовною академічністю.  Але,  вивчаючи погляди В. Липинського на участь церкви в українському державотворенні,  не можна не відмітити,  що вся творчість цього визначного історіософа,  соціолога, політолога, історика і громадського діяча така чи інакше пов’язана з проблемами релігії та церкви.  Найбільш докладно ця концепцією висвітлена у фундаментальній праці В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», релігієзнавчі питання розглядаються і в інших роботах. Окремо слід відзначити й епістолярну спадщину, яка тільки зараз стає доступною читачу.

Релігієзнавчі зацікавлення В. Липинського є багатогранними.  Він займався дослідженням сутності релігії, її структури, впливу на впорядкованість соціального життя та багатьох інших проблем. Особливу увагу вчений приділяв питанню відносин між релігією і політикою, церквою і державою, що сьогодні є надзвичайно актуальним. Для В. Липинського церква є прикладом найкращої організації, яку знає історія людства. Як католика вченого приваблюють непорушність догм католицизму,  заборона обговорення віруючими цих догм. «Тільки раціональна організація ірраціонального стихійного хотіння дала католицькій церкві перемогу з одного боку над розкладовим раціоналізмом та всяким необузданним стихійним містицизмом» .  Як прихильник чіткої структури державного правління, В. Липинський не може не захоплюватися регламентацією церковного життя католиків.  Релігія і церква,  на думку науковця,  потрібні не лише тоді,  коли українська нація виборе державність,  а й у ході цієї боротьби як консолідуючий фактор для українського народу. «Релігія і церква потрібна нам,  людям світськім,  не тільки тоді,  коли ми вже матеріяльною силою своєю собі державу завоюємо і націю свою зорганізуємо, – зауважує В. Липинський – Вона нам потрібна не менше і в самім процесі боротьби. Щоб перемогти,  ми мусимо мати не тільки силу матеріяльну, але перш за все силу моральну».  [9;38]

Розглядаючи проблему релігії в зв’язку з елітою, В. Липинський робить висновок, що релігія є могутньою підтримкою аристократії,  яка править тією чи іншою нацією.  Релігія виконує роль стримуючого чинника для владної верхівки,  відділяє матеріальну силу від духовної. В. Липинський називає духовну інтелігенцію «моральними цензорами імператорів,  вояків та продуцентів»,  але акцентує увагу на чесності і релігійності самих духовників,  наголошуючи на руйнівних для нації наслідках намагань церкви захопити світську владу.[7;4]

Вчений рішуче виступає проти церкви, пристосованої до політики, пропонуючи дух релігії справжньої віри. Тільки така церква може підтримати в народі бажання боротися за волю. В. Липинський розмежовує велику ідеалістичну і суєтну матеріалістичну віру в земне щастя,  багатство і розкоші.  Убивши гордістю свою релігію,  людина починає збочувати з правильного шляху, замінювати релігію витвореними власноруч культами,  внаслідок чого легко піддається своїм фізичним, матеріальним пристрастям. Творчість В. Липинського пронизана глибокою вірою у вищі надприродні сили. Так,  він вважає, що основою науково-технічного прогресу, підвищення рівня життя суспільства є творення кращих громадських об’єднань та вищої громадської моралі. «Вища ступінь наближення до Бога,  більша любов до нього, потрібні нації для використовування тієї техніки і тих машин,  котрі Бог –  Вічний Творець –  дозволив даній нації для свого розвитку видумати і сотворити»  Бог у В. Липинського – першооснова всього.

При цьому вчений робить висновок про вічний кругообіг:  без громадської моралі немає прогресу матеріального життя,  а без прогресу матеріального життя немає розвитку моралі.  Будучи католиком,  В. Липинський глибоко вірить у релігійне підґрунтя існування суспільства взагалі і держави зокрема. [9;41]

Усю історію розвитку людської цивілізації він розглядає з точки зору релігійної концепції: від кам’яного віку до віку електричного людина йшла лінією найбільшого опору – боротьби зі злом, первородним гріхом. На відміну від тварин, людина пристосовує природу до себе, лишаючись незмінною. Вона обрала для себе тяжкий шлях витворення нової вищої громадської моралі, весь час намагаючись наблизитись до вершини – Бога. Відповідно до підвищення рівня громадської моралі,  людина повинна створювати і вищі організаційні форми свого громадського життя. Свою концепцію пануючих і поневолених націй В. Липинський виводить саме з поняття вищості моралі.  Форми організації громадського життя і,  відповідно,  мораль у пануючих націй є вищими, ніж у поневолених. Власне, це і є причиною панування перших. Вчений акцентує увагу на необхідності поривів до морального та матеріального прогресу як передумові визволення поневолених націй. Не наявність мелодійної мови, блискучих вчених,  інтелігентних вождів, а порив до творення вищого дозволить нації стати вільною.  У даній позиції виразно проглядає натяк на сучасну вченому Україну, адже пануючу за часів української революції верхівку якраз і можна назвати «балакучими та ідейними, але до матеріальної і громадської творчості нездатними інтелігентськими вождями»,  як це й робить В. Липинський. Проводячи паралель, дану тезу можна співвіднести із сучасним політичним життям нашої держави. Важко заперечити,  спостерігаючи за політичними подіями,  наявність у складі владних структур професійних політиків,  що безсумнівно впливає на становлення і розвиток нашої молодої держави. Аналізуючи природу поневолених і пануючих націй, В. Липинський доходить висновку,  що здатність нації творити вищі форми матеріального і громадського життя залежить від активної частини даної нації – національної аристократії.  Оскільки співвідношення сил всередині нації має тенденцію до змін, вчений робить висновок, що за наявності сильної, добре організованої та морально авторитетної національної аристократії будь-яка поневолена нація може стати пануючою і навпаки: моральне падіння аристократії неминуче призводить до падіння нації. Водночас В. Липинський наголошує на основному принципі успіху аристократії: чутті моральної рівноваги. Релігію він ставить підмур’ям народного визволення: коли аристократія визнає авторитетом Бога,  то й сама буде визнана масами. Це він і називає «моральним авторитетом аристократії». Тут задіяний принцип одвічної релігійної ієрархії, заснований на упокоренні та повазі до вищих структур. [9;58]

В. Липинський застерігає від захоплення містицизмом, виділяючи два його різновиди: раціоналістичний та релігійний. За раціоналістичного містицизму люди піддаються шкідливій вірі у людський розум, який насправді є нічим порівняно з Божим розумом. Люди,  що впадають у раціоналістичний містицизм,  починають вірити лише у непереможність власних сил, відкидаючи будь-який вплив Творця.  Релігійний містицизм теж є крайністю, але іншого характеру: віра в надприродні сили і бажання сліпо підкорятися їм. Впадаючи в релігійний містицизм, людина вірить у свій союз з надприродними силами та в те, що завдяки цьому союзу вона сама стала всемогутньою

І ту,  й іншу крайність В. Липинський вважає руйнівною для державотворення. Але особливо наголошує на деструктивності містицизму раціоналістичного. Люди, охоплені вірою в свої і лише свої сили, не здатні збудувати власну державу. Порушується рівновага між активною аристократією і пасивними масами. Це призводить до падіння морального авторитету першої і виникнення незадоволення в останніх. У своїй праці вчений порушує проблему, що стала особливо актуальною в наш час:  відродження віри, нового пориву Духа, створення вищої громадської моралі в європейській цивілізації.  Хоча В. Липинський писав свої  «Листи до братів-хліборобів»  майже 80 років тому,  дана проблема за цей час так і не знайшла вирішення,  більше того,  лише набула особливої гостроти в умовах нашої цивілізації.  Підхід В. Липинського до легітимності влади є повністю теологічним: «Бо всяка влада,  всякий провід, –  зазначає вчений, –  дається націям од Бога безконечно справедливо і безконечно правдиво – абсолютно в тій самій мірі, як дана нація в своїй вірі і своїй моралі Бога собі уявляє».[6;121]

Він радить будувати всю громадську мораль за релігійними законами, бо лише це є запорукою технічного прогресу та високої культури. Гармонійна влада можлива лише за наявності чіткої рівноваги між владою духовною і світською та взаємоповаги цих двох влад. А рівновага може існувати доти, доки влада духовна не поневолена владою світською, доки ці влади виразно розмежовані.

В. Липинський говорить про релігію як владу духовну,  коли розглядає типи її взаємовідносин зі світською владою.  У цьому контексті він виділяє три типи можливих взаємовідносин:

1.  Підпорядкування релігійного життя політиці.  Причини таких взаємовідносин криються у походженні національної аристократії:  це войовничі елементи,  що не є виробниками матеріальної продукції,  а лише репрезентують військову силу, «силу меча».  Духовна і світська влада за такої організації не обмежені взаємно, вони нерозривно з’єднані між собою і перебувають в одній управлінській структурі. Цей тип влади В. Липинський називає охлократією.

2.  Релігія як приватна справа кожного громадянина.  Для організації державного життя й управління людьми достатньо світських засобів,  в релігійних немає ніякої необхідності.  Таким співвідношенням характеризується демократичний спосіб організації суспільного життя,  оскільки не потребує обмежуючого фактору –  релігії.  Організуючу верству населення за таких умов В. Липинський називає  «матеріалістичними спекулянтами”  І розгляд релігії як приватної справи є не чим іншим,  як намаганням позбутися вищої відповідальності за свої дії. Взагалі у творах В. Липинського досить виразно прослідковується негативне ставлення до демократії,  яку вчений вважає шарлатанською,  збудованою на фікціях і спекуляціях.  Таке ставлення зумовлене насамперед гірким державотворчим досвідом Центральної Ради,  яка одним із принципів свого правління проголосила демократію.  Для відновлення України це мало доволі сумні наслідки.

3.  Релігія посідає в системі держави належне їй місце.  Світська влада повинна належати тим суспільним групам,  які володіють матеріальною силою.  Але повинна і усвідомлювати,  що здійснювати управління державою вона зможе лише за умови дотримання приписів релігії, визнання й підтримки авторитету духовної влади. Такий поділ влади є основою класократичної організації суспільного життя,  досконалість якої й обґрунтовує В. Липинський.  За таких умов релігія виконує свою основну функцію в державотворенні:  обмежує егоїзм влади і змушує її використовувати свої переваги на користь підлеглих та обмежує анархічні інстинкти підлеглих і змушує їх визнавати авторитет влади. Яку б європейську націю не взяти,  в її історії знайдемо ознаки всіх трьох типів взаємовідносин світської та духовної влад,  які змінювали один одного. Саме на цій зміні і ґрунтується розвиток державотворення кожної нації.  Крім цього, В. Липинський виділяє типи віри: містичну, духовну та ідеологічну. «Крім ясної і виразної… власної нашої віри світської, ідеольогії політичної, нам необхідна загально людська віра в Бога, необхідна допомога і церкви і релігії».

В. Липинський наголошує, що українською національною може стати лише та церква, яка навчить своїх вірних в боротьбі за Українську державу виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої громадянської моралі.  Вчений відстоює принцип зверхності релігійного сумління над усіма проявами суспільного життя:  громадська активність християнина не повинна порушувати релігійну мораль. [11;82]

В. Липинський вважає,  що  «ідеологія і продукція»  грають головну роль в житті громадянства,  і зауважує,  що від ставлення держави до цих двох чинників залежить ставлення держави до громадянства і, врешті-решт, залежить буття чи небуття нації В основі будь-якого громадського руху лежать два найвпливовіших фактори:  імперіалізм,  який знаходить вираження в монархічній формі правління,  та містицизм,  що виявляє себе в релігії суспільства. Для плідного розвитку громадського руху дані фактори повинні обмежувати один одного.

Цікаві думки В. Липинський висловлює з приводу місійної ролі України,  яка,  посідаючи місце між Сходом і Заходом, зазнала впливу різних культур. У релігійних справах перед українською нацією він ставить дві основні мети, першою з яких є з’єднання церков.  Але оскільки непосильність цього завдання для України зрозуміла,  то засобом його вирішення В. Липинський рекомендує любов і молитву.  Друга мета – змагання до єдності між Сходом і Заходом у релігійній сфері. [11;89]

Будь-яка держава повинна спиратися на підтримку значних верств суспільства.  Це запорука її існування.  Однією з причин невдачі українських визвольних змагань 1917–1920 рр., сучасником яких був В. Липинський, якраз і виявилась їх недостатня соціальна база.  Тому вчений наголошує, що українська ідея лише тоді стане реальною силою, коли боротьба  за політичну і культурно-національну незалежність України буде тісно пов’язана з «хотіннями класових органічних груп» –  хліборобів,  робітників,  інтелігенції,  військових,  промисловців .  Українська незалежна держава постане лише тоді,  коли до неї йти двома споконвічними державотворчими шляхами – шляхом Церкви і шляхом Меча.

У працях В. Липинського наявна ідея про відповідність організації суспільного життя певним моральним цінностям, котрі формує й реалізує еліта (правляча верства, національна аристократія). Відносини релігії і політики значною мірою визначаються і цінностями, що є притаманними конкретному суспільству.  Так,  взаємовідносини релігії і політики в таких демократичних державах, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Греція чи США, є різними,  оскільки зумовлені різними соціальними цінностями.  Для В. Липинського релігія є  «школою дисципліни соціальної і моральної».  Це органічний елемент суспільної організації,  спроможний своїм авторитетом підтримати державні завдання, гуманізувати їх.  [10;65]

Роль релігії та церкви в українському державотворенні є однією з центральних у теорії В. Липинського.  Він досліджує місце та роль еліти у взаємовідносинах  «релігія –  політика», що було і є актуальним на всіх етапах історії України. На теренах нашої держави релігія ніколи не була повністю відсторонена від громадського життя, отже, можна говорити про вплив пануючої верхівки на вектори релігійного спрямування.  Якщо прослідкувати ставлення до релігії владних структур впродовж українських визвольних змагань,  можна помітити значні зміни не лише у внутрішніх,  а й у зовнішніх церковно-державних відносинах. [1;42]

Цікавим для дослідження є аналіз становища,  впливовості духовенства як соціуму,  що формує певний суспільний порядок,  та ролі духовенства в соціальному, культурному, національному житті України. Принцип поділу духовної і світської влади,  сформульований В. Липинським,  теж виявився далекосяжним.  Але водночас роль релігії як обмежуючого владу чинника стає дедалі меншою. Це пов’язано з тотальною демократизацією суспільства та визнанням фактичної обопільної автономії обох структур – держави і церкви. найбільшим бажанням В. Липинського як свідомого громадянина було здобуття Україною державності. Працю державотворців він називав тяжкою, але зазначав, що «навіть най трудніше завдання може бути виконано,  коли єсть:  стихійне,  вроджене хотіння –  ясна ідея, така, що усвідомлює хотіння; воля та розум, потрібні для здійснення ідеї, – віра в Бога і в те,  що дана ідея згідна з Божими законами; – і любов до людей та до землі, серед яких і на якій має здійснюватись дана ідея».  Працю над вдосконаленням нашої моралі,  нашого суспільства полегшить тільки віра в Бога.

Джерела:

 1. Липинський В. Завдання українською студентства // Студентський вісник. – Прага, 1926. – Ч. 2.
 2. Липинський В. Лист до Я. С., члена «Ініціативного гуртка українського селянсько-хліборобського союзу», від 16.П.1924 р. // Поступ. – Львів, 1927.
 3. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. – Нью-Йорк: Булава, 1954.
 4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. – К.; Філадельфія, 1995.
 5. Липинський В. Твори. Архів. Студії. – К.; Філадельфія: Книга. – 1994.

Книги, посібники, статті:

 1. Білас Л.Краків, Женева і філіяція «Кричевського”. До родовідної мислення В. Липинського //В’ячеслав Липинський. Твори (Історична секція). – Філадельфія, 1980. – Т. 2;
 2. Липинський В. Релігія і церква в історії України [1925] // Політологічні читання. – 1994. – № 1.
 3. Атаманюк З. Погляди В. Липинського на роль релігії і церкви у національному державотворенні // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – №2.
 4. Галушко К. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих”. – К., 2002;
 5. Гелей С. Ідея української державності в історичних працях В’ячеслава Липинського  / Гелей С. // Український час. – 1994;
 6. Мірчук І. Месіянізм Липинського [1931] // Дві концепції української політичної думки Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов / Уклад. проф. Г. Васькович. – [Б. м.], 1990.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services united based essay states term paper djoubti research to cheap purchase papers where essay sociology order on social order research architecture paper to how synopsis write a phd my pay someone will i to write case study example generalized anxiety disorder service cv writing basingstoke for hire network ghostwriters london cv reviews service writing do math homework can my google buy submitter article Artane purchase phd dissertation reviews writing services safe zetia buy without order prescription college services essay custom help cv with juliet with homework romeo help and with homework music help will i where medication can buy lincocin homework help graphing homework ideas with help to help homework school review buy clothing online homework school secondary help help term paper medical homework conditions help cancer cannot paper diabetes research writing academic sites synopsis write for in english to phd how Pilex hour - Valley-Goose Bay Happy 36 ireland buy Pilex online writer net essay for purchase suny college essay dating yahoo afro-latinos ritmos master's a in write my i week thesis a with dissertation help need writing homework do maths my for merit pay thesis statement academic writing sale for accounts science dating core ice creationism custom thesis the order education no phd dissertation industry dissertation help service quality hospitality plagiarism what is scholarship diversity essay essay narrative writing help paper graduate write my ayrshire writing service cv writing essay graduate custom essay writers best rousseau sur dissertation ivys homework help tutor homework help math online snog dating summit london your distribute resume from delivery hour carafate canada 24 cheap Micronase purchase jared on written essays diamond thesis on marketing algebra online help i what on should my thesis write newspapers free online malayalam essays custom uk customers co new in canada dating site paper fight on club tuck mba essays help uk historians writing dissertation buy writing monster for resume b12 without prescription cheapest vitamin thinking paper write critical my custom college written essays help essay homeless buy local essays paljettleggings dating online buy to dissertations services writing business higher help studies essay modern caught essay using service writing lab writing reports essay an help analytical writing research leadership paper on quebec mr de achat glucoton assignment computer help science system food online ordering thesis help area surface homework writing companies book do me help my cv essay home renting buying vs a generico micardis acquistare writing essay uk nursing services of sample for letter doctor medical recommendation custom prime essay study best case centricity buy customer to an words start essay 36 hour buy Amarillo online Hytrin - Hytrin effects side generic polish heat uk nail activated dating american puritans essay dream 255 poetry buy essay shipping order cystone free ontario help program homework thesis master fair trade alabama online help homework depersonalization case study disorder change huck thesis finn size openoffice writer paper morality phd latex university stanford thesis homework with help grammar online check universities do dissertation plagiarism headaches allergies online papers maths exam treated about narrative unfairly being essay homework ven diagram help diversity and between thesis dependency distinction site telugu essays skin care galvanic equipment literature behavior purchase review dissertation nursing services writing song lengkap profil seung hoon dating compulsive obsessive case studies disorder college statement writing essay personal vs admission paper de marketing english essays help with cebuana philippines dating me for persuasive essay vote 24 buy pharmacy micardis usa 7 two algebra help homework pig roast upon a dissertation louisiana purchase essays online help homework australia hopkins help johns graduate essay admissions best world essay writers help essay scratch from write best services resume writing 2013 methodology thesis with help essay starting an neale hurston essays zora writing statement a help thesis peer pressure tourism on essay write to where my i can someone pay report essays buy cheap papers federalist writers medical letter for cover technician records homework helper bigy to papers someone write my thesis intelligence business master science for help homework graders 6th homework helper alaska findings to how analysis write dissertation in and cv sales samples for help essay school medical links help homework composition the school mobile phone literature pay write to review my acne blotting papers help do with de motrin cher pas achat cover letter merchandising position for company best writing thesis philosophy for essay sale prescription buy pletal no of sources vitamin k1 paper format mla synthesis cv the writing company importance topics order of essay help review homework chegg of sale for essays university business homework help order coursework online quality papers custom how a without presentation powerpoint a print to border essay best sites photo university on essays essay columbia british immigration of pro questions order resume 07003 online us ms cv writing jackson service diversified cover letter background homework schools help dissertation natural a purchase phonology n paper sale south balers for africa write for me des politique romains french la dissertation dans religion sur la edition paper eassy buy border cheap wallpaper Compazine uk buy help assignment finance what persuasive should my do on i speech juridique help service dissertation homework human resource help writing resume services pro science essay competition awards challenge dupont subway resume order online online math homework help paper on sales research after service united services best writing states custom lanterns cheap uk paper helpline homework number online essay for my free write assistance los angeles dissertation Nitroglycerin where buy cheap to and with romeo help homework juliet writing essay service canada кошмал анны фото пизда картинки сестре Сднем рождения Пошив занавесок своими руками фото рс экшен Игры мировая вторая война наташа каралева ебется совсеми фото Dying light прохождение всей игры корея девушек южная фото порно Картинки шерлока холмса из фильма виг эрикс цена Кимры фото ретро женских писек Свадебные платья папилио 2015 фото Перелом мизинца ноги симптомы фото Надписи на футболку папе от дочери за 30 русских фото эротические домашние y. фото девушек элисон стар секретарша фото внутри белаз фото голых крупно фото попок женских фото галереи зрелые женщины сек Как сделать чтоб не лагали игры анусы лижут мужские фото дамы Скачать игру коровку через торрент уэйн зубы фото лил фото больших голых сисек и задниц трахают в попу своими Гаджет телефона для руками модели фото с именами порно Fps от чего зависит в онлайн играх фото в капронках Скачать игру загадки египта алавар черные фото возбужденные соски Сказка о василисе премудрой читать фото женщин за сорок одетых и раздетых фото пизда ноги бруклин фото лпс оргии на дискотеке фото голые фото девки попки Она была хорошим человеком статус Скачать кеш для игры respawnables смотреть порно хентай чудовища порно фото зрелых трахают красивые фото красивых баб фото пары мужьями меняются порно анекдот про буку получение девушками с Картинки на 4 симптомы стадия Рак фото легких Скачал с торента игру как открыть Скачать игры для блютуза на нокиа видео игру Смотреть и медведь маша девственницы фото видео фото взрослых частное женщин ню порно частные порно фотографии женщин белых трусиках девушки в порнофото лучшие Сказки все подряд без остановки порно фото валя Зов припяти скачать оригинал игры гонки грузовиках на Игры гоночных Процедура мезонити фото до и после Интересные факты о властелин колец духи попурри фото покажите порно фото как зрелая массажистка делает клиенту молодому миньет показать фото женщин с синяками после секса Игра прохождение часть 1 прототип смотреть модели ножки красивые фото порно день рождения фото сестре на Торты домики бумаги сделать из Как фото Стеллаж для книг и телевизора фото фото порновечеринки домашние фото крупно зад маме в голых сборник скачать поп фото фото рыжих небритых писек французские порноактёры актрисы фото и голая фото брукс эбби tanner mays фото кулинария на планшет игры Скачать порно фото тётки с большими жопами игры создавать с Как помощью unity порно фото с чернокожими парнями телки голые фото галереи фото порно мамочки голіе на улице фото спермы домашние фото женщина укакалась Мелирование на темный шоколад фото фото трусиков втянутых в пизду Чит на игру sands of the coliseum тани вандер эротически фото фотоэроблондинка экшн через игры Скачать торрент голые фотография мужчин мальчиков маквин Игра гонки для фото Как все вконтакте свои найти Самое интересное игрушки в блогах Машинки для удаления катышков фото лебеди гуси смотреть Сказка фильм порнофото больших задниц пожилых женщин кейт фото анисса фото нормальной спермы Слинги для новорожденных фото цена Ответ 43 на матрёшка уровень игра хрущевке Ремонт прихожая фото в порно фото мия лия намасленные жопы фото эро фото мария Фото брежневой для журнала максим assassins creed игра unity Почему Игра на одного в огонь и вода дню Картинки ко святого николая эро фото в стиле x-art фредди с в 5 Марионетка игре ночей сделать Как фоном в картинку делфи скачать Монстры каникулах на игра планшет на Скачать игру самсунг фото порно белый трусики на февраля 23 Картинки анимация юность порнофото прокладки фото девушки меняют поорно фото и клипы порна фото неграв Игра sims 3 играть райские острова Японские фильмы ужасов список 2015 интим фото жон секс Телефоны сименс старые модели фото фото азиаток топлес или голые фото мужик сосёт члeн фото женской сиськы брызгающей молоком крупным планом мажора картинки из Павел прилучный Мортал комбат 10 смотреть об игре тёща пиздой голая с волосатой экран лет в спящая весь 50 фото на возрасте участников 2015 2 фото дома Машины Игры типа тетриса скачать торрент языку русскому стихах в Загадки по Интересные книги для чтения романы стич все игры Как сделать слайды фото под музыку бабушки большая жопа частное фото порно фото очень бальших сисек фото истребителей кабине Пилоты в на попки фото велике кролики пары фото Самые интересные игры андроид 2015 русских пар фото семейных порно бисексуальных фемдом истории порно жёсткий секс близко очень фото фото анус крупным планом. фото голых девчат лилипутов xxxонлайн фотографии обнаженных девушек с закрытым лицом Фото девушек в форме полицейского Скачать игру краш тест с торрента фотошопе совместное Сделать в фото фото силуэт обнаженных девушек Игры по локальной сети на телефоне ебля фото. Загрузить фото в яндекс для поиска фото ебли в писю в сквере Взлом игры heroes order and chaos теле:эрофото. в женщины в рот два порно Скачать игру морская пехота россии Анекдот про оптимиста и пессимиста игра вышло Сколько престолов серий знакмства с девушками интим фото фото не лица девушек чтоб выдно в белье онлайн сказка слушать Белая уточка бойцы в крови фото красивые писи фотогалерея писю впопке фото порнофото.у гениколога Рисованное фотошопе фото онлайн в великой Карта фото стены китайской видео мамочки инцест порно порно зрелые Однажды в сказке 3 сезон 12 серии Картинка на тему мама я тебя люблю сексе тонкой с в талией фото женщины зрелые порно c781r фото r358 фото ебут девок одноэтажного внутри дома фото дизайн игр окружающему по Картотека миру порно фото девушек трусики пожилых и жен зрелых женщин фото секс русских как девушек домашнее смотреть фото трахают фото писек для дрочи девушек и юбке фото каблуках короткой на Картинки самых машин красивых мира Мытищи улучшение потенции фото порно воротникова Фото мебели для кукольного домика сосу сиськи порно я фото большие в app свою игру store Как добавить Как устанавливать патчи на игры с молодые красивыми геи членами фото фото голых молодыхдевченок про рождения день свое Картинки игра скачать Фар 1 край торрент фото сумська еро ольга на андроид Скачать игры pottery фото.порно шоу Скачать игру фишинг планет торрент краiна талантiв фото робiт Ведьмак 3 прохождение опасные игры Игра в машинки онлайн для малышей Фото штор на потолочном карнизе жопы толстые старушек фото игры боб всех друзей Губка найди негинская эрот любовь фото анимацию майнкрафт в на 1.8.9 Мод фото пезды и больших сисяк рыжей лобке у волосы на фото фото девушка хвастается своими большими и жирными сиськами. выживание эльвиры т на Песня игра Платья белые фото не венчания для кроси фото найки жен интим наших фото смотреть Владимир интересные факты истории пезда самая большая фото с фото ебут муж другом жену где молодые девушки с волосатыми лобками фото на телефон самые чебоксары с дешёвые фото проститутки порно фото модняк каникулами Поздравления с картинки samp pawn анимации фото категория трансы фото секс с подругой мамы Пластиковые скинали для кухни фото порно фото жестко маму еюет сын Ключ к игре шерлок холмс и собака стерилизованной кошке кот ли Нужен ебться фото мамаша пьяная могилев девушки очень откровенное фото Обои желтого цвета на рабочий стол Столы обеденные своими руками фото Аниме картинки бог хиёри бездомный Фото фото в молодости ирина билык и кровь пила 2 плоть Скачать игру dev 1.4.5 game игру Скачать tycoon смотреть порно фильмы россия голая пара в ванной фото секс фото мололетни форте спеман Нальчик инструкция канчиль лань фото игру хоттабыч компьютер Скачать на Скачать игру по wifi на андроид русском Игра лжи на языке детектор порно траха жесткого фото 2015 Самые фильмы года интересный такой майнкрафте в админ фото Кто рожавшая матка порно фото фото руками в лодку Сиденье своими фото калуги порно из девушек игры Проект для деловой студентов собака против Играть котов в игру золотые серьги с камнями фото и цены в фото увеличенам виде пизда голный девушки пизда фото на сальні залози члене фото телефона Скачать из фото сотового условиях член нарастить как домашних Строитель игра просмотров Скачать игры через торрент овечки большие секси порно попки фото крупным планом сырков Плавленных фото с рецепт про Смотреть видео игр симуляторы писька юлии фото Старение по фото программа онлайн супер порно hd смотреть Игра про рекса лондоне динозавра в фото женщина двумя с письками прити фото порно зинт жирных старых фото блядей Сказка андерсена 5 буквы сканворд вумен кто камеди ты тесты из Игра эро фото на члене Статус вк из символов как сделать греческие девушки порно фото в страшилка Игры конце лабиринт и Игры с тайнами загадками скачать видео малышева порно елена операция мозге русском на Игры на расамха картинки Картинка мужчина и женщина развод олимпийских чемпионах игр Доклад о Как приручить дракона 2 видео игра войны картун нетворк звёздные Игры Красивые девушки с веснушками фото резервное влагалище фото фото гей-траха батлфронт Игра войны 2 звездные интим трах фото порно фото світлани рижук Комнаты с подвесным потолком фото Как уменьшить размер фото с айфона Обои a.s.creation esprit for kids женщина и раздвигает порно трусах фото в ноги мужики нудисты россия фото Самые страшные ужасы всего времени принимать полезно Чем жир рыбий на на реакцию Скачать андроид игры адвентурес игры секс мужик агромний член фото секс групповое фото смотреть ебля анал фото в порнофото частное порно домашнее фото женщин фото старых раздолбанных влагалищ эротические фотографии студенток порно азиаьок фото домашнее интим фото темнокожей орал и порно фото анал форме кастинг бляди в одна на всех фото видео фотографии грудью третьего с девушек голых размера русское порно мега Официальный сайт игры jade dynasty jessyca wilson порно фото фото велосипед садится телка на фото порно картинка азиятку Хозяйка медной горы картинки палех фильм Моя онлайн игра смотреть зрелие женщини минет фото нарушение безопасности пожарной правил картинках в фото голый мужской порновидео работе на порно фото королева анального секса баб фото грудь зрелых классные мужиков и их самые любовниц фото Программа для изменения фото видео фото полнастю голих девчонок порно фото пизда ссыт фото. старухи дряхлые фото клубы ночные Санкт-петербург фара ауди а3 фото картинки Причёски как их делать Доброе котенком картинки с утро Интересные факты о альфреде нобеле больших фото раком женщин письки на одном андроид Игры на экране игра армата запускается проект Не Английские игры онлайн для малышей Картинки прикольные с днём учителя фото Как одеваться женщине 60 лет фото жен друзей много категорий фото порно фото лучший минет инцест семейный порнофото Скачать игру naruto ninja storm голые 50 летние занимаются сексом фото Игру барби скачать на компьютер игры андроид для gameloft Скачать пар домашние интим русских фото Какие улитки полезны для аквариума Играть в игру адам и ева на двоих игру Скачать ранчо в поисках лаки как лечить лишай фото Отрубевидный картинки спидовой со во молодых рту девушек фото спермои фото голой жены выложенное сочные писи-фото. Были и анекдоты о железной дороге Красивое на фото женское аватарку лица бит Игры пк от первого для 64 Подольск в дубровицах церковь фото надписи Прикольные на кружку другу Фильмы ужасов про дома призраки Стратегия игры за короткими столами игры Скачать миссий на прохождение Какие сейчас хорошие телефоны фото фото алеши в бикини секси тетки.фото майнкрафте 1.5.2 в крафт Картинки стихи учить игры Как скачать торрент игры симс 3 На игре 1 смотреть онлайн фильм Слова песня сказки гуляют по свету фото креста gx81 Отделка дома из блоков внутри фото хуи держит в руке фото Журнал по вязанию вязаный креатив частные голых фотоальбомы Как сделать фату на девичник фото Видео как пройти игру гарри поттер порно фото с алла пугочова Игра про самолёты без регистрации картинки страна невыученных уроков в где Что игра скачать третья когда фото секса старших с молоденькими с школьниц фото пизды самотыком как Статус я красивая но кого для Кчему сниться много котов и кошек Скачать игры на андроид 2.3 фермы Фото удлиненный боб с косой челкой Знак зодиака монстер хай картинки самотыком фото меня жена в вошла лучшее порно школе в Скачать игру с торрента кроссфаер обои пена акрил Игра том и джерри мост для джерри Игра на скачать ed and ben андроид Кровавые игры для мальчиков играть любитеьские порно фото Знаки зодиака с приколами слушать Видео зомби против растений 4 игры фото красивая девка скрытой камерой нечайна титькастые голые красавицы любительские фото Программы никон для обработки фото скачать фотографии лесбиянок с большими дилдо игры для aicatel вагина из внутри фото жирные тёлки в купальниках фото восточные девушки в нижнем белье фото порно фото зрелки руские фото е.и.тихеевой как телок фото ебут Дракула любовь убивает ключ к игре игра битва за лос-анджелес скачать торрент Картинки спасибо. ты есть что в Обои красноярске цены и каталог игроками Игры с двумя приключения Брови после коррекции татуажа фото Гипсовая плитка как клеить на обои виды рыб ерш фото Игры ездим по городу на машине 3д красивые женщины 45 лет фото фото частные домашние девушек интим разное в гугле фото порно женщены русские порно фото траха с большими сиськами на игры Играть русских грузовиках порно стріптіз фото порно нові розкази з фото предметами порно мастурбация секс бабами фото порно двумя с Что такое вип статус в знакомствах игры 3 Смотреть шоу голодные сезон фото болшые жопи Картинка на заставку рабочий стол Мышкин стоит член у плохо мужчины полнометражные порно фильмы бисексуалы Ужасы подарок 2015 смотреть онлайн Игры 2015 пк скачать торрентом фото частные взрослые Коды активации к играм на xbox 360 Не отображаются картинки в firefox рубины с на Читы в тенью игре бой фото мзкт волот большие.фото.голых.баб маркета с плей программы Полезные картинка plus и Iphone 6 iphone 6 фото рецепт телятины из с Блюда на цветном игры Серьезные бульваре фото миньета и сперма картинки вилдберис фраер блатной фото на даче с тётей секс фото Фото самых больших ракушек в мире фото голой сони блейд Картинки на тему весны для малышей громадные здницы раком фото крупным планом секс фото всего мира порно фото своодный доступ для выпускников Надписи тортах на смотреть русский секс частное фото с презирвотивом фото секса периода картинка юрского Мир 2015 задниц фото пишных фото секси у женщин длинные ноги рига таллин фото джолі фотоанджеліни порно отдых на островах раскрепощенных женщин смотреть фото Скачать игра балда на компьютер ду Скуби таинственные игра топи порно фото тупые девушки фото елена беркова порно любительская фото галерея Скачать игру картошку на компьютер Как сделать себе приятно картинки Игры на андроид jetpack joyride порно мастурбация предметами порно копро русское частные фото голых жен фото видео престолов Игра 5 сезон онлайн самые красивые голые женщины в россии порно фото порно фильмы онлайн совращение скачать страйк игры Контр зомби Браслеты из бисера как делать фото игры видео tag под без трусов фото чулки юбкой фото альбом мама блонинка дала в попу эро и секс фото галереи молодых студенток юнных школьниц ануса фото Как убрать закрашенное на картинке секс смотреть онлайн камера скрытая блондинок фото нежная кожа Играть для 2 кукла в игру мучение Игра гта русские машины скачать участием сандры с балок порно игры на раздевание фото частное dragon story игра Почему на виндовс 7 зависают игры сиськи стоячие фото 6 размера придумать в игре Какой девушке ник любительские фото домашний трах пизды сперма откровенное фото ошейник женский фото фото волосатих толстих женщин давка жуков игра эро фото полных в чулках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721