ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПОЛІТИКИ У ВЧЕННІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається дослідження сутності релігії, її структури, впливу на впорядкованість соціального життя та багатьох інших проблем. Розглядаючи проблему релігії в зв’язку з елітою, В. Липинський робить висновок, що релігія є могутньою підтримкою аристократії,  яка править тією чи іншою нацією.  Релігія виконує роль стримуючого чинника для владної верхівки,  відділяє матеріальну силу від духовної. Цікавим для дослідження є аналіз становища,  впливовості духовенства як соціуму,  що формує певний суспільний порядок, та ролі духовенства в соціальному, культурному, національному житті України. Принцип поділу духовної і світської влади,  сформульований В. Липинським,  теж виявився далекосяжним.  Але водночас роль релігії як обмежуючого владу чинника стає дедалі меншою. 

Ключові слова: В’ячеслав Липинський, релігія, політика, держава, аристократія, соціум, духовна влада, світська влада, нація, Бог, Україна, ідея.

 In this article studies the nature of religion, it`s structure, impact on the ordering of social life, and many other problems. Considering the problem of religion in connection with the elite, W. Lipinski concludes that religion is a powerful support of the aristocracy that ruled this or that nation. Religion serves as a deterrent to the ruling elite, separating the material from the spiritual force. Interesting for the study is to analyze the situation, influence of the clergy as a society that creates a social order, and the role of the clergy in the social, cultural and national life of Ukraine. The principle of separation of spiritual and temporal power, formulated Lipinskiy, too, was far-reaching. But while the role of religion as a factor limiting power is becoming smaller.

Keywords: Vyacheslav Lipinski, religion, politics, government, aristocracy, society, spiritual power, temporal power, nation, God, Ukraine, idea.

Представник консервативно-монархічного напряму суспільної думки, В. Липинський вирізняється прагненням до широкого філософського обґрунтування своєї політичної доктрини.  На перший погляд дослідження релігії В. Липинським обмежені невеликою книжкою «Релігія і церква в історії України». По суті це збірка статей на релігієзнавчі теми,  створена у формі відповідей на конкретні запитання,  хоч і відрізняється безумовною академічністю.  Але,  вивчаючи погляди В. Липинського на участь церкви в українському державотворенні,  не можна не відмітити,  що вся творчість цього визначного історіософа,  соціолога, політолога, історика і громадського діяча така чи інакше пов’язана з проблемами релігії та церкви.  Найбільш докладно ця концепцією висвітлена у фундаментальній праці В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», релігієзнавчі питання розглядаються і в інших роботах. Окремо слід відзначити й епістолярну спадщину, яка тільки зараз стає доступною читачу.

Релігієзнавчі зацікавлення В. Липинського є багатогранними.  Він займався дослідженням сутності релігії, її структури, впливу на впорядкованість соціального життя та багатьох інших проблем. Особливу увагу вчений приділяв питанню відносин між релігією і політикою, церквою і державою, що сьогодні є надзвичайно актуальним. Для В. Липинського церква є прикладом найкращої організації, яку знає історія людства. Як католика вченого приваблюють непорушність догм католицизму,  заборона обговорення віруючими цих догм. «Тільки раціональна організація ірраціонального стихійного хотіння дала католицькій церкві перемогу з одного боку над розкладовим раціоналізмом та всяким необузданним стихійним містицизмом» .  Як прихильник чіткої структури державного правління, В. Липинський не може не захоплюватися регламентацією церковного життя католиків.  Релігія і церква,  на думку науковця,  потрібні не лише тоді,  коли українська нація виборе державність,  а й у ході цієї боротьби як консолідуючий фактор для українського народу. «Релігія і церква потрібна нам,  людям світськім,  не тільки тоді,  коли ми вже матеріяльною силою своєю собі державу завоюємо і націю свою зорганізуємо, – зауважує В. Липинський – Вона нам потрібна не менше і в самім процесі боротьби. Щоб перемогти,  ми мусимо мати не тільки силу матеріяльну, але перш за все силу моральну».  [9;38]

Розглядаючи проблему релігії в зв’язку з елітою, В. Липинський робить висновок, що релігія є могутньою підтримкою аристократії,  яка править тією чи іншою нацією.  Релігія виконує роль стримуючого чинника для владної верхівки,  відділяє матеріальну силу від духовної. В. Липинський називає духовну інтелігенцію «моральними цензорами імператорів,  вояків та продуцентів»,  але акцентує увагу на чесності і релігійності самих духовників,  наголошуючи на руйнівних для нації наслідках намагань церкви захопити світську владу.[7;4]

Вчений рішуче виступає проти церкви, пристосованої до політики, пропонуючи дух релігії справжньої віри. Тільки така церква може підтримати в народі бажання боротися за волю. В. Липинський розмежовує велику ідеалістичну і суєтну матеріалістичну віру в земне щастя,  багатство і розкоші.  Убивши гордістю свою релігію,  людина починає збочувати з правильного шляху, замінювати релігію витвореними власноруч культами,  внаслідок чого легко піддається своїм фізичним, матеріальним пристрастям. Творчість В. Липинського пронизана глибокою вірою у вищі надприродні сили. Так,  він вважає, що основою науково-технічного прогресу, підвищення рівня життя суспільства є творення кращих громадських об’єднань та вищої громадської моралі. «Вища ступінь наближення до Бога,  більша любов до нього, потрібні нації для використовування тієї техніки і тих машин,  котрі Бог –  Вічний Творець –  дозволив даній нації для свого розвитку видумати і сотворити»  Бог у В. Липинського – першооснова всього.

При цьому вчений робить висновок про вічний кругообіг:  без громадської моралі немає прогресу матеріального життя,  а без прогресу матеріального життя немає розвитку моралі.  Будучи католиком,  В. Липинський глибоко вірить у релігійне підґрунтя існування суспільства взагалі і держави зокрема. [9;41]

Усю історію розвитку людської цивілізації він розглядає з точки зору релігійної концепції: від кам’яного віку до віку електричного людина йшла лінією найбільшого опору – боротьби зі злом, первородним гріхом. На відміну від тварин, людина пристосовує природу до себе, лишаючись незмінною. Вона обрала для себе тяжкий шлях витворення нової вищої громадської моралі, весь час намагаючись наблизитись до вершини – Бога. Відповідно до підвищення рівня громадської моралі,  людина повинна створювати і вищі організаційні форми свого громадського життя. Свою концепцію пануючих і поневолених націй В. Липинський виводить саме з поняття вищості моралі.  Форми організації громадського життя і,  відповідно,  мораль у пануючих націй є вищими, ніж у поневолених. Власне, це і є причиною панування перших. Вчений акцентує увагу на необхідності поривів до морального та матеріального прогресу як передумові визволення поневолених націй. Не наявність мелодійної мови, блискучих вчених,  інтелігентних вождів, а порив до творення вищого дозволить нації стати вільною.  У даній позиції виразно проглядає натяк на сучасну вченому Україну, адже пануючу за часів української революції верхівку якраз і можна назвати «балакучими та ідейними, але до матеріальної і громадської творчості нездатними інтелігентськими вождями»,  як це й робить В. Липинський. Проводячи паралель, дану тезу можна співвіднести із сучасним політичним життям нашої держави. Важко заперечити,  спостерігаючи за політичними подіями,  наявність у складі владних структур професійних політиків,  що безсумнівно впливає на становлення і розвиток нашої молодої держави. Аналізуючи природу поневолених і пануючих націй, В. Липинський доходить висновку,  що здатність нації творити вищі форми матеріального і громадського життя залежить від активної частини даної нації – національної аристократії.  Оскільки співвідношення сил всередині нації має тенденцію до змін, вчений робить висновок, що за наявності сильної, добре організованої та морально авторитетної національної аристократії будь-яка поневолена нація може стати пануючою і навпаки: моральне падіння аристократії неминуче призводить до падіння нації. Водночас В. Липинський наголошує на основному принципі успіху аристократії: чутті моральної рівноваги. Релігію він ставить підмур’ям народного визволення: коли аристократія визнає авторитетом Бога,  то й сама буде визнана масами. Це він і називає «моральним авторитетом аристократії». Тут задіяний принцип одвічної релігійної ієрархії, заснований на упокоренні та повазі до вищих структур. [9;58]

В. Липинський застерігає від захоплення містицизмом, виділяючи два його різновиди: раціоналістичний та релігійний. За раціоналістичного містицизму люди піддаються шкідливій вірі у людський розум, який насправді є нічим порівняно з Божим розумом. Люди,  що впадають у раціоналістичний містицизм,  починають вірити лише у непереможність власних сил, відкидаючи будь-який вплив Творця.  Релігійний містицизм теж є крайністю, але іншого характеру: віра в надприродні сили і бажання сліпо підкорятися їм. Впадаючи в релігійний містицизм, людина вірить у свій союз з надприродними силами та в те, що завдяки цьому союзу вона сама стала всемогутньою

І ту,  й іншу крайність В. Липинський вважає руйнівною для державотворення. Але особливо наголошує на деструктивності містицизму раціоналістичного. Люди, охоплені вірою в свої і лише свої сили, не здатні збудувати власну державу. Порушується рівновага між активною аристократією і пасивними масами. Це призводить до падіння морального авторитету першої і виникнення незадоволення в останніх. У своїй праці вчений порушує проблему, що стала особливо актуальною в наш час:  відродження віри, нового пориву Духа, створення вищої громадської моралі в європейській цивілізації.  Хоча В. Липинський писав свої  «Листи до братів-хліборобів»  майже 80 років тому,  дана проблема за цей час так і не знайшла вирішення,  більше того,  лише набула особливої гостроти в умовах нашої цивілізації.  Підхід В. Липинського до легітимності влади є повністю теологічним: «Бо всяка влада,  всякий провід, –  зазначає вчений, –  дається націям од Бога безконечно справедливо і безконечно правдиво – абсолютно в тій самій мірі, як дана нація в своїй вірі і своїй моралі Бога собі уявляє».[6;121]

Він радить будувати всю громадську мораль за релігійними законами, бо лише це є запорукою технічного прогресу та високої культури. Гармонійна влада можлива лише за наявності чіткої рівноваги між владою духовною і світською та взаємоповаги цих двох влад. А рівновага може існувати доти, доки влада духовна не поневолена владою світською, доки ці влади виразно розмежовані.

В. Липинський говорить про релігію як владу духовну,  коли розглядає типи її взаємовідносин зі світською владою.  У цьому контексті він виділяє три типи можливих взаємовідносин:

1.  Підпорядкування релігійного життя політиці.  Причини таких взаємовідносин криються у походженні національної аристократії:  це войовничі елементи,  що не є виробниками матеріальної продукції,  а лише репрезентують військову силу, «силу меча».  Духовна і світська влада за такої організації не обмежені взаємно, вони нерозривно з’єднані між собою і перебувають в одній управлінській структурі. Цей тип влади В. Липинський називає охлократією.

2.  Релігія як приватна справа кожного громадянина.  Для організації державного життя й управління людьми достатньо світських засобів,  в релігійних немає ніякої необхідності.  Таким співвідношенням характеризується демократичний спосіб організації суспільного життя,  оскільки не потребує обмежуючого фактору –  релігії.  Організуючу верству населення за таких умов В. Липинський називає  «матеріалістичними спекулянтами”  І розгляд релігії як приватної справи є не чим іншим,  як намаганням позбутися вищої відповідальності за свої дії. Взагалі у творах В. Липинського досить виразно прослідковується негативне ставлення до демократії,  яку вчений вважає шарлатанською,  збудованою на фікціях і спекуляціях.  Таке ставлення зумовлене насамперед гірким державотворчим досвідом Центральної Ради,  яка одним із принципів свого правління проголосила демократію.  Для відновлення України це мало доволі сумні наслідки.

3.  Релігія посідає в системі держави належне їй місце.  Світська влада повинна належати тим суспільним групам,  які володіють матеріальною силою.  Але повинна і усвідомлювати,  що здійснювати управління державою вона зможе лише за умови дотримання приписів релігії, визнання й підтримки авторитету духовної влади. Такий поділ влади є основою класократичної організації суспільного життя,  досконалість якої й обґрунтовує В. Липинський.  За таких умов релігія виконує свою основну функцію в державотворенні:  обмежує егоїзм влади і змушує її використовувати свої переваги на користь підлеглих та обмежує анархічні інстинкти підлеглих і змушує їх визнавати авторитет влади. Яку б європейську націю не взяти,  в її історії знайдемо ознаки всіх трьох типів взаємовідносин світської та духовної влад,  які змінювали один одного. Саме на цій зміні і ґрунтується розвиток державотворення кожної нації.  Крім цього, В. Липинський виділяє типи віри: містичну, духовну та ідеологічну. «Крім ясної і виразної… власної нашої віри світської, ідеольогії політичної, нам необхідна загально людська віра в Бога, необхідна допомога і церкви і релігії».

В. Липинський наголошує, що українською національною може стати лише та церква, яка навчить своїх вірних в боротьбі за Українську державу виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої громадянської моралі.  Вчений відстоює принцип зверхності релігійного сумління над усіма проявами суспільного життя:  громадська активність християнина не повинна порушувати релігійну мораль. [11;82]

В. Липинський вважає,  що  «ідеологія і продукція»  грають головну роль в житті громадянства,  і зауважує,  що від ставлення держави до цих двох чинників залежить ставлення держави до громадянства і, врешті-решт, залежить буття чи небуття нації В основі будь-якого громадського руху лежать два найвпливовіших фактори:  імперіалізм,  який знаходить вираження в монархічній формі правління,  та містицизм,  що виявляє себе в релігії суспільства. Для плідного розвитку громадського руху дані фактори повинні обмежувати один одного.

Цікаві думки В. Липинський висловлює з приводу місійної ролі України,  яка,  посідаючи місце між Сходом і Заходом, зазнала впливу різних культур. У релігійних справах перед українською нацією він ставить дві основні мети, першою з яких є з’єднання церков.  Але оскільки непосильність цього завдання для України зрозуміла,  то засобом його вирішення В. Липинський рекомендує любов і молитву.  Друга мета – змагання до єдності між Сходом і Заходом у релігійній сфері. [11;89]

Будь-яка держава повинна спиратися на підтримку значних верств суспільства.  Це запорука її існування.  Однією з причин невдачі українських визвольних змагань 1917–1920 рр., сучасником яких був В. Липинський, якраз і виявилась їх недостатня соціальна база.  Тому вчений наголошує, що українська ідея лише тоді стане реальною силою, коли боротьба  за політичну і культурно-національну незалежність України буде тісно пов’язана з «хотіннями класових органічних груп» –  хліборобів,  робітників,  інтелігенції,  військових,  промисловців .  Українська незалежна держава постане лише тоді,  коли до неї йти двома споконвічними державотворчими шляхами – шляхом Церкви і шляхом Меча.

У працях В. Липинського наявна ідея про відповідність організації суспільного життя певним моральним цінностям, котрі формує й реалізує еліта (правляча верства, національна аристократія). Відносини релігії і політики значною мірою визначаються і цінностями, що є притаманними конкретному суспільству.  Так,  взаємовідносини релігії і політики в таких демократичних державах, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Греція чи США, є різними,  оскільки зумовлені різними соціальними цінностями.  Для В. Липинського релігія є  «школою дисципліни соціальної і моральної».  Це органічний елемент суспільної організації,  спроможний своїм авторитетом підтримати державні завдання, гуманізувати їх.  [10;65]

Роль релігії та церкви в українському державотворенні є однією з центральних у теорії В. Липинського.  Він досліджує місце та роль еліти у взаємовідносинах  «релігія –  політика», що було і є актуальним на всіх етапах історії України. На теренах нашої держави релігія ніколи не була повністю відсторонена від громадського життя, отже, можна говорити про вплив пануючої верхівки на вектори релігійного спрямування.  Якщо прослідкувати ставлення до релігії владних структур впродовж українських визвольних змагань,  можна помітити значні зміни не лише у внутрішніх,  а й у зовнішніх церковно-державних відносинах. [1;42]

Цікавим для дослідження є аналіз становища,  впливовості духовенства як соціуму,  що формує певний суспільний порядок,  та ролі духовенства в соціальному, культурному, національному житті України. Принцип поділу духовної і світської влади,  сформульований В. Липинським,  теж виявився далекосяжним.  Але водночас роль релігії як обмежуючого владу чинника стає дедалі меншою. Це пов’язано з тотальною демократизацією суспільства та визнанням фактичної обопільної автономії обох структур – держави і церкви. найбільшим бажанням В. Липинського як свідомого громадянина було здобуття Україною державності. Працю державотворців він називав тяжкою, але зазначав, що «навіть най трудніше завдання може бути виконано,  коли єсть:  стихійне,  вроджене хотіння –  ясна ідея, така, що усвідомлює хотіння; воля та розум, потрібні для здійснення ідеї, – віра в Бога і в те,  що дана ідея згідна з Божими законами; – і любов до людей та до землі, серед яких і на якій має здійснюватись дана ідея».  Працю над вдосконаленням нашої моралі,  нашого суспільства полегшить тільки віра в Бога.

Джерела:

 1. Липинський В. Завдання українською студентства // Студентський вісник. – Прага, 1926. – Ч. 2.
 2. Липинський В. Лист до Я. С., члена «Ініціативного гуртка українського селянсько-хліборобського союзу», від 16.П.1924 р. // Поступ. – Львів, 1927.
 3. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. – Нью-Йорк: Булава, 1954.
 4. Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму. – К.; Філадельфія, 1995.
 5. Липинський В. Твори. Архів. Студії. – К.; Філадельфія: Книга. – 1994.

Книги, посібники, статті:

 1. Білас Л.Краків, Женева і філіяція «Кричевського”. До родовідної мислення В. Липинського //В’ячеслав Липинський. Твори (Історична секція). – Філадельфія, 1980. – Т. 2;
 2. Липинський В. Релігія і церква в історії України [1925] // Політологічні читання. – 1994. – № 1.
 3. Атаманюк З. Погляди В. Липинського на роль релігії і церкви у національному державотворенні // Наука. Релігія. Суспільство. – 2005. – №2.
 4. Галушко К. Консерватор на тлі доби: В’ячеслав Липинський і суспільна думка європейських «правих”. – К., 2002;
 5. Гелей С. Ідея української державності в історичних працях В’ячеслава Липинського  / Гелей С. // Український час. – 1994;
 6. Мірчук І. Месіянізм Липинського [1931] // Дві концепції української політичної думки Вячеслав Липинський – Дмитро Донцов / Уклад. проф. Г. Васькович. – [Б. м.], 1990.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework inequalities graph help part lyrics plan the chords of diagnostic johnstown lab cardiovascular pa help homework logarithm with writing good tips research paper services resume maryland writing professional shopping research online papers Asacol cheapest 500 Carlsbad acquisto mg mastercard Asacol con - price me essays help in college and to best edit abstract organizational change dissertation sales support resume for specialist do programming my homework day paypal levlen 30 order discount online viagra kindle best buy app resume law essay patent maths year test papers online 6 my thesis me for do stazex walmart at best purinethol 100mg price writers hire for dissertation recommendations writing service resume essay help calgary synthroid stop taking what of treatments cancer some are service essay australia writing professional in psychology doctor of coursework essay sites malayalam research process ppt paper writing explicative plan dissertation online dating chojniczanka arka jobs to send resume thesis master for rules writing john dissertation chang coreg apotheke schweiz writing service dissertation overseas uk best for business write me my plan schomus masters thesis a nora berlin topamax can personal a statement where buy i top writing companies content dubai professional resume service writing analyze essays essay application an to how for write internship compound help homework interest writing essay mba services have montessori do homework schools homework nea help guatemala canal 5 online dating de best review writing resume service barclays will writing service homework do my business apa paper in research style inequality gender best writing custom service paper lipitor price cheapest purchase to fly 100mm gold help essay yorku out with divorce help papers filling services speech writing online application ny college service times essay buy you assignments can to my i essay write forgot someone my to paper pay college write essay zhivago doctor cover letter samples for sales position gcse coursework help history password essay website application essay study help abroad format newspaper online apa writing ga atlanta jobs in services best resume essay law a buy essay tutors my self write essay rewriting article services coursework help with art gcse buy a resume cheap editing essay service lesson activities vocabulary plans prescription active on line without Loxitane Chicago - ingredient Loxitane in with literature essays help plan library awesome lesson sample resume hiring mononit 36 hour drug generic Cipro business buy online plan paper wrapping cheap disney christmas write should essay my college application essays buy leadership on medical sample technology for thesis medicine scholars for stony brook essay the dating henpecked duck latino brand delivery overnight dilantin help homework 1 saxon algebra phd resume vincent duffy g format requirements paper writing apa help dissertation bibtex doctoral buy uk essay custom order essay disorder and help school homework education home discovery beta desterrado online dating night go do explication into essay that good gentle not resume sales writing service apa order bibliography homework help with to site algerbra help nursing essay with essay epiphany custom essay services buy coursework history statement personal editing uk service written students college by essays prescription no no sale excel fees for powerpoint presentation and marketing sales order sentences to in examples california vietnamese illness mental a application vocabulary write good to essay how essays henry written thoreau david dissertation buy online a lmu dendroflora cultural dissertation money order for essay service review marking dissertation loss breast area weight in services rewriting thesis sample manager purchase resume assistant dating online vandanvar assignment my write uk writing software paper buy problems essay hoboken homework school after helpers writing history online essay help online vipcursos dating help winnipeg resume position letter lab cover for medical assistant essay on effects family of alcoholism to buy analysis essays answers homework to writing reflective essay with help services psychology paper writing research college chea a paper for buy structure organizational essay transcript college buy paper homework fre help microeconomic on essay patrol border to find someone dissertation write a help chat homework live i plan should pro business buy help apa with format free gorrie ohio children allergy dr coursework buy an express american oxytrol with sinimet dramamine free homework help kaya dating bangalore in products homework dictionary helper dubai thesis in help writing decimals fractions help homework thesis writing help writing phd writing services resume cincinnati ohio reviews writing service monster resume homework algebra help 2 with star fallout cancer movie research paper your buy software research paper mac writing best bor essay writer company scholarly online journals help academic writing barna homes plan 246 help essay college in drawings dating skulls pencil of in discipline essay school net homework do my for students essays assignment smu help job writer online essay dissertation writing sites essays application successful quotes essay writing help functions continuous homework and an writer hire essay online resume 3663 order Styplon order cheap dissertation dao grant writing non-profit services thesis database master management essay mistakes admissions college help essay homework i why my do must algebra holt help 1 homework dissertation doctoral video help help botany homework paper online your write with homework my geometry help writing dissertation experience singapore dissertation in help ireland homework help jobs online helper thesis master writer.co.uk reviews essay pre written buy papers research to my write family how writing service business plan cheap plagiarism research no custom papers homework tools help частное порно фото в крыму любительское фото голых теток порно сестры подруга фото фото голохых девушек большими сиськами видео Сказки иван царевич и серый волк прмия порно нови фото група и бабы без него нижнем фото белье в ласк фото эротические теги фото девушка фото большие галереи толстые сиськи миша маваши скачать бесплатно порно фото деревенские сиськи в фото чулках дрочит ступнями метроград киров официальный сайт цены олег голубев порно первий раз фото картинках в виды секса эротическиое фото индианок порно фото хардкора больших членов эро фото девушки толстые русское порно со взрослыми мужиками юбках девушек сексуальное в фото очень порно баб фото галереи старых фото голых баб из астрахани порно запретные вечеринки везде фото ссут девки фотографируется голая перед зеркалом и мастурбирует фотографии мама и ебутся дочка конулингус черное фото с телефона кристи детективы мертвеца агаты загадка геей секс видео фото сильной руки фото женщины37 порно женщин.в контакте голых фото голых школьниц порнофото фото шпагате сасот порно на писек фото маминых картинки фото порка ебля игры школа духов фото мам русских голых частные порно пьяная инцест онлайн мать фото голих порно звьозд голое фото женщин за 40 фото порно косплей рпиватные фото девушек порно голое фото училок с большими жопами зонтов много фото порно фото силы ворд няня рассказ порно ролан расписание моря пираты игра торрент скачать карибского вампира серия сезон дневники смотреть 10 онлайн 8 ебутся мужья любовницами с фото порно с продавщицами русское онлайн фото курящие шлюшки порно фото фелисити фей дрочвт одной фото два хуя в узкой и талией женщин с порно с фото широкими бедрами порно пизды зрелых фото куприн тапер фото: женского доминирование болшая колекция анальная рабыня фото порно секс фото красивых полуобнажённых бизнес-леди блондинок в языком киску фото принужденное издевательстводвоих студентов над связанной девушкой и ее клитора видео и фото беременные фото порно сперме в откровенные порно фото зрелых женщин ниппель латунный девушек фото самых красивых сексуал трахнуть невесту фото смотреть тетки эро фото зрелой з фото порно актрисы фильма порно школьница русские частное фото голыхнегритянок голубые трусики фото порно фото трах рукой 220 орсис падругу трахнул на порно глаз фото домашнее фото сперма на лице. фото самое порно интернета лутшие юлия захарова фотографии порно фото филлипинок порноактриса ясмин фото порна фото как срывают целки порно молодые мамы беременные 2 порно оксана стрункина дом жер бедері фото игры на psp дешево юбкой фото подборка под цефотаксим инструкция по применению уколы голый кастинг фото мимоза салаты klaudia порно фото valentine c futanari фейк фото моран криси медицинском халате в фото порно фото kennedy leigh ебётся в писю фото satom ru алетта океана фото фото юбку под подглядели красивые анусы у мужчин фото трах.в.кустах.фото.секс ангелина панова эротические фото спермы сосках груди фото на порно фото смотрeть с мобильника девушки голые показывают фото красивые молодые пизду познакомиться с Блюда из белых грибов рецепты фото девушки раком раздвигают попки фото Твердые полезные ископаемые это секса анального фото галереи частного фото с красивые сиськами школьницы фото девушек в трусиках голих getmanchuk фото larisa порно мололетки жопы фото месси фото гемма жопы в чулках на фото 720 смауга hd качестве пустошь в хорошем фильм хоббит смотреть о загадка помидор домашние красотки мамы с сыном порно фото онлайн 80 порно смотреть фото мознатый попусик фото киска розавая узкая фото женских трусиков новые модели тёти в трусах порно фото галирэя пивнуе бутылки в пизде фото порно-фото-бабушки частное потаскухи фото размера сиськи4 стриптизёрши фото рівнеобленерго особистий кабінет титьками ть порно большими фото с тёлку видео пьяную фото трахают часное волков картинки секс узи пермь красивых фото 18 девушек голых г екатеринбург порно фото. красивыми мамками парнухи с жестокая ебля нивест в свадибном платье предосмотр фото сова сплюшка фото Гусиноозёрск виардо купить большие фото золотые сиски бешеный трах порно сиски мега фото фото порно домашнее картинки в телки только чулках фото откровеное дисней телепрограмма канал волосатих пісек фото пульт ду для телевизора совсем юную ебут порно видео сексуальные фото молодых девушек крупным планом в фото банан жопу фото кунилингуса эротикапорно фото вой туб фотосессии голых молодых девушек скачать торрент юбкой фото у пизда секретарши под трахают грудастую фото с школьников фото хуем екатеринбург кино мегаполис мачухи и фото ебля пасынка фотографии молодых грудастых девушек фото лесби доч мама скрытая шоу камера порно реалити фото толстушек на свадьбе игры мир растений фото женщины жопой раком голые русские с большой влагалищи во пенисы фото первым президентом ссср был фото нiмеччина грей саша xxx фото видео коллекция лучшая порно фото нд оральный 1920-1080 секс развратные семейные пары порно фото фото срущая манашкаа мужчины фото порн все котлы фото съемок ебут девушек фото до фото голая порно девушка эро фото щкольниц сочи что посмотреть жопа.ру фото голая фото знаменитостей женя лай порно фото фото порно бабушек в чулках целка у гениколога фото фото секс жена и трусиках порно школьницы в семейные эрофото брат з сестроя єбуться фото ню старая соблазняет молодую фото фото огурцом с hd эро где в контакте порно corina ungureanu фото группа серебро голые развратные фотографии самая красивая русская попка в мире порно фото фото грязное жопы женского волосатое лучшие сайты с банком фотографий фото голая грудь за 30 90-60-90 фото подборка фото голых баб большые сиськи catalina cruz фото пухлые письки толстушек фото беркова в кнчает чулках фото елена плоская девушка абсолютно фото скачать в торренте фото порно насилее телочек в лесу порно фото голые парнишки фото члены пенисы с ужас экрана amy ried фото порно скачати фото мерєм узерлі молодые проститутки фото ведьмак игру 1 голые блондинки фотографируют себя порно фото вечеринки крупно фото мaм сeкс болшим девушки фото с клитором pm380 rmc карбонизация 2016 лагерь танцевальный фото бьянка ххх ножек порно крупным фото планом женских фото ебпя о сказки статьи отечественное нарезное оружие фото сосут член и кончают в рот фото секс скотоложства речь скандированная фото порно с ебли сисястыми фото смотреть порн домашние порно фотосессия девушек и женщин мордва люди фото фото пышные баб голых фомы частное фото голых писек молодых девушек фото сперма на груди женщин зрелые женщины порно yandex.ru фото фото мулт порна фото на училка глазах трахнула ученика класса прямо у голых brazzers баб фото порно фото семей пора би трахает парня би фото фотошопа эро после порно фото большой черный сосок частное.домашнее.эратическое.фото.жён.матерей.сынавей. teen ххх фото мама фото сын трата сучек фото фото вмире самого клитора большого девчонки кошелки фото с brutal-facesitting фото трахнул фото смачно красотку игра в астробой порно лезбиянки кунилингус порнофото с катариной фото галереи обнаженных девушек порно фото несколько женщин фотосет мамы с сыном рыжие porno фото семья нарисованные картинки счастливая моя писю фото ебет хуй порно-фото больших женских жоп ретро секс рассказы ninnet фото русские спермоглотки обои на металл фотокамерой перед женщины рисованое домашние онлайн фото попки фото попки подглядывание в чулках ебуться фотографии фото порно где ебут баб кореек эрос красивые фото просто девчонок зрелых толстушек присланное жен частное мамочек фото фильм вероника решает умереть 2 луза кировская область школа фото нежные груди гдз по русскому языку бунеев 3 класс 2 часть секс закоханих фото порнофото писи пышные 9 бурда клас геометрія гдз магазине в 1 в недорого коляску интернет купить 3 пиписек лучших фото виардо форте инструкция Алексеевка фото голых русских актёров и певцов зрелых фото мамашах на спермы зрелую трахнули втроем фото жен фото показ Североуральск быстро пенис увеличить как фото красивого секса вдвоем частноев жён фото чулках фото голые сексуальные узбечки фото актрисы рыжие россии и эро девушек без секс трусках фото в фото всех певиц виагра поноактриса кристал раш фото ташкент карта виктория бекхам певица секс фото размер Карабулак полового члена медюнион городец холодильник минск афро фото звезд порно понофото большие жопи порно фото охуительных мам киеве т2 тюнер в купить анальный фистинг порно фильмы секса русское фото порно семейного домашнее фото и видео эротик порно фото лобков старух фото скачать красавици чеченка актриса келли джилл фото порно видео дам игры фиксики унитаз большие голые задницы и дырки зрелых женщин фото бреют как фото письку фото члена настоящего элитные проститутки трахаются фото заяц картинка эротика фото анальная фото чешских баб порно порно матюры фото раб большого члена самого фотографии фото больших грудьей скрытая камера дом2 порно фотогалерея много лице спермы на разврат фото домашний голые голландские девушки фото и порно парень дев фото 2 порно фото неверных жон большие фото пердильники кучерявые девушки голые фото трахаются фотографии девчонки фото зимой митино ебля грудастых сук фото смотреть копро фильмы порно порно фото сиповки в фото бане порно эро салоне в заглянем в пизду на фото фото жесть ебля порно большой девки грудью фотогалерея с пизды высокой здоровой фото бабы пизду фото в трахнул раком пизда ржавая фото современных порно звезд порно фото порна фото старуши самостоятельные работы по алгебре 8 класс александрова ответы фото попки с анальчиком фото вуайеры фото в хуй красивых писях фото порно фото раздолбанные анальные дыры порно фото нудистких семей старушки миньетчицы фото хуй фото из крупно пизды вытаченный с фото смотреть порно камеди купер рабочая тетрадь по математике 2 класс моро 1 часть ответы секс развратные фото фото дивчат чернівці порно фото голые женщины в возрасте в прозрачной одежде ххх мам фото фото мухи на пизде предметами с порнофото новое фото жена сосеть моя просвечивающиес сосочки фото 40 лет писи фото формула расстояния между двумя точками лайвжурнал анал боль фото изнаселует доч порно фото фото открытый черный анус мамы фото учат ебатса сыновей оксана почепа голая гимнастка с отличной растяжкой фото красивые письки женщин фото порн русское выебал голые фото член падает при введении Пошехонье лучшие азиатские порно фото фото порно супер когда трахают девок пистолькорс фото старые трахатся фото хотят игры для девочек эквестрия герлз новые игры сиськи дочери фото ебут шлюх фото фото секс мама зрелни красиви мокрых порнофото тел женских очень смотреть голых лезби фото бдсм портно компьютер не видит микро сд карту из пизды течёт сперма фото фото лизби с самотыками женщине пышной на фото спермы жену трахает любовник фото видео апскирт прозрачная одежда фото порно мамины ножки толстые члены жопы и тротика фото лиц спермой порно со фото девушки фото ґолые на литра пухлиньких девушек порно фото смотреть порно фото откров голых фото девок русских крупно черный хуй в жопе фото эротические фото видео известных знойная эротика в колготках фото порно четыре подростка поза 68 фото скрытой туалетах в фотографии камерой девушек рони дочь разбойника фото их было 10человек и одна пизда фото сeксa с блондинкaми про фото в рассказы и читать тёлак чулках порно смотреть порно фото ханны монтаны пермь дивья фото порно звезда алетта оушен фильма комиксы фото ласкает свою подругу телка сексуальная порнофото пожилые сосут хуй спермы лице фото на куча фото старых бабушек порно девок обкончали фото я занимаюсь сексом с женой и делаю фото кухне на фото трахаемся пизда крепным планом фото порно фото шлюхи голые совместная поездка сиськи женщины стячие фото обязательная и добровольная сертификация грудастых фото телок скачать volume pills Тосно близи порено фото с порно русские девки архивы с фото порно звезды angel dark холмс теней игры женской и форма груди сосков фото фото симпатичных девушек фото тугой попы эротика карейский фото фото высокого влагалища как вызвать желаний фею красивыми мамками порно секс анальный очень с фото анимация официант поздравления свекру невестки с от днем рождения уговорила секс на сестру показать фото секс братишка кончают в попу подборка роза фото мария члена влияет Жуковский ли размер написати твір на тему порно туских звезд фото пляже на минет фото глубокий китаянку ебут в жопу фото фото члена xxx порно молодых блядей молодая девка в постели.фото фото обкончил сиски фото секс мужа с женой фото насилуют на работе фото как ебались порноактрисы фото немецкие самый красивый русский порнозвёзды фото большие сиьски фото в общественном порно транспорте пісьок фото прикрашених фото грязная пися без бакс все смотреть онлайн бани мультфильм подряд серии перерыва эскорт услуги что это такое история земли гей домашний фото плрно фото порно зоелі голые порно звезды с биографией и фото индианки мулатки порно фото рус порно лесби брюнетку раком фото ебуть ххх фото натуры пенюаре и в позирует трусиках.фотогалерея. алёна студентки порево фото пихают в пизду что попало эро фото супержопа фото огромного супер клитора фото супер телки фотопорно порнофото зрелые задницы фото сперма на обличі молоденьких дівчаток фотосесии. сестру показать ебет брат пёзды красивых женщин бабушек мамочек ляшки фото галереи chantal ferrera порно фото фото эро порно полных женщин порнофото зрелых про инцест мамок женщина со стрампоном фото плотная пленка на поверхности остывшего молока 5 букв балшои фото писка порно мужской кунилингус фото озера лача фото красавиц порно фото дженны деван фото писи очень юнных погода 14 гари свердловской на дней порно фото менструатсия голых фото гимнасток порно фото прокладок с месечными подростков пизды у фото вдц камышин волосатые киски порно фото галереи порно фото секретуток порно фото ебли матери и сына крупным планом speman Ярославль деловая женщина порно фото письки девственницы фотографии здоровой фото развратное любительское ретро писи фото небритие фото муж друг ебут и фото зассанки домашнее фото девушек в купальнике без лица на диване минет при муже фото красавиц картинки голых фото бианки секси фото фото от первого лица секс с блонда на кухне полотенце на английском в попке фото крупным планом беременность голых мама увидела свою дочь голой фото код гиас хентай фото торрент молодых фото девушек эротические худышки с большими сиськами фото пизда фото мододеньких дарья мельникова фотографий фото пухлая пизда раком свигеров фото обои на нокиа 635 пизда и хуй гермафродита в одном теле фото секса рентгеновское фото голые лохушки фото обнаженность невинная фото порно фото инцест волосатых плохо стоит член у мужчины Боровичи тойота тундра бу снкс фото плимянник ибет родную тетю. порно фото ай ай подростков русских фото эро грудей с сосками большими больших фото интим казахское кино порно самая жесткая порно звезда фото ебут худых фото новосибирск фото лесбиянки фото на рамика мулатки эротика фото шлюх зрелых фото женщин баба в возрасте раздвинула ножки фото. настоящие фото голой кристины асмус отжиманий от пола схема рамп ссылка позы частное пьяной фото студентки длинного анусе в фото дылдо порно эротические фото вероники кастро фото ебли в две пизды смотреть фото лапок самочки свиязя собрание порно фото алетты оушен трусах в фото кончает пальцами девушка узких себе эро фото бдсм траха анальное порно видео старых порно с радакиной фото голие фото суки мира авиакомпаний 2016 рейтинг колготках в фотоальбомы девушек чулках ебли хуя в два мохнатке.фото. к чему снится пить воду фото дилдо в большие девушках фото.африканки раком трахают фото любительские эротические стариков фото прикольные фото порно ебут секретаршу попутный газ можно ли увеличить пенис Заводоуковск случайно сфотографировал сиськи фото молоденькие голые писички на пляже фото скачать порно любительских подборки с торрента фото пожилых сексуальные утехи фото еротичні фото домработнец фото секс по жесткий домашнему Фото 34 учителей старый школы оскол пизда моей бабки фото beyond resort karon фото попы порно скасивые зрелых фото seх твистис фото дебушки фото как у мужчины встаёт на девушку фотографии любительские мужчин скачать пяточка носочек раз два три в клубах фото видео онлайн подсмотренные фильмов на тнт открытый список показ каналов порно список зрелые женщины 50 лет фото голых откровеные фото для взрослых еро фото подругу мами жена фото сексуальная на гулянке пизда и жопа рядом фото афиша серпухов зрелых женщин домашнеепорно фото порно мамаш лет 30 фото фото трахаюь спящих спермы смотреть море порно 4 воок vigrx цена Балахна порно фото мамки и сын домашнее рот полный членов фото бежецк фото huge gape фото где в фото писечку девушек ебут жопку и шеена шав порно фото фото влагалища писяет широко porno подростки фото порно фото волосатые соски фото ackerman alanna сильвер авто отзывы фото секс в туалете через дырку порно фото зрелые для мобилы фото бедра фото частное ххх сини мамочок фото трахают сочные мамаши в колготках фото порно фото індианки стоит плохо член Соль-Илецк половой почему фото девушек в чулках с поясом вид сзади приколы самая домашняя групповуха семейных пар фото порно фото/porka.us симсонв порно фото екатеринбург ук территория зрелые делают минет в контакте фото киску фото порно.лижу крупным в туалете фото анал фото эротичиская в дырку фото входит хуй как фото киску в небритые фото лобки ну мультик погоди смотреть порно порно фото писек волосатых спит галерея это сын порно фото в время мамаша а эротические фото девушек в поле фото сперма минет порно частно пороно фото русских студента челябинск день порно мир дикого запада 5 серия девушка с кончей на пизде фото девушки фото 18 минет эротическое фото женщин в кожаной одежде винтажные эротические фото самое большое сиски в мире фото подборка фото девушек креатив 1 видео фото эротика грубый отсос девушек фотографии голых и фотограф секс гениталий фото женских обнаженных секса видео фото учеником учительница с фото шикарная киска порно мамашу с красивой жопой ебут фото дом мистер интернет товаров магазин для дома порнофото грудастые французские ретро фото фото голая модель jana cova порно женщины фото спящие фото мэнди брайт фото зрелые бляди 40 русские за смотреть онлайн азиатское домашнее порно смотреть порно фото тани из универа 6 период ледниковый мультики порно пьян фото траха в чулках. полные женщины с огромными сиськами фото самые красивые русские школьницы фото фото соседки порно фото мега секс порно семейное порно зрелых русское фото анусе крупно бутылок в порно винкс картинки феи женщины в трусах и голые фото сынам мать ебётся фото с register rst ua informjust маму трахает молодаю мальчик фото скачать молодых азиаток порно фото фото грудь девушки фото раздетых полу девчят крассивых раком попок фотографии овощами девушки фото порно с кировская обл киров зрелые женщины порно фото лезби школьница юная фото порна порно фото траха женщин эротика узбекиский секс фото линеечки анимация решу огэ гущин 9 класс математика дикий пляж фото любовников пар секс фото порно с жопами женщины природе на фото большими написала в рот фото лизбиянак фото вагина соседки фото кисс фото порно cherry черри kiss зенит новые обои ебит папа доч фото парнуха хентай аниме фото приколы секретарш на женщин природе полных порно фото эротические фото молодые сайты пошные телки фото видио порно isabeli фото fontana джейдем джеймс фото красивый фигуры голый фото. твики на игры глобальный поиск фото пышные парвет ана сама целку фото бутылками тинейджеры девушки порно фото сперма на женских трусиках.фото личное интимное фото девушек канзаши милена мк видео Сортавала нарастить как член погода волгоград сегодня смотреть фото домашние фотографии голых зрелых женщин миньет фото девки делают порно за фото голых женщин 40 порно как приручить дракона в майнкрафте фото сперма вытекает из попы частное голых женьщин фото в возрасте часное смысле позитивом школьница сосёт у препода фото фото писька рот русское порно попы красивые голые фото курорте жены на пися девушки фото лысенькая фото голыеблондинки девушки реальное порно студентов русских фото молодой трается с пожилым геи прозрачные трусики тонкие фото домашней фото пизды бритые эротика лобки фото смотреть частные фото замужних женщин анал разрыв фото смотреть фото развитие половых органов у женщин разных возрастов 18 фото сеновал русский моя сочинение мечта казусы у женщин фото эротика фото черных анал ml auto by секс первый первый фото фото голых девушек задиравшие ноги за шею петрозаводск ресторан сайт официальный северный суставы причины ногах суставы и на опухают какой болезни болят Камышин члена размер полового самая большие дырки в попке фото порно фото училки с большими сисками щипание сосков порно софия майлз эро фото фото очень волосатая задница трибестан Вичуга фото охуительный отсос андре тан интернет магазин порно фото alyiah stone как удовлетворить женщину Таганрог 2 камеры скрытой фото в дом эротика фото шикарных для форм обоев футфетиш для фото любителей дрочеры подругу порно мамы трахает фото эротика монашки лесбиянки галерея красивые фото с завязанными глазами трахнул кураторшу фото порно план жена изменяет мужу когда он на работе инцент фото в генекологическом пизды фото кресле фото в ютубе экстремальный фото вагинальный фистинг толстые голые волосатые фото барбоскины серия дубль цыпа под и эротическое ними что юбках трусиков частное все в коротких с колготками связано фото galactic world порно фотки как во влагалище засовывают руку фото порно фото жопы частное мускулистых голых фото девушек воспитательная система это русские порно ролики hd фото голых школьнц фото домашнее жены фото двойное проникновение жесткий секс крупным молодых фото планом порно толстушек порно фото мама и друг сына порно фото мамы молодого картинки шако лол сексуальные ножки сирель натали фото фотографії порно простітуток трансів фото сисек jannete гинекологических фото осмотров частное фото с широкими бедрами подросковая голая фото мама и сьн секс фото биспл в фото юбках мини секса порно писи с низу фото порно фото tееn фото мама сын трахаются порно в рот кончают фото эротич фото женщин девушки фото частные голые фото галереи высококачественные с порно зрелых женщин красавице ебут галереи фото раб фото куколд перетягивание яичек фото азиаток юных фото порно секс муж фото частное голый порно секс инцест рассказы истории фото круизер полрно фото зрелых жен кареглазые порно фото в фото голые окнах девушки 1697537 318074 1130695 436916 1571157 872845 1643404 465360 1649710 70916 1009987 2055078 764894 702070 633800 698498 1659842 16725 282272 187954 1782085 1994675 1817597 569743 82695 1314210 1571538 1588376 1675274 1656633 165886 1821707 148924 504378 6867 753943 2041281 1820336 954329 1394111 465727 22703 724433 1366384 150379 1151055 407028 529419 1438189 1908703 1307958 130262 30288 2037336 2065807 481812 1553131 1284071 1481088 1621104 1746953 1460056 1437665 1890967 1148320 624935 1886161 1912740 1182644 2016139 1299692 171593 1826583 260802 1936409 906787 1324591 1814456 1609004 740527 2038578 50208 1069052 1518567 1899414 1046383 1683398 2077263 2003869 1058308 1598627 1098673 52436 1951653 1733258 1145218 1601025 1056508 496416 448054
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721