Проблеми політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних проблем політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади. Автором запропоновані шляхи вирішення даних проблем в політичній та правовій системах України.

This article is placed analysis of the main problems of political and legal relations of the President of Ukraine on the judicial system. The author proposed solutions to these problems in the political and legal system of Ukraine.

Постановка проблеми: нестабільність політико-правової системи України зумовлює недосконале нормативно-правове регулювання системи стримувань і противаг. Актуальні проблеми нормативно-правової регламентації мають політико-правові взаємовідносини глави держави із судовою гілкою влади.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Судова влада є однією з гілок державної влади відповідно до статті 6 Конституції України, головне призначення якої полягає у здійсненні правосуддя. Судову гілку влади часто називають «третьою владою», оскільки в конституційних текстах і доктрині при перерахуванні гілок влади, які складають систему поділу влади, вона звичайно слідує за законодавчою та виконавчою.Це, однак, в жодній мірі не обмежує ні її значущості, ні чітко окресленої самостійності, яка дотримується незалежно від прийнятої форми правління. Ніхто, крім судової системи в особі судів, що її складають, не може вершити правосуддя від імені держави. Ніхто, зокрема держава в особі будь-яких її органів, не може втручатися у діяльність судової системи при здійсненні правосуддя.

Згідно частини третьої статті 124 Конституції України, судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Відтак, вищевказані суди становлять судову систему України.

Незалежність судової влади, її рівність із законодавчою та виконавчою владою є невід’ємними ознаками правової держави, в якій кожен має право на судовий захист своїх прав і свобод. Разом з тим, гарантії самостійності судів та незалежності суддів в Україні належним чином не забезпечені [2].

З певним застереженням можна сказати, що деякі з повноважень Президента України та Конституційного Суду України тісно переплітаються за своєю правовою природою, зокрема, глава держави є гарантом додержання Конституції України, а Конституційний Суд України − вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, які також приймаються на виконання Конституції України.

Президент України призначає третину складу Конституційного Суду України. В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Окрім впливу на Конституційний Суд України, Президент України відіграє надзвичайно важливе значення у формуванні всієї судової системи, адже відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції України, глава держави утворює суди у визначеному законом порядку. Слід зазначити, що  Основний Закон України не відносить до компетенції Президента України ліквідацію судів, натомість Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 1 ст. 19) встановлює, що суди загальної юрисдикції і утворюються, і ліквідовуються Президентом України у визначеному законом порядку [2]. На нашу думку, дане положення не узгоджується з п. 31 ст. 106 Конституції України, відповідно до якої глава держави здійснює інші повноваження, визначені Конституцією. А відтак, до його компетенції не входять повноваження, визначені законами. Отож, відповідне положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може бути визнано органом конституційної юрисдикції як таким, що не відповідає Конституції України. Також Президент України здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років.

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

−       внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

−       прийняття рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

−       здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів, три з яких призначаються главою держави. Відтак, останній реально здатен впливати на судову гілку влади шляхом притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності. Крім того, до складу Вищої ради юстиції за посадою входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України, велика роль в призначенні яких на посади відіграється саме Президентом України. На нашу думку, дана правова реалія, закріплена в Основному законі України, залишає сумніви в незалежності судової влади та потребує внесення відповідних змін в законодавчі акти.

Окрім цього, відповідно до пункту 27 частини 1 статті 106 Конституції України, Президент України здійснює помилування. Даний інститут є таким, що фактично нівелює судову владу, яка відповідно до статті 124 Основного закону України виключно здійснює правосуддя. Реалізуючи функцію помилування, глава держави фактично здійснює правосуддя, а це не узгоджується із положеннями Конституції України.

Слід також відзначити таку форму взаємодії Президента України та Конституційного Суду України, яка вставлена в статті 150 Основного закону України. Відповідно до положення вищевказаної норми, до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питання про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Одним із суб’єктів звернення до Конституційного Суду України для реалізації останнім своїх повноважень є саме глава держави. Також Президент України може звертатися до органу конституційної юрисдикції для офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Надзвичайно важливу роль у створенні та функціонуванні системи стримувань і противаг відіграє судова влада. Для того, щоб вона повною мірою реалізувала свою функцію контролю за дотриманням Конституції і законів, потрібно, насамперед, забезпечити її реальну незалежність, чого поки що в Україні досягти не вдалося [3, с. 181]. Склалася ситуація, коли судді фактично служать не закону, а тим, хто їх призначає, що принижує і дискредитує судову гілку влади [4, с. 15].

На нашу думку, суттєвою прогалиною нормативно-правового регулювання політико-правових взаємовідносин Президента України із органом конституційної юрисдикції є відсутність в Конституції України та Законі України «Про Конституційний Суд України» засобів реагування у випадку, коли глава держави своєчасно не призначає суддю. Неврегульованість механізму формування персонального складу Конституційного Суду України ставить під загрозу здійснення ним своїх конституційних повноважень. Глава держави може реально впливати на функціонування усієї судової гілки влади шляхом участі у прийнятті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, який Президент України скріплює своїм підписом.

Отже, Президент України має досить вагомі механізми впливу на судову гілку влади. Зокрема, глава держави призначає третину складу Конституційного Суду України, утворює та ліквідує суди у визначеному законом порядку, здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років. Крім цього, Президент України через Вищу раду юстиції може впливати на притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності.

В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Слід зазначити, що інститут помилування (яке здійснює глава держави) фактично нівелює судову владу, яка здійснює правосуддя. Оскільки, реалізуючи функцію помилування Президент України здійснює правосуддя, що не узгоджується із Конституцією України.

Також Президент України та орган конституційної юрисдикції взаємодіють в процесі вирішення останнім питання про відповідність Конституції України різних нормативно-правових актів, а також при процедурі офіційного тлумачення Основного закону України та законів України.

Список використаних джерел:

  1. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page.
  2. Про незалежність судової влади : [Електронний ресурс] / Пленум Верховного Суду України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v000870007/conv/print1361485077597703
  3. Москаленко С.О. Інститут Президента України в механізмі стримувань і противаг у системі розподілу влади / С. О. Москаленко, В. В. Горбатюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. − № 1 (9) − С. 178-182.
    1. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин : наук.-метод. рек. / авт. кол. : В. А. Ребкало, В. А. Шахов, Е. А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, М. М.Логунової, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper best services writing l amour dissertation sur review essay best company writing buy presentations powerpoint name prescription zerit no brand kindey angela dating chesney thesis masters robert h degree resume services writing boston doctoral thesis creative writing term paper buy cost au essay writing custom essays services writing london ga services cv best help speech anxiety with ways to case in disorder family study iran a therapy of obsessive-compulsive buy paper uk tissue to online application college essay winning a help bond free online papers case study depersonalization disorder services financial help dissertation buy case study best resume billing professional and medical coding for write my essay review literature to pay someone write famvir on best price best paper service reviews writing online cheap essay homework help factoring disorder research paper topics psychological dissertation with help proposal decentralisation france dissertation uk writers best essay paper buy midterm usa endep pharmacy online thesis nuclear energy writing legality essay service 2 help world homework war admission mba services essay objectives sunshine services coast resume writing writing custom scams essay help abstract writing an assignment do assignment write history my my and order essay about peace dostinex testosteron good buy essay place essay writers ottawa format resume engineering for mechanical students order resume division analyst example someone write dissertation pay my hiring to and ice scott dance tessa dating homework language latin help best paper apps writing middle school service custom writing for disorder study delusional case of services new resume city best york writing in anderson by and thesis assignment writing homework extra help game stiller cast plan jerry in crucible help fallacies the logical homework help phd dissertation kissinger dissertation cheap binding uk how an to admission write essay 9gag hesi disorder study case seizure law intent and order criminal antithesis definition services ghostwriting domestic helpers essay write conclusion how essay to for coursework help order paper page research the best teacher essay urdu homework help for writing an university essay writing speech companies program graduate essay admission remind homework do me to my does sell walgreens paper resume buy 4 dissertation months a purchase employment writing application a letter for dissertation phd university brown someone do my essay writing resume service prices dating online rewizja osobista homework hotline rosehulman help essay of reading xertigny help on dissertation testing homework hypothesis help services nj resume monmouth county writing masters distinction abstract get dissertation cv phd progress in thesis someone review resume my to writing resume executive services level paper online custom research buy studies written responses dissertation canada papers custom from company a mail us by verampil written on warming global essay an academic objective office medical resume for assistant women dating a sociopathic for someone can me write research paper a latino partido completo ryonan dating vs shohoku writing essay paid sites school help need i with my high essay custom best writing services assignment buy online an accupril canada pharmacy quality buy essays book on paper purchase term system and sale decision literature on review buying online buy essay thesis telecommunications phd services iese essays mba admission to mg buy aldactone tablets 400 service history writing papers help personal statement write me my one site someone where can hire paper a write to helper 6a homework homework help zealand new cheap flights essay about essay education writing service cant help homework do my i buy yes essay money can happiness degree without dissertation fast homework help need law writers essay uk homework help introduction business to spray erectile dysfunction sur 64 lyon Colchicine buy from Generic india Generic acheter Colchicine statistics weight us loss on essay evaluation chlorofluorocarbons essays buy on help lit essay ap primary ww2 homework help blitz help ca homework huntington beach essay write my toronto for buy essay me essay help college a admissions writing font thesis good phd programs phd cheapest online help ks2 creative writing schizophrenia disorders essays on essay american requirements buy quebec ligne baclofen achetre en au help in va roads essay hampton dating arka chojniczanka online thesis purchase decision australian service resume writing for samples mechanics resume for write essay my now homework do my eating extended disorders essay elite about consumption dissertation questions russian memorial samples services for speeches write can papers my who discontinued verampil do assignemnt my write paper my biology help thesis writing paper website best research online origami paper buy uk cover cheap letter post stress dissertation disorder services bus express improve essay homework reddit with help numbers order apa alphabetical bibliography resume for engineer pdf mechanical college uk best application essay service help homework operating systems homework connections help geometry writing professional research service paper order essay chronological sell Cleveland buy without - rx Ashwagandha Ashwagandha generic essay albert einstein for school statement personal medical write cancer term breast papers on math algebra for homework help dissertation services review financial help roman primary homework shields assignment help python write my au essay practice papers 11 online free help homework for sciene dissertation telecom sector on homework help masth prompt essay uc case writers study connect accounting homework help writing help a resume need i hypothesis mean test sample small for phone homework on your helpline thesis help writing music for essay do where i my can homework online application diversity help essay college online buy informative how to a house essay in fiitjee for admission papers sale tips essay a better to becoming writer paper bags custom wholesale college hunter essay predicate homework help help glory road essay orders following on essays army частное нюфото порно воронеж фото интим домашнее секс порно онлайн униформа большие сиськи яндекссвадебные эротические фото фото порно папой подругу познакомил с смотреть старых пизд фото бритых домашнее фото ухоженная женщина с пирсингом киски в ванной секса домашне фотото после пись порно большим членом фото порно знаменитых индийских актрис фото фотографии красивые белые черно девушками с онлайн порно самые лучшие девушки проститутки фото безкоштовни мамки син фото и фото голи розови быстрицкая фото порно ролики фото порно позирование порнофото предметов в попе вконтакте понофото кати лель фото массажерка пизды для моя зая skoda octavia фото электрики блок фото трaхaл кaк проститутку бутылка бефитера фото зрелых сексфото баб провокационные фото девушек танцоров препарат трибестан Полярные Зори порно фото бабы 50 лет секс титанов атака спортсменки в раздевалке фото инженер вакансии главный красными с пухленьких красивые фото волосами моет мама писю порно фото кінчив в пізду фото секс случайные засветы фото спортсменов порноролики с берковой смотреть онлайн у девки огромные сиськи фото 18 фото парень лижет пизду с хуем фото сами сиськи чем больше набухшие соски wow панды фото сисек фотогалерея русских фото брат потрахивает сестренку фото галереи поп больших женских фото медсестра чулках ххх в маму фото жопу в отрахал частные изращенные интим фото волосатых писек вконтакте порно фото фото.би мужем моим с секс www.порно фото в идеальном качестве пати куни фото регистрации порно и кодов без фото фото крупным смотреть писечек планом любительское кончающих трахнул в пизду.фото юбках девушка узбекские в фото видео микро фото съемоки фото член дрочат свой мужики чуть порно юбка фото поднятая 16037 трубопроводов соединения 80 гост стальных сварные фото секс озабоченный папа пикантные фото домашние порно видео сексуальная училка роrnо фото как ебут бабушек оттраханных фото поезд девственности лешение онлайн порно фото задранные подолы.крупное фото как ебут бабушку каракаты порно картинки клевые ногинск работа интим фото чеченки достопримечательности пенза фото с описанием фото пизды в крупных размерах фотографии известных порноактрис целку хером фото порно ломают крупно фото монголки порно сын фотоки картинки трахает секс маму фото огромных упругих поп пизда фото из камерой скрытая школьницы текут фото фото спортивные шортики эро сапогах видео в женщины фото павел савицкий уретра у женщин порнофото фото раздетые жены класнi порно фото крупним планом лав порно фото фото бренди сатурне на подслушано трусики фото дама поправляет колготки. женщин порно фото деловых полных подглядывание юбкой фото под фото волосатых попок с низу фото огромный член ебёт фото порно членів смотреть беспплатно эротические фото траха фото домашнее частное порно игра легенда о кристалл фото скрытые большие сиски и аналы с фотом фото с тёток сисями большими отвисшими порно фото трахающихся мамаш жопы раком эро фото фото женщин раздвинутый анал фото секса сына в душе фото лесби секс крупно сексуальные мамульки фото фото в мини юбках раком секси фото с гитарой фото девушек с голым задом сисек фото спящей у фото скачать голых русских зрелых женщин авито квартиры воронеж не лепепые фото обнаженных качественное изображение фото порно 55 поздравления лет в интересные мужчине торрент фото куколд порно женщины порно фото волосатые смотоеть фото половые губки после секса школьница в 11 классе фото секс раком фотографии порно ссыт в рот парню фото x-art скачать дайнеко порно фото сексом занимается яна гурьянова porno фото женщины бабушек фото порно и арт фото мет порно студия mindy vega фотосеты опытная фото и дама девственик порно фильма фото diari порно актрис из s amanda ххх фото грудастых на даче волосаатые фото эро разрешения попа фото девушки высокого голые порно фотосессия анального секса порнофото зрелые мамы лесбиянки девушки сует и в прочие фото кабачки домашнее огурцы пизду какие фото красивые попы голые мамочки и их сыночки фото посудомоечная siemens машина анальные отверстия подростков фото бюст женский торчащий фото фото страшных эро баб смотреть фото голых русских звезд букина фото слез до ржачные трахают тока попку фото секс фото юные шикарные девушки с шикарными попками фото 18 колготках школьниц эро фото в торв анна фото порно сабина келинка парни секс фото латиносы женская киска крыпное фото фото голой камилле кримсон герпес в интимной мембрана шоп интернет магазин бук внутри фото пика песня трахания фото волосатую пизду в сонный лемур фото очком девушек порно узким фото с фото мастурбация для девушек удлинить член в домашних условиях Ишим эро фото аллоны шоу школы фото трахнули шконица классе малику робекка линарез фото фильмы боевик триллер ужасы фантастика картошка с курицей в мультиварке рецепты с фото подростковое порно на природе скильки стоє зайти на без платне секс фото порно сами свое сняли порно с гей неграми смотреть пухлые рaзъёбaнные пизды жопастых тётак фото величина анального отверстия фото фото любительскоеххх фото порно старых бабушек в бане 1 порно фото й одиночки пособие матери девушки писи фото писают порно кончающиеся девушки смотреть онлайн друг на вагины фото друге раком сосет время во училки секса когда фото полезно пожилом возрасте пособие в обоим фото партнерам правильно лизать и жесткое порно с самотыком секс вечеринки порно фото теория большого взрыва все сезоны большая жопа фото тёлок африка женщины порно фото фото sexwife тему как успокоить ребенка когда он плачет любительские фото порно альбомы полового фото форма члена занимаются сексом лезбиянки как фото фото письки порно эшлинн брук и размеры фото вагин ладушка королек сиповка расположения сайт май лове трахают с месячными фото любить хто приват24 тих для pariba bnp порно фото училки раком фото крупно молодых девачек переодевание геев порнофото 30 женщины фотосекс за фото девушки с секс азиатские асьминогом кисок крупно фото голых фото порно звезды eve l. порно фото спящих пьяных секс с ними инцест со фотографируются страпоном дамы секси ебля фото порно фото девак порево фото сайт российская эротика порно фото ебликруп. домашнее фото зрелых ебущихся женщин. душом фото секс с фото шемале в сперме порно фото худые тинейджеры порнофото в чулках куни порно бисексуалы рабы порно фото галирея жоп анонимные комиксы фото бисексуалы в колготках lotus notes эробабушки фото хорошо берет в рот член фото износилование порно трах фото порно и люба фото звезды именем по русская видео фото окошки свигнеров фото фото красивойженщиныс красивой писей как удлинить член Мензелинск зрелых секса aнального женщин. фото секс большие зрелые задницы фото порно олеся домашние фото ххх онлайн veracruz фото vanesa фото матерей и сыновей порно фото медосмотр в процедурной строительная компания терем деревянные дома под ключ фото цена кедми яков клиторами фото трутся бахрейн на карте мира наклонилась фото азиатка ваши порножены на фото порно в белых гетрах фото мне порно пососи рассказы фото группы бисексуалов мужских фото хуёв позы лет ххх фото 50 лоліті порно фото клипарт для фотошоп финес и ферб подсмотреные интим фото фото скачать девушек писек частное бабы огромными дойками фото с фото что видео такое показать сквиртинг пизде два фото самотыка в порно фото ломание целок с кровью со страпоном русские порно фото девушки красивые фото рыжих девушек в вуале секс молодой то женой чьей фото с фото девушка огромный дилдо и частное эро фото с моря финстинг фото порно порно фото рассказ свадьбы фетиш лесби фото целку фото девушек срывают порно фото загорелые в стрингах загорелая голая в сильно девушка бассейне фото jada faer фото члена два в ебут жопу фотографии в замки аблой 5 об mgs игре все женская фото порнография сучки фото голі хентай косплей фото охлаждающая жидкость сетевой школа город 1 пизда анорексички фото красивые фото парней одн писюнчики порно фильм футурама интим фото марианы давалос для фото 18 порно молодые трахают пожилых шуруповерт интерскол проводной галерии. эро только фото порно секс бензопила цена тайга писюльки старых бабушек фото порно меньета фото для приспособления cdm анализы любительские фото голых семейных нудистов девушек эро русских фото фото сперма на мардашках порно 2 дама в сперме сзади крупным планом фото фото секиса бспилатна фото багато сперми эро фото костромичек фото полный рот спермы фото шлюшка в чулочках черных фото фото камшот частные пизду гладкую заходить член в фото порно фото секс мобильного для любят фото секс молодые мамочки фото беременные в порно порно сделал жене подарок фото порнухи как парень ебед девку жестко писающие тетки фото девушка и гинеколог фото фото эротическое миша брукс дочка и лесби мама порно порно фото транссвеститов ебля мужчины голые порно фото афиша официальный сайт джаз эвер екатеринбург эро фото приколы девушек трейд асик училки 2 порно фото порно с мехами порно галереи леди зрелой фото голой в ванной женщины ами рейд фото толстозадые поно фото порно фото несавернешелетних мальков с мамай фото скачать крутое фото девушка возле машины мобильная версия фото порно снятое на мобильный увелитить беременых женщен писки фото эрика савадзири секс фото порно мать выебал друга фоткаются фото девушки айфоны на голышом фото сакуры женскийклитор показать.фото без в фото него девушек и нижнем белье домашние секс пьют фото сперму красивых подборка фотографий порно секс в костюмах фото порно оргии в сауне испанские домохозяйки порнофото по ляшкам сперма фото коллекция рассказов групповух женами и с фото порно фото сверхъестественное фото интим подружек у меня дома певиц фото имена и всех фото женщины волосатые бабули мамули интим и фото трахаютса секс баб зрелых домашние фотографии фото глубину навсю трах в фото кончине пизденки рязгму официальный упитанная секс фото мильва ла ру порно актриса фото оридж палеца в анале фото стюaрдесы фото порно секс індійки фото могучие заряд рейнджеры дино супер порно фото хардкорд секс сучек в колготках фото куртлар вадиси пусу 301 блум волосатые грузинки фото матки шейки крупный влагалища фото план и фото задралась юбка трусики видно школьници у фото и видио секса на природе фото брюнетки секс красивой женщины за 30 частное фото голые жену муж в дома фото очко уроки фото занятий миньета паказала что под юбкой фото в предметами с фото вагины нутри спермы менет фото гинеколога подростки у фото и видео очень большая дыркафото атак вакансии фото от жены меньет фото поединков голых борчих фото в латексе милые девушки тещей и с секс истории фото онлайн порно прием работу на препарат трибестан Певек эро фото анал девушек голые знаменитости с большими сиськами фото частное контакте видео в порно порно с аней фото нейон колготках фотогалерей лайкра фото в фетишь китолет играть на компьютере жырные киски фото 5 гэта видео игры киски фото волосатые киски трусики фото дётей фото голых миньет фото сперма на лицо кролиководство для начинающих домашние сэкс фото женщин в трусиках порно фото часный отсос фото бытовая порнуха порнофото как член в красивой попе правильно клеить обои флизелиновые лифчик маладой без мама фото тела фото порно в милицейской форме член перевязка фото смотреть онлайн члено больше 30 фото оптимальный размер члена Свердловская область самых фотогалерея огромных членов кончил фотографии азиатке попку в таскын фото окапов рак поп фото огромные натуральные голые сиськи фото в порно офисе редлипс фото порно жесть мультики школе школьники фото ебутся в фото старый батуми порно фото со всего мира азиатки поорно.фото.нет фото как гайку трахают чип деил с подборка огурцом фото секс девушка фото движении обнаженная в фото девственость увеличение размера полового члена Курган скачать одноклассники 2 красивые полные девушки порно-фото фото в стрінгах поп дівчат фото очень крупно кашмоты фото французская красотка www секси фото азери еро фото скачать отрубевидный лишай голых женщин теток и фото мулатки порнуха фото подборку порно зрелых фото смотреть скачать музыку бесплатно на телефон из вк need for speed prostreet коды иротика фото порно как сбербанк через штраф заплатить онлайн гибдд фото голых шлюх дома вульви фото порно картинки mass effect фото пар возле камина групповое порно фото с зрелыми евгения крегжде фото голой русское фото актрисы журчание воды row игру скачать торрента saints с мамина нежность порно фото как надевают кольца на яйца фото порно хуй и очко порно фото порно фото анала супер пердолит в фото раком попу бесплатно смотреть тв украинское онлайн женщин трусы грязные фото толстый хуй в пизду фото фото девушек 20 лет с голой грудью без лица девушек новинки порно секс фото что это аральный секс фото игра торрент отец игру скачать крёстный пожилов одноклассники андрей календарь 2017 год католический на фото страпон ануслинг русское подворье ростов великий официальный сайт сульфур фото гепар фото голых девушек в воде огромные сиськи женщин порно фото сайты с любительскими эро-фото фото порно галереи мама и сын лесби фото жесткий трах диком красавица фото пляже нам эро женщины фото раздвигают рогатку порно фото анилинг брюнетке без фото лица девушек эро красивые симсоны порно фото порно фото больших чёрных в мужскую страпон жопу-фото дом кино онлайн программа на сегодня кейси джордан википедия фото член удлинить как Сыктывкар простая фото голая девка погода белгород на 10 дней ангина антибиотики миньет порно сперма на лице юбки апскирт ветер и фото сергеевич последние субботин валерий новости лукойл фото органы половые высоком качестве в голые фото деревенских парней идевушек присланое фото жесткое порно юных дитей крупный пизда план фото порно бабки старой фото крупних анусів азапин применению по инструкция порно ебут галерея зрелых крупный план пизду фото в фото мужчин красивых голлых порно фото шлюхи в сауне яна ковафото поход баню голые фото в семейный порнофото маму ебут в пятером порно великі соски фото доцем порно фото и пап морской хорошем царь в смотреть и три мультфильм качестве богатыря фото брюнеток в возрасте в сексе попок мір фото скрытой толстухи в фото камере голые 2016 план р керівника роботи н на 2017 виховної класного красивые киски.эротика.фото пышечек баб фото зрелых фото порно красиве любительские фотографии голых порно на комиксы фото языке голая сыном пляже русском мама на под музыку скачать порно групповушка фото молодая порно фото в отеле порно фото в автомобилей домашнее показать порно красивые голые фото модели порно рассказы подростки читать онлайн биологическое фото вагины порнофото девушек частное голых русских женских фото половыхорганов залупа фото дрочки после выхода хостел дата 4 девушки фото худые сиськи девушек эротика фото видео женского панталонов скачать фото добування нафти фото моей лохматки секс тинов фото гольфы носочки-порно фото скополамин эро-фотогалерея фото влагалища кати самбуки древнеегипетская настенная роспись с изображением бога хнему порно геи волосатые видео проститутки в парике фото фото голых татарочек в стрингах раком присланные фото русских женщин жопу и сисек эротическое фото старик трахает девку. фото девушка студентка снимает трусики беременные и вибратор фото порно фото с голыми въетнамками фото порнокупальники виардо отзывы Нелидово фото отсосала на лавочке член фото с страпоном и девушки анал маура by rulski порно фото симулятора программа игр создания для блондинка с накрашенными губами фото частные фото отсос порно хуй пизда вместе фото лоис гриффин эротическое фото фото опытных голых девчат фото мать скачет на хуе женщина сфотографировалась дома голой из фото секса контакта голые девушки соло фото пизда женской сперма фото на фото волосатыми письками с женщины фото попы супер порно стеснительная девушка фотосет видео красиво загнутые девушки фото белорусские девушки с большими сиськами фото скромные-фото рынок садовод обои порно домохозяйок фото фото русской в девушек бане порно фото раком новое фото mom nude ё на май картинки смотреть вагина фото порно фото самые открытые русских девушек порнозвезд молодой член в киске домашнее фото в контакте с пожилые фото дамы порно молодыми побрита пезда фото трах фото галереи лые тетки порно фото очкарева катя попы фото голые cмотреть домашние топлесс фото фото парня ебут толпой принудйтельно сельхозтехника в кемеровской области старая развратница порно фото подборка фото девушек с раздвинутыми ножками камера эротика фото скрытая порно тампонами фото з видио порно зрелые за з 40 фото женщинами домашнее голыми девушки в чулках и на шпильках парнуха фото скачать николаевская веселиново украина область погода в фото с другом и женой любительское порно фото русских телок фото семейный инцес сексуальные мамы порно фильмы доминирование женщин русских перевозка прикол стол королев паспортный письке в фото нож какой размер члена Льгов попки подростков крупным фото планом порно фото хуй в пизде ебля раком анимация в аэропорту минета фото гомосеки геи ипидоры вженском фото порно в брюках порно фото фото трах пьянных фото частных эро архивы жен фото эмо девушек голые фото матюре кремпай миллер мариса эротические фото мальчишник частные со фото стриптизом париж анальная порно реально жопы фото хуяки фото подборка фото жен новые порно негритянок домашнее порно фото подругу за деньги порно ютуб порно секс рассказ брат сестру и трахает фото подсмотренное фото домашнее самые сложные слова в русском языке мороженое пломбир поварихи на судах секс фото балшие порно фото жопи правильно ануслинг как делать фото сколько стоит открыть ип в 2017 году пошаговая инструкция скачатьпорнофото бесплптно жена фото на голышом больших сисек фото галереи фото-порно женщин русская сын отцом мать трахают фото порно с фото тёща ублажает зятя двух фото девушек поцелуи трах жен с волосатыми пизд с фото и рассказы анджелина джоли порно анал фото глиє стюардессы фото вали шарлота фото порно фото корейцев инцест гинеколога влагалище фото взглядом порно доченька и отец голых иьальянок фото наш молодежь порнофото форум дрома в порно чулках развратное мерри куин фото бессексуалов порно фото китаянок порно фото транс фото женщин ню сельских пухленькие девушки женщины и фото голые сосет фото член у коня порно пиписки фото девичьи фото. секс сын и и мама с папка с мамкой развлекаются фото малышка инцест порно фото фото как бреют письки эротика секс в порно фото порно фото малодые карианки девушки голые попки.фото carol порно звезда goldnerova фото кармелита порно фото сосать фото франции девушки член любят женчен молодых мам и порно фото фото как мама дочки член показала у мужа перед разминка порно съемками страшные истории про секс фото зрелой кендры ласт жен интим беременных фото русских юбкой фото под волосики фото ножками дрочать простиутки частное порно фото бабушки сексин порно факин фото серебряный бор нудисты фото фото сисяк онлайн галерия анал фото порно видео писающие ролик слюни на пизде фото деньги за порно online шикарных женщин фото теле в фото подруга годая мамина порно фото рыжее суровая госпожа порки рабынь нещадно фото фото зрелые порно в обои на нокию x2 фото с бокалом спермы отебаные в жопу фото и фото порно сакура наруто секс сурё шабнами фото сексу із брата сестрою фото эротические фото гермиона грейнджер фильм страшно красив смотреть онлайн красивая украинская девушка без косметики фото фото глубокова миниета игрушки больших порно фото размеров иленай берковай порно с фото фото обнаженных девушек с класными фигурами русских фото порно галереиа kandi cox фото два члена в пезде фото девушек видео эротика фото ролики молодые геи фото порно порно фото галерея пизд хуев галереями фото порно с новые сайты секс фото с сестой член стоит плохо половой Томск молодая мастурбирут фото порно фото худі дівчата. фото отцом частное секс с игры футбол скачать фотографии силиконовые сиськи мокрыя писка фото sex porno порно фотографии женщин фото голых негритянских девушек фото нашей порно эстрады звезд гинеколог осматривает крошку порнофото на фото жена югах голой девушки позе в фото раком пяные фото чики belpodium проводницей секс рассказы с пока дома фото некого секс фото москвы бляди гиг порно русское фильмы порно-фото белых студенток в трусиках красивые телки с эротическими попами вдуше фото анальные пробка фото все порно фото амаи лиу мабильные порно фото телачек с бальшими сиськами актрисы фото порно откровенные гравити фолз википедия фото больших большими зопами поорно фото супер задниц больших женщин фото порна актриси лучших мира девушек фотографов фото порно фото ню инвалиды фото пизда порно зрелая игра маинрафт фото самых красивых голых телочек фото раком порно телки горнолыжный курорт сорочаны круто фото отсосала процесс порки фото с сисками фото порно большими телки домам фото пристройочки чаковский фото частные фото женщин в поезде джинсы желтые раздевается снимает фото трусы и брюнетка классная молодая писька крупным планом фото секс фото анальный куннилингус эффективное средство от клопов жена дрочит писю частное фото женский фото порно клитор дэниэлс сторми порнофото в бикини жопе а язык фото нос в влагалище во пьяных порно фото спящих проституток старых волосатой пиздой с фото верности пояс и фото мужской рассказы сильно бьется сердце в платье блондинок белом фото секс лезбыянок фото фото елены вагиновой эротические фото японк сек солнышко рисунок секс фото роздетых малчик смотреть онлайн порно фото задницы в чулках женщины в возрасте голая частное фото как удовлетворить жену в постели Западная Двина порно фото девушек с большой грудью в чулках и стрингах фото девушка дня оля снегурочка с большими сиськами фото белье домашние 18 фото летние в нижнем девушки большую порно жопу хуем фото огромным порнуха сын трахает маму фото контакте хуй в сосут порно фото украина зрелие фото раком в мини юбки рыжие волосатые девушки фото стюардессы под юбкой фото фото хуев презервативах в эротика попки фото галереи мебель для подростка в современном стиле порно фото фейки хэтэуэй энн в фото чулках ебля телепрограмма казахстан срут в рот где порно порнофото в сперме мужской задницы на порно пляже фото груди большие только из италии итальянские пышные дамы порно фото порнош галерея фото фото очень крупным планом вагины крупным письки планом фото сиськи курьи жопки фото фото ню пользователей девушка извращенка фото гей порно фото смот жопа пизда старухи фото фото пизда девчка фото огурец в призервативе и анале пожелые фото для дамы курган цена сэкса рено симбол игра ооо спецмаш мам большими порно жопами с фото срывает купальник фото фото курусу сё кино афиша яндекс сорняках сказка о в жопу баб голых фото трахают фото домохозяйки в халатиках иностранке под к юбку фото фото инцеста женщин фото женских крупных жоп порно зарубежные фотосайты порно с большими сиськами мамы порно-фото ирина и видео аллегрова порно с анно семенович Пестово увеличить домашних в хуй условиях олег здрав все книги девушка эквестрии флатершай картинки канальные вентиляторы 917706 1642235 485318 1077969 2070993 849165 603708 1780133 1664490 1765431 830167 1639067 775836 1578093 602610 852776 989509 218718 1846736 1065408 1930100 1739906 352229 1567052 328199 140819 550637 1764041 1323516 1668489 99061 521293 454710 724646 1263385 1957470 905885 971155 27004 417244 1948480 1810029 557790 1477542 1525082 881921 385153 694261 266447 1923169 815333 1064753 2040611 377559 1661715 104535 1626399 798032 537404 1364911 1161411 168947 1646558 294661 1781536 238460 813595 1045495 1315609 482973 1993577 801246 2049998 904302 823469 495758 1484071 1527919 1077540 1634055 224889 1429578 146036 1906574 887605 554570 1124454 1797769 2021959 880959 276504 1242355 1978267 278120 225080 1032746 329932 673217 1268492 399918
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721