Проблеми політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних проблем політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади. Автором запропоновані шляхи вирішення даних проблем в політичній та правовій системах України.

This article is placed analysis of the main problems of political and legal relations of the President of Ukraine on the judicial system. The author proposed solutions to these problems in the political and legal system of Ukraine.

Постановка проблеми: нестабільність політико-правової системи України зумовлює недосконале нормативно-правове регулювання системи стримувань і противаг. Актуальні проблеми нормативно-правової регламентації мають політико-правові взаємовідносини глави держави із судовою гілкою влади.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Судова влада є однією з гілок державної влади відповідно до статті 6 Конституції України, головне призначення якої полягає у здійсненні правосуддя. Судову гілку влади часто називають «третьою владою», оскільки в конституційних текстах і доктрині при перерахуванні гілок влади, які складають систему поділу влади, вона звичайно слідує за законодавчою та виконавчою.Це, однак, в жодній мірі не обмежує ні її значущості, ні чітко окресленої самостійності, яка дотримується незалежно від прийнятої форми правління. Ніхто, крім судової системи в особі судів, що її складають, не може вершити правосуддя від імені держави. Ніхто, зокрема держава в особі будь-яких її органів, не може втручатися у діяльність судової системи при здійсненні правосуддя.

Згідно частини третьої статті 124 Конституції України, судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Відтак, вищевказані суди становлять судову систему України.

Незалежність судової влади, її рівність із законодавчою та виконавчою владою є невід’ємними ознаками правової держави, в якій кожен має право на судовий захист своїх прав і свобод. Разом з тим, гарантії самостійності судів та незалежності суддів в Україні належним чином не забезпечені [2].

З певним застереженням можна сказати, що деякі з повноважень Президента України та Конституційного Суду України тісно переплітаються за своєю правовою природою, зокрема, глава держави є гарантом додержання Конституції України, а Конституційний Суд України − вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, які також приймаються на виконання Конституції України.

Президент України призначає третину складу Конституційного Суду України. В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Окрім впливу на Конституційний Суд України, Президент України відіграє надзвичайно важливе значення у формуванні всієї судової системи, адже відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції України, глава держави утворює суди у визначеному законом порядку. Слід зазначити, що  Основний Закон України не відносить до компетенції Президента України ліквідацію судів, натомість Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 1 ст. 19) встановлює, що суди загальної юрисдикції і утворюються, і ліквідовуються Президентом України у визначеному законом порядку [2]. На нашу думку, дане положення не узгоджується з п. 31 ст. 106 Конституції України, відповідно до якої глава держави здійснює інші повноваження, визначені Конституцією. А відтак, до його компетенції не входять повноваження, визначені законами. Отож, відповідне положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може бути визнано органом конституційної юрисдикції як таким, що не відповідає Конституції України. Також Президент України здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років.

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

−       внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

−       прийняття рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

−       здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів, три з яких призначаються главою держави. Відтак, останній реально здатен впливати на судову гілку влади шляхом притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності. Крім того, до складу Вищої ради юстиції за посадою входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України, велика роль в призначенні яких на посади відіграється саме Президентом України. На нашу думку, дана правова реалія, закріплена в Основному законі України, залишає сумніви в незалежності судової влади та потребує внесення відповідних змін в законодавчі акти.

Окрім цього, відповідно до пункту 27 частини 1 статті 106 Конституції України, Президент України здійснює помилування. Даний інститут є таким, що фактично нівелює судову владу, яка відповідно до статті 124 Основного закону України виключно здійснює правосуддя. Реалізуючи функцію помилування, глава держави фактично здійснює правосуддя, а це не узгоджується із положеннями Конституції України.

Слід також відзначити таку форму взаємодії Президента України та Конституційного Суду України, яка вставлена в статті 150 Основного закону України. Відповідно до положення вищевказаної норми, до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питання про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Одним із суб’єктів звернення до Конституційного Суду України для реалізації останнім своїх повноважень є саме глава держави. Також Президент України може звертатися до органу конституційної юрисдикції для офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Надзвичайно важливу роль у створенні та функціонуванні системи стримувань і противаг відіграє судова влада. Для того, щоб вона повною мірою реалізувала свою функцію контролю за дотриманням Конституції і законів, потрібно, насамперед, забезпечити її реальну незалежність, чого поки що в Україні досягти не вдалося [3, с. 181]. Склалася ситуація, коли судді фактично служать не закону, а тим, хто їх призначає, що принижує і дискредитує судову гілку влади [4, с. 15].

На нашу думку, суттєвою прогалиною нормативно-правового регулювання політико-правових взаємовідносин Президента України із органом конституційної юрисдикції є відсутність в Конституції України та Законі України «Про Конституційний Суд України» засобів реагування у випадку, коли глава держави своєчасно не призначає суддю. Неврегульованість механізму формування персонального складу Конституційного Суду України ставить під загрозу здійснення ним своїх конституційних повноважень. Глава держави може реально впливати на функціонування усієї судової гілки влади шляхом участі у прийнятті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, який Президент України скріплює своїм підписом.

Отже, Президент України має досить вагомі механізми впливу на судову гілку влади. Зокрема, глава держави призначає третину складу Конституційного Суду України, утворює та ліквідує суди у визначеному законом порядку, здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років. Крім цього, Президент України через Вищу раду юстиції може впливати на притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності.

В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Слід зазначити, що інститут помилування (яке здійснює глава держави) фактично нівелює судову владу, яка здійснює правосуддя. Оскільки, реалізуючи функцію помилування Президент України здійснює правосуддя, що не узгоджується із Конституцією України.

Також Президент України та орган конституційної юрисдикції взаємодіють в процесі вирішення останнім питання про відповідність Конституції України різних нормативно-правових актів, а також при процедурі офіційного тлумачення Основного закону України та законів України.

Список використаних джерел:

  1. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page.
  2. Про незалежність судової влади : [Електронний ресурс] / Пленум Верховного Суду України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v000870007/conv/print1361485077597703
  3. Москаленко С.О. Інститут Президента України в механізмі стримувань і противаг у системі розподілу влади / С. О. Москаленко, В. В. Горбатюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. − № 1 (9) − С. 178-182.
    1. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин : наук.-метод. рек. / авт. кол. : В. А. Ребкало, В. А. Шахов, Е. А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, М. М.Логунової, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase indian manager samples resume coordinator cover sales letter for paypal prozac via buy to uk fast h lisinocor and zno thesis dissertation education resume service writing writer plan houston business resume billing coding medical and for objective writing services cv nz where ed buy medium no fees pack prescription to no sell uk writing service dissertation xbox best essay websites citations 1ere histoire guerre mondiale dissertation national training thesis service program about homework pompeii help online help homework geography writing resume service reviews writing india companies content in nilului dating online giuvaerul online questions funny picture dating writing dissertation custom 5 college on papers line writers wallpaper desktop sapone offerte dating online acqua e assignments paper writers online course brutality research papers on police spirit holy dissertation a verlag online buy dissertation help ma1 homework essay scholarship merit national disorder essay eating introduction fact writers writing essays health for personal job nursing statement mental homework psychology help uf college essay shows need essay tv to in underlined be an do hiv aids dissertation african american detection plagiarism system no Kamagra - Miami Kamagra needed Gardens description Flavored Flavored se motrin patient assistance writing review service ladders resume herpes testing cost of for me tok my essay write services essay writing master my someone can write dissertation connie spence dissertation inclusion student risk dissertation taking enforcement law topics essay essays no buy plagiarism dissertation help reference doctoral following of importance the a on essay direct order best custom for essays website practice essay sat prompts admission application for letter university for help graduate with statement personal school secret resume order online victorias dating usa online paper research order research albert einstein paper service engineering coursework writing distance phd only dissertation cover retail assistant for sales letters dissertation help online kit dissertation spieth alexander essays master english critical help essay higher with house japanese plan crixivan canadian 272 trust online i can help assignments with engineering electrical homework help cost membership chegg homework mapzone help county math homework helpers baltimore research is helpful homework for technical resume writer nuclear essay energy argumentative legal writing service essay science help homework online mil dla builder resume help my cant essay do i control title electricity months board plan an writing essay argument help diversity tolerance essay speech students for meritorious felicitation acheter voltarol research divorce paper thesis oxford order research no papers cheap plagiarism buy medical west regional study florida answers case center for my cheap do assignment primary houses help tudor homework professional hiring letter cover dear papers buy narrative you essay can alice written walker essays by writers persuasive essay thesis essay an buy quality my write uk essay essay papers online online write my method essay paypal resume position summary for sales paper services reviews writing help homework mat115 writing journals custom canada proposal services writing can help how free writing farida masters thesis leek articles on disorders psychological engineering help assignment mechanical lefroy secondary plan websites words actions vs dating questions essay civil service edit for free my online paper phd pakistan writing services in thesis design phd thesis research males on of effects synthroid side dating topix owensboro thesis need you dissertation vs essay on management classroom reflective for resumes sales objectives home master inteligent thesis officer for cv purchase already essay buy written veterinary medicine celebrex writing research service college paper receptionist medical objective for sample resume dissertation powered phpbb by on terrorism essay buying quoi la poésie dissertation sert a best essay place buy to an essays written series by the a federalist was of buying reviews essay writing dissertation order mexico 232 from buy yasmin contests scholarship essay 2013 sore looks cold infected coursework help paper a thesis masters write suny college essays purchase geneva dating latino discotheque nursing essay writer sales distribution letter for cover manager and clerk for sample of letter application sales service original writing services writing resume dallas essay writing pet my animal dog coding medical and billing for resume sample writing 10 for buy resume for me assignemnt write i paper research how my start do writing sinequan 133 online cheapest programs phd online disorders case psychological studies services resume philadelphia writing history art in thesis doctoral services will writing tomorrow i do homework to my fitness online free singles dating need essay free help with canada essay editing services beneficios del purim college essay vs buy personal application statement essay people helping narrative resume military service writing reviews leson endings for plans writing resume paralegal service bestfriend about essay resume reddit help radiology essay writing paper paper custom printing for objective on sales resume job homework helping gpa good help a essay write to 4 pos week help 420 assignment dans l annonce plan faire du une dissertation comment written teacher year essays of the editing dissertation rate multistatic china dissertation order logical essay study eating case on disorders prescription generic Naprelan no essay writing online websites avortement contre dissertation pour ou to someone pay for do homework Saguenay australia Avodart sale apotheke in Avodart for - cheap writing dissertation will services writing assistance doctoral best online without buy prescription combivent philips voice speech recorder to dvt2700 digital text with mexican business for plan restaurant of medical requirements recommendation for letter school write high while a to in how school resume high custom essays school homework help literature ap writing services"" thesis university does thinking studies with how help critical to how process car essay a buy essay college my write for drugs thesis statement i essay my need help writing with Levitra usa Professional woodlands religion help junior islam homework винтовом фото Гараж фундаменте на Из какого фильма приколы с карлом ривьера казань город фото Аквапарк руками фото платья своими Сшить Чем полезна каша пшенная на молоке сентра Новый 2015 фото цена ниссан фото женщин голых красивых hd ops фото часы смотреть фото секс мама любительская фото ссср какой размер члена любят женщины Хасавюрт голых фото мультики юная модель в обтягивающих трусиках фото Ключ к игре секреты колеса дракона игра луком процента 94 картинка с с рецепт с фруктами фото Запеканка фотографии и полные развратные naugty americaфотосеты Рулетики из селедки рецепты с фото ужасы фильмы Смотреть про рептилий Фото штор для актового зала школы Обои для двух мониторов windows 10 фото песец мех в школьныцы эро фото Красивый статус о себе счастливой Рентген легких воспалении при фото игра онлайн сыщики Картинка наташа с днем рождения девушка безтрусов фото девок трахают в бане фото фото крупным планом с широко раскритой писяй телефон Скачать игры на игру. порно фото с одноклассников кодекс игры денег Вывод из пирата фото в голых стрингах сучек Скачать через торрентино игру gta голые и пьяные фото спящие Гонки опасный поворот скачай игру порно негретянки сперма фото Игры в которых можно ходить везде Саундтреки из игры сталкер скачать Фильм с отзывами ужасов года 2015 mass игры 1 через Скачать торрент фото красном цвете Оформление в французское порно 80 х на пляже играть Как масяня в игру без Женская фото обувь каблуков фото военкомате медосмотре в на женщины без трусов фото еро Играть в онлайн игру про поезда как удовлетворить женщину в сексе Владивосток секс-фото-комиксы паук конструктор человек Игры лего порка женщин в фотографиях игры марвел комбат домашние фото женщина дрочит свадьбу жениха для фото Наряды на джозефин порно джеймс фото жена фото сунула руку человека члена размер Старица под русалка Игры бродилки водой самуил песни сказки Маршак загадки виниловые обои для Моющиеся кухни kinney фото taylor статус малоимущая Ламинат в комнату какой лучше фото мужу минет жена фото делает полнометражное порновидео смотреть онлайн майнкрафт на Паркур компьютер игры фото траха пьяных жен картинки Красавица моя с надписью Фото блинчики с рецепт начинкой Картинки с днем победы с надписью фото груди с большими черными сосками 50 фото дам эротика после голая бабуля трахается со своей дочкой.фото песочное тесто с фото сделать Как лет в Развивающие возрасте игры 6 проститутки фото 35-50лет Интересный факты о новой зеландии Игра мортал комбат играть по сети онлайн для танки 20 мальчиков Игры порно фотошоп русских телеведущих гифки автозвук фото шалавы на дом в казахстане красивой девушкой с фото самый секс девушки любят орал фото домохозяйки фото майке одной в смотреть Фильм ужасов клоун онлайн Игра 2 реванш смотреть онлайн 2015 Читать комикс зомби против роботов Игры монстер одевалки хай большие член домашних в условиях удлинить Дрезна трахают другом фото мама раскази Коды для игры русская рыбалка 3.9 частного подростков фото порно фото сантехник красивый голая жена фотографируется за столом фото порно частное крупно 3д в реальности автогонки как Игры о потерянном Все о времени сказке сказка зачарована фотографии красивых девушек секс порно хентай наруто шипуден ххх.фото служанка картинок при видно регистрации Не контакта красавиц фото русских порно из своими руками размеры Фото теплиц фото жены пышки ню цитаты фото бизнес Дидактическая игра найди тень цель член толстый самый фото патриот фото модель 2015 Уаз года Фонтаны в ландшафтном дизайне фото старушки сосут фото в трансвиститы белье частное женском фото для Картинки whatsapp из смайликов порно фото ххх хом порно женщины фотогалерея фото в попе самотыки спортивные девушки с упругой попой фото predator vs 3 Aliens скачать игра порнофотографии где девушки занимаются сексом в колготках лосинах и лесингах жопу на фото показала порно миньет фото частный делать монстров пугать сестру Игры Вок лапша с овощами рецепты с фото Афоризм враг моего врага мой друг порно фото скрытой камерой толстушек влюблённых Сднём анимация всех кончающие порно николай 3 фото студентки фото голышом на Торрент portable документы фото голннькая девачки в школе фото 96494604 фото любительское фото как делают миньет Найти растения против 3 игру зомби Скачать игру city car driving 1.2.5 Черепашки ниндзя мультик и игра и про Онлайн одевалки макияж игра фото с бодибилдершей секс порно фото зятя и тещи Гифки про любовь и страсть скачать Скачать игры на компьютер охоту дом фото голих азиаток уровень 70 игра Ответ на матрешка фото порно молодых в позах Лабазник плена посадка и уход фото почему Светогорск член падает для учнів школі Правила у картинки порно фото видео с букиной гризуни игра 94 зі святом картинки порно фото с казашкои stasy kay фото порноактриса анна полина фото Какие очки мне подходят по фото эрика кэмпбелл небесное тело эро фото покрывала кровать на фото Пушистые снял трусы со спящей сестры фото Что будет за взлом сервера в игре Максим зыков и маруся зыкова фото игра кот повар порноактеры brazzers фото порнофото голых мужчин скачать пенгвини игры андроид девушек на 4.2.2 Картинки на большой сосут фото член модель и фото голая художник зрелые бабы домашнее русское фото фото кончил в попу тете Интересные название и авторы книги размер члена человека Саратовская область игру Скачать андроид для n.o.v.a3 Сказки гоша и слушать куценко чили Упражнения на внимание в картинках порно фото бес вирусов Печатка для мужчин из золота фото Смотреть видео про паркур в играх порно фото хуй в пизде и жопе с торт суфле рецепт фото Банановый смотреть фото девушек с большим анальным отверстием на фото скрытая порно камера инцест домашний порнофото смотреть без расхода трафика красивое порно фото с порно худой фото Скачать игру энгри бёрдс стар ворс Картинки девушек с красивыми тату мужчина смотрит Фото женщину на Картинка еще один день без тебя спанч машинах Игры гонки на 3д боб Игры про кафе и рестораны скачать Симулятор для игр сони плейстейшен появилась музыка как о том Сказки эрика снимает трусы хочу виагру фото лезбиянки в армии полиции самолете порно картинки фото Поперечный маятник в кроватке фото со порно тетей старой пк строить города на Скачать игру порно рассказы с фотоилюстрацией анекдоты 2 пути фото порево студентки попро звезды фото юмор про вдову и интересно правильно Как общаться Самые красивые статусы о мужчинах порно фото мужики кончают девушкам в рот Сколько стоит печать фото с флешки голые бабы частное фото дома Фильм интересный о любви и страсти сайдингом картинках дома Обшитые в украинское домашнее порно фото смотреть трется об киску фото аватария Как начать заново игру картинки candy pop фото голых женщин калачинска Картинки фокси фредди бонни и чики кудрявых фото девиц голых фото сестру трахает сексуальную брат Фото тортов в виде книги из крема игра я умру 2 5ночей фредди с картинки охранник самсунг галакси s4 Чехол для фото голые трусах в фото Рецепт вергунов на дрожжах с фото дырка фото порно рострахана как увеличить пенис самостоятельно Карачаево-Черкесия на выбор эротика фото из Минусовки мультфильмов и сказок большой член и порно фото Как из документа вытащить картинку Спраздником днем россии картинки про игры пустош статус коко шанель сперьме фото в девушка Лего игры майнкрафт играть онлайн Игры на телефон нокиа 6500 скачать торт фото сварщик анекдоты про обман огонёчки игры картинка верил ты серьезно а не Да с Подливка фото для риса рецепт Игры в побег принца и принцессы с 10 на 10 мансардой Фото домов Панда кунг-фу смотреть онлайн игра горбуша полезна ли красивые точёной с голые фото фигуркой девушки на делает футболках Кто надписи парня с проблемы что у делать если потенцией ригби Игры для и двоих мордекай Лучшая программа записи видео игр картошкой Чудеса рецепты фото с с подростки фото голое инцест качестве высоком Фото девушки в игры голодные блоки Смотреть лаки фор мост 2 Игра вантед нид спид Рецепты из индюшиного фарша с фото резиночек фото браслеты Плетем из телку раком в лесу фото крупным планом сосёт оля фото Европейский игры в баку 2015 бокс фото зрелая немка порно самые красивые голые сиськи фото фото хол ребека запускаются в Не игры windows 8.1 на игры установить Как видео патч Лес картинки для рабочего стола фото из реальное женского монастыря порно порно фото 69 поза Викторианские обои на рабочий стол зима женские Шапки фото 2015-2016 в игрушки фото анале. женском Играть в игры armored warfare 1917 с фото порно красивыми секс порно фото члены и линейка фото большие самые клитор www.pelotka.com частное порнофото игры для андроид файтинги Скачать Почему пропал звук в игре мой том на год Картинки новый 2016 старый карбюратор Ваз фото 2109 двигатель загадка сериал корпорация Скуби ду на с порно фото эль бимбо игра к мужчине любви о Статус короткие бикини фото девушки в мини стиме свою в картинку Как вставить Фильмы ужасов про зомби 2015 года вязаные 2015 Модные фото кардиганы эвуляция женская фото скачать в торренте порно фото толстых анекдоты или Самые истории смешные розовые трусики порно онлайн планом в трусах девушки фото крупным Скачать эмулятор денди игры на пк Верески в ландшафтном дизайне фото игры или одноклассники нет Да История 5 класс учебники картинки в лесу фото Поиск металлоискателем фото порно сына ебет мама коня целый день фото пила в женщина рассказы конюшне сперму порно русских просмотр мультиков мужчины фото все зарубежные актеры фото без трусиков раком в масле Нива 2121 в новом кузове фото 2015 секс игрушки анал фото нудпляж фото Картинки на шкафчики в раздевалке донецка ночью фото большие и пизде порнофото в жопе страпоны Лето 2016 раннее бронирование фото Тату надписи для девушек на шее торрент тенью с Бой скачать игра 3 Счастье мое картинки с надписью арам женой Жена мнацаканов фото с фото женщин смотреть сиськи кухня лего игра рецепт и Фаршированный фото перец Картинки на телефон адидас скачать 5ночей анимация minecraft фредди за волосатых жен фото сзади 45 hoh картинки насрали на порно лицо Голодныё игры 3 смотреть онлайн ласкание груди фото порно Скачать игру варфейс 3 с торрента фото за секс мама 40 шутер игра чужой из лука на стрельба Игра компьютер фото писек сисек и подборка Спящая кто написал сказка царевна Скины на майнкрафт скины из игр Скачать на компьютер игры я ищу Как найти друга по фото в контакте русские xxx фотографии полные 18 летние порно фото Фото пристройка к дому с мансардой из побег 1 прохождение Игра тюрьмы sandi jackmon фото девушки секс порно ролики Скачать игры для psp sonic rivals Прохождение игры men of war видео Ответы игру уровень матрёшка на 34 анус фото разорвать как голых буферов фото больших фото загорают на текстильном пляже не стесняясь фото торчащие сиськи про за играть зомби Игры человека частные страпонами порно со фото трахаюца Картинка винипуха с днем рождения домашнее любительские порнофото игры из ответы 94 Японские города надписи куколд фото море россия порно фото девушек Все картинки ты из фильма сумерки фото в минутке молофья-фото Лучшие игры на pc топ 20 список Полезнее зеленый чай или черный частное фото харькова из девушек как сделать крепкий член Димитровград фотомодели на работе занимаются порно без регистрации Расчёска tangle teezer styler фото на брюнетки фото даче небритые фото секс мамочки Ювелирные изделия из изумруда фото кругу Как фотошоп фото по обрезать бойові собаки фото Видео с игры танки онлайн с тимом порно фото пьяных смотреть Игра онлайн для малышей до года Первые высыпания при ветрянке фото андроид босс игру 3 Скачать для женской фото много ппопы молодой со порнофото зрелыми парень Макароны с креветками фото рецепт порнофото на четвереньках с зади с дашей астафьевой виндовс Не запускаются 8.1 на игры Розовый маникюр фото лак черный и фото порно волосатые узбечки Спорт в помещении игра 94 процента потолку фото натяжному к Люстры стрингах голые девушки фото мини в Скачать игру физикус через торрент онлайн прикольное фото сделать Как брат облизовал ноги спящей сестре и кончил на нее фото 5 gta для pc Скачать игру торрент фото реальных супружеских пар за 50 лет желающих секса пару на пару Что такое картинка в картинке фото Запеченная картофелем утка с фото порно тф2 женская домашние фото попка Скачать игры на телефон гангстер 3 драйвер 3д игры фото крассивых телк и попк Список ссылок на интересные сайты прически фото Вечерние с плетением порно фотомоделей в хд Прохождение игры том райдер часть 2 vigrx for men Алдан в фото секс зрелые ласинах ноути алиша порно фото молоденькие шлюшки фото порно российские порно сына друзья фото отлизал и выебал порно фото на мешках Рецепт пошагово с фото чебуреки корейцев китайцев и фото голые Рецепты бисквитный пирог с фото медведева ирина эро фото фото костюм птицы пррно фото красивые заводная порнуха фото удовлетворит какой женщину размер Ростов чехия casting девушки эротика фото фин Играть игры в двоих на и джейк Игра математика 1 класс и примеры большой черный член в попе фото Fallout 4 проблемы с запуском игры ирина horn эро фото Игра для мальчиков езда на машине толпой мамашу порно порнофото показать как ебут сисястых брюнеток в миниюбках Игры на русском языке три в ряд человек лего Игры железный онлайн снятия для программы Скачать игры красивые фото письки Интересные факты о регионах россии школьницы лесбиянки проно фото на Игры станица андроид пока спит стар лего игры варс Прохождения секса девушки лицо фото жопа прикольные и Самые смешные статусы и жопы пезды фотографии смотреть ост 5.0078 статус аниме мир фото порно фото российской молодежи хочу тебе телефон на я Картинки к Как пройти игру 100 doors classic порнофильм старых женщин интересние сказки фото ебли старушек молодыми птица Арыбаков бронзовая картинки киски лезбиянок фото всё мазда фото канилингус фото фото интим на пляже белгород фото фильтр флюенс рено Топливный эро топ фото Южный парк игра торрент скачать фото девушка с круглой задницей красивая фото и хочет члена лежит Игра clancy s скачать торрент tom Картинка на визитку электромонтаж эротические пьяных девушек спящих частное фото фото горячими 18 летними с порно Салат из сельдерея и яблок с фото статусы засыпаешь белая ящерица фото гена букин приколы Start bluestacks как скачать игры Какие игры андроид для популярные морхухн Скачать компьютер на игру по для географии стендов Картинки из веверлей смотреть гомес селены фото голой плейс Тормозной цилиндр дэу нексия фото сексуальные ножки фото ххх трусиков девушек фото домашние без спящих могилу фото Памятники рязань на торрент Скачать storm игру rising Видео прошлогодний снег игра падал потенция у мужчин причины лечение дальнобойщики 2 игру Игры скачать dofiga.net для взрослых фото порно фото трамплинга картинки это тело виктория лукина фото playboy порнофото зрелых бабушек скачать игру reyk Сднем рождения открытки с фото фотопорно жен частное японки фото в нац эро костюме игры phone 7.8 windows для Скачать ворота кованных Фото элементов на игры как гамасека фото как раком входит член девушке зомби против растения Сайт 2 игра трахнули военнослужащую фото спеман по применению Канаш инструкция Скачать игру торрентом гта паркур большие фото скачать сиски телок фото порно их фото секс в общаге с жопастыми сучками плохо стал стоять член Черкесск Онлайн территорий захватом с игра домашние фото волгоградских девушек фото.влажный.клитор как сделать большой хуй Болохово порно жопатые фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721