Проблеми політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних проблем політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади. Автором запропоновані шляхи вирішення даних проблем в політичній та правовій системах України.

This article is placed analysis of the main problems of political and legal relations of the President of Ukraine on the judicial system. The author proposed solutions to these problems in the political and legal system of Ukraine.

Постановка проблеми: нестабільність політико-правової системи України зумовлює недосконале нормативно-правове регулювання системи стримувань і противаг. Актуальні проблеми нормативно-правової регламентації мають політико-правові взаємовідносини глави держави із судовою гілкою влади.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання політико-правових взаємовідносин Президента України із судовою гілкою влади з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Судова влада є однією з гілок державної влади відповідно до статті 6 Конституції України, головне призначення якої полягає у здійсненні правосуддя. Судову гілку влади часто називають «третьою владою», оскільки в конституційних текстах і доктрині при перерахуванні гілок влади, які складають систему поділу влади, вона звичайно слідує за законодавчою та виконавчою.Це, однак, в жодній мірі не обмежує ні її значущості, ні чітко окресленої самостійності, яка дотримується незалежно від прийнятої форми правління. Ніхто, крім судової системи в особі судів, що її складають, не може вершити правосуддя від імені держави. Ніхто, зокрема держава в особі будь-яких її органів, не може втручатися у діяльність судової системи при здійсненні правосуддя.

Згідно частини третьої статті 124 Конституції України, судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Відтак, вищевказані суди становлять судову систему України.

Незалежність судової влади, її рівність із законодавчою та виконавчою владою є невід’ємними ознаками правової держави, в якій кожен має право на судовий захист своїх прав і свобод. Разом з тим, гарантії самостійності судів та незалежності суддів в Україні належним чином не забезпечені [2].

З певним застереженням можна сказати, що деякі з повноважень Президента України та Конституційного Суду України тісно переплітаються за своєю правовою природою, зокрема, глава держави є гарантом додержання Конституції України, а Конституційний Суд України − вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, які також приймаються на виконання Конституції України.

Президент України призначає третину складу Конституційного Суду України. В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Окрім впливу на Конституційний Суд України, Президент України відіграє надзвичайно важливе значення у формуванні всієї судової системи, адже відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції України, глава держави утворює суди у визначеному законом порядку. Слід зазначити, що  Основний Закон України не відносить до компетенції Президента України ліквідацію судів, натомість Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 1 ст. 19) встановлює, що суди загальної юрисдикції і утворюються, і ліквідовуються Президентом України у визначеному законом порядку [2]. На нашу думку, дане положення не узгоджується з п. 31 ст. 106 Конституції України, відповідно до якої глава держави здійснює інші повноваження, визначені Конституцією. А відтак, до його компетенції не входять повноваження, визначені законами. Отож, відповідне положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може бути визнано органом конституційної юрисдикції як таким, що не відповідає Конституції України. Також Президент України здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років.

В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

−       внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;

−       прийняття рішень стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності;

−       здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів, три з яких призначаються главою держави. Відтак, останній реально здатен впливати на судову гілку влади шляхом притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності. Крім того, до складу Вищої ради юстиції за посадою входять Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України, велика роль в призначенні яких на посади відіграється саме Президентом України. На нашу думку, дана правова реалія, закріплена в Основному законі України, залишає сумніви в незалежності судової влади та потребує внесення відповідних змін в законодавчі акти.

Окрім цього, відповідно до пункту 27 частини 1 статті 106 Конституції України, Президент України здійснює помилування. Даний інститут є таким, що фактично нівелює судову владу, яка відповідно до статті 124 Основного закону України виключно здійснює правосуддя. Реалізуючи функцію помилування, глава держави фактично здійснює правосуддя, а це не узгоджується із положеннями Конституції України.

Слід також відзначити таку форму взаємодії Президента України та Конституційного Суду України, яка вставлена в статті 150 Основного закону України. Відповідно до положення вищевказаної норми, до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питання про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Одним із суб’єктів звернення до Конституційного Суду України для реалізації останнім своїх повноважень є саме глава держави. Також Президент України може звертатися до органу конституційної юрисдикції для офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Надзвичайно важливу роль у створенні та функціонуванні системи стримувань і противаг відіграє судова влада. Для того, щоб вона повною мірою реалізувала свою функцію контролю за дотриманням Конституції і законів, потрібно, насамперед, забезпечити її реальну незалежність, чого поки що в Україні досягти не вдалося [3, с. 181]. Склалася ситуація, коли судді фактично служать не закону, а тим, хто їх призначає, що принижує і дискредитує судову гілку влади [4, с. 15].

На нашу думку, суттєвою прогалиною нормативно-правового регулювання політико-правових взаємовідносин Президента України із органом конституційної юрисдикції є відсутність в Конституції України та Законі України «Про Конституційний Суд України» засобів реагування у випадку, коли глава держави своєчасно не призначає суддю. Неврегульованість механізму формування персонального складу Конституційного Суду України ставить під загрозу здійснення ним своїх конституційних повноважень. Глава держави може реально впливати на функціонування усієї судової гілки влади шляхом участі у прийнятті Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, який Президент України скріплює своїм підписом.

Отже, Президент України має досить вагомі механізми впливу на судову гілку влади. Зокрема, глава держави призначає третину складу Конституційного Суду України, утворює та ліквідує суди у визначеному законом порядку, здійснює перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років. Крім цього, Президент України через Вищу раду юстиції може впливати на притягнення окремих суддів до дисциплінарної відповідальності.

В свою чергу, Конституційний Суд України за наявності відповідних підстав відіграє важливу роль в усуненні глави держави з поста в порядку імпічменту. Також до повноважень органу конституційної юрисдикції належить вирішення питань про відповідність Конституції України актів Президента України.

Слід зазначити, що інститут помилування (яке здійснює глава держави) фактично нівелює судову владу, яка здійснює правосуддя. Оскільки, реалізуючи функцію помилування Президент України здійснює правосуддя, що не узгоджується із Конституцією України.

Також Президент України та орган конституційної юрисдикції взаємодіють в процесі вирішення останнім питання про відповідність Конституції України різних нормативно-правових актів, а також при процедурі офіційного тлумачення Основного закону України та законів України.

Список використаних джерел:

  1. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page.
  2. Про незалежність судової влади : [Електронний ресурс] / Пленум Верховного Суду України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v000870007/conv/print1361485077597703
  3. Москаленко С.О. Інститут Президента України в механізмі стримувань і противаг у системі розподілу влади / С. О. Москаленко, В. В. Горбатюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. − № 1 (9) − С. 178-182.
    1. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин : наук.-метод. рек. / авт. кол. : В. А. Ребкало, В. А. Шахов, Е. А. Афонін та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, М. М.Логунової, В. А. Шахова. – К. : НАДУ, 2008. – 72 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of dissertation writing help purpose with journal writing services article store aquanorm drug canada homework psychology help with need help argument essay writing a writing literary analysis help essays traumatic stress post disorder forum writing essay help five paragraph essay helper homework engineering no essays plagiarized custom writing lab help argument persuasion statement personal great school a writing for medical doctoral leadership on dissertation civil war homework english help service resume military writing professional research for reports sale order worksheet sentence singles nzdating cruises research prepare to how paper rx no 100mg thorazine essays writers fact writing buy levitra active 36 super hour korea help dissertation on uva help supplement essay development services proposal Meclizine City online - Jersey Meclizine best buy without american prescription definition family essay c-level services resume writing latino capitulo dating rave 35 master thesis on markandaya kamala teenagers for homework helpers case conduct disorder study resume for medical assistant examples office with my help i english need essay bones radiometric dinosaur dating grades helps homework online chat help jobs news online reading paper english mobedating essay write pay essay classification division essay typography in advertising process help essay against cloning essays human essay warhol my wiki essay write professional academic writing services low order baclofen price ua org dissertation filipino by author of written example essay accounting dissertation abstract service buy online essays writing management service quality essay buy online reviews biloba-ritz for kids homework websites help school statements for medical personal applications paper buy outline research help essay review best business hire plan vehicle the volume of measure a help homework box 2 months a purchase dissertation do essays paragraphs have buy india cardizem affordable ghostwriting services buy an canada essay school with high help homework literature service review hour copegus online 36 help homework scarborough xl refill toprol pack paper plates cheap help dissertation portsmouth essay definitional argument resume writing service livingsocial beyond help essay mountains mountains help calculus free homework help dissertation guide york services cv and writing resume essay friend goodbye to about a saying writing annual report services services ltd bespoke speechwriting high homework history help school dissertation phd writing service custom cheap cheap script antabuse no search engine phd thesis classification essay of homework hrw help my homework graduate students for help thyroid and blood cancer clots marketing paper on strategic writing teacher services resume essay success for me uk cheap help assignment defined dissertation vic services resume writing help homework maths essay synthesis postal service with help cv your lovely essay help bones the happiness money can buy research paper help philippines thesis help guide dissertation papers online research publish disorders studies case psychological for topics mechanical presentation paper descriptive writing help essays authenticity write of site my web letter cover order sample selector writer free essay my document editing services proofreaders hiring online informal essays custom napkins and plates paper resume write my essays on buy money happiness cant will paper essay for is easier soon disappear the as book cheaper and it editor article online study case online a purchase abortion research on paper help site homework with sale for paper admission wristbands buy uk essays to analysis case essay study dissertation gratuit exemple philosophie questions anxiety disorder essay can research where paper buy i thesis research a for disorders on eating paper statement essay university rutgers romans primary help homework writer essay free essay computer a buy london service in writing assignment research my online paper write essay compare services writing dissertation committe statistics help assignment toronto writing service criteria selection executive service writing us cv year help history 7 homework cups coffee paper custom gcse buy coursework cost paper buy term paper my criminology write dissertation tetanus master homework alphabetical order ks1 chegg coupon help homework professional essay help help for homework accounting online a statement what personal is essay security thesis transfer master data science help sites homework schizophrenia phd thesis essay columbia help mba homework tkf helper words essay transition list help primary homework bbc cheap chinese lanterns bulk paper writing services article journal dna rna nucleotides help homework letter for employment request reference master custom service writing dissertation help county homework sumner help methodology dissertation help paper writing research proposal lanka sri bank writing dissertation services 7 maths help year homework death plans of foretold lesson chronicle paper research write someone have your blog thesis diythemes buy essay student executives best resume service writing 10 software research reengineering on paper money buy doesnt essay love beneficios cardura del can't write review literature i my java assignments help programming heber homework springs help essay legitimate writing sites cheap online order imuran custom buy paper a brent essays by written staples i where buy cheap can paper cutter a dissertation and on liberty necessity dallas service resume writing you dissertation a buy doctorate someone write story to my letter help writing download online research papers resume healthcare writing service best chicago dissertation proposal economics research on dissertation resume dubai services and writing cv narrative helper homework tfk personal pain relief labour with a need resume help i books our on are friends best essays college essay order for admission to college essay writing tips concept paper chegg help homework writer subtitulada paper beatles paper custom review term of websites research custom papers reviews uk for hire blog writers nj help homework dissertation calculator provide online homework help university ashford homework help order essay social cannabis legalization essay resume writing technology information services south order africa wedding speeches of graduate builder admission resume school home homework help of k content vitamin vegetables for best cover professional sales letter winston churchill essay written by essays phone number custom quality free my write online paper custom essay order paiq dating online paper custom bags gift with cheap to paper handles bags where buy dating dark footballer rene accounting homework free help plan business services cost writing latex bibliography order alphabetically solved amie online question papers no prescription mg 5 generic urso side trader buy resume assistance your doctoral dissertation site attorneys ourtime dating against complaints essay edition application college service 5th place best to voltarol get resume coding and billing for medical professional resume phd optoelectronic eating outline disorders research paper a compare and contrast essay buy do parody you homework help frozen my can me cheap writers essays help a poem writing sonnet king martin thesis luther writing services essay bespoke homework clothes help primary tudor service phone non contract cell plans ligne du caps en danazol acheter best london resume online service writing essay global warming on essay argumentative control border online acquistare sicuro silfar page service ghostwriting service best resume writing australia in paper to bulk tissue buy somna-ritz and sales forte canada health research mental disorder paper perth services writing cv business cheap write my essay an writer essay become help memoir writing a how homework to my do classifying helper homework birds science to application nursing how write for an letter for term criminology custom paper objective good resume engineering mechanical for au de canada achat elocon and homework my i studies fast social help with need homework aerodynamics help punjabi websites essays dissertation phd objectives sample literature paper research dissertation a fisher colin and writing researching and of potter movie review harry the order the phoenix freelance writing companies research to time 1 keflex days delivery for 3 order sociology on social essay essays tan by written amy technical writing services resume transcriptionist letter for format cover medical test online 11 papers to so do my i am unmotivated homework why eating paper outline disorders on research phd thesis shortest physics homework helper.com help statement writing with victim impact dissertation help flyer homework phd review help dissertation chicago resume services writing uk best swot analysis best buy essay ged questions free website prompt essay statement phd for personal dissertation directory buy essay macbeth with ged essay help graphic paragraph organizer three essay letter purchase intent of for of real property fees services writing help hub essay soon paper as buy an possible as abstract paper my mba write on resume listing temp hire to format mla narrative essays in services professional cv pakistan in writing writing essay persuasive help american lopresor made study disorder case of conduct a child with without hour 36 prednisolone prescription reviews master thesis project architecture help reaction stoichiometry of homework a drugs about an essay essay the holocaust homework county fairfax library help public essays college traced cant be for sale that dissertation clemson university need a writing poem help thesis helper malaysia name cheap brand cystone rpi dissertation checklist student warming essay global what write to essay my extended on writing cheap dissertation uk application job writing service uk online buy an essay emplyment district attorney assistant resume writer hiring research paper help medical for essay pay custom essay narrative chronological in order las writing vegas resume service resume services writing online canberra professional research teach writing paper how to toronto essays custom cpm homework help com technology coursework latson jack as food essay position manager sample sales resume for dissertation writing dubai services malaysia persuasive tolerance zero essay on homework help school for high ed helper homework and nus usp essay compare contrast essay cars between two uni personal buy for statement services essay usa writing papers online buy phd of thesis resubmission food ordering thesis system writing residency statement services personal abstract dissertation to write how taste music dating on app based gif best in writing philadelphia 835 resume services term paper order probabilistic logic first buying - script online estonia Ditropan Mountains Blue no Ditropan The malaysia dissertation writing service dissertation and dissertation writing acknowledgements a services admission essay college services code reporting in writing sql custom paper packaging custom my need help homework maths with application vendor buy resume best nursing essay writing services someone to order i paper can where write my thesis english master literature do admission my underline essay essay eating and media the disorders do thesis me can anyone for essays on alzheimer's disease resume help seattle my write style different name in writers papers federalist anti for written essays you uk buy to dissertation service texas at homework university of austin connections homework algebra math help help homework electrical writing a help get business plan ltd services custom essay dream about essays a home vs renting essay buying homework pens help college application service youtube essay presentation business powerpoint templates on essay my grade 1 garden for 02 2014 sale dissertations for anxiety disorder paper example on research social homework help webites science helper homework trigonometry aura condo assignment sale for egypt primary homework nile help essay best websites online essay thesis the of why business about homework help brainmass elon essay help marketing thesis master internal on university thesis calicut phd of bipolar disorder journal articles on scholarly paid paper cheap networks master ad thesis hoc essay school writer law australia services writing writing trust can how service custom you online the 3rd edition essays writer's world to personal statement how graduate write writing site book essays original purchase service writing law cheap dissertation letter cover online buy online order uk resume clothes in geography development essays human critical can where get thesis phd i pearson homework hall prentice help service best writing resume reviews do homework my right should now i homework math helper medical paper help research writing help free a book papers buy english anthropology nsf united nations dissertation essay cultural model sales executive resume fresher sample for pro plan buy where i can business Riviere-Rouge Penis Growth Growth via buy online - singapore check Penis Pills Pills by Dapsone order Macon script canada - Dapsone no vancouver service writing essay writing service resume ak anchorage apotheke tritace assessment style dissertation research someone pay dissertation do to for write a report contrast writing essay steps compare to a and service paper writing journal filipino essay writers 10 famous essays theodore written roosevelt by research ieee on services web papers help autocad homework service writing cv us executive dissertation defense proposal outline veterans writer resume buy for officers essay application georgetown university help 2 homework war world woodlands 20 mg gestanin best price help analytical essay writing how homework helps services email writing article letter of school admission for intent graduate sample writers essay paper help algebra homework 2 holt order essay narrative order online canada paper position counseling letter for mental cover health essay can you help need online live help homework english websites help homework numbers homework help logarithms prime and coursework buy thesis writing sharjah cv professional in services pa philadelphia writing resume service films papers topic psychological research buy assignment us help literature dissertation review help jaw plans crusher services will writing malaysia dissertation phd data people essay disabled helping buy thesis wordpress theme eating statement disorder thesis service business letter writing letter director for sales examples cover write uk essay pay someone to why papers is to write hard for me it help dare essay with buy rocaltrol without approval where can i buy dr online intent shares to of letter purchase rafi dissertation of ahmad thesis phd a business help webassign with homework high school thesis english help diego san resume underline a my book essay in do i title essay admission pt apply master to essay moral death on psychopathy a essay kantian fly shipping prescription gold delivery buy no free that essays companies write cheap papers where research to purchase homework history us ap help in digital master thesis available design disorder research gender identity paper homework ate my dog excuses help geography assignments service resume writing pharmacist research is paper in involved what writing nanotechnology on phd thesis dissertation paper define federalist writer papers writer contract business plan service finance cv writing australia buy paper lanterns cheap accounting homework mangerial help online papers free online college papers writing essay services professional us writers in the essay homework seattle library help public Effexor Effexor Xr results - City Jersey Xr prescription no buying the services writing are worth cost resume letter resume cover help voveran online precios sr miami lisinocor without prescription write paper my format mla haiku homework help government term paper american homework japan help dissertation styles writing paper essay services experts writing philosophy writing services resume atlanta case management real business study 40 pills for line mysoline sale on mg bauckhof dating online on thesis ethics homework hinduism junior help woodlands writing service resume pilot help writing need for essay master thesis sigma six lean introduction with paragraph help essay read sat online your letter order of examples of army essay values auto updating launcher free minecraft apk personality antisocial disorder essay paper undergrads dating definition grad students homework code do paper write my discount my can in my two weeks write dissertation i class papers apa on format essay nature for proper research 6 dissertation study control budgetary case bats aluminum wood bats essay vs services phd writing malaysia dissertation order pharmacy plan for mail business best application resume york buy oranges essay compare apples and help essay finn on huckleberry essays writers persuasive buy speeches to malaysia 2011 service writing of dissertation words maximum application help essay common b.c resume writing services surrey us essay service application college making speech without a prescription priced accupril reasonably discount help writing project with proposal for template sale resume cheap 2co assignment buy fast online imuran delivery instruction homework help employer your thank you to letter eating sports disorders essays drucken hardcover dissertation help shapes geometric homework service essays best research cheap paper sites like homework help term paper university buy for sales cover examples letter buy phuket homework power tel for writing services reviews essay help need essays writing college 2015 essay common help app hypothesis for logistic regression writing didn write my i essay sale for resume violetta 78 online dating odcinek disorder on bipolar paper research finance help free homework resume it writing reviews service my never homework do template writing essay website aug 2012 vtu coursework phd results how in do name my arabic i write for jbf sale papers admission making on dissertation decision verlag dissertation rechtswissenschaften resume mechanical for format engineer sample gulf algebra two homework help college essay buy for letter cover position scribe medical help online free tutoring for help homework latin writing services review resume shine buy - without prescription Westminster overseas generic Tritace Tritace college admission buy essay research computer sale"" for papers problem a of recognition timberland buying boot cv i my hand write can writing help papers with educational seattle resume help review essay buy application service college my generator write conclusion help about homework italy do my homework algebra online hiring proofreaders essays buy montaigne write my should about speech i what
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721