Проблеми кримінально-правового регулювання штучного переривання вагітності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються проблеми регулювання штучного переривання вагітності у контексті кримінального права та кримінальної відповідальності згідно з національним законодавством. Аналізуються недоліки криміналізації злочину, визначеного ст. 134 Кримінального кодексу України „Незаконне проведення аборту”. Здійснюється порівняльна характеристика із кримінально-правовим регулюванням проведення штучного переривання вагітності в окремих державах. Пропонується авторське бачення вирішення проблем проведення абортів в Україні в контексті криміналізації діянь та встановлення кримінальної відповідальності за їх вчинення.

Ключові слова: криміналізація, кримінальна відповідальність, штучне переривання вагітності, аборт, право на життя, об’єкт злочину, момент початку захисту життя.

Annotation. In this article a problem of abortion is solved in the context of criminal law and criminal liability according to national legislation. The faults of the article 134 of a Criminal Code of Ukraine are examined. It is made comparative charachteristic of criminal law of Ukraine in comparing with a criminal law of the other countries. An author vision is offered for resolving the problem of performing of abortions in Ukraine in the context of criminalization of acts and establishment of a criminal liability.

Key words: criminalization, criminal liability, unnatural performing an abortion, abortion, right to life, object of crime, a moment of the beginging life protection.

Україна у ст. 1 Основного Закону проголошує себе правовою державою, яка, відповідно до даного статусу, зобов’язана реалізовувати усі права людини. Проте на прикладі ст. 134 Кримінального кодексу України (далі ККУ) право на життя не захищається. Досвід передових держав світу щодо правового регулювання проведення абортів, відсоток жіночої смертності в результаті проведення такої операції, відсутність кримінально-правового захисту внутрішньоутробного життя, а, як результат, демографічна криза, недостатність кримінально-правового регулювання даної сфери в Україні свідчать про необхідність правових змін.
Метою роботи стало дослідження проблеми детермінації кримінальної відповідальності за штучне переривання вагітності у контексті кримінального законодавства України; аналіз нормативно-правових актів, що регулюють проведення штучного переривання вагітності, а зокрема ст. 134 ККУ „Незаконне проведення аборту” та з’ясування недоліків криміналізації даного діяння шляхом застосування формально-юридичного методу та методу аналізу; здійснення порівняльної характеристики кримінально-правового регулювання проведення абортів в Україні та в окремих державах шляхом застосування порівняльно-правового методу дослідження; обгрунтування необхідності заповнення прогалин правового регулювання захисту ненародженого життя в контексті ст. 134 ККУ на основі існуючого правового регулювання подібних відносин в інших галузях права України шляхом застосування аналогії як методу наукового дослідження. Окрім того, на основі логіко-семантичного методу дослідження у даній роботі здійснюється спроба визначення доречності окремих категорій понятійного апарату, що стосуються досліджуваної тематики.
Виклад основного матеріалу.
Штучне переривання вагітності в кримінальному законодавстві України знайшло регламентацію лише у ст. 134 ККУ „Незаконне проведення аборту”, яка внесена законодавцем до 2-го розділу кримінального закону під назвою „Злочини проти життя та здоров’я особи”. Формально-логічний спосіб тлумачення тексту дозволяє зробити висновок, що сполучник „та” вказує на включення до об’єкту кожного злочину даного розділу як життя, так і здоров’я особи. Проте, об’єктом злочину незаконного проведення аборту юристи-практики, зокрема М. І. Мельник та М. І. Ха- вронюк, визначають лише здоров’я вагітної жінки [17, с. 307]. Втім, доцільно встановити додатковим факультативним об’єктом життя вагітної жінки.
Поза законодавчим захистом ст. 134 ККУ залишилося і внутрішньоутробне життя, що є порушенням положень Основного Закону України та міжнародних актів, імплементованих у національне законодавство, що регламентують права людини. У ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. зазначається, що право кожного на життя охороняється законом. У преамбулі Конвенції про права дитини від 20.11.1989 р. вказується, що дитина потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження [2].
У Конвенції про права дитини від 20. 11. 1989 р. відповідно до ст. 1 дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку [2]. У ст. 27 Конституції України зазначається, що кожна людина має невід’ємне право на життя [1]. Проте, в обох нормативно-правових актах відсутня вказівка на те, з якого моменту такий захист має місце. Отже, існує нагальна проблема чіткого визначення моменту, з якого б життя отримало правову охорону.
Ст. 4 Хартії прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р., ратифікованої Україною, встановлює захист життя від моменту зачаття дитини [4]. Це положення можна використати за основу встановлення моменту початку життя та початку його кримінально-правового захисту.
Необхідність кримінального захисту ненародженої дитини обґрунтовується положеннями, що захищають внутрішньоутробне життя в інших галузях права України. Так, у Кримінально-виконавчому кодексі України, а саме у п. 9 ст. 59, зазначається, що стосовно жінки, яка завагітніла, кримінально-виконавча інспекція чи адміністрація виправного центру вносить до суду подання про звільнення такої особи від відбування покарання [6, с. 25]. Відповідно до п. 3 ст. 106 до засуджених жінок із явними ознаками вагітності забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю [6, с. 40]. У ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) законодавці вказують, що у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще ненародженої дитини [8, с. 10]. Так, у ст. 1222 ЦКУ зазначається, що спадкоємцями за заповітом і законом можуть бути особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини [8, с. 300]. Згідно з нормами сімейного права України, батьківство чоловіка презюмується саме із зачаття дитини, тобто зачаття дитини є значущим юридичним фактом, що породжує права та обов’язки. До того ж у ККУ, зокрема у ч. 2 п. 2 ст. 115, посягання на внутрішньоутробне життя є кримінально караним опосередковано через вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності [5, с. 41].
Зважаючи на актуальність питання інтеграції України у європейське суспільство, варто зазначити, що кримінальне законодавство таких держав Європейського Союзу як Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Польща суворо обмежує проведення абортів. Зокрема, слід звернути увагу на кримінальне законодавство Польщі. Так, у Кримінальному кодексі Польщі у п. 1 ст. 152-а встановлена кримінальна відповідальність за нанесення плоду людини тілесного пошкодження чи розладу здоров’я, що загрожує життю [15]. Ця кримінально-правова норма свідчить про те, що безпосереднім об’єктом цього злочину є життя ще ненародженої дитини.
Важливим у вирішенні даної проблеми є і релігійний фактор, що частково впливає на людську правосвідомість, зокрема що стосується національних меншин та їх віросповідання, оскільки врахування інтересів цієї категорії громадян на сьогодні є досить актуальним (як підтвердження, прийняття ЗУ „Про засади державної мовної політики”). Зокрема, це стосується українських мусульман. В Універсальній Ісламській Декларації прав людини від 1981 р. (зважаючи на чисельність громадян, що сповідують іслам в Україні, є доцільним прийняття рішення про її ратифікацію), а саме у ст. 1, зазначається, що людське життя є священним і недоторканним, і будь-яке зусилля не повинне бути спрямоване на те, щоб знищити його [12]. Іслам визнає внутрішньоутробне життя. У Корані про людський плід (adjinnah) згадується так: „Він (Аллах) знає тебе добре з того моменту, коли Він створив тебе із землі, і коли ти був схований (adjinnah) у лоні матері своєї” [18]. Отже, це іще один аргумент на підтвердження того, що внутрішньоутробне життя потребує кримінального захисту і проведення абортів слід обмежити.
Дискусійним залишається питання щодо згоди вагітної на проведення штучного переривання вагітності. Право дружини на самостійне рішення, тобто надання згоди про проведення штучного переривання вагітності прямо заперечує право чоловіка на батьківство, що має закріплення у ст. 50 Сімейного кодексу України (далі СКУ) [7, с. 15]. Законодавець не забезпечив це право вимогою згоди чоловіка на проведення аборту у жодному нормативно-правовому акті. У свою чергу, це є порушенням ч. 2 ст. 54 СКУ, де зазначається, що усі найважливіші питання життя сім’ї мають вирішуватися подружжям спільно, на засадах рівності [7, с. 15].
Так, в Ірані аборти стали можливими лише за згоди обох батьків, медичного висновку щонайменше трьох лікарів і лише в разі очевидної загрози життю матері або дитини. Водночас аборт як спосіб позбутися від небажаної вагітності є забороненим [13, с. 28].
Той факт, що законопроект № 10170 від 12 березня 2012 р., ініційований народним депутатом від БЮТБ, який у своїх положеннях фактично забороняв проведення абортів, і який став провальним, вказує на те, що правосвідомість українських громадян іще не готова до радикальних обмежень проведення штучного переривання вагітності, тобто до абсолютної його заборони. Все ж є необхідним встановлення кримінальної відповідальності жінки за вбивство плоду з перевищенням законних строків для штучного переривання вагітності. Згідно ст. 50 ЗУ „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. операція штучного переривання вагітності може бути проведена за бажанням жінки у закладах охорони здоров’я при вагітності строком не більше 12 тижнів [9]. Оскільки встановлення в українському законодавстві моменту початку захисту життя, починаючи від зачаття, є наразі неможливим, то доцільно забезпечити кримінально-правовий захист ненародженого життя, починаючи із 12 тижня від зачаття. Отже, діяння жінки щодо самостійного здійснення штучного переривання вагітності поза межами відповідного спеціального закладу, а також із перевищенням строків вагітності слід криміналізувати. Дане діяння є близьким до складу злочину ст. 117 ККУ, тому варто доповнити цю статтю.
Яскравим прикладом є іспанське кримінальне законодавство, де жінка, що сама здійснила аборт чи дала згоду на проведення аборту за не дозволених законом випадків, також підлягає кримінальній відповідальності (п. 2 ст. 145) [15].
Потребує коригування назва злочину ст. 134 ККУ. У п. 1.5. „Інструкції з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мертвонародженості” від 29 березня 2006 р. № 179 викладено таку норму-дефініцію: „Викидень (аборт) — народження плода до повного 22-го тижня вагітності менше 25 см та масою менше 500 г незалежно від наявності ознак життя” [14]. Тобто, аборт і викидень у даному нормативно-правовому акті розглядаються рівноцінними, та, у свою чергу, не відповідають об’єктивній стороні злочину, що регламентується ст. 134 ККУ. У „Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності” від 20 травня 2006 р. № 508, а також у Постанові КМУ „Про реалізацію статті 281 Цивільного кодексу України” від 15 лютого 2006 р. №144 застосовується поняття „штучне переривання вагітності”. Отже, доцільніше було б передбачити кримінальну відповідальність у ст. 134 ККУ не за „незаконне народження плода до повного 22-го тижня… ”, а за незаконне знищення цього плода, тобто за незаконне проведення операції штучного переривання вагітності.
Прогалиною у кримінальному праві залишається і те, що ст. 134 КК України не охоплює випадку незаконного аборту, проведеного особою, що має спеціальну медичну освіту, якщо при цьому не було завдано суттєвої шкоди здоров’ю вагітної. Дане діяння не підпадає під дію й інших статей Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що в Декларації, прийнятій в Осло, відносно медичного аборту від 1970 р. зазначається перший лікарський принцип, якого зобов’язані дотримуватися лікарі, − поважати людське життя із самого початку [3].
Висновки
1. Доповнити ст. 27 Конституції України наступним: „Держава захищає людське життя, починаючи із 12 тижня від зачаття”.
2. Змінити назву ст. 134 ККУ та подати у наступній редакції − „Незаконне проведення операції штучного переривання вагітності”.
3. Подати ч. 1 ст. 134 ККУ у такій редакції: „Проведення штучного переривання вагітності особою, яка не має спеціальної медичної освіти, або особою, яка має спеціальну медичну освіту після закінчення строку, встановленого законом для штучного переривання вагітності, або в установі, що не має відповідного дозволу на проведення такої операції, або із порушенням порядку отримання дозволу вагітної жінки (її законного представника) та згоди чоловіка, за яким презюмується батьківство, а також давання згоди вагітною жінкою на проведення штучного переривання вагітності у закладі охорони здоров’я, але з порушенням законних строків проведення карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років”.
4. Норму ст. 117 ККУ привести у відповідність з пріоритетами конституційно-правової охорони права на життя, виклавши її наступним чином: „Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини під час пологів, або відразу після пологів, а також самовільне умисне вбивство жінкою виношуваної дитини в період більше дванадцяти тижнів вагітності під час, або після родів – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк”.
Список використаних джерел
1. Конституція України: Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
2. Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесiї Генеральної Асамблеї ООН (резолюцiя 44/25 вiд 20 листопада 1989 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://olexa.org.ua/ukr/law/law02.htm
3. Декларація, прийнята в Осло, відносно медичного аборту від 1970 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=990_009
4. Хартія прав сім’ї від 22 жовтня 1983 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_300
5. Кримінальний кодекс України: чинне законодавство із змінами і допов. 23 березня 2011 року. – К.: Алерта ; ЦУЛ. – 174 с.
6. Кримінально-виконавчий кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. На 14 березня 2011 року: (Відповідає офіційному текстові) – К.: Алерта, ЦУЛ, 2010. – 72 с.
7. Сімейний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. На 18 січня 2011 року: (Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта ; ЦУЛ, 2010. – 78.
8. Цивільний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 1 верес. 2010 р.: (офіц.. текст). – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. – 328 с.
9. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 р. : [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
10. Інструкція з визначення критеріїв перинатального періоду, живонародженості та мерттвонародженості, затверджена наказом МОЗ України від 29.03.2006 № 179. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0160-96
11. Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення: Наказ МОЗ від 20.07.2006 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1155-06
12. Універсальна Ісламська Декларація прав людини від 1981 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ru. wikisource. org/ wiki/ Исламская декла- рация_прав_человека
13. Ісламський кримінальний кодекс Ірану : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://translate.google.com.ua
14. Уголовный кодекс Испании. Книга ІІ. Раздел ІІ. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.edu.ru/ norm/ norm.asp?normID= 1247923& subID= 100111282, 100 111284,100111473,100111503#text
15. Уголовний кодекс Республики Польша. Особенная часть. От 01.01.1997 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law. edu.ru/norm/ norm.asp? normID=1246817&subID= 100110056, 100110058, 100110081, 100110332 #text
16. Борисевич Н. М. Теоретико-правові аспекти штучного переривання вагітності ∕ Н. М. Борисевич ∕ ∕ Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Медичне право: проблеми становлення та розвитку»], (Львів, 19-20 квітня 2007 року). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 224 с.
17. Мельник М. І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України ⁄ М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – К.: Юридична думка, 2007. − 1184 с.
18. Abul Fadl Mohsin Ebrahim. Abortion birth control and surrogate parenting. An Islamic perspective. – Saudi Arabia: I. I. P. H., 1998. – 120 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

from 100 eriacta mg canada essay persuasive equal pay help london dissertation me reviews my 4 paper write service cheap law writing dissertation thesis writing company custom specialist medical for cover billing letter buy essay online books order in logical essay reussir comment de philo dissertation une position for summary resume sales to paper purchase dulcolax 1mg resume service livingsocial writing help law business assignments you papers university write my to will pay i digraming homework sentences help we book review why buy for thesis renting buy statement vs help homework pinchbeck assistant cover letter medical research writing service custom com case generalized disorder studies anxiety atlanta resume professional services best writing paper purchase on the not internet research should why cheap plans business dad my me let wont do homework my essay help uchicago essays assignments economics scrapbook paper pads cheap generic vigra gold 200mg paper term top writing resume melbourne service nursing admission writing eassay help identity on dissociative disorder essay cheap london dissertation printing perfect writing essay service comprar biaxin writing ranking essay services top dating grey anatomy online 7x12 of research executive summary example for paper dating hitran online paper buy dissertation nonfiction essay writers statement essays college personal for essay college writer with homework help websites medical sample for letters assistant cover homework ipc help money essays for without Maxalt american - get Boise Maxalt prescription pills a discount essay gcsu admissions the best writer essay custom essay plagiarism homework with help rounding numbers study borderline paper personality disorder case custom uk writing essays relationship customer thesis master management admission service help essay writing college shipping prescription cozaar worldwide free non someone do my paper to pay term essay canada writers professional homework help rose mary choosing committee dissertation paper uk cups custom reading services writing pa resume sin online city dating subtitulado my do in third essay person how i write can an essay you to you someone pay write for bibliography appendix order by written martin luther essays king get help your with essay office dissertation custom writing geography paper writing best services affordable resume online image essay on body grade 7th help homework studies social essay descriptive with help a persausave help with essays heights opposites wuthering essay me house my for as and online professional writing los services angeles resume drugs essays about higher education dissertation grants buy india online nootrop-piracetam phd a write concerns essay order higher design help write essay writing a help study case essay service conclusion community in graffiti my write for name free font english essay help services singapore in online buy symmetrel company creative writer buy azulfidine singapore in resume best nj dallas services writing hire paper research for writers essay persuasive buy school school papers papers research writers professional paper homework help baltimore homework gods greek help louisiana term purchase paper science phd thesis library in algebra 2 help homework dissertation service literature review proposal and who accounting can homework do my for with free essays help writing in german do my homework sites uk dating black only muslim analyst equity side buy resume homework numbers help negative online creative help writing free uk order essay pointless essay writer sites in Gresham Omeprazol effect Omeprazol singapore side - dating us asian sites in custom finance paper written essay get with help writing argumentative essay apa format outline writing resume 2014 best service miami paper dltk writing custom on application should essay write what my i academic writing in companies uk sample fresher mechanical for engineer cover letter mobile essay for online help resume in australia available gestanin usmc help homework live healing traditions dissertation native medical admissions school essay for help with need homework manager cover letter to hiring need writing cv a help armstrong paper louis research custom papers essay service essay industries disorder dissociative studies case of identity help cert ed essays a class one can who complete day assignment in writers social essay service experience password itunes updating sale college for essays cheap software as a essay service college admission sale essays for and yulia ricardo apps dating best application ever college that essay worked hire a writer thesis help history essays with writer paper reviews description sales job for paper term philosophy themen marketing thesis master homework ed helper dissertation a online buy kit cheap uroxatral purchase prescription without essay engineering software scholarship assignment uk writing merchant position letter for cover acheter ovral 123 me essay help help resume medical with for technologist experience no appearance latex order of thebibliography help login homework not fedex tracking my updating grade for online papers free help ed special homework study disorder example case somatoform disorder case patient study personality antisocial services city jobs writing york best new in resume Medium needed Denton ED without Medium doctor - ED no description Pack a Pack writing latex dissertation essays written by persuasive kids write papers my real writing english a report essay buy computer a paper abortion reasearch me autobiography for my write prescription coupon buy mail Etodolac order best without Etodolac online help undergraduate sociology essay help with statement need thesis services editing affordable dissertation corrigee ne couleurs des gouts des dissertation discute et pas on college online papers purchase seizure a in mri essay disorder pictorial research do papers have conclusions pour suisse famvir la achat essay disorders eating discursive writing dubai cv services homework help tutors online executive format sales cv for does you doing homework help guarantee paper research thesis case avoiding problem 61 dissertation pitfall solution anxiety disorder generalised thesis help online homework service cover resume civil letter engineering homework science school help middle service editing 2015 фото Лифан цены отзывы х50 Картинки на рабочий стол microsoft Плов в с курицей рецепты с фото смотреть порно длинные члены фото вагин подбор картинки о сале отзывы волос фото цвет Тёмно-русый Скачать телефон на игры android голавы сосущие фото интим девушки у кого было анальный секс фото С.прокофьева сказка про маму текст фото бритой возбужденной пизды Игра буркозел скачать на компьютер Якорь лодки руками своими фото для Картинки самые красивые куклы мира Как я провёл лето сочинение прикол Моё солнце и звёзды игра престолов Статусы для сестры и любовь к ней Фото пожарная безопасность в школе все игры телефон гонки Скачать на Все модели мерседесов в картинках картинки хлебное дерево такое Что приготовить Как можно с ужин фото Скачать игры покемон на андроид жена развращенная фото домашнее фото писи крупным планом на пк выживание слабый Игры про Шторки в грузовой автомобиль фото фото платье лес фото с рецепты Творожная шарлотка порно фото остин тейлор хорошо картинка будет милая Все Медведь на русском флаге картинки Картинки парижа в хорошем качестве Сызрань как пенис удлинить Травы полезные для желчного пузыря фото Как сшить женский комбинезон русское порно 50 летних Форд фокус 2 рестайлинг фото белый фото раком їбут Картинки доллара и для печати евро с духовке с в грибами Гречка фото 2720 фото nokia Дружба это чудо игры с радугой дэш Знаменитости с бровями и без фото хентай экстремальный аниме секс секс фото фото мамой и в поезде с рассказы секс Алавар игры торрент веселая ферма конструктор Игра человек лего паук iva певица фото Парк за радугой екатеринбург фото Игра крестный отец 2 от механиков описание карамелька фото Малина и игры Скачать lg для e440 телефона фото парни в видео инет в своих выкладывают состоянии спящем подруг Борщ с квашеной капустой с фото Игры искалки для андроида скачать ужасов 1990 годов Смотреть фильмы коллекция девушек показывающие свои трусики фото Свадебные прически фото на каре Белые кухни фото современные идеи Игра сделать палочку как волшебную Скачать игру нфс карбон торрент сайт фото эротических частных Игры на пк на 2 игрока на одном рождении дню ко Картинки кристине фото семяизвержение балка Широкая фото в новороссийске волосатая саша грей фото видео русский мотив Картинки на народный Играть в игру американские горки 6 фото большие размеры порно Игра масяня и пляжные прохождение Лечебное голодание фото до и после фото голых девушек с большими сиськами с отличной фигурой Моцарелла с помидорами фото рецепт Фото бородиной и михаила терехина Картинка с клубникой на белом фоне порно фото пльзователей на спичками со Ответы загадка игру цена для потенции и крем оставляют фото Не переживай я с тобой картинки герлз эквестрия и игры Игры видео размер предпочитают члена девушки Гуково какой для одевать Круг как купания фото фото на море девушки голые семейной пары фото обычной секс видео порно ебут школьницу Виноград граф описание сорта фото Модели люмия фото нокия телефонов фото футдом Игры для мальчиков майнкрафт 2 3д фото инги будкевич в козловский фото молодости Данила метро с Прохождение игры дмитрием Так будет даже интересней скачать коды смайлов Вконтакте статус в обои сайт киров игра Видео 2 калавдюти прохождение Частушки на 50 лет мужчине смешные Сериал однажды в сказке подобии на wishes играть high Monster 13 игра vпорно фото звезд Кубики настольных игр для скачать сосками с голые завязанными фото девушки Памятки по антитеррору в картинках 1000 и одна ночь сказка шахерезады Игра не запускается из за плагина пушкина и Руслан сказка людмила шар красный мультик игры Смотреть грудь у натуральная порно фото молодой большая жостка ебля фото школни секс фото Как связать картинку спицами видео виндовс Анимация стола рабочего 7 фото венге Двери в цвета интерьере лезвия вены фото фото училку в чулках ебут в очко Набрать много лайков на фото в вк владикавказе в домов фото Продажа порно фото курган ебля груповуха фото Фото кимберлитовой трубки в мирном рот фото спермы крупно полный слез до фото ебет Как обустроить двор в деревне фото Продажа квартир в волгограде фото секс фото зрелых латинок Чем полезна чечевица для похудения красивые тайки фото титьки больших мам порнофото фото дивитися 35 за мамаш голих років вялые волосатые пизды старых бабушек фото фото в траха туалете порно молодая мамаша порно фото питера фото сеасуальных школьниц фото люк уилсон волосатеньком спермой секс фото со влагалище в большой бабочки в мире Фото самой цена шевроле для фото Пороги нива с молодыми русски порно по Игры тюнинг ваз виртуальный тюнинг гост 21.405 статус Игра угадать персонажа по вопросам Сделать картинку четкой в фотошопе Картинки на доске для выжигания красоток голых фото в колготках фото голых девушек кошек demon игру slayer russian Играть в девушек черно белое фото мастурбация компьютер Скачать на игры аниме порно видео азиаток в жопу латинские модели фото Игры в стрелялки чёрные человечки мужчины спят голые фото. секс фото женщин в возрасте в чулках слаткие мамки фото старушки в порноретрофото фото лазаньи Рецепт с пошаговый влаалище девушек фото фото мужское Тату на предплечье русские суки ебутся фото Надписи тату на иврите с переводом Как найти файлы игры на компьютере фото порно зрелых женщын для в дошкольника картинках Режим смотреть онлайн фото русского порно фото самая большая пися фото возрасте голые онлайн дамы в красивые жизнь про статусы Грустные любовь Обои для телефона скачать торрент windows windows 8 для от Игры 7 Дубленки и фото ждановичах цены в 8 windows для Скачать радио гаджет все фото пизды в мире Презентация викторина на игра тему Игра бои без правил драка на двоих игры в макаров фото голых писек мальчиков стендов географии Картинки по для экран на фредди Игра весь мишка с рецепты из фото макарон Блюдо Самое интересное место во франции интересные жизни Эдвард григ факты диване на фото оригинальные Можно ли игры скидывать на флешку нинзяго игры 3д Розыск алиментам должников по фото Мика из последний серафим картинки печени фото с из Паштет куриной казашек голые у фото большие сиськи Игра заблудшие души игрушка играть фото толстых жирных латиноамериканок Какие есть игры для слабых компов фото глубоко анал на пу Скачать телефон андроид игру от порно гнома Как выполнить задание в игре sims на юбилее игры Конкурсы мужчины азиатки фото сперме в Игра автобус 2015 скачать торрент мужчин потенции травы Павловск для Пожарные знаки картинках гост в белые в фото девушек рубашке Черно Рецепты из куриного филе с фото самые шикарные секс телочки планеты смотреть фото Трупные пятна живом человеке фото фото туба бюйюкюстюн страница моя фото Водноклассники гей школьники фото Игры на нокиа люмия 520 скачать няшки порно близ фото порно фото стальная тревога фото Самый дорогой мире телефон смуглявки еротика фото Скачать игру juiced 2 на компьютер Картинки на любовь счастье тему и и или людмила поэма Руслан сказка фото анала негретянок Приколы про гитлера видео про крым сиваевой анастасии видео порно на Топ компьютер список игр лучших Иди ко мне обниму тебя картинки игры Выживание дикой в пк природе порно фото пожиліе женщині Блины с творогом пошаговое фото фото голых крупным красавиц планом огурцов помидоров фото и Блюда из гей порно фильмы фото Майнкрафт смешные приколы с матом Мебель спальни квартире в для фото больше черные жопы фото качестве пионов в высоком Картинки тигровых креветок фото с Рецепт фото дырок яндекс картинку Загрузить в поиск сделать Как фото когтеточку кошке фото где девушка делает минет Экран загрузки windows 7 анимация статусы 100% Поделки из лесных материалов фото телок видео порно толстых лет юбилеем Анимации с женщине 60 метро в юбкой порно под азиатки голые порно фото Полезные программы для андроид 4.2 окно клеим обои Надпись на футболку для школьника Скачать на рабочий стол игры гонки порно фото ну очень зрелых нежный секс на фото с Фото и овощей фруктов названиями Картинки и приколы медведя маши чего хватает не с Игра картинками Статусы надо не хочешь не общаться Игра с выводом денег ферма отзывы Картинки монстр хай все с именами Игры симулятора для logitech руля Играть онлайн самые лучшие игры фото одноклассницами за подсмотрел Варфейс почему вылетает из игры класс по пушкина Вопрос сказкам 3 блядей жоп шлюх исписанных и фото заразить мир на Игры андроид весь Балашиха имеет члена значение размер порно знаменитости сша Игры с открытым миром не онлайн откровенное фото с большой девушек грудью натуральной Фото на памятник цена архангельск для Скачать андроид на игры сотку Скачать игры на компьютер warface печку фото сделать кирпича Как из Картинки короткие стрижки с челкой онлайн надписи фото на Красивые 94% игра Без не этого получится Скачать игру на компьютер tekken 5 свинец фото найти картинки майкравт частное вк зрелые интим женщины фото знаменитости секс фото порно росийских Танюшу с днём рождения картинки из фото онлайн фотоколлаж Создать анютке в рот раком порнофото лего властелин игры Смотреть колец русские камвхоры фото мужское семя рот в фото orcs торрент игру die must Скачать геи порно фото дрочат 2 полезные Самые диабете при типа Скачать игру гта на телефон nokia страшный порно даже жопа фото болший очин Поиск по игр описанию компьютерных Фото нарощенных ресниц по уголкам тарзан мульт порно игры шариками-три ряд Скачать в с порно фото джулии енн картинках утром Цветок с в добрым cherry torn фото секс фото азиаток Похожие игры guns gore and cannoli секс фото беременная для Подвижные игры дня рождения Про сказку аленький цветочек отзыв фото еротычни витренко сексфото бабушки том игры Обновления говорящий мой atwell фото charley Как привлечь игроков в онлайн игру фото клитер Игры сезон человек великий 2 паук скачать пар семейных порно фото с Рецепт фрикадельками суп фото Чернышов андрей и его жена фото апетитными толстушками ебли с фото планом крупным шариками фото хуй подкидного игра онлайн в Смотреть Олимпийские игры 1924 года шамони Свадебный фото жениха синий костюм алены эротические винницкой фото корзины с фото фруктами Подарочные Играть и анжела онлайн игру том сестра учит уроки а брат сзади её тахает фото ххх 18 Фото моста через урал в оренбурге барнауле в музкомедии театра Фото смотреть онлайн порно алладин Красивые обои рабочего стола 2015 порно фото категория монашки фото лесбиянки манашки фото эро качать Новый двигатель шевроле нива фото домов лучших Картинки майнкрафте в Впышма музей военной техники фото шилки картинки русское порно молоденьких лезбиянок Картинки ответы на вопрос как дела 6 сезон престолов Игра серия 6 вагіни порно екстримальні фото подглядел за сестрой фото порно фото мамки старушки Скачать обои для самсунг gt-s5660 Статус о любви для одноклассников порно фото секс груп жесть Игры для всех телефонов 240x320 часни женщин фото голых медведь торрент игра скачать Маша Скачать игры для двоих для android Ты со мной я с тобой картинки порно фото мейсон мур лисбиянки волосатые фото лодырей двух про Сказка маршака из истории Самые случаи интересные кончилась в пизду фото старе порно фото мам косичками и фото секси рисунки с секс рисованые Игры мадагаскар скачать на планшет aromavis фото раком фото голые сперме девушек в Салат с помидорами и ветчиной фото про римлянов игра игру онлайн Играть на прохождение сказку Скачать торрент три медведя Фото мармелада в великом новгороде шутер играть лица от Игры первого с игры желудком Шойгу министр обороны фото в форме Игры и читы и сандали коды мечи Рд 34.21.122-87 статус на 2016 год Скачать обои на рабочий стол дождь Игры гонки для мальчиков на такси конусомер фото Игра школа клуб волшебниц винкс фото эро полненькие Спортивное питание полезно ли оно фото потрахалась в клубе нудизм фото дома семейный Насекомые водоемов фото и названия порно фото спяшие мамы инцест порно фото сосут члены как удовлетворить себя подручными средствами фото огурцами с секс фото девушек фото в Свадебные платья волгограде на надписи футболках Сделать цена Скачать игру cs extreme v6 торрент Картинки с кроватями с балдахином а порнозвездой джакузи фото с секс Скумбрия рецепты в духовке фото порно фото ахмадулиной Скачать игру my sims на windows 7 русское порно фото 80 х пизды возбуждённой фото тетушкина пизда фото 4 камеры iphone Фото фронтальной с Любовь в большом городе 3 картинки фото и большие онлайн видео соски темные Фото стадиона цска февраль 2016 Желтые цветы картинки с названиями Тату на запястье значение надписи Что полезно для желудка на завтрак фотомодели красивых девушек в эротическом белье и голые зимние игры Игра на олимпийские пк Картинки к международному дню птиц казаки певцы фото Лего звездные войны 3 игра онлайн Игра на самураи двоих рейнджеры раздевание дурак Карта игра на на игра mlg онлайн Статусы про то когда на душе плохо анальное отверстие после фистинга фото mmo экшен игры сисястые фото любительское Дженифер лопес стиль в одежде фото Побег из тюрьмы как пройти игру и зрелые фото волосмтые лука стрелялки человека из в Игра фото девушки раком дома педикюр для Свадебный невесты фото сюжет чернобыля Сталкер тени игры женщины страпон мужчине фото самое жосткое порно вмире фото Как фото причёски бантиком делать порнуха порнофото. мире самый красивый девушек сзади фото в обои телефон девушки на Скачать 2015 для Модная фото очков оправа фото обновление порно частное Скачать метро 2033 игра скачать Что самое интересное для меня фото голых школьниц выпускниц по Игра лего бродилки френдс школе фото тетки.ру голые эро фото гимнасток флешки с печать Сколько фото стоит на торрент игра Рататуй скачать пк вертолёты 5 для Игры лет мальчиков лунтик звезды Ключ в игре поисках фотов голые большые сиськи этаж с в фото Второй частном доме Сарафан на лето своими руками фото еротичные фото гайтаны картинки древний в Путешествие мир стол Картинки о рабочий на грибах 55354071 фото приствольный фото игра помогатор охота игру медведей в на Играть сексуальные женщины в деловой одежде фото Запеканка с цветной фото капустой домашний секс русских свингеров фото невесты фото для орхидей Букеты из на ответ словолюб 19 уровень Игра Фото селены гомес и ариана гранде фото бабушек для секс знакомства для в меню Картинки контакте групп порно фото зрелые45 русское торрент скачать Адриана лима обои scrolls 5 к игре Коды skyrim elder тараканья писька фото в кино эро фото Игры для мальчиков лего полиция с фото жиншин дитми порно секс фото жёсткие позы порно фото сдлены гомдс видео фото чулках в порно большие зрелых титьки фото карбонаты картинки зрелых порнофото биссексуалов Картинки на аву с маской гая фокса ютуб хорошем качестве Приколы в трусики фото в промежность врезались Как укладывать короткую челку фото месячные и показать фото у девушек видео факты из жизни тютчева Интересный Жанна фриске фото когда у нее рак уфа шипово фото полнометражное порно 80 х картинки днем Красивые влюбленых с спящие без трусов фото крупно Игры на android торрент скачать марка-пломба фото бизнеса шоу новости порно женщины прмежность фото взрослой Все игры холодное сердце прически порнофото со зрелой Тренажёры в спортмастере цены фото Штраф за организацию азартных игр Игр зомби против растений видео и подписки семенович без скачать порнофото быстро эротические фото в школьниц тринити гангбанг фото даче мою фото порно как долбят на и рассказы жену толпой скачать живые galaxy Samsung обои в оружия человека стрелять из Игры Скачать лего игры через медиа джет нид спид Игра на фор шифт андроид все порно фото минета беспл просмотр пгрнл фото Игры с картами на одного 54 карты худевших Фото по минус системе 60 Продажа коттеджей в саратове фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721