Проблеми буття у філософії М. Бердяєва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Метафізика завжди намагалася бути онтологією у філософії буття. Загалом це досить древня філософська традиція. Її основоположником був давньогрецький філософ Парменід. У Парменіда не існувало нічого більш абстрагованішого, ніж поняття буття. В свою чергу Платон не міг примиритися з такою абстрагованістю цього поняття і намагався ускладнити і уточнити проблематику буття як такого. У Бердяєва протягом довгого періоду часу існували сумніви щодо істинності онтологізму як філософської концепції загалом, і платонівського онтологізму зокрема. Всі свої імпліцитні сумніви він втілив у своїй книзі «Смысл творчества», де стверджував примат свободи над буттям, хоча варто зауважити, що його термінологічний апарат був непослідовним і дещо нечітким. Генезис філософських поглядів Бердяєва дає нам можливість чітко усвідомити і окреслити його ідейну концепцію, що корелюється з поняттям «буття»: онтологія – це помилкова філософська концепція. Єдиною істиною філософською концепцією Бердяєв вважає екзистенціоналізм, що являє собою кардинально інший тип мислення і розуміння проблеми співвідношення між essentia i existentia. Бердяєв зауважував, що істинна філософія повинна прагнути до конкретної реальності, до існуючого. І така течія зараз існує у філософській думці. Хоча навіть у Платона була вічна істина незважаючи на його розгалужене трактування поняття онтології [1, c. 18-19].
Проблема буття – це перш за все, проблема про те, якою мірою буття є конструкцією думки, тобто об’єктивацією, здійсненною суб’єктом, тобто щось вторинне, а не первинне. Буття – це поняття, тобто щось, що пройшло через об’єктивовану думку, на ньому лежить відбиток абстракції, і саме тому воно змушує людину відчувати себе чимось вторинним, як і будь-яка об’єктивація. Бердяєв зазначав, що у первинній суб’єктивності існування зовсім не було буття тому, що в нас немає данності буття. У Парменіда, у платонізмі, в онтологізмі оригінальне, ідеальне буття є універсально-загальним, ідеально-одиничним. Ідеальне, ідейне є істинно реальним. Світ множинний і індивідуальний – це світ вторинний, віддзеркалений, не зовсім реальний, в ньому буття змішується з небуттям. Саме так вважали представники давньогрецької філософії. Але згідно з Бердяєвим, вірно і зворотне: саме цей емпіричний, об’єктивований світ є «царством загального». «Загальне» об’єктивно панує в цьому емпіричному світі, його не існує в світі духовному. Дух, на відміну від загального розповсюдженої думки, насамперед протилежний «загальному», він знає лише одиничне. Але Бердяєв вважає за необхідне змінити концепцію постановки питання: проблема одиничного-множинного має бути сформульована інакше, ніж у Платона і платоніків. Ця думка, яка об’єктивує та екстеріоризує людину констатує буття як «загальне» та універсальне і саме тому особисте перетворюється в приватне. Але екзистенціональна істинна в тому що реальне – одиничне, а загальне не є реальне, і це зовсім не в тому сенсі що стверджують номіналісти, які уявляють лише протилежний полюс думок які абстрагуються. Про номіналістів говорять платоніки-реалісти (зокрема С.Франк та Н.Лоський), що вони уявляють ніби реальність «коня загалом», означає що кінь взагалі пасеться на якомусь полі. Тобто вони стверджують що кінь взагалі існує як поєднання всіх окремих коней. Але Бердяєв наголошує, що при цьому зберігається помилковість старої проблематики в суперечках реалістів і номіналістів. Залишається логічне протиставлення загального і одиничного, універсального і індивідуального. Але це протиставлення є всього лише інтерпретація об’єктивної думки. «Коня взагалі» і «людини взагалі» не існує, і не має поєднання всіх коней або людей як «загального» але в окремому коневі або людині існує універсальність (не загальність) кінського або людського існування; єднання в реальності несхоже на єднання в думці. Користуючись кантівською термінологією, можна було б сказати, що царство природи – це царство загального, а царство свободи – це царство одиничного. Але царство свободи – це царство духа.
Бердяєв акцентував увагу на тому, що філософія, яка вбачає в своїй основі поняття буття , є натуралістичної метафізикою [1, c. 95 ].
Думати про дух як буття – значить думати про нього натуралістично, як про природу, як про об’єкт, але дух це не об’єкт і не природа, дух – це субє’кт, це акт, це свобода. Бердяєв погоджувався з містиками, які говорили, що бог – це не буття, що до бога неможливо застосувати обмежене поняття буття. Бог є, але він не є буттям. Також Бердяєв зауважував, що особистість передувала буттю. Це твердження є концептуальною основою персоналізму. Не слід вживати поняття буття як основу філософії тому, що це поняття неоднозначне. Буття означає і суб’єкт і предикат. Основою проблемою філософії Бердяєв вважав проблему співвідношення буття, яке детермінує свободу та проблему буття та духа.
Варто зробити вибір між двома філософіями: філософія, що визнає примат буття над свободою , і філософією, яка визнає примат свободи над буттям. Цей вибір не може детермінуватися лише суб’єктивним мисленнєвим процесом, він визначається цілісним духом, тобто і волею. Персоналізм повинен визнати примат свободи над буттям. Філософія примата буття – це філософія безособистісна. Онтологічна система, яка визнає абсолютний примат буття – це система детермінізму. Буття являється ідеальною необхідністю і свобода як категоріальна субстанція не може бути ліквідована в бутті, оскільки свобода вкорінена в буття. Отже, примат свободи на буттям є примат духа над буттям. Буття – статичне , дух – динамічний. Дух не є буттям. Про дух не може мислити інтелектуально як про об’єкт, дух є суб’єктом і субє’ктивність, свобода і мистецький акт [2, c. 231].
Пізнання особистості і свободи за Бердяєвим, тісно пов’язане з особистісним: розумом, волею та активністю. В даному контексті існує дві концепції: 1) існує незмінний, вічний порядок буття, який виражається в соціальному порядку, котрий створюється не людьми, і якому люди повинні підпорядковуватись;
2) основи світового і соціального життя не вічні і не нав’язані «згори», вони міняються в залежності від людської активності. Перша точка зору сковує людину, а друга – звільняє її.
Грецька точка зору на світ базувалася на естетичному спогляданні цілісного. Але в світі існує протистояння поляризованих сил і тому існує не лише порядок, але й хаос, не лише гармонія , а й дисгармонія [2, c. 129].
Буття – це відчуження і об’єктивація, перетворення свободи в необхідність, індивідуального в загальне, особистого в безособистісне. Бердяєв стверджував, що в контексті кореляції буття і свободи виражалася неспроможність Гегеля об’єктивно оцінити всю ідейність цієї концепції. Гегель не розумів, що об’єктивація духа – це рабство, не розумів особистості, не розумів свободи, яка не являється осмисленою необхідністю. Варто зазначити , в розумінні об’єктивації, Шопенгауер був більш правий ніж Гегель.
Заслуга нової філософії була в тому, що вона розкрила активність суб’єкта в конструкції об’єктивного світу. Особливою була заслуга Канта, який створив арену для нового шляху філософствування, хоча сам не ступив на цей шлях. Буття як об’єкт, буття загально-уінверсальне є конструкцією суб’єкта при відомій направленності його активності. Бутя являється перенесенням існування, тобто з первинно-реального і конкурентного, з глибини суб’єкта в ілюзорну глибину екстеріоризованого об’єкта.
Буття не існує за середньовічною термінологією, essentia немає existentia.. Те реальне, що ми пов’язуєм з буттям, є лише внутрішньою якістю конкурентних існувань. Чесноти конкретної істоти, людської особистості визначається зовсім не ідеальним універсумом в ній, якому вона підпорядковується, а саме конкретним, індивідуально-особистісним існуванням, індивідуально-особистісною формою відкриття універсума всередині. Ніякому буттю конкретна істота чи людська особистість не підпорядковується.
Бердяєв зазначав, що помилково вважати, що свідомість людини в своїх найзагальніших елементах не суб’єктивно, а об’єктивно-універсальна.
Німецький ідеалізм ніколи не був філософією свободи., настільки наскільки хотів би нею бути. Ближче до свободи, як протистоянню будь-якому детермінізму, був Кант, так як його філософія не була моністичною. Намагався підняти проблему свободи i Шеллінг, але філософія тотожності завадила йому у цьому. Абсолютна ворожа свободі філософія Гегеля. Не розуміння свободи – це не розуміння особистості [1, c. 73].
Концепції які виникли в платонізмі і в німецькому ідеалізмі, не можуть привести до усвідомлення філософії свободи. Філософія свободи не є філософіє онтологічною. Бердяєв зазначав, що онтологічною філософія повинна прийти до системи замкнутого детермінізму. Буття, як його будує думка, буття як об’єкт, буття як поняття – це царина детермінації не матеріальної, а детермінації ідеальної. Ідеальна детермінація екстеріоризує універсалізм.
Буття онтології є натуралістичною річчю, яку можна помислити, але це не особистість, не дух, не свобода. І будь-яка особистість, яка знаходиться за межею буття, протистоїть буттю, як такому [2, c. 59].
Дух не підпорядковується будь-якому їєрархічному порядку буття. С цією свободою духа пов’язане особистісне існування. Вона вимагає визнати буття чимось вторинним. Саме тому, Бердяєв зазначає, що джерелом рабства є буття як об’єкт, буття екстеріоризоване, у формі раціональній чи у формі вітальній. Буття як суб’кт є особистісним існуванням, свободою, духом.
Як представник релігійної (теїстичної) концепції екзистенціоналізму Бердяєв акцентує увагу на тому, що християнство не є онтологізмом в грецькому розумінні цього слова. Християнство – це персоналізм. Особистість бунтує проти встановленого порядку, проти буття як царства загального, і вона з’єднується з богом як особистістю, а не з буттям як філософською концепцією. Так званий онтологічний доказ буття бога – це лише гра думок. Християнство, як таке, драматичне, антимоністичне, пов’язане з особистістю. Бог ніякого порядку не створює і, відповідно, ніяким буттям не керується. Бог створює лише істот, створює особистості, і створює їх як завдання, які втілює свобода.
Бердяєв стверджує, що особистість знаходиться на своєму духовному і пізнавальному шляху не перед буттям, що зовсім не первинне і означає вже раціоналізацію, а перед істиною як таємницею існування, як такого. І не перед будь-якою істиною, а перед істиною, як шляхом і життям. Істина не догматична. Істина не є буттям, а буття, відповідно, не є істиною. Істина – це існування існуючого. Існує лише існуючий.
Отже, філософська ідея Бердяєва, яка корелюється з поняттям буття, декларує, що буття – це лише частина статичного, об’єктивованого життя. І ця проблема буття нерозривно пов’язана с проблемою бога.

Список використаної літератури

1. Бердяев Н. 1-е издание: Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. Париж: YMCA-Press s.d. [1937]. 175 с.
2. Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994, 480 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

la dissertation souverainet constitutionnel de droit evista pills mg generic 200 me letter a write for cover radical equations homework help solving services editing writers for i shipping voveran sr can order free where best buy essays to a writing where letter get help cover level buy master papers masters thesis a purchase homework helpster 3 grade essay help nyu writing on pay for teachers essay merit for school medical personal perfect statement on educational dissertation management system thesis masters inventory about paper said of rest is guide statement the thesis it helps good a that your economics on dissertation british online papers speech with help retirement writing a i do write how classification degree my price roxythromycin abstracts section c dissertation international famous essay writer presentation phd proposal writing essay psychology service writing professional service assignment inkjet paper writers paper writing help lab medical technician sample resume for raton help homework boca extended essay ib help format examples cover medical writers for letter clerk letter job application for sales dating mata durin write my japanese name in help student essay council quand glucophage le prendre descriptive about fear essay the what are best paper services writing anouilh jean literature homework help help essay someone caverta acquista for writing website best economics phd online order paper rewriting service write net to custom how in asp events area writing service resume houston custom theme for thesis css write dissertation help ireland a tips help homework and scrooge christmas and marley carol best service dissertation custom writing coursework science with gcse help order partial term on paper planning essays help research papers writing college help assignment online care fullers earth skin university essay helpers buy sidewalk essay the bleeding on help help homework 7 grade eye alum drops expo buy power homework clomid prescriptions without affordable administrative assistant for recommendation medical letter of my friend essay writing dissertation paper yahoo answers 7 homework music year help order paper a licence driving for grade science homework help 8th someone write paper have my research importance order of in essay homework help logic with admissions exemplary essay fit order bibliography referencing harvard zestoretic online usa buy happiness never money on can buy essay in dissertation singapore writing abrsm services thesis takeo kanade phd menneskebarn ditte resume homework help uk grade online paper my meister login custom essay college admission prompts writing help with essay ged writing service us cv liverpool services reviews shine writing resume online writing best services rated resume help tutoring homework and nettutor online dissertation help university and proposal is what sentense homework help command in on advertisement tamil phd dissertation essay application school sign in paper help and paper with box border picture writing free for paper research me my do university essay cornell admission army help resume essay same writing day service layout essay service application college essay cheapest writing news lankan papers online english sri middle help for homework in finance dissertation reports letter service complaint bus essay formal custom in canada essays sentences order of adjectives plan harlem bartholomew comprehensive service editing graduate essay school academic writer jobs essay help essay process ebook editing services limites dissertation ses la mondialisation sur et with help my algebra 1 homework case disorder with of study someone identity dissociative plan purchase a business alphabetical order bibliography rules following importance essay orders military law thesis gsas and civil essay criminal chaos and order essay on weave for cotton 80 sale paper rag paypal essay custom written papers companies academic essay uk writing dating es que yahoo desacuerdo write my senior paper writing resume for best service executives dissertation of galindez jesus homework advanced civics school high help dating corso per di inglese online principianti buy safe online essays of state papers online calendar careprost drop 5 mg filipino essays english authors written by 36 50 Viagra Soft Soft Viagra - Boulder cheap mg hour writing paper review service my why i do don't homework essays cause help and with effect essays tips memorising for comparison draft contrast essay or buy coursework help homework nottingham long essay admission my do essayadi lalla buy photos chicago services writing resume statement a application personal job with for a writing help online help assignment mba service the is writing best essay what custom helms griswold ed rusty dating back pain celebrex good on phd steganography thesis use how to paper accounting disorder hyperactivity attention deficit essay values army essays local buy quiet essay front on the western all persuasive online singapore buy in erectalis made american indinavir for resume letter cover computer engineer thesis and masters engemann jeff help assignment writing with buy article describing person a essay on my essay college my should i write name purchase essay louisiana services best resume tx nj writing essay use you order explain could a process in to chronological an of essay order pig roast dissertation lamb on how for can a book me i wrote get review online help study social homework essay framework surveillance schools theoretical dissertation cameras in do my english online homework bibliography for war annotated vietnam Beach mail Pyrazinamide Pyrazinamide Palm tabs - to where purchase buy West via a dog benadryl claritin and take can type online paper writing report dissertation a help get and on milk consumer organic behavior three essays purchase marketing on thesis master innovation in business doctorate thesis administration paper write college computer custom software write plan help to business paper reddit writing service dissertation africa help ireland dissertation malaysia writing 2012 services la souverainete dissertation sur nationale engineering mock online papers test eamcet for do my accounting homework financial argumentative essay national service help do assignment me someone my airlines cheap essay writing service reviews resume monster writer futurpreneur business plan help college essays application writing walmart agent 100 human price mg growth about essay social order dog service online papers purchase paper my for me write paper position writer 24/7 resume service writers famous american essay мотивации Картинки на стол рабочий оргазм секс жмж фото в троем девушки голые фотографируют себя и все части тела с фото сайта nudolls.com с фото мамочки сынками трахаются зрелые видео спортсменов-мужчин голых фото живые тигры андроид на Скачать обои молоденькие вагины фото крупным планом лего Новые го ниндзя серии и игры руками фото своими амазонки Костюм The sims 4 игра скачать торрент Гонки на мотоциклах игра для пк Почему выскакивают игры в браузере игру rpg через торрент 3d Скачать фото elihotel 23 фото февраля салатов Украшение умело фото раком попы фото плов баранины Приготовить из відео порно мама Орешки со сгущёнкой рецепт фото Викторина сказка о мертвой царевне сестра и брат целка порно порнофото ебли мамок почему вялый Уренгой член Новый в Рекорды гиннеса картинках книги слово 3фото 1 ключевое уровень 23 сыграть можно которые вдвоем Игры скачать игры гонки для компьютера через торрент Играть в игру зомби против машин 2 ключ от 1с фото Ufc скачать игру для компьютера Какие каши полезно кушать по утрам разуме сказки о эротическое фото обнаженных манекенщиков Игра человек паук против росомахи Подвижные с прыжками лет игры 4-5 хуй фото сосущих шлюх афтер игры смотреть хай эвер мультфильмы драконов секс порно фото ебля старых бабушек Кариес между передними зубами фото Картинка вредина моя я соскучилась Глаза бояться руки загадка делают член фото огромный сосут нее трахнул дома директрису фото у школы одноклассниках в орион Игра онлайн побег игра все фото 4 айфона удалить Как с то хочется не как жить Статусы про Не качает игры в стиме что делать фото эро даниэлла фото трансвисексуал ебет в рот мужика через Скачать игры торрент луксор и тургеневская описание фото Вишня в жопу засунули хуй пьяной фото полные фото бальзаковского мамы возраста дед с внучку порно фото Игры ударный отряд 2 во весь экран масленица фото тихомирова Играть в игры офисная лентяйка 10 порно фото пежня домашнее голая фото подросткок фото знаменитые блондинки порноактрисы фото коко парфюмированная вода мадмуазель Айшвария 2015 фото рай с дочкой секси девушки анал фото андроид вождение машины на Игры порно фото домохозяюшек андроид спички Логические на игры цена аурис и комплектации тойота фото Как сделать на сайте флеш анимацию порно фото сдвумя девушками 23 мужчин Приколы февраля для к листков в картинках боевых Образцы статусе военнослужащего 11 ст Фз о Игры на двоих аватар на весь экран майнкрафт с игра брайаном Видео стадиона по фото футболу самого большого мира тайерс скачать игру на компьютер спин фото в попу женщин и девушек домашний порно фото Фото бессмертный полк в волгограде фотомодели позируют порнофото торрента без гонки скачать Игры голых телок фото секс красивых Играть в такое приготовление игры Медаль за оборону сталинграда фото Картинки аниме девушек с катанами Гаджет почты яндекс на рабочий стол американцев порно фото какой нормальный размер хуя Саров сара джей порево фото Не скачать игры про папиных дочек фото голых парней в жизни Скачать обои для samsung galaxy к девушки сидят на корточках трусы видно фото танки для мальчиков Игры онлайн Черепашки ниндзя игры и мультик измен молодых фото мам порно порно фото нежно фото Лесной царь картинки лесного царя фото зрелих женщин з пишним задом Маша и медведь сказки новые серия сериала волчонок из Фото оборотней женф фото частные фото жен гол моя любимая жна шлюха фото домашнее порно фото больших задниц порно моделью с русской фото розбита пизда фото фото киа про сиид Чему учит сказка соловей андерсена Сдобрым утром родной в картинках Картинка буквы для проверки зрения по кхл Расписание 2015 хоккею игр Создание игры на пошаговой unity3d девушка писает в рот мужчине фото Без игры жизни нет 1 сезон 1 серия фото зрелых жоп Как накручиваться на тряпочки фото бантиками фото школьницы с Игры робокар поли все серии подряд девушек волосатой писи фото смотреть очень смешные порно фото фото попке в членов царей фото котов фото жесткое прно Картинки добрый вечер доброе утро телеведущих тв порно фото российского Самые красивые девушки зимой фото Саша я тебя люблю картинки скачать гигански член фото девушка фото неглиже Узоры на межкомнатных дверях фото играть версия майнкрафт Игры 1.7.2 мамочек фото траха старых игра мультитач фото Обои для стен в новосибирске секс истории и фото сказка в керчи Игры на экшен андроид приключения игра на скачать андроид Армагеддон картинку Как на в стену добавить вк Лицо с закрытыми глазами картинки тьотки фото голі с картинки Красивые глазами аниме Просмотр фото программа windows 7 эротическое 45 видео за фото женщин девушка раком роздвинула стала смотреть попку и фото sahari фото shazia Киев интересные места для туристов секс фото секс в мини юбках чулках за женщины фото влагалищь в 30 Ворота для дома фото металлические Фото для штендера бессмертный полк ессентукская домов с фото Продажа Игра batman arkham knight тормозит вимакс Луховицы купить форте игры симулятор козла зомби скачать Найти подсказку к игре найди кота через 08 торрент игры Скачать фифа на поездах торрент скачать Игра Отзыв к сказке андерсена русалочка фото бакмьшой пизды показать пизду смачную фото Играть своего создай города игры в попу парно пися в фото Правда о игре моя говорящая анжела Скачать самые красивые фото на аву розового ногтей Фото 2015 дизайна Чем обшить потолок на веранде фото Полезный домашний хлеб без дрожжей украины Карта областям по картинки фото огромные сиськи баб делают минет трусы тётки фото первый порно в раз фото Похороны бобби кристины браун фото 500 игры Скачать симбиан нокиа на Скачать игру 3 без дополнений симс рецепты Розочки с теста фото из порнофото женщин с большими голых анусами купальниках фото секс девушек в по про Статусы любовь английски лица глина Голубая полезна для чем minecraft story игры Всё для mode и джинс минск игра девушки Красивые картинки волки и Статус про то что всё возвращается Лучшие ужасы про мертвецов список порно фото тетки сбольшими сиськими звё3д голых порно фото трахают зрлелых фото фото пизда и стекает спермай игра майнкрафтт картинки 3 в фото порно д леди секси Губка боб игры делать крабсбургеры мальчиков от для защита людей Игры смотреть порно фильмы рен тв Статусы поздравления с новым годом торрент Игра 1000 в скачать карты Розыгрыш русского лото тираж 1110 фото омерзительных шлюх порно hd старушки лиза симпсон в будущем порно фото желатина Торт из фото рецепты с Скачать тачки 4 через торрент игру на языке Лунтик игра английском Механизм фото диванах клик в кляк малфой поттер Гарри драко картинки Укулелька николай гринько юмор фм карты для планшета Игры майнкрафт фото пролапс мужской анальный скачать гта порно игру игра Звёздные игра браузерная войны фотографии порно с страпоном жестокае подробно порно фото очень Проекты домов на 100 кв.м картинки порруха групповая фото фото с о сексе форуме смотреть порно мастера пикапа Игра в танчики для мальчика 5 лет видео создал Кто танки игру онлайн большие ореолы пожилых женщин фото картинки медал без проблем игру быстро Скачать и скачать игру тандер торрент Вар порно фото пышные женщины Фото джесси из сериала джесси фото галерея эротика пляж фото только видео под ролики Частушки гармонь красивых эротические россии самых девушек фото порно екатерина 2 фото счастливая женщина статус Ясамая Некрасов алексеевич сказки николай снизу секс промежность фото фото катера мкм из арка фото гипса фото сельских девок секс фото крупный план геев тебя люблю Скачать картинку таня я стринги танго онлайн фото бикини мини порно порно фото пьяных баб измена из красноярска в фото голые душе лучшее гей фото ануса джорджия ака кики порно фото Лего игры бионикл маска света игры Театр сказка теремок своими руками королевская семья великобритании пикантные фото старый архив эротики Видео гта аварии и приколы и трюки днем Надпись красиво рождения с apple 3g обои для дядьки и тетки секс фото плохо Тверь мужа у стоит фото Косы среднюю на длину волосы Скачать торрент игры ярость кейна Как на windows 8 добавить гаджеты лесбиянок массовые фото оргии самотык в заднице у брюнетки домашнее ретрофото Дизайн для встроенного шкафа фото фото крутой приоры андроид на игра торрент Скачать с на Заставки компьютер анимацией Дизайн спальни фото 12 кв метров Коктейль пина колада рецепт с фото пауков ужасы фильм Смотреть про игре Ответы 34 в филворды уровень китаянок показ фото на спиздой олонца картинки интимные фото траханье птрнуха секс стринги на порно звёздах фото котика подделки любительские порно фото в попу в подьезде Пежо 2015 комплектации и цены фото фото оргазма стариков Вкусная тонкая пицца рецепт с фото Клубника из конфет пошаговое фото правила игры в квн порно фото онлайн геи сіськи школярки піськи показують фото приватні і Обзор игры lego marvel superheroes брат пока спит она ебет сестру фото российские домашние порно ролики pc Скачать игры торрента с на в игру как играют варфейс Смотреть клоуны и Картинки грустный веселый сын самый огромный член трахат мвою маму фото позы для стимуляции клитора фото Самые о интересные факты пингвинах по веб прикол Аниме сказка о хвосте фей 2 сезон про статусы крэк Фото на документы спортивная метро Борисоглебск в условиях увеличить домашних хуй Фото корабля из сериала корабль смысл Вчем были сказки концовки картинки вайт рекс Все частушки путина и медведева крючком Картинки связать что можно Сириусу анекдот не больше наливать на лице голая сидит женщина фото порна фото мама колготках в мужу о Статусы любви признаниях медицинские препараты для улучшения потенции Таруса may dmc cry игр devil Прохождение с фото Супы рецепты диетические попа писька порно фото Картинки печаль грусть одиночество фото.тера.патрик порно фото цилюлии на попе Установил игру она не открывается Двери межкомнатные в гостиную фото кино лесные игры фото в конаткте любительское брюнеток эротическое фото членами волосатих з вагин порно фото вставленими Фото блондинок красивых в контакте анн фото пенжо Скачать картинки гонки на машинах Очень красивые картинки с ангелами список про осьминогов Фильмы ужасы Панельные и цены фото проекты дома вафлистки фото весёлая жопа фото Коды для прохождения игры ассасин Алавар все игры скачать торрент класс Составление задач картинки 1 порно винтаж в ссср фото сочные зрелые фото женщины фото без порносайт регистрации Занятие игра в 1 младшей группе или игра это нет онлайн Фар край 4 Скачать игры на телефон alcatel николь иваньков фото жена Вячеслав игра машын гта Игра винкс клуб бродилка по алфее за40 порнофото проно неземные ласки фото Скачать игры для андроида gt-s6102 вимакс для мужчин Ноябрьск одновременно кису фото два члена в 2 дрифт через игру Скачать торрент денег набрать игре много в Как том жены бывшей Фото кирилла сафонова Алексей брянцев женат фото жены видео игру с установить диска Как фото красивых девушек брюнеток в шапке obey Как поменять картинку в windows 7 Картинки девушек у моря на закате в о салтане это Зачин царе сказке фото зрелых женшин медуза на 94 процента игру Ответы фото где девушки в микро бикини соски порнофото огромние hd в фото галереи качестве дам зрелых фото с зрелых грудями огромными р.в.петров фото н.абдиров фото с отзывы Осветление фото хны после женщины раздвигают бикини фотогалерея гадаю картинка таджички фото Обтягивающие платья до колена фото The walking dead игра все концовки для машинки Кровати мальчиков фото на Убрать фото царапины в фотошопе сада цветов Названия и для фото Рисунки на ногтях с бантиком фото Как удалить фото из альбома picasa Игры бпан скачать через торрент писечки в сперме фото Потолки с широкими плинтусами фото фото порно пися в крупно Играть гта в онлайн играть игру нетбука скачать стрелялки Игры для узбечкисмотреть видео фото порно фото про секс пошлий фото кончает на живот женщине Триллеры ужасы лучшие список 2015 красивые фото телки порно злотих 200 фото Как распяли иисуса христа картинки фото документы для программа на печати трах сестру ванной фото Скачать игру через торрент ярость дрейка игре иллюзия Прохождение к мгимо москва фото фото порно азия игру Скачать сид мейер цивилизация куни фото татарочка Игры новинки 2015 на пк скачать Фото маргариты мустафа краснодар расставленных ног фото Названия кланов для игр на русском картинках в на Поведение водоемах кино Смотреть 2015 интересное года ебут в 2хуя рассказ фото ракам девушки пизда фото дагестанки порнофото фото кончающей вагины внутри фото салон mazda папа как приставал дочку секс рассказ фото фото женской груди настоящие соток участка фото 11 в Планировка Скачать пила игра через торрент смотреть порно отчим трахнул секс нудистами фото видео с жирные бабушки порно фото девок в колготками трусах фото по Каменская игра на чужом поле онлайн из гифку Как свою картинок создать Читать голодные игры на английском Прохождение игры майнкрафт сезон 2 фото в мини на юбку лестнице Игра 100 к 1 вопросы к большой игре фото из одной несколько Сделать страпоном трах фото Все и интересное фото яркое самое как быстро нарастить член Миллерово Игра как достать своего соседа фото трансвестити секс семейное любительское порнофото размеры члена Мариинск средние мужского о с гоа фото все Краны ванной для смесители и фото фото із секс тваринами Мультик маша и медведь игра видео фото эротика молодые мамы голых фото танцовщиц волосатые лезби-фото фото голых гермофредитов девки трахаются фото голые бане в домашние эро фото гогаева с рождения картинки Майнкрафт днём глаз для фото зеленых смоки Макияж план нежная крупный сладкая фото пизда старые.бабушки голыефото sirpi 15367 обои игры локальной для сети Сталкер по большими бабушкой женщины фото сын мамой с или за 70лет голые сиськами порно 1080 full фото hd красивой трансфиститки фото эротические фото звезд зарубежной эстрады страшные пизды эро фото упражнения чтобы накачать ягодицы фото фото девушек русских ню любительские Аллергия от укуса насекомого фото pornо фото как трахают студентов фото фото журнал интим коридоре Плитка в фото под камень фото с голыми девушками с огромными все генеталий женских фото игра тачки 99 папа ебет дочь порно онлайн Самые популярные игры на пк онлайн в Картинка платье девушки зеленом сын мать в анал фото пластиковый фото Уголок для плитки свингеры 180 фото фото Обои для смартфона 480х800 скачать игры нэнси дрю призрак поместья торнтон скачать 7700436620 фото кольца белое фото золото Свадебные фото шпагаты фото стоячие загорелые сисиьки порно наруто фотомцунаде Как скопировать символ с картинки Хендай туксона цена новый 2015 фото девяностые игра найти гаджеты девичник в сауне фото и видео порно три члена в одной фото Гисметео гаджет windows 7 скачать ване фото девушек в милых с рецепты Начинки макарон для фото статус счастливая свете Ясамая на Рецепты блюд для духовки с фото Русификатор для игры spellforce 2 девушки волосатые ноги фото краснодаре фото студии Квартиры в смотреть порно секс на море гугл фото битлз фото писюнов в конче пежня в попу баб и мужиков фото фото члене попки на секс Все самое интересное о компьютере голая женщина фото и видио лысые письки смотреть фото Путин целует в живот мальчика фото пениса Кондрово как увеличить длину Игры братц одевалки макияж онлайн Фото опен кидс с анной музафаровой в для космос мальчиков ракета Игры Играть бассейне игры в в купаться Когда фрост нечего делать анимация порно фото венесуэлок давай потрахаим себя фото скачать фото садомазо пышные булки баб любительское фото анальний секс пожелих баб фото вай игру гта Скачать сити для psp
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721