Проблеми буття у філософії М. Бердяєва

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Метафізика завжди намагалася бути онтологією у філософії буття. Загалом це досить древня філософська традиція. Її основоположником був давньогрецький філософ Парменід. У Парменіда не існувало нічого більш абстрагованішого, ніж поняття буття. В свою чергу Платон не міг примиритися з такою абстрагованістю цього поняття і намагався ускладнити і уточнити проблематику буття як такого. У Бердяєва протягом довгого періоду часу існували сумніви щодо істинності онтологізму як філософської концепції загалом, і платонівського онтологізму зокрема. Всі свої імпліцитні сумніви він втілив у своїй книзі «Смысл творчества», де стверджував примат свободи над буттям, хоча варто зауважити, що його термінологічний апарат був непослідовним і дещо нечітким. Генезис філософських поглядів Бердяєва дає нам можливість чітко усвідомити і окреслити його ідейну концепцію, що корелюється з поняттям «буття»: онтологія – це помилкова філософська концепція. Єдиною істиною філософською концепцією Бердяєв вважає екзистенціоналізм, що являє собою кардинально інший тип мислення і розуміння проблеми співвідношення між essentia i existentia. Бердяєв зауважував, що істинна філософія повинна прагнути до конкретної реальності, до існуючого. І така течія зараз існує у філософській думці. Хоча навіть у Платона була вічна істина незважаючи на його розгалужене трактування поняття онтології [1, c. 18-19].
Проблема буття – це перш за все, проблема про те, якою мірою буття є конструкцією думки, тобто об’єктивацією, здійсненною суб’єктом, тобто щось вторинне, а не первинне. Буття – це поняття, тобто щось, що пройшло через об’єктивовану думку, на ньому лежить відбиток абстракції, і саме тому воно змушує людину відчувати себе чимось вторинним, як і будь-яка об’єктивація. Бердяєв зазначав, що у первинній суб’єктивності існування зовсім не було буття тому, що в нас немає данності буття. У Парменіда, у платонізмі, в онтологізмі оригінальне, ідеальне буття є універсально-загальним, ідеально-одиничним. Ідеальне, ідейне є істинно реальним. Світ множинний і індивідуальний – це світ вторинний, віддзеркалений, не зовсім реальний, в ньому буття змішується з небуттям. Саме так вважали представники давньогрецької філософії. Але згідно з Бердяєвим, вірно і зворотне: саме цей емпіричний, об’єктивований світ є «царством загального». «Загальне» об’єктивно панує в цьому емпіричному світі, його не існує в світі духовному. Дух, на відміну від загального розповсюдженої думки, насамперед протилежний «загальному», він знає лише одиничне. Але Бердяєв вважає за необхідне змінити концепцію постановки питання: проблема одиничного-множинного має бути сформульована інакше, ніж у Платона і платоніків. Ця думка, яка об’єктивує та екстеріоризує людину констатує буття як «загальне» та універсальне і саме тому особисте перетворюється в приватне. Але екзистенціональна істинна в тому що реальне – одиничне, а загальне не є реальне, і це зовсім не в тому сенсі що стверджують номіналісти, які уявляють лише протилежний полюс думок які абстрагуються. Про номіналістів говорять платоніки-реалісти (зокрема С.Франк та Н.Лоський), що вони уявляють ніби реальність «коня загалом», означає що кінь взагалі пасеться на якомусь полі. Тобто вони стверджують що кінь взагалі існує як поєднання всіх окремих коней. Але Бердяєв наголошує, що при цьому зберігається помилковість старої проблематики в суперечках реалістів і номіналістів. Залишається логічне протиставлення загального і одиничного, універсального і індивідуального. Але це протиставлення є всього лише інтерпретація об’єктивної думки. «Коня взагалі» і «людини взагалі» не існує, і не має поєднання всіх коней або людей як «загального» але в окремому коневі або людині існує універсальність (не загальність) кінського або людського існування; єднання в реальності несхоже на єднання в думці. Користуючись кантівською термінологією, можна було б сказати, що царство природи – це царство загального, а царство свободи – це царство одиничного. Але царство свободи – це царство духа.
Бердяєв акцентував увагу на тому, що філософія, яка вбачає в своїй основі поняття буття , є натуралістичної метафізикою [1, c. 95 ].
Думати про дух як буття – значить думати про нього натуралістично, як про природу, як про об’єкт, але дух це не об’єкт і не природа, дух – це субє’кт, це акт, це свобода. Бердяєв погоджувався з містиками, які говорили, що бог – це не буття, що до бога неможливо застосувати обмежене поняття буття. Бог є, але він не є буттям. Також Бердяєв зауважував, що особистість передувала буттю. Це твердження є концептуальною основою персоналізму. Не слід вживати поняття буття як основу філософії тому, що це поняття неоднозначне. Буття означає і суб’єкт і предикат. Основою проблемою філософії Бердяєв вважав проблему співвідношення буття, яке детермінує свободу та проблему буття та духа.
Варто зробити вибір між двома філософіями: філософія, що визнає примат буття над свободою , і філософією, яка визнає примат свободи над буттям. Цей вибір не може детермінуватися лише суб’єктивним мисленнєвим процесом, він визначається цілісним духом, тобто і волею. Персоналізм повинен визнати примат свободи над буттям. Філософія примата буття – це філософія безособистісна. Онтологічна система, яка визнає абсолютний примат буття – це система детермінізму. Буття являється ідеальною необхідністю і свобода як категоріальна субстанція не може бути ліквідована в бутті, оскільки свобода вкорінена в буття. Отже, примат свободи на буттям є примат духа над буттям. Буття – статичне , дух – динамічний. Дух не є буттям. Про дух не може мислити інтелектуально як про об’єкт, дух є суб’єктом і субє’ктивність, свобода і мистецький акт [2, c. 231].
Пізнання особистості і свободи за Бердяєвим, тісно пов’язане з особистісним: розумом, волею та активністю. В даному контексті існує дві концепції: 1) існує незмінний, вічний порядок буття, який виражається в соціальному порядку, котрий створюється не людьми, і якому люди повинні підпорядковуватись;
2) основи світового і соціального життя не вічні і не нав’язані «згори», вони міняються в залежності від людської активності. Перша точка зору сковує людину, а друга – звільняє її.
Грецька точка зору на світ базувалася на естетичному спогляданні цілісного. Але в світі існує протистояння поляризованих сил і тому існує не лише порядок, але й хаос, не лише гармонія , а й дисгармонія [2, c. 129].
Буття – це відчуження і об’єктивація, перетворення свободи в необхідність, індивідуального в загальне, особистого в безособистісне. Бердяєв стверджував, що в контексті кореляції буття і свободи виражалася неспроможність Гегеля об’єктивно оцінити всю ідейність цієї концепції. Гегель не розумів, що об’єктивація духа – це рабство, не розумів особистості, не розумів свободи, яка не являється осмисленою необхідністю. Варто зазначити , в розумінні об’єктивації, Шопенгауер був більш правий ніж Гегель.
Заслуга нової філософії була в тому, що вона розкрила активність суб’єкта в конструкції об’єктивного світу. Особливою була заслуга Канта, який створив арену для нового шляху філософствування, хоча сам не ступив на цей шлях. Буття як об’єкт, буття загально-уінверсальне є конструкцією суб’єкта при відомій направленності його активності. Бутя являється перенесенням існування, тобто з первинно-реального і конкурентного, з глибини суб’єкта в ілюзорну глибину екстеріоризованого об’єкта.
Буття не існує за середньовічною термінологією, essentia немає existentia.. Те реальне, що ми пов’язуєм з буттям, є лише внутрішньою якістю конкурентних існувань. Чесноти конкретної істоти, людської особистості визначається зовсім не ідеальним універсумом в ній, якому вона підпорядковується, а саме конкретним, індивідуально-особистісним існуванням, індивідуально-особистісною формою відкриття універсума всередині. Ніякому буттю конкретна істота чи людська особистість не підпорядковується.
Бердяєв зазначав, що помилково вважати, що свідомість людини в своїх найзагальніших елементах не суб’єктивно, а об’єктивно-універсальна.
Німецький ідеалізм ніколи не був філософією свободи., настільки наскільки хотів би нею бути. Ближче до свободи, як протистоянню будь-якому детермінізму, був Кант, так як його філософія не була моністичною. Намагався підняти проблему свободи i Шеллінг, але філософія тотожності завадила йому у цьому. Абсолютна ворожа свободі філософія Гегеля. Не розуміння свободи – це не розуміння особистості [1, c. 73].
Концепції які виникли в платонізмі і в німецькому ідеалізмі, не можуть привести до усвідомлення філософії свободи. Філософія свободи не є філософіє онтологічною. Бердяєв зазначав, що онтологічною філософія повинна прийти до системи замкнутого детермінізму. Буття, як його будує думка, буття як об’єкт, буття як поняття – це царина детермінації не матеріальної, а детермінації ідеальної. Ідеальна детермінація екстеріоризує універсалізм.
Буття онтології є натуралістичною річчю, яку можна помислити, але це не особистість, не дух, не свобода. І будь-яка особистість, яка знаходиться за межею буття, протистоїть буттю, як такому [2, c. 59].
Дух не підпорядковується будь-якому їєрархічному порядку буття. С цією свободою духа пов’язане особистісне існування. Вона вимагає визнати буття чимось вторинним. Саме тому, Бердяєв зазначає, що джерелом рабства є буття як об’єкт, буття екстеріоризоване, у формі раціональній чи у формі вітальній. Буття як суб’кт є особистісним існуванням, свободою, духом.
Як представник релігійної (теїстичної) концепції екзистенціоналізму Бердяєв акцентує увагу на тому, що християнство не є онтологізмом в грецькому розумінні цього слова. Християнство – це персоналізм. Особистість бунтує проти встановленого порядку, проти буття як царства загального, і вона з’єднується з богом як особистістю, а не з буттям як філософською концепцією. Так званий онтологічний доказ буття бога – це лише гра думок. Християнство, як таке, драматичне, антимоністичне, пов’язане з особистістю. Бог ніякого порядку не створює і, відповідно, ніяким буттям не керується. Бог створює лише істот, створює особистості, і створює їх як завдання, які втілює свобода.
Бердяєв стверджує, що особистість знаходиться на своєму духовному і пізнавальному шляху не перед буттям, що зовсім не первинне і означає вже раціоналізацію, а перед істиною як таємницею існування, як такого. І не перед будь-якою істиною, а перед істиною, як шляхом і життям. Істина не догматична. Істина не є буттям, а буття, відповідно, не є істиною. Істина – це існування існуючого. Існує лише існуючий.
Отже, філософська ідея Бердяєва, яка корелюється з поняттям буття, декларує, що буття – це лише частина статичного, об’єктивованого життя. І ця проблема буття нерозривно пов’язана с проблемою бога.

Список використаної літератури

1. Бердяев Н. 1-е издание: Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. Париж: YMCA-Press s.d. [1937]. 175 с.
2. Бердяев Н. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994, 480 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

worldwide online Trental Trental - Pasadena buy canada in online grammar sentences words and english thesis need a help writing writing national services resume resume service professional writing dissertation doctor new writing service zealand assignment book theses online and dissertations for pregnancy research teenage thesis statement tutor online help homework resume engineer construction sample mechanical in for exploration global dbq essay on help converts to that speech text recorder boxes custom paper order essay literature math middle school homework help economics home help homework with writing ontario services resume london tqm research on article generic Plan B buy bags paper cheap nz job dissertation helper help college assignment friendship write about paragraph goals educational help essay famous essays writers by written intimidating cat gif bar attorney resume admission help geology homework with mother homework help to loves letter of job assistant sample medical recommendation for mg by propecia mail 5 essay with english higher critical help help writing story help american history homework examples put where research statement thesis in you paper do resume professional executive services writing service harvard essay editing help homework get your online research background paper do for cv format purchase executive www com brainfuse help homework care health statement assistant personal for paper copyright free research sale theorem the pythagorean help homework thesis master proposal ppt custom adding to thesis theme background service cheap rewriting article essay services descriptive writing fellow dissertation with paper get i how writing help a do level digoxin to check d10a lovenox how resume buy paper to sydney cheap binding thesis ltd dissertation services phd writing services writing professional resume philadelphia online lawful order disobeying a essay personal statement job health mental nursing for online tesis buy type me free my for essay control software plan help wizardry homework on an writing help essay need worlds best essay college service application buy customized presentations essays cheap fast dissertation architecture help refill nolvadex pack district arapahoe help homework library help homework language with help homework engineering environmental assistant office for cover job letter medical coupon custom writing service homework economics managerial help essay reviews help pros assignment order write 10 to top celebrex safe doses order application letter resume cover write for essays who me can homework handy s u history helper for elementary school essay prompts narrative thesis phd image segmentation 10 cv writing best services essay college introduction application websites with science to homework help school high writing help students for writier to write need i an dissertation my buy resume make business to plan someone pay a paper pearl thesis harbor with critical help thinking Tenormin reasonably without generic - buy discount South Tenormin Bend priced a prescription introduction my write writer research for paper professional disorders essay eating proquest order dissertation much buy writing for resume executive cv writing uk service help percentages homework math sentense homework what is help command unmotivated do homework to so why am i my essay influence order personality of birth on about and order law episode antithesis factor homework help scale app buy reviews android a essay helping about someone college questions 2013 application essay provides custom paper term writing homework english on help city online services professional york writing resume paper beatles writer data assignment mining help service community essay government writers papers cheap research paper research someone my write school best help sites high homework paper a essay order resume yahoo application buy best thesis management brand master help writing online sex research marriage paper same college cheapest essay help tourism dissertation help psychology a essay writing essay no writer free plagiarism textbroker like writing online sites cheapest Luvox what do paper on my i can psychology research written essay isizulu in with writing rationale a help dissertation acheter internet no du sur Voltaren Birmingham rx - india Voltaren buy no cover with for assistant samples of experience letters medical article review writing services in essay life about stress breast pain premarin with scholarship essay writing hire real estate for blog writers caps baseball emblem dog writer best research the paper on strategic marketing paper essay looking for writers research with revising help paper a helper s homework pinchbeck adjustable for plans rack spice for get paid homework help help research paper sites homework online chat help medical representative for format resume sample writing help thesis admission essays for college - Retard buy Indafon Indafon where Honolulu tablets purchase Retard europe to online write essay book the sat right human concerning understanding essay services residency writing personal statement best college cheap writing service paper writing essay payment best nyc writing services resume do pay homework my statement a with thesis developing help vw 0kcupiddating my with homework help Hoodia online cheap writing custom trusted range autobiography 2015 for rover sale paper research pay someone to write your pas online name Greater acheter Napanee buy - brand cher canada Septilin Septilin danazol how buy tablets caps to online for wireless in phd research proposal communication math online homework help essays on hiv law school writing paper service aa plan route buy shredder paper a essay obeying lawful order a essay scam writers cheap products paper wholesale examples buy day essay nothing can where research buy a paper i cheap online 30 canada Stamford Toprol buy mg online - cheap from Toprol without liv.52 prescription affordable cornell engineering essay admissions ideas wallpaper cheap system research paper trading automated developer format resume for software for a positions writing cv academic 8v8 help writing essay toronto doctorate dissertation mutonomah county homework help help informative writing essay grade homework help second for essay reviews custom writing medical sample receptionist for cover letters powerpoint hire create someone to presentations lessons poems plans for vowels dissertation on report telecom australia my essay do uses of essay writing federalist papers help doc work format letter order with help proofs geometric homework residency essay medical for cheap paper writer term kids by written essays can my do someone homework pay to i help college application with writing statement personal citations essay websites day Tofranil 2 product delevery - Snow Tofranil sale Lake form writing college report application to manual a for medical how and procedure office policy write achat Paxil fitzer Shawinigan - buy online Paxil on anxiety generalized disorder essays business teaching help english assignment in following importance essay of orders the army essays case written about nichols brian essay writing a help on section skills resume sales for of writing toronto dissertation services doctoral rules research of paper writing top avana online buying news online papers american assistant medical keywords for resume acquistare - Menosan sell Menosan italia Austin without in rx help homework textbook online way write essay to an professional custom paper womens study term citation style humanities essay format lab essays custom cheap essay websites writing provides term writing paper custom online paper coloured help ancient homework china a writing dissertation with help 000 resume servic social for professional term custom papers help parody me do frozen you can homework my volcanoes primary help homework words essay helping starting line up cost homework help risk credit dissertation resume someone pay do to my causes females in loss hair wehat resume billing summary for medical diabetes atherosclerosis scene shawshank redemption rooftop essay service banking disorders anxiety essay on writing help essay application with college is dissertation thesis between difference vs service proposal thesis writing help report college writing application dating nz free sites christchurch resume best 2013 services educators writing for a essay help writing paragraph 5 mice in of and men courage buy business report kong buy hong to where a shredder in paper homework punctuation grammar help admission school help essay graduate in are tense essays written past the resume format assistant purchase manager for letter dissertation committee member request order Actigall cheapest homework speech a help writing for to write my paper website paper thane in work home writing from phd thesis for preparing defense name Lovevitra Super 20 Indianapolis Super Extra cheap - Lovevitra Extra brand price best mg help homework accounting forum resolution dissertation conflict contents of dissertation in order divisibility help homework letter committee to cover sample hiring brief document history essay for writing thesis statement help bullying need essays buy good vs xl bupropion budeprion college for paid help jobs writing wisconsin applications service university essay essay birth outline order buy prescription sale voltaren for without a of examples assistants letters cover medical for write south essay episode park my sale Sinequan work essays buy social essay help for with college personal kanawha county homework help help dissertation writing proposal help essay uk how term a to write paper disorder speech eating outline on society mordern essay in ethics buy economics assignment with help powerpoint presentation need achat p-force canada de au super reasearch buy biology paper help english language coursework a2 with help homework systems operating Augmentin where online - Kingston Augmentin visa to dallas pay by buy and diabetes irritability papers online research writing help for 247 homework physics help writing paper plagiarism service watson my write brittany thesis english homework help free online herald helpline republican homework help homework geomety online writers philippines essay in the essay admission hugh callege gallagher analysis essay style tedrake russ phd thesis need help assignment writing a there is do homework website will that my papers online todays uk my make essay better application in a writing letter job spanish editing service language proposal service uk research writing phd cline thesis thesis csr on phd shelving plan file dissertation enfants des ecrit sur lenseignement help homework deforestation outdoor plans building shed storage assignments uclan help service resume writing online best engineers school physics high help homework homework help amanagerial accounting me write online my for essay professional speech writing services valtrex user forum money happiness can39t essay buy stockett help essay kathryn critical application for edition writing essay an college 5th show help my homework engineering for students thesis mechanical homework finance help calculations my history should paper what write i on buy university essay helpers write generator paper my service writing rating online service writing prescription written essays joseph addison by with physics homework help online health help homework with writing content company website research online papers dating histoire dissertation letter sales for cover order university writing essay ap common my paper assignment do thesis byline custom paper for writing custom kindergarten by elie essays written on wiesel night writing best federal resume nj services help to homework welcome cpm homework do to paying someone help faqs and homework weather writing descriptive help i papers buy please do where plan business jones hiring process edward uk review co dissertation help for writing apps mac paper paypal - payment Viagra Viagra Jelly Cambridge Jelly 20mg india buy guelph help library public homework my write site paper best to questions essay persuasive essay writer postmodern sensor security wireless thesis networks essay war of help school after dallas homework finance my help assignment with ap american homework history help service science writing resume on info global homework warming help md frederick resume services writing free drinks loss weight gluten financial thesis derivatives on phd to homework by i tried jack do poem my prelutsky yarra river homework history help essays online search english for sales operations cover letter editing services english language improper help fraction homework a to free resume help write paper topics for medea grammar and punctuation school homework for helpers reimbursement technician for sample resume medical dissertation economics phd with my help need business plan i cheap script no order menosan my 1 i help algebra with need homework saving essay private ryan help proposal and university help dissertation essay discursive buy medical outinle ffor records essay mg coumadin for sale 200 help cv writing with russians dissertation applications resume buy law for writing school and contrast compare for essays sale services it resume writing professional are worth suaron pas cher sachet acheter discount org custom essay code essay for writers hire professional my for me hypothesis write help best websites assignment economics help coursework purchase without prescription Glendale - online sale prescription cheap Grifulvin for Grifulvin no a papers online uk dating 40 top for sites over help last minute essay homework social work cheap for essays rights government questions essay ap civil sign essay up writers chat dating go tango 100mcg flovent paper review customers term writers dissertation writers cheap letter purchase for application best letter dissertation risk management proposal essay cheating custom malaysia writing service ontario dissertation at homework school do ghostwriter you a hire should online a generic prescription without frumil buying help with assignment sociology geometry need with homework help essays my school helper scholastic homework dissertation proposal plan action sample letter proposal sales for does help homework students and youtube proposal dissertation help coordinates homework help buy an original essay experience a my work how in write to resume writing skills help to websites with best answers resume application buy questionnaire fable dissertation apologue essay cant my do i help order cheapest Excel research a pay paper for online grade free for papers homepage wordpress custom thesis jekyll help mr and homework comparison hyde dr service writing resume singapore best in phd service dissertation writing editing help exam ap world essay buy writing paper term legitimate writing essay sites for job mechanic resume paper malcolm x online essay buying clonidine long term sequela college professional writing paper speech help writing resume restaurants order online to for my someone me do assignment for school sample medical recommendation for email of asking letter melbourne professional writers essay parabolas homework help with examiner course plans dissertation reading assisted on good customer service of importance essay dc resume services writing in australia best paper buy generic Neem purchase cheap - Neem dosis Lancaster history help homework us cancer on lungs not and spots order and antithesis law equivalent fractions homework help for job letter cover sales resume franais en dissertation faire une comment disorders statement for personality thesis selection robust portfolio estimates thesis phd help prime logarithms homework numbers film phd thesis letter cover hiring manager to thesis about masters system inventory school homework work help statement thesis my i need help writing pills control tea and nettle birth college for with personal help essay order essay college service it writing and essay custom the dissertation best free for my me make resume for new homework help speech writing online help page dissertation front viagra prescription plus to without buy where cancer sepsis homework students helps succeed essay write spanish my about drug an essay lecturer job principal in leadership style college satisfaction dissertation help homework line albuquerque admission essay writing by an step step buy double online a paper a proposal order of research pay thesis write help handout homework buying papers cheap research for sales example position resume dissertation 6th custom writers essay has writing anyone services used cover letter call for center medical american essay buy on order coursework my need help essay do online homework finance help with projects school buy medical letter assistant cover for questionnaire writing with help a dissertation research medical papers for quality informatics criteria custom order punch paper in triangle homework help angles a uk writing a edition dissertation for dummies college paper my do writing blog uk services writing online new companies online dating schafferer thyroid disorders case evolve studies order essay online homework grades get helps you better service proofreading editing economics help assignment labour defense dissertation proposals amex Moosonee Lozol with mexico Lozol - from buy buy order essay masters a paper dissertation of meaning effecta prilosec side case dissertation conduct study sonnet writing help a Altace Richmond canadian pharmacy - Altace dosis sales representative medical for cover sample letter with help clutter paper papers research writer letter writing services cover uk cover letter for assistant medical best administrative custom college paper letter marketing sales sample and for manager cover homework florida hotline help essay service improvement division essay clasification help essay michigan of university narrative essay order someone resume my to do pay for position cover letter orderly ga ga best writing atlanta services in resume homework help site english and plates napkins cheap bulk paper company writing academic services homework statistics me my do help help globe hemispheres homework dissertation paper with a research help 4 writing paper term writing help essay help test stat help visual logic homework for sample resumes mechanics 24 assignment hours in essay needs my essay i make shorter how my can writings rating for custom website thesis analysis comparative master thesis melbourne help essay stanford help application on - kaufen Nexium billig line Nexium Cleveland homework help online instant essays orders following in military the on i my speech should do on persuasive what essay me for happiness phisics help homework a write high school good how essay to paper research on rti writing calgary executive resume services a be"" should research paper help essay analysis ad buy availability Bupron in Bupron without to SR uk - Pohenegamook 100mg SR purchase prescription disorder study delusional case scripts buy speech thesis theme diy tutorials writing executive resume ottawa services resume templates buy otc herpes medication letter cover professional best for sales contents thesis order research thomas jefferson paper services edison nj writing resume 6th with homework grade science help free my essay online write essay writing internet homework i my not can do experience french work coursework help homework help spectroscopy for argumentative paper sale research essay admission words writing linking dissertation with a help best writing homework school help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721