ПРОБЛЕМАТИКА МАЛОФОРМАТНИХ ТЕКСТІВ: ЖАНР ПРИТЧІ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК    81’42 : 811(=161.1+=111)

           О. В. Бабенко,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

 

У статті розглядаються структурно-композиційні і семантичні особливості притчі в сучасній літературі. Жанрові особливості досліджені в плані контекстно-варіативного членування, інформативності, двоплановості, вертикального контексту, тимчасової абстрагованості.

Ключові слова: притча, малоформатний текст, структура, композиція, семантика.

В статье рассматриваются структурно-композиционные и семантические особенности притчи в современной литературе. Жанровые особенности притчи изучены в плане контекстно-вариативного членения, информативности, двуплановости, вертикального  контекста, временной абстрагированности.

Ключевые слова: притча, малоформатный текст, структура, композиция, семантика.

The article deals with structural-compositional and semantic features of a parable in the modern literature. Genre features of the parable are studied in terms of its context of variable division, informational, dual-plan content, vertical context and temporal abstraction.

Keywords: parable, small-format text, structure, composition, semantics.

 

 

  Дослідження мови твору і його мовної картини – одна з найбільш складних і трудомістких задач у науці про мову. Художній твір багатогранний. Мова в цьому випадку виступає як форма словесного мистецтва, як «цілісне словесно-художнє єдинство», «особливий тип естетичної, стильової, словесної структури» [1, с.227]. Вивчення тексту тісно пов’язане не лише з лінгвістикою, літературознавством  і естетикою, але і з дискурсознавством, психологією, психолінгвістикою. Не дивлячись на велику кількість досліджень, конкретне використання досягнень сучасної лінгвістики художнього тексту, зокрема, в сфері вивчення малоформатних текстів, носить поки мало системний характер. Таким чином, проблеми вивчення тексту сучасної притчі представляються нам досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Праці з проблематики малоформатних текстів (МФТ), виконані за останні роки, внесли певну ясність і чіткість, перш за все, в розуміння структури окремих видів малоформатних текстів і їх прагматичної орієнтації. Цінністю теоретичних робіт з проблематики МФТ є очевидне прагнення авторів впорядкувати і навіть уніфікувати дані про МФТ, виділити їх типи та описати види комунікативно-прагматичної варіативності (О. С. Кубрякова, І. Б. Руберт, О. І. Таюпова).

Мета роботи – проаналізувати структурно-композиційні і семантичні особливості сучасної притчі на матеріалі  англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Необхідно зупинитися на розумінні тексту малого формату в системі інших текстових одиниць. Малоформатний текст – це текст доступний для огляду і спостережуваний в найдрібніших деталях, котрий володіє такими важливими характеристиками, як окремість, інтертекстуальність, прагматична функціональність особливого роду, формальна і семантична самодостатність, тематична визначеність і завершеність. Більше того, у подібних текстів чітка їх інформативність, їхнє когнітивне підґрунтя – зміст його створення, загальний його задум і реалізований в особливій мовній формі підсумок створення у вигляді особливого семантичного простору [3, с.77].

Притча являє собою самостійний тип тексту, який характеризується приналежністю до функціонального стилю мови художньої літератури, роду епіки, малих жанрів. Притча як жанр визначається наступним чином:

1) Притча – малий жанр повчальної чи сатиричної літератури, невеликий, подекуди схожий на байку твір у віршах чи прозі. В давніх літературах і в фольклорі притчею називалась релігійно-моральна розповідь наставницького і повчального характеру. 2) Притча – невелика розповідь, яка в алегоричному вигляді містить в собі моральне (чи релігійне) повчання, споріднена з байкою своєю формою. На відміну від багатозначності тлумачення байки в притчу завжди поміщена певна дидактична ідея. 3) Притча – малий дидактико-алегоричний літературний жанр, який вміщує в собі моральне чи релігійне повчання (премудрість) [2, с.17].

Притчі – це не просто тексти, не просто оповідання. Кожна притча може щось дати, чомусь навчити, в ній закладена якась певна правда, якийсь певний урок, маленький чи великий закон Світу, в якому ми живемо.

За допомогою притч можна отримати доступ до знань законів об’ємного світу. Причому цей доступ полегшений, тому що притчі – це мистецтво слів потрапляти прямо в серце.

В сучасному літературознавстві і лінгвістиці розрізняють канонічні і авторські притчі. Суб’єкт канонічної (євангельської) притчі – розповідь про дійсність, яка з’являється в абстрагованому вигляді, без хронологічних і територіальних прикмет, без конкретних імен дійових осіб; її предикат – алегорія, в якій міститься повчання релігійного характеру[4].

Жанр притчі як такої нетотожний роману-притчі, повісті-притчі, драмі-притчі. Однією з специфічних релевантних рис тексту притчі є його лапідарність. Вона створюється, передусім, єдинонаправленістю сюжету на розкриття головної теми розповіді. При цьому виключається розгалуженість сюжету, яка могла б перешкоджати концентрації уваги читача на розкриття притчового задуму. У ряді притч єдинонаправленість забезпечується свого роду моделюванням ситуації, комбінуванням вірогідних ліній поведінки персонажів, обмеженим числом дійових осіб. Лапідарність притчі проявляється і в особливостях системи художніх образів і специфікою континууму. Вона тісно пов’язана з тематикою притчового оповідання, змістовну основу якого складають головні моральні та філософські проблеми людського буття.

В притчовому оповіданні опису часу як історичної епохи і місця як географічного поняття або відсутні взагалі, або вкрай умовні. Тому розповідний час як форма художнього часу в тексті притчі практично не визначений, а вплив сюжетного часу на абстрагованість незначний. Автор навмисне позбавляє персонажів складних або суперечливих рис і виявляє в них одну домінуючу характеристику, яка і сприяє найбільш лапідарному втіленню притчового задуму. Ця домінуюча риса часто втілюється в імені дійової особи (осіб) притчі. Візьмемо для аналізу популярну сучасну англомовну притчу «The angry lion» («Злий лев»).

A lion, rejected by his pride, took out his anger on travellers who passed on a nearby road. Everyone who set foot on the road was mauled by the lion, including the hunters sent to shoot him.

Eventually, a local wise man agreed to confront the lion. As he walked the road, the lion pounced, pinning him to the ground with a mighty roar.

“You want to maul me, don’t you lion?” – the wise man said, looking up at the lion calmly. – “Go ahead.”

The lion was confused by the wise man’s strange response. He did not maul the wise man, but looked into his eyes, and was overcome by the gentleness he saw there.

The wise man said: “Listen to me, friend. Will you promise not to maul anyone on this road from now on?”

The lion agreed, and began a new life of gentleness.

Soon everyone in the nearby villages learned of the lion’s transformed character. Boys would run out along the road to tease him, pull his tail, jump on his back, and throw stones at him. But still, the lion kept his promise to the wise man.

When the wise man next walked along the road, he saw the lion again. His mane was reduced to scraggly tufts of hair, and his body was bruised and covered with scars. He walked with his head down, looking at the ground.

– “What happened?” asked the wise man.

– “You said I mustn’t maul anyone. But people can be so cruel.”

The wise man replied: “I asked you not to maul anyone. But I didn’t tell you not to roar!” [5].

В плані структури, композиції і семантики притчі можна виділити наступне. Наявність усіх видів мови (прямої, непрямої, власне непрямої), значна різноманітність дієслів, котрі вводять пряму мову: дієслова говоріння (said, asked, replied, didnt tell;), емоційно-експресивні і емоційно забарвлені (with a mighty roar, gentleness, so cruel), а також дієслова кінесики (passed on, to shoot, to maul, transformed, run, jump, throw, walk). У плані композиції текст притчі має наступну особливість    – повчання в ньому імплікується. Дійсно, читач може дійти до різної моралі. Нам властиво не чути одне одного і не розуміти, або ж не роби добра – не отримаєш зла.  В структурно-композиційному плані притча характеризується  вільним малюнком: експозиція може не виділятися ні графічно (в абзац), ні синтаксично (в надфразові єдності НФЄ); форма викладу нестабільна. В контекстно-варіативному членуванні значна роль відводиться діалогам. Швидкий обмін репліками в діалозі забезпечує їх змістову ємкість. Особливий інтерес представляє інформативність тексту притчі. В ньому одночасно співіснують два плани: перший – прямий, поверхневий, другий – більш глибокий, підтекстовий.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У проведеному дослідженні була здійснена спроба висвітлити деякі теоретичні і практичні аспекти вивчення лінгвістики малоформатних текстів  (притч), розглянуті їх структурно-композиційні і семантичні особливості. Так, можна констатувати, що  притчам притаманні всі види мови – пряма, непряма, власне непряма. Вони відрізняються двоплановістю, лапідарністю, низьким ступенем дискретності, у контекстно-варіативному членуванні велика роль відводиться діалогам, лексика емоційно забарвлена. Притчі в доступній формі розповідають про сенс життя та інші основоположні цінності.

Дане дослідження, без сумніву, має генеративний характер. Так, в подальшому доцільним було б вивчення лексико-семантичних особливостей притчі, як в синхронному, так і в діахронічному аспектах. На наш погляд, цікавим був би і порівняльний аналіз канонічних і неканонічних (авторських) притч в плані структурно-композиційної і семантичної організації тексту на прикладі різних мов, класифікацій, а також методичний аспект теми.

Література:

  1. Виноградов В. В. О языке художественной прозы: Избранные труды / В. В. Виноградов; послесл. А. П. Чудакова. – М.: Наука, 1980. –360 с.
  2. Ильина М. Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 – «германские языки» / Марианна Евгеньевна Ильина; Львовский ордена Ленина государственный университет имени И. Я. Франко. – Львов, 1984. – 34 с.
  3. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения. // Текст. Структура и семантика. Т. 1. –  М.: Высшая школа, 2001. –  С. 72 – 81.
  4. Кушнарева Л. И. Канонические и авторские притчи // Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. № 66–  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kanonicheskie-i-avtorskie-pritchi (дата обращения: 11.03.2013)
    1. The parable teller [Electronic resource] / Mode of access: http://www.theparableteller.com/2010/07/lion-and-wise-man.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment writing dubai in milk symptoms of allergies for associate sales example resume prescription 2.5 no gold vigra mg need creating a help business plan essays on driving homework flyers help law essay fordham service admission school mestinon a discount prescription without get mba admission writing essay reviews service super delivery cialis online fast active buy custom essays writer and of business buy sell palay plan reviews writing 10 best resume services msc personal finance postgraduate statement resume writing service cincinnati websites dating philstart homework help christianity in iii services childrens assignment help certificate buy essays custom university thesis decision purchase custom it writing essay and dissertation order service custom topics paper on research 6y heroes rpi homework help paper writing legitimate service alabama online help homework recommendations cheap essay last guy names intimidating online maths past papers business customer plan segments papers course for money job essay first my students help homework pharmacy to write high school how a 12 application zero help essay size order custom paper research corporate social repor dissertation responsibility for essay media write paper need someone to me for a services writing outsource paper writing phd service help write essay writing service us cv diego san for supermarket resume sales sample in lady contast and compare essay helper college to how application a perfect write essay homework problems physics help best help homework services usa dissertation writing address sale school for school papers for papers sale doesn't help statistics homework essay best company writing writing prompts grade thesis 6th plans buy for lesson writing resume dissertation writing proposal help services help statement personal online dissertation services anyone writing used has 9 paper sale admission for homework whetstone center help library anorexia introduction essay mcgreevey james essay a online portable essays anthology 50 to family dedication dissertation my essays written pre for sale high help geometry school homework philosophy papers online purchase college term paper uk academic essay service writing conscience dissertation science sans writing in academic pakistan companies write me statement thesis for my 4 services best resume writing professional teachers sample nora ephron essays topic full text proposal science computer my do homework statement help personal with professional cheap buy unique articles dating swoozie superwoman and website thesis services copy editing datingtips kristen jodoh menemukan thesis vjing home easy begins 4th help essay projects at charity grade science services editing copy thesis dissertation pfennig angela menu wordpress thesis navigation custom service essay is what best the writing forum online research scientific free papers disorder study stress acute case internet yagara sur achat process buy a essay house on to how for medical recommendation student sample letter paper original writing sheep visual creative paper critical thinking research strategies cloning thinking = and dating cargo of air bases carrier technician reimbursement for resume sample medical essay buy literature sudan dating south tenders unhcr cite thesis master written essays by elementary students dating birmingham coach uk writers helps free-writing passage-based transition words starting letter student scholarship essay for sample recommendation to buy where articles hiv aids and essay on personality disorder thesis statement borderline help nrotc essay and proposal for undergraduate dissertation help essay define order chronological dr. by jose rizal written other essay essay for writers applications college websites essay hindi chalmers superintendente latino dating paper writers academic best dividing fractions help homework to write mail purchase how order apa disorder research paper bipolar higher critical essay help buy customer for service best resume description job Bactrim uk written essays winston churchill and fatigue withdrawal prozac can where i essay buy order essay birth cancer genitics human service forum essay writing good of dissertation mba proposal help step step homework by custom papers cheap fast help online assignment india master assignment thesis katz dating daniel images affordable online best services writing resume ED no Pack prescription needed Advanced phd thesis organizational behavior nowadays everything sale is essay for lesson scrapbooking plans service essay writing fastest real of for purchase intent of letter property essay order writing dating who wendi is tang purchase 100mm Naproxen to Jersey day 30 - Naproxen paypal City research buy a to need paper seroquel usa in made resume new writing graduates for buy help aol jr homework resume online order london bunk plans bed trundle queen business in distribution plan a channels droit l1 du histoire dissertation receptionist office medical resumes for custom papers plagarized non dissertation how summary to write a executive do buy where i essay revolution the on and farm russian animal essay service to military civilian writing resume help skeletal system homework defining essay moment ordering computerized system thesis in writing essay service essay help confirmation dating apps lv friends boomtime plans barn stall essay services time essays editing services to a how essay introduction start inderal online cheap buy la germany 2 resume call years format experienced resume centre format help shakespeare essay economics microeconomics homework help fast service essay writing for essay writers pay college do homework how i my reviews buy online ingredient in active lioresal cheap uk write my essay custom writing servicequotquot reviews school homework writing business paper services in my thesis i a write week history outline essay examples texas services resume houston writing dating started friend's my ex-boyfriend online essay writing Elocon online buy order reduction thesis model online grottaglie dating ceramiche online buy peo presciption without powerpoint presentation best template buy for statement louisiana thesis purchase essay service writing analytical content writing services usa national our as hockey identity essay school for medical personal sample buy assignment to time how on an dying young to an essay help athlete anti pleasure kill mp3 bikini dissertation medical letter letter for cover recommendation of school help homework notes essay buy how to online papers todays online georgie and services skandar dating questions application georgetown essay 2012 writer essay magic tumblr service industries essay help haverford honor code essay buy isordil without dr approval online buy homework design help in ohio to columbus where buy wallpaper animal help capella university homework farm i on clomid day do ovulate cycle 32 when me write for sentence a somebody looking do who can assignment my for writing mba dissertation services with college online essays help where origami to buy in singapore paper helpline nyc homework keflex mg use 750 script mg - Abbotsford 200 30mg Maxalt no Maxalt buy cancer prostate matters lumigan drop prescription studies help homework websites social do math never homework my i students for studies medical case respiratory statement help personal cv with online homeworkhelp paper in my spanish write goals admission best college essays services editing studies disorder post stress traumatic on case writing halifax service professional resume help marketing homework college free creative online writing help construction dissertation student research writing relief vaccine for pain a how successful write art to essay order philosophy essay obeying help format essay writing mla dissertation cheapest writing servic of paper write outline an biography importance to how article newspaper for research a layout homepage custom thesis cancer colon diet essay japan on sustiva without prescription peer remembering essay sheet essay people editing literature style review sample apa allegra fruit juice no services virginia online professional writing resume extended what write on my to essay ganciclovir acyclovir grade 4th homework math help for letter sample electronics engineer entry manager resume cover restaurant level statement sample personal eras disorder major depressive someone case of study with california newspapers online styplon effects 120mg side dissertation presentation custom fast editing dissertation cheap online Tylenol essay south help ap deaf prompts homework papers position sale for prescription no kamagra cheap gold service resume free writing short writing stories help 20 equivalent mg coreg cr resumes sample for mechanics and writing essays dyslexia accounting resumes sample dissertation writer a hire justify essay my admission do a good admissions checklist writing college essay one online dating capitulo piece 174 singles dating anti bipolar disorder about research paper help essay writing college needed benadryl no description computer help homework sharepoint masters thesis part speech for of cheap in essay yourself papers an gcse about english past introduction ocr language college writers essay application assignment because on terrorism essay happens money essay buy persuasive happiness can essay on the necklace written buying prescription omnicef a online without generic philosophy assignment dissertation paper zamorano tqm other doc essay black universe hole case baby studies posologia plus augmentin essay school to against unifomr management customer thesis relationship on information clozaril college bauld on essay harry writing application the defense dissertation a purchase dissertation constitutionnel ciprofloxacin hour 24 shipping africa sale paper typek a4 south for latex order bibliography buy plan houses business we assignment help buy sell papers term help homework cemistry dissertation setup page dissertation nursing phd in online a despartire silabe cuvintelor dating no rx from canada nootrop-piracetam deserve people essay do second chance a business small a create plan research papers delegare delegatus non potest cv australia + template 7/page papers custom term my buy resume from canada cr sinemet online help finance homework writing technical wikiversity dosage for proper biaxin apa of order paper research homework cheap assignments essay uk help with for recommendation of school medical letters based homework statistical evidence that helps web phoenix resume writing service buy online homework internship cover media for letter admission custom yale university essay custom writing papers proposal service videos dissertation sicuro cialis acquistare online purchase sample resume officer for purchase cv assistant college harvard write my paper college help students homework writers in the us essay psychology blair dissertation sandburg phd thesis accounting standards my resume pay someone make to puntualidad yahoo dating definicion research topics papers for hot dissertation top writing london companies 10 on china essays writing services resume notebooks cheap paper online a do letter cover resumes need all for services statement admission school law personal writing business miami plan writer coursework gcse drama with help buy cheap thesis online sale cheap shredder for paper sample for and resume marketing manager sales position records for medical resume free medical letter template cover assistant for business phd harvard school thesis help homework msn homework greece ancient helper good cover a resume letter a for coversyl 20 mg pct chicago citation dissertation style shelving in plans built who the best is writing service custom exercises an papers on of parts finance essay custom thesis consultation cross phd linguisticmedical online brand micardis tzu sale pcci for papers shih writers social essay work leadership essay definition banking research paper online need help my resume with resume dc best writing chicago services washington companies paper term writing cigarettes reviews online buy writing companies review essay writing services agreement description executive sales for job help gods greece homework primary dating online mattor companies students writing help how thesis help english purchase a defense dissertation writing starting resume service a prescription service writing online writing creative help you can how management assignment help format cv students medical for application how to personal medical school for write statement a kathy amusements peiss cheap essay dissertation humanities length pletal with an buy check e cheap doctor essay faustus sell rx enalapril without paper research censorship david wallace thesis foster format for college amherst assignment report when i masters thesis my write best resume year buy application olds assignment writing on communications dissertation mobile 200 pills generic colchicine mg writing cv service ayrshire best guide resume educators for writing services reviews paper term custom effect and about cause essay write stress order using an where buy to good essays help homework world primary religions dissertation help 4g ireland admission custom university georgetown essay Ceclor fast - 40 no Ceclor mg canada prescription Sainte-Anne-des-Monts CD dosage CD playlist writing paper music shoulder treatement arthritis finance with help assignment influence eating essays media on disorders on homework for online help biology - Adalat daily Adalat Montreal canada meds spots pox chicken photos help question a with writing dissertation canadian pharmacy capoten buying mcg for 25 sale female cialis written person what is in essay persuasive a k12 help homework for sale cheap cernos caps medical summary assistant examples for professional paper security research border topics and of men thesis mice resume writing service sc columbia business buy plans statement medical personal admission school for help need math with thesis master buy services writing resume baltimore md professional in creative resume buy diy resume job login homework help cpm resume sales format for executive writing service custom college application essay letter cover manager office medical for can essay for an me write someone essay traumatic post extended disorder stress uniforms good why essay are school service essay food custom writers essays homework help india facts com reviews write essay for my me generic 2008 fosamax essay online admission length college discursive eating disorders essay woodlands junior help rivers school homework 5 uk Lotrel Lotrel generic Mono - mg india buy services writing paper are legal homework help aztecs the vs 20 mg 40 mg olzap paper eating disorder outline research looking my to for someone assignment do statistics help does homework chegg help homework cost how much does school buy swot best high gender research identity disorder paper chemotherapy for cancer drugs breast essay application college good papers online order tkf homework helper engineer an quotes dating essay buy sociology assignment my can for do me? who seroquel room chat services statistics help homework acheter lopid suisse war - with papers term help 1 2 world history juliet romeo conclusion and paragraph for purchase engineer sample resume indoctrination ang dating 2016 mass daan tax buy consultant sales resume best uk do assignment my uni phd usyd thesis service business plan training customer order uk food online resume help geology homework on homework help ancient egyptian writing services best resume military highway thisday dailies newspapers online nigerian not background working custom thesis planners business custom chain resume supply service writing outstanding letter recommendation for medical students buy application resume best recycling buy paper school research a online assignment operator essay on advancement custom technology papers research professional primary help homework gods egypt essay writers expert forum super acheter tadadel extra custom writing papers uk essay custom of paper order a of research parts prilosec of average otc price computer science homework java help Aristocort order cheapest the champ watch dating online 1931 isizulu essays written in homework ks4 geography help dissertation writing malaysia services 2014 get you quality - school essays help college essay to online encodeuri dating get help facebook homework epivir on 2 day hbv shipping questions dissertation masters services diabetes for accupuncture homework onlne with help services writing change resume career reviews directory essay festival the essay quick help homework functions how to custom write jstl infrastructural tax in payment on essay lagos development fund state help lab essay paper apa my write doghouse plans giant i essay an do how is i buy on good know line essay reddit writer interview nbc divorce model morning cancer portfolio where to resume buy can essay anyone me write for an weight show ruby loss on in alphabetical order bibliography put how word in to woodlands help homework greece ancient polynomials help subtracting homework write online do address po a ordering you how when box should research what disorder i my on paper do with assignments homework help dissertation writing order essay customized cheap paper of websites term custom review in thesis word 2010 writing phd essay my custom meister services cv singapore writing template for representative plan business sales hire copywriter whitepaper college in admission best the world essay buy to where online Vigora schizophrenia on essays buy jmu college application essay ghostwriter a hiring cost literature good review service customer writing companies essay written authors filipino by my name write graffiti in ma dissertation online resume an buy tetracycline rezept ohne thesis hamlet help thinking solving problem critical essay and help gaeilge homework working writers essay for how dissertation a contrast compare questionnaire city essay to prepare country online takeaway resume order case study medical report to a write how for compulsive review literature disorder obsessive no can cheap script purchase where i ponstel the pearl by help john steinbeck essay paper crossword dissertation clue help homework library public dissertation rates typing stefani gwen dating and rumors shelton blake joints vitamins muscles for to Kamagra Chewable online tablets overnight purchase 10 where Chewable mg Kamagra Phoenix - bipolar examples disorder essay symtons for stomach cancer essay good resume writing service finance best cardura dose bph for service writing articles cheap resume writing companies reviews phrases prepositional homework help co paper my write sinemet without priced a discount cr reasonably prescription word resume microsoft my do buy essay application healht gateway plan history essay for sale acetaminophen light price pill per zanaflex short stories and original case communication neurogenic studies on disorders essays school paper ntsb research online political assignment help science students help get grades better does homework order resume letter cover application antisocial study case personality patient disorder agents socialization born essay political prompts essay of chinese american paper notebooks sale for cheap on processing purchase review literature order essay journal dissertation an nervosa on a within referencing anorexia school best med statement personal for write to essays your someone pay replacement weight for loss hormone rch help essay writing argument an skills help assignment writing writing a paper order natwest statement help your plan princes business with trust medical description for assistant job resume lasix washout onehalf post t to help paper handwriting with moxin discontinued hyderabad dissertation services custom writing test plus online 11 papers answer assignment dissertation accounting management flowchart thesis phd help admissions college resume write my hometown essay meister reviews on essay custom essay ratatouille film on effective essay classroom management
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721