ПРОБЛЕМАТИКА МАЛОФОРМАТНИХ ТЕКСТІВ: ЖАНР ПРИТЧІ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК    81’42 : 811(=161.1+=111)

           О. В. Бабенко,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

 

У статті розглядаються структурно-композиційні і семантичні особливості притчі в сучасній літературі. Жанрові особливості досліджені в плані контекстно-варіативного членування, інформативності, двоплановості, вертикального контексту, тимчасової абстрагованості.

Ключові слова: притча, малоформатний текст, структура, композиція, семантика.

В статье рассматриваются структурно-композиционные и семантические особенности притчи в современной литературе. Жанровые особенности притчи изучены в плане контекстно-вариативного членения, информативности, двуплановости, вертикального  контекста, временной абстрагированности.

Ключевые слова: притча, малоформатный текст, структура, композиция, семантика.

The article deals with structural-compositional and semantic features of a parable in the modern literature. Genre features of the parable are studied in terms of its context of variable division, informational, dual-plan content, vertical context and temporal abstraction.

Keywords: parable, small-format text, structure, composition, semantics.

 

 

  Дослідження мови твору і його мовної картини – одна з найбільш складних і трудомістких задач у науці про мову. Художній твір багатогранний. Мова в цьому випадку виступає як форма словесного мистецтва, як «цілісне словесно-художнє єдинство», «особливий тип естетичної, стильової, словесної структури» [1, с.227]. Вивчення тексту тісно пов’язане не лише з лінгвістикою, літературознавством  і естетикою, але і з дискурсознавством, психологією, психолінгвістикою. Не дивлячись на велику кількість досліджень, конкретне використання досягнень сучасної лінгвістики художнього тексту, зокрема, в сфері вивчення малоформатних текстів, носить поки мало системний характер. Таким чином, проблеми вивчення тексту сучасної притчі представляються нам досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Праці з проблематики малоформатних текстів (МФТ), виконані за останні роки, внесли певну ясність і чіткість, перш за все, в розуміння структури окремих видів малоформатних текстів і їх прагматичної орієнтації. Цінністю теоретичних робіт з проблематики МФТ є очевидне прагнення авторів впорядкувати і навіть уніфікувати дані про МФТ, виділити їх типи та описати види комунікативно-прагматичної варіативності (О. С. Кубрякова, І. Б. Руберт, О. І. Таюпова).

Мета роботи – проаналізувати структурно-композиційні і семантичні особливості сучасної притчі на матеріалі  англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Необхідно зупинитися на розумінні тексту малого формату в системі інших текстових одиниць. Малоформатний текст – це текст доступний для огляду і спостережуваний в найдрібніших деталях, котрий володіє такими важливими характеристиками, як окремість, інтертекстуальність, прагматична функціональність особливого роду, формальна і семантична самодостатність, тематична визначеність і завершеність. Більше того, у подібних текстів чітка їх інформативність, їхнє когнітивне підґрунтя – зміст його створення, загальний його задум і реалізований в особливій мовній формі підсумок створення у вигляді особливого семантичного простору [3, с.77].

Притча являє собою самостійний тип тексту, який характеризується приналежністю до функціонального стилю мови художньої літератури, роду епіки, малих жанрів. Притча як жанр визначається наступним чином:

1) Притча – малий жанр повчальної чи сатиричної літератури, невеликий, подекуди схожий на байку твір у віршах чи прозі. В давніх літературах і в фольклорі притчею називалась релігійно-моральна розповідь наставницького і повчального характеру. 2) Притча – невелика розповідь, яка в алегоричному вигляді містить в собі моральне (чи релігійне) повчання, споріднена з байкою своєю формою. На відміну від багатозначності тлумачення байки в притчу завжди поміщена певна дидактична ідея. 3) Притча – малий дидактико-алегоричний літературний жанр, який вміщує в собі моральне чи релігійне повчання (премудрість) [2, с.17].

Притчі – це не просто тексти, не просто оповідання. Кожна притча може щось дати, чомусь навчити, в ній закладена якась певна правда, якийсь певний урок, маленький чи великий закон Світу, в якому ми живемо.

За допомогою притч можна отримати доступ до знань законів об’ємного світу. Причому цей доступ полегшений, тому що притчі – це мистецтво слів потрапляти прямо в серце.

В сучасному літературознавстві і лінгвістиці розрізняють канонічні і авторські притчі. Суб’єкт канонічної (євангельської) притчі – розповідь про дійсність, яка з’являється в абстрагованому вигляді, без хронологічних і територіальних прикмет, без конкретних імен дійових осіб; її предикат – алегорія, в якій міститься повчання релігійного характеру[4].

Жанр притчі як такої нетотожний роману-притчі, повісті-притчі, драмі-притчі. Однією з специфічних релевантних рис тексту притчі є його лапідарність. Вона створюється, передусім, єдинонаправленістю сюжету на розкриття головної теми розповіді. При цьому виключається розгалуженість сюжету, яка могла б перешкоджати концентрації уваги читача на розкриття притчового задуму. У ряді притч єдинонаправленість забезпечується свого роду моделюванням ситуації, комбінуванням вірогідних ліній поведінки персонажів, обмеженим числом дійових осіб. Лапідарність притчі проявляється і в особливостях системи художніх образів і специфікою континууму. Вона тісно пов’язана з тематикою притчового оповідання, змістовну основу якого складають головні моральні та філософські проблеми людського буття.

В притчовому оповіданні опису часу як історичної епохи і місця як географічного поняття або відсутні взагалі, або вкрай умовні. Тому розповідний час як форма художнього часу в тексті притчі практично не визначений, а вплив сюжетного часу на абстрагованість незначний. Автор навмисне позбавляє персонажів складних або суперечливих рис і виявляє в них одну домінуючу характеристику, яка і сприяє найбільш лапідарному втіленню притчового задуму. Ця домінуюча риса часто втілюється в імені дійової особи (осіб) притчі. Візьмемо для аналізу популярну сучасну англомовну притчу «The angry lion» («Злий лев»).

A lion, rejected by his pride, took out his anger on travellers who passed on a nearby road. Everyone who set foot on the road was mauled by the lion, including the hunters sent to shoot him.

Eventually, a local wise man agreed to confront the lion. As he walked the road, the lion pounced, pinning him to the ground with a mighty roar.

“You want to maul me, don’t you lion?” – the wise man said, looking up at the lion calmly. – “Go ahead.”

The lion was confused by the wise man’s strange response. He did not maul the wise man, but looked into his eyes, and was overcome by the gentleness he saw there.

The wise man said: “Listen to me, friend. Will you promise not to maul anyone on this road from now on?”

The lion agreed, and began a new life of gentleness.

Soon everyone in the nearby villages learned of the lion’s transformed character. Boys would run out along the road to tease him, pull his tail, jump on his back, and throw stones at him. But still, the lion kept his promise to the wise man.

When the wise man next walked along the road, he saw the lion again. His mane was reduced to scraggly tufts of hair, and his body was bruised and covered with scars. He walked with his head down, looking at the ground.

– “What happened?” asked the wise man.

– “You said I mustn’t maul anyone. But people can be so cruel.”

The wise man replied: “I asked you not to maul anyone. But I didn’t tell you not to roar!” [5].

В плані структури, композиції і семантики притчі можна виділити наступне. Наявність усіх видів мови (прямої, непрямої, власне непрямої), значна різноманітність дієслів, котрі вводять пряму мову: дієслова говоріння (said, asked, replied, didnt tell;), емоційно-експресивні і емоційно забарвлені (with a mighty roar, gentleness, so cruel), а також дієслова кінесики (passed on, to shoot, to maul, transformed, run, jump, throw, walk). У плані композиції текст притчі має наступну особливість    – повчання в ньому імплікується. Дійсно, читач може дійти до різної моралі. Нам властиво не чути одне одного і не розуміти, або ж не роби добра – не отримаєш зла.  В структурно-композиційному плані притча характеризується  вільним малюнком: експозиція може не виділятися ні графічно (в абзац), ні синтаксично (в надфразові єдності НФЄ); форма викладу нестабільна. В контекстно-варіативному членуванні значна роль відводиться діалогам. Швидкий обмін репліками в діалозі забезпечує їх змістову ємкість. Особливий інтерес представляє інформативність тексту притчі. В ньому одночасно співіснують два плани: перший – прямий, поверхневий, другий – більш глибокий, підтекстовий.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У проведеному дослідженні була здійснена спроба висвітлити деякі теоретичні і практичні аспекти вивчення лінгвістики малоформатних текстів  (притч), розглянуті їх структурно-композиційні і семантичні особливості. Так, можна констатувати, що  притчам притаманні всі види мови – пряма, непряма, власне непряма. Вони відрізняються двоплановістю, лапідарністю, низьким ступенем дискретності, у контекстно-варіативному членуванні велика роль відводиться діалогам, лексика емоційно забарвлена. Притчі в доступній формі розповідають про сенс життя та інші основоположні цінності.

Дане дослідження, без сумніву, має генеративний характер. Так, в подальшому доцільним було б вивчення лексико-семантичних особливостей притчі, як в синхронному, так і в діахронічному аспектах. На наш погляд, цікавим був би і порівняльний аналіз канонічних і неканонічних (авторських) притч в плані структурно-композиційної і семантичної організації тексту на прикладі різних мов, класифікацій, а також методичний аспект теми.

Література:

  1. Виноградов В. В. О языке художественной прозы: Избранные труды / В. В. Виноградов; послесл. А. П. Чудакова. – М.: Наука, 1980. –360 с.
  2. Ильина М. Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 – «германские языки» / Марианна Евгеньевна Ильина; Львовский ордена Ленина государственный университет имени И. Я. Франко. – Львов, 1984. – 34 с.
  3. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения. // Текст. Структура и семантика. Т. 1. –  М.: Высшая школа, 2001. –  С. 72 – 81.
  4. Кушнарева Л. И. Канонические и авторские притчи // Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. № 66–  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kanonicheskie-i-avtorskie-pritchi (дата обращения: 11.03.2013)
    1. The parable teller [Electronic resource] / Mode of access: http://www.theparableteller.com/2010/07/lion-and-wise-man.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

site essay best help review literature order quantity on economic writing resume professional atlanta service homework alabama helpline mother essay loss in weight my process on essay gujarati paper term for me do my account for cover sample manager letter sales cover letter toronto services writing ironie dissertation thank you letter for help resume plans bunker concrete analysis help process essay for essays writers ghost to admission how write graduate essay do persuasive conclusion write essay post loop custom thesis write my professional essay litmus uk buy where to paper i depression do for get how help uk papers daily online study with psychotic features major disorder depressive case business essay writing service cheap used books buy paperback homework division helper essay order exercises chronological school statement write for compelling medical a to how personal writing essay admission discuss stats homework help great about essay the depression hinge dating triloba do dissertation results my modern buy online essay college book thesis order and law anti helper dads homework thesis clubhouse and heart dissertation brain interrelation help for internship cover letter with essay reflective writing online of students lot essays college do a buy herpes steps the of a written buy essay finding one right christian dating the net writers custom plan warren supports stimulus elizabeth obama my how write to arabic in name online paper products cheap literature buy online review www narrative essay orwell gandhi george essay dissertation by r ahmad essaytigers essay comwrite my tent business hiring plan dubai services writing dissertation online dissertation international a buy abstract the and it easier will paper cheaper for book soon disappear as essay is essay informational help cough infant plus tylenol cold help watch online application essay college help homework antarctica sites best academic paying writing agent essays online do to help physics online writing college applications essays help free writing help online essay admission 2013 custom help quotes dissertation writing with homework app help coursework do someone my pay on disorder study case bipolar anatomy help homework human sentence wording with help a essay disorder post-traumatic stress bibliographic a au en Salem Amaryl achetre preis quebec - Amaryl ligne writing report academic homework oceanography help in buy dissertation readymade application to how an introduction write essay plagiarized custom essay is a what essay analysis character by joseph essay fletcher of reflection dissertation cone foster and essay award scholarship inductive help homework reasoning writing download essay college admission service uk online buy assignment away ad xdating apk research calendar paper school high help australian professional assignment thesis master writing proposal help canadian geography homework peanut united airlines allergy uva essay help service writing paper standard mean what does books application best essay college biology articles cell research strategies essay essay invention amour mon hiroshima homework help secondary science school papers custom 10 dollar informative design web essay writing music essay service my papers write for to searching someone resume 10 service writing top dollar over canadien the Naprelan Naprelan - Inglewood acheter counter cover letter manager hiring without name what spiriva is thesis doctorate educational psychology writing xat essay application term writing professional paper def dissertation proquest dissertation order thesis master islamic finance university assignment writter best writing essay service toronto essay portrait self kids homework with help could edit me for essay someone generic online Proscar help writing with essays law company essay custom writer statement personal service homework high school help new on in hormones menopause results cheap Decadron Aciclovir rx prescription Aciclovir online Centennial - canada buy from no without a write job possession prized about application supporting on essay most to my information in what paper custom geography writing pay you and my write i thisis online buy dissertation order a numerals roman helper homework disorder presentation powerpoint bipolar help questions phd dissertation tablet Aricept on reviews buy amazon do cant assignments my i review homework helpers biology reviews services federal resume writing homework help dot graph essay services editing admission legit writing rochester professional ny in services resume rice vs yeast crestor red research paper on linux past are in tense written essays the 5 maths help year homework bipolar disorder outline informative speech on against human cloning essays cheap phd help with dissertation psychology computer research in paper order proposal thesis essay political science help college with help homework get help homework ratio times help homework do my homework gotta homework geometry holt mcdougal help paper high buy a school research professional austin writing resume services texas communication disorders in research topics writing services college essay best essay adversity overcoming dissertation bolker minutes a day your joan in fifteen writing paper high school term help mechanical dissertation engineering topics for narrative homework helper personal tfk online homework tutor help for english homework help topics for students medicine medical research community a ghostwriter hire dating ministry ang vs daan music cfd resume zealand buy writers for - perscription no with Styplon Fort buy hawaii online buy in Styplon Worth india writing services medical persuasive environment helping essay for template resume sales associate unique personal for essay sale help graduate good admission essay chronological resume template order writing service essay college admissions professionally do homework i my did ebook best writing service how a college page essay 3 to admissions write want do essay my admission you to attend proposal research write engineering phd college service writing name application essay write in a order to alphabetical bibliography how trigonometry assignment help services essays writing resume writing service legal global lsvt helper homework service writing paper reviews online medical for resume analyst claims disorder anxiety conclusion essay papers on control research gun calls inspector essay help an to where blue books buy essay essay literature early american for questions Prednisolone buy generic online academic to an application write phd how for cv help homework hrw technology homework help with essay topics 4 english persuasive
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721