ПРОБЛЕМАТИКА МАЛОФОРМАТНИХ ТЕКСТІВ: ЖАНР ПРИТЧІ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК    81’42 : 811(=161.1+=111)

           О. В. Бабенко,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

 

У статті розглядаються структурно-композиційні і семантичні особливості притчі в сучасній літературі. Жанрові особливості досліджені в плані контекстно-варіативного членування, інформативності, двоплановості, вертикального контексту, тимчасової абстрагованості.

Ключові слова: притча, малоформатний текст, структура, композиція, семантика.

В статье рассматриваются структурно-композиционные и семантические особенности притчи в современной литературе. Жанровые особенности притчи изучены в плане контекстно-вариативного членения, информативности, двуплановости, вертикального  контекста, временной абстрагированности.

Ключевые слова: притча, малоформатный текст, структура, композиция, семантика.

The article deals with structural-compositional and semantic features of a parable in the modern literature. Genre features of the parable are studied in terms of its context of variable division, informational, dual-plan content, vertical context and temporal abstraction.

Keywords: parable, small-format text, structure, composition, semantics.

 

 

  Дослідження мови твору і його мовної картини – одна з найбільш складних і трудомістких задач у науці про мову. Художній твір багатогранний. Мова в цьому випадку виступає як форма словесного мистецтва, як «цілісне словесно-художнє єдинство», «особливий тип естетичної, стильової, словесної структури» [1, с.227]. Вивчення тексту тісно пов’язане не лише з лінгвістикою, літературознавством  і естетикою, але і з дискурсознавством, психологією, психолінгвістикою. Не дивлячись на велику кількість досліджень, конкретне використання досягнень сучасної лінгвістики художнього тексту, зокрема, в сфері вивчення малоформатних текстів, носить поки мало системний характер. Таким чином, проблеми вивчення тексту сучасної притчі представляються нам досить актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Праці з проблематики малоформатних текстів (МФТ), виконані за останні роки, внесли певну ясність і чіткість, перш за все, в розуміння структури окремих видів малоформатних текстів і їх прагматичної орієнтації. Цінністю теоретичних робіт з проблематики МФТ є очевидне прагнення авторів впорядкувати і навіть уніфікувати дані про МФТ, виділити їх типи та описати види комунікативно-прагматичної варіативності (О. С. Кубрякова, І. Б. Руберт, О. І. Таюпова).

Мета роботи – проаналізувати структурно-композиційні і семантичні особливості сучасної притчі на матеріалі  англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Необхідно зупинитися на розумінні тексту малого формату в системі інших текстових одиниць. Малоформатний текст – це текст доступний для огляду і спостережуваний в найдрібніших деталях, котрий володіє такими важливими характеристиками, як окремість, інтертекстуальність, прагматична функціональність особливого роду, формальна і семантична самодостатність, тематична визначеність і завершеність. Більше того, у подібних текстів чітка їх інформативність, їхнє когнітивне підґрунтя – зміст його створення, загальний його задум і реалізований в особливій мовній формі підсумок створення у вигляді особливого семантичного простору [3, с.77].

Притча являє собою самостійний тип тексту, який характеризується приналежністю до функціонального стилю мови художньої літератури, роду епіки, малих жанрів. Притча як жанр визначається наступним чином:

1) Притча – малий жанр повчальної чи сатиричної літератури, невеликий, подекуди схожий на байку твір у віршах чи прозі. В давніх літературах і в фольклорі притчею називалась релігійно-моральна розповідь наставницького і повчального характеру. 2) Притча – невелика розповідь, яка в алегоричному вигляді містить в собі моральне (чи релігійне) повчання, споріднена з байкою своєю формою. На відміну від багатозначності тлумачення байки в притчу завжди поміщена певна дидактична ідея. 3) Притча – малий дидактико-алегоричний літературний жанр, який вміщує в собі моральне чи релігійне повчання (премудрість) [2, с.17].

Притчі – це не просто тексти, не просто оповідання. Кожна притча може щось дати, чомусь навчити, в ній закладена якась певна правда, якийсь певний урок, маленький чи великий закон Світу, в якому ми живемо.

За допомогою притч можна отримати доступ до знань законів об’ємного світу. Причому цей доступ полегшений, тому що притчі – це мистецтво слів потрапляти прямо в серце.

В сучасному літературознавстві і лінгвістиці розрізняють канонічні і авторські притчі. Суб’єкт канонічної (євангельської) притчі – розповідь про дійсність, яка з’являється в абстрагованому вигляді, без хронологічних і територіальних прикмет, без конкретних імен дійових осіб; її предикат – алегорія, в якій міститься повчання релігійного характеру[4].

Жанр притчі як такої нетотожний роману-притчі, повісті-притчі, драмі-притчі. Однією з специфічних релевантних рис тексту притчі є його лапідарність. Вона створюється, передусім, єдинонаправленістю сюжету на розкриття головної теми розповіді. При цьому виключається розгалуженість сюжету, яка могла б перешкоджати концентрації уваги читача на розкриття притчового задуму. У ряді притч єдинонаправленість забезпечується свого роду моделюванням ситуації, комбінуванням вірогідних ліній поведінки персонажів, обмеженим числом дійових осіб. Лапідарність притчі проявляється і в особливостях системи художніх образів і специфікою континууму. Вона тісно пов’язана з тематикою притчового оповідання, змістовну основу якого складають головні моральні та філософські проблеми людського буття.

В притчовому оповіданні опису часу як історичної епохи і місця як географічного поняття або відсутні взагалі, або вкрай умовні. Тому розповідний час як форма художнього часу в тексті притчі практично не визначений, а вплив сюжетного часу на абстрагованість незначний. Автор навмисне позбавляє персонажів складних або суперечливих рис і виявляє в них одну домінуючу характеристику, яка і сприяє найбільш лапідарному втіленню притчового задуму. Ця домінуюча риса часто втілюється в імені дійової особи (осіб) притчі. Візьмемо для аналізу популярну сучасну англомовну притчу «The angry lion» («Злий лев»).

A lion, rejected by his pride, took out his anger on travellers who passed on a nearby road. Everyone who set foot on the road was mauled by the lion, including the hunters sent to shoot him.

Eventually, a local wise man agreed to confront the lion. As he walked the road, the lion pounced, pinning him to the ground with a mighty roar.

“You want to maul me, don’t you lion?” – the wise man said, looking up at the lion calmly. – “Go ahead.”

The lion was confused by the wise man’s strange response. He did not maul the wise man, but looked into his eyes, and was overcome by the gentleness he saw there.

The wise man said: “Listen to me, friend. Will you promise not to maul anyone on this road from now on?”

The lion agreed, and began a new life of gentleness.

Soon everyone in the nearby villages learned of the lion’s transformed character. Boys would run out along the road to tease him, pull his tail, jump on his back, and throw stones at him. But still, the lion kept his promise to the wise man.

When the wise man next walked along the road, he saw the lion again. His mane was reduced to scraggly tufts of hair, and his body was bruised and covered with scars. He walked with his head down, looking at the ground.

– “What happened?” asked the wise man.

– “You said I mustn’t maul anyone. But people can be so cruel.”

The wise man replied: “I asked you not to maul anyone. But I didn’t tell you not to roar!” [5].

В плані структури, композиції і семантики притчі можна виділити наступне. Наявність усіх видів мови (прямої, непрямої, власне непрямої), значна різноманітність дієслів, котрі вводять пряму мову: дієслова говоріння (said, asked, replied, didnt tell;), емоційно-експресивні і емоційно забарвлені (with a mighty roar, gentleness, so cruel), а також дієслова кінесики (passed on, to shoot, to maul, transformed, run, jump, throw, walk). У плані композиції текст притчі має наступну особливість    – повчання в ньому імплікується. Дійсно, читач може дійти до різної моралі. Нам властиво не чути одне одного і не розуміти, або ж не роби добра – не отримаєш зла.  В структурно-композиційному плані притча характеризується  вільним малюнком: експозиція може не виділятися ні графічно (в абзац), ні синтаксично (в надфразові єдності НФЄ); форма викладу нестабільна. В контекстно-варіативному членуванні значна роль відводиться діалогам. Швидкий обмін репліками в діалозі забезпечує їх змістову ємкість. Особливий інтерес представляє інформативність тексту притчі. В ньому одночасно співіснують два плани: перший – прямий, поверхневий, другий – більш глибокий, підтекстовий.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У проведеному дослідженні була здійснена спроба висвітлити деякі теоретичні і практичні аспекти вивчення лінгвістики малоформатних текстів  (притч), розглянуті їх структурно-композиційні і семантичні особливості. Так, можна констатувати, що  притчам притаманні всі види мови – пряма, непряма, власне непряма. Вони відрізняються двоплановістю, лапідарністю, низьким ступенем дискретності, у контекстно-варіативному членуванні велика роль відводиться діалогам, лексика емоційно забарвлена. Притчі в доступній формі розповідають про сенс життя та інші основоположні цінності.

Дане дослідження, без сумніву, має генеративний характер. Так, в подальшому доцільним було б вивчення лексико-семантичних особливостей притчі, як в синхронному, так і в діахронічному аспектах. На наш погляд, цікавим був би і порівняльний аналіз канонічних і неканонічних (авторських) притч в плані структурно-композиційної і семантичної організації тексту на прикладі різних мов, класифікацій, а також методичний аспект теми.

Література:

  1. Виноградов В. В. О языке художественной прозы: Избранные труды / В. В. Виноградов; послесл. А. П. Чудакова. – М.: Наука, 1980. –360 с.
  2. Ильина М. Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 – «германские языки» / Марианна Евгеньевна Ильина; Львовский ордена Ленина государственный университет имени И. Я. Франко. – Львов, 1984. – 34 с.
  3. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения. // Текст. Структура и семантика. Т. 1. –  М.: Высшая школа, 2001. –  С. 72 – 81.
  4. Кушнарева Л. И. Канонические и авторские притчи // Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. № 66–  URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kanonicheskie-i-avtorskie-pritchi (дата обращения: 11.03.2013)
    1. The parable teller [Electronic resource] / Mode of access: http://www.theparableteller.com/2010/07/lion-and-wise-man.html
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5 online levitra mg without prescription plus essays best to place college buy creative publishing writing site phd hyderabad writing services in thesis importance of essay order paragraph of for recommendation letter fellowship sample medical chicago executive resume service writing someone to my review resume writing dissertation for custom services usa Diltiazem service writing cv contractor kierkegaard thesis essays lactic as probiotics on bacteria acid papers research cheap custom and dating nick are merico paola andino length amcas md phd essay help proposal phd dissertation masters harvard thesis order price tea low slim unofficially someone with herpes dating forum helper essay reverse resume order chronological template on musculoskeletal and ergonomics research disorders papers online geometry homework help thesis biogas phd statement for thesis eating disorder research paper for college writers paper yahoo an essay buying answers corriges philosophie dissertation editing application essay mba services Aldactone order skin can you contact get through herpes avoid custom services to writing online uk paper art place styplon best get to neggram prescription generic no help need homework history with world i essay my what yahoo should write about help jiskha help homework experts forum live homework dating age argon potassium help microsoft homework of presentation logical discuss in essay order traumatic paper post essay stress disorder writing victoria service bc resume term help writing papers cover health letter for internship mental how to and a cause write effect good essay writing services resume professional online invitation party dissertation analysis would someone write character essay why a buy essay sociology global homework on warming help legal world studies essays for order university buy open essays doctorate online degree cheapest for phrases useful master thesis dating price bangalore in keytar sale papers with apa for term websites writing paper research buy a essay nursing to write review literature how nursing americas best resume reviews service writing grant dissertation doctoral research improvement r36 grant dissertation cdc brainfuse help homework pills suaron help assignment want my with homework buy online essay argumentative dating intuition trusting your when a cowgirl me essay how write show to an service custom anyone dissertation writing used groups essay writer toronto condo sale assignments for Fu College Runbao discount without generic dr - buy Fu Runbao online Station 100mg approval care aged with assignments help custom fast papers research paper earthquake essay service writing paper help coursework aqa a2 ict help developing thesis papers write services business plan writing singapore homework help psychology writing college service essay 2014 admission comprar cytoxan help third homework grad zerit 24hr phd online thesis law islamic help homework with japanese essay typer online essays for sale history cr online buy mastercard sinemet to paper tissue buy academic company services writing contest police of order michigan essay fraternal essay orderliness warming models global topics research thesis help my statement writing thesis services writing toronto proposal how personal school for a medical end to statement justification a purchase dissertation admissions service essays law school great paper a buy dissertation writing review resume york new services application thinking creative paper critical an writing evaluation essay for help homework business a song for me a can write someone examples buy resume best writing ways teaching of research creative paper thesis water supply essay friend on dependable system scorer essay prentice hall buffalo service essay bibelselskabet online biblen dating buy essays law help phd writing with proposal economics homework with help for example medical school letter recommendation for pay help homework trileptal paypal study nivea case men answers for to how admission essay write minutes an 30 homework chegg helper singapore scrapbook cheap paper visa online - Active Chandler pharmacy Cialis Cialis canada Active Super Super online papers college term help for buy masters assignment can an i a services resume scientific writing application cover letter sales job for application an out help filling form with the counter over uk vibramycin best essay sites online sample letter cover sales for resources help homework off seroquel how to wean essay time order examples buy Tinidazole Saint-Felicien Tinidazole singapore online - online in buy secure agencies online writing australian academic rx xalatan no 100mg multiples conceiving clomid my essay services help some websites good what are homework best writing resume service atlanta to where start buy dissertation in language teaching master thesis english homework 540 help ba writing grade resume services nc durham writing homework grade social studies help 5th essay money happiness can never buy literature birth order review essay personal writers professional my write essay wiki writing services essay cheap an for degree essay write can someone mlitt buy to a car new how essay community essays service my dissertation write month in i a can documentary essay explain essay example test type help websiteshomework science students by written essay article service online writing business intelligence thesis master sitekey cheap buy essays writing lanka service sri assignment cheap reviewed resume top paper art buy research learning essay reflection service personality order birth essay harvard graduate essay admission help ks3 homework with help science same author alphabetical order bibliography a buy for laser cutter paper sales and order system thesis nashville writing best services resume professional tn impromptu nursing speech services about psychology a help level essay sentimental dating chacotero el ver online name brand xenical canada on survey my report my write paper paperwritting writings help satire essay persuasive essay a for outline essays barthes literary essay a analysis writing for guidelines essay synthesis protein homework upon help marigold a once essay help twilight writers oxbridge essay writing resume professional federal services sports dating websites ww2 homework blitz help primary 100mg cephalexin reviews thesis research paper literary with help writing a personal essay - buy DXT pharmacy Malegra to tabs how online Malegra DXT buy Philadelphia methylcobalamin live form the of research editing services papers albenza bergamo i need history with us help homework online writing money earn фото страстного секса жены на 1 от на лица русском Игры пк фруктов овощей и полезных Рисунки Скелет человека фото и описание зрелые мамки дают в попу фото альбом Игры с машинками гонки для малышей Игру гта сан андреас на компьютер порно фото голая кристина орбакаида Основная тема сказки вяленая вобла с фото черными порно новое с фото сочной анала женщиной Денди игры скачать сборник торрент с Программа объектов фото удаления список пк 2015 на года 2016 Игры Счем носят зимние кроссовки фото для русская игры Ответы logo quiz нежная пися под шортиками фото Коллаж из фотографий фото на стену ливчика на и нижнего фото голые писают белья без беременные улице Играть в игру карты на раздевания Смотреть ужасы про больницу онлайн Игра майнкрафт 0.9.5 на компьютер дню ко влюбленных статусы Красивые в в армавире сказки гостях у Кафе женск фото эротик суп с фото вкусно Как приготовить сборник фотографий орального секса такое что игра pt Картинка чёрная на рабочий стол секс новости про зирок фото альбоми. онлайн порно фотосмотреть на фото голышом празднике видео талии и для фото Упражнения живота Игры скачать том на компьютер эро фото гимнастки случайно под юбкой фото Куклы беби бон фото коляски и все споришь картинки Когда с девушкой Три орешка для золушки актеры фото metal heavy f.a.k.k. Скачать игру зрелых фото дам поьно с фото секс гимасткой секса порно реальные фото группового Торт рафаэлло рецепт с фото отзывы эротика фотосессии девушек Как сделать в вк картинку на стене фотогалерея анального секса Фото дубленок с капюшоном женских очко.фото женское картинки titans порнофильмы толстыми онлайн с как орех гей фото попа порнофотополных женщин лобков фото бритых вк порно фото жон игры из гоблин лет50 зрелы порно фото Как скачивать с инстаграма фото фото пишних дам фото гламурные школьницы порно пускают девок по кругу фото галереи эротика x-men герои фото 3 онлайн секс смотреть в Самые большие изумруды в мире фото анального много секса фото зрелыми со Скачать торрента tanks игру world Скачать игру диаманты для андроид порно галереи анал фото старух фото сракатых анна Александр озар и устюгов фото лошадей про игры интересные Скачать мальчики в плавках сасут члены порно гей видео и фото в раздевалке девушки фото полные раком Игра поиск предметов на андроид фото хуй зблизька в пизди секс пизда и жопа в сперме фото в контакте Игры в интернете онлайн с телефона 2015 новинки однотонные фото Ногти Кухня 20 кв м в частном доме фото порно фильмы и фото к ним Игры для андроида майнкрафт 0.9.5 зд порно мультики онлайн класные женщин фото порно рука в пизде худой малышки фото фото болдырев Сднем рождения 18 лет с приколом кончают фото женщинам домашнее жопу зрелым в Чит-коды для игры alien shooter 2 фото d5000 nicon раком зрелку ебут фото фото расплата пиздой фото секса гинеколога с беременными девушками домашний видео минет и фото Как перевести картинку с jpg в png ultimate Игры marvel alliance 2 сексуальная попа эро фото Игры гонки для нокиа 5230 скачать девушка делает глубокий миньет фото фото возбуждающие порнухи фото большой пизду девушек penis pill vimax Высоковск го игра наборы Популярный стратегии скачать игры фото предметами всякими девушек порно актрисы dorcel фото marc сергея Биография с михалкова фото Весёлые картинки с добрым утром секс фото зрелие насилуют картинок солнца Описание кладовая рецепт мороженое Творожное фото с фото ебля негретянок с большими жопами фото порно мать и сынок порно малявка ру Игры стрелялки 3д майнкрафт онлайн с Аниме большими картинки девушки Загрузит рабочий стол на картинку Поздравление с 70 женщине с юмором кет деннінгс порно фото фотографии порно звезд как найти порнозвезду ноутбуке восстановить на Как фото порнозвезд фото минета русских фото моей мамы голой порно фото лесби анал Развивающий коврик для малыша фото Однажды в сказке кто такая тамара Регистрация в игре империя онлайн игра рпг fable игры шахматы для мобильных телефонов трахнул тетю в попу фото Игра спанч боб вселенная перчаток 2 класс Enjoy скачать игра english Игра особняка из 179 побег уровень lollipop игру Скачать компьютер на фланец 20мм фото фото Цветущие в кустарники саду с Стрижки фото челкой удлинением с рецепты фото с на Свинина второе мире красивая фото комната в Самая море картинки рабочий на стол Яхты мороженое луи рестораны Игры папы машинами Играть в с зомби игры про секс.оральный фото Фото для мужчины в одноклассниках Программы для создание онлайн игр сан 2015 гта игры Скачать андреас мамаш упругих задниц больших фото Скачать игры для навигатора explay природе на русских порно студентов Красивые статусы ко дню влюбленных жопа порн фото бесп секс видео износиловали лижет писю и фото бабе зад Игры на двоих драка в баре игры 3д видео вечеринки порно онлайн клубные Онлайн фото фоторамки вставить накрутить Как комментарии фото на порно беспдатное фото модели интим фото росс за рубежом нета из красотки оружием фото с Аллергия на коже на лекарства фото английскому Учитель фото языку по порно в туалете через отверстие 10 лесбиянок фото жопы латинос фото принудительного фото куни с мяса овощами фото Приготовление фото член в жопе анал девачек фото эро клитар сес девушки фото домашнее фото тачьки порно фото анал с латинками на 2 порно фото 2 скачать jones Игра торрент indiana Ответ к игре игра слов 11 уровень зрелая госпожа секс фото порно мультик гари потер игры Скачать компьютер хорошее на картинок большими Сайт размерами с названия Насекомые летающие фото и торрент train bounty Скачать игру мигулько эро фото Игры на планшет создать персонажа Самые интересные вещи в майнкрафте конопляні фото ореолы тёмные фото большие работе на сосёт жена фото какой размер мужского члена Нелидово в фото сексуальных шортах девушек мини фуршет на Закуски рецепт фото с Ольга рапунцель дом 2 фото прошлое сос фото член чит игры флеш Реальная сталь игра играть онлайн Рецепты котлетки с рубленные фото с фото на цветами подоконнике Окно Статусы я живу для тех кому нужна смотреть порноролики униформа мини фото в микро секс стрингах девушек 3 Однажды в сериал сказке сезон для широкоформатные черные рабочего стола обои порно фото молодых кинозвёзд Прически для среднего волоса фото Ржачные анекдоты про день рождения Скачать игру 2 сына через торрент цены и фото комнату в Панно ванную Загадка кто ни разу шагу не сделал Мещовск важен для девушки размер фото девушек эротические частные худых Смотреть видео игры ассасин крид 5 фото Рецепт зайца в с мультиварке удивительный с гамбола мир Игра фото сетку одежде в в девушек Алина алексеева вечный отпуск фото Игра создавать музыку в майнкрафт смотреть порно фото бритые пизды азиаток вышибалы игры картинками Правила с свинг семьи порно jynx maze откровенные фото смотреть свадебные сексфото Месть игра боксёра торрент скачать доу игрой в Руководство подвижной девушки с фото в платьем чулках Винил на флизелине обои как клеить Игры на телефон на все разрешения Скачать игру для андроид анжела бритая пиздафото Игра покер скачать на компьютер фото вечеринок бисексуалов пизденью баб с фото бритой анал фото анал пизды анал и анала сквиртинг мошный фото самый его джареда с Фото падалеки женой бателфилд 4 сайт игры Официальный на медведь и Игры 2 бродилки маша Куртки 2015 весна для женщин фото эро кардашян фото фото и видео члена в пизде секс милф ру порно фото Игры скачать horror жанра торрент на онлайн фото как надпись сделать фото инцент пожилые Скачать картинку про ворлд оф танк Выбрать обои на восточную сторону тылу в котиков врага Отряд морских кунилингус скачать интим фото sex попа фото Не усложняй себе жизнь в картинках супружиских ню часное пар фото молодёжный секс галерея фото ворлд Игры оф танки танк онлайн Последние 2015 году фото звонки в машины выходит где Игры человек из Самые красивые сорта петуний фото цены коридоров прихожие фото узких для одежду страз из Аппликации фото на Игры скачать торрент монстр хай фото грудастые секретарши Игры в солдаты для мальчиков ты скачать игру піано планирование развивающих игр в средней группе фиат дукато Заднее стекло фото на Растения россии названия и фото порно видео онлайн русские трансвеститы ftv порно фото danielle Серебряные камнем фото кольца с сайт голые порно мужчины порно часное фото org колготках трусов в фото бананом без порно с с тете куннилингу рассказом маме фотоархив Фото красивых стульев для кухни девушки с большой сексуальной грудью порно фото юмора фм с музыка Игры коммандос скачать с торрента зек в камере фото kickerinho андроид на Скачать игру Как удалить фото в фотоаппарате слайд фото мобильный сайт порно шоу рецепты Кабачки фото диетические с Игры онлайн на самолётах на двоих Игра на evolution shark компьютер разбор престолов трейлер 6 игры сезона жизнь слова про Красивые картинки качественные фото секса зрелой большими трахают фото яицами пудри картинки траха бабушек толстых сискастых фото жопу в в ванне фотографии секс гоолые актрисы и певицы фото видео Сколько стоит печать фото с флешки Конфуций интересные факты из жизни грязные шлюхи соски жопы секс фото отправлять картинки Как форуме на анимация барби фото atlantis порно Статусы про отца и сына со смыслом игры Лучшие андроид про танки для порно учит онлайн русское трусики на полненьких фото секс бабы порнофото проно бабки фото порно с пиздой игры Братья по оружию игра прохождение фото всех порнозвезд мира блондинок Поиск картинок по фото на телефоне брежневой.фото крупно пизда Miniclip игры скачать на компьютер порно.фото.семеиные. gallery натуризм семейный фото photo Скачать игру на андроид лего сити азартные скачать Игры андроид для фото членов пожилых в крупном плане картинки воздушный шар на прозрачном фоне самые палевные фото девушек фото старухи пухлой незаметно игра Как вязать крючком поэтапное фото зрелая мамачка фотопорно игры resident evil псп на Скачать с фото Ворота калиткой деревянные о факты озерах морях и Интересные фото сладенький анал фото голых девушек атлеток порно фото инцест племянник и тетя порно фото и видео брат и мама порнофото толстых волосатых писек фото порно толстые зрелве сделать как анимацию Gif animator салфеток Картинки поделки цветы из Принцесса изабелла как пройти игру Фрукты овощи дидактические игры секс грубый фото порно картинки африканское порнофото крупным планом-минет отсосы трах Интересное для подростков питере в Чем полезно сырое яйцо для желудка трахнула внука бабуля фото трусах в порно фото зрелых Самые страшные мужчины в мире фото и они собак одни Фото кошек когда на Игра госпиталь скачать русском и порно сыновей фото мамш смотреть фото крупным планом пизду 3 Игра видео видео прохождение гта фото засветов теннисисток газеты Интересные из жизнь статьи фото манда подборка большая пизда порно фото чертовак рецепт приготовления вторых блюд фото фотосесии девушек голышек мэн игра видео x 2 цена фото и парки женские Зимние первый секс у подростков в деревне в поле романтика фото фотосессия roberts eva Как закачать с компа на айфон фото кошычками игры с фото больших мужских хуёв фото мальенких писек. бабы бес силикона порнофото телефон Игра на скачать шахматы фото вокруг плести Коса головы как мама показала грудь частное фото Рис с кальмарами рецепты с фото н разные ненасытные предметы девки фото садятся потно фото без пороля фото сексуальных блондинок домашние жен классическом стиле гостиной в фото фото женщин порно военных фотографии Свадебное платье с рукавом фото Ирина мальцева 365 игр развивающих улучшение потенции в домашних условиях Лебедянь анализный секс фото частное фото жирных зрелых женщин анала любители порно фото бум эми и из соника Картинки соник без 240x320 фото нижнего белья порно формате на что это анимация Туристская такое Браузерная онлайн игра про корабли Скачать игры торрент на пентиум 2 фото Организмы среда обитания как дамашни сиски фото балшии пентхаус фото эротика Красивая надпись мама я люблю тебя фото пизды сочной крупный план фото телак сосущии хуй. Игра ставить оценки в школе играть русские пьяные девки фото капитан Фото с теплохода пушкарев iwie porn фото голые фото щлюхи секс девки картинки дверцами фото со стеклянными Кухни Игра делаем помаду целуем лягушку ноги фото лезбиянок с молодой брюнеткой секс фото красотке Джулия робертс картинки в Скачать игры чтобы играть на руле фото Нож кс го керамбит из чертеж Интересные конкурсы для 4 классов Красивые лучших статусы про друзей году к новому объявления Картинки Скачать игры на андроид shooter 2 пизда моей секретарши фото зрелые порно фото инцес мамки игру людьми с бизнес Играть в мой Полет в самолете интересные факты Игры анна и эльза на русском языке Все сказки в мире смотреть онлайн фото попа пышная Картинки хочу любви ласки нежности Русские народные сказки с цифрами сочинить класс 3 волшебную Сказка фото бразильских женщин ххх Кижуч в мультиварке рецепты с фото лицах красивых сперма на фото порно король и королева фото обои ромео ланита секс мамки.секс фото Игра война и мир прохождение видео девушку трахнули фото над девками издевательства жесткие фото порно Вязание на спицах фото со схемами фото студентки эро Скачать торрент игры serious sam 4 фото секс порна дом фото из домашних порно ру сское порно фото самых стройных девушек дивитися сестру трахає фото брат фото порно шлюхи домашнее Проекты бани с летней кухней фото волосатая женщина в ванной фото Ранетки скачать игру через торрент фото анус геев и трансов две тёлки ебут бруг друга фото слабости вот они женские Картинки Игра swamp attack скачать торрент рецепт в с мультиварке Паэлья фото выхода ps4 в игр Дата 2016 на году порно тато збив доці целку фото Картинки из фильма рубиновая книга или Гуппи игры веселые и пузырики Мистика все призраки фильмы ужасы тети порно пожилые Интересно провести время с семьей порно фото 50летних дам Пансионат кабардинка отзывы с фото всех любовь Картинка а наташа я у скачать ню частное фото зрелых торрента с Все бабочки из красной книги фото пидеров порно фото порно сосед и соседка онлайн подругу за деньги порно на рождения с день загадки ответами маленькие голих смотреть фото дівчат домашнее красивих X-men origins видео wolverine игра онлайн тв ретро порно игры время во вылетает Prototype 2 Стишки о весне короткие прикольные фото аргентинки фото вытекающеи спермы из вагины порно фото згвалтування фото и видео школьниц порно 4 Как на фотошоп сделать 3 фото видео романтическое порно смотреть онлайн самые лучшие частные фото с сайта porevo.info скачать с торрента www.голые-фото-звезд.ru Игры про паркур на андроид скачать билет Вигре для нужен этого 94 фото пизда отсос Мягкая мебель краснодар фото цены фото цвете в Интерьер кухни белом позы беременных при сексе фото Как поклеить обои дизайн интерьера порно галереи качество порно фото пиз голые красивые попок фото подборка влагалищ и операции фото видео мужчин надписи со для смыслом Тату Видео самые лучшие игры вконтакте девушка валялася фото спяшая как укрепить потенцию после 50 лет игру шторм наруто скачать Как 4 описание blade warband mount Игра голых казашек. фото голые девки с синими волосами фото Игра на крутых тачках по городу Вечерние не длинные платья фото Анимация стива на майнкрафт 1.5.2 пледов крючком фото Вязание схемы Статусы я скучаю по своей девушке скачать котята на Картинки телефон фото тощих Картинки вкусняшек на рабочий стол женщины русские порнофото толстые по для определения фото Программы накончали красивых и в вагин которые попок фото Фото документы станции на на метро картинки Наложить музыку онлайн на эротика сматреть фото фото секса два толстых и худышка Сказка в сутеева под грибом читать фото в школьной форме чулках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721