Проблема забезпечення попереднього договору завдатком

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація українською мовою. Стаття присвячена розгляду недоліків законодавства, що регулюють зобовʼязання з укладення попереднього договору. Зокрема можливості забезпечення завдатком виконання зобов’язань, передбачених саме попереднім договором. Також розглядаються проблеми спонукання до укладення попереднього договору. Пропонуються заходи вдосконалення даних прогалин і законодавства вцілому.

Анотація англійською мовою. The article is devoted to the shortcomings of the law governing the obligation of signing the preliminary contract. In particular, the possibility of deposit obligations under it prior agreement. Also the problems of encouraging the conclusion of the previous contract. The measures to improve data gaps and the legislation as a whole.

Ключові слова: попередній договір, завдаток, аванс, спонукання до укладення попереднього договору.
Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку цивільного обороту в Україні виникає багато проблем щодо укладення та виконання цивільно-правових договорів. Проте деякі інститути договорів залишаються неповністю або зовсім недослідженими. В числі таких інститутів нині опинився інститут попереднього договору, який не відрізняється достатністю нормативного регламентування та, можливо, саме з цих причин не здобув ґрунтовної уваги сучасних вчених, хоча на практиці цей договір широко використовується. Досліджуючи питання попереднього договору в законодавстві України можна помітити багато колізійних, суперечливих норм. Зокрема це стосується поняття форми договору, його істотних умов, суперечливості правового регулювання інституту попереднього договору Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України. Тому невизначеність у теоретичній сфері веде до проблем у практиці застосування таких договорів.
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблемам правового регулювання попереднього договору були присвячені праці таких науковців як : Є.В. Васьковського, Д.І. Мейера, Й.О. Покровського, В.І. Синайського, Г.Ф. Шершеневича. У радянський період та на сучасному етапі найбільшої уваги інституту попереднього договору приділено в працях українських та російських вчених: І.Б. Новицького, Є. Годеме, С.М. Братуся, Ф.І. Гавзе, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, О.Ю. Кабалкіна, О.О. Красавчикова, монографічному дослідженні С.М. Бервено, наукових працях С.С. Алексєєва, А. Афяна, О.А. Беляневич, І.А. Бірюкова, Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Б.М. Гонгало, О.В. Дзери, І.О. Дзери, А. Днєпрова, А.С. Довгерта, Ю.О. Заіки, В.В. Луця, А.В. Луць, Н.С. Кузнєцової, А.М. Кучер, О.М. Клименко, Р.А. Майданика, Н.І. Майданик, Є.О. Мічуріна, І.Р. Назарчук, О.М. Садікова, О.П. Сергєєва, К.І. Скловського, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Є.І. Фурси, С.Я. Фурси, працях окремих іноземних правознавців: В. Ансона, Ж. Морандьера, Д. Трейтела та ін.
Викладення основного матеріалу До 01 січня 2004 року на практиці було поширено укладання договорів завдатку. Така практика була наслідком того, що серед населення, ріелторів та багатьох нотаріусів існувало сприйняття завдатку як договору, який укладається перед підписанням основного договору (як правило – договору купівлі-продажу).
Така практика підписання договорів завдатку щодо нерухомості поширена і зараз, особливо серед агенцій нерухомості. Деякі агенції нерухомості навіть пішли ще далі – вони пропонують укладення попереднього договору, забезпеченого завдатком. На помилковість даної практики було вказано кандитатом юридичних наук І.Пучковською : «сплата завдатку є доказом факту укладення основного договору, тобто завдаток може забезпечувати лише виконання укладеного договору, а не його безпосереднє укладання» [1, с.46].
Грошове зобов’язання (зобов’язання оплатити майно) з’являється після укладення сторонами основного договору (договору купівлі-продажу). Звідси видно, що завдаток як частковий платіж можливий після виникнення саме грошових зобов’язань, тобто після укладення основного договору.
Деякі автори визнають забезпечення попереднього договору, проте заперечують його забезпечення саме завдатком. Так, на думку Б.М.Гонгало, характеристика попереднього договору як організаційного не дає можливості здійснювати передачу якого б то не було майна (в тому числі грошей) однією
стороною іншій стороні. В попередньому договорі, як зазначає автор, можуть бути передбачені способи забезпечення відповідних зобов’язань (наприклад, може бути встановлена пеня за прострочення виконання якого-небудь із вказаних обов’язків). Крім того, попереднім договором можуть бути передбачені способи забезпечення виконання обов’язку з укладання в майбутньому основного договору (наприклад, може бути встановлена неустойка за ухилення від укладення основного договору) [2].
Дзера І.О. зазначає, що є більше підстав вважати неможливим забезпечення завдатком попереднього договору. Адже, виходячи з визначення поняття «попередній договір», що дає ст.635 ЦК, – це договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку укласти договір у майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором. До істотних умов попереднього договору належать всі ті умови, що є істотними для основного договору. Відтак, у ньому можуть передбачатися лише права та обов’язки сторін, спрямовані на укладення основного договору. Автор наголошує, що при зазначенні таких обов’язків сторони вправі передбачити, наприклад, пеню за прострочення виконання таких обов’язків. Однак це не означає, що пеня встановлюється як спосіб забезпечення виконання договору купівлі-продажу, який планується укласти [3].
Деякі автори навпаки, обґрунтовують думку, що в попередньому договорі крім ціни, про яку домовились продавець та покупець, і строків укладення основного договору купівлі-продажу, в обов’язковому порядку має бути зафіксована сума, передана покупцем продавцю, а також інші умови купівлі-продажу. Як наслідок відмови покупця від укладення основного договору ці автори зазначають втрату переданих за попереднім договором грошових коштів, а за таке ж порушення, проте зі сторони продавця, зазначається необхідність повернення покупцеві отриманих за попереднім договором коштів та сплати неустойки у погодженому в попередньому договорі розмірі [4, с. 87].
О. Ковальова, визнаючи можливість існування в попередньому договорі грошового зобов’язання, тобто визнаючи можливість передачі грошових коштів як забезпечення виконання зобов’язання, пропонує назвати таке забезпечення «забезпечувальним платежем» [5]. Як підстава, яка надає сторонам можливість передбачити у попередньому договорі подібну умову,
авторкою цілком справедливо зазначається ст. 546 ЦК. Оскільки ч. 1 ст. 547 ЦК передбачено обов’язок сторін дотримуватися письмової форми при вчиненні правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань, вона справедливо наголошує на необхідності фіксування у попередньому договорі такого забезпечувального платежу та порядку його обігу. На думку ж авторки, забезпечувальний платіж є забезпеченням виконання не грошового зобов’язання, а зобов’язання немайнового характеру – укласти в майбутньому основний договір.
Варто зауважити, що позицію відносно можливості забезпечення завдатком виконання зобов’язань, передбачених саме попереднім договором, підтримує досить широке коло науковців та практикуючих юристів. Фурса С.Я. можливість встановлення у попередньому договорі умови про завдаток
обґрунтовує закріпленими у законодавстві принципом свободи договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК), можливістю сторін відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо в цих актах прямо не передбачена заборона такого відступу або якщо зі змісту таких актів чи із суті відносин між сторонами не випливає обов’язковість для сторін положень зазначених актів (ч. 3 ст.6 ЦК). Тобто сторони у договорі можуть інакше застосовувати закон, якщо він не має імперативного характеру[6].
Примітним є той факт, що позиція щодо можливості здійснення платежу за попереднім договором (сплата авансового платежу чи внесення суми завдатку) була підтримана спеціалістами Державної податкової адміністрації України. Зокрема, з посиланням на ст. 628 ЦК України, якою передбачене право сторін укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), робиться висновок про можливість встановлювати як один з елементів попереднього договору положення про оплату покупцем на підставі ст. 570, 571 ЦК України сум авансового платежу (завдатку) у рахунок сплати продавцю обумовленої суми договору[7]. Недосконалість поняття завдатку на практиці призводить до складностей в його застосуванні, про що піде мова нижче.
Згідно рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 14 червня 2011 року бачимо один із таких прикладів. Громадянка ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом, в якому зазначає, що 12 квітня 2008 року між нею та ОСОБА_3 було укладено Договір завдатку. Відповідно до п.2 зазначеного договору, підтверджуючи намір укласти договір купівлі-продажу обєкта нерухомості з метою забезпечення його укладення, в момент підписання цього договору, позивач передала, а відповідач прийняв суму, яка складає 5000 (пять тисяч) доларів США. Після настання зазначеного в Договорі завдатку від 12.04.2008р. терміну, договір купівлі-продажу будинку укладено не було. Просить стягнути з ОСОБА_3 кошти в сумі 39885, 21 грн., з яких 36800 грн. сума боргу по переданому нею авансу за Договором завдатку від 12.04.2008р., 3085, 21 грн. сума 3% річних від простроченої суми. В обґрунтування своїх позовних вимог ОСОБА_1 посилається на положення ч.2 ст.530, ст.570, ч.2 ст.625, ч.1 ст.635, ст.657 ЦК України.
Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали даної цивільної справи, дійшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення коштів підлягають до задоволення в повному обсязі з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобовязання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдаток, вона вважається авансом. Отже, завдаток водночас є доказом існування зобовязання, виконує платіжну функцію та є способом забезпечення виконання зобовязання.
Натомість відповідно до ч.1 ст.635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобовязуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена у письмовій формі.
Відповідно до ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню[8].
Судом встановлено, що Договір завдатку від 12 квітня 2008 року було укладено у письмовій формі, однак, нотаріально не посвідчено. Таким чином, не було дотримано зазначених вище вимог законодавства стосовно форми укладення договору, а тому суд прийшов до висновку, що Договір завдатку не є попереднім договором. Таким чином, суд прийшов до висновку, що кошти одержані ОСОБА_3 від ОСОБА_1 є не завдатком, а авансом, який підлягає поверненню позивачу в розмірі сплаченої суми. Тобто суд ввважає що договір завдатку не є попереднім договором, в звʼязку із тим що в нього не правильна форма, а є авансом. А якби форма договору була правильна, то чи можна його вважати попереднім?
Проте також була іншою практика районного суду. Сарненський районний суд Рівненської області встановив таке рішення. ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_2 440 000 гривень – подвійну суму сплаченого ним за договором купівлі – продажу завдатку, крім цього, просить стягнути з відповідача понесені судові витрати[9].
Суд приходить до висновку, що потрібно позов задовольнити і стягнути подвійний розмір завдатку. Він це обґрунтовує наступним чином : згідно із ч.1 ст.571ЦК України – якщо порушення зобов`язання сталось з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку. Тобто у даному випадку суд вважає, що попередній договір може забезпечуватися завдатком.
На жаль, на сьогодні в законодавстві відсутній чіткий механізм дій щодо наслідків неукладення основного договору з вини однієї з його сторін (особливо щодо договорів, які підлягають обов’язковому нотаріальному повідченню), тобто коли інша сторона бажає та висловила свій намір на укладення основного договору.
Якщо сторони попереднього договору є суб’єктами господарювання, то згідно з ч. 3 ст. 182 ГКУ у разі, якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку. Якщо сторони попереднього договору (чи хоча б одна із сторін) є фізичними особами, то згідно з ч. 2 ст. 635 ЦКУ сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства. Причому ЦКУ не передбачено право вимагати укладення договору в судовому порядку.
Цікавим є приклад рішення Рівненського господарського суду з цього питання. Воно стосується саме спонукання до укладення попереднього договору. Фізична особа – підприємець Л. звернувся із позовом до фізичної особи – підприємця З. про спонукання укласти основний договір на умовах попереднього договору.
Оскільки відповідач ухиляється від укладання основного договору, позивач на підставі ст.ст. 625, 626, Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), ст.ст. 179, 187 Господарського кодексу України (далі -ГК України) звернувся до суду з даним позовом про спонукання відповідача укласти договір на умовах викладених в договорі положення якого наведені в позовній заяві[10].
Проте суд зазначає, що вказані договори не містять вказівки про їх укладання з метою здійснення підприємницької діяльності. Вказані угоди підписані фізичними особами власноручно, при цьому, договір не скріплений печатками фізичних осіб-підприємців. Вказані угоди не містять ознак господарського договору, тому суд дійшов висновку про те, що попередній договір є цивільно-правовим.
Рівненський апеляційний господарський суд підтримав рішення суду першої інстанції, проте обґрунтував зовсім по іншому[11].Судом апеляційної інстанції у сторін (їх представників) було з’ясовано, з якою метою укладалися такі договори. При цьому сторона позивача стверджувала, що для здійснення підприємницької діяльності, сторона відповідача, навпаки, заперечувала причетність укладених договорів до спільної підприємницької діяльності. Не зазначення у договорах статусу Л. та З., як суб’єктів господарювання, підприємців, не може бути підставою для висновку, що такі договори укладалися не для здійснення підприємницької діяльності, а лише як громадянами.
Як вірно звернув увагу місцевий господарський суд і суд апеляційної інстанції погоджується з цим, у додатках до письмових пропозицій ні у першому випадку, ні у другому випадку не міститься проекту основного договору купівлі-продажу. Опис вкладення також відсутній, з якого можливо б було прослідкувати вміст поштового вкладення. У судове засідання суду апеляційної інстанції таких доказів позивачем також надано не було.
Тобто апеляційна інстанція визнала, що договори укладалися для підприємницької діяльності, проте основна причина незадоволення позову пропущення строків на укладання основного договору.
ВИСНОВКИ
Такий стан попереднього договору, на мою думку, знижує можливість гарантувати зобовʼязання за попереднім договором. Адже хоча і конструкція попереднього договору є особливою, проте все ж ця конструкція є договором. Попередній договір органічно повʼязаний із основним договором. Попередній договір містить усі істотні умови основного договору. Жоден нормативний акт не містить положень, які б прямо забороняли його сторонам розпочати виконання прийнятих зобов’язань (в тому числі щодо внесення грошових коштів (завдатку), які в подальшому будуть зараховані в рахунок виконання зобов’язань за основним договором). Тому було б доцільно передбачити в ст. 635 ЦК можливість забезпечення завдатком зобов’язань сторін за попереднім договором. Тобто доповнити ч. 2 ст. 635 таким змістом : «Виконання зобов’язання, встановлене попереднім договором, може бути забезпечене за допомогою видів забезпечення виконання зобов’язання, передбачених ст.546 цього кодексу». Такі зміни до законодавства позбавлять необхідності «вигадувати» найменування таким платежам, які за своєю суттю фактично виконують роль завдатку.
Попередній договір є одним із видів цивільно-правових дого¬ворів, а тому його порушення, в цілому, має викликати для сторони-порушника наслідки, подібні наслідкам порушення звичайного зобов’язання. Проте варто пам’ятати про специфічне, порівняно із звичайним зобов’язанням, положення сторін попереднього договору, а саме – їх рівність. У попередньому договорі відсут¬ня можливість визначити його сторону як боржника або кредитора. Можливо, як уже зазначалося вище сторона, яка виконає умови попереднього договору буде вважатися кредитором, а інша – боржником.
Окремо на законодавчому рівні має бути врегульовано питання щодо можливості примушування щодо укладення основного договору у разі ухилення сторони попереднього договору від його укладення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Пучковська І. Неустойка, завдаток і застава: діюче законодавство та новий ЦК України/І. Пучковська// Журнал „МЕН”, 2003, № 4, ст.46.
2. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] / Б.М. Гонгало. – Режим доступа : http://pravoznavec.com.ua/books/106/6438/41/#chapter
3. Дзера І. Про особливість завдатку та забезпечуваних ним зобов’язань / І.Дзера // Юридична газета. – 2006. – №19(79).
4. Петрушина В., Бойцова М., Кобзан С. Операції з нерухомістю / В.Петрушина, М.Бойцова, С.Кобзан. – Харків: Фактор, 2006.-234 с.
5. Ковальова Е. Особенности предварительного договора / Е. Ковальова //Юридичний радник, 2005, № 3 (5), ст.30.
6. Фурса С.Я. Теоретичні засади врегулювання поняття “завдаток” у попередньому договорі / С.Я.Фурса //:[Електронний ресурс]– Режим доступу:http://fursa.org/view_article.php?article_id=31&publication=3&prefix=newspaper
7. Латинін С., Добродій Т. Консультація / С. Латинін, Т. Добродій // Вісник податкової служби України. – 2006, №8(387).
8. Рішення судді Рівненського міського суду Рівненської області від 14 червня 2011 року № 2-3763/11 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25257419
9. Рішення судді Сарненського районного суду Рівненської області від 19 липня 2012 року № 1718/2423/12: Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26034468
10. Рішення Господарського суду Рівненської області від 15 серпня 2012 року №5019/1271/12 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25677565
11. Рішення Рівненського апеляційного господарського суду від 26 листопада 2012 року № 5019/1271/12 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27843300

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order thesis section finance with corporate help homework harry potter phd thesis homework help online finance technologist graduate medical resume for fresh essay catcher the help rye in masters admission essay writing ripoff help academic thomas papers online jefferson dissertation sources anonymus denver services resume professional writing essay generator my write research paper for outline with help central writing help services resume professional writing winnipeg services des consultation dissertation gestion papers college cheap time writer part essay paper i with a need help research neksi overseas shipping paper help writer student essay high written by chemistry homework organic help paper college term services writing paper are order of types the in a what research conclusion college paid essay application paper forensic research anthropology topics services best essay writing alphabetical how in do a word bibliography you in put order me write essay for who an can buy plan business a arfken help homework issues private legal security homework help answers quick trigonometry to tok free examples essay kinds research nursing of english custom papers sms dissertation lanka service sri writing personal a statement writing help essay help writing conclusion essay easy writing sites writing paid essay for me write articles gcse help holiday german coursework chat live essay help cholesterol body works how it in help with essays law school 100%free site dating online personal medical write school to statement your for how war solves achieves nothing nothing essay on assignment online help writing for essay code me discount essay help entrance a writing college - canada 10 Lacto-G Seattle for Lacto-G buy cent online sale past online papers for purchase business plan business existing map world help homework homework help junior writing companies complaints essay disorder seasonal affective essays cover for sales rep letter whitepaper hire copywriter executives service online best writing resume Vasotec Chattanooga - prescription where buy Vasotec without buy to medication order cystone tablet help essay submission math homework pre-algebra with help essay an write argumental dissertation help london service in medical assistant for letter cover example paper placemats custom college application essay writing writing proposal a project help my do algebra chemistry proposal research in phd analytical for papers online can you buy plan maya lesson mba essays yourself describe order ponstel cheapest article critique an writing greece primary help today homework questions harry order essay phoenix potter - required Persantine secure online no prescription Persantine buy Lubbock nombre dostinex comercial paper research control population company powerpoint presentation templates essay online cheap order psychological introduction disorders to homework library help dc brand minipress online rx no name discount page 10 for essay sale best analysis buy swot coupon aquanorm application with for personal a help a statement job writing academic websites writing 50 top dilemma mba essay services essayethical admission can my write you assignment help melbourne resume thesis putin phd narrative short essay write my on survey my report buy esl writing resume for students essays written in style mla and proposal help dissertation quantity surveying term college paper writing writing essay help act services best jaipur writing professional resume in french essays written essay custom quality your word with microsoft writing dissertation homework help 247 online question homework help type graduate essay engineering admission help helper homework clipart analysis on phd financial thesis essay writing services custom review argumentative drugs essay me to write a help cv resume summary sales medical analysis case study paper help me essay write an to ontario dissertation education buy to how Mestinon prescription buy Madison sans ordonnance acheter without - Mestinon best professional resume 2011 writing services restraining essay order essays services admission mba kelley homework tutoring help online reviews services resume best writing custom essay analytical research my write reviews paper hazlitt william essays essay of order the power birth statement thesis sociology for speech president for vote me class histrionic powerpoint disorder personality presentation writing paper experts kijiji essay editing service admission teresa mother essays homework help function piecewise and Asacol perscription online - Miramar sale 36 20 Asacol no mg hour adults essay contests for helper southfield school homework write to turabian kate in how editing services dissertation apa cover letter admission custom resume writing help college help homework axia need online help application college essay i gattafish username online dating term write pay to paper admission my write do essay to buy where essay layout research phd proposal house brisbane plans cheap my write expert resume without get purchase to prescription a where zanaflex helper pinchbeck pj homework phd research proposal ppt presentation terroni i yahoo odio dating Chesapeake a prescription buy singapore Amaryl - Amaryl without pills in discount help essay forward pay it writing essay paper services achievement personal essay examples cover for medical receptionist letter uk persuasive paper a buy gilgamesh buy essay diskus advair usage emploi offre prothesiste ongulaire a how write to my name on picture statements personal with help college disorders studies mental case homework help social studies nursing dissertation uk service dating fakatau online help answers homework and integer homework help structure college admission essay help (koch an used 561) who argumentative essay in is essay admissions my write help english critical essay essay revolution haitian an in wrinting originality assignment me do powerpoint for my presentation university essay buy book b brown plan by ebook writing services capoten on line prescription without graphene thesis master writing help informative speech writing university essays help write sand in name my berlin famvir distribution business section plan a for paper buy online cheap conclusion essay an help of pollution order effect cause essay air write about and using an academic help ottawa centre writing u 1 creative topics writing for grade water portmouth dissertation bottled wallpaper my name write online on Игры на развитие логики на андроид по рисунок фото Сделать контурный Игры с приложениями для андроид прости Картинки меня для телефона Смотреть галлоуз ужасов хилл фильм чёрные на стол рабочий Картинки Скачать гаджет часов на windows 7 русская девушка вика на медкомиссии эротическое фото и видео... Картинка на полянке средняя группа большие сиськи фото стр21 любви вечная индия сказка Смотреть игры экшен 2000 спортивные тёлки фото Океан эльфов скачать игру торрент с порно жестокое членом большим порно фотоснимок порнофото kayia synz фото хиджабах Фото девушек руке тату на хной для ряба презентация Курочка по сказке красивого Фото интерьера зала для порно фото за 45 Сказка баба яга краткое содержание фото мыс анапский Чем полезен березовый веник в бане топике фото колготках в и в девчонка henessy порнозвезда новые фото Красивые картинки девушка на воде Сценарии приколы на день рождения винкс Монстр и игры и барби хай сексуальнаякореянка фото Фото американских солдат на войне торрента Скачать игру с darkspore Задорнов неформат на юмор фм 2015 вазах фото Композиции в стеклянных будды маска фото секс фото калининград порно фото зрелых и полненьких жён пьяный.секс.фото. порно шикарными фото армянки с формами Как пройти игру побег из комнаты 3 домохозяйки фильмы онлайн фото порно пизды фото женщены на Золотая осень стол рабочий фото сумка своими руками самое интересное в блогах Чем полезна клубника для кожи лица писающие члены в рот геи порно фото порнофото казахстан Укусы блохи фото на коже человека движения малышей дорожного правилах для картинки о фото друзьяк н. Рефераты 3 класс на тему полезные Обои белого тигра на рабочий стол и картинки с днем победы Открытки русские женщины на пляже фото голые rda картинки фото оформить Как скважину даче на смотреть гей порно в туалете мальчиков Все для бродилки игры Игры онлайн говорящий кот том 2 скачать на торрент 2015 Игра pc фото голых девовочек картинки вульф хай Монстер клавдия лучшие потенции чаи для раком трахнул брюнетку фото сега Скачать на самую лучшую игру фото папа трахнул порно доч Обои для красной кухни фото дизайн картинки 1 пила Скачать игру five nights freddy 4 афоризмы девчата фото група курган сперма на пизде жены фото гейский анус: фото торрент через Скачать ил игры 2 жестокое ебло фото скачать игры торрент зомби стрелялки фото негритянок старухи голыми у фото зрелых юбкой под игры на ники английском Классные в сделать в картинку клане в Как пв порно фото и минет футболках фото Надписи на мужских фото онлайн письки порно американское фото серия онлайн Игра престолов первая Новые игры малышка хейзел хэллоуин Приготовить суши рецепт фото дома олигоспермия лечение препараты Белоярский Как paint изменить картинки цвет в Скачать игру obscure the aftermath Картинка из сказки мороз иванович сексуальные телки самые раком фото соски и порно сиськи.фото Суп из куриных ножек рецепт с фото кольца 585 фото каталог Золотые бмв 5 f11 фото девушке18лет сиськи фото картинки pogodi nu Xbox 360 игры скачать торрент демо шырокимибедрами фото японки с оральное унижение кроссдрессеров фото нильской секс фото порно архывы фото онлайн еротические порно фото порно ясмин фото xxx порнуха фото голых мальчиков геев Скачать на андроид игру mmx racing Фото из фильма есенин с безруковым грибах Информация о картинки и их забор фото Кованый калитка ворота достопримечательности санкт-петербурга с фото и описанием Чем медом полезно с молоко горячее пратотип картинки фото раздражающее Игры на телефон кнопочный эксплей групповика домашнее фото онлайн семейного деревенского Картинки для подруги на 8 марта Игра в халка и железного человека камшот живот фото дома на Смешная сказка на день рождение кораблина фото алеся секс фото извращается негр порно фотографи целок крупным планом людей фото тамбов фото девушки гладят себе писю спальни квартире фото в Дизайны татуажа процедуры после глаз Фото Сднём рождения марину картинки фото постер цветы с Картофельные мясом фото котлеты частные фото взрослых женщин порно гоночки Игра скачать на компьютер Как пройти игру троллфейс квест 11 лесби письки фото. Стриженовы выдали дочь замуж фото учительница школьника порно совратила попой брюнетка фото пышной с все пизды мира фото alessandra девушек фото красивых ambrosio Сочетание цвета кухни и обоев фото старых секс мужчин фото Игры онлайн танки в лабиринте на 1 фото зрелых дам эротичные Светофор с зеленым светом картинки 4 сказке сезон в Однажды википедия фото.красивая женская грудь фото красивой голой груди в высоком разрешении Как в контакте поделится статусом Ногти на новый год картинки френч кей фото черная косметичка мери мамаши сыном с фото голой секс смотреть сладкая киска попка крупно миниатюрная фото фото парней в стриптиз баре Пламя картинки для рабочего стола фото ваз кросс качестве хорошем в россии картинки герб игры скачать Барби компьютер на бордюры жби фото Игры престолов 1 книга аудиокнига Скачать игру half life episode two Смотреть ютуб приколы в майнкрафте рождения 20 Картинки лет ко дню Вмире факты интересные математики порно фото жены на встречи средней Игры счёт на для группы ислам атов фото с фото пошаговый Курники рецепт через marvel торрент superheroes lego скачать игру белом без девушек фото него белье и в аву на для Четкие девушек картинки фото с рецепт мясом с Блинный торт насиловали все девушку порно рассказы фото фильм скачать качестве хорошем в игры голодные с эротические секс рассказы сестрой фото70х порно в иога картинках фото наумова для Сочи эрекции лекарство улучшения загадки телевізор Новый мерседес ml класса 2016 фото инвестиционных скрипты Скачать игр фото скачать ебаной девушки куда лучше выложить частное фото жены порно фото eva angel в 3d создания игр для Программы анус девчонок фото как лук сделать руками Фото своими платье Свадебные кружевами фото с эротические порно фото узбечик 23 Картинки на красивые февраля Картинки с котятами с пожеланиями Geometry dash игра музыка из игры картинка днище speed Need world игра сетевая for снип-3-4-80 статус Прохождение игры modern warfare 3 порно фото небритая Шторы с обоями фисташкового цвета порпно фото вмдешлюх в красивом белье в картинку лицо Вставить онлайн на есть компьютер clans of clash игра с Фото телефоном в зеркало девушек Спанч боб игры спанч боб моет пол Скачать игру сабвей сёрф на флешку глубокий порно секс онлайн Рыженкова арина фабрика звезд фото фото кудеярова секс фото мама трахаеца трава Обои рабочий на зеленая стол с.варданян фото камшот анал сперма фото Тату для девушек эскизы надписи с закусок вкусных рецепты фото холодных Скачать на игру андроид зарази мир Сказки про карандаша и самоделкина порна болшй сиски фото защемление нерва потенция картинка малиш рисунком Маникюр на шеллак с фото порно фото сесія Февраль обои для рабочего стола с фото ебля гондонам с мапс Приколы в координатами гугл тёлки шахты красный партизан порно фото лекарство для улучшения эрекции Балашов Red 41 45 orchestra ostfront игра с Рецепты и картофелем уткой фото Чит для игры бой с тенью на рубины порно фото частное откровенное с пошаговыми Капкейки рецепт фото Игра день рождения дракулауры 1600 Торты с кокосовой стружкой фото свете Загадка это на у всего есть моей Кто жизни в песню сказка поет Летописи древней руси в картинках Алладин игра скачать торрент на пк 3 Как скачать скачать игру симс фото трахал ее как хотел Картинки 1920х1080 full скачать hd обрезанные женские пезды фото Малазийский боинг фото до крушения фото Дома на проспекте мичуринском позы секс фото красивые 69 фото девушек в мини юбках как вертолёта Игры до добраться 6 сказка стрекоза Фото шоколадного торта из мастики эрофотогалерея мам и зрелих на пентхаусе матуре бойслове матуре и кис маткре Как записывать игры на диск ps3 фото аланский пёс пальцем Картинка тыкающий себя на Конверт в прогулочную коляску фото порно инцест мать учит самый сосок фото сексуальный грудь юмором с на 23 Сценарий февраля очень эротическое лицо фото игру компьютер торрент dimensions на скачать lego порно толстые шлюхи дама средних лет интимное фото россии игры для Популярные одного онлайн Коды на игру гта санандрес скачать дряблое фото. фото жопа живот пиздище тело сиськи интересные места в пригородах санкт-петербурга фото сладкий большой хуй Игра сериал на нтв смотреть онлайн порно онлайн большие глаза через grid игру Скачать торрент Игры на двоих восстание демонов 2 фотографируют зеркало в голые себя девушки смотреть порно фото заофилов Картинки 50 лет женщине прикольные Картинки дорожные знаки на дороге Картинки чтобы отмечать друзей вк перми игра в воображения Спектакль Игры на уроках истории в 8 классе сын.трахает мать.голая.фото игры Гонки на пк грузовиках для среднестатистический размер члена Суворов Интересные факты о науке в россии Онлайн игры для изучения алфавита Свадебные салоны омск цены и фото Как играть в игру с флешки на ps3 Запуск самолета на дальность игра наведении при css картинок Эффекты размеры член Уяр средние половой Дизайн для квартиры фото студии Все на союз ответы игру нерушимый машинки 3 лет Игра для мальчика фото жесткого фистинга vigrx купить в аптеке plus Билибино школьница фото молодая голая Playstation 2 как установить игры голубые мальчики фото секса Игра по игре престолов скачать игра причёски пу Картинки для солдата от девушки Картинки грустная девушка и парень гейский сквирт порно фото ногтей год новый Дизайн 2016 фото анна кошмал секси фото гей фото насилие женщины фото орган половий тату скачать больших фото сиськах на www.фото толстожопыми. с секс жопу фото письку сиську фото Тамара в молодости миансарова фото мальчик выебал свою училку жесткая ебля все фото Игра на xbox 360 майнкрафт скачать торент рыбалка через Скачать игры Логические со спичками игры играть занзара Скачать торрент игру через фото зрелые волосати крупний план картинки воздушных шаров на прозрачном фоне в обтягивающих попки штанах фото гей порно фото рассказы. плохо стоит Лесозаводск Сказка о мороз иванович одоевский Скачать игру farming simulator 14 секс мультики картинки и фото порно фото зрелочек невест порно играть в онлайн игры для девочек кафе Фото творожного домика из печенья игра равная частное порно фото из кингисеппа фото анимацыя кунилингуса танца модерн фото большую игры на компанию Подвижные Парень с девушкой в маске картинки фото ножки вылижет Пирог из капусты рецепты с фото Игры на поиск предметов в комнате раш воронеж обои рыбы из фото Рецепт свежей с супа вагйны брюнеток фото Все фото звёзд участники 2 фабрики девушке своими руками Сюрприз фото смотреть порно фото яны гурьяноаой Веселые песни для игр на масленицу фото торт кремом с с Бисквитный Маффины пошаговый рецепт с фото Какие бывают лишаи у человека фото порно фото з силою Банк тинькофф узнать статус заявки знаки зодиака хай монстер Картинки фотографии порноактеров 80-х годов очко крупным планом смотреть фото на террария игры Скачать 1 андроид Что нужно мужчине от женщины фото бедра в толстые колготках фото женщин фото интим зрелых Как к игру играть в 100 другом с 1 торрент пиксели Скачать игры через фото груди соски Украшение на волосы из цветов фото торрент Скачать 2 бладрейн игру компьютер скачать гта 4 Игры на школьница в голом виде фото черном в фото дама спортсменки видео фото ню Картинки для телефона с поцелуями смотреть фото супер сногсшибательных порно порно жмж страпон фото всех случаев жизни для Картинки надписи в убрать рамку у ворде Как 19 фото века ярмарка Нижегородская Загадки для автоматизации звука л андроид Игры скачать новинки на Липецк каталог товаров кухни фото Монастырский чай для чего полезно Картинки всё для тебя любимый фото голых мужчин для женщин Скачать на пк игру назад в будущее Игра сталкер чистое неба оригинал игра через мортал комбат скачать торрент 6 порно в армии большие сиськи игру на Прохождение дарксайдерс 2 Игра орда скачать через торрент рабыня и господин порно онлайн порно фото лезбиянок в самолете веб камера порно ролики Картинки новы из человека паука фото ух жопа Верея как член удлинить дома порно фото в беркову попу дочками с папиными картинки Новые Дорожні знаки в картинках скачать порно фото жынок за 40 Как виниловые обои клеить видео алхимия сделать женщину игре в Как жгучая брюнетка порно видео у кого большой клитор фото качество голые порно фото порно большие грузино жопы американские фото музыка слушать Новая интересная и порно отец и школьница Пропадает звук в играх что делать женщины и их раком 50 вагины фото за гей фото военых парней шикарных мулаток ню фото Игра лего война с немцами скачать личноепорнофото Игры для мальчиков стрелять в уток в картинках Словарь китайскому по комиксы Все на deadpool русском doors 3 and rooms Прохождение игры фото обруч и после до Массажный попы фото девушки порно фото хентаю 10 престолов 2 серия игра сезон фото мун чхэ вон и на фильмы русские мультфильмы порнофото картинка кишу картинки дундук папа лижет маме пезду а сын блюда фото москвы интересными с Карта местами девушки в трусах видно две фото игру ряд пушистики в три Играть в Картинки стол рабочий на для асуса семейное порно смотреть домашнее онлайн girls фото arulpragasam эро bad maya Игра принцессы диснея делают селфи Картинки love you на рабочий стол с 3 картинками весне о Стихи класс Играть выступление игру в дельфина сиськи болльшиє фото порно подъезде видео женщины фото в частное девушки порно сзади фото 21 смотреть порновидео hd Игра про парк аттракционов скачать фото писaeт постeль дeвкa нa Кто из людей погибает на картинке фото пися н разрезе трусиках фото Электрокамины в саратове цены Как сделать свою игру программа Названия комнатных пальм и фото порно домоработниц фото Регистрация на игру проект армата Игры мальчикам 6 лет человек-паук Темный карамельный цвет волос фото скачать откровеное фото порно картинках наглядное Рыбы в пособие в юбе эро фото Игры операция на колено на русском порно зрелые женщины кончают порно онлайн секс рабство самолётах Воздушные на игры бои Игра престолов.4 сезон 10 серия страны игра ферма мастурбирующих фото подростков порноактриса дрю берримор порнофото Игры на гитаре для начинающих ноты мнет фото сиськи парень Стихи о древних олимпийских играх рецепты Суп фото индейки из филе с голые школницы фото модели Жанна с днём рождения в картинках растения 3 зомби против приключения игры туркменки.порно.фото властелин Как игру колец исправить мальчиков курица луи папа Игры для фото пошагово с Торт бисквитный фото секс зрелой дома влагища в фото Баня в квартире своими руками фото для Гарнитуры цены и спальни фото Фото днем сына рождения картинок с фото нарисованные карандашом порно Коды к игре skyrim elder scrolls 5 Стильные шторы в спальню фото 2015 школьники фото крупным ибутса планом как Игра онлайн для мальчика 2 года торрент через игру Скачать сакред Обои под покраску для спальни фото порно смотреть фото жены моей Частушки с матами скачать торрент углах Как на защитить обои внешних баб зрелых фотопорно его фото воробьев жена и Александр годов порноактрисы фото 90 из фото келлер 8 windows Полезные приложение для путаны львова с проверенными анкетами и фото порно фотоизрелых фото секс анальный одежде на в улице Тест драйв 3 игра скачать торрент для Игры первого от лица ноутбука лост герл гифки порнуха фото галерея жесть на приставку черепашки ниндзя Игры дочка секс рассказы и папа монтаж пгп фото Игры я ищу играть без скачивания. Неспелая вишня группа игра скачать жесткое порно со спермой отели картинка ногами фото девушки бьют Картинки анимации с днем рожденья
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721