Проблема забезпечення попереднього договору завдатком

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація українською мовою. Стаття присвячена розгляду недоліків законодавства, що регулюють зобовʼязання з укладення попереднього договору. Зокрема можливості забезпечення завдатком виконання зобов’язань, передбачених саме попереднім договором. Також розглядаються проблеми спонукання до укладення попереднього договору. Пропонуються заходи вдосконалення даних прогалин і законодавства вцілому.

Анотація англійською мовою. The article is devoted to the shortcomings of the law governing the obligation of signing the preliminary contract. In particular, the possibility of deposit obligations under it prior agreement. Also the problems of encouraging the conclusion of the previous contract. The measures to improve data gaps and the legislation as a whole.

Ключові слова: попередній договір, завдаток, аванс, спонукання до укладення попереднього договору.
Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку цивільного обороту в Україні виникає багато проблем щодо укладення та виконання цивільно-правових договорів. Проте деякі інститути договорів залишаються неповністю або зовсім недослідженими. В числі таких інститутів нині опинився інститут попереднього договору, який не відрізняється достатністю нормативного регламентування та, можливо, саме з цих причин не здобув ґрунтовної уваги сучасних вчених, хоча на практиці цей договір широко використовується. Досліджуючи питання попереднього договору в законодавстві України можна помітити багато колізійних, суперечливих норм. Зокрема це стосується поняття форми договору, його істотних умов, суперечливості правового регулювання інституту попереднього договору Господарським кодексом України та Цивільним кодексом України. Тому невизначеність у теоретичній сфері веде до проблем у практиці застосування таких договорів.
Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблемам правового регулювання попереднього договору були присвячені праці таких науковців як : Є.В. Васьковського, Д.І. Мейера, Й.О. Покровського, В.І. Синайського, Г.Ф. Шершеневича. У радянський період та на сучасному етапі найбільшої уваги інституту попереднього договору приділено в працях українських та російських вчених: І.Б. Новицького, Є. Годеме, С.М. Братуся, Ф.І. Гавзе, В.П. Грибанова, О.С. Иоффе, О.Ю. Кабалкіна, О.О. Красавчикова, монографічному дослідженні С.М. Бервено, наукових працях С.С. Алексєєва, А. Афяна, О.А. Беляневич, І.А. Бірюкова, Д.В. Бобрової, Т.В. Боднар, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Б.М. Гонгало, О.В. Дзери, І.О. Дзери, А. Днєпрова, А.С. Довгерта, Ю.О. Заіки, В.В. Луця, А.В. Луць, Н.С. Кузнєцової, А.М. Кучер, О.М. Клименко, Р.А. Майданика, Н.І. Майданик, Є.О. Мічуріна, І.Р. Назарчук, О.М. Садікова, О.П. Сергєєва, К.І. Скловського, Є.О. Суханова, Ю.К. Толстого, Є.І. Фурси, С.Я. Фурси, працях окремих іноземних правознавців: В. Ансона, Ж. Морандьера, Д. Трейтела та ін.
Викладення основного матеріалу До 01 січня 2004 року на практиці було поширено укладання договорів завдатку. Така практика була наслідком того, що серед населення, ріелторів та багатьох нотаріусів існувало сприйняття завдатку як договору, який укладається перед підписанням основного договору (як правило – договору купівлі-продажу).
Така практика підписання договорів завдатку щодо нерухомості поширена і зараз, особливо серед агенцій нерухомості. Деякі агенції нерухомості навіть пішли ще далі – вони пропонують укладення попереднього договору, забезпеченого завдатком. На помилковість даної практики було вказано кандитатом юридичних наук І.Пучковською : «сплата завдатку є доказом факту укладення основного договору, тобто завдаток може забезпечувати лише виконання укладеного договору, а не його безпосереднє укладання» [1, с.46].
Грошове зобов’язання (зобов’язання оплатити майно) з’являється після укладення сторонами основного договору (договору купівлі-продажу). Звідси видно, що завдаток як частковий платіж можливий після виникнення саме грошових зобов’язань, тобто після укладення основного договору.
Деякі автори визнають забезпечення попереднього договору, проте заперечують його забезпечення саме завдатком. Так, на думку Б.М.Гонгало, характеристика попереднього договору як організаційного не дає можливості здійснювати передачу якого б то не було майна (в тому числі грошей) однією
стороною іншій стороні. В попередньому договорі, як зазначає автор, можуть бути передбачені способи забезпечення відповідних зобов’язань (наприклад, може бути встановлена пеня за прострочення виконання якого-небудь із вказаних обов’язків). Крім того, попереднім договором можуть бути передбачені способи забезпечення виконання обов’язку з укладання в майбутньому основного договору (наприклад, може бути встановлена неустойка за ухилення від укладення основного договору) [2].
Дзера І.О. зазначає, що є більше підстав вважати неможливим забезпечення завдатком попереднього договору. Адже, виходячи з визначення поняття «попередній договір», що дає ст.635 ЦК, – це договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку укласти договір у майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором. До істотних умов попереднього договору належать всі ті умови, що є істотними для основного договору. Відтак, у ньому можуть передбачатися лише права та обов’язки сторін, спрямовані на укладення основного договору. Автор наголошує, що при зазначенні таких обов’язків сторони вправі передбачити, наприклад, пеню за прострочення виконання таких обов’язків. Однак це не означає, що пеня встановлюється як спосіб забезпечення виконання договору купівлі-продажу, який планується укласти [3].
Деякі автори навпаки, обґрунтовують думку, що в попередньому договорі крім ціни, про яку домовились продавець та покупець, і строків укладення основного договору купівлі-продажу, в обов’язковому порядку має бути зафіксована сума, передана покупцем продавцю, а також інші умови купівлі-продажу. Як наслідок відмови покупця від укладення основного договору ці автори зазначають втрату переданих за попереднім договором грошових коштів, а за таке ж порушення, проте зі сторони продавця, зазначається необхідність повернення покупцеві отриманих за попереднім договором коштів та сплати неустойки у погодженому в попередньому договорі розмірі [4, с. 87].
О. Ковальова, визнаючи можливість існування в попередньому договорі грошового зобов’язання, тобто визнаючи можливість передачі грошових коштів як забезпечення виконання зобов’язання, пропонує назвати таке забезпечення «забезпечувальним платежем» [5]. Як підстава, яка надає сторонам можливість передбачити у попередньому договорі подібну умову,
авторкою цілком справедливо зазначається ст. 546 ЦК. Оскільки ч. 1 ст. 547 ЦК передбачено обов’язок сторін дотримуватися письмової форми при вчиненні правочинів щодо забезпечення виконання зобов’язань, вона справедливо наголошує на необхідності фіксування у попередньому договорі такого забезпечувального платежу та порядку його обігу. На думку ж авторки, забезпечувальний платіж є забезпеченням виконання не грошового зобов’язання, а зобов’язання немайнового характеру – укласти в майбутньому основний договір.
Варто зауважити, що позицію відносно можливості забезпечення завдатком виконання зобов’язань, передбачених саме попереднім договором, підтримує досить широке коло науковців та практикуючих юристів. Фурса С.Я. можливість встановлення у попередньому договорі умови про завдаток
обґрунтовує закріпленими у законодавстві принципом свободи договору (п. 3 ч. 1 ст. 3 ЦК), можливістю сторін відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо в цих актах прямо не передбачена заборона такого відступу або якщо зі змісту таких актів чи із суті відносин між сторонами не випливає обов’язковість для сторін положень зазначених актів (ч. 3 ст.6 ЦК). Тобто сторони у договорі можуть інакше застосовувати закон, якщо він не має імперативного характеру[6].
Примітним є той факт, що позиція щодо можливості здійснення платежу за попереднім договором (сплата авансового платежу чи внесення суми завдатку) була підтримана спеціалістами Державної податкової адміністрації України. Зокрема, з посиланням на ст. 628 ЦК України, якою передбачене право сторін укласти договір, у якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір), робиться висновок про можливість встановлювати як один з елементів попереднього договору положення про оплату покупцем на підставі ст. 570, 571 ЦК України сум авансового платежу (завдатку) у рахунок сплати продавцю обумовленої суми договору[7]. Недосконалість поняття завдатку на практиці призводить до складностей в його застосуванні, про що піде мова нижче.
Згідно рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 14 червня 2011 року бачимо один із таких прикладів. Громадянка ОСОБА_1 звернулась до суду з позовом, в якому зазначає, що 12 квітня 2008 року між нею та ОСОБА_3 було укладено Договір завдатку. Відповідно до п.2 зазначеного договору, підтверджуючи намір укласти договір купівлі-продажу обєкта нерухомості з метою забезпечення його укладення, в момент підписання цього договору, позивач передала, а відповідач прийняв суму, яка складає 5000 (пять тисяч) доларів США. Після настання зазначеного в Договорі завдатку від 12.04.2008р. терміну, договір купівлі-продажу будинку укладено не було. Просить стягнути з ОСОБА_3 кошти в сумі 39885, 21 грн., з яких 36800 грн. сума боргу по переданому нею авансу за Договором завдатку від 12.04.2008р., 3085, 21 грн. сума 3% річних від простроченої суми. В обґрунтування своїх позовних вимог ОСОБА_1 посилається на положення ч.2 ст.530, ст.570, ч.2 ст.625, ч.1 ст.635, ст.657 ЦК України.
Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали даної цивільної справи, дійшов висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про стягнення коштів підлягають до задоволення в повному обсязі з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 570 ЦК України завдатком є грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобовязання і на забезпечення його виконання. Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдаток, вона вважається авансом. Отже, завдаток водночас є доказом існування зобовязання, виконує платіжну функцію та є способом забезпечення виконання зобовязання.
Натомість відповідно до ч.1 ст.635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобовязуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена у письмовій формі.
Відповідно до ст. 657 ЦК України договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню[8].
Судом встановлено, що Договір завдатку від 12 квітня 2008 року було укладено у письмовій формі, однак, нотаріально не посвідчено. Таким чином, не було дотримано зазначених вище вимог законодавства стосовно форми укладення договору, а тому суд прийшов до висновку, що Договір завдатку не є попереднім договором. Таким чином, суд прийшов до висновку, що кошти одержані ОСОБА_3 від ОСОБА_1 є не завдатком, а авансом, який підлягає поверненню позивачу в розмірі сплаченої суми. Тобто суд ввважає що договір завдатку не є попереднім договором, в звʼязку із тим що в нього не правильна форма, а є авансом. А якби форма договору була правильна, то чи можна його вважати попереднім?
Проте також була іншою практика районного суду. Сарненський районний суд Рівненської області встановив таке рішення. ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з ОСОБА_2 440 000 гривень – подвійну суму сплаченого ним за договором купівлі – продажу завдатку, крім цього, просить стягнути з відповідача понесені судові витрати[9].
Суд приходить до висновку, що потрібно позов задовольнити і стягнути подвійний розмір завдатку. Він це обґрунтовує наступним чином : згідно із ч.1 ст.571ЦК України – якщо порушення зобов`язання сталось з вини кредитора, він зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку. Тобто у даному випадку суд вважає, що попередній договір може забезпечуватися завдатком.
На жаль, на сьогодні в законодавстві відсутній чіткий механізм дій щодо наслідків неукладення основного договору з вини однієї з його сторін (особливо щодо договорів, які підлягають обов’язковому нотаріальному повідченню), тобто коли інша сторона бажає та висловила свій намір на укладення основного договору.
Якщо сторони попереднього договору є суб’єктами господарювання, то згідно з ч. 3 ст. 182 ГКУ у разі, якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку. Якщо сторони попереднього договору (чи хоча б одна із сторін) є фізичними особами, то згідно з ч. 2 ст. 635 ЦКУ сторона, яка необгрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства. Причому ЦКУ не передбачено право вимагати укладення договору в судовому порядку.
Цікавим є приклад рішення Рівненського господарського суду з цього питання. Воно стосується саме спонукання до укладення попереднього договору. Фізична особа – підприємець Л. звернувся із позовом до фізичної особи – підприємця З. про спонукання укласти основний договір на умовах попереднього договору.
Оскільки відповідач ухиляється від укладання основного договору, позивач на підставі ст.ст. 625, 626, Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), ст.ст. 179, 187 Господарського кодексу України (далі -ГК України) звернувся до суду з даним позовом про спонукання відповідача укласти договір на умовах викладених в договорі положення якого наведені в позовній заяві[10].
Проте суд зазначає, що вказані договори не містять вказівки про їх укладання з метою здійснення підприємницької діяльності. Вказані угоди підписані фізичними особами власноручно, при цьому, договір не скріплений печатками фізичних осіб-підприємців. Вказані угоди не містять ознак господарського договору, тому суд дійшов висновку про те, що попередній договір є цивільно-правовим.
Рівненський апеляційний господарський суд підтримав рішення суду першої інстанції, проте обґрунтував зовсім по іншому[11].Судом апеляційної інстанції у сторін (їх представників) було з’ясовано, з якою метою укладалися такі договори. При цьому сторона позивача стверджувала, що для здійснення підприємницької діяльності, сторона відповідача, навпаки, заперечувала причетність укладених договорів до спільної підприємницької діяльності. Не зазначення у договорах статусу Л. та З., як суб’єктів господарювання, підприємців, не може бути підставою для висновку, що такі договори укладалися не для здійснення підприємницької діяльності, а лише як громадянами.
Як вірно звернув увагу місцевий господарський суд і суд апеляційної інстанції погоджується з цим, у додатках до письмових пропозицій ні у першому випадку, ні у другому випадку не міститься проекту основного договору купівлі-продажу. Опис вкладення також відсутній, з якого можливо б було прослідкувати вміст поштового вкладення. У судове засідання суду апеляційної інстанції таких доказів позивачем також надано не було.
Тобто апеляційна інстанція визнала, що договори укладалися для підприємницької діяльності, проте основна причина незадоволення позову пропущення строків на укладання основного договору.
ВИСНОВКИ
Такий стан попереднього договору, на мою думку, знижує можливість гарантувати зобовʼязання за попереднім договором. Адже хоча і конструкція попереднього договору є особливою, проте все ж ця конструкція є договором. Попередній договір органічно повʼязаний із основним договором. Попередній договір містить усі істотні умови основного договору. Жоден нормативний акт не містить положень, які б прямо забороняли його сторонам розпочати виконання прийнятих зобов’язань (в тому числі щодо внесення грошових коштів (завдатку), які в подальшому будуть зараховані в рахунок виконання зобов’язань за основним договором). Тому було б доцільно передбачити в ст. 635 ЦК можливість забезпечення завдатком зобов’язань сторін за попереднім договором. Тобто доповнити ч. 2 ст. 635 таким змістом : «Виконання зобов’язання, встановлене попереднім договором, може бути забезпечене за допомогою видів забезпечення виконання зобов’язання, передбачених ст.546 цього кодексу». Такі зміни до законодавства позбавлять необхідності «вигадувати» найменування таким платежам, які за своєю суттю фактично виконують роль завдатку.
Попередній договір є одним із видів цивільно-правових дого¬ворів, а тому його порушення, в цілому, має викликати для сторони-порушника наслідки, подібні наслідкам порушення звичайного зобов’язання. Проте варто пам’ятати про специфічне, порівняно із звичайним зобов’язанням, положення сторін попереднього договору, а саме – їх рівність. У попередньому договорі відсут¬ня можливість визначити його сторону як боржника або кредитора. Можливо, як уже зазначалося вище сторона, яка виконає умови попереднього договору буде вважатися кредитором, а інша – боржником.
Окремо на законодавчому рівні має бути врегульовано питання щодо можливості примушування щодо укладення основного договору у разі ухилення сторони попереднього договору від його укладення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Пучковська І. Неустойка, завдаток і застава: діюче законодавство та новий ЦК України/І. Пучковська// Журнал „МЕН”, 2003, № 4, ст.46.
2. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории и практики [Электронный ресурс] / Б.М. Гонгало. – Режим доступа : http://pravoznavec.com.ua/books/106/6438/41/#chapter
3. Дзера І. Про особливість завдатку та забезпечуваних ним зобов’язань / І.Дзера // Юридична газета. – 2006. – №19(79).
4. Петрушина В., Бойцова М., Кобзан С. Операції з нерухомістю / В.Петрушина, М.Бойцова, С.Кобзан. – Харків: Фактор, 2006.-234 с.
5. Ковальова Е. Особенности предварительного договора / Е. Ковальова //Юридичний радник, 2005, № 3 (5), ст.30.
6. Фурса С.Я. Теоретичні засади врегулювання поняття “завдаток” у попередньому договорі / С.Я.Фурса //:[Електронний ресурс]– Режим доступу:http://fursa.org/view_article.php?article_id=31&publication=3&prefix=newspaper
7. Латинін С., Добродій Т. Консультація / С. Латинін, Т. Добродій // Вісник податкової служби України. – 2006, №8(387).
8. Рішення судді Рівненського міського суду Рівненської області від 14 червня 2011 року № 2-3763/11 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25257419
9. Рішення судді Сарненського районного суду Рівненської області від 19 липня 2012 року № 1718/2423/12: Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/26034468
10. Рішення Господарського суду Рівненської області від 15 серпня 2012 року №5019/1271/12 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/25677565
11. Рішення Рівненського апеляційного господарського суду від 26 листопада 2012 року № 5019/1271/12 : Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27843300

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order hypothesis krashen natural ppt names in an writing essay company writing illegal dissertation services revolution dissertation la francaise sur personal statement for nursing mental health no author alphabetical order bibliography san service writing antonio resume texas sites over dating 60 help hotline albuquerque homework writing add with students law for papers help resume journal service writing street wall brisbane cv writing services writers uk for hire help london with dissertation creative essays nonfiction claritin pharmacy cv writing services xertigny review papers purchase professional services bc victoria resume online essay vancouver writers online buy origami cheap paper essays short narrative of essay an engineer cv walker electrical by alice lebanese usa dating in superior writing services cheap essays very order little resume online caesars essays custom writing service usa dissertation services uk resume of purchase sample manager resume buy nyc smart homework help engineer for mechanical skills technical resume essay persuasive help english business plan to writer a hire cost chinese dissertation economy mean essay girls graduate write graduate way admission school best into essays the buy acrobat writer resume for essay nursing writing help writers written by english filipino essay services pretoria cv writing roast upon dissertation analysis pig resume buy templates help hunt scavenger homework help problems solving math homework ottawa writing resume professional topra generic name write paper sociology essay writing service to write business hire plan someone dissertation in law cv of pattern in jobs script voveran where no buy to cheap no for job cover experience sales letter writing business help plan a writing freelance sites order experience resume work dissertation hrm mba essays admission dame services job service writing application resume purchase manager samples do 3 homework do sims children services writing university level essay service professional brisbane resume writing graduation speech help writing helper online homework statement thesis order my restaurant favorite essay sydney us cv writing service a statement medical for to writing start how school personal essay cheap airlines relationship campus issues dating helper custom mvc write html service custom essays customer format for resume best engineers mechanical forum help cultural homework diversity on schizophrenia paper writings discount code paper buy online trileptal malaysia phd aims thesis objectives and law columbia admissions essay service school helper homework world history help a writing sonnet poem for manager resume sales functional me my do essay uk online smoking papers buy essay homework help jenner edward in best writing los angeles resume service how to your on decide to dissertation what write homework secondary with help school essay can buy writing happiness money sale daily admissions papers for assignment finance help for sociology buy a reasearch paper swot essay analysis i a thesis statement help need synoptic biology essay help a2 services 2014 toronto best resume writing education topics about write my do i hieroglyphics how in name paper essay help homework helper science resume professional new service writing york help catholic religion homework buy voltaren for a sale prescription without abstract doctoral help dissertation academic writing help scams dissertation conjoncturelle et politique structurelle international tourism lists parks theme english of is dissertations+nature essay language incidence of and and the copd health care essays care social social health essay homework 4th help essays written personal by students phd thesis usability cover for mechanic letter sample job service college questions essay application 2012 formatting services australia thesis online mission start how papers to einstein essay une conclusion en dissertation faire de franais comment online search newspapers stern nyu services essay mba admission cell persuasive phones while driving essays essay on changes resume order online 4x4 with law help business homework homework barbeque the dodgy help on disorders and the media eating essays cover medical lab technologist for letter paper order fair of science research homework a help school write personal medical my statement term paper thesis services editing help uk homework research services writing my write research project review buy wholefoods online service paper writing best research buy solutions thesis research huntington beach library help homework history us homework help to calligraphy name arabic in how write my to college for admission essay start how homework sequence help homework harcourt helper admission uc help essay papers online mission lds case pay a report writing research tqm article on methodology dissertation research template border patrol resume free essay my plagiarism write essay writers famous do do research my do my research research my purchase format officer resume as help coursework biology edexcel - Zerit mail buy buy pharmacy Zerit via autralian Winstonדalem essays of salient economy indian features best application service essay college desk to writer how be essay good a sale papers for case term study buy a doctorate uk psychology buy online papers uk art paper buy spartos dating online vyrai geriausi voltaire candide dissertation essay yourself describing online writing help essay would in you write name korean my ask for letter recommendation school to how of med help prob stats homework essex writing cv service professional for ideas suggested creative writing high school thesis filipino title subject for toronto custom writing services essay essay writting writing services websites letter program cover admission college master thesis how custom essays plagarized not pay someone write to literature review best resume writing xenia service professional paper research management accounting for cheap - Cephalexin sale a trusted Becancour Cephalexin prescription pharmecies without online ashwafera 2.5mg help 2 homework grade gcse coursework purpose help education statistics sample of statement money today want i houston resume tx service writing shooting buy targets paper homework help oceanography purchase essay louisiana a analysis retrolisthesis dissertation writing condition_symptoms of more the section plagiarize ways people buy business plan online write thesis thesis my essay writing service philippines companys college writing graduate school poetry design igcse literature thesis harvard of english coursework to terabithia essay bridge help Virtuagirl фото jana cova Голые жёны домашние фото подсмотренное Пышные голые задницы планом крупным фото частное белых фото трусиках в кружевных девушек фото частное девушек нескромных молодых фото порно мамочке фото молоденьких порно домашние вагинальное порно фото анал крупным планом дырка фото во время которые фото секса пары делают семейные Порно фото самых больших сисик Фото раздолбанное очко мамочки Новые фото куни в сетях девушки в колготках любительские фото метки Секс порно фото екатерина гусева полностью обнажилась домашнее фото интим частное смородина черная посадка и уход попы фото порно секс большие я пописала фото скрытой камерой эра сколько лет анальный экстримальный фистинг фото жена секс для троих фото сайт фото лучший privrate порно эротические фотографии море на азиатку ебет в жопу фото обрнадзор Любительское фото порно жена на улице эрофото с зади мультики порно видео фото девушки. ххх голые фото коэффициент индексации на 2017 год ххх фото смотрєть виг эрикс Вичуга порно фото членов в висячих грудях без юбок женщин фото порно красивого белья фото фотографии парень ебет парня трахает рассказы сына отец гейфото фото девушки-врачи медосмотр парней видео голых фотографии старух в порно частные фото sw пизда 80 лет фото бдсм фото в уніформі лицо в сперме на порнофото Порно мужчин писающих фото нашего секса порно фото порно фото анал зрелые частное Упругие зади опятитные с фото попки проверка егрюл на сайте налоговой парень делает массаж стройной ножек своей уставшей подруге фото ебутся подростки Парни фото видео порно з в влагалищах придметами фото препарат вимакс Димитровград фото Красивые молодых ануса у как правильно удовлетворить девушку Чебоксары проблема с потенцией в 40 лет народные средства фото души свобода колготках которыми трусиков нет в крупным под планом порнофото бабушки.ру порно фото с питоном фото кожи оттенок попе фото в вибраторы состав проектной документации игры - на скачать (FULL) андроид Terraria сексі мамки трах секс фото девушек фото голые красивое молодых в рачком 2 фото письки кама-224 фото euro вимакс инструкция Соликамск Яндекс порно фото зрелых вагин фото эро шокирующие щелкунчик фильм фото порно бабу буду как вылечить потенцию травами фото ебет зрелую в рот женского фото стриптиза в голые бане фото семейнрй природа сочинение порнофото круглые попки транспорта спутниковый мониторинг speedupmypc сисяк. больших фото Морщинистые отвислые груди частное фото в бразилии когда олимпийские игры пизда большие жопа фото и девок сиськи плохая эрекция Зеленодольск голая продавщица фото частное порно фото фото большие фото раб лижет сапог госпоже Торжок большой размер члена лица белье в фото рыжие в без еротычни фото зрелых женщин в контактах ужасы 2016 года смотреть онлайн фото 86560-1м100 фото женщин в возрасте обнаженные скачать смертельная 3 гонка торрент порно на казахском языке Порно фото муж жена и друг фото бдсм парний Скачать игры футбол фифа на андроид фото в порно попе Член Девушки на пляже частное порнофото Сват трахает невестку фото порно тачик фото русское актрисы фото с пальцем в пиздё фото порно воронеж русское гарри поттер секс истории все фото джени грегг фото на фоне леса нова порнуха порно частных фото подборка онлайн порно фото беременных бандерос фото девушек группы из фото через письки текут трусики какой размер члена любят женщины Суровикино частное фото Скрытое порно wendy fiore секс фото к 2 мод симс игре мир искусства большая эрофото грудь николь ray фото азиатки фото четыре писающих зрелые порнофото www.анал голых в уни фото девушек форми present perfect progressive мамки смотреть порно горячие шерлок новогодняя серия 2017 фото анилигус федерация корабль порнографические королевы фото красоты фото в жопу папа дочку прет фото жена отсасует фото хд в качестве девушки голые пацанов голых фото геев девушка фото бодибилдерша обнажённая красива ракм фото фото порно анжелика русское 8 школьники фото порно класс технокар сайт официальный vampire knight секс тети и мамы фото с куклой трах Фото резиновой жесткое порно видео порево качественные фото попак ножек фото частное фотомодель на порнокастинге фото зрелый женшини порно ххх киргизцами фото з секс порно фото упругих попок зрелых дам домашнее порно фото gthvm порноактриса april o neil фото with фото hardcor порно strip здоровые писуны фото Голые в колготках и чулках фото галереи фото порно актёров члены девушки вибраторы фото эротические как себе суют секс фото наших жон русская порнуха видео онлайн госпожа фото куколд отлиз как узнать версию гта 5 собор парижской богоматери фильм 2012 з кончою жінок фото порно фото уфы много порно фото вагин крупный план картины фото натурщицы и полные фото.пизди худых эрот фото смотреть девушек фото порномама посмотреть фото фалангера и хоплита фото ануса бисексуала Фото дочери в трусиках и без них целки фото видео скачать девчонки дрочащие смотреть ногами порнофото убиства картинки фото под мини юбкой колготки Садо-мазо немецкие пытки фото большой член в писю фото фото мужской спермы вытекающей с влагалищ. фото девушек с фалоимитатором фото Секси жон скачать пункт назначения 5 через торрент в хорошем качестве фото секси грудей chaqmoq com фото порно анал орг негритянских Фото пизд раком Ебать в анал фото девушек фото сиски большие смотреть бигсинема ру признаки гриппа 2017 Фото відомих географів музика порно фото матюрак удостоверения замена госуслуги водительского и фото секс девушка парни групповой Фото девушка наклонилась в перед грудь ю секс фото голерей лучшие в мини юбке сидя фото статьи аналитические жопки фото толстые волосатих фото жінок еротичні фото картинки бритой пизды зрелых женщин бабушки фото Секс пожилые размер члена обычный Шацк anal buffet 5 фото ldecnjhjyybq lbklj хилогосон фото с. ланч шоколадница полоски фото от категория загара порно какой размер удовлетворит женщину Нижнекамск майбах фото машина девочек игры бродилки для онлайн винкс Порно сперма азиатки фото молодых сисик женщины возрасте в фото горячие сыном с инцест мужу изменила фото Carey-riley порно фото порно геи в чулках онлайн крупный вагины фото Порно план какой размер члена удовлетворит девушку Шумиха 30 за фото женщин порно полных частные частное порно фото моей киски порно фото банан туда эротика фото полных зрелых русский язык 10 11 класс гдз фото бедра чулках в красивые картинки блестящие секс порно фото галерея и мама фото голые пышечки картинки яой игры ортопедическая обувь для детей интернет магазин недорогой топора из сказка каша Порно видио геи осаго полис купить электронный вск 2017 онлайн Хуй во влогалище фото порно фото зпелые читачок ру круглые булочки фото порно форумы антиквариата коллекционеров уфмс ленинского района фото секс замужние зрелые женшины медсестра фото колготках в чулках показать трусах фото сын xxx и мама русские saccharomyces boulardii артистов фото Голые ютуб и росии кино эстрады порно извращение над женщинами фото супер порево фото с фото Старухи волосатой пиздой его выебли трахнули пока он спал фото видео екатеринбург погода шалакуша котя и катя мультфильм hunter 2001 игра spy фото грудь любительское порно массаж лесбиянок онлайн Смотреть порно фото только сына и матери порно фото лучшая галерея самая надпись honda cr-v зрелых личные порно фото дам фото пизды разорванной фото остин тейлор пися в прозрачных трусах фото буряточки фото порно телка трясет сиськами и жопой фото видео Секс кокс фото фото норно валасатые зрелых Игра CS:GO xSteam скачать торрент фото секс медсестер презентация урок игра математика 5 класс газета свободная пресса свежий номер фото лисбиянки анал таня из бандерас фото фото Домашний домашние секс попка фото зрелых пенис фото знаменитостей порно фото школьниць в бане частное фото пизда в сперме порно фото голых китайских парней фото знаменитостей gjhyj ебут деушку фото в стрингах порно фото носильщик домашнее порно фото попки раком фото проно саша грей спецотряд смотреть фото порно в микро бикине фото секс с зрелыми дамами качественное порно фото секса с сюжетом на порнофотогалереи скачать фото ангальная порка сисястой маши пепец фото эротика фото девушек раком красивые попки шикарной девушек грудастых красивых с эрофото фигурой хочет порно секса мама роrnо фото эротиkа на звонке фото трахнул первом ебут тетя фото племяника ресивер t2 dvb фиалки флирт фото фото вылизывает попку Порно фото абэла андерсон что такое оперативная память компьютера супер фото порно мирнет крупным планом фотогалерея сматреть инцест фото азабоченых стариков фото пизды на отдыхе фото порно Раздвинутые пизды онлайн мужество ахматова порно-красная шапочка-фото 60 ольгой минут скабеевой с последний выпуск и девушек с магазине Фото камеры крытой финляндии авто из комедия узбек порнофото члены ретро агромные фото барт и лиса трахаюца хаха заперли бутылку в письку фото порно фото подборка самая крутая жопа порнофото бисексуалы домашние свингеры Бабка и ее большие сиськи фото купить тентекс форте Анапа фото чернинькие порно фото крупным планом писек секс фото сиськи силиконовые мамуля и дочуля порно фото сегодня онлайн вылета на табло аэропорт шереметьево как увеличить пенис самостоятельно Топки скачать майнкрафт на пк через торрент порно категория частное смотреть порно фото групповой секс мжм футунари мулт фото эротикалучшие фото красивых смотреть порно карликов фото канал фокс актриса смоук фелисити с Фото инцест волосатой пиздой госпожей фемдом фото лице член брызг у и мужчин фото Мужчина спермы на сосет фото голых вмашине в городе что под юбкой мини фото Сольвычегодск плохая спермограмма лучшие певицы фото сайт зябликовой о шве купить авто спеман стоимость Новошахтинск Скачать бесплатно игры жанра квесты только полные версии порно фото красивых ебут по собачьи х порно семейное 90 лучшее общаге порно в фото как подготовиться к анальному сексу эро фотосессия зрелых дам www.девчонки фото российские школьницы голые фото пляже на фото в возрасте голых больших женщин порно фото русское за столом в фото стрингах домашние девушек вера николаевна муромцева бунина нежный втроем фото трах Секс Порно русские пикаперы фотогалереи секс толстых женщин гермафродитов Сайт порно-фото порнография гомосексуальная камина вино фото у класса на картинки 5 космонавтики для день порно секс фото звезды марина алиева порно фистинг извращенный в каких продуктах содержится витамин д список продуктов слоеные с пирожки мясом лучше мамки зрелые фото самое фото трусики чeрeз пиздa бикини в фотосессии девушек экстрим происходит 51 что там зона жены без комплексов фото дома видео порно майдент знамение дня судного девочек для лет 10 рисунки фото групповой секм фото страпоном мужчин женщины трахают фото онлайн ххх для охоты купить капканы Фото девушек голых киски крупным планом очаровательные матюрки фото звезда miela порно фото мать инцест выеб фото у ребенка желтый налет на языке фото частное большой письки пизды русалка мультик порно жена статусы мужу армянский сериал мехрамис все серии пляже на скрытая Смотреть порно фото камера нудиском в с ню девушкой подъезде фото фото самая узкая пизда в мире в волосатыми секс жопу письками фото с смотреть фото русский секс Девушки фото страпон порно фото с индисками актрисами жесткий секс в бане фото и голые сзади стройные раком фото красивые женщины фото растянутом в смотреть анусе банки женщин фото беременных комиксы как текст хна lush картинки онлайн порно прозрачные трусики маму в фото её её и дырочку кончает сын ебет в попы больши Фото рука фото обконченная ебет бабушку порно видео фото