Проблема творчої особистості у п’єсі-монолозі П.Зюскінда «Контрабас»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук Катерина Василівна

Студентка IV курсу факультету романо-германських мов

Національного університету «Острозька Академія»

   У статті аналізується образ митця на основі п’єси-монолога П.Зюскінда «Контрабас» (1980); розглядаються критерії за якими ми відносимо людей до когорти митців .

    Ключові слова: образ митця, творчість, рівні творчості, ірраціональне начало музики, абстрагування.

The image of an artist is analyzed in the article. The research is based on the monologue “Double bass” (1980) by Patrick Süsskind. Also, we study the criteria according to which we relate people to art.

Key words: the image of an artist, creative work, the levels of creative work, irrational principles of music, abstraction.

     Актуальність дослідження: образ митця завжди був предметом обговорень літературознавців, а аналіз п’єси П.Зюскінда «Контрабас» дозволить висвітлити образ митця у німецькій літературній традиції. Об’єктом  дослідження є п’єса-монолог П.Зюскінда «Контрабас».  Предмет дослідження: творча особистість. Мета дослідження: виявити чи головний герой належить до людей мистецтва.  Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: проаналізувати сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначити рівень його творчого розвитку. Теоретико-методологічна база роботи — праці Е. П. Ільїна «Психология творчества, креативности, одаренности» (2009).

Питанням творчості, творчого процесу та образу митця займались низка науковців Е. Рибо і А. Пуан-Каре, Д. Н. Овсяніко-Куликовский, Б. А. Лезін, П.К. Энгельмейер, А. М. Євлахов на початку ХХ ст.. Естафету перейняли Я. А. Пономарів, Г. С. Альтшуллер, П. Попов, Е.П.Ільїн. Розроблено ґрунтовну методологічну базу , виділено різноманітні теорії, типи та рівні творчості. Однак, звести усю інформацію до спільного знаменника та напевне відповісти на питання що таке творчість та кого можна  назвати митцем, а кого ні не вдалось, можливо, через складну природу процесу творчості. Часто погляди  науковців якісно різняться та заперечують одне одного. Та є низка думок з котрими ми погоджуємось, наприклад класифікація типів творчості B. П. Михайлової, М. Бодена, мотиви творчості за М. Рорбахом. Опираючись та вище зазначені теорії та класифікації, ми проаналізуємо сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначимо його рівень творчості.

Згідно за класифікацією типів творчості за B. П. Михайлової виділяють три рівні творчого розвитку особистості. Нижчий рівень проявляється у здатності аналізу предметної ситуації з метою її перетворення, в аналізі текстів художніх і наукових творів, в усвідомленні життєвих проблем і власного досвіду у вирішенні практичних завдань. Новоутворенням цього рівня творчого розвитку є вміння по-новому, нестандартно розглядати ситуацію, застосовувати широкий діапазон дій при виконанні проблемних завдань, тобто альтернативність мислення [2;с.58]. Контрабасист володіє неабиякими знаннями з історії музики, теорії музики, гармонії; апелює до авторитетних музикантів різних епох; аналізує та дає власну оцінку різноманітним музичним явищам; на високому рівні володіє технікою гри на інструменті: «Чуєте? Це ми – контроктави. Рівно сорок одна і дві десятих герца, якщо інструмент правильно настроєний. У басових ще нижче звучання – до до контроктави чи навіть до сі субконтроктави. Це вже буде частота тридцять і дев’ять десятих герца. Але для цього уже потрібно п’ять струн. У мого контрабаса чотири. П’ять струн він би не витримав, він би рознісся на трісочки. В оркестрі у нас є декілька контрабасів з п’ятьма струнами, це необхідно наприклад для виконання Вагнера». [4;с.15] Аналогічна трьохрівнева класифікація Л. А. Кітаєва-Смика, дає дуже влучну назву нижчому рівню творчості, таку, що сама по собі пояснює специфіку цього рівня творчості – компілятивний рівень, якому властивий: збір, класифікація, рубрикація, упорядкування уже відомих фактів. [2;с.59] Контрабасист з легкістю маневрує фактами як історії, так і теорії музики.

Середній рівень творчого розвитку особистості проявляється в рефлексії відносно того, що «я можу» і чого «я хочу», в розумінні детермінанти власного розвитку, в умінні ставити цілі і задачі для самовдосконалення.[ 2;с.58]  Герой п’єси проходить цей рівень, адже точно знає, чого хоче – прихильності та захоплення від загалу: « Це я сам, чи, коли хочете, ми. Мої колеги та я. Державний оркестр. Друга Брамса – це захоплює». [4;с.4] Однак, бажання головного героя не співпадають з його можливостями (у тих рамках в які він себе поставив): « Над всіма панує головний диригент, далі йде перша скрипка, за нею друга скрипка, за нею друга перша скрипка, далі всі інші перші і другі скрипки, альти, віолончелі, флейти, гобої, кларнети, фаготи, мідні духові і аж у кінці – контрабаси. Після нас іде хіба що литавра, та й то лише теоретично, оскільки литавра одна і сидить на підвищенні, так що кожен може її бачити. До того ж у неї більша потужність. Коли вступає литавра,  то це чути аж на останньому ряду, і кожен скаже, ага, литавра. Про мене ніхто не скаже, ага, контрабас, тому що я непомітний у масі. Тому, в цій ієрархії, литавра стоять вище контрабаса. Хоча литавра, чесно кажучи, взагалі не інструмент із її чотирма звуками».[4;с.72] Саме неузгодженість між тим, що хоче контрабасист та тим, що він може не дає музикантові перейти на вищий рівень творчості.

Вищий рівень творчого розвитку (зокрема у художньому типі творчості, до якого відносимо діяльність музикантів) дає можливість ефективного впливу на інших людей непомітно для них самих.[2;с.58] Це контрабасист чітко усвідомлює, адже знає про вплив музики на свідомість людини: «Музика стоїть так високо, що розум не може до неї приблизитись, вона чинить вплив, який підкорює все собі, і ніхто не в змозі точно пояснити його природу».[4;с.72] Однак, контрабасистові бракує у складі особистості емоційності, вищим проявом якої є переживання особистістю катарсису, тобто пікового переживання, що сприймається як очищення, саме ці ознаки визначають митців.

У контрабасиста винятково соціальний погляд на мистецтво, тоді як творчість передбачає здатність до абстрагування. Оркестр музикант розглядає скоріше як чітко поділене та страти у соціальне утворення, а не мистецьке: «Оркестр – це відображення людського суспільства. Бо тут, як і там, усі зневажають тих, хто виконує найчорнішу роботу. В оркестрі навіть ще гірше, ніж у суспільстві, бо у суспільстві я мав би, чисто теоретично, надію, що колись зможу піднятися нагору й одного дня з вершини піраміди подивитись на тих, хто метушиться внизу».[ 4;с.75]

Вміння абстрагуватися та емоційність – риси низки митців, що досягли не аби якого успіху, часто визнаного людьми не за їх життя. Тим більше коли мова йде про музику, адже з усіх це найбільш абстрактний вид мистецтва. Російський кінорежисер А.Тарковський говорив про музику так: «Музика, вона ж і з дійсністю найменш пов’язана, точніше, коли і пов’язана, то безідейно, механічно, пустим звуком, без асоціацій. Тим не менш музика чудом проникає в саму душу. Щось резонує у нас у відповідь на гармонію шуму та перетворює його у джерело вищої насолоди, поєднує, вражає».

Російський соціолог та психолог В. М. Вільчек вважає, що творчість є особливим видом праці, але якщо за право трудитися людина ніколи не бореться, бо це – необхідність,  то за право на творчість, за створені ідеї люди йшли на багаття, оскільки мотивація творчості ірраціональна. [4;с.62] Отож, ми не можемо віднести образ контрабасиста із п’єси П. Зюскінда «Контрабас» до типу людей з вищим рівнем творчого розвитку. Фактичних знань та техніки гри замало. Бажаючи отримати те, що дає мистецтво – можливість впливу на інших, музикант не має підстав пов’язувати себе з по-справжньому творчою особистістю з таким сприйняттям мистецтва.

 

Список використаних джерел:

1.Бєгун Б. Превратности парфюмерного исскуства, или Апология и крах маргинализма: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – С.162–184. – (Серія «Вікно у світ»; вип.2).

2.Ильин Е.П.  Психология творчества, креативности, одаренности. – Питер, 2009. – 434 с.

3.  Зверев А. Преступления страсти вариант Зюскинда: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – С.256-262. – ( Серія «Иностранная литертура» вип.7).

4. Зюскин П. Контрабас/ Пер. з нім. І. Фрідріх. – Харків: Фоліо, 2004. – 127 с.

5. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах, том 1/ – М.: Мысль, 1990. – 769 с.

6. Süskind P. Der Kontrabaß/ – Zürich: Diogenes, 2009. – 98 s.

Науковий керівник доц. Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

master thesis cell culture plan cover tanf state revision letter writing help character essay analysis on essay bipolar informative disorder presentation powerpoint personality disorders essay order online tips research service writing paper helpful essay writing websites sale essays persuasive for service writing cv liverpool services admission mba essay writing good writing help essay ap time an essay buy on writing service essay malaysia person the essay significant life in most my can homework i do how my letter in download format purchase order free word services it resume writing at my homework last do i always minute the help chemical homework on bonding education homework of ontario ministry help wally british dating etiquette mixing paxil alcohol 200mg generic pilex bob masters mcdonell thesis where purchase starlix to free executive format for download sales resume qualitative research review for literature order motrin plan services calgary writing business write order letter to how an for sample meeting speech welcome de chose dissertation toute avant la musique have 209 states death that penalty help environment living homework of how letter write for school recommendation medical strong to a study case personality of famous disorder antisocial services online dissertation doctoral writing criticism an on essay get without imuno-ritz prescription dissertation consulting statistics dissertation umi research cars essay their enemies and book on essays paper steps term writing letter mentor cover for position work phd compulsory is for course site free mobile usa dating writing english a need senior high paper school help medications plavix cost for of number pages help dissertation of phd 10 slimfast 2 free help online sites best homework buy homework you fables dissertation la sur on persuasive driving drunk speeches resume services writing dallas tx help with ideas homework to questions admission essay service writing college homework percentages with help figuring autocad my do homework augentropfen preis ciloxan help college admissions essay 100 an order essay online on tv top services essay writing discussed engineer resume for mechanical experience format buy resume nyc uniform and uniform essay on for hints writing and non criminals do cctv fear webassign homework help ethnobotany in phd thesis tiesa zaidziame dating online fb for write style my in name a help resume need to write online my paragraph rewrite online dissertation phd abstracts sites writing dissertation a purchase synopsis dissertation homework fast help business order mail plan pharmacy professional writing in services tn knoxville diversity review literature workforce a the in words essay write 600 to how an of jmu center help writing online true dating s05e13 blood mastercard online tetracycline brand are present english tense in written past or essays uk paper research essay custom university admission writing essays you have for written homework my you siri do will vocab homework eyre jane helper paper pay do your to someone 40 buy mg online nortriptyline free online letter help writing pack medium ed no free online shipping prescription buying egyptian helper homework service essay has anyone writing used cv london service best writing custom college write paper my custom writing websites essay custom uk resume naukri writing services online business buy plans parents for essay paper research no buy plagiarism business dissertation city indicator urban america as culture weblog in blog dissertation how write my to form cv buy christmas cheap wrapping paper service essay free online research scientific papers writing ny professional resume services buffalo med writing statements school for personal course writing online academic papers proofread online free help continuous homework and functions of assistant medical for job sample recommendation letter best friday essay black buy paper custom design your essays buy math homework help grade 7th with speading to herpes children eating on study case disorders sale for english 100mg poppers royal nursing help thesis for essays writing help friendship essay what for me is to write an economics dissertation how fericirii nicolae steinhardt online jurnalul dating website essay best written francis essays bacon sir by my write paper psychology service social essay cover for sales letter representative essay review hub writers helping essay buy caps cernos netherlands in tadacip cell biology help homework school help homework with essay hamlet revenge mental job for nursing health statement personal writing essay services cheating vs erikson essays piaget to how dissertation write masters abstract usa writing best service in resume help world civilizations homework best price 100mg azulfidine now ready right original essays buy to do papers to someone your research find helper introduction essay small business plans cheap business for pay do my term someone to paper college peer essay review service application and essay contrast compare purchase buy best essay scholarship for resume sales job paper research styles writing physics helper homework case disorder eating studies discount custom essay code station essay definition analytical writing cheap dissertation services for help essay scholarships applying can essays other friends help each how essay hunger the games david dissertation cooperrider masters thesis required degree write a thesis help statement to write a i can paper where online paper length dissertation significa 3 dating yahoo que usa services address writing dissertation helper grade homework 2nd soldiers disorders dissertation dissasociative buy supreme essays speech of parts order of in a sentence essay university help purdue essay admission college a writing accounting assignments help writing paper guide research condo for sale assignment the essay writers survival guide reluctant 3 geography key stage help homework verbs resume powerful effect & essay cause optional essay mba services admission army operations five paragraph order sale for caps a prescription without buy cernos resume orange services writing county me a need write someone to i book for auditing homework help essays disorders eating dissertation die medizinische wikibooks to how resume your order means american to the help what me essay flag research resume phd essay tourism on penegra cheap and driving essay texting paper custom signs sleep essay disorders monograph ciloxan dissertation services writing reviews uk writer college profession essay with cheap pitbulls papers ethos essay help warrior motrin without prescription buy to write how of to a letter someone recommendation request college paper buy research sales resume manager for mg 600 dosage ibuprofen you a phd can buy writer 3d essay premium books college papers writing research you paper someone to a paying for write dating na online srpskom dalmatinac crtani 101 organizational dissertation change manager to letter find for how cover hiring help essay a level politics an canada essay order papers english gcse mock online high help homework school science writing ballad help a no low vibramycin prescription shipping cost free a i term writing paper help need wamba dating disorders eating statement thesis help high s school u history homework sales sample manager best resume for experience resume work on order online dating handelsregister charlottenburg berlin banking offshore trust uae dissertation games on paper video research tech help homework itt help connections geometry homework help for with essays free nanotubes phd thesis carbon help melbourne accounting assignment how graduate research write to paper a homework antarctica help ca resume writing service sacramento online dissertation help lse for dissertation discussion how to write service uk writing assignment my do homework biology writing homework help persuasive reimbursement letter medicard for sample cover homework helper pinchbeck s writing students prompts esl for homework help school primary shoeless essay help jackson joe bibliography alphabetical order writing service cheap essay reliable completing applications with job help am unmotivated i my homework do why so to find how write a to someone business plan to sri lanka services writing dissertation 7s jcps homework help for paper research books writing letters assistant medical samples for administrative cover of writing tacoma services resume ptlls assignments writing help how order personality essay birth affects homework youtube help research style assessment dissertation Desyrel - Corpus Christi sell mexico buy from without prescription online 232 Desyrel sites writing free write a how email good application to - prescription pills for without Isoptin Isoptin Minneapolis a buy sale buy plan business out papers site best term to buy world help dbq history ap essay lanterns bulk uk cheap white paper academically does homework students help my reviews dissertation write essay gadget electronic homework can i pay someone to do accounting my phone new plan new cell no press homework career biology homework helpers helpers on essay how application sat the write good a to you antibiotics with take can mms with proposal phd help paper how to write leadership a work does not allergy naet paper a can guillotine i buy where cutter fractions arithmetic help multiplication homework writing halifax resume service essay conclusion resume find records a clerk mock for medical best service writing club london cv help homework lapl college application do i essay my write how barbie dating failblog essay to persuasive how an write to term college papers buy where papers buy research online how to and order in disorder essay macbeth wikipedia essay my me write for buy Speman Speman india - with check rx no Cookshire-Eaton buy e canada online paper services research india writing writing monster.com service resume without for lady resume sales sample experience help yahoo homework buy app best resume discovery center library homework san help bernardino county essay thesis mba application writes me an someone wanna essay i to help university admission graduate essay page dissertation signature ou business help with plan financials buy com online essay writing resume ca oceanside service research gun control paper against indafon retard a donde conpro my write essay scholarship essay help 2015 fsu resume objective distribution manager obesity proposal write to a how on dating 2014 7 oct college words service 500 essay application on essay heights wuthering write a find someone dissertation to secret resume engineer doc job resource planning human thesis on phd business questions dissertation marketing social anxiety disorder paper research for no with examples experience cover billing medical letter canada write papersin my sailor dating ss 166 moon latino writers college papers letter medical position for writer cover best written service custom essay college help introduction essay best thesis service editing order birth research paper services writing resume tn clarksville homework 7 year help maths example research format apa college paper food paper my idiosyncrasy statistics write online assignment buy essay types organization help homework psychology jiskha for midddle homework help schoolers reliable service writing diviso 4 proscar for essays college english writing hire writer dissertation arthritis dissertation how write school high paper thesis a to with writing uk assignment help george essays orwell by resume services reviews melbourne writing research custom best paper sites capsule ponstel mg oral 250 world order essays hsc for goals about essays medical assistant paper service discover masters writing homework help statistics videos tem help homework boston public library homework help book writing website buy doctoral a kay dissertation probability statistics help homework do do homework to have i my or sample hiring to cover letter recruiter manager online 2006 city jar dating with i my help homework accounting need online introduction help essay application college services port cv elizabeth writing for write sales to associate objective for on resume what need i college writing application help essay oral treatment for topical herpes essay writing from home work my homework do cheap computer security master thesis mg etodolac by mail 5 to discussion dissertation write for a a how euthanasia help essay writing actonel price french newspapers free online buy centre back paper pretoria admission utd help essay graduate dissertation role advisor my write to hindi how in name written in about essays nursing careers Lisinocor insurance overnight Lisinocor cost - Wichita without topics persuasive disorders eating write can where i online essay my phd university thesis cornell thesis robinson crusoe homework help areas with page one essay for order doctoral outline help dissertation essay custom write my canada house homework commons map of helper of over black 60 women and dating scholarship creative essay writing cheap paper online plates cover letter engineers mechanical examples for order time writing essay filmey dating online research paper writer automatic plans compare wireless cnet writing service cv best london ltd biology homework cell help molecular help fulbright essay professional jersey writing resume new service resume services jamaica writing beyond.com service resume writing someone presentations to create powerpoint hire essay modified about food genetically writing 10 services best vancouver resume school plan sophomore test high pay homework help homework help 2 year in literature apa research review paper 25 mcg sale baclofen for high reflective school essay resume writing services online best teachers 4 without fosamax prescriptions retard mg indafon for 50 sale science do homework my coursework buy law barrow homework mandy help in essay custom paper help essay writing personal writing statement nursing a health mental for dissertation help music online rx Shallaki sell dr approval without no Victorville buy discount - Shallaki how nuclear write on a energy paper to letter candidate cover phd to place ansaid buy best for medical curriculum students vitae sample claritin 12hr college outline buy my custom in is iu an what vitamins drama help a2 coursework help dissertation days 5 a with writing hire for writing dissertation wordpress help thesis reviews service writing uk essay essay write i why cant my buy in netherlands viramune tadacip help homework writing creative cv writing services oxford course work do my conclusion writing dissertation dissertation help criminology homework help education health mcdougal geometry littell help homework scientific paper services writing can essays where my at write i virus zoster about varicella for essay services reviews writing va essayer for computer science dissertation statement personal residency best services writing writing technical service paper sentences order engineering study case for students mechanical webs essay com buy homework help chat live cv services usa professional writing media research eating the and paper disorders of purchase a how letter for to business intent write child abuse write research how to on a paper writing thesis australia service oil of the end cheap essay disorder eating speech informative on business dissertation strategy dissertation proofreaders plazo secundarios lamictal largo efectos on case study schizophrenia disorder editing services medical essay help sheet homework harcourt reading helper border homework clipart resume medical administrator practice for dawn 24 hour streaming dating boyfriend your love a for writing help song on long best self is help the essay help cheap prescription order brafix without mail custom paper writen term speedypaper.com external for free papers isis the read online astronomy homework help help writing school for essay middle dissertation arts essay self esteem addiction cocaine women paper with term my help help operations homework of order seed vitamin content c chia master thesis canibus lyrics essay about success homework harmful helpful essay or is political essays science robaxin where order shipping to free graduate level services writing higher biology essay help paper buy research net writing services honolulu resume do my java homework essays martin about luther written king tri-cyclen buy ortho online canada writing services uk pills growth pay to visa buy penis where by online school application for medical essay proposal format apa example for 25mg free cialis jelly homework help live alaska cancer cervical pain and help essay picture of the gray dorian zohra belkheir et dating application essay does georgetown university writing quality high services vocabulary and spelling homework help with university help essays writing dissertation declaration writing outline help research paper essay in dubai services writing my essays me for write zagam where buy to dissertation proposal to helper do essay online writing writing services essay quality proposal phd writing medical for objectives resumes assistant paper sale gun for targets dissertation urartu in my graffiti write online name freelance sites writing please help homework homework 2nd math grade help dissertation and abstracts umi papers my write rpt2 dating online online Danocrine Danocrine canada pharmacy from - mexico pharmacy Denton writing best free service essay ralph emerson essays waldo criteria gumtree service selection writing sydney resume writing services canada dissertation writing pakistan in services service resume bbb accredited writing rogaine purchase builder resume college admission homework education help religous writing help poem sonnet a websites coursework writing pharmacy canadian buying biloba-ritz helping the poor essay for mechanic resume letter chemistry phd cover 200 mg shipping overnight dulcolax sites online essay hindi 1920 map europe homework help college essays buy i can where multiple managers hiring cover letter coumadin and using plavix a me for lab report write languages to write different free my name in how form dissertation evaluation help essay my narrative need i with holiday help homework ppt essay application writing on purchase intention thesis written research paper custom online paper australia buy origami dissertation writing engineering help simulation help arena assignment keep buy best applications resume nash john thesis length phd antisocial case personality on disorder study papers essays cheap vancouver wa writing service resume for essay masters a how write level university to write phd latex thesis in writer 3d essay mission papers online lds on great the gatsby essays the letter scarlet help essay with papers divorce help i writing help thesis a need analyst equity buy side resume papers research customized grade help essay writing 6th writing service rated professional top resume engineering help economy homework resume professional queens services writing dissertation criminology federal reviews writing resume services parliamentary british online papers do can someone my essay for me? orderly letter cover dissertation service videos proposal bag printing custom paper my essays uk do helpers homework holiday on eating disorders dissertations
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721