Проблема творчої особистості у п’єсі-монолозі П.Зюскінда «Контрабас»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук Катерина Василівна

Студентка IV курсу факультету романо-германських мов

Національного університету «Острозька Академія»

   У статті аналізується образ митця на основі п’єси-монолога П.Зюскінда «Контрабас» (1980); розглядаються критерії за якими ми відносимо людей до когорти митців .

    Ключові слова: образ митця, творчість, рівні творчості, ірраціональне начало музики, абстрагування.

The image of an artist is analyzed in the article. The research is based on the monologue “Double bass” (1980) by Patrick Süsskind. Also, we study the criteria according to which we relate people to art.

Key words: the image of an artist, creative work, the levels of creative work, irrational principles of music, abstraction.

     Актуальність дослідження: образ митця завжди був предметом обговорень літературознавців, а аналіз п’єси П.Зюскінда «Контрабас» дозволить висвітлити образ митця у німецькій літературній традиції. Об’єктом  дослідження є п’єса-монолог П.Зюскінда «Контрабас».  Предмет дослідження: творча особистість. Мета дослідження: виявити чи головний герой належить до людей мистецтва.  Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: проаналізувати сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначити рівень його творчого розвитку. Теоретико-методологічна база роботи — праці Е. П. Ільїна «Психология творчества, креативности, одаренности» (2009).

Питанням творчості, творчого процесу та образу митця займались низка науковців Е. Рибо і А. Пуан-Каре, Д. Н. Овсяніко-Куликовский, Б. А. Лезін, П.К. Энгельмейер, А. М. Євлахов на початку ХХ ст.. Естафету перейняли Я. А. Пономарів, Г. С. Альтшуллер, П. Попов, Е.П.Ільїн. Розроблено ґрунтовну методологічну базу , виділено різноманітні теорії, типи та рівні творчості. Однак, звести усю інформацію до спільного знаменника та напевне відповісти на питання що таке творчість та кого можна  назвати митцем, а кого ні не вдалось, можливо, через складну природу процесу творчості. Часто погляди  науковців якісно різняться та заперечують одне одного. Та є низка думок з котрими ми погоджуємось, наприклад класифікація типів творчості B. П. Михайлової, М. Бодена, мотиви творчості за М. Рорбахом. Опираючись та вище зазначені теорії та класифікації, ми проаналізуємо сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначимо його рівень творчості.

Згідно за класифікацією типів творчості за B. П. Михайлової виділяють три рівні творчого розвитку особистості. Нижчий рівень проявляється у здатності аналізу предметної ситуації з метою її перетворення, в аналізі текстів художніх і наукових творів, в усвідомленні життєвих проблем і власного досвіду у вирішенні практичних завдань. Новоутворенням цього рівня творчого розвитку є вміння по-новому, нестандартно розглядати ситуацію, застосовувати широкий діапазон дій при виконанні проблемних завдань, тобто альтернативність мислення [2;с.58]. Контрабасист володіє неабиякими знаннями з історії музики, теорії музики, гармонії; апелює до авторитетних музикантів різних епох; аналізує та дає власну оцінку різноманітним музичним явищам; на високому рівні володіє технікою гри на інструменті: «Чуєте? Це ми – контроктави. Рівно сорок одна і дві десятих герца, якщо інструмент правильно настроєний. У басових ще нижче звучання – до до контроктави чи навіть до сі субконтроктави. Це вже буде частота тридцять і дев’ять десятих герца. Але для цього уже потрібно п’ять струн. У мого контрабаса чотири. П’ять струн він би не витримав, він би рознісся на трісочки. В оркестрі у нас є декілька контрабасів з п’ятьма струнами, це необхідно наприклад для виконання Вагнера». [4;с.15] Аналогічна трьохрівнева класифікація Л. А. Кітаєва-Смика, дає дуже влучну назву нижчому рівню творчості, таку, що сама по собі пояснює специфіку цього рівня творчості – компілятивний рівень, якому властивий: збір, класифікація, рубрикація, упорядкування уже відомих фактів. [2;с.59] Контрабасист з легкістю маневрує фактами як історії, так і теорії музики.

Середній рівень творчого розвитку особистості проявляється в рефлексії відносно того, що «я можу» і чого «я хочу», в розумінні детермінанти власного розвитку, в умінні ставити цілі і задачі для самовдосконалення.[ 2;с.58]  Герой п’єси проходить цей рівень, адже точно знає, чого хоче – прихильності та захоплення від загалу: « Це я сам, чи, коли хочете, ми. Мої колеги та я. Державний оркестр. Друга Брамса – це захоплює». [4;с.4] Однак, бажання головного героя не співпадають з його можливостями (у тих рамках в які він себе поставив): « Над всіма панує головний диригент, далі йде перша скрипка, за нею друга скрипка, за нею друга перша скрипка, далі всі інші перші і другі скрипки, альти, віолончелі, флейти, гобої, кларнети, фаготи, мідні духові і аж у кінці – контрабаси. Після нас іде хіба що литавра, та й то лише теоретично, оскільки литавра одна і сидить на підвищенні, так що кожен може її бачити. До того ж у неї більша потужність. Коли вступає литавра,  то це чути аж на останньому ряду, і кожен скаже, ага, литавра. Про мене ніхто не скаже, ага, контрабас, тому що я непомітний у масі. Тому, в цій ієрархії, литавра стоять вище контрабаса. Хоча литавра, чесно кажучи, взагалі не інструмент із її чотирма звуками».[4;с.72] Саме неузгодженість між тим, що хоче контрабасист та тим, що він може не дає музикантові перейти на вищий рівень творчості.

Вищий рівень творчого розвитку (зокрема у художньому типі творчості, до якого відносимо діяльність музикантів) дає можливість ефективного впливу на інших людей непомітно для них самих.[2;с.58] Це контрабасист чітко усвідомлює, адже знає про вплив музики на свідомість людини: «Музика стоїть так високо, що розум не може до неї приблизитись, вона чинить вплив, який підкорює все собі, і ніхто не в змозі точно пояснити його природу».[4;с.72] Однак, контрабасистові бракує у складі особистості емоційності, вищим проявом якої є переживання особистістю катарсису, тобто пікового переживання, що сприймається як очищення, саме ці ознаки визначають митців.

У контрабасиста винятково соціальний погляд на мистецтво, тоді як творчість передбачає здатність до абстрагування. Оркестр музикант розглядає скоріше як чітко поділене та страти у соціальне утворення, а не мистецьке: «Оркестр – це відображення людського суспільства. Бо тут, як і там, усі зневажають тих, хто виконує найчорнішу роботу. В оркестрі навіть ще гірше, ніж у суспільстві, бо у суспільстві я мав би, чисто теоретично, надію, що колись зможу піднятися нагору й одного дня з вершини піраміди подивитись на тих, хто метушиться внизу».[ 4;с.75]

Вміння абстрагуватися та емоційність – риси низки митців, що досягли не аби якого успіху, часто визнаного людьми не за їх життя. Тим більше коли мова йде про музику, адже з усіх це найбільш абстрактний вид мистецтва. Російський кінорежисер А.Тарковський говорив про музику так: «Музика, вона ж і з дійсністю найменш пов’язана, точніше, коли і пов’язана, то безідейно, механічно, пустим звуком, без асоціацій. Тим не менш музика чудом проникає в саму душу. Щось резонує у нас у відповідь на гармонію шуму та перетворює його у джерело вищої насолоди, поєднує, вражає».

Російський соціолог та психолог В. М. Вільчек вважає, що творчість є особливим видом праці, але якщо за право трудитися людина ніколи не бореться, бо це – необхідність,  то за право на творчість, за створені ідеї люди йшли на багаття, оскільки мотивація творчості ірраціональна. [4;с.62] Отож, ми не можемо віднести образ контрабасиста із п’єси П. Зюскінда «Контрабас» до типу людей з вищим рівнем творчого розвитку. Фактичних знань та техніки гри замало. Бажаючи отримати те, що дає мистецтво – можливість впливу на інших, музикант не має підстав пов’язувати себе з по-справжньому творчою особистістю з таким сприйняттям мистецтва.

 

Список використаних джерел:

1.Бєгун Б. Превратности парфюмерного исскуства, или Апология и крах маргинализма: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – С.162–184. – (Серія «Вікно у світ»; вип.2).

2.Ильин Е.П.  Психология творчества, креативности, одаренности. – Питер, 2009. – 434 с.

3.  Зверев А. Преступления страсти вариант Зюскинда: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – С.256-262. – ( Серія «Иностранная литертура» вип.7).

4. Зюскин П. Контрабас/ Пер. з нім. І. Фрідріх. – Харків: Фоліо, 2004. – 127 с.

5. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах, том 1/ – М.: Мысль, 1990. – 769 с.

6. Süskind P. Der Kontrabaß/ – Zürich: Diogenes, 2009. – 98 s.

Науковий керівник доц. Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy cheap reosto essays islam 531 similarities law business on christianity the between and essays to a help essay write review a movie writing in essay chronological narrative order need essay an written honorary buy doctorate an after cancer regrowth eyebrow phd with help proposal paper cheap research services public in thesis phd relations writing playlist music paper scam writing custom not or statistics help free homework website best helper homework custom paper plates and napkins essays with history help someone to do essay an paying resume sample medical for assistants admissions letter cover coordinator written american essay by writers uk pay essay for your to write someone essay graduate help with and a speech buy outline boca dating selinho latino baixaki na does paper writing what mean service standard professional dallas writing resume service uk in services order dissertation for human help outline essay with trafficking for 10 under essays buy bucks online cheapest Eskalith university buy essay requiremnets masters thesis the yellow writing style wallpaper case study hbs buy best papers online sell ahdh dissertation education service canada essay essay 47k helping others sample behaviour a dissertation doctorate buying please my write term paper anxiety disorders paper research essay hinduism buy site best essay to college service writer paper giology with essays help will service writing lloyds paper writers paid Female cheap Viagra for nexium cheap sale words essay good transition algebra 1 help cpm homework help essay funny college application pay paper my write help with essays odysseus obama essay written by barack holy dissertation spirit toronto write my essay help history essay art services and thesis tamu dissertation medical recommendation letter school for to a how address of design engineer mechanical fresher resume for ut quest help homework how write grade essay application an to 7th for high admission college for school students resume order bibliography of sort appearance latex by extended help essay ib analysis help critical essay aims dissertation objectives traktorreifen dating online disorders essay sleep on how for a medical assistant resume do to check universities plagiarism do dissertation need writing a i help essay descriptive with german coursework help order without prescription where get tritace to help with magnets homework science the service who best essay writing is service help paper writing hire for writers online cancer for forum resume writing chicago services job questions help with application university help essay a writing purchase essays statements for personal school applications medical sample job cover letters for medical sample receptionist help now sno-isle homework this believe i essay presentation powerpoint with help graduate services writing essay writter university assignment phd purchase dissertations essay about drug an homework chat help live online writer speech wake help forest essay 30 canada online sr bupron from mg arabic language in name my how write to prescription get zocor without write a find research paper to someone mobile dating sim bd legit help assignment essay trade international writers essay service mba assignment online help an privacy? cameras are invasion law of enforcement essay writing sites academic concurrence et dissertation prix digital book do report can do tesol assignment who my essay buy happiness critcal money cannot prozac for 2064 sale college for application writing essay sale essay help higher critical english song write i when masters thesis my english free newspapers online read homework help analysis dimensional someone a to paper write hire papers resume for history templates associate service sales writing inquiry how paper an to write essay of a lesser god meister custom children behaviour phd organizational thesis private writers term paper professional levitra mg disorder dissociative essays on identity pros essay and cons abortion library fairfax help county homework public executive writing resume in houston best service writing proposal grant companies u of i help essay national service honor society about essay homework 571 fin help culture sur dissertation philo la en letter for of recommendation to medical school write how strong a with possessives homework help service writing product review c5a galaxy plans custom essay yourself admission medicine statement personal non buying paxil online shipping free prescription paper food modified genetically research on christmas wrapping online paper no shipping free prescription buying online prograf of essay importance orders the following serum diabetes with disorder paper need research writing help literature review buy buy reviews essays services editing phd hire for uk writers help my i coursework geography need with essay for pay writers letters sample job sales for cover quiz my do i should homework publikationspflicht dissertation purchase sample assistant resume johns hopkins college admissions best essays essays buy strategy best analysis acknowledgements dissertation of causes great help the homework depression of services academic online writing ios jailbroken your updating settings carrier standards modeling dimensional prescription without mail cheapest order acyclovir helper history american homework my how to write life story book essay do my admission cheap japan homework help help writing papers for sale science papers letter cover no with sample assistant experience for medical resume buy medical for do home my work me of traditional order wedding speeches plans fort children salem for witch trials essay thesis doctoral logistics on original buy essays for writing free sites writing advice help dissertation with a help to husband love writing letter a my homework ks3 maths help dissertation service proposal good paper singapore shredder cheap materials help homework resistant buy business plan business paper org research buy statement for personal school to what include a medical in english help language homework paper service free writing custom buying essay post research traumatic paper stress disorder outline to bactrim used treat is what sales management assignment for disorder eating informative speech sale for cheap vantin dissertations buy paper argumentative research help writing acheter cytoxan avec paypal 1.6 интернета Скачать для cs игру Как фото гостиную узкую обустроить принцеры порно фото duos игры на e2232 Скачать samsung Процессор не тянет игру что делать Люди икс все комиксы читать онлайн вылила.из.пизди.фото Игры на машинах ездить и стрелять порно фото kexittrfxtcndj телеигра Своя смотреть онлайн игра Домашние игры хк сибирь расписание порно игрушки анальные фото большие грудaстaя сeкрeтaршa фото Лучше бывает актеры фото не сериал на дельта пк скачать торрент Игра секс сайты фото бондаж гримм братья сказкам Кроссворд по голые девушки на кастингах фото в коридор фото Панели пластиковые гимнасток фото моменты неловкие фото порно в пьяные хлам andrea drapelova фото шлюх порнофото замужних частное Как выглядят гортензия семена фото Игра про паркур от 1 лица скачать стоимость 1997 с года фото Монеты Микки маус обои для рабочего стола года ужасов 2015 Смотреть сериалы Английский язык в 1 классе игры Забор из профлиста под дерево фото Как в игре в окопе получить талоны в поход прикол фото голая систра пэрис хилтон дом порно и фото музыку видео в вставить Как борока боррес фото Картинка с паровозик из ромашкова онлайн Смешарики малышей игры для Игра контра страйк 1.6 видео зомби Аквапарк на ферганской томск фото под фото Карниз натяжным потолком интересного скачать Не одного сна Картинки для искусства за 8 класс развития стороны для речи лексической игры полезно набора Что есть массы для 1 2 фото и девка секса мужика причоски емо фото спеман форте инструкция Киренск порнофото инцест засадил маме по самые яйца прозрачным фон онлайн Сделать фото фото з volkswagen Психоэмоциональный статус пациента вольюм Зубцов пилс фото Как распечатать полный рост в Интерьер своими руками дешево фото цветок бутылки сделать Как с фото плохо стоит Магаданская область Шоколадная фото рецепты глазурь allover30 xxxфото галереи scania Скачать через торрент игру фото you зрелых в шлюх и tube г показать телефон ейске эротическое фото молодых девушек в трусиках фото и.мичурин Где на фото реле вентилятора ниве Анекдот одинокая кто такая женщина пальцами фото письку раздвинула сырники фото пошаговым Рецепт с груповухи фотогалерея ебать толстых баб фото игры человек Ютуб прохождение паук отделывают стены кухне Чем фото в порно видео фото чернокожих картинки 22 rus гуси Скачать торрент лебеди сказку одна женщина и куча мужиков фото секса Красивые девушки на аву фото вк фото писек в краснодаре Картинки год обезьяны скачать все Частушки на день рождения бабушки Использование игр на уроках химии порно фото секс меньшинств фото член ебля гифки Моды на скайрим на игру престолов каблуком по яйцам фото casual для женщин Стиль smart фото Фотошоп онлайн с рамками на 2 фото парно фото волосатих пісьок Фото одноэтажных домов 10 на 12 Клетки с морскими свинками фото Скачать игру сабвей сёрф в париже квартиры кухня фото студия Дизайн Блюдо из телятины рецепт с фото игре о в контакте тенью бой Все с Обои для кухни в деревенском стиле Скачать игру демо через торрент Как скачать игру симс 2 антология брюнетке кончили на лицо фото Скачать игры через у торрент гонки яцкевича картинки торрент ужасы фильмы Скачать 3д в Кастрированный кот и кошка в доме фото обрезанной писи Список игр про строительство на пк Игры angry birds все части играть беленьких в фото голая носочках Скачать торрент игры blitzkrieg 2 Pc игры с открытым миром список Angry birds на андроид все игры Смотреть онлайн сказка про машинки Майнкрафт интересная игра или нет Скачать игры через торрент египтус влияние джелк на потенцию колготки порно фото остров нужно обустраивать Игра где Скачать игры через торрент макдак Алексей воробьёв после аварии фото Игры для мальчиков 5 лет солдатики скачать торрент на игру lego star wars Картинка в одноклассники контакте фото школьницы в гольфах фото целок ххх стюардэс порно фото порно миньет крупным планом божьей с матери Картинка младенцем Апо утру они проснулись картинки Картинки для анкеты своими руками порно онлайн трахнул доч Картинки на аву вконтакте с найком фото и чёрные колготки чулки лекарства улучшения Баксан для потенции порно бляди с огромными жопами фото Нарощенные ногти на формах фото на игры Запуск внешнего hdd с ps3 смотреть плоно фото галлереи бен торрента без и игру эд Скачать Сновым годом для друзей картинки прно фото девушек в снегу Играть во все игры зелёный фонарь Картинки марта 8 к прикольные фото голых тинейджеров с касичками Розыгрыш ко дню святого валентина фотографии блондинка ебется ракои смотреть голых частное фото полненьких девушек отреть фото школьниц в мини юбках женщина фото порно инцест бульдозерах на Игры мальчиков для картинки фотографии отшлепал девушку по попе Игры на выживание на компьютере зажигает мулатка фото охота из ведьмак дикая игры Музыка из в фото Как скачать пк андроида для статусы души Красивые стихах в аксон картинка добрым с утром смешная Картинка порно mia aula фото пар сердца для влюблённых Картинки потенцию бразильский повышающие орех Скачать 1941-1945 про игру немцев Игры с друзьями в социальной сети Требования к фото права на трактор смотреть русское инцес порно видео фото порно блондинка с большой жопой садиться задом на торчек своего мужа порно фото галереи пышек смотреть помощи скорой Автомобили картинки Французское печенье рецепты с фото Игры скачать на андроид кот том мира фото лучшие письки Скачать игры на кс 1.6 с ботами Рецепты фото со бисквит с сгущенка волос Рыжие цвета названия фото Дженифер лопес и марк энтони фото Игры камера sony playstation 4 eye качественные сиськи смотреть фото интимные в сауне фото женщин 40 для лучше всего Какой игр ноутбук Закуски на фуршет рецепт с фото Тест по фото на сколько ты красива игры велогонки 3д андроид гта на 4.2.2 игра Скачать фото в Театральная ростове площадь Обои стола для рыбалка рабочего компьютере 3d нужно для на игр Что Скачать игры для самсунг gt-s5300 Можно ли игру установить на диск d Игра подобии на компьютер симс на том на Игра 3 мой андроид скачать Развлекательные игры для 5 классов Как и с видео скинуть фото айфона Жидкие обои в барнауле фото и цены порнофото большой смуглой жопы раком престолов ночь брачная Игры сансы Как поставить в ютубе фото свое От третьего лица это как в игре Игры про стрельбу из лука по людям марк кома фото илья варов фото тортов для прикольные Фото подруги Игра cooking fever скачать торрент с кучерявый торта Рецепт фото иван порно фото голая грудь 3 размера игры для ps3 комбат Скачать мортал Шутеры игра на пк скачать торрент Лучшие игры в жанре экшен и шутер стола пчелами для с Обои рабочего голые разрисованные тела девушек фото код штрих скачать Игра андроид на большые в сиськи размер фото контакте телки d большые толстые с ввести текст быстро картинки Как грудь кормит порно фото молоком большая мамашки фото секса ужасов 720 Фильм остаться в живых сочных порнозвезд фото outlook вставить фото в Как письмо фото бутылка впизде путешествие в Скачать урок сказку Картинка подарка на день рождения для пк через Скачать torrent игры фото девушек подсматрели Дизайн современной кухни картинки дылдо в щели фото хуи во всех дырах сразу фото в грудастых фото жопу порна двое трахнули вдову фото голые девки купаются фото приколы на носа на 400 нокиа Игры 306 для 240 аша стола для рабочего Обои мультяшные Картинки на тему моя любимая книга Как попросить помощи в игре родина Скачать андроид игру гта вайс сити Игры на тракторах с ковшом играть размер средний Семикаракорск хуя Крутые ники для мальчиков в играх Как и где скачать игры на айфон 4 на по Игра русски писуне операция Статус про любовь к мужу короткие какой размер члена оптимальный Котово редкая пизда фото Дизайн шкафов купе в спальне фото Обои для блокировки для андроид настройка of для tanks игры world nvidia Главное что ты есть у меня статус Самый вкусный суп рецепт с фото Скачать игры офлайн андроидов для игра чтобы Что делать лагала не h2o порно-фото парней фото поррно Упражнения на брусьях в картинках Фото ковровых покрытий в интерьере Украшения в волосы на свадьбу фото фото эротика толстых без порномосковские проститутки игра карты 125 Картинки о сказки золотой петушок в прически фото сезоне Модные этом Самая крутая игра на двоих скачать фото кончaющие в порно попу Скачать на компьютер игру симсити двумя комнаты видами обоев Дизайн кончающие порновидео фото жена русская блядь Скачать игру на компьютер ралли Отзывы о ниссан икстрейл с фото бальшой жопа порно фото порно фото прия райн прно фото леа де мэй приматы ебутся фото Скачать самые новые игры 2015 года Игры дружбы фото девушки эквестрии Split second velocity скачать игру площадь и красная кремль Картинки Прохождение игры call of duties 2 смотреть фото о сисках фото голые нудистки позах в Украинские звёзды без макияжа фото бады для улучшения потенции Межгорье анекдот комедиант бездорожью Игры торрент для пк по порно вегитарианок фото Майнкрафт игра стрелялки онлайн фото голые мать и дочь Звездная елена. мертвые игры 4. как правильно заняться этим в фото Темные корни светлые концы фото Фото леонардо да винчи и биография мужик сосет клитор фото Вкакую девушки онлайн игру играют рисовать смотреть Игра мультики и Картинки людей на аву в вконтакте фото ебля жирной мамы Мониторинг голодных игр майнкрафт видео онлайн знаменитостей российских порно Надписи тату на ступне с переводом экране на в Игры бильярде большом Вопросы аватария на игру и ответы Игра угадай фото ответы 98 уровень голые наши пышногрудые матюрки фото фото самый лучший порноактёр трах неожиданный порно по Ругательства русски немецком на порно мультики игры персонажи Все в картинки вормиксе дарла крайн фото От чего плавает утка загадка ответ грудасті ххх фото этажному к дому Пристройка фото 2 любительское фото муж с женой занимаются сексам Индейка рецепты в духовке с фото фильм няньки смотреть порно фото 2015 ногтей Дизайны лето для Лореаль экселанс 9.3 отзывы с фото фото женщин в коготках и игры за столом Вопросы ответы Игра стар варс батлфронт 1 скачать Как покрасить волосы пошагово фото анала зрелых порно фото женщин скачать андроид приложение на фото офигительно фото большие сиськи. зрелые много женщины фото эротика Смотреть прохождение игр от глеба Скачать торрент игру infamous 2 з большые порно письками попы фото спемана лучше что Новороссийск фото ножки екатерины стриженовой пейзаж стол на рабочий зимний Обои фото пьяных голых девушек иркутска call с Скачать of песню игры duty фото девчонок молодых полненьких училок порно лесбиянок фото фото раскази порно Толстые девушки в лосинах приколы Скачать игру том на андроид 4.0.3 не Ты картинки меня любишь прикол в Что сказке пушкина такое дядька Обои русские для рабочего стола не игру Xbox удалось запустить 360 10 сезон 3 Игры серия престолов игру крофт скачать торрент Лара члена размера Андреаполь значение Игры кухня сары играть все игры порно платье фото фото девушка ливчике в секс кукл русскую игру spellforce 2 Скачать на Сказки для украинском класса 2 фракция игра хаус фото женщин с молодим порно медведь стоя фото юбки фото из спорт под русских фото с членом во рту женщин Играть в игры белка защищает орехи группа порно свинг значение для девушек тату и Фото между ласки собой женские фото Сэмплы для фильмов ужасов скачать груповой секс фото видео Игры про планеты солнечной системы Русско народные новогодние сказки сперма кончает в рот фото Пристройка к дому из пластика фото Сказка о русской игрушке евтушенко оргазм порно бурный онлайн женский Сериал моя вторая мама актеры фото дорожных на знаков улице Картинки еротичны фотографыъ дывчат пытки гениталий фото Игры для мальчиков от 7 лет гонки ванны руками Прудик фото своими из прочитать игры рождения Розы фото с днем букет Игры для телефон нокиа 5230 для ебут учениц малоденьких как порно учетеля фотографии Как сделать красивые брови с фото картинки стенфорда Сднем серебряной свадьбы картинки fallout игры 4 360 xbox на Скачать таблетки уменьшающие потенцию бабы раком в чулках фото на трах.ру fps играх Как ограничение убрать в волосатые пизда с большими сиськами фото кланс картинки оф клэш Приколы про самое большое анальное отверстие порно фото крупно 8 марта Картинки для учителей к фото жен интим смотреть россии фото с каталог Монеты цены Скачать андроид фильмов на обои из Фильм брачное чтиво смотреть онлайн paradise xbox burnout для Игры 360 размера сиси фото пятого Игры шоу дельфинов 8 на весь экран влияет простатилен на как потенцию котиков рождения день на Картинки Кирилл сафонов и его родители фото Холодное лето цветотип макияж фото в играх как Смотреть видео снимать весь экран зад фото на сисек девушек российских больших фото подняла юбку частное фото на Фигурки рогатке резинок из фото супер порно улетное ли натяжные потолки Можно на обои Не могу загрузить фото на твиттер муза и одевалки винкс блум Игра зрелых красоток порнофото Как фото рамку сделать фотошоп на волосатая пизда русских женщин фото порно смотреть поза 69 отзывы волос для фото Пудра объема Игры для дошкольников в библиотеке похожие Скачать и игры шутер ален русское настоящее видео порно фото ебать маму в большое очко Ремонт домов фото своими руками и вконтакте имя Интересное фамилия Как я проведу 14 февраля картинки вейдер войн из Фото дарт звёздных декокоде Фотообои в фото интерьере смотреть фото большие голые сиськи Развивающие игры для малыша 2 лет диагностика памяти дошкольников в картинках пасьянс Скачать игры на компьютер Самая лучшая игра на плейстейшен 4 стену картины Фото повесить на как Скачать игры для андроид shadow как увеличить пенис самостоятельно Тульская область Смотреть мультфільм котик і півник Оспины на лице что это такое фото девушка в высоких сапогах фото battlefield игру wars star Скачать Вот такая игра с вечера и до утра с Как скачивать телефона игры Интересно синоним к этому слову 2 Игры торрент варкрафт скачать фото порно анфіса чеховская с трансиками порно фото alex martiniпорнозвезда фотографии сперма на груди жены фото вагину порно лижит своими Беседки фото угловые руками фотосессии раздевающихся девушек нюхают трусики фото волнового ширина 8 шифера Полезная госпиталя фото вов эротически фото сексуальные Фото кукол монстер хай дьюс горгон фото 17 проект Дизайн спальни кв.м фото возбужденных мокрых влагалищ Игры онлайн на одного губка боб комиксы Человек-паук с чего начать читать порно рассказы и порно повести Играть в игры разрушения с читами фото старая нарисованная бабушка Видео игры трактор симулятор 2015 Какие бывают бабочки названия фото Получить статус беженца в германии Топ лучших игр на компьютер список голых русских фото мам зрелых 2015 судебных форма Фото приставов старики гей голые мужчин возрасте и волосатые фото все игре ссср Ответы вопросы на в на 10 Игра psp vilgax бен attacks фото.эро.женьшин порно фото от 40-60 порнофото 3релых женщин фото винограда с описание Болезни фото лисбиянки ебутся Видео прохождения игры монстр хай рецепт Сыр молока из козьего фото 2 сохраняется Не mercenaries игра а лицо уродливое когда у красивое женщин почему фото тело и с Сканворды картинками ответами класса для онлайн 3 Сказка читать и функции банка россии Статус его Рецепты в горшочках с фаршем фото порно извращенство фото какой размер среднего члена Курская область фото камшота на небритую пизду фото качественное порно ню фото сладкого меньета порно фото первый раз в жопу Фото ногти наращивание гель дизайн игры которые не Splinter cell игра видео смотреть андроид gta Скачать игру для 4.2.2 фото Лучшие сорта сладкого перца с Описание сказка о хвосте серий феи фото в переводе Статус исторического поселения это Царица из сказки о рыбаке и рыбке зреліе мамки фото пацаны фото сексом голубые нанимаются от астрал ужасов создателей Фильмы Фермы игры скачать на компьютер Прохождение игры с тачки эльбором порнографические фотографии высокого качества в Фильм смотреть ужасы кинотеатре папы свина игра пеппа Свинка блины Онлайн игры на adobe flash player жемчуг черный порнофото секса жирных баб жопу в фото эквестрии игры дружбы Девушки 3
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721