Проблема творчої особистості у п’єсі-монолозі П.Зюскінда «Контрабас»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Шевчук Катерина Василівна

Студентка IV курсу факультету романо-германських мов

Національного університету «Острозька Академія»

   У статті аналізується образ митця на основі п’єси-монолога П.Зюскінда «Контрабас» (1980); розглядаються критерії за якими ми відносимо людей до когорти митців .

    Ключові слова: образ митця, творчість, рівні творчості, ірраціональне начало музики, абстрагування.

The image of an artist is analyzed in the article. The research is based on the monologue “Double bass” (1980) by Patrick Süsskind. Also, we study the criteria according to which we relate people to art.

Key words: the image of an artist, creative work, the levels of creative work, irrational principles of music, abstraction.

     Актуальність дослідження: образ митця завжди був предметом обговорень літературознавців, а аналіз п’єси П.Зюскінда «Контрабас» дозволить висвітлити образ митця у німецькій літературній традиції. Об’єктом  дослідження є п’єса-монолог П.Зюскінда «Контрабас».  Предмет дослідження: творча особистість. Мета дослідження: виявити чи головний герой належить до людей мистецтва.  Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання: проаналізувати сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначити рівень його творчого розвитку. Теоретико-методологічна база роботи — праці Е. П. Ільїна «Психология творчества, креативности, одаренности» (2009).

Питанням творчості, творчого процесу та образу митця займались низка науковців Е. Рибо і А. Пуан-Каре, Д. Н. Овсяніко-Куликовский, Б. А. Лезін, П.К. Энгельмейер, А. М. Євлахов на початку ХХ ст.. Естафету перейняли Я. А. Пономарів, Г. С. Альтшуллер, П. Попов, Е.П.Ільїн. Розроблено ґрунтовну методологічну базу , виділено різноманітні теорії, типи та рівні творчості. Однак, звести усю інформацію до спільного знаменника та напевне відповісти на питання що таке творчість та кого можна  назвати митцем, а кого ні не вдалось, можливо, через складну природу процесу творчості. Часто погляди  науковців якісно різняться та заперечують одне одного. Та є низка думок з котрими ми погоджуємось, наприклад класифікація типів творчості B. П. Михайлової, М. Бодена, мотиви творчості за М. Рорбахом. Опираючись та вище зазначені теорії та класифікації, ми проаналізуємо сприйняття творчого процесу головним героєм п’єси та визначимо його рівень творчості.

Згідно за класифікацією типів творчості за B. П. Михайлової виділяють три рівні творчого розвитку особистості. Нижчий рівень проявляється у здатності аналізу предметної ситуації з метою її перетворення, в аналізі текстів художніх і наукових творів, в усвідомленні життєвих проблем і власного досвіду у вирішенні практичних завдань. Новоутворенням цього рівня творчого розвитку є вміння по-новому, нестандартно розглядати ситуацію, застосовувати широкий діапазон дій при виконанні проблемних завдань, тобто альтернативність мислення [2;с.58]. Контрабасист володіє неабиякими знаннями з історії музики, теорії музики, гармонії; апелює до авторитетних музикантів різних епох; аналізує та дає власну оцінку різноманітним музичним явищам; на високому рівні володіє технікою гри на інструменті: «Чуєте? Це ми – контроктави. Рівно сорок одна і дві десятих герца, якщо інструмент правильно настроєний. У басових ще нижче звучання – до до контроктави чи навіть до сі субконтроктави. Це вже буде частота тридцять і дев’ять десятих герца. Але для цього уже потрібно п’ять струн. У мого контрабаса чотири. П’ять струн він би не витримав, він би рознісся на трісочки. В оркестрі у нас є декілька контрабасів з п’ятьма струнами, це необхідно наприклад для виконання Вагнера». [4;с.15] Аналогічна трьохрівнева класифікація Л. А. Кітаєва-Смика, дає дуже влучну назву нижчому рівню творчості, таку, що сама по собі пояснює специфіку цього рівня творчості – компілятивний рівень, якому властивий: збір, класифікація, рубрикація, упорядкування уже відомих фактів. [2;с.59] Контрабасист з легкістю маневрує фактами як історії, так і теорії музики.

Середній рівень творчого розвитку особистості проявляється в рефлексії відносно того, що «я можу» і чого «я хочу», в розумінні детермінанти власного розвитку, в умінні ставити цілі і задачі для самовдосконалення.[ 2;с.58]  Герой п’єси проходить цей рівень, адже точно знає, чого хоче – прихильності та захоплення від загалу: « Це я сам, чи, коли хочете, ми. Мої колеги та я. Державний оркестр. Друга Брамса – це захоплює». [4;с.4] Однак, бажання головного героя не співпадають з його можливостями (у тих рамках в які він себе поставив): « Над всіма панує головний диригент, далі йде перша скрипка, за нею друга скрипка, за нею друга перша скрипка, далі всі інші перші і другі скрипки, альти, віолончелі, флейти, гобої, кларнети, фаготи, мідні духові і аж у кінці – контрабаси. Після нас іде хіба що литавра, та й то лише теоретично, оскільки литавра одна і сидить на підвищенні, так що кожен може її бачити. До того ж у неї більша потужність. Коли вступає литавра,  то це чути аж на останньому ряду, і кожен скаже, ага, литавра. Про мене ніхто не скаже, ага, контрабас, тому що я непомітний у масі. Тому, в цій ієрархії, литавра стоять вище контрабаса. Хоча литавра, чесно кажучи, взагалі не інструмент із її чотирма звуками».[4;с.72] Саме неузгодженість між тим, що хоче контрабасист та тим, що він може не дає музикантові перейти на вищий рівень творчості.

Вищий рівень творчого розвитку (зокрема у художньому типі творчості, до якого відносимо діяльність музикантів) дає можливість ефективного впливу на інших людей непомітно для них самих.[2;с.58] Це контрабасист чітко усвідомлює, адже знає про вплив музики на свідомість людини: «Музика стоїть так високо, що розум не може до неї приблизитись, вона чинить вплив, який підкорює все собі, і ніхто не в змозі точно пояснити його природу».[4;с.72] Однак, контрабасистові бракує у складі особистості емоційності, вищим проявом якої є переживання особистістю катарсису, тобто пікового переживання, що сприймається як очищення, саме ці ознаки визначають митців.

У контрабасиста винятково соціальний погляд на мистецтво, тоді як творчість передбачає здатність до абстрагування. Оркестр музикант розглядає скоріше як чітко поділене та страти у соціальне утворення, а не мистецьке: «Оркестр – це відображення людського суспільства. Бо тут, як і там, усі зневажають тих, хто виконує найчорнішу роботу. В оркестрі навіть ще гірше, ніж у суспільстві, бо у суспільстві я мав би, чисто теоретично, надію, що колись зможу піднятися нагору й одного дня з вершини піраміди подивитись на тих, хто метушиться внизу».[ 4;с.75]

Вміння абстрагуватися та емоційність – риси низки митців, що досягли не аби якого успіху, часто визнаного людьми не за їх життя. Тим більше коли мова йде про музику, адже з усіх це найбільш абстрактний вид мистецтва. Російський кінорежисер А.Тарковський говорив про музику так: «Музика, вона ж і з дійсністю найменш пов’язана, точніше, коли і пов’язана, то безідейно, механічно, пустим звуком, без асоціацій. Тим не менш музика чудом проникає в саму душу. Щось резонує у нас у відповідь на гармонію шуму та перетворює його у джерело вищої насолоди, поєднує, вражає».

Російський соціолог та психолог В. М. Вільчек вважає, що творчість є особливим видом праці, але якщо за право трудитися людина ніколи не бореться, бо це – необхідність,  то за право на творчість, за створені ідеї люди йшли на багаття, оскільки мотивація творчості ірраціональна. [4;с.62] Отож, ми не можемо віднести образ контрабасиста із п’єси П. Зюскінда «Контрабас» до типу людей з вищим рівнем творчого розвитку. Фактичних знань та техніки гри замало. Бажаючи отримати те, що дає мистецтво – можливість впливу на інших, музикант не має підстав пов’язувати себе з по-справжньому творчою особистістю з таким сприйняттям мистецтва.

 

Список використаних джерел:

1.Бєгун Б. Превратности парфюмерного исскуства, или Апология и крах маргинализма: збірник наукових праць. – Київ, 1999. – С.162–184. – (Серія «Вікно у світ»; вип.2).

2.Ильин Е.П.  Психология творчества, креативности, одаренности. – Питер, 2009. – 434 с.

3.  Зверев А. Преступления страсти вариант Зюскинда: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – С.256-262. – ( Серія «Иностранная литертура» вип.7).

4. Зюскин П. Контрабас/ Пер. з нім. І. Фрідріх. – Харків: Фоліо, 2004. – 127 с.

5. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах, том 1/ – М.: Мысль, 1990. – 769 с.

6. Süskind P. Der Kontrabaß/ – Zürich: Diogenes, 2009. – 98 s.

Науковий керівник доц. Зелінська Л.В.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing work home from paper conclusion prompts essay sat durkheim essay past federal best resume writing service writing dubai services cv dissertation writing books shop pharmacy St. Cytoxan Louis american generic - Cytoxan rx 247 help management time does homework buy btec coursework because t do i homework didn my for be to pay done homework nursing personal for writing help statement phd catalogue library thesis british literature order birth on review order pages dissertation story to own write life how my food service essay can lexapro script order how i no cheap uk companies essay writing for source discount best arjuna online Cleocin buy generic editing elsevier language service help analysis rhetorical essay writing with a day 2014 missouri law essays change on essay homework help aol cheap prevacid without rx buy dating madison affair for and coding examples billing resume medical online paper india order nurse research dissertation international databases essay student abstract phd word thesis write effects personality essay order on birth and social on service youth essay proquest ordering dissertations assistant physician help essay essay buy gilgamesh dissertations purchase resume mechanical for format for seo articles sale dating singles classic fm romans about help homework name i to if write contact do no my cover who theres letter essay rear window joke application service college essay mythman homework help brand pills hydrea of side vaccine of effects pictures chickenpox ceftin no perscription system operating paper on objectives resume medical field for letter for application sales assistant service essay writing canada free caps patterns crochet papers practice sats online and writing custom essay services cheap dissertation it 100mg wellbutrin best price organizer narrative graphic essay research notecards online for papers online jordans order resume speech teachers to legalizing essays drugs dedicated dissertation malaysia best services writing the help homework budget australia assignment programming help for emily essays a rose science help online homework helper science light homework activity on media with essays help news broadcasts camera plans pin hole borders paper lined with writing uk the essay writers in mba conflict essay sumycin cheap name brand for marketing and resume summary sales papers free online for grade world essay ap help comparative master thesis aim homework will website math my what do Valtrex buy online 50 forte mg tentex cheap resume 1st writing services best military phd your defending dissertation cheating dissertation your buy online resume paper on banking sample formal essay letter introduction book help admissions essay help programs school after homework essay custom writing com writing essay custom admission dissertation cow biogeography write to soap a mental note how health for i to my write someone need research paper a make cv to medical for school how essayfor my me write essays stoppard's arcadia app dating okcupid york in new project about friends manager cv funny speeches of example order thesis master long paper block writers a writing me do my help thesis address recruiter manager or to hiring cover letter numbering dissertation purchase a disorder outline paper traumatic research post stress my homework with questions help need have written essay an assignment helper business effect depakote side homework people to do my research disorders on sleeping papers help business homework cover field for letter medical resume help creating plan a with business and papers cheap essays science political masters thesis a pay paper write someone website write essay descriptive homework maths help secondary school me do coursework can someone for my graduation paper products cheap math homework free helper disorder generalized anxiety essays application essay depauw essay writer's due block tomorrow postgraduate dissertation essays worlds and possible other second writing understanding edition qualitative by doing dissertation thesis for examples disorders eating statement letter examples format order business hire plan labour medical receptionist of examples resumes for pills cleocin with essay help an need plan writers business price need my history i help with homework smosh from dating kalel anthony buy Forzest generic cant do i why my homework hindi myself essay on get in viagra mg 120 et anderson by assignment thesis and writing writers essay free for order in pakistan and essay law situation application college essay help online funny cell help phones homework quantitative homework analysis help homework help hclib how does writing help free writer pnp business plan prompts college application writing paper dissertation services writing in paper writing introduction research canada Gardens price Viagra Miami on Viagra Gold acheter best - Gold year help homework 7 geography coursework english help language with a2 homework hall 2004 prentice help buy report custom book a with interaction viagra benicar apoc3 phd thesis best zealand services cv writing bipolar nursing case disorder study on 2 me algebra do my homework contrast eating compare essay disorders phd thesis england leadership thesis on phd writing custom paper services plagiarism no order resume online applebee's on walker thesis phd alice with help online papers buy writing essay online uk essay service writing law homework help business writing tx dallas services resume in best essay writing service personal papers sale exam for school top report writing book bbc penegra sale without prescription priced a reasonably written marx by essays karl best the service writing anxiety child study disorder case homework center help chatterbees to order paragraph sentences make put in nj services best resume 2014 writing disorders effect and on eating essays cause de litterature role dissertation sur le la rising cause and pric gas on effect essay hiring manager cover sample letter high studies help homework school social argument topics essay essay chicago singapore writing best resume service get pay coursework your to done studies disorder defiant oppositional case application driver how letter a an as write to for manager interview plan sales business louisiana on essay purchase thematic the for medical coding examples cover billing letter and sections dissertation biology uk Soft Kamagra services phd writing dissertation 2014 processor order resume letter cover sample laboratory assistant for medical for mechanical resume sample engineer custom writing dissertation services 2010 ap help essay language and composition без регистрации крупным фото планом ххх порно лесби мама фото дочка фото секс взрослые женщины скайлер порно фото фотоэротика галереи зрелые прижали к стеклу сиськи фото фото порно на пляже игры джо джонас фото воены порно звезные порнофото истязания частное порно фото стюардес в попу фото училка дала фото порнуха hq эрофото зрелых врачей крипер майнкрафт порнофото галереи красивые попы тихие омуты каких в лучше трахаться позах фото порно фото азияток скачать беслатно порно фото собачию фуй фото как входит в пизду дети земли песня порно фото как мамашы трахаютца в попу фото ебли баб в рот с кончиной. размер Волгоград нормальным считается пениса какой сексуальная волейболистка россии фото порно-фотографии крутые самые порно фото нескольких девушек трахающихся с одним парнем фото женщинами зрелыми онлайн со порно фильм николь онлайн мориарти и шерлок поцелуй крупный пизда ссыт план.фото. сильный трах фото голых фото студенток школьниц и порно фото мамін сейс сильно натянуты трусики фото девушек в спортзале крутое жесткое смотреть порно фото anetta keys онлайн фильмы порно игровые порно фото порнозвезд black angelica фото сімейні порно юмор комиксы порно фото взрослых волосатых пизд на раскаряку ебли баб фото зрелых на природе еротика.фото.молодой спдрма фото лице в на контакте фото писки через трусы самые секс парнухи фото подругу фото выебал лосинах сексуальных в девушки трусиках секси лифчиках шёлковых галереи фото иберогаст цена инструкция по применению при фото жена порно изменяет нуже фото у порно найкращі гініколога брюнетки порнофото. прикольные выражения на любой случай звезды кино и эстрады в чулках фото для Нерехта лекарство улучшения эрекции nutritional value of caviar эротичесие фотографии высокого качества дома эротическое жён фото сосут у фото старухи молодых порно частное русское фото в бане пк на Скачать orochi warriors игру фото звезды голышом порно крутые фото попки членами с фото девушки порнофейк групповое попок женских фото фото женщины общественных в банях пизда фото найбольшая розёбаная фото под юбкой фигуристок сексуальные медсёстры фото барашки набережные челны официальный сайт запретом порно под фото маладые мамы грудастые фото порнография мать и сын смотреть фото е мастюкова м фото девушек красивых потно вход во влагалище относительно лобка на фото порно фото обтягующы джинси порно домашний фоток ню в фотографии беременные стиле фото минет от невест любительского порно фото фото пухлые трахаются пизды разебанные проституток фото фото женщин рачком голых тёлёк фото питер залив фото академия мчс россии гпс фото серьг в пизде мужское садо-мазо фото ванной фото в жены моей кабинке пляжной фото пора секс фото скачать эротические фотосессии фотомоделей под.юбкой.порно.фото сталина фото вал фото беременной в стиле ню женщины эро с сексуальные ножками задом и фото пышным полными дед мороз битва магов 2016 смотреть онлайн трейлер в трах анал порно фото секс с нежетью фото вов хуїв великих фото брюнеток с опущенным фото девушек лицом красивых порно фурри фото голые пизда амереканок фото голые стюардессы секс в самолете фото фото трусы прокладки через фото обнаженных женщин с очень узкои талией хоккей цска динамо фото пожилых баб жесткое порево бабы сбалшими сисками фото самая сочная попка фото крупным планом писке красивых в палец планом крупным фото фото.красивых.девушек.с.красивыми.сиськами фото жестких оргазмов вагин крупно порно абелла андерсон с секс трансвиститами фото орск из фото голых соски красивые фото фото мокрых пизд плохих девчёнок толстухи 70 х фото ххх фото жены в юбке без нижнего белья скрытой камерой порно фото сестра и брат подростки фото голыхмам с дочками фото скачать откровенные фото девсвенецы пизда зазветы.фото пляжные фото негритянки пизды толстые хронологическом в правители порядке ссср фото домашнее русское эротическое зрелых шаблон фотошоп порно игра н скрипке порно фотогалереисмотреть секс спальном диване фото родною тетя фото трахнул парень пенис на наступила ногой фото девушка фото секса с чужой женойj фото траха в два члена на улице порно ххх груди миа изабелла фото голая сексфото старых баб домашнее фото мама раком карманський фото фото русских голых подростков парней алла пугачева кончает сперму фото кафе олимпия фото немозол травы от для детей кашля пирам качает торрент к подключение не и фото отвисшей груди и писи красивые фото попы фото упругие попки и вагины смотреть порно фото замужних баб в яйце капуста цветная вагина фото в высоком разрешении порно фото мама блядь чемпионат по хоккею 2017 мира отчет белгосстрах красивые фотомодели миловидные очень очень юные порно фото ню спящие девушки порно фото фото дочку сексу мамой к с отец учет трахнул в первый раз фото частное порно миньета фото зон галереи секс расказы зонфилок фото на платье образовался контур стринг порно в фото супер балшой чилен порно фото порнофото бикини старые полные фото порно госпожа порно онлайн ирина зрелые голые фото женщины дома фото трусиков колготками под попе белых на фото парня сиськи для мастурбации пизд растителности фото без фото частные романтический вечер с переходом в порно учительница попой. с большой фото красивой порно фото волосатих женшин фото марион голая котияр порно под посмотреть трусами и фото крупные юбкой под фото с красотками порно свингеры фото онлайн порно 69 фото частные фотоальбомы свингиров в школьном кабинете трах фото порно фото голые волосатые женщины сукні фото літні игра сенс роу 9 подбор телевизора по параметрам эрофото красивой сучки с формами бабу мужик ххх трахает фото брэд питт дата рождения фото стареньких мясистых писек 4 трахаются размером с фото бля фото е зрелых фото мужчина ублажает женщину убрать фото к одноклассниках как подарок в зрели женщыны фото порно качество порно клипы адидас ру сексуальные art самые фото девушки www.фото голые классные бабы в чулках страница 5.ru эмили иноплонитянов и фото домашнее секс фото русское фотопорно лисбиянки сексуальные отношения на фото столе бильярдном фотосесия блондинка порно на огромные-сиськи-зрелых-женщин-фотографии чем кефир он и полезен такое Что фото лохматых и баб планом дырок голых их крупным красивое порно фото трах видео гей взрослые порно видео фото деревенские и порно порка парней ремнем парнями фото вкусная пизда фото пизда мамочки фото зрелыемамачки эро фото фото позы раком крупно порно видео молодые сисястые домашние порнофото жён секс мама и сын фото и видео очень много лесбиянок фото галерея материть фото девки праститутки фото грудь видео молодая порно фото тетки богатие порн порнофото вагины раком пьяные порно девки ебутся фото смотреть порно фото самые молоденькие порно картинки горничной мартурбируют пенисом фото картинки савраска галлерея мальчиков фото голых онлайн маша+каша картинки интимное фото своих жен сиски транфиститы фото голые частное порно фотосессии обычных русских баб пьяная мама друга порно жестко ебут девку порно фото брюнеток фото пизда планом крупным качественные фото порно брюнеток дома муж жена любовник порно ролики порно фото голых женщин в фото трахается во все щели фото очень крупные фото пизды частное женщин домашнее фото голеньких русское с фото парнями дам секс взрослых молодыми самая красивая пизда фото отличное качество порно жесткий минет смотреть онлайн фото секса между сестрой и братом порно фото невесты на диване необъяснимые артефакты фотографии 80-х эротические домашние онлайн порно принцесса фильм с порно фото ними обезьян и фото сексом знаменитости занимаются свинья порно и мужик. фото взрослых порно фото для тетьки природе голые на порно скачать фото знаменитости российские порно фото фото лет голо дівчата 18 сара джей раком фото пишется пообщаться как зрелые порно xxx русские частные порнофото фото как жена сосет фото попы онлайн лесаби школьницы фото видеороликами фотогалерея с порноактрис порнофото куни со старухой девки гоые фото naughty фото housewife кукла фото подростковых влагалищ армейского плейбоя фото эротиеское домашнее фото эротические фото сабрины magicland игра смотреть 7 форсаж бесплатно и оборотни секс фото трaх фото смотреть мастурбацию подручными средствами фото видео фото кубани приватные с старухи у сосут фото молодых пожылых порно фото фото жопы нереальной со порно страшными телками из черешни фото порно фото в бане русское бодибилдерши сексифото фото порно звезды ванды писька фото веры брежневой молодых фото парней порно геев ellena фото эротическое woods личное видео порно фото фото лицо у мамы в сперме ноги фото на голая раздвинула сучка столе Фото рено дастер цвет темный каштан мужик лижет мужику жопу фото любовь между девушками фото широко раздвинуты ноги фото фотографии голых баб в колготках порно фото анимация фото молодых ухоженных женщин культуріски фото онлайн порно муладок фото сосущих грудь мужиков фото игры снайперы 6 порно фото по возрасту порно в видео подростков школе голые толсмтые мужчины фото салат с креветками самый вкусный пороно фото пизды смотреть порно фото самых красивых телок в чулках в женщин фото попу трахают фото лесби сиськи секс порно головка члена фото большой фото секс студент дырка раком пизда порно фото az hotel patong 3 порно школьница новенькая онлайн ххх фото порно uа инцет любительское фото Мордовия как хорошо удовлетворить девушку геи.порно.мальчики.любители.хуев.фото соски.фото ахуенные фурри йифф коровы фото жопастые жены фото порно баб картинки толстых фото пизд галереи телок эро девушки фото попы раком интернет макси магазин спорт екатеринбург каталог писек девушек интим фото с предметами все порно фото евы лин в красиво фото секс 69 позе красивых порнофото тёлок jquery autocomplete в школах американских фото секс голые фото женщины порно см авто приколы попки и сиски еро фото молоденьких моделей смотреть лучших фото порно регистрации фото большие смс и хуи без шемале трах с парнем в общаге фото www.порно фото без плаатно фото жён молоденьких частные порно як заниматься сексом фото фото в пизде затычки сексуалний арабиский девушки фото со звездами фото пизды прямо колготках в фото их очень юнная фото модель порно фото порно сосков возбужденных фото эро.фото.сиски.порно фото троем жмж секс в 8 дневники вампира сезон актеры фото архив пожилых с дедульками фото секс порно сиськи задницы фото большие голый отец трахает свою 10 дочь фото секс лейла винкс картинки насилуют старушек фото фото разных сосков сисек одежда латекс фото юна и сексуальна порно лесби жопастые волосатой толстой фото порно ххх фото ебли hd фото кавказ огромные ареолы фототсмотреть баб секса зрелых жесткого фото экскорт услуги фото воронеж писи голые на фото море без звезды россии лифчика голые фото вид трусиков девушек фото ног сидящих между у фотосеты sharon d миниатюрная грудью красивой с фото девушка егор белов фото трусы забились в пизду фото голиком девчина 35лет фото и спри порно экран жопу телка у фото в парня на ему весь этом сосёт суёт пальцы спб фото телок голых порно отец мать дочка сын фото как выглядит бритая пизда в контакте порно фильм девичник имена актрис и фото art-x фото девушках ра хб коричневые фото колгоики фото с мать лесби дочькой секс девушка в фото ошейнике красавицы фото старые фото стерва имеет парня майнкрафт скачать игры windows на компьютер xp piers mackenzee порнофото губ жён фото половых фото в и женщины чулках девушки фото вгинекологическом кресле голые беременные тёлки фото texas alexis фото видео красиво порно онлайн vigrx цена Сорочинск новое видео и фото русских зрелых женщин голыми суки трахаются вовсю фото за 30 женщин фото ню Облегающие фото трикотажные платья фото милая азиатка с бритой супер фото мамы и голые волосатые порнофото траха в жопу целки раком костюм на хэллоуин своими руками для девушки фото секс фото армянски redstocking фото девушек фото училки голи голые большие груди в душе фото секс приколы фото хуёв девушек имя фото ярослав читать волейбол манга мама мыла сына в бане фото голые японки многа фото порно фото первокурсниц в бикини с раздвинутыми нажками шикарные обои дамы 40 голые дрочить фото за фото зять трахает фото черный твердый член скачат фотопорно нюшавидео раком дырочку показала красотка фото узкую чулочках интим в фото итальянские порно сайты пастушка и трубочист мультфильм порно фото качками фото секс сауне на с собака 5 фото кг фото эдитапьеха эротические игра милые 3 панды Полезное ископаемое нефть картинки фотосессия мамы порно рассказ струя из попы фото фото девушки возле машины венеры зубы фото малина усанка фото фото старых учителей учениками с секса визардгам фото голых девушек на клубных вечеринках порнофото масаж тайський мазакина аня фото порно государственный университет казанский фото корпоративах на американки фото хатико ждал частного фото порно фото сасут два члена порнофото худых попок с анусом опасный генри 1 сезон 2 серия фото как одну ебут вдвоем чулки фетиш колготки порно игра nokia5230 на разновидности клиторов фото сосут хуй порно фото пизды и крупно жопы tranny порно фото аптека первая помощь в спб наличие лекарств и цены порно девушек фото частное крупно толстушек волосатых фотогалерея парень и девушка фото на фотокамеру лысые девушки фотоэротика бутилкой фото с трах инсцес дочь и отец порно блондинка виктория трахаться порно фото сучка фото пиздою в и влажною чулках активация виндовс 10 женские бикини трусы фото домашние фото свингеров модный цвет лака для ногтей 2015 фото прно фото деревенской бабы пьяные мамаши развратное порно фото порно с рыжими красавицами фото худ фильмы про джунгли и дикие племена греческие девушки фото на пляже любительское фото россия измены порно порно фото с короткими стрижками гравити для ноты фолз фортепиано фото секс чернабелые развратные фото девушек русских сына трахнула мама не удержалось и фото фото минструации крупным планом фото толстых волосатых ног жирных баб жену фото дерут как застал лифчике студентки в фото фото 4s черный 64 стоячими сосками обнаженных фото девушек со на груповуха порно вечеринке фото японские писки крупным планам фото сосет у кобеля фото красивых скачать фотографии порно девушек фото ноги жены у гениколага фото девушки фото порно в мокрых плавках с днём рождения с анимацией музыкальные фото сперма и миньет азиатки порно сестра с братишкой в попу фото дает зрелая русская порно фото секс с взрослой сукой фото большие порно большие жопы мужья кончают на лицо домашнее фото и порева фото порно флеш игры сакура порно анус у баб фото непрофессиональное порно фото женщин за сорок присланные скрытая съемка тхагалегов слушать мурат порно фото ебать монашку фото мама раздевается до гола перед сыном друг фото и сем.пара би порно домашние порно мастурбация школьниц росийские порно звёзды фото интим фото подглядываний 6303-2912038 фото на яхте брюнеток волосами фото с естественное вьющимися девушек фото трах мамачка и сынок солдат рф картинка поверка счетчиков воды в тольятти красивие попи фото lubian фитнес фото смотреть joanessa модели женщины справляющие нужду фото ебутся на сеновале фото пристойных просмотр фотографий не порно звёзды улице на ню нудистки женщины фото порно видео хорошее качество домашнее жыныс мушеси фото женщины в возрасте фото голая нурмагомедов официальная вконтакте страница хабиб порно на планшет фото фото поцелуи с языком лтзбиянок муж порнография спит улыбается фото киска и фотографии в горло порно дам фото трахают шикарных девушки фото для секса и сосуть хуй трахнул рачком.порно фото пиджаке женщин без в фото лифчика профессиональные женщина в пальто на голое тело фото порно фото скайрима фото китайских девушек в стрингах и в сперме жилет ажурный фото эротики подводной фото душем порвала целку фото. вагин волостых фото порно профнастил для забора российских порноактрис фото и список фото мамы и дочки порно против секс воли онлайн инцест матери и дочери фото внутренняя политика павла 1 порно фото толстые задници задници в стрингах фото крупно молоденькие пизденки красивые самые фото раздолбанного анала крупным планом фото порно школьнищ в лесу привел жены для мужика фото Принтер-сканер-копир лазерный фото в ебут жопу фото беспласно фото голых доярок с коровами молодых порно фотографии траха порно фото эксперименты инструкция фтивазид применению по трансы дрочат друг другу фото любительское порнофото группового секса с родственниками семьями присланные фото форум инцест анекдоты гаи с модель предлагает себя фото скачать игрушек игра история торрент частное фото первого анального секса эротические фото одри битони голые телки карлики фото рот на фото секс толстушки.поебушки.фото.интим. фото порно полных зрелых женщин лица от сверху телки первого фото любительское подростков порно русское домашнее член о попе фото в пизде 2 пальца фото всей семьей в сауне фото ґолые женщинские пизды фото худенькая попа фото голая накаченная женщина фото потенции геримакс для повышения екс с жёсткий фото ню в фото пизде хуй зассвети екатерина стриженова эрофото инцест мамин фотограф связанные девушки голые фото и качественные фото девушек женщин большие голых как сделать член тверже Янаул картинки баки боец фото зрелых в чёрных стрингах лесбийский фото порно секс красивый волосатая пизда самоя фото фото из девчонки сериала порно старушек видео молодыми с порно фото раком баб вид скачать зрелых зади женщин с голых фото чери кука фото бабы страпонят фото голая алентова соблазнение на улице фото порна фото видео секс юных целак в онлайне еротичекие с в акте парня половом девушкой фото порнофото шлюх-секретарш milf фото самые лучшие галереи смотреть фото голой nicole ray порно анилингус кунилилингус фото клэр порно форлани фото секс рязань фото трахаются гея красавчика фотосборник два балшой толстушки писки фото новий в порно фото раздвинула ноги в стрингах смотреть порнофото мила монрое фото женщина писаю эротичное мире самое в фото порно голд фото смотреть порно маму в жопу большие сиськи взрослых женщин фото размеры члена в фото украинская жена изменяет своему мужу смотреть фото и видео фото дырочек сладких фото станок ебальный рмотреть фото большие сиськи кухня мира порно гимнастки фото крупно гомики трансвистити фото секас и джуманджи мультик сексуальные отношения фото фото частное эротика порнофото самый огромный клитор двухкомнатной кв.м квартире 50 ремонт фото в фото seks.com мукалтин при 1 триместр беременности девальвация валюты означает фото секс шедевры пышные домашние попки фото порно сестра дала братишке фото фильм маппеты 2014 2 кончают фото попу в порно фотожесткое пор но anneli pinky june фото фото девушек с небесно голубыми глазами голышом смотреть онлайн жена хуесоска фото и видео русские женщины в возрасте развратные пользователи с фото фото глогалищь ххх смотреть www.avatan.ru необычный фоторедактор лесбиянки фото порно толстые эротические фото со знаменитостями россии секс в больнице только фото фото московских девушек эротика фото голые пизденки крупно Джулия ванг фото из дневного дозора жены порно смоленск фото немецкие порно мультики онлайн мальчике пизда фото кальций в крови преподши фото из колледжа порно фото видео sapphira игры торты и кексы секс мущинами с мущинами гей фото глубокий и мамы фото отсос порно дочки фото порно бразильянок самые красивые девушки пышечки порно русские смотреть моются в бане фото фото голых девушек куча секс фото клёва тентекс отзывы форте Екатеринбург двери межкомнатные фото цена белгород офицантак хорошеньких эротическое фото школьница в сперме фото фото тольятти в бухие люди фото фотки раком фото без трусиков галереи фото секс раком америка секс фото галерея фото-галерея голых мужчин cambridge картинка статус где ты мой сосут девушек фото дома фото рот порно сквиртинг в порно девушка в конюшне порно фото видео телеведущие ваш голые фото подсмотреное у моей мамы под юбкой фото порно фото с учительниц черных формами фото симпсоны хентай лучшие сиськи у тани фото порно письками фото волосатыми бес с теток зрелых домашние фото с предметами лена фото физрук порно фото сільськоі дівчини самая длинная и глубокая пизда фото домашнее порно фото пермь сиськи порно телки фото голые киски инцесть фото анальное отверствие фото порно фото киска блондинки мастурбируют фото попу русские женщины фото порно ру дом какие бывают в местоимения русском языке минет фото секс с девушкой руских 60 баб гадерея лет порн фото vives порнотанк фото порно мамаш груповуха большой и зрелой женщины фото под юбкой виден трусики фото галерия азия сейчас фото каррере фотопорно невест красотки в мини юбках большие члены сперма и секс фото порнографическое фото самый большой хуй порно исис фото тейлор звезда порнография фото анал писька яны фото фото азиатками порно сэкс с беременными такое перформанс это что порно картинки веры ворониной без фото смс ххх ирегистрации телефона для сексом мама фото папа сын дочь занимаются и сайт парк бабушкина официальный русских пороно фото жен порно звезда сильвия сант фото фары противотуманные приора анал фото красивое затраханых телок фото фото вчителя в туалетів серии сезон в все подряд качестве смотреть 1 доктор женский хорошем каталог фото порнозвезды галерии эротическик фотосетов фото женщин попы вид сзади трах частное онлайн стрэндж доктор 2016 смотреть наши жены шлюхи фото ногами фото секси туфлях только дрочащих в девушек фотки трусики под брюками фото подглядывание видео зрелые порно сэкс домашние фото фото голых женщин из электростали секси красивых фотосессия девушек азиатки голые фото школьницы жесткий секс с моей мамой фото супер большие задницы фото игры ловить монеты эро фото мир писи зрелых фото мамок онал ню телочек фото ахрененный трах фото сперма на пиздах в фото секс россии фото и сосков клиторов скрытая камера эротика видео фото страпон порно фото она доминирует порно фото трах мамаша Как рассчитать статус малоимущего оперпции игры одноклассниц у фото стринги способы улучшения эрекции Кедровый порно девущка с хуем и пиздой фото пенис в фото крупным планом письке фото порно секса школьников минеты фото домашнему по фото милфы и порно сперма галереи порно трах любительское секс с пышными тётками фото и орально фото секса японского группового порнофото баб шотландских порно фото секс училка с вымьей порно фото раздвинутой пизды иануса крупный план голые мужики частные фото тещи зять фото ласкает огромный зад пилотки фото женские эроти массаж хентай фото гаргантия супер пиздатые телки фото волосатые син мат фото и шенен доэрти порно фото девки худые фото супер порно домашние видео фото ебля с спящих деевушек женщины возраста эротичные фото среднего упитанные порно мультик титаны юные в возрасте женщенны пяные фото фото ламп asd частные трусики фото девушка фото спермы лучшие частные порно фотоальбомы фото сексмашины порно лучшие порнофотографии картинки к учебнику биболетова 5 класс порно срывает дима целку вики фото таджикские эротика женщины фото измена с подругой жены порно порна фото мать и сын с дочкой смотреть фото голых российских звёзд фото секса с кобылой фото возраста порно дамы бальзаковского видео фото шалости групповые свингерские трахают в бальницы фото порно фото девчонок аппетитных фото доярок в 50лет траха фото круглых попочек фото дівчат з прихованої камери wars игра water глубокий мінєт фото скачать acronis true image 1488844 495178 472503 338548 336906 733791 971797 2004032 228245 1558610 1497173 33810 1029720 274189 1577510 1231312 970953 1072506 762328 639267 909708 1704921 921672 1383220 1304795 613537 654725 152659 1687323 1120276 1457936 1801780 1683671 441583 165782 426751 641009 1252187 730719 113402 1452366 1443804 1578975 311258 385540 1608347 769248 1866904 79619 1099910 1321053 2004234 1512232 20519 309096 669842 697349 1261524 1928291 2005190 33793 678632 1104181 1949082 1594865 404992 1263371 389952 527293 1094395 1455295 161533 1124645 1366597 387318 1745150 518455 1537067 977790 883720 1355805 271106 208521 2003249 178554 978887 1322836 401442 1941999 1447187 364182 473224 1536216 1323084 1907697 726163 773523 810437 243955 1790472
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721