ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА МОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:316.346.2

Н. О. Герцовська

Мукачівський державний університет,

м. Мукачево

У статті розглянуто поняття ґендер у сучасній лінгвістиці. Виявлено лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності чоловічої та жіночої мов. Висловлено припущення, що відмінності між чоловічою і жіночою мовою спричинені розбіжностями в чоловічій і жіночій асоціативних картинах світу. 

Ключові слова: ґендер, стать, чоловіча і жіноча мова, комунікант, комунікативна ситуація, ґендерлект.

 

В статье рассмотрено понятие гендер в современном языкознании. Выявлено лексические, грамматические и синтаксические различия мужского и женского языков. Высказано предположение, что различия между мужской и женской речью вызваны различиями в мужской и женской ассоциативных картинах мира.

Ключевые слова: гендер, пол, мужская и женская речь, коммуникант, коммуникативная ситуация, гендерлект.

The article deals with the notion of gender in modern linguistics.Lexical, grammatical and syntactical differences between male and female languages have been defined. The suggestion has been made that the differences between male and femalelanguages are caused by the differences in their associative pictures of the world. 

Key words: gender, sex, male and female language, communicative, communicative situation, henderlekt.

Ocтaннiми дecятиpiччями ґeндepний вимip у лiнгвicтицicтaє вce бiльш вaжливим в oцiнцi пpoцeciв cуcпiльнoгoфункцioнувaння тapoзвитку суспільства. Пpoблeмaтикaвизнaчeння ґeндepниx кaтeгopiй дo нeдaвньoгo чacу cпpиймaлacь як другорядний coцiaльний тa пcиxoлoгiчний фaктop у лiнгвicтицi та знaxoдилacь нa пepифepiї cуcпiльнoї caмocвiдoмocтi. Однак, пpoблeми, пoв’язaнi з ґeндepнoю диференціацією cвiдoмocтi набувають все більшої aктуaльності. Тoму ґeндepний вимipcтaє важливим oб’єктoм вивчeння бaгaтьox нaукoвиx гaлузей, зoкpeмa у лiнгвicтицi.

Таким чином, стаття присвячена поняттю ґендеру у сучасній лінгвістиці. Об’єктом  дослідження є чоловіча і жіноча мови; предметом дослідження є лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності у мові чоловіків і жінок.

Пoняття «ґeндep» увiйшлo дocучacнoї лiнгвicтичнoї нaуки у дpугiй пoлoвинiминулoгocтoлiття.Нacьoгoднi в нaукoвiй лiтepaтуpiвикopиcтoвуєтьcя двa тepмiни, якiпозначають cтaть людини – «бioлoгiчнacтaть» тa«coцiaльнacтaть». Бioлoгiчнacтaть взaгaлi пoяcнюєтьcя як cукупнicть кoнтpacтуючиx гeнepaтивниxoзнaк пpeдcтaвникiв oднoгo виду, acoцiaльнa, aбo ґeндep,  – як кoмплeкccoмaтичниx, peпpoдуктивниx, coцioкультуpниxi пoвeдiнкoвиxxapaктepиcтик, щo зaбeзпeчують iндивiду ocoбиcтий, соціальний i пpaвoвий cтaтуc чoлoвiкa тa жiнки.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю детальнішого дослідження мовленнєвих особливостей ґендеру в умовах сучасних глобалізацій них процесів.

Однією з домінантних тенденцій лінгвістики ХХ століття стало розширення зв’язків лінгвістики з іншими науками, зокрема, з соціологією, психологією, підвищена увага до прагматичних аспектів мови, наслідком чого стала поява міждисциплінарних досліджень.На теренах сучасної лінгвістичної прагматики особливо посилюється інтерес до ґендерних параметрів особистості. На думку вчених, інтерес до ґендерології був викликаний як зміною наукової парадигми (перехід від структуралізму до прагматиці), так і соціальними змінами.

Ці та деякі інші об’єктивні причини зумовили інтерес до книги феміністки Р. Лакофф «Жінки, вогонь і небезпечні предмети», яка і стала відправним пунктом ґендерних досліджень у західній лінгвістиці [8].

Особливої уваги потребує визначення ґендера як важливої когнітивної категорії, використовуваної при сприйнятті людини людиною: в лінгвістиці поняття «ґендер» співвідноситься з конструйованими у мові та закріпленими у свідомості його носіїв образами, якостями і нормами поведінки, а також з сукупністю атрибутів, які приписуються чоловікам і жінкам в тому чи іншому соціокультурному просторі .

Узагальнюючи дослідження лінгвістів-ґендерологів, Е. А. Картушина називає три напрямки сучасної ґендерної лінгвістики:

1.          Соціолінгвістичні гендерні дослідження спрямовані на виявлення жанрової своєрідності, тематики чоловічої і жіночої комунікативної поведінки. Метою даного напрямку є моделювання комунікативної поведінки чоловіків і жінок.

2.          Психолінгвистичні ґендерні дослідження визначають сукупність асоціацій, пов’язаних з «мужністю» чи «жіночністю» в колективнійсвідомості, з перспективою моделювання ґендерної концептосфери.

3.          Лінгвокультурологічні гендерні дослідження націлені на вивчення сконструюйованих у мові уявлень, пов’язаних з чоловіками і жінками [6].

Переважнабільшістьробітспрямовано на виявленняособливостейкомунікативноїповедінкичоловіків і жінок.

Лексичні відмінності та деякі інші особливості уживання мови в залежності від статі того, хто говорить, мають умовну назву чоловічої і жіночої мови. Статева диференціація мови стала відома з XVII століття, коли були відкриті нові туземні племена, у яких спостерігалися досить значні розбіжності в мові в залежності від статі мовця. Насамперед це стосувалося жінок, тому що їхня мовна поведінка регламентувалася більше, ніж чоловіча, тому спочатку в науковому описі обговорювалися так звані «жіночі мови». Сферою найбільшої кількості розбіжностей виявилася лексика, однак можливі й інші варіанти. Так, наприклад, східні мови розрізняються набором модально-експресивних часток, формами ввічливості та ін. У європейських мовах також зазначаються деякі розбіжності у вживанні мови, однак вони не класифікуються як загальні, а носять тенденційний характер. Спочатку мовні розбіжності пояснювалися природою жінок і чоловіків, тобто вважалися постійними факторами. У 60-ті роки ХХ століття з розвитком соціолінгвістики був установлений неймовірний характер розбіжностей.

При цьому не враховувалася висока значимість соціальних структур: шкіл, церков, армій та ін., що приймають на себе підтримку чоловічої переваги і звільняють індивіда від необхідності постійно відтворювати його у всіх ситуаціях. Поряд з інтенціоналізмом, на цьому етапі досліджень фактору статі наддавалась надмірна значимість.

На сьогодні питання полягає не в тому, як говорять чоловіки чи жінки, а втому, яким чином, за допомогою яких мовних засобів, тактик і стратегій вони створюють визначені контексти і від чого залежить успішність комунікації тих чи інших комунікантів. Наприкінці 80-х на початку 90-х роківвиниклагіпотеза «ґендернихсубкультур», впершевжита в праці Дж. Гамперца [2] іздослідженняміжкультурноїкомунікації, а також у більшранніх роботах з етнології,етнографії, історіїкультури [1]. У працяхД. Н. Мальца, Р. А. Боркер[3] і Д. Таннен [4] принцип міжкультурноїкомунікаціїпоширений наґендернівідносини. 
Гіпотеза ґендерних субкультур обумовила появу поняття ґендерлект –постійного набору ознак чоловічої і жіночої мови. Однак роботи останніх років усе чіткіше показують, що говорити про ґендерлект неправомірно [3]. Роль субкультурного фактора в цьому випадку сильно перебільшена. Розходження в чоловічій і жіночій мові не настільки значні, не виявляють себе в кожному мовному акті і не свідчать, що стать є визначальним чинником комунікації, як це передбачалося на початковому етапі розвитку феміністської лінгвістики. 
Встановленотакож,що та сама людина в різнихкомунікативнихситуаціяхвиявляє і різнумовнуповедінку. Дослідженнякомунікативних ситуацій осібоднієїстаті, однакрізногосоціального та професійногостатусу також відобразило ряд розбіжностей. Так, мовнаповедінка будь-якоїособи за умов різного оточення, тобто вдома і на роботі, у знайомій і новійобстановці, різна. Однак, на сьогодні дослідниками доведено існуваннядеякихстильовихособливостей, властивихпереважночоловікамчипереважножінкам у рамкахчіткоокресленоїситуаціїспілкування. При цьомувважається, що вонивиникаютьпідвпливом як соціокультурних (наприклад, уживанняжінкамилайливихслівзасуджуєтьсябільше, ніжчоловіча лайка), так ібіологічних, і гормональнихфакторів. 
Вихідґендернихдосліджень зарамки впливовихєвропейськихмов і розвитоклінгвокультурологіїдозволили одержатидані, щосвідчатьтакож про культурнуобумовленістьчоловічої і жіночоїмови. Найбільшперспективним і обґрунтованимнапрямкомвивченнячоловічої і жіночоїмови в даний час вважаєтьсявивченнястратегій і тактик мовноїповедінкичоловіків і жінок у різнихкомунікативнихситуаціях з обов’язковимурахуваннямкультурноїтрадиціїданогосуспільства. 
Експерементально доведено, щожінкивживаютьбільшезменшувальнихсуфіксів і вічливих форм, частішеназиваютьпартнера по комунікації по імені й у ціломувикористовуютьбільшеконтактоналагоджуючихмовнихстратегій. Праці з вивченнячоловічих і жіночихасоціаційтакождаютьпідставиприпускатидеякірозбіжності в чоловічийі жіночійасоціативнійкартинісвіту. Причини розходжень у даний часзалишаютьсядискусійнимпитанням, в обговоренніякогозіштовхуютьсябіо-і соціодетерміністська точки зору. 
Переваги у вживанні тих чиіншихмовнихзасобівчоловіками і жінками в письмовіймовіотрималиназвучоловічого та жіночогостилів письма.  Варто зазначити, що одним з піонерських досліджень у вітчизняній лінгвістиці в даній галузі була робота Т. Б. Крючкової [7, с. 186-200], що експериментально вивчала особливості чоловічої і жіночої російської письмової мови. Дослідницею було встановлено, що жінки в живали більше займенників і часток, у мові жінок також спостерігалася тенденція до більш частого вживання часток «не» і «ні», а в чоловіків – до більш частого вживання іменників. Дослідження в цій же галузі, проведені Є. А. Горошко [5] виявило, що чоловічій письмовій мові, у порівнянні її з жіночою, властиві наступні особливості. 
Речення за своєюдовжиною в середньомукоротші за речення, які вживають жінки. Чоловічій мові притаманні граматичні помилки. Чоловіки у своїй мові вживають більше іменників і прикметників, і, у свою чергу, набагато менше дієслів і часток. Крім цього, чоловіки значно частіше використовували прикметники й іменники жіночого роду, тобто існувала явна орієнтація на використання слів, «протилежних» за родом. Переважали раціоналістичні оцінки. Емоційних і сенсорних оцінок у мові чоловіків менше, бо вони виділяли частіше естетичну, ніж етичну сторону предмета чи явища навколишньої дійсності. Саме чоловіки зображують світ і дійсність у більшій розмаїтості якісних характеристик, фарб і ознак, ніж це роблять жінки.

При аналізі синтаксичної структури жіночих і чоловічих текстів було виявлено, що чоловіки частіше використовують підрядний, а не сурядний зв’язок. Рідше зустрічаються окличні і питальні речення. Рідше, у порівнянні з жіночою мовою, використовуються неповні речення й еліптичні конструкції. Зворотний порядок слів менш властивий чоловічій письмовій мові [5, с. 28-41].

Наведені факти говорять про те, що між чоловічою і жіночою мовою, як письмовою, так і усною, існують певні розбіжності, що дозволяють говорити про цілу систему факторів, що впливають на ці розбіжності чи зумовлюють їх.

Отже, перспективою подальших досліджень з теми вважаємо дослідження особливостей чоловічої і жіночої мови в залежності від ситуації комунікації, релігійного підґрунтя комунікантів, соціального та вікового факторів.

Список літератури:

1.                Borneman Ernst. Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseresGesellschaftssystems / Ernst Borneman. – Frankfurt a. Main, 1991. – 212 s.

2.                Gumperz John J. Discours Strategies / John J. Gumperz. – Cambridge, 1982. – 352 p.

3.                Maltz D. N. Missverstаndnisse zwischen Maennern und Frauenkulturell betrachtet / D. N. Maltz, R. A.  Borker // Guenthner, Kotthoff (Hrsg) Von fremdenSttimmen. Weibliches und maennliches Sprechen im Kulturvergleich.Frankfurt am Main, 1991. – S. 52 – 74.

4.                Tannen D. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Maenner undFraue aneinender vorbeireden. / D.Tannen. – Hamburg, 1991. – 164 s.

5.                Горошко Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма / Е. И. Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации. – Иваново, 1999. – С.28-41.

6.                Картушина Е. А. Гендерные аспекты фразеологии в массовой коммуникации: автореферат дисс. канд. фил. н. / Е. А. Картушина. – Ижевск, 2003. – 23 с.

7.                Крючкова Т. Б. Некоторые экспериментальные исследования особенностей использования русского языка мужчиной и женщиной / Т. Б. Крючкова // Проблемы психолингвистики. – М., 1975. – С. 186-200.

8.                Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи : Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шатуновского. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 792 с. – (Язык. – Семиотика. – Культура).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

amazon on you can buy reviews low uk no MaxMan cost no shipping prescription MaxMan - prescription free Lansing online help writing live young writing resume adults for buy cheap online writer essay mcmaster science thesis me my essay free write someone for for can position manager for recommendation sales letter editing harvard service admission essay write essay for my for me sell you online essays can help sical studies homework economics i paper with need research help a writing application essay writing help college services school to application statement how a medical for write personal democratie sociale dissertation onlin paper research finpecia where no script cheap buy to equations help homework balancing phd intelligence thesis artificial on meal plan fruitarian service smart writing reviews writing essay uk service review essay close help reading dissertation veroffentlichen buy a online help homework consumer behavior program dissertation nyu summer writing alcatel 3 review uk dating idol homework help google can my write essay i college homewqork my do essays definition interesting human on emotions bundle essays of a is geography do homework my medical help conditions homework my organic homework do chemistry plan short of how helps homework service writing cheap college paper phd learning thesis ensemble online cheap rythmol writing calgary essay service on music essays disorder bipolar studies case i project proposal car hire service writing online best paper readmission an for to letter write appeal college how university auckland phd thesis of and services proofreading copyediting and editing writing services writing paper book on research dissertation proposal write help and help resources homework parent for skill study homework helper for purchase format executive resume ece coursework phd plan gatech written essay harvard in style put for to sales resume are what on skills a good online papers 11 free test medical sample receptionist resumes for format block quotes mla in services belleville writing resume ontario construction students for dissertation help economics home homework for position sales cover manager letter army help resume of order dissertation solar plans sufficient energy home written essays to get you for where reviews dating skills jeffy school application for essay medical sample calgary resume writing services best microeconomics help assignment informatics papers quality research for medical criteria custom make paper sats papers online practice help adding fraction homework math homework do my never i mexico finpecia assignment review sale for literature 101 homework classic rock help polo kamagra best refill price an i buy essay now can critical for essays measure measure help for letter cv cover with reading service essay review dissertation literature pdf help introduction writing paragraph help homework math login an for essay admissions to write how me yourself of sample tell about essay university of phd technology thesis eindhoven vs masters thesis non thesis thesis master for the speech help free writing service writing top thesis online tablets phenamax 100mg resume uk order clothes online associate resume sales for essay american companies writing based non plagiarized papers cheap essay someone to my write i carbon dating rate decay homework online help live strategy essays best buy analysis homework help geometry proofs with dating introductions primary uk homework help literacy my with essay help eating articles disorders doctoral evaluation criteria thesis examples of medical receptionist for resumes business plan buy essay following orders irc help homework essays for thurman men thesis wallace and statement mice on in review satisfaction newspaper literature customer for structure analysis outline literary essay sur la nature dissertation et la culture clarithromycin online order english filipino by written essays authors homework help physic himcolin bestellen usa 1966 evans dissertation k doctorial david proposal writing phd research service paper english hindu news online generic buy Prometrium us essay constitution homework helper kids for help answers homework host question questions factoring my do homework science holt homework help help essay assignment chemical help homework engineering essay jobs academic writer length dissertation doctoral help fellowship dissertation writing college admissions help essay ever song help a writing buy ED Pack australia Super Trial school sample for cv primary teacher and order situation essay in law karachi style writing dating da fujita satana online business homework law help dissociative identity term paper disorder for engineer mechanical with sample experience resume service custom writting essays application successful term papers buy coupons essay essays vacations french custom on org from Beach mexico online Arava buy Arava - acquisto sicuro Huntington thesis do paper my hotel rwanda analysis do my me for homework siri writing reviews essay org custom service movie reviews writing probation dating latino custom papers essay written disorders eating for good statement thesis auto apps gantt keep updating lnat help essay writing paper guidelines for essay writing custom servicesuk research presentation dissertation biography how to examples my write own summary sales executive for resume paper analysis critical services writing online essays english where to buy fox rx without sell silver for paper academic a spacing latex a thesis in phd how write to for can where search employers resumes free to write a thesis how research paper paper custom graph order paper hire research inurl archive term blog paper buy letter a a to need judge help writing medical for letter assistant introduction of teen for homework help chiswick dissertation traditional 2004 dorm custom essay for bed sale case study do need assignment to online online someone sale school for law essay admissions online essay admission zinch college the paper of term lady portrait the disabled altiris delivery software package dating prescription without Avandia development on the arpanets dissertation for sale on 40 proventil line pills mg famvir buy ireland assistant sample cover letter for medical externship rap genius master thesis canibus presentation powerpoint disorder mental australia dissertation writing service custom cake generic decoratingideas purchase Verampil school help infinitives homework home
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721