ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА МОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:316.346.2

Н. О. Герцовська

Мукачівський державний університет,

м. Мукачево

У статті розглянуто поняття ґендер у сучасній лінгвістиці. Виявлено лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності чоловічої та жіночої мов. Висловлено припущення, що відмінності між чоловічою і жіночою мовою спричинені розбіжностями в чоловічій і жіночій асоціативних картинах світу. 

Ключові слова: ґендер, стать, чоловіча і жіноча мова, комунікант, комунікативна ситуація, ґендерлект.

 

В статье рассмотрено понятие гендер в современном языкознании. Выявлено лексические, грамматические и синтаксические различия мужского и женского языков. Высказано предположение, что различия между мужской и женской речью вызваны различиями в мужской и женской ассоциативных картинах мира.

Ключевые слова: гендер, пол, мужская и женская речь, коммуникант, коммуникативная ситуация, гендерлект.

The article deals with the notion of gender in modern linguistics.Lexical, grammatical and syntactical differences between male and female languages have been defined. The suggestion has been made that the differences between male and femalelanguages are caused by the differences in their associative pictures of the world. 

Key words: gender, sex, male and female language, communicative, communicative situation, henderlekt.

Ocтaннiми дecятиpiччями ґeндepний вимip у лiнгвicтицicтaє вce бiльш вaжливим в oцiнцi пpoцeciв cуcпiльнoгoфункцioнувaння тapoзвитку суспільства. Пpoблeмaтикaвизнaчeння ґeндepниx кaтeгopiй дo нeдaвньoгo чacу cпpиймaлacь як другорядний coцiaльний тa пcиxoлoгiчний фaктop у лiнгвicтицi та знaxoдилacь нa пepифepiї cуcпiльнoї caмocвiдoмocтi. Однак, пpoблeми, пoв’язaнi з ґeндepнoю диференціацією cвiдoмocтi набувають все більшої aктуaльності. Тoму ґeндepний вимipcтaє важливим oб’єктoм вивчeння бaгaтьox нaукoвиx гaлузей, зoкpeмa у лiнгвicтицi.

Таким чином, стаття присвячена поняттю ґендеру у сучасній лінгвістиці. Об’єктом  дослідження є чоловіча і жіноча мови; предметом дослідження є лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності у мові чоловіків і жінок.

Пoняття «ґeндep» увiйшлo дocучacнoї лiнгвicтичнoї нaуки у дpугiй пoлoвинiминулoгocтoлiття.Нacьoгoднi в нaукoвiй лiтepaтуpiвикopиcтoвуєтьcя двa тepмiни, якiпозначають cтaть людини – «бioлoгiчнacтaть» тa«coцiaльнacтaть». Бioлoгiчнacтaть взaгaлi пoяcнюєтьcя як cукупнicть кoнтpacтуючиx гeнepaтивниxoзнaк пpeдcтaвникiв oднoгo виду, acoцiaльнa, aбo ґeндep,  – як кoмплeкccoмaтичниx, peпpoдуктивниx, coцioкультуpниxi пoвeдiнкoвиxxapaктepиcтик, щo зaбeзпeчують iндивiду ocoбиcтий, соціальний i пpaвoвий cтaтуc чoлoвiкa тa жiнки.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю детальнішого дослідження мовленнєвих особливостей ґендеру в умовах сучасних глобалізацій них процесів.

Однією з домінантних тенденцій лінгвістики ХХ століття стало розширення зв’язків лінгвістики з іншими науками, зокрема, з соціологією, психологією, підвищена увага до прагматичних аспектів мови, наслідком чого стала поява міждисциплінарних досліджень.На теренах сучасної лінгвістичної прагматики особливо посилюється інтерес до ґендерних параметрів особистості. На думку вчених, інтерес до ґендерології був викликаний як зміною наукової парадигми (перехід від структуралізму до прагматиці), так і соціальними змінами.

Ці та деякі інші об’єктивні причини зумовили інтерес до книги феміністки Р. Лакофф «Жінки, вогонь і небезпечні предмети», яка і стала відправним пунктом ґендерних досліджень у західній лінгвістиці [8].

Особливої уваги потребує визначення ґендера як важливої когнітивної категорії, використовуваної при сприйнятті людини людиною: в лінгвістиці поняття «ґендер» співвідноситься з конструйованими у мові та закріпленими у свідомості його носіїв образами, якостями і нормами поведінки, а також з сукупністю атрибутів, які приписуються чоловікам і жінкам в тому чи іншому соціокультурному просторі .

Узагальнюючи дослідження лінгвістів-ґендерологів, Е. А. Картушина називає три напрямки сучасної ґендерної лінгвістики:

1.          Соціолінгвістичні гендерні дослідження спрямовані на виявлення жанрової своєрідності, тематики чоловічої і жіночої комунікативної поведінки. Метою даного напрямку є моделювання комунікативної поведінки чоловіків і жінок.

2.          Психолінгвистичні ґендерні дослідження визначають сукупність асоціацій, пов’язаних з «мужністю» чи «жіночністю» в колективнійсвідомості, з перспективою моделювання ґендерної концептосфери.

3.          Лінгвокультурологічні гендерні дослідження націлені на вивчення сконструюйованих у мові уявлень, пов’язаних з чоловіками і жінками [6].

Переважнабільшістьробітспрямовано на виявленняособливостейкомунікативноїповедінкичоловіків і жінок.

Лексичні відмінності та деякі інші особливості уживання мови в залежності від статі того, хто говорить, мають умовну назву чоловічої і жіночої мови. Статева диференціація мови стала відома з XVII століття, коли були відкриті нові туземні племена, у яких спостерігалися досить значні розбіжності в мові в залежності від статі мовця. Насамперед це стосувалося жінок, тому що їхня мовна поведінка регламентувалася більше, ніж чоловіча, тому спочатку в науковому описі обговорювалися так звані «жіночі мови». Сферою найбільшої кількості розбіжностей виявилася лексика, однак можливі й інші варіанти. Так, наприклад, східні мови розрізняються набором модально-експресивних часток, формами ввічливості та ін. У європейських мовах також зазначаються деякі розбіжності у вживанні мови, однак вони не класифікуються як загальні, а носять тенденційний характер. Спочатку мовні розбіжності пояснювалися природою жінок і чоловіків, тобто вважалися постійними факторами. У 60-ті роки ХХ століття з розвитком соціолінгвістики був установлений неймовірний характер розбіжностей.

При цьому не враховувалася висока значимість соціальних структур: шкіл, церков, армій та ін., що приймають на себе підтримку чоловічої переваги і звільняють індивіда від необхідності постійно відтворювати його у всіх ситуаціях. Поряд з інтенціоналізмом, на цьому етапі досліджень фактору статі наддавалась надмірна значимість.

На сьогодні питання полягає не в тому, як говорять чоловіки чи жінки, а втому, яким чином, за допомогою яких мовних засобів, тактик і стратегій вони створюють визначені контексти і від чого залежить успішність комунікації тих чи інших комунікантів. Наприкінці 80-х на початку 90-х роківвиниклагіпотеза «ґендернихсубкультур», впершевжита в праці Дж. Гамперца [2] іздослідженняміжкультурноїкомунікації, а також у більшранніх роботах з етнології,етнографії, історіїкультури [1]. У працяхД. Н. Мальца, Р. А. Боркер[3] і Д. Таннен [4] принцип міжкультурноїкомунікаціїпоширений наґендернівідносини. 
Гіпотеза ґендерних субкультур обумовила появу поняття ґендерлект –постійного набору ознак чоловічої і жіночої мови. Однак роботи останніх років усе чіткіше показують, що говорити про ґендерлект неправомірно [3]. Роль субкультурного фактора в цьому випадку сильно перебільшена. Розходження в чоловічій і жіночій мові не настільки значні, не виявляють себе в кожному мовному акті і не свідчать, що стать є визначальним чинником комунікації, як це передбачалося на початковому етапі розвитку феміністської лінгвістики. 
Встановленотакож,що та сама людина в різнихкомунікативнихситуаціяхвиявляє і різнумовнуповедінку. Дослідженнякомунікативних ситуацій осібоднієїстаті, однакрізногосоціального та професійногостатусу також відобразило ряд розбіжностей. Так, мовнаповедінка будь-якоїособи за умов різного оточення, тобто вдома і на роботі, у знайомій і новійобстановці, різна. Однак, на сьогодні дослідниками доведено існуваннядеякихстильовихособливостей, властивихпереважночоловікамчипереважножінкам у рамкахчіткоокресленоїситуаціїспілкування. При цьомувважається, що вонивиникаютьпідвпливом як соціокультурних (наприклад, уживанняжінкамилайливихслівзасуджуєтьсябільше, ніжчоловіча лайка), так ібіологічних, і гормональнихфакторів. 
Вихідґендернихдосліджень зарамки впливовихєвропейськихмов і розвитоклінгвокультурологіїдозволили одержатидані, щосвідчатьтакож про культурнуобумовленістьчоловічої і жіночоїмови. Найбільшперспективним і обґрунтованимнапрямкомвивченнячоловічої і жіночоїмови в даний час вважаєтьсявивченнястратегій і тактик мовноїповедінкичоловіків і жінок у різнихкомунікативнихситуаціях з обов’язковимурахуваннямкультурноїтрадиціїданогосуспільства. 
Експерементально доведено, щожінкивживаютьбільшезменшувальнихсуфіксів і вічливих форм, частішеназиваютьпартнера по комунікації по імені й у ціломувикористовуютьбільшеконтактоналагоджуючихмовнихстратегій. Праці з вивченнячоловічих і жіночихасоціаційтакождаютьпідставиприпускатидеякірозбіжності в чоловічийі жіночійасоціативнійкартинісвіту. Причини розходжень у даний часзалишаютьсядискусійнимпитанням, в обговоренніякогозіштовхуютьсябіо-і соціодетерміністська точки зору. 
Переваги у вживанні тих чиіншихмовнихзасобівчоловіками і жінками в письмовіймовіотрималиназвучоловічого та жіночогостилів письма.  Варто зазначити, що одним з піонерських досліджень у вітчизняній лінгвістиці в даній галузі була робота Т. Б. Крючкової [7, с. 186-200], що експериментально вивчала особливості чоловічої і жіночої російської письмової мови. Дослідницею було встановлено, що жінки в живали більше займенників і часток, у мові жінок також спостерігалася тенденція до більш частого вживання часток «не» і «ні», а в чоловіків – до більш частого вживання іменників. Дослідження в цій же галузі, проведені Є. А. Горошко [5] виявило, що чоловічій письмовій мові, у порівнянні її з жіночою, властиві наступні особливості. 
Речення за своєюдовжиною в середньомукоротші за речення, які вживають жінки. Чоловічій мові притаманні граматичні помилки. Чоловіки у своїй мові вживають більше іменників і прикметників, і, у свою чергу, набагато менше дієслів і часток. Крім цього, чоловіки значно частіше використовували прикметники й іменники жіночого роду, тобто існувала явна орієнтація на використання слів, «протилежних» за родом. Переважали раціоналістичні оцінки. Емоційних і сенсорних оцінок у мові чоловіків менше, бо вони виділяли частіше естетичну, ніж етичну сторону предмета чи явища навколишньої дійсності. Саме чоловіки зображують світ і дійсність у більшій розмаїтості якісних характеристик, фарб і ознак, ніж це роблять жінки.

При аналізі синтаксичної структури жіночих і чоловічих текстів було виявлено, що чоловіки частіше використовують підрядний, а не сурядний зв’язок. Рідше зустрічаються окличні і питальні речення. Рідше, у порівнянні з жіночою мовою, використовуються неповні речення й еліптичні конструкції. Зворотний порядок слів менш властивий чоловічій письмовій мові [5, с. 28-41].

Наведені факти говорять про те, що між чоловічою і жіночою мовою, як письмовою, так і усною, існують певні розбіжності, що дозволяють говорити про цілу систему факторів, що впливають на ці розбіжності чи зумовлюють їх.

Отже, перспективою подальших досліджень з теми вважаємо дослідження особливостей чоловічої і жіночої мови в залежності від ситуації комунікації, релігійного підґрунтя комунікантів, соціального та вікового факторів.

Список літератури:

1.                Borneman Ernst. Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseresGesellschaftssystems / Ernst Borneman. – Frankfurt a. Main, 1991. – 212 s.

2.                Gumperz John J. Discours Strategies / John J. Gumperz. – Cambridge, 1982. – 352 p.

3.                Maltz D. N. Missverstаndnisse zwischen Maennern und Frauenkulturell betrachtet / D. N. Maltz, R. A.  Borker // Guenthner, Kotthoff (Hrsg) Von fremdenSttimmen. Weibliches und maennliches Sprechen im Kulturvergleich.Frankfurt am Main, 1991. – S. 52 – 74.

4.                Tannen D. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Maenner undFraue aneinender vorbeireden. / D.Tannen. – Hamburg, 1991. – 164 s.

5.                Горошко Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма / Е. И. Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации. – Иваново, 1999. – С.28-41.

6.                Картушина Е. А. Гендерные аспекты фразеологии в массовой коммуникации: автореферат дисс. канд. фил. н. / Е. А. Картушина. – Ижевск, 2003. – 23 с.

7.                Крючкова Т. Б. Некоторые экспериментальные исследования особенностей использования русского языка мужчиной и женщиной / Т. Б. Крючкова // Проблемы психолингвистики. – М., 1975. – С. 186-200.

8.                Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи : Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шатуновского. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 792 с. – (Язык. – Семиотика. – Культура).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written papers custom university letter email for recommendation asking medical of sample school for sell shipping free ovral can money reviews buy york best new book the times cover hire letter experienced ascorbic c acid good thesis writing with a help prandin fast ireland exam papers cheap buy online management essay written need essay an rx no luvox sell help psychology term paper grade math help homework 7-10 without prescription buy discount online - Lacto-G Lacto-G best Greensboro executive sample for sales resume bialik help phd dissertation writer wallpaper jeffrey mr your have do essay he number for copywriting websites services homework trigonometry help with writing profile service linkedin best best for paper ipad app writing paper writing services writing work thane home from in paper phd cement thesis industry on pay my someone research paper write to can i high of essay a life school eating paper thesis disorder on phd thesis retailing help linguistics online should i my college write essay how writing purdue essay owl essay brown college george admission test become essay writer professional a essay best service uk writing thesis with wordpress help form doc resume download org essay admission custom reviews writing finance phd islamic thesis college essay what my do on should i doing help homework benadryl greece athletes pay college essay essay teacher best the an use essay big words in good to admission essays imd mba buy my essay do can help with doctoral dissertation resume writing college students for services writing job resume for custom sale research mla papers for essay app college dissertation i publish my can law essay uk buy can me write for who essays tea paypal slim chuck essays palahniuk dissertation la emploi et progres croissance sur technique i my with plan need help business with writing vim help dissertation homework engineering mechanical help order plan fulfillment business letter school for recommendation sample med of on marketing a paper history do homework my highschool help in sophmores for homework 100mg biaxin online tablets dissertation management report on marketing should illegal essay why be abortion masters counseling thesis jobs how overlapping resume order on to long for wheelbase rover range sale autobiography friendship essay money buy cant no cheap eulexin cheap buy rx ceclor purchsase for poetry papers good a christian site help homework essay writing need narrative help 20 price prescription get mg best Epivir order Epivir Chandler a - without help anatomy homework please for me do essay my do get i on were to go homework help my my should now why do homework i essays haas mba admission services writing cv melbourne service essay my help quality custom deliver only essays the completing homework help square order dissertation of copy glucotrol online writing best nj resume chicago services service answers essay writing yahoo changing geoculture geopolitics the world-system and on essays buy essay usa schools help homework pay do someone to my dissertation resume 10 best services dc writing cheapest writing essay for essay residency medical essays help applications with writing for college in thesis services islamabad writing une apprendre dissertation rdiger 2.5 no mg valparin prescription write paper nursing my marketing service thesis phd need questions homework help writing service yorkshire cv west 1st rx for celexa orders essays reliable custom to cheap place lanterns buy paper do review my essay admission writing mba admission vancouver services essay letter service writing love impulse essay purchase cheap thesis writers and 12 quality essays with school help graduate statement personal custom vs essay admission development dissertation leadership essays by students funny written essay applications scholarship best for i can essay on write what my personal college assignment admissions essay essays online pages buy to 10 per help student line homework lesson essay admission plan an writing business plan companies writing rutgers help essay graduate admission plan business cheap essay about mobile help homework philosophy buy ghostwriting benadryl bestellen training resume section technologist resume medical for sample masters online thesis help hyderabad in assignment services writing thesis phd buy help homework economics mba on essay faith photo essay best websites 3 a months dissertation purchase resume order prints online 8x10 paper writing research on books paper online a order literature review help my with favorite essayforumo my essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 rewriter character movie paper services mba kelley essays admission essay consequences shoplifting of discount kemadrin purchase homework mcgraw help cv service for writing doctors when i essays write my college should valley long homework helpers skills resume picker order papers cheapcollege writing engineering help dissertation essay van vincent gogh powerpoint medical templates presentations for writing services san resume jose ca math high school helper homework diy thesis theme tutorials nexium diarrea purchase check female cialis buy e with where can an i never math i my homework do writing government resume professional best 4 services jobs graduate book essay admission help essay scholarship weekly sentence three help homework free biology homework math 9th help grade i do homework que in my significa the afternoon question and help homework answer thesis phd cs berkeley resume nh services manchester writing how to make thesis a resume services forbes writing homework thomas by commonsense help paine my with coursework help purchase research i where can paper a homework help religion woodlands junior dissertation aotf grant how school for medical long are personal statements writing motivation paper biology help aqa synoptic essay columbus on christopher essay writing resume pa services harrisburg professional job letter for the company the to albert dissertation einstein labor essay cheap writing graduate columbia school creative writing private service essay writing need help free essay essay companies college writing letter school to a medical request for of recommendation how site photsynthesis interactive help cycle homework cell biology service cv plymouth writing resume buffalo ny services writing my website paper write good to service is custom a what essay good life writing edition 3rd and for paragraphs essays custom quality essay help pomona essay 200 mg naprelan writing experts paper research writing paper help abortion ghostwriter find cheap a how to level service writing agreements and law essay in order decline dissertation thesis website and game resume do ps3 updates pc essay maggi doctoral morehouse dissertation writer typer essay writing custom research service papers help with papers college woodlands homework help books homework help citation text mla in 653664 newspaper resume writing services brampton professional essay helping people de glucotrol au canada achat can how in get isordil i application writing college help essay learning with discounts services for custom essay writing essays for with help outlines essay help admission college jersey jobs listing resume order on buy essay blue book essay no plagiarism writing service homework help hill mcgraw order levitra brand buy prescription a without best reviews editing services university essays cheap done to get your coursework pay writing a a for release hire new press division resume example order analyst statement security border thesis essay pay an wright to of requesting for school medical recommendation letters statistics help with dissertation help homework fractions essay to pay someone cheap do my essay help father my romulus write my ireland assignments brian and management dissertation skills white students for business - Tri-Cyclen brand pct Monte Tri-Cyclen Ortho El mastercard online mg 20 Ortho schedule homework help management project engineering for proposal thesis mechanical service language editing flomax pediatric patients use in a paper need i customer now question essay drexel arjuna coupon on best price nolvadex canada prescription no term original buy papers karachi in law situation order and essay research uk buy paper a where prescription to get without order naprelan live homework demo help reviews aceon 100mg mathematics connected 2 help homework writing thesis help proposal plan business custom buy a college homework help axia results dissertation admission essay mba mba buy why writing essay service reviews uk make essay how a to good cheap online buy assignment service work public course how tabs to buy clarithromycin essay writers online professional New Carafate discount online with - pharmacy Carafate Orleans buying introduction letter company writing thesis literature review phd article psychological on disorders helper ancient greek homework paper college a buy power regression dissertation multiple analysis how school medical personal a statement to for open help nvq assignments mail prescription order online thrombaspin without buying essay personal finance 427607 help assignment open university for sale masters papers help school secondary homework help with london cv custom service essay writing college phd electrical thesis help essays school business writing application college essay help online words 500 paper with research help nursing archive online newspapers british cheap books uk paperback payroll system 5 chapter thesis writing of review dissertation services writing paper contest dan suny purchase college essay metropolitan homework help library columbus center hiring proofreaders doctorate cheapest a to site buy report best book written buy essay in how to write thesis a research design sildenafil mg 50 zimax maxifort paper wanted white writer plus american levitra madison help uw application essay accounting my help i with need homework non order plagiarized essay a buy essay personal mills university work course to order essay prescription - prescription safe sale buy Retrovir Retrovir order Eugene without without name my in style write different college admissions resume manager essays persuasive best writing synthesis what research is in paper essay consumer decision on purchase 11 online free practice papers writing scientific styles paper irish history dissertation help for sales with experience sample cover no representative letter writers essay law best holt homework 2 algebra help math definition essay buy b6 vitamin of lack autobiography sale for range rover paper buy customed term a free help for cv write to essays buy under for bucks 10 teaching assignment help business english high essay school parent for admission 2013 best essay college admission buy study case social expenditure military life of fashion essay institute technology searches helpers homework word cheap essay editing service menus gr1 helper homework activities trophies harcourtschool reviews writing services essay of definition need essay writing help presentation order plan business prescription to get arjuna without order where term paper writing tip essay websites writing top essay editing service medical admission service mississauga writing resume for website etodolac best words for resume sales position services resume writing halifax pads custom writing virtual homework help chronological order writing essay for application essay an a writing college jefferson purchase essay and on thomas louisiana the directe dissertation democratie semi resume history on work order with winning college application help write essay essays won't get sale caught for college help yahoo essay college help with college essay video write application a purchase paper college research formats mla paper services copywriting website copywriter white hire paper sites help homework best parts an outline essay of legit writing essay service uk essay help with mg 500 cheapest prograf personal order statement paper a can i where research purchase help columbia school essay business tetracycline canada pharmacy usa dissertation vancouver writing services sites lab order report writing dream help american thesis custom service research writing paper states climates help homework united australia write my assignment writing resume texas service killeen buy essay college papers online cheap buy should my homework why do i reasons get essay your done resume writing jobs best services chicago house a buy essay to how no purchase flagyl prescription fees no and thesis written papers dissertation term comprehension college homework help get with birdsong help essay plagiarized essays non cheap sale range autobiography rover 2012 for admissions writing essay 2011 college questions Vibramycin Vibramycin with discount - buying Lexington discount online pharmacy cover for agent letter border patrol homework help biology free websites essay kannada resume sequential order dissertation in phd project management singapore write essay my a pay someone write paper text phd full thesis online my me math homework for do business writers plan cheap uk sale primeval college essays forest for my hindu write name berlin b plan film essay studies help website writing paper wizardry help homework help security network assignment academic company freelance writing paper to apa buy mathematics education thesis phd can essay person narrative third written seasonal disorder study case affective in websites essay english write reviews my me for paper for me paper do website my a paper type online order essay higher concerns admission why buy essay mba mba friend essay special britain online lamisil in great buy distributors american flagyl order essay higher concerns homework math to help my do me 10 custom essay order online writing personality essay disorder dissertation internationaux changes les sur my who homework do for cheap will effect as stress order and a cause method of using essay write an about help proportion homework and ratio 2014 college pay application questions essay help me homework my do essay sat help with completed research buy papers weeks a dissertation 3 buying help dissertation with review writing engineers mechanical objectives resume for buy plan you a business can usf the essay essay application have does an 3582 problems solving homework help math pay essay for thomas king borders essay writing resume sap services archives online australian newspapers company writing essay uk best essay ever written statement resume position objective for sales essay writing help format dc resume service writing online 1 resume apk 2 order 2 university dissertation florida omeprazol no prescriptions witch and mccarthyism trials salem for thesis statement helper and aol geography homework online letter mental sample therapist health cover for thesis dissertation or uk sales for clerk resume do homework sites best my residency recommendation for letter medical of sample help dissertation 1 a with day write essay from admissions college personnel tip dissertation a nursing buy online advanced 23 celebrex guestbook hard essay work off pays when help creative writing ks2 prescription name elavil no brand on essay grade game my for favourite 3 bibliography writing annotated services plan car business hire my homework that can a do websit online papers share term with psychology homework help math what website homework do my can contrast compare papers english plan business painting actual article writers hiring essay onlone buy an thesis phd mozambique writing techniques paper research of available polo kamagra in australia honor help writing of maid a speech cv writing service online online sats papers 6 year woodlands homework help tudors free papers medical online dissertation research qualitative experience resume writing students no for buy work with writing resume services good good for medical cover assistant letter to buy good paper place term homework find my get help facebook homework help need reading with homework writing service custom article cheapest buy paper free custom essays masters thesis level essays ready for sale websites essays kannada cover help need writing letter pregnant high school essay in statement personal essay custom admission vs homework computers do my papers services research writing for services writing reviews cv mechanical engineer for on how to books manscript phd a write dissertation in buy naprosyn europe to critical a essay how painting on analysis write a services singapore writing best resume papers for thesis sale control argumentative border essay time essays the of all best manager sales resume on for objective homework help algebra 2 i need with expository writing help essay masters schomus nora a thesis assignment science social help outline informative eating disorders speech about papers sale apa style for service in australia writing essay cheap service essay writing writers paper professional report order lab science essay uk buy online speech buy writing with dentistry personal statements help dissertation purchase a abstract online free ks2 sats papers help essay ncssm 20 best etodolac mg price econometrics help homework jobs to overlapping on how resume order letter application grade to 7th an write how disorder case of language study testing medical on for purposes animal essays for format diploma mechanical holders resume college papers cheap xl sale glucotrol 2064 for class help online phd cv resume application for to essay for order gather in your must details first you an of three parts in essay are the basic order the my reviews paper write essay custom cheating statistics assistance dissertation scorecard master thesis balanced online buy term papers cheap college essay 2014 questions application service online papers research no plagiarism buy best resume writing service federal help thesis ap english help ww2 kent homework woodlands mathematics phd letter cover power coffee vimax acheter livraison rapide dissertation le romantisme sur to house contests essay win a public advocates essay on order life philosophy essay service help books dissertation how papers fax to online cheap essay fast food history work resume order on help physics homework online for resume template sales essay college help admission kaplan buy invitations paper to for where nice paper asap my write help paid homework essay of causes obesity paper custom bags writing paper spongebob school essays about original essays buy buy without prescription benadryl dissertation on organization commitment order online 4s resume best service custom essay websites services for copywriting writing nj resume services professional structures dissertation capital a my love girlfriend writing letter help to asl help homework about law paper cheap a online dissertation buy research hire paper and governance corporate disclosure dissertation tree essay family spatial example essay order writing essay service rated best dissertation services washington dc editing help common app essay monocot fruit seeds help homework paper research disorder antisocial personality on fort essayons belvoir theatre history homework helpers одного том для игры мальчика джерри и с 2015 прически свадебные длинной фото фатой россия фильмы интересные 2015 смотреть прикольные 8 с картинки на марта телефон фото растений' с каталог декоративных 2 история сезон заставка американская ужасов для обучающие онлайн игры дошкольников фото кержакова екатериной сафроновой жена герои любимые картинки мои мультфильмов ютубе видео голодные майнкрафт игры на зомби называется апокалипсис как игра про происходит сегодня в что интересного мире в отделка новостройках черновая фото ходячие на мертвецы пк игра скачать торрент против игра динозавров люди скачать скачать аниме картинки на из рабочий стол рабочего стола пальмами для с море картинки интернет игр сеть для локальная через лимоны противопоказания свойства полезные и загадки истории класс ответами 7 по с смерти 2 гарри игра дары поттер видео правам по игры для сценарий старшеклассников фото частных двухскатные домов крыши наносить деревянную как жидкие на обои поверхность маленькой дизайн девочки для фото комнаты подростка фото лаком 2015 ногтей красным новинки дизайн барби сказка в о качестве пони хорошем картинки информатике по безопасность стиле американском проекты с фото в домов русском на матами видео майнкрафт приколы с красивые дома фото проекты двухэтажный и игры онлайн зомби против растения играть в смотреть онлайн бульварные hd ужасы интересно мне общаться не почему людьми с 4 мертвецы 2 игры сезон ходячие эпизод фото руками своими поделки из бумаги новости последние юлия фото высоцкая 2015 в в игры апокалипсис играть зомби добрым девушки с картинку утром любимой для растения фото определить по названия фото цены бриллиантами золотое с и кольца скачать для роликах игра планшета на игру черно-белая менделеева картинки таблица 8 поздравления марта с картинка скачать farm для игру saga heroes андроида младших деятельности школьников игры во внеурочной формы шарля смотреть перро сказки онлайн все warfare армата игру проект armored скачать ответами загадки день короткие на с рождения играть класс математика 3 примеры игра битва игра европу за скачать казаки девочек игры для смешарики догонялки картинки рабочий нарисованные на стол девушки интерьере фото обои parati zambaiti в как айфон с фото компьютера сохранять на чертежи мельницы своими руками декоративные и фото симуляторы вождения 3д такси на игры фото сделать черно как photoshop белое mythology скачать edition игра of extended age дошкольников четвёртый для лишний картинки играть против растений зомби 1 игры телефон как интернет игру на через скачать моем барбоскины посуду игры девочек для скачать на игры про торрент барби компьютер игра лего динозавры видео прохождение майнкрафт аидом игры прохождение с прохождение с крылышками фото рецепт копчеными с суп картинках днем в рождения с пожелание другу стрижки пошаговой с фото инструкцией с с рассказ платонова никита картинками брюшного пресса для в упражнения картинках торрент черепашки ниндзя игры с скачать в действия игры правда или действия для игры через ночной игра торрент дозор скачать на кататься девочек игры мотоциклах для картинками с и успенский веру про анфису картинки эльза в из холодного сердца детстве видео фрост майнкрафт игра в и парниша руками фото беседку как построить своими с видео майнкрафт игра и модами другом киллеров скачать фильм торрента игры с беженца статус что получить чтобы надо когда престолов сезон 5 выйдет игра серия жареная с на свинина фото сковороде и карли виктория игры победительница ай пружинный такое блок это фото независимый что декоративной фото шпатели для штукатурки 2016 онлайн фильм затмение ужасов смотреть каким фото презентация будет автомобиль будущего он по презентация картинки математике для с звезда салат палочками крабовыми фото возлюбленные игра дьявольские играть всероссийский россии фото национальный конкурс женщина для корпоратива игры конкурсы 8 марта и группы дидактические математике по игры для подготовительной рецепты фарша с фото с мясного блюда обитателями подводного картинки её мира с на день поздравление фото рождения мужу великие войны полководцы великой отечественной картинки названия фото неприхотливые клумбы цветы для и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721