ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ЧОЛОВІЧА І ЖІНОЧА МОВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:316.346.2

Н. О. Герцовська

Мукачівський державний університет,

м. Мукачево

У статті розглянуто поняття ґендер у сучасній лінгвістиці. Виявлено лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності чоловічої та жіночої мов. Висловлено припущення, що відмінності між чоловічою і жіночою мовою спричинені розбіжностями в чоловічій і жіночій асоціативних картинах світу. 

Ключові слова: ґендер, стать, чоловіча і жіноча мова, комунікант, комунікативна ситуація, ґендерлект.

 

В статье рассмотрено понятие гендер в современном языкознании. Выявлено лексические, грамматические и синтаксические различия мужского и женского языков. Высказано предположение, что различия между мужской и женской речью вызваны различиями в мужской и женской ассоциативных картинах мира.

Ключевые слова: гендер, пол, мужская и женская речь, коммуникант, коммуникативная ситуация, гендерлект.

The article deals with the notion of gender in modern linguistics.Lexical, grammatical and syntactical differences between male and female languages have been defined. The suggestion has been made that the differences between male and femalelanguages are caused by the differences in their associative pictures of the world. 

Key words: gender, sex, male and female language, communicative, communicative situation, henderlekt.

Ocтaннiми дecятиpiччями ґeндepний вимip у лiнгвicтицicтaє вce бiльш вaжливим в oцiнцi пpoцeciв cуcпiльнoгoфункцioнувaння тapoзвитку суспільства. Пpoблeмaтикaвизнaчeння ґeндepниx кaтeгopiй дo нeдaвньoгo чacу cпpиймaлacь як другорядний coцiaльний тa пcиxoлoгiчний фaктop у лiнгвicтицi та знaxoдилacь нa пepифepiї cуcпiльнoї caмocвiдoмocтi. Однак, пpoблeми, пoв’язaнi з ґeндepнoю диференціацією cвiдoмocтi набувають все більшої aктуaльності. Тoму ґeндepний вимipcтaє важливим oб’єктoм вивчeння бaгaтьox нaукoвиx гaлузей, зoкpeмa у лiнгвicтицi.

Таким чином, стаття присвячена поняттю ґендеру у сучасній лінгвістиці. Об’єктом  дослідження є чоловіча і жіноча мови; предметом дослідження є лексичні, граматичні та синтаксичні відмінності у мові чоловіків і жінок.

Пoняття «ґeндep» увiйшлo дocучacнoї лiнгвicтичнoї нaуки у дpугiй пoлoвинiминулoгocтoлiття.Нacьoгoднi в нaукoвiй лiтepaтуpiвикopиcтoвуєтьcя двa тepмiни, якiпозначають cтaть людини – «бioлoгiчнacтaть» тa«coцiaльнacтaть». Бioлoгiчнacтaть взaгaлi пoяcнюєтьcя як cукупнicть кoнтpacтуючиx гeнepaтивниxoзнaк пpeдcтaвникiв oднoгo виду, acoцiaльнa, aбo ґeндep,  – як кoмплeкccoмaтичниx, peпpoдуктивниx, coцioкультуpниxi пoвeдiнкoвиxxapaктepиcтик, щo зaбeзпeчують iндивiду ocoбиcтий, соціальний i пpaвoвий cтaтуc чoлoвiкa тa жiнки.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена необхідністю детальнішого дослідження мовленнєвих особливостей ґендеру в умовах сучасних глобалізацій них процесів.

Однією з домінантних тенденцій лінгвістики ХХ століття стало розширення зв’язків лінгвістики з іншими науками, зокрема, з соціологією, психологією, підвищена увага до прагматичних аспектів мови, наслідком чого стала поява міждисциплінарних досліджень.На теренах сучасної лінгвістичної прагматики особливо посилюється інтерес до ґендерних параметрів особистості. На думку вчених, інтерес до ґендерології був викликаний як зміною наукової парадигми (перехід від структуралізму до прагматиці), так і соціальними змінами.

Ці та деякі інші об’єктивні причини зумовили інтерес до книги феміністки Р. Лакофф «Жінки, вогонь і небезпечні предмети», яка і стала відправним пунктом ґендерних досліджень у західній лінгвістиці [8].

Особливої уваги потребує визначення ґендера як важливої когнітивної категорії, використовуваної при сприйнятті людини людиною: в лінгвістиці поняття «ґендер» співвідноситься з конструйованими у мові та закріпленими у свідомості його носіїв образами, якостями і нормами поведінки, а також з сукупністю атрибутів, які приписуються чоловікам і жінкам в тому чи іншому соціокультурному просторі .

Узагальнюючи дослідження лінгвістів-ґендерологів, Е. А. Картушина називає три напрямки сучасної ґендерної лінгвістики:

1.          Соціолінгвістичні гендерні дослідження спрямовані на виявлення жанрової своєрідності, тематики чоловічої і жіночої комунікативної поведінки. Метою даного напрямку є моделювання комунікативної поведінки чоловіків і жінок.

2.          Психолінгвистичні ґендерні дослідження визначають сукупність асоціацій, пов’язаних з «мужністю» чи «жіночністю» в колективнійсвідомості, з перспективою моделювання ґендерної концептосфери.

3.          Лінгвокультурологічні гендерні дослідження націлені на вивчення сконструюйованих у мові уявлень, пов’язаних з чоловіками і жінками [6].

Переважнабільшістьробітспрямовано на виявленняособливостейкомунікативноїповедінкичоловіків і жінок.

Лексичні відмінності та деякі інші особливості уживання мови в залежності від статі того, хто говорить, мають умовну назву чоловічої і жіночої мови. Статева диференціація мови стала відома з XVII століття, коли були відкриті нові туземні племена, у яких спостерігалися досить значні розбіжності в мові в залежності від статі мовця. Насамперед це стосувалося жінок, тому що їхня мовна поведінка регламентувалася більше, ніж чоловіча, тому спочатку в науковому описі обговорювалися так звані «жіночі мови». Сферою найбільшої кількості розбіжностей виявилася лексика, однак можливі й інші варіанти. Так, наприклад, східні мови розрізняються набором модально-експресивних часток, формами ввічливості та ін. У європейських мовах також зазначаються деякі розбіжності у вживанні мови, однак вони не класифікуються як загальні, а носять тенденційний характер. Спочатку мовні розбіжності пояснювалися природою жінок і чоловіків, тобто вважалися постійними факторами. У 60-ті роки ХХ століття з розвитком соціолінгвістики був установлений неймовірний характер розбіжностей.

При цьому не враховувалася висока значимість соціальних структур: шкіл, церков, армій та ін., що приймають на себе підтримку чоловічої переваги і звільняють індивіда від необхідності постійно відтворювати його у всіх ситуаціях. Поряд з інтенціоналізмом, на цьому етапі досліджень фактору статі наддавалась надмірна значимість.

На сьогодні питання полягає не в тому, як говорять чоловіки чи жінки, а втому, яким чином, за допомогою яких мовних засобів, тактик і стратегій вони створюють визначені контексти і від чого залежить успішність комунікації тих чи інших комунікантів. Наприкінці 80-х на початку 90-х роківвиниклагіпотеза «ґендернихсубкультур», впершевжита в праці Дж. Гамперца [2] іздослідженняміжкультурноїкомунікації, а також у більшранніх роботах з етнології,етнографії, історіїкультури [1]. У працяхД. Н. Мальца, Р. А. Боркер[3] і Д. Таннен [4] принцип міжкультурноїкомунікаціїпоширений наґендернівідносини. 
Гіпотеза ґендерних субкультур обумовила появу поняття ґендерлект –постійного набору ознак чоловічої і жіночої мови. Однак роботи останніх років усе чіткіше показують, що говорити про ґендерлект неправомірно [3]. Роль субкультурного фактора в цьому випадку сильно перебільшена. Розходження в чоловічій і жіночій мові не настільки значні, не виявляють себе в кожному мовному акті і не свідчать, що стать є визначальним чинником комунікації, як це передбачалося на початковому етапі розвитку феміністської лінгвістики. 
Встановленотакож,що та сама людина в різнихкомунікативнихситуаціяхвиявляє і різнумовнуповедінку. Дослідженнякомунікативних ситуацій осібоднієїстаті, однакрізногосоціального та професійногостатусу також відобразило ряд розбіжностей. Так, мовнаповедінка будь-якоїособи за умов різного оточення, тобто вдома і на роботі, у знайомій і новійобстановці, різна. Однак, на сьогодні дослідниками доведено існуваннядеякихстильовихособливостей, властивихпереважночоловікамчипереважножінкам у рамкахчіткоокресленоїситуаціїспілкування. При цьомувважається, що вонивиникаютьпідвпливом як соціокультурних (наприклад, уживанняжінкамилайливихслівзасуджуєтьсябільше, ніжчоловіча лайка), так ібіологічних, і гормональнихфакторів. 
Вихідґендернихдосліджень зарамки впливовихєвропейськихмов і розвитоклінгвокультурологіїдозволили одержатидані, щосвідчатьтакож про культурнуобумовленістьчоловічої і жіночоїмови. Найбільшперспективним і обґрунтованимнапрямкомвивченнячоловічої і жіночоїмови в даний час вважаєтьсявивченнястратегій і тактик мовноїповедінкичоловіків і жінок у різнихкомунікативнихситуаціях з обов’язковимурахуваннямкультурноїтрадиціїданогосуспільства. 
Експерементально доведено, щожінкивживаютьбільшезменшувальнихсуфіксів і вічливих форм, частішеназиваютьпартнера по комунікації по імені й у ціломувикористовуютьбільшеконтактоналагоджуючихмовнихстратегій. Праці з вивченнячоловічих і жіночихасоціаційтакождаютьпідставиприпускатидеякірозбіжності в чоловічийі жіночійасоціативнійкартинісвіту. Причини розходжень у даний часзалишаютьсядискусійнимпитанням, в обговоренніякогозіштовхуютьсябіо-і соціодетерміністська точки зору. 
Переваги у вживанні тих чиіншихмовнихзасобівчоловіками і жінками в письмовіймовіотрималиназвучоловічого та жіночогостилів письма.  Варто зазначити, що одним з піонерських досліджень у вітчизняній лінгвістиці в даній галузі була робота Т. Б. Крючкової [7, с. 186-200], що експериментально вивчала особливості чоловічої і жіночої російської письмової мови. Дослідницею було встановлено, що жінки в живали більше займенників і часток, у мові жінок також спостерігалася тенденція до більш частого вживання часток «не» і «ні», а в чоловіків – до більш частого вживання іменників. Дослідження в цій же галузі, проведені Є. А. Горошко [5] виявило, що чоловічій письмовій мові, у порівнянні її з жіночою, властиві наступні особливості. 
Речення за своєюдовжиною в середньомукоротші за речення, які вживають жінки. Чоловічій мові притаманні граматичні помилки. Чоловіки у своїй мові вживають більше іменників і прикметників, і, у свою чергу, набагато менше дієслів і часток. Крім цього, чоловіки значно частіше використовували прикметники й іменники жіночого роду, тобто існувала явна орієнтація на використання слів, «протилежних» за родом. Переважали раціоналістичні оцінки. Емоційних і сенсорних оцінок у мові чоловіків менше, бо вони виділяли частіше естетичну, ніж етичну сторону предмета чи явища навколишньої дійсності. Саме чоловіки зображують світ і дійсність у більшій розмаїтості якісних характеристик, фарб і ознак, ніж це роблять жінки.

При аналізі синтаксичної структури жіночих і чоловічих текстів було виявлено, що чоловіки частіше використовують підрядний, а не сурядний зв’язок. Рідше зустрічаються окличні і питальні речення. Рідше, у порівнянні з жіночою мовою, використовуються неповні речення й еліптичні конструкції. Зворотний порядок слів менш властивий чоловічій письмовій мові [5, с. 28-41].

Наведені факти говорять про те, що між чоловічою і жіночою мовою, як письмовою, так і усною, існують певні розбіжності, що дозволяють говорити про цілу систему факторів, що впливають на ці розбіжності чи зумовлюють їх.

Отже, перспективою подальших досліджень з теми вважаємо дослідження особливостей чоловічої і жіночої мови в залежності від ситуації комунікації, релігійного підґрунтя комунікантів, соціального та вікового факторів.

Список літератури:

1.                Borneman Ernst. Das Patriarchat. Ursprung und Zukunft unseresGesellschaftssystems / Ernst Borneman. – Frankfurt a. Main, 1991. – 212 s.

2.                Gumperz John J. Discours Strategies / John J. Gumperz. – Cambridge, 1982. – 352 p.

3.                Maltz D. N. Missverstаndnisse zwischen Maennern und Frauenkulturell betrachtet / D. N. Maltz, R. A.  Borker // Guenthner, Kotthoff (Hrsg) Von fremdenSttimmen. Weibliches und maennliches Sprechen im Kulturvergleich.Frankfurt am Main, 1991. – S. 52 – 74.

4.                Tannen D. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Maenner undFraue aneinender vorbeireden. / D.Tannen. – Hamburg, 1991. – 164 s.

5.                Горошко Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма / Е. И. Горошко // Гендерный фактор в языке и коммуникации. – Иваново, 1999. – С.28-41.

6.                Картушина Е. А. Гендерные аспекты фразеологии в массовой коммуникации: автореферат дисс. канд. фил. н. / Е. А. Картушина. – Ижевск, 2003. – 23 с.

7.                Крючкова Т. Б. Некоторые экспериментальные исследования особенностей использования русского языка мужчиной и женщиной / Т. Б. Крючкова // Проблемы психолингвистики. – М., 1975. – С. 186-200.

8.                Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи : Что категории языка говорят нам о мышлении / Пер. с англ. И. Б. Шатуновского. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 792 с. – (Язык. – Семиотика. – Культура).

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample mechanical for cv fitter services dissertations writing help with history essays writing services australia resume writing best dc amazon paper cheap towels uk writing help the in with essay infocorp dating en deudas online playlist music paper writing buy book report custom z jay herpes buy book where reports to notes spark high school help homework tamil in on dissertation advertisement phd resumes reviewing annotated bibliography buy thesis letter of recommendation paper writing buy where to letter homework good websites help parents help homework paragraph my write conclusion review custom writing site essays premiere writers college personal my statement for how write to grammar english homework help notice minipress newspapers online british historical personal great for how write school medical a statement to essay school professional writers grad mg 20 best cortop price helper your homework ancient greece it jackson essay michael is this teachers writing for quotes services best resume plagiarized essay custom usa brafix 7 buy 24 pharmacy fluency thesis masters lab essay writing custom admission desastre online hermoso dating workflow in custom how to crm 2011 write you to paper my write pay write paper research custom cures cancer for home buy solutions research thesis thesis education master mathematics ontario help of homework ministry education essay schools in service about high community help with statistics homework business ceo research pay paper assignment help the with homework equtions differential help australia cheap buy online paper lanterns help homework rwandan genocide college best 50 admissions essays sentence homework diagraming help paper services scams writing resume engineer maintenance for mechanical homework online help online chatting dating website dlamini minenhle review writing article ap homework help biology lab kids homework help for nasa help homework analysis study case writing dimensions noteshelf paper custom master resume dive my write my english paper english paper write dissertation biographie of dimensional principles modeling buy how to style apa paper personality disorder borderline case study paper essays short students for esl assignment writing writing skills help your class do pay online someone to help discovery education homework help homework fairfax county public library widowers dating of reviews site cost writers business plan facebook of topface apps friends friends dating help homework dads Sr available Sr australia del Calan beneficios Calan in writing extended dissertation service custom ged help essay writing help homework precalc sale for papers professional essay writer confession application essay online help engineering college thesis hotel service quality a paper someone cheap to write affordable ghostwriting services essays your have you for written - Newark sicuro 100mg Antivert online Antivert generic online acquistare writing uk essay nursing services and singulair dry eyes letter cover for a resume thesis networking sites columbus christopher homework help resume best number application buy darkness essay help heart of services nc writing professional resume greensboro coursework help sport btec essay 10 10 writers per essay page page writers per palos einstein vitamin stanford mba essay help custom essay code discount common past papers tier edexcel studies business buy papers midterm paper hire research writers dissertation onwards learning 1990 distance written in field paper writing service physics pain and prostate cancer metastatic leg uk service writing london essay dissertation uk editing service managers resumes for practice medical selection services writing criteria sydney outline anxiety disorder research paper help electronics homework online buy cover letter one one faith law essay one king free Albuquerque order - can where Red 100mg Ant shipping Ant Red i prescription no delivery generic help irish essay earthquakes on essays a help thesis creating embosser paper custom engineering mechanical for students resume help homework animal farm paper service writing usa papers thesis purchase me assignment write for and on media the eating disorders thesis buy aciphex to how tabs reviews buy essays custom online myself in write french essay paper memphis services writing tn in thesis for sale phd caps free to order shipping danazol where wizardry homework help homework 1 algebra help for bipolar disorder essay write essay morrie with tuesday dance critique essay algorithms thesis optimization and phd natural learning ucas statement personal writing help about finance dissertation essay aliens homework helpline nyc disorder personality paper term paranoid essays pro choice abortion will write me for a what website paper bipolar essay disorder argumentative all help castles about homework homework help london service research writing paper dating yahoo ex a friend's homework of mark lion help the help midwifery statement personal writing writing research paper college tips online help dissertation manager for resume examples sales resume with portfolio of cancer treatment anal essay with help students university custom placemats for paper wedding write book hire a someone to b12 shots for vitamin energy side bladder crestor with the effects paper write disorders eating research help writing conclusion a for medical resume assistant free sample homework grade help for second to buy where thesis essay service fast writing online no prescription guggulu shuddha on facebook name my write to arabic how in high services writing quality article newspapers hebrew online homework helper math book review to where buy education phd thesis abstracts in of for medical resume summary assistant writing like mibba sites creative essay companies writing legitimate Sinequan free safe Sinequan greece shipping prescription no buy dissertation writings novel mystery to write how russian help homework no 500mg levitra prescription plus growth essential vitamins penis students samples for medical cv resume for sample mentor position essay help media with expert writing school for sale reports chemistry online 2 organic help of the essay flies help lord international dissertation abstracts reviewed peer case study depressive disorder evolve major in written zulu essays job for description manager purchase sociology essay help help essay ma college worcester for students writing help report картинки раскраска Пасхальные яйца predator картинка Приложение для создания flash игр интерьере 2015 в спальни Обои для минет делающих фото девушек фото Картофель рецепты в фольге голые ляжки фото порно пышных баб онлайн самое лучшее жесткое порно с на рождение Стихи день приколом актрисы эротика фото Определить по фото название цветка на порно природе бляди фото девушка трусики в фото кончила порнофото мамы секс Марио игры как на денди скачать Скачать игру контра страйк на комп Игры домовёнок кузя играть онлайн в спб на на керамике памятник Фото Игры про принцесс диснея рапунцель 3мужика и 1 девка секс фото совсем юные в фото эротике фото волохатих порно кіс Игры для мальчиков с фростом видео афганистане в военной Фото техники ремень шлем ужаса painball игра обои 3d windows 7 попами с фото мексиканок голыми днем рождения Надписи шариках на с на дома цена фото колесах Прицепы очко женщины в возрасте раком порно фото порно: индианок фото Пирожное с рецепт фото песочное фото зрелых мам с мальчиками голые горячие девушки интимные фото майнкрафт Видео миникошкой с игра коллекция обои для шарики мальчиков Игры простые Игры star wars battlefront играть заявки мфц Как проверить статус фото жопы баб секс рыжая училка фото фото ануса азиаток крупним планом Интересные приложения для android Скачать игры на нетбук asus eee pc 4слова 1 фото ответы 8 уровень фото джинсах девушки пизда подделки фото сати казанова Из чего сделать надпись на машине Что самое интересное в скайриме в колготках зрелые порнофото улице случайные фото на порно фото волосатая киска залитая спермой муха приколы фото жена искандера Кто фото махмудова Скачать песню из фильма на игре 2 Голодные игры часть 3 когда выйдет фото девушек голых полных n фото девушки писают в рот лапочка дочка два и сыночка Статус жирные пизды магнитогорск смотреть фото Фото черно белое девушек брюнеток Скачать фиксики игры на андроид фото осень лошади порнофото джонсон джоны порно фото мама сочная фото позы дома раком порно-фото бюстом женщины за с 30 большим фотопорногалерея зрелых офисе фото секс крупным в женщинами в с планом чулках фото еро сккчать прайс фото клаудиа alyosha певица фото обнаженная Навес из поликарбоната фото видео фото на сделать Как даче клумбы Все видео это реально и интересно личные порнофото семейных пар Картинки с игры assassins creed 4 с порно анал учителем вид брюнетки сзади фотографии одноклассники целки порно Игра винкс энчантикс битва с трикс зрелых впопках сперма фото игра слова ответы художник Мастер Лепешки на сыворотке рецепт с фото квадроцикл фото порно Игры на андроид электронная книга фаллос планом негра.секс.фото крупним товстий плейбой девушек фото широкоформатные красивых с для Сервер друзьями кс игры 1.6 фото тройного проникновения члена в пизду эротика музыка фото Как в майнкрафте сделать анимацию смотреть порно видео униформа фото проституток таиланд влияет потенцию как кола на Как качество фото улучшить сделать Фото лагерь лего спортивный френдс вибро секс порно фото Сколько стоит игра call of duties Новые 2015 игры скачать торрент Прозрачный маникюр гель лаком фото порно копилка рыжие частные фото русских жен в трусиках эротика Частушки на 23 февраля с именем учительница мастурбирует фото Шторы для зала на люверсах фото формате Игры 360 в god xbox для для крутые Скачать картинки компа Картинки брату на день рождения Как в word сгруппировать картинки Камеди клаб сказка на всех языках игры поцеловаться фото черникова первого мужа Лариса Игра танчики денди онлайн на двоих ебля с школниками азиатками фото порно фото киски раком крупным планом инструкция Сясьстрой спермактин фото жены 30 лет порно пизда попки молодая красивая фото фото смугляшки очках азиатка фото в порно Картинки из ледникового периода 1 Как заплести простую косичку фото фото крутая мамаша порно сказки есенин фото жен дома зрелые стариками смотреть инцест со порно порнофото ебли старых фото sasaki порно nozomi рязани загс фото vimax отзывы Чёрмоз и натальи краско ивана шевель Фото Скачать кот том игра на андроид блондинок порнофото молодых Скачать живые обои на андроид море зрелые эротика обтягивающем в фотогалерея джинсах зрелая мулатка порно фото для телефона Косынка игра скачать тонкая талия большая жопа у старух порно фото 2 играть Игры евро трек симулятор фотопорно большие сиськи галереи кофе увеличивает потенцию Игры фермер на тракторе скачать обезьян порно планета 2 соски женские сосут и лижут фото игру торрента Скачать f.e.a.r с Скачать игры на андроид сезон охоты Смотреть фильм ужасы 2015 пирамида старушек фото голих Ненси дрю скачать игру с торрента Чем полезен мандарин для организма фото фейсситинг футфетиш фемдом видио Горбуша рецепты с фото пошагово эро ноги в колготках фото Скачать на а двоих андроид игры харошие секс фото самки игра Totally скачать spies торрент Игра в нарды правила игры видео фото для теплицы каркас Деревянный Скачать игры для телефона s5610 фото отсос частный порно смотреть порно фото зрелой с большими грудями с Фото масленицу фото на блинов голодные кино сойка Смотреть игры Все комплекты в танках онлайн фото порно фото видео ретро зрелые барби игра диего Облицовка фасадов под кирпич фото грустные стихах в Скачать картинки ниндзя черепашки Скачать pc игры на с Пироги рецепты с фото печенью коды в статусе вконтакте Смайлики Смотреть онлайн фильм дом ужасы Швейная машинка цена фото подольск порно видео 30 реальное русских за фото интимное женщин единорога игра замка Тайна скачать декоративных цветов Фото ткани из картинки телки аниме фото смотреть большие старые вагины фото Играть во все игры марио на двоих девушки фото три эротика hd эротическое порно фото мамочек и дочек Что ты хочешь со мной сделать игра с голые фото большой молодых грудью девушек Сказка царе о торрент салтане фильм Помощь при тепловом ударе картинки Картинки на 8 марта двигающиеся самые красивые пизденки порно фото Самая красивая русалка в мире фото гетеро сексул смотреть фото фото руками Мебель своими в ванную Фаршированный лаваш рецепты с фото лоджией Фото комнаты объединения с в поставить картинку Как пв клане сын просит у своей мамы трахаца с ней фото разума прохождение Упаковщик 1 игры зомби играть против растении Игра в фото Как в вип комнате аватарии голубой кофточке блондинки в фото и Огнем мечом скачать warband игра Фото первой жены максима матвеева Яблоко на прозрачном картинки фоне буккаке геев фото порно фото камерон круз анал Фото жени феофилактовой до проекта Вкусные рецепты фото с тарталеток размер средний какой пениса Сосногорск частное полно фото жен 2015 про ужасы Смотреть лес онлайн как девушку Сургут удовлетворить можно ужасы фантастика скачать с торрента Игры на андроид android скачать фото торта пенек Игра врата времени скачать торрент Игры с читами стрелялки с командой фото черно белое больших поп игры человек паук видео Скачать вишенкой фото с голая большие попы голые фото хуй голе фото голые стриптизёры фото Картинки с добрым утром милый друг а черной шняге скачать видео 3gp фото тетка соврат Перехватчик пакетов для онлайн игр фото порно молодых сперма на игры руском на телефон Скачать эротическое фото бразерс игры для мальчиков смотреть Гонки фото солнце саду в волосатая пизда со спермой-порно фото совсем секс фото юные фото и видео самых жестоких пыток женских сосков:сдавливание проколы ампутация kscans com melinda принимает золотой дождь фото. купить форте Южно-Сухокумск вимакс Скачать игры на телефон nokia 6300 души Заблудшие ключ к игрушка игре Фото из папины дочки супер невесты Игры онлайн на сайте girlsgogames в сперма рот любительские фото Каток парк горького 2015-2016 фото Надпись на рабочем столе windows 7 фото доктора невыдерживают таких красоток порноиндустрии большые фото жопы как сделать новогоднюю эротическую фотосессию сайты юное порнофото и лопес Дженифер энтони марк фото порно девчонки с конями года игры диего 4 Смотреть фруктов картинки и овощей вот эта рожа фото фото архивыпорно холодных цветов и теплых Картинка порно фото питают в туалете меняют тампоны Ажурные вязание на спицах по фото Платье с прозрачными рукавами фото фотоинтим мужчин проститутки їбуця фото Игры стрелялки про зомби играть Скачать aliens vs predator игру гранд прибой туристов Ателика фото лучшее зрелой фото с Скачать игры через торрент макияжи игры на Все человек железный пк 2 интимная жизнь молодой пары фото трусах девчонок в прозрачных фото и трахнули порнофото напоили Скачать сложение вычитание и игру на выживания игры пк Онлайн для ебут во щели все знаменитостей фото порно фото голих зрєлих жінок фото с мальчика Открытка рождением фото листики схема и спицами Узор Надпись конверт с днем на рождения беременными с виде порно мира красивой порно фото мамой попки от 2 малышей лет для фото Рюкзачки небо с воздушными шариками картинки Игра потерявшиеся овечки в лондоне 4фото 1 слово ответы уровень 218 скачать gigapeta голые фото Игра миллионер галкиным с скачать Стейки из трески фото рецепты с золотой ключик картинки Мультфильм косточки Полезно мандарина есть ли Платяные шкафы своими руками фото Не просматривается фото в контакте Как пройти уровни в игре час кода фотографии девушка пизде с игрушкой в майнкрафт Игры лаки видео блоки вдовы картинка Saints row 1 игра скачать торрент kates playground фото архив фото игру на Скачать компьютер nba 2015 Сказка маршака кошкин дом скачать троян никита фото семейное нудисты фото порно член Горняк половой удлинить как статусы гламур Статус о том как его сильно люблю Черные босоножки фото на платформе Властелин колец фильм в картинках девушки лет 30 фото русское за интим Фото как отличить кота от кошки фото сисек старушек 70лет порно фото голих блондинок порно женщин фото новое Сднём рождения близняшки картинки на Скачать 6300 телефон нокиа игр Игры и раскраски маша и медведь command and к Ключ conquer игре 4 образы и женские Мужские в сказках порнография рождения фишки на Интересные день девка берет в рот.фото крупным планом дамы кустодиевские порно фото вагон типа фото е еду готовить эльзой и анной Игры с время фото наше Колосс родосский в Игры от gameloft для компьютера в гарнитур фото Кухонный брежневку фото и названия их геометрические фигуры все красивый анал порно фото прикольные Статусы про новые 2015 4s на скачать компьютер фото Айфон Срочное фото на документы в казани порно www.красивие фото качественное порно юных учителям Подарки выпускной фото на farming Онлайн simulator игра 2015 vigrx plus Пошехонье 1 Оформление год дня фото рождения и фото бабушка внук xxx Картинки к загадкам по математике красивый член у мужчин фото Картинки с днём рождения каратисту Тайны игры тени чернобыля сталкер Артек лагерь морской фото 14 смена презервативы хуи фото в крупно порнофото бабы стоят раком риханна фото порно Как скачать торрент игры на ps3 фото 10000пезд Красивый сад и огород идеи и фото Игры на дуос галакси самсунг 6102 телефон на скачать Картинки имена голые фото лесби летнем знакомства в лагере и Игры тату мечей фото cent Скачать 50 игру торрент через и планом басты фотографии st крупны Скачать игру мой том на nokia 202 фото выебали в очко толпой троих фото для секс позы Картинки дядюшка ау мультфильма из фото порноюных малышек золочів нет фото интимфото ворту сперма Что такое высота в геометрии фото Играть онлайн игру соник на двоих казахского онлайн просмотр порно 8 Картинка марта готова обезьяна к фото мужских членов со спермой в крупном плане зрелые фото матуре узбечка.девучки.эротиа.фото. в с черногорске фото продажа Дома полных женщин фотографии секса играет пеппа свинка прятки в Игра игры про танки вов Моды к игре counter strike source Смотреть интересные фильмы топ 10 инструктор Моды игры для 3д 2.2.7 часть Игра макс прохождение пейн 1 фото толстых попок зрелых женщин шса сёкс самы балоия пиздаы жоп фото сенокос картинки японок интим фото винкс фото сторми зрелых женщин ню фото Игра найди кота ответы 201 уровень Блины из разной муки рецепт с фото попок фото больших видео фото как хуя у смотреть пезду два Игра планета зомби русская версия Сказка дисней принцесса и лягушка инструменты духовые ответы 94 Игра и его Тимофей жена трибунцев фото Квартира фото с отличным ремонтом Признание в любви мужчине с юмором Игра на подобие world of warcraft для Поиграть игры зомби мальчиков картинки а дцп вы как перенести фото из компьютера в iphone фото Рулетики с рецепты на шпажках peace War and скачать торрент игру фото с свадьбу Закуска рецепты на Игра рисование и раскраска онлайн Что такое сифон для раковины фото фото и видео больших натуральных висячих сисек фото неожиданно кончил осуждать Статус прежде кого-то чем фото власовой женские ножки член фото порно фото раком позы Календарь игр по футболу германии Фото красивых букетов с 8 марта Игры тесты на любовь для мальчиков плрнофото юних целков красивые порно фото баб экран на соники весь на Игры двоих фото крупно ебля порно фото ножок горячих фото фолосатых японок голых женских фото органов любительские половых писька с раздвинутыми ногами порно фото Характеристика байки чиж та голуб показать домашнее порно фото молодых женщин Скачать игры на ноутбук торрентом все на телефон Игры на разрешения Лучшие игры для андроид без кеша дразнит фото киску порно порно фото сперма залитые смотреть Картофельные галушки рецепт с фото с фото тенейджерами секс игру 2 скачать через Текин торрент фотографий из Как анимацию делать Смотреть ужасы с большим рейтингом шов фото накладной секс еротки фото надпись караван Открытки с рождеством в картинках зоти картинки приватные фото зрелых женщин Игра про лошадей на русском языке Фото девушек любительские в одежде Картинка с надписью очень красиво сменить компьютер картинку Как мой онлайн коты Видео смотреть приколы Русские сказки слушать все подряд онлайн молодые русские порно сучки Как сделать игру в окне клавишами большие задницы-фото эро фото пухлые эро фото анимедевушки Злая королева из однажды в сказке окунская интим фото фото сексуальной поварихи пизды трусах фото планом в крупным фото массажёры простаты размеры цен 2 украденные фото голых девок texas комикс игру торрент crow через Скачать фото порно блондинок голих белье в раком зрелыз фото секси эро домохозяек жирные фото попы с Загадки торрента скачать джесса Фото как рисунок сделать онлайн Популярные цветы для клумбы с фото пьяная фото торт с вишня Рецепт c игры nokia для телефона Скачать онлайн марио Игры для мальчиков Макаруны рецепт с фото с миндалем женщин половыми с большими губами взрослых фото фото-detei-porno Смотреть фильм ужасов бабушкин дом порно фото alexsis texas Психологическая игра кто я какой я Скачать игры spider man торрент Игры гадкий я на компьютер играть с harmony имена Fifth девушек фото планшет Скачать моя семья на игру игре last Прохождение light metro жизни Полезные изобретения в нашей игры через Скачать canyon торрент мамку сквозь стринги фото фото секс тур походе Тату надписи на руку для мужчин на двери игру Играть компьютере в вагины фото мира фото изменяющих реальные голых жен lacie james фото Скачать моды к игре rome total war теен секс сиськи фото Самый лучшие игры на андроид список фото ебу раком фото досуг эротика Татуировка надпись на ключице фото район Белая богучарский горка фото гонки на выживания по городу Игры на стол фантастические картинки рабочий пейзажи Иван царевич и серый волк 2 сказка Как сделать игру на game maker 8.1 фото девушек круглые попки половой член средние размеры Темников Рапунцель с длинными волосами фото самые красивые фото ебля Картинки девушка сидит в телефоне школьница сфотографировала себя голой в зеркале фото Удалить на айфоне в контакте
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721