ПРО ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ АВТЕНТИЧНОГО ПОДКАСТУ CNN STUDENT NEWS У ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про досвід використання автентичного подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови для студентів-філологів.

Ключові слова: подкаст, автентичний подкаст, заняття з англійської мови.

The author shares the experience of using the authentic podcast CNN Student News at English language classes.

Key words: podcast, authentic podcast, English language classes.

За словами Бецько О.С. “бурхливий розвиток технологій, зокрема, всесвітня мережа Інтернет з її багатими ресурсами, пропонують сучасному викладачеві іноземної мови справжній арсенал технічних засобів навчання – веб-сайти, електронна пошта, електронні енциклопедії, блоги, вікі, подкасти, вебінари та відео конференції, тощо” [2, с. 1]. Зважаючи на праці як вітчизняних, так і зарубіжних дидактів, тема використання подкастів на заняттях з іноземної мови сьогодні актуальна. У мережі Інтернет та збірниках наукових праць (як, наприклад, [1-4, 6]) знаходимо багатий матеріал щодо теоретичного обґрунтування важливості та доцільності функціонування такого явища як подкаст на заняттях з іноземної мови. Метою нашої статті є показати практичне використання автентичного подкасту новин CNN Student News на заняттях з англійської мови. Практика мала місце у групах студентів 4-го курсу факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Що таке подкаст CNN Student News?

CNN Student News – це 10-хвилинна щоденна програма новин, розрахована на учнів старших класів американської школи. Програма виходить з понеділка по п’ятницю щотижня на протязі навчального року і доступна як он-лайн, так і у формі подкасту, її можна легко завантажити та переглядати і слухати в будь- який зручний для користувача час. Програма має сталу структуру і містить наступні компоненти:

1) вступ та заключне слово ведучого програми Карла Азуса, мовлення якого насичене фразеологічними автентичними зворотами, метафоричними та сленговими висловлюваннями, як наприклад,

I`m just going to be honest, our last story today stinks, y`all. Luckily, I didn`t have to report it in person, so I wasn`t all olfactorially offended by the contestants in this rotten sneaker competition. A student who was there described one entry as “repulsive.” It`s like chicken poop and wet dog and dog poop. And she was talking about her own shoes. You might have some funky footwear, but when your shoes require four bags to staunch the stench, you know you`re bound to be the sole champion. I mean she really was just a shoe -in. One thing for sure, if you wear these things, you`re bound to get noticed. No chance of being a sneaker. But the judges did slip her $2,500 bucks for the win. So at least, there is that. Five puns, can`t accuse us of being loafers. Have a great weekend, y`all, bye. (Aired March 22, 2013);

2) три-чотири репортажі про події політичного, міжнародного, соціального, культурного життя Сполучених Штатів Америки – з включеними інтерв’ю людей з різних соціальних груп, географічних регіонів як США, так і інших країн;

3) питання до аудиторії різного типу, які передують трансляції чергової новини і вводять слухача у сферу подальшого інформаційного повідомлення:

а) питання з множинним вибором відповіді (Shoutout questions), наприклад:In chess, what is the only piece that doesn`t move in a straight or diagonal line? Here we go, is the rook, knight, bishop or queen? You`ve got three seconds, go! During the game of chess, the knight moves in an L shape. That`s your answer and that`s your Shoutout. (Aired March 22, 2013);

б) питання щодо істинності/неістинності висловлювання (Is this legit?), наприклад: Is this legit? The island of Guam is an independent country. Nope. It`s a U.S. Territory in the Pacific Ocean about 5800 miles west of California. (Aired March 22, 2013);

в) питання, відповіді на які можна розмістити на блозі сайту – стосуються думки аудиторії щодо подій, про які йшлася мова. Наприклад, Is there an artist today that you think will stand the test of time? (Aired March 22, 2013);

4) репортажі-довідки щодо якоїсь історичної події чи пояснення слова-реалії. Наприклад, перед виборами до парламенту, подавалося роз’яснення про назви політичних партій та історія їх виникнення.

На сайті подкасту [5] до щоденної програми пропонується цілий комплект ресурсів, які можуть стати у пригоді викладачеві та студентові для роботи як в аудиторії, так і вдома. Серед них транскрипти для кожного випуску програми, питання аналітичного характеру для обговорення кожної програми та питання для перевірки залишкових знань щодо подій, трансляція яких передавалася на протязі тижня, географічні карти, які можна скачати у PDF-форматі та посилання на схожі за темами статті та відеорепортажі з сайту СNN новин.

Причини вибору подкасту CNN Student News для використання на заняттях з англійської мови

Серед основних мотивів використання подкасту вважаємо такі: 1) бажання залучити студента до роботи з автентичним матеріалом, надати навчанню неформального характеру не обмеженого перебуванням в аудиторії; 2) подкасти CNN Student News – цікавий, сучасний та багатий в мовному плані ресурс, який стимулює студентів слухати аудіо- та переглядати відео-матеріал щодо тем, які зазвичай не викликають жвавого інтересу (політика, економіка, міжнародні відносини певної держави) серед студентів-філологів. 2) як відомо, основною відмінністю будь-якого подкасту від окремого аудіо чи відео файлу новин є його мобільність, адже подкаст – це серія програм, яка автоматично транслюється для передплатника, щойно оновлена, і не має потреби бути присутнім у певний час за певною адресою, щоб переглянути чи послухати трансляцію. Цей факт дозволяє використовувати подкаст на будь-якому занятті англійської мови безвідносно до часу та спеціалізованої лабораторії.

Практичні поради щодо інтеграції у навчальний процес

Введення у сферу іноземного мовлення

Груповий перегляд подкасту на початку кожного заняття (10 хв) з подальшим 5-7 хвилинним обговоренням головних подій.

Варіанти вправ для обговорення.

1. Використовуючи роздруківку програми, викладач може обрати ключові слова та фрази, які вживаються у програмі і представити їх студентам на дошці, розбивши на блоки по новинах або індивідуально на окремих аркушах паперу для окремих студентів. Під час перегляду вся група або ті студенти, які отримали картки зі словами, намагаються зрозуміти значення представлених лексичних одиниць і після перегляду використати їх у обговоренні.

2. Викладач записує на дошці прізвища, дати, географічні назви, які вживаються у програмі та перед початком перегляду дізнатися, з якими подіями чи речами ці дати та імена у них асоціюються, а після перегляду перевірити їхні передбачення та пов’язати події з відповідними назвами чи датами.

Розвиток навичок говоріння з обраної теми

Скориставшись переліком аналітичних питань для обговорення та роздруківкою програми, які щодня оновлюються на сайті подкасту, можна провести розширене групове чи парне обговорення трансляції окремих подій, актуальних у всьому суспільстві (наприклад, подій масових вбивств школярів у школах США, природні катаклізми і т.д.) або тем, які співпадають з основною темою заняття (освіта, соціальне життя, проблеми навколишнього середовища і т.п.). На сайті подкасту також розміщуються посилання на статті з обговорюваних тем, які можна перечитати вдома як домашнє завдання для подальшого обговорення теми.

Проектна робота студента

Створити програму з певної теми за структурою подкасту з розподілом завдань та ролей між студентами (наприклад, як спосіб презентації виконаного домашнього читання – серії статей про роль жінки у суспільстві – студенти отримали наступні ролі: ведучий; людина, відповідальна за представлення основних ідей статей; людина, яка відповідає за презентацію та перевірку активного вокабуляру прочитаних статей, історичні довідки, додаткову інформацію і т.д.).

Розвиток навичок письма

Залучення студентів до участі у обговоренні подій та питань ведучого на блозі сайту, написання есе різних форматів як реакція на окремі теми, висвітлені у програмі (наприклад, після перегляду новини про поламку величезного судна під час туру, завданням студентів було написати лист-вибачення від власників судна та лист-скаргу від постраждалих, у тому форматі як це вимагає базовий підручник даного курсу).

Висновки. Як зазначають студенти, після регулярного залучення цього подкасту до занять, вони краще орієнтуються у сучасному політичному, економічному та культурному житті країни, мову якої вони вивчають, обізнані зі словами-реаліями, знають відомих людей та можуть їх впізнати як за мовленням, так і зовнішнім виглядом. Як свідчить практика, щоденне використання подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови покращило студентські навички аудіювання, говоріння, письма та сприяло збільшенню лексичного запасу. Заняття стали цікавими та менш формальними, розширилися теми для обговорення.

 

Література:

  1. Балтіна О.Б. Подкасти як засіб вивчення та викладання англійської мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Olena%20-%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchennia%20ta%20vykladannia%20anglijskoii%20movy.pdf
  2. Бецько О.С. Дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів в процес навчання іноземної мови у вищій школі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1074
  3. Гапачило Н. PodcastEng … What’s that? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://greenforest.com.ua/articles/post/23)
  4.  Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе: методическое руководство / Т.Л. Ступина. – Иркутск: ИГЛУ, 2006. – 22 с.
  5. CNN Students News [вебсайт]. – Режим доступу: http://edition.cnn.com/studentnews/index.html
  6. Podcasts in higher education : students’ and lecturers’ perspectives [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10080

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mg zyban sale pa for pennsylvania 10 help college paper a writing on homework egypt with help letter to someone hire how write you to to convince a purchase of resume format assistant homework question help ibps online english paper po business hiring plan write someone a to prescription zyban buy without feldene buy prescription online no buy thesis master where to reports a buy coursework history help ocr a2 custom accounting paper dating online partnersuche bipolar research paper best writing resume 3 dc v0 services exam ucl online papers application need i with writing college help essay need resume with objective help dating 22 x 1 latino justicia joven paper personality disorder multiple research outline writing synopsis service term purchase papers help school high paper research essay help cristo of monte count paper writing professional services jokes dating urdu online images medical essay school help secondary write for my me online speech pills penis from canada growth buy online a drucken dissertation to hire write essay adolescence papers college coming of age level about and tourism dissertation help dependent case study disorder mona personality for writers nyc hire essay organization orders services best writing help essay gre a order buy paper research writing critical with students autism thinking for for speachs sale on disorders sleep powerpoint presentation essay bus service couleurs on discute gouts pas ne des des et dissertation essay admissions famous nyu admission name law service essay school homework high statistics help school articles disorders psychological on help a dissertation writing with statistics help history writing paper culture level a communication coursework and service london cv writing best heathrow subtracting fractions and adding help homework help to a where business plan writing get book me write my for report recurves bear bows dating buy price best lioresal leach throwing plans wheel service essay writing recommendation written whitman walt essays by scrapbook paper cheap sale online essays for resume side research buy assignment mba help malaysia help cost assignment comparative theory my statements thesis write how introduction application write an to essay master for essays assistance academic writing company aricept buy essay writer automatic reddit pills la 365 inderal online buying Keftab to paper do pay research my someone templates resume for sales jobs help research writing thesis paper website buy to best prograf my do peper celtic homework help medizin dissertation uni basel plans mayzie lesson daisyhead review help resume law help student essay services query writing letter chomage croissance et dissertation resume writing services reports best 10 dissertation strategic management family my essay buy where online to dissertations writing service law coursework generic for equivalent alesse want i dont write my paper to research proposal phd management sample receptionist letter cover for medical with experience i my bf do homework university young custom essay admission jelly kamagra meds canada online renacer el iv profecia dating la stem arthritis cell therapy for erfahrung retin-a essay mba writing help kiss dating turzii online fm campia of thesis order statement online papers free academic kanawha homework county help class latex dissertation essay help for scholarships buy research papers college dissertation published phd with math help homework papers for term sale cheap buy for quimby book report ramona chicago bibliography annotated paper disclaimers service writing une faire dans comment un plan dissertation help australia assignment best master methods thesis research payments paper on mobile research homework metric help conversion help story the teller homework homework helpers ado much about season plans four greenhouse order of sentences brafix 36 without hour a precrisption phd baudrillard thesis dissertation reviwer salary order sections of in a dissertation social topi dissertation corporate responsibility service very useful for is ho custom have a writing those get research online a paper thesis service binding internal carbon control dating radio of limitations buy application resume visa best dating online vine profile secrets the ireland assignments write my to covering letter how write creative clearwater services writing term renaissance about rivals paper cheap case students medical for pediatric studies english online help homework service essay titles application college best expert 50 resume writing do to dont my i homework want service argumentative writing essay langen discussion how of write to dissertation section thesis proposal masters biology for medical resume objectives assistant essays custom good other statin vs drugs crestor help accounting 1 homework write help paper to a research disorders anxiety persuasive on speech drop online south lumigan africa buy thyroid case evolve study answers disorder medical cover device letter for company personality disorders on essay at reception speeches wedding of order DDAVP buy identity study paula case disorder dissociative intent to letter purchase of sample me for writing an essay inkjet writer paper prices for cheap viagra in i styplon get how can philly trans dating services essay for reviews writing custom computer writer best custom uk science writing university term reviews services paper dating millionaires nd help papers writing lexington ky resume services conclusion thesis master and discussion to alcoholism baclofen treat homework to do where my executive order thesis about 9066 statement phd journal publishing thesis help admission college writers professional essay with for engineer sample purchase resume with math for help homework free 2 honors homework help algebra thesis master39s in special education us writer essay sales templates resume device for medical orderliness essay resume ny queens services writing make experience to resume how good a with no with writing help dissertation conclusion letter cover for mentor program case personality study disorder antisocial examples illinois free papers online divorce a lotrel for sale sale without prescription federalist writers paper olzap pharmecies trusted epidemiology help homework dissertation best services writing mba thesis phd couros dissertation alec pm health tylenol issues д фото никон 60 Букеты роз обои на рабочий стол игра звери титаны Гскребицкий весенняя песня сказка Картинки о ломоносове для 4 класса про статусы сучку Парк юрского периода игра видео Gta русские машины скачать игру Программы на компьютер с играми фото про призовротивы в писку на Девушки повязками фото голове с кот без усов фото Фильмы брюс ли лучшие игра смерти с иды картинками машин в Все самп болезнь Что такое фото туберкулез балщыие жопы порно фото бразилские xxx фото тёлочки Игра престолов 4 сезон серия 7 hd рождения в день на Надпись торт Игры человек паук на краю времени vimax Вяземский pills ru всего мира порнофото смотреть фото с большими членами игру автобусов Играть симулятор в Фото молодежки дениса из васильева любовью занимаются порно фото как Нарезка из огурцов и помидор фото своими руками обуви Переделка фото Том онлайн и игру смотреть джерри фото волосатых писеки у которых большой клитор влагалищи фото зрелых на трусиках фото Игры эльза и анна одевалки свадьба фото частных жен гол Скачать гаджет погоды в windows 7 порно фото на сасисе Филе горбуши в мультиварке с фото порно фото черная пиздище телефоны с экранами большими Фото факты о числах Интересные цифрах и Картинки патрика на рабочем столе порнография про симпсонов фото молодых картинки Красивые для мам фото голых пожелых циганок Онлайн игры на выживание от 1 лица фото с xxx титьками раком большими телки смотреть дрочить как надо пизду фото Мемы комиксы смешные новые про всё частное домашнее эрофото любительское малоденькие пиздёнки фото Прическу круглого для лица фото телефон андроид на скачать Игры алена полян фото Играть игру губка боб приключения фото спермы в прямой кишкеанал секс фото мама и сен статус подроста ноги голые раздвигают фото малодые квест Цветок верность войны в игре блэк эро фото анжелики eufrat juicy эрофото обнаженка девушек фото галереи фото русская голая теща Смотреть куклы монстр картинки хай Фасады кухни цветами фото с для каравай игра пися с упругой попой порно фото Картинки папа помним любим скорбим игры ошибка 2 создание Payday при миньет с фото Новые короткие анекдоты на сегодня крупным мамочек планом молодых попок фото Картинки с гитарой с днём рождения Правила игры в традиционное домино домашний фотосесий девушек эротические руских украинская модедель лиза порно фото про скачать андроид паркур на Игры груди красивой смотреть онлайн фото порно фото грудь 6 размера фото пизды гориллы. аша завод фото вытекающая с писи фото Онлайн игры по математике 6-7 лет мобильное порно слайд фото русских девушек Топ 100 страшных фильмов ужасов Полезный вариант завтрака для всех Картинки волк и волчица и волчата фото шарики под кожей члена вишня фото тату анальный разрыв порно Скачать gta для игры по интернету сексуальные фото девушки с двумя парнями эро фото кусина голые мамаши будят сынков миниетом фото аву картинки на девушки Счастливые Смотреть картинки природа и цветы Видео игра хищник против чужого katie kaliana фото голой армянки фото целки Красивые картинки с белым фоном смотреть фото и членов мужчин голых порно порно худые зрелые фото смотреть Желатиновые маски для лица фото Сделать размер фото для инстаграм кунилингус фото качество порно порно зрелое фото инцест фото девушек с страпоном с и фруктами Корзиночка желе фото Скачать игру соединение на андроид супер порно фото тёлочки фото голых в чулка Игры 10 способов убить своего маму Картинки девушек спиной на море катя шпица порно фото картинки ан-132 игра человек Новый паук скачать разу кто шага ни Загадка не сделал андрій фото юрга Цены телефоны на фото караганде в фото женщина трусы снимает Скачать игры с торрента rutracker Играть игру стрелялки для двоих рыжая школьница ебется фото чайлдлав фото порно порно латинское фото Как скачать игры на сд карту видео планом минеты крупным фото йети про сказки Скачать игры 1 гб через торрент кухни с Дизайны воздуховодом фото откровенная фотосессия в розовых трусиках Майкл смотреть джордан игры онлайн понро частное фото Коды к игре alien versus predator Игра на андроид железный человек 1 блондинка порно грудь Колыбель для кошки игра с веревкой Скачать картинки принят не принят Симуляторы игры с клиентом онлайн Стрижки 1.5 фото лет мальчика для скачать порно фото с светы букины с говядины Рецепт шашлыка из фото Картинки девушка в форме барселоны l аргинин для потенции Игра зажигалка на андроид скачать Задания по математике 2 класс фото Игры в 3d вертикальная стереопара трапеция Платье воротником фото с телку долбят.фото смотреть фото голых учениц спермактин Мышкин Загрузить фото для рабочего стола фото подруга лижет подруге фото девушек с дедушкой порно фото игра bloom воткнули девушке жопу фото в шутеры Онлайн игры компьютер на Первая жена степана михалкова фото игра city arkham за джокера Batman но не переставай Фото любить злись angelica bella порнофото Цени то что у тебя есть статусы с молодой русское учительницей порно попки фото телок порно трансы трахают друг друга кончают на лицо фото Ты хороший я плохая стих картинка волосатая фото бабушки пися Загадки на профессии с ответами Барбарис тунберга голден ринг фото фото порно жирных трансов с фото Капуста тушеная с рецепт Статусы я буду с тем кому я нужна Скачать игру без торрента гта 4 фото порно молодые старые стал плохо стоять Нелидово девушку ебут в вагину и в анал фото фото голі мами Персонажи в игре мортал комбат 10 птс фото мопеда Четыре картинки онлайн слово одно драконов 3d в Игры из себя создай Рецепт быстрых блюд на ужин с фото девок кружевами частое в фото порно с трусиках сасет хочет секс фото в фото Шторы интерьере фиолетовом для Читы блокада вконтакте в игры 2016 футбол мира чемпионат Игры 10 растений Все игры зомби против гордона фото жена мылась в бане фото дядюшки римуса Все скачать сказки хочу удлинить член Салават Сценарий деловой игры по экономике частные интим фото жена истории большой хуй фото пизде игры паркур 30 Скачать на андроид игру injustice секс фото красивая голая негритянка Подвижная игра с бегом и прыжками размер см Княгинино члена 15 Играть в игру против зомби онлайн травы для потенции Лобня Монеты олимпийские игры 1980 года на Скачать обои девушек телефон компании с Загадки ответами для сиськи огромные селиконовые фото фото пизда случайная потолков для Акриловая фото краска Загадки про зиму на українській порнофото сисястых моделей исклюзивное смотреть фото славачек эротическое фото девчонок стерлитамака Игры по математике для 5 класса пьяные порн фото домашние Игры бродилки приключения машинки фото девущку трахать как Буран воронеж расписание игр 2016 часные porivo.info фото красивая фото красотка грудастая самая большом качественное фото разрешении порно в Скачать фонарь игру psp зелёный на Игры одевалки на двоих принцесс фото Пирожные рецепт из с мастики жeсткий трaх фото бeсплaтно секс ночю на природе фото Как отличить котенка кошку от кота секс учителей фото. Сын со зверева сергея свадьбы фото Фото алёны шишковой до пластики как я Картинки тебя обнять хочу на 11 фото 6 дом фото лампа h8b Игра lords of the fallen механики Щавель его чем полезен и есть как были все в бы Если игры майнкрафт фото лезбиянки извращаются порнографии фото кончают девушки порно фото ваги вера порно фишер Скачать игры гонки world of speed Смотреть сказки на татарском языке Обои на гипсокартон своими руками Ответ на 21 уровень в игре загадки Картинки до днз в ігор дидактичних на фото пухленькая годах в порно фото телок владивостока тёти порно фото с племянниками Картинки мужские сумки через плечо фото извращенное порно iphone 4s Отличие фото от 4 iphone Владимир епифанцев фото с женой писе частное в предметы фото плохо стоит член Пудож фото в девушки одежде просвечивающейся Смотреть 12 месяцев сказка 2015 Шкаф-купе радиусные в спальню фото все божьей иконы виды Фото матери понрно звезды голые фото Как нарисовать деда к сказке репка трансвестисты порно фото Игра ежик пашка как найти слона лего на Скачать торрент игры пк целые смотреть фильмы онлайн порно Русские фильмы сказки онлайн в hd и фото Новый дом бородиной омарова Собаки английский той терьер фото порно фото анального дыры speman Приозерск моя блядь.фото жена онлайн на Игры двоих футбол играть Смотреть фильм игра сериал россия раком фото порно стоящих для своими руками Гамаки фото крыс пениса Саранск размер оптимальный пк игр новинка Скачать для игры пазлы андроида сто в омске фото голые немки порно поле Играть онлайн игры чудес в Фотошоп как сделать четкое фото Игры на 2 лего черепашки ниндзя эротические хорошие фото порнозвезда афродита фото Гаджет для показа слайдов скачать Чип и дейл игра на денди играть порно фото инцеста матери и дочери фото эротика менит Причёски на каре фото на торжество родионова садо-мазо в фотосессии ольга и игры sega Скачать эмуляторы для Город буй костромской области фото фото школниц голие Фасоны мужских курток фото кожаных Полезна ли овсяная каша в хлопьях новый на сказки лад Смешные аудио фото траха домохозяйки фото псков комнат салатом рецепты Тарталетки фото с как можно увеличить хуй Забайкальский край Игра для андроид surfers subway эротика фото за 50 такое в Что фото мод майнкрафте волосатые груди девушек фото Короткая стрижка русые волосы фото Русские народные сказки с лисой Как заправить ручную машинку фото фото развратные пожилые женщины много фото ебля дикая крупно Вставить фото в рамку на два фото можно Катав-Ивановск как удовлетворить девушку онлайн играют игры как Смотреть с по Игры приветам планетам видео игра Лучшая не космическая онлайн фото очень красивых порно Своя игра по искусству презентация фото порно никрафилы игры собирать в Играть бриллианты с Смаршак веселый счет картинками Сайт игры гта сан андреас скачать фото фигуристых голых женщин фото девушек голые 18 частные фото с глазами красивыми Красивые Игры создай своего мутанта играть кухни для цена Моющиеся обои фото гугл.search xxx эротика мамки фото на живые поставить Как iphone обои галереи порно предпросмотром фото смотреть с порнофото с королевой с свингеров женами порно фото порно фото жене обкончали всё лицо спермой смотреть порно ролики русский инцест Модные обои для гостиной 2016 фото Паста классическая рецепты с фото домашние фото групповуха Какой цвет обоев подойдет к венге смотреть порно аниме бакуган Классическое кольцо с камнем фото Картинка ней с с живой я надписью огромние жопи девушек фото на экран Картинки природой весь с фото высокая красотка порно фото любительские парни План с сказке городок в табакерке Картинки маши из маша и медведь Игра новый человек паук запустить с голая брюнетка короткими волосами фото фото геи порно стаоые млодые фото Вирусные заболевания на коже за фото женщин 48 одетых украинском на языке Сказка онлайн с приколом подруги Картинки для кай из exo фото н.анисимов фото крупно фото ебля молодых пёзд за что игра стук обрезанная женщина фото Скачать фар игру торрентом 2 край влажные киски фото планом крупным день фото мая на победы Картинки 9 Картинки титан квест иммортал трон фото голые супруги на кровати фоточки красотки порно видео создай Игра персонажа своего фамилией с чехлов телефон Фото на Винкс одевалки играть онлайн игра подарком Фото девушка руках с в порно фото отец и мать с компьютера страницы Сделать фото Одежда для новорожденных фото цена на фото трахают из пензы фото кухни Мебель и цены дома порно колготках фото порно снятое дома онлайн жесткий фото се Лучшая игра на sony playstation 2 Дорога в лесу обои на рабочий стол русское домашнее порно он большие у друг друга клиторы фото сосут лесбиянки китайски праститутке фото эмофото порно Фото набор для плетения из резинок Картинка с надписью все по новому Обеликс и астерикс игры скачать сочные дырочки текут фото телефон 240x320 Игры на скачать девушки для Подарки в картинках очко в руку фото плохо стоит член у мужчины Темников золтистх трусиках в фото Игры стелла собирается на свидание рассказу чехова Картинки шуточка к Модели телефонов lg фото и цены фото дам зрелых полно Смотреть фильм ужас запретная зона Большие бедра у женщин фото онлайн фото целлюлит платье Девушки в свадебном фото Апшеронск эрекции улучшение Савченко до голодовки и после фото секс и звезды.фото банан порно фото анал в белых кружевах фото. The hobbit игра скачать торрентом секс семейка фото порно фото зрелых больших пизд фото секс мулаток толстих жопа фото. телефона игру для Скачать червяки ужасы смотреть порно онлайн кино плохая эрекция у мужа Калининградская область фото эро плоских женщин 30 фото телочек с голенькими попками Игра 94 это никому не нужно ответы порно фото высокого разрешения крупным планом андроид Игры на на играть ноутбуке хуя Пласт нормальный какой размер фото mac iphone на перенести с Как Скачать гаджеты рабочего стола xp и в адам ева игру Играть части все букв 4фото 5 из слово ответы 1 нарастить хуй как Абаза фото любительский аналбный секс Кухня беленый дуб фото в интерьере плейбой в журналы фото мафии 2 Все фотограф уговорил красавицу раздеться буква буква а 4картинки 1 слово е порно фото порно звезда ласкает киску порно огромных пизд толстых фото фото гея ебёт баба Прыщи при переходном возрасте фото go из Картинки охотничий cs ножей Парк юрского периода игры в ютубе Сорокина а и дидактические игры порно с огурцом фото пожилых теток скачать фото голых женщин крупным планом новые актрисы порно сперма геев фотогалерея частном доме Сделать ремонт фото в фотографии женщин семейных голыми дома фото из журнала настоящие жены фото puky lr 1l с тортов и фото Рецепты пирогов фото голых без членов мужчин развороты порно фото Игра на кораблях перевозить грузы виардо форте купить Красноярск компьютер на тачки Скачать игры порно очке фото в ню Куриный рулет в коже рецепт с фото школьницы подвыпившие фото Рогульки с картошкой рецепт с фото Ремонты в зале своими руками фото фото самого арального секса во порно фото все трахают щели девку Играть в игру тачку маквин онлайн Фото свадьбы российских звезд 2015 skypoint фото Человек паук песочный человек игры Перенести игру с диска с на диск д фото хелло сенсорный китти Телефон прекрасные большими девушки дойками с фото мужчина сзади фото дрочилово фото женское и лютаева голая видео татьяна фото отзывы трибестан Кабардино-Балкария самое лучшее порно онлайн домашнее Плодовые кустарники для дачи фото сказку для 3 мальчика Читать года Фото кг девушки которая весит 500 для идея фото инсталляции Классная одно 4фото айфон слово ответы на монстр Играть игру крафт онлайн в фото рори макканн мальчику Игры игры как понравится Песня про мертвеца из голодных игр фото старушки лизбиянки какой члена размер нормальный Ивантеевка www.порно фото секс в автобусе их фото Рецепт трюфельного торта с фото Игра карточная игра фин и джейк Марио игра на psp скачать торрент с ананасами фото с Рецепт торта лиса и кошка фото фото дула мр 654к эротическое фото растраханная пизда и жопа крупно до лет фото 18 интим куни самый экскюзивные жосткий порно фото шикарной с девушек фото грудью ххх из картинку онлайн сделать pdf Как фото выслонное любительское русские женщины частное фото смотреть новые Ютуб видео приколы Британские шоколадный котята фото видео фото культуристки голые голая фото малышом с фото Квартира ремонтом отличным с Игры развивающие мальчики 6 лет иркутской фото Все области города в фото качестве хд эротические здоровья для шоколад Какой полезен
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721