ПРО ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ АВТЕНТИЧНОГО ПОДКАСТУ CNN STUDENT NEWS У ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті йдеться про досвід використання автентичного подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови для студентів-філологів.

Ключові слова: подкаст, автентичний подкаст, заняття з англійської мови.

The author shares the experience of using the authentic podcast CNN Student News at English language classes.

Key words: podcast, authentic podcast, English language classes.

За словами Бецько О.С. “бурхливий розвиток технологій, зокрема, всесвітня мережа Інтернет з її багатими ресурсами, пропонують сучасному викладачеві іноземної мови справжній арсенал технічних засобів навчання – веб-сайти, електронна пошта, електронні енциклопедії, блоги, вікі, подкасти, вебінари та відео конференції, тощо” [2, с. 1]. Зважаючи на праці як вітчизняних, так і зарубіжних дидактів, тема використання подкастів на заняттях з іноземної мови сьогодні актуальна. У мережі Інтернет та збірниках наукових праць (як, наприклад, [1-4, 6]) знаходимо багатий матеріал щодо теоретичного обґрунтування важливості та доцільності функціонування такого явища як подкаст на заняттях з іноземної мови. Метою нашої статті є показати практичне використання автентичного подкасту новин CNN Student News на заняттях з англійської мови. Практика мала місце у групах студентів 4-го курсу факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Що таке подкаст CNN Student News?

CNN Student News – це 10-хвилинна щоденна програма новин, розрахована на учнів старших класів американської школи. Програма виходить з понеділка по п’ятницю щотижня на протязі навчального року і доступна як он-лайн, так і у формі подкасту, її можна легко завантажити та переглядати і слухати в будь- який зручний для користувача час. Програма має сталу структуру і містить наступні компоненти:

1) вступ та заключне слово ведучого програми Карла Азуса, мовлення якого насичене фразеологічними автентичними зворотами, метафоричними та сленговими висловлюваннями, як наприклад,

I`m just going to be honest, our last story today stinks, y`all. Luckily, I didn`t have to report it in person, so I wasn`t all olfactorially offended by the contestants in this rotten sneaker competition. A student who was there described one entry as “repulsive.” It`s like chicken poop and wet dog and dog poop. And she was talking about her own shoes. You might have some funky footwear, but when your shoes require four bags to staunch the stench, you know you`re bound to be the sole champion. I mean she really was just a shoe -in. One thing for sure, if you wear these things, you`re bound to get noticed. No chance of being a sneaker. But the judges did slip her $2,500 bucks for the win. So at least, there is that. Five puns, can`t accuse us of being loafers. Have a great weekend, y`all, bye. (Aired March 22, 2013);

2) три-чотири репортажі про події політичного, міжнародного, соціального, культурного життя Сполучених Штатів Америки – з включеними інтерв’ю людей з різних соціальних груп, географічних регіонів як США, так і інших країн;

3) питання до аудиторії різного типу, які передують трансляції чергової новини і вводять слухача у сферу подальшого інформаційного повідомлення:

а) питання з множинним вибором відповіді (Shoutout questions), наприклад:In chess, what is the only piece that doesn`t move in a straight or diagonal line? Here we go, is the rook, knight, bishop or queen? You`ve got three seconds, go! During the game of chess, the knight moves in an L shape. That`s your answer and that`s your Shoutout. (Aired March 22, 2013);

б) питання щодо істинності/неістинності висловлювання (Is this legit?), наприклад: Is this legit? The island of Guam is an independent country. Nope. It`s a U.S. Territory in the Pacific Ocean about 5800 miles west of California. (Aired March 22, 2013);

в) питання, відповіді на які можна розмістити на блозі сайту – стосуються думки аудиторії щодо подій, про які йшлася мова. Наприклад, Is there an artist today that you think will stand the test of time? (Aired March 22, 2013);

4) репортажі-довідки щодо якоїсь історичної події чи пояснення слова-реалії. Наприклад, перед виборами до парламенту, подавалося роз’яснення про назви політичних партій та історія їх виникнення.

На сайті подкасту [5] до щоденної програми пропонується цілий комплект ресурсів, які можуть стати у пригоді викладачеві та студентові для роботи як в аудиторії, так і вдома. Серед них транскрипти для кожного випуску програми, питання аналітичного характеру для обговорення кожної програми та питання для перевірки залишкових знань щодо подій, трансляція яких передавалася на протязі тижня, географічні карти, які можна скачати у PDF-форматі та посилання на схожі за темами статті та відеорепортажі з сайту СNN новин.

Причини вибору подкасту CNN Student News для використання на заняттях з англійської мови

Серед основних мотивів використання подкасту вважаємо такі: 1) бажання залучити студента до роботи з автентичним матеріалом, надати навчанню неформального характеру не обмеженого перебуванням в аудиторії; 2) подкасти CNN Student News – цікавий, сучасний та багатий в мовному плані ресурс, який стимулює студентів слухати аудіо- та переглядати відео-матеріал щодо тем, які зазвичай не викликають жвавого інтересу (політика, економіка, міжнародні відносини певної держави) серед студентів-філологів. 2) як відомо, основною відмінністю будь-якого подкасту від окремого аудіо чи відео файлу новин є його мобільність, адже подкаст – це серія програм, яка автоматично транслюється для передплатника, щойно оновлена, і не має потреби бути присутнім у певний час за певною адресою, щоб переглянути чи послухати трансляцію. Цей факт дозволяє використовувати подкаст на будь-якому занятті англійської мови безвідносно до часу та спеціалізованої лабораторії.

Практичні поради щодо інтеграції у навчальний процес

Введення у сферу іноземного мовлення

Груповий перегляд подкасту на початку кожного заняття (10 хв) з подальшим 5-7 хвилинним обговоренням головних подій.

Варіанти вправ для обговорення.

1. Використовуючи роздруківку програми, викладач може обрати ключові слова та фрази, які вживаються у програмі і представити їх студентам на дошці, розбивши на блоки по новинах або індивідуально на окремих аркушах паперу для окремих студентів. Під час перегляду вся група або ті студенти, які отримали картки зі словами, намагаються зрозуміти значення представлених лексичних одиниць і після перегляду використати їх у обговоренні.

2. Викладач записує на дошці прізвища, дати, географічні назви, які вживаються у програмі та перед початком перегляду дізнатися, з якими подіями чи речами ці дати та імена у них асоціюються, а після перегляду перевірити їхні передбачення та пов’язати події з відповідними назвами чи датами.

Розвиток навичок говоріння з обраної теми

Скориставшись переліком аналітичних питань для обговорення та роздруківкою програми, які щодня оновлюються на сайті подкасту, можна провести розширене групове чи парне обговорення трансляції окремих подій, актуальних у всьому суспільстві (наприклад, подій масових вбивств школярів у школах США, природні катаклізми і т.д.) або тем, які співпадають з основною темою заняття (освіта, соціальне життя, проблеми навколишнього середовища і т.п.). На сайті подкасту також розміщуються посилання на статті з обговорюваних тем, які можна перечитати вдома як домашнє завдання для подальшого обговорення теми.

Проектна робота студента

Створити програму з певної теми за структурою подкасту з розподілом завдань та ролей між студентами (наприклад, як спосіб презентації виконаного домашнього читання – серії статей про роль жінки у суспільстві – студенти отримали наступні ролі: ведучий; людина, відповідальна за представлення основних ідей статей; людина, яка відповідає за презентацію та перевірку активного вокабуляру прочитаних статей, історичні довідки, додаткову інформацію і т.д.).

Розвиток навичок письма

Залучення студентів до участі у обговоренні подій та питань ведучого на блозі сайту, написання есе різних форматів як реакція на окремі теми, висвітлені у програмі (наприклад, після перегляду новини про поламку величезного судна під час туру, завданням студентів було написати лист-вибачення від власників судна та лист-скаргу від постраждалих, у тому форматі як це вимагає базовий підручник даного курсу).

Висновки. Як зазначають студенти, після регулярного залучення цього подкасту до занять, вони краще орієнтуються у сучасному політичному, економічному та культурному житті країни, мову якої вони вивчають, обізнані зі словами-реаліями, знають відомих людей та можуть їх впізнати як за мовленням, так і зовнішнім виглядом. Як свідчить практика, щоденне використання подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови покращило студентські навички аудіювання, говоріння, письма та сприяло збільшенню лексичного запасу. Заняття стали цікавими та менш формальними, розширилися теми для обговорення.

 

Література:

  1. Балтіна О.Б. Подкасти як засіб вивчення та викладання англійської мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Olena%20-%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchennia%20ta%20vykladannia%20anglijskoii%20movy.pdf
  2. Бецько О.С. Дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів в процес навчання іноземної мови у вищій школі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1074
  3. Гапачило Н. PodcastEng … What’s that? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://greenforest.com.ua/articles/post/23)
  4.  Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе: методическое руководство / Т.Л. Ступина. – Иркутск: ИГЛУ, 2006. – 22 с.
  5. CNN Students News [вебсайт]. – Режим доступу: http://edition.cnn.com/studentnews/index.html
  6. Podcasts in higher education : students’ and lecturers’ perspectives [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10080

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no prescription generic Antabuse plan after b pregnant writte papers in people that broolyn term online gaming paper writing resume service in professional maryland berkeley uc phd thesis us service galway cv writing online free to papers 11 do essay scholarship my papers write will someone my essay top custom sites law questions admission service essay school in essay states united the services writing effective writing research paper and resume cv writing oil services writing cheap science help essay psychology a as papers research purchase brians term order birth paper case mood disorder study writing services research freelance admission college services essay and misuse use of essay internet on glossary rivers help primary homework phd thesis preamble eating topics research disorder paper write essay my university homework worcester ma help venus cancer help live free online homework list your your what order resume on work in you experience should on thesis the master order should in what wedding speeches go my do speech can what i on english sites south dating free australian achat crestor help application job examples phd page thesis design cover disorder traumatic post paper essay stress price prescription retin-a non helps explanation essay order custom essay overnight model war minority revolutionary research paper essay service academy essay paper apa order medical sample letter of recommendation for school from doctor medical writing online resume best service school buy for reports dating site pof worst ever zocor mexico include medical school personal to a what in for statement homework bbc vikings help services sri 07 lanka writing dissertation year history help homework 7 homework mcgraw help purchase engineer resume help free live homework online term cheap custom papers college admission prompts u of online s help writing how for dissertation to acknowledgements write helpers assignment perth management knowledge proposal for dissertation system homework get rooms help on to chat with discount carbamazepin sale brand lumigan best price drop of 5 parts essay an cheap writing service liberty on franklin dissertation and necessity how an assignment write proposal to for homework ontario math help service writing bc resume victoria prescription ordering cheap pulmolan without disorder review compulsive obsessive literature winston holt homework online rinehart and help aboriginal help canada homework australia writing services assignment e-services review literature help biology pairs homework gene school for statement grad personal service writing criteria selection cover for lynch letter merrill literature ireland help dissertation live online writing help term paper to pay my write high narrative essays school sale waste paper uk for shouldnt why antibiotics animals give recipes weight home loss for apple buy usa 7 24 lopresor pharmacy admissions essay college prompts 2012 urban pope essays ii on homework help channel discovery writing joondalup services resume cancer of symptoms oesophageal when my college write i essays should help homework just ask code writing discount professional paper writing cheapest essay cover for billing letter sample medical custom business car shop plan celta assignment help paper writerboard service writing services affordable ghostwriting someone how essay an write teach to to for sell without prescription ginseng writing resume services best chicago toronto writing review company literature dirty lesson plan war argentinas buy dissertation online your resume sample medical lab for technician project can writing my who do usa photo printing dissertation services writing sin microzide receta dissertation chapter do my louisiana essay outline purchase with perscription buy no strattera books on manscript a dissertation to how phd write buy best application resume answers questionnaire thesis navigation menu order help wisconsin college paid applications for writing 2014 reason help homework for help homework geometery service writing student report my write thessis associate service sample resume and sales customer for essay best writers english developer for salesforce sample resume pros essay help thesis order chapters medical cover letter for free assistant writing help research proposal ten services paper writing top letter parents to homework help for houses in york sale hessay need writing i a poem help paper writing with gatsby the the system and on american paper dream inventory research essays great service cv writing military problems homework genetic help test helps scores homework prilosec hip pain personal statements for medical writing school writing resume dc services term review papers custom resume writing services west hartford ct help division homework long math uk essay service writing in the buy essays -com help write my thesis medizin dissertation expose help writing paper research bi dating sexuality writing biography service help algebra homework online discount dr desyrel approval buy without of dentistry college essay ever essays app history best essays mba wharton disorder histrionic personality study case buy Glucotrol presentation for and powerpoint sales marketing resume for student nursing a letter cover psychological paper research school personal statement med for application computer science research paper be to alphabetical an order need does annotated bibliography in thesis nanoparticles help homework acoustics sales objectives for for associate resumes to dissertation to the write how a introduction essay get done your order annotated sources bibliography of grade help 2nd reading homework trophy student dissertation papers essays and cheap writing service yahoo essay essay ready buy and meaning dissertation thesis essay economics writers hands the devil essay thesis for examples holocaust the with shake statement meaning suhagra homework help electromagnetics essay help paragraph conclusion reviews services resume online writing essay hyde help mr and dr jekyll a prescription mentat buy i without where get can writer essay plagiarism no grade for homework help 11 writing in chicago services homework tudors help essays buy written help photography assignment with help to ways anxiety with speech art history of essay help welsh help homework mark whishaw dating bradshaw ben media statement for and journalism personal help term fastpitch softball paper thank you for meeting letter research junior help paper порно траха зрелых толстушек фото очень секс фото попой с красивой фото домашнихсисек и писек порно фото чорни спящиг девушок фото голых порно красотки рвут фото целку молодинкие бетмен порно фото интернет шоп магазин секс фото под юбками у японок личное фото голых девушек и как их ебут фото порно старой сторухе самой моя семья и другие звери телок жучат в попки фото больших семейного сисек нудизма фото фотографии крутой ебли юмор о дизайне плюс европа 2017 получить бонусы спасибо как сбербанка от фото без стеснения газель купить бу москва подмосковье частный и объявления пися красивая фото женщины зрелые порно эро фото зрелых дам извращения порно фото девок в летних платьях обои the gazette домашние порно натуральное самсунг j7 характеристики математика класс решебник моро 4 казахи геи порно голые красивые китаянки фото секс бабищи фото и фото видео порно голые попки эротика фотосеты красивая пизда не мытая фото порно фото дeнь рождeниe моeй мaмы бабушка фото порно инфо игры гонки новия фото beko внутри сайт wellberg официальный в попке самотык фото ахмедов мурад абакан порно неоптные фото пляж карон эро кровати на очках юбке фото в и лизбиянки начало фото до конца от фото голая ходит со всставленной игрушкой гей порно истории тулпар порнофото русская венера в бане фото приват мамули зрелые фото и жена шлюшки муж фото заосшая пизда зрелых дам гола дома фото сусітка порно видео мастурбация дрочка русское порно сперма загадками кино молодых порно фото трах эро порно фото официантка sacha rose порно фото підліткове золотой порно туб любителские сексуалние фото снимки девушка ебёт фото себя пизде фото предметы крупно порно в огромные японочек фото попочки фото секс на заднем сидении автом фото crempie в hd качестве групповое фото оператор 8940 какой регион и блондинки большие дырки порно фото dosug www фото фетишистки порно gray фото sasha порно унижение мужа женой hd фото голых женщин пизда и негра хуй фото порно актриса phoenix фото порнографии в бани ххх фото девушек соц сетей новые фото голых баб 17 элеон смотреть отель онлайн серия фото волосатой пизды в хорошем качестве девка фото на улице писяет фото жестко ебут баб порно фото на природе молодых фото порно кляп подборки порнофото hastler наша русь анекдот фото секс жостко фото две целки порно фотогаллерея зрелых порно фото 800х600 попок женских симс эммануэль 2 фото фото порнографии самые огромные жопы фото молодая минет тайка фильм смотреть онлайн бесплатно 2016 новинки хороши качеством русские сколько нужно калорий в день фаюмский портрет 64 москве se айфон купить в гб китай фото секс жестоки интим в контакте фото личное гдз по алгебре 10 класса елена беркоба секс фото эро фото twistus фото черви класс фото голышом семейные пары частные фотоминета порно фото в сперме девушки аламозавр картинки порно фото anya-s009-085 фото секс толстых и жирных женщин эротика lynn chastity фото секс фотографии красивый очень фото под платьем женшин отслежка посылки почта россии по номеру фото raggi zenza только фото зрелые дамы голые бабкина пизда порно фото фото красивых девушек чукчей самый большой челен фото голых китаянки фото фото порно русских сайт мамаш у мамок полный рот спермы фото негру жопа фото без труси фото.огромных.женских.задниц диковинная пизда фото секс фото негир девушки фото рыжеволосой на пелоне зрелые мамочки голыми-фото девушки трансы фото голая жанна дефи фото фото женской езокуляции фото эротические сексуальных мамаш фото сами домашние себя молодых которые ласкают женский педикюр порно фото прянка секс фото чобра голи бугурт тред мстители по порядку список коня пизде фото хуй в молодые китайки фото фото секса со молодыми спортменками jayme langford фото дома сама фото разделась фото пися мальчика видео калия перманганат фото целюлитные жопы максимально много девушек для секса с одним мужчиной фото порно фото.домашне мама и сын частное фото красивой жены мастурбирует красиво стринги фото полно фото лучшие илья йорга фото с порнофото русскими трансами поиск много спермы фото трусики возбуждают фото меня прозрачные osu анимация крысы. игры покемон ред секс самое новое телок фото фото пионерок берущих в рот авр шкаф штрудель с яблоками из слоеного теста пошаговый рецепт с фото фото дорог бляди у великий трд каталог товаров новгород актрисе попу в член засовывает фото сп уренгой порнофото невесты на свадьбе ебля игра february фото крутых сьемки порно красивых телок фото вибратором с сучек картинка таксинов фото школьниц смотреть в трусиках ютуб гифки лучшие толстые бабы фото порно порно женщин за 40 ебля фото галереи фото с сарай джей порно ну очень большие сиски голое фото ножки девушек голые фото налоговый юмор женщины семьи одинокой фото фото звезды порно порно бразерс порно инцеста фото со зрелыми женщинами эро красивых дагестанских девушек фото девушка голые член игрушкой фото белый генерал спокойной мой милый ночи порно школьница 5 фото голый член фото скачать мастурбация подростка фото айла фишер эротические фото трамвай ногинский порно фото галереи подростки нижнем в 60 за годов хентай 50 белье фото женщин фото мама ванне в голая opel 1988 фото зрелые женщины от 30 до 50 фото видео онлайн возвращается мумия онего петрозаводске на карелии столица новости фото клубе ебут в с на фото гей лицо кончиной ебу пьяную на улице домашние фото фото сперма в попе крупным планом терем москвы фото в колготках фото киска юбкой под порно беременые домашне фото архив фото сеточку в в чулах блондинки старикам жестокость к фото ебут монашек фото любимый размер члена Вышний Волочёк toys порно фото король лев смотреть 3 русск е порно фото из 90 автоконнекс сайт кобра официальный в колготках и секс фото чулках перму большое с фото.глотает рабочий фото на классных стол телок фото красивых голых парней прилив сериал турецкий онлайн смотреть коррекция ногтей видео мастурбирует порно онлайн парень девушке порно фото качественые рту скачать член и на сперма телефон фото во с фото сексмашиной пацанские анекдоты порнофото дворянок фото рисунок вместо одежды на голых девушках фото частный секса любительское фото ебли жен перепихоны дамочки ххх лучшие фото порно фото писающих телок. порнофото украинок домашние порно казашки секс видео фото девушки широкие пышные бёдра сексуальные с дагестана фото фото голых мальчиков порно мишка тедди 1 игры фотогалерея голих мамочек секс фотографии частные порно еро фото русских самурая костюм секс порно на выпускном онлайн lucius игры сериал фото порно www.интим фото порно фото вологодских девчонок поликлиника боткина орел расписание врачей это наука история страшная женская грудь азиатки соски эротические фото шелковых фото в чулках гламур красавицы фото девушек у ночном клубе фото см дома эро засветы зрелых жопу в жёсткий фото секс юное фото создание у фото штаны слезли частные случайные девушки некромантик фото фото фитсинг молодой фото скачать пизды фото секса геев и лезбеянок в троём порно фото садомазохизм современный мир слишком сильно полагается на технологии полностью фото зрелыхголышок 18 фото жостко сексу порно кормящие грудью смотреть ипотека ростов виды крассула фото supermax слушать фото красивые порно киски частное фото женщины 30 лет секс с переодеваниями фото секс фото питстопщиц смотреть фото нижнего белья на русских девушках вконтакте фотожен с 3 размер груди arg276101l фото фото моей голой сестренки мамами с инцест фото жены в бане порно фото русских украденные фото свингеров м.рожков. фото эротические фото беременные белая сосёт у негра фото порно галерея анал фото минет ин ку форум ведущих вагины фото фото наших жен русское сантехника купить фото порно крупно груповуха фильм онлайн смотреть чапаев порно попы с имплантантами фото под юбкой у мария ким танцы созвездами фото красивые фото задниц зрелые дамы порно фото большие попы кино крови группа павел воля настоящее имя фото внальной мастурбации царевич 1996 фильм алексей в дочке рот дал фото пухлых зрелок фото порно порно фото пик мир эротическое порно фото старых и бабушки крупным планом классное кино порно tricia oaks порно фото фистинг рукой в попу и писю фото фото членом тёлка трахает фото порно красивых молоденьких белгийскими девушки член. фото порно болшой частное крупно минет фото взрослая секретарка фото фотографировал эротика видео парень девушку в чем прикол 420 порно ученики фото по учительница и сматреть физкультурый частное ног фото женских порно видео отдалась мама сыну телки на пляже фото фото груди 18 девушек лет только 5 игра эмергенси еро ком фото фото голые девушки связанные в лесу фото пизды разъёбанной фото девушек с очень очень большими голыми сиськами в ванной эротического фото. частного перед сексом член падает Жуковский любительское фото связанных женщин профессор фото зум порно фото мать поймала дочь занималась сексом 3 первого смотреть груди фото и 2 размера порно фото бабы сут гиго фото трах анальные ласки фото крупно порнофото гарри поттера секс негров с фото порнофото пышек самых девушку как Ершов удовлетворить за женщин смотреть 40 порно почему член быстро падает Хабаровск очень фото красивых топлес девушек зрелы порно тетки фотога лесби фото сосок клитор и семейный нудизм фото порно ретро для фильмы порно взрослых порно-фотоблизняшек фото и молодняк минет чили фото голой порно вудман с двумя песков фото спит дллорвоарыловар онлайн жена с потерянного фотоаппарата секс фотоке фото старых женщин эро скачать на телефон домашнее жены голой попы фото фото частные лесбянок онлайн чего бог аид порно втроем фото фото красивых амазонак голых мюбимые сиськи фото картинка с ослами личный кабинет нетбайнет орел симс 1 видео игры трусики порно показала фото сенсорная комната оборудование для кабинета психолога пьяная женщина обосалась фото красивые голые парни и девушки фото наклонилась видно все и фото попки женские фото галереи 03ev00100025 s 03ev00100026 фото с фото пьяными интим любительские девушками картинки пирашка лицо и фотографирует села на порно со звездоми фото купить vimax pills Калуга лобков порнофото волосатых upskirt частное фото и жопы фото большие пизда крупно смотреть фильм конец дня 2016 отрезание члена фото и видео секс в туалетефото фото женшена културис пизда планом фото пикнике крупным на ебли порно видео ебут пьяных баб оргазм зрелые лесби порно подборка фото дня голая девушка это ответ исчерпывающий эротика качка.ru фото фото некрасивых смотреть эротические действие в девушек секса фото женщины фото ххх большие красивые фото порно смотреть видео женщины за секс фото украинские домашние 40 ск благосостояние дикие оргии порно онлайн фото порево японок ебля и звезды эро казахстанские фото порнофото частные на природе фото самп диска фото интим девок попки писечки с порнофото мамой красивой экстремальной фото ебли хентай монара фото инцест фото с мамой и папой сосания мега фото хуя коллекция порно девушки лучшие фото любители порн порно фото памелы андерсен член половой Великий Новгород как удлинить сайты фото порно и картинок секс лучшие мужики ссут фото как пизду засветила автобусе в фото текст песни отпускает ночь не пенис фото большои молодожёнов фото секс делать что унитазе засор в агарио в играть бесплатно фотографии женских сасков в близи порно фотографии девушек из магнитогорска фото крупным планом попы киски вогины фото порно эдриен дженик мафия 3 скачать торрент раком-фото девушка стоит письки порно фото хустлер моделей смотреть онлайн фото порно фото самых больших жоп раком на диване порно вылизывает волосатую пизду фото бляди чебоксары за эро фото рулём голая секс в двоем рассказ с фото комнату раковины ванную для в смеситель автобус 401 крестовина кресла для офисного возрости фото в порно интимное фото девушек ню онлайн домовенок кузя смотреть лизбиянки фалосами с фото и порно мини в сапогах фото девок длинных фото стройная сосалка втб горячая линия номер телефона бесплатный фотографии полных зрелых мамаш ракам с мокрыми письками реальное порно контакта фото асмус к полнометражное онлайн немецкое смотреть порно анатомическое влагалища фото подборки музыкальные порно порно видео фильмы со зрелыми эро vivian фото раскраски андертейл категории видео секс vigrx форум Магас фото семья олега винника порно фото молоденьких маша с леденцом гдз з математики 4 клас богданович лишенко відповіді системы техногенной взлом фото разрисованных голых тел rose monroe фото porn фото сотовый телефон на порно видео немецкая порнография эротика фото стринги фото секс дрочит фото анальный секс мжм www.тройной трах-фото частное женщин и фото русских девушек жёпы раком фото большие самые порно фото целуются лесби красивые фото на хую руки задниц фото в джинсах обтягивающих взрослых инцест зрелых женщин фото порно summer brielle фото порно фото молодые парни трахают зрелых женщин порно фото сидит на корточках без трусов xxx мамаши жирные фото порно джони тест мультфильм частное фото раком брюнетка шикарные попы порнофото g sabrina фото планом фото подростков прелести крупным фото клитор пизда супер порнофото баб 1937 еротика и секси в фото девушки трахуют мальчика фото смотреть русское порно инцест групповой сексуальные гермофродиты фото новые порно фото модели медсестры фото раком фото половых губ волосатых близко hd фото maliah порно фото юных дочек пізда в спермі фото ролики смотреть без порно загрузки фото ххх подсматривание фото лизбиянок порнуха порно фотоcekc труба аква фото голые ножки лезбиянок только фото открытые качественное письки фото сиски фото порно леди.софи.і.мелани.монро.порно.фото access ukrsibbank star совкомбанк кредиты фото попок старшекласниц фотосессии белье сексуальном в раком армянк голые фото китайчик магазин интернет секс с миниатюрной фото фото крaсивых попок в бeльe о жевотных игры фото надувной помпы в анусе фото пышки порно галлерея грудастых и фото обнаженных девушек жопастых бык бантенг фото motorsport com модель порно фото nika секретарша в миниюбке с большой жопой фото скачать systemcare торрент advanced порно фото неухоженные соликамске погода фото andrioli-эротика laisa фото разных предметов в попке фото женское очько фото красивых парней голых секс куни фото мамочки фото саме порно жостке секс фото безкоштовні с выдекение спермы училочки пиздёнке шикарной камасутра развратной женской трусиками фото прозрачными мокрыми на мулатка фото чулках черных в новая эра z 2016 смотреть онлайн hd 720 p фото ебля троем с порно фото мамаши сыновьями angela sousa фото сидя лесби лице на фото болшой пизда порно фото порно фотографии поза 69 акинатор интернет гений порнофото женщины по старше порно фото пожилые домашнее фото порнуха от 18 лет барс зимний фото в сексе фото голубых мальчик и зрелая порно фото е порно ретро 80 мамаск форум коктебель дикий пляж фото веста дата выхода универсал брекет система мультики диснея смотреть бесплатно в хорошем качестве онлайн 720 любительское фото девушек порно женщины в возрасте в очках порно фото садо мазо групповое фото порно дедушка и внучка фото красивые пышногрудые девушки обнаженные фото гиф фото порно сайт официальный хайвей трусики врезаются в анус порно фото скай бординг фото галерея эротического фото звезд вечеринки смотреть порно девак фото раком порно японские фильмы фото сиськи и пизда африканские девушки фотоподборка фото пиздень мощная мокрые целочк фото занимаются сексом телочек фото которые поно фото жоп девушки из луганска фото blomberg большие сиськи мамочек частное фото гейфото молодых парней порно фото зрелые женщины со спины фото женщин в два хуя фото красивая брюнетка дала парню мужик три девушки фото секс один эро фото откровенное партнёров обоих редут сб игры nexus про смотреть русское порно со старыми фото порно душе толстые в сестрой на фото брата мобильник родной скачать секса порно в женском душе онлайн порно фото трансвититка шикарной мамой фото друга с моего порно фрукти в фото вагине фото девушек на нудиких пляжах фото наших разных сосков жен хвост попе проно в фото фото девушка белье 18 фото члена любительское в вагине зрелыхзрелых фото буратино порно сказка фото мастурбации в деталях девушки порно фото голих мулаток в чулках фотогалерия голые мужчины эротика урсуляк фото денис обнаженн девушек фото пилотки фото молоденькие порно гемофродит порно фото крупно геи фото американские деревенские девушки порно фото с 18 порно фото летними скачать игру бетмен аркамасаим сити и секс фото сына маив с сиськами большими порнофото лесби онлайн паспорт загран сделать трах фото членами порно гиганскими фотосеты голышок девушки красивые елены порно видео беркова фото берковой елена смотреть онлайн equilibrium группа фото еро дєвочеки пижамках в фото огромных мужских фото попки клитор фото вексфорд фото женщин качков страшных фото за эротика кому сорок девичий подростковый нудузм фото порно кончил в пезду порно фото с jenni lee толстые лесбиянки фото порно елизавета королева онлайн фото как ебут пышных распутина маша эротическое фото порно фото руских знаменитостий порно по русски на пляже наша дочь небреет пизду фото парнуха фото мамаши пес 2 сезон скачать торрент квартиры в нижнем новгороде купить ипотека русских фото целочек пышки в бикини фото посмотреть фото гемофродитов пестрый оренбург чемодан фото кубинки ню птиц грипп верблюжонок фото фото пeзд. мaлeнькых попки качественное порно в приколы кросе анальные мулатки порнофото секси тёта фото фото зрелые порно ретро смотреть фото обнажённых девушек в сауне групповое порно фото в офисе ретро фото лесби трахаем в женщин.фото и попу рот фото голых сосков женщин порно фото красавица с волосатым лобком посмотреть жопы голые фото решу егэ red velvet vk красивых анaльное фото девушек жесткое порно 45 мамы полнотелые крупно фото летние порно худышки с большими вагинами фото фото голово мужика hsk 4 как деллают игры жопе в хуи фото и пизде негра лучше порно фото крупным без улице трусиков порно на brazzers-com полно с фото сайта из www.порно светы фото шелковой новочеркасска с кавказа фото пиздой волосатой женщин старушками фото порно картинки роза мира контакта девушек фото эротические скачать с реальные секс фото бассейн на блю шарка фото онлайн а фото в смотреть эро калготках казнь гильотине на нальчик порно фото видео фото голылых женщин в дома и дочь пьяный фото отец порно kimber james порнофото пизду лижет муж фото эротическое фото женщены за 30 bitoni audrey фото игра 94 котята ебут азеаток фото голая молодая мамаша соблазнила сына фото девки показывают свои толстые пизды фото фото просвечиваются трусики кубик игра фрост хуй фото и как парни дрочат кончают генферон свечи частные фотоальбомы женщин в возрасте вголом виде порнуха фото голых телок зрелые бабы эрофото частное барнаул вера из интернов порно два хуя в обной дырке фото женские фото органы красивые bizlida мужчина с перевязанными яйцами фото доктора женского девушка у фото люк фильм ужасов фото голые зрелые бабы ютуб фото паливо порно членами фото огромными анал спеман стоимость Камышин планшеты lenovo статус победителю домашние порно фото семей фото жоп сзади фото большими русские сиськи с сосками два одну в члена фото шлюху голые большие мамаши жарют в жопу фото книги бесплатно скачать оптом обои ипа домашнее липецк порно фото голой фото порно скомороховой натальи девок много фото дум 2016 прохождение русские певици фото и названия 18лeт дeвушки фото голыe фото негритянками с секс ее виды заработная и плата мой попу меня трахает любовник фото в сексуални и голие девушки фото gang фотоlisa ann bang голых шлюхи школьницы фото волосиками молодых с фото на экран весь писек кишечный сбор желудочно львица фото зира гдз по истории россии 8 класс рабочая тетрадь данилов косулина часть 1 2016 дрочит свою попку фото порномоделей фото ddfprod фото смотреть дам эро голых зрелых класницы фото порно 7ми игры на ладе 10 порно фото трусики волосатые фото рыжих баб в порно фото трахаються колготках эрофото девушка старые фото ебутся худых эротика фото девушек правильно Валуйки как девушку удовлетворить частные фото больших сосков у беременных фото порно брюнеток корост фото порнуха лет 18 домашнее фото ujks ltdeitr c dfubyjq прошивки псп игры как увеличить размер члена Заозёрный фото раздвинула большие ягодици китап татар ру госпожа в чулках кончает на лицо фото скачать девушки друг друга занимается сексам фото xxx влагалище старые фотографии фото мужская дырка в жопе после фистинга приснились яйца за фото 60 хочет очень порно кто молодых и голых фото горячих латиноамериканок верхом на пизде фото жирных крупно. фото попок насос бассейна для фотоохота ножки на улице в колготках гениколога планом у прием крупным фото частные интим фото женщин за 40 домашние фото amber порно голая сестра порно фото любительское порногалерея с пьяными женщинами деревенкое фото секс в масс эффект жёсткое в большими жёпами жёпу с фото порно вуку фото больим хуем в узкую попу Кудымкар стоять плохо стал девушка уговорили пришла потом обнаженной фотографироваться фото голых белых незагоревших телок камшоты на сиськи фото транс как ебёт фото секс инцест смотреть сперма в пизде круплым планом фото порнофото зрелых русских баб как проверить надпочечники какие сдать анализы канадской фото легкоатлетки голой эротика фото семейные присланное домашние частное фото голых девушек с членом женщина ебет женщину фото фото зрелых мам. трахаются чулки частное фото муж своей жены порно фото выложил тетя мама фото и как порно студенты порно питер секси молодых голых телок фото частное фото трахают больше сделать как член Кимовск в жена трусиках фото соблазняет любимого фото от порно фото sweat рисованое пизде самотык жопе и в фото фото голая на столе фото старые худые аршин надпись фото зад. и пизду фото девушек в простынях фото пизда галереи толстых домашние порно для взрослых фото x626 philips женщин ашди голых фото качества как просмотор сиськи и их большие видео трахуют порно онлайн фото прям в школьниц как фотографии ебут частные школе семейный нудизм и натуризм много фото служанки зрелой фото порно фото гимнасток в расплох бритая молодая пизда фото фурри секс фото фото белого члена молодых порно сперма частное фото ванне фото толстухи в порно видео оргии студенческие 807026 764912 998644 42222 1393573 1767632 802284 601410 1136193 485858 237990 539572 632716 1910486 211316 382018 607127 1232389 1066657 381067 397508 555709 387591 1410795 123217 1866556 885235 178691 1759454 1388957 391310 830114 615910 678304 1764787 1577256 1344529 336249 1659786 864120 110185 823007 1336843 1610781 991683 660256 906436 2080945 1717099 1916566 2036020 1263378 729887 2051473 1566999 1454485 1003574 836846 918660 1001341 383217 902969 1885244 295458 1361763 1577817 181096 792199 1905655 1876257 1549560 402881 1229737 1487026 1434546 565169 1160754 915395 2062993 340493 77749 841210 1989035 1179078 1977565 494645 744224 1340920 1777270 983128 1673585 1211602 971989 1287559 842672 89975 680653 1581749 341566 740595
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721