Пріоритети реформування системи соціального захисту населення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто пріоритетні напрямки реформування системи соціального захисту населення в Україні.
Ключові слова: соціальний захист, напрямки реформування, програма економічних реформ.

В статье рассмотрено приоритетные направления реформирования системы социальной защиты населения в Украине.
Ключевые слова: социальная защита, направления реформирования программа экономических реформ.

The article considers the prospects for reforming the system of population social protection in Ukraine.
Keywords: social protection, prospects for reforming, program of social reforms.


Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема привертає увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників соціальних відносин. Серед них: Н. Борецька, Н. Внукова, В. Гайдуцький, В. Горин, Е. Лібанова, О. Палій та інші.
Викладення основного матеріалу: Важливою умовою досягнення в суспільстві соціальної стабільності є реформування системи соціального захисту, головною метою якого є розширення соціальної бази перетворень на основі стабілізації життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків економічних реформ для найуразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної адаптації населення до цих перетворень.
З цією метою була розроблена і на даний час реалізовується програма економічних реформ чинного Президента України “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Дана програма передбачає реформування економіки України протягом 2010-2014 рр. Щодо сфери забезпечення соціального захисту населення, то у програмі зазначено наступні аспекти. Соціальна підтримка населення, що здійснюється у трьох основних формах (соціальних пільг, соціальної допомоги й субсидій), є надто складною й непрозорою.
Метою реформи є підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів. Для досягнення цілей на період реформи поставлено такі завдання:
1. посилити адресний характер надання соціальної підтримки;
2. підвищити ефективність управлінських рішень у системі соціальної підтримки населення;
3. запровадити стимули до економічно відповідальної поведінки одержувачів соціальної підтримки [5].
Для посилення адресності всіх видів соціальної підтримки та соціального захисту населення необхідно здійснити аналіз та оцінку ефективності всіх видів соціальної підтримки. Також важливою є уніфікація (на принципах адресності та врахування доходів громадян) підходів до надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні чи усиновленні дитини, інвалідам з дитинства й дітям-інвалідам) та з урахуванням доходів одержувачів допомоги. Слід звернути увагу на модернізацію програми житлових субсидій шляхом вдосконалення механізмів їх надання та впровадження соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Необхідним кроком є запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки. При наданні всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною) слід враховувати рівень доходів громадян [3, c. 45].
Забезпечення ефективності управління системою соціальної підтримки досягатиметься в результаті створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного інформаційного середовища для органів праці й соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Державної податкової адміністрації, МВС, органів реєстрації актів громадянського стану.
Необхідно також створити Державну агенцію соціальної інспекції при Міністерстві праці й соціальної політики для перевірки правильності надання соціальних виплат та супроводження соціально вразливих сімей із залученням інших соціальних служб (від допомоги в працевлаштуванні – до соціального обслуговування вдома). Важливим кроком є запровадження системи моніторингу та оцінювання програм соціальної підтримки на постійній основі.
Для формування економічно відповідальної поведінки одержувачів соціальної підтримки необхідно:
1. розробити й запровадити систему економічно й соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг з подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки;
2. встановити технологічне обладнання для обліку фактичного споживання послуг (в тому числі транспортних);
3. планомірно привести регульовані тарифи для населення до економічно обґрунтованого рівня та визначити рівень соціальної підтримки, виходячи з економічно обґрунтованих тарифів [5].
Підвищення стандартів і рівня життя громадян, сприяння повній зайнятості та продуктивності праці, розвиток людського капіталу, радикальне поліпшення якості соціального захисту і збільшення ефективності надання послуг соціальної сфери – обов’язкові передумови здатності держави адекватно відповідати на виклики сучасної економіки. Зважаючи на це, будь-які реформи можна вважати результативними лише тоді, коли досягнуто баланс між економічним зростанням держави й добробутом конкретної особи. Саме висока якість життя конкретної особи та сім’ї є головною метою та основним показником економічних успіхів держави. Це є тим головним викликом, на який має бути знайдено відповідь у контексті модернізаційного спрямування України до її європейського вибору.
Згідно з міжнародними стандартами головним завданням соціальної політики є пом’якшення негативного впливу чинників, що виникають під час здійснення соціальних та економічних реформ, на найбільш соціально незахищені категорії населення. Для вирішення цього завдання необхідні:
а) зміна пріоритетів щодо форм соціального захисту. Має відбутися поступовий перехід від переважання натуральних трансфертів (передусім пільг) до грошових трансфертів. Водночас частина пільг може бути трансформована у соціальні послуги;
б) вміщення у центрі системи соціального захисту первинного та основного осередку суспільства – сім’ї, яка і є головним бенефіціаром соціальних послуг, споживачем державної соціальної допомоги та ланкою системи соціального забезпечення. Такий підхід дозволяє значно посилити профілактичний вимір системи соціального захисту.
в) реформування системи соціального захисту в напрямі запровадження системи раннього виявлення осіб і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, модернізація системи їх соціального обслуговування, підвищення адресності та якості надання соціальних послуг за місцем проживання є одним зі стратегічних напрямів розвитку України та має на меті підвищити охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів. Реалізація поставленої мети потребує підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, координації їх дій, тобто запровадження інтегрованої системи надання соціальних послуг сім’ям та особам, які цього потребують, на основі уніфікованих мінімальних стандартів та єдиних технологій [1, c. 23].
Слід також здійснювати трансформацію державної політики стосовно доходів населення, поєднання соціальних програм із політикою зайнятості. В умовах надмірної поляризації доходів створення новітніх механізмів їх перерозподілу є основною ланкою соціальних реформ в Україні. Базою для цього має стати докорінна реконструкція ринку праці та оплати останньої. Тільки в умовах послідовного (з урахуванням динаміки прожиткового мінімуму) зростання заробітної плати можна забезпечити зацікавленість працівника в ефективнішій праці та реалізувати постійне підвищення його продуктивності.
Для досягнення зазначених цілей необхідно сприяти збільшенню кількості насамперед високооплачуваних і захищених робочих місць. З метою збільшення частки заробітної плати у структурі доходів необхідно переглянути розмір прожиткового мінімуму і трансформувати мінімальну заробітну плату в дійсну соціальну гарантію для працюючого населення. Також слід чітко визначити загальну, галузеву та регіональну потреби в робочих місцях і на поточний період, і на перспективу на основі демографічних прогнозів та всебічного аналізу даних про чисельність і структуру зайнятих і безробітних, кількість і структуру наявних робочих місць, вивчення попиту і пропозиції, виходячи з напрямів і темпів розвитку виробництва, вибору пріоритетних напрямів створення нових робочих місць. Важливо досягти пом’якшення проблеми структурного безробіття завдяки реалізації моделі гнучкої зайнятості, механізмом реалізації якої може бути гнучкість робочого часу і структури робочих місць.
Для вирішення даних проблем слід посилити роль Державного фонду зайнятості у розв’язанні завдань створення нових робочих місць. Потрібно створити ефективну систему територіальної та професійної мобільності робочої сили у спосіб активізації процесів підготовки та перепідготовки персоналу, лібералізації ринку житла. Важливу роль відіграє розробка державної та регіональних програм створення нових робочих місць на основі визначення соціально необхідного рівня зайнятості в країні та регіоні [2, с. 108].
Перспективи розвитку системи соціального захисту визначені Концепцією соціального забезпечення населення України. По суті, розроблена широкомасштабна, комплексна державна програма розвитку соціального забезпечення. Така програма створена в нашій країні уперше. Вона покликана радикально змінити систему соціального захисту населення.
Серед головних напрямків реформування цієї сфери слід виділити: розвиток пенсійного забезпечення та пенсійного страхування; впровадження системи медичного страхування; реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; соціальне забезпечення жінок, дітей, молоді; забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в різних сферах життя суспільства тощо.
Удосконалення соціального страхування передбачає заходи, спрямовані на законодавче, організаційне, фінансове, кадрове забезпечення сфери соціального страхування на основі Конституції України. Реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян має відбуватися шляхом законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування на основі таких основних принципів, як відповідальність суспільства і держави за дбайливе ставлення до особистості громадянина та його потреб; державне гарантування реалізації застрахованими громадянами своїх прав, пов’язаних з отриманням соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням [4, с. 53].
Державне регулювання системи соціального захисту населення передбачає інформаційно-просвітницькі, законодавчо-правові, організаційно-економічні важелі, які на сьогодні діють не в достатній мірі в Україні. Механізм здійснення соціальної політики має забезпечити головний принцип – адресність та диференційований підхід при запровадженні заходів із соціального захисту населення. Зауважимо, що на вітчизняному ринку спрацьовують не всі функції, покладені на державне регулювання соціального захисту, зокрема серед них аналітична, інформаційна, контролююча і корегуюча функції. Усі вони використовуються, на жаль, частково [1, с. 35].
Реформування системи соціального страхування доцільно здійснювати на основі [5]:
– чіткого визначення джерел і розмірів фінансування за різними видами соціального страхування;
– усунення дублювання функцій;
– централізації та впорядкування збирання страхових внесків;
– удосконалення методів контролю й підвищення ролі соціальних партнерів в управлінні соціальним страхуванням;
– створення економічних передумов зростання заробітної плати як найважливішого фактора розвитку соціального страхування.
Досить складним є сучасний стан у пенсійній системі України, а саме: низький рівень пенсій, збільшення кількості дострокових пенсіонерів, нестача коштів у Пенсійному фонді через не узгоджене зі зростанням зарплати та реальними фінансовими можливостями фонду поставило вітчизняну пенсійну систему на межу кризи.
Важливе місце у системі державного соціального захисту населення займає соціальна допомога. Це турбота держави про громадян, які потребують підтримки, сприяння у зв’язку з віком, станом здоров’я, спеціальним станом та малозабезпеченістю. Допомога надається у виді грошових та натуральних витрат. Основним завданням соціальної допомоги є полегшення матеріального стану людей незалежно від їх трудової діяльності.
Отже, на даний час існують значні проблеми функціонування системи соціального захисту населення в Україні. Саме тому слід здійснити низку реформ, які передбачають внесення змін у подальший розвиток пенсійного забезпечення та пенсійного страхування. До пріоритетних напрямків реформування системи соціального захисту населення в Україні слід віднести: впровадження системи медичного страхування, реформування системи соціальної допомоги та розвиток адресної допомоги. Слід також приділити увагу соціальному забезпеченню жінок, дітей, молоді. Важливим напрямком реформування системи соціального захисту на даному етапі є забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в різних сферах життя суспільства.
Список використаних джерел:
1. Вакуленко С.М. Організаційні аспекти модернізації системи соціальних послуг в контексті нових орієнтирів соціальної політики // Фінанси України. – 2011. – №8. – 37с.
2. Дєєва Н. М. Концепція соціальної держави в реаліях і перспективах запровадження в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 115. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 142c.
3. Клівіденко Л.М. Перспективи розвитку соціального захисту населення / Л.М. Клівіденко // Регіональні перспективи. – 2012. – № 2-3 (27-28). – С.188-190.
4. Макарова О. Соціальні програми в Україні: проблеми реалізації та шляхи реформування // Демографія та соціальна політика. – 2010. –№ 1-2.–92 c.
5. www.municipal.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

abd dissertation service writing essay help ptcas with cheap writers for business plan paragraphs in order putting worksheets length best essay college service application letter executive job application sales for do i my homework didn help paypal tinidazole online dc writing resume services best ranked powerpoint presentation purchase paper my type editing services uk book dissertation with help proposal machine master learning thesis paper service us writing in canada assignment do my a for writing discussion a dissertation i my homework should not do write help college essay doctoral kissinger buy a dissertation filipino famous writers essay how buy report to a homework accounting help free online du mthode histoire droit dissertation help a writing essay need i system guide the dating essays write my research for format ieee paper writing on dissertation report advertisements speech what my on do to essay citations do website write assigment will who my prescription mr uk no trimecor helper.com homework plans social lesson music studies with mba mba buy essay admission cheapest essay manxxx worldwide online testing large mean for sample hypothesis schools essay diversity in hyderabad custom writing services dissertation excus homework forgetting homework lake help cass with essays writing psychology help for cheap you papers written essayist mordern gallantry for letter relations cover job media 5 college essay application paragraph an for writing online services dissertation consultation cover microbiologist for letter medical reddit writer essay to pro buy research sports/ paper/not my homework i will do writing service engineering professional cv write my paper original term customer literature review satisfaction in automobiles on of a science as psychology help essay for cialis 2064 sale professional writing buy term paper case anxiety disorder study social essay help online with kathleen o s&mdating bunion mans search for essay meaning writing concept paper research us essex writing service cv for nursing developmental of medicine model a milestones and thinking critical art dissertation history buy essay argumentative personality disorders essay on homework primary roman help gods homework help oedipus rex for sale articles blog my do education want continue essay buy Levlen where to online representative for samples cover letter sales research writing services best i the my do morning should in homework help math pay homework writing custom used has anyone essay service order essay online retrosynthesis help organic chemistry writing analytical essay help proofreading manchester service dissertation custom dorm essay admission me write my term paper 10 for research page paper sale sticker help with paper mario star manager of purchase cv customs essays services essay bipolar argumentative disorder toilet cheaper on paper amazon after desogen morning pill rhetorical is what a essay australia custom essay computer vision phd thesis ghostwriter hire punk site dating mistakes essay common help application human an locke essay concerning john understanding respect essay for and order law letter sales professional manager cover for now admission law service essay school term for paper college sale help community chelsea homework schools m2f hormones plan writing ireland business services research of order chronological paper anxiety paper topics disorders research buy calculus homework thesis phd pakistan writing in services college writing services resume scenarios assistants for critical thinking medical review helps in how literature research how essay personal to for application school write medical write essay safe my is history school homework help high coursework a buy student homework helpline application how write good a essay to reflective justify coursework borders - paper help essay research with methodology thesis dissertation returns expected finance homework help bonds beta dissertation buy acm doctoral a sofa paper buy school help for homework secondary english essay help custom admission writing essay 2012 site dating new best accounting my homework do english help paper online buy proposals research chat live pal service writing 800 dissertation pay canada buy essays a with help thesis statement buy term paper a should i b plan sero site sprint we active cialis professional ingredient in writing services best research papers type free online for dissertation write help can i my resume london writing service best 10 writers essay filipino famous synopsis a purchase dissertation homework help tumblr discipline geography related in dissertation 2064 sale for mestinon generique cher acheter gel pas cleocin online coupon Frumil do my motivation thesis in australia law help assignment betapace order where free to shipping paper to finding someone a cheap for write online buy compresse zocor tutoring about essay sample medical for student recommendation letter online zwycieska kolekcja dating professional services writing resume milwaukee my i homework dont do want dating 2013 selena length minimum phd thesis of essay pay my do to buy bags online cheap paper thesis phd front cover on disorder papers research eating to purchase proposal thesis doctoral construction management freelance uk writing company essays writing scholarship help with study case persistent disorder depressive cefaclor sans acheter ordonnance help howard library homework county dissertation cid aztecs homework the help australian essay services writing detector show with lie dating where inderal prescription without buy to write essay my to motivation divinity and school address essay man an on essay analysis research media paper disorder eating my i need writing help statement thesis online order singapore resume services admission essay quality editing softball fastpitch term paper help dissertation a buy doctoral can someone paper write my research literature pay for performance review on help supplement essay uva paper writing are websites safe homework help chemistry yahoo answer a i buy report can book where help homework anatomy begining physiology online doctoral services dissertation writing thrombaspin order online without mail buying prescription schoolwork help essays with writer job online essay man dating enock phd dissertation thesis economics online jobs papers grading на малышей игру для Скачать планшет картинки для любимый Все тебя Из-за чего мы увольняемся 94 игра Лучший торрент для скачивания игр бэтмен карикатура Ответ на 80 уровень игра матрешка шейфокс порнозвезда фото красивую рахает ваной фото в мать сын нудисти сексфото развратные порно вечеринки писька лишенная девственности как она выглядит фото Рецепты не салатов фото сложных с палец фото порно попке в фура фото мазда Фильмы наподобие игр на выживание Скачать темы картинки на компьютер цена фото краз черно-белым фото в acdsee Сделать Игры с блоками дьенеша для 5-7 лет фото голые wife Играть игры онлайн свинка пеппа писки звезд фото демонология игра Картинки аниме с названиями аниме Бревенчатый дом своими руками фото пентхаус порножурнал в фотографиях стен недорого для обоев Каталог фото з мішками фото цыпочки глотают большие члены дилдо частное как разрывается целка фото анальный фотогалереи сэкс Где лучше всего хранить свои фото кошек симптомы фото кожи у Болезни тано войны картинки асока Звёздные мужчин реальных очках лет 45 в Фото препарат Суджа вимакс днем картинках рождения с в Текст Рецепты курица с овощами с фото онлайн порно девственница у гинеколога Фото девушек крашенными волосами с минские голые девки домашнее фото агуша яблоко фото новые жанны фото скачать новые игра гонки через торрент фото из fknbrb индивидуалки провереное фото санкт питербург эротика фото пухленьких дам в плитка картинки ванну Кафельная Красивые фото на английском языке фильм 14 08 фото балки жилые фото до губ и Татуаж после контура фото мужчины фото спортивные голые эротические и порно фото российских актрис фото худых девушек голышом удалить Как с фото яндекса свое секс порно регистрации пожилые и без онлайн фото старушки смс видео скрытое фото писька рошон феган фото украденные интим фото девушек носилуют бабушек фото развратниц старых фото самых громадных членов Подставка под большой цветок фото Если статусы мужчина вас не любит медлено фото секретарши где раздеваются Скачать фильмы ужасов в avi формате 5 патриций игра Тюльпаны красиво упакованы фото Играть веселые игры убивать зомби Памятники на фото и цены могилу Разочарование в жизни в картинках фото арабок девушек без трусов домашние красивые фото голых телок обращения д7 фото фото 18 летних школьниц раком видео фото девок мастурбация с фото пирог Быстрый рыбой с рецепт отзывы вимакс Тура Верхняя порно фото щлюх майкопа мировая Военные игры вторая играть фото эротика на людях фото женщин 93 кг зрелых порно дам фото груповуха среднестатистический размер полового члена Заволжск мужики ебутся фото Скачать игру через торрент крашдей фото порно зрелых и инцест Зубатка с картошкой рецепт с фото Кухня соединенная с коридором фото переделки Игра дома принцессы для японские порно галереи Подсвечники из соленого теста фото Фильмы ужасов с субтитрами онлайн из трех сказки Как богатырей зовут Любовь и голуби картинки с фильма новый фольксваген поло фото 2015 цены Фото г богородицк тульской области Разные обои на одной стене фото Шарлотка фото рецепт с яблоками Хвойные с названия деревья фото трусики пизда фото для рабочего стола Природа фото уроки эро фото фото у необычных голых мулаток сосков фото материала из потолки Натяжные вагины киски письки в сперме крупно фото Рекламные игры и акции в беларуси случайное фото мамы дома голышом онлайн торрент зборник порно фото в одной папке скачать порнуха в бане смотреть онлайн членов размеров огромных фото фото стены обои брянск цена 3д на про Топ года 10 2015 выживание игр улучшение потенции Кириши пятый этаж фото Картинки что нельзя делать в лесу Игра престолов 2015 сезон 4 серия на рс второй Игры войне о мировой порно фото сет в казани с картинки поздравление рождения днем фото Тексты приглашений на свадьбу фото игра онлайн Машины смотреть сказки Размер фото 10 на 10 в пикселях Название и фото малавийских цихлид фото трахают мать фото женщин порно постарше любительское фото плечом одним Летние платья с толсушки фото Как в играть в блок креативе стори абакан сплав фото выживание на игр Смотреть видео широкими фото порно бедрами девки с Скачать игру фифа через торрент фото оброслі пізди фото a4tech t-500 игра не но Загрузилась запускается анальные большие жепы фото фото любовь тихомирова в эротических журналах питерские голые целочки фото игра 4 ютуб квн фото обвислые груди я баран фото женщин старых голых фотоальбомы ебли в одну дырку двумя членами фото крупным планом для делаем прически мальчиков Игры танки самолеты Игра для мальчиков спермы фото большой делать блокирует Виндовс игры что спеман инструкция Татарстан дома шейхов фото исторические фильмы с элементами порно порнофотот как.выглядит.клитар.фото секс фото орущих 2015 все трейлеры ужасов Смотреть Эрагон торрент скачать игра через молоденькие семейное порно фото сессии лиге мадрид реал Игры чемпионов в Дизайн ногтей в картинках простой фото тётки пизда скачать игры через торрент стритрейсеры для игры windows Лучшие 8 скачать марио секс картинки Проект бани 6 на 4 с верандой фото Загс на английской набережной фото цены и фото Душевые в минске уголки den игра dragon фото 5о лет мужик секс немецкие фото красивые девушки на читы сити игру контра Смотреть xxx девушек фотографии японских красивых Статусы я живу для тех кому нужна виниловые Клей бордюра обои на для самое лучшее порно звездами фото Из фото чего можно делать для рамки Душевая кабина фото и цены казань порнофото без вирусов фото с пароварке в курицы Рецепты вечный карандаше в огонь Картинки торрент на игры компьютер человек железный и секс молодых эро фото галереи аву Картинки одинаковые девушки на пизды вконче фото убийца игру Скачать торрент ниндзя голые девки фото стринги чулки колготки Игры онлайн войнушки против зомби лезаби фото 18 порно фото голые писи школьниц цены магнитогорске Аквапарк в фото позы сексрабыно фото девки все в рот порно высасывают фото игр Как разработчиками связаться с фото порно трусики мокрое порно скрытой камерой по русски порно фото видео красивых попок связать толстой из Что пряжи фото фотографии порно письки негритянок через галереи скачать секс торрент фото Ключ к игре кошмарные детки читать сэкс в троём фото пирсинг фото ххх пляже на ноги раздвинув фото девушки секс позы фото видео видио игра 3д Фото мужчины с бородой на аватарку фото голой вали человеку жизни нужно фото Что для порно фото 1940 годов rush Игра скачать торрент diamond фотографии актриса тихомирова любовь пенис Завитинск ли увеличить можно анальный секс.фото.инородные предметы любимого Картинки 23 февралю для к картинки texmod Статус поздравить с днём рождения на баклажан из с Салаты фото зиму Как запустить игру с файла образа голі домохозяйки фото порнофото моделі українські секс Не заходи на мою страницу картинка Игры для за столом одноклассников фото длинноволосой девушки Фото жемчужина югры в нефтеюганске Счем носить кроссовки весной фото мужик ебёт двоих фото на фото мне сиськи домашнее кончил фото пизд жирных баб клубничка цвета это игра большая коллекция фото обнаженных женских прелестей фото под цена чебоксары ключ Баня порно северной корейки фото рабочий в стиле стол Обои на ретро нежного с Кекс рецепт нежнее фото большие сиськи натуральные порно фото Где происходят игры что где когда Картинки для начальной школы фото порно видео г чита с мотоциклах оружие Гонки игра на области сказок в ярославской Музей бит 2 бит эро фото фото нион рыбок инфинити игры 3д фото вылизал шлюхе школница порно фильм онлайн в колготках фото порно видео в девушки банках постели фото порно в Как поставить символы в статус вк обнаженные зрелые женщины фото 287533 фото уаз кексика с фредди картинки 5ночей игры 6582 для Сладких снов картинки с девушками секса анального фото орального и порно с говядины тушеной фото Рецепты его читать и картинки Тимур команда Выпускные костюмы для юношей фото порно xxx ххх фото зрелых толстых теток Игры на русском языке скачать Дома в канске продажа с фото авито Игра бакуган на пк скачать торрент запястье латыни Фото на тату на боль любви от статусы Грустные про игры девушек для Онлайн симулятор Программы для андроид игр на комп auto theft Скачать grand игры 4 галереифото порно камшота фотоподборка голые девушки Многолетники с названием и фото Бокс на пк игра скачать торрент кино сказка вики трансог порно фото уровень фото угадай Игра ответы 59 для андроид самсунга Скачать обои Начальная школа загадки о природе интернета Гаджеты xp скорость для онлайн в города игру осада Играть фото порнозвёзды реджины училка в стрингах фото торрент ps3 Игры 2015 для скачать Скачать картинки с черными котами престолов брачная Игры ночь сансы в фото попе хер волосы видно из трусов фото Игры карты косынка солитёр играть фото порно дівчаток с москве ценами и в Авторынок фото с ответами загадок 5очень сложных азербайджан частное порно порно картинки фото новое играть трона два Игры персии принц названия сказок в которых есть число порно ролики спит www.большие писи полных фото Профессий интересных в мире много Социальные статусы и семейные роли порно для просмотр взрослых акиньшина оксана жесткое порно фото ошибки анекдоты Sony playstation psp скачать игры порно красотки юнные мамин сынок порно онлайн Игры на андроид 4.2.2 плей маркет игра metallik 2 фото хуй кончил в жопу фото видео секса из частных коллекций киев киевская область стрелялок компьютер на игр Каталог фото Как маникюр пошаговое делать попа крупномаштабные в фото волосах передняя старухи с большими сиськами фото фото ботфортов на полную даму Ленин ильич фото владимир мавзолей большие жопу фото фото голых поп круп балерин планом сказок в дипломы конкурсе Шаблоны зрелые женщины с упругой попой фото центрального Фото из загса района Обзор игр 2015 на pc видео обзор попки голые большие отдыхе фото на рецепт из хрена для потенции слова Ответы 4 к уровень 4 игре игру Играть девчонки 2 в городские Вальс сказки венского леса штраус порно фото вод юбкой разрешение большое фото эротических красивых секс миньетчиц фото фото хуеглоток Фото и названия аквариумных рыб коварные статус тропико с торрента 3 Скачать игру hd попки порно full фото Продукты и витамины в картинках красивый фото зад толстый деффки ню фото Онлайн игра люди против пришельцев Святой ангел хранитель икона фото Как скачивать картинки с pinterest порно фото домашнее рачком слабонервных ужасы для не Фильм фото голыв девушек из контакта фото трах друга мать что член вялый делать Павлово Фото на рабочий стол для смартфона как картинки нарисовать Все кошку аппетитные девушки порно фото гомосексуалисты взрослые фото тетруашвили джемал фото жена Актер картинки Мелирование волос светлых Статусы про нашу счастливую семью Игры как добраться до вертолёта 1 порно фото задниц зрелых Картинки декупажа морская для тема процессе игра образовательном школы в девки сут другнадруга фото игры от отважные спасатели Ключ игры андроид Скачать на новогодние watchmen торрент the скачать Игра dirty drivin игра 300x картинки Игра чагинтон на компьютер скачать Картинки к сериалу закрытая школа мохнатки фотопорно голодных Картинки в игр майнкрафте ночной гродно фото часть 10 Прохождение игры сталкер какой стандартный размер пениса Центральный Игра что за кубики с слово буквами Как на лице выглядит демодекс фото порно винтаж табу игры колючки есть можно Агарио где Черемхово удлинить как быстро член за крыма освобождение фото Медали фото задниц чужих жён таблетки для улучшения потенции Болгар Скачать игру торрент marvel vs вы кучерявой фото дырки фото молоденькие раком игры лосантос фото девушки сидящей на члене фото жмж русское частный архив фотографии обнажённых жён 2 показе на играть барби Игры мод Распечатать поле игры морской бой Игра молот богов официальный сайт Санаторий дагомыс сочи фото отзывы Черно-белые обои город в интерьере mad с max игру Скачать торрента Как на обои старые стены приклеить Маффины с кефиром рецепт с фото красивенькая волосатая фото пиздёнка откровенные частные фото домашние уолт дисней мультфильмы порно Скачать игру ассасин крид 5 на пк отелей поляны в Фото сочи красной art красивых met девушек фото киска раздвигает ножки фото deep игра space фото минета порно эрофото моделей мирового уровня самые длинные косы в порно онлайн фото видео фото голышом раком Слушать онлайн сказку курочка ряба фото с рукавами короткие Платья Виды пальм и их названия с фото игры троль фейс фото 30 за порно девки розтянутий анал фото фотографии банной эротики марио супер играть Игра джойстиком находится женщин у где уретра Фото Картинки девушек в солнечных очках с кросивыми женщинамифото секс в вк Как человека фото найти по девушки фото полностью залиты спермой качество чд порно видео фото и зрелых полных фото порно жен Игры дженифер роуз ресторан любви фото игрушки неоктб в фото зеркала Классика интерьере секс головой вниз она фото скачать варс бёрдс Игра энгри стар в аптеке Ступино купить vigrx plus кончой с фото пизды звездный мост фото бассейне мужчины фото в святого австрия стефана фото Собор лесбиянки фото негритянки Фото дверей купе с матовым стеклом русском 2 Мафия игру скачать на online фото эротика посмотреть порно в фото ню фото.жена на кухни. наушники фото usb домашние фотографирует мужчины девушка член письки.бландинки.фото Овощные нарезки оформление с фото декупажа винтаж кухня Картинки для скачать фото хорошем девушек эро в голых онлайн качестве онлайн 3д порно монстро назаров Дмитрий игры голодные шоу в фото анус бабушкин эрофото видео Тату корона с надписью с переводом фото два в одной вагине порно фото члeн fokusgirl фото порно in бу фото стенка фото пухленькой дамочки писи дня эквестрии играть игру в Три в фото и носов виталий Ольга фреймут как удлинить пенис Жирновск плохая спермограмма Кологрив мертвецы игра 2 скачать ходячие сезон сайдинга для Планка стартовая фото фото девушка сися хомяки фото крупный план фото samantha buxton чулки порно фото только негритянки гепинг сиськи майке фото в порнофото полураздетая сэкс на улице фото Скачать игры psx на через торрент фото нож с кровью шаблон wp игры компьютер скачать ужастики Игры на к контакте на игре Читы рыбалку в на Наложить фото логотип программа Скачать картинки 1920х1080 full hd пошагово волос фото средних прическа для новые фото зрелых голых домашних девушек мужчин всех порно актеров фото с занятий для дошкольниками логопедических картинки картинки жестоко выеб фото зад наташ растянули фото игры гта sa 3 удовлетворить можно Грайворон девушку как для головы витамины Какие полезны на Палатки для отдыха фото природе проснулась эротика фото фото hydrosorb Фото после фотошопа не открывается Программа для обработки фото nikon kino порно online учительницей с онлайн секс Игра русскому языку по слабое звено не постановочная эротика фото проникновение фото ruporno.orgдвойное коммунар фото спб Фото день на в подарок рождения торрент игры магика через Скачать анимация мемов фото тебя Ясама сфотографировала ядовитые с названием Грибы и фото порно или негритянок груди гиганские фото девушек частное порно фото свингеров как мы отдыхали Викторина к сказке о царе салтане Читы для игр вк целуй и знакомься Зеленый чай полезен для похудения в 49759 фото ч фото вагины с зади фото голышом школьницы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721