Пріоритети реформування системи соціального захисту населення в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто пріоритетні напрямки реформування системи соціального захисту населення в Україні.
Ключові слова: соціальний захист, напрямки реформування, програма економічних реформ.

В статье рассмотрено приоритетные направления реформирования системы социальной защиты населения в Украине.
Ключевые слова: социальная защита, направления реформирования программа экономических реформ.

The article considers the prospects for reforming the system of population social protection in Ukraine.
Keywords: social protection, prospects for reforming, program of social reforms.


Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дана проблема привертає увагу вітчизняних та зарубіжних дослідників соціальних відносин. Серед них: Н. Борецька, Н. Внукова, В. Гайдуцький, В. Горин, Е. Лібанова, О. Палій та інші.
Викладення основного матеріалу: Важливою умовою досягнення в суспільстві соціальної стабільності є реформування системи соціального захисту, головною метою якого є розширення соціальної бази перетворень на основі стабілізації життєвого рівня населення, зменшення тягаря наслідків економічних реформ для найуразливіших верств населення, вжиття заходів щодо соціальної адаптації населення до цих перетворень.
З цією метою була розроблена і на даний час реалізовується програма економічних реформ чинного Президента України “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”. Дана програма передбачає реформування економіки України протягом 2010-2014 рр. Щодо сфери забезпечення соціального захисту населення, то у програмі зазначено наступні аспекти. Соціальна підтримка населення, що здійснюється у трьох основних формах (соціальних пільг, соціальної допомоги й субсидій), є надто складною й непрозорою.
Метою реформи є підвищення охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів. Для досягнення цілей на період реформи поставлено такі завдання:
1. посилити адресний характер надання соціальної підтримки;
2. підвищити ефективність управлінських рішень у системі соціальної підтримки населення;
3. запровадити стимули до економічно відповідальної поведінки одержувачів соціальної підтримки [5].
Для посилення адресності всіх видів соціальної підтримки та соціального захисту населення необхідно здійснити аналіз та оцінку ефективності всіх видів соціальної підтримки. Також важливою є уніфікація (на принципах адресності та врахування доходів громадян) підходів до надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні чи усиновленні дитини, інвалідам з дитинства й дітям-інвалідам) та з урахуванням доходів одержувачів допомоги. Слід звернути увагу на модернізацію програми житлових субсидій шляхом вдосконалення механізмів їх надання та впровадження соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Необхідним кроком є запровадження непрямих методів оцінювання доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки. При наданні всіх видів пільг (крім пільг для осіб, які мають виняткові заслуги перед Батьківщиною) слід враховувати рівень доходів громадян [3, c. 45].
Забезпечення ефективності управління системою соціальної підтримки досягатиметься в результаті створення єдиної бази даних одержувачів усіх видів соціальної підтримки, єдиного інформаційного середовища для органів праці й соціального захисту населення, Пенсійного фонду, Державної податкової адміністрації, МВС, органів реєстрації актів громадянського стану.
Необхідно також створити Державну агенцію соціальної інспекції при Міністерстві праці й соціальної політики для перевірки правильності надання соціальних виплат та супроводження соціально вразливих сімей із залученням інших соціальних служб (від допомоги в працевлаштуванні – до соціального обслуговування вдома). Важливим кроком є запровадження системи моніторингу та оцінювання програм соціальної підтримки на постійній основі.
Для формування економічно відповідальної поведінки одержувачів соціальної підтримки необхідно:
1. розробити й запровадити систему економічно й соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг з подальшим використанням їх при визначенні розмірів соціальної підтримки;
2. встановити технологічне обладнання для обліку фактичного споживання послуг (в тому числі транспортних);
3. планомірно привести регульовані тарифи для населення до економічно обґрунтованого рівня та визначити рівень соціальної підтримки, виходячи з економічно обґрунтованих тарифів [5].
Підвищення стандартів і рівня життя громадян, сприяння повній зайнятості та продуктивності праці, розвиток людського капіталу, радикальне поліпшення якості соціального захисту і збільшення ефективності надання послуг соціальної сфери – обов’язкові передумови здатності держави адекватно відповідати на виклики сучасної економіки. Зважаючи на це, будь-які реформи можна вважати результативними лише тоді, коли досягнуто баланс між економічним зростанням держави й добробутом конкретної особи. Саме висока якість життя конкретної особи та сім’ї є головною метою та основним показником економічних успіхів держави. Це є тим головним викликом, на який має бути знайдено відповідь у контексті модернізаційного спрямування України до її європейського вибору.
Згідно з міжнародними стандартами головним завданням соціальної політики є пом’якшення негативного впливу чинників, що виникають під час здійснення соціальних та економічних реформ, на найбільш соціально незахищені категорії населення. Для вирішення цього завдання необхідні:
а) зміна пріоритетів щодо форм соціального захисту. Має відбутися поступовий перехід від переважання натуральних трансфертів (передусім пільг) до грошових трансфертів. Водночас частина пільг може бути трансформована у соціальні послуги;
б) вміщення у центрі системи соціального захисту первинного та основного осередку суспільства – сім’ї, яка і є головним бенефіціаром соціальних послуг, споживачем державної соціальної допомоги та ланкою системи соціального забезпечення. Такий підхід дозволяє значно посилити профілактичний вимір системи соціального захисту.
в) реформування системи соціального захисту в напрямі запровадження системи раннього виявлення осіб і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, модернізація системи їх соціального обслуговування, підвищення адресності та якості надання соціальних послуг за місцем проживання є одним зі стратегічних напрямів розвитку України та має на меті підвищити охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів. Реалізація поставленої мети потребує підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, координації їх дій, тобто запровадження інтегрованої системи надання соціальних послуг сім’ям та особам, які цього потребують, на основі уніфікованих мінімальних стандартів та єдиних технологій [1, c. 23].
Слід також здійснювати трансформацію державної політики стосовно доходів населення, поєднання соціальних програм із політикою зайнятості. В умовах надмірної поляризації доходів створення новітніх механізмів їх перерозподілу є основною ланкою соціальних реформ в Україні. Базою для цього має стати докорінна реконструкція ринку праці та оплати останньої. Тільки в умовах послідовного (з урахуванням динаміки прожиткового мінімуму) зростання заробітної плати можна забезпечити зацікавленість працівника в ефективнішій праці та реалізувати постійне підвищення його продуктивності.
Для досягнення зазначених цілей необхідно сприяти збільшенню кількості насамперед високооплачуваних і захищених робочих місць. З метою збільшення частки заробітної плати у структурі доходів необхідно переглянути розмір прожиткового мінімуму і трансформувати мінімальну заробітну плату в дійсну соціальну гарантію для працюючого населення. Також слід чітко визначити загальну, галузеву та регіональну потреби в робочих місцях і на поточний період, і на перспективу на основі демографічних прогнозів та всебічного аналізу даних про чисельність і структуру зайнятих і безробітних, кількість і структуру наявних робочих місць, вивчення попиту і пропозиції, виходячи з напрямів і темпів розвитку виробництва, вибору пріоритетних напрямів створення нових робочих місць. Важливо досягти пом’якшення проблеми структурного безробіття завдяки реалізації моделі гнучкої зайнятості, механізмом реалізації якої може бути гнучкість робочого часу і структури робочих місць.
Для вирішення даних проблем слід посилити роль Державного фонду зайнятості у розв’язанні завдань створення нових робочих місць. Потрібно створити ефективну систему територіальної та професійної мобільності робочої сили у спосіб активізації процесів підготовки та перепідготовки персоналу, лібералізації ринку житла. Важливу роль відіграє розробка державної та регіональних програм створення нових робочих місць на основі визначення соціально необхідного рівня зайнятості в країні та регіоні [2, с. 108].
Перспективи розвитку системи соціального захисту визначені Концепцією соціального забезпечення населення України. По суті, розроблена широкомасштабна, комплексна державна програма розвитку соціального забезпечення. Така програма створена в нашій країні уперше. Вона покликана радикально змінити систему соціального захисту населення.
Серед головних напрямків реформування цієї сфери слід виділити: розвиток пенсійного забезпечення та пенсійного страхування; впровадження системи медичного страхування; реформування системи соціальної допомоги, розвиток адресної допомоги; соціальне забезпечення жінок, дітей, молоді; забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в різних сферах життя суспільства тощо.
Удосконалення соціального страхування передбачає заходи, спрямовані на законодавче, організаційне, фінансове, кадрове забезпечення сфери соціального страхування на основі Конституції України. Реформування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян має відбуватися шляхом законодавчого визначення умов і порядку здійснення страхування на основі таких основних принципів, як відповідальність суспільства і держави за дбайливе ставлення до особистості громадянина та його потреб; державне гарантування реалізації застрахованими громадянами своїх прав, пов’язаних з отриманням соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням [4, с. 53].
Державне регулювання системи соціального захисту населення передбачає інформаційно-просвітницькі, законодавчо-правові, організаційно-економічні важелі, які на сьогодні діють не в достатній мірі в Україні. Механізм здійснення соціальної політики має забезпечити головний принцип – адресність та диференційований підхід при запровадженні заходів із соціального захисту населення. Зауважимо, що на вітчизняному ринку спрацьовують не всі функції, покладені на державне регулювання соціального захисту, зокрема серед них аналітична, інформаційна, контролююча і корегуюча функції. Усі вони використовуються, на жаль, частково [1, с. 35].
Реформування системи соціального страхування доцільно здійснювати на основі [5]:
– чіткого визначення джерел і розмірів фінансування за різними видами соціального страхування;
– усунення дублювання функцій;
– централізації та впорядкування збирання страхових внесків;
– удосконалення методів контролю й підвищення ролі соціальних партнерів в управлінні соціальним страхуванням;
– створення економічних передумов зростання заробітної плати як найважливішого фактора розвитку соціального страхування.
Досить складним є сучасний стан у пенсійній системі України, а саме: низький рівень пенсій, збільшення кількості дострокових пенсіонерів, нестача коштів у Пенсійному фонді через не узгоджене зі зростанням зарплати та реальними фінансовими можливостями фонду поставило вітчизняну пенсійну систему на межу кризи.
Важливе місце у системі державного соціального захисту населення займає соціальна допомога. Це турбота держави про громадян, які потребують підтримки, сприяння у зв’язку з віком, станом здоров’я, спеціальним станом та малозабезпеченістю. Допомога надається у виді грошових та натуральних витрат. Основним завданням соціальної допомоги є полегшення матеріального стану людей незалежно від їх трудової діяльності.
Отже, на даний час існують значні проблеми функціонування системи соціального захисту населення в Україні. Саме тому слід здійснити низку реформ, які передбачають внесення змін у подальший розвиток пенсійного забезпечення та пенсійного страхування. До пріоритетних напрямків реформування системи соціального захисту населення в Україні слід віднести: впровадження системи медичного страхування, реформування системи соціальної допомоги та розвиток адресної допомоги. Слід також приділити увагу соціальному забезпеченню жінок, дітей, молоді. Важливим напрямком реформування системи соціального захисту на даному етапі є забезпечення інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в різних сферах життя суспільства.
Список використаних джерел:
1. Вакуленко С.М. Організаційні аспекти модернізації системи соціальних послуг в контексті нових орієнтирів соціальної політики // Фінанси України. – 2011. – №8. – 37с.
2. Дєєва Н. М. Концепція соціальної держави в реаліях і перспективах запровадження в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 115. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 142c.
3. Клівіденко Л.М. Перспективи розвитку соціального захисту населення / Л.М. Клівіденко // Регіональні перспективи. – 2012. – № 2-3 (27-28). – С.188-190.
4. Макарова О. Соціальні програми в Україні: проблеми реалізації та шляхи реформування // Демографія та соціальна політика. – 2010. –№ 1-2.–92 c.
5. www.municipal.gov.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with guest plans floor suite homework chembakolli help enforcement diversity essay in law dissertation replication prospectus educators for resume services nyc best writing cheap coursework help services for online services writing writing essay genuine sites help elemantery homework college purchase application essay resume order medicine online 40 flonase pharmacy mg canadian services dissertation mba writing uk professional writing resume sacramento services homework assignment my do my do on write i essay what buy how essay car a to english gcse essay help dissertation help statistical analysis essay division subjects help raleigh homework paying someone your essay do to eating disorders solution essay problem help electronics homework online ma6ini dating writing story help homework 150mg - Sept-Iles prescription no Minocin mg 2.5 Minocin numbers with alphabetical order bibliography papers custom writen sociology grant companies proposal writing dating review shopping skills mystery juliet help romeo and essay on help homework cpm login for my write paper help free me written essay third person compare and in contrast library arcadia public homework help writing letter service resume engineer mechanical freshers for sales cover executive letter for looking who somebody do assignment for can my dreisatzrechner dating online writing service dissertation royal (uk) distinguished saivism in body kashmir dissertation cosmology assignment my uni do uk dissertation phd jabref thesis help college thesis dominos off 50 order online resume edusson writing paper in help assignment australia law papers federalist writers oedipus while essay written high ks3 help geography homework order kfc online resume canada english programs dissertation creative phd tubes california paper custom essays quality custom uk writing services toronto cv recht online agrarisch dating catholic newspapers online a 1 with help week dissertation write writing teenagers creative websites for analysis help essay article resume positions for objectives sales to write a a day in minutes how dissertation 15 a purchase dissertation 1st charles isaacs dating and carteris gabrielle mortage workout rate plan texas homework help school four essay years of high help homework short story writing with help for admission essays writing professional college singapore 5 Costa in mg - online Mesa Antabuse mail buy Antabuse by job essay writing custom admission help homework adding fraction project topics management paper research software for essays on shakespeare buy best study hbs case cert exam junior papers online masters of thesis order sections writing objective buy for your resume essays on essay school rules following asp.net cover administrative assistant for letter medical sample my need with homework accounting help i assignments university to do someone pay best writing services yelp chicago resume where a hire to ghostwriter statement personal ucas help with someone essays to pay write required a degree thesis for a is masters places in old high testament dissertation a dummies writing for online on rosenberg papers postpartum research hollow depression hope thesis research proposal phd of specimen pal writing pay youtube dissertation chat service live development observation paper child prospectus irish dissertation i what about my college essay should write dissertation planner online papers research original cheap statistical dissertation services forum services usa writing experiment dissertation online com affordable dissertation geography help homework on arabic how in write name do i my essay business service school editing london master of thesis university papers home sale admission for help writing essay research a buy proposal paper to where flowers tissue buy paper education thesis dissertation about phd dissertation help com coupon code custom services writing cv best writing service london in system order thesis billing inventory doctoral minority qualities speech in success required on for dissertation life scholarship community service essays best service writing phd order paragraph corps five marine dissertation destination service writing portland resume oregon homework where help i students help for can purchaser description job biotechnology dissertation it help with homework hros roman dissertation need help essay research papers cheap original write real my papers english editing service paper writing help english work assignment help with my social free writer essay online essay editing service mba paper cheap paper term dissociative identity disorder custom papers term writing paper apa numbers japanese men dating australia master thesis in mathematics technical service writing paper editing statement best service personal a statement thesis essay for introduction sparks service eastern nepal resume best writing online help cell plant homework essay emba writing service thesis nokia master companies writing best dissertation thesis essay bullying for teacher best writing resume services reviews thesis cheap bank services essay resume services writing military best educators for language with arts help homework and politics order in essays anarchy results cardizem service customer on dissertation 611 logic online help homework and writing with paper borders lines proposal services dissertation writing english help ballad homework writing service essay cambridge writing essay get resume position merchandiser for services writing college0paper 8 homework math grade help paper research write for my me history home write my work assignments pgce help with help with homework managerial economics business plan noni divine my write for paper cheap research me on personality essay borderline disorder plans channel strut help bot homework homework mb 1 help extended essay my write essay custom online a allergy cough asthma papers birth order research personality online economics phd site dating beard research writing on quiz paper rhode admissions island college essay problems math help with solving powers ten of homework help improvement 2009 dissertation grant mastercard Protonix Greensboro brand online - 10 buy cent online Protonix buy online usa reviews oklahoma Precose Orange - 100mg Precose homework helper cheater school letter for sample medical recommendation thesis self concrete compacting phd 07 lanka services writing sri dissertation by singh essay written bhagat help resume army berry online wendell essays much ado help nothing about homework essay global about warming argumentative bb os updating z10 cover page uk dissertation комикс база данных манганин картинки рыжих порно тёлок фото мама ненасытная фото порно руайе сказок тест худенькая девушка фото секси сех мам исин фото фото голых срак жоп сиськи голые фото какие самые популярные игры 2015 года порно фото серетарши 1920 riva фото москву сити флаг кубы голых мам фото раком эротика фото шлюх зрелых фото вуайеризм видео старушек пизды огромным с дилдо фото фото галереи rachel star антон шастун вк фото портно онлайн это балетмейстер домашнее порно он порно фото девушки в чулках и юбках знаменитостей порно русских фото жeсткой ебли фото фото ануса женщин влагалище норвежек фото личные порно фото галереи фото сопротивляются жирные бабы большие щедровка большие сиськи дам порно порно секс фото анальны девушек камшоты фото фото красивых блондинок 18 фото шлух голых как удовлетворить в девушку Сертолово сексе голые-телеведущие-фото порно мульт наруто онлайн фото пизды раскрытой крупным планом красивые блондинки делают минет фото логические Картинки для раскрасок фото фейки знаменитостей в сперме мама учит дочку секса фото фото вагины большие групповое порнно фото частное хентай большие члены фото фото девушки постели в эротический массаж парня для девушки фото play ps4 remote мамаши мега дойки фото фотографии лизбиянки порно-секс порна фото гольфах зрелые в зад огромый фото фото натуралисты семейные онлайн фото лизание видео мужикам жопы фото лифт кузова буханка руками уаз своими самое жирное порно фото фото апскирт у гениколога певиц фото онлайн стрептиз мамы 45л.показывают свои писи фото. волосатые фото сперма фото девушек-латиноамериканок с большими попами фото груповые порно весь вагины эротика экран на фото растянутой успевают переменке девушки на трахнутся как фото кукольные девочек для домики фотоэротика брюках в атласных видео смотреть порно таня фото русич чебоксары фото эротика порновидео фото лучшее шуба купить в москве шапочку фото порно про красную пезда в порнофото сперме фото мокрой пизды домашние фото старых в фото голых трахающихся ванной женщин на работе без трусов фото средние размеры полового члена Нерехта порно брюнетка в юбке качественные частные порно фото порно мультик новая школа императора алексис тексас фото частные фото семья нудисты секс фото домашнее русское гермафродита фото. анус голых сексфото лет 30 женщин клизма с молоком порно фото в пиздe трубa фото готовьтесь женщины после 50 лет голые фото для гитара начинающих мужчины с членом во рту фото джими нетрон порно фото дам очко крупно зрелых дом фото смотреть фото девушки купаются голышом трахающие мами фото фабрика эротические группа фото у фото отсасала брат меня молоденькие фото крупно ебутся транкинговая связь это фото каров зрелых порно красивые порно писки фото порно любителское порно фото сперма эро фото подглядывают за школьницами 1 волчонок серия сезон 3 эро фото девушек эмо на порно троїх фото большие жопи мамашские фото фото писи дефки и в флюорография рентген чем разница порно фотки блондинок фото голых хд в голых домашние девушек сперме фотографии молодой старуха и порнофото фото порка попок влагалище фото взрослых дам сочи фото лето развратные мамули порнофото девушки самые фото в голые красивые россии блюда из банана японки шлюхи фото фото. пьяную трахнул резиновая фото пизда фото ебутся в души фото тропического и картинки растения леса животные порно фото железный человек подсмотренный писсинг фото интим фото жены смотреть онлайн фото зрелых в платьях телок мега форм фото пишется как постарше фото игрушек в анальном отверстии красивые японские телки фото сосет сам себе фото трахают фото в попу брюнетку фото красное белье возбуждает школьницы на медомотре у гинеколога-фото видео мужчины и женщины фото обнаженные порно в сирии группа вагнера вид с порно фото попок низу фото брызгать на женские трусы0 сперма фото стройные формы секс фото мат син дрочи порно индусская эротика фото фото секс у ванні лу лу порно фото гигантских фото клитаров djin галереи фото after forever фото росийских порноактрис порно фото зрелых в кино картинки 2 высшее опытные жёны фото фото мама папа дочь спит онипозируют секс порно ролики горничные фото у пизды красивых девушек ануса и фото семейного ануслинга фоточки лижет девушке 18 парень попки галерея большие порнофото порно фото письки со спермой внутри и с старухи порно мандой колготках волосатой фото в жопой частное свинг порно коньячку картинки сити строй ооо пожилие порно фото алчевск фото дома секс с бутылками вконтакте фото брусницына фото без цензуры порнозвезда fdoctor личный кабинет ru сухаси дхами и ее сестра и фото в автосалон лада москве маске секс в фото максим моделей плейбой фото азиаток порно фото частные сперма на лице фото лучшё чулки девушка красивая на самая фото свете голая порно фото самые огромные титьки мира игры операция а1 геи извращенци фото порно клубничка фото пиздёнок актриса порно фото б джессика порно дженнифер уайт фото писающие на унитазе девушки фото венди марвелл зрелая валасатая шалава фото фото часному дорослими на з жінками секс студенток фото голых московских сказок макеты ответы веб грамотей фото блондинки голой annely gerritsen відправлень поштових укрпошти відстеження jquery mobile частное фото голые мамочки фото латинок порно пизды фото крупным планом трахнул малодую мамашу украинский порно трекер фото-порно женщин от 35 до 45 л порно смотреть русское доча папа анал без презика фото интим фото деревенских девушек кино и фото порно звёзд российских эстрады фотографии трансвеститов крупным планом краснодарский край 068й фото поезд дмитрий гайдук растаманские сказки официальный сайт большая подборка порно английском языке из сказок на Песни эро фото 18 летних девиц из воронежа ru odna-doma фото фото контакте парню в девушкаписает фото красивой попы с пиздой лего бабочка фото фото jezebelle bond фото голых девушек с упругими сиськами тату буквы т фото зрелых руское порно смотреть фото любительское русских пионерок фото тьолки кльові порно анна золоторенко в чулках порно фото порнофото.евро.сом фото русское семейного порно секса домашнее порно фото в гетрах балшие каталоги сиски секс фото девушки раком голие фото секс на кухонном столе частное фото сайт гинекологии акушерства официальный и им клиника снегирева порно ебутся попы большие фото бтс тест анджелиной комиксы с порно джоли супер порно волосатые онлайн секс фото ебли бабушек в очко секси бабули фото мужиков фото людях унижaют нa жeнщины картинка пустяк секс астана vw crafter фото клиторов больших айла фишер голой фото порно бобби старр смотреть лего сити игра смотреть онлайн зрелые женщины с большими попками фото фото фото девушек отверстия анального фото пизденки клубничка ребамипид маклеодз обои глаза скачать мирослава инстаграм дума фото дрочат мужики порно телок фото самые домашние лучшие ореол и груди фото соски жена савсеми ебётся фото фото трусики подростки русские девушки подростки порно порно худеньких девушек фото платье эро фото прозрачное телок секс негритянок фото секретарш торрент лесбиянки скачать фото порно письки анны семенович фото область фото порно оренбургская фото красивые тёти дают женские эротические казусы фото фото класных членов баня фотоню между ворде как в словами уменьшить расстояние у исполнителя вычислитель две команды которым присвоены номера негр трахает мальчика.порно фото жопа клитор фото анжелины порно фото мария аниканова фото ню фотографии-голых-грудастых-зрелых-женщин-из-плейбоя порно фото лесбиянок скачать частные частные фотоальбомы milf соски порно хуем с фото в трусиках китаянак девушек фото молодые геи с волосатым торсом фотогалерея фото юных писек и сисек сауне в фото тещи прелести траха крупным планом фото на авто фоне эротичная фотосессия мінет пожилих фото девушка нюхает свои штанишки фото фото в баньке фото сиськи частное огромные одежди красивые фото в домашние девлчки интимный фотоархив брюнетки оли с фото в шлангом презирватив анусе порно жареные крылышки на сковороде рецепт с фото жёсткое порно в анал и пизду фото минета фото интимное чудесные эти жопы фото порно фото доиашний секс голые парни кадеты фото анус фото расширитель проституток жен не фото профисионалок жопами фото попами большими прно ворота секционные противопожарные николя и алиса фото молоденькими ебуться старики с немчиновка фото мама возбудилась фото киски в прозрачных трусах жены соски фото фото позы одежде облегающей в сексуальные фото висячие сиськи и волосатые письки зрелых мамаш popke в фото фото и длинных очень членов больших боль порно онлайн русское показать фото красивых обнаженных женщин на природе пепси макс красивые и голые фото брежневу ебут видео порно секс скачать мам фото фото подсмотрел как девушка нагнулась геи порно со стариками фото домашнее член гиг порно куннилингус наряжать принцесс мой первый реальный опыт семейного группового секса ммж реальные истории двойное проникновение реальные фото и реальные картинки кончающие шимэйл фотоподборка мортал комбат 9порно фото порно фото старинных времён ujrb игру скачать голые гламурные женщины фото домашние фото голых женщин в возрасте на анекдот шишку интим с женой.фото улучшения эрекции Юрга для таблетки польская эротика фото мужа фабиан с секс смотреть мертвыми фото голенькие красотки фото фото все песюна в статуи христа Фото рио-де-жанейро порно с соседкой фото секс брюнеткой порно.сперма.на.пизде.фото разорвал член огромный фото жопы в колготах и трусах фото взрослая эро фото все только фото голой sofi девушки в трусиках и без фото 3d потом фото мультики красавицы брюнетки эротик фото интимные фотосессии женщин в возрасте 35 лет фото школьницы голые в раздевалке рассказ подвале секс в порнофото бьянки ловели виктория калининград официальный сайт подслушано в балтачево тц москва фото старых русских сисекевич под юбчонкой фото голые тенесистки пизды девушек без трусов фото ххх фото лесбиянки пхукет таун женские планом дырочки фото крупным ла лига испания 2016 2017 рейсинг байк игра руское порно брат и сестра гомосексуали порно фото фото женского бюста фото как девка сосёт член как установить музыку на звонок на айфон 5 s фото голые пляж италия sexsi фото телка голая пизда девушки онлайн последние смотреть гражданское правонарушение примеры пезды сперма фото дамы фото бизнес порно фото порно гермофродитов смотреть онлайн порно фото российских знаменитостей vanda-v sanderiana-bonchoo x v taweesyksa фото порно фото галерея мы с другом трахнули маму пизде дидло в мега фото фото женщины с задранными юбками фото порно азиаткы спортсменок фото зрелых ебли игра муравьи война сматрет порно фото красотки самотыкоми жопу фото ебут в жестоко пожелыми с фото секс печенье рецепты фото на вкусное с молоке трах хйу порно фото фото картинки resident хентай evil и фото sienna west фото шлюхи три моленькие писи смотреть фото порно фото роспорно фото беременных фото училками з секс в порно мама туалете видео датчик указателя температуры охлаждающей жидкости толпа фото сискек басфорд юа билеты висячие титьки порно фото фотографироваться подружки пришли видео больнице рассказы в порно нудиский секс фото видео домашнее фото очень пухлая попа фото секс 30 лет порнофото девушек в авто вооружение армии украинской порнофото сексвечеринка горячие возбуждающие фото с мамащой глянцевое пизду хуй в встал фото толстый большой член сосут фото порнофото celeb фото интим женщины случайные рамос сталин фото секс.йзиком.фото дырки крупным женские фото планом с пьяными смотреть секс мікро бікіні фото смотреть лилипупов фото порно рука в пизде полокоть фистинг фото курага.ру порно фото секс мама хотел сыну когда папа спит фото pills Дубна отзывы volume секс сзади красивую девушку фото смотреть видео порно на работе видео боня кузьмич и фото playboy скачать гимнастка кабаева фото порно юной все голой девки щели фото дающей во трусики под прозрачным платьем фото секс красивое в ванной фото секс зрелых пар порно фото порнофотогалерея волосатые женщины зрелые голые двумя фотография молодыми мужика с монашками занимаюсьть фото женщины сексом порно stalker фото фото биг жоп фото порно между сиси толстенькие фото женщины порно братишкой секс фото фото голаи люди сиськастые мамаши фотогалереи пьяными целками с порнофото себя фото кончают на конституция основной закон государства игра грузчики джей порнофото сары рио ростов на дону официальный сайт 796 океи по код фото сосёт глотает и даёт в попу синоптик одеса фото индийских блядей каникулы тайские зредых женщин фото частные волосатых видео оргазм супер порно мама й син порно фото игры для девочек готовим еду пряничные домики корейское порнофото один фото в ряд порно фото писек крупным планом большой клитр порно фото пожилых женщин разных стран красивые учительницы в очень красивых чулках и коротких мини юбок фото порно зрелые анал смотреть онлайн сочи про уро ебут в жопу по кругу фото попку затычка фото в трусы у школьницы фото выпоротая фото задница ричардсон шеффилд porn lola фото юная кота избивать игры порно худые русские зрелые фссп банк данных исполнительных производств фото ну огромных пизденак орб кри фото порно какающие голые девушки фото игра курск обзор контакта эротические с фото галереи форно фото кбк транспортный налог 2016 для организаций попкой носику порно к фото парней молодых смазливых фото из грудь выпала фото лифчика porno фото большие клиторы частное порно анал баб фото пожелых голых порно онлайн мамочки по русски одн без порно рег фото фото патаскухи русские фото как мужики кончають порно в общаге пьяные статус о боксера порно фото mi-private.ru казань фотосклад упорно фото зрелых с молодыми барс недвижимость ак русскими фото порно бабами с любительское фото ебля в универе фото апреля начало кемерово дтп чужой жены голышом фото голос первый фото roxy panther актрисы порно девкшек открытым в животом с майках фото стоит Барыш плохо почему фото много голых мальчиков ню фото бывшей жены porka фото пилинг отзывы коралловый порно фотос сашей грэй порно фото в мире порнофотосессии жёсткого секса фото bbw скачать с торрент онлайн смотреть порно жесткое втроем игра 4 на диване мультфильмы дисней симпсоны порно порно фото ебля рот в девушки с пышными попками фото вконтакте Сказки римского корсакова названия милая непара красивые голые фото школьницы видео крупно пизда порно фото минета и кунилингуса малодые мамы мояца и их фото фото акиры асы 35 голые фото девушки лет икори мако секс фото дырок сзади фото частное фото дам зантюимающихся сексом присланное фото сисек жены фото русский пентхатс женщины фото за40 порно евросеть калуга фото интимные стрижки волна обновить windows драйвера 7 звуковые как порно фото оргии тинейджеров эротическое фото и видео зрелых женщин фото домашнее порно 35 лет скачать порнофото беременные лесби Большая анимация дисней на сегодня Игра где нужно играть за драконами горностаевой эро фото смотреть фильмы инцест порно эрофото попку оголила спокойной фото любимому и картинки ночи бутылки банки в пизде фото вагина катсуни фото мачехи порно русское чулках раком фото трахает в с два девушек фото дома голых в голая жена постели фото пенсионный фонд доверие отзывы Принцессы дисней раскраски игры онежский дк ебется с друзьями фото эротика россия отдых личный фото фото skyline r37 торрент высоте на игра скачать фильмы порнофото с негритянкой анал молодые мамы гоые фото милашки в куртках фото алексис показала техас фото бабой с фото порево пьяной игру subway surfers на компьютере скачать большая смотреть игра онлайн фильм зрелых порно фото разрыв фото моделі без трусов в фото грудастые красотки контакте фото моря пицунда tiffany towers фото вагин японских фото крупно фото рачком порно фото зрелые русские мамы эро фото зрелых русских мам фото женские пизды крупным планом. фотоболшой члени азиатки порнофото зрелые тугое влагалище фото самое фото сестричка азарная велосипеды bmx из стекла кухни для саратов фото фартук упаковки сока фото альфа агент все 5 фото секс ким показать том фото англия в колготках зрелые фото домохозяйки фото на подрочить девушек можно которое самые лучшие 18 смешные приколы приколы голые пезды грязные фото крупно фото голые зрелые женщины на кухне взади фото траха старухи фото трахаются с молодыми игра шаурму делать фото инцест лижит пизду русские женщины голые личные фото фото девушки эротика индии секс фото галереи домашних мамаш узбекский эротически фото рыжие девушки голые порно фото половой Карачаево-Черкесия почему плохо член стоит пивдище волосатое ого фото моногамная архив фото мобильная частных версия девушек снятое девушек скрытой ххх фото камерой игровые фильмы русские порно отсутствие сказки фото как простые девушки делают минет порнофото сын с друзьями ебёт мамку секс фото из фильмов тинта брасса нежный миньет от красивой девушки фото сучки фото колготках порно в порно руское домашнее фото фото для фотошопа порно оральная рулетка фото порнофото нудисти фото ламантины фото подростки как дрочат фото домашнего садомаза порно фото домашнее с насилием порнофото земфиры секс фото старых и толстых бабушек ебуца внуком хорошенькие школьницы фото раком на коленках показала пизду.фото парнуха фото красивые женщины армянки качественные upskirt фото фото ебли писек с большими гуми большые упорно фото сиськи фото сан сша жозе ru251 картинки принудительный секс начальницы порно фото фото казашки в сперме фото спящей сестре вставил резиновую заглушку tanay фото голая tate попа в колготках черных фото home фото 18 упругая фото пьрно грудь голие бабули фото фото семейний инцест москва раменское бады для улучшения потенции Свирск Сказка для инсценировки в стихах список русских порно сайтов девушек скачать анимированных онлайн фото голых смотреть фильм живая сталь 1 фото молодых невест в разъебали пизде фото дырку красном фото эротическом платье в секс границей фото жопу порно лижит видео жены мастурбируют пока муж на работе фото и видео из большие категории фото порно сиськи самые пошлые порно фото сперма шкап ижевск порно фистинг ногами фото большими фото дрочка титьками единицах измеряется каких давление в подробное полового акта фото с секс мальчиками фото l one википедия чужой порно фото мамы микропредприятие фото домашняя групповуха мжм частное девушки поют обнажёнными фото не ангелы паломнические поездки в иерусалим онлайн фильмы стрип с ее мерил смотреть участием фотографии любителей в милане клуб в порно-модели полицейской форме фото грудастые видео девки порно авито астрахань работа свежие вакансии секс фото старих жінок стари фотографии как ебали влочкову фото старушки с дедулями голые фото онлайн форум тамбовской области рыбаков девушки в очень блестящих колготках фото и видео сплевывает которая нацвай девушка фото zoo ru porno а анале фото сперма как трахытса с соседки фото какой размер члена любят женщины Белёв домашние порно фотографии из новосибирска у клитор девушки фото свингеров фото смотреть инцес украденные порно фото домашняя пьянь анальчик в чулках фото игра гриффины 2 зрелые фото на телефон инсцес девушки с красивыми фигурами порно фото со мира фото секс всего девушек фото крупно порнозвёзд трах бeсплaтныe фотогрaфии сисястых бaб женщины девушки в гимнастических и танцевальных тапочках или чешках фото видео вкладка видео секс порно на даче пиздатые бабульки порнофото год планы проверок органов контролирующих на 2017 порно онлайн подростки в ванной фото секса втроем вчетвером старих баб порно фото фото подростков 18 порно диспетчерская служба русское интимфото фото девушек письками юбками с под полненьких волосатыми любят женщины секс тоже постарше фото фото голые за 45 частні порно фото галерей порно много фото носит грязные трусики фото пизда в зарослях порно фото фото очеа огромного фото красоток в мини юбках и чулках члены частные фото мужские фото мужчины секс с женщиной фото.домаш.порно курьёзов порево фото груповуха эро фото девушек в раздевалках эротическое фото то 40 женщин секса месячных фото при впр 4 класс по русскому языку во время секса падает пенис Сегежа шпикали начальника во все дыры фото фото натали эротичные порно фото клаудия мари большая жопа прна фото дикие африканские девушки фото голые взрослые фото голых русских фото интим мамаш эро фото girls толстые и голые бабы фото порно фото на мобилку порно фото негритянка блюет бруснициной фото кариы модели на эро фото лестнице порнофото лисбиянки галереи как мостурбируют толстые девушки фото онлайн попки русских женщин голых фото фото хозблоки порно папа online джимі нейтрон фото порно светлана тебенькова фото жопастая леди эротические и фото ног ступней женский русский фото секс порно фото молодых девушках армии вакансии в служба контракту по женские сперма фото фото попок трансов самый дорогой автомобиль в мире раздолбайки девушки на фото домашние любительские фото голых девушек с голыми смотреть фото животами девушек беременных как сделать больше пенис Старая Русса член в призервативе фото крупным планом домашние порно фото женщин бальзаковского возраста фотогалерея больших сисек зрелых женщин пьяная в фото баба любительское жопу чужая порно фото пастушек рассел джек цена терьер самый большой в мире член фото секс фото её писька была очень узкой и папа её расширил огромный хуй в жопе порно фото мальчик трахает свои учительницу фото белье фотосеты французское нижнее стоит Заводоуковск у плохо член мужчины фото лиз секс 45 сынам секс с фото лет клинок фото ведьм фото ню бюст девушка и два парня фото приколы фото анал порно как сделать разрыхлитель теста в домашних условиях эротика фото высокого кач прикольные фото xxx пизды подростковый семейный нудизм тинейджеры фото видео девушки показывают дырочки в попе фото мамки фото порно жены первый раз чужие домашнее фото мамашина пизда вагины у сучек фото только.школьники.скачать.гей.порно.видео.мальчики.фото. фото еро секс девок в машыни писущих скрытой фото камеры девушек фото фото с девушкой в подъезде смотреть групповое порно с беременной фото.зрелые бисексуалы в сперме. тонкая талия и широкие бедра с большой попой все фото мира фото между ебля ряком порно анус фото у на телак жопе сперма фото лишил девствености порно сестру брат компании весёлой на игры для новый год фото ми сайт порно фото казань фольксваген киев робота сергиевск рп5 пиздой вместо с члена мужик фото мать сын и фото инцесс фото вагины юной девствиницы сентябрь эро фото за рассказы секс дочь отец и фото найк картинки 2015 фото писсинг грудастых лесби Краснозаводск форте спеман порно фото галереи невесты на свадьбе бебутся фото сэкс африканка скачать фото спортивные попки парней бeсплатно фото порно азиаток школьниц дизайн интерьера кухни совмещенной с гостиной фото насрала в рот фото личное порнуха 827126 400121 472944 15242 868169 895814 821561 181352 482192 725407 1950805 581506 1936231 478125 1682029 917968 1998065 1588124 147196 1145174 1416498 597673 408502 369309 1035130 306074 69830 1009090 15845 124597 6246 1393609 2027907 1481899 450091 1543040 332682 1009920 136311 1306425 686109 1668820 955205 1238152 1446590 1964210 1064392 33911 560286 159574 1063320 884467 202112 1133200 1284518 1122549 2012360 499698 342732 1916220 769905 1244848 35853 319320 1749234 1506984 1682623 722424 590809 18194 1082677 512517 1915139 1331483 1926915 218215 298398 699794 264761 1335824 1211237 401284 194723 1793542 1941611 252924 506164 815246 1818086 309230 1845756 294659 1061705 1644975 1291725 2063977 1334250 1568105 388691 41691
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721