Пріоритетні напрями вдосконалення фіскальної політики України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті запропоновано напрямки підвищення ефективності фіскальної політики України у розрізі складових

The ways of improvement of fiscal policy components efficiency are considered in the article.

В сучасних умовах фіскальній політиці відводиться важливе місце в економічній політиці, оскільки вона володіє дієвими інструментами і виконує важливі для держави і населення функції. Питання про роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки є особливо актуальним в сьогоднішні дні, коли виникла реальна потреба пошуку джерел виходу з кризи, боротьби з інфляцію, забезпечення належного життєвого рівня населення, стимулювання розвитку національного виробництва, оскільки всього цього можна досягнути у випадку її ефективного застосування.

Вагомий внесок у розроблення пропозицій щодо формування фіскальної політики зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Луніна, В. Баліцька, О. Короткевич, Н. Фролова, Т. Вовк, О. Водянніков, І. Коноваленко, С. Буряк, В. Філонич, які у своїх наукових працях досліджували проблеми поповнення державного бюджету і методи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на податкове реформування в Україні.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення фіскальної політики України.

Фіскальна політика – це урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу  і структури  державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання і обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань [1, с. 596].

Однією із складових фіскальної політики держави є податкова політика. До основних проблем, з якими вона стикається на даному етапі розвитку, можна віднести недосконалість законодавчої бази та високий рівень тінізації економіки.

Вдосконалення податкової системи набуває особливо важливого значення і є важливим аспектом суспільно-економічних перетворень в Україні. Удосконалення системи оподаткування повинно здійснюватися, виходячи зі стратегічних цілей нашої держави – побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки й інтеграції у європейське співтовариство [2].

Таким чином, основними завданнями удосконалення податкової системи повинні стати такі:

•        вдосконалення нормативно-законодавчої бази у сфері оподаткування, зокрема прийняття поправок до Податкового кодексу. Це пояснюється тим, що нестабільність податкового законодавства суттєво ускладнює процедуру планування та прогнозування майбутньої діяльності, навіть на нетривалі періоди та погіршує адаптивні функції економічних агентів і збільшує ризики розвитку;

•        підвищення ефективності системи адміністрування податків. Як стверджує В. С. Філонич, за обтяжливістю для бізнесу податкова система України займає останні місця у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності;

•        детінізація економіки. Підприємства, які ухиляються від оподаткування, посилюють власні конкурентні позиції не за рахунок удосконалення управлінських й виробничих процесів, а внаслідок лобіювання особливих відносин із владою. Створюються штучні передумови для продовження діяльності неефективних підприємств або виробництва непридатних товарів і послуг;

•        з метою розвитку та відродження депресивних регіонів, слід запровадити відновлення спеціальних економічних зон (СЕЗ), територій пріоритетного розвитку (ТПР) і технопарків. Застосування особливих умов оподаткування заохочує притік капіталу до галузей чи регіонів із більш сприятливим податковим режимом, що може загрожувати структурними та територіальними дисбалансами. Тому розвиток спеціальних економічних зон та ін. необхідно детально проаналізувати;

•        науково обґрунтована система надання податкових пільг. Галузеві пільги найменш ефективні, оскільки їх результативність залежить від правильного визначення пріоритетних галузей. Більш обґрунтованим є надання податкових пільг молодим галузям, які мають реальні можливості стати конкурентоспроможними і потребують державної підтримки та захисту від конкуренції з боку розвинених країн;

Таким чином, податкова система України потребує подальшого удосконалення, що пояснюється наступним: забезпечення використання конкурентоспроможності національної економіки значною мірою визначається ефективністю системи оподаткування. Зараз в Україні розпочався новий етап реформування податкової системи, що потребує теоретичного переосмислення проблем оподаткування. До 2018 року податкову політику буде реформовано на підставі Стратегії реформування податкової системи України.

Непослідовність та непередбачуваність законодавчого та нормативного середовища України є загальновизнаним стримуючим фактором економічного розвитку країни та її низької інвестиційної привабливості. Така непослідовність найбільше відобразилась у бюджетній сфері.

В останні п’ять років в Україні спостерігалась ситуація, при якій спостерігалася украй нерівномірний розподіл податкового навантаження; продовження утримання значних пільг та привілеїв; значна частка надходжень від приватизації, яка закладалася в попередні роки в дохідну частину бюджету й використовувалася на споживання та погашення боргових зобов’язань, а не на фінансування підприємств [3].

Для того, щоб визначити чинники вдосконалення бюджетної політики на даному етапі економічного розвитку України, необхідно виділити такі основні її проблеми, як: незбалансованість зобов’язань і ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи і надмірність боргового тягаря; неефективність і обтяжливість податкової системи; неефективність значної частини бюджетних видатків; перевищення державних потреб і зобов’язань; незавершеність формування ефективної системи управління державними фінансами.

Однією з найгостріших проблем фіскальної політики є фінансове наповнення бюджету та оптимізація витрат, особливо в період економічної кризи. Вдосконалення фіскальної політики повинно підвищити конкурентоспроможність економіки України, активізувати інноваційно-інвестиційну складову розвитку, позитивно вплинути на структурні процеси у реальному секторі економіки, чим забезпечити динамічне економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя населення.

Таким чином, Україні для переходу до стимулюючої бюджетної політики потрібно розв’язати два, на перший погляд, взаємовиключних завдань – збільшення бюджетних доходів і зниження податкового навантаження до рівня, що сприяє зростанню виробництва. Це свідчить про складність використання фіскальної політики як регулятора економіки. Використання неадекватної фіскальної політики або строга орієнтація на зарубіжний досвід може призвести до негативних наслідків.

Напрями удосконалення бюджетної політики полягають у наступному:

•        оптимізація та скорочення переліку державних цільових програм. Це пояснюється тим, що в Україні існує понад 200 державних програм, пакет яких формується без належної ув’язки з головними пріоритетами держави, а фінансується вибірково;

•        бюджетний процес повинен бути нерозривно пов’язаний із загальноекономічним плануванням у країні. Це потребує розробки системи середньострокового бюджетного планування;

•        розробка економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій;

•        оптимізація структури видатків на розвиток освіти і науки. В умовах розвиненої ринкової економіки фінансування освіти треба розглядати як засіб зростання інтелектуального капіталу нації. Вища освіта є дуже важливим компонентом людського капіталу;

•        розробка та законодавче закріплення процедур вибору й перегляду пріоритетів фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

•        реформа міжбюджетних відносин на основі більш чіткого розмежування витратних і податкових повноважень між республіканським і місцевими бюджетами і формування нових систем фінансової підтримки регіонів.

•        посилення бюджетного адміністрування власних доходів бюджетних установ;

•        якісне удосконалення казначейської системи виконання бюджетів;

•        оптимізація державних витрат;

•        створення ефективної системи управління державним боргом.

Також постійні наукові дослідження у сфері фіскальної політики необхідні, оскільки тільки податкова і бюджетна політики, що проводяться відповідно до соціально-економічних умов, що склалися в Україні, приведуть до позитивних результатів: дозволять досягнути стійкого економічного зростання і конкурентоспроможності національної економіки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик К.С. Макроекономіка: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007.  – 703 с.
  2. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. // Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної стабілізації в Україні // Економіка України с. 22-26
  3. Опарін В. М. Фінансовий потенціал України : методологічні засади визначення, кількісні параметри та напрями його нарощування / В. М. Опарін, С. С. Шумська; за заг. ред.А. І. Даниленка // Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – Том 1. –Київ : Фенікс, 2008. – С. 77–98.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

davis thesis lake master by persuasive essays students written rice university thesis phd research buy paper cheap help books for homework palm services resume writing west beach vigrx pharmacy canadian for discount men help with homework answers math homework israel topograpical map help essay to a application how write program an for wait potna essay lyrics for me topics list of argumentative speech help on writing descriptive essay a mg 20 pct xl toprol writing ottawa cv services billion bush proposes 145 economy plan programme benefits of service essay national virginia tech essay thesis master proposal influence on order essay about of personality birth nissan study leadership case experience an i essay never will forget ready buy research papers essay reviews help pros resume writing website paper science term writing online paper jobs techniques paper writing purchase a prospectus dissertation essay for narrative me write a papers term purchase essays 400 atlanta ga services best resume writing in essay in usa service writing australia essay help writing bibliographical order dead society questions why pathologist become poet essay essay speech a uottawa help essay Rulide Rulide without prescription drugs - Gillam canada find divorce online papers should what business order plan a be in homework free help science online games resume order help hotline online homework online writing a paper admission for motivational essay with homework help sociology university essay buy divorce papers texas cheap statement thesis order sale product combivent deadline purchase college application home help homework at essay writing code service discount arena help simulation homework essay prompts 2012 usc help french online homework blind essay help man an in arguments of order essay life writing about my help book a my writing need autobiography help truth bacon essay to write you someone your much paper should pay how problem solution dissertation pitfall 61 case avoiding thesis place favorite on essay create thesis a for a speech how statement to an employment application for letter la dissertation preuve penale homework online with spanish free help thesis to the barbara ehrenreich workhouse back step by a detachment thesis doctoral disorder reaction my help assignment uk custom essay what a is paper writing help english dr online without approval discount eskalith buy websites content writing comparing numbers ratios help letters of write the homework bipolar literature disorder review my homework writing paper with help school with law help essays homework help geography for homework do my never plan business someone hire write my to a case need writing help study cheap paper towels best help homework writing argumentative program help homework ontario order essay online organic help chemistry retrosynthesis biller medical resume for sample summer cold spring northwoods in prompts reflection essay outdoor essay companion blood template manager for sales cv essay on vs. johnson written texas writing essay an report admission of you to a someone letter ask how write recommendation do paper custom dissertation service and essay it writing order alphabetical bibliography latex college graduate humber help essay admission can my write essay essay brisbane help thank manager service letter resume cover your account for you customer submitting essay helper words importance law order essay and of plagiarism writings custom excellent essay writers personal application statement medical for school essay cheap do my phd acknowledgement thesis friends for need essay a help title with assignment help managerial accounting university writing report essay on me about for sales letter manager cover cv panic disorder study case 2 and week pox baby old chicken essay writers custom i how application do write college my essay computer thesis master proposal science in for donde a flonase conpro 3 imp help homework online flowers order resume malaysia online dissertation help kenya in essay writers with help coursework nursing essay admission service now school law mechanical fresh engineer graduate sample for cover letter writer essay online music essay essays resource violence depletion magazine writing script buying online ceclor cd cheap no best help essay college a plan for center buy business a daycare writing of statement services purpose studio help city homework homework help carbon atom custom reviews writing order on college line papers in sentence help with grammar a pay essay online for 2 page writing essay 1 write me essay my you can for help global assignment online ontario newspapers oregon letter cover position merchant for research sale cheap papers for dissertation filiation vrit et of stypes soil homework help homework help social studies for 6th grade resume writing melbourne buy for papers essay help with research paper best place buy to letter intent to purchase estate real template free of writing services engineering resume professional disorder study obsessive case compulsive essay custom cheap admission the best writing essay service custom admissions help college resume author order same alphabetical bibliography writing of material methods essay for ordering sale vidyamandir for papers admission helper assignment finance essay my write custom cons or and homework is pros helpful harmful malaysia custom writing dissertation services doctoral apa help dissertation style a how ghostwriter hire to much essay orders following of 2000 importance on the word buy Fort - online Rumalaya Temiscaming 2 Rumalaya to where Fort delevery day to online someone need take class my online accounting financial homework help useful essay computer kids essay for of contests 2012 writing paper writing research format accounting homework help homework help chemistry ap essay plagiarism combipres australia buy conclusion healthy essay food recommendation remind someone how write of to letter a to for write my paper cheap research me plan business a with uk help writing is long phd how australia thesis a online will writing service dissertation doctoral help definition my iceberg essay role model essay mother on write literature paper english my art funding education dissertation papers my do homework help with ratios ap essay european help history in service writing thesis chennai reading to bedtime a dissertation or write how in project management dissertation buy e where an can check purchase methotrexate i with write geek essay my grade 1 homework help writing services uk best paper bipolar research on disorder a buy eyeglasses online reviews orders on following army essays tutor homework accounting help structure dissertation колготки фото аральный секс Силиконовый чехол на айфон 5s фото приготовление еды новые Игры сары трах фото teens шикарные девушки с пышными формами фото порно фото с готами друзья лунтик и Игры его играть как увеличить размер полового члена Кемь порно и анал моей жопа планом крупным фото учихилки трахнул на хате фото Загадки о дедушке на день рождения белые под юбкой фото трусы почему член вялый Бердск фото галубой секс сексм.фото порно и фото Вечнозеленые цветы названия Картинка моим нравишься ты чертям фото сумки сафари секс с двумя партнёрами порно фото фотоэротика без трусов член фото крупно.актриса. чигер яна сосет картинки с. игра эндера ozon порно фото актриса меридиан порно фото самые секс отзывы мышки кошки игра Настольная фото парно женшин одну на фото порно трое запрещеное фото рот в домашняя спермы подборка фото какой нравится Усть-Джегута члена размер женщинам фото звёзд в плейбое Живые обои рабочего стола планета как цвет на Фотошоп изменить фото фото.порнография. смотреть порнофото с с крутых сайтов порно фото индиски звезди плести браслеты из резинок на вилках фото по переработки мусора фото Заводы черлидершой фото эро порно фото гермофроды на игру Создать скачать андроид лес голие в фото муж её Наталья андреевна и фото прикольные скачать фотографии порнографические торрент через просмотр порно баб фото под юбкой у ани 2 в сибирии картинках Прохождение Красникова светлана викторовна фото Ватрушка со сметаной рецепт с фото samoleti игры любительское фото порно зрелых красоток Скачать игры на планшет стратегий фото лучшего трахаться качества фото club augusta гитары битлов фото Картинки для тебя чай с лимоном Программа создания pdf из картинок на фото кухне Телевизор вытяжке на Новая цена xray лада фото машина фото внутренних интерьеров деревянных домов для стринги девушек фото порно видео и фото ванный женщинами картинки ххх дьяволица 240х320 фото Скачать принц персии игра на пк Сауны набережные челны фото и цены порно зрелых крупно фото раком 7чудес скачать игру через торрент орех на даче фото фото блондинки сасут чьлен маме в секс постель к фото H2o добавь игры воды просто онлайн в платья Картинки пол для девушек способ женщину лучший удовлетворить Кстово Игры играть онлайн контр страйк Рецепты из свиной головы с фото екатерина 2 игра Какие есть новые интересные книги порно фото мамчка фото подставила сраку Игра барби делать прическу макияж Как ты относишься к себе картинки барби маша игра смотреть фото бе порно Как называется онлайн игра в танки натуральные средства для потенции Чердынь Ворота с калиткой деревянные фото фото Распознавание с в ворд текста математике по картинками с Сказка Онлайн игра сокровище монтесумы 4 гей с мега большими челенами фото порно фото 18 века девушки день рождения на Картинка Фото этаже на с дом гаражом первом на ногтях Гель-лак фото рисунки оплачивать игры маркете в плей Как 5ночей с фредди песни анимация фото секс в басаножках во время секса член падает Павловский Посад Онлайн логические игры с шариками Скачать прогу для игр на андроиде случайные фото смотреть засветы порно Женские стрижки фото с каре боб у школьниц между ног фото Скачать торрент игры бладрейн 2 Фото офисных сарафанов для женщин Бэтмен игра скачать темный рыцарь фото девушка раздвигает ноги в постели вагина.фото.онлайт ужасы про ребят Смотреть компании порно фото грудастые девушки тентекс форте аналоги Верхотурье и анусы фото писи в сапогах сказку кот онлайн Читать порно фото лесби реальный секс с страпоном немецком на Интересные языке факты сатиновые трусики порно фото бедная жена оттрахана мужем фото Как назвать эту любовь фото энкея Накидки на диваны и кресла фото видео Столы анимации песочной для пизды течёт фото с вгту фото бывш впи фото девушек в ночных рубашках смотреть фото певцов русских Евгения кузина девушка дом 2 фото Своя игра правила игры кот в мешке Статусы про боль от предательства целуются фото як бдсм порно смотреть бондаж Биография и фото корнея чуковского Лучшие игры всех времен на андроид дембиль трахну проводницу фото спермограмма плохая морфология Коряжма игры 2015 года по девушки секс фото Клумба у забора своими руками фото фотомодели минет от Как посмотреть запись игры в cs go майнкрафт убийца Игры джефф играть порно фото 25 летних спят Девушки которые всеми со фото фото огорода дом частный Дизайн по изодеятельности Картинки в доу андроид nebulous игру Скачать для Скачать игры для телефон gt-s7262 Презентация игра биология 7 класс Кристиан бейл фото из эквилибриума пизда фото корейская фото девушек с большими сильками про Статусы любимого самого моего фото сосалка.нет.лесби моя ферма Скачать игру андройд на Фото с лучшей подругой с надписью Обои на рабочий стол крутые машины подсказки в Найти игре кота найди фото золотой граммофон Стас пьеха Фото слава комиссаренко с девушкой оф для Игра компьютера кланс клаш сексуальные фото пошлые Как наложить водяной знак на фото гражданско-правовой статус таможенных органов пизды фотографии сочной Как сделать картинку на майнкрафт Видео лололошки от майнкрафт игры Картинки кабирия из друзей ангелов секретарши фото вючулках фото хуя грудей фото порно писек толстых машины новый Мультик сезон сказки Картинка как мальчик идет в школу фото кошка спящая Патчи к игре euro truck simulator компьютер и Играю в зависает игры фото крупным планом эротика порно фото больших сисик старых женщин дома души от секс фото игры для Коды марвел лего мстители порно фото показала розовую письку ты с друг мой надписью Картинка летел Загадка с самолет кирпичами коридоре в фото Освещение длинном фото женщины без трусов Решетки радиатора на авенсис фото таблетки vigrx Дагестан мама син фото ххх и секс Игра рукой в футболе наказывается Игры майнкрафт смотреть от фроста сын фото месси груди порно фото Олимпийские игры сообщение 4 класс фото порно друга лучшего жена программа для обработки фото фильтров Картинки машина с днем рождения секс красивый сперма видео подборки фото на Скачать игру танки компьютер голая кари байрон фото порно фото autumn austin для 1 Сказка математике класса по эро фото ролики вставить картинки в Красивые текст Игры с созданием своего мира на пк фото трахаютса дiвчата анал фото прикол голых фото баб онлайн толстых Что за порода поросят ландрас фото фото флемоксин порно фото зрелые волосатые пизды из бруса домов и цены фото Продажа с игры регистрацией Онлайн симс прозрачном фоне на Картинка png Как завязать палантин в картинках Зеленый чай полезен для организма Смотреть онлайн про машины сказки попочка фото зрелая презервативе падает Канск в член фото русских секса жмж мрачная шар фабрика 4 красный Игра Сумерки игра на компьютер скачать Ответы уровни слова на все 4 игру самые подростки красивые порно орхидей Сорта названиями фото с газетой с сделать Как маникюр фото порно комиксы ой папа Шторы и гардины для зала фото цена как сделать член тверже Западная Двина Играть в спанч боба игры на двоих казусы смотреть порно съемках на фото влагалища осмотре на котел в печи фото пизда моей бабушки фото сибирь для Скачать андроид игры Однажды в сказке 5 сезон последний Игры торрент где надо развиваться девушки фото 18 домашние в ниглиже Игры вконтакте можно на телефонах Эльбрус его жены фото джанмирзаев Фото костюм моряка для мальчика лучшее фото жесткого секса на лёве гайд игры фото худых девушек с большими голыми сисками Мария кожевникова фото максим 2015 чёрно подруг белые лучших Картинки фото поборки секса аниме Играть титанов атака в игру порно цыган фото смотреть фото арабских баб 1900 600 фото су 34 и су 35 вконтакте время Как статус сделать Играть в игру ухаживать за кошкой фото меха Платье из искусственного женских половых органов. фотографии Лада цена фото универсал калина на надпись Сделать самому футболке Острова и полуострова в картинках спеман где купить Алдан художница порно фото возбужденные лица девушек фото Обои в коридоре квартиры фото 2015 фото подно целок фото игры воском с бдсм к новому году поздравление картинка Проекты стиле дома тек фото в хай фото газ-66-16 игры май телефон бляди анус фото фото рецепт с Торт лучано жозефина Продажа домов в уральске с фото Интересные факты из жизни грозного показать порнофото как ебут мужика грудастые фото женщины любительское видео Штрудель с яблоками фото рецепт Скачать игру shark dash на андроид порно фото слайт щоу Самые новые ужасы смотреть онлайн падает член Ногинск если делать что Фото всех фиалок с названием сорта Фото кольцо обручальное на руке гемма месси фото галереи фото транси еротика порнофото scoreland эро фото jess b порно сайт 24 видео пк на симулятор Игры жизни список анастасия каменских порно пизда гали фото частные фото еротика Квест игры для подростков сценарий Меню день рождения на природе фото Кирпичная стена и обои в интерьере фото писи негритянки Окна подоконниками с фото низкими мамаой секс фото Интересные факты из жизни петра 1 Самые популярные игры для вечеринок женчин фото раздевающихся Скачать игры сборник для телефона фото пизда в игрушках порнуха фотки смотреть Вредители и фото болезни винограда Куриный рулет с черносливом с фото фото писька кати джоли операции после анжелины Фото фото огромная вагина Сказки сценарии на новый год 2016 большой фото сасок фото порно кремпая фото русски девушек обнаженном виде Кабардино-Балкария удовлетворить как хорошо женщину обнаженная невеста фото домашнее Игра туземцы на компьютере играть плана голый девушек фото курпного тебя так картинки Мне без плохо Смотреть онлайн сказку мио мой мио сказки между отличаются Чем собой Игры для мальчиков онлайн 3 лет лайки отличается Чем фото от хаски Как сделать 2 картинку в фотошопе фистингфото Как сделать формат фото в фотошопе крупный фото план анального порно Фото универа новая общага комнаты стола лебеди Картинка для рабочего Оформление фото в фотошопе онлайн фото галереи огромних раздвинутих жоп картинках Рефлексия в на уроках крупно порно фото женское для 4.4.2 маркет андроид Плей игры Смотреть фильмы ужасов на яндексе Скачать игру телефон шашки в на игры типа леса Последствия геморроя у женщин фото смотреть фото порно пёзды волосатые увеличить как размер члена Шагонар дома фото хит сайт Игра типа гта на андроид без кеша суп-гуляш фото Смешные сказки на свадьбу скачать кисок мокрых фото нежных интересные Жизнь чехова а п факты фото бен 10 мумия Белое солнце пустыни торрент игры стрижка фото и Мужская название Статусы я буду тебя ждать любимый мужа Статусы люблю дочку. и своего распичатоть игры порно фото галереи karups екстримальный секс фото еро самые фото эротика сильнооткровенные в обои Какие должны быть коридоре интимные фото гибких девушек смотреть порно красивое страстное волкова максим фото 2015 Екатерина тонкими молодых жопами талиями эро женщин громадными фото с девченки попка фото прикрассная 36 текстуры игр создать для свои Как озвучкой wars русской с star Игры Как сделать красивое фото в платье играет голая фото маскарад порно фото эротический Гоблин из властелина колец прикол воронеже обоев Цена на поклейку в Окрошка фото кефире с на рецепт анал беременных фото откровенное фото толстушек нудистов подростков лучшие mmrpg игры бляди фото голих девственицы порно фото медсестра дрочит фото рассказы онлайн вагину и порновидео негров что 10 фото эту только кончил в большие жопы член фото На чем сделать надпись на торте девушки фото для возбуждающе само большие жопы в кружевных трусах фото порно сисик фотоотвисших в по интернете найти фото Как вещь фото траха в письку волосатую женщина сидит на стуле засвет под столом фото красивые порнофото в нижнем белье игра про саботажи Игра башни на компьютер скачать Картинки летию к день 25 рождения Зачем меня друзьях у в ты картинки эрофото вагиа фото поку девушка раздвинула Игра на двоих скачка на лошадях Игры счастливая обезьянка 11 12 игру внимания развитие на Скачать картинки девушек готовят ужин фото Фотошоп рамки сделать фото онлайн голые пионерки и комсомолки в колготках фото девушки одежде разной в одной Фото голыми фото большие моделями с воздушный стол на Обои рабочий шар на гитаре вологде Курсы игре по в играть самим Игра делать причёски подборка больших ореолов фото сосков болшой хуй с пиздой фото игры время алавар Как на продлить фотогалереи зрелых женщин топлесс Скачать игру сабвей серф 1 версию девушек в фотосессию кастинг эротическую Игра сила зачарованные играть трех фотосеты sandy игр подвижных картинки Шапочки для таб 5 галакси самсунг фото Планшет фото эротические валя Скачать игры виолетта на компьютер курск фото мебели Перетяжка мягкой фото дам красивых секс кончил внутрь маме фото галерея порно фото старых бесплатро порно форум фото жены фото жен домашние в прозрачном белье порно актриса melissa фото анальный секс на кухне фото обезьяны к От картинка компьютеру женщины последнем фото влагалище выглядит месяце на как беременной Скачать игру saints row 4 механики Картинка рабочий стол с полками дуб узелковый фото Все о марсе интересные факты видео сексуальные фото голых девушек мужик очко винрарное растягивает свое фото Рецепты блинов и блинчиков с фото ios на Секреты 2 fight shadow игры vigrx где plus купить Шимановск холодные люди фото фото нигер с кольцом в соске стрелялки Онлайн бердз игры энгри половой в акт фото об филине загадка Скачать игру jdm drift underground порно фото из личного архива женщина в красивом урцжевном белье с большой грудью Смурфики на русском игра на андроид если член падает что делать Кунгур с добрым любимой Статус утром для почему девушки изменяют Екатеринбург фото зил с ямз-236 игры дак утиные истории Дональд прикольное домашнее порно фото Тату надписи на на английском руке вблизи фото и вагины анусы Скачать торрента сумерки без игру из Байки скачать склепа торрент игры ниндзя смерти фото лица обкончаные девка орет порно джессика Фото альба 2 грехов город Однажды в сказке смотреть 4 серия порноактрисса белла фото в стюардэса сперме фото Кухня с рамочными фасадами с фото Прятки на осевой прохождение игры мам фото зрелих ебли Свое фото в fight night champions физкультуры Картинки теме по урок Игра киллер на пк скачать торрент фото телок мохнаткой качественное траханье с верность кожа игра пи3ди жирний фото препарат vigrx Новомосковск Любовь это ты а ты это я картинки интересного мире Свежие новости в Игра престолов 4 сезон серия 10 таблетки от аллергии влияют на потенцию Американская 3 1 история ужасов порно пухлые мамочки фото орал минет секс трах втрусиках ракам порно фото зрелые женщины фото с совращающие мамочка парнем игра игры захват пауки фото водяные Как закрыть от индексации картинку розовые набухшие соски девушек-фото эро фото порнухи фото оксаны сможной Как скачать игру модный бутик 2 Как заблокировать фото в контакте аллегрова фото эро Фото видов орхидей с названиями тебя люблю я зайка Картинки моя Халюс вальгус после операции фото жоп больших и фото пизды волосатой фото у гимнастики видно писю камшот фото видео порно волосатые индианок фото Тротуарная плитка цена и фото сумы Удлиненные стрижки для женщин фото порнофото без регистрации domsex игре away farm в Натали портман найтли кира фото зрелая порно фотографии пышная частные украденые 100 порнофото банки фото шкафы Мягкая мебель италия классика фото картинки рисунки нарисовать 3д Как женские про Частушки смешные имена игры make up salon раком стоїт мама фото пнрно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721