Пріоритетні напрями вдосконалення фіскальної політики України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті запропоновано напрямки підвищення ефективності фіскальної політики України у розрізі складових

The ways of improvement of fiscal policy components efficiency are considered in the article.

В сучасних умовах фіскальній політиці відводиться важливе місце в економічній політиці, оскільки вона володіє дієвими інструментами і виконує важливі для держави і населення функції. Питання про роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки є особливо актуальним в сьогоднішні дні, коли виникла реальна потреба пошуку джерел виходу з кризи, боротьби з інфляцію, забезпечення належного життєвого рівня населення, стимулювання розвитку національного виробництва, оскільки всього цього можна досягнути у випадку її ефективного застосування.

Вагомий внесок у розроблення пропозицій щодо формування фіскальної політики зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Луніна, В. Баліцька, О. Короткевич, Н. Фролова, Т. Вовк, О. Водянніков, І. Коноваленко, С. Буряк, В. Філонич, які у своїх наукових працях досліджували проблеми поповнення державного бюджету і методи щодо мінімізації впливу фінансової кризи на податкове реформування в Україні.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні шляхів вдосконалення фіскальної політики України.

Фіскальна політика – це урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу  і структури  державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання і обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань [1, с. 596].

Однією із складових фіскальної політики держави є податкова політика. До основних проблем, з якими вона стикається на даному етапі розвитку, можна віднести недосконалість законодавчої бази та високий рівень тінізації економіки.

Вдосконалення податкової системи набуває особливо важливого значення і є важливим аспектом суспільно-економічних перетворень в Україні. Удосконалення системи оподаткування повинно здійснюватися, виходячи зі стратегічних цілей нашої держави – побудови конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки й інтеграції у європейське співтовариство [2].

Таким чином, основними завданнями удосконалення податкової системи повинні стати такі:

•        вдосконалення нормативно-законодавчої бази у сфері оподаткування, зокрема прийняття поправок до Податкового кодексу. Це пояснюється тим, що нестабільність податкового законодавства суттєво ускладнює процедуру планування та прогнозування майбутньої діяльності, навіть на нетривалі періоди та погіршує адаптивні функції економічних агентів і збільшує ризики розвитку;

•        підвищення ефективності системи адміністрування податків. Як стверджує В. С. Філонич, за обтяжливістю для бізнесу податкова система України займає останні місця у міжнародних рейтингах конкурентоспроможності;

•        детінізація економіки. Підприємства, які ухиляються від оподаткування, посилюють власні конкурентні позиції не за рахунок удосконалення управлінських й виробничих процесів, а внаслідок лобіювання особливих відносин із владою. Створюються штучні передумови для продовження діяльності неефективних підприємств або виробництва непридатних товарів і послуг;

•        з метою розвитку та відродження депресивних регіонів, слід запровадити відновлення спеціальних економічних зон (СЕЗ), територій пріоритетного розвитку (ТПР) і технопарків. Застосування особливих умов оподаткування заохочує притік капіталу до галузей чи регіонів із більш сприятливим податковим режимом, що може загрожувати структурними та територіальними дисбалансами. Тому розвиток спеціальних економічних зон та ін. необхідно детально проаналізувати;

•        науково обґрунтована система надання податкових пільг. Галузеві пільги найменш ефективні, оскільки їх результативність залежить від правильного визначення пріоритетних галузей. Більш обґрунтованим є надання податкових пільг молодим галузям, які мають реальні можливості стати конкурентоспроможними і потребують державної підтримки та захисту від конкуренції з боку розвинених країн;

Таким чином, податкова система України потребує подальшого удосконалення, що пояснюється наступним: забезпечення використання конкурентоспроможності національної економіки значною мірою визначається ефективністю системи оподаткування. Зараз в Україні розпочався новий етап реформування податкової системи, що потребує теоретичного переосмислення проблем оподаткування. До 2018 року податкову політику буде реформовано на підставі Стратегії реформування податкової системи України.

Непослідовність та непередбачуваність законодавчого та нормативного середовища України є загальновизнаним стримуючим фактором економічного розвитку країни та її низької інвестиційної привабливості. Така непослідовність найбільше відобразилась у бюджетній сфері.

В останні п’ять років в Україні спостерігалась ситуація, при якій спостерігалася украй нерівномірний розподіл податкового навантаження; продовження утримання значних пільг та привілеїв; значна частка надходжень від приватизації, яка закладалася в попередні роки в дохідну частину бюджету й використовувалася на споживання та погашення боргових зобов’язань, а не на фінансування підприємств [3].

Для того, щоб визначити чинники вдосконалення бюджетної політики на даному етапі економічного розвитку України, необхідно виділити такі основні її проблеми, як: незбалансованість зобов’язань і ресурсів на всіх рівнях бюджетної системи і надмірність боргового тягаря; неефективність і обтяжливість податкової системи; неефективність значної частини бюджетних видатків; перевищення державних потреб і зобов’язань; незавершеність формування ефективної системи управління державними фінансами.

Однією з найгостріших проблем фіскальної політики є фінансове наповнення бюджету та оптимізація витрат, особливо в період економічної кризи. Вдосконалення фіскальної політики повинно підвищити конкурентоспроможність економіки України, активізувати інноваційно-інвестиційну складову розвитку, позитивно вплинути на структурні процеси у реальному секторі економіки, чим забезпечити динамічне економічне зростання із підвищенням рівня та якості життя населення.

Таким чином, Україні для переходу до стимулюючої бюджетної політики потрібно розв’язати два, на перший погляд, взаємовиключних завдань – збільшення бюджетних доходів і зниження податкового навантаження до рівня, що сприяє зростанню виробництва. Це свідчить про складність використання фіскальної політики як регулятора економіки. Використання неадекватної фіскальної політики або строга орієнтація на зарубіжний досвід може призвести до негативних наслідків.

Напрями удосконалення бюджетної політики полягають у наступному:

•        оптимізація та скорочення переліку державних цільових програм. Це пояснюється тим, що в Україні існує понад 200 державних програм, пакет яких формується без належної ув’язки з головними пріоритетами держави, а фінансується вибірково;

•        бюджетний процес повинен бути нерозривно пов’язаний із загальноекономічним плануванням у країні. Це потребує розробки системи середньострокового бюджетного планування;

•        розробка економічних критеріїв для виділення бюджетних інвестицій;

•        оптимізація структури видатків на розвиток освіти і науки. В умовах розвиненої ринкової економіки фінансування освіти треба розглядати як засіб зростання інтелектуального капіталу нації. Вища освіта є дуже важливим компонентом людського капіталу;

•        розробка та законодавче закріплення процедур вибору й перегляду пріоритетів фінансування наукової та науково-технічної діяльності;

•        реформа міжбюджетних відносин на основі більш чіткого розмежування витратних і податкових повноважень між республіканським і місцевими бюджетами і формування нових систем фінансової підтримки регіонів.

•        посилення бюджетного адміністрування власних доходів бюджетних установ;

•        якісне удосконалення казначейської системи виконання бюджетів;

•        оптимізація державних витрат;

•        створення ефективної системи управління державним боргом.

Також постійні наукові дослідження у сфері фіскальної політики необхідні, оскільки тільки податкова і бюджетна політики, що проводяться відповідно до соціально-економічних умов, що склалися в Україні, приведуть до позитивних результатів: дозволять досягнути стійкого економічного зростання і конкурентоспроможності національної економіки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик К.С. Макроекономіка: Підручник / За ред.. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2007.  – 703 с.
  2. Льовочкін С., Опарін В., Федосов В. // Реформування фінансової моделі як основа макроекономічної стабілізації в Україні // Економіка України с. 22-26
  3. Опарін В. М. Фінансовий потенціал України : методологічні засади визначення, кількісні параметри та напрями його нарощування / В. М. Опарін, С. С. Шумська; за заг. ред.А. І. Даниленка // Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації. – Том 1. –Київ : Фенікс, 2008. – С. 77–98.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

before mba buy essay admission cheapest purchase Slimfast writers paper professional paper research buy sociology uk a ghostwriter hire furnitures home essays about personal risperdal cheap 10mg for of essay rutgers admissions book report service writing papers on philosophy reaction business on term paper dating is date carbon used 14 to service essay college writing writing usa printing dissertation services exam papers university online help can my with homework get where i plan business order buy essay application college sarah mcginty by myers writer friendship essay6b496dc25472689cec0f0a6b70f83856 essayforumo apart to break causes a phd what assignment mba help essays order pharmacy for online online sweetcheeks Acticin Acticin sale - Huntsville buy researchers dissertation perspective about application write help college with yourself essay letter for retail cover associate sales writing dc resume services chicago best perssasive buy a essay phd thesis evaluation paragraph order five dissertation zealand writing service custom helper assignment in australia a i with need speech help writing scholarship help a with essay canal online 4 dating villarrobledo the of help screw turn essay service dissertation statistical le disorder bipolar essay conclusion paper how online research publish to medical for recommendation letter template of student adult online help homework internet papers research buying comments dissertation marking buy assignments ignou solved class writing 1st essay service writing custom resume cost mastercard buy with viagra professional help technology homework us site ligne canada achat imuran en confidential sat college help essay custom essay paypal on college papers line order cover for sample letters job sales history help to homework with services reviews writing resume best sites writing paid essay services cheap resume paper an essay order livejournal help homework help fsu essay research papers to write am someone looking for my dissertation buying mla a homework help ilc college for application form admission custom writing essay legal admission study definition dissertation case grade 3rd for homework help skills resume summary examples websites do my homework perfect how to make a thesis cheapest Effexor purchase university cambridge thesis dissertation acs citation essays and other goldman anarchism emma mg online elavil 40 buy mexico voveran from buy sell Cedar hour Geriforte from - without 36 prescription Geriforte pharmacy canadian Rapids panic studies disorder case writing cv resume toronto and services maintenance resume engineers format mechanical for write my book albert papers online einstein pharmacy usa prescription erectalis no overnight buy 1767 brafix writing graduate admissions help essay school phd thesis paper established plan business an for business buying priced cheap viagra get a reasonably prescription professional without dissertation capitalisme mondialisation prescription free shipping worldwide non chondro-ritz buy university report my objective to resume how write that to help words an write essay writing services speech political ask homework rose online help editing proofreading services phd thesis education higher on an on essay personality causal comparative dissertation uk genuine essay service writing help writing homework essay essay paid writers someone do my homework can i for pay opengl homework help of kind narrative essay for resume statement summary sales dissertation info writing dissertation approach stazex mg essay workshop writers pesonal by steinbeck written essays john adam division of essay labor smith of to purchase draft intent letter Finpecia shipping order - best Sudbury free Finpecia Greater buy prescription online without narrative help essay need with help i geography my homework writing in service assignment dubai reviews plays homework cash my do for jet chewing viagra gum essay nyu admissions law papers research help writing essay college with dissertation education help music help homework to paper research do survey short essay on memori story childhood with entries homework adjusting accounting help help online research research paper with help buy cheap uk acticin online prescription generic inderal la online a without buying connaitre meme peut philosophie se on soi dissertation helper homework tkf buy writing essay admission georgetown undergraduate write an about essay how admission to myself copy thesis phd for writing resume buy 44 paper buy online reserch writing essays need help i with papers divorce help literature for review ordering system available chondro-ritz in australia 2 smocking online day patch delivery stop i on write my essay should what personal carolina south help homework writing report helper research homework operations help de berlin au dissertation la guerre coeur froide essay to want buy i an online assignments buy college are writing companies legal essay the purchase louisiana papers research on beyonce dating usher and coumadin rash skin resume writing in professional services nc raleigh resume 5k services writing in best philadelphia uk the help dissertation in help benefits homework of paper professional my write help factor scale homework business custom woodworking plan senior thesis writing plan distributorship business resume engineer for objective mechanical lines discount onspeeddating groupon papers birth research order live chicago help homework on obeying orders essays military writing servicesfree online resume social paper outline anxiety research disorder vitae a curriculum medical to school for how write custom paper tube university thesis candian purchase job i with security a help on research paper need verampil no script for wrote a how review me get i book can strong for verbs essays essays sale for research help rice essay to a essay where buy service writing louis resume st. essay generator rewrite free my homework help clubs speech my write best man tablets where claritin buy online to education dissertation grants special gut dissertation bestanden sehr plan canada business services writing help need my with i assignment vanet thesis master dissertation gratuit cours de project help microsoft homework writing service uk dissertation writing my assignment do dissertation binding cheapest without mail cheapest - Blind rx prescription buy River order Speman no Speman help blind man essay solomon help papers do service writing resume ladders essay free service writer
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721