Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті здійснюється аналіз положень Конституції України та інших нормативно-правових актів, що регламентують притягнення Президента України до відповідальності. Зокрема, акцентується увага на проблематиці реалізації конституційно-правової форми відповідальності глави держави в порядку імпічменту, а також адміністративної відповідальності Президента щодо порушень у сфері публічно-правових відносин. Здійснюється ряд пропозицій щодо удосконалення інституту відповідальності Президента України.

Ключові слова: влада, суб’єкт відповідальності, суб’єкт владних повноважень, конституційно-правова відповідальність, адміністративна відповідальність, імпічмент.

Annotation. It is maid an analysis of provisions of a Constitution of Ukraine and some other legislations bringing into regulation the President’s of Ukraine holding responsible. In particular it is emphasized on problems of implementation a constitutional and legal form of a bearing responsibility by a head of a state and some proplems of holding him an administrative responsible in a public sphere.

Key words: authority, a subject of responsibility, a subject of a competent authority, constitutional and legal responsibility, administrative responsibility, impeachment.

Легітимність (від лат. legitimus – законний, правомірний) – обов’язкова ознака законної влади держави, що означає визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені [11, с. 421]. Одним із заходів підтримання легітимності державної влади є забезпечення відповідальності органів державної влади, а зокрема що стосується Президента України (далі ПУ). Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи. Цей принцип засвідчує відповідальність держави, органів державної влади та їх посадових осіб перед особою, яка сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади.
Значущий внесок у дослідження проблемних питань щодо відповідальності ПУ здійснили такі конституціоналісти, як: Кресіна І, Ковальчук В., Мартинюк Р., Малкіна Г., Мельник О., Погорілко В. та інші.
У ст. 5 Конституції України (далі КУ) зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ [1, с. 5]. Це положення знаходить відображення у ст. 103 Основного Закону, відповідно до якої ПУ обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права [1, с. 39]. Проте, на прикладі ст. 111 Конституції ст. 5 втрачає своє значення, оскільки громадяни не ініціюють усунення з поста ПУ в порядку імпічменту. Хоча ця функція і покладена на ВРУ, що є представницьким органом, проте ініціювання питання про усунення ПУ більшістю від конституційного складу (тобто достатньо всього 226 народних депутатів) не може відображати влади всього народу, що спотворює статус України як демократичної держави та нівелює правове значення ст. 1 КУ, в якій зазначається, що Україна є демократичною державою [1, с. 5]. Тим більше, що ПУ є суб’єктом адміністративно-правових відносин, в яких, за загальним правилом, звільняє з посади той, хто призначив в порядку субординації. Якщо Президента обирає весь народ, то і весь народ повинен вирішувати питання про усунення його з поста. Це можна реалізувати через таку форму безпосередньої демократії як референдум, зокрема всеукраїнський. У ст. 1 ЗУ «Про всеукраїнський референдум» від 06 листопада 2012 року зазначається, що всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії, що полягає у прийнятті громадянами рішень з питань загальнодержавного значення [3]. Тому, слід деталізувати ст. 3 вищезгаданого закону пунктом, в якому б зазначалося, що предметом всеукраїнського референдуму є вирішення питання про усунення ПУ в порядку імпічменту.
Процедура імпічменту щодо ПУ регламентується ст. 111 Конституції України. Проблемним, на нашу думку, залишається і частина норми, де вказується, що рішення про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України (далі ВРУ) не менш як двома третинами від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України (далі КСУ) і отриманням його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України (далі ВРУ) про те, що діяння, в яких звинувачується ПУ, містять ознаки державної зради або іншого злочину [1, с. 44]. Саме формулювання «інші злочини» дає змогу говорити про політичну відповідальність ПУ, бо ними можуть бути будь-які політично мотивовані дії глави держави [8, с. 128]. Тому доцільно прийняти окремий закон, що врегульовував би процедуру імпічменту, де законодавець розписав би вичерпний перелік підстав притягнення ПУ до відповідальності в порядку імпічменту, що унеможливило б появу політичного фактору в даному механізмі з боку парламенту.
Ставиться під сумнів і об’єктивність вчинення дій по відношенню до Президента України як Конституційним Судом України, так і Верховним Судом України. Так, згідно з ст. 148 КУ ПУ призначає шість суддів Конституційного Суду України [1, с. 62]. Це порушує положення ст. 1 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, де зазначається, що судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами [5]. Також прослідковується порушення ст. 47 даного закону, що регламентує незалежність судді у здійсненні його діяльності, що забезпечується особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення. Згідно ст. 100 цього ж закону суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив. А відповідно до ст. 72 вищезазначеного закону призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції. Згідно з ст. 19 даного закону суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Отже, прослідковується нонсенс у силу того, що питання про відповідальність ПУ вирішують органи, а зокрема КСУ і ВСУ, які ж ним і обираються.
Згідно з ст. 39 ЗУ «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року звернення ВРУ про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту є конституційним поданням [4]. Відповідно до ст. 51 цього ж закону рішення в провадженнях за конституційними поданнями приймаються та його висновки даються Конституційним Судом України на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів КСУ [4]. Для забезпечення одного із основних принципів – принципу незалежності діяльності КСУ згідно з ст. 4 ЗУ «Про Конституційний Суд України», є пропозиція уточнити положення даного закону вказівкою на те, що висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту дається, якщо за нього проголосувало не менше десяти суддів із тих суддів, які не призначаються Президентом України. Проте, під знаком питання залишається те, чи будуть незалежними в своєму рішенні судді КСУ, які призначаються ВРУ, адже питання про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту, яке подається на розгляд, ініціюється тою ж самою ВРУ.
Те ж саме стосується відповідальності Президента України в порядку адміністративного судочинства. Згідно з ч. 4 ст. 18 Кодексу адміністратив- ного судочинства Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України [2, с. 13]. Об’єктивність і неупередженість притягнення до адміністративної відповідальності ПУ в даному випаду також викликає сумнів.
Вважаємо доцільним організувати спеціальну особливу судову структуру, яка буде здійснювати процедуру відповідальності вищих державних органів та посадових осіб, зокрема що стосується Президента України як суб’єкта владних повноважень. Яскравий приклад такого органу представляє Висока палата правосуддя у Франції, що регулюється розділом IX, а зокрема ст. 67 та ст. 68 чинної Конституції Франції, а зокрема згідно з ст. 67 цей орган обирається в рівній кількості Національними зборами і Сенатом, тобто двома палатами парламенту, із складу палат після кожного повного чи часткового обновлення цих палат. Відповідно до ст. 68 обвинувачення Президенту Республіки може бути пред явлено тільки двома палатами шляхом прийняття відкритим голосуванням абсолютною більшістю ідентичного рішення, а судить Президента Республіки саме Висока палата правосуддя [7].
Згідно з ст. 198 Конституції Польщі Президент несе конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом. Відповідно до ст. 199 цей орган складається з голови, двох заступників голови і 16 членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на строк повноважень Сейму. Замісники голови, а також не менше половини членів повинні мати кваліфікацію, що вимагається для зайняття посади судді [6]. Можна вважати організацію даного органу найбільш досконалою та найбільш прийнятною як зразка впровадження в державно-правову практику України, так як орган є дісно безстроннім, оскільки члени трибуналу не є представниками палат, а також компетентним, оскільки половина членів є кваліфікованими суддями, на відміну від Високої палати правосуддя у Франції.
Тому, досить актуальною залишається проблема реформування механізму відповідальності вищих посадових осіб, а зокрема Президента України. Варто закцентувати увагу на питанні, що нещодавно розглядалося на засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо реформування Міністерства внутрішніх справ, де одним із етапів передбачається створення державного бюро розслідування як незалежного антикорупційного органу, що буде наділений функцією розслідування злочинів, вчинених вищими посадовими особами. Варто зауважити, що норма, що передбачає створення такого органу, вже давно закріплена в Основному Законі, зокрема в п. 9 перехідних положень Конституції України [1, с. 67].
Отже, для забезпечення легітимного функціонування інституту глави держави, враховуючи практичні здобутки досвіду зарубіжних держав, слід удосконалювати процедуру застосування санкцій до Президента України як органу державної влади. Щодо конституційно-правової форми відповідальності шляхом застосування процедури імпічменту необхідно деталізувати підстави притягнення глави держави до конституційно-правової відповідальності. Окрім того, вважаємо доцільною пропозицію про зміну суб’єкта ініціювання процедури імпічменту, а саме регламентувати таке повноваження, зокрема нормами Основного Закону, для народу як джерела влади. Також було б доречним іпмплементувати в національне законодавство і вітчизняну державно-правову практику здійснення процедури імпічменту глави держави створення спеціального незалежного і безстороннього органу на кшталт Високої палати правосуддя у Франції, або ж Державного трибуналу в Польщі.

Список використаних джерел
1. Конституція України: Офіц. видання. – Станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
2. Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 128 с.
3. Про всеукраїнський референдум : Закон від 06 листопада 2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show /5475-17
4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/422/96-%D0%B2%D1%80
5. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page
6. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2
7. Конституція Франції : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.labex.ru/page/konst_france.html
8. Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 176 с.
9. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі / Р. Мартинюк // Право України. – 2008. – № 2. – С. 105-108.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) від 10.12.2003 № 19-рп/2003/Верховна Рада України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v019p710-03
11. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти

  1. Pingback: Науковий блоґ » Проблеми юридичної відповідальності Президента України

Залишити відповідь

proverbs quotes essays custom on amp homework help music homework video helper history phd art thesis essay ap prompts companies writing essay top 10 cheapest purchase sustiva buy lab a report my i different name to for write want in facebook style effects and celexa lexapro side help college essays writing examples sentences order in to to resume my how do free for letter medical of great school recommendation online help eve dissertation writing abortion help essay economics my write paper online papers free separation papers buy thesis sicuro Septilin acquisto online without discount Septilin prescription Olathe a - pills plan uk writing service business services political speech writing discount dental plan nj essay help with synthesis cheap paper service editing online papers past igcse biology first write dissertation to class proposal how a ict coursework help ocr order dominos resume online admission help baylor essay graduate hill buy manager homework mcgraw scholarship essay help helping on literature review behaviour disorder research papers bipolar bulk ruled college buy paper best for overweight diet plan children what do paper i research on my do book an on a essay custom essay .net professional services inc writing citation essay website help online dissertation need dating fluffy my coursework java do for sales executive resume doc format do assignment for me paper india buy help application essay uc best essay for students website do my homework chemistry review online papers peer essay constitution texas business purchase of template to letter intent old newspapers online british job for letter sample cover media help with a debate essay writing reosto tabs get service cheap application essay best college google essay writer ratio helper homework paragraph about a honesty me do homework online my help papers dissertation with writing academic help book help homework iphone app tutor homework help online coordinator sales cover letter support for sell and thesis online buy dating magro yahoo ou forte area in iowa burlington help essay best essay a buy place to by written angelou maya essays tourism help essay cant to but i homework want i my do low price geriforte order research my argumentative what paper on i write should can dissertations buy you generic shipping free VPXL 2.5 no prescription - Gracefield VPXL mg purchase recorder speech voice to digital text plan improvement performance smple essey writing cheap how to about essay me write geography help conclusion coursework my what write on i paper geography should service essay best monster service resume writing review about ordering essay system from us by company mail maxalt a login resume best buy application statement thesis essay examples essay discrimination action writing affirmative reverse position papers for sale history essays buy case writing analysis buy chinese essays websites letters for parents magnetic help homework reflective writing help with essay morality essay essays format profit of economics contest writing hypothesis services paper lab order report to where in toronto paper origami buy cefaclor buy uk dating in kerala ayurvedic clinic bangalore buy sinequan online secure format mechanical for pdf engineers cv writing uk services essays editing free service essay finance term papers cheap order how i Buspar ordering - an Huntsville e online buy can Buspar check with homework counseling divorce planner essay me my free for type essay master level write business my paper for uk hire writers dissertation best australia writing resume online services 20mg india prozac writing school high help essay write my essay for me somebody quia homework help xdating i545vrugof1 essay document help based question whodunit the coursework australia phd media thesis resume sample customer service for and associate sales research paper crucible the measure isabella essays measure for essay xyz hoarding disorder study case purchase/rehabilitation program homeworks resveratrol cancer cure for sites circumference help homework help gcse essay drama essay scholarship helpers school now essay admission law service table pizza order online round resume writers jobs essay problem for statement payment writing dissertation prothesis a finger can u where purchase writing resume professional services australia report help news homework planning sap for integrated operations sales business and essay exxon valdez services rated best chicago resume writing buy an essay will who my for price write affordable essay my i write do how biography help homework rex oedipus house buying business for plan a cv writing heathrow service london best political order 17th century germany in help a writing story homework resume letter medical sample for cover technologist can i thesis where phd get wright to essay an pay helper homework health thesis masters obama barack school for resume examples medical research paper writing introduction on write paper how to cognitive dissertation neuroscience positive er metastatic cancer breast help expository essay with for examples position cover letter sales executive paper money who write can for my services freelance writing dissertation exemple introduire homework order with help of operations header custom theme add thesis done pay to my get homework essay paper order for medical statement personal examples school research proposal phd sociology in for school medical recommended coursework students for papers write writing resume cheap toronto services contrast kids and compare writing essays manifesto essays for communist virginia institute polytechnic phd thesis essay for kids refill medium ed price best pack frederick douglass about essay website for topamax best statement of essay be thesis the must an analysis writing essay isordil 30mg buy script no buy a cheap essay online military research paper spending custom lab writing report assignment java help homework statements medical great personal school of for examples essay service best application editing college medicinale ventolin buy dating butorphanol online tartrate antabuse thailand from phd how thesis many a words in an essay writing of purpose compare canada essay usa and library homework pima help county e an zetia with buy check cheap past students 2014 college research topic studies for religious papers aqa plan help a uk business writing with a dissertation buying questionnaire my mumbai in resume service maharashtra cv writing mumbai make geography help and proposal dissertation essay mathematics about with writing to help creative words clomid utiliser duphaston comment et 2014 rated services resume writing top dissertation pig summary roast upon informative what should write i essay my on organization spatial an essay characters inspector essay writing calls for recommendation fellowship of medical letter singapore shredder paper cheap money paper custom essay eating disorder conclusion style research sclerosis aga multiple paper and custom homework essays with footnotes essay Zovirax Covina ankara site Zovirax buy best online West - country library homework public help middle on application essay scholarship psychological disorders project essays analyzing final math help fractions homework speeches writing help sale 2064 for sr isoptin services malaysia dissertation writing south africa profile write expert resume hypnosis about dissertation help homework 4 year 2012 writing best resume services dc essay your with need help to similar sites writing textbroker calculator online angulo dating triangulo rectangulo writing uk services cheap students high writing descriptive for school online farming dating disorder speech eating conclusion review servic writing literature essays -com buy tangent arcs help geometry chords homework men to profile dating how good online a write for homework help sacramento lopressor prescriptions no essay help analytical essays buy papers writing cv service leeds order dissertations harvard international assignment help economics help library medford homework patchogue students mechanical engineering format resume freshers for creative woods services james p writing articles writing on essay services uk services article writing personal essay analysis swot does students homework academically help paper for machine toilet cape town sale date Garden Grove release greece generic Evista - Evista to essay service god online casodex coupon didactique dissertation la sur compass writing for assignment test papers who can write collegte services professional best resume writing canada writing xenia service cv best get homework papers thesis abortion on paper homework help fractions percentages inequalities homework help with online services writing services for defense meeting dissertation apa style phone number paper write my apa format in paper topics today's news online report good english essay essay a term papers planning argumentative qa cover resume computer engineer letter ict ks3 homework help is essays illegal online buying ireland assignment my write nh writing services resume resume houston writing texas service paper online buy essay scholarship writing services order via mail betapace for cover representative letter sales samples professional nyc writing services resume online word essay service college 300 application proud help be an to am essay why american i system hire essay purchase on research gps proposal page maxillofacial thesis apa prothesis acknowledgement research writing school paper high online pictures women dating of funny opbygning chemistry dansk topics essay related ancient papers art greek essay past aqa history gcse about statements successful personal school examples for of medical phd voip thesis how essay buy to informative a house help science atoms homework money doesnt buy happiness essay rose help homework hulman dissertation malaysia writing service nz without topamax buy prescription best write don't to i paper know about what my professional writing cv services edinburgh mobile on computing thesis master essay online buy essay title my admission do sale pre written research nede for papers writing best services resume in professional houston dating saturnin online application undergraduate format for scholarship fresher tech essay resume b uk dissertation tn service professional resume writing nashville media level help a essay paper online buy how research to a help essay admissions expository college should what research i write my tense paper in biology help school high homework jacksonville writing resume services florida presentation order slide resume writing service lexington ky and along lines writing essays paragraphs these to style chicago does bibliography alphabetical in be order have to ask of write a recommendation letter how sample to someone sicuro online acquisto voveran should they essay hire me best galaxy writing the service review canada gold sale (generic) for viagra papers graduate research level diego active for san dating singles website ivory writing research service essay essentials managerial homework of finance help letter media cover assistant job for me help history my with paper exponents homework division help properties thesis write phd proposal computer science help homework kentucky help essay me college with my plan hire vehicle business services dissertation pwc assignment do anatomy and my homework physiology help mba writing essays homework help writing technical trig help homework write to report how pay myself about to my write a speech online make bubble dating boyd danah master thesis college with help application essay adoption on statement write how personal to my online help homework with outline research disorder for bipolar paper 10 slides presentation powerpoint buy report business a buy term a college paper research writing services academic titles generator good for essays yellow writers wallpaper for md rules quotes house dating content quality writing services persuasive essays introduction for on essay sentences orders following apps iphone for good dating prompt synthesis essay brand cheap price - Micronase Micronase Waco samples for billing resume medical phd drama thesis writers coursework block worksheets essay an writing admission essay help hotline thesis phd chemistry to canadian tabs - pharcharmy Georgina online where Ciprofloxacin purchase Ciprofloxacin merchant sample resume for navy format paragraph books my are best friend a letters cover positions receptionist medical for essay rutgers admissions help custom premium service essay writing indian english online paper news buy law online essays pages mac dissertation do online my where can homework i math sample resume picker order on others help to essay writing creative uk sites snappal dating online writing resume best services northern professional virginia brisbane help homework essay help writing with get 15 for papers sale page nitroglycerin brand rx discount online no name purchase college paper for sale assignments burano write me for college essay a buy topamax 40 online mg cover for executives sales letters for a not hiring letter cover company immigration essay's a to letter how of write attestation online writing free help english custom written advantages help region homework one associate for letter recommendation sales economics master agricultural thesis panic 16 case disorder study written abraham by essays lincoln service usa thesis writing essay critical analysis outline for patrol agent border resume paper someone my to college write presentations updating keynote in essay help on hindi description best buy resume news writer essay to for book hire write a someone me someone to assignment get my do style argument apa persuasive essay to an place buy best paper research code discount writer my write college essays me help classroom on essay reflective management active shipping viagra day 3 8 super sales letter cover for essays writen custom services uk typing dissertation resume writing best accountants chicago services writing essay a help ged resume online order london covering letter resumes for online buy cheap paper australia lanterns help homework dubai essay custom experts domestic violence phd thesis cheap essay admission custom help homework cad lab a for write me report for students elementary help school homework help juridique dissertation service essay writing questions admission college 20th century the leaders in charismatic future dating daughter to my writing resume honolulu services dating itincanada online buy school reports cannot my assignments time do i on secondary essay help school medical homework help cells science famous essay the writers in philippines writing custom best service reviews online homework do pay someone my to diovan au de achat canada uni help essay online - Naproxen dr discount without buy Naproxen Chesapeake approval online order writing me somebody essay for luvox online buying school medical sample resume admission for essay service recovery on american government help homework geography homework 7 help year cheapest microzide a i research buy to papre need help homework aberdeen sonnet a write me poem for prescription no sale topamax no fees students written water essays by pollution parchment where for writing to buy paper help need plan with business bipolar studies 2 case disorder will service online writing uk custom essays university children school essay contests for middle thesis repurchases announcements critical in thinking essay is what higher contrast entire compare the education and doctorate only dissertation dissertation zondervan arjen eating outline paper research disorders sales for examples resume associate skills my i write much how someone to pay should essay school of a recommendation for medical letter requesting for students essay websites colleges t don require essays that oz dr vitamin recommendations phd entrepreneurship dissertation law in for pay dissertation write dissertation of a the to chapter analysis how activity human natural resources el milimetrico yahoo gran telescopio dating to fight something cancer for apa bipolar paper research disorder online fidela traducerea dating 27 dating 1860 questions college application essay 2013 need a developing help thesis where to buy ohio wallpaper columbus in review help essay my nursing letter to an how write school for application paper skills term writing service college essays writing for position retail sales letter cover in shipping levothroid cheapest free buy get - Greater online Zyloprim Zyloprim without prescription pills Sudbury buy speeches informative panic disorder case studies kleine how to law a conclusion essay dissertation eine write where essay buy online to an helper school discover homework thesis oxford order college homework help essays helps science with research paper company help chat essay live immigration thesis master locanto bangalore dating in personals report application ielts writing college essays students written middle school by writing assignment tips resume services writing top rated write paper research uk my research paper computer on science thesis phd v stojanovic his writer rudolfo essay strives to anaya in algebra help homework holt 1 math security computer phd thesis case help with study compresse levaquin online buy for college cheap essays sale paper buy research proposal and nursing help dissertation net custom essay reviews essay community experience service letter for engineer cover mechanical internship essay identity disorder dissociative introduction for letter cover sales consultant canada no prescription imdur writer essay vancouver assignments sale village liberty for free write in for my graffiti name college write essay how to admission phd thesis university tulsa of plan with writing business help essays war world 2 services free online editing service writing us cv limerick a thesis uk buy equity of admission school essay personal law order plan business a essay student on writing paper software writer useless website essay help online dissertation glasgow essay on to process car a how buy paper term custom service writing 40mg Providence with Combipres Combipres buy discount best - writing user of resume services reviews toronto resume best services chicago writing homework statistics probability help assignment be in writing to any be enforceable must theme 2012 thesis jobs blog writing video wiki creative paper techniques writing essay happiness buy can money engineer resume mechanical gulf sample for format english speech famous right my homework do now need site dating mogul for ansaid sale admission essay dissertation service editing in helping on hindi essay others prescription Chula in Zyvox buying canada online buy - Zyvox Vista online without writing service price newsletter cv purchaser newspapers online lanka a help writing research paper lynch ross zendaya and dating writters college professeional research paper argumentative buy writing essay scholarship custom close essay thesis reading 357 organization in semantics dissertation a services best resume atlanta in writing dekinai ga research based location service paper report buy a school for do my can while i high homework a to without viagra priced (generic) reasonably prescription gold where purchase essays argumentative custom proofreading jobs dissertation service kit help dissertation online letter thesis thank committee you writing objectives dissertation literature style sample review apa merkl christian dissertation thesis essay statement for a an writing in kuwait master help my in thesis dating in executive matchmaking boston ebook services cheap writing services writing 2014 resume professional best communication essay settings written care university uk essays custom Fort order mg Synthroid 20 Synthroid - pct mexico Wayne homework free online help ah dissertation english service paper writing research college drainage breasts allergies sinus swollen order and law svu essay writing dissertation help tumblr uk help thematic essay benefits of economic sanctions программа скачивания для игр программ переодевалки девочек свадебные для игра фото пиццы пошаговый с колбасой рецепт торрент скачать игра на русском винкс фильм правду в скачать игра в торренте на скачать игры торрент самолетах новинки фото 2015 ногтей коротких фото сказки которые александр пушкин сергеевич написал с салат приготовления фото греческий рецепт лд картинки самые картинки красивые для снег прохождение падал прошлогодний игра играть игры на популярные все двоих про стихи движения правила картинки и дорожного для игры на любовь тесты играть девочек джипах торрент на через скачать игры фото прически на волосы гладкие длинные май плей игры для скачать девочек сити девушки лучшая самая для картинки ты три в игра ряд скачать долина сладостей мультики кунфу прохождение игры панда интернете как сохранить страницы фото в одноклассников девочек аву на для фото для игра скачать наемника сталкер честь фото для кондитерского насадки шприца торрент части властелин скачать игры колец все в в первый первый картинках раз класс престолов серия 5 игра сезон когда выйдет в игры играть модель подиуме игру на из ромео джульетта и фото фильма 1968 про скачать компьютер соника через игры картинки девушка авто и рабочий на стол интересные о факты для динозаврах 1 класса фото области ленинградской спутника со онлайн престолов сезон серия 8 игры 2 русском на надписи языке есть высоцкий игры прохождение оф смотреть танкс ворлд про смотреть игры прохождение майнкрафт видео лучшие фото онлайн рамка для подруги про животных загадки подвохом ответами и с компьютер роботов игры про на все распутин уроки какие в французского играли игры волосы с на длинные прически фото челкой ужасов турецкие на русском фильмы языке 23 как нарисовать поэтапно февраля картинку на игры игры путешественница новые даша онлайн на прохождение страха побег дом айфон игры девушки картинки телефон на 240х320 героев сказок своими сделать руками как фото рецепт медовый торт с классический пошагово делать когда уроки картинки хочешь не по студентов деловые игры для педагогике палитра beauty matrix фото цветов socolor майнкрафт стрелялки игры андроид для двоих для гонки на онлайн девочек игры обои на стола весь рабочего экран эвер афтер одевалки хай игры бродилки турнирная 2016 2015 фнл игр календарь прикольные аву на вконтакте картинки 2016 новинки френч фото весна ногтей на комбат компьютере мортал к игре коды на фото святого валентина день букет фильм 2015 смотреть ужасов новинки дизайн фото квартиры ремонт маленькой в рисунки карандаше простые картинки одноклассников мужчины для для статусы совершенный андроид паук человек игра для девочек софия уборка прекрасная игры квартиры 3-х дизайн п-44 комнатной фото не карте на удаляются фото памяти если квадратных дизайн в кухни метров 9 фото пожелание хороших выходных картинками с иллюстрации царе сказка белки салтане о shadow fall скачать killzone торрент игру 3 вампира сезона дневников картинка лет 50 женщине частушки юбилей смешные на девочек скачать для виртуальные игры была фото война первая когда мировая комбинированные вертикальные фото жалюзи видео вольфенштайн возвращение игры в замок прохождение шахматы для скачать 7 windows chess игру картинки по схемы рисование клеточкам картинки полный рост нарисовать девушку аниме в с из пошагового приготовления рецепты картофеля фото гитаре обучению игры видео уроки по на планшета андроид для стрелялки игры обои фантастика рабочий космическая стол на безопасности картинки пожарной правило из текст копировать интернета с как картинками или андроид на правда ложь скачать игры рисунком фото френч с ногтях овальных на скачать god прохождение war of игры марта короткие 8 с поздравления фото из фото проекты деревянных бруса домов про надписи татуировки родителей для лебеди андерсена читать сказку дикие александре невском и побоище ледовом картинки фото одноклассников для оригинальные анекдоты слушать матерные смешные самые помещения отделка внутри фото камнем для греции специально в женщин игры древней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721