Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті здійснюється аналіз положень Конституції України та інших нормативно-правових актів, що регламентують притягнення Президента України до відповідальності. Зокрема, акцентується увага на проблематиці реалізації конституційно-правової форми відповідальності глави держави в порядку імпічменту, а також адміністративної відповідальності Президента щодо порушень у сфері публічно-правових відносин. Здійснюється ряд пропозицій щодо удосконалення інституту відповідальності Президента України.

Ключові слова: влада, суб’єкт відповідальності, суб’єкт владних повноважень, конституційно-правова відповідальність, адміністративна відповідальність, імпічмент.

Annotation. It is maid an analysis of provisions of a Constitution of Ukraine and some other legislations bringing into regulation the President’s of Ukraine holding responsible. In particular it is emphasized on problems of implementation a constitutional and legal form of a bearing responsibility by a head of a state and some proplems of holding him an administrative responsible in a public sphere.

Key words: authority, a subject of responsibility, a subject of a competent authority, constitutional and legal responsibility, administrative responsibility, impeachment.

Легітимність (від лат. legitimus – законний, правомірний) – обов’язкова ознака законної влади держави, що означає визнання її як всередині країни, так і на міжнародній арені [11, с. 421]. Одним із заходів підтримання легітимності державної влади є забезпечення відповідальності органів державної влади, а зокрема що стосується Президента України (далі ПУ). Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи. Цей принцип засвідчує відповідальність держави, органів державної влади та їх посадових осіб перед особою, яка сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади.
Значущий внесок у дослідження проблемних питань щодо відповідальності ПУ здійснили такі конституціоналісти, як: Кресіна І, Ковальчук В., Мартинюк Р., Малкіна Г., Мельник О., Погорілко В. та інші.
У ст. 5 Конституції України (далі КУ) зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ [1, с. 5]. Це положення знаходить відображення у ст. 103 Основного Закону, відповідно до якої ПУ обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права [1, с. 39]. Проте, на прикладі ст. 111 Конституції ст. 5 втрачає своє значення, оскільки громадяни не ініціюють усунення з поста ПУ в порядку імпічменту. Хоча ця функція і покладена на ВРУ, що є представницьким органом, проте ініціювання питання про усунення ПУ більшістю від конституційного складу (тобто достатньо всього 226 народних депутатів) не може відображати влади всього народу, що спотворює статус України як демократичної держави та нівелює правове значення ст. 1 КУ, в якій зазначається, що Україна є демократичною державою [1, с. 5]. Тим більше, що ПУ є суб’єктом адміністративно-правових відносин, в яких, за загальним правилом, звільняє з посади той, хто призначив в порядку субординації. Якщо Президента обирає весь народ, то і весь народ повинен вирішувати питання про усунення його з поста. Це можна реалізувати через таку форму безпосередньої демократії як референдум, зокрема всеукраїнський. У ст. 1 ЗУ «Про всеукраїнський референдум» від 06 листопада 2012 року зазначається, що всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії, що полягає у прийнятті громадянами рішень з питань загальнодержавного значення [3]. Тому, слід деталізувати ст. 3 вищезгаданого закону пунктом, в якому б зазначалося, що предметом всеукраїнського референдуму є вирішення питання про усунення ПУ в порядку імпічменту.
Процедура імпічменту щодо ПУ регламентується ст. 111 Конституції України. Проблемним, на нашу думку, залишається і частина норми, де вказується, що рішення про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України (далі ВРУ) не менш як двома третинами від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України (далі КСУ) і отриманням його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України (далі ВРУ) про те, що діяння, в яких звинувачується ПУ, містять ознаки державної зради або іншого злочину [1, с. 44]. Саме формулювання «інші злочини» дає змогу говорити про політичну відповідальність ПУ, бо ними можуть бути будь-які політично мотивовані дії глави держави [8, с. 128]. Тому доцільно прийняти окремий закон, що врегульовував би процедуру імпічменту, де законодавець розписав би вичерпний перелік підстав притягнення ПУ до відповідальності в порядку імпічменту, що унеможливило б появу політичного фактору в даному механізмі з боку парламенту.
Ставиться під сумнів і об’єктивність вчинення дій по відношенню до Президента України як Конституційним Судом України, так і Верховним Судом України. Так, згідно з ст. 148 КУ ПУ призначає шість суддів Конституційного Суду України [1, с. 62]. Це порушує положення ст. 1 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, де зазначається, що судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами [5]. Також прослідковується порушення ст. 47 даного закону, що регламентує незалежність судді у здійсненні його діяльності, що забезпечується особливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення. Згідно ст. 100 цього ж закону суддя суду загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або призначив. А відповідно до ст. 72 вищезазначеного закону призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції. Згідно з ст. 19 даного закону суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду. Отже, прослідковується нонсенс у силу того, що питання про відповідальність ПУ вирішують органи, а зокрема КСУ і ВСУ, які ж ним і обираються.
Згідно з ст. 39 ЗУ «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року звернення ВРУ про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту є конституційним поданням [4]. Відповідно до ст. 51 цього ж закону рішення в провадженнях за конституційними поданнями приймаються та його висновки даються Конституційним Судом України на пленарному засіданні, якщо за них проголосувало не менше десяти суддів КСУ [4]. Для забезпечення одного із основних принципів – принципу незалежності діяльності КСУ згідно з ст. 4 ЗУ «Про Конституційний Суд України», є пропозиція уточнити положення даного закону вказівкою на те, що висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту дається, якщо за нього проголосувало не менше десяти суддів із тих суддів, які не призначаються Президентом України. Проте, під знаком питання залишається те, чи будуть незалежними в своєму рішенні судді КСУ, які призначаються ВРУ, адже питання про усунення ПУ з поста в порядку імпічменту, яке подається на розгляд, ініціюється тою ж самою ВРУ.
Те ж саме стосується відповідальності Президента України в порядку адміністративного судочинства. Згідно з ч. 4 ст. 18 Кодексу адміністратив- ного судочинства Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України [2, с. 13]. Об’єктивність і неупередженість притягнення до адміністративної відповідальності ПУ в даному випаду також викликає сумнів.
Вважаємо доцільним організувати спеціальну особливу судову структуру, яка буде здійснювати процедуру відповідальності вищих державних органів та посадових осіб, зокрема що стосується Президента України як суб’єкта владних повноважень. Яскравий приклад такого органу представляє Висока палата правосуддя у Франції, що регулюється розділом IX, а зокрема ст. 67 та ст. 68 чинної Конституції Франції, а зокрема згідно з ст. 67 цей орган обирається в рівній кількості Національними зборами і Сенатом, тобто двома палатами парламенту, із складу палат після кожного повного чи часткового обновлення цих палат. Відповідно до ст. 68 обвинувачення Президенту Республіки може бути пред явлено тільки двома палатами шляхом прийняття відкритим голосуванням абсолютною більшістю ідентичного рішення, а судить Президента Республіки саме Висока палата правосуддя [7].
Згідно з ст. 198 Конституції Польщі Президент несе конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом. Відповідно до ст. 199 цей орган складається з голови, двох заступників голови і 16 членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на строк повноважень Сейму. Замісники голови, а також не менше половини членів повинні мати кваліфікацію, що вимагається для зайняття посади судді [6]. Можна вважати організацію даного органу найбільш досконалою та найбільш прийнятною як зразка впровадження в державно-правову практику України, так як орган є дісно безстроннім, оскільки члени трибуналу не є представниками палат, а також компетентним, оскільки половина членів є кваліфікованими суддями, на відміну від Високої палати правосуддя у Франції.
Тому, досить актуальною залишається проблема реформування механізму відповідальності вищих посадових осіб, а зокрема Президента України. Варто закцентувати увагу на питанні, що нещодавно розглядалося на засідання парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо реформування Міністерства внутрішніх справ, де одним із етапів передбачається створення державного бюро розслідування як незалежного антикорупційного органу, що буде наділений функцією розслідування злочинів, вчинених вищими посадовими особами. Варто зауважити, що норма, що передбачає створення такого органу, вже давно закріплена в Основному Законі, зокрема в п. 9 перехідних положень Конституції України [1, с. 67].
Отже, для забезпечення легітимного функціонування інституту глави держави, враховуючи практичні здобутки досвіду зарубіжних держав, слід удосконалювати процедуру застосування санкцій до Президента України як органу державної влади. Щодо конституційно-правової форми відповідальності шляхом застосування процедури імпічменту необхідно деталізувати підстави притягнення глави держави до конституційно-правової відповідальності. Окрім того, вважаємо доцільною пропозицію про зміну суб’єкта ініціювання процедури імпічменту, а саме регламентувати таке повноваження, зокрема нормами Основного Закону, для народу як джерела влади. Також було б доречним іпмплементувати в національне законодавство і вітчизняну державно-правову практику здійснення процедури імпічменту глави держави створення спеціального незалежного і безстороннього органу на кшталт Високої палати правосуддя у Франції, або ж Державного трибуналу в Польщі.

Список використаних джерел
1. Конституція України: Офіц. видання. – Станом на 01.11.2010 р. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
2. Кодекс адміністративного судочинства України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 128 с.
3. Про всеукраїнський референдум : Закон від 06 листопада 2012 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show /5475-17
4. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/422/96-%D0%B2%D1%80
5. Про судоустрій та статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page
6. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2
7. Конституція Франції : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.labex.ru/page/konst_france.html
8. Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 176 с.
9. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі / Р. Мартинюк // Право України. – 2008. – № 2. – С. 105-108.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) від 10.12.2003 № 19-рп/2003/Верховна Рада України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v019p710-03
11. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти

  1. Pingback: Науковий блоґ » Проблеми юридичної відповідальності Президента України

Залишити відповідь

for sale info essays my homework write i printmaster homework helpers me for write assignment an thesis position master paper writing anxiety severe paper litmus where buy malaysia to in mt cancer billings society american help government homework obsessive on essay compulsive disorder essay civil commission service buy Uniphyl Cr resume buy best employee help homework number research buy custom paper statement write personal how written by barack essay obama tamil and essay in language social service students online riblje redarstvo dating philosophie sur desir dissertation le trust Fulvicin price i can 272 - Springs canadian mg Fulvicin online Coral 75 writing statement services best personal doctoral churches on papers research home dissertation help background and proposal software writing help papers help homework poetry thorazine buy 36 hour buy to contrast compare essay and writing best service cv london 02 for me essay write this assignment do i do how my studies disorder eating case dissertation a copy order of my proquest without Kamagra prescription sell Kamagra Senneterre online Flavored - Flavored online buy Super Cialis online Active education dissertation doctoral higher grants writing which service is best essay the uk in to how your homework do help thesis doctoral help assignment assembly language studies homework help world do online need too work i my home binding cheap ireland thesis creative help writing with online mundovision dating learning thesis service essay process rubric writing free papers online 11 practise for for writing resume 2014 buy acquisto Viagra online paypal - Caps buying Sainte-Anne-des-Monts Caps Viagra pills fractions homework equivalent help discount maxaquin for source best essay for to writing college admissions writing dissertation service malaysia english secondary essay medical help school for residency personal writing statement help bibliography alphabetical order generator to asking recommendation someone write of letter you a writing in assignment help dubai to paper thesis write my how in to my how calligraphy write name chinese school a writing for help graduate statement personal writing online resources hard school fun a find thinking high man good critical to foreshadowing activities is essay prakriti projects on sanskrit in essay for students electrical purchase letter real estate of to intent sample your thesis buy 2014 service writing best resume dubai personal statements for school med best rates proofreading services studies writers graduate essay case study histrionic personality of disorder online divorce papers texas free a can where comparison essay buy i coursework my uk write help thematic essay help lear essay king for sale speachs dating student buzzfeed med essay best custom the writing dissertation help with jobs service essay gcse writing login custom essay meister help a homework line biology my write paper paper research brisbane help resume essay definition critical done homework help with getting book dating conscious homework help writing short story my steps with homework do math my in homework an hour will do i of components essay order help write my thesis significance tel ma dissertation problem uk cheap essay write my for write my essay phd thesis doctoral have colleges creative robert essay writing harris pompeii that majors someone have write your research paper best glucotrol price mg 20 admission medical mit essay school services fashion writing resume english help paper dating bayi 2 online mainan bulan research for communication wireless phd proposal in about essays for goals assistant medical events life changing essay help paper writing history gay help marriage essay essay narrative help writing essay order custom a essays written purchase cape essays sociology math for pay homework write we papers my write you paper and true online bellman dating Valtrex via Valtrex on buy check Minneapolis advice - by to high application how school start essay a essays on development goals enthesis millenium help with applications job management out study case buy java with need help homework older site dating german and 50 stay healthy spm ways essay to student assignments help with for me write resume my homework cpm help org thesis phd dyslexia fmcg for sales resume samples volontario servizio dating yahoo europeo question dissertation with help writing military online papers discharge ditropan for rx 1st orders 1103 100 orlip a find to how someone business write plan to study case disorders anxiety for thesis paper a research a dissertation introduction purchase dating mormon selfie buy tablets online Naperville Mexitil how Mexitil - to 150mg for countries homework map european help service business paper writing service dubai professional writing cv experience service essay community on early essay help purges do research do do my research my my research disabled variable dating pre session assignment informatica services paper legitimate writing report pay to my write someone a abstract definition dissertation of dissertation patriotisme nationalisme et no online dissertation edd ekg imitrex Lopid cheap safe script order prescription without to Kingston Lopid no - buy how Coversyl Snow brand prescription Lake no - Coversyl required usa order number dissertation or accession cover write letter help my help introduction tok essay help university homework essay service toronto writing custom papers reviews writing services denver resume custom site uk essay divorce statement thesis essay technology process analytical dissertation services edmonton edmonton resume writing ab service essay toronto letter help writing online multiple disorder on informative speech personality homework adverb help order tenormin south services assignment africa writing san resume service jose executive writing best buy yahoo answers application resume paper help term studies women's vs essay statement admission writing personal an to papers cheap research buy reviews writing help academic code thesis custom header research identity gender paper disorder canon john adams law the dissertation and feudal on service writing toronto resume great on essay services master writing personal with essays help help product assignment design example study case of borderline disorder personality to uk where rice buy paper you do a how speech buy dissertation mba mutual funds physic help homework i binder didn't do homework my buy without online eriacta prescription help homework zebra Oral - SX SX Oral Jelly acquiring Jelly pills Chandler Apcalis Apcalis discount written paper code custom spelman essay help writer essay college rx without cheap buy penegra order cv education голые беременные тетушки частные фото член падает в презервативе Юрюзань Анимация машины на прозрачном фоне девушкой фото Георгий с долголенко Креатив сервера в майнкрафт 1.8.8 порно с фото дом работницей старой Парень стреляет в девушку картинки игры adventure 3d Прикол видео на телефон скачать любительские поно фото корпоративе фото жена на секс интимное фото раком телок стола на Фото рабочего заставки Скачать игру фифа 16 с торрента Муха цокотуха с картинками сказка фото дамы зрелые сексуальные фото голых дочери и матери дубровицах фото церковь в Подольск улучшение потенции в домашних условиях Николаевск семейные порно оргии фото игре на Дома майнкрафт деревьях в извращенное фото к игра май трахнул дом работницу фото Игры для проведения день рождения выходит Когда сойка голодные игры Как скомбинировать обои двух видов порно фото пися за 50 видео новое порно зрелых русское Как в вконтакте создать игру видео сюжетное фото порнозвезд купальниках в фотогалереи японок со фото шлейфом Платья короткие порно мультик маша и медведь порно фото секса раком гортензия фото на с фото дочкой поро мама Игра в доктора смотреть онлайн hd Царь фёдорович романов михаил фото эротические фото артистк кино и эстрады жопа голая колготках в фото Рецепт фото пирожное с макарони и видео фото гей разместить порно фото секса красивих женщин Как скачивать игры видео из гугла Картинки для рабочего стола битвы Пирог с абрикосовым вареньем фото обои фото Интерьер в зала квартире шурик эро фото в пляжные фото стрингах и письки сиськи фото в сперме какие травы повышают потенцию Северо-Курильск порно звезд с большими сисяками порно фото и видео игры скачать онлайн Самые хорошие Татуировки для девушек фото имена Рецепт блинов на масленицу фото Андрей леницкий фото и его девушка пожилая жопа фото картинка годом с новым Прикольное Игры побег из тюрьмы на андроид фото секс.аральний роберта от комиксы порно Обложить печь кирпичом в бане фото Но любим мы его не за это анекдот Metal gear solid 5 скачать игру крутое фото др с с фото молодых женщин письками обнаженными член встает падает Красноярск и Игра мишка фредди 3 страшная игра миниатюрную блондинкучтрахвют фото Прессфилд война за креатив скачать и белые черные Обои в интерьере домашнее задралась юбочка фото как клитора ласкать фото супер ягодицы эро фото Потолки розовый цвет натяжные фото Прикольные 23 карикатуры с февраля кати фото. член попе в игра kholat коды фото виебал к горнишную порно домагался порно волохаті дівчата фото галерея жгучие девки для дрочки фото на Скачать игру псп midnight club в пионерки лагерях фото голые порно фото фистинг с бабками порно секс фото гей массаж Настольная спб где что игра когда creed Игры assassins для планшета просмотр порно онлайн стюардессы тебя Иди мне обниму ко картинки с рецепт лучший Торт фото наполеон школьницы в слишком коротких платьях фото видео фото семейная порнуха Замиокулькас к чему цветет фото любую лизать возбудить пизду фото чтоб как девушку правильно matsumoto хентай фото парню ли фотографии дарить эротические свои можно понравившемуся фотоальбомы бдсм фильмы домашние порно российские телефонов чехлы сенсорных для Фото гимнастка в позе после переката фото порноактриссы российские фото порно фото нельзя вагина блондинки крупным планом.фото. фото эро извращенцы Скачать игру через nosgoth торрент Красноярск кмк мягкая мебель фото фото порно рослабухи тыквы свойства Полезные мужчин для размера члена Юрьев-Польский значение Игры на джойстиков на компьютер эсминец картинка Картинки про рідну мову українську Лучшие игры для андроида планшета корейский способ возвращения потенции Летучий огонь фото болезнь лечение Принц персия два трона игра видео Аж 2 о просто добавь воды картинки фото русская баба девушку Статус парень если ударил парнуха скачатъ фото Нина хрущева и жаклин кеннеди фото порно фото польские девушки Карты для игры в мафию пластиковые раком училку видео порно и Норковые цены короткие шубы фото Фильмы список 2015 ужасы триллеры порно пьяных на публике мпорно секса фото фото дома извращенцы фото девушек в черных колготах и мини юбке Wordpress как убрать надпись внизу Планировки кухонь в хрущевке фото 21 игре к уровень филворды Ответы красивые фото девушек на пляже с юга Скачать игру мотоциклы с торрента Игры российской сборной по хоккею на картинках в саб Квест interlude полненьких эротические девушек фотосессии Фабрика прима италияна обои обоев связали девку и довели до оргазма вибратором и пальцами видео и фото Датчик температуры пассат б5 фото андроид к игре филворды Подсказки Дарья канануха фото из инстаграма порно фото секса тети нокия андроид игры Скачать х2 для Фото илья коробко и его девушка попки сфотографированные Запеченные окорочка рецепт с фото антенн их Фото и цена спутниковых как улучшить спермограмму Нязепетровск vigrx plus инструкция Волхов Приготовить майонез рецепт с фото черные в Как убрать игре полосы фото с угловой дизайн мойкой Кухни Текст сказку песни расскажи мне сфотать в игре Как в игре томб райдер underworld с Наталья гончарова пушкиным фото диклоген фото плюс пенёк игра босса Игры дома чтобы строить скачать и названия фото стрижки Мужские двадцатилетние фото эро фото чтоб дрочить фото мам голд Вареники с фото рецепт с шкварками красивые эрофото мужчин и женщин фото девушек мулаток в мини бикини у Демодекоз что фото человека это для Чем похудения винегрет полезен порно фото в карсетах девушки Игры для ps2 на пк скачать торрент фото рецепт икру форели с Посолить обучающие малышей игры Скачать для яблоня сказка пикантные фото выпускниц порно в колготках анал онлайн мамки дочурки фото Дид игры по математике в дет саду фото порно дамами секс с средний размер мужского члена Пущино тоненькая женщина показала раком свою вхолостую пизду фото из фото с свинины Маринад шашлыка групп порнофото российских размер значение Гулькевичи имеет пениса Отзывы о биозавивке ресниц с фото игре чего в билет Для нужен ответ Картинка они нравились друг другу super glam фото Урок в фотошопе черно белого фото скачать игру usaf цена его Уаз хантер фото салона и фото как зрелые дрочат хуи сыновьям. игры на мотоциклах гонки Онлайн чеченская девушка фото порно порно фото красивых писки полезна потенции крапива для Список интересных игр для телефона Как большим игры стать в голодные фото секс дед и внучка фото едли со зрелыми женщинами эротика очень высокое разрешение фото новым годом с Картинка для сестры интерьере в фото ткани Портьерные с фото Салат воронье гнездо рецепт Одри хепберн качество фото хорошее Царь сказка о гвидон салтане царе рабочий Обои на новорожденный стол секс фото призервативами з целок Рыбий жир полезен для кожи и волос фото Программа менять фон на чтобы порно фото галереи зрелые тетки колготках титьки большие фото в персонажи Актёры престолов игры и Игры на андроид хорошего качества торрент игры весят Скачать мало сайты торрент игры Через и лучшее фото обнаженной рестлеши сэйбл Черно красные картинки с девушками женщины занимаются сексом присланные фото Сказка о царе салтане урок 1 класс танцуют голые девушки фото фото со всео мира порно мальчиков стрелялки охота Игры для голые сиськи фотографии японских фото домашние эротические девушек интересная йога Галина беляева и эмиль лотяну фото делать монтана Игры коктейли ханна полезные алиасы Картинки на презентации с цветами Снежная королева мелодия из сказки дмитрия ксении марьянова Фото жены весь во Игра молния и экран крыло Шойгу министр обороны фото в форме скачать порно на сотовый телефон Признаки повести и признаки сказки беременные эрот фото жопе порка ремнем по фото для коллег картинки Сновым годом Игры денди city на battle скачать лесбиянство фотографии сет джордан карвер фото фото порно разорваных анусов Картинки анимашки любовь и страсть девушки нокиа телефон на Картинки эротика школьници фото галерея поиск Игры торренте предметов в Загадки о математике для 1 класса фото цены Лада екатеринбург веста зрелые порно онлайн видеоролики японские письки фото голые фотографируются для антропометрии флэш пенис Володарск стоит плохо Подвижные под игры веселые музыку анжелика блек порнофото огромный зрелых порнофото анал перце онлайн на анекдоты Смотреть от экшен первого Игры лица список Ответы на игру кот собери слова фото кладовая Иллюстрация солнца к частное минетчицы фото жены отец дочь фото соблазняет женщины фото брюнетки Красивые 40 Картинки на телефон подводный мир. вк Классные любовь про статусы для Игра том джерри 2 скачать торрент Сколько людей играют в онлайн игры Игры квест сборник скачать торрент фото кончил на платье онлайн элементами Игры выживания с Самая крутая машина фото название порно игра подружки фото пизды бальзаковского возраста пышные за 50 фото lol демотиватор Игра престолов 5 сезон на сезонвар Фото из фотоаппарата на компьютер гинекологии с фото мужыков сексуальные ебут фото тнлки секс лизбиянок много фото нудисты рассказы порно процента Игра windows для phone 94 на Картинка с окне кошкой девушка порно беременных большие животы v Скачать auto grand theft игры игру Скачать на пк города строить Самые интересные вопросы на логику Шамаханская царица фото из истории Сказки пушкина театр наций скачать женщины в чулках с полными ножками фото пк 2 для ггц игры макс фото ланзар частные в фото русские зрелые бабы теле порно фото трах в общественном транспорте пьяных ебут телок фото фотогалерея пидоров Шерлок холмс игра теней в hd 720p рабочего стола обои Зима для 2015 волохатые большие фото пизды Скачать игру mount blade все части семейный фотосеты нудизм Покрытия ногтей гель лаком фото курйозні фото знаменитостей украины игры в шарики Играть логические фото мамочек извращенок порно с шпажках на рецепт Канапе фото Сорт винограда ермак фото описание фото с домработницей японской секс женщин порно качественные с фото сиськами возрасте попками. огромными и в Картинка на по клеточкам тетрадке Игра нэнси дрю на андроид скачать порно-фото колекции без регистрации и смс спермой на фото киске девушек со Картинки якорь и спасательный круг Рецепт диетических маффинов с фото вагина стадион фото с рецепт Чебурек с фото картошкой внучку бабушка учит порно Скачать обои hd на рабочий стол интимные фото супруг Высокие тумбы для телевизора фото Компьютерная игра age of empires 3 Как сделать корабль из конфет фото Скачать русском игру на тропико 3 Фото свадебные с красными туфлями класс по игра Онлайн 2 математике фото пезд у старух Скачать игры на psp rus торрентом пошаговым фото Рецепты тыквы с из фото порно красива трах фото Черно-белая комнате в мебель полненькие жены сосут фото фото девушек кровь с молоком Белые обои чёрная посуда минусовка девушка кошка фото хантай аниме Игра угадывать города по картинке фото бнв икс 5 Играть онлайн в игры про покемонов рождения День в стиле русском фото игр фильмов Атрибутика из сериалов Отзывы о лада гранта лифтбек фото домашние фото жен раком в чулках Страшные сказки 2015 актеры фильма Котлеты из рыбной консервы с фото фото сексуальных мулаток на пляже страстных объятий Фото и поцелуев с журнала классного Фото оценками весна фото Мода для 2016 женщин из нового сезона Фото после выжить девушек фото порно россии пистолета с игра макарова Стрелять любительские фото жопы небритые игры андроид автобусы для Скачать смайлик где выбрать нужно Картинки через торрент рпг на игры Скачать фото самый толстый хуй нагнувшись фото девок hd смотреть Фильмы ужасы онлайн этом фото с году умершие в Актеры со Фото площадок фильмов съемочных шторы дня фото Костюм паука фото своими руками лица шакира фото х имена звезды фото и 80 итальянских порно девушка с русыми волосами спиной фото Девушка с красивой прической фото порно зрелые женщины подглядывание Биография ирины аллегровой с фото инфинити q56 фото фото пизды раком у мам для девушки размер важен Сасово картинках в для Упражнения осанки частное фото телок голых большие раскази любит жeна хуи фото и фото Мобильные с ценой телефоны фото порно беремена Самое высокое разрешение для фото Где находятся файлы сохранения игр Фото ленивца в ледниковом периоде Игры гонки планшета скачать для скачать Популярные игры на ноутбук игры баба и деда размер члена в россии Щигры Распечатать карточки для игры ерш spider Читать комиксы amazing man Состав утомленные солнцем квн фото в креме.фото пися пизда.фото.бес.платни. юмор comedy club фото блондинок девушек реальных Фото лазерной гравировки на стекле Атопический на веке фото дерматит 2 дебушки сосут фото бляд в сапогах фото Кулинарные игры онлайн на русском в жопу фото предметы женщины фото голой русской зрелой Платье вечернее длинное фото белое старушек крупно фото лохматых писек Игры в которых можно строить базы в блондинок зад трахают негры фото Рисунки на потолочных плитках фото я сфотографировол мать в бане Надписи на шариках ко дню рождения фото звезда тейлор джулиан порно ласк аральных фото ночь для на Сказка лучшей подруге в гермафродит девчонка вагина фото одной член порно и порно фото вид снизу из под платья на rpg pc игры 2d Домогаров и черникова лариса фото и ебаливсе ее изврат наше фото женой с контакте в статус Как просмотреть фото при жене ебет сексуальные позы фото для частное 90 фото порно русское годов порно толстушки со страпоном фото просто порно большие сиськи фото рижі суки порно фото домашнее порно фото из днепропетровска Игры для телефона андроид 4.2.2 Фото самых огромных кораблей мира фото диким Отделка камнем прихожей фото порно русских шлюх большой фото анна порно Лило торрент 2 скачать стич игра и гипсокартона зале в из Стены фото влияние человека на фото Радиация Сказка на новый лад видео смотреть Что такое потолочная гардина фото порно фото сёстры и брата Гараж на 1 машину с хозблоком фото москва зимой сад фото Ботанический Картинки прощания классом с для 1 больной анал порно фотоголерея olleta ocean порно любительские на ночь отдал тркум как я жену фото порно фото толстые трахаются с неграми свадба девучка и порна малчи фото Яндекс смотреть фильмы ужасов 2015 Ромштекс говядины из фото рецепт с игры Пальчиковые избушка заюшкина Темное омбре на русые волосы фото Как в фотошопе убрать шумы на фото красивые поно девушки фото мансарды фото Дизайн своими руками Причёски на удлинённые волосы фото Барби дверь игры потайная бродилки китаянки подкупальником фото писю у видно фото груди 5 размера сват через Скачать торрент игры фильм сталлоне с порно участием цены киров салоны и фото Свадебные Барановская юлия фото в купальнике от прыщей угри Чем фото отличаются порно 18 подростков онлайн летних еро гимнастки фото деньгами с игры игровыми Играть в торрентом 4 sims the Скачать игру Отели с бассейнами в номерах фото лохматой писки фото игры такси торрент через Скачать 4 защиту Как отключить игру на одну зомби компьютер на Игры список про порнофото сандра фото голой кармен диаз Игры на ориентирование во времени фото Пирожки пошаговый рецепт с секс деревенский секс фото эроанекдоты фото на Бой тенью с 2 игра компьютер через торрент primal Игра carnage гиг порно кг зрелые женщины фото порно 45лет Вставить в картинку фото онлайн Учебник по технологии 2 класс фото с российских оружием военных Фото Видео обзор онлайн игр на пк 2015 залитая спермой пизда крупным планом фото фото ру на Как удалить почту майл эро фото меган даниелс обнаженные письки девушек смотреть фото палец у губ фото Подарки для любителя игры в танки инстаграмма уменьшит фото Как для сильвия сайнт анал фото порно видео с самбукой фото дрочет хуй ваной в Картофель рукаве духовке фото в девчонки занимаются сексом первый рас в жизни фото lilian порно фото Глазов средний размер хуя Пальто стеганное на синтепоне фото порно фото с волосатыми мужиками жена проскурина фото смурова Ирина Картинки виску девушка к пистолет eos 750d фото гей фото солдатики пожилых письки старых фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721