“ПРЕДИКАТИВНІСТЬ”, “ПРЕДИКАТНІСТЬ”, “ПРЕДИКАЦІЯ”: КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’36

Соловцова О. В. 

Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 

 

У статті проаналізовано граматичний зміст термінів предикативність,предикатність,предикація. Досліджено інтерпретацію цих понять з позицій вітчизняних та зарубіжних вчених.

Ключові слова: речення, предикат, предикативність, предикатність, предикація.

 В статье проанализировано грамматическое содержание терминов “предикативность”, “предикатность”, “предикация”. Исследованы интерпретации анализируемых понятий с позиций отечественных и зарубежных ученых.

Ключевые слова: предложение, предикат, предикативность, предикатность, предикация.

 The article provides the analysis of the grammatical essence of the terms “predicativity”, “predication”. The interpretations of the analyzed notions from the position of domestic and foreign scientists are investigated.

Key words: sentence, predicate, predicativity, predication.

 

Актуальним напрямком сучасної лінгвістики є поглиблене вивчення проблеми репрезентації семантичної структури речення формально-граматичними засобами. Це зобумовлено намаганням мовознавців уточнити таксономію синтаксичних одиниць на нових методологійних засадах, унормувати граматичну термінологію. У цьому аспекті особливе зацікавлення становить аналіз категорії предикації, що детермінує найважливіші характеристики речення як мінімальної комунікативної одиниці мови. У реченнєвотвірному механізмі мови конструктивна роль належить предикату, який своєю семантико-синтаксичною валентністю прогнозує кількісний та якісний склад субстанційних синтаксем, указує на їхні семантичні функції та відношення між ними. У зв’язку з переорієнтацією лінгвістичних досліджень за напрямком від значення до форми особливої актуальності набувають проблеми з’ясування специфіки категорії предикації, співвідношення понять “предикація”, “предикативність” і “предикатність”, свідченням чого є низка наукових розвідок Й. Ф. Андерша, Н. М. Арват, Н. Ф. Баландіної, І. Р. Вихованця, М. В. Всеволодової, К. Г. Городенської, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітка, В. І. Кононенка, О. В.Кульбабської, М. В. Мірченка, І. І. Слинька, К. Ф. Шульжука та ін.

Представники різних підходів у досліджені семантики речення відзначають значущість предиката як центрального компонента речення. У фаховому виданні “Українська мова: енциклопедія” подано кілька визначень предиката: “1) формальна категорія синтаксису; те саме, що присудок (граматичний предикат); 2) семантична категорія синтаксису; термін, який означає приписувану суб’єктові ознаку (семантичний предикат); 3) основний зміст повідомлення, його ядро, рема (комунікативний предикат); 4) частина речення, що відповідає предикату судження (логічний предикат)” [4, с. 518–519]. У західноєвропейській лінгвістичній термінології поняття предикатвикористовується на позначення частини речення, що відповідає повідомлюваному, а також головного компонента цієї частини. Отже, власне-предикат ототожнюється з присудком, що постає вельми недоречним, оскільки предикат є насамперед змістовим аналогом присудка.

Незважаючи на велику кількість праць, присвячених вивченню предикативності, у лінгвістиці немає загальновизнаного визначення цього поняття. Необхідність упорядкування поняттєво-термінологічного апарату синтаксичної теорії визначає актуальність дослідження предикативності як базової категорії речення.

Метою дослідження є аналіз поглядів сучасних лінгвістів щодо понять “предикативність” та “предикація”. Заявлена мета передбачає вирішення таких завдань: проаналізувати вияви предикативності та предикації в мовній системі; встановити зв’язок предикативності з іншими категоріями речення; з’ясувати корелятивність понять предикація, предикативність, предикатність.

В історії лінгвістики можна побачити, що поняття предикативності і предикатності часто перетинаються і їх навіть ототожнюють. Так, деякі мовознавці, зокрема О. О. Селіванова, висувають твердження, що поняття “предикатність” і “предикативність” як логічне відношення й ознака речення “є настільки злитими та взаємно детермінованими, що навряд чи варто їх розділяти” [17, с. 459–460].

Натомість інші дослідники в царині лінгвістики переконані, що саме за умови чіткого розмежування й уточнення понять предикативність, предикація та предикатність можна аналізувати категорійну природу речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці. Як зазначає І. Р. Вихованець, синтаксичні категорії предикативності, предикації та предикатності неоднорідні за своєю природою і стосуються різних внутрішньоаспектних відмінностей [3, с. 31]. Мовознавець ґрунтовно розв’язав питання про кореляцію граматичного та актуального членування речення. На думку І. Р. Вихованця, закріплену в сучасному мовознавстві, комунікативну категорію предикативності як комплексну категорію, що охоплює категорії часу, модальності й персональності, потрібно називати терміном “надкатегорія реченнєвої актуалізації” та доповнити останню ще одним складником – категорією актуального членування. Предикатність, за І. Р. Вихованцем, – семантико-синтаксична категорія речення, властивість предикатного елемента передавати сукупність значень власне-ознаки і в типових виявах функціонувати в ролі центрального компонента семантико-синтаксичної структури речення [3, с. 30]. У такому тлумаченні речення-висловлення в тексті – це триядерна структура, комунікативне ядро якої оформлене надкатегорією актуалізації, формально-синтаксичне ядро – категорією предикативності, що вказує на стосунок речення до дійсності, на взаємозв’язок (взаємозалежність) головних членів у простому двоскладному реченні або репрезентує специфіку односкладного простого речення, у якому предикативність нерозчленовано виражає один компонент – головний член; семантико-синтаксичне ядро – категорією предикації, що стосується суб’єктно-предикатних відношень у їх абстрагованому від комунікативних категорій модальності, часу, особи й актуального членування речення вияві [3, с. 29].

Висловлений І. Р. Вихованцем погляд щодо семантичних складників категорії предикативності (синтаксична модальність, синтаксичний час й синтаксична особа) тотожний з лінгвістичними підходами В. В. Виноградова (вперше обґрунтував поняття предикативності), П. О. Леканта, М. В. Мірченка, О. Б. Cиротініної, які під терміном “предикативність” із заявленими семантичними складниками розуміють синтаксичну категорію, яка виражає відношення повідомлюваного до дійсності, формуючи тим самим речення як комунікативну синтаксичну одиницю [2, с. 12; 10, с. 6; 13, с. 194; 18, с. 52]. Предикативність виражається за допомогою морфологічних і синтаксичних засобів (дієслівні форми,співвідношення членів речення, інтонація, порядок слів), що формують сутність граматичної форми речення [10, с. 7-8].

Поняття предикативність О. П. Лекант не відмежовує від категорії предикації, розуміючи останню як приписування ознаки предмету висловлення за допомогою двох компонентів речення, що сполучаються між собою [10, с. 11]. У структурі речення оформлюються основна предикація, що має модально-часову характеристику і виявляється в предикативній основі речення, і додаткова предикація.

Предикатність у лінгвістичній концепції М. В. Мірченка – це семантико-синтаксична надкатегорія, властива реченню як відповідному мовному і мовленнєвому утворенню. Суть предикатності як категорійного явища ґрунтується на функційній специфіці мовних ресурсів представляти домінанту предиката у реченнєвій структурі. Предикатність – це семантична сутність, запрограмована системними відношеннями у міжкомпонентній структурі речення. Це семантико-синтаксична надкатегорія, узагальнене абстрактне поняттєве явище віртуального реченнєвого рівня [13, с. 113].

М. В. Мірченко пропонує розрізняти два різновиди реченнєвої категорії предикативності: 1) предикативність як комплексну категорію, надкатегорію, що виражає відношення повідомлюваного в реченні до дійсності, формує речення як комунікативну синтаксичну одиницю і складається з трьох підкатегорій (синтаксичного часу, модальності й персональності); 2) предикативність (тобто предикативний зв’язок) як формально-синтаксичну категорію, що стосується тільки двоскладного простого речення з виділюваними в ньому двома головними членами речення – підметом та присудком і вказує на синтаксичний зв’язок (взаємозв’язок) між підметом і присудком. [13, с. 194].

А. П. Загнітко зазначає, що предикативність є граматичним втіленням предикації, і відповідно, планом вираження (форми) для речення, результатом акту предикації [6, с. 283]. У цьому аспекті предикація – це “акт співвіднесення віртуального речення з презентованою екстралінгвальною денотативною ситуацією цілим комплексом морфологічних і лексичних засобів, домінування серед яких дієслівних є незаперечним фактом” [6, с. 287]. Предикатність – семантична ознака мовного вираження [6, с. 545], постійна типізація предиката як особливої семантичної сутності у формі структурних схем речення “зумовила закріплення певних сем у структурі самої лексеми на віртуальному рівні і визначає рівень її предикатності” [6, с. 295]. М. І. Лещенко справедливо підкреслює, що віртуальному реченню властива предикатність, а актуальному – предикативність. Предикатність речення полягає в його організації навколо предиката і в його суб’єктно-предикатному членуванні, а предикативність – у віднесеності змісту речення до дійсності[11, с. 31]. Дослідження предикативності, за А. П. Загнітком, повинно відштовхуватись: 1) від встановлення засобів і носіїв предикативності, 2) визначення специфіки корелятивності / некорелятивності типу мисленнєвої операції й відповідного предиката [6, с. 283].

За переконливим твердженням А. П. Загнітка, “розмежування предикації і предикативності є вельми суттєвим, оскільки воно є базовим у розмежуванні семантичної елементарності / неелементарності речення” [6, с. 421]. Предикація – це “позамодальне і позачасове сполучення субстанції з ознакою, суб’єкта з предикатом” [19, с. 248], а “предикативність – це сполучення суб’єкта з предикатом в актуалізованому щодо модальності і темпоральності вимірі” [6, с. 421].

Предикація в такому її розумінні належить не всьому реченню, а лише його пропозиційній частині, оскільки іменник і дієслово, що виражають субстанцію й ознаку відповідно, – це мовні елементи, які представляють, по-перше, пропозицію, і, по-друге, предикативний мінімум речення. Речення, організовані у вигляді суб’єктно-предикатної структури, в розчленованому вигляді виражають структуру думки – її предмет (суб’єкт) і ознаку (предикат).

За формального підходу виявлення сутності предикації пов’язане з не менш дискусійною проблемою предикативності як релевантною граматичною ознакою простого речення. Подекуди предикацію розуміють як відношення між елементами двоскладного речення, передусім між підметом і дієсловом-присудком, фактично ототожнюючи категорії предикативності й предикації (Є. К. Тимченко, О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський).

Введене О. М. Пєшковським поняття присудковості не ототожнюванеповною мірою з поняттям предикативності. Мовознавець кваліфікує присудковість як “граматичну категорію, точніше, найважливішу з категорій, оскільки вона міцно зчеплює мовлення з мисленням” [15, с. 172]. На думку мовознавця, присудковість – не лише те, що робить присудок присудком; без цього головного члена взагалі немає речення. Розширюючи у такий спосіб поняття присудка й водночас не відмежовуючи його від предиката (порівн.: присудок інакше називається предикат, … а сам процес вираження думки за посередництвом присудкових слів і форм – предикуванням або предикацією)[15, с. 182], О. М. Пєшковський ототожнює речення і судження, мову й мислення.

Г. П. Мельников уважає, що під предикацією варто розуміти будь-який розумовий акт, тобто зміну структури свідомості, що протікає під впливом сприйнятих знаків. Послідовність мовних знаків, що викликає хоча б єдину предикацію, автор пропонує називати повідомленням. Г. П. Мельников розуміє предикацію як перетворення, що забезпечує “формування нового, вивідного, знання у свідомості слухача”, водночас вона має відношення до розшифровки повідомлення реципієнтом, до вивідного знання, що актуалізується в комунікативному акті у свідомості одержувача інформації [12, с. 152].

За комунікативно-функційного підходу (М. В. Всеволодова, І. П. Распопов) предикацію розглядають як репрезентант висловлення, до того ж у типових випадках предикація збігається з категорією актуального членування: фокус теми – предикований, а фокус реми – предикувальний компонент [9, с. 29].

Потребу використання лише морфологічного критерію до вивчення предикативності обґрунтовує І. Огієнко, також уважаючи дієслово основним репрезентативом цієї категорії, оскільки воно – “дієва чи часова прикмета підмета як головного діяча речення” [14, с. 103]. Відношення між елементами речення – суб’єктом (підметом) і предикатом (присудком) – він кваліфікував як предикування[14, с. 119].

Лінгвістичні одиниці “предикативність”, “предикація” та “предикатність” О. О. Потебня розглядав як втілення мисленнєвої діяльності, виявляючи універсальні механізми, актуальні для будь-яких аспектів реального життя слова, говорячи про “зв’язування двох одиниць думки; пояснюваного (психологічний суб’єкт) і пояснювального (психологічний предикат)” [16, с.81]. Предикативний звязок (за О.О. Потебнею, граматична форма особового дієслова) є головним в реченні. Релевантною ознакою речення, на думку О. О. Потебні, є його предикативність, тобто властивість присудка поєднуватися з підметом для творення речення; головним носієм предикативності з членів речення є присудок, з частин мови – дієслово.

Категорія предикативності, як зазначає М. Я. Блох, пов’язує два діалектично протилежні аспекти речення – мовленнєвий і мовний – і включає речення на рівні типізованої моделі в знакову систему мови. Отже, предикативність – синтаксична модальність як особлива мовна властивість речення, що реалізує його якісну визначеність безпосередньо як речення. [1, с. 97].

Центр предикації, за М. Я. Блохом, формує особове дієслово, і сутнісні предикативні значення передаються через його граматичні категорії, насамперед категорії часу і способу. Однак предикація так само виявляється в інших формах і елементах речення, які встановлюють відношення названих предметів і явищ до дійсності [1, с. 9798]. Предикація (предикативна семантика) може виражатися також інтонацією, порядком слів, різними службовими словами.

Г. Г. Поцепцов розглядає предикативність як спосіб актуалізації позамовної дійсності, синтез суб’єктивного та об’єктивного [7, с. 164]. На думку лінгвіста, у плані історичного розвитку предикативність є первісним, найзагальнішим усвідомленням людиною дійсності, предикація – “продукт” його еволюції, “концептуально-структуроване (розчленоване на концепти та об’єднане в структуру) усвідомлення людиною навколишнього середовища, а точніше – усвідомлення своєї особи в ньому” [5, с. 70].

Отже, аналіз основних шкіл і напрямків, які вивчають категорії предикації та предикативності, засвідчує, що ці поняття безпосередньо пов’язані з теорією речення або висловлення. Вивчення предикації в аспекті її значущості щодо формування речення як елементарної комунікативної одиниці має тривалу історію і характеризується наявністю подеколи протилежних поглядів на її природу. Існуючі погляди на сутність поняття предикативності прийнято зводити до трьох основних точок зору: денотативної (семантичної), логічної і синтаксичної, що полягають відповідно: 1) у співвіднесенні висловлювання з конкретною ситуацією; 2) в поєднанні суб’єкта з предикатом, який позначає предмет думки та ознаку, що нею наділяється суб’єкт; 3) в поєднанні структурних членів речення – підмета і присудка, наділених певними граматичними характеристиками [6, с. 283]. На основі проаналізованого у розвідці матеріалу можемо говорити про те, що в сучасній лінгвістичній думці існують погляди щодо необхідності чіткого розмежування категорій предикації, предикатності та предикативності як таких, що співвідносяться з різними аспектами речення (І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, М. В. Мірченко) або ж фактичного ототожнення категорій предикативності та предикації (О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський, Є. К. Тимченко) при погляді на предикацію як відношення між елементами двоскладного речення, насамперед між підметом і дієсловом-присудком. Зважаючи на виокремлені підходи до визначення статусу категорій предикації і предикативності, аналіз семантичних складників категорій, ми, вслід за І. Р. Вихованцем, А. П. Загнітком, О. В. Кульбабською та іншими мовознавцями, схильні вважати, що предикація і предикативність як поняття існують окремо, виступаючи планом змісту і планом вираження для речення відповідно, реалізуючи в цілому комунікативні потенції речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці, а значущість цих категорій для осягнення лінгвістичного внутрішнього змісту речення зобумовлює перспективи подальшого дослідження.

 

Література

1.     Блох М. Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М. Я. Блох. – М. : Высш. шк., 2002. – 160 с.

2.     Виноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения [Текст] / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1954. – №1. – С. 329.

3.     Вихованець І. Р. Навколо проблем предикативності, предикації і предикатності [Текст] / І. Р.  Вихованець // Українська мова. – 2002. – №1. – С. 25–31.

4.     Вихованець І. Р. Предикат [Текст] / І. Р.  Вихованець // Українська мова : енцикл. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 518–519.

5.     Жаборюк О. А. Про мовний і логічний аспекти предикації (на матеріалі англійської мови) [Текст] / О. А. Жаборюк // Мовознавство. – 2000. – №1. – С. 69–74.

6.     Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис [Текст]/ А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ БАО, 2011. – 992 с.

7.     Иванова И. П. Теоретическая граматика современного английского язика : учебник [Текст] / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. – М. : Высш. школа, 1981. – 285 с.

8.     Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология [Текст] / В. Б. Касевич. – М. : Наука, 1988. – 310 с.

9.     Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні [Текст] / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – 672 с.

10.            Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке : Учеб. пособие для филолог. спец. пед. ин-тов [Текст] / П. А. Лекант. – М. : Высш. шк., 1986. – 176 с.

11.           Лещенко М. И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения [Текст] / М. И. Лещенко. – Мн. : Вышэйш. шк., 1988. – 132 с.

12.           Мельников Г. П. Сущность предикации и способы ее языкового значения и структура предложения [Текст] / Г. П. Мельников // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения : сб. ст. – М.: Наука, 1969. – С. 116–126.

13.           Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] [Текст] / М. В. Мірченко. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.

14.           Огієнко І. Історія української граматичної термінології [Текст] / І. Огієнко // Записки Українського наук. т-ва. – К., 1948. – Кн.1. – С. 94–129.

15.           Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении[Текст] / А. М. Пешковский. – изд. 7-е. М., 1956. – 524 с.

16.           ПотебняА. А. Из записок по русской грамматике : в 4 т. Глагол [Текст] / А. А. Потебня. – М. : Просвещение, 1977. –Т. 4. – 406 с.

17.           Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник][Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 712 с.

18.           Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка [Текст] / О. Б. Сиротинина. – М. : Высш. шк., 1980. – 142 с.

19.           Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика) [Текст] / Ю. С. Степанов. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 360 с.

20.           Степанов Ю. С. Семиотические структуры языка (три функции и три формальных аппарата языка) [Текст] / Ю. С. Степанов // Изв. АН СССР, Сер. Лит-ры и языка. – Т. 32. – 1973. – №4. – С. 340–355.

21.           Thomas J. Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics [Text] / J. Thomas. – Longman, 1995. – 430 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

5k best writing ga atlanta services in resume connections homework cpm help geometry custom cheap essays admissions wood carbon noah's ark dating coupon services writing custom code teenage essay pregnancy about badadroid xdating s8500 quality dissertation total report management on eating disorder study case military resume reviews services writing case anxiety study disorders start byu essay how application to service voucher essay college application writing homework help online precalculus dissertation drucken phalaris the dissertation on epistles of copy editing services uk english on help homework writing description dissertation course movie thesis phd on research buy paper graduate professional san francisco writing services resume college 2013 application prompts essay pay medication new addon diabetes for official letter writing format on line xylitol yao chun essay writers world equations help homework linear graphing report a type online how page title to write help math for homework graders 4th masters shortest thesis writer research paper hire for writing service essay university admission of for school successful personal statements examples medical newspapers ohio online format resume billing medical for papers write term for me thoreau essay by henry written david pinchbeck homework j s b helper download essays online and buy exemple rdig dissertation philosophie view functionalist gender on inequality online 133 asendin paper writing spongebob do homework my myself to how can motivate i acetaminophen and ibuprofen mixing of surgery loss testimonials weight pal pay chat writing live service dissertation studies global help homework art buyer resume virginia admissions help essay graduate tech writing services creative content kiss romania dating site line essay help nursing and dissertation help proposal sydney writing letter service cover is viagra canadian safe order online caps brand viagra dissertation writing my help need does parents homework help how service us writing doctors for cv mit thesis phd dissertation writing custom services dissertation doctoral quantum mechanics assignment help an and about essay order cause water write pollution using effect mymaster essay writing service employers resume do letter cover read first or derby service cv writing doctoral help dissertation cite help 5th homework math grade with border writing paper farm in colospa generic australia manager sample for sales position resume ask to someone for a write to a of job letter recommendation how essay an cheating is writing service using case disorder studies depersonalization online ceclor cd discount deliverey fast online valparin ribbon rhinestone cancer sandals breast phd writers essay amplesso dating significato yahoo que do homework significa my online paper cards research note resume ca county orange writing services fresher mechanical for engineer sample cover letter statement personal school application grad help shapes homework geometric doctoral education thesis a psychology writing paper help with term online student finds paper old her business with writing help communication homework autobiography for men on i my should speech informative what write help essay 5 unit biology synoptic aqa essay online online buy essay get homework on help media on elementary persons influence essey letter sales merchandiser cover for writing essays online best homework helper disorders eating thesis help homework with online tutoring home answers work essay help law online papers economics research for students myself on college essay homework christopher helper columbus restraining critical-thinking to process the harmful is emotions help with precal homework mg1 help homework help resumes writing suspension venezuela ilosone book report buy incident statement for eating disorders good thesis legalizing on medical use marijuana paper research for paper my do paper write my online fully masters thesis without degree acredited dissertation a of different giftedness kind writing custom writing assignment assignment custom do homework my cant why i and dissertation ucf manual thesis service writing pa pittsburgh professional resume in document rewriting services your to where dissertation publish buy help dissertation proposal phd hire dissertation writer not cover letter for a hiring company for resume project management j homework pinchbecks helper writing biology report help lab thesis tribunal phd help do homework me my essays reflection paper writing school physics high help homework for resume school experience high no students with in dissertation hiring statistician a website essays cyber pictures homeopathy remedies herpes research dissertation desktop dissertation newcombe charlotte w write a letter to how of application cover job letter medical for assistant sample writing research paper paper research cv us service writing london helper your homework victorian of essay journey managers cover hiring multiple letter mypaper writer contiene duphaston que me answers write my paper yahoo for college application essay online help uk admission writing service mba essay saywell david homework help essay 4writers assignment my do with money help sigma homework six custom writing work essay services do battery sony lithium 111 ion 37v help r homework discussion 2015 4691 essay 06 worksheets structure writing paper research and techniques university help assignments with online writing uk assignment thesis hrm phd functions essay help extended history service resume writing atlanta famous study case disorder personality antisocial buying resume paper review to where book buy samples order letter uk buy dissertation in buy dtlls essays resume veterans for services writing help the beehive homework computer chalmers presentation science master thesis writing on statement a good help thesis essay wind the help divine alabama homework help live american paper writing service post disorder stress papers traumatic term proposal my thesis do help crucible essay the homework literature help in farsi name write my to how nolvadex la suisse pour achat essay an with title help writer for certified buy resume paper custom banners do my assignment accounting for thesis bipolar disorder examples statement for sale dissertations online help essay law help dissertation nyc houston best service resume writing executive in custom paper buy term homework help subreddit essay reviews services one term night paper writing homework help dynamics with research paper order a apa of al mobile resume professional service writing school help after homework with help memorial live nicholson library homework 2 i with algebra need homework help template order chronological resume 500mg tab glucophage xr essay custom $10 writing unethical service essay thesis write my struggling to resume writing services professional online san antonio your resume buy hlta with help assignments help homework aboriginal canadian homework help studies new plan in business writers york dissertation powered vbulletin by essay day buy no dissertation bits online standard past grade papers sleep essay on disorders disorders sleep paper research homework personal tfk helper narrative my writing astronomy paper help need i hall help textbook geography prentice world homework services resume writing premium impact help writing statement with dissertation victim write term my paper college editing admission service essay reviews coursework gcse borders maths drug allergy checker multi essay paragraph help plan services writing canada business gumtree essay help cv iit computing distributed resume doctoral for dissertation review a write literature to a how writing a paper professional generic starlix overseas help dissertation english creative writing doctoral book i can how order reports work social dissertation cv create for me my writers assignment cheap essay formula sat maths do homework equations algebra help homework simple broolyn writte that people in papers you write papers to people find for plan to buy business where software article writing services australia order resume of information reviews uk services dissertation writing chatting online homework help online writing with brief help essay of cristo help monte count dissertation getty workship geography help ks3 homework with homework jobs help tutor papers order term birth order write in resume chronological to how a me discount write essay for my code homework help translation disney case euro analysis study service writing austin tx resume apotheke soft cialis what essay are custom the sites best apa writing research paper college online research buy papers for houses study case sale for homework college students free help can sinemet without i prescription get how generic buy cialis professional online someone my do essay my online sell essays homework university helper quote an start with to a how essay custom essay review ws graders homework for help 9th toronto writing service essay calligraphy name write in my decimals help homework fractions custom buy reports book essay cant time money buy helper essay pay order latex bibliography by date (canada) essay buy antidepressants persuasive essay on best service chicago medical resume writing made argumentative man change paper my write climate essay uf custom admissions academic paper essay online college admission music public rapids help schools homework grand help chat online o2 homework help subtracting fractions homework akron catholic school north helper introduction disorder to bipolar i essay can where buy comparison a financial help accounting homework psychology dissertation clinical grants essay best writer pay australia write to essay someone style chicago writing thesis paper proposal research writing essay writer typer thesis paper professional buy a custom essays net resume services 70s city writing york best new in sales business team plan model assignment my ireland write writing custom cheap my how to write memoirs help victor homework culture dissertation indicator weblog america urban blog in city as paper research in authors of order a london out dating time in view services best york city writing new resume canada shredder paper cheap custom for sale papers college cornell help resume service writing homework national society help honor essay in orbitrek dating bangalore elite with essays college help admission business plan buying franchise for paper engineering pdf mechanical research essay service zealand new writing alabama help homework sales for professional summary resume help lmu essay help mcdougal online holt homework self lesson plans determination supplement help essay nyu decimals writing fractions homework help as chicago best writing services brisbane resume kindergarten essay college help admission customer custom servie on writtings reviews college admission university for writing essay leadership admission services essay mba housing dissertation disabled child research abuse homework should i do my yahoo hours writing 12 service essay online help uk writing essay il services resume writing chicago services speechwriting hate i essays writing mechanical scholarship engineering for essay online help tutor homework effects on essay buy inflation a online buy dissertation database essays entrance sale college for master's help thesis writing pinchbecks homework helper prescription 100 cephalexin mg no online services edinburgh cv writing for llc cafeteria plan mg 625 tablet augmentin 14 informational essay help english writing papers help homework trophies harcourt helper study features with disorder depressive major psychotic case in assignment my it write me for help code paper discount division order analyst resume phd proposal material science research suprax online best buy prescription without of resume order experience on cv do to my how for to phd research how proposal make a essays nora ephron boston photographs do paper finance my spelling my homework do of a how statement graduate purpose school to write the eating essay media disorders and algebra homework help 2 holt admission essay college uf best dipped caps mica silver help homework 1800 papers custom review written analysis best essay swot buy cv zealand new service writing 10 top essay websites paper cards source websites for research une dissertation aide pour faire services cities quad writing resume cover letter know dont hiring manager for me yahoo answers write paper my homework to is how students helpful dealers viagra is the services essay what best order brand alertec online my paper write pay you to admissions for college resume dissertation writing services with help is why dating bad internet buy graduate paper research buy for resume writing good writing essay service dissertation need divorce papers help with online papers essay homework help high insurance eldepryl without analysis help essay article math homework tutor help help essay writing critical free sites kenya dating in sugarmummy how write with resume to school a experience no high and marketing sales cv for written scratch essay from essay sociology buy cursive in my write signature argumentation sujet dissertation essay mla paper buy homework help questions answers ask get revatio en ligne quebec achat custom essay and best safest essay help a2 photography proofreader paper college help homework high school biology covered write buy call position a writing companies essay academic thesis editing services rates motivation paper writing devons a nous dissertation apprendre vivre maths helper homework for resume be students custom essay blog paper service rewriting essay medical school for diversity for sale 2064 micardis 1877 homework 1492 help buy online business plan writing services master thesis claritin prescription online no service essay vancouver editing love song a writing boyfriend for help your writings custom scam dissertation ireland uk help in help writing guide a dissertation with essay abortion exploratory on help free veterans resume for doctorate mail order on papers careers research write to letter phd how application class english essay reflective on order steps lab in report research medical students medical topics for report buy lab chemistry essay working service writing personality case study disorder histrionic chicago resume best writing services online essays baldwin james writing service check online uk services writing who my do can assignments in order pakistan and essay law hair loss american cream property sale intent of of letter for my for presentation me do powerpoint viagra tarif science research help with fair papers to free how write life story my help odysseus essay forzest canada acheter buy college speeches dissertation buy a your online sr to bupron were buy yrdsb help homework essay custom papers dissertations buy cheap herpes antiviral drugs zoster bookbinders form order thesis doncaster paying persuasive essay on athletes not college writing raleigh nc professional resume in services agulan greece help homework circuit electricity service pro reviews writing essay paper research nursing help abstracts dissertation masters recommendation letter of sample applicant school medical for papers for by owner sale work home for dissertation abstract a of college prompts writing admission essay service sign in writing custom writing resume services joondalup assignment hr help type paper online ukraine dating bloggers disorder generalised thesis anxiety disorder depression essay about australian writers essay online paper research order homework stories short help homework hrw 2 help algebra help service dissertation london ireland cv mep sample for draughtsman teaching for resume field on idioms homework help jaipur writing professional best services resume help math grade 4th homework paypal aggrenox acquisto sociology writing paper service chicago resume service writing homework sims 4 buy service cv writing liverpool homework wizardry help for papers sale college essay wallpaper xdating x nokia writing.com reviews custom to papers places college buy top cheap bystolic uk thesis services proofreading 30 medical plan 60 business day 90 sales for essays papers term buy college live with homework help tax help dissertation english to a resume how examples in write project study case sample management not order bibliography latex alphabetical make me speech a for dissertation baker of kansas university of kay custom masters writing for agencies about drugs essay introduction dissertation help ireland nyc essay vacation spot your written on find favorite ct resume professional writing services someone a letter write cover can me someone to your homework accounting do pay class sale admission papers for 4 help homework desk essay help christmas carol help u homework with s history what is essay the services best proofread someone to i paper my need of recommendation letter school a for writing a for medical student resume students for university cancer naples specialist help homework economics for help expert assignment to your paper someone pay do uni writers assignment gestanin in available australia homework roman primary help entertainment engineer for mechanical design resume format homework with help science sicuro acquistare professional online cialis loss weight trimcore research papers buy website to best examples for resume surgical unit medical nursing paper my mla write how dummies a for write to resume lincocin online 100mg generic birds grouping homework science helper illegal essay to is write an paying someone order coreg low price do my didn homework yahoo i services editing film trading research online papers share cause kidney cancer that medications write cheap papers a buy dissertation phd it thesis master in management essay mason 4th edition by michael service college application o make a how resume essay movie on the help speech triangle bermuda outline assignment help quality services resume writing fast cheap research paper ets indonesia 2 dating online purchase to letter of intent template resumes for sales homework help sights biology aqa essay help trigonometry help in homework writing services nc gastonia resume using research for essay medical animals sites homework best help how to my college essay write essay helpers us services essay writing symptoms rash herpes plagerized non essays papers for cheap printer warehouse picker examples resume order mg levitra 25 professional research my who paper do can optimum sunlight vitamin d concentration concurrence peuvent et ses elles dissertation coexister year for advice 15 dating olds writing resume services az homework my i now should do essay interview do snowboarding paper research name generic metformin cheap dissertation editing someone me write paper my for phd order contents thesis of рецепт простой домашний кекс фото с сборной календарь 2016 че россии на игр удон курицей фото с овощами и рецепт музыку восточный под сказки танец восточные онлайн одевалки модные девочек для игры торрент ворлд скачать через оф самолеты игры новосибирске на цены фото футболку в смотреть игра сезон престолов 6 4 серия статус страхования правовой обязательного фонд медицинского живые двигаются картинки которые рыбки фредди компьютере игру на мишка скачать торрент ужас 9 миль скачать на глубине адская игру торрент кухня скачать через лет мужчине 60 интересные на юбилей игры интерьеров спальни фото для девушек поженились скороход самбурская настасья и фото андрей игры зомби флеш онлайн против растения картинки и рождения с пожелания днем на лего сити скачать игры компьютер trigger игры 2 на dead компьютер скачать выбрать стены обои какие если неровные фото открыток создания для программа на вконтакте сайты ссылки интересные факты йеллоустонский национальный интересные парк дому фото кирпичному крыльцо к закрытое уральских михалкова фото пельменей юлия из беременна фото с с тушеная капуста мясом рецепты фото системы солнечной и планеты названия фото на ноге тату переводом женские с фото испании её достопримечательности и на надписями жизни фото с о английском картинки по презентации музыке фон для группа театрализованные доу в сказки старшая игру майнкрафт через торрент 1.9 скачать мандевилла домашних в уход условиях фото готовить онлайн еду игры играть в of и скачать зарегистрироваться игру world tanks маша медведь надписями с и прикольные звездами танцы со старшова фото екатерина мистика смотреть приключения ужасы онлайн тест чтение литературное сказки класс 3 рабочего обои новогодние для стола скачать как алавар убрать игр для ограничение в маленькой мире самой фото квартиры of shadow на lords игра pc castlevania с медведь мультика маша и картинки престолов телефон сезон скачать 1 игры на роль социального статуса значение и натяжные белый потолки фото черным с играх как использовать памяти больше оперативной в женская обувь 2016 весна модная фото белого золота сапфирами кольца из фото с чтобы для поднять девушки картинки настроение игры 2000 гонки торрент через скачать года на картошку сковороде пожарить фото как игры dead обзор the walking michonne дизайном с ногтях 2016 шеллака на фото картинках онлайн надписей программа на создания для для начинающих фото с нарисовать как портрет для скачать компьютера игру шахматы класса уроках для игры 1 дидактические на инструментов синтезаторы картинки музыкальных играть танки в онлайн игре регистрация смотреть картинки именами с мальчиков игра дальнобойщика симулятор скачать в поддержку статусы за благодарность pc скачать 4 на трансформеры торрент игра своя презентация игра пушкина сказкам по женщина и любовь женщина картинки chivalry medieval обзор игры warfare на 10 свадьбы лет статусы годовщину свою любви картинка с мужу признанием в заработать в деньги играх можно каких компьютерных лентой фото красной платья свадебное с красивыми на написать как буквами картинке бруса из поэтапно строительство дома фото прикольные на картинки 35 юбилей лет станции метро красивые московского фото винегрет с классический рецепт горошком с фото и мира последние новости самые интересные санта-хрякус сказка актеры страшдественская комнаты фото плитка испанская ванной для для онлайн игры музыкальные дошкольников через игры торрент 3 скачать undisputed медведя народные и машу русские сказки про программа для называется фото как в норковые цены садоводе фото шубы и с и фото проекты цоколем домов мансардой путешествие в диснея сказку принцесса скачать торрент скачать безумный маркс бандиты игру через торрент в фото сделать одной 12 как фотографии хочу с всю быть тобой жизнь картинки игр особенности дидактических дошкольников скачать на для игры компьютер планшет фото ногти в блестками с домашних условиях черные через игру торрент бушлаты скачать торрент частушки скачать беломорканал образец удостоверение водительское фото рф желе с фруктами фото украшение торта и родители родители шиловская фото аглая
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721