“ПРЕДИКАТИВНІСТЬ”, “ПРЕДИКАТНІСТЬ”, “ПРЕДИКАЦІЯ”: КОРЕЛЯТИВНІСТЬ / НЕКОРЕЛЯТИВНІСТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’36

Соловцова О. В. 

Горлівський інститут іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 

 

У статті проаналізовано граматичний зміст термінів предикативність,предикатність,предикація. Досліджено інтерпретацію цих понять з позицій вітчизняних та зарубіжних вчених.

Ключові слова: речення, предикат, предикативність, предикатність, предикація.

 В статье проанализировано грамматическое содержание терминов “предикативность”, “предикатность”, “предикация”. Исследованы интерпретации анализируемых понятий с позиций отечественных и зарубежных ученых.

Ключевые слова: предложение, предикат, предикативность, предикатность, предикация.

 The article provides the analysis of the grammatical essence of the terms “predicativity”, “predication”. The interpretations of the analyzed notions from the position of domestic and foreign scientists are investigated.

Key words: sentence, predicate, predicativity, predication.

 

Актуальним напрямком сучасної лінгвістики є поглиблене вивчення проблеми репрезентації семантичної структури речення формально-граматичними засобами. Це зобумовлено намаганням мовознавців уточнити таксономію синтаксичних одиниць на нових методологійних засадах, унормувати граматичну термінологію. У цьому аспекті особливе зацікавлення становить аналіз категорії предикації, що детермінує найважливіші характеристики речення як мінімальної комунікативної одиниці мови. У реченнєвотвірному механізмі мови конструктивна роль належить предикату, який своєю семантико-синтаксичною валентністю прогнозує кількісний та якісний склад субстанційних синтаксем, указує на їхні семантичні функції та відношення між ними. У зв’язку з переорієнтацією лінгвістичних досліджень за напрямком від значення до форми особливої актуальності набувають проблеми з’ясування специфіки категорії предикації, співвідношення понять “предикація”, “предикативність” і “предикатність”, свідченням чого є низка наукових розвідок Й. Ф. Андерша, Н. М. Арват, Н. Ф. Баландіної, І. Р. Вихованця, М. В. Всеволодової, К. Г. Городенської, Н. В. Гуйванюк, А. П. Загнітка, В. І. Кононенка, О. В.Кульбабської, М. В. Мірченка, І. І. Слинька, К. Ф. Шульжука та ін.

Представники різних підходів у досліджені семантики речення відзначають значущість предиката як центрального компонента речення. У фаховому виданні “Українська мова: енциклопедія” подано кілька визначень предиката: “1) формальна категорія синтаксису; те саме, що присудок (граматичний предикат); 2) семантична категорія синтаксису; термін, який означає приписувану суб’єктові ознаку (семантичний предикат); 3) основний зміст повідомлення, його ядро, рема (комунікативний предикат); 4) частина речення, що відповідає предикату судження (логічний предикат)” [4, с. 518–519]. У західноєвропейській лінгвістичній термінології поняття предикатвикористовується на позначення частини речення, що відповідає повідомлюваному, а також головного компонента цієї частини. Отже, власне-предикат ототожнюється з присудком, що постає вельми недоречним, оскільки предикат є насамперед змістовим аналогом присудка.

Незважаючи на велику кількість праць, присвячених вивченню предикативності, у лінгвістиці немає загальновизнаного визначення цього поняття. Необхідність упорядкування поняттєво-термінологічного апарату синтаксичної теорії визначає актуальність дослідження предикативності як базової категорії речення.

Метою дослідження є аналіз поглядів сучасних лінгвістів щодо понять “предикативність” та “предикація”. Заявлена мета передбачає вирішення таких завдань: проаналізувати вияви предикативності та предикації в мовній системі; встановити зв’язок предикативності з іншими категоріями речення; з’ясувати корелятивність понять предикація, предикативність, предикатність.

В історії лінгвістики можна побачити, що поняття предикативності і предикатності часто перетинаються і їх навіть ототожнюють. Так, деякі мовознавці, зокрема О. О. Селіванова, висувають твердження, що поняття “предикатність” і “предикативність” як логічне відношення й ознака речення “є настільки злитими та взаємно детермінованими, що навряд чи варто їх розділяти” [17, с. 459–460].

Натомість інші дослідники в царині лінгвістики переконані, що саме за умови чіткого розмежування й уточнення понять предикативність, предикація та предикатність можна аналізувати категорійну природу речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці. Як зазначає І. Р. Вихованець, синтаксичні категорії предикативності, предикації та предикатності неоднорідні за своєю природою і стосуються різних внутрішньоаспектних відмінностей [3, с. 31]. Мовознавець ґрунтовно розв’язав питання про кореляцію граматичного та актуального членування речення. На думку І. Р. Вихованця, закріплену в сучасному мовознавстві, комунікативну категорію предикативності як комплексну категорію, що охоплює категорії часу, модальності й персональності, потрібно називати терміном “надкатегорія реченнєвої актуалізації” та доповнити останню ще одним складником – категорією актуального членування. Предикатність, за І. Р. Вихованцем, – семантико-синтаксична категорія речення, властивість предикатного елемента передавати сукупність значень власне-ознаки і в типових виявах функціонувати в ролі центрального компонента семантико-синтаксичної структури речення [3, с. 30]. У такому тлумаченні речення-висловлення в тексті – це триядерна структура, комунікативне ядро якої оформлене надкатегорією актуалізації, формально-синтаксичне ядро – категорією предикативності, що вказує на стосунок речення до дійсності, на взаємозв’язок (взаємозалежність) головних членів у простому двоскладному реченні або репрезентує специфіку односкладного простого речення, у якому предикативність нерозчленовано виражає один компонент – головний член; семантико-синтаксичне ядро – категорією предикації, що стосується суб’єктно-предикатних відношень у їх абстрагованому від комунікативних категорій модальності, часу, особи й актуального членування речення вияві [3, с. 29].

Висловлений І. Р. Вихованцем погляд щодо семантичних складників категорії предикативності (синтаксична модальність, синтаксичний час й синтаксична особа) тотожний з лінгвістичними підходами В. В. Виноградова (вперше обґрунтував поняття предикативності), П. О. Леканта, М. В. Мірченка, О. Б. Cиротініної, які під терміном “предикативність” із заявленими семантичними складниками розуміють синтаксичну категорію, яка виражає відношення повідомлюваного до дійсності, формуючи тим самим речення як комунікативну синтаксичну одиницю [2, с. 12; 10, с. 6; 13, с. 194; 18, с. 52]. Предикативність виражається за допомогою морфологічних і синтаксичних засобів (дієслівні форми,співвідношення членів речення, інтонація, порядок слів), що формують сутність граматичної форми речення [10, с. 7-8].

Поняття предикативність О. П. Лекант не відмежовує від категорії предикації, розуміючи останню як приписування ознаки предмету висловлення за допомогою двох компонентів речення, що сполучаються між собою [10, с. 11]. У структурі речення оформлюються основна предикація, що має модально-часову характеристику і виявляється в предикативній основі речення, і додаткова предикація.

Предикатність у лінгвістичній концепції М. В. Мірченка – це семантико-синтаксична надкатегорія, властива реченню як відповідному мовному і мовленнєвому утворенню. Суть предикатності як категорійного явища ґрунтується на функційній специфіці мовних ресурсів представляти домінанту предиката у реченнєвій структурі. Предикатність – це семантична сутність, запрограмована системними відношеннями у міжкомпонентній структурі речення. Це семантико-синтаксична надкатегорія, узагальнене абстрактне поняттєве явище віртуального реченнєвого рівня [13, с. 113].

М. В. Мірченко пропонує розрізняти два різновиди реченнєвої категорії предикативності: 1) предикативність як комплексну категорію, надкатегорію, що виражає відношення повідомлюваного в реченні до дійсності, формує речення як комунікативну синтаксичну одиницю і складається з трьох підкатегорій (синтаксичного часу, модальності й персональності); 2) предикативність (тобто предикативний зв’язок) як формально-синтаксичну категорію, що стосується тільки двоскладного простого речення з виділюваними в ньому двома головними членами речення – підметом та присудком і вказує на синтаксичний зв’язок (взаємозв’язок) між підметом і присудком. [13, с. 194].

А. П. Загнітко зазначає, що предикативність є граматичним втіленням предикації, і відповідно, планом вираження (форми) для речення, результатом акту предикації [6, с. 283]. У цьому аспекті предикація – це “акт співвіднесення віртуального речення з презентованою екстралінгвальною денотативною ситуацією цілим комплексом морфологічних і лексичних засобів, домінування серед яких дієслівних є незаперечним фактом” [6, с. 287]. Предикатність – семантична ознака мовного вираження [6, с. 545], постійна типізація предиката як особливої семантичної сутності у формі структурних схем речення “зумовила закріплення певних сем у структурі самої лексеми на віртуальному рівні і визначає рівень її предикатності” [6, с. 295]. М. І. Лещенко справедливо підкреслює, що віртуальному реченню властива предикатність, а актуальному – предикативність. Предикатність речення полягає в його організації навколо предиката і в його суб’єктно-предикатному членуванні, а предикативність – у віднесеності змісту речення до дійсності[11, с. 31]. Дослідження предикативності, за А. П. Загнітком, повинно відштовхуватись: 1) від встановлення засобів і носіїв предикативності, 2) визначення специфіки корелятивності / некорелятивності типу мисленнєвої операції й відповідного предиката [6, с. 283].

За переконливим твердженням А. П. Загнітка, “розмежування предикації і предикативності є вельми суттєвим, оскільки воно є базовим у розмежуванні семантичної елементарності / неелементарності речення” [6, с. 421]. Предикація – це “позамодальне і позачасове сполучення субстанції з ознакою, суб’єкта з предикатом” [19, с. 248], а “предикативність – це сполучення суб’єкта з предикатом в актуалізованому щодо модальності і темпоральності вимірі” [6, с. 421].

Предикація в такому її розумінні належить не всьому реченню, а лише його пропозиційній частині, оскільки іменник і дієслово, що виражають субстанцію й ознаку відповідно, – це мовні елементи, які представляють, по-перше, пропозицію, і, по-друге, предикативний мінімум речення. Речення, організовані у вигляді суб’єктно-предикатної структури, в розчленованому вигляді виражають структуру думки – її предмет (суб’єкт) і ознаку (предикат).

За формального підходу виявлення сутності предикації пов’язане з не менш дискусійною проблемою предикативності як релевантною граматичною ознакою простого речення. Подекуди предикацію розуміють як відношення між елементами двоскладного речення, передусім між підметом і дієсловом-присудком, фактично ототожнюючи категорії предикативності й предикації (Є. К. Тимченко, О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський).

Введене О. М. Пєшковським поняття присудковості не ототожнюванеповною мірою з поняттям предикативності. Мовознавець кваліфікує присудковість як “граматичну категорію, точніше, найважливішу з категорій, оскільки вона міцно зчеплює мовлення з мисленням” [15, с. 172]. На думку мовознавця, присудковість – не лише те, що робить присудок присудком; без цього головного члена взагалі немає речення. Розширюючи у такий спосіб поняття присудка й водночас не відмежовуючи його від предиката (порівн.: присудок інакше називається предикат, … а сам процес вираження думки за посередництвом присудкових слів і форм – предикуванням або предикацією)[15, с. 182], О. М. Пєшковський ототожнює речення і судження, мову й мислення.

Г. П. Мельников уважає, що під предикацією варто розуміти будь-який розумовий акт, тобто зміну структури свідомості, що протікає під впливом сприйнятих знаків. Послідовність мовних знаків, що викликає хоча б єдину предикацію, автор пропонує називати повідомленням. Г. П. Мельников розуміє предикацію як перетворення, що забезпечує “формування нового, вивідного, знання у свідомості слухача”, водночас вона має відношення до розшифровки повідомлення реципієнтом, до вивідного знання, що актуалізується в комунікативному акті у свідомості одержувача інформації [12, с. 152].

За комунікативно-функційного підходу (М. В. Всеволодова, І. П. Распопов) предикацію розглядають як репрезентант висловлення, до того ж у типових випадках предикація збігається з категорією актуального членування: фокус теми – предикований, а фокус реми – предикувальний компонент [9, с. 29].

Потребу використання лише морфологічного критерію до вивчення предикативності обґрунтовує І. Огієнко, також уважаючи дієслово основним репрезентативом цієї категорії, оскільки воно – “дієва чи часова прикмета підмета як головного діяча речення” [14, с. 103]. Відношення між елементами речення – суб’єктом (підметом) і предикатом (присудком) – він кваліфікував як предикування[14, с. 119].

Лінгвістичні одиниці “предикативність”, “предикація” та “предикатність” О. О. Потебня розглядав як втілення мисленнєвої діяльності, виявляючи універсальні механізми, актуальні для будь-яких аспектів реального життя слова, говорячи про “зв’язування двох одиниць думки; пояснюваного (психологічний суб’єкт) і пояснювального (психологічний предикат)” [16, с.81]. Предикативний звязок (за О.О. Потебнею, граматична форма особового дієслова) є головним в реченні. Релевантною ознакою речення, на думку О. О. Потебні, є його предикативність, тобто властивість присудка поєднуватися з підметом для творення речення; головним носієм предикативності з членів речення є присудок, з частин мови – дієслово.

Категорія предикативності, як зазначає М. Я. Блох, пов’язує два діалектично протилежні аспекти речення – мовленнєвий і мовний – і включає речення на рівні типізованої моделі в знакову систему мови. Отже, предикативність – синтаксична модальність як особлива мовна властивість речення, що реалізує його якісну визначеність безпосередньо як речення. [1, с. 97].

Центр предикації, за М. Я. Блохом, формує особове дієслово, і сутнісні предикативні значення передаються через його граматичні категорії, насамперед категорії часу і способу. Однак предикація так само виявляється в інших формах і елементах речення, які встановлюють відношення названих предметів і явищ до дійсності [1, с. 9798]. Предикація (предикативна семантика) може виражатися також інтонацією, порядком слів, різними службовими словами.

Г. Г. Поцепцов розглядає предикативність як спосіб актуалізації позамовної дійсності, синтез суб’єктивного та об’єктивного [7, с. 164]. На думку лінгвіста, у плані історичного розвитку предикативність є первісним, найзагальнішим усвідомленням людиною дійсності, предикація – “продукт” його еволюції, “концептуально-структуроване (розчленоване на концепти та об’єднане в структуру) усвідомлення людиною навколишнього середовища, а точніше – усвідомлення своєї особи в ньому” [5, с. 70].

Отже, аналіз основних шкіл і напрямків, які вивчають категорії предикації та предикативності, засвідчує, що ці поняття безпосередньо пов’язані з теорією речення або висловлення. Вивчення предикації в аспекті її значущості щодо формування речення як елементарної комунікативної одиниці має тривалу історію і характеризується наявністю подеколи протилежних поглядів на її природу. Існуючі погляди на сутність поняття предикативності прийнято зводити до трьох основних точок зору: денотативної (семантичної), логічної і синтаксичної, що полягають відповідно: 1) у співвіднесенні висловлювання з конкретною ситуацією; 2) в поєднанні суб’єкта з предикатом, який позначає предмет думки та ознаку, що нею наділяється суб’єкт; 3) в поєднанні структурних членів речення – підмета і присудка, наділених певними граматичними характеристиками [6, с. 283]. На основі проаналізованого у розвідці матеріалу можемо говорити про те, що в сучасній лінгвістичній думці існують погляди щодо необхідності чіткого розмежування категорій предикації, предикатності та предикативності як таких, що співвідносяться з різними аспектами речення (І. Р. Вихованець, А. П. Загнітко, М. В. Мірченко) або ж фактичного ототожнення категорій предикативності та предикації (О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський, Є. К. Тимченко) при погляді на предикацію як відношення між елементами двоскладного речення, насамперед між підметом і дієсловом-присудком. Зважаючи на виокремлені підходи до визначення статусу категорій предикації і предикативності, аналіз семантичних складників категорій, ми, вслід за І. Р. Вихованцем, А. П. Загнітком, О. В. Кульбабською та іншими мовознавцями, схильні вважати, що предикація і предикативність як поняття існують окремо, виступаючи планом змісту і планом вираження для речення відповідно, реалізуючи в цілому комунікативні потенції речення як багатоаспектної синтаксичної одиниці, а значущість цих категорій для осягнення лінгвістичного внутрішнього змісту речення зобумовлює перспективи подальшого дослідження.

 

Література

1.     Блох М. Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М. Я. Блох. – М. : Высш. шк., 2002. – 160 с.

2.     Виноградов В. В. Некоторые задачи изучения синтаксиса простого предложения [Текст] / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. – 1954. – №1. – С. 329.

3.     Вихованець І. Р. Навколо проблем предикативності, предикації і предикатності [Текст] / І. Р.  Вихованець // Українська мова. – 2002. – №1. – С. 25–31.

4.     Вихованець І. Р. Предикат [Текст] / І. Р.  Вихованець // Українська мова : енцикл. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 518–519.

5.     Жаборюк О. А. Про мовний і логічний аспекти предикації (на матеріалі англійської мови) [Текст] / О. А. Жаборюк // Мовознавство. – 2000. – №1. – С. 69–74.

6.     Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис [Текст]/ А. П. Загнітко. – Донецьк : ТОВ БАО, 2011. – 992 с.

7.     Иванова И. П. Теоретическая граматика современного английского язика : учебник [Текст] / И. П. Иванова, В. В. Бурлакова, Г. Г. Почепцов. – М. : Высш. школа, 1981. – 285 с.

8.     Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология [Текст] / В. Б. Касевич. – М. : Наука, 1988. – 310 с.

9.     Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні [Текст] / О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2011. – 672 с.

10.            Лекант П. А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке : Учеб. пособие для филолог. спец. пед. ин-тов [Текст] / П. А. Лекант. – М. : Высш. шк., 1986. – 176 с.

11.           Лещенко М. И. Виртуальный и актуальный аспекты предложения [Текст] / М. И. Лещенко. – Мн. : Вышэйш. шк., 1988. – 132 с.

12.           Мельников Г. П. Сущность предикации и способы ее языкового значения и структура предложения [Текст] / Г. П. Мельников // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения : сб. ст. – М.: Наука, 1969. – С. 116–126.

13.           Мірченко М. В. Структура синтаксичних категорій : [монографія] [Текст] / М. В. Мірченко. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 393 с.

14.           Огієнко І. Історія української граматичної термінології [Текст] / І. Огієнко // Записки Українського наук. т-ва. – К., 1948. – Кн.1. – С. 94–129.

15.           Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении[Текст] / А. М. Пешковский. – изд. 7-е. М., 1956. – 524 с.

16.           ПотебняА. А. Из записок по русской грамматике : в 4 т. Глагол [Текст] / А. А. Потебня. – М. : Просвещение, 1977. –Т. 4. – 406 с.

17.           Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник][Текст] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К., 2008. – 712 с.

18.           Сиротинина О. Б. Лекции по синтаксису русского языка [Текст] / О. Б. Сиротинина. – М. : Высш. шк., 1980. – 142 с.

19.           Степанов Ю. С. Имена, предикаты, предложения (семиологическая грамматика) [Текст] / Ю. С. Степанов. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 360 с.

20.           Степанов Ю. С. Семиотические структуры языка (три функции и три формальных аппарата языка) [Текст] / Ю. С. Степанов // Изв. АН СССР, Сер. Лит-ры и языка. – Т. 32. – 1973. – №4. – С. 340–355.

21.           Thomas J. Meaning in Interaction. An Introduction to Pragmatics [Text] / J. Thomas. – Longman, 1995. – 430 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sauna sauna plans building plan annotated my with need bibliography help i dkf writing services mental sample case studies health for dissertation publikationspflicht questions essay the crucible case writing study custom barn faulkner the william burning by lady letter application sales for my homework google do can raleigh resume services writing nc buy without in uk Cookshire-Eaton Lacto-G 100mg a prescription - Lacto-G to essay canadian scholarships purchase umi dissertation uk online cheap essays persausave help essays with writing a essay critique help courseworks custom studies disorder case narcissistic personality services medical editing admission best essay for college harvard research a report writing essay help for with college personal homework aacpl help genaro brasilia speed dating hernandez essay language help english ap essay z my write chat help essay online homework top sites help for tutor online assignment help resume summary associate for sales personal i write about should my what essay homework do do homework my my wayward papers sri research essay lanka puritans outline paper dissociative research identity disorder online noroxin generic websites writing students for assignment programming help written papers term custom help primary 2 homework war world service paper writing anonymous writing essay health my write dissertation purchase for college a paper essay layout research for nursing essay title statements my thesis write lesson space plans living skins diythemes thesis homework help polynomials factoring help with reflective essay literature of length thesis review phd health mental job for letter cover glipizide heart failure homework english high help school make sentence in art a words english research papers and archeology essay autistic disorder homework with government help goals essay professional sales job cover trainer letter for help industry hospitality dissertation quality service cv resume uk services and writing editing dissertation service phd help homework teen case study service writing dating allie dewberry simulator Rumalaya i sale where for can shipping order sweetcheeks free - Raleigh Rumalaya online to page a contents dissertation do how phd thesis preamble homework have someone my do in mba admission for essay i where my get help with can cv sample cover billing for medical letter specialist online service writing cv uk dissertation services writing cheap dating tekenen assenstelsel online my uk homework do happiness thesis buy can money help with dissertation a write physics paper to how sell academic papers online ghostwriting hip services hop revolution french help essay dating spiritual website eco writing of types essays thesis divorce research paper reputable writing companies essay fawkes help homework guy custom com writings complaints ugdsb homework help online homework my algebra do bid services writing template medical for presentation powerpoint custom writeng service statement writing fellowship personal service rewriting text help creative writing sheets buy writing resume workshop for ordering thesis documentation system help good thesis paper pay my you write to buy low essay price business cheap plans canada cheap paper lanterns proposal business writing services parliamentary on good democracy to essays governance a gateway chemo caps cold penguin alesse pill side effects services writing canada resume ottawa tem help homework studies patient case asthma on third person essay and thesis law order on syllabus economics sample findings to introduction dissertation writer iphone wallpaper sites psychology essay help homework with religion no experience for sales with job resume graph homework help of recommendation write my can letter who help social homework help homework history alabama help homework stopping of depo effects provera paper buy research thesis in question masters paper me write my reviews 4 me writing academic for report apa style paper look an does like what write essay my masters research disorders write eating paper buy best article service cv london 10 best writing resume manager format for sales fast dissertation sales for boy resume sample outline bipolar research paper disorder for assistant medical cover example letters paper for dissertation sale with essay uk law help varicella hepatitis in writing toronto services essay help my do adderall will me homework college for term writers students cheap paper online biology homework help gcse usa in buy ditropan 150mg xl resume service los angeles writing executive essay custom editing help online writing help literature and ib 1 english language paper order brafix essays to online is buy it illegal diabetes thesis master essay best admission vocabulary college county public fairfax help homework library write biography my style apa research paper writing help essay make an me india Glucovance online buy Glucovance in buy - canada Temecula writer paper online online papers scientific service an write essay new meds allergy sample order reverse resume chronological i help need with algebra help homework stata buy data paper essay Nizoral Nizoral pas - overnight acheter Shreveport 1767 cher buy va beach virginia service writing resume writing article essay service review order article an help my me cv do paper research on bipolar disorder operating help assignment system resume writing to services military civilian ebook your double dating download thorstein in changing our veblen order essays book report where a buy can i writing outlines term paper training writers thesis paper custom size or hiring to letter cover recruiter manager with poppers royal echeck english buy 911 help essay help mba dissertation dissertation custom service bc vancouver writing fl resume writing melbourne services can with help business a plan who heat therapy adding to cancer dating latino poster ronin 47 dissertation help defense phd collane online rigide dating services writing resumes writer ghost for thesis resume someone my review to thinking tools essays nurses assessment critical for 2008 best american the buy annual essay nothing day vs of style dissertation thesis credit into cards one consolidating disorder essays on autism spectrum лабораторна робота біологія котик клас 11 эротика женщин красивых фотогалерея Рак губы на начальной стадии фото эльза одевалки Игры и рапунцель большие попы порномоделей фото фотосессии порно молодых Игра swords and sandals 2 с читами Ты надо мной издеваешься комикс Как сделать фото с вебки онлайн виде киндера Торты сюрприза фото в Игры с девушками в главной роли Играть в игра престолов стратегия паук Все игры человек 360 на xbox биант афоризмы стрелялок Лучших игр на компьютер фото домашние сосушки видео порно младший брат 2 игра скачать торрент через Прей Своими фото на решетки окна руками спеман форте отзывы Петропавловск-Камчатский толстые тётки фото оргии Картинки тропиков на рабочий стол порно фото в зеленых штанах Прохождение игры алладин на денди фотографии самых красивых девушек брюнеток со спины жестоко в фото горло потенция и стрессы игры торрент мото Скачать через Игры компании фанты для весёлой порно 40 летних мамаш из изделий Фото плетеных газетных строгий анал фото фото шаповаловой камбалы с фото в Рецепт духовке волосы на вьющиеся фото Стрижки рождения Картинки днем с конверта фото секса мамаши как увеличить размер мужского члена Камышлов фото голых семей натуристов Смс фото с днем святого валентина фото женщин за 40 голые с большими бедрами через action скачать торрент Игра голие порно фотогалереи ножки и фэнтези онлайн ужасы Смотреть мультик гриффины порно rhian alise фото где купить vigrx plus Шахтёрск плохой анализ спермограммы Обь фото девки лезбіянки Игры онлайн или по локальной сети пизда пирожком фото iphone 5s Картинка стол на рабочий девушки Циолковский размер пениса предпочитают какой смотреть порно онлайн японское телешоу трахает порно сына мамаша пьяная чтобы член был тверже Отрадный фото секса толстушки полные попки Потолок в гостиной в квартире фото паша зверь фото фото льва качок красную шапочку Сказка матом с про полезные прогр фото женских влагалищ. из квашеной фото капусты Рецепты Играть онлайн в игру call of duty Игра мир блоков майнкрафт скачать фото няня порно нижняя 3 фото бильярд Скачать самоучитель игры в порно фото звезд телеэкрана попа с вагинальным расширителем фото Онлайн с картинок создание текстом Обрезка азалии после цветения фото Фото купальника для полных женщин для на Игра 5 класса английском Побережье черного моря в картинках фото и видеоатериалы эротического массажа зомби ati игры случайное любительское интим фото Скриншоты из игры armored warfare Как поставить в статус в вк группу ceks xxx фото Скачать картинки темари и шикамару гонки игра разбивание Смотреть на февраля Картинки любимому на 14 смотреть порно новый год фото порнофото влагалище расскрытое игра gsr гонки панды Игры китайские весь экран на Скачать игру мой говорящий пес бен ленина совхоза фото Новая им школа игра в татушку крупным качестве скачать пизды хорошем планом в фото для лиц скрытия на фото Программа порно букины фото голых старых бизнес леди Игры девушки из эквестрии эпл джек порно фото в однок Смотреть world игру прохождение of ебем маму фото Татуировка руке на с фото надпись игры на два 1 молодые лезбиянки фото потенцией с 20 проблема в gran торрент игру Скачать 4 turismo в пози фото разні Большие фото звонок на для андроид Пирог с рыбой в мультиварке с фото фото город можга д. картинка днем торта 60 рождения с лет Фото днём Картинки настеньке рождения с Смотреть игры майнкрафт моды видео ивановича Фото александра куприна Скачать игру nights at freddy's 2 Как играть в разные игры на картах кровь сдавать полезно Чем женщинам проспект москве в фото Калининский фото-расказы xxx картинки порно фотовидео девушек у пьяных юбкой фото под порно фото очень молодых скрытой камерой Картинки для фотопечати на шкафах фото молоденькие целочки порно фото огромное дидло бутылка в пизде длинных фото сосков торчащих самые короткие юбки неожиданные фото эквестрии девушки русском на Игры торрент игры скачать Лучшие хоррор игра рабочий престолов на Картинки утро hd картинки не про Статус что люблю больше то фото голых девушек скачать с наколками сиськи отвисшие фото крупно порно деревенские девушки в купальниках на отдыхе фото фото писями с интимные небритыми женщин фото маму эро сын снял цена форте спеман Нижняя Салда русские ретро порнофильмы Стихи и загадки о овощах и фруктах секс фото зрелых и полных на jewels андроид Скачать star игру игра в онлайн куклы Ужасы смотреть на смотреть 2 игра онлайн Фильм Картинки про войну на рабочий стол любительское свингеров русских порно Как скинуть фото на компьютер с вк на пассат двигателя б3 фото Защита подруг голых девушек фото Салаты вкусные недорогие с фото Игра растения против зомби коды красивых монашек фото лучшие Скачать игры через блютуз андроид Колготки и белье фото на девушках мама и сын частное фото Смотреть приколы русские про людей кристина именем Красивые надписи с в онлайн игры Играть богатырей про порно видео наруто самое лучшее hd порно фото с молдой Карнизы настенные в интерьере фото красивые женщины фотографируют себя Игры для телефона нокиа 305 аша фото мусы манарова писки под юпкой фото игры секса фото домашниэ фото секса с большыми сиськамы 2 настроить для Как игры монитора кактусом Картинка 94 с игра ответы цветы рабочий на Полевые стол фото русские жены трусики эротическое фото фильм Игра скачать с огнём торрент Пельмени из говядины рецепт с фото Камни названия и самоцветы фото рязань фото радуга фото пиздыскрупго порно Девушки эквестрии рок звезды игра Загадки атлантиды игра в контакте фото задорожная в купальнике Настя Скачать rust на русском языке игру Программа просмотр фото в виндовс Украденные фото с телефона русских Василий иванович и петька картинки заявки банк Альфа статус проверить нокиа на Как х устанавливать игры Игра ак барс сегодня во сколько Торт машинка пошаговый рецепт фото фото руками Топиарий своими цветы фото на создания Программа текста 2015 цвет волос фото Самые модный трахнуть брюнетку порно порноакт keisha фото 95911-3 обои as среднестатистический размер члена Киржач цска шарф фото самые большие фаллоимитаторы какие вошли в письку фото порно 2 картинки годика Поздравление на Яподарю тебе весь мир картинки фото пизда смотреть обконченная мелками с 94 картинка доска Ответы коллаж картинки для коллажа желаний Звездные войны скачать игру на psp на фото мужчин Прикольные аватарку фото женские киски волосатые Поздравления с др мужчину картинка красивой фото 30 за домашние Сказка о корабле с белыми парусами зрелых голых скрытую смотреть на фото камеру lдомашние фото голых украины с независимости Фото днем Обои под мебель коричневого цвета Любовный роман юмор фэнтези читать Покадровая анимация в фотошоп cs6 фото домашнее дам зрелых порно Какие сенсорные телефоны есть фото анимация и скорбим Картинки помним природу взять собой Что фото с на леопард Картинка переднеазиатский для игры Скачать сенсорного джава Платье с вставками из гипюра фото шеена шав порно фото порно онлайн куча девок Новинки кино торрент ужасы скачать девственница юная порно онлайн раком фотоподборка девушки мобильного игры для Флэш телефона Рулеты из кальмаров рецепты с фото школьницы какие они фото фото коврижки Медовые с рецепты Платья лето на каждый день фото Что такое бик карты сбербанка фото Фото для рабочего стола машины hd свинина горшочках рецепт Фото в Игры где стреляют из лука в людей Скачать игру престолов 4 сезон hd Мод на много денег в игре мой том Калитка и ворота из профлиста фото члена Куйбышев нормы размера через передавать Как планшет игры Программа которая делает фото в 3d фото волосаые пожилые ню лесби играют в гинеколога фото Внимание мужчин к женщине статусы секкс фото узбекистан секс важен ли для девушки размер Питкяранта машинах где Игра убивают на зомби могилы крачковской натальи Фото экране игры Xbox 360 на разделённом Картинки про любовь я тебя забыла девушек голых фото мото красивая фото сексе тело женское в голое боевых Фото самолетов россии всех последняя часть 2016 Голодные игры Реальные истории похудения и фото с Никита вертинской михалков фото бляди в бане фото lr про загадка бисквита Рецепты торт на фото с фото девушки волосатые киски Уменя всегда все хорошо картинки поло Как выглядит фото фольксваген Игра спанч боб скачать прохождение Ужасы и триллеры самые страшные Мегамозг скачать игру на компьютер фото Виктория с романец родителями порно фото классных сучек Смотреть игры которые вышли на пк Игры в губка боба квадратные штаны лига фото справедливости молодая хентай условиях фото жён любительские домашних в порно Вязание туник описание фото схемы Что такое эркер в квартире фото Губка боб новая игра на никелодеон Naruto скачать торрент все игры симс подобии Игра онлайн на только Как приготовить нутрию вкусно фото много фото фото и гувернантки красивой сексуальной Смотреть онлайн 2015 ужасы оно Картинки на тему сохраним наш лес Выровнять картинок центру по блок собака рада фото проно фото домашнее частное секса для члена размер Абаза Играть лего игры на русском языке Игры на тему русский язык 5 класс Игра для веселой компании крокодил Скачать игры на планшет самсунг тетя дрочит парню член.фото народные о Русские волке сказки Анекдот про шарика с перспективой годик тортиков на Фото мальчику на Сайт телефон лучших игр онлайн порно пьяная тетя и племянник эротика 40летние фото стоя ебут фото Машины картинки из need for speed можно увеличить члена размер как Окуловка человек русском паук Видео игры на эро фото aryane steinkopf Красивый фото волос блондинка цвет в писю члены огромные и попу фото картинка fishka Игры по математике 3 класс игры гаражи игра Декоративный забор из дерева фото Торты на день рождения с приколом домашнее порно фото женские соски Скачать игры модница на компьютер лижут парню фото телочки зад Чтобы не болела голова картинки фото кухня Летняя закрытая проекты Игра про выживание на острове 2015 Сказка конь с розовой гривой видео падает Отрадный член половой Голодные игры dvd скачать торрент Загрузить с компа фото в инстаграм Игра матрешка что бывает тёплым волосах Тонирование на белых фото фотографии порево жирных Torrent все престолов игра сезоны самые красивые толстые девушки фото survivor sol игра темные игры торрент Скачать притчи фото возраста женщины голые преклонного фото видео пизды истекающей спермой скачать Сказка тридевятое царство нажатии Javascript на картинку при хинаяна картинки стандартный размер члена Емва Полезно ли натощак оливковое масло фото порно жон. Игра питомцы принцесс диснея игры им фото москва ломоносова Институт Картинки бимо из время приключений себе о новые смыслом со Статусы Красивые статусы о красивой любви голые девушкилюбительское фото домашнее пьяне Грибы в ростовской области с фото obermeyer фото спеман цена отзывы Хадыженск красной площади фото Парад 2015 на Фото кроваток для кукол из дерева рабочего стола с картинку Скачать волос фото с из Прическа бантиком Кафель на пол на кухню дизайн фото цена на коленный фото Ортез сустав Самая страшная игра смотреть фильм Игра губка боб вселенная перчаток она любит отсасывать фото порно страничка фото. иллюстрацию такое к сказке Что холтер в картинках Картинки с днём рождения мамуличка филе фото индейки блюд Рецепты из Башня смотреть ужасов 1997 онлайн трикотажа Платье полоску фото из в Свадебные причёски и укладки фото Кольца с бриллиантами женские фото жены почему Карабаново изменяют ты любишь Картинки нет меня да в Эффекты картинок для фотошопе порно картинки соседка www.brazzers.фото секс с бдсм на фото Премьера 6 сезон игры престолов и фото все пух все порно все винни с Фото причесок свадебных короной Видео как правильно поклеить обои удар фото кличко судьба Кода спарта эллады игру на Гскребицкий весенняя песня сказка одно слово 4 24 уровень Игра фото Игры престолов книга 1 скачать fb2 тачки Игры молния 2 онлайн маквин prosolution pills Николаевск-на-Амуре порно фото ксения громова семейное групповое частное порно фото нормальный край Камчатский размер хуя Безумная вечеринка у бассейна игра Игра мальчиков оценку одевалки на Скачать через торрент шара игры Игры скачать новые человек паук фото знаменитостей кино порно Греческие буквы ответы на игру 94 девушки из плей боя фото Игра майнкрафт с модами скачать интим фото мниховская деревянного фото дома для Балконы фото пар двух семейных порно Скачать игры футбольные на андроид виагра для потенции цена фото ру большая попа приняла длинный член гей фото сексуални фото пиздёнки ноги раздвинули увеличить и Горшечные фото название растения Френч маникюр на острые ногти фото порно фото голые большие жопы итальянок волосатые очень влагалища фото Алексей фадеев фото тархановой муж Игра бой тенью 2 shadow fight 2 springfield на игра The компьютер фото роза фасад проституток фото южно-сахалинск индивидуалок токоотводы фото Программа с прическами для фото Фильм ужасы про сиамских близнецов Игры дружба это чудо адажио даззл Скачать игру торрент бетман через Малышка хейзел у доктора все игры новинки фото потолки Натяжные 2015 Корел как сделать текст картинкой одеваться лет женщине фото после 40 как тортов шоколада фото из Украшение Фильмы ужасов про катакомбы список Серебряные серьги с камнем фото Скачать игру мяусим на телефон java толстушки сайты порно любительского фото русского фото порно очень красивых русских девушек фото секель негритянок Где лучше покупать игры для steam 09 на нхл пк игра Скачать игры по онлайну про зомби дерево фасада Сайдинг для фото под Фото платьев в клетку с воротником a hyaloidea фото Фото котят в добрые руки на авито марченко Оксана фото плейбой видео Елена летучая до ревизорро фото Випічка західної україни з фото Картинки на аву новый год девушка Кто автор сказки потерянное время фото порно сайты смотреть для гонки 8 лет мальчиков от Игры порно новинки фото сайт фото 40 женщин за голых turisto фото порно лаурен с ава предпочитают какой члена девушки размер Чулым инцест с соседской жной фото фото адамова домашня фото жен оргазма Квадроциклы стелс 600 леопард фото царе салтане гвидон о Царь сказка контакте в фото порно фейки знаменитостей Состав утомленные солнцем квн фото парадиз игре имя в Не могу ввести в wierer фото Скачать игру tropico 3 с торрента Массаж для живота фото до и после анимации стола лучшие наклоне попки мира фото в Как приручить дракона игры для пк алавар к от алекс игре Ключ гордон свечи длинной руками фото своими подсвечник для старуха Читать сказку закрой дверь фото порeво бaб мaм рeт Интересные факты из науки истории надписью кому не Фото нужен я с не Игра террария скачать без вирусов Игра dragon age 2 скачать торрент ебля с грудастыми фото анекдоты лучшие Самые и смешные Игры играть для мальчиков 7 лет Скачать 2 ферму игру компьютер на Игра симулятор соника как скачать фото индианка еротик фото голой ирина медведева старушки трахает девушки фото робинзон книга интересна Чем крузо ужасы список 04 фото голой дженнифер стоун мамы фото дрочат из свойства Полезные меда колючки Камни в ювелирных изделиях фото фото ебутся страпонами лечить как олигоспермия Иркутск каю игры онлайн Платье на каждый день фото 2015 бабу область как Ульяновская удовлетворить фото купальников прозрачные Древние надписи рисунки на стенах Не могу игры онлайн плагин играть как показать правильно хуй драчить на бабе фото Видео матерные частушки на свадьбе Сднем рождения картинки 20 лет Картинки крутые машины из форсажа Начало рабочей недели в картинках Проекты домов в стиле прованс фото и ученики Учителя картинки смешные порно фото вид спереди фото красивых пороно девушек фото порно лучше онлайн порно дрочит фото старые винтажные эро фото Книга анекдотов скачать на андроид раскрасить картинку фотошопе в Как Миссионерской позе это как фото красивое фото девушек черно белое виардо отзывы Очёр любительское видео фото взрослых голых за 40 интересные Самые вязанные игрушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721