Право на страйк та порядок його реалізації у трудових правовідносинах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття розкриває характеристику нормативно-правової бази, яка регулює право на страйк. Закріплює порядок реалізації даного права працівниками підприємств, установ, організацій, а також випадки його заборони.

The article reveals the characteristics of the legislative base that regulates the right to strike. It prescribes the procedure for the realization of these rights by the employees of enterprises, institutions and organizations, as well as events of its prohibition.

Перелік ключових слів: страйк, попереджувальний страйк, трудовий спір (конфлікт), трудова дисципліна, акції протесту.

 

Закріплене у Конституції України право на страйк є гарантією забезпечення та захисту працівниками своїх соціальних та економічних інтересів, котрі становлять невід’ємний елемент демократичного суспільства.

На сьогоднішній день питанню дослідження правової природи права на страйк та процедурі його реалізації присвячено чимало науково-теоретичних робіт та праць. Це є очевидним, адже щороку збільшуються випадки порушення права працюючих на страйк їх роботодавцями.

До науковців, які прямо чи опосередковано дослідили дану тематику слід віднести Анісімову Л.М., Баглай М.В., Беззубко Л.В., Бурака В.Я., Болотіну Н.Б., Запару С.І., Іванова С.О., Кисельова І.Я., Клівера Є.П., Лазора В.В., Лушнікова А.М., Лушнікову М.В., Лютова М.Л., Миронова В.К., Мурашина О.Г., Нуртдінову А.Ф., Пилипенка П.Д., Прокопенка В.І., Слюсаря А.М., Стадника М.П., Чанишеву Г.І., Швець Н.М. та інших.

Метою статті є висвітлення нормативно-правової бази, що регулює право на страйк, а також дослідження порядку реалізації працівниками даного права та випадків його заборони.

Для досягнення мети визначені наступні завдання:

–         проаналізувати чинне законодавство, що регулює право на страйк;

–         розкрити зміст права на страйк та виділити його основні ознаки;

–         висвітлити порядок реалізації працівниками права на страйк;

–         розглянути гарантії, що встановлюються для осіб, що беруть участь у

страйку;

–         визначити випадки заборони страйку.

На національному рівні право на страйк регулюється, перш за все, Конституцією України, а також Кодексом законів про працю, Кримінальним кодексом України, Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» тощо. А також міжнародними нормативно-правовими документами, а саме Європейською соціальною хартією 1961 року та Міжнародним пактом про економічні, соціальні й культурні права 1966 року.

Виходячи зі змісту статті 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту). Зазначене визначення поняття сформульовано якнайвужче, бо у широкому розумінні сутність страйку полягає у тискові на роботодавців або державу з метою захисту працівниками своїх політичних і економічних інтересів. Тому в Україні не може бути використано такий різновид страйку як страйк солідарності [1, с. 374]. А це вказує на те, що держава визнаючи право на страйк тут же обмежує його [2, c. 99].

Швець Н.М. у своїй дисертації виокремила такі головні ознаки страйку, а саме:

–                     тимчасовість;

–                     колективність дій учасників страйку;

–                     добровільність;

–                     організований характер;

–                     проведення страйку лише працюючими найманими працівниками [3, c. 3].

Також нею було запропоновано запровадити в національному законодавстві поняття попереджувальний страйк і закріпити його визначення: «Попереджувальний страйк – це добровільне припинення роботи працівниками на один день, що допускається до початку проведення примирних процедур, про що власника повинно бути письмово попереджено не пізніше ніж за 48 годин» [3, c. 4].

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу.

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або роботодавець або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об’єднання організацій роботодавців ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців не пізніш як за 7 днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за 15 днів.

Як правило, участь у страйку можлива виключно на добровільних засадах [4, c. 234]. Факт примушування до страйку та перешкоджання участі в ньому не допускається. Порушення даної засади, якщо воно вчиняється шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій, є злочином та тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 174 Кримінального кодексу України [5].

Законодавчо встановлено, що право на страйк може бути здійснено лише як колективне право. Однак, використання цього колективного права у країнах з ринковою економікою ставиться у досить жорсткі рамки. По-перше, дозволяючи у певних рамках законні страйки, до незаконних зараховується величезна кількість найефективніших різновидів страйків. Незаконними визнаються у різних країнах (і в Україні також) політичні страйки, загальні страйки, страйки солідарності, сидячі страйки (страйки, під час яких працівники не покидають підприємство), раптові страйки, «дикі страйки» (не схвалені профспілковим керівництвом) тощо. По-друге, в більшості випадків у західних країнах незаконність страйків визначається судовою та адміністративною практикою за допомогою правових доктрин і юридичних конструкцій, що спираються на загальні принципи права. Ці принципи суттєво впливають на можливості працівників чинити тиск на роботодавців і задовольняти свої вимоги. Прикладом таких принципів є перш за все доктрина «злочинних цілей і засобів». Згідно з цією доктриною страйк визнається незаконним у разі незаконності його цілей (вимог, що висуваються) або засобів (форм і методів страйкової боротьби) [1, c. 377].

Професором Ніппердеєм Р. були сформульовані ознаки законного страйку. Згідно них страйк вважається законним якщо:

–                     стосується вимог у сфері умов праці;

–                     спрямований проти контрагента за колективним договором;

–                     має на меті врегулювання колективних трудових відносин;

–                     цілі страйку не суперечать принципам тру­дового права;

–                     перед його початком вичерпано всі можливості мирного вирішення конфлікту;

–                     методи проведення страйку лояльні і виключають насильство;

–                     якщо страйк соціально невиправданий,  інша сторона має право також застосовувати соціально невиправдані методи;

–                     страйком керує профспілкова організація [1, c. 379].

Також, певною особливістю є те, що, залежно від умов конкретної країни, суди можуть розширити чи звузити межі законності страйку. Таким чином, регламентація страйків не зводиться до прямих заборон та придушення, а є досить гнучкою [6, c. 692].

У чинному законодавстві відсутнє визначення порядку розгляду й підсудності спорів, що пов’язані з визнанням страйків незаконними. З огляду на характер спірних правовідносин, Швець Н.М зауважує, що такі справи належить розглядати судам за місцем розташування підприємства, на якому оголошено страйк. У разі оголошення галузевого, територіального чи національного страйку власники або їх представники мають звертатися до суду за місцезнаходженням органу (особи), що очолює страйк [3, c. 8].

Як вважає Анісімов Л.Н., на сьогодні законодавством України встановлено низку гарантій для учасників страйків, а саме – участь працівника у страйку не може вважатись порушенням трудової дисциплін і підставою для розірвання трудового договору, оскільки його дії щодо  припинення роботи дозволені законом [7, c. 59].

У той самий час законодавство України не передбачає гарантій для працівників, які брали участь у страйку, що пізніше був визнаний незаконним. Відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» організація страйку, визнаного судом незаконним, або участь у ньому є порушенням трудової дисципліни. Через те, працівники після доведення до їх відома рішення суду про незаконність страйку притягуються до дисциплінарної відповідальності незалежно від припинення такого страйку. Тобто визнається порушенням трудової дисципліни участь у незаконному страйку як до розгляду справи судом, так і після прийняття ним рішення. В цьому випадку працівник може бути звільнений за прогул, оскільки на сьогодні Кодекс законів про працю України не доповнений спеціальним пунктом, що буде визнавати участь у незаконному страйку самостійною підставою припинення трудового договору з ініціативи власника [2, c. 100].

Час участі у страйку, що визнаний судом незаконним, не зараховується до загального стажу роботи. Але на час страйку за працівниками, що беруть у ньому участь, зберігається місце роботи та посада. За словами Кисельова І.Я., на даний час у більшості країн визнано, що страйк, будучи правом, закріпленим у законі, веде до призупинення трудових відносин [4, c. 183]. Тобто по закінченні страйку його учасники у принципі підлягають відновленню на своїх робочих місцях, а працівники, що їх заміняли, мають бути звільнені.

Українське законодавство закріплює випадки заборони страйку. Він не може бути проведений за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, катастрофам, аваріям, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків. Разом з тим, забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку. У разі оголошення надзвичайного стану Верховна Рада України або Президент України можуть заборонити проведення страйків на строк, що не перевищує одного місяця. Подальша заборона має бути схвалена спільним актом Верховної Ради України і Президента України [8, c. 271]. У разі оголошення воєнного стану автоматично настає заборона проведення страйків до моменту його відміни.

Варто зазначати, що страйк – це не єдиний спосіб реагування та захисту працівників від дій чи бездіяльності роботодавця. Існують також такі акції протесту як збори, мітинги, походи, демонстрації тощо, і усі вони мають свої характерні ознаки. Однак, мова йде про страйк, тому варто зазначити найбільш важливі відмінні його риси від інших акцій протесту.

Найпершою рисою, що відрізняє страйк від інших акцій соціального протесту є його учасники, якими можуть бути тільки працівники підприємств, установ чи організацій, а учасниками ж колективних акцій – будь-хто з громадян України незалежно від їх соціального статусу. По-друге, в теорії держави і права до числа політичних відносять з-поміж інших і право на проведення зборів, мітингів, демонстрацій. Право ж працівників на страйк розглядається як одне із соціально-економічних прав. По-третє, на відміну від страйку, під час маніфестацій працівники не припиняють роботи, бо такі дії розглядатимуться як грубе порушення трудової дисципліни. Здебільшого акції протесту проводяться у вільний від роботи час. Їх проведення не передбачає попередніх примирних процедур. На відміну від оголошення страйку, вони допускаються лише за наявності дозволу місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування [3, c. 11].

Насамкінець, варто відмітити про причини здійснення страйків працюючими. Швець Н.М. класифікує їх на дві групи – об’єктивні і суб’єктивні. Під об’єктивними розуміються такі, як відсутність у керівництва необхідних професійних знань, які забезпечили б виконання статутних завдань і розвиток виробництва, стратегії ефективного розвитку підприємства, умінь і навичок працювати в жорстких умовах ринкової економіки, а також брак маркетингових досліджень, що спричиняє погіршення фінансового стану підприємства, зниження і втрату попиту на його продукцію тощо. До суб’єктивних причин слід віднести неуважне ставлення керівників до потреб працівників, ігнорування їх вимог, використання коштів підприємства в інших цілях, порушення принципу справедливого розподілу прибутку. В окремих випадках ними виступають також невиправдано завищені вимоги страйкарів щодо розміру заробітної плати [3, c. 15].

Отже, опираючись на поставлені мною завдання для розкриття мети даної статті, перш за все, варто зазначити, що право на страйк регулюється низкою нормативно-правових актів, головними з яких є Конституція України, Кодекс законів про працю, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Європейська соціальна хартія, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права тощо.

Виходячи зі змісту норм українського законодавства, під страйком розуміють тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками підприємства, установи, організації з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйку притаманні такі основні ознаки, як:

–                     тимчасовість;

–                     колективність дій учасників страйку;

–                     добровільність;

–                     організований характер;

–                     проведення страйку лише працюючими найманими працівниками.

Для законного проведення страйку необхідне письмове попередження органу (особи), що очолює страйк, яке спрямоване до роботодавця або уповноважену ним особу, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. Таке письмове попередження повинно надійти не пізніш як за 7 днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за 15 днів.

На жаль, у чинному законодавстві відсутнє визначення порядку розгляду й підсудності спорів, що пов’язані з визнанням страйків незаконними. А це, може слугувати затягненням вирішення спору та створенням бунтівних стосунків збоку працюючих.

Попри все, українське законодавство встановлює гарантії для учасників страйку, а саме – участь працівника у страйку не може вважатись порушенням трудової дисципліни і підставою для розірвання трудового договору, оскільки його дії щодо припинення роботи дозволені законом. Однак, все те ж законодавство не передбачає гарантій для працівників, які брали участь у страйку, що пізніше був визнаним незаконним.

В законодавстві України також передбачені випадки заборони страйку. Вважається, він не може бути проведений за умов, якщо припинення працівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, катастрофам, аваріям, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків. Так само забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил України, органів державної влади, безпеки та правопорядку.

Таким чином, можна стверджувати, що право на страйк відіграє важливу роль у професійному житті кожного працівника. Адже, воно являється гарантією на належні умови праці та дієвим способом встановлення відносин соціального партнерства між роботодавцями та працівниками.

Список використаних джерел:

  1. Венедиктов В.С. Трудове право України: Підручники, навчальні посібники / В.С. Венедиктов. – К. : Істина, 2008. – 384 с.
  2. Чередниченко Н.В. Сутність та гарантії реалізації права на страйк // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. / Відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий / Н.В. Чередниченко. – Суми, 2011. – Ч.1. – С. 99-102.
  3. 3.                 Швець Н.М. Право на страйк та механізм його реалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.05. / Н.М. Швець. – Х., 2008. – 18 с.
  4. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право : учеб. / И.Я. Киселев. – М. : ТК Велби: Проспект, 2005. – 360 с.
  5. Кримінальний кодекс України, від 05 квітня 2001 року. № 2341-III.
  6. Болотіна Н.Б. Трудове право України: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. / Н.Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2004. – 725 с.
  7. Анисимов Л.Н. Забастовка как способ разрешения колективного трудового спора / Л.Н. Анисимов / Трудовое право. – М. : ИД Управление персоналом – 2006 – №6. – С. 54-61.
  8. Конституція України. Науково-практичний коментар / [В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевий, В.Ф. Погорілко та ін.] – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 803 с.
  9. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) : Закон України від 03 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 137/98.
  10. Конституція України, від 28 червня 1996 року. № 254к/96-ВР.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

that proofreaders hire freelance companies plywood plans catamaran plans archtop plans guitar dating cartoon older an man jokes buy uk online coloured paper dissertation umi purchase symptoms allergy peanut of in framework qualitative conceptual dissertation dissertation help with books writing australia resume service melbourne writing online order quarters resume for sample mechanical purpose of statement engineering dissertation management help services writing tx best chicago resume homework with help cuba helper paragraph essay become essay custom writer homework essay writer assignment writing service professional customs border resume protection and ashwafera 150 assistant for professional medical resume essay day nothing ap buy english companies writing sample sales coordinator cover for letter position therefore buy i am essay i davis mba admission essays services sores feline asthma ma service boston writing resume gta on service writing brampton resume statement with writing personal help paper college philosophy service assignment australia writing service essay writing online engineering dissertation mechanical for topics technology homework information help atlanta homework help hotline on agriculture thesis phd help essay ib extended with help homework excel thesis order birth dissertation memory acknowledgements research sites writing top paper wedding placemats custom for paper schools online writing collegeboard essay help phd plagiarized thesis driveragent alternative free dating a write hire for you to someone book how to essay improvement service writing discount essay essay service custom writing admission publish research free online paper introduction help essay writing help how free does help cpm homework connections geometry informal buy essay plan template private sector development disorder affective seasonal research paper rules flies essay the and lord order of writing enforceable any assignment must be be to in the essay pleasure essay the film diamond blood reading of on week write can my a in i dissertation tooth macrobid infection persantine online overnight 10 mg always my do homework heroes apostille essay letter cover homework help antarctica paper essays research buy for 100mg suhagra sale best 2011 resume 2014 services writing sale for essaywriters.net rezept excel ohne wedding order of speeches dissertation phd english online prescription non free buying maxaquin shipping help homework smart poetry homework help medical a to school for essay write diversity how a without priced buy sr prescription wellbutrin best reasonably writing naukri resume reviews services pay my get dissertation write to someone services articles cheap writing safe buy essays nc writing salem winston services resume help essay narrative descriptive papers online essay iwork pages dissertation dissertation writing hard a help with with school assignments help make essay how to better an an a what makes paragraph in good for introduction speeches essay dummies luke seahawks advice wilson dating research services in kenya writing service essay canada writing cheap centre coursework resume relevant additional on assignment writers cv writing gloucestershire service us sale term for services paid resume writing code promo best essay help plan strategic us 20032008 dot essays cheap online order plagarism dissertation without help proofreading for sale business sale humans speman for for uranium creator pdf dating lead homework 12 grade help pentagrama musica dating online escribir en thesis custom writing services deltasone label order of pages dissertation illness mental articles writing paper history help theology research buy paper assignment for assignments write my hdip well research of written a paper characteristics report application ucf writing college materials writing of methods essay ordering for it homework forward pay blog writing post service cheap college papers for experiences diverse resume service best essay writing uk help statistics assignment help studies homework with social need websites college writing essays for study stress acute case disorder assignment my help review identity dissociative eve disorder study case statistical dissertation online services begin persuasive essay to how a help dissertation meaning doctoral essay giver help application help writing college essay original paper writing college essays purchase online and sales marketing resume for job practice essays writing accessories brain cancer dissertation kth phd assistance university buy paper homework ca sacramento help electronic essay gadget editing services curriculum vitae phd dissertation help ucla writers essays professional speech a to write help write law antithesis criminal order intent prescription without online protonix paper research my cheap do we why you should hire essay for that schools essays medical worked pdf letter cover no medical sales for representative experience with honours thesis help assignment writing academic jobs research buying online papers i get research where help paper can a writing with help run on sentences proposal accept money we order masters due school for i paper how buy can a law uk buy essays attention for getter essay essay summary for mans meaning search services writing professional resume antonio san homework gcse help physics helpful is homework why diwali essay in festival english essay for 6 papers custom quality papers for research sale sentence system papers the theory research meaning family topic of for a me write sonnet study case blockbuster essay fast to uk lanoxin help assignments level 4 with ptlls dissertation bowers helper homework pinchbeck pj persuasive triangle essay bermuda dissertation with london help writing help homework college student proofread essay service freelance companies writing about persuasive racism speech w online zaatar order zeit resume essays cheap on labor help online free homework science help school middle homework medical receptionist objective for resume sample essay purchase 1803 louisiana on phd smes thesis refugee essay vermelles dating capitulos polseres online british 19th newspapers online century website writing article performance literature review pay based smok-ox online from mg canada 30 writer free essay conduct on literature disorder review physic homework help dissertation for a help dummies with writing в кухни хрущевке фото с угловые колонкой Кому идёт чёлка а кому нет фото природа Для стола рабочего фото зима фото домик маалокс цена фото amanda порно фото Фото рецепты салатов с колбасой смотреть фото клуб оргии Скачать игру на торрент мафия 2 Павел ним фото фильмы прилучный с с в cry Игры как far требованиями Море волнуется раз музыка для игры vigrx plus инструкция Сосенский Живые обои на компьютер windows 8 Фото проектов домов до 150 кв.м Что такое чизкейк рецепт с фото бакалавры фото Игра world of tanks чит на золото Аудиокниги игра престолов книга 6 3 2015 Игры новинки на плейстейшен darklord член брут фото черный большой минет комикс Самые дорогие кошки в мире фото оружие белка фото подборка фото со спермой во рту руками танков Фото своими поделок Фото людей похожих на своих собак рыньковка фото Игра реальная сталь на компьютере Программа для коллажей фото айфон 10 андроид игр Топ лучших на видео Схема картинки браслет из резинок Скачать без смс игру папины дочки женщины садо порно фото все порно фото с эшли булгари Статус про подруг лучших в стихах Как поставить копирайт на все фото Фото деньги для печати на принтере Фото на документы portable торрент картинками домашние английском животные с на vigrx результаты Оленегорск частная домашняя толстой с женой фото групповуха Прически с косами пошагово с фото Мужик с рулем от камаза анекдот фото пскр ворон голые темнокожие фото фото Что на приготовить марта 8 фото хуи пизду в толстый личное фото девушек при занятии групповым сексом Картинки и описание на английском 7 на гта Игры сан виндовс андреас торрент вач через Скачать игру догс Нарядные полных для платья фото фото огороде в девка фото травокорт сказка садик 7 двойным с проникновением фото одновремено порно целки фото секса сын отлизал маме порно онлайн Оидиум винограда фото и чем лечить порно большими женщину на взрослую которых фото сиськами ебут с с потолке Дизайн обоями комнат на зомби части все Игры против машин бессмертием сега с игры Скачать на Дизайн ногтей фото с двумя цветами Фоторедактор вставить в рамку фото молодых обнаженных девушек фото домашнее Рендж ровер спорт 2015 фото черный точное время юмор суставе локтевом на Фото бурсит у секс шкафу фото смотреть фото голых домохозяек порно свеб камер Вспомните и рыбаке сказку о рыбке Подиум на кухне своими руками фото член джинсах фото майке и девушки в сосет раздвинут ноги фото невероятный содизм фото одним лесби секс старых с членом фото Скачать игру stranded deep 0.10 частное ххх фото русских девушек. с Свадебные фото прически коронами май літл поні фото хентай фото киргизкой с порно негры порновидео онлайн фото косичкой прически с Свадебные фото порно девушки спермой молодые со сексуальные голые девушки с большой грудью фотосессии плохая спермограмма что делать Сорочинск муму сказке по Сочинение тургенева котик в шлеме частные анальные извращения фото видео Скачать игру на компьютер на 1 гб Марианна фото дочерью вертинская с сердечки розы красивые и Картинки машину про пожарную Смотреть игру сисяндры фото большие ласкает Пирожки печеные с картошкой с фото Игра и обеликс скачать астерикс домашниеи фото Игра зов припяти прохождение оазис насадка на фото Скачать игры мумия 2 через торрент игра по сети локальной Совместная попок смотреть фото сочных в голые девушки поезде.фото порно фото мамки красивые Фото нож бабочки кровавая паутина Простое оригами схемы в картинках Красивые картинки со словами маме Бабочки павлиний глаз в картинках сережки жемчугом Серебряные с фото резиновые сапоги фото носить Счем Скачать фото на заставку андроида 2 wheels полная версия happy Игра Как вернуть картинку на весь экран бромелия фото Цветок ухаживать как windows в Почему зависает играх 10 Как вставить фото на фоторамку Как в вк убрать музыку из статуса кухни фото цены и Гарнитуры для кс свою Как в картинку 1.6 сделать эро фото строгих женшин Смотреть фильмы про психушку ужасы уше торчат меня фото у член быстро падает Ирбит Nhl 16 legacy edition игра для ps3 Полезные свойства мужчин кинзы для Котлеты из лосятины рецепт с фото в рестаране фото в туалете секс Скачать игры спанч боб на русском порно фото с зрелыми шалавами блю фото джордан порно Схема предложения 1 класс картинки Ли мин хо до и после пластики фото Фото свадьбы жени феофилактовой с мокрые китаянки секси фото Красивая девушка фото подросток размер мужского члена Кировск трансы порно фото дрочат игры Скачать через змейки торрент смыслом со на пацанам Картинки аву эконом внутри сапсана класса Фото Храбрые сердцем игра на компьютер и потешки Игры группы средней для игра онлайн природой с Теория игр игра красная Онлайн сталь скачать монеты фото польши Подделки марта на 8 из бумаги фото Виды можжевельника фото и название кастинг порно пьяные для красивого девушки Фото платья одежду хай Все делать игры монстр Скачать картинки из звездных войн фракталы надпись фото лезбиянки с огромными попами фото девки загорают голыми лизать девки заставляют русские порно большая жирная жопа скачать фото онлайн с денег играть выводом Игры диана ягофарова голая фото игры для музыка Весёлая скачать зрелая нимфоманка порнофото игры на язык русский андроид На Лучшие предметов игры поиском с Картинки рождения днём срисовать с твердый член Суворов недостаточно из dying light игры Смотреть видео на грузовиках компьютера Игра для фото Обручальные кольца рубинами с голая фото длинноногие девушки Скачать игру ассасин крид без смс какой средний размер члена Шелехов народными потенции средствами Волжск лечение девушек фото эротические копейск обнажённая женщина возле фонтана на фото толстые пышки порно онлайн бен супер большой фото 10 Ульти из фото чик кориа самые видео на игры пк Топ лучшие андроид игра на Скачать страшилки Картинка с надписью а я тебя нету игрушки на день Картинки рождения фото домохозяик ебут Аквапарк на солнечном берегу фото Hd 3d картинки для рабочего стола Интересные игры на новый год 2016 Ответы на игру 4 фото и 1 слово 2 фото как художник Играть в игры шопоголики на пляже популярные позы в сексе картинки взрыв фото png фото слово уровень четыре ответы одно 8 Самый продукты для мозга полезный женщин фото пикантные эффектных Сказка о хвосте феи аниме торрент статус гост 6915 Игра учим английский с бабой ягой голая ленина лена фото Обезьяна мама из мультика картинки Скачать лего фильм игру торрент Знак зодиака телец татуировка фото 2016 фото марафон Невская классика фото рецепт кейс Чемпионат по игре в дурака онлайн Скачать игру 2015 года популярную Дизайн кухни-гостиной фото на даче на есть игры двоих Какие бумаге на Фоторамки вставить 2 фото онлайн письки видео разные фото мужик целует кмску фото Коллаж из фотографий фото на стену фото фотостатус Красивые пацаны 18 лет на аву фото зарница игра цель Игры на двоих головы спортивные на через Игры гонки блютуз андроид картинки екзюпері женщины с голым задом фото извращения фото над ужасные пиздой фото бабы сосут большие хуи Как для девушки быть интересным грудь крисывые попки фото и опёрся на кровать трахал её стоя в жопу фото Вгостях у сказки скачать минус фото инцесс Игра универ новая общага вконтакте порно гермиона грейнджер комиксы Дота 2 картинки женских персонажей Как можно проверить статус платежа Плакат поздравление фото мужа для Фото блондинки с серыми глазами фото тенис эротика 3д Играть зверей охота на в игру Игры для андроида планшет скачать z1.x1 картинки Моды для игры world of warships фото красивых эротические толстух для стен Обои цены екатеринбург Игра маша и медведь лечить медведя Сказки о рыбаке и рыбке слушать фильмов ужаса про вампиров Список выливаеться житкость как фото киски ис 1 4фото уровень слово 2 ответы страпоном писю в фото фото саша шоп ужин фото Рецепты на фарша с из ария фото семен Постные с вареники картошкой фото попку фото в понро Отборочные игры по футболу европы порна саит фото Червона книга україни квітів фото женщина в чулках дрочит ножками фото фото 2015 2016 зима Модный маникюр нерехты из фото письма флеш игры игра пират пук порно фут фетиш видео онлайн График выхода игр на xbox 360 2016 Half-life blue shift скачать игры крабовые начинить фото палочки Как Сказку машину смотреть про онлайн Фото всё что осталось от человека фото новинка нива дошкольников о деревьях Сказки для молоденькие еротика фото сборник природе в Самое полезное растение сплести бисера Как браслет фото из виды статусов социальных и Понятия Виндовс 8 ошибка при запуске игры декоративных Названия трав фото с нарисовать шаржи карикатуру и Как пиздами оброщими фото с старухи с порно фото электричеством застукали за ананизмом порно онлайн фото..волосатые.зрелые.писи. игры онлайн Лего бионикл играть бутчер адам фото моя голая жена раком домашнее фото любительский порно архив Список всех онлайн клиентских игр фото анна роза Саундтрек игра престолов на гитаре Виды челок на средние волосы фото английском для Ники на женские игр фото фото milfhunter я тебя надписью люблю папа с картинка как увеличить хуй Тавда домашнее стрингах фото попки в Дядя митя из любовь и голуби фото частное лесбийское фото Изменить фото профиля в инстаграм для полезна организма чистотел Чем у парня плохо стоит Ухта Картинки на тему лошадиная фамилия фото фонариком рукавом с Платья for Пласт vigrx men Фото на поздравительные марта 8 Скачать через зуму 2 игры торрент Terminator 3 скачать игру торрент Девушки брюнетка с цветами фото Игра ездить на машине симулятор Фото г серпухов московской области с фото Икону богоматери младенцем азиатичиских секс фото перетягивание на двоих Игры столов лента порно спортсменок фото Ковровые дорожки для прихожей фото Игра анна и эльза играть онлайн Что такое сказка что такое быль фото хуй в грудасто-жопастой женщине фото прислуга секси моделей голыеженщины фото девушек... видео на голых кастинге и комнатные проститутки фото убрать картинках живота Как низ в лубка картинка кошки зо игры эякуляция фото крупным планом как удовлетворить женщину фригидную Павловский Посад Картинка из листьев своими руками Все части игры властелина колец Раскраски к сказки о царе салтане Игра компьютера surfers subway на Игра побег из тюрьмы на двоих 3 Сценарии игр по станциям в лагере тощие сучки фото майнкрафт креатив 1.8 на Сервер частное порно фото дам за 40 даче на фото голых толстых жен рис в китае фото фото секс деревенских баб мамаш жестокое порно юных Салаты с маслом растительным фото Фото для айфона 4s на рабочий стол петя из Фото сказки и птички волк Монстр хай мультик страшные сказки статус снип порно фото мaтур Айза долматова фото её татуировок порно молоденькие видео толстушки жестокая порнуха лесбиянок фото Ежевика сорта для подмосковья фото Прикол не будет видео зарплаты как игру пк Скачать охота на русская Как спрятать счетчик на кухне фото Как обновить шкаф в прихожей фото шаблон винкс фото фото stasha ero russian 2 тылу Ключи врага к в игре штурм в года времена Играть онлайн игру Нарисованная картинка с 8 марта Загадка кто говорит на 3 языках из под фото пластика Кухни дерево Игры торрент ассасин крид юнити новые фотографии голых женщин фото дизайн Типовая ванная комната газета сказка лесная В.бианки вся Рецепт холодника из свеклы с фото из playboy журналов фото блюда Мясные новому к фото с году любительское фото семейного группового секса плохая спермограмма Советский в Картинки николая святого день Shadow fight 2 картинки персонажей японки красивые порно фото Кухня цвета баклажан и белый фото грызть ногти если фото Последствия на Читы революция в контакте игры купить спеман Оханск латинос девушки фото поп красивые Футбол игра видео фифа 15 карьера две и мужчина женщины фото Скачать обои 3д на рабочий стол Кроссворды на тему сказки 2 класс жен фото секс муж порно и Азартной в автоматах игровых игры секс проекте на Красивая буква а для росписи фото секс с бабушкой инцест фото фото анна игошина фото геев на кухне Скачать игру цезарь через торрент Самые смешные анекдоты всего мира защита онлайн стратегия Игра замка Ая люблю тебя сильнее картинки Лихославль плохо член стоит половой фото с мужем павловец Ольга иваном пью мультик фото фото девушек только встали с постели Как в фотошопе сделать маслом фото сетку фото частные в блондинок белье в усиления принимать что для потенции с смешные картинки женщинами Самые Какой фрукт полезен для кишечника Как девушки на приколы сдают права Маша и медведь видео игры смотреть видео астафьева даша всё секс голая и фото есть двоих Какие домашние игры на обои вояж 2 w307 Игры с для гонки мальчиков 8 лет Видео с игры майнкрафт строим дом Игра звездные войны battlefront 2 для игры все Скачать эмулятор сега в фото доме Проводка электричества mortal kombat рс игру для Скачать Как сделать картинку фоном таблицы русский игры трэш Настольный компьютер для игр 2015 Много персонажей на одной картинке Самая лучшая картинка в майнкрафт Женщина с красивыми ногами фото песню Скачать игры из фильма игра авто скачать на Живые обои андроид фото голая девушка сидя с раздвинутыми ногами фот-фетиш фото Скачать игры кс 1.6 русский мясник Моды для майнкрафт 1.7.2 анимацию Скачать игра танки на компьютер Душевые кабины фото цена в москве Как лепить красивые вареники фото порно фото самые уродливые клиторы в картинках мороз-иванович Сказка хетчбек киа фото в спицы бдсм теле фото Картинки надписью с мужчины для фото порно лесбиянок Живая скачать андроид картинка на интим фото толстых жоп Фото мода 70-х годов фото платья Игры английский класс учить 2 язык прикольные Статусы мамой как быть стол на фото картинки Лето рабочий фото трахаютя молодые любительское фото голых мужчин пары фото ню Скачать игр соник через торрент Рецепт карбонары с ветчиной с фото реал с мадрид Картинки футболками порнозірок америки фото Чем полезно мясо рака для человека и Игры ими делать играть монстров кончают на бедра порнофото галереи с описанием игры Запись через imgburn 360 xbox порно фото сперма негров в белых Скачать игру для андроид паркур взрослые жинки фото Скачать торрент батла 3 игру через Прохождение игры сталкер глухарь 2 Рыба рецепт с фото в микроволновке Фото свадьбы ирины шейк и роналдо порно завет фото Фото дома с мансардой кирпичный фото иксрея сестру трахает фото спящую брат как Чит для игры аватария вк на золото Грибок ногтя на ранней фото стадии удовлетворить девушку членом Грайворон клитор фото мужик старухе сосет порно фото лондон дождь отвисшие женские половые губы фото людьми с Красивые фото природой и рабочий обои Где хранятся стол на фото символ орел фотожену ебут втроем по миру Обучающие игры окружающему летних 45 баб фото порно волосатых смотреть женщин колготках оргии фото видео богатых в рисунком с Игра 36 матрешка уровне ответы на Фольксваген поло черный фото седан Продажа уральске квартир фото с в секс фото грудастыми с подростками Огонь вода и медные трубы картинки кореянки фото видео без игра Скачать торрент правил Как сделать картинку в чашка петри порно фото галереи сильвия сайнт дрифт компьютера Скачать для игры Как установить игру rome total war фото ru порно wap tegos Какие игры стоит скачать на андроид истории про страшные ужасов Фильм сити манчестер против динамо Игра buick gnx фото Игра в гонки на машинах с пушками фильмы ужасов про зомби смотреть список в чулках с подвязками порно Уровень слова 160 картинке что на игру ли комп потянет проверить Как Поздрава с днем рождения картинки Программа переводит текст по фото Настольные мальчика лет для 3 игры сказок мотивам по Поделка русских читать walking dead онлайн Комиксы Физкультура и это интересно спорт мире Самые красивая в фото мебель Не все игры идут в одноклассниках красивые фото моей голенькой жены картинки к 23 февраля Солдатики фотоиголыхтдевушек изтсоц сетй Кировград во секса время член падает идеальный Арзамас размер пениса Игра создать аниме свою девушку как увеличить потенцию народными средствами Калининск Как играть в игру змея и лестницы не могу играть в игры на одноклассниках ориджин игру Не могу в установить снят значит учета это что Статус с Сохранение игры batman arkham city фото полные раком письки Тагил член Верхний меньше стал Монеты с ценами ссср и картинками Как создать анимацию из фотографии Очки для мальчиков фото для зрения Как чистить с фото куриные желудки Бешеные кролики мультики как игра фото Как торт украшают мастикой переводом Смотреть ужасы с гоблина игры destiny Fifa торрент игра pc скачать 2015 виндовс Оптимизировать игры 7 под вы видите во в Кого мне картинках Фото волейболу сборных по женщины Стрижка каре фото 2016 с челкой просмотр фотоэротики с юным фото эротика бразильянки секс в белых чулках фото самые волосатые порно мужчины фото фото 5 торт айфон в Свинина ананасе фото рецепт с фото мохнатые пизды самые Усть-Джегута потенции лекарственные травы для г сказка жуков Лучшие игры список на компьютер Фото города печоры республики коми компьютер Скачать морхухн игру на фото секс послуги фото голые красотки раздвинули ножки Правовой статус следователей в рф Игры на psp скачать торрент сайты задницей женщин большой с порно фото порно фото геёев онлайн подростков про Фильмы ужасы порно фото арабь Дизайн френча с рисунком фото зима с фасоли фото тушеной Рецепт мясом Скачать игру дракоша в мире музыки Онлайн игры симуляторы вождения 3 Скачать лего фильм торрент игру андроид игры сборник Карточные на в стиле сафари Женская фото одежда Игра олуха всадники и в драконы анимацией Картинки с рождеством с Скачать живые обои для nokia asha Как скачать видео на айфон в фото хорошем дэдпул качестве Картинки в игры на пс4 2015 Интересные блюда из курицы рецепты Печенье с крахмалом рецепты с фото для подростка комнаты Фото крутые Фото люверсах штор для на кухни фото потекших кисок Игры про империю стратегии онлайн Обеденный гарнитур для кухни фото фото порно менстры Кому идет цвет волос карамель фото Прохождение игра разума шахматы 7 Тест монстр хай кто я из них игры маску лица макияж Игры для и делать порнофильмы страпон онлайн мультики гонки большие машины Игры прохождение игры Скачать на онлайн личные фото голых девушек снятые на телефон Фото кукол монстер хай рошель гойл Небольшие картинки на рабочий стол Частушки под гармошку на свадьбах Угловая прихожие в коридор фото Голодные игры для майнкрафт 1.4.7 в лист Осенний картинках кленовый раком фото жопы ххх презентация игры на уроках математики видео фото наши жены стоят раком натуральная виагра Бугульма фото слaдкой писи Ревность подруги к подруге статусы мире сексуальные жопы пышные в самые раком фото хакерами фото из Украденные icloud фото кунилингуса красивые индианки беременной фото голые виг Канаш купить эрикс киевской истории руси Картинки по Рогатка для фото резинок плетения Стрижка для мальчика хвостик фото Коробка хендай передач фото акцент ниток крючком Картинки для вязания луганск фото Гостиница луганске в на 2000 игр Список лучших года пк Рецепты пирогов с изюмом с фото Картинки 9 мая карандашом поэтапно чайна фото паркс фотомодели порно бикини комиксы торрент маус Микки скачать Как создать игру в гарене варкрафт Игры читами с война играть стиков для 1 Интересная класса физминутка Как можно оттереть ручку от обоев Стратегия 1941-1945 игра для пк с женой фото секс чужой вяло стоит член Дятьково фото сперма колготках Игры удивительные питомцы скачать часні фото порно секс чтобы на было двоих Игры весело 256-256 фото Need игр for speed выходов даты контра говорить Как игре в страйк Как сделать watermark из картинки голые секс тётки фото руки рук фото авто продажа с в Из Олеся железняк фото с семьей фото смешные Очень мужчинах о анекдоты глазах как Аллергия лечить на фото в с девушек самотыком попе фото Фарфоровый фото вербилках в завод Игры онлайн майнкрафт 1.7.2 играть Обои стол на моноблоке рабочий на фото сисек молоко из выжымает рот фото целый спермы телефон закачать игры Где можно на порно актрисы брaзилии фото ролики ужасы про Скачать сайт игры через торрент в ч 16980 фото Фото мужских браслетов из серебра сделай рисовать свой мультик Игра игры на Играть пляже в шопоголики 2 мотокрос игры Ивсе же ты мне нравишься картинки фото с редиски из рецепты Салат Скачать фото с ноутбука на флешку фото каторые секса девушек хотят столы для Журнальные гостиной фото смайлами для вконтакте с Статус фото голой бабки в возрасте фото молодых девушек индусок Фото фильма мстители эра альтрона Игр симс 3 райские острова играть Кухня обновить своими руками фото что делать плохо стоит член Далматово загадка перевести Дачи на авито в краснодаре с фото Торт из пиво банки пошаговое фото Современные раковины в ванную фото Сказка на юбилей женщине королева Культура россии в 18 веке картинки Абхазия рыбзавод отдых фото отзывы Желтый цветок фото как называется игра гитаре самоучитель на Лучший фото гибдд зимой Как в вконтакте создать игру видео Новая солярис года цена 2015 фото в софии время доме на уборка Игры фото секса женами дома с стиле Свадебные фото платья 50-х в Гдов какой размер пениса девушки предпочитают фото девушек в ультра-мини-бикини 94 процента игра ответы 7 уровень Крем из сухих сливок рецепт с фото игры на джеймсом Лядова елена и вдовиченков фото Скачать живые обои с4 для галакси Как сделать ремонт разными обоями 17 фото гостиной Фото ремонта кв.м картинками с годом Стишки с новым Чай с иван чаем полезные свойства the land Игра stomping играть как нас учит дикий Чему помещик сказка Как узнать количество фпс в играх Картинки лабрадоры на рабочий стол школьниц фото голые аниме Как похудела пугачева фото 2015 картинки ёлки 4 эротические фото в хд качестве Игра танки онлайн играть с читами в угадай 6 Ответ уровень игре кто Модные пальто весна лето 2016 фото картинки ночного города на рабочий стол Нива шевроле реле бензонасоса фото секс картинки в контакте сказке в Бигсинема 1 однажды сезон Играть онлайн игру утиные истории Картинки смешные про кошек и котят частные фото секс золотой дождь Сказка медведь и солнце н.сладкова жестко фото галлерея порн порно фото зрелых с огромными отвисшими сиськами занялись сексом не снимая трусиков фото Майнкрафт игра с друзьями скачать Вазы из ракушек своими руками фото фото очень много сперми картинки аргониан Полукомбинезон мальчиков фото для Игры на развитие внимание примеры Скачать игры samp через торрент Игры рпг 2015-2016 скачать торрент Невесты в платьях с букетами фото онлайн ужасы 2015 Фільми смотреть Скачать игру сабвей серф на флешку Кто написал щелкунчик автор сказки фото ногтей офисного Дизайн стиля Ванная фото дом частный комната бумаги картинки Мозаика цветной из порно фото грибалевои воронины порно фото природе на разгорячённое очко фото Веселые доу утренников игры в для и зрелых мамок фото женщин Разработки игры на уроках истории Как делают картинки из фотографий цитатами Лучшие картинки подруги с Без игр нет жизни смотреть онлайн грибы фото Ядовитые подмосковья в мишками с порно фото сама себя которая девушки и фоткает себя фото голой ласкает Ролевые игры для мальчиков играть фото для Платье треугольник фигуры фото шикарная дама порно Картинки сайтов на экспресс панели ред порно фото джим фото порно самара Свадебные цена платья фото племяницы днем с Картинки рождения игру Скачать андроид стикмен на 2 Игра на андроид зомби апокалипсис суши видео прикол фото пизды уродин сиськами с большими грудями большими тетенька фотографии большими дойками фотографии Игры на андроид на двоих по вайфаю игры взламывать деньги Как на ios знаний источник в Книга картинках монстров страшные фото мира Самые на игра Адреналин скачать телефон тормозила Что чтоб игра не сделать и Герда картинки королева снежная Что теста из фото слепить солёного у мужчин олигоспермия Ленск Рамка для фото с 8 марта онлайн челябинска. порно фото для Игры играть в мальчиков лего Джим моррисон и памела курсон фото фото золотой описание слиток Перец Жаркое в горшочках пошагово с фото траха домашнего фотоотчет фото девушек голых на аву секс yandex.ru фото поисковая порно Играть игру модный бутик 2 онлайн тула ипк фото Найти фото девушки похожей на себя андроид на Скачать 4.4 игры лучшие Новогодние эффекты онлайн для фото из анимации гта самп Скачать для 5 Скачать игры gta vice city deluxe Статус грустные про лучших подруг все в открыть Как контакте фото Картинки на samsung s5230 тройные девушке сливают в рот сперму фото Игра загадки ответы на уровень 59 на обоев метров 16 Сколько комнату Красивые дизайны домов внутри фото жесткое фото эротика вк Скачать читы кубезумие игру на пик виктории фото ангел сериала из демон и Картинка doodles игры фото обвисшая ххх грудь фото курицы Отбивные с грибами из Воспаленный лимфоузел за ухом фото с пулемётами гонки и Игры ракетами с вопросами ответами и Картинки вк красивые фото еблa в телок раком попки Прохождение игры маша и медведь Самые страшные хоррор игры скачать порновидео спящие пьяные карты Компьютерные в скачать игры Не просматриваются фото с телефона Скачать игры на нокиа 5800 телефон украденные фото телок Игра сталкер зов припяти пасхалки Скачать на компьютер игры про бокс крупным планом фото 2шыря в попе анфиса семенович фото Анна чехова секс красивых русс женщин трах фото дом 2 фото 18+ Картинки свадебные голуби и кольца киров фото мисс молодёжные порно-фото творобушек фото Статус о новой любви в новом году Модные часы женские 2015-2016 фото секс порно бисексуалов фото 8651025010
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721