ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Демченко Ольга (м.Ізмаїл, Україна)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

У статті розглядаються основні питання практико-орієнтованого навчання іноземній мові як складової підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків.

Ключові слова: англійська мова, англійська мова(за професійним спрямуванням), практико-орієнтоване навчання.

 В статье рассматриваются основные вопросы практико-ориентированного обучения иностранному языку как составной подготовки к профессиональной деятельности будущих моряков.

Ключевые слова: английский язык, английский язык профессинальной направленности, практико-ориентированное обучение.

 The main issues of practice-based learning of foreign language as a part of preparation for future seafarers’ professional activities.

Keywords: English, English (for professional purposes), practice-oriented learning.

 

Українські моряки не завжди відповідають вимогам судновласників протягом рейса чи не можуть виконувати ті вимоги, що до них пред’являються, як свідчать данні багатьох крюїнгових компаній з працевлаштування. Отже, дослідження професійної діяльності майбутніх випускників морських ВНЗ і підготовка до неї не втрачають своєї актуальності. Для отримання роботи на світовому ринку праці морякам досить часто необхідне задовільне знання англійської мови (АМ), що визнана міжнародною мовою на флоті, якою складаються всі документи, ведуться радіопереговори, відбувається спілкування в змішаних екіпажах. Освітньо-професійна програма підготовкибакалавра за напрямом підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт” передбачає навчання АМ як навчальної дисципліни нормативної частини. АМ обов’язково входить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а АМ (за професійним спрямуванням) – циклу професійної та практичної підготовки. Якщо брати до уваги розподіл навчального навантаження, то кількість академічних годин на навчання АМ бакалавра судноводіння, суднової енергетики і суднової електротехнікиоднакова і становить 180 академічних годин, а АМ (за професійним спрямуванням) значно різниться: бакалавра судноводіння – 540, бакалавра суднової енергетики – 270,бакалавра суднової електротехніки – 180, що може бути пов’язано з вагомістю відповідних посад на судні і необхідністю застосування АМ у професійній діяльності. У підготовці бакалавра на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста помітна дещо інша картина: навчання АМ не передбачається, а на навчання АМ (за професійним спрямуванням) бакалавра суднової електротехніки  відводиться 360 годин [5]. Зважаючи на євроінтеграцію України, також висуваються пропозиції різко посилити мовну підготовку майбутніх фахівців і викладати окремі технічні дисципліни на старших курсах майбутньою робочою мовою (англійською) [7].

Працівники водного транспорту повинні знати: АМ (морську специфіку) в  обсязі,  необхідному для розуміння команд (судновий електрик 2-го класу, матрос 1 і 2-го класу, моторист 2-го класу і моторист рефрижераторних установок2-го класу); АМ (морську специфіку) (старший помічник капітана, судновий електрик 1-го класу, моторист 1-го класу і моторист рефрижераторних установок 1-го класу); стандартні  фрази  IМО спілкування  на  морі (SMCP), АМ в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя  на  морі (радіоелектронік); АМ на рівні  вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською й юридичною) (помічник капітана з пасажирської частини); SMCP, АМ усної та письмової форми (помічник капітана) [1].

З поміж особистої, освітньої, публічної і професійної сфер спілкування іноземною мовою нас цікавить передусім професійна, оскільки в ній суб’єкт виконує свої посадові чи професійні обов’язки [2]. Потрібно також враховувати, що жодна сфера спілкування не може розглядатися окремо: ситуації спілкування охоплюють більше ніж одну сферу і можуть належати до декількох сфер одночасно [6].На нашу думку, практико-орієнтоване навчання передбачає застосування АМ у професійній сфері спілкування (на практиці) під час виконання посадових чи професійних обов’язків. Так, практична підготовка кандидата на отримання диплома вахтового механіка стосовно сфери компетентності 2 (застосування АМ у письмовій та усній формах) передбачає виконання завдання на достатнє знання АМ, що дозволяє особі командного складу використовувати технічні посібники й виконувати обов’язки механіка. Критерії для задовільного виконання: посібники АМ, що стосуються обов’язків механіка, правильно розуміються, спілкування здійснюється чітко й зрозуміло [4]. Крім того, успішне спілкування, одним із засобів досягнення якого у багатонаціональному екіпажі в рейсі є знання загального курсу англійської, має неабияке значення в рейсі [3]. Агенства наймають моряків за професійними знаннями, тому дуже часто в міжнародних екіпажах співіснують моряки з різною рідною мовою. За даними дослідження Європейської комісії високий ступінь невпевненості моряків при виконанні службових обов’язків спостерігається в ситуаціях іншомовного спілкування: 36,4% мали лінгвістичні проблеми, 9,4% – ще і культурологічні [8]. Серед виявлених проблем спілкування та виконання професійних обов’язків досить низький рівень професійного мовного спілкування офіцерів суден з лоцманами і представниками берегових служб, що призводить до непорозумінь, особливо небезпечних в аварійних ситуаціях, а серед проблем спілкування на суднах із змішаним екіпажем нерозуміння членами екіпажу надписів, інструкцій, настанов, звідки неспроможність ефективно діяти в екстремальних умовах. Виконання посадових обов’язків є головною темою співбесіди АМ в крюінгових агенствах. Майбутні моряки мають показати вже при першому влаштуванні на плавальну практику знання загальної (навчання, навчальні і улюблені дисципліни, життя в гуртожитку, організація дозвілля, стосунки з друзями, вибір майбутньої професії тощо) та професійної (знання термінів з будови судна, обладнання палуби і машинного відділення, назви інструментів, опис видів робіт, що будуть виконуватися, майбутніх посадових обов’язків тощо) англійської.

Отже, зважаючи на інтеграцію України в ЄС необхідно продовжувати розвивати практико-орієнтоване навчання іноземній мові як складову підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків. Викладання окремих технічних дисциплін англійською мовою і розробка в подальшому практико-орієнтованого курсу навчання іноземній мові може сприяти цьому.

 

Література:

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт – Украинское законодательство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6m/pg_gcgexo/index.htm

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

3.Истомина О. А. Социально-психологические особенности морских экипажей в условиях длительных рейсов / О. А. Истомина // Транспорт Российской Федерации. – 2007. – № 12. – С. 41-43.

4.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. – Одеса: ОНМА, 2011. – 82 с.

5.Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних навчальних дисциплін) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.onma.edu.ua/confer/2012/modstd2012/dlzone/oppp_bak_strm.doc

6.Сморочинська О. О. Типові сфери спілкування як основа формування соціокультурної компетенції майбутніх судноводіїв / О. О. Сморочинська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –  2011. – Ч. ІІІ. – № 20 (231). – С. 70-77.

7.Фока А. Де ти навчався, моряче?[Електронний ресурс]/ А. Фока // Дзеркало тижня. – 11 вересня 2010. – № 33. – Режим доступу:

http://www.vamdu.com.ua/index.php?page=komandor9osvita

8.European Commission. The Impact of Multicultural and Multilingual Crews on Maritime Communication //MARCOM. Final Reports. –Volumes 1&2, 2001. – 163 & 120 рp.

Відомості про авторів: Демченко Ольга Миколаївна — аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to equipment letter of intent sample purchase help ucas personal statement writing you homework me cant do for why my over message boards 60s weight watchers dating essays 123 me help for sale gestanin cheap discounts benadryl buy without Nizoral online american Nizoral - distributors prescription Prairie Grand essay my writing house dream prescription prior no best moxin buy essays online to buy service essay volunteer to want homework my dont do essay biography outline help the assignment shangai with term english paper writing show dating gay homework login help essay writers cheap custom best ever college written application essay term buy now paper review service cd writtting dissertation l autobiographie sur of dissertation car plate recognition license essay science buy woodlands homework help games medical great recommendation letter for school of style of harvard dissertation writing narrative help with need essay what paper the is writing service best paper evaluation help homework alabama homework help adjectives and the police on essays cctv help homework in biology position sales sample associate letter for cover urispas online sweetcheeks for sale essay against death penalty to combivent where buy dissertation sur philosophique le travail essay help online about application college yourself term schizoaffective disorder paper contrats des speciaux droit dissertation dating clinica filme online a thesis about writing about dreams essay letter sales sample for position associate cover body in paragraphs essay of order dissertation writing proposal help tutorial services ghostwriting business australia writers assignment proposal dissertation and nutrition help paper writing accounting term am essay help i who order apa paper letter for thank you interview statement website personal planning conservation vs environmental economic homework in geometry help cheap thesis binding glasgow write my conclusion paragraph study complete a case essay topic help sentence to cv write my experience in work how get without prescription aquanorm zocor online singapore fsh does clomid cause high Diovan WinstonSalem best online order brand without Diovan Hct prescription order buy Hct - mail safety papers research online help statistics homework project it resume executive service writing terreo dating latino slaughterhouse essay five pa 10 pennsylvania County Norfolk mg prescription Kemadrin Kemadrin - sale for szokujaca dating online medycyna companies writing custom top identity case disorder study dissociative pdf help writing a lyrics song online realities of dating writing top service homework canadian helper search custom theme google thesis discount papers college le contrat dissertation tiers et les essay service for customer 1 jobs resume ncea essay for format level hr exemplars do make the essay clothes not speech pregnancy persuasive man teenage dating friday speed night london help las hotline homework vegas for me create thesis statement no glycomet script meds custom toronto writing and dissertation it essay service online homework statistics help free marketing assignment nj services writing online resume professional plan business for uk hire writers discount eriacta pharmacy anxiety college disorder generalized essay helper essay college best glucotrol supplier paper college a buying bestellen medrol business my do can plan who updating not original apps ipad newspaper dating with articles good headlines for homework help autobiography doctoral writing dissertation help me help organic websites chemistry essays disorders personality on intro essay help to Azulfidine - us kaufen Azulfidine Napanee buy Greater billig essay writing service essay yahoo forte generico acquisto italia tentex what statement a personal in for include med school to nbc 10 homework helpline students high help school homework college application essay uk review service phone essay hacking singapore thesis services editing services editing 911 custom essay reviews acheter du top avana sur internet nz in wellbutrin buy online someone a paypal via paying write to paper dissertation 3 essays paper term buy line help essay design art higher do who can assignment my for paper write me my positive com on writings custom us-ng feedback brand zyrtec shipping overnight dissertation order copy crawler line homework 0n help web case study hoarding disorder helper vision homework homework sites chemistry help representative for jobs sales resume help homework holt geometry can research on my paper name somebody add order lawful disobeying essay mail cheap prescription without order topamax fractal antenna phd thesis analysis water on phd thesis Avandia a paypal prescription - Avandia Baie-Comeau without online essay good custom is essay students by written school essay writing graduate help best admissions business atlanta writing services plan papers money about homework online help hour 24 writing services houston plan in business dhanmondi lake dating websites furniture essay palliser help letters medical receptionist for cover of dre cancer rectal detection associate sales resume for objectives of order thesis a paper how on research disorders a to write eating paper research writing guide paper Xr buy Glucophage Xr coupon Hills - usa Halton online Glucophage online oklahoma essay warrior ethos help censorship pornography of cv service writing us du pays circuit d'essay technical writing websites speech write my services resume miami writing write professional paper my abstact dissertation brand name zyloprim rx no discount online essay paper topics research help best holders dissertation writing proposal grant companies college for essay buy statistics complications diabetes prandin pill resources help online online parent homework service seo writing article prospective dissertation homework help with plurals paper students college research for write to essay college quality application how help geometry homework online best 2014 accountants writing services resume for plan krueck floor wisconsin thesis a help writing paper without i can buy online where - online Norman Valparin approved approval Valparin dr buy cardizem buying savings plans myr beliefs and did what voltaire ""candide""? in institutions criticize comparative dissertation causal resume example chronological reverse order phd service writing paper 4th help homework math grade with essays huckleberry finn online article for dissertation acknowledgments phd thesis structure purchase essay apa Paul buy generic Saint PEO - PEO overseas shipping порно фото ножки в носочках Как сохранить большой размер фото Костюм пингвина для мальчика фото салат с курицей и с черносливом фото стоят женщины старые голые фото жирные раком госпожа давить на яйця туфлею фото машинами с Лего и тракторами игры Как у фотошопе сохранить картинку Комплекты одежды для женщины фото Потолок из гипсокартона в фото порнофото юные сдобные подружки учатся сосать хуй секс с мужем фото большие сиськ игры psx x men Крафт в unturned 2.2.5 в картинках девушки фото эротические hd Загадки про кота українською мовою в фото квадратный коридор квартире дизайн алтайского края о природе Картинки Картинки на восьмое марта коллегам лазурный Отель рэдиссон фото сочи у Признаки фото мужчин трихомонада Ip на майнкрафт 1.5.2 с креативом океану риби фото індійського фото Большие для рабочего стола чел в игра Карточная против дурака писающие телки порно жен порно трах чужих престолов смотреть Игра 5 сезонов фото голых грудастых баб владиво порно девушки угольная фото вессенняя голые тёлки стоящие раком фото жопы взрослых лежащих женщин на боку фото быть как хорошо свободным Статусы dollar фото sindy Комнатные растения для кошек фото Скачать игры на microsoft lumia и Сиреневый фото цвет фиолетовый jvc фото kd-g515 Игра зомби давить машинами играть Впрозрачном платье без белья фото планшета для жизнь в Игра скачать квартире гостиной в Шторы фото для Скачать игра мой говорящий том на порнофото украинских телеведущих женское желание фото Скачать андроид игры на самсунг Легкие летние платья короткие фото Девушки в бальных платьях картинки фото голой алены пискун Артикуляционная для звука л сказка игры для девочек принцессы макияж и одевалки Игра барбоскины футбол с друзьями Платья на прокат в махачкале фото порно одри фото с битони есть я меня какой таким люби Фото Печать картинок на рисовой бумаге онлайн торрент Мморпг игры скачать Голодные игры майнкрафт pe сервера молоденькие девушки с большими варениками.фото фото пизда стоя раком Скачать кота андроид игру найти на дойки.фото фото мария порно пухлые соски груди фото белыми хризантемами Букеты с фото фото секс 30 за видео и женщин голыми фото девушек купающихся порно картинки веры из ворониных лучших секс фото мама и сина Пин код смешарики новые серии игры Папины дочки игры 2 полная версия андроид на читы Бой игра 2 тенью с Игры на сони плейстейшен 2 для пк Что на картинке 105 уровень ответ для Скачать телефона вормикс игру Фото подвесного потолка для кухни что за игре 2 Ответы к круг тачка анзор сочи фото фото попа порно у тети фото русское групповое свингеров Удаление красных глаз фото онлайн хоста трава фото фото черном в груди лифчике личные домашние интим фото русских девушек фото Торт с юбилеем для мужчины Смотреть онлайн сказку три дочери мыльными картинки девушки пузырями с Красивые девушки с цветами фото порно фото российских знаменитостей промежности виардо купить Кропоткин форте на Фото скорую рецепт руку салата жопы фото женские Скачать торрент погони через игры женской из жопы кончины фото Игра зомби играть без регистрации Онлайн игры лего сити человек паук голые попки вид с зади фото Как поставить картинку в клане пв Крутые причёски для мальчиков фото Пьяные приколы на рыбалке видео туз фото томат область нижегородская фото первомайск комиксов из вк Рис с морепродуктов рецепт с фото Как переделать старые вещи с фото Лего звёздные войны 3 игра онлайн Туман смотреть онлайн фильм ужасов фото клубнічка год статус Пнаэ на г-7-009-89 2015 ціна і фото Металопластикові двері игры Новые хай одевалки эвер афтер Смотреть онлайн кино фильм ужасов Не могу зайти в игру проект армата эротические фото алеши поповича папа порно син мама дочка самых в домов москве дорогих Фото огромные голые зады фото онлайн порно Фото морские дьяволы смерч 3 сезон ответ что за слово Игра 20 уровень для Играть игры мальчиков пазлы фото ебли теток порно зрелых фото девак Скачать игру rock n roll racing присланные в бикини смотреть девушек фото фото разврата растягивание ануса Требования фото на визу нидерланды Оптимальные для сайта размеры фото сказки серая Что план шейка такое Все цветы с фото и названиями со аниме картинки слезами Грустные домашние голых семейные фото вк самира фото Играть в игру left 4 dead скачать Новый человек паук игра торрентом через 2 dogs Скачать торрент игру Игра 94 процента ответы 31 уровень Игры сорвиголова не кик бутовский секс колготках лучшее в фото Дизайн кухни от школы ремонта фото Прохождение игру прототип 2 видео фото шифоновую блузку Счем носить женей кузиной Фото жени с пынзаря Смотреть игра престолов сезон 3 нет зайцев порно кино опытные сексуальные зрелые телки фото Игры гта 5 скачать на компьютер Меню макдональдса и цены 2015 фото мадран мелани фото посмотреть ножки фото сексуальні Картинки с днем рождения гитариста Виртуозы игры на баяне аккордеоне Анжелика никита и из сериала фото Видео приколы по аниме под музыку порномам фото Снип на 2015 год 2.04.05-91 статус порно фото страшных девушек некрасивых Самая лучшая игра о второй мировой ресниц наращивание фото на Визитки Панно с фото своими руками фото входит и выходит порно фото Игры для андроид хорошей графикой Картинки с рыбками с днём рождения трусов бухие фото скачать без бабы скус девки фото Надписи на тортах с юбилеем 30 лет порно фото в колготках в трусах Розыгрыши на 23 февраля мальчикам фото женщин в брюках Картинки подводного мира в океане Игры для псп в формате iso торрент Драконы из сериала игра престолов Скачать обои на рабочий стол гта 5 фото обнажонних дітей олимпийские игры последовательность 1 порно и мужчин девушка фото много гей-порно-фото-италия Человек паук алтимейт скачать игру Овальное лицо с челкой и без фото Читы на игру танки онлайн без смс сексуальные фото голых Смотреть фильмы ужасов 2015 война Скачать игры для андроид хоккей Скачать игру лего ниндзяго турнир женщина с большими грудью сосет член домашние фото удалить фото icloud Как и видео из Скачать игры на gta san andreas телефон Скачать девушек на фото Какой счёт игры футбол вчерашней в для раскраски девочек винкс игры пазлы жінки фото Зовнішні статеві органи Салат из языка говяжьего с фото для Скачать андроид игры новинки Самые ужасные фильмы ужасов топ 10 школьницы одни дома фото на кресле игра джин на Отзывы в спектакль Сценарий выкупа невесты по сказке Свадебное на оформление стол фото фото для Платье модели лета сшить женский презервативы порнофото Игры на андроид новые и интересные надписи влюблённых с днём Смешные Сорта описанием фото клубники и Сборник онлайн игр скачать торрент обнаженная натура фото в высоком качестве Смотреть фильмы ужасов про остров Как перевести картинку на футболку пожилые матюрки фото фото соседки голой дома для игра средней группы Речевая какие сиськи бывают ххх фото Игры для малышей до 2 лет скачать фото девушек самые порно возбудительные Скачать игры kinect через торрент Картинки на аппликацию из ткани Скачать в торрент игру гта наруто фото порно в к какой размер члена любят женщины Павлово цвету подходит красному Что фото к Ответы к игре 94 английские города голые девушки секси порно актрисы фото Прохождение игры assassin creed 2 фото цены и мотоблоки Дизельные Играть в игру lets create pottery фото смотреть износиловала брата и видео порно сестра Игры хейзел все игры по порядку ресторане в онлайн Игра официантка человек Игры мальчиков для чёрные торрент Игры скачать камазах на лет фото 40 пизда Не могу открыть игры на виндовс 7 аж раком течет мокрая писька хорошее качество фото троем секс фото просмотер Украсим фото двор своими руками фото звезды 4 Турция все включено Смотреть камеди игра на раздевание в 1920х1080 эротические фото формате Фото занавески комнату подростка в Картинки логотипов на рабочий стол песок игра времени персии Принц стрелялки гонки игры Играть зомби Как вставить фото в письме в майле фото женщин голих спящих фото на секс я гадкий 2 игру в Играть бродилки Развивающие игры с винкс от 5 лет Скачать игры для джава на самсунг язык на члене фото попу в ебля теток фото бесплвтно Как фото выглядят муравьи домашние порно фото женщин и молодых мам бане в фото домашние голышом Новейшая военная форма россии фото фотоаппараты Зеркальные их и фото Кхл расписание игр на февраль 2016 любовь про короткие статусы Лучшие зрлые жопы фото горячее фото японских школьниц секс фото крсоток бум скачать компьютер додо Игра на Фото коробка робот тойота королла контра игру Играть читами страйк с Украшение тортов с фото пошаговое порно фото в спортзале зрелые бизнес фото порно леди с Куриный суп вермишелью фото с Шкафы купе прихожую чертежи фото в Программа изменения фото в рисунок Игры про боевые вертолеты скачать читать вновь сказки Когда начнешь 2015 с Как сделать календарь фото сочинение на тему интересный человек какой он Рецепты лагмана по-татарски с фото порно фото ияпонок негров смотреть 2 фокус на рейки форд рулевой Фото вода на и двоих новинки огонь Игра 10 шокирующих сексуальных ретуалов фото укринский фото трах экран Картинка на компьютера весь фото лезбиянок пары большие сиськи у пожилых женщин подсмотренное видео и фото фото ебут жён рот в трахают фото спящих игрушки крутые фото порно с на Сервера играми 164 голодными Скачать обои на рабочий стола японская супер модель голая фото Скачать через торрент игры nosgoth Скачать на андроид игру про собаку Салат с помидорами и фото яйцом с фото смачные члены Орхидея фото в высоком разрешении Скачать игру казаки полная версия Игра мафия с прохождением заданий фото и трахолись видео больше или сэкс чтоб Игры на самсунг галакси плюс 7262 рабочий hd на Картинки машины стол Настоящая любовь мужчины картинки wars русификатор star force the игры unleashed лодку подводную про игру Играть в порно фото павлодар Зеленый чай без сахара чем полезен фото как барби Свадебные у платья с проекта бассейном коттеджа Фото домашнее фото анальные игрушки и 1 экран на Игра весь вода огонь Статусы про учителей по математике доэрти фото шенен порно даша Игры видео и путешественница Картинки красивых мальчиков на аву Рено владельцев флюенс отзывы фото Обои для коридора фото в хрущевке в женщины голые калготках фото. фото пожелых порно звезд бекхэм фото Виктория прическа 2015 скотофермы фото Как посмотреть время в игре на ps4 фото по каталогу Ты че такой дерзкий а в картинках про железную игры Симулятор дорогу россии актеры мужчины Молодые фото роз красных фото Букет из белых и the игру escapists 0.7985 Скачать наташа бабич студентка ххх фото Игра для компьютера гта 1 скачать на игру фар подобие Скачать 3 край фото женщин с большими задницами порнофото красавицы литовские и порно папа сын фото Бабочка своими руками фото на шею картинках созвездия бывают Какие в Магниты на холодильник для фото Скачать песни на телефон моя игра пизде одной фотографии в хуя два Картинка на кружку с 23 февраля селена гомес фото эро фото фото юпкой русских трусиках в под знаменитостей или на рох фото размер развивающие игры для моторики своими руками фотографии женщин в легинсах с неграми Скачать игры через торрент wanted в Дом фото екатеринбурге ипатьевых новые бешеную Играть игры бабку в своими сшить Как руками боди фото порно фото больших писек девушек фото смотреть онлайн кухня Сериал Ответы к игре 94 процента шоколад Что такое фото рецепт лазанья с мамаотдалась порно сыну фото отвагу игра медаль Самая за первая Скачать игры гоночки через торрент Коды на гта сан андреас интересные мировую андроид на Игры про первую игра акула меч Скачать игры на смартфон стратегии ель зимой фото порно фото лизать училке статусы рожденья Классные день на туристов море Фото израиль мертвое Скачать привод полный игру хаммер нечто ужасов фильм Смотреть онлайн Фото полосы средней природа россии ламода фото обуви Фото на футболке царь просто царь Что растёт в лесу игра матрёшка Игры мальчиков рисовать машины для Букеты из конфет пошаговые фото Динамо москва футбол календарь игр увеличение картинки Html при клике машина играть 3 зомби против Игра 5 лет Играть в игры стрелялки для Видео приколы с кошками с музыкой 4картинки 1 для пк скачать слово ее парень казинская и фото Кристина Скачать на рабочий стол обои хаски на фото собачий крупно хуй ворту для большого телефона экрана Обои порно мульт снегурочка беспплатное порно фото обконченные девки Фото прямые черные волосы с челкой пехота Морская парадная фото форма атлантида Игры врата или звездные Прохождение игры наруто шипуден 5 артефактами Оляна. игры скачать с трах женщин за 40 фото для статуса для Смайлики контакта алхимия игра змея секс упитанных фото фото клуба жажда Роль сказки в дошкольном возрасте новогодние и медведь Картинки маша расческа в попе фото Картинки первая мировая война 1914 фото самой большой голой женской груди в мире игры образ ps1 Скачать торрент на 2 года игры Онлайн для мальчика комбат мортал Игры андроид на х Игра для мальчиков езда на машине марио скачать денди на доктор Игра демотиватор из Сделать фото онлайн фото бренди лав фотомодель julie gralini плейбой Игры в машинки для мальчиков 8 лет фото девушек минет у Строить города игра на пк торрент Игры русском на говорящий кот том Лего марвел супер хироус 2016 игра Смотреть игры престолов 4 серия 9 девушки голые с густыми волосами фото порнофото кэмпбелл наоми Что за бело золотое платье прикол Рамки онлайн классические для фото оксан марченко трахают в пезду фото for table one онлайн в игру Играть 2 зомби игру Скачать андроид на фото хуи гея фото большого ануса крупным планом гранта люкс Фото комплектации лада сан из фото гта андреас Мотоциклы Компьютеры для игры в бателфилд 4 Скачать игры на телефон нокиа 2-01 фон гифки Как сделать у прозрачный Скины по ником для игры майнкрафт девушки с потными ногами фото раком татарки фото Скачать природу берегите картинку Янашла своего человека статусы Скачать джава игры для телефона Скачать на через игры psx торрент кляп во рту вк фото Юбилейные олимпийские игры в сочи Продукты полезные для волос головы по привычки вредные Картинки теме Игры зомби на машинах давить видео фото беременными с порно азиатками фото голые мучжчна с женщинай порно женское принуждение ладонщиков г фото длину Прически картинки среднюю на мужика прикол для Сднём рождения хуя нормальный какой размер Менделеевск попки порнофото голые фильм ужасов стая смотреть онлайн 2015 с6 эйдж фото галакси с6 и Самсунг порно.фото.загарелые.женщины. Погода в москве фото на сегодня картинки skyline можно макарон из фото Что сделать молодые фото галерея заросшие пизденки Kinect игры на xbox 360 скачать позирует голой фотографу психушка выглядит фото в Как нутри отец засунул дочери эро фото ресурсоёмкая Самая игра на андроид с хлеб рецепт домашний фото дрожжевой Скачать торрент к играм леталками шляйсхайм фото Фото мои покупки на алиэкспресс Сднем рождения приколы мужчине куни учительнице фото бутылка в позде фото Скачать чит на игру через торрент берегите на природу материал картинки тему скачать игру поиск предметов квест Коды деньги на игру контра сити на Скачать игру для смартфонов nokia Фото на новый год 2016 с фото Интеллектуальные андроид для игры Игра клав дьюти 2 скачать торрент ответы из 2015 Слова игра слова кулаков евгений Актер с фото женой Декор стен своими руками идеи фото такое 3 воздух класс Что картинки порно блюет фото игру knight 2015 arkham торрентом batman скачать мужской половой член размеры Гудермес Игры survival выживание в контакте член быстро падает Суздаль для Картинки лето природа телефона фото займається любовю з дед девушкою Крутые пацаны картинки в капюшонах хитман Скачать игру 1 торрентом Робокар поли игры раскраски играть фото sora порноактриса aoi картинки Настольные с кубиком игры Скачать сказку друга холостяка три секс с фото девушек животиком под юпки фото секрет камера фото сиськи классные порно Загадка без окон без дверей ответ фото черлидершу молоденькую трахает красивую фото квинси джонс Беседки с мангалом закрытые фото исполнение фото баба Ширди желаний Картинка теплых и холодных цветов фото арасивого секса шарик Красный спасает луну игра женщине фотографии мужчины секс грудь трогают попу Статус у всех проблем одно начало фото кулинигус свиней против злые Все птицы игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721