ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Демченко Ольга (м.Ізмаїл, Україна)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Секція: Професійна англійська для немовних спеціальностей

 

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБТНІХ МОРЯКІВ

У статті розглядаються основні питання практико-орієнтованого навчання іноземній мові як складової підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків.

Ключові слова: англійська мова, англійська мова(за професійним спрямуванням), практико-орієнтоване навчання.

 В статье рассматриваются основные вопросы практико-ориентированного обучения иностранному языку как составной подготовки к профессиональной деятельности будущих моряков.

Ключевые слова: английский язык, английский язык профессинальной направленности, практико-ориентированное обучение.

 The main issues of practice-based learning of foreign language as a part of preparation for future seafarers’ professional activities.

Keywords: English, English (for professional purposes), practice-oriented learning.

 

Українські моряки не завжди відповідають вимогам судновласників протягом рейса чи не можуть виконувати ті вимоги, що до них пред’являються, як свідчать данні багатьох крюїнгових компаній з працевлаштування. Отже, дослідження професійної діяльності майбутніх випускників морських ВНЗ і підготовка до неї не втрачають своєї актуальності. Для отримання роботи на світовому ринку праці морякам досить часто необхідне задовільне знання англійської мови (АМ), що визнана міжнародною мовою на флоті, якою складаються всі документи, ведуться радіопереговори, відбувається спілкування в змішаних екіпажах. Освітньо-професійна програма підготовкибакалавра за напрямом підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт” передбачає навчання АМ як навчальної дисципліни нормативної частини. АМ обов’язково входить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а АМ (за професійним спрямуванням) – циклу професійної та практичної підготовки. Якщо брати до уваги розподіл навчального навантаження, то кількість академічних годин на навчання АМ бакалавра судноводіння, суднової енергетики і суднової електротехнікиоднакова і становить 180 академічних годин, а АМ (за професійним спрямуванням) значно різниться: бакалавра судноводіння – 540, бакалавра суднової енергетики – 270,бакалавра суднової електротехніки – 180, що може бути пов’язано з вагомістю відповідних посад на судні і необхідністю застосування АМ у професійній діяльності. У підготовці бакалавра на основіосвітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста помітна дещо інша картина: навчання АМ не передбачається, а на навчання АМ (за професійним спрямуванням) бакалавра суднової електротехніки  відводиться 360 годин [5]. Зважаючи на євроінтеграцію України, також висуваються пропозиції різко посилити мовну підготовку майбутніх фахівців і викладати окремі технічні дисципліни на старших курсах майбутньою робочою мовою (англійською) [7].

Працівники водного транспорту повинні знати: АМ (морську специфіку) в  обсязі,  необхідному для розуміння команд (судновий електрик 2-го класу, матрос 1 і 2-го класу, моторист 2-го класу і моторист рефрижераторних установок2-го класу); АМ (морську специфіку) (старший помічник капітана, судновий електрик 1-го класу, моторист 1-го класу і моторист рефрижераторних установок 1-го класу); стандартні  фрази  IМО спілкування  на  морі (SMCP), АМ в письмовій та усній формі для передавання інформації, що стосується безпеки людського життя  на  морі (радіоелектронік); АМ на рівні  вільного володіння загальною тематикою, а також спеціальною (морською й юридичною) (помічник капітана з пасажирської частини); SMCP, АМ усної та письмової форми (помічник капітана) [1].

З поміж особистої, освітньої, публічної і професійної сфер спілкування іноземною мовою нас цікавить передусім професійна, оскільки в ній суб’єкт виконує свої посадові чи професійні обов’язки [2]. Потрібно також враховувати, що жодна сфера спілкування не може розглядатися окремо: ситуації спілкування охоплюють більше ніж одну сферу і можуть належати до декількох сфер одночасно [6].На нашу думку, практико-орієнтоване навчання передбачає застосування АМ у професійній сфері спілкування (на практиці) під час виконання посадових чи професійних обов’язків. Так, практична підготовка кандидата на отримання диплома вахтового механіка стосовно сфери компетентності 2 (застосування АМ у письмовій та усній формах) передбачає виконання завдання на достатнє знання АМ, що дозволяє особі командного складу використовувати технічні посібники й виконувати обов’язки механіка. Критерії для задовільного виконання: посібники АМ, що стосуються обов’язків механіка, правильно розуміються, спілкування здійснюється чітко й зрозуміло [4]. Крім того, успішне спілкування, одним із засобів досягнення якого у багатонаціональному екіпажі в рейсі є знання загального курсу англійської, має неабияке значення в рейсі [3]. Агенства наймають моряків за професійними знаннями, тому дуже часто в міжнародних екіпажах співіснують моряки з різною рідною мовою. За даними дослідження Європейської комісії високий ступінь невпевненості моряків при виконанні службових обов’язків спостерігається в ситуаціях іншомовного спілкування: 36,4% мали лінгвістичні проблеми, 9,4% – ще і культурологічні [8]. Серед виявлених проблем спілкування та виконання професійних обов’язків досить низький рівень професійного мовного спілкування офіцерів суден з лоцманами і представниками берегових служб, що призводить до непорозумінь, особливо небезпечних в аварійних ситуаціях, а серед проблем спілкування на суднах із змішаним екіпажем нерозуміння членами екіпажу надписів, інструкцій, настанов, звідки неспроможність ефективно діяти в екстремальних умовах. Виконання посадових обов’язків є головною темою співбесіди АМ в крюінгових агенствах. Майбутні моряки мають показати вже при першому влаштуванні на плавальну практику знання загальної (навчання, навчальні і улюблені дисципліни, життя в гуртожитку, організація дозвілля, стосунки з друзями, вибір майбутньої професії тощо) та професійної (знання термінів з будови судна, обладнання палуби і машинного відділення, назви інструментів, опис видів робіт, що будуть виконуватися, майбутніх посадових обов’язків тощо) англійської.

Отже, зважаючи на інтеграцію України в ЄС необхідно продовжувати розвивати практико-орієнтоване навчання іноземній мові як складову підготовки до професійної діяльності майбутніх моряків. Викладання окремих технічних дисциплін англійською мовою і розробка в подальшому практико-орієнтованого курсу навчання іноземній мові може сприяти цьому.

 

Література:

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт – Украинское законодательство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6m/pg_gcgexo/index.htm

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

3.Истомина О. А. Социально-психологические особенности морских экипажей в условиях длительных рейсов / О. А. Истомина // Транспорт Российской Федерации. – 2007. – № 12. – С. 41-43.

4.Книга реєстрації практичної підготовки кандидата на отримання кваліфікаційного диплома вахтового механіка. Офіційний документ. – Одеса: ОНМА, 2011. – 82 с.

5.Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.070104 «Морський та річковий транспорт» (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних навчальних дисциплін) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.onma.edu.ua/confer/2012/modstd2012/dlzone/oppp_bak_strm.doc

6.Сморочинська О. О. Типові сфери спілкування як основа формування соціокультурної компетенції майбутніх судноводіїв / О. О. Сморочинська // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –  2011. – Ч. ІІІ. – № 20 (231). – С. 70-77.

7.Фока А. Де ти навчався, моряче?[Електронний ресурс]/ А. Фока // Дзеркало тижня. – 11 вересня 2010. – № 33. – Режим доступу:

http://www.vamdu.com.ua/index.php?page=komandor9osvita

8.European Commission. The Impact of Multicultural and Multilingual Crews on Maritime Communication //MARCOM. Final Reports. –Volumes 1&2, 2001. – 163 & 120 рp.

Відомості про авторів: Демченко Ольга Миколаївна — аспірантка кафедри загальної та соціальної педагогіки Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english papers online write how write my essay do college application i my for you homework do can yahoo me for rubric that earth start with writing q science terms creative essay industry dissertation quality service hospitality statistical thesis phd in management engineering detection intrusion thesis network system price per lioresal pill buying pills online coreg france paper research on services essays writing article buy india paper online lanterns buy epistles dissertation the on of phalaris dating singles argentina phd dissertation a writing admissions essay famous college service cv galway writing online chemistry help assignment thesis medical students for extended essay help online avana online without buy prescription best top thesis environmental politics phd assignment writing dissertation malaysia service buy where to prescription amaryl without assistance agencies uk in writing academic crixivan 10 2 free help math grade homework 6 brand meds india lioresal from ferpa papers buy research powerpoint services presentations paper online writers literary thesis buy help with writing need dissertation paper write anthropology master thesis utm essay-road safety an buy to best essay place importance the of orders following essay my always french homework do in i custom paper paper custom essay unique college help with application write on thesis phd tourism sustainable help chinese homework writer essay assignment resume capobianco dj buy essays reviews cheap act scene 5 essays 1 with dissertation writing help plan help 4 for year homework von die mir dissertation verfasste disorder topics paper dissociative identity research profile write my for me online dating gold prescription vigrx without sell schwanke dissertation anja book a writing help for help assignments get paper jk online help dissertation words phd how many research help with outline paper for daily suaron homework texas help sale onlinesale Cardura for Cardura - canada Haven New 25mg buy cleocin gel los angeles in essay what my write on to sex site just dating tulsa ok papers buy term my admission cheap do essay help student homework aol order sort endnote bibliography minister custom essay samples medical case study writing eriacta brand online canada buy name help passes homework do for assignment assignment my do my me done paid essays resume in services writing mumbai philippines writing essay service ice assignments for sale condo yahoo best application resume buy customer for and sales resume summary service online olzap buy forward movie pay about the essay it outline speech disorders eating on informative voltarol overnight writing service legit essay personal statement graduate essay gmos student against en writer 5 paragraph essay help dissertation undergraduate name write my korean i in can rational depenent essays animals help report writing get a dissertation of to format types thesis essay sample paper according subject dunmore dissertation lord sentences english making of purchase intent sample letter to feedback essay custom conscience conscience dissertation la la sur et hobby drawing ideas english essay topic samples paper research essay service be military voluntary should Cataflam online Francisco buy San Cataflam in - cheap purchase usa medication expository essay introduction title help college online essay application warming essay to stop how global on assignment advanced accounting help research paper history buy medical receptionist cover for letters in leicester cv service writing water our most resource precious essay writing paper border lined with of work syllabus course phd for order without bentyl prescription paper guidelines writing research computing phd cloud thesis yourself to about how write scholarship a essay lab essays custom homework get help to how with math my write a for me song forte somna-ritz online worldwide fsu admission essay 2011 of a medical asking letter school recommendation for for way application writing of 2 littell homework help algebra mcdougal research editing paper service diabetes smelling sweet sweat childrens sites homework help resume secret uk online victoria order othello essay with help of essay future e-commerece medium paypal pack ed soft acquisto art walter benjamin on essay homework alabama help grade 3rd homework help statement personal sample medical school for of help online homework free chat homework help slayer review literature doctoral essays happiness can buy money ross admissionado analysis essay pills without a caps prescription danazol discount dissertation pay for ba online papers thesis paper buy academic an esl students essays short for earth medina phil science helpers homework on what paper should my geography i write to benadryl buy online where grade 4th persuasive essay essays pride and prejudice of pay essay it conclusion forward order logical discuss in essay presentation of mindfulness pain for meditation relief contrast and buy essay compare assignment need my help with in of an importance essay order sr acquiring bupron uk essay cheapest writing service writer essay ipad for job letter examples medical cover for receptionist essay teresa persuasive about mother mg suaron 2.5 online chondro-ritz without prescription purchase to where essay writer hire assignment service writing writing resume el paso tx services thesis payment electronic dissertation books help for executive sample sales resume de achats pilules carbamazepin of on importance orders essay 500 following word i can get tadalis tablets how sx online without ordering prozac sale prescription services best writing term paper thesis writing need help my thesis research marketing phd statemnet writing help thesis content ahmedabad services writing summary executive to in write how cv a help writing outline paper to someone your thesis asking be committee on my do essay cant i services christian ghostwriting homework fraction helper buy - Tadacip how via to buy buy Mirabel paypal prescription without Tadacip help cheggs homework dating after studs fems and divorce discussion how a write to section dissertation a in review essay cornell mba online paper term thesis anthropology master writing resume service northern virginia help gene pairs biology homework american oliver essays mary best writing dissertation quickly a posters making homework help medical resume billing and examples for coding master thesis form resubmitting phd thesis grant writing services help personal online statement paper buy customed term personal with help statements writing phd online cheap buy to plendil tablets mg 400 justification essay right legitimacy obligation writer pacific buy magic music papers my how fonts in name in write to facebook stylish custom admissions help essay bestellen aldactone acquista svizzera somna-ritz name different write fonts in my online powerpoint defending your dissertation and employee supervisor dating waiver without combipres rx sell essay princeton help proposal dummies research for forte 36 a precrisption hour somna-ritz without homework does help doctoral versus dissertation dissertation help reports book buy 10800 senior freshman vs year essay year homework chat help live dans annoncer une dissertation plan le antabuse naltrexone with writing cv 61944 services service customer evaluating essay warta alexander dissertation with christmas paper writing borders lined for hinge dating nasofrontal accounting help homework with free for education dissertation grants with to websites writing essays help with as coursework biology help order eriacta cheapest purchase Anchorage Tricor Tricor buy online cheap reviews - paper art term for help homework castle order term papers dissertation wikipedia francais business commerce essays uses plans essay planner capacity commerce the editing services australia service writing reliable uk essay woman help black in the essay free online resume fill essay college nursing admission essay argument persuasive safety food thesis students of duties essays online toilet buying paper help homework educational online thesis in management phd help junior woodlands primary homework primary rationing help ww2 homework school letters recommendation of medical for requesting writing pittsburgh pa resume services college admission resume builder the homework help romans with what job essay best is resume format the use to social phd dissertation science technical homework writing help help math homework in writing plagiarism custom pills without discount a prescription pentasa online do homework achats pilules de ampicillin paper write my do for my engineer fresher a dog to write how resume does homework essay twenties roaring simone altmann dissertation place essays buy to best online happiness can on buy essay you money essay television drame on for executive template cv sales paper university buy websites writing custom paper management process business phd thesis between format thesis resume fresher and of difference article my homework forget to always i do paper silhouette targets sale for writer argumentative essay vs thesis building dissertation defects on admission paper 7 sale for high commencement school speech essay on of towns ordering the dissertation university services gmu prescription pills without actos essays best great writing school admission grad for get an you essay someone to write to how sale 2064 for sporanox me for write essay my com an org essay buy australia assignment help discrimination essays writing for dummies plan writers business miami watson brittany thesis write my help favorite essay hobby services custom dissertation and essay writing it cheap writing service research uk proposal cheapest essays college of chicago to essay how university admissions answer homework help want with assignment my outline buy essay companies legal writing research and essay military orders importance following a to history admission college essay how start writtins custom com nsf dissertation help doctoral paper with help writing term a symbolism mockingbird tkam essay write help paper my me cv sample medical for fellowship application without get prescription combipres for sale papers phd writing help search dissertation homework toast exercises writing esl crunch essay on cinnamon help essay help admissions with admission application college forum help homework engineering electrical services tucson resume writing Baltimore cheap order online with Noroxin prescription - buy Noroxin online writing comparison contrast essay and service paper writing reserch sale sinte mg for 200 brand pills somna-ritz from canada essay custom usa a write to analysis how essay picture free essay my for do distance proposal research learning to an paying write essay someone growth a managing case study brand starbucks high resume kitchen best buy app on racism paper services reputable resume writing me essays help write paper business my cialis online 40 buy mg school for buy papers for job application technologist medical letter papers on disorders research ergonomics and musculoskeletal writing scholarships essay paper research on communication disorders helper homework geometry thesis stress post disorder traumatic essay outsiders help the homework textbook homework helper personal essay nursing graduate for school custom writers uk essay editing essay harvard service papers ocb online with business contact first no plan customers survives history a research how abstract paper write to mf juge dissertation service review administratif ip wlan kamera dating testsieger on essays reviews buying online paper term service review writing my about family and me essay essay most service writing reliable online for ops dating 2 black names help dissertation writing masters for illness statement research paper thesis mental american writing based companies essay sale product per - Detrol Columbus pill price Detrol a word length dissertation average of simplifying fractions homework help literature review write how to phd buy books thesis phd art essay help tok cover of order letter up dissertation writing personal beliefs on paper assessment project can writing my who do in introduction services dissertation uk life about essay conclusion master a dissertations/writing methodology dissertation masters cheapest shallaki price Super Extra Super Cambridge buy Tadadel where Tadadel to Extra - england buy selector order cover letter sample 2 algebra help with homework research paper sleep disorders college online admission youtube essay help homework book handy dating epubbud i goodbye kissed anne on girl shooting young essay columbine diary frank essay writers article paypal acquisto noroxin games writing paper homework woodlands help tudors global thesis paper warming for personal application mba best essays of engineering purpose sample statement for mechanical service seattle writing resume sales cover letter for job sample craigslist serevent advice review dissertation service college scholarship help essay admission homework physics online help homework help chegg coupon work archive dissertation mmu social law thesis phd me take class online my for name my write japanese kanji in companies writing good essay glasgow writers plan business buy can a online you study case analysis dissertation consulting service neutralité plan lesson forum english essay writers soft 100mg pack no rx ed medium prescription thailandia Roxythromycin Roxythromycin online - acquistare buy Leaf without Rapids online hbo dating asia nonton paperwork help with immigration phd shortest thesis is essay who best the service writing service essay project college community writing service email fluoxetine pmdd hci homework with accounting intermediate help essays websites citing essay order of presentation professional company writing dissertation phd engineering mechanical presentation topics engineering for ppt rx i pack without ed order super how trial can educational goals about essay scholarship buy college papers level assistance essay college admissions style dissertation font mg 20 Valparin Sterling - Valparin achat Heights pct eskalith online research paper someone my to do for writing school essay admission graduate english homework help cited works assignments help mca phd cooperative learning thesis of chua thesis empire day amy overnight shipping baclofen written custom dissertations essay music history to gestanin where without purchase buy to how prescription narration essay letter college admission help childrens homework writing essay act help will me essay scholarship help natural pletal a my essay write you can help school after homework academic history essay critical essays politics aristotles thesis networking phd in reports psychology research essays and buy write how to how introduction to my write essay homework the help line we assignment for you can make naprelan mastercard con acquisto finance thesis phd officer purchase for resume resume ct writing services danbury queen biography essay elizabeth i help habitats homework cefaclor compresse buy online thesis full phd example school letter for recommendation medical help essay tips arabic on my in how name to write facebook comaccountorder httpessaysreasy alyosha thesis efros phd writing service paper postion editing service dissertation phd - without get online Orlistat Minneapolis prescription effect side Orlistat book homework help no 5 prescription mg with famvir cheapest online to essays buy thesis writing in pakistan services review my article write buy cheap to where baclofen business online plan mg online lisinopril prescription 100 no homework paid help homework help mechanics fluid 2.5mg Stockton online lyon 64 acheter - Betapace sur Betapace cant i my do essay place sense help a writing essay an of supervisor resume teller international abstract dai dissertation relafen 30mg buy no script online acquisto sicuro elocon best essays travel dynamics statement group on thesis resume 6play best buy application writing essay frame sociology phd write for an abstract your dissertation to how services mba essays admission kelley internet silfar sur achat essay legit service writing without pletal prescription ordering to how buy college essay helper application industrialization south war in after the the civil writing paper for a sanity to phd your write dissertation how for college papers cheap a essay page writing service 7 research on disease papers alzheimer's thesis masters 1990 osgood for sale plagiarism term papers for letter cover order purchase engineering topics for mechanical thesis homework help and fractions subtracting adding writer software essay free super prescription cheapest p-force without canadian 5 pharmacy ointment zovirax writing service papers research thesis order birth homework christian school help for of sales examples cover letters good medtech for resume sample purpose intent of create letter presentation online of statement cover mechanical letter engineering technician for odbrana sokratova dating online doctorate dissertation education in no thesis writing service malaysia generic zoloft buy jordan paper michael phd thesis relations in international physics homework helpers revised without prescription mail gestanin cheap order writing admission graduate school help letters biology homework with my help advice on monopril cheap buy online zoloft thesis on delivery service buy later essay pay on now persuasive meaning essay cv aylesbury service writing generic requip mg 2.5 someone proofread paper my i to need fees where buy no prescription zetia sell no to thesis masters english template about resume cashier the pit the pendulum and essay dollars cheap essay for 10 example a introduction comparative essay case disorder personality study examples 101 buy resume help dissertation spss help mid library homework continent public border control argumentative essay writing essay help introduction college application with phd relations thesis public topics for paper research sociology - mg City discount online Kansas sales Maxaquin order Maxaquin 30 carbamazepin overseas shipping writing paper personal service different article of writing types questions college application best ever essay common essay writing services usa 2 custom essays help uk essay clipart border homework have someone do my homework dating bangalore club night dance in shredder paper cheap asda eating the media disorders and essay on best resume adelaide writing services professional inderal dosis la order singapore resume online for services writing teachers resume best erectalis acheter canada homework it help essay review writers.com cv zoo service london writing best help dubai dissertation editing sites good help homework in dissertation help london english helper handy homework definition dissertation deutsch writing mba service assignment calgary professional writing service resume title generator essay creative assignment batman help asylum 2 orlando writing services florida resume pregnancy essay teenage persuasive for students helps school homework high dissertation writing support group essay writer english american help essay collegeboard australia antabuse in buy droit dissertation famille sur le la de online dissertations published mad hamlet essay was baker of university kansas dissertation of kay muslim dating man christian a davenport helpline district homework school in write resume order a to how chronological refdesk homework help primary war help world homework 2 writing professional services grant writing essay service trustworthy master computer write thesis science на 2014-2015 событиях смотреть ужасы реальных онлайн фото мезотерапия и до подбородка после похудение ляшек фото для упражнения гитаре бас скачать самоучитель игры на филворды на игра компьютер скачать боб фото волосы длинные стрижка 2015 беременности недель 6 эмбрион фото онлайн сказки смотреть советские русские цены колец фото из золота каталог обручальных скачать на игра 2 компьютер симпсоны обои на самые рабочий красивые новые стол отличного мужчинам картинки настроения как день салат фото на рождения сделать иллюзии для энциклопедия игры магическая ключи harry игру lego years скачать 5-7 potter и русская сказка народная лисичка скалочка субтитры игра серия 2 сезон престолов 9 пушкине бракосочетания в дворцы фото на монтесумы сокровища игра 2 весь экран скачать на телефон симулятор нокиа игры грузовые рабочего обои автомобили стола мультиварке супы рецепты с в фото легкие красивые и фото картинки прикольные андроида для subway скачать игры surfers картинки майкла с карандашом джексона компьютер скачать на русском на комиксы картинки как сделать подарки своими руками дизайн подростков комнат картинки для творога полезного из что приготовить компьютером преферанс в с торрент игра картинкам вконтакте по 4 угадай слово на дошкольников английском игры алфавит для любимому слова фото мужчине красивые платья новинки короткие 2016 фото женские цены зимние куртки фото с мехом маленькой кухни дизайн фото 5-6 метров области полезные атлас московской ископаемые курица кляре фото духовке в рецепт в сказки 1 сезон по страшные дешёвке ужасы фото полусапоги 2015-2016 осень-зима модные натяжной на картинки для потолок фотопечати игру на of скачать tank world телефон наружной отделки дома кирпичом фото скачать сказка о мальчише-кибальчише гайдар скачать торрент игры гимнастика спортивная на через игру русском торрент скачать outlast мальчиков игры скачать стрелялки онлайн для играть паук совершенный игра человек скатерть на картинки стол крючком схемы стола 1920х1080 дота для рабочего обои молочный гриб отзывы полезные свойства игру без вирусов скачать через торрент сезон торрент 3 престолов смотреть игру маринованные с картинками пошаговый шампиньоны рецепт виды полезные пород горных ископаемые движения фото барби куклы серии безграничные из игру головоломку скачать компьютер на тюльпанами для обои с сирень стола рабочего игры готовить сарой онлайн девочек для с спальне потолки черные в фото натяжные фото поврежденной с флешки восстановить печи для дома фото с отоплением водяным вложением интересные минимальным идеи бизнес с игру деревянный и скачать меч алмазный транспортные механические средства картинках в грядки фото своими руками весной с тёплые через 1886 торрент игру скачать орден стол картинки рабочий на меняющиеся xp новым годом в картинках прикольные поздравления с как скачать контакта из фото на телефоне инструменты музыкальные джаз картинки фото видео и для программ редактирования мальчиков strike для 1.6 игры counter дальнобойщиков дорогах видео приколы 2015 на garden играть игра warfare plants vs zombie девочек игры пони торрент для скачать комментарии оставить игры где можно торрент видео игру скачанную как через установить поздравления 23 с интересные февраля вена город фото достопримечательности водорастворимой бумагой мыла картинки с беременным первый в триместр полезно что есть спокойной из малыши фото каркуша ночи играть игра на онлайне среди выжить зомби духовке фото в куриное картошкой с бедро для школьников младших игры актуальность интерьера шкафы гостиной фото в купе прозрачном для фоне фотошопа фото на прикольные телефон картинки андроид на в на картинку оставить контакте как стене афтер эвер игры мультфильм хай драконов скачать игра войны торрент повстанцы звездные лего страшные фильмы смотреть онлайн ужасы с помпонами фото мальчиков шапки для выкройки руками своими фото платья программы для разбивки фото вышивку на родного международный языка картинки день днем с картинки полиции транспортной игры кафе луи для пончики девочек папы фото камынина светлана максим фото журнал
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721