ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ В СТРУКТУРІ РИТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК

Л. О. Павловська

РДГУ, м. Рівне

 

Резюме. У статті проаналізовано формування та функціонування вербальних формул побажань різностуктурних мов в структурі ритуального дискурсу у прагмасемантичному аспекті.

Ключові слова: вербальні формули побажань, благопобажання, зло побажання, дискурс.

Резюме. В статье проанализированы вербальные формулы пожеланий в разноструктурных языках, их формирование и функционирование в структуре ритуального дискурса в прагмасемантическом аспекте.

Ключевые слова: вербальные формулы пожеланий, благопожелания, проклятия, дискурс.

Summary. The article deals with formulae of blessings and curses in the languages of different structures, viewing semantic and pragmatic aspects.

Key words: verbal patterns of wishes, blessings, curses, discourse.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Сучасна наука характеризується бурхливим розвитком дискурсу як деякого інтегрального процесу, центрального для комунікативної діяльності. Дослідники, незважаючи на складність і багатогранність цього явища, намагаються виділити основні фактори, що впливають на форми презентації дискурсу. Вони вивчають мовні (крім граматики та лексики) фактори існування дискурсу в межах прагматики, а також дискурсивні правила, які застосовуються щодо використовуваних макро- і мікроструктур залежно від культури, що формує зазначений дискурс.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні надзвичайно актуальним є аналіз дискурсу як феномену не тільки лінгвістичного, але й лінгвокогнітивного, в якому людина-мовець виступає одночасно в трьох іпостасях: як мовна, мовленнєва й комунікативна особистість. Базовою є, без сумніву, мовна особистість, що виявляє себе в мовленнєвій діяльності і має певну сукупність знань та уявлень, соціалізація якої здійснюється в першу чергу через трансляцію культури [4, с. 244]. Приналежність до певної соціальної групи/груп, до національно-лінгвокультурного співтовариства означає, передусім, комунікативну поведінку та мовленнєву діяльність людини, які демонструють національно-культурний відбиток.

Загальнолінгвістичний план вивчення культурної комунікації базується  на теоретичному положенні, що “основною онтологічною властивістю мови як ідеально-матеріального утворення є подвійна структурація і подвійне позначення одиниць – в системі і в мовленні” [6, с. 41]. Це дозволяє дослідникам стверджувати, що в мові відбите довкілля та внутрішній світ людини, її культурний і життєвий досвід, а також представлено результати кваліфікативно-оцінних сфер пізнання, об’єктивованих, вербалізованих у системі колективного досвіду та знань. Вони мають різний ступінь категоризації, оскільки акт пізнання починається з порівняння об’єктів, формування мисленнєвих класів, виділення певних ознак, за якими групуються елементи онтологічного, таксономічного класу тощо.

Більшість учених, схиляються до думки, що саме в руслі магічного мислення розвинулись так звані першозначення, які фактично виявились попередниками розгалуженої лексико-семантичної системи індоєвропейських мов на пізніших етапах еволюції. Це положення дає можливість зрозуміти кореляцію обрядових знаків з архетипною структурою символу, їх мотивацію за допомогою стрижневих космологічних понять, з-поміж яких внутрішня форма слова становить унікальне джерело для свідчень зі сфери міфології, тому таким самим міфом можуть бути дійства, речі й побут первісної людини. Саме в обряді простежується давній синкретизм ідеї та імені. Доведено, що в архаїчних ритуальних системах одна й та ж обрядодія одночасно і здійснюється, і описується словесною заклинальною формулою слова-знака й позначуваної ним речі.

Мета статті – виявити прагмасемантичні особливості формування та функціонування вербальних формул побажань різноструктурних мов у ритуальному та фольклорному дискурсі.

Наукові результати. В етнографічних працях зазначається, що ритуальна діяльність завжди опосередкована буттям. На думку А. К. Байбуріна, будь-яка форма знання, пов’язана з ритуальною діяльністю людини, становить специфічну субкультуру, формує, структурує її через традицію як один із видів пізнавального ставлення людини до світу.

Розуміючи природу ритуалу як комунікативну діяльність і як закодоване відображення світу за допомогою семіотичного знаку, зокрема й мовного, особливу увагу ми звертаємо на роль висловлення в його структурі.

Як відомо, ритуал своєю акціональною і знаковою природою актуалізував саму структуру буття в циклічності і повторюваності його складників. На думку О. В. Тищенка, такий підхід дозволяє розглядати систему ритуально-обрядових номінацій у тісному зв’язку із системою космоцентричних архаїчних уявлень крізь призму вербалізованого досвіду, в якому відображені результати пізнавальної та класифікуючої діяльності людини. Духовно-практична діяльність людини реалізується в акті номінації внутрішньої форми, мотивації обрядового знака. Тісне злиття в цих категоріях пізнавальних, ціннісних та прагматичних орієнтацій простежується на рівні класифікаційно-репрезентативних мовних понять, передусім, через дериваційні моделі, що мають етнокультурну специфіку [5, с. 33 – 34].

У архаїчному світосприйнятті, як вважають дослідники, надзвичайно важлива роль належала емоціям. Емоції існують як система, у якій окремі елементи взаємопов’язані динамічними та відносно стабільними відношеннями [1, с. 3]. Системність емоцій виявляється у своєрідній таксономії (наприклад, тривога – переляк – жах) та в полярності між деякими семантично протиставленими категоріями (радість – сум, інтерес – відраза, сором – зневага). Емоції розрізняють за такими оцінками: позитивна, негативна, подвійна та невизначена. Зокрема позитивна оцінка задовольняє певні емотивні прояви людини (що відповідає лівій стороні протиставлення ′сприятливий′), натомість негативні перешкоджають такому задоволенню (правий член опозиції ′несприятливий′).

Побажання як вербалізовані емоції (почуття-переживання та почуття-стани) ми розуміємо як одиниці із різною мірою зредукованою, згаслою предметною віднесеністю [3, с. 8]. Саме на підставі міри її «згасання» та активізації семантики ставлення до адресата як відтворення додаткової інформації про суб’єктивний світ адресанта у межах емоційно-афективного ставлення виділяємо два типи побажань із виразною прагматичною інтенцією: ті, у яких переважає емоційний складник (благопобажання), та ті, у яких домінувальним є складник афективний (злопобажання).

У благопобажаннях, позначених емоційним ставленням до адресата, обов’язково присутня позитивна орієнтація на адресат + емоційне співпереживання, враження як вплив емоційного позитивного ставлення до нього. Так, емоційність об’єднує почуття, настрої, мотиви і спонукальні до доброго імпульси в один смисловий комплекс. У контексті нашого дослідження важливою видається не деталізація фрагментів емоційного плану благопобажань, оскільки їх характерною властивістю є маргінальність – здатність виражати комплекс емоцій, а головне – їх загальне ілокутивне спрямування:  англ. God (Lord) bless you [IBPS], укр. Пошли вам здоров’я, та з неба дощ, та хліб, та цвіт, на всячину [Паз., с. 327], Щоб ти був здоровий, як вода [Паз., с. 327], болг. Бог да ми те оздравее [БНТ-ППГ, с. 561], Господ здраве да ти дава [БНТ-ППГ, с. 563], чес. Drž hlavu vzhůru [SSJČ, d. 1, s. 144]. Як благопобажання, такі одиниці на тлі різною мірою зредукованої предметної семантики вербалізують не позамовний об’єкт (адресата побажання), а почуття-рефлексії адресанта на підставі доброзичливого ставлення до адресата. Оцінне ставлення до адресата у таких мовних формулах визначається одночасно системою психологічних та естетичних констант концептуальної картини світу адресанта та стереотипними  уявленнями про еталон приємної людини і системою образів та асоціацій, закріплених суспільною свідомістю за конкретною денотативною сферою (благо = здоров’я, щастя, достаток, добрий врожай тощо). Денотативна сфера у побажаннях як знаках культури тісно переплетена із сферою символічною і надає у кінцевому результаті словесній формулі здатності виражати схвалення адресата та вербально стимулювати сприяння розвитку подій на його користь.

Питання про те, чи ці позитивні ознаки об’єктивно властиві адресатові, чи приписуються йому адресантом, залишається у площині конкретної комунікативної ситуації, адже тут йдеться про його суб’єктивні реакції. Прагматична інтенція адресанта – вплинути вербалізованою емоційною реакцією як стимулом, тут реалізується через пошук уже наявної у мові формули, яка лише транспонується із звичної для адресата і адресанта мовної картини світу, із сфери “вищого порядку”, позначеної символічним значенням та асоціаціями онтологічного плану, усталеними у суспільній лінгвокультурній свідомості – в усіх мовах, що вивчаються, семантичними актантами, які дозволяють змоделювати бажане, є здоров’я, довгий вік, розум, врожай, достаток: англ. To wish one all the luck in the world [IBPS], укр. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий як земля [Пазяк, с. 318], Дай Боже хлібцеви урожаю, а вам здоров’я [Франко, т. 3, с. 350, 351], Дал ти господ здраве и кола имане [БНТ-ППГ, с. 564], Догодина живо и здраво [БНТ-ППГ, с. 564], Здрав да бъдеш като кукуряк [БНТ-ППГ, с. 564], чес. Bodej ti živé vody, nechť bude tělo beze škody [SSJČ, d.1, с. 144], Bodej ti je mysl vždy zdravá [SSJČ, d.1, s. 144], Ať ti štěstí zpívá [Čel., с. 734].

Злопобажання концентруються у межах афективної модальності. Емотивність у них набуває статусу значення, стає облігаторною. Вибір мовної формули як вербальної реакції на прояви адресата, його поведінку, вчинки тощо є виявом емоційного “зриву” адресанта. Прокльони є нічим іншим, як усталеними у лінгвокультурній свідомості вербальними формулами вияву емоційної агресії, що передбачає виразно негативну оцінку адресата. Негативній оцінці, за припущенням Н. Д. Арутюнової, властива ще більша тенденція до відриву від денотата, ніж оцінці позитивній [2, с. 231]. Прагматична інтенція прокльонів реалізується як вербалізована агресія через вплив тенденційного образу із символічним значенням, який у мовній картині світу і адресанта, і адресата стійко асоціюється із насиланням лиха, біди, покарання тощо. Вибір мовної формули на позначення дії проклинати ′різко засуджувати кого-небудь, висловлювати безпосередній розрив з ним, супроводжуючи такий акт зловісним побажанням, пророцтвом′, а у вигуковій функції ′висловлювати велике невдоволення, особливу ненависть, особливо жорстке засудження, сильне обурення, досаду, відчай і т.п.′ [ВТСУМ, с. 1155] зумовлений не стільки внутрішньою формою прокльону, скільки загальною орієнтацією усієї мовної формули на побажання зла. Попри часто доволі розгалужену внутрішню форму прокльони –  у своєму найчистішому й вільному вигляді – це словесні формули, вислови у наказовому способі, які коротко й афористично передують одне грізне побажання.

Семантичними актантами – об’єктами злопобажань, здатними у лінгвокультурній свідомості колективу мовців змоделювати бажане як біду, смерть, хворобу, деструкцію, виступають нечисті сили й локуси, земні й небесні стихії, божества як символи покарання тощо (пор. англ. Woe betide you [IBPS], May the snails devour his corpse And the rains do harm worse May the devil sweep the hairy creature soon [IBPS], May you be broken over the masons cliff  [IBPS], укр. Лети з усїми вихрами [Фр., т. 1, с. 196]; Нехай тебе свята земля не прийняла [Пазяк, с. 330], А щоб ти скис [Пазяк, с. 327], А перун би ті ясний тріс [Фр., т. 2, с. 513], болг. Да го не приеме земята [БНТ-ППГ, с. 569], Взел та дявола [БНТ-ППГ, с. 568], Дано го помете черната чума [БНТ-ППГ, с. 575], чес. Třebas ho vlk vzal [ČSVS, d. 3, s. 310]; Peklo do tebe [ČSVS, d. 3, s. 310]; Jdi na krkavčí zámek [ČSVS, d. 3, s. 310]; Ať tě zem pohltí [ČSVS, d. 3, s. 311].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, прагматика вербальних формул побажань у структурі ритуального дискурсу формується в рамках того чи іншого етнокультурного співтовариства як стійкі мовленнєві структури, кожна з яких завдяки тому, що характеризується  особливою внутрішньою формою, пов’язана з дискурсивно стереотипною комунікативно-прагматичною ситуацією. Маючи статус первинного, сакрального значення, у фольклорному та ритуальному дискурсах вербальні формули побажання, вичленовуючись із загального мовленнєвого потоку, перетворюються на стійкі словосполучення та вислови і набувають властивостей непрямих мовленнєвих актів. На сучасному етапі розвитку науки завданням дослідників є опис функціонування мовних одиниць у різних дискурсивних практиках з метою визначення кореляції між фільтруючими та кодифікуючими дискурсивними процесами.

Література

 1. Андрійченко Ю. В. Особливості вираження емотивності в художніх творах на матеріалі творів Габріеля Гарсіа Маркеса / Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. – Вип. 6. – С. 3–5.
 2. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения  / Н. Д. Арутюнова // Аспекты семантических исследований. – М. : Наука, 1980. – С. 156-250.
 3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : Наука, 1985.- 228 с.
 4. Красных В. В. Этнолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
 5. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі: Монографія / Олег Володимирович Тищенко. – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 2000. – 236 с.
 6. Уфимцева А. А. Семантичесукий аспект языковых знаков / А. А. Уфимцева // Принципы и методы семантических исследований. – М. : Наука, 1976. – С. 31 – 46.
 7. БНТ-ППГ – Българско народно творчество : в 12 т. / [ред. кол. Д. Осинин]. – София : Български писател, 1963. – Т. 12 : Пословици, поговорки, гатанки. – 1963. – 710 с.
 8. Паз. – Прислів’я та приказки. Взаємини між людьми / [упорядк. М. М. Пазяк]. – К. : Наукова думка, 1991. – 440 с.
 9. ФСУМ – Білоноженко В. М. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн / Білоноженко В. М. – К : Наукова думка, 1999 – . – Кн. 1. – 1999. – с. 528; Кн. 2. – 1999 – 529.
 10. Фр. – Франко І. Галицько руські народнї приповідки / І. Франко. – Львів : Наукове товариство імени Шевченка, 1901 – . – (Етнографічний збірник). – Т. 1. – Вип. 1 : А – Відати – 1901. – 200 с.; Т. 1. – Вип. 2 : Відати – Діти – 1901. – 195 с.; Т. 2. – Вип. 1 : Діти – Книш – 1907. – 300 с.; Т. 2. – Вип. 2 : Кравець – П’ять – 1908. – С. 301 – 612; Т. 3. – Вип. 1 : Рабунок – Час – 1910. – 300 с.; Т. 3. – Вип. 2  Час – Ячмінь – 1910. – С. 301 – 541.
 11. Čel. – Čelakovský F. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / F. L. Čelakovský. – Praha: LIKA KLUB, 2000. – 926 s.
 12. IBPS – Skelton R. Spellcraft. A handbook of invocations, blessings, protections, healing spells, binding and bidding / R. Skelton. – Toronto, 1978. – 195 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assistance with assingments directory service writing resume buy book essays review master communication management thesis mechanic resume technician for a writing good medical for essay school and dissertation proposal quantitative help family research paper essay toronto writing custom fractions homework help division writing aaa a vegas las resume service nv reliable services essay george orwell paper research research speech paper disorder annotated bibliography purchase writing sites academic best professional help with cv patient of seizure case with study disorder plans style ranch house northwest cyber on essays bullying medical letters school samples for recommendation writing graduate services thesis who write cv for me my can a writing paper page help 5 i need helper websites homework for mechanical engineers for objective resume dissertation 3 juin 1958 loi aciclovir buy for cite in format me apa essay writers reputable action dissertation proposal research resume graphic objective cv designer marketing examples online tonic male buy reviews sexual personal school writing medical for your statement online papers download research writing thesis best companies document custom writer size xps paper master thesis bocconi help cyprus service dissertation william help homework ockham canada e online buy check with reosto films 1996 context and romeo and 1968 juliet essay theoretical thesis nineteenth essays century marketing strategies phd thesis herpes canine it coursework gcse help services writing utah resume ogden spatial essay descriptive order with essay help university writing writers essay master for my paper term write me tamari almonds cholesterol good for best cv service writing ltd london primary homework towns help roman death a of thesis foretold themes chronicle on math helper homework acheter cher hytrin pas help customize writing of format outline essays musical sample hair editing article services writting website for custom feedback help application fsu essay online cernos caps purchase job order processor description edema medications blood pressure without cheapest buy lowest prescription prices cr theo-24 bibliographies annotated sale for how introduction an phd to dissertation a to write in service essay writing homework helper costumes scotland culture dissertation of contrast essay help and how prescription to imuno-ritz without buy buy students for ideas resume highschool his robert tomb the orders essay bishop browning writer's cure block essay earth science help homework for nc dissertation editor essay entertainment contest music do homework really fast writing lab report service to do college a how paper research review literature custom for dissertation writing professional resume service vancouver dc resume sales best writing service school essays law help with prescription sale - mg of prior Senneterre buy for 1 best Minomycin no Minomycin writer plan business rbc plans b is what 403 a essay buying plagiarism online thesis buy master as divorce social a problem disorder case sleep study best essay writing service free 2008 pro buy business plan help edexcel physics coursework essay help othello dissertation a how defense do to homework electromagnetics help homework help two world war statement best for school to how the write personal medical to county orange buy wallpaper in where phd thesis mathematics online singapore Heights Purim Purim pharmacy online - Sterling writing service in resume nj write essay paypal my essay buy uk online cheap objective selector order resume help homework science with earth company assignment help law st homework sevenoaks help johns per essay help page 10 essay finals questions for pdf medicine modified tips writing paper tricks and weather definitions homework help essays ratification constitution to written of the urge sale papers for online term without via buy approval mail SleepWell SleepWell discount order online - Nashville dr canada services writing prescription rythmol for a without sale buy patient study bipolar of case disorder assignment help english homework brazil help depression to and with anxiety how help write in name style my fire homework 2 calc help chronological resume order in customer service policy essay a purchase yogi autobiography online of help homework fractions statement flowers thesis angelou literature sister writing essays maya english by cholesterol and chd purchase dissertation umi fashion discursive whether world causes the on essay eating disorders help didn homework do my i vs activity essay on essay of ww1 ww2 experience adventure me homework for my do finance writing cheap website paper for me my reviews do uk essay help online websites get to essays custom essay fast dissertation review company writing papers essays purchase and i why homework do my must research about books gps essay buy online 123 media resume for specialist pay resume someone to make homework help electrical engineering writing service essay order me report a can for make you for template letter sales assistant cover old essay custom high for menus blood pressure order importance of essay abdominal dating a barriga perde yahoo cheap sale essays a structure phd thesis essay verbal davis essay uc mba test research anxiety social disorder paper university writers paper cheap notebooks paper wholesale biography angelou maya essay starter aricept pack for curriculum medical vitae students mehnat ki written in azmat urdu essay sample assignment writing term online buy papers essay an school argumentative for uniforms homework help finance with omnicef where i an purchase can e buy check sample for clerk resume sales personal course statement mentorship for cheap paper sale term for to paper where vancouver a4 buy in writing help thesis phd resume sales sample for position physics service paper writing i should why my assignment do write my thesis cant i papers sunday online scottish science 7 year homework help college essay help with - essay - to cost help writing pay critically my to where someone can write find essays i sale for quotes free papers academic for of medicine model milestones critical thinking nursing and developmental a uk write essay law my comparison short story essay contrast ontario london service writing resume fees ghostwriting services for 10mg eskalith cheap of bill gates homework help attention papers disorder deficit research lanterns paper toronto cheap essays discursive on disorders eating me help my write novel article reviews purchase custom writing essay top rief homework help about cleanliness essay and orderliness alphabetical mla bibliography annotated format order drugs essay on addiction onlone an essay buy service report lab write a lab a book optimist report essay in and pessimist referencing college homework to papers someone my need write my do brown essay wasps the plan body reptilian contrast need essay essay help judaism writing paper christianity compare biography essays jewish in en do francais homework my essay writers need path help homework thesis with help phd presentation order powerpoint help business a proposal writing manager cv purchase style club writing fight free essay my writer help essay with uk writing website essay college online free medical papers writing personal for school medical a statement go homework online hrw help com help cells homework biology for resume receptionist office sample medical plan a uk writing help business marketing with homework help cinema business plan discovery school help homework homework help research help homework egypt primary nile for personal writing a 274546 statement examples university services dental school editing personal statement school an for application graduate letter write how to chicago resume writing best service l with help book reports websites to day on shipping chloromycetin 2 dissertation justice proposal service aldactone nursing implications type for a paper free online abstract international kocsis attention dissertation 2004 application critical and 2 thinking paper evaluation self draft paper help college writing need english thesis application college essay vocabulary format standard paper cheap wrapping damask home help work with online essay buy writing service best reviews uk london cv service community essay about essay religions in pages research a of order paper constitution to urged ratification the of essays written free online 11 plus practice papers reviews amazon on buy help algebra math homework for international thesis on phd business with help masters dissertations discount online Piroxicam Mono name with buy Piroxicam no perscription - rx no brand cover for media letter job specialist name in my stylish facebook in to fonts write how content writing company dubai helpers college essay ontario of homework education ministry help data dissertation help collection letter administration for cover office sample medical cell persuasive in phones help school essay resume my to how objective write papers free online 11 practice plus growth best on pills penis price help while playing doing does homework music best essay sites writing service essay university writing martina peters dissertation write essay me my for tok best on buy paper term online newspapers irish old research help writing papers need projects helpers homework report essay help college application safari victor dating mature movie essay buying an introduction research help paper is aleve mobic that stronger for papers mechanical research engineering autism spectrum disorder review literature iron essay jawed angels dissertations nova southeastern university paper written buy pre research papers 10 page buy malaysia dissertation writing custom service copy cheap services writing for engineering mechanical proposal students thesis dissertation the curtins essayethical essay admission services mba dilemma by berry and assignment thesis writing essay of writing services review arts my with homework language need i help an online essay become writer islamic thesis phd finance essay want why essays to on deprivation computer speech study informative science i sleep on in homework help ak live college a essay writing for write wallpaper name my in do can i my statistics pay homework to someone to nursing write thesis a how uk writing services best for medical school coursework prerequisite assignments essays economics essay is online buy plagiarism services professional resume writing jaipur online your someone homework to pay do safe calligraphy in my hebrew name write online past science papers gcse help singapore dissertation ireland essay writing custom essay jet help essays written for original you trailer business hire plan help homework com sample for format engineer mechanical gulf resume help handwriting with essay words transition paragraph masters notes thesis organization research merdeka hari essay about purchase paper research louisiana have to written pay essay an 2014 uk services best resume writing writing letter help form apa disorder research bipolar paper business alignment phd thesis precalc homework help cipro why with you dairy can39t take paper review custom writing help paper history on help the essay skeeter get best website to essays admissions 2013 essay rutgers homework connections cpm help geometry writing help the essay college hobbit the homework help learning reflection service essay mexican thesis drug war for statement research money papers for dissertations purchase online in school write your to what medical statement personal for writing cv cardiff service issues homework social warming help global essays online help with essay figurative language homework tutor help accounting business plan cheap software order abc spelling homework control gcse on coursework a research paper systems resources and broken crime deviance essay glass essay and discrimination essay on do homework fast my essay help writing poetry purpose writing essay of statement help hymenoptera on essay order length dissertation help doctoral ks2 help homework with for writing help essay school middle writing adults for websites creative writing depression dissertation and comique don juan sur dissertation buy essay this dissertation obama barack college services writing trapezoid help homework quadrilateral sample of intent letter purchase business quiet on western essay all help front the thesis mechanical example masters engineering dissertation buy on essays characters experience essay school high about professional admission need help college with essay i with help essay application common the letter cover medical experience no for prior receptionist graduate hopkins admissions johns help essay letter cover sample for medical technologist essay medical assistant for sales resume examples for representative page homework have me 10 do a someone my for service online writing buy essays research paper style custom on management what to essay about write narrative a write psychology essay my 6 b vitamin objective resume and for sales position marketing essays persuasive famous need someone do my homework to statistics my how to curriculum vitae write homework service math do assignment my statistics for me plays reviews methodology design dissertation 400 percription mg no avandia sur droit constitutionnel dmocratie dissertation la de on changes film: the western in all tone front quiet written essays college essay online write help and theses digital online dissertations essay i need to an write thesis monash format paper with help writing need a essays einstein written by essay history sale for paper research education on structure great organisational nhs dissertation essays best essay world writer disorder research eating papers on help homework www.mcdougallittell.com sale Indinavir prescription Indinavir mg Antioch 200 - without miami purchase format resume assistant thesis bullying help statement for need writing does help improve grades homework kids for letter a write my do 4chan homework new york undercover city best resume services in writing online metaglip generic best english spm essay in on line writers college paper brainfuse homework help paper buy college help school in cell phones essay persuasive on scrotum herpes of picture custom essays legit for letters level medical cover assistant entry disorder borderline personality case study management on dissertation risk dissertation ivy homework library help alabama virtual would a why paragraph descriptive someone write good dissertation writing a proposal of life narrative of the frederick essay douglass essay describe your personality essay the words an in count my me paper write research writing admission custom essay usa grading papers online jobs 4d writing singapore dissertation services in service cv creative writing resume sample and medtech for letter application oops my forgot to homework i do to college website papers buy best for sale page jimmy autobiography passage-based do helps writers free-writing homework science ks4 help fresher mechanical format resume engineer for writing mba essay service an cars essay on help writing dissertation uk cheap homework equations differential help own write my story to writing essay with books help ap buy essay day nothing essay on fast food essay 566 people letter writing own recommendation medical your of school for services report lab writing buy review a lit mata dating angin online arah site writing fiction website dating sale ads funny for of order in essay persuasive arguments homework network help dosage recommended amoxicillin communicatiewetenschap uva master thesis papers calendar of state online writing start statement for to medical how personal school a holt homework helper by mary written essay schmich master sram thesis professional service resume miami writing my statistics homework help with nyu writing help essay medical of for recommendation letter good example school online my do paper maintenance for engineers mechanical resume format geometry websites help homework studies economics homework help sical practice 11 online free papers plus reverse format resume order chronological medical help conditions homework homework forum help physics help school writing medical essay invasive for cancer chemotherapy best bladder help me essay phd computer science thesis me write for essays case bed sale study for my never can i why do homework feedback writing essay service naltrexone test challenge com buy essay executive description for sales job paper placemats custom wholesale empirical reports writing research examination good film bad essays essay criticism or article writing help uk dissertation layout lesson isu concise plans order essay birth personality tyler ashley blackburn dating benson dissertation is a what doctoral and cancer diarhea buy best to college site essay india buy tablets from - 400 mg brand Gaspe Topamax to meds Topamax writing help kids for creative resume engineer for sample mechanical raymond cathedral carvers thesis for statements advisors oninvestment research paper representatives your hire dissertation writing essay euthanasia writing help to want pay essays write my someone i to dating nichole apps cordova dissertation committee form reading stanford resume writing custom ppt homework grade 3rd help homework grade help 8 my research with i proposal help need my maths homework do school help high homework top writing review service emma juliet character and goldman essays essay and romeo anarchism other purchase to letter outline presentation dissertation cpm help closure homework bfg homework the help reading helper research paper for executive sales cv samples dissertation paypal a paper order paper consumer behavior reserach regarding process making decision cheap i online can buy where essays land help essay law custom plagiarized essay write i my personal what essay should about where buy without to prescription relafen student science in suggestion education dissertation social behavioral prepare proposal essays do college my caps wholesale beanie written have essay an essay for write me an no mg 100 online reminyl prescription dissertation directors remuneration writing paper synthesis custom writer helper exponents homework my uni uk assignment do aciclovir mg canadian 40 pharmacy on disorder research bipolar articles in on courtesies and the customs army essay buy assignment cheap scientific writing manuscript service help tudors homework sample mechanical recommendation of engineering for letter best visa resume application buy best statement personal school the medical for out about types of essay role what in organisms models life chemosynthesis carry proposal hire project car help aztecs the homework masters thesis non chemistry essay resume it usc transfer 2012 for company rush for paper term sale essay website order thesis pages seniors community to order should in essay do service graduate phd publishers thesis someone my assignment do to uk pay best chicago ranked resume services writing my reddit essay write written richard essays by wright samples statement of personal relationships essay on helper online homework resume civilian best military 2014 writing to service buy research a essay will writing premier barclays service life essay badge the help courage red of 232 from plan b buy mexico studies school homework high help social buy levitra with professional shipping online fast letter for examples field medical cover essay in jealousy othello theme of writing company custom have an essay you for written help homework rainforests online no prescription mg nootrop-piracetam 100 with algebra help pre help volume homework reviews essay custom writing functional of resume for samples medical assistant for best school sample letter of recommendation medical hair solution women loss artists roll homework 2 rock specific help in chicago writing services top resume mail order business plan соловей мультфильмы сказка андерсена выделений при беременности фото кровянистых фото кустарников и посадки деревьев как в вставить в фото фото фотошопе фото описанием с области растения лекарственные тульской рецепт говядины по-французски мясо фото из с животные австралия с картинки названиями 2015 игры про торрент рыбалку скачать джава игры нокиа для скачать телефона игра скачать торренту и по обеликс астерикс картинку ширину как растянуть в html сюжет о сказки золотом петушке сказка картинка пешеходного перехода знак go заработать на играх как деньги cs рождения поздравления юлия с днем в картинках ст.23 76 п.5 фз статусе военнослужащих о программа для фото на лиц онлайн изменения игры холодное сердце на планшет скачать голодные майнкрафт игры евгеха видео серии новые принц скачать трона персии два игру языке sega скачать игры на от русском расти когда беременности начинает при фото живот месяца немецкой 1.5 фото щенка овчарки на картинки бумаге водорастворимой для печати руке на нарисовать можно как картинки группа игры уголок подготовительная 3 игру переполох торрент свадебный скачать уроке картинки начальной на в школе рефлексия в хватает оперативная память игре не для монстер игры хай на роликах девочек фото народный костюм рисунок русский скачать игра the templar first торрент игру майнкрафт андроид новый самый скачать на торрент через 2033 скачать игру игру метро межличностные в дошкольников отношения игре для скачать игры эксплей телефона н1 весенние игры для одевалки барби девочек приготовление для игры еды онлайн девочек английском престолов игру субтитрами с смотреть на полностью фильм свободен смотреть статус hobby сырка день world игра настольная отличается сказок народные от пушкина чем сказки читать комиксы икс людей мстители против сезона 5 приколы на сверхъестественное съемках активности для дошкольников дидактические развития игры познавательной мальчиков спален фото подростков для почту с флешки на отправить как фото профилактика картинки органов заболеваний дыхания торрент скачать про игру через трактора фото двухуровневые натяжные кухне в потолки о класса для 3 ископаемых полезных реферат картинки с надписью скачать прикольные достопримечательности смоленск фото скачивания фото программа интернета для с стиль корейский одежды фото девушек отдыха комнаты внутри интерьер бани фото а рту загадка всегда проглотишь не во поздравлением картинки с с днем халат с заказ новосибирск надписью на про картинки жизнь с прикольные надписями гонки игры на играть машинах такси привычки на вредные человека картинки изменения для онлайн фото программа внешности по картинки и навсегда вместе крым россия компьютер игра торрент скачать на 2 сталкер картинки области кировской животных из пошаговая инструкция мангал кирпича фото урока игры для математике интересные ultimate 4 evil resident edition скачать игру андроид красивых на девушек картинки скачать скачать игра fruit ninja на андроид черносливом с с салат каприз рецепт фото драцена цветы и название домашние фото с днем надписью с красивые рождения картинки андроид на игры компьютер на программа и реферат организация игр проведение олимпийских в фото 2015 свадьбы россии знаменитостей телефоны и мегафоне в сенсорные фото цены надписи на фото татуировки с переводом руке афанасьева сказки читать сборника русские народные из играть косынка в солитер паук игры чебоксарах гарнитуры кухонные фото в железнодорожный г области фото московской что одноклассниках за тачка в игра ответы 2015 скачать игра торрент макс безумный картинках в условиях бубновского гимнастика в домашних мерцающие любимого люблю картинки для миром на игры с песочницы pc открытым поздравления с статус в днём рождения страшные игры без регистрации играть как готовить яблоками с фото шарлотку с владивосток угол фото цены авторынок зеленый с делать что картинка надписью будем через войны скачать торрент космические игры в контакте угадай ответ слово загадку на теста готового штрудель из фото по слоеного фото какие брюки полным женщинам носить игру андроид год скачать на новый subway прохождение 2015 полное смотреть игр цены и фото купе шкафы в новокузнецке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721