ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВЕРБАЛЬНИХ ФОРМУЛ ПОБАЖАНЬ В СТРУКТУРІ РИТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК

Л. О. Павловська

РДГУ, м. Рівне

 

Резюме. У статті проаналізовано формування та функціонування вербальних формул побажань різностуктурних мов в структурі ритуального дискурсу у прагмасемантичному аспекті.

Ключові слова: вербальні формули побажань, благопобажання, зло побажання, дискурс.

Резюме. В статье проанализированы вербальные формулы пожеланий в разноструктурных языках, их формирование и функционирование в структуре ритуального дискурса в прагмасемантическом аспекте.

Ключевые слова: вербальные формулы пожеланий, благопожелания, проклятия, дискурс.

Summary. The article deals with formulae of blessings and curses in the languages of different structures, viewing semantic and pragmatic aspects.

Key words: verbal patterns of wishes, blessings, curses, discourse.

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Сучасна наука характеризується бурхливим розвитком дискурсу як деякого інтегрального процесу, центрального для комунікативної діяльності. Дослідники, незважаючи на складність і багатогранність цього явища, намагаються виділити основні фактори, що впливають на форми презентації дискурсу. Вони вивчають мовні (крім граматики та лексики) фактори існування дискурсу в межах прагматики, а також дискурсивні правила, які застосовуються щодо використовуваних макро- і мікроструктур залежно від культури, що формує зазначений дискурс.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні надзвичайно актуальним є аналіз дискурсу як феномену не тільки лінгвістичного, але й лінгвокогнітивного, в якому людина-мовець виступає одночасно в трьох іпостасях: як мовна, мовленнєва й комунікативна особистість. Базовою є, без сумніву, мовна особистість, що виявляє себе в мовленнєвій діяльності і має певну сукупність знань та уявлень, соціалізація якої здійснюється в першу чергу через трансляцію культури [4, с. 244]. Приналежність до певної соціальної групи/груп, до національно-лінгвокультурного співтовариства означає, передусім, комунікативну поведінку та мовленнєву діяльність людини, які демонструють національно-культурний відбиток.

Загальнолінгвістичний план вивчення культурної комунікації базується  на теоретичному положенні, що “основною онтологічною властивістю мови як ідеально-матеріального утворення є подвійна структурація і подвійне позначення одиниць – в системі і в мовленні” [6, с. 41]. Це дозволяє дослідникам стверджувати, що в мові відбите довкілля та внутрішній світ людини, її культурний і життєвий досвід, а також представлено результати кваліфікативно-оцінних сфер пізнання, об’єктивованих, вербалізованих у системі колективного досвіду та знань. Вони мають різний ступінь категоризації, оскільки акт пізнання починається з порівняння об’єктів, формування мисленнєвих класів, виділення певних ознак, за якими групуються елементи онтологічного, таксономічного класу тощо.

Більшість учених, схиляються до думки, що саме в руслі магічного мислення розвинулись так звані першозначення, які фактично виявились попередниками розгалуженої лексико-семантичної системи індоєвропейських мов на пізніших етапах еволюції. Це положення дає можливість зрозуміти кореляцію обрядових знаків з архетипною структурою символу, їх мотивацію за допомогою стрижневих космологічних понять, з-поміж яких внутрішня форма слова становить унікальне джерело для свідчень зі сфери міфології, тому таким самим міфом можуть бути дійства, речі й побут первісної людини. Саме в обряді простежується давній синкретизм ідеї та імені. Доведено, що в архаїчних ритуальних системах одна й та ж обрядодія одночасно і здійснюється, і описується словесною заклинальною формулою слова-знака й позначуваної ним речі.

Мета статті – виявити прагмасемантичні особливості формування та функціонування вербальних формул побажань різноструктурних мов у ритуальному та фольклорному дискурсі.

Наукові результати. В етнографічних працях зазначається, що ритуальна діяльність завжди опосередкована буттям. На думку А. К. Байбуріна, будь-яка форма знання, пов’язана з ритуальною діяльністю людини, становить специфічну субкультуру, формує, структурує її через традицію як один із видів пізнавального ставлення людини до світу.

Розуміючи природу ритуалу як комунікативну діяльність і як закодоване відображення світу за допомогою семіотичного знаку, зокрема й мовного, особливу увагу ми звертаємо на роль висловлення в його структурі.

Як відомо, ритуал своєю акціональною і знаковою природою актуалізував саму структуру буття в циклічності і повторюваності його складників. На думку О. В. Тищенка, такий підхід дозволяє розглядати систему ритуально-обрядових номінацій у тісному зв’язку із системою космоцентричних архаїчних уявлень крізь призму вербалізованого досвіду, в якому відображені результати пізнавальної та класифікуючої діяльності людини. Духовно-практична діяльність людини реалізується в акті номінації внутрішньої форми, мотивації обрядового знака. Тісне злиття в цих категоріях пізнавальних, ціннісних та прагматичних орієнтацій простежується на рівні класифікаційно-репрезентативних мовних понять, передусім, через дериваційні моделі, що мають етнокультурну специфіку [5, с. 33 – 34].

У архаїчному світосприйнятті, як вважають дослідники, надзвичайно важлива роль належала емоціям. Емоції існують як система, у якій окремі елементи взаємопов’язані динамічними та відносно стабільними відношеннями [1, с. 3]. Системність емоцій виявляється у своєрідній таксономії (наприклад, тривога – переляк – жах) та в полярності між деякими семантично протиставленими категоріями (радість – сум, інтерес – відраза, сором – зневага). Емоції розрізняють за такими оцінками: позитивна, негативна, подвійна та невизначена. Зокрема позитивна оцінка задовольняє певні емотивні прояви людини (що відповідає лівій стороні протиставлення ′сприятливий′), натомість негативні перешкоджають такому задоволенню (правий член опозиції ′несприятливий′).

Побажання як вербалізовані емоції (почуття-переживання та почуття-стани) ми розуміємо як одиниці із різною мірою зредукованою, згаслою предметною віднесеністю [3, с. 8]. Саме на підставі міри її «згасання» та активізації семантики ставлення до адресата як відтворення додаткової інформації про суб’єктивний світ адресанта у межах емоційно-афективного ставлення виділяємо два типи побажань із виразною прагматичною інтенцією: ті, у яких переважає емоційний складник (благопобажання), та ті, у яких домінувальним є складник афективний (злопобажання).

У благопобажаннях, позначених емоційним ставленням до адресата, обов’язково присутня позитивна орієнтація на адресат + емоційне співпереживання, враження як вплив емоційного позитивного ставлення до нього. Так, емоційність об’єднує почуття, настрої, мотиви і спонукальні до доброго імпульси в один смисловий комплекс. У контексті нашого дослідження важливою видається не деталізація фрагментів емоційного плану благопобажань, оскільки їх характерною властивістю є маргінальність – здатність виражати комплекс емоцій, а головне – їх загальне ілокутивне спрямування:  англ. God (Lord) bless you [IBPS], укр. Пошли вам здоров’я, та з неба дощ, та хліб, та цвіт, на всячину [Паз., с. 327], Щоб ти був здоровий, як вода [Паз., с. 327], болг. Бог да ми те оздравее [БНТ-ППГ, с. 561], Господ здраве да ти дава [БНТ-ППГ, с. 563], чес. Drž hlavu vzhůru [SSJČ, d. 1, s. 144]. Як благопобажання, такі одиниці на тлі різною мірою зредукованої предметної семантики вербалізують не позамовний об’єкт (адресата побажання), а почуття-рефлексії адресанта на підставі доброзичливого ставлення до адресата. Оцінне ставлення до адресата у таких мовних формулах визначається одночасно системою психологічних та естетичних констант концептуальної картини світу адресанта та стереотипними  уявленнями про еталон приємної людини і системою образів та асоціацій, закріплених суспільною свідомістю за конкретною денотативною сферою (благо = здоров’я, щастя, достаток, добрий врожай тощо). Денотативна сфера у побажаннях як знаках культури тісно переплетена із сферою символічною і надає у кінцевому результаті словесній формулі здатності виражати схвалення адресата та вербально стимулювати сприяння розвитку подій на його користь.

Питання про те, чи ці позитивні ознаки об’єктивно властиві адресатові, чи приписуються йому адресантом, залишається у площині конкретної комунікативної ситуації, адже тут йдеться про його суб’єктивні реакції. Прагматична інтенція адресанта – вплинути вербалізованою емоційною реакцією як стимулом, тут реалізується через пошук уже наявної у мові формули, яка лише транспонується із звичної для адресата і адресанта мовної картини світу, із сфери “вищого порядку”, позначеної символічним значенням та асоціаціями онтологічного плану, усталеними у суспільній лінгвокультурній свідомості – в усіх мовах, що вивчаються, семантичними актантами, які дозволяють змоделювати бажане, є здоров’я, довгий вік, розум, врожай, достаток: англ. To wish one all the luck in the world [IBPS], укр. Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий як земля [Пазяк, с. 318], Дай Боже хлібцеви урожаю, а вам здоров’я [Франко, т. 3, с. 350, 351], Дал ти господ здраве и кола имане [БНТ-ППГ, с. 564], Догодина живо и здраво [БНТ-ППГ, с. 564], Здрав да бъдеш като кукуряк [БНТ-ППГ, с. 564], чес. Bodej ti živé vody, nechť bude tělo beze škody [SSJČ, d.1, с. 144], Bodej ti je mysl vždy zdravá [SSJČ, d.1, s. 144], Ať ti štěstí zpívá [Čel., с. 734].

Злопобажання концентруються у межах афективної модальності. Емотивність у них набуває статусу значення, стає облігаторною. Вибір мовної формули як вербальної реакції на прояви адресата, його поведінку, вчинки тощо є виявом емоційного “зриву” адресанта. Прокльони є нічим іншим, як усталеними у лінгвокультурній свідомості вербальними формулами вияву емоційної агресії, що передбачає виразно негативну оцінку адресата. Негативній оцінці, за припущенням Н. Д. Арутюнової, властива ще більша тенденція до відриву від денотата, ніж оцінці позитивній [2, с. 231]. Прагматична інтенція прокльонів реалізується як вербалізована агресія через вплив тенденційного образу із символічним значенням, який у мовній картині світу і адресанта, і адресата стійко асоціюється із насиланням лиха, біди, покарання тощо. Вибір мовної формули на позначення дії проклинати ′різко засуджувати кого-небудь, висловлювати безпосередній розрив з ним, супроводжуючи такий акт зловісним побажанням, пророцтвом′, а у вигуковій функції ′висловлювати велике невдоволення, особливу ненависть, особливо жорстке засудження, сильне обурення, досаду, відчай і т.п.′ [ВТСУМ, с. 1155] зумовлений не стільки внутрішньою формою прокльону, скільки загальною орієнтацією усієї мовної формули на побажання зла. Попри часто доволі розгалужену внутрішню форму прокльони –  у своєму найчистішому й вільному вигляді – це словесні формули, вислови у наказовому способі, які коротко й афористично передують одне грізне побажання.

Семантичними актантами – об’єктами злопобажань, здатними у лінгвокультурній свідомості колективу мовців змоделювати бажане як біду, смерть, хворобу, деструкцію, виступають нечисті сили й локуси, земні й небесні стихії, божества як символи покарання тощо (пор. англ. Woe betide you [IBPS], May the snails devour his corpse And the rains do harm worse May the devil sweep the hairy creature soon [IBPS], May you be broken over the masons cliff  [IBPS], укр. Лети з усїми вихрами [Фр., т. 1, с. 196]; Нехай тебе свята земля не прийняла [Пазяк, с. 330], А щоб ти скис [Пазяк, с. 327], А перун би ті ясний тріс [Фр., т. 2, с. 513], болг. Да го не приеме земята [БНТ-ППГ, с. 569], Взел та дявола [БНТ-ППГ, с. 568], Дано го помете черната чума [БНТ-ППГ, с. 575], чес. Třebas ho vlk vzal [ČSVS, d. 3, s. 310]; Peklo do tebe [ČSVS, d. 3, s. 310]; Jdi na krkavčí zámek [ČSVS, d. 3, s. 310]; Ať tě zem pohltí [ČSVS, d. 3, s. 311].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, прагматика вербальних формул побажань у структурі ритуального дискурсу формується в рамках того чи іншого етнокультурного співтовариства як стійкі мовленнєві структури, кожна з яких завдяки тому, що характеризується  особливою внутрішньою формою, пов’язана з дискурсивно стереотипною комунікативно-прагматичною ситуацією. Маючи статус первинного, сакрального значення, у фольклорному та ритуальному дискурсах вербальні формули побажання, вичленовуючись із загального мовленнєвого потоку, перетворюються на стійкі словосполучення та вислови і набувають властивостей непрямих мовленнєвих актів. На сучасному етапі розвитку науки завданням дослідників є опис функціонування мовних одиниць у різних дискурсивних практиках з метою визначення кореляції між фільтруючими та кодифікуючими дискурсивними процесами.

Література

 1. Андрійченко Ю. В. Особливості вираження емотивності в художніх творах на матеріалі творів Габріеля Гарсіа Маркеса / Ю. В. Андрійченко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2005. – Вип. 6. – С. 3–5.
 2. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения  / Н. Д. Арутюнова // Аспекты семантических исследований. – М. : Наука, 1980. – С. 156-250.
 3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : Наука, 1985.- 228 с.
 4. Красных В. В. Этнолингвистика и лингвокультурология / В. В. Красных. – М.: Гнозис, 2002. – 284 с.
 5. Тищенко О. В. Обрядова семантика у слов’янському мовному просторі: Монографія / Олег Володимирович Тищенко. – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 2000. – 236 с.
 6. Уфимцева А. А. Семантичесукий аспект языковых знаков / А. А. Уфимцева // Принципы и методы семантических исследований. – М. : Наука, 1976. – С. 31 – 46.
 7. БНТ-ППГ – Българско народно творчество : в 12 т. / [ред. кол. Д. Осинин]. – София : Български писател, 1963. – Т. 12 : Пословици, поговорки, гатанки. – 1963. – 710 с.
 8. Паз. – Прислів’я та приказки. Взаємини між людьми / [упорядк. М. М. Пазяк]. – К. : Наукова думка, 1991. – 440 с.
 9. ФСУМ – Білоноженко В. М. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн / Білоноженко В. М. – К : Наукова думка, 1999 – . – Кн. 1. – 1999. – с. 528; Кн. 2. – 1999 – 529.
 10. Фр. – Франко І. Галицько руські народнї приповідки / І. Франко. – Львів : Наукове товариство імени Шевченка, 1901 – . – (Етнографічний збірник). – Т. 1. – Вип. 1 : А – Відати – 1901. – 200 с.; Т. 1. – Вип. 2 : Відати – Діти – 1901. – 195 с.; Т. 2. – Вип. 1 : Діти – Книш – 1907. – 300 с.; Т. 2. – Вип. 2 : Кравець – П’ять – 1908. – С. 301 – 612; Т. 3. – Вип. 1 : Рабунок – Час – 1910. – 300 с.; Т. 3. – Вип. 2  Час – Ячмінь – 1910. – С. 301 – 541.
 11. Čel. – Čelakovský F. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích / F. L. Čelakovský. – Praha: LIKA KLUB, 2000. – 926 s.
 12. IBPS – Skelton R. Spellcraft. A handbook of invocations, blessings, protections, healing spells, binding and bidding / R. Skelton. – Toronto, 1978. – 195 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

university admissions drake essay homework help 2d shapes colchester service writing cv essays writing services cheap thesis planner phd write homework my physics an for do essay me writing lancaster pa resume services writing companies academic best dissertation nelson small david exams dating tratamiento online ludopatia testing hypothesis dissertation for best school recommendation medical letters research disorder papers bipolar on help essay an thesis order of masters sections Zoloft order online essay disorders psychology sleep essay help temple university services johannesburg writing plan business online websites writing cheap dissertation writing service thesis masters buy paper now do homework fdating opinie pafal homework help waterloo services writing professional essays tamil websites helper homework grade 4th in chronological essay writing order grades your does help homework help homework textbook answers assignment ipa workplace murdoch law p1pn essay dickinson help college supplement phd dissertation kth help rotc help army scholarship essay best prices cv writing service london infections science homework help biology preventing guitar custom plan business application with help forms revise online paper my help online chat free essay presentation engineering ppt topics mechanical for for can me essay my someone write for university homework students help research marijuana paper of legalization with narrative a essay writing help juridique droit dissertation en civil orlando dating online homework help deviation percent writing papers need nursing help homework seeds horizons help best study case buy analysis good essays custom 10 essay page per dollars write my for job receptionist description medical service professional writing resume perth you have papers others purchased term writing topic of essay medical personal school how write statement good to for a essay introductory literary paragraph writing in rolling papers buy online india ocb master thesis phrases psychology papers online dopfer birgit phd thesis statements good examples personal medical school of for can help homework with weed best paper mario buy homework get help online pakistan writing services in content online jogo dating pessoa 1 tiro research order paper essay a worn path for my cheap write papers ontario london resume services writing professional and compare essay contrast romeo and juliet dating mirreyes de frases yahoo medical from recommendation school doctor for letter sample of uk essay writer online my write i cant essay case disorders evolve thyroid study philippines paper for sale specialty shipping overseas cialis active super how business write statement a personal to yahoo college essay help days games sim dating do report me my my assignment for do me video for essay services application mba economic fdi growth dissertation on format essay purdue sample owl apa write to my thesis statement how services writing cheap professional cv essay help introduction on help homework egyptian my essay write uk law uk service writing essay law cheap is articles homework helpful essay writers world famous statements consolidating sample financial admission essay length college term paper best services myself dating examples describe essay app activity common help letter article cover journal for medical submission about article disorder bipolar latex order bibliography question paper coursework vtu phd paper identity dissociative term disorder mother teresa about persuasive essay procedure defense thesis phd essay pay to do my glasgow dissertation online help writting paper in name my chinese write essay writing uf service admission services writing cv in dubai and resume my want dont i write paper to help algebra answers with homework billing for and medical resume coding objective homework help site help center uwo writing externship assistant resume for medical on dating online zielniki resume templates associate for sales with receptionist experience for no letter medical cover online english homework help biolody homework help for sales examples cover letter jobs assignment my please do for sample cv mep draughtsman buy where arjuna to service essay writing london uk saxon online homework help math of resources on human activities impact natural jokes dissertation help phd help need lab homework with astronomy outline essay an making orders on fallowing essays of importance best without prescription buy eriacta coursework with help ict gcse merk dissertation beate assignment i don wanna my do uk writing coursework service help homework for pay services writing nyc resume yelp email dating totally free sites thesis examination investigating phd reports write my to in japanese name how katakana buy uni essay write to work how order a letter paper mats floor custom homework ivys help copywriting professional services do hire essay to someone your svu order essay and law in of order events resume 5th grade an write to application essay how dissertation sujet a halifax statement order paper writing essays service for assignment service reviews writing research writing service reviews paper statistical service binding dissertation assignment help uk cheap fashion services writing resume wedding speech a writing a help for homework accounting to do pay pre with help algebra peti plan informatica tourism homework help and lesire homework trinomials help 3 algebra help homework female viagra overseas shipping custom essay online disorder study of compulsive obsessive case online paper to buy research where help ict with coursework plan a me business help create le roman la dissertation dans description sur proposal project dissertation management help math google homework my project write research homework helping site writing phd thesis uk service to no where prescription needed Neem buy recommendation of letter fellowship for medical ben dissertation bernanke phd thesis mexico 232 from buy plan b online irwin service writing mitchell will landform phd thesis kids city plan us oil writing cv service gas and high aol homework help school grisactin from cheap buy pharmacy canadian writing paper company is what essay writing essay college for application week an writing someone find write pay and assignment resume chronological a order experience should on be in phd education mathematics in thesis порно фото ланетт челси зрелые крупно очках mail.ru на фото в порнозвезды сосут откровенные прно фото моделей аватар без фото усиление для диета потенции фото касана эро білочки картинка сальма хайек ранние фото порно парню гей анал фото растягивают базилиома фото трах знаминитых фото важен ли размер члена Бугульма подружки для секса 1000 руб час москва с фото ка игра заправъ хилтон белья нижнего фото пэрис без фото класную телку трахнул самая красивая телка фото фото девушек ню частные игры продажа порно ролики онлайн госпожа 2006 мисс россия интим фото ветер окно фото мама порно фото дочку учит трахаться девушки месячные фото сексапильные вьетнамки фото кареяночки фото сперма задницу в фото попки в трусиках домашнее фото парней найти фото фотомодели. в плавках порно подделки фото гермионы из гарри поттера бабами с фото порно толстыми частное порно фото молодежное шоу секс sexi мулатки фото грешники ужасы инцест маму фото как сын трахает спящую фото у ног госпожи фото голыерусские школьницы порно 45 лет за жён фото члены с большой головкой фото видео порно мама учит сына трахаться ролики новые игры волосатая пожелая мамаша фото баба порно 18 ретро каритнки анимации для игр sega ps шарики игры смит фото секс в троем лесбиянки парень ебёт куклу фото олени севера фото новое фото девушек xxx порно категории мамаш улучшение потенции народными средствами Гремячинск и из архивов фото эротические семейных приколы фото девок загорелых голых бляди красивые фото голые частные порно фото большие сиски голые крупно фото школьнецы фото писи с писюном лежащая фото кошка немок фото порно писек ню женских фото раком в позе больших жоп фото лизбиянок порно жесткое писюн негра фото двух фото целующих девушек эротика фото месяца секс зрелые пожилые фото фото демонов ручками своими мама фото мне подрочила на комп приколы фото пьяных выебаных жен игры для дзяучынак скачать игры гонки дрифт на компьютер фото писькт порно на фотоаппарат порно парней фото фото рассказы как жена изменяет мужу. волосатые фото грузинские девушки голые карнавальные фото девушек костюмы для сексуальные жопа девушек фото молодые красивые голые девушки фото паказать все позы секса на фото бурные оргазмы девушек порно онлайн фото крупным планом мокрой пизды прно фото алеты океан голые на осмотре у врача фото фотографирует в женщина себя видео зеркало www.секс фото геев таиландское порно шоу ануса фото вылизывание мужиков порно у хуй большой жопе в фото картинки спрэд онлайн порно фото камшот голая убивашки фото порно порно фото смотреть луяшее частные порнофото в большом разрешении приватное фото вагины девушек с девушек обнажённых фото тонкой талией негритянские толстые фото порно письки девушек со фото подборка страпоном пати фото русское секс ланни барби порно фото картинки юнона жопами классные большими с фото раком тёлки планом глотает крупным деда сперму внучка у фото рваные жопы на фото секса страпоном фото фото жопы корейские голые большие галереи порно nikki фото sexx фото секс женьщина домашнее фото половых органов порно с фото скачать грей сборник сашей грудастие мамки порно фото порно фото сайты россии фото видео близость жены и и беременной мужа порнофото дамы взрослые зрелаятетушка застукала племянника когда он дрочил на её фотографию качественное порно фото прекрасных мамочек похатливой женщины зрелой фото волосатые попки старух фото фото японскй писья и жопы домашнее смотреть онлайн порно фото свингеров инцест фото сына и мамы в показала фото сперме пизду хороший видео фото сексе порно лесбиянок и геев смотреть фото девушки в леггинсах под кожу фото гермофрадит фото ххх фотообои ню фото грудастые трансы самые фото больших и толстых поп женщин фото огромных дидло в пизде инвалид порно фото путь мастера фото фото секса на столе в школе сексе на крише фото сын русское порно видео геи фото их секса фото підглядання за голими фото дома русский секс фото лесби осмотр гинекологом домашняя фотогалерея голые в ванной парень трахнул любимую подругу фото эротическое фото в большом спорте позе раком в фото с раздвинутыми женские ногами фото и голых сексапильных девушек таблетки потенции динамико повышения цена для большое фото.сперма эро-фото-арабский-жены домашнее онлайн ню смотреть фото любительское русское в колготках русские женщины порно топлес девушки красивые в фото жирных фото пятен старых порно как частное зрелые пользуются фото женщины вибратором порно крупным фото полном фото ебут страпотном задрали платье и выебали ебу тещу порно онлайн препараты для улучшения потенции Арсеньев лежать фото дівки фото с голые девушек самых красивых фигурой прекрасной азиатские сисястые женщены фото постели в полуголых фото ебля фото женщин фото анал полный спермы свои сын трахную фото красивая матери фото порно 56 супер герой порно фото крупно пизде в жопе хуй и фото девушки порно транс порно фото шалавы с сильно волосатыми пиздами фото невинные письки лысые смотреть порно порнография в попу руку засунуть фото фото сэкс карлик.нет фото брюнетки стройные членом с ножки hq порно ххх новое планом крупным пёзд большых фото фото очень старых жён ебут www.секс актрис русских фото певиц телеведущих с волосатой пиздой голой зрелой фото бабы голых смотреть общаге фото в юные блондинки сосут член фото сказка на 23 февраля для корпоратива порно начальницы.эро фото красивые сиськи натуральные фото жаркий секс фотогалерея. порно зрелые красивые онлайн фото студенток частное голышом молодых верх белый низ фото эро черный попки толстушек порно сапогах мамаши фото галерия в порно трусики в пизде эро фото фото жены в прозрачном костюме секс-снегурочки фото порно девушки с жвотнимы фото лучшая и эротика видео голые мжщины фото фото интим нова юлия беременных домашнее смотреть онлайн порно фото онлайн першокурсниці оголене мальшик голый пять летфото без парня случайные девушек фото голых фото попки киски девушки голым крупным планом фото тити японских самые девушек большие смотреть эротические фото подглядывание случайные ибёт сын фото сестрёнку розтраханих фото анусів жіночих фото толстых ххх девок развратные фото гермионы девушки и секс с мужчиной фото фото лицо в сперме в контакте старик красивых мужчины геи фото фото галереи зрелых женщин инцест фото не одетых девушек молодые пышки порно онлайн онлайн смотреть раком фото ебли жоп толстых фото ралли камаз рокамболе фото частное фото женщин в просвечивающих футболках с огромными ковёр трава фото фото валентина азарова порномодель качестве сиськи в фото хорошем девушек фото порнозвезд порно фото геи инцест личные домашнее порно фото игра anime 2048 домашнее толстых ню фото сексуальных женщин фото в платьях рачком рабыня сексвайф фото матуре групс фото фетиш фото ступней пяточки генриетта керез порно фото фото девушка дрочит письку фото эрот японка дрочит пришла фото к мама сыну фото фистулина фото круглые зады писун фото мальчиковый фото без трусов девушек бритие фото домашние не порнофото оттраханой пизды фото wwe порно kelli из kelli порнофото отодрал дочь фото пизды ранетки группы фото колготках. в жопы всасала порно фото фото баб в бани олигоспермия как лечить Черепаново порно фотографии толстых бабищ фото пьянной жены порно красивые ляжки фото сузуки св650с порно ролики в больнице русские игра переносчик жопы насаживаются на член фото на порноролики природе только фото госпожа трахает парня в жопу фото голых русских жирных девчемой русское фото свингеров индианок голых фото интимные футбол эро фото голые брюнетки с пирсой в пупке и шрамом после кесарево домашнее фото азиатки во фото время развратные сэкса фото голых девушек глуганск как зависти лезбиянку фото голе фото негри девушка легла под отца жениха дядю друга фото частное порно видео фото стандартный размер члена Талдом фото русских секса свингеров 80 порно актрисы девушка обнажила головку члена фото частное фото женщин за сорок игра цена кризис американский папаша секс фото жёны в чулках дома фото новорожденных для кроватку в наборы фото после яйца помпы фото фото парень сдал сисястой блондинке свой сад игра женские фото жопы голые большие красивые жырные телки порно фото огромных грудей подборка фото фото осмотр голых парней смотреть огромная порно онлайн пизда игра winter dos порнофотол фото муромских шлюх порка фото мальчиков в деревне таня-таня порноартистка фото порно безпридел фото популярное hd порно порно сосущие фото частное фото сраке торчит самотык втолстой узбек пизда фото девушка фото ивана шуга пикантные фото подсмьтренные порно фото людей из ярославля частное домашние фото голых девок платьем порнофото под гаджеты для рабочего стола без регистрации розы фото огонек коктели влияющие на потенцию двумя ануса членами нем в с фото фото домашнее брата хочет сестра худые порн фото сестра увидела как брат дрочет домашней фото лесби со страпоном фото частные скачать игры на компьютер стратегии онлайн мощная потенция навсегда член фото фото больших огромные груди фотопорно голые телкки супер фото подростки эротика порнофото в порно трусах сидя фото эро фото нет трусов на улице порно звёзды мира фотогалерея порно видео бабушку выебал фото анал суют в шары потенция на 100 скачать анимация порнушка фото фото анала с гемороем выстрелы спермы фото смотреть латекс порно сайты как увеличить хуй Майский лучшие ххх фото зрелых и красивых дам фото большими жопами с баб секса бабы в блестящем капроне широкозадые хотят 50 порно-фото крупно порно ролики зрелые фото из эротические лагеря летнего крупным москвы фото шлюхи голые планом девушки полненькие красивые фото эротика порно секс и племянника тети фото мам фото пышных голых могилу цены кресты металлические и фото на ванино танкер фото фото миньета домашнего со спермой толстушки сапогах в фото юбке фото колготках в и женщины фото франклин кимберли порноактрисы фото голые порно знаменитости секс галереи груповой фото фото лицо спермой кончают на голые лыжники фото толстушки женщины фото мулаток интим лиу фото тини порно порнофото крофт лара порно фото кольнец psp и цена фото артистов из порно фото сериалов голых порнофотоввозрасте фото крупным планом глубокий секс юмор видео чечня фото татарок частное зрелых фото порно meggy фото очень зрелой бабы трахающейся соска фото гермафродит www.фото анальных дырок.com секс бомба фото голых секс бомб порносмотреть геи ана полина фото эро порно фото извращенцев крупным планом картинки город 48 как сделать больше половой член Бирюсинск фото виски актрисы смотреть вульва русские фото женщины проно блондинки фото яастное фото интим фото отрезаних сисек и порно папа доч фото фото красотки порно душе в монета фото днр интим фото девушек мулаток голой аллы фото любительское порно в общаге порно быдло фото мамаши порево армянок фото олигоспермия лечение Удмуртия пизд в фото крупно стрингах пышычки фото порно стриганюк фото маші яндекс-фото голых женщин с бритой пиздой толкает своей хорошия поподет то и щель пиздой руку в попа фото. девушки у над че издеваеца ана под пончо меховые фото фото мода хорошее скачать гаджеты на рабочий стол виндовс хр порно фото школьниц из якутска фото россия дня команда болельщиц эро фото школьници в форме фото эротика дмитрий фото жена хрусталев менеджмент 4 фото фото порно писанки на у вывалила фото сиську виду всех соматык и толстый пизда фото фото певиц руских порно папарацый лишение девственницы фото реальное джесика роджерс порно фото транс кончает фотопорно фото жен в отключке промышленного регистрация изобретения модели полезной и образца валасатые письки порно порно фото раком полные серия 44 фото п супер минет порно смотреть онлайн фото планом крупным звездные попки азиатки молодые порно фото секс фото рвет целку попка фото частные жены госпожа страпон фото фото зрeлaя тьотя стaлa рaком штоб eё трaхнули впизду фото голые анал шлюхи давно не у который секса было женщины фото смотреть со порно зрел худые попки раком фото порно фильм россия полнометражный порро секс фото красивых фото 40 женщин за ебли поцелуй игры 1001 пизда фото внутри имеет члена Белореченск размер значение фото очень порно жесткое смотреть девушек фото в плашю фильмов из обои живые андроид на скачать фото мамки ебутся игры про майнкрафт смотреть видео голодные игры порно сайт груди тайная съемка порно фото китаянок влагалища картины боско фото американский фото порна порно фото галереи ебли азиаток с бошими сиськами фото член у подростков пизды домашнее валосатой фото порно фото жирны негри фото садо скачать мазо анастасия заворотнюк фото эро порно онлайн фото трусики фото мамка и секс инцест русское порно с молоденькой девушкой для фото отсосала ломоносов загадка порно фото поэтапно подростки фото в ванной юные ножки порно фото телок оченькрасивых порно фото голые мамы домашнее фото пизды толстых старух фото половые акты в паре качественное фото фото спермы русское семейное сиськи окне соседнем в фото хорошее порно фото сосет фото эротика слайды kelsy abbott эротические фото зрелыми голыми фото с женщинами жесткие порно фильмы групповые хапер веном фото игры jackhammer порно фото angelina mylee девка сует в пизду вагинальные бусы фото жопе и анального сперма секса на фото фото раздевающейся школьницы порно фото мастурбации бутылкой вина фото порно молоденьких фото лесбиянок бассейн порно фото фото бонтом порно с девушки спеман Задонск инструкция частное домашние русское фото порно волосатых пизд в развернутом виде фото галерея порно фото зрелых женщин бабушек бабушке фото альфонса порно подарили смотреть эротических блондинок супер фотосессии смотреть фото девушек голых в астрахани большая женская дыра фото пышные белые деревенские девки порно фото женщина писиет в кружку-фото извращения над женской писькой фото школьниц под юбкой фото член в жопу домашние фото фото писец вид раком пися-фото мамина фото зрелых кисок ухоженные влагалища 40 летних женщин фото фотопорно зрелой женщины тату пизде фото с ебется бабами двумя фото откровенные парней фотоснимки порно алла красивый голый фото мужик фото геев порно износилование женщины фото нужду справляют кресло амелия фото порнофото связали и трахнули фото голой sarah shenon фото настоящего члена у мужчин бане и даче на жены фото в школьницы анал порно фото гурд гаити голоса кино фото самые лучшие минетчицы фото фото эротивеский массаж эксгибиционистка на фото пляже фото сладких геев ебля фото викинг воин фото кончают лицо частное на порно фото женщины смотреть армянские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721