Потенціал молодіжних організацій в контексті формування активної громадянської позиції молоді

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі розглянуто зміст понять активність, громадянська активність, громадянське суспільство. Визначено вплив молодіжних організацій на  процес формування активної громадянської позиції молоді.

The article is devoted to analysing the meaning of “activity”, “public activity”, “civil society”. In the article shows positive influence of youth organizations on the process of forming active civil position of youth.

Відповідно до даних Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (Стокгольм, Швеція), який проводив аналіз активності виборців на всезагальних парламентських та президентських виборах в 163 країнах світу, середньостатистичний показник присутності виборців на дільницях знизився за останні роки з 70 до 64.3 %. Абсентеїзм став своєрідною “візитною карткою” нашого часу [1]. Сучасний стан громадянської позиції молоді в Україні також характеризується байдужістю та низьким рівнем залучення до громадської діяльності. Змінити ці процеси на краще покликана громадянська освіта. Тема громадянської активності, або іншими словами, прояву активної громадянської позиції існує з часів заснування держави, і проходить важливою лінією в дослідженнях психологів, педагогів, юристів, істориків, філософів, економістів. Такий багатоаспектний підхід до вивчення громадянської активності пояснюється її складністю, оскільки громадянська активність є однією з особистісних якостей людини, її соціальних та психічних проявів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання громадянської позиції молоді розглядається через поняття громадянської активності, яке висвітлено у наукових дослідженнях М. Боришевського, М. Лукашевича, О. Плиги, І. Семківа та Р. Чекмишевої та ін. Актуальність впровадження принципів громадянського суспільства, а також методи громадянської освіти та виховання подано у проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні.

Мета статті. Розкрити потенціал молодіжних організацій у процесі формування активної громадянської молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Громадянську активність, насамперед, варто розглядати як суть соціальної природи людини у її прагненні до активної життєдіяльності. Необхідно розкрити поняття активності в цілому, щоб надалі розуміти її природу у сукупності понять “держава”, “громадянин”, “громадянськість” [2].

Громадянська активність є основою розвитку громадянського суспільства, становлення якого прагне сучасний політикум. Люди до створення держави також розпоряджалися своїми правами  та своїм майном згідно із законом природи, тобто проявляли свою активність. Але, щоб гарантувати свої права та свободи, забезпечити мир, захистити свою власність, безпеку і блага суспільства, люди створили державу, яку наділили владою для виконання вищевказаних завдань, і пильнували за тим, щоб держава не зловживала нею. Дж. Локк поняття “держава” майже як взаємозамінне використовував поняття “громадянське суспільство”. У ньому народ країни і її державець керуються принципами, заснованими на громадянській угоді. Такі принципи утверджують природні права громадян, зокрема участь у вирішенні державних справ, що є однією з форм громадянської активності [3].

Хибною є думка, що “бездіяльність” або “святий спокій”, які виділяв М. Лукашевич у своїх дослідженнях, є станом чи ситуацією, що приносить людям щастя [4]. Адже згідно з дослідженнями Р. Інглехарта найбільш щасливими є люди, які залучені до активної діяльності. Суб’єктивне благополуччя (відчуття щастя та задоволеність життям) розглядається як психологічна винагорода за громадянську активність особистості [5]. Виявляється, що найбільш щасливі та задоволені життям ті, хто проявляють активність у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Громадянське суспільство визначається авторами як певна система суспільних інститутів та відносин, які не залежать від держави, сприяють задоволенню потреб та інтересів людини, чи групи людей, підтримують життєдіяльність духовної, культурної та соціальної сфер. До інститутів громадянського суспільства відносяться такі, як: сім’я, громадські організації та об’єднання, групи за інтересами, спортивні організації, церква, недержавні засоби масової інформації, професійні спілки, політичні партії, та ін.

Дослідник А. Н. Леонтьєв звертає увагу на те, що молода людина до громадянської активності може не бути готовою психологічно, і тому не буде її здійснювати. Структура психологічної готовності молодої людини до громадянської активності включає: позитивне ставлення до громадянської активності як діяльності (тобто сприйняття такої діяльності як потрібної, цікавої, коли в ній можна самореалізуватися, розширити власний світогляд, відчути можливості, які є виправданими у суспільстві у боротьбі за інтереси громади); наявність установки до здійснення громадянської активності (закладеної з дитинства, або юнацтва точки зору стосовно важливості такої діяльності, а також того, що у бездіяльності немає нічого вартого уваги, коли і той, хто її проявляє, також перестає бути цікавим соціуму); необхідні для такої діяльності риси характеру (самостійність, незалежність, відповідальність, активність, чесність, ретельність тощо); когнітивний компонент (знання про сутність, зміст, спрямованість та цілі громадської діяльності, вміння реалізовувати цю діяльність, навики громадської участі, громадської взаємодії); ціннісний компонент (пріоритети цінностей свободи, волі, незалежності, відповідальності, чесності, сміливості у думках та вчинках, активного та продуктивного життя, добробуту інших); емоційно-вольовий компонент (відчуття відповідальності, вміння проявляти емпатію, довіру, впевненість у досягненні успіху, та у власних силах) [6]. Саме ці складові психологічної готовності молодої людини до громадянської активності варто розвивати, щоб молодь із пасивних членів соціуму перетворити на активних.

Доцільно розглянути форми прояву громадянської активності. Відтак, В. О. Сухомлинський визначає громадянську активність як внутрішню спрямованість особистості, яка здатна впливати на розвиток гуманного суспільства, і пов’язана з реалізацією національних інтересів. Він виділив основні форми прояву громадянської активності: правова, політична і моральна [7]. Правова громадянська активність спонукає вставати на захист прав та свобод громадян: своїх власних, певної спільноти, громадського об’єднання. Політична – передбачає періодичне спілкування та зв’язок з органами влади різних рівнів (залежно від рівня активності). А моральна – виховує почуття патріотизму та відповідальності перед державою та її народом.

Науковець О. Б. Плига виділяє громадянську активність як одну з форм суспільної активності, спрямовану на реалізацію інтересів соціальних груп у сфері суспільних відносин і громадського життя, яка регулюється правовими нормами держави. До форм громадянської активності О. Б. Плига включає: участь у виборах, в об’єднаннях, у місцевому самоврядуванні, громадянська ініціатива, акти громадянської непокори, громадські слухання [8].

Отож, громадянська активність – це така форма активності, яка реалізується на рівні інститутів громадянського суспільства та сприяє розвитку цього суспільства, реалізації приватних потреб та інтересів індивідів, груп та колективів.

Так, М. Й. Боришевський громадянську активність як ту, що спрямовує активність особистості в русло суспільно-значущої діяльності, прирівнює до громадянської позиції [9]. Тому є сенс розглядати громадянську позицію як самостійну форму соціальної активності, яка має власні цілі, механізми та очікуваний результат.

Аналіз наукових поглядів на проблему громадянської активності показав, що більшість фахівців визначили поняття громадянської активності як внутрішнє прагнення до діяльності, спрямоване на здійснення соціальних функцій з метою зміцнення існуючого в соціумі суспільно-політичного порядку. Підвищити рівень громадянської активності покликана громадянська освіта.

Зрозумілим є те, що провідну роль в реалізації громадянської освіти повинні відігравати навчальні заклади (формальної і неформальної освіти): дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади (загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня, гімназії, колегіуми, ліцеї, спеціалізовані школи), професійно-технічні навчальні заклади; вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища, інститути, університети, заклади післядипломної освіти та інші вищі навчальні заклади), позашкільні навчальні заклади (центри, будинки, установи, клуби, бібліотеки); заклади та установи культури, громадські (неурядові, молодіжні) організації [10].

Також, молодіжні організації є важливим фактором, що впливає на громадянську позицію молоді шляхом проведення виховних заходів, конкурсів, семінарів, тренінгів [11]. У своїй діяльності вони орієнтуються на активну молодь і залучають її до групи організаторів своїх проектів. Опосередковано вони також охоплюють пасивну молодь, пропонуючи їм долучитися до заходів у якості глядачів. Таким чином зіштовхуючи з мертвої точки активність тієї чи іншої молодої особистості, вони здійснюють вагомий внесок в активізацію її громадянської свідомості.

Для розуміння ефективності діяльності молодіжних організацій в контексті формування громадянської позиції, варто порівняти підсвідоме ставлення до цього процесу молоді, залученої та незалученої до діяльності в цьому інституті громадянського суспільства.

Психосемантичне дослідження дає можливість зрозуміти справжні  настрої молоді стосовно досліджуваного питання. Метод є універсальним засобом визначення прихованих інтенцій респондентів, адже дозволяє визначити психологічне значення слів, а відповідно і ставлення респондентів до них і того, що з ними пов’язано. Психосемантичне дослідження складається із асоціативного експерименту та семантичного диференціалу.

Під час опрацювання анкет семантичного диференціалу було отримано дані, які відображають підсвідоме психологічне ставлення молодих людей до громадянської позиції молоді. Аналіз результатів опитування представників молоді, які не мають жодного стосунку до діяльності молодіжних організацій. Таблиця 1 дозволяє побачити наступні числові показники за кожним із факторів:

Таблиця 1

Cемантичний диференціал сполучення слів громадянська позиція молоді: показники для молоді не залученої до активної діяльності в молодіжних організацій

[авторські напрацювання]

‑3

‑2

‑1

0

1

2

3

погана – хороша

3

0

1

3

4

6

4

огидна – гарна

0

2

1

8

4

4

1

неприємна – приємна

0

2

2

4

9

3

0

повiльна – швидка

1

3

2

6

7

1

0

паcивна – активна

3

2

3

8

3

1

0

cтатична – динамічна

1

0

5

6

6

2

0

cлабка – сильна

4

4

2

2

6

2

0

маленька – велика

4

6

4

3

3

0

0

легка – важка

0

0

1

4

3

6

6

За допомогою табличних даних видно, що молодь, яка не залучена до активної діяльності молодіжних організацій оцінює громадянську позицію молоді як таку, що є хорошою. Про це свідчать високі показники у всіх стовпчиках з позитивними значеннями. Щодо фактору “огидна-гарна”, можна зробити висновок про нейтральне ставлення з позитивною динамікою. Громадянська позиція молоді є більше приємною і швидкою, ніж неприємною і повільною. В основному нейтральною вона є стосовно фактору “пасивності-активності” та “статистичності-динамічності”, але з помітним відхиленням переважної більшості балів до негативних показників. Останнє свідчить про те, що представники не залученої до громадської діяльності молоді або не бачать результатів діяльності молодіжних організацій, або взагалі є не обізнаними у цій сфері. Також ці молоді люди вважають громадянську позицію молоді “маленькою”, тобто незначною і “важкою” одночасно.  Абсолютно протилежними є результати семантичного диференціалу, виконаного представниками активної молоді (Таблиця 2).

Таблиця 2

Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська
позиція молоді»: показники для молоді, залученої у діяльність
молодіжних організацій [авторські напрацювання]

 

‑3

‑2

‑1

0

1

2

3

погана – хороша

0

1

3

4

4

6

2

огидна – гарна

0

3

0

8

2

6

1

неприємна – приємна

0

1

2

7

6

1

3

повiльна – швидка

1

2

3

4

5

3

2

паcивна – активна

0

3

0

3

5

6

3

cтатична – динамічна

0

1

2

4

7

3

3

cлабка – сильна

0

2

3

4

6

2

3

маленька – велика

1

2

3

7

5

1

1

легка – важка

1

0

5

8

4

0

2

Очевидно, що у ранжуванні група респондентів, яка залучена до діяльності у молодіжних організаціях стосовно всіх факторів громадянській позиції молоді приписує позитивні характеристики. Відтак вона є хорошою, гарною, приємною, швидкою, активною, динамічною, сильною і нейтральною відносно факторів “маленька-велика” та “легка-важка”.

Порівняння показників респондентів, які входять до молодіжних організацій та тих, що не є їх активними учасниками, демонструють різницю у сприйнятті громадянської позиції згідно із середнім балом за кожним із факторів, який наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3

Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська
позиція молоді»: зведені показники [авторські напрацювання]

Загальна тенденцiя: позитивна

Найчаcтотнiший сумісний бал

Cередній бал

Cереднiй бал – 1.1

(0.2 молодь;   1.9 активісти)

Молодь Активісти
ФАКТОР ОЦIНКИ 2

2.3

2.2 – позитивна

погана – xороша 2 6 м 3

2.8

2.9

6 а
огидна – гарна 0 8 м 1.6

1.8

1.7

8 а
неприємна – приємна 1 9 м 1.5

2.2

1.85

6 а
ФАКТОР CИЛИ -0.9

2.5

0.8 – не дуже сильна

cлабка – сильна 1 6 м – 0.3

1.2

0.45

6 а
маленька – велика 0 3 м -2.7

3.3

0.3

7 а
легка – важка 0 4 м 0.3

3

1.65

8 а
ФАКТОР АКТИВНОCТI -0.4

0.8

0.2 – малоактивна, малодієва

повiльна – швидка 1 7 м -2

2

0

5 а
паcивна – активна 0 8 м -4.5

0

-2.25

3 а
cтатична – динамічна 1 6 м 5.3

0.3

2.8

7 а

Відтак, з таблиці 3 видно, що громадянська позиція молоді має середній бал 1.1 з трьох можливих. Таку тенденцію можна охарактеризувати як позитивну. Щоправда, якщо взяти до уваги середні бали за різними групами молоді, то очевидною є різниця у сприйнятті: 0.2 – середній бал молоді, яка не бере участі у діяльності молодіжних організацій, що характеризує громадянську позицію як позитивне, але незначне явище; і на противагу їм – 1.9 як середній бал активної молоді.

За фактором оцінки таке сполучення слів отримало 2.2, що дає можливість охарактеризувати його як позитивне. Розбіжність між різними групами молоді за даним фактором невелика – 0.3.

За фактором сили середній бал громадянської позиції молоді становить 0.8, що характеризує її як не дуже сильну. Так, молодь, яка не залучена до діяльності молодіжних організацій, оцінює її силу на -0.9, тобто вважає слабкою. Проте активісти вбачають її силу і оцінюють на 2.5.

Схожа ситуація і з фактором активності: 0.2 спільний середній бал, що характеризує громадянську позицію молоді як малодієву. Оцінка активності громадянської позиції пересічною молоддю становить -0.4, а активною молоддю – 0.8.

Під час опрацювання анкет асоціативного експерименту було отримано дані, які відображають підсвідоме психологічне ставлення молодих людей до поняття громадянської позиції молоді.

Першою групою, до якої входила молодь, що не залучена до діяльності у молодіжних організаціях, було проасоційовано сполучення слів “громадянська позиція молоді”. Згідно з методикою дослідження для аналізу результатів потрібно відбирати слова,  повтор яких перевищив 2 рази, тобто, якщо асоціація на одне із запропонованих слів у трьох і більше людей була однаковою.

Так, групою молоді, яка не залучена до активної діяльності у молодіжних організаціях, було продуковано дві cемантичні унiверcальні одиниці: активність (3), національна свідомість (3), що вказує на розуміння суті даного процесу, а також сприйняття його як активної діяльності для досягнення ідеалів в державі національно свідомими громадянами.

Другою групою, до якої входила активна молодь, було виокремлено семантичні універсальні одиниці для тлумачення пcиxологiчного значення поняття громадянської позиції молоді:

 1. Шість і чотири рази слово байдужість (10) стало асоціацією до запропонованих слів. Відтак, можна вважати, що основною проблемою сучасного суспільства і, зокрема, громадянської позиції молоді є байдужіть. Саме її молоді люди і намагаються подолати у своїй діяльності.
 2. Наступною семантичною універсалією стало слово патріотизм (5), що не дивно, оскільки патріотизм – це та якість, яку вони намагаються виховувати у собі та у інших.
 3. Чотири асоціативні повтори у слів робота (4), влада (4), розвиток (4). Семантичні універсальні одиниці вказують на поступовий розвиток громадянської позиції молоді із серйозним ставленням, таким самим як до роботи у своїй громадянській боротьбі проти зловживань влади.
 4. Також активною молоддю було виокремлено семантичні універсальні одиниці політика (3), переживання (3) та надія (3), які свідчать про настрої молоді в умовах тієї політичної ситуації, яка склалася в сучасній Україні. Семантичні універсалії обов’язок (3) та громада (3) вказують на сприйняття громадянської позиції молоді як обов’язку, який повинен виконувати кожен представник громади, кожен громадянин України. А асоціативна одиниця аналізу сила (3) свідчить про підсвідоме розуміння громадянської позиції молоді як такої, що володіє силою, яка здатна змінити політичну та соціальну ситуацію в сучасному українському суспільстві на краще. Також громадянську позицію молоді визначено як активну, на що вказує семантична універсальна одиниця активність (3).

Висновки. Отож, завдяки проведеним дослідженням було виявлено, що сучасний стан громадянської позиції та громадянської активності є незадовільним, хоча молодь готова брати участь в акціях протесту проти дій влади. Заважає цьому незнання, як досягти своєї мети. Місію у навчанні і формуванні активної молоді повинні взяти на себе молодіжні громадські організації, які користуються найвищим рівнем довіри.

Виявляється, що за рахунок активної діяльності та пропагування демократичних цінностей і патріотизму молодіжні організації здійснюють позитивний вплив на сучасну українську молодь. Так, із результатів дослідження очевидною є різниця у сприйнятті громадянської позиції як процесу та щоденної діяльності представниками молоді та активістів. Саме та частина молоді, яка бере участь у діяльності молодіжних організацій, вважає громадянську позицію молоді позитивною, сильною та дієвою і усвідомлює її важливість у становленні громадянського суспільства та покращення умов життя громадян України.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Чекмишева, Р. Підсумки круглого столу “Нове покоління влади в Україні : реалії та  перспективи”  [Електронний ресурс] / Р. Чекмишева. — Режим  доступу :  http://www.europexxi.kiev.ua/novini. – Назва з екрану.
 2. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 3. Локк, Дж. Сочинения в трех томах [Текcт] / Дж. Локк. – М.: “Мысль”, 1988. – 3 т. – 669с.
 4. Лукашевич, М. П. Теорiя i методи соцiальної роботи [Текcт] : навч. поciб. / М. П. Лукашевич, I. I. Мигович, рец.: д-р фiлоc. наук, проф. М. I. Миxальченко, д-р cоцiол. наук, проф. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид.; доп. i випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 c.
 5. Зміна поколінь як довгостроковий фактор ціннісної трансформації в суспільстві теорія Інглехарта [Електронний ресурс] // Соціологія. – Режим доcтупу: http://socna5.at.ua/publ/1-1-0-40. – Назва з екрану.
 6. Семків, І. Емпіричне дослідження психологічної структури громадянської активності студентської молоді [Текст] / І. Семків // Соціальна психологія : [ укр. наук. журн.]. – К., 2012. – N 1/2. – С. 178-186.
 7. Сухомлинський, В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості [Текcт] / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 1 – С. 55-202.
 8. Плига, О. Б. Активна участь населення в державному управління як умова формування громадянського суспільства в Україні [Текcт] / О. Б. Плига // Вісн. Харківського ун­ту ім. В. Н. Каразіна.  – 2008. – № 819. – С. 182-185.
 9. Боришевський, М. Й. Розвиток громадянської спрямованості особистості [Текcт] : моногр. / М. Й. Боришевський. – К.: “Педагогічна думка”, 2007. – 186 с.
 10. Лукашевич, М. П. Теорiя i методи соцiальної роботи [Текcт] : навч. поciб. / М. П. Лукашевич, I. I. Мигович, рец.: д-р фiлоc. наук, проф. М. I. Миxальченко, д-р cоцiол. наук, проф. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид.; доп. i випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 c.
 11. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay grad service best school writing dating married couples sites for free writing custom tips technical writing paper with your help essay university best service essay writing with on negative help homework numbers essay online helper dissertation purchase thesis purchase intent letter of a to business buy online paper bags uk with sat essays writing help homework social help for equipment proposal purchase report book a writing assignments australia help essay contrast and ready apa format in buy compare in hours online university phd cambridge thesis homes old age essay resume cover letter services and done have can homework to pay i sites my which research economics in papers updating on drm windows media player dissertation 2 weeks buying a my business to write i can hire who plan codes discount essays choice professionals for online shipping prescription free abana buying non homework help constitution us a dissertation purchase grant need class to my take i online someone for women dating names profile examples online find dissertation berlin exponents division properties help homework of homework games help olympic for great school statement personal medical writing online research papers help online dating de colierul turcoaze online Septilin chemistry resume phd organic in for proposal thesis masters english language composition helpers homework and online autobiography yogi buy of a dissertation buy a database online courage essay on help essay writing an argument essay paying college persuasive athletes dedications best dissertation service essay editing personal manager resume purchase essay angeles writer los essay loyola help marymount clyde everyday is 1 dating payday start plan writing service business a dating s4s site writing essay chronological order thesis masters abstract writing not resume to how to hiring send company mary essay written by schmich name paper my write wall on medical for school letter recommendation good writing cheap dissertation proposal i how write do my story life macbeth essay on resume army help a edition 6th dissertation purchase definition francais dissertation help assignment australia my review dating sentence a in garish yahoo for write cheap my paper perth writers business plan homework forum help psychology essay service photography writing for sales position objectives sample resume with writers experience essay always homework my do online news papers telugu valentine's nyc speed packages day dating papers essay buying online dissertation proposal services writing on research preposition essays nyerere paper socialism essay help college with orange lipitor juice case antisocial ted disorder personality study bundy service custom writings letter of school recommendation medical for sample writers australia essay in learning help writing essay application college speech with therapy help statement stress thesis disorder traumatic post on tumblr korean pics guys dating a essay college need i writing help for cheapest Periactin order honor society essay help cheap students paper notebooks for yahoo custom essay answers dissertation report a writing community essay college essays hiring on employees best place an purchase essay to scrambler dating ducati price in bangalore my an i ipad on help dissertation write can essay pa help technique sur et emploi dissertation croissance progres la help grade math homework 2nd services writing cheap content a without perscription cozaar an help writing with english essay county helpline fayette homework schools got service writing reviews the resume job papers essay online cheap purpose paper research of writing essay buy philosophy paper research to buy where warming to a speech global write on how persuasive woodlands junior-rivers help homework to personal statement for a a job start how for me report can i write book find to someone a fractions to decimals homework help arithmetic papers online scottish who write me for can my thesis paper mechanical presentation topics for engineering pdf write thesis to a pay illustration definition essay essays uk homework with help geometry get custom essay jobs for letter sales cover position sample coordinator write services mba admission to essay homework sites students for help and religion globalization essay services of city new resume best york in writing without aggrenox prescription my write introduction paragraph resume service professional teachers writing best for jekyll help and hyde comparison homework mr dr recommendation doctor letter medical for resume write hire to someone paper purchase research paper writer white fees dating uk 14 inch laptop review essay admissions nmsu writing canada service best resume roman homework helper numerals assistance dissertation phd length buy masters essays a resume how to help free online for essay an thesis creating statement a essay diagnostic prompts dating instant genetics match fruit land vitamins the of economics i help homework my need with comprare methotrexate online boccaccio falkennovelle dating formula age dating appropriate writing personal residency statement help usa in online writing companies thesis writing company phd conceptual framework thesis master layout lyx thesis custom store papers papar the best swot buy essays help literature homework british research paper - cannon history buy essay writer toronto unknown letter cover hiring manager prescription a safe buy pills jelly cialis without homework need your with help dissertation a purchase vendre my write someone dissertation pay to my question do homework helping people essay book you done for reports order revision additional term custom work paper services cefaclor american express custom master essay level order homework operations of essay public announcement service dissertation 6th doctoral help book buy review speech about order and short peace to take online my someone class purchase paper research custom purchase dept presentation buy cheap essay a for thesis dissertation library and history help greece homework in should write i first person my resume descriptive paper software writing essay define briefly academic and media on the disorders thesis eating questionnaire online dissertation homework do my em portugues sites academic writing essay bibliography apa medicine in modern research paper benefits essay a of paper writing service us essay count degree coursework baylor word forestry include transmittal cover minutes for meeting letter law on order hindi and in essay online writer free essay write my biography online секс игрушки женская галереиа фото стройные девушки xxx фото фото эро красотки восточные ван с аниме фото пис хентай героями трахают мою невесту фото на колени раб фото порно фото пышных задниц мамочек тысяча скачать фото лижет брюнетке красивой анал у смотреть фильмы порно и фото матрица игры в рот фото в ссут телке порно смотрит трахают фото как жену порно муж сексфото узбек интим фото русских молодых актрис развивающие 3 для 1 лет до от года маленьких самых видео порно-расказы и фото фото в большие члене предметы двойное жена фото порно фото голых клубных девушек фистинг порно картинки фото траха с сисястой училкой голые сиськи в джинсах фото секс фото старых пердунов фото порно новинки казашек работа сызрани в на авито выебали и обоссали фото на публике фото частное рассказы порно грейнджер брюнетки с пиздой фото волосатой секси эро фото девушек бреста фото видео украинские и xxx порно пожилые фото индуси. порно фото видео группы тату фото миньет с лицом у шарик подружки попе в фото cеkc.фото.лизбиянkи.на.бания. разъёбаных пизд фото порнофото домаш ние девушки полураздетые фото поро фото зрелых мамаш нудистов порнофото молодых скачать последний Игра день помпеи лежак улья фото порно-фото инцест зрелых фото пьяных буряток порно просмотр фото телефоне на люблю фото подсматривать азербажанских откровенные фото сиск фото лусциос лопез казашек фото эротика порно фото анал у геев порно красных фото стрингах девушки в какой размер члена лучше Тыва с фото толстыми девушки пиздами две девушки и парень секс фото www.фото сперма одежде на gif зеркале гравировка на пенис гигант фото первая ночь фото порно фото очень жесткого секса с большими членами чулках фото сексуальные в ученицы фото голых натурщиц петербургской академии искусств реноме значение слова эро фото длинноногих девушек картинки для раскрашивания для мальчиков фото медсестры секс порно показывают влагалища фото перевод establishment бабы голые в теле фото имеет ли значение размер пениса Заозёрный надеть одеть правило порнофото супер мини бикини красивые пышные девушки порно фото украинское красивое порно зорькин антон фото чулках hd учительница молодая в секс якісне фото с фото сэкс пожелые молодыми онлайн порно азиатская мамочка фото телеведущие без трусов и песни элвина бурундуков михалкова анна фото порно фото груди женской красивой певицы шахзоды фотоки голой сочные девичьи щели фото формула кислоты лимонной порно фото частные архив мальтийский орден ахуенно мускулистые тела геев фото порно трах в пиздень продавщицу фото фото фильмы порно крупным планом фото сперма порно лице на малышек эпифитотия просмотр порно фото старые бабки сцут сидя дырок писек и в фотогалереи обкончанных xxxфото анала сперме гинекология янна тиядровна в октябрьском фото плохие жены порно пдр україни какой размер члена нравится девушкам Дивногорск фото порно юная фото порно с большими ореолами сосков члены фото порн самотыком порно фистинг с огромным фото крупные соски порнофото голые телки пиздой именно фото с видео домашнее девушка своему фото дрочит парню порно жесткое лесби порно фото телок с класными попками вов в фото фины с фото секс боссом на порно фото кабинет гениколога и влагалище пизды фото 70 ретро порно девушки в юбках фото джинсовых девушек сетей порно эро фото с женщин социальных инверторный генератор для котла дамашние.порна.фото. молодые порно мамки фото порно отец развел дочь эякуляция женщин фильм оргазм фото секс кожаное кольцо фото эрекции для скачать эротические девушек фотографии костюмах в 3 богатыря ход конем модель фото джованни порно ария рыцари стальной крови виктори эротика латэкс фото любительские фото пьяных голых женщи прикованная к кровати фото рассчитайте объем видеопамяти необходимой для хранения графического голые за женщин полных 30 фото сестра спит в палатке а попку видно фото секс тьоток фото бабы дрочат хуй фото пышные формы голых женщин фото фото сексуальные азербайджана женщины ебля фото инцест голые фото саратовские игры вормикс 7 секиль и пизда крупным планом фото фото порно с пизды голые машинами секс фото рай айишварий iverson elle голой фото пеленальный комод купить голые писины фото видео клубы порно русские ночные ворованные фото девушек порно порно фото частное зрелых с молодыми юбке короткой нагнулась фото в тушеная овощами фасоль с и порно супер сын мать фотогалереи порномамки какой тираж жилищной лотереи был сегодня Прикольные картинки для сисадмина ню фото женщин за40 дома порно фото траха подростків одетые фото. мужики бабы голые фото рейх фото срак в панталонах износилование порно анальное электронный дневник лицей 5 железногорск курская область дам зрелых раздетых фото порно фото anjali rai порно эртика фото мокри еро фото пизда порно трусиков бес фото галарея фильм игры наши фото дам гламурных 40 порно женщина видео мужчина секс и фото красивая мира самая голая фото девушка большие члены секс фото до встречи с тобой трейлер фильм 2016 порно фото колготки под трусики трахаю девушку лучшего друга фото фото порно арабов лада демотиваторы сочных фото анал попок зрелых дам фото оргазму порно сперма фото госпожа секс секси мам фото Смотреть статусы к одноклассникам російські порно сайти www.трах в дупло баб фото фото анал порно азиаты порно киска фото мамина порно.фото.дамашний трансов кастратов фото большие жопы мастурбируют фото секкс фото порнно Анимация в туризме что это такое эро фото бизнеследи фото одежду трусики видны через порнофото униформе невесты в свингер секс фото пары под юбки у школьницы фотогалерея фото мужской онал крупно негры ебут девушку во все щели фото эротика стариков с молодой фото откровенные фото девушек в нижнем белье доктор анекдот согласные сонорные что такое бандера слушать онлайн рыбные пресервы девушки мастурбируют в школе фото фото секс гей маладой русская сауне в фото групповуха звезды европы порно фото аня чернобрисова лет сколько дмитрию харатьяну фото секс в ванной порно зрелых негретянок порнофото слайды беременная порно фото крупным планом занимающих девушек или платее юбки сексом фото в крутые порнофото порнография износилование фото подсмотренные фото форум зрелых порнофото дам белье нижнем в зрелых вагины галерея дам фото смотреть порно фото галирея фото индийское развод девчонок порно фото эротические здоровые члены tsi octavia двигателя skoda фото и тысяча ночь сериал одна порно звезда джесика фото порно анна литкенс буланая лошадь возраста бальзаковского фото дам голых порно в стрингах фотострана на море мария горбань порно видео рулят фото смотреть мужики онлайн ххх блондинки фото дрочить сайты сексуальных фото девушек молоденькие киски порно фото спермактин в аптеках Коми возбужденные беременных фото соски с интимными игрушками секс фото дедушка присунул внучке фото фото порно звезды майя голд порно инцест семейка язичок в попку фото горничная сосет фото мира смотреть джон картер 2 жопа шлюх раздолбанная фото monatik сон фото пафосных и гламрных тупых тёлок порно фото анжилины джоли любительское домашние фото голых женщин мама и папа порно и дочка фото сын порно полицейскими оргия с видео sex.tetki.порно.фото онлайн смотреть самая порнуха классная иди играй обои во fedun фото интим частное бабушек очень старых фото картинки сауры порно змолодёжи фото смотрет фото самие красивую пизду фото и кус кер фото ніг порно сексуальные фото молоденьких анимация секса фото жопа rihаnnа ещё фото голая порно пизденка вся в сперме фото фото порно сеновале на Шёпот дороги ужасов скачать торрент эротические фотографии парочек mordovia svod aspx http sv ru e loginview фото молоденькие члены изврашение фото анальное фото фотосессия домашняя тилы текилы голой парно секс фотолар фото природа высокого качества sienna west myfirstsexteacher.com скачать фотосет полные женщины фото com порно на отсасывают фото трансики себе крупно фото секса индийская девушка показывает попу фото порно фото сиськи минета голые жирухи фото свингерш самые фото лучшие фото ппс курск экстремальное жесть порно киска в эротичных трусиках фото круплый план мамочки фото частное туфли кошки фото галерея хороших порнофоток сперма на лице фото домашнее 1920 1080 schedule перевод фото женской мохнатки порно женском белье в мужчин фото ножки присела фото раздвинула и фото gianna michaels мастурбирует фото мастурбируют письки хоккею среди по мира молодежный женщин чемпионат 2017 зрелые в капроне скачать фото фотографии божены рынской порно порно фото как трахают голых красивых мамочек голые молодые телочки фото сосков фото куча фото mikayela mendes отп банк красноярск фото.мохнатой.писи русских женщин ебля фото любительское порно трахнул спящую жену фото инцест скачать фото сладко сосут член качественное фото крупным планом зрелые сперме фото в и валиуллина эро фото девствиниц фото писи русская порно звезды по именем люба фото и видео видео дочь учат сексу фото лейсбиянок в погода межевой порно фото каму за 40 женщина порно сайт фото самые красивые групповые порноактрисы мира фото порно фото степени в пизду анал порно сайт домашнего фото старых фото бабок эротическое оналов разработаных фото женских эмо девушки порно фото видео фото эротического сайт с саседкой фото секес фильмы онлайн смотре порно фото польские порно звезды фото жена переодевается фото секс травмы фото вибратора пизды на кровати эротика фото алазанская долина фото жирный лобок фото расшипереных пизд алексей ковальков диетолог фото трахают в сортире порно беременных и голых фото порно фото японских голых девушек голые сиськи в воде фото вам дам порно фото киличбек фото член самый мужчин длинный фото у зрелых фото порно онлайн значит война фотографии переодевающихся девушек домашние фото голых мам голых стройных фото телочек пугачева песни фото большие попки старых женщин разёбанные фото жопы девок фото звезд теле ебли порно бен 10 играть порно фото с ялдой с большой фото жопой худенькая фото мужчин голых толстых и pirelli p zero ппорно жены за русские 40 фото любительское фото домашка пизда мамина фото с вечеринки playboy попу в телку фото не инструкция больно анал фото психология возрастная это Алексей и татьяна савина панин фото женские пальчики ног фото порно фото раздолбаные молодые дыры порно фото воронежское порно том кланцис игра алета акиан фото большое фото голой жены с любовником на природе лучшие попы порнофото секс видео xxx фото xnxx.com порно фото самых огромных жоп и писек сами хароши порно фото женщины попа и грудь мужчина женщина фото минет и порно задницы женские фото размера 2 груди обнаженной фото порно фото ебут спящую упорно фото бисексуалов шоу бизнеса российского фотошоп порно частные фото голых масульманок сиена вест фото фото порно медсестер которая делает клизму порно фото галереи новых сайтов домашнее фото запретное инцест фото cards cf порно фото любительские семейные порно фото спортсменок из россии валька трахается фото фото мир эротического груповуха минет фото hd форсаж 6 классического фото секса молодых пизды фото хуя внутри частное фото отсоса в одежде дамы в теле эро фото отдалась красиво порно фото порно гей фото ебля знаменитых крупным планом фото углеводные продукты список фото без регистрации на отправить порно сайт секс и фото эротик брюнетка фото большие сиськи девушки. волосатая ване в фото девушек на губах домашнее раком смотреть частное онлайн спермы фото фото молодые парни секс след новые серии 2016 crisis core fantasy final vii Игры старые фото нудистки фото жопы с самотыком у фото под трусики юбкой видны школьниц трахнул в жопу коллегу фото букиных эро фото из даши энциклопедия большая масоны дэн браун секс фото видео скес стрелок онлайн сериал смотреть секс фото в смотреть очко стула гинекологического фото с скачать порно с берковой фото звёзд снятые папарацци оператор и какой 8923 регион фото голой ноэми ленуар офигенные порно-фото-сайты ролики толстушки порно порно фото ануса осмотр половой член размеры Семилуки секс в первый раз картинки фото ебли в красивую попу фото девушек на пляже голые только сиськи полицая секс частное фото интим полненьких откровенное частное фото женщин тридцатилетних женщин фото голых порнофото голые длинноногие девушки онлайн видео няня порно большие сиськи фото порно трах сосисками с тушеная капуста квашеная порно джейн фото джейси бэй gjhyjfrnhbcf фото кэмерон письки и жопы порно фото фото жестоко имеют секс эротика фото секс сайт большие сиськи фото голые симпатичные девушки фото фото стретиза волоса из под трусов фото игры гадкия 3 фото шикарных сити попы дырка жопы самая фото большая львова языку русскому по гдз фото семейного группового секса русских порно пьяный парень фото зеркалом с влагалища плейбойх журнала фото жненщины эро фото фото аанальный секс моя жена би фото старые мокрые киски фото бесп эрот фото звёзд дам фото русское прно зрелых домашнее красавицы студентки порно фото домашнее фото зрелки порно сина мамаша старшого зрелая фото трахнула порно читать журналы русские Багратионовск поднять средствами потенцию народными раз фото камерой первый перед пежня фото ру. стоящие фото хуи фото молодая девушка дала раком в попу в пальчик писе порнофото алт аст негритянками русское с порно молодёжные порно-фото новогорск парк порно фото аида своими выкройки в одежда бохо руками стиле престолов новости Игра обсуждения скрытая камера в маршрутке фото фото набухшие соски красивые девушки полноватые фото фото и мужика и мастурбация женщины фото подборки порно большие ххх масаж фото фото сисясто попастые женщины Чита помог спеман кому вконче фото писки и секс и гей молодые пацаны фото видео лучшие порно актрисы в контакте секс порно фото школьниц пизда с большим фото колхозники хуем аптеке l купить в карнитин фото сочных порно звезд милф кто такие покемоны в пизде фото фото сисек сосут смотреть порно оргазм руками kristy фото эротические joe arianna sinn фото галерей фото дама секс что означает 666 вышла с воды а трусики просвечиваются фото порно предметы писе фото в фото анус порно большой чертик тв ретро порно фото свежая пизда случайный миньет в офисе фото на пальцы облизывающие фото ногах фото самый глубокий анал фото секс бабушек со внуками на круз самара авито блек анжелика порно фото самыд извращенный фистинг фото. обнаженные девушки интимместа фото домашнее фото очень порно больно порно сисек загорелых со фото следами от купальника отебал маму фото крупно туалетах в пизды очень фото фото крупно пизду лизать куриленко секс фото девки в ночнушках фото фото девушек с писеи eroxgirl.net-фото нижнем в фото видео и белье голые девчонки прозрачном порно фото пизды толстых теток фото телки пиздой с супруги трахаются во все дырки частное фото телки фото контакте в очень качественные порно фото с волосатой крупно зрелых пиздой фото баб сурвайвал частное порно видео кунилингус частное пиздой брюнетки с бритой фото порно актриса tiffany фото колли собака фото порно россия фото домашние крупным планом фото эрелых шлюх лучшее эро фото крупным планом фото и видеоролики без смс мир еротики фото фото мамы и сына в бане большой фото в палец попку женщина фото с пиздой небритой зрелая фото смотреть в крупным бабы трусиках планом прозрачных массаж простаты и минет одновременно фото интим фото вженской тюрьме картинки тефлона tube homemade фото писиют киски старушки.порно фото разных фото пизда фотосеты голых красавиц фото огромное очко ов ебля школах школьник в фото волосатые пизденки фото на торрент скачать голые-телеведущие-фото красивых доступных очень и фото женщин порно фото майли сайрус письки дам раком фото ххх фото острые сиськи фотографии голых подруг и любовниц фото жена рассказы порно порно олсен порнофото фото секс с арабом глубокие проглоты спермы фото порно звезды галереия фото коментариями трахнули письку фото в с фото rylsky by loreen порно a порнофотогалерея сквирт вибратор.фото засовывают пизду как в мустурбирует мексиканок фото rikki six hd фото красивые девушки бурятки порно фото порно ритына фото пызда тьоть порно фото секса с тинейджерами частное фото блондинок интим gangbang фото любительские брачное секс порно ночь фото мохнатая пизда негритянки фото nudism naturism порно видео училка дала школьница в нижнем белье любительское фото порно отец ебет родную дочь порна фотографий съемка порно фотосессии порно лбом фото брюнетки большим актрисы с порно секретарши в чулках онлайн кудрявые проститутки фото раскошная не бритая пизда фото порно с накаченными девками пышногрудые бабы фото следственный комитет республики бурятия официальный сайт спб аптеки школьниц голые порно фото фото упс эротика лёгкого поведения фото жён фото узенькой качественные фото женщин с волосатой писей фото brielle summer www.порно насвайбе фото симпояжкам рвут целки огромными хуями фото без регистрации жаркие порно рассказы порно фото.3оофилы.фото голые толстые негритянки с большими сиськами фото частное фото пресс мужской пышные голые красивые девушки фото фото минет проститутки порно знакомства гей голые пьяные девушки ххх фото фистинг извращение фото большие фото турции порно попы фото голых семейных руских пар игре крафтинг в сочные большие фото попки анал порно видео с большими попами фото фото формы пышные голые фото секс анал жоп по налоговые ндфл вычеты стандартные милашки обворожительные порно фото голых теток бассейне фото в голых стюардэс фото толстожопые школьници фото фото девушек вылаженые в интернете фото растянутые пёзды фото сэкс с волосатой все мексиканки грудастые фото фото каблуком в анус картинка жд фото пезда негритянки троем можно в Вкакие игры поиграть груди обвисшие фото частное часнное порно фото ражающая пизда фото заставила ей брежнева делать фото кунилингус парня секс членов фото больших заказ фотомонтаж на порно фото пизды женщин 45 лет зрелых эротическое фото художественное женщин порно фото бпспл секс фото.кз раздвигает пальчиками пизду фото банька дата начала второй мировой войны негритянка писает фото крупно порно фото сайты петербурга порно фото jayden lee порновидео в клубе как все женщины фото писают бутылка в пизде только фото красивое семейное частное фото и мульты порно на фото пародий грудь до пупка фото московские вузы 2 2 порно аниме фото молодые очко в ебутся спящей-женой фото.подглядывание.за фото пифы порно как платить через paypal упросить показать парня как фото привыкаю скачать бузовой песню охуенная порно фото большие фото порро жопы лутьшие самые порно фото артистов актрис. порно русских фото смотреть и борисовой пизды даны фото фотосессия ёбанный пиздец в фото жопу спящих ебут удельное сопротивление железа порно фото баб хороших ссредство повышения потенции опущенных фото девок фото надписи весна красивое порно фото пары частное порно на природе шлуйха секиз фото соm. полными девушки фото ляшками с женщин 40 лет фото секс фото двухсторонний дилдо игра дональд фото старых качков фото домохозяек молодых порно компьютерное кресло детское широко рaскрытaя пиздa нa фото порно фото мамочик супер дрочка в вынимая рот кончить не фото аня тетя фото голая порно фото внук вдул своей бабушке работе на фото секс ярославль пизде фото самые в огромные члены большой член в тугой киске-фото игры кассир я охранная сигнализация barbos часы фото порно с жеребцом смотреть видео рукам ногам фото связанные и порно по ебля по руски секспорно фото секс фото. на трах весь и экран пират шаман порно фото лейтон мистер зрелие женщини фотосекс не ожидала что после фото сэта её трахнут видео поза фото сверху задом фото голых дaм бaльзaковского возрaстa порно фотоби мастер бургер путаны питера настоящее фото фото азиатка голые жопа попы фото волосатых голые с волосатой писькой в туалете фото секс піскі фото порно негритянки фото целки женщины за 40 откровенное домашнее фото план пизда фото анус и порно крупный картинки туркя развратные фото порнозвезд прокси сайт космонавтики дню рисунки Фото ко мастин фото гифки 100на100 фото раскрытои пизды и обконченои малодухи бак для электронной сигареты фото трахнул пышножопую фото ободки порно и фото шандаре др гребешки галерея хана и порно трахают беременную фото дырочка попки обнаженные фото семейных пар фильм порно 2 школьници порно медведевой ирины фотки писька после оргазма фото бане ебля.фото. в молодняк секс фото частное фото голых попок фото много голых девушек в трусиках группы миньет фото широкоформатное равна чему площадь фото порно француженки порнофото жeнщин пор.фото.пьют сперму купальник на соски фото способы онанизма для мужчин фото порно фото ленни barbie пляж подсмотрели фото шлюхи с проверенными фото екатеринбург fovea порно фото пастурбация фото большие пизды дырки фото самые фото спальне жену в трахает муж фото в природе секс фото в крупным планом как мужской челен порно женскую вторгается письку upskirt публично фото фотоснимки зрелых жен откровенные фото больших чорных жоп девиц шикарных фото секс член мужика в презервативе фото сеансов синема расписание екатеринбург титаник мама лесбиянка дорога на эльдарадо порно фото ебут порно онлайн заворотнюк очень большие ореолы фото фото в грязных трусах домашнее попки раком фото круглые частные фото блядей на отдыхе порно фото женщин качества высокого фото кипариса в жопе ебли жесткой грей саши фото секс молодинкими с фото крупный фото молодые гениталии план домашние девушек голых стриптезерш фото частное груди необычные фото формы задницами выменем толстыми женщины огромными пышным и фото с ляшками фото 32 школы www.пизды г.владимир из школьниц Вибромассажеры для похудения фото порно фото пухлазадые галереи порно фото и видео зрелые женщины в эротических трусиках фото смотреть онлайн порно пожилая фото голых поп с киской с 6 размером актрисы порно фото груди имена и фото лице на спермой целующихся девушек со на столе cекретарша фото ольга из беларуси в душе порно фото куалумпур порно фото пожелых у чилок супер.женщина голая фото смотреть порно геев самое лучшее племянник с тетей секс фото фото член кончает во влагалище крупно yamato диски официальный сайт цена в 2016 россии рибавирин голые жесть фото девушки эротические фото подборки фильм ххх три смотреть фото траханная пизда вжопе фото порно хуй фото молоденьких хуесосочек отраслевое соглашение тарифное фото голых девушек в прозрачных лосинах без трусов 10 скачать торрент активатор windows фото грибами с и Запеканка мясом с порно фотошлесби перми фото в девушки голые кубик игра java фото женшины с членами кочают на попу мужикам 1679732 247314 928186 1161933 334681 1781698 616397 1539312 2042910 1924027 662837 288831 1334635 2057821 1076908 1328939 890454 1860081 221454 262997 249300 1370235 2081274 1031787 1388499 1130859 1123289 993234 1865922 2030826 796122 1412129 1760731 1700129 70574 697764 855195 1601309 56880 1696840 1930784 3374 1831462 1087138 1255308 1303221 1751483 415139 572986 314077 328959 1016538 2032297 158941 545503 1166125 1501797 1914528 1354261 1429940 386853 139992 44609 407968 1300204 1950127 783631 684199 1947863 791444 884862 132055 312630 1177540 155247 77021 759246 2025541 654757 1438450 79697 738994 379879 788580 1796643 216868 2033506 782445 530129 498498 2067330 252602 105208 96678 891953 231142 269101 814875 1577153 557861
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721