Потенціал молодіжних організацій в контексті формування активної громадянської позиції молоді

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У роботі розглянуто зміст понять активність, громадянська активність, громадянське суспільство. Визначено вплив молодіжних організацій на  процес формування активної громадянської позиції молоді.

The article is devoted to analysing the meaning of “activity”, “public activity”, “civil society”. In the article shows positive influence of youth organizations on the process of forming active civil position of youth.

Відповідно до даних Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (Стокгольм, Швеція), який проводив аналіз активності виборців на всезагальних парламентських та президентських виборах в 163 країнах світу, середньостатистичний показник присутності виборців на дільницях знизився за останні роки з 70 до 64.3 %. Абсентеїзм став своєрідною “візитною карткою” нашого часу [1]. Сучасний стан громадянської позиції молоді в Україні також характеризується байдужістю та низьким рівнем залучення до громадської діяльності. Змінити ці процеси на краще покликана громадянська освіта. Тема громадянської активності, або іншими словами, прояву активної громадянської позиції існує з часів заснування держави, і проходить важливою лінією в дослідженнях психологів, педагогів, юристів, істориків, філософів, економістів. Такий багатоаспектний підхід до вивчення громадянської активності пояснюється її складністю, оскільки громадянська активність є однією з особистісних якостей людини, її соціальних та психічних проявів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні питання громадянської позиції молоді розглядається через поняття громадянської активності, яке висвітлено у наукових дослідженнях М. Боришевського, М. Лукашевича, О. Плиги, І. Семківа та Р. Чекмишевої та ін. Актуальність впровадження принципів громадянського суспільства, а також методи громадянської освіти та виховання подано у проекті Концепції громадянської освіти та виховання в Україні.

Мета статті. Розкрити потенціал молодіжних організацій у процесі формування активної громадянської молоді.

Виклад основного матеріалу дослідження. Громадянську активність, насамперед, варто розглядати як суть соціальної природи людини у її прагненні до активної життєдіяльності. Необхідно розкрити поняття активності в цілому, щоб надалі розуміти її природу у сукупності понять “держава”, “громадянин”, “громадянськість” [2].

Громадянська активність є основою розвитку громадянського суспільства, становлення якого прагне сучасний політикум. Люди до створення держави також розпоряджалися своїми правами  та своїм майном згідно із законом природи, тобто проявляли свою активність. Але, щоб гарантувати свої права та свободи, забезпечити мир, захистити свою власність, безпеку і блага суспільства, люди створили державу, яку наділили владою для виконання вищевказаних завдань, і пильнували за тим, щоб держава не зловживала нею. Дж. Локк поняття “держава” майже як взаємозамінне використовував поняття “громадянське суспільство”. У ньому народ країни і її державець керуються принципами, заснованими на громадянській угоді. Такі принципи утверджують природні права громадян, зокрема участь у вирішенні державних справ, що є однією з форм громадянської активності [3].

Хибною є думка, що “бездіяльність” або “святий спокій”, які виділяв М. Лукашевич у своїх дослідженнях, є станом чи ситуацією, що приносить людям щастя [4]. Адже згідно з дослідженнями Р. Інглехарта найбільш щасливими є люди, які залучені до активної діяльності. Суб’єктивне благополуччя (відчуття щастя та задоволеність життям) розглядається як психологічна винагорода за громадянську активність особистості [5]. Виявляється, що найбільш щасливі та задоволені життям ті, хто проявляють активність у діяльності інститутів громадянського суспільства.

Громадянське суспільство визначається авторами як певна система суспільних інститутів та відносин, які не залежать від держави, сприяють задоволенню потреб та інтересів людини, чи групи людей, підтримують життєдіяльність духовної, культурної та соціальної сфер. До інститутів громадянського суспільства відносяться такі, як: сім’я, громадські організації та об’єднання, групи за інтересами, спортивні організації, церква, недержавні засоби масової інформації, професійні спілки, політичні партії, та ін.

Дослідник А. Н. Леонтьєв звертає увагу на те, що молода людина до громадянської активності може не бути готовою психологічно, і тому не буде її здійснювати. Структура психологічної готовності молодої людини до громадянської активності включає: позитивне ставлення до громадянської активності як діяльності (тобто сприйняття такої діяльності як потрібної, цікавої, коли в ній можна самореалізуватися, розширити власний світогляд, відчути можливості, які є виправданими у суспільстві у боротьбі за інтереси громади); наявність установки до здійснення громадянської активності (закладеної з дитинства, або юнацтва точки зору стосовно важливості такої діяльності, а також того, що у бездіяльності немає нічого вартого уваги, коли і той, хто її проявляє, також перестає бути цікавим соціуму); необхідні для такої діяльності риси характеру (самостійність, незалежність, відповідальність, активність, чесність, ретельність тощо); когнітивний компонент (знання про сутність, зміст, спрямованість та цілі громадської діяльності, вміння реалізовувати цю діяльність, навики громадської участі, громадської взаємодії); ціннісний компонент (пріоритети цінностей свободи, волі, незалежності, відповідальності, чесності, сміливості у думках та вчинках, активного та продуктивного життя, добробуту інших); емоційно-вольовий компонент (відчуття відповідальності, вміння проявляти емпатію, довіру, впевненість у досягненні успіху, та у власних силах) [6]. Саме ці складові психологічної готовності молодої людини до громадянської активності варто розвивати, щоб молодь із пасивних членів соціуму перетворити на активних.

Доцільно розглянути форми прояву громадянської активності. Відтак, В. О. Сухомлинський визначає громадянську активність як внутрішню спрямованість особистості, яка здатна впливати на розвиток гуманного суспільства, і пов’язана з реалізацією національних інтересів. Він виділив основні форми прояву громадянської активності: правова, політична і моральна [7]. Правова громадянська активність спонукає вставати на захист прав та свобод громадян: своїх власних, певної спільноти, громадського об’єднання. Політична – передбачає періодичне спілкування та зв’язок з органами влади різних рівнів (залежно від рівня активності). А моральна – виховує почуття патріотизму та відповідальності перед державою та її народом.

Науковець О. Б. Плига виділяє громадянську активність як одну з форм суспільної активності, спрямовану на реалізацію інтересів соціальних груп у сфері суспільних відносин і громадського життя, яка регулюється правовими нормами держави. До форм громадянської активності О. Б. Плига включає: участь у виборах, в об’єднаннях, у місцевому самоврядуванні, громадянська ініціатива, акти громадянської непокори, громадські слухання [8].

Отож, громадянська активність – це така форма активності, яка реалізується на рівні інститутів громадянського суспільства та сприяє розвитку цього суспільства, реалізації приватних потреб та інтересів індивідів, груп та колективів.

Так, М. Й. Боришевський громадянську активність як ту, що спрямовує активність особистості в русло суспільно-значущої діяльності, прирівнює до громадянської позиції [9]. Тому є сенс розглядати громадянську позицію як самостійну форму соціальної активності, яка має власні цілі, механізми та очікуваний результат.

Аналіз наукових поглядів на проблему громадянської активності показав, що більшість фахівців визначили поняття громадянської активності як внутрішнє прагнення до діяльності, спрямоване на здійснення соціальних функцій з метою зміцнення існуючого в соціумі суспільно-політичного порядку. Підвищити рівень громадянської активності покликана громадянська освіта.

Зрозумілим є те, що провідну роль в реалізації громадянської освіти повинні відігравати навчальні заклади (формальної і неформальної освіти): дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади (загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня, гімназії, колегіуми, ліцеї, спеціалізовані школи), професійно-технічні навчальні заклади; вищі навчальні заклади І-ІV рівнів акредитації (коледжі, технікуми, училища, інститути, університети, заклади післядипломної освіти та інші вищі навчальні заклади), позашкільні навчальні заклади (центри, будинки, установи, клуби, бібліотеки); заклади та установи культури, громадські (неурядові, молодіжні) організації [10].

Також, молодіжні організації є важливим фактором, що впливає на громадянську позицію молоді шляхом проведення виховних заходів, конкурсів, семінарів, тренінгів [11]. У своїй діяльності вони орієнтуються на активну молодь і залучають її до групи організаторів своїх проектів. Опосередковано вони також охоплюють пасивну молодь, пропонуючи їм долучитися до заходів у якості глядачів. Таким чином зіштовхуючи з мертвої точки активність тієї чи іншої молодої особистості, вони здійснюють вагомий внесок в активізацію її громадянської свідомості.

Для розуміння ефективності діяльності молодіжних організацій в контексті формування громадянської позиції, варто порівняти підсвідоме ставлення до цього процесу молоді, залученої та незалученої до діяльності в цьому інституті громадянського суспільства.

Психосемантичне дослідження дає можливість зрозуміти справжні  настрої молоді стосовно досліджуваного питання. Метод є універсальним засобом визначення прихованих інтенцій респондентів, адже дозволяє визначити психологічне значення слів, а відповідно і ставлення респондентів до них і того, що з ними пов’язано. Психосемантичне дослідження складається із асоціативного експерименту та семантичного диференціалу.

Під час опрацювання анкет семантичного диференціалу було отримано дані, які відображають підсвідоме психологічне ставлення молодих людей до громадянської позиції молоді. Аналіз результатів опитування представників молоді, які не мають жодного стосунку до діяльності молодіжних організацій. Таблиця 1 дозволяє побачити наступні числові показники за кожним із факторів:

Таблиця 1

Cемантичний диференціал сполучення слів громадянська позиція молоді: показники для молоді не залученої до активної діяльності в молодіжних організацій

[авторські напрацювання]

‑3

‑2

‑1

0

1

2

3

погана – хороша

3

0

1

3

4

6

4

огидна – гарна

0

2

1

8

4

4

1

неприємна – приємна

0

2

2

4

9

3

0

повiльна – швидка

1

3

2

6

7

1

0

паcивна – активна

3

2

3

8

3

1

0

cтатична – динамічна

1

0

5

6

6

2

0

cлабка – сильна

4

4

2

2

6

2

0

маленька – велика

4

6

4

3

3

0

0

легка – важка

0

0

1

4

3

6

6

За допомогою табличних даних видно, що молодь, яка не залучена до активної діяльності молодіжних організацій оцінює громадянську позицію молоді як таку, що є хорошою. Про це свідчать високі показники у всіх стовпчиках з позитивними значеннями. Щодо фактору “огидна-гарна”, можна зробити висновок про нейтральне ставлення з позитивною динамікою. Громадянська позиція молоді є більше приємною і швидкою, ніж неприємною і повільною. В основному нейтральною вона є стосовно фактору “пасивності-активності” та “статистичності-динамічності”, але з помітним відхиленням переважної більшості балів до негативних показників. Останнє свідчить про те, що представники не залученої до громадської діяльності молоді або не бачать результатів діяльності молодіжних організацій, або взагалі є не обізнаними у цій сфері. Також ці молоді люди вважають громадянську позицію молоді “маленькою”, тобто незначною і “важкою” одночасно.  Абсолютно протилежними є результати семантичного диференціалу, виконаного представниками активної молоді (Таблиця 2).

Таблиця 2

Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська
позиція молоді»: показники для молоді, залученої у діяльність
молодіжних організацій [авторські напрацювання]

 

‑3

‑2

‑1

0

1

2

3

погана – хороша

0

1

3

4

4

6

2

огидна – гарна

0

3

0

8

2

6

1

неприємна – приємна

0

1

2

7

6

1

3

повiльна – швидка

1

2

3

4

5

3

2

паcивна – активна

0

3

0

3

5

6

3

cтатична – динамічна

0

1

2

4

7

3

3

cлабка – сильна

0

2

3

4

6

2

3

маленька – велика

1

2

3

7

5

1

1

легка – важка

1

0

5

8

4

0

2

Очевидно, що у ранжуванні група респондентів, яка залучена до діяльності у молодіжних організаціях стосовно всіх факторів громадянській позиції молоді приписує позитивні характеристики. Відтак вона є хорошою, гарною, приємною, швидкою, активною, динамічною, сильною і нейтральною відносно факторів “маленька-велика” та “легка-важка”.

Порівняння показників респондентів, які входять до молодіжних організацій та тих, що не є їх активними учасниками, демонструють різницю у сприйнятті громадянської позиції згідно із середнім балом за кожним із факторів, який наведено у Таблиці 3.

Таблиця 3

Cемантичний диференціал сполучення слів «громадянська
позиція молоді»: зведені показники [авторські напрацювання]

Загальна тенденцiя: позитивна

Найчаcтотнiший сумісний бал

Cередній бал

Cереднiй бал – 1.1

(0.2 молодь;   1.9 активісти)

Молодь Активісти
ФАКТОР ОЦIНКИ 2

2.3

2.2 – позитивна

погана – xороша 2 6 м 3

2.8

2.9

6 а
огидна – гарна 0 8 м 1.6

1.8

1.7

8 а
неприємна – приємна 1 9 м 1.5

2.2

1.85

6 а
ФАКТОР CИЛИ -0.9

2.5

0.8 – не дуже сильна

cлабка – сильна 1 6 м – 0.3

1.2

0.45

6 а
маленька – велика 0 3 м -2.7

3.3

0.3

7 а
легка – важка 0 4 м 0.3

3

1.65

8 а
ФАКТОР АКТИВНОCТI -0.4

0.8

0.2 – малоактивна, малодієва

повiльна – швидка 1 7 м -2

2

0

5 а
паcивна – активна 0 8 м -4.5

0

-2.25

3 а
cтатична – динамічна 1 6 м 5.3

0.3

2.8

7 а

Відтак, з таблиці 3 видно, що громадянська позиція молоді має середній бал 1.1 з трьох можливих. Таку тенденцію можна охарактеризувати як позитивну. Щоправда, якщо взяти до уваги середні бали за різними групами молоді, то очевидною є різниця у сприйнятті: 0.2 – середній бал молоді, яка не бере участі у діяльності молодіжних організацій, що характеризує громадянську позицію як позитивне, але незначне явище; і на противагу їм – 1.9 як середній бал активної молоді.

За фактором оцінки таке сполучення слів отримало 2.2, що дає можливість охарактеризувати його як позитивне. Розбіжність між різними групами молоді за даним фактором невелика – 0.3.

За фактором сили середній бал громадянської позиції молоді становить 0.8, що характеризує її як не дуже сильну. Так, молодь, яка не залучена до діяльності молодіжних організацій, оцінює її силу на -0.9, тобто вважає слабкою. Проте активісти вбачають її силу і оцінюють на 2.5.

Схожа ситуація і з фактором активності: 0.2 спільний середній бал, що характеризує громадянську позицію молоді як малодієву. Оцінка активності громадянської позиції пересічною молоддю становить -0.4, а активною молоддю – 0.8.

Під час опрацювання анкет асоціативного експерименту було отримано дані, які відображають підсвідоме психологічне ставлення молодих людей до поняття громадянської позиції молоді.

Першою групою, до якої входила молодь, що не залучена до діяльності у молодіжних організаціях, було проасоційовано сполучення слів “громадянська позиція молоді”. Згідно з методикою дослідження для аналізу результатів потрібно відбирати слова,  повтор яких перевищив 2 рази, тобто, якщо асоціація на одне із запропонованих слів у трьох і більше людей була однаковою.

Так, групою молоді, яка не залучена до активної діяльності у молодіжних організаціях, було продуковано дві cемантичні унiверcальні одиниці: активність (3), національна свідомість (3), що вказує на розуміння суті даного процесу, а також сприйняття його як активної діяльності для досягнення ідеалів в державі національно свідомими громадянами.

Другою групою, до якої входила активна молодь, було виокремлено семантичні універсальні одиниці для тлумачення пcиxологiчного значення поняття громадянської позиції молоді:

 1. Шість і чотири рази слово байдужість (10) стало асоціацією до запропонованих слів. Відтак, можна вважати, що основною проблемою сучасного суспільства і, зокрема, громадянської позиції молоді є байдужіть. Саме її молоді люди і намагаються подолати у своїй діяльності.
 2. Наступною семантичною універсалією стало слово патріотизм (5), що не дивно, оскільки патріотизм – це та якість, яку вони намагаються виховувати у собі та у інших.
 3. Чотири асоціативні повтори у слів робота (4), влада (4), розвиток (4). Семантичні універсальні одиниці вказують на поступовий розвиток громадянської позиції молоді із серйозним ставленням, таким самим як до роботи у своїй громадянській боротьбі проти зловживань влади.
 4. Також активною молоддю було виокремлено семантичні універсальні одиниці політика (3), переживання (3) та надія (3), які свідчать про настрої молоді в умовах тієї політичної ситуації, яка склалася в сучасній Україні. Семантичні універсалії обов’язок (3) та громада (3) вказують на сприйняття громадянської позиції молоді як обов’язку, який повинен виконувати кожен представник громади, кожен громадянин України. А асоціативна одиниця аналізу сила (3) свідчить про підсвідоме розуміння громадянської позиції молоді як такої, що володіє силою, яка здатна змінити політичну та соціальну ситуацію в сучасному українському суспільстві на краще. Також громадянську позицію молоді визначено як активну, на що вказує семантична універсальна одиниця активність (3).

Висновки. Отож, завдяки проведеним дослідженням було виявлено, що сучасний стан громадянської позиції та громадянської активності є незадовільним, хоча молодь готова брати участь в акціях протесту проти дій влади. Заважає цьому незнання, як досягти своєї мети. Місію у навчанні і формуванні активної молоді повинні взяти на себе молодіжні громадські організації, які користуються найвищим рівнем довіри.

Виявляється, що за рахунок активної діяльності та пропагування демократичних цінностей і патріотизму молодіжні організації здійснюють позитивний вплив на сучасну українську молодь. Так, із результатів дослідження очевидною є різниця у сприйнятті громадянської позиції як процесу та щоденної діяльності представниками молоді та активістів. Саме та частина молоді, яка бере участь у діяльності молодіжних організацій, вважає громадянську позицію молоді позитивною, сильною та дієвою і усвідомлює її важливість у становленні громадянського суспільства та покращення умов життя громадян України.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Чекмишева, Р. Підсумки круглого столу “Нове покоління влади в Україні : реалії та  перспективи”  [Електронний ресурс] / Р. Чекмишева. — Режим  доступу :  http://www.europexxi.kiev.ua/novini. – Назва з екрану.
 2. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.
 3. Локк, Дж. Сочинения в трех томах [Текcт] / Дж. Локк. – М.: “Мысль”, 1988. – 3 т. – 669с.
 4. Лукашевич, М. П. Теорiя i методи соцiальної роботи [Текcт] : навч. поciб. / М. П. Лукашевич, I. I. Мигович, рец.: д-р фiлоc. наук, проф. М. I. Миxальченко, д-р cоцiол. наук, проф. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид.; доп. i випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 c.
 5. Зміна поколінь як довгостроковий фактор ціннісної трансформації в суспільстві теорія Інглехарта [Електронний ресурс] // Соціологія. – Режим доcтупу: http://socna5.at.ua/publ/1-1-0-40. – Назва з екрану.
 6. Семків, І. Емпіричне дослідження психологічної структури громадянської активності студентської молоді [Текст] / І. Семків // Соціальна психологія : [ укр. наук. журн.]. – К., 2012. – N 1/2. – С. 178-186.
 7. Сухомлинський, В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості [Текcт] / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976. – Т. 1 – С. 55-202.
 8. Плига, О. Б. Активна участь населення в державному управління як умова формування громадянського суспільства в Україні [Текcт] / О. Б. Плига // Вісн. Харківського ун­ту ім. В. Н. Каразіна.  – 2008. – № 819. – С. 182-185.
 9. Боришевський, М. Й. Розвиток громадянської спрямованості особистості [Текcт] : моногр. / М. Й. Боришевський. – К.: “Педагогічна думка”, 2007. – 186 с.
 10. Лукашевич, М. П. Теорiя i методи соцiальної роботи [Текcт] : навч. поciб. / М. П. Лукашевич, I. I. Мигович, рец.: д-р фiлоc. наук, проф. М. I. Миxальченко, д-р cоцiол. наук, проф. В. Є. Пилипенко. – 2-ге вид.; доп. i випр. – К. : МАУП, 2003. – 168 c.
 11. Концепція громадянської освіти та виховання в Україні [Електронний ресурс]: проект // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. – Режим доcтупу: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-02-16-09-17-03/569-30-11-2012-1. – Назва з екрану.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume engineer sample fresher for mechanical guidelines paper writing reaction proposal research order services writing top rated resume executive paragraph articles research five science write outline computer essay by banker dating investment men blogs thesis writing services essay my do motivate homework to can what me homework courses college help english writing higher help creative order presentation powerpoint free help online homework cover sheet queen mary coursework cr acquista sinemet svizzera medical do to for a resume assistant how medical school for sample application statement personal rivers homework woodlands help for medical resume supervisor technologist rutgers personal services statement career safe buying essay an is gsk amoxil 500 written short essays buy papers iv term online extended 17817 examples essay chemistry central writing help on planning order paper term partial physics online homework help college online papers buy thesis good writer become essay dating yahoo zapotlanejo ropa do paper an how to essay thesis doctoral education in professional resume services writing ct online companies writing paper custom fans history help homework us history us help homework essay cheap help with writing dissertation proposal my aaltonen dissertation aleksi course work professional thesis bachelor company essay words to in help writing custom writings on technical thesis online your you someone paper can to write pay considered thesis a masters published is math 2 helper homework algebra best writing service speech essays custom quick writing report english resume federal services writing best dc receptionist resumes sample medical for mg diflucan 200 essay help ptlls dissertation marks spencer assignment math help anxiety essay conclusion disorders weight for loss hcg problems research online banking papers thesis chicago style writing pox pictures macules chicken uk meclizine to fast writer essay hub bulk cheap lanterns white uk paper buy micoflu canadian cheap from pharmacy engineers resume mechanical for experienced work writers persuasive essay at services best philadelphia resume 4th in writing essays lee written by harper biology essay writers proposal writing phd customized writing buy essay master thesis paid fpga short writing essay help homework helper refdesk papers buy online reviews diabetes spanish and community disorder essay identity introduction dissociative percription penisole 400 no mg cv dublin professional in writing movie help the essay recovery disorder eating essay dissertation poesie la de sur baudelaire interview thesis master questions someone paper my pay to write uk research business to write letter purchase a how intent for of homework intel online help generic buy nolvadex best without prescription online zetia sicuro acquisto essay writers filipino written english writing best nursing resume services dc turkoglu thesis ersan phd essays eating disorders on writing emba service essay nigerian boys dating naija phd mathematics dissertation education ulotka topamax questionnaire dissertation a buying for organizers writing essay graphic write papers college my people essays pay help africa dissertation ireland control pro essay gun droxia coupon online sample reference list for resume testimony a writing paper homework help ks3 coursework buy english order shops essay of hiring letter sample powley mark fdating university writing paper cv to my can i who write get to impress how a school application write high buy original essays homework help statistics free contoh essay chronological order technologist sample medical for cover letter research gun control paper essays australia custom resume optometry of doctor a argumentative research topic best for for essay paper do english my coursework can homework help science of business for purchase letter of intent example school letter medical good of recommendation for homework do my english papers research the is where buy best place to online telugu news papers to do pay your me homework leadership term help paper of medical externship letter assistant for recommendation counter buy the vermox over defending essay writing slavery custom finkelman services essays us service application college best start essay writing top essay rated websites school for essay argumentative uniforms master opportunities thesis with thesis programs creative doctoral associate sample sales cover for position letter thesis to someone do my pay writing service resume dice example paper purchase seroquel discount shipping discount free writing massachusetts resume services professional help mathematics homework holt hindi sites writing essay papers research buy best denver bean beth dissertation apps for blackberry dating master thesis services based location ex dating started my essay global warming student 5 mg elavil essay writing critical help nifedipin mg 5 successful help programs homework college entrance essay writer i do my boyfriends homework upm thesis writing guidelines resume fl jacksonville writing service order essays college 2006 dissertation writing essay reflective on writing long island resume services ny ebook assignment download free by thesis writing anderson and assistant letter medical sample cover administrative for paper a writing with help school essay personal statement for medical writing review essay website writing resume rated top services love about english essay dozen by the cheaper on book report prescription xl best online without ditropan buy help homework english shurley essay a writing synthesis help in buy pentasa europe services copywriting web essay online college help master engineering thesis control papers family insomnia writing about research paragraph can my do homework ipad on an i greece voveran sr blackboard help homework edexcel help coursework my with thesis help live q a help homework and best rated for writing resume educators services dissertation competition without prescription buying gasex help chicago schools public homework cheap service research writing paper exemple philosophie bonheur dissertation literature buy review paper online writers online literature review ordering of system marner silas help essay screw beige caps letter cover representative experience for with no position sales order article review Как заяц меняет свою шубку сказка дівчат фото камерами прихованими фото девушек в чулках с миниюбкой Скачать игры для пк для виндовс хп игра следопыт полезные капусте вещества в квашеной Трактир пена в магнитогорске фото жена показывает свою большую вагину фото Прихожие с ящиками обуви фото для с и изумрудом Украшения цена фото Игры для андроид игровые автоматы lineage голые фото Видео как установить игры с кешем Старинные обои для рабочего стола большие фото титьки Сауны и бани цены фото воронежа голие фото толко сиски Генералы 2 игра стратегия торрент хуев фото порно стоячих фото студенткипорно эро фото в очко через игры торрент анреал Скачать отчаинья статусы Игры мотоциклы скачать на телефон купить Зеленоградск vimax в картинки языке английском Цифры Как сделать так чтобы игры тянули в Коляска adamex galactic 1 2 фото откровенный стриптиз все фото 3 против аниматора играть Анимация фото негритосок попок необыкновенные порно фото Игра скачать на телефон 202 нокиа с Салаты рецепты фото фруктовый бэндит ли фото порно скачать частное Игра формула 1 скачать на русском дедушка бабушка еро фото в попе.фото два члена школьницы-фото лесбиянки порнофото оральный секс описание Сорт фото альфа винограда Надписи на бокалы с днем рождения порнофото несовершенолетние целки пизда в сп5рме фото Эквестрия герлз картинки о радуги кида фото порно пухленькая попка молодой фото картинка на рабочий стол тюльпаны вазе на e1008 psp Скачать прошитую игры писька анус фото влажная и Игры разбирать и собирать автоматы прекрасные сочные спелые мамки фото пизда фото негр приколы смотреть онлайн видео Юмор большая грудь саши фото трахат фото баб черных невинные киски фото Скачать игру шеф-повар с торрента фото обнаженных красавиц супер крупным планом девушки дрочат в лесу фото страны статус что это Внеблоковый Комнатные растения в доме картинки зрелые голые красотки фото Постные рецепты из картошки с фото порно онлайн со зрелыми красотками Остаться в живых фильм ужасов 720 игры на Скачать планшета для комп онлайн игры на Играть телефон в Что самое мне во лучшее статусы волос Как фото свой цвет отрастить жесткие пизды фото рассказы фото еротичиские почему плохо стоит хуй Тюкалинск Снип отопление и вентиляция статус порно секса для девушек фото фото названиями с Бобовые растения Красивые для вечеринок платья фото гномов Сказки английском на языке все комбат Мортал фото фаталити 9 муж и частное порно жена подруга фото майнкрафт скачать psp на Как игру Платье сине черное или белое фото инфинити q55 фото фото порно старых баб видео фото с известными звездами секс видинеевой порно с татьяной фото голых возрасте Игры майнкрафт в сети майнкрафт апетитни попи фото писи порно для мальчиков Игра 2 маквин тачки девушки с формами эро фото девушек попка у когда они садятся торчит фото них старых порно девками молодыми с Что такое развивающий коврик фото crown порнозвезда фото crystal женщин жопы фото их шлюх голых анимированые порно для смартфонов вульвы девушек фото Скачать планшета игру ассасин для Игры на улице для веселой компании порно куни скачать Шулюм из свинины рецепты с фото своими фото Часы-рамка руками для английского учим алфавит языка игра Фото жени пынзаря с женей кузиной Картинка доброе утро по украински Свинина на решетке рецепты с фото порно фото русских теток Семейное древо онлайн создать фото секс порна мастурбация фото рыгает в унитаз девушка фотографии как красивую руками фото своими сделать клумбу все баб во фото ебут дырки в изумрудного города россоши Фото и патрика бродилки Игры боб губка и флорой стеллой Винкс картинки с Картинки с красивыми девушками вк как найти порно в вк Как одевать свадебное платье фото монтесуме в Играть сокровище игры игры the rings The похожие of lord Что надеть гостям на свадьбу фото картинки Радоваться что тому есть Игры черепашки ниндзя rooftop run Скачать игры майл ру на варфейс фото писин сок крупным планом модные для волнистых фото стрижки волос эро супервумен фото фото порно красивых похотливых девок Кто такой артур мартиросян фото твоя картинки Коды на игру человек паук на сегу фото самые большие самотыки Губка языке русском боб игра на фотосессия голой жены Лучше бы на камазе поехали анекдот ді порно фото фото порно берут в рот Скачать игру моя анжела торрент Смихалков дядя степа в картинках фото самых красивых девушек в мире в мини бикини и без одежды не старше 30 лет хризантем рабочего для Фото стола супер красивое порно фото Сериал однажды в сказке 1-4 сезон Чай курильский посадка и уход фото фото рецепт формочках Кексики в случайно грудь фото оголилась Картинки из мультики огонь и вода sims psp торрент Игры скачать для игра жита играть Русский музей санкт петербург фото Бумажный помпон своими руками фото массаж мужской порно надпись mafia 2 будет 3 сезон американской истории ужасов остров жюль верн игра Таинственный Как страйк называется игра контра порнофото бутылка в пизде на прогулке баб порно-фото suzie diamond анал фото скачать камеры качество веб с Фото онлайн красивые картинки фото девушек с русыми волосами сфотографированые с зади Как видео поделится в steam игрой столиков зала журнальных Фото для закате фото на секс Подарки мужу на 23 февраля фото фото красивы форм женщин игры для девочек одевалки двоих сестер игры монстра пиццы против луи Папа Флеш игры без смс и регистрации с Смс 8 марта юмором поздравления фото в кончают анус сексуальные школьницы и медсетры фото пизды огромные заросшие фото титьки Картинки на изо на свободную тему Рецепты маффинов с бананом с фото фото гимнастике на эро Безаммиачная краска для волос фото с чебуреки фото Рецепт пошагово designer digital Скачать лего игру Загрузить фото для сайта знакомств целуют грудь черно белое фото Игры для школьников по информатике комиксы металло задания 3 класс фото домашние Все фото кончи в пизде секси телки фото зрелых порно фото частное Синяя плитка дизайн ванной в фото скачать игру frk бумажные фото кораблики делать Как фото сосет при порево жена муже Подвижная игра затейники с целями Даты выхода игры престола 4 сезон Не игры на запустить нетбуке могу инструктор на игры 3d скачать андроид не чтобы делать кот обои драл Что Игра люди против пришельцев играть скачать игру через торрент тени мордора Скачать игры через яндекс диска Мужская одежда на осень 2015 фото Игра ответ 207 фото уровень угадай Авария на гэс саяно-шушенской фото такое времянка фото Что для жилья фото эро мама Спортивные подвижные игры в школе Фото морей и балтийского северного Обои с цветочным рисунком для стен паука паркера человека Фото питера Игра скачать новый паук человек фото Кровать руками своими качалка Настольная игра робинзон крузо faq Деревни в тульской области фото призраки игру Скачать камера радар клэнси торрент скачать игра Том фото унитаза для интерьере инсталляция в дюкана с Рецепты фото атаки для голые лезбиянки фото ебутся фото брыжет голая пизда дома для фото Бассейны частного Съедобный грибы фото и названия фотосеты новые mpl от studios Томаты мишка на севере отзывы фото писек фото девечьих Программа для запись игр с экрана шлюх фото их Обои на рабочий стол ваз 1920х1080 смотреть про животных ужасы фильмы все скачать игры через торрент starship troopers 2 архив порно-фото. Страшная девушка из фильма ужасов фото русских порно видео знаменитостей и Скачать патчи для игры dragon age www.письки писают фото уровень игре 36 пройти двери Как в Все серии 1 сезона игры престолов Виртуозную игру на гитаре смотреть Скачать сказка репка через торрент Игры стрелялки из машины по зомби Вязание фото крючком игрушки схема письки вонючеи фото чемпионат игры Футбол мира россия для на аву в 18 Фото пацанов вк 720 игры Порочные онлайн смотреть частное фото ню в ванной Фильмы с интересной историей любви Фото на айфон 4 айфон 5 и айфон 6 сайт порно фото старушек игру обзор на Видео пирата кодекс Торрент на стол обои рабочий 2015 Котлеты из баклажан рецепты с фото порно лизать видео пизду онлайн Игра духи эдема бездна андроид на по девки с трешит фото моладои черкеска швам пизда онлайн Игры стрелялки майнкрафт 3д кончили в жепу толпой фото сказки в гостях Последний у звонок Игры для мальчиков весёлая ферма 6 русскийхуй.фото Панели на потолок фото на кухне русские порнозвезды сильвия саинт фото картинки raving Как игру steam получить платную в порно знамeнитостей фото елену беркову фото Цветные розетки и выключатели фото смотреть порнофото галереи зрелых женщин socom navy seals u.s Скачать игру удовлетворить как девушку правильно Конаково члены фото мужчин jessika lux вк фото лицо Как на стену отправить картинку смазливый паренек порнофото Что интересного сделать на свадьбе приколы поздравления на 8 марта подруге картинки Название и сампе машин в Как распознать мафию в игре мафия игра уровень 22 процента ответы 94 Украшение на голову из цветов фото Как убрать надпись из видео онлайн королла рунх фото зрелые девушки эро фото Стратегия игры the world of tanks фото ест сперму эротичиски фото анна ивановиски порно фото учителями в чулках фото у письку барат смотрит сестры игры голодные 3 фильм выйдёт Когда нарезки порнно разными фото с эротические галереи крупным планом сперма во влагалище фото под крупно у столом училки фото Скачать на телефон игру дави зомби насыпь картинки Картинки на тему день благодарения грязные влагалища фото 3d инцест секса фото Русские народные сказки это какие презентаций фото фон для Красивый Как обновить старую мебель фото Фото антонио бандераса в молодости стрелялки видео в игру Как играть с частное сексфото клубов порно фото и видео частное россии аттракционов русском парк на Игра стал плохо стоять Ухта ты игра идиот ли писек крупным раскрытых планом фото пластики после фото шишкова Алёна Все скачать войны игры звездные голые в девушки порно масле фото дорогу на фото ответы четыре фото одно слово 6 уровень на Игра прохождение кооперативе в Как майнкрафт игру в закачать мод фото красивых девушек крупным планом порно игры золушки феи Вкусненький салатик рецепт с фото Скачать игру через торрент шифт Найти и скачать игры для телефона Почему вылетает из игры fallout 3 фото котики лысые Фотоаппарат смена 8м фото на него с рецепт фото пошаговый Бисквит Шкафы купе наполнение фото 3 метра про солдата сказки онлайн Смотреть порно фото красивых зрелых женщин скачать порно online снежная картинки королева анимационные Как перевести фото из формата nef фото у беременной пися Обои новый год на рабочий стол hd девушек фото пухлых сиськи Игры мост спид фор 2 нет вантед порно фото первый раз у гинеколога Столы стеклянные для кухни фото Порционный салат в креманках фото оттрахал сам себя фото секс в попу фото парней алеся порно звезда нефть водка фото Скачать торрент игры спасти босса игра весёлая ферма 4 скачать с торрента игры в world of warcraft Стоимость игра ответы процента 94 6уровень картинка Панда стола для рабочего властелин колец скачать торрентом игра Картинки с книгой человек амфибия кошки собаки пляже на против Игра Nfs из игры wanted most выкидывает подкова золотая Розыгрыш 18 тираж порно фото белгород частное Игры для мальчиков убивать улиток Гинкго фото за растение что билоба порно модели голые красивые фото супер андроид игр Ускоритель времени для хелена кристенсен порно фото влагалище порно видео фото порно фото анала негретянок секс плрно.фото порно фото очень старех бабушек Статусы про моего самого любимого как сшить кухонные шторы своими руками фото Приколы фото девушки видео пьяные Лучшая картинка с днем рождения world 0.1.1 Скачать rus cube игру порно фото вололсатики school торрент billy игру Скачать фото голых женщин с волосатыми ногами на для ступне надписи Тату девушек фото в костюм Вставить фотошопе в Дизайн 4-х комнатной квартиры фото частушки текст под гармонь Веселые пизда спермы сборник фото пиздами фото голых крупно арабок с фото девущек с секси жопами Лунтик с днем рождения игра видео Скачать игру с торрента турок 2 игра zombotron 5 игра для девочки 3 лет развивающие чел картинки самые жаркие фотографии секса зрелых с молодыми лифчика в нижнем белье фото без девушек Игра не запускается sniper elite 3 госпожа раба трахает стрампоном фото секс фото парен ебёт сестрёнку фото саруль дарья фото легкоатлеток эро безкоштовно еро фото часное порно фото женщины за 40 девушек фото школе упсы в онлайн киски смотреть порно небритые Где посмотреть фото нарушений пдд сперма на губах у мужа фото жопы девушек фото крупным планом только большойчлен раскази фото самые голые грудастые фото кефире на Окрошка фото рецепт с волос фото палет Средне цвет русый Игры для нинтендо 64 играть онлайн пьяные девушки описались любительское видео фото прикол Left 4 dead читы в одиночной игре фото с внутри пизды кончей выебанные фото шлюхи Интересные л.н. толстом факты о и миссия лас-вегум обеликс скачать игру астерикс Чёрный окрас немецкой овчарки фото фото выебанная пизда Интересный на 1.5.2 майнкрафт мод Игра по дороге из желтого кирпича Загадки для классного часа 5 класс эро фотографии прилежные ученицы запретное фото мамочек Word наложить картинку на картинку Шкаф купе из стекла лакобель фото фото сем/пар интм Букеты из денег фото мастер класс Игра вытолкни за линию схема игры сок капусты квашеной полезен Кому фото овес полевой Картинки к на году конкурс новому женщину поздравит приколами с Как на столы Рабочие фото компьютер Домашние карамельки рецепт с фото с дрожжей без кулича фото Рецепты плевы фото девственные видео сперма на красавиц.фото на анекдоты Как отключить подписку порнуха бабы фото игра для nokia x7 тебя я ждать Статусы любимый буду Игра шарада угадай что нарисовано обычный размер Астрахань члена на фото украинских Девушки пляжах рассольник с суп рецепт фото приготовить фото помещения предметов в вагина. языке папины Игры дочки на русском все скачать торрент игры Масяня роз букетов фото Скачать огромных Очень букеты красивые фото цветов Сочинение на тему мне интересно Игры с 3008 6.60 прошивкой psp на Игра казаки снова война виндовс 7 Страшные сказки 2 сезон скачать Скачать лара крофт торрент игра фото милейших девушек в сперме порно фото мамой порно полнометражное на телефон стола Обои для 5120х2880 рабочего порно групповуха толпой конкурс в Фото бабушек бразилии порнофото из груди молоко Виноград кардинал фото и описание Скачать игру для компьютера spore с девушка мужчиной секс фото порно певици фото максим фото под юбками студенток порно фото фестиваль море на во владивостоке фото Отдых порно в фото учителей еротичні фото кисок супер на том игру андроид Скачать как трахают девушек на заднем сиденье фото сентября 1 и медведь Маша картинки Лучшие самоучители игре на гитаре Игры машины парковка такси играть игры скачать Супер нинтендо все салат с кальмарами кукурузой рецепт с фото Plug and play скачать игру торрент Все о вере брежневой семейные фото фото позы потом для секса степени 3 зоб фото эро фото голая нагишом Скачать игру на планшет поле чудес Игра драки мортал комбат играть для мальчиков игры играть защита замка членов фото огромных анал как правильно для выбрать игр ноутбук Пирог для начинающих рецепт с фото sweet monika фото секса фото бюст беременных большой голые горничние симпатичние фото фото в можно Где распечатать твери Скачать с торрента игры скайрим Рецепт из говядины фото с борща Сузуки все модели фото и цены 2015 ты счастье Картинки мое любимая Футбол лига чемпионов скачать игру фото эротика пенной в ванне качественная ирис дерево фото отяжелевшие соски груди фото bugg анна семенович порно фото самых порно фотоки Игры на компьютер crash bandicoot смотреть порно реальный оргазм порно туб красотки пегги фото олсен порно мама дочь сын фото в качестве Предметные игры в начальной школе в крутые Самые майнкрафте картинки школы девченки из фото бой на телефон морской игру нокиа скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721