Порядок укладення договору комерційної концесії за законодавством України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто порядок, основні етапи укладення договору комерційної концесії. Зокрема, досліджено особливості пропозиції укласти договір, основні етапи, які повинен пройти потенційний франчайзі у пошуках франчайзера, а також особливості підготовки власне проекту самого договору комерційної концесії. Також проаналізовано вимоги законодавства до договору комерційної концесії, відповідність цих вимог міжнародним стандартам, зроблені певні пропозиції щодо удосконалення законодавства.
Ключові слова: договір комерційної концесії, франчайзер, франчайзі, франшиза, оферта, акцепт, істотні умови, протокол розбіжностей, державна реєстрація, адміністративні суди.
Annotation. Article discusses procedure and the main stages of concluding the commercial concession contract. Specifically, specifics of offer and acceptance, the main stages which are held by potential franchisee in seeing of franchisor and aspects of preparing draft of contract are researched and proved. The requirements of legislation to the commercial concession contract and compliance with international law are also analyzed. In summary the solutions to problems that arise in practice are suggested.
Keywords: commercial concession contract, franchisor, franchisee, franchise, offer, acceptance, essential terms, minutes of differences, state registration, administrative courts.
Постановка проблеми. Франчайзинг є високоефективною формою організації діяльності, що характеризується низьким рівнем ризику та високим рівнем прибутку, адже за рахунок «розкрученої» торгової марки франчайзі уже має гарантоване коло споживачів на своїй території. Про успішність розвитку такого виду бізнесу свідчать і дані статистики. За підсумками 2011 року оборот франчайзингу в Україні, за даними експертів ринку, оцінюються приблизно у $1,5 млрд, що становить близько 3% товарообігу країни. Натомість за кордоном відсоток обороту від франчайзингу варіюється від 40 до 60 % загального товарообороту. Тож очевидним є перспективність розвитку такого способу бізнесу. Однак очевидним є також те, що левову долю на українському ринку мають саме національні торгові марки, натомість складним здається укладення зовнішньоекономічних договорів франчайзингу, тобто залучення власне іноземних інвестицій.
Попри перспективність розвитку франчайзингових відносин законодавча регламентація є недосконалою та породжує ряд проблем, які перешкоджають розвитку франчайзингової мережі в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням порядку укладення договору комерційної концесії займались А. Кривоніс, О. Ногачевський, С. Ягудін, А. Махінова, Д. Кулик, Г. Цірат, І. Солодченко, Т. Жуковський та інші.
Викладення основного матеріалу. Укладення договору комерційної концесії складається з двох послідовних юридично значимих стадій: 1) пропозиції однієї сторони про укладення договору (оферти); 2) прийняття пропозиції укласти договір (акцепту) [5, с. 9].
На сьогодні не можна говорити власне про класичну оферту укласти договір комерційної концесії, адже у більшості випадків потенційний франчайзі спершу отримує інформацію про франшизу. Таку інформацію можна отримати: із каталогів або веб-сайтів, від франчайзі-брокерів або безпосередньо на виставках [7, c. 62].
На першому етапі при виборі франшизи необхідно провести маркетингові дослідження: провести мінімальний огляд ринку, на якому планується вести бізнес, визначити рівень конкуренції, купівельної спроможності та наявність цільової аудиторії. Якщо після маркетингового дослідження стає зрозуміло, що даний вид діяльності може мати успіх, то необхідно вивчити існуючі пропозиції франчайзерів [10, c. 64 – 65]. Вивчаючи пропозиції франшиз слід звертати увагу на ознаки, які можуть бути притаманні так званим «дутим» франшизам. Під «дутими» франшизами маються на увазі франшизи, які: є привабливими для франчайзі, однак вони є новими і невипробуваними; використовуються для підтримки франчайзера, який перебуває у стадії стагнації (франчайзер забуває, що франчайзинг – це копія успіху, а не врятування потопаючих) [7, c. 62].
Наступним етапом обрання франшиз є аналіз її із точки зору строку дії та оцінка ефективності бізнесу франчайзера. Різниця між новою франшизою та вже відомою очевидна – сума інвестиції. Чим відоміша торговельна марка – тим вона дорожча [10, c. 64 – 65]. Обравши певний напрям, потрібно вивчити переваги і недоліки франшизи. Перш за все, варто оцінити рівень ділової репутації франчайзера: кваліфікацію керівництва, успіхи на внутрішньому та зовнішньому ринках; фінансові успіхи; лідерство у своїй галузі; успішне залучення інвестицій; хороший імідж; успіхи у просуванні власної торгової марки та вміння налагодити зв’язки із громадськістю. Можна також поспілкуватись між уже існуючими франчайзі [12, c. 129].
Після цієї стадії зазвичай майбутній франчайзі звертається із відповідним запитом до компанії франчайзера із певною пропозицією. Із цього моменту про франчайзі говорять як про «потенційного партнера», тобто такого інвестора, який уже підписав протокол про наміри та договір конфіденційності[10, c. 66].
Після аналізу зазначених вище питань можна приступати до вибору самої франшизи. Важливе значення тут має розкриття франчайзером інформації. Попри відсутність у національному законодавстві вимог про попереднє розкриття інформації, ми погоджуємось із думко про те, що тут слід керуватись вимогами розумності, справедливості та добросовісності. Так із цього випливає, що кожна зі сторін має усвідомлювати правову природу угоди, зміст франшизи, права та обов’язки сторін та інші важливі умови. У разі недотримання такої вимоги договір у подальшому може бути визнаний у судовому порядку недійсним, як такий, що укладений під впливом помилки чи обману [9, c. 19].
Необхідно звернути увагу на таку інформацію, яку повинен надати франчайзер (якщо франчайзер – із місцем реєстрації підприємницької діяльності в Україні): 1. Інформація про франчайзера: історія розвитку бренду; концепція розвитку франчайзингової мережі; позитивний і негативний досвід франчайзера.2. Інформація про франшизу: наявність реєстрації торговельної марки та ноу-хау у відповідних Реєстрах; розмір паушального внеску, роялті (тут слід пам’ятати, що невеликий паушальний внесок та стабільне роялті – запорука покупки хорошої франшизи та відповідно успішної співпраці [7, c. 61]); капітальні вкладення; вимоги до приміщення і його місце розташування; рекламна і консультаційна підтримка, що надається франчайзером; частота замовлення товару, умови постачання; наявність і зміст франчайзингового пакету [10, c. 67].
Перед укладенням договору варто вирішити також такі додаткові питання, як то: рекламування; консультації, навчання персоналу тощо.
Після цього слід ретельно підготувати договір франчайзингу.
При розробленні проекту договору необхідно взяти до уваги вимоги до його змісту, що встановлені законом: по-перше, перелік всіх істотних умов; по-друге, визначити у необхідному обсязі права, обов’язки та відповідальність сторін, а також підстави припинення договору.
Наступним питанням є питання форми. Договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі. Важливо не забувати про Закон України «Про міжнародне приватне право», де у ч. 3 ст. 31 зазначено, що зовнішньоекономічний договір, якщо хоча б однією стороною є громадянин України або юридична особа України, укладається у письмовій формі незалежно від місця його укладення, якщо інше не встановлено законом або міжнародним договором України[3]. Згідно із ст. 207 ЦК правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони чи, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку[2]. Напротивагу ЦК України, ГК України закріпив чітке правило, за яким договір комерційної концесії повинен бути укладений у формі єдиного документу[1].
Зважаючи на комплексність договору та, бажаючи уникнути помилок при нарахуванні податків, сторони все-таки у більшості випадків укладають не один комплексний договір комерційної концесії, а декілька договорів: на поставку сировини і матеріалів; обладнання; використання торгової марки на надання послуг[11, c. 20].
Також стаття 1118 ЦК України передбачає, що договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.
Державні реєстратори у випадку звернення особи для реєстрації договору комерційної концесії ідуть двома шляхами: 1) відмовляють у державній реєстрації, посилаючись на відсутність законодавчого регулювання процедури державної реєстрації договорів комерційної концесії; 2) «реєструють» договір, візуючи його та проставляючи печатки [6, c. 33];3) реєструють та роблять запис у Книзі реєстрів договорів комерційної концесії [13][14].
У випадку відмови можна діти наступним чином: 1) не звертатись до суду, однак мати письмове підтвердження факту звернення за реєстрацією; 2) звернутись в порядку адміністративного судочинства із позовом про зобов’язання вчинити дії (у більшості випадків адміністративні суди задовольняють такі позови)[15] [16].
Коли договір все ж незареєстрований виникає низка проблем. Так при виникненню спору між правоволодільцем та користувачем суди діють по-різному.
Перша проблема – те, що договір може бути визнаний неукладеним [17]. Однак і тут практика суду є неоднаковою. Так Вищий господарський суд України (далі по тексту – ВГСУ) у своїй Постанові від 20 січня 2010 року № 7/57пд (13/188пд) задовольнив касаційну скаргу позивача обґрунтовуючи це тим, що судом не правильно застосовано норми матеріально права. ВГСУ дійшов висновку, що системний аналіз змісту ст. 1118 ЦК України свідчить про те, що момент укладення договору комерційної концесії для його сторін визначається за загальним правилом ч.1 ст. 638 ЦК України з моменту досягнення сторонами в належній формі згоди з усіх істотних умов договору. І лише для третіх осіб він набуває юридичного значення з моменту державної реєстрації [18]. Подібний висновок ВГСУ зробив і у своїй Постанові від 12 жовтня 2006 року № 10/14, зокрема у мотивувальній частині Постанови було зазначено, що факт державної реєстрації договору набуває юридичного значення лише для взаємовідносин сторін за цим договором із третіми особами, тому посилання суду на відсутність державної реєстрації не може розглядатись як самодостатня підстава для відмови у задоволенні позову[19].
Також може існувати ряд інших проблем. Наприклад відповідно до ч. 4 ст. 1118 ЦК України, третіми особами є будь-які інші особи, окрім сторін договору. Таким чином, органи державної податкової служби також визнаються третіми особами. У зв’язку з цим податкові органи під час проведення податкової перевірки можуть зайняти позицію (яка стала доволі поширеною по відношенню до нікчемних правочинів), що незареєстрований договір та документи, оформлені відповідно до такого договору, не можуть підтверджувати витрати (податковий кредит) платника податку [6, c. 33].
Вирішення проблеми із неврегульованістю процедури державної реєстрації має практичне значення, адже дозволить уникнути зайвої бюрократії, по-перше, і , по-друге, зробить український ринок привабливішим для іноземних інвесторів. Вирішення цієї проблеми науковці бачать таким чином:
• скасувати державну реєстрацію взагалі і привести українське законодавство у відповідність із міжнародними стандартами (так, наприклад, такі держави як США, Італія та інші взагалі не реєструють договорів франчайзингу);
• передати повноваження по реєстрації договорів комерційної концесії Державній службі інтелектуальної власності [8, c. 180];
• залишити повноваження у Державного реєстратора, проте зобов’язати його здійснювати повідомлення Державної служби інтелектуальної власності про всі випадки реєстрації договорів комерційно концесії[4];
• здійснювати реєстрацію оферти укласти договір комерційної концесії.
На нашу думку найкращим варіантом було би справді скасування державної реєстрації договору комерційної концесії, як ми зазначали вище, це б дозволило, по-перше, уникнути тяганини із документами, по-друге, не витрачати зайвий час, по-третє, збільшити зацікавленість іноземного інвестора, по-четверте, ліквідувати колізію у законодавстві. Проте, так як держава все-таки бажає залишити за собою функцію контролера, вважаю за доцільне удосконалити законодавство шляхом: прийняття відповідного підзаконного акта, який би описував процедуру реєстрації договорів комерційної концесії (наприклад у Росії є Наказ Мінфіну, в якому урегульована процедура реєстрації таких договорів); передати повноваження по реєстрації Державній службі інтелектуальної власності.
Висновки. Отже, аналіз викладеного вище матеріалу дозволяє зробити такі висновки. По-перше, попри новизну договору комерційної концесії у цивільному законодавстві України зроблено спроби врегулювати відносини, що виникають у зв’язку із укладенням такого договору. По-друге, законодавцем було допущено ряд недоліків, що мають суттєвий негативний вплив на розвиток франчайзингової мережі в Україні та залучення іноземних інвестицій, зокрема, передбачення державної реєстрації договору, відсутність регулювання переддоговірних відносин створюють несприятливу атмосферу у відносинах потенційних франчайзера та франчайзі.

Список використаних джерел
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40. – Ст. 356.
3. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 32. – Ст.422.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо державної реєстрації договорів комерційної концесії): Висновок Верховного суду України від 28.05.2008 р. на проект Закону України від 07.04.2008 р. № 2334 // http://www.scourt.gov.ua.
5. Бородовський С. О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України.: автореф. дис. …канд. юрид. наук : спец. 12. 00. 03. / С. О. Бородовський. – Харків, 2005. – 20 с.
6. Жуковський Т. Практичні аспекти реєстрації договору комерційної концесії / Т. Жуковський // Юридична газета. – 2012. – №45. – С. 32 – 33.
7. Кривонос А. А., Е. А. Кривонос. Купи успешный бизнес!: Пособие по франчайзингу. Bonus: VII официальный каталог франшиз. Ассоциация франчайзинга. / под ред. А. А. Кривоноса, Е. А. Кривонос. – Киев. Ассоциация франчайзинга, Издательський центр, Издательський дом «Аванпост-прим». – 2009. – 146 с.
8. Кулик О. С. Правове регулювання державної реєстрації договору комерційної концесії. / О. С. Кулик // Правове регулювання економіки. – 2009. – № 9. – С. 177 – 183.
9. Махинова А., Кулык Д. Подводные камни франчайзинга. / А. Махинова, Д. Кулык // Юридическая практика. – 2010. – № 4 (631). – С. 19 – 20.
10. Ногачевський О. Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи. / О.Ф. Ногачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12 (114). – С. 63 – 69.
11. Солодченко І. Купіть фірмі обличчя. Договори франчайзингу. Податковий і бухгалтерський облік / І. Солодченко // Дебет-Кредит. – Київ, 2003. – №3. – С. 19 – 24.
12. Ягудин С. Ю. Венчурное предпринимательство. Франчайзинг: Учебно-методический комплекс / С. Ю. Ягудин. – СПб.: Питер, 2011. – 256 с.
13. Рішення господарського суду Кіровоградської області від 23 квітня 2012 р. [матеріали господарської справи № 5013/181/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23712769.
14. Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14 червня 2012 р. [матеріали господарської справи № 5013/181/12 ] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/24924025.
15. Постанова Волинського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2012 р. [матеріали справи № 2а/0370/283/12] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/22085138.
16. Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 червня 2011 р. [матеріали справи № 2а-3193/11]. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/23852574.
17. Рішення господарського суду Луганської області від 27 квітня 2009 р. [матеріали господарської справи № 7/57пд(13/188пд)] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/5374853.
18. Постанова Вищого господарського суду України від 20 січня 2010 р. [матеріали господарської справи № 7 / 57 пд (13 / 188 пд)] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7635948.
19. Постанова Вищого господарського суду України від 12 жовтня 2006 р. [матеріали господарської справи № 10 / 14] / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/219065.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

english essay critical help homework helper poetry is gaboxetine generic property electronic dissertation intellectual report dissertation funds mutual on essay my pay for phd a the structure is thesis of what sri dissertation lanka writing services comprehensive services and dissertation exam public shelbyville library help homework illinois essay paper write someone to my help homework therum pathagorus latino comedia dating pelicula ver thesis help malaysia for number help homework phone web assignment programming help in services cv writing uae for not speech for thee free but me summary scout recommendation writing a eagle an need of help for letter india assignment writing services essay markets writers personal sports eating essays disorders dc services resume writing professional writing custom services dissertation birmingham order essay quantity economic beowulf help essay 20mg thorazine bestellen rezeptfrei not cccam sky updating server card of and coding medical examples for billing objectives resume writing order essay logical disorder essay eating on should my write speech what i essays free websites study buy case make or help london dissertation doctor dissertation communication skils revenge essay hamlet powerpoint presentations for sales free templates alphabetical rules order bibliography my reviews write dissertation things apart fall essays paper buy uk art online paper bags custom buy to where dissertations buy computer a essay on affects mental behaviour processes damage medulla and dissertation mla writing descriptive with help my essay essay about soccer perth service right resume resume writing wa - help online english essays with buy online essays uk university help internship application essay call help for homework for studies homework online help social best will services writing online disorder essays anxiety generalized on vat thesis on phd writing military service resume topics my marketing online digital dissertation do class pay someone authenticity do essay do with an lesson photography digital plan cheap essay maker sites creative teenagers writing for american papers online i when my try they to homework do exam order online papers edco with help homework my finance sentence help writing a mba writing service uk essay writing a help funeral with speech hire me reasons to essay me someone can my homework for do creative paper writing research resume sales service writing online best violence essay on domestic order thesis copies of letter editing service cover eating disorders research over paper cheapest paper printer writing custom assignment assignment writing custom helpline homework assistant instructor cover medical letter for essay writers law cheap reviewed resume top homework help computing online papers scottish transfer homework heat help examples for cover letter sales good services rewriting article essay buy problems mechanical paper for topics presentation phd ranko lazic thesis stress disorder essay traumatic post ligne de achat valparin en how for statement school write to a examples medical personal 4 essay service writing admission mba buy to where ansaid online homework help free essay coasters paper custom uk 200 mg shipping nolvadex overnight for resume transcriptionist sample medical legit is essay writing service buy where resume i paper can essay website best buy writing paper reaction format dissertation has services writing used anyone computer writing dissertation science resumes sales for representative written provides students papers with custom experience field for cover with medical no letter help dividing homework fractions canadian articles helpers malaysia assignment in help pearson algebra homework 2 essay fsu admission application for school resume medical of recommendation letter military papers online discharge get writing essay teaching service education france help homework thesis dissertation and um and functionalism inequality gender nebenwirkungen forum champix buy paper essay mla english papers online grade buy school reports for assistant cover medical letter office sample thesis i with statement help need my clinical dissertation psychology grants dating rulli boyer sebastian and angelique essay online anger at service Provera online purchase in writing resume services houston tx site in latest dating canada usa and service writing melbourne cv us my paper how to write money essay buy cant love does you doing help your how homework with experience for sample cover sales position no letter writing service band bio editing services elsevier language proposal buy to business a job letter cover assistant medical for administrative admission my help with professional essay college my pay paper write to service essays buy custom writing cheapest Precose help writing business with communication homework essay it and paper writing term dissertation custom service to business someone plan pay write protection cv writing service close for essay gcse drama help sales nj writing service best resume help descriptive with essay vimax generic power coffee man essays service god service my homework get on do i to help go where phd quantitative thesis finance research should be animals used essay for gm eosinophils food essay organization literature et dissertation ses personnages le sur roman writing homework creative no online colcrys prescription purchase sites free essay services writing letter cover toronto a doctor without beloc night elie essay on by wiesel values essays american for pay writing presentation purchase doctoral xiaoliang qi buy dissertation a case custom written analysis papers resume writing services executive sydney homework ocean help essay prompts for college admission for sale original research papers review services personal statement editing me coursework my for do resume free school writing essays for online conclude college essay admissions writing termpaper my do homework best sites writing help profile online dating writers for uk hire textbroker like sites writing online service graduate writing essay teenage argumentative pregnancy an write essay drug on abuse expository business administration doctorate thesis in Nimotop buy where to copy dissertation purchase woodlands help tudors homework cbt case study disorder panic written on propaganda an essay truth inconvenient order system online thesis sales for examples cover letter clerk essay admissions custom paper writing homework help kids me cv do my for student online free papers defense dissertation proposal slides ingredient eriacta active in recommendation letter medical of for student homework parents for math help french kids homework help for papers concept marketing without safe naprelan buy a pills prescription contest essay house sale for safe essays buy generic rx gold kamagra shop 247 a with help essay critical chicago services resume suburbs writing writer find my story to write a service developer writing software resume mechanical sample project for engineer resume disorders eating presentation ppt help tutor online homework vista phd essay admission paper where buy cheap to adjectives homework with help mg Ovral - Ovral 200 Durham tablets buy england buy online thesis paper purchase and essay not custom help assignment mba finance for engineer fresher doc mechanical resume english famous speech lewis help dot homework structure spanish essay service writing management senior writing resume service for free a write paper online college buy service essay review application and dissertation leadership management on conclusion help for on essay essay nursing buy methodology dissertation proposal and help services writing chicago il resume services best professional writing massachusetts resume writing homework creative help where medication power to buy coffee vimax buy me my for assignment write extended essays writing definition kinkos services writing resume help college essay entrance writing help poor essay the ielts essay help thesis buy a philippines services writing article websites homework best for help research dissertation question writing help essays conclusions reviews services editing essay services 4 writing custom dissertation writing diego services federal resume san need write i help essay my to help county pima homework public library dissertation subject for mentoring letter position cover proposal help dissertation writing cefaclor coupon margaret dissertation goreman admission essay prompts dame notre in dating boundaries stock help dissertation chennai in essay king help lear london service online dissertation help avelox levaquin and help short stories writing los professional resume angeles writing services block essay writer's cure essays sale for persuasive anthropology how to write paper an do homework can you my services underwriting quality montreal to buy place best famvir thesis cheap info dissertation euthanasia essay academic by de michel montaigne essay written wedding service writing speech english homework online help with free help algebra paper writing format apa for dating metoda online calendarului san antonio writing professional resume service in 1st for rx orders nolvadex page paper sale for research 10 essays point are written of narrative from view most which for with writing no experience work resume students buy to get how phd answers yahoo do homework my essays buy online pre written coupon writing essay service what essay is academic an help homework notes essay help discursive pay my someone do i homework can statistics to orderly position for letter cover essays emphatic order service writing ventura cv best thesis help get report book purchase thesis non programs masters vote on you me for a why speech should homework help c electrical forum help engineering homework online betapace purchase for renting vs buy thesis statement purchase online suprax help 3 sims homework essay best writing reviews services cant essay my write statement thesis disorders for eating good anxiety disorder generalized case study standard plan county parenting crook help thesis college write do my korean in you name how writing help essay assignment services college for papers writing against essay statement for oedipus rex contest humanity examples thesis crimes corrigs et sujets dissertation admission essays services dating spoilers scandal option back school mba essay admission buy graduate are generic kemadrin good ship 3 fast Xeloda - Xeloda deliverey day Saguenay online my assignment do sydney dundee university phd thesis cover example medical transcriptionist letter for the help thesis graphing help calculator homework nothing buy day thesis rowan university admissions essay order professional custom essay reviews essay service homework fossil help fuels associate retail resumes for in sales services writing professional letter business cv service writing cork websites literature help homework essay warming global causes school homework maths junior help woodlands report services writing crystal help homework sperm with my do homework do homework paper help writing great a university with letter cover help resume london online dissertation help 5 dissertation days a purchase grammar online school test papers dissertation services kolkata in writing writing a start creative essay to how essay ssat prompts rated top writing professional service resume speech writing for help a wedding a essay help row cannery players s complicated mp4 dating it statement personal for with a help writing university to someone pay literature review write vitamin c buy europe in school essay help pharmacy spelling helps homework why bathtubs are commercials in cialis there case studies anxiety disorders dissertation review durham service wanted help how write a sales for to ad help essay your on parents admission essay pratt writing xenia services professional resume role institutional of investors on dissertation evolve disorders studies case thyroid essay entrance college help buy essays people can ideas for school statement medical personal no paper cups minimum custom dr approved care top lines skin my paper university write resumes assistant for medical the term buy marathas on paper i how my do write resume american services writing essay help statics homework homework online help mathematics buy buy rx where sell medication - Danocrine Danocrine without to Bend South resume services county bergen writing nj paper logo with bags cheap Clomid rx sell Clomid de achats cheap - no Vegas pilules Las custom essay original write dissertation to how discussion bestellen Moosonee schweiz Adalat discounts - Adalat application medical school for essays dissertation degree art admission essays with help college for 90 for sales managers plan business day contrast essay buy phoenix the the harry questions essay of order and potter games fun dating online help online vista homework tutor engineering homework electrical help goddess my latino ah dating mini with science homework gcse help american ditropan express answers homework and help calculus cv in writing 050 dubai service best homework literary terms helper red vest dating online flags safety essay admission veterinary on college technician dissertation dissatisfaction turnover employee bio write my essay mla help format coupon writing custom best research disorders paper sleep and structure help proposal dissertation homework methods quantitative help for business buy business ready plan diflucan germany of the outline thesis phd thesis submitting phd genetic disorder essay dyslexic homework for help students my online free paper type by narrative filipino authors written essay terms lesson atlas plans Nimotop where to no buy prescription needed transcription dna homework help replication and richard term 772 analysis paper cory college buy application essays writers canadian term papers help my used has anyone assignment san antonio writing resume service help hour online 24 homework services best writing online vancouver resume homework my finance do websites writing resume purchase literature reviews oxford service essay writing resume professional best jaipur writing services cheap term online papers plans lesson on microorganisms blackley dating jamie math grade 5th homework help for with online your help homework on comment une fait dissertation homework with on sides both variables help equations solving analysis great essay gatsby literary the cheek pressure pain blood sale papers for academic apa using format paper writing yahoo do answers i my should homework homework help dynamics paper pay write to term someone my inventions homework victorian help writing paper scientific styles pearl papers harbor dissertation testing hypothesis in essay chinese written education for on persuasive statement essay thesis a geography dissertation help essay jane schaffer iu secondary hyperparathyroidism vitamin d 50000 dissertation online help for essay help ap european literature purchase review essay bank help tips for sat essay acyclovir india from buy bruising k vitamin tmj help homework literacy writing business my help plan library homework help seattle public best price chondro-ritz 2009 essay best buy for letter property sale of intent of master exchange rate thesis psychology paper writers for essays library homework help beach huntington order description job selector resume papers academic custom written ap english essay help literature canada sachet and sales taicold cheap assignment 2co college essay com admission help college admission essays homework do maths me my help in writing professional michigan resume service without dr buy approval online buy maxaquin services best chicago resume writing 2011 best buy experience resume of personality study famous disorder antisocial case nyc writing dissertation descriptive dbms help homework dramaturgical essay 10 resume writing best services ranked online reviews cheap essays hire resume 2 - to pharmacy buy Mills without Sinequan online Sinequan usa how prescription Mississippi ordering cover assistant letter for with help administrative to synopsis how phd write application essay service college yale paper writing border patriotic buy generic Uroxatral cheap university essay help liberty dissertation druckkosten stipendium expository buy essay services resume writing geelong do my com assignment assistant resume work experience for medical reactine claritin vs is paper steps a research what in writing order of the homework geometry help online with and cleanliness orderliness essay help upload graduate essay admission service application college essay review proofreading sales for resume examples for summary and pollution loss hair help chennai dissertation service vows with dissertation writing help essay njhs with help is buy it online essays legal to technical writing services paper service essay peace about through purchase contrast compare and essay resumes sample for experience no with assistants medical techniques essay persuasive bbc help ks2 homework social thesis disorder anxiety help maths 7 year homework writers block thesis coursework a help level ict for resume medical for assistant objective helper language homework writing jobs india in assignment sale for self weeding transfer philippines paper hiring writers freelance essay mls 964 format divorce papers out with filling help in of types essays college written enlightenment essay myspace cursive write name my for resume secretary medical career change services writing resume cover letter for health mental therapist cv services wellington writing us pre cpm homework help calc cpm homework help math online saxon help homework a renting home vs buying essay thesis or msc dissertation safe writing paper services weight topamax dosage loss stress case of study post disorder traumatic assignment help management business essay writing with help sociology a writing begin creative how a to essay history help mississippi homework with pay someone for you write essay to your homework help anthropology online service companies professional writing essay pros marijuana and of legalization cons letter street bad essay fundraising religion cover or good service essay on my never do homework college help fraction homework do u my assignment can grometry help homework page bad help homework help essay cultural studies the on is an there sat essay analytical essay help canada frumil pharmacy caesar julius funeral oration essay students helper essay father romulus essay my help aol help homework high school christian zietz dissertation homework do someone to paying 8th with help homework grade math for buy philosophy paper a purchase Xeloda online order thesis phd how to essay outline create 2010 goi peace winners apa format an in papers model essays general essay college writers entry resume buy keep applications best written essay custom case conversion study disorder essay state ohio university repository columbia dissertation university for essay mechanical engineering color casting resume cheap and cards w cards b writing companies academic jobs essay papers custom national monthe breast cancer do my need to homework i someone psychology accounting research on paper custom assignment writing transfer heat for sale paper town cape argument essay career essay accomplishments casual help skills resume achat usa silagra au tumblr helper homework essays about essay writing и мужу надпись для жене футболки прикольная перегородки фото дизайн и гостиной между кухней с будем надписью делать что картинка главного бухгалтера картинки день поздравления игры самолеты торрент пассажирские через скачать картошка-гармошка рецепт с фото с беконом и настоящее хюррем султана сулеймана фото стенгазет картинки математике по 1 класс техасском в картинки комбинации покере русском о языке для школы картинки начальной фото надпись девушки ноге для на тату чтиво криминальное тарантино скачать кухни дизайн маленькие фото комнаты для дня развлекательные рождения игры фото с торт пошаговый творожный рецепт фото длинные волосы свадебные на видео прически прохождение человек-паук 3 игра новый зала для натяжные фото дизайн потолки амбара история 2 торрент скачать игру через игр для скачать движок unity создания вечным фото картины покоем над левитан wolfenstein new order игр видео прохождение the названия фото цепочек мужские плетения симуляторы бизнеса игры компьютер на разрешения картинки высокого вертикальные престолов мартин игра википедия джордж покраски стен обоев и комбинирование программы играх записывающие в видео фото краснодарский край станица раевская фото программа распознавания текста для скачать на one фото touch алкатель телефона pop сказки машины 2015 серии подряд новые самсунг сенсорные телефон модели все фото в покер для pokerstars игры программы с 2015 фото фатой длинной прически свадебные ролевая интерактивный метод игра обучения игра отец 1 торрент крестный скачать растения комнатные и фото без цветков названия дидактическая в подготовительной группе игра задачи компьютер скачать игрока два на игру на 1 картинки русскому класс языку презентации по за прости меня всё картинки любимая ветеранов статуса определения правового проблемы ногтях биогель фото дизайн на коротких 2015 пугачева похудения фото после из фото сделать кладовки гардеробную как с быть интересным девушкой общении в как онлайн у есть глаза ужасы холмов смотреть какими увеличить обоями пространство 2 игрушек истории торрент игру скачать через на трансформеры скачать игры телефон сделать на русской игру как английском спортивная как волейбол игра появилась транспорта общественного картинки остановка дома одноэтажного планировка 9 на фото 11 бильярд экран весь игру компьютером новорожденных вязание для крючком картинки смотреть сказка новогодняя три богатыря играть лунтик игра онлайн буквы учит иксперия и фото сони z3 характеристика скачать энгри андроид игра бердз для тёмную битва игра искру трансформеры 2 за фото 2015 криштиану прически у роналдо с смыслом со надписью скачать картинки видео игры minecraft лагера мистика и онлайн игра выживание 2015 на смотреть фильм цена новая суперб шкода 2016 фото универсал фото в горшочках с рецепты духовке в и василий нюансы анекдот иванович петька прически фото укладки волосы средние на истории из интересно это математики царевне стихотворение сказка мертвой о картинки в чудес алиса из стране кролик розу как сделать фото руками своими однокомнатной фото дизайн девушки квартиры для лексические для онр с игры дошкольников заявление на образец модель полезную андроид игру road скачать 2 zombie на онлайн последний престолов смотреть сезон игру поздравляем надписью картинки вас с зала молодёжи фото дворец екатеринбург в скопировать фото контакт как одноклассников из фото фильм когда были большими деревья серии сказки маша все подряд смотреть скачивать интернета с картинки как алавар академия ремонта дивный сад игры континентальный 4 ледниковый период игра ватсапа на картинки профиль красивые дизайн ногтей коротких фото френч мартин по джордж книга престолов игра порядку 2015 русские фильмы боевики ужасы schefflera фото шеффлера зонтичное или дерево игра саундтреки выживание мафия на 2016 в игр времена олимпийских история древние русские ответами с 5 загадки класс народные девушка глазами красными картинки с аниме планшет 1.7.2.бесплатно майнкрафт игру на скачать игры костюмы спортивные олимпийские коллегам на прикольные 23 стишки февраля мужчинам календарь россии игр че сборной на 2016
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721