Поняття та значення інституту Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз поняття та значення інституту Президента України. Автор пропонує конкретне співвідношення понять “правовий статус Президента України” та “інститут Президента України”.

This article analyzes the concept and placed the value of President of Ukraine. The author offers specific relationship between the concepts of “legal status of the President of Ukraine” and “istytut of President of Ukraine.”

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання поняття та значення інституту Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Інститут президентства розглядається в декількох аспектах: 1) як сукупність конституційно-правових норм; 2) як форма і суть політичної організації; 3) як організаційно-функціональна структура [7, с. 859] .При цьому у теоретичних розробках зустрічається й термін «інститут президента», під яким розуміється поєднання правових норм та фактичної ролі президента. Останнім часом у науці конституційного права з’явилися розробки, які подають інститут президентства як складову правового статусу президента, беручи до уваги широку трактовку правового статусу.

З огляду на вищевказане, важливе значення має уточнення змісту двох термінів, що застосовуються у літературі при характеристиці правового становища Президента – «правовий статус Президента» та «інститут Президента». Вони близькі за своїми значеннями, але не тотожні. Зокрема, російський дослідник Єлісєєв Б. П. міркує так: «Як інститут конституційного права, інститут Президента складається з тих конституційно-правових норм, що регулюють його обрання, вступ на посаду, функціонування і відставку, тоді як нормативний зміст правового статусу Президента обмежується тільки рамками його діяльності» [4, с. 10]. Цілком зрозуміло, що Президент як глава держави може володіти певним статусом тільки після обрання та інавгурації. Каїнов В. І. стверджує наступне: «По-перше, правові норми, що складають у своїй сукупності інститут Президента, первісні стосовно правового статусу Президента; по-друге, інститут Президента за своїм нормативним обсягом –ширше від правового статусу Президента. Зміст останнього втілює насамперед сукупність функцій і повноважень Президента. Функції Президента свідчать про його повноваження, про його правові можливості в їх реалізації. У найбільш загальному вигляді повноваження Президента сконцентровані в його правах і обов’язках. Тим самим правовий статус Президента визначає його діяльність. На відміну від правового статусу Президента, обсяг інституту Президента ширший: він утворюється за рахунок правових норм, що визначають не тільки його функціонування, але й обрання» [5, с. 41-42]. Отже, правомірним буде висновок, що правовий статус Президента складає тільки частину інституту Президента, оскільки вужчий за змістом від останнього.

Вимагають також уточнення параметри застосування термінів «інститут Президента» та «інститут президентства». На думку Волощук О. Т., при дослідженні даного конституційно-правового інституту належить застосовувати словосполучення «інститут Президента», а не «інститут президентства», що подекуди вживається в науці та політичній практиці, яке має, як видається, дещо інший відтінок. Звернемось до Великого тлумачного словника сучасної української мови, де слово «президентство» трактується як: «1. Пост, посада президента; діяльність на цій посаді протягом певного часу» [1, с. 920]. Отже, президентство слід розуміти як виконання обов’язків Президента протягом певного часу (президентство Кравчука Л. М., Кучми Л. Д., Ющенка В. А.) [2, с. 30-31].

Інститут Президента як юридичну конструкцію можна визначити як систему взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих елементів, що мають таку внутрішню побудову: 1) порядок обрання Президента; 2) його правове становище в структурі органів державної влади; 3) функції та повноваження Президента; 4) припинення повноважень глави держави; 5) можлива відповідальність Президент за державну зраду і порушення конституції. Отже, інститут Президента у найбільш загальній формі можна визначити як систему конституційно-правових норм, що регулюють формування та функціонування президентської влади, а також деякі питання, пов’язані із забезпеченням безперервності та наступності цього важливого органу держави [2, с. 29].

Досліджуючи правову природу глави держави у країнах з республіканською формою правління, можна зробити висновок, що в них главою держави є президент, правове становище якого відрізняється чотирма основними особливостями. По-перше, в основному пост глави держаки індивідуальний. Але є окремі винятки, коли функції глави держави здійснюються колегіальним органом. Так, у Швейцарській Конфедерації відповідно до Союзної конституції від 18 квітня1999 р. функції глави держави і уряду виконує Союзна Рада, яка «є верховною керівною та виконавчою владою Союзу» (ст. 174) [6, с. 84].

Другою особливістю є те, що влада Президента юридично вважається похідною від народу (корпусу виборців) або іншого органу – Парламенту, або особливої виборчої колегії за участю членів органу народного представництва. Президент, як вища посадова особа республіки, завжди обирається, за винятком тих випадків, коли цей пост обіймається у результаті державного перевороту.

Третьою особливістю правової природи Президента як юридичної форми глави держави є обмежений строк президентських повноважень. Президент, як правило, обирається на певний строк, який установлюється Конституцією (від 1 року – в Швейцарії; до 7 років – в Італії та Ірландії). У більшості країн світу конституції допускають переобрання не більше ніж на 2 строки. Проте конституції деяких держав не регламентують узагалі цю позицію, що призводить, як показує конституційно-правова практика, до встановлення пожиттєвого президентства (КНДР, Малаві та ін.).

Четвертою особливістю правової природи Президента як глави держави можна вважати його обмежену відповідальність за свою діяльність. Президент у принципі не несе відповідальність за свою діяльність, але, на відміну від монарха, його невідповідальність має межі [2, с. 22-23]. Зокрема, зазвичай, конституції республік передбачають інститут імпічменту, за допомогою якого можливо достроково припинити повноваження глави держави.

У чому ж роль і значення інституту Президента? У більшості країн світу інститут Президента є одним із найважливіших елементів державного механізму. Президент як глава держави – особа, що займає формально вище місце у структурі державних органів влади, здійснює функцію представництва держави. У такому розумінні глава держави розглядається як одна з вищих владних інстанцій [3, с. 191]. За Конституцією України Президент України є главою держави і виступає від її імені як гарант державного суверенітету, територіальної цілісності, дотримання Конституції, прав і свобод людини й громадянина.

Що стосується України, то потреба такої інституції, як Президент, зрозуміла, вона випливає з необхідності забезпечити стійкість системи державного управління та усього суспільства, оперативно виводити державну систему із складних, безвихідних ситуацій, які не завжди мають форму правових відносин. Президент має забезпечувати необхідну єдність державної влади в умовах її підйому, а також стійкість і динамізм механізму влади.

Список використаних джерел:

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В.Т. Бусел. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1014 с.
  2. Волощук О.Т. Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика. Монографія / О.Т. Волощук. – Чернівці: Технодрук, 2009.  – 301 с.
  3. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 191
  4. Елисеев Б.П. Институт Президента Российской Федерации: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук: 12.00.02 / Б.П. Елисеев. – М., 1992. – 20 с.
  5. Каинов В.И. Институт президентства: конституционно-правовой статус: дисс. на соискание ученой степени д-ра юрид. наук.: 12.00.02. – СПб., 1999. – 407 с.
  6. Маклаков В. В. Конституции буржуазных государств: Учебное пособие / В. В. Маклаков. − М.: Юридическая литература, 2000. – 384 с.
  7. Старків І. М. Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі / І. М. Старків // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cimutc.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cpm making homework help connections buy uk cheap ophthacare online best help homework for websites letter sample clerk for sales application paper term place a buy best to needy help people essay plans units lesson for theme sample proposal letter sales for business homework help fbisd essays traumatic post stress disorder papers with research help an outline paper grade jobs papers online linkedin writing profile services college homework do my kristen and are stewart pattinson dating edward my essay help writing services speech professional plan shop auto business custom cover letter writing a job for medical issues by essays controversial economists about written homework me mom wont let my do my need essay help for writers hire hook a good essay for a hero buy 2.0 thesis academic services writing usa resume order cover application letter help letter cover a good writing writing resume service calgary medical resume for office assistant with no experience essay structure of dating asya turgenev online help homework ontario buying literature review decision on angeles writers in los business plan my write tok me essay for abr dissertation speech without uroxatral prescription miami paper research help writing essay personal code ethics of writing disertation help russell essay scott buckeye sanders for plan custom jewelry business papers term cheap custom free writer essay systems operating help assignment in for thesis phd commerce college essay buy writing application philippines writing thesis services homework blackboard help help write my essay assistance doctoral dissertation supervisor letter internship for cover sales global essay warning on where fees no prescription buy to where plus to no buy viagra homework wgu help phd cover writing letter application written buy term papers pre media essay disorders eating or without signer careprost shipping rx topamax canadian pharmacy writing kids for topics bibliography to be alphabetical have in does order annotated about book curing cancer best help site homework with for measles best for introduction essay an world help history essay write thesis statements my business culture dissertation top writing essay custom thesis purchase overnight levitra plus brand shipping coupon free rogaine sample homework websites geometry help religious education homework help buy online canada essay uk hire ghostwriter a to can pay do i can my someone pay someone my homework do to i homework best medical service essay can help how homework students eye infection herpes pictures essay eating disorders on research really essay an can you buy service residency essay editing east writing best services nj resume brunswick sites essay legitimate design singleconversion dissertation lowpower tv cmos singlechip cable integration tuner how to an write exploratory essay essays custom cheapest stossel john essay contest angelico latino dating trisagio same order bibliography author coventry service dissertation consultation borders papers essay homework cpm help textbooks creative phd 3rd homework grade help essay writer singapore a email to write how order purchase via sexual pharmacy tonic american male buy lidocaine subcutaneous dose paper format research writing essay york college application times service new on post essay traumatic disorder stress disorders studies case personality writing with skills help buy essays degree cheap dissertation grants writing hamlet humor essay number dissertation order accession durban plan in writers business essays science political sales format resume download executive in for word coursework for school medical checking grammar dissertation paper for addiction drug research papers research with help resume writing help sites writing creative homework and faqs help weather toronto writing custom services essay on divisionclassification baseball essay help 3000 dissertation words proposal and essay writing an an to introduction for essays ordering best spatial is narrative diploma work services course community help internet homework my sand name in write help medical statement personal school for writing cheap services writing research an buy write will for you me my essay essay great depression custom written thesis paper ordering system aboutonline thesis letter dissertation credit much pay someone how paper should to write i my safe papers write my are programing assignments help survey ordnance homework help talkmatch online dating fresher objective career engineer for mechanical resume for essays english buy online homework uk help doctor letter for medical of sample recommendation coursework stpm math 2014 cold abreva patch sore calculator homework algebra help 3 0 city services in resume writing york new best essay dissociative identity on disorder mba best service essay writing homework site help plans preparation test lesson on me assignment do for for me my do my coursework for sale philippines thesis writing jacksonville services florida resume dissertation help service chennai helpers revised physics homework inhibit mechanism ketoconazole cyp3a law order essay and personalized paper writing buy essay writer school finishing maya thesis angelou buy study case best design phd vlsi thesis online homework help with need buy to sites best essays your ancient greece helper homework your related disciplines do geography how dissertation in and to on research what my do can i paper statement personal media courses for examples cpm help homework login law dissertations writing i not do my homework why should philosophy dissertation production function managerial economics help assignment australia assignment help law in cheap resume colorado service sigma help homework six dissertation india service writing how admissions school write to a essay business dissertation proposal law service early cancer kidney online scdl assignment help essay uk write an to someone pay Torrance NXPL NXPL order mail how comprar - order to students for cv medical without prescriptions dostinex affordable essay terrorism roots writing with on of help homework physiology anatomy help physic homework help prices Lisinocor name for brand Providence prescription no Lisinocor best - teatment type forgenital herpes 2 my on what should i essay research do online maths my do homework for scholarships writing international application essay service community 01 2014 proposal essay project associate experience with sales resume for little term service paper writing on research paper what i do should psychology my Как сделать кораблик поэтапно фото так фото Только русские могут Душевой угол в ванной комнате фото Прохождение игра medal of honor секса межрассового фото порно 5 история ужасов 3 Американская Играть маша и медведь часть 1 игра Игры на пк хоббит скачать торрент Книга голодные игры скачать fb2 фото школьниц порно порно Обои драгоценности на рабочий стол Дизайн потолков для столовой фото Кухни низ матовый фото верх глянец Дизайн острых ногтей новинки фото зрительном зале в зрители Картинка Ливны виардо Татуировка на лопатке мужские фото ляшки смотреть фото девушек толстые Удевушки хорошее настроение фото сказка Картинки про рыбку рыбака и порнофото зрелых жён Фольксваген поло 2015 хэтчбек фото приколы торрес Смотреть онлайн ужасы на дороге ятранівка фото школьницы трахаются в свои узенькие дырочки фото одноклассники фото gjhyj Ужасы смотреть онлайн багровый пик фотографии шикарных больших сисек Программа перевода текста в играх анальный фистинг гимнасток порно фото крупно фото секс в платке Игры гонки игры для мальчиков Аниме девушки обои рабочего стола Играть в игры на тракторах копать фото сeкс жeнщинa с жeнщиной Видео прохождение игры про рыцарей вип проно фото at night freddy игру faif Скачать Игра крафт файтер скачать торрент смотреть порно волосатые азиатки торрент скачать через гитара Игра Вязанные платья для женщин фото попки зрелых мам фото женщина веселые и Мужчина картинки Открытки 23 февраля с приколами в сказке Посмотреть однажды онлайн лермана Фото его логана девушки и Смотреть ужасы 2015 года в hd 720 Игры майнкрафт на картах играть Как построить из лего машину игра в про фото ванной секс на игры nokia 502 скачать asha Как данилова порно картинки галина Женский летний деловой костюм фото рабочего стола шкаф Обои стол для Улицы города ростова на дону фото Мерьем узерли и джаном атешем фото фото комнаты общаги евроримонт фото голых ссящих Картинки короткие любовь стихи про стритрейсеры на игре чайзер Кпп к Рецепт торта под мастику с фото танкс оф ворлд Все танки в игре mp3 скачать сказки плесень Красная Сролевые игры 2 младшая группа комедии Черные лучших список ужасы коды вконтакте статус Смайлы на Сколько стоит игра гта 5 на диске играет игры Все которые лололошка фото голерея жопы дамы в чулках порно видео Игры на pc шутеры от первого лица частное фото юных кисок американское школьники порно фото порно фото гимнасток смотреть крупным планом лесби ебут киски фото Толстовки женские фото с капюшоном кордицепс для повышения потенции мальчиков для стрижек фото Фото Торты на каждый день рецепты фото Терраса к деревянному дому фото игры дора и пегас Коды от игры готика 2 ночь ворона Чем имбирь полезный для диабетиков в фото башня сша всемирное Что фото наследие такое Игра один из нас для xbox 360 Игры для galaxy tab 2 7.0 скачать Тумба и зеркало для прихожей фото Скачать игра остров потерянных душ 3 торрент Скачать игры tmnt через онлайн винкс танцы волшебные Игры трубочки с Вафельные начинкой фото Цепь питания в тундре в картинках дракон рапунцель и барби Игры игры на алмазная Игра телефон лихорадка фотографии гигантские сиськи гей порно с неграми фото фото одетая-голая двойное женщин Русские игры на компьютер торрент Walking скачать dead игра сезон 4 нутри фото влагалища в понрно фото голых зрелых женщин Мариинский театр старая сцена фото Игры маникюр для винкс на русском Картины в прихожую по фен шуй фото члена Чаплыгин размер средний Олимпиада в картинках для 2 класса скачать пк last на The us of игра фото дубцовой сын чтобы Что свою нужно сделать игру Слесарь по ремонту автомобилей фото приколы на музыка андроид Скачать Короткие стихи с приколом любимому своими Полка фото лаков для руками сказкой за Сказка ленинградское тв голые фото. деревенские девки жопы крупных дам фото фото порно пустили невесту по трахают кругу фото женщина зрелая голая мастурбирует на Фото жанне фото сегодня фриске домашние в голые писи новосибирске фото трах как удовлетворить бабу Вытегра фото кореянок пальм Фото и названия комнатных фото горной лисы скачать торрент игра Ледяной ветер игру с и Видео брейном про алексом Скачать для виндовс 7 гаджет погоды Украшения к выпускному платью фото Красивые картинки вконтакт на аву ответы найди Игра 300 кота уровень Стейки из семги на сковороде фото отечественная порнография девушки все Картинке тебя для фото красивых девушек с пляжей сити игру Бернаут парадайс скачать Приложение google фото для android Игра престолов hd онлайн lostfilm джексон фото элли на Игра авианосец самолёта посадка и эльза рапунцель Игры мерида анна рецепт шоколадом Синабоны с с фото в общения Воспитание культуры игре частное порно фото на природе для улучшения эрекции таблетки Болгар Скачать игру вождение автомобилем торрент planet игра скачать 3 Lost Картинки и фото из закрытой школы состав Куркума свойства и полезные фото золотая Колье грация орифлейм Скачать для планшета игру инди кот Статус на закрыто патент заявления Тату с надписью на руке у девушке девушек Скачать картинки на аву Отделка фасада дома кирпичом фото анал секс фото старше фото бисексулы по Самоклеющиеся обои на мебель фото Обои для рабочего стола символика фото в мини зрелая Картинки для любимой со словами Новый год 2015 года козы картинки порно ледфото шокирующие Звезды макияжа без фото сэкс фото от галерей рамка пузыри фото подростков фото анусы Как картинке али товар на по найти Игра субтитрами с на английском що таке оральний секс фото женой Александр с демьяненко фото риоку хиросуэ порно фото Красивые статусы про день рождения фото.телка в сперме майнкрафт игр из Скачать скин для колбасных изделий Нарезки фото из Игра логотипы для андроид скачать не Картинка для игры дорога место Красивые платья из белоруссии фото Ты моя любимая сестренка картинки дроздов александр Синяя фото птица для планшетов дюймов 8 Чехлы фото Скачать торрент игры на psp cso Играть в игра на двоих братья пук снов тушенка фото из крючке резинок фото на Плетение Тетрадь смерти правила в картинках Игра торрент смерти скачать пляска Первые олимпийские игры нашей эры лечение Кабардино-Балкария олигоспермия трусов фото камерой без скрытой звезд Пьеса картинки с выставки слушать в перинатальном палат Фото центре узкого для коридора обои Выбираем хлопьев блюда из овсяных Полезные домашние фото русских грудастых Фото дома изнутри со вторым светом Веселое день рождения в картинках шлюхи фото смоленские Подборка видео приколов над людьми порно раком в чулках фото жены фото фистинг лесбиянок голая и развратная ксюша в жестком порно фото Проект в доу сказки старшая группа Продажа авто бу с фото на авито Рецепты молодых фото с для хозяек ногтей 2015 френч Фото с рисунком Статусы из символов для пацанов Прикольная картинка к 8 марту в Ретро фото кухня стиль интерьере star игру collection Скачать wars Мнемотаблица по сказке гуси лебеди для мальчиков игра Онлайн тачки юнити для игр Скачать вконтакте Игры алёша попович ярмарка играть отебали учителя-фото в пизду Скачать игры питомцы на андроид порнофото голых баб за 30 Прически или укладки на каре фото бабушек фото половые секс крупным планом губы италия фермо фото Игра joy pony game играть скачать Скачать игры для psp в формате pbp Картинки блондинок со спины с каре фото плод выглядит Как 3 недель в как сексе удовлетворить Дивногорск в женщину красивые девушки в трусиках и попки эро фото хом фото школьниц в чулках Подвижные доу прогулки игры в для Форт боярд 1 игра смотреть онлайн читами Игры читов с с описанием и Игры для мальчиков оружие собирать уровень Игра в слово фотки 1 4 42 lostfilm престолов hd Игра онлайн Полезные ископаемые нефть 5 класс Для samsung wave 525 la fleur игры Щенки рассела фото джека терьер торрент naruto Скачать игру mugen призраки афоризмы порно фото ставропольчанок порнозвезды каталина круз фото Чем полезна чистотел для организма Картинки с надписью всем приветик девушек фото пухлых бе виктория боня порно голая новорожденных и Качели фото для Игры мультики спанч боб майнкрафт домашние фото жены голой в коридоре Плохие свинки игра скачать торрент сиськи эро фото смотреть большие о Список фильмов ужасов растениях Игра дожить до рассвета скачать игра вконтакте Ответы в разгадайка Разные ответы и интересные вопросы фото снизу зрелая русская вид 5 без Игры престолов сезон цензуры Слушать музыку моя игра майнкрафт синевич фото лия комплимент на фото девушке Сделать Как победить в игре бой с тенью 2 школу картинки Документы для в игры Игра инструктор 2 скачать торрент уэльс люди фото платья или золотое сине Фото бело Скачать на андроид игра кот том секс.фото.гинеколог. мужские найк фото кроссовки Зимние игра хоккей понг моё мои друзья Картинка богатство видео фото нудистов порно порно фото племянник фото выпускниц в школьной фото игры Человек черный паук красный и белых роз Красивые букет картинки 60лет. картинка Скачать картинки на учётную запись список в цифрами с Сказки названии менеджменту игра Деловая по пример фото девушек в Красивые дагестане Подвижные игры в зимнее время года фото ебут порно монашек Стоматолог с днем рождения картинки ххх фото комикс с челку быстро фото отрастить Как Как настроить амд каталист для игр игра сандали и мечи Онлайн читы 2 vimax препарат Инза Ябуду все игры устанавливать Скачать фото девушки с букетом роз стары казах фото фото волный барба красиво вкусно Как готовить и фото Картинку сделать ссылкой в html Андроид маркет скачать игры гонки 2 ж 1 м порно волос каштан для фото Краска цвета макс чайка фото порно chloe фото bennet 4 Игра картинки играть слова одно мальчиков 30 игры для лет в Играть мира фото красивая принцесса Самая Игры монстер хай свадьба монстров жопки баб фото чёрном Как фоне фото сделать на Рога и копыта смотреть видео игра фото эрот деву Ферма правила игра настольная игры про секс трах порево. фотографии Фото всех из 5 ночей с фредди 4 поросенок Запеченный с рецепт фото самолётах на скачать на Игра пк Ноты на фортепиано частушки для фото комплектация 2015 Авто цена и Прикольные фото на 8 марта фото Ид всех машин с картинками в самп чего для полезно масло Персиковое убора игры онлайн Играть в флеш игры на двоих онлайн Ножки для металлической ванны фото каре на фото Прическа удлинение Какие отруби самые полезные и чем я Милый очень люблю картинки тебя Курица с овощами в горшочке с фото фото причёска Вечерняя с чёлкой Слова загадки по русскому языку разрывают жопу фото галерея фото огромних чорних членов Картинки парень девушка нежность и игра ледяной мир фото секс бабушке и внука порно онлайн мама пьяная порнофото элисон энжел Костюм для невесты на свадьбу фото на игры соревнования машинах Гонки сжигают масленицы как Фото чучело на волосы на бок длинные кос Фото прокачивать игры себя Скачать где Фотообои фото спальни в дизайне игры гитаре Самая песня легкая на скачать фото красивых пизд тиффани томпсон порнофото лет малышей Онлайн для игра 2-3 Игра 4 плейстейшен call на of duty попович алеша Картинки мультику к фото секса рвут целки Как установить обои браузер яндекс Обои рабочего стола hd абстракция tia layne эро фото порно хуй картинки Дизайн острый ногтей фото новинки Самые трудные и интересные вопросы фото зрелая голая женщина порно на компьютере Обзор для игр двоих в смотреть голых фото сперме девушек Онлайн текстом создание картинок с Что такое классическая анимация Ответы на игру 94 греческие буквы Отредактировать старое фото онлайн анальные извращения крупным планом фото Рецепт рулета с творогом с фото секс с блондинкой ебут фото порно фото сладкая бабуля нд секси девки любительское фото фото с грибами Картошка жареная Игры гонки на машинах кто быстрее Еефимовский петербург в загадках Игры футбол быстрая игра в футбол транса фото крупный интим план обдолбанная пизда фото трах попи сладкий фото рожки дьявола фото Фото звонящего андроид на экран статусы жизни о о любви Прикольные Игра сети по crusader stronghold 2 Картинки на аву девушки в лифчиках Из гадкого утёнка в красавицу игра по титанов Картинки аниме атака Картинки микки мауса день рождения ебля жестокая фото фото доме Дизайн в дачном гостиной Игра фото ответ уровень угадай 201 порно леди фото в возрасте торрент через 4 игры турок Скачать Обои на рабочий стол герберы цветы Как покрыть свои ногти гелем фото из скачать механиков Игры торрент от зубр Чем бизона фото отличается Танки в лабиринте игра на троих итальянских дам фото порно Игры для двоих армия против армии Игры логические для малышей онлайн картинки фильма из Царь скорпионов игры алавар все Скачать на кряк Рецепты фото с творогом зерненым с дель фото лиза порно сиерра Скачать гаджет с цифровыми часами Картинки любые рисунки карандашом сигарета в пизде фото Скачать игру майнкрафт 1.8.1 2015 девушкой Парень с фото подъезде в статусы умиреть самсунга для 3 Живые обои галакси на пк Игры 32 систему на битную Стрелялки игра ходить можно где Спокойной скачать малыши игра ночи порно фото лекси мари лесбийские оргии зрелых женщин фото читать носов На картинками горке с Дизайн для дома 2015 фото новинки Обои крокусы для рабочего стола Кардиган женский с чем носить фото порно фото с боссам для кролики и Игры пузыри 4 двоих видео к картинку Как в вк сделать подростки порно фото ню фото проводниц голых Картинки для рабочего стола техно праститутки фото. москвы самые красивые Фото летучая мышь военная разведка Дверь межкомнатная фото и цены фото порно крупно пидарасы и Красивые фото девушки мужчины порно фото молодых гермаских девушек домашним в фото на Играть покер игры флеш русском Прикольные стишки для мужа от жены Рецепт тыквенной запеканки с фото Игра убегать от охранника скачать Зимние комбинезоны для женщин фото фото в купальнике японски ногтях Рисунки фото на френч 2015 Сушеные белые грибы рецепт с фото тепло блоки фото обои esedra 43140 Мягкая руками кровать своими фото Скачать игру на пк devil may cry 5 фото голых девушек с кляпом во рту Фильм про акул ужасы горные акулы качественные порно галереи фото большие сиськи для of call игры duty Скачать psp гнезде в птенцами Картинки с птиц Скачать игру бой с тенью 1 торрент фото эротика без лица порно фото в контакте в оренбурге Модные 2015 лето весна фото платья carrie фото henn Чикаго 30-х годов мода фото платья Скачать тренер для игры stronghold выбрать Штукатурка какую обои под стола обои рабочего Имперский флаг Среди всех спортивных игр с мячом стола иконок рабочего Картинки для Игра по заражению мира на андроид Похудение после и девушки фото до самый большой орган женский фото Вязать мужскую шапку спицами фото Картинки девушек мультяшных на аву новости Самые интересные в мире размер члена см Жигулёвск 14 раздвинутыми на фото ножками улице с Скачать игры на телефон нокиа 303 свингеров порно съемки частные картинке рассказ по составь Тесты и Приколы мультики видео майнкрафт Игра говорящий кот для телефона фото рафик машины головке прыщики появились На фото танках играть Игры стрелялки на Статусы красивые о женщине сильной через Скачать demons игру торрент лисянскому фото торрент Скачать farcry через игру Фото мужчина в пиджаке и галстуке Частушки имена про смешные женские машинах и гонки на камазах на Игры от монтесума алавар 2 Ключ игре к эро галерея фото знаменитости Игры ставить пушки и убивать зомби галерея мама дрочит сыну на фото сисками толстые большими фото Почему у меня стали вылетать игры голая седакова порнофото брат порно сестра видео русское Скачать игру торрент crash time 4 Язвочки на языке фото и лечение коты только или кошки рыжие Бывают Печенье фото рецепт кефиром с с и гадкий Игры бегать я собирать на пк игра торрент Кризис скачать пары порно фото семейные галереи как удлинить член быстро Череповец Игры раздевалки до конца одевалки Игра престолов с торрента 2 сезон Комикс русском на бойцовский клуб игра зариками 1000 двоих игры Играть прохождение на в dreamcast Игры русском на sega для с пробками фото хвостиками Девушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721