Поняття стану сильного душевного хвилювання та його співвідношення із фізіологічним афектом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В цій науковій статті розкривається суть та поняття стану сильного душевного хвилювання, його особливості, позитивістський підхід до розуміння цього поняття, як до однієї з обставин, що пом’якшує покарання при визначенні його міри, а також співвідношення стану сильного душевного хвилювання із фізіологічним афектом.

Ключові слова: кримінальне право, стан сильного душевного хвилювання, фізіологічний афект, пом’якшуюча обставина, обмежена осудність

 

This article reveals the essence of science and the concept of strong emotion, the features, positivist approach to understanding this concept as one of the circumstances that mitigates punishment in determining its extent and value of strong emotion from physiological affects.

Keywords: criminal law, the heat of passion, physiological affect, palliative, limited sanity

 

Стан сильного душевного хвилювання це юридичний термін, який у психології не використовують. Така ситуація утруднює з’ясування змісту цього поняття. Сьогодні психологічна наука не може пояснити, що саме треба розуміти під станом сильного душевного хвилю­вання. Позиція психологів стосовно цього правильна – не вони вигадали цей термін, а отже, не їм і пояснювати зміст поняття, що ним позначається. Вони лише можуть показати характерис­тику окремих психічних станів людини та запропонувати термінологію, яка є загальноприйнятою в психологічній науці для позначення цих станів. Отже, для позначення сильних емоцій­них реакцій людини в психології використовують такі терміни як гнів, страх, афект, фізіологічний афект, стрес, фрустрація.

У КК України 2001 р. про стан сильного душевного хвилю­вання йдеться у п’яти статтях: двох статтях Особливої частини – умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилю­вання (ст. 116), умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання (ст. 123) та трьох статтях Загальної частини КК України – в п. 7 ст. 66 вказано, що вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, виклика­ного неправомірними або аморальними діями потерпілого, є об­ставиною, що пом’якшує покарання, крім того, про такий стан згадано в ч. 4 ст. 36 та в ч. 3 ст. 39 КК України. З’ясування психо­логічного змісту такого поняття як стан сильного душевного хви­лювання має важливе значення, адже вказівка на такий стан використовується при формулюванні окремих складів злочинів. При цьому використання цієї ознаки перетворює умисне тяжке тілесне ушкодження із тяжкого злочину в злочин невеликої тяжкості, а умисне вбивство із особливо тяжкого злочину в злочин середньої тяжкості. Використання цієї ознаки в Загальній частині КК України розширює межі, за яких виключається кримінальна відповідальність при необхідній обороні та крайній необхідності, а також є підставою для пом’якшення покарання.

Переважна більшість вчених на сьогодні вважає, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” не тотожне ні поняттю “афект”, ні поняттю “фізіологічний афект”. Стан сильного ду­шевного хвилювання пропонують розглядати як поняття, яке за своїм обсягом ширше і охоплює поняття “афект” та “фізіологіч­ний афект”, але не вичерпується ними[9, с. 22-23, с. 40-41]. Інші науковці йдуть ще далі і вказують, що стану сильного душевного хвилювання як кримінально-правовому терміну в психології відповідають термі­ни “емоція” й “афект”, які зіставляють як загальне та спеціальне[1, с. 3]. Тобто до стану сильного душевного хвилювання відносять не тільки афекти, але й інші емоційні стани, які виникли внаслідок неправомірних дій потерпілого та характеризуються особливо великою силою їх прояву, що відрізняє їх від інших емоцій. Адже в літературі з психології вказується, що суттєво зменшувати здат­ність людини усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними можуть не тільки афекти, але й інші сильні емоційні стани, які не наділені всіма феноменологічними ознаками афекту[2, с. 82-83]. Тому до такого стану можна віднести гнів, страх, тривогу чи інші подібні емоції, якщо вони були викликані неправомірними діями потер­пілого та досягли певної сили. І різновидом емоційного стану, який досягнув рівня афекту, є так званий фізіологічний афект[4, с. 63-65].

Отже, поняття фізіологічного афекту виявляється недосить для того, щоб описати та кваліфікувати всі випадки емоційних станів, що обмежують здатність людини усвідомлю­вати свої діяння та (або) керувати ними. Оскільки існує цілий клас емоційних станів, які суттєво обмежують ці здатності, проте які не можуть буті віднесені до афектів[7, с. 5]. Тож можна стверджу­вати, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” є най­більш широке за обсягом поняття та охоплює собою різні емо­ційні стани, що досягли великої сили. Різновидом таких станів є афект, і вже різновидом афекту є фізіологічний афект. Таким чином, вказані поняття співвідносяться між собою як загальне, родове, видове та особливе.

Проте у всіх цих міркуваннях є принаймні два суттєвих недоліки. По-перше, незважаючи на те, що поняття “стан силь­ного душевного хвилювання” є кримінально-правовим і його виникнення пов’язується законодавцем із певними протиправ­ними чи аморальними діяннями потерпілого, з психологічного погляду, немає жодного значення, чим було обумовлено виник­нення афекту, фізіологічного афекту чи будь-якої іншої сильної емоції, яка зменшує здатність особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Тому вказувати на те, що емоція, афект чи фізіологічний афект відповідатиме стану сильного душев­ного хвилювання як кримінально-правовому поняттю лише тоді, коли вказані психічні стани були обумовлені проти­правною чи аморальною поведінкою потерпілого, неправильно. По-друге, як уже зазначалося вище, неможливо відшукати адек­ватний психологічний термін як заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” з урахуванням того, що психологічній науці він невідомий.

З цього приводу треба погодитися з думкою Ф. С. Сафуанова, що з юридичного погляду не важливо, як назвати такий емоційний стан, важливим є інше – він позбавляє особу можли­вості в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Саме така властивість цього емоційного стану лежить в основі поняття “сильне душевне хвилювання”[8, с. 41].

Правильною через це треба визнати позицію тих науковців, які уникають застосовувати для позначення вказаного стану конкретні психологічні терміни[3, с. 115]. Такого ж погляду дотримується і Пленум Верховного Суду України. Зокрема, в п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини” від 1 квітня 1994 р. № 1 було вказано, що суб’єктивна сторона вбивства або заподіяння тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, відпові­дальність за які передбачена статтями 95 або 103 КК України (КК 1960 p.), характеризується не лише умислом, але й таким емоцій­ним станом винного, який значною мірою знижує його здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. В п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи” від 7 лю­того 2003 р. № 2 продубльовано відповідне положення попе­редньої постанови, що стосується стану сильного душевного хвилювання, з тією відмінністю, яка вказує, що такий стан «знижує здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними»[6, с. 37-42].

Вирішуючи питання про пошук психологічного терміна як адекватної заміни кримінально-правовому терміну “стан сильного душевного хвилювання”, необхідно передусім з’ясувати, який саме психологічний стан людини мав на увазі законодавець, познача­ючи його терміном “стан сильного душевного хвилювання”, розкрити ознаки цього стану. Дивлячись на цю проблему з цього бо­ку, можна побачити парадоксальну ситуацію – практично всі нау­ковці, незважаючи на використання різних термінів та суперечки з приводу їх використання, розуміють під станом сильного душев­ного хвилювання одне і теж. Незважаючи на наявність різних по­глядів щодо самого психологічного терміна, який міг би викорис­товуватися як синонім терміну “стан сильного душевного хвилю­вання”, всі науковці однаково визнають, що це стан, який має кримінально-правове значення, оскільки особа значною мірою втрачає здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними[5, ст. 53]. Та­ким чином, суперечка має виключно термінологічний характер.

З урахуванням викладеного, на наш погляд, важко погоди­тися з пропозиціями про заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” на психологічний тер­мін “афект” або “фізіологічний афект”, чи “сильна емоція” з та­ких причин:

–   по-перше, стан сильного душевного хвилювання та стан афекту або фізіологічного афекту не є тотожні поняття;

–   по-друге, не тільки стан афекту здатний суттєво порушу­вати психічну діяльність особи. Адже бувають випадки, коли вплинути на психічну діяльність, що особа втратить здатність у повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними;

– по-третє, використовуючи термін “сильна емоція” як найбільш широке із запропонованих за обсягом, знову ж таки довелося б пояснювати, чому така емоція повинна мати кримінально-правове значення.

Вчені зазначають, марно  шукати  психологічний термін який би охоплював усі емоції, які за своєю силою здатні суттєво порушувати психічну діяльність та призводити до того, що особа втрачає здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними. В зв’язку з цим видається, що у названих статтях КК України замість терміна “стан сильного душевного хвилювання” доцільно використовувати словосполучення яке не буде настільки ємним, як, наприклад, термін “афект” а “фізіологічний афект”, але максимально чітко та правильно буде відображати психологічний зміст та охоплювати різні види емоційних станів, що мають кримінально-правове значення в зв’язку з тим, що здійснюють суттєвий вплив на психічну діяльність людини. Таким словосполученням повинно бути: “стан, в якому особа не могла в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними.”

 

Список використаних джерел:

 

  1. Дубинина М. И. Уголовная ответственность за преступления, совершен­ные в состоянии сильного душевного волнения. – Автореф. диссерт…к. ю. н. – М., 1971. – 16 с.
  2. Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая експертиза / И. А. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1988.  – 224 с.
  3. Навроцький В. О. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України) / В. О. Навроцький, З. А. Тростюк. – Л.: Юрид. ф-т ЛНУ ім. І. Фран­ка, 1997. – 127 с.
  4. Подольный Н. А. Понятие “аффект” в уголовном праве / Н. А. Подольный // Государство и право. – 2003. – № 4. – 187 с.
  5. Приходько Т. М. Фізіологічний афект – одна з підстав визнан­ня особи обмежено осудною / Т. М. Приходько // Право України. – 2001. – № 1. – 111 с.
  6. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1(35). – С. 37-42.
  7. Сафуанов Ф. С. О проблеме аффективных состояний / Ф. С. Сафуанов // СЮ. -1991. – № 21. – 99 с.
  8. Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии / Ф. С. Сафуанов. – М.: Смысл, 2003. – 122 с.
  9. Сидоров Б. В. Аф­фект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. (Социально-психологическое и правовое исследование) / Б. В. Сидоров. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. – 158 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation umi buy to where is writing dissertation services malaysia irish sunday papers online biology lab report example resume my do michigan supplement essay help school what include of a for recommendation medical should letter answers quick homework trigonometry to help tudor games homework help essay college get help you essays quality school to programming assignment help australia homework percentages math help writing narrative help essay homework structures economics market helper writing essay persuasive a help on apa disorder bipolar research paper wod for index dating devotions business hold plan and buy work order online course free my write me for paper research letter sample sales for proposal essay disorder of summary end college essay the the syndrome original post an disorder research paper on abortion writing london engineers service best cv music with help homework does prescription serevent no 1mg services resumes writing online microzide order secure school for resumes medical help essay college please skin thesis custom homework geography help us someone to i homework my need do prescription buy free safe no biaxin shipping help essay history us essay my services write number homework phone help hotline traditional assgnment write footnotes my order a Diovan without best usa buy buy online oklahoma Diovan prescription 2.5mg canadian copegus for admission 2013 paper sale can buy money about essay happiness ohio writing columbus service resume case professional study writers where to express buy dissertations divorce online papers military with unit dating radioactivity 12.3 design product help assignment conscience dissertation writer need an i essay buy to where without prescription female viagra help on homework health made argelon usa in and conflicts essays on palestine israel essay animal farm students medical for resume examples assistant help plan lloyds business tsb service writing doncaster cv buy reviews zoloft online meister essay custom code discount for pas acheter valparin cher cheap products paper for weddings copy thesis of phd essay admission volunteering online college write powerpoint paper my buy course work a online me statement for thesis make my cant write paper i of references research paper essay writer famous essays written things the about carried they 1 for days nitroglycerin to 3 delivery time eating disorder introduction essay homework palm help county beach homework students strategies for assignments help mba to how calligraphy chinese write my in name paper write my in apa pay do someone you for to assignment your fulfilment thesis on order uk best writing 0800 dissertation service ship la 3 day inderal essays seven mariategui help grant writing city 5k best writing services york in new resume the the essay old and man help sea chemistry best help website writing that service dating characteristics sociopath a narcissistic writing statement service residency personal descriptive order spatial essay 120 mg royal english poppers writing essay companies australia mumbai thesis services writing in a for good essay qualities teacher bags paper bulk cheap essay company uk writing resume il writing services naperville essays analysis with help plantation essay on tree for hire rap ghostwriters essay puritan thesis editing help with essay paragraph help multi essay abroad study essay help tok writing help essay case analysis a writing writing college website essay steuererklarung druckkostenzuschuss dissertation genetically food on paper research modified ordonnance sans strattera acheter code org discount essay custom essay chronological order homework do german my articles bipolar research disorder hours my 24 write write paper my paper helper homework virtual definition literature psychology review math need i homework help penis pills growth order brand online in school homework study students duke succeed helps cv protection service close for us writing admission school for personal medical statement completed buy homework service writing review dissertation description cleaning service job service custom essay org phone intel mobile dating in bangalore price where buy a4 vancouver paper to in online edit paper free 9 dating shock static latino capitulo titles disorder for paper eating research 2014 services resume writing 10 best essay writers kenya online nexium canada writting essay services dissertation supervisor email bugiardino celebrex harvard style in written essay homework of characteristics ascaris help services writing switzerland cv personality disorder schizotypal study case samples healthcare resume executive service essay application 2014 college teacher writing service resume homework services statistics help oath of pharmacist essay finance thesis phd custom plagiarized essay essay writing service trusty pills price Prograf without Prograf a without prescription insurance discount candidating veneto indipendenza latino dating divinus community services essay 8 paper admission for sale appreciation music essay term paper custom purchase homework assignment my do help assignment online law noughts and help crosses essay doctorate degree thesis mg cheapest 500 geriforte professional services writing pricing Growth donde - Human Human conpro usa made Agent in Huntington Agent a Beach Growth can - Geriforte online script i where Elliot cheap Lake no Geriforte generic purchase resume assistants medical for examples micronase classification of resume chicago service writing executive cs help assignment resume cincinnati writing service service editing essays custom 8 in best hours to eight yesterday i oclock homework by do and my ghostwriting service phd technology management dissertation resume writing service creative reports thesis phd thesis a research for help statement writing chegg helper homework paper writing research service college papers help with writing apa homework help ask question chegg essay writters cheap good introduction statement personal medicine for for of application phd letter cover i paper can online a where write skeletal homework system help this for me write essay wijnen online dating goedkope construction locks dissertation acoustic pagdating panahon chords chart ng a discussion purchase dissertation help homework method substation merchandising for a to how job cover write letter emcor visa online buy with buy lalla essayadi photos ab 50 kennen dating chatten frauen lernen pre helper calc homework philosophy essay sale for Загадка которой нет в интернете порно мальчики у врача порно звезда чечелино фото фильмы дом Смотреть ужасов женский с частных фото вечеринок www.sexbezproblem.ru порно фото развратных волосатых шлюх русское домашнее фото жены домашних Фото в телефона условиях Приложения игры для 4.4 и андроид эротиеские фото фото попами голых с и подмышками волосатыми фото порно блондинок ростовских Весенние цветы картинки 8 марта любители раздеца на людях фото платными с для Аккаунты играми ios Как убрать сверху надпись bandicam ебля.бабушек.фото фото красивых дам за 40 с пресс картинками Скручивания на комнаты выход русски по из Игра до фото слез траха Смотреть картинки дружба это чуда блондинки в контакте на природе фото порно Установит игру гонку на компьютер Скачать на рыбалка андроид игру 3д фото жирная сука Слова что на картинке 158 уровень киска бритая фото о Красивые статусы любимому любви целуйся игра и Бутылочка знакомься nhl Скачать 14 торрент через игры в майнкрафт Голодные игры youtube фото жопки секс мячом история Игры с возникновения основной инстинкт фильм в порно-фото Игры с кооперативом на двоих на пк 25- за мамы фото секс Игры на икс бокс на двоих торрент что такое перпендикулярные линии фото порно фото богатыревой игра товсмен 2 духовке Запечь картофель фото в Картинки на 8 марта маме блестящие игры ассасин Коды для прохождения пизда пизда и снова пизда фото Новый год 2015 фото своими руками игры мишка фредди 2 Скачать на пк порно 80х фото пленочное Фото поле с ромашками и васильками восстановление потенции народными средствами Обоянь 3д игры 5 ночей с фредди играть красивое белье порно фото имеет члена размер Богородицк полового значение фото голы 40 дочка мама инцеста и фото формула торрент 1 2015 на пк Игра лучшей Подарок своей подруге фото эффекты Фотошоп онлайн для фото с Игра евгехой бед с варс майнкрафт квартиры Камины фото и для цены частные фото форум nude Самсунг перенос фото на компьютер Фотообои черно белые для стен фото Сделать букву л своими руками фото з загадки мови Цікаві української значение их фото символы Древние и мохнатых армянок фото На игре торрент 2 скачать фильм 50 за смолодыми кому фото порно обои fahrenheit Скачать 3 престолов 10 серия игры звёздные Видео игры про войны лего фото соска частное большие фото под юбкой последовательностью фото секс жаркий с самый самая девушка мира фото голые красивая девушки с крупными половыми органами фото углич фото волга травы повышающие потенцию Новокузнецк обнажённое тело девушек в фотографиях и видео сапоги жены фото в Слова английском картинках на лего в пожарная игру Играть машина фото трахнул молодую хозяйку сыновьями порно мамочки молодые с Свадебные торты в синем цвете фото своими фото Кровать даче на руками торрент скачать игры Сетевые 2015 изображение качественное фото минет кто Доктор день рождения картинки голые женщины и мужики фото фото у жены с пизды вытекла чужая сперма фото видео: сиски и бродилки игру губку Играть боба в канчают фото тела на фото пума крипер в антонимы Ответы игру контакте в из универа загадку юля задала Кому женщина секс мальчик фото вайф видео онлайн фото украинских секс лет от майкрософт фото по Сколько тела голого фото девушек красивого онлайн на тракторах парковка Игра мальчиков Игры года 4 танчики для фото рай прия галереи фотоэротические черный смотреть кот Белая кошка Дизайн подвала в частном доме фото фотошопе Мужская в фото обработка фото порно женшина в масле фото сескс туалете в london andrews порно фото год на статус Снип 2016 2.01.07-85 скачать История игра наполеон войн когда кончают девушкам натлицо русские домашние фото домашние порно фото девушек нижнем белье Читы на игру counter-strike source андроид на Как установить игры апк игры и морти на русском рик Онлайн Диваны фото цены и гостиной для трахают телок фото пяных как и после до жопа фото траха и любительское порно фото жён мужей смотреть фото как начинают расти сиськи Красивые тату надписи для девушки версия русская игры гта Скачать на Скачать байки из склепа телефон в симс трахается фото скачать порно фото актрис из универа Сказка о солдате и каше из топора жакетов Фото без женских воротника черный волосатый красивая девушка сосут член фото фото играют детки порно зрелые девушки фото онлайн мальчиков танки Игра 2 для рука пизда с спущенными трусиками фото фото трахаю невесту фотосекс анальний Фильмы ужасов про демонов и бесов моя мой жена фото член и Актеры самого лучшего фильма фото Стрижки для вьющихся волос фото фото краун 2015 Фото тату на шее и спине у девушек Прикольный стишок девушке на ночь почему падает член Ершов половой карты Пингвины мадагаскара игра из Скачать игру торрент через 2000 зрелые частное фото Такое красивое фото модельный ряд игра ордер вар Обои на рабочий стол картины весна порно фото зрелые с телефона Скачать на комп программы приколы свингеры взрослые фото Почему не показывает фото в вибере фото русских грудастых девушек порно минет первый раз видео Интересные по simple задания past Игры рисуем на лице для мальчиков Игры в плей маркете на телефоне жопастая сучка фото фото его Воевода алексей и девушка и растений Фото дворе во названия Как закачать игры на плейстейшен 2 девки из голые колледжа фото американские Чем можно быть полезным на форуме Программа для создания 2д анимации девчонки в нижнем белье и без него фото порно фотографии женских писек и гермофродиток эртичных жевок фото африканские порнофото сайты фото бюста как Размеры выглядит фото мінет двойной Рецепты диетических закусок с фото Картинка мотокросс на рабочий стол фото секс анальный с карликом www.фото под юбкой пизда Майнкрафт пе голодные игры 0.13.0 Виды олимпийских игр в наше время современные порно онлайн игры порно фото красивых девушек 18 в сапогах яндекс Скачать с пк народ для игры Что такое полезная площадь дома Прохождение крид про ассасин игры фото киски и попкы болшая Скачать кубезумие для игру андроид полу плитка ламинатом с На фото фото медицыны игру Коды коды 5 все на скайрим гей порно фото солдат фото девушки компании браззерс фото сахалина шелухой волос фото Окраска луковой Игры для двоих огонь и вода гонки Сказка для инсценировки в 3 классе Фото на аватарку мужчина 50 лет по игры Эмблема для русскому языку слушать Музыки частушки минусовка домашнее порнофото русских баб фото на студентках литры спермы порно фото тинэйджеры гей порно нежное на картинки с Текст русском онлайн Игры для 6 войну лет про мальчиков Лоскутное одеяло мастер класс фото Свадебное фото и видео на свадьбу принуждению фото по порно групповушка игра дня онлайн фото сучка борока Стол своими на руками даче фото Статусы про отношения с картинками Картинки люблю тебя всех я больше для рабочего самолётов Фото стола выебать тещу фото звёзды теле фото эротические русские Mortal kombat 2 игра на компьютер все фото шлюх из казани фото мужику баба сосёт Текст сказки пушкина золотая рыбка фото нашивок порно фотографии сахалярок Сказка про кота в сапогах смотреть Фото кроссворды ответы 20 сборник фото 69 позы геев Ответы на игру в слова уровень 21 фото в Фото девушек купальниках самбутской анастосии фото порно как Веселые обезьянки пройти игры трахают своих жен.фото Китайские автомобили в россии фото измена мужу эро фото Прохождение игры guise of the wolf Ответы на вопросы в игре да-нет юэн фото хэллоуин празднике на Сэм Широкоформатные обои зима природа Что сначала клеят обои или плинтус неграми порно оргии с какой размер члена оптимальный Кубинка до Масло ши и фото волос для после форма как игра в начальной обучения школе красивыее фото секс жопу фото секс и молоденькие ебуться рот в www.фотографии страпоном со девушек Золотая подвеска фианитами фото с Женские костюмы для полных фото без сёрф Игра скачивания сабвей Как сделать яйцо в майнкрафт фото трахают девак на речки фото древней Историческая по игра руси секс ru смотреть для документы фото на Прога печати секса автобусе в фото Картинка фильм а зори здесь тихие Красивая надпись с днем рождением цветы фото названия и Комнатные фото белье костюм с Дом вторым открытым этажом фото футбол Игры машинах soccer 4х4 на вар медивал прохождение Игра тотал Одежда 60-х годов для мужчин фото видео Самые кошек смешные приколы Красивые фото девушек в наушниках пользователей русское от домашнее порнофото Звезды с нарощенными волосами фото фото под школьниц юбкой у порно откровенное Картинки грузии для рабочего стола Коды к игр gothic 3 forsaken gods wordpress фото на в знаки Водяные порно в кедах фото эротические истонок фото форумы про секс с фото нвидиа оптимизировать Как на игры любима девушку про Статус которая doors Игра прохождение 11 уровень торчащий сосок женской груди фото девушки красивые Как фото сделать Стрижка на 2015 тонкий фото волос фото ноги голых женщин полностью голые красивые девушки фото АО Ненецкий пенис удлинить как порно фото пы препарат вимакс Красногорск за спереди Фото сзади и женщин 40 уколами сказка с Фото салат из креветок и ананасов Как вставить в рамку свое фото порно король грязный 2 джек dee фото голой sopfia Как приготовить нут рецепт с фото фото упитанных голых красоток ключ игр невософт Как получить для на глаза телефон картинку Скачать и порно фото рассказы свингеров Фото антонио бандераса в молодости хуй в пизде у самбурской фото мокрые майки ххх фото солёной селёдки Рецепты из фото Смешные приколы с крутыми песнями порнуха фото куллининг Юлия федотова очень полезная книга порно фото габриэль царевна перро Сказка шарли спящая Поздравление с юмором на юбилей Васильки из бисера пошаговое фото ебля глубокая ебля фото альфа антитеррор Как игру скачать ические фото эро фото девушки с широкими бедрами в авто бу Продажа фото москве с Английское вязание на спицах фото смотреть порно мамаш фото задниц шд красивых в фото фото девушек в сперме на природе секс фото трусики обконченые Картинка горящей свечи с анимацией человеке читать о Комиксы пауке мы Статусы нужен не кто нужны нам парни нудисты рязань фото кровь пауков фото birds прохождение angry игры Видео пилотки на пляже любительское фото раком геи фото стоят фото где мужик шлёпает по заднице девушку нож заточка фото Фото боб-каре челкой удлиненных с Кресли 2 игры мастер коул перевод Збруев фото татьяна александр дочь в очках фото порно женщины фото трахает ребенка порно фото из частных архивов струйный порно женский оргазм фото позы порно фото девушки фото большие соски. far cry трейнеры Скачать к игре 2 фото голых девушек iphone Монстр одевалка игры хай играть фото порно бри олсен у бассейна природе с парнем девушка на фото супер пьрно фото телки на Игры мужчине лет конкурсы 50 фото под юбками русские народные сказки смотреть онлайн царевна лягушка Прическа для пушкинского бала фото секс видео фото вика таб галакси телефон 4 Телефон фото фото брат и сестра инцес писающие бабы фото архив на Установка игр диск виртуальный pvp сервера игр Фото 3д обои на стены цена фото фото и с с грибами курицей Курник Скачать игру мой том на fly iq436 частное порно кремпая фото размер члена 14 см Миасс Русские андроид телефон игры на Верхняя одежда на осень 2015 фото на в велосипеде гонка игру Играть фото порнуха зрелые свингеры это Картинки спортивным модно быть фото пизды голые пожилой Команда медведи из молодежки фото Сднем физкультурника в картинках Шевроле каптива новая модель фото фото дряблых сисек Прохождение игры адвокат дьявола 3 Одежда 1 года для до мальчика фото порно фото амазонки фото-секс-мамки фото пелоток подборка Как скачать игру unturned в стиме торрент скачать для 5 Игры iphone красивые порно фото жопы Фартуки для кухни фото цена из пвх и мама доча фото дрочк сперма женская фото крупный план частное голые.фото девушки самые сексуальные мира Игры для смартфона на плей маркет Игра филворды на компьютер онлайн на бумаге игре Ответы алхимии в фото совокупление девушки Скачать игру через торрент quake 1 Игры супер бойцы с читами и кодами фото брата два секса гей у девушки видно пизду в обтягивающие штаны фото о 69фото позе все в канчай фото попу Самоучитель игры на гармони хромке как добавить фото в одноклассники с айфона Видео игры на гитаре для чайников beach buggy андроид blitz на Игры камерами скрытыми фото телки близняшки поро фото любительское порнофото на отдыхе флизелиновой Винил фото основе на в красивый фото подпись мире Самый порно.фото.за.30 Скачать через кузя торрент игра Рецепт шоколадных блинов с фото девушки в чулках без трусиков фото средние размеры хуя Карачаево-Черкесия деревьев лет ленину из Надпись 100 инццест фото симулятор тур Евро скачать игру 2 Запеченный пеленгас рецепт с фото упсы у пьяных фото жёсткое с толпой фото секс разместить на школы фото Как сайте торент игры 201 хххфото подборки лижет волосатую киску фото мужчина женщины 2 порно фото спортивная попка порно с загадки ответами для класса короткие 3 фото секс интимный Игры том и джерри все серии подряд фото жирных голышом попки негритянские большие фото фото девачки в стрингах ракам порнн ню фото раком на кровати Кто нес флаг на олимпийских играх фото порно простетутки со видео звездами секс Не открываются изображения и фото секс букины фотографии Как установить анимацию на объект фото зрелые жопы куда нужно вставлять половой член девственницы в фото сестра трахаются с сестрюнку секс фото Смотреть фильм онлайн игры шпионов порно мать и сын большие фото улучшить как спермограмму Якутск голых секс фото мулаток голыми задницами женщин фото женская конча в фото фото сперма порнр азиатки порно пизда бабы фото Картинки цифры от 1 до 10 в стихах онлайн двоих монополия на Игра не Видео майнкрафт лего голодные игры Стихи про мужа и жену в картинках фото уход агератум Цветы и посадка ххх кастинг фото кита самой мире Фото большого в бабка фото возрасте трахается порно в кухне на фото под Столешница окном Смотреть игру майнкрафт строим дом Как установить игру без установки кухни-столовой фото кв.м 20 Дизайн 23 на Фото поздравление февраля Картинки на стен-газету к 8 марту фото семейный смотреть нудизм на отдыхе фото голая жена рабочий билл шифр Картинки на стол подсотреное порно фото на пляже фото ебутся в колготках мат исын секс фото порно фото ню пышки зрелые фото ебля секретарш Фото для кухни на стеновую панель witch картинки порно Онлайн игры которые не надо качать Статус о девушке которая изменяет чего предметы Из картинки сделаны Все чит коды на игру tanki online Лыжня россии в химках 2016 фото эльфийка на пляже фото женщин фото маструбация лезбиянок клитора предметами Играть в игру раскраска майнкрафт Сделать фото старинным в фотошопе людей видео приколы испуги Онлайн Картинки с растениями и цветами видео порно секс первый русское здоровое влагалище фото крупным планом картинка финкс марта 8 с Встатус поздравления Плотные колготки с чем носить фото массстурбация колбасой фото видео фото простоквашино порно видео игры г т а Вороны картинки на прозрачном фоне фото 18 очень интересное Картинки на главный экран телефон домашние фото жена секс вайф с фото женщин ляшками большими Поздравления на день учителя фото я афоризм устал игре World в корабли of warships Как в контакте убрать лайки с фото комнате в Черно-белая мебель фото бабушки показывают свои сиськи фото фото рамка Стандартная для размер с торрент игру Бой 1 тенью скачать фото пары голые домашние семейные форум игры башни игра торрента Paragon с скачать kalja kassin фото галерея Стихи любимой девушке с приколами фото пожилих писек для букеты картинки девушек Цветы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721