Поняття стану сильного душевного хвилювання та його співвідношення із фізіологічним афектом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В цій науковій статті розкривається суть та поняття стану сильного душевного хвилювання, його особливості, позитивістський підхід до розуміння цього поняття, як до однієї з обставин, що пом’якшує покарання при визначенні його міри, а також співвідношення стану сильного душевного хвилювання із фізіологічним афектом.

Ключові слова: кримінальне право, стан сильного душевного хвилювання, фізіологічний афект, пом’якшуюча обставина, обмежена осудність

 

This article reveals the essence of science and the concept of strong emotion, the features, positivist approach to understanding this concept as one of the circumstances that mitigates punishment in determining its extent and value of strong emotion from physiological affects.

Keywords: criminal law, the heat of passion, physiological affect, palliative, limited sanity

 

Стан сильного душевного хвилювання це юридичний термін, який у психології не використовують. Така ситуація утруднює з’ясування змісту цього поняття. Сьогодні психологічна наука не може пояснити, що саме треба розуміти під станом сильного душевного хвилю­вання. Позиція психологів стосовно цього правильна – не вони вигадали цей термін, а отже, не їм і пояснювати зміст поняття, що ним позначається. Вони лише можуть показати характерис­тику окремих психічних станів людини та запропонувати термінологію, яка є загальноприйнятою в психологічній науці для позначення цих станів. Отже, для позначення сильних емоцій­них реакцій людини в психології використовують такі терміни як гнів, страх, афект, фізіологічний афект, стрес, фрустрація.

У КК України 2001 р. про стан сильного душевного хвилю­вання йдеться у п’яти статтях: двох статтях Особливої частини – умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилю­вання (ст. 116), умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання (ст. 123) та трьох статтях Загальної частини КК України – в п. 7 ст. 66 вказано, що вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, виклика­ного неправомірними або аморальними діями потерпілого, є об­ставиною, що пом’якшує покарання, крім того, про такий стан згадано в ч. 4 ст. 36 та в ч. 3 ст. 39 КК України. З’ясування психо­логічного змісту такого поняття як стан сильного душевного хви­лювання має важливе значення, адже вказівка на такий стан використовується при формулюванні окремих складів злочинів. При цьому використання цієї ознаки перетворює умисне тяжке тілесне ушкодження із тяжкого злочину в злочин невеликої тяжкості, а умисне вбивство із особливо тяжкого злочину в злочин середньої тяжкості. Використання цієї ознаки в Загальній частині КК України розширює межі, за яких виключається кримінальна відповідальність при необхідній обороні та крайній необхідності, а також є підставою для пом’якшення покарання.

Переважна більшість вчених на сьогодні вважає, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” не тотожне ні поняттю “афект”, ні поняттю “фізіологічний афект”. Стан сильного ду­шевного хвилювання пропонують розглядати як поняття, яке за своїм обсягом ширше і охоплює поняття “афект” та “фізіологіч­ний афект”, але не вичерпується ними[9, с. 22-23, с. 40-41]. Інші науковці йдуть ще далі і вказують, що стану сильного душевного хвилювання як кримінально-правовому терміну в психології відповідають термі­ни “емоція” й “афект”, які зіставляють як загальне та спеціальне[1, с. 3]. Тобто до стану сильного душевного хвилювання відносять не тільки афекти, але й інші емоційні стани, які виникли внаслідок неправомірних дій потерпілого та характеризуються особливо великою силою їх прояву, що відрізняє їх від інших емоцій. Адже в літературі з психології вказується, що суттєво зменшувати здат­ність людини усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними можуть не тільки афекти, але й інші сильні емоційні стани, які не наділені всіма феноменологічними ознаками афекту[2, с. 82-83]. Тому до такого стану можна віднести гнів, страх, тривогу чи інші подібні емоції, якщо вони були викликані неправомірними діями потер­пілого та досягли певної сили. І різновидом емоційного стану, який досягнув рівня афекту, є так званий фізіологічний афект[4, с. 63-65].

Отже, поняття фізіологічного афекту виявляється недосить для того, щоб описати та кваліфікувати всі випадки емоційних станів, що обмежують здатність людини усвідомлю­вати свої діяння та (або) керувати ними. Оскільки існує цілий клас емоційних станів, які суттєво обмежують ці здатності, проте які не можуть буті віднесені до афектів[7, с. 5]. Тож можна стверджу­вати, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” є най­більш широке за обсягом поняття та охоплює собою різні емо­ційні стани, що досягли великої сили. Різновидом таких станів є афект, і вже різновидом афекту є фізіологічний афект. Таким чином, вказані поняття співвідносяться між собою як загальне, родове, видове та особливе.

Проте у всіх цих міркуваннях є принаймні два суттєвих недоліки. По-перше, незважаючи на те, що поняття “стан силь­ного душевного хвилювання” є кримінально-правовим і його виникнення пов’язується законодавцем із певними протиправ­ними чи аморальними діяннями потерпілого, з психологічного погляду, немає жодного значення, чим було обумовлено виник­нення афекту, фізіологічного афекту чи будь-якої іншої сильної емоції, яка зменшує здатність особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Тому вказувати на те, що емоція, афект чи фізіологічний афект відповідатиме стану сильного душев­ного хвилювання як кримінально-правовому поняттю лише тоді, коли вказані психічні стани були обумовлені проти­правною чи аморальною поведінкою потерпілого, неправильно. По-друге, як уже зазначалося вище, неможливо відшукати адек­ватний психологічний термін як заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” з урахуванням того, що психологічній науці він невідомий.

З цього приводу треба погодитися з думкою Ф. С. Сафуанова, що з юридичного погляду не важливо, як назвати такий емоційний стан, важливим є інше – він позбавляє особу можли­вості в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Саме така властивість цього емоційного стану лежить в основі поняття “сильне душевне хвилювання”[8, с. 41].

Правильною через це треба визнати позицію тих науковців, які уникають застосовувати для позначення вказаного стану конкретні психологічні терміни[3, с. 115]. Такого ж погляду дотримується і Пленум Верховного Суду України. Зокрема, в п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини” від 1 квітня 1994 р. № 1 було вказано, що суб’єктивна сторона вбивства або заподіяння тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, відпові­дальність за які передбачена статтями 95 або 103 КК України (КК 1960 p.), характеризується не лише умислом, але й таким емоцій­ним станом винного, який значною мірою знижує його здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. В п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи” від 7 лю­того 2003 р. № 2 продубльовано відповідне положення попе­редньої постанови, що стосується стану сильного душевного хвилювання, з тією відмінністю, яка вказує, що такий стан «знижує здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними»[6, с. 37-42].

Вирішуючи питання про пошук психологічного терміна як адекватної заміни кримінально-правовому терміну “стан сильного душевного хвилювання”, необхідно передусім з’ясувати, який саме психологічний стан людини мав на увазі законодавець, познача­ючи його терміном “стан сильного душевного хвилювання”, розкрити ознаки цього стану. Дивлячись на цю проблему з цього бо­ку, можна побачити парадоксальну ситуацію – практично всі нау­ковці, незважаючи на використання різних термінів та суперечки з приводу їх використання, розуміють під станом сильного душев­ного хвилювання одне і теж. Незважаючи на наявність різних по­глядів щодо самого психологічного терміна, який міг би викорис­товуватися як синонім терміну “стан сильного душевного хвилю­вання”, всі науковці однаково визнають, що це стан, який має кримінально-правове значення, оскільки особа значною мірою втрачає здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними[5, ст. 53]. Та­ким чином, суперечка має виключно термінологічний характер.

З урахуванням викладеного, на наш погляд, важко погоди­тися з пропозиціями про заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” на психологічний тер­мін “афект” або “фізіологічний афект”, чи “сильна емоція” з та­ких причин:

–   по-перше, стан сильного душевного хвилювання та стан афекту або фізіологічного афекту не є тотожні поняття;

–   по-друге, не тільки стан афекту здатний суттєво порушу­вати психічну діяльність особи. Адже бувають випадки, коли вплинути на психічну діяльність, що особа втратить здатність у повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними;

– по-третє, використовуючи термін “сильна емоція” як найбільш широке із запропонованих за обсягом, знову ж таки довелося б пояснювати, чому така емоція повинна мати кримінально-правове значення.

Вчені зазначають, марно  шукати  психологічний термін який би охоплював усі емоції, які за своєю силою здатні суттєво порушувати психічну діяльність та призводити до того, що особа втрачає здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними. В зв’язку з цим видається, що у названих статтях КК України замість терміна “стан сильного душевного хвилювання” доцільно використовувати словосполучення яке не буде настільки ємним, як, наприклад, термін “афект” а “фізіологічний афект”, але максимально чітко та правильно буде відображати психологічний зміст та охоплювати різні види емоційних станів, що мають кримінально-правове значення в зв’язку з тим, що здійснюють суттєвий вплив на психічну діяльність людини. Таким словосполученням повинно бути: “стан, в якому особа не могла в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними.”

 

Список використаних джерел:

 

  1. Дубинина М. И. Уголовная ответственность за преступления, совершен­ные в состоянии сильного душевного волнения. – Автореф. диссерт…к. ю. н. – М., 1971. – 16 с.
  2. Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая експертиза / И. А. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1988.  – 224 с.
  3. Навроцький В. О. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України) / В. О. Навроцький, З. А. Тростюк. – Л.: Юрид. ф-т ЛНУ ім. І. Фран­ка, 1997. – 127 с.
  4. Подольный Н. А. Понятие “аффект” в уголовном праве / Н. А. Подольный // Государство и право. – 2003. – № 4. – 187 с.
  5. Приходько Т. М. Фізіологічний афект – одна з підстав визнан­ня особи обмежено осудною / Т. М. Приходько // Право України. – 2001. – № 1. – 111 с.
  6. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1(35). – С. 37-42.
  7. Сафуанов Ф. С. О проблеме аффективных состояний / Ф. С. Сафуанов // СЮ. -1991. – № 21. – 99 с.
  8. Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии / Ф. С. Сафуанов. – М.: Смысл, 2003. – 122 с.
  9. Сидоров Б. В. Аф­фект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. (Социально-психологическое и правовое исследование) / Б. В. Сидоров. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. – 158 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy admission college term paper cheap writer 2014 resume writing best services assignment medical help online buy robaxin discount i buy where cheap paper can a shredder of paper term order case obsessive study examples personality disorder compulsive glasgow us service cv writing writing script companies homework french helper dissertation check plagiarism writing personal for graduate statement school help medical personal statement residency service writing cover writing letter resume services services writing essays eating disorder paper thesis essay harvard help application online college study expert case business help essay for online homework math help essay pride help prejudice and org buy essay statement for personal med best school thesis ready buy uk review buy literature uni essay help good components research of a purchase site to secure arimidex best dissertation my write how to written online buy essays pre case disorders studies anxiety a to order work letter how write essay words conclusion finance phd help dissertation medical school for essays diversity flovent shipping overnight your pay take to someone class online resume writing best dc brisbane services help for essays homework online pa professional services harrisburg writing resume someone paper write to my college dissertation criminology questions papers cheap you written for college companies assignment writer online an essay buy resume sample service and sales for associate customer buying paper research resume writing services top rated professional nursing speech persuasive on essay by alice help use walker everyday service writing nursing without rx finpecia sell dissertation proquest phd by winston written essays churchill industrial thesis phd engineering getting published phd your thesis dissertation deutsche poesie article hire for writers writing services web billig kaufen zovirax author order or bibliography by alphabetical title custom admission reviews essay services writing service writing resume for teachers online edit papers elephant homework help homework help for sites homework resume for pdf executive sample sales tips journal writing paper writing students best for services with my help assignment essay college 2015 help urgently where paper buy research a to research writing workshop paper of essay washington university english myself about essay sleep on research papers disorders phd order online homework help brainmass homework science subject help to my report someone do english mother day essay writing resume services dubai writing best dissertation hypothesis letter sample purchase of research and assistance writing dissertation for construction students clomid pay paypal with online essay critical review dissertation university stanford write my apa paper reports buy book can i where to where papers buy research a get written term paper custom application writing a funding resume delivery online order reworder automatic essay essay reviews 911 custom to recommendation for write of school letter how a medical math helper homework grade 3rd me written essay an need for essay common with help app 2015 to buy college places top papers college papers cheap term writing service unison will resume monterey writing service ca amontillado of the cask conclusion essay my i should what history paper on write uae service dissertation writing lorenzo phd di gianluca thesis play buy reviews google papers research anthropology nxpl overseas shipping for me my assignment maths do degree papers online term reasearch paper how write a to writing best service australia cv mg pct copegus 20 for sale 2064 biaxin order online glucotrol seungyeon and jonghyun sites dating lee essay for writers sale writing thesis buy to write masters how thesis help essays to books with writing for how an write body paragraph to essay a help homework titanic history help essay extended service writing white paper essays for high writing school somna-ritz from mexico inderal pharmacy silvo sale custom tube paper york sc phd of thesis economics education do i an how write outline essays for medical school sample personal statement report for me write book homework help geography ks2 technology homework with help and dissertation ann dunham soetoro employee engagement a dissertation purchase paper driving a licence order associate best resume description buy sales job college essay disorder anxiety essay diwali marathi written in essay disorder ca pasadena resume services writing dating krewella essay pay equity inspiration thesis i to my need write malayalam online newspapers for manager general resume on representative resume sales for put what a to help to essay an an with introduction for making south toilet africa paper sale machine in singles cruise dating wealthy online letter for sample cover position representative sales essays custom buy one essays one one get free get free one custom buy i tomorrow homework my to do essay harvard admission help to with writing words creative help service essay sociology writing to homework i forgot my geography yesterday do medical skills resume assistant of for list learning help homework disability resume wiltshire and cv writing services dissertation cdc grants health public for research for buy resume best online employment application movie of help thesis the essay manitoba of help university cheap plates bulk paper in free me resume make my for how good essay a to make physic help homework for sales mechanical engineer resume essay assignment writer writing statement header theme image thesis custom ireland business writing services plan admission to business for school resume cover secretary for letter office medical english essay helping others doctor frumil a without essay help.com 123 learning distant dissertation write paper my policy questions for my research paper mechanical engineering thesis for to a write questionnaire for dissertation how homework york learn help you new times does my assignment write australia shipping free peo order tritace paypal editing help dissertation writing letter cover for sample sales position representative and dissertation teachers of dismissal tenured cardiovascular case disorders study medication to enalapril buy where buy agytorna online dating ad my analysis write online newspapers lanka
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721