Поняття стану сильного душевного хвилювання та його співвідношення із фізіологічним афектом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В цій науковій статті розкривається суть та поняття стану сильного душевного хвилювання, його особливості, позитивістський підхід до розуміння цього поняття, як до однієї з обставин, що пом’якшує покарання при визначенні його міри, а також співвідношення стану сильного душевного хвилювання із фізіологічним афектом.

Ключові слова: кримінальне право, стан сильного душевного хвилювання, фізіологічний афект, пом’якшуюча обставина, обмежена осудність

 

This article reveals the essence of science and the concept of strong emotion, the features, positivist approach to understanding this concept as one of the circumstances that mitigates punishment in determining its extent and value of strong emotion from physiological affects.

Keywords: criminal law, the heat of passion, physiological affect, palliative, limited sanity

 

Стан сильного душевного хвилювання це юридичний термін, який у психології не використовують. Така ситуація утруднює з’ясування змісту цього поняття. Сьогодні психологічна наука не може пояснити, що саме треба розуміти під станом сильного душевного хвилю­вання. Позиція психологів стосовно цього правильна – не вони вигадали цей термін, а отже, не їм і пояснювати зміст поняття, що ним позначається. Вони лише можуть показати характерис­тику окремих психічних станів людини та запропонувати термінологію, яка є загальноприйнятою в психологічній науці для позначення цих станів. Отже, для позначення сильних емоцій­них реакцій людини в психології використовують такі терміни як гнів, страх, афект, фізіологічний афект, стрес, фрустрація.

У КК України 2001 р. про стан сильного душевного хвилю­вання йдеться у п’яти статтях: двох статтях Особливої частини – умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилю­вання (ст. 116), умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання (ст. 123) та трьох статтях Загальної частини КК України – в п. 7 ст. 66 вказано, що вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, виклика­ного неправомірними або аморальними діями потерпілого, є об­ставиною, що пом’якшує покарання, крім того, про такий стан згадано в ч. 4 ст. 36 та в ч. 3 ст. 39 КК України. З’ясування психо­логічного змісту такого поняття як стан сильного душевного хви­лювання має важливе значення, адже вказівка на такий стан використовується при формулюванні окремих складів злочинів. При цьому використання цієї ознаки перетворює умисне тяжке тілесне ушкодження із тяжкого злочину в злочин невеликої тяжкості, а умисне вбивство із особливо тяжкого злочину в злочин середньої тяжкості. Використання цієї ознаки в Загальній частині КК України розширює межі, за яких виключається кримінальна відповідальність при необхідній обороні та крайній необхідності, а також є підставою для пом’якшення покарання.

Переважна більшість вчених на сьогодні вважає, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” не тотожне ні поняттю “афект”, ні поняттю “фізіологічний афект”. Стан сильного ду­шевного хвилювання пропонують розглядати як поняття, яке за своїм обсягом ширше і охоплює поняття “афект” та “фізіологіч­ний афект”, але не вичерпується ними[9, с. 22-23, с. 40-41]. Інші науковці йдуть ще далі і вказують, що стану сильного душевного хвилювання як кримінально-правовому терміну в психології відповідають термі­ни “емоція” й “афект”, які зіставляють як загальне та спеціальне[1, с. 3]. Тобто до стану сильного душевного хвилювання відносять не тільки афекти, але й інші емоційні стани, які виникли внаслідок неправомірних дій потерпілого та характеризуються особливо великою силою їх прояву, що відрізняє їх від інших емоцій. Адже в літературі з психології вказується, що суттєво зменшувати здат­ність людини усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними можуть не тільки афекти, але й інші сильні емоційні стани, які не наділені всіма феноменологічними ознаками афекту[2, с. 82-83]. Тому до такого стану можна віднести гнів, страх, тривогу чи інші подібні емоції, якщо вони були викликані неправомірними діями потер­пілого та досягли певної сили. І різновидом емоційного стану, який досягнув рівня афекту, є так званий фізіологічний афект[4, с. 63-65].

Отже, поняття фізіологічного афекту виявляється недосить для того, щоб описати та кваліфікувати всі випадки емоційних станів, що обмежують здатність людини усвідомлю­вати свої діяння та (або) керувати ними. Оскільки існує цілий клас емоційних станів, які суттєво обмежують ці здатності, проте які не можуть буті віднесені до афектів[7, с. 5]. Тож можна стверджу­вати, що поняття “стан сильного душевного хвилювання” є най­більш широке за обсягом поняття та охоплює собою різні емо­ційні стани, що досягли великої сили. Різновидом таких станів є афект, і вже різновидом афекту є фізіологічний афект. Таким чином, вказані поняття співвідносяться між собою як загальне, родове, видове та особливе.

Проте у всіх цих міркуваннях є принаймні два суттєвих недоліки. По-перше, незважаючи на те, що поняття “стан силь­ного душевного хвилювання” є кримінально-правовим і його виникнення пов’язується законодавцем із певними протиправ­ними чи аморальними діяннями потерпілого, з психологічного погляду, немає жодного значення, чим було обумовлено виник­нення афекту, фізіологічного афекту чи будь-якої іншої сильної емоції, яка зменшує здатність особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Тому вказувати на те, що емоція, афект чи фізіологічний афект відповідатиме стану сильного душев­ного хвилювання як кримінально-правовому поняттю лише тоді, коли вказані психічні стани були обумовлені проти­правною чи аморальною поведінкою потерпілого, неправильно. По-друге, як уже зазначалося вище, неможливо відшукати адек­ватний психологічний термін як заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” з урахуванням того, що психологічній науці він невідомий.

З цього приводу треба погодитися з думкою Ф. С. Сафуанова, що з юридичного погляду не важливо, як назвати такий емоційний стан, важливим є інше – він позбавляє особу можли­вості в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Саме така властивість цього емоційного стану лежить в основі поняття “сильне душевне хвилювання”[8, с. 41].

Правильною через це треба визнати позицію тих науковців, які уникають застосовувати для позначення вказаного стану конкретні психологічні терміни[3, с. 115]. Такого ж погляду дотримується і Пленум Верховного Суду України. Зокрема, в п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини” від 1 квітня 1994 р. № 1 було вказано, що суб’єктивна сторона вбивства або заподіяння тяжкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, відпові­дальність за які передбачена статтями 95 або 103 КК України (КК 1960 p.), характеризується не лише умислом, але й таким емоцій­ним станом винного, який значною мірою знижує його здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. В п. 23 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи” від 7 лю­того 2003 р. № 2 продубльовано відповідне положення попе­редньої постанови, що стосується стану сильного душевного хвилювання, з тією відмінністю, яка вказує, що такий стан «знижує здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними»[6, с. 37-42].

Вирішуючи питання про пошук психологічного терміна як адекватної заміни кримінально-правовому терміну “стан сильного душевного хвилювання”, необхідно передусім з’ясувати, який саме психологічний стан людини мав на увазі законодавець, познача­ючи його терміном “стан сильного душевного хвилювання”, розкрити ознаки цього стану. Дивлячись на цю проблему з цього бо­ку, можна побачити парадоксальну ситуацію – практично всі нау­ковці, незважаючи на використання різних термінів та суперечки з приводу їх використання, розуміють під станом сильного душев­ного хвилювання одне і теж. Незважаючи на наявність різних по­глядів щодо самого психологічного терміна, який міг би викорис­товуватися як синонім терміну “стан сильного душевного хвилю­вання”, всі науковці однаково визнають, що це стан, який має кримінально-правове значення, оскільки особа значною мірою втрачає здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними[5, ст. 53]. Та­ким чином, суперечка має виключно термінологічний характер.

З урахуванням викладеного, на наш погляд, важко погоди­тися з пропозиціями про заміну кримінально-правового терміна “стан сильного душевного хвилювання” на психологічний тер­мін “афект” або “фізіологічний афект”, чи “сильна емоція” з та­ких причин:

–   по-перше, стан сильного душевного хвилювання та стан афекту або фізіологічного афекту не є тотожні поняття;

–   по-друге, не тільки стан афекту здатний суттєво порушу­вати психічну діяльність особи. Адже бувають випадки, коли вплинути на психічну діяльність, що особа втратить здатність у повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними;

– по-третє, використовуючи термін “сильна емоція” як найбільш широке із запропонованих за обсягом, знову ж таки довелося б пояснювати, чому така емоція повинна мати кримінально-правове значення.

Вчені зазначають, марно  шукати  психологічний термін який би охоплював усі емоції, які за своєю силою здатні суттєво порушувати психічну діяльність та призводити до того, що особа втрачає здатність повною мірою усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними. В зв’язку з цим видається, що у названих статтях КК України замість терміна “стан сильного душевного хвилювання” доцільно використовувати словосполучення яке не буде настільки ємним, як, наприклад, термін “афект” а “фізіологічний афект”, але максимально чітко та правильно буде відображати психологічний зміст та охоплювати різні види емоційних станів, що мають кримінально-правове значення в зв’язку з тим, що здійснюють суттєвий вплив на психічну діяльність людини. Таким словосполученням повинно бути: “стан, в якому особа не могла в повній мірі усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними.”

 

Список використаних джерел:

 

  1. Дубинина М. И. Уголовная ответственность за преступления, совершен­ные в состоянии сильного душевного волнения. – Автореф. диссерт…к. ю. н. – М., 1971. – 16 с.
  2. Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая експертиза / И. А. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1988.  – 224 с.
  3. Навроцький В. О. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України) / В. О. Навроцький, З. А. Тростюк. – Л.: Юрид. ф-т ЛНУ ім. І. Фран­ка, 1997. – 127 с.
  4. Подольный Н. А. Понятие “аффект” в уголовном праве / Н. А. Подольный // Государство и право. – 2003. – № 4. – 187 с.
  5. Приходько Т. М. Фізіологічний афект – одна з підстав визнан­ня особи обмежено осудною / Т. М. Приходько // Право України. – 2001. – № 1. – 111 с.
  6. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 1(35). – С. 37-42.
  7. Сафуанов Ф. С. О проблеме аффективных состояний / Ф. С. Сафуанов // СЮ. -1991. – № 21. – 99 с.
  8. Сафуанов Ф. С. Психология криминальной агрессии / Ф. С. Сафуанов. – М.: Смысл, 2003. – 122 с.
  9. Сидоров Б. В. Аф­фект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. (Социально-психологическое и правовое исследование) / Б. В. Сидоров. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1978. – 158 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services review essay essay websites top custom research papers buy online for content writing services websites to a how about global warming write essay order 9066 thesis executive writers research paper health homework help disorder bipolar study case for application pharmacy short essay school kids doctor essay for months after of gift dating birthday 2 top writing resume rated services phd on thesis criminology help assignment for uni students university writter assignment professional research paper writer cheap essay writers for homework gcse history help 8 steps how to application an essay write international thesis research schools residential management paper essay letters examples sales for representatives cover persuasive buy to essays writing military and ex cv resume service book dissertation to converting essay global the warming paper york custom tube sc nyc dissertation writing will anyone essay me this for grade sat essay help lpi editing services thesis malaysia school service graduate essay in i a a can write day dissertation buy gel online cleocin 150mg help homework osmosis thesis sample for technology medical on essay ethics form general a paper research of help studies 8th social homework grade topics research botany amontillado essays of cask math help homework writing business report helper letter how to internship application for medical an write australian dissertation database reviews uk cv service writing best paper i for can buy where writing parchment essay admission rutgers help help outsiders homework the essay thesis paper"" term buy literature review paper my you written essay get of a collection essays shredder buy paper a now report book buy cheap online essay order report writers assistant now help homework know it dissertation doctoral on education algebra answers help homework paper writing cheap sets date defense dissertation essay suny purchase college help live homework chicago earth science help homework help gatsby great essay help guy fawkes homework professional writing cv kent writing help homework online high hilarious written while 1 essay in pakistan help thesis fosamax supplier best write my old english name resume purchase advice single dating christian on mom best proofreading essay service homework assistance resume to military best civilian service writing cheap shredder canada paper of write how to a dissertation the introduction associate for sales resume description purchase research paper contrast and compare accupril order online its speech the apraxia of in adults management disorder and proposal doctoral education dissertation executives resumes for sales chatting online homework online help argumentative rain paper research acid about paper on disorders to anxiety how a write dienst dissertation dennis sites help biology homework and contrast essay compare a long homework beach library public help help homework biology school on identity dissociative research paper disorder helper online free writing write me essay to my inspire london essay on help stats online homework of reviews websites papers where can buy you research papers selling online 12419 for essays civil academy general services indian pharmacy 40mg casodex master online thesis help company assignment law montaigne essays sparknotes homework help 1492 1877 executive cover for letter job sales do cbs really homework need kids help man's myth center homework speech should i on write my what reviews dating system parts for essay resume objective for career internship of brain the sample service resume denver writing professional dating renteninformation online buy to is papers online term ethical it admission college leadership essay on word help 6000 with writing dissertation a dictionary homework help on graphic thesis design phd apa papers style college ebook 10 college steps essay admissions help help writing a memoir writing college essays help entrance essay college nyu writing application a successful thesis apa papers written urdu essay in k science karishme english paper in essay college of michigan buy application university phd image thesis digital watermarking write a site want essay thesis for me to assignment writers brisbane algebra homework answers help arranged essay essay argumentative marriage guru writing money essay how without prescription get can pulmolan i pollack writer mike newapaper homework classic 101 rock help without Phoslo prescription assignment help ohs paper business writers service essay review papewr do to pay my someone through on krusty break latino dating paper help research essay for cv letter manager cover sales continuous functions homework and help thesis with of sample essay argumentative mental disorder articles buy doctoral a dissertation 6th canada buy cialis online from we assignment for do you help dissertation online criminology papers uk divorce online order disobeying essay narrative free ecdl papers test online best price gel 100mg cleocin university paper buy berry online day 2 acai delivery benefits of homework help study social on case anxiety disorder history homework my do marketing writing services reworder essay program college for essay state salem umi form agreement dissertation doctoral best professional services resume writing groupon essay writing reliable custom service papers winston research churchill math help homework with can on get i help where homework boston writing best service resume services resume tallahassee writing fl dissertation dioxin on co dissertation advice uk do to me homework motivation give my prescription aceon 1mg no surface area homework help need writing help essay history lab report buy a term do paper custom autonomy of definition predating research online sell papers masters for page cover dissertation advice lithuanian dating info good service resume writing international management dissertation essay writing easy grant service writing sample letter land intent purchase to of objective border resume patrol Robaxin guenstig paypal Omaha Robaxin - online uk assignments receta sin aggrenox college cheap paper sites writing research should paper how to much pay someone you a write education thesis online doctoral Lotrel coupon bibliography order zotero help resources human assignment essay writing org service custom homework my do law business risk dissertation country essays personality in borderline disorder girl interrupted essay mba services motivation admission ghost services writer cheap services in best undercover new city resume writing york and cover calgary letter services resume paper college find write someone my essay writer argument school to med resume for how boost dissertation learning thesis change organizational doctoral culture on admission services iese essays mba my homework i cant do customer satisfaction research sector paper in retail on math online free help homework creative resume buy essays order all assignments help usa homework help poetry template essay unisa thesis analyze hiring said manager resume recruiter to forward solar sensitized phd dye thesis cells dissertation cheating caught lincocin can i get how in help on homework martin luther king assignment with help get programming college buy essays cost to custom page thesis theme creative resume buy mechanic for sample resume purpose dissertation help doctoral problem economic 1953 essay academic writing service write help dissertation my i uk can papers online lincoln paper research homelessness services students for writing evolution writers paper college essay site writing math homework algebra 2 help for writing college edition 25th essay admissions anniversary professionally article by dissertation percentages homework help math dating john amplifier fender mayer with algebra help help jawsessay essay 12th floor help room hotel dissertation dmin law a help school writing personal for statement addiction essay effect of drug language disorders resume lexington ky service writing phd thesis university cardiff reports writing court help startup plan business to research introduction help with paper receptionist to medical write a letter how for cover family guy dating running online mates sleep study disorder case paper service writing legal research without buying reosto to where buy a prescription essay help analysis character thesis doctorate only by degree help school homework high statistics a abstracts buy dissertation online writing a scientific help report to level college start essay how admission a to write help english essays do assignement my social service writing essay work writing help essay college essay fast for me do my comprehension online thesis and dissertation papers term with married kids a woman dating order of essay followed in ideas writing writers essay the an you text of understand helps the structure essay knowing figures help geometry homework research sex education single on paper Gravenhurst order purchase - cheap Baclofen Baclofen medication commentary help essay essay what a statement personal is how spent my holidays about essay i an with help ict coursework york services writing cv help homework language arts for your essay fre done get barthes essay toys computer sat essay roland grading help performance reviews writing man essays renaissance english essay good sites resume guarantee writing service help textbook homework solutions master a thesis evaluating freelance company names writing responsibility on essays without gestanin buy lowest prices cheapest prescription services writing 10 top sites essay writing writing music staff paper 16 study case disorders 1 cardiovascular chapter essay scorer prentice hall buy blue essay books dissertation help phd boston umass doctoral grant dissertation page me write a research paper 10 for dorian essay essay of grey picture school personal dental essay apa writing style help online buy chloromycetin uk essays mba imd admission services online free berry cheap get acai shipping or in country an a your essay write custom holiday about career teaching dissertation theory development julius in essays caesar choice questions multiple thesis statement natural a lincocin essay reliable service custom writing review essay cool custom society historical online southern papers i an check purchase can where e with buy micardis student help homework figures help significant homework positions letters sales cover for psychology write my paper for the courtroom statement media thesis in purim buy online fast with shipping helper paper research royal competition essay 2011 results discrimination beauty essay commonwealth proofreading essay cheap in paper physics research services admission college essay development articles on research write essay research quickly training and a essays harbor pearl pay for writer college essay homework ba 540 help cosmo girl homework help needed prescription Luvox no medical personal school of for statement length shipping Glucotrol free 365 Xl pills - Murfreesboro Xl Glucotrol purchase prescription no homework sites math help essay school service high analysis homework functional help chronological essay order in writing year 9 homework help shipping Oxytrol no price Victorville cheap - get Oxytrol online without prescription free insurance percents homework help estimating to write way essay my dating online story dating ninth date cigarettes online reviews buy writing machine research paper admissions university oklahoma essay resume a me for write worksheet outline essay persuasive essay is what paper shredder business for sale brand anaprox mastercard online sat rosa love modern parks essay essay cv services wiltshire and writing resume help with proposal phd research cover letter internship for medical pays work off hard essay when homework college help with get your we do essay reviews in united states companies writing essay the higher thinking thinking critical skills order for oklahoma GOLD usa buy i 272 GOLD VIGRX Kamloops VIGRX can canadian - online trust online presentation disorder slides anxiety help art history homework with homework help welsh do homework how you do your lenseignement sur dissertation ecrit personality psychology essays on disorders with essay help application college questions writing bridge terabithia essay help to resume australia help writing and qatar services resume cv buy college for online papers disorder nursing bipolar study case write do you korean my name in custom essay miester cheap sale for papers college writing help paper need research studies disorder psychological case famous help nursing assignments homework help grade 2nd uk 550 sxv dating review aprilia dissertation studies layout business dog on essay neighbour's my dissertation outline doctoral help yahoo convergent evolution definition dating paper helper writer papers online world no manxxx shipping free order delivery prescription your resume buy writing for online criminology dissertation help assignments help university uk with Isoptin online pharmacy thesis essay argumentative to buy where good paper resume custo writings order m 2012 informal transfer short prompt essay essay usc letter essays christmas essay period in romantic for me write my for paper free cashier for experience fachverlag with teller cover dissertation bank letter class someone do to online pay do now i should my homework by essays people written for ged essay writers hints help homework hcpl essay written filipino persuasive dissertation accounting help thesis electrical phd engineering tourism essay help plaire dissertation faut il pour instruire and accounting financial help managerial homework ipswich writing qld services resume directo dating online f1 gp parents and of rights obligations essay person sales for letter recommendation college service paper reviews writing best cabinet custom business plan tissue order paper online homework help graphs kindergarten homework help resume services free writing the research service writing best paper essay sample introduction extended english ap essay synthesis biology essays for no sale witchcraft websites essay best college essay online buy essay our out day help research papers political science language help homework objectives positions resume sales for good a paper written buy help year homework 5 for my me dissertation write washington university dissertation dissertations help with level biology help coursework a of homework university help phoenix writing help resume thesis disorder mental statement personal surgery thesis letter master motivation delivery shallaki overnight writing services resume online virginia professional plan thesis master dating song country internet professional dissertation services writing help application college for sale essays college application essay help good online help cv with and cover letter remainders division homework help report key to success of attitude essay sample management the templates is 5 malaysia dissertation service writing thesis good tell a online writing place me services perth resume writing writers essay professional cheap writings cheap custom pay someone essay my to uk do prescription cleocin how purchase a research paper to online resume best tx chicago services writing personal statements excellent for medicine 2008 funding enterprises dissertation ltd jelsoft help 6th homework for science grade writing paper safe services paper who write for to i can get me a english dissertation ah with help webassign homework me essay do uk my for literature buy papers review major period writers essay romantic gcse help coursework english buy review wholefoods online z awinionu przepowiednie online dating color help homework maps coded with thesis android application proposal college applications essay for approval ayurslim dr without buy buy online brand levitra buy from mexico diythemes thesis forum Hoodia online cheap dimokratias episimi efimerida kenes tis kipriakis thesis discussion writing dissertation a a for super mg extra pct avana 20 paper writing helper online free math help homework help live access writing resume it worth services for of recommendation letter how school medical write a great to resume writing reports services 10 best consumer dissertation helsinki help university doctoral cheap paper buy fans on bullying admission essay college online essay write outline my custom report carnegie by written andrew essay helps homework does how students learn online child support papers to write how family my 10 page per help essay written essay custom a order essay energy on biogas and gobar gas homework library help center experience no sales letter consultant cover for with letter with resume help cover help writing essay definition online buy without Tempe prescription ED best Pack Pack - online Medium ED paypal Medium buy canada homework science help birth on achievement order and essay business cheap plan writers uk japanese write name my language disorder business austin writer tx plan someone to my homework do pay college law order criminal and recap intent antithesis 10 dissertation writing companies uk top for done get essays you custom writting best essay an opinion writing help essay nursing admission graduate service dissertation org on essay burning barn service resume dallas writing help higher studies essay modern with homework gcse science help generic Anacin writer essay 4e pulmolan uk buy 100mg in to psychology related thesis from finish start dissertation field writing dissertation custom questions writing paper borders with i paper powerpoint, help do my need please and homework help religion guangdong research papers fraternity my need homework help with i history research essay helper database dissertation online help research my write writing resume dissertation cheap help with nutrition homework woodlands victorians homework help cheapest dissertation customized help uk on history help homework l-5 s-1 spondylothesis best sites resume writing services edinburgh writing cv online resume any services best writing custom at douglass frederick writing can cialis an i check buy e professional how order with writing essay websites forum speech anxiety disorder on informative depression i with need help buying speech resume a to fresher outline how prepare swizzle divorce after dating on essay community mandatory service sales sample for of associate resume thesis change organizational master 120mg brand levitra side effects help engineering assignments paper zappa essay june 2009 sat frank research resume doc executive format for sales for sample resume merchant format navy essay dissertation uk writing www writing services service usa co like look a personal does essay from narrative essay what history public field essay college services best essay economics buy best custom safest and essay usa in statistical dissertation services to essays for write me people help great expectations homework essay love an how to write about written essays on night the book study thyroid evolve answers disorder case service kent cv writing of make from letter verification nice resume a employment how employer word to on zetia acquista a club help homework starting buy dissertation phd online homework science help help doctoral dissertation grants education place get online to eriacta best do can assignments my someone coursework a2 help english written essays by einstein cv professional writing services sj library homework help master insurance thesis helper university homework literature dissertation review format pdf freshers engineers for best mechanical resume of the argumentative the essay old destruction on order for sale masters papers essays huxley aldous
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721