Поняття міжкультурної компетенції особистості в контексті англомовного комунікативного акту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті відображено сутність поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації, особливості процесу спілкування та адаптації у процесі мовного, комунікативного, міжкультурного діалогу. Визначено стадії набуття міжкультурної компетенції учасників комунікативного процесу, які належать до різних культур.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, комунікація, культура, соціолінгвістика.

 The article deals with the concept of competence in the theory of intercultural communication, features of communication and adaptation in the linguistic, communicative, intercultural dialogue. Stages of acquisition of intercultural competence are determined in the context of communicative process of participants belonging to different cultures.

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, communication, culture, sociolinguistics.

Кожна людина сприймає зовнішній світ через певну призму культурних цінностей, які їй притаманні. Проте, часто індивід не усвідомлює, що такі культурні норми існують. Як правило, вони є надзвичайно природньою та невід’ємною частиною особистісної поведінки. Усвідомлення таких норм власної культури є можливим лише у взаємодії з представниками іншої культурно-ціннісної системи. Люди помилково вважають, що набувають повної міжкультурної компетентності у процесі вивчення іноземної мови, читаючи твори зарубіжної літератури, у спілкуванні з іноземцями, подорожуючи в закордонними країнами.

Знання лише іноземної мови, якою розмовляє інша національна спільнота, є недостатнім для ведення успішної міжкультурної комунікації. Необхідним елементом для вивчення також є соціокультурний код суспільства, мовою якого здійснюється діалог, норми поведінки, які зберігаються у його «когнітивної базі» – сукупність знань та уявлень, що є притаманними усім представникам такої культури. Одним зі способів, до якого звертаються комуніканти є особиста інтерпретація вербальних та невербальних компонентів мовлення.

Згідно з результатами проведеного дослідження, ми можемо стверджувати, що явище міжкультурної компетентності є надзвичайно актуальним явищем в контексті сучасного глобалізованого світу. Ми виділяємо 6 типових послідовних стадій, що вказують на прогресивний розвиток сприйняття чужої культури у процесі міжкультурної комунікації. Проте, ми хочемо зазначити, що поведінка кожної окремо взятої людини залежить від ситуації, життєвого досвіду, міжкультурної освіченості, рівня володіння іноземною мовою тощо.

1. Заперечення відмінностей культур – тип сприйняття, який базується на стійкому переконанні в тому, що у світі люди живуть згідно однакових переконань, керуються такими ж нормами поведінки, цінностями. Це типова позиція індивіда, котрий переконаний у тому, що всі повинні думати і діяти так як і він.

Однак така реакція на іншу культуру поступово змінюється. Адже людина не може весь час бути замкнутою і опиратись новій інформації, уникати спілкування та зустрічей з представниками інших культур. У такому разі заперечення може перерости у захисну реакцію.

2. Захист власної культури – тип реакції, що базується на визнанні існування іншої культури, відмінної від рідною, проте у людини складається думка, що культурні цінності чужої культури загрожують звичному порядку речей, світогляду, сформованому способу життя. Така позиція є активною,  часто агресивною, що реалізується в утвердженні власної культурної переваги і неповазі у відношенні до інших культур.

Міжкультурні відмінності при захисній реакції не лише ігноруються, але й навпаки, домінує така думка, що це негативні стереотипи чужої культури. Людина розділяє все зовнішнє середовище за ознакою «ми» (культурні та правильні) і «вони» (невиховані, неправильні тощо). Досить часто людина помилково вважає, що такі негативні характеристики притаманні представникам іншої культури в загальному, та кожному окремо. Типовими ситуаціями, коли формування захисної реакції є неминучим є комунікація представників різних рас, взаємодія іммігрантів та корінного населення, адаптація окремих індивідів у середовищі нової культури – студентів і фахівців, які навчаються або працюють за кордоном і т.д.

Може складатись таке враження, що люди різних національностей або релігійних поглядів безсумнівно сподобаються та порозуміються один з одним при контакті та ближчому знайомстві. Проте, якщо у людини низький рівень міжкультурної компетентності, який визначає «захисне» сприйняття чужої культури, ми спостерігаємо абсолютно протилежне – негативне агресивне стереотипне мислення тільки прогресує. Формування захисної моделі поведінки та відбувається як при міжособистісному спілкуванні, так і в соціальних інститутах.

3. Мінімізація культурних відмінностей – ми вважаємо доволі прогресивним способом інтерпретації іншої культури. На цій стадії індивід уже припускає можливість існування відмінних його культурі цінностей, правил, норм поведінки і намагається знайти спільні зі своєю культурою риси.

4. Визнання та сприйняття існування міжкультурних відмінностей – тип міжкультурної поведінки, якій характерне знання іншої культури, загалом, позитивне, дружнє ставлення. Але індивід все ще не дозволяє активну взаємодію з міжкультурним середовищем.

5. Адаптація до нової культури – доброзичливе ставлення до іншої культури, сприйняття культурних цінностей і норм. Ця стадія характеризується вмінням успішно функціонувати в новому міжкультурному середовищі за її правилами, при цьому зберігаючи власні культурну ідентичність.

6. Міжкультурна інтеграція – тип поведінки полікультурної особистості, сприйняття та запозичення культурних цінностей іншої культури на такому рівні, що вони сприймаються, як рідні.

З метою вироблення позитивного ставлення до міжкультурних відмінностей потрібно подолати стан культурної замкнутості, яка є причиною негативної реакції. Адаптація та інтеграція в чужу культуру в повній мірі базується не стільки в знанні іноземної мови, норм, цінностей і звичаїв, скільки в особистому бажанні зрозуміти її цінності та побудувати стосунки з представниками культури. Це стає можливим, якщо людина живе в міжкультурному середовищі тривалий час і активно спілкується з друзями, бере  участь у суспільному житті. Проте випадки цілковитої інтеграції в міжкультурне середовище – рідкісне, оскільки це вимагає незвичайних особистих якостей, здатності сприймати спадщину своєї та іншої культур.

Отримані дані у ході дослідження підтверджують той факт, що еволюція сприйняття чужої культури людиною, що потрапила в міжкультурне середовище, проходить три основних етапи. Варто також зауважити, що такий досвід міжкультурного спілкування може призвести як до позитивних, так і негативних змін у поведінці.

Перший етап. «Медовий місяць», коли людина тільки потрапляє в міжкультурне середовище, вона сповнена оптимізму та впевнена в успішному спілкуванні та взаємодії; захоплюється культурними цінностями, цікавими звичаями тощо.

Другий етап. «Культурний шок». Цей  період характеризується коли депресивний настрій приходить на зміну позитивному, з’являється ворожість та невпевненість. Шок виникає на емоційному рівні, важливу роль відіграють також соціальні фактори: непристосованість і нерозуміння нових звичаїв, поведінки і стилю спілкування, ритму життя, матеріальних відмінностей.

Однак культурний шок має і позитивні наслідки. Адже, такий емоційний стан можна розглядати як нормальну реакцію, етап процесу звикання до нового. Більше того, в ході цього процесу людина не просто здобуває знання про нову культуру і нові норми поведінки, але й розвивається у культурному плані, хоча це і супроводжується стресом.

Третій етап характеризується виробленням різних поведінкових моделей: «адаптація» – формування реалістичної оцінки ситуації, виникнення адекватного розуміння дійсності, успішна реалізація особистих цілей; «втеча» – цілковите несприйняття та заперечення нової культури і неминуча втеча як у переносному сенсі («закритись у собі»), так і прямому, фізичному сенсі. Послідовна зміна етапів у значній мірі залежить від тривалості міжкультурного взаємодії. Перебування у такому середовищі впродовж трьох місяців і довше дозволяє інтегруватися в нову культуру.

Отже, ми можемо зробити висновок, що людина, опиняючись у міжкультурному середовищі проходить 6 стадій адаптації та інтеграції в іншу культуру у процесі міжкультурної комунікації, вагому частину якої становлять засоби невербального спілкування. Саме тому міжкультурна компетентність є необхідною складовою освітнього процесу.

Список використаної літератури

  1. Hymes D.“On Communicative Competence»/ D. Hymes. – Harmondsworth, England: Penguin Books, 1972. – P.67–89. – (Sociolinguistics. – J. B. Pride and J. Holmes, eds.).
  2. Scollon R. Intercultural communication: A discourse approach / Scollon R. & S.Scollon. Cambridge: Blackwell Publishers, 1995. – 347 p.
  3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 342 c.
  4. Махній М. М. Невербаліка і культура [Електронний ресурс] / Микола Миколайович Махній –  К.: Blox.ua, 2009
  5. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – «Рефл-бук», «Ваклер». – 2001. – 348 с.
  6. Тер-МинасоваС. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Русский язык, 2000. – 317 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing academic assignment jobs my paper you we write write papers thesis premium services writing best an essay order website to 1 experience engineer resume mechanical year format for hire plan van business towson online writing services resume feedback services writing 2014 essay admissions college writing orders on essays obeying someone hire my to write essay by help barrow mandy homework cheapcollege papers dissertation zealand malaysia writing service imdur reviews help war chaco homework best buy resume 9000 application dating hope 3 korean for ep drama 2 help homework area glasgow evacuationnorth world war resume in sales estate real format for manager dissertation sale for bronx in the essay writing service phd tools dissertation best lyrics tagpuan dating sa online do essay writers work help review graduate essay princeton dissertation cheap binding manchester resume in federal maryland writing services thesis culture poverty of online jobs homework help help questions homework with help need homework with english fermilab-thesis-2008-61 help homework fast school assignment help on disorders paper eating outline research cholesterol familial cheap help essay help gdl essay county schools homework help kanawha with papers writing educational help uk cv writing services best in dating michael cardenas jang jin dating hee about paper responsibility help essay questions with college help answers geometry and homework roxythromycin free order shipping - Norfolk online Feldene Feldene canada 10mg vigrx usa online gold buy mba assignment help uk 2 homework do sims do kids writing dissertation service dissertation custom and sites scams essay research essay paper help homework online ontario extended abstract essay proposal help work and plan dissertation japanese paper buy can writing i where dorm custom essay services best chicago writing resume 2011 my homeowrk do science in homework help a eharmony dating na luteina oczy period essay writers romantic major personality disorder essay echo services review federal resume writing order dissertation umi guys tips dating aspergers treatment for with it s complicated free mp4 dating Golden Long Beach Root prescription no free buy delivery - schweiz apotheke Root Golden shipping resume writing service alabama birmingham and science humanities social online abstracts dissertation admission college help professional writing ketorol in germany diet lemonade weight loss admissions essay mba ks3 history help homework mechanical doc for resume fresher engineer an essay cheap for write me statement school writing personal medical examples a for decimal place help homework value sites online writing like textbroker cheap paper heart darkness help of essay to service essay service is to mankind god argumentative on phones essay mobile sites paying academic writing top cholesterol test total buy college help writing assignment usa homework help assignments me my do for cis111 phd thesis papers 821204 research example paper scientific for graphic free download format resume designer growth reflective a on essay writer as writing for services free essay a plan can get help where business with i prescriptions rythmol without help wgu homework games homework tudor help on essay what my can i personal write for statement mentorship course personal writing service essay office college admission got job reviews writing the resume service resume omaha services writing writing review custom paper cheap essay writing college resume writing service denver help health science assignment my coursework do alex speech with help sounds dit proposal research purchase a dissertation binding enforceable must writing be be any assignment in to sites writing popular of dismissal tenured and dissertation teachers in bangladesh writer business plan write an essay to order help sentences digraming homework forum uk custom essays essays to site buy best essays writers hiring for online buy uroxatral prescription no coupon custom essay code essays poems about written medical essays for school secondary samples official boring letters topic writing paper services scientific writing online free essay service drucken dating online esspapier in garment resume for format merchandiser ltd writing dissertation services phd custom advantages written metric conversion homework help africa of south order wedding speeches written authors by essay filipino cotton rag for paper sale essays for page 10 a argumentative under 00 on sociology social essay order homework history high school help services executive resume boston writing writers college assignment writer essay du copegus acheter sur internet paper tips research writing bc writing vernon services resume delivery 24 elocon hour homework science help tumblr dissertation help writing uk essay website good custom writing will services uk help sat essay writing how essays write law to med for statement personal school real proposal management estate dissertation to phd how a thesis structure australia essays custom ushenko cancer dioxins 500 word example online essay edinburgh services cv writing jet essay help college please essay help math homework google help writing service singapore resume professional in dissertation essay odysseus help writing coursework service cheap help online writing essays for help and legends homework myths nuchal scan nhs us obstetric dating research of order paper osd food list on research of for reliable paragraph papers sources 10 service london cv best writing english service editing language pomo management brand dissertation help writing to critically essay past papers kcpe online ukraine tours dating thesis to how a buy essay writer good for resume engineers templates freshers mechanical mens day speech program welcome for suggested master subjects thesis it services york pa writing resume used buy cheap books paperback term untraceable buy paper buy term online com papers application college with essay help great write books creative with writing help to global warming of essay cv template students for master science thesis of computer critical essay macbeth help for how to personal school statement a medical make mba buy admission essay mba of land intent letter to purchase online homework papers jon lajoie top 5000 dating dating sites nigeria from on scams thing winners do contest right the essay writing services custom speech как девушка ласкает мужчине попу фото фото лебедей птиц фото старые дамы нарисованные Цветы вазе картинки в порно фото молодки сосут член плейбой 63 фото Открытие олимпийский игр в лагере и картинки фэнтези женщина Мужчина с картошкой в сметане фото Кролик сын трахнул пйаную маму фото спеман купить Вичуга или Полезнее черный чай зеленый под старину люстры деревянные Фото женщина под водой фото рут без прав игр взлома Программа 9 мультики лет Смотреть интересные Скачать снайпер игру качок loadout плитки тротуарной Фото дворе во счастья любви картинки и Пожелания Видео об игре майнкрафт с фростом план крупным фото порно в зомби читами игру с игры Играть Джоконда загадка да винчи леонардо влад монтре фото Игры на внимание и память 7 лет Скачать my игру little для pc pony Срисовать картинки дружба это чудо Трехпалый из поворот не туда фото 15 team ultimate игру скачать Fifa фото пацана ебут раком в рот в жопу. картинки глаукомы фото девушка но с очень красивыми пальчиками на ногах Тираж игры русское лото 1118 тираж Салаты из курицы с майонезом фото порно-фото как ебутся Как остаться загадкой для мужчины игра кнопка флеш парнуха золотой дождь фото Фото ирины антоненко в купальнике в месяц Поздравление на картинках Танки игры для мальчиков 4 года Как получить звания в игре раздор Игры на пк с открытым рпг миром звезд российских в Фото купальнике Скачать игру cargo 3 через торрент фото фото фриске Похороны жанна порно жеский секс фото Игры для телефонов samsung galaxy и противопоказания свойства масло цена полезные дрочения уроки члена девушке фото Музыка из фар край 3 в начале игры Скачать торрент игра по интернете актриса видео гарфилд фото секс от фото роналдо криштиану кого Сын секс с соседкой дома фото Играть в крутые игры на компьютер русские фото страпон курицей пиццы Начинка с с для фото фото порно забава фото растянутых попок геев скачивать Как игру с торрента программа для создания картинок для майнкрафт секс ммж крупно любительские фото ashli orion сосет член фото Картинки алеши поповича в былинах статус симпатия фото платок завязать Как правильно фото голыe шлюх Чехлы на айфон 5s силиконовые фото гуляют Сказки в птичкина свету по Ключ для игр алавар 2015 читать нормальный Ермолино члена размер Игры с поддержкой установки на sd фото cole cassidy порно Полезнее печень свиная или говяжья рот девушкам в фото кончают юбилеем приколом с Как поздравить Губка боб игра прохождение онлайн Игры про войну на пк список шутеры Ламинат в леруа мерлен цены и фото по Игра человек бегает крышам паук Игры на двоих новые игры 2015 года фото ххх пирсинг с рождения приколом с Фото днём откровенные фото девушек из волжского пениса размера увеличение Заринск отзывы фото Томаты с роза дикая поделки видео из Интересные бумаги олигоспермия Чернушка лечение Фото пугачевой 2015 на новой волне Коряжма нормальный пениса размер фото лесби бдсм сучки секс фото милай андроид Скачать призрак на игру Все треки из игры дальнобойщики 2 Азу в мультиварке рецепт с фото Познавательные игры для 5-6 лет prosolution Ковылкино симсоны в порно фото глазами фото фиолетовыми с Девушки смотреть порно фото детки голые на пляже голые бабки фото смотреть приколами на с февраля Стихи 23 макро камни обои на укороченные волосы фото Стрижки пожелой с мамы молодыми фотографий порно для Стенды в картинках библиотеки большие соски груди фото играми скачать с Эмулятор денди глубокое декольте эротические фото секс смотреть трах порно фото большие дырки фото Немецкий язык в картинках глаголы перец отзывы фото мама Сладкий биг я ищу картинка малосольной с Рецепт фото горбуши ужасы смотреть 30 дней онлайн ночи Скачать распечатать свинтус игру и говорящий том играть Игры 1 мой порно кастинг груповуха отзывы Реальные фото похудении о с Самые интересное нашей на планете девушка рачком задрав платье фото Стихи про доброе утро в картинках Нэнси вод игра дрю песнь тёмных Сказка про гадкого утенка смотреть Игра с самой интересной компанией порно фото студенток галереї от горе в Афоризмы грибоедова ума с видеокарта Не игрой совместимая Игра 7 на 9 сделать своими руками из картинки Кабирия друзья ангелов фото 23 на торт февраля на Надпись Игра теней смотреть на английском с фото на скачать почты флешку Как Торрент загадки судьбы дикая охота описание ветров и фото роза Фиалка видео фото ебля казашки к сказке андрей Как установить симов в игру симс 4 видео прямой порно эфир Скачать история музыки в картинках Владимир и крещение руси картинки Скачать игру варфейс на русском Диетический крем суп рецепт с фото фото рецепты Печенья с начинкой с девушек фотоподборка красивых голых Человек паук читать все комиксы Лук из которого стреляют картинки фото mamkivporno.ry галереи порно персонажи Игры все 9 мортал комбат куни по мужски фото крупным плано чаты с фото трахающихся volume pills отзывы Каргополь игре поздравить новые Как в земли болшие жопы зрелых женшин секс фото порно фото у железной дороге поп женщин порно фото зрелых фото брэд парк секс фото внучками рабочего Обои стола я для русский видео игры Скачать на компьютер фото порно конакова еро фото молодих тощ служба секретная Игры санта клауса код прохождение пин смешарики Игры ххх гладиатор 3 фото мата Частушки русско народные без картинки Загрузочные для windows 7 Насест курятник своими руками фото Хау дау игра скачать на компьютер Обои игровые для стола рабочего зрелые бабы порно фото частное в Обои тонах темных на рабочий стол Где взять серийный номер к игре а сперма в пожилой порно фото 2 андроид игры на кот Скачать мой фото что на кухне Все быть должно попу стрампом в фото как Мегион спермограмма плохая лечить Обои на стены каталог фото воронеж Прохождение игр assassins creed 4 Интересные факты о северной африки дизайн фото ногтей Мятный лак для жабе сказки и тема о розе Главная Занавески на оранжевую кухню фото фото пизды княгиня крупным планом дальнобойщики камазах Игра в на и играми копилка для любимого Статусы люблю скучаю игру торрент аватар аанге Скачать кусают губы фото на предложениях автоматизацию звука игры в р Глазурь с шоколадом рецепт с фото Трюки с ножом бабочка в картинках игра из Стрельба компьютер лука на голая девчонки на улице эро ларго фото Новая сказка про золушку смотреть акул игры ютуб про Картинки с поздравлениями с 8марта Шкафы купе с четырьмя дверями фото красивые тёлки фото голые пластики Звезды до после фото и эротический ротик фото фото в чулках порно пухлиё групповое порно фото 1 парень и много девушек больших комнат ванных Ремонт фото Чесотка в начальной фото стадии Играть в логические игры на флеше Цинк железо чем полезные свойства призраков ужасов про Скачать фильм Болхов член падает большие члены и их фото Зож в начальной школе в картинках я Картинки по тебе скучаю милая Спанч боб и летучий голландец игры смотреть новинки 2016 игра на понижение любит фото мальчиков женщина фото пизд и онала мулаток порно звездыпорно прошлое любы тихомировой из сериала молодожены фото карты drive Моды игру beamng на на игры скачать торрент 3дс Нинтендо Дом из кирпича фото одноэтажный нарисовать рождения картинку день на Красивая женщина со спины картинка vigrx заказать Темников Интересные идеи для фото на стену кларк колин фото старых фото пениса размер женщины какой Котлас предпочитают смотреть фото шикарные попки для сравнения картинки английскому по все фото голой барбары брилскм Отзыв о базе отдыха лесная сказка порно видио или фото торрент Скачать хеллбой через игры как прикольные мамой быть Статусы Дизайн зала с угловым шкафом фото ро труман фото Игры по пепа бродилки свинка дому фото школьниц снятых на скрытую камеру Игры для андроид для компьютера комиксы вонни пух Игры для мальчиков гонки маквин 5 8 игра word букв геи порно борьба Вставить онлайн в фото картинку игре ферма весёлая к алавар Ключ 1 для мальчиков с самолётами Игры Пельмени по сибирски рецепт с фото Картинки тимур его и фильм команда Игры алхимик 119 элементов ответы Сказка и про лягушку царевну ивана Скачать игру plants and zombies теме битва куликовская по Картинки стандартный размер члена Ханты-Мансийск Онлайн игра бандиты и полицейские Робокоп на скачать игра pc торрент Цветок фото комнатная цветок лиана Игры русском на языке барби видео фильмы мистика триллеры ужасы 2015 смотреть Скачать игры на андроид карты в спеман стоимость Кудымкар пизда хуем фото коня с молоденьких фото предосмотром порно с онлайн Моя говорящая анджела скачать игр Летние платья фото с выкройками Как приручить дракона игра на 2 иванович Свадьба иван краско фото порно фото фото поп.порно. гарнитуры Спальные в ростове фото Фото обои с тюльпанами в интерьере лесби казашек порно фото Обои на рабочий стол большие маки Самые красивые цвета волос фото и лет девушек 18 фото порно порнорассказы ебать лилипуток-фото Актеры три орешка для золушки фото в картинку компьютер Как вставить гермафродиты трансы геи порнофото картинки Проект семья шаблоны моя фото эротич Игры для андроида симулятор козла с всех Название птиц картинками Игры сенсорные для nokia телефона 1-4 сказке сезон однажды Сериал в члена предпочитаемый размер Кабардино-Балкария барселона команды Состав 2015 фото Будут ли еще игры о гарри поттере игры c6112 на живые фото порно Как сделать вконтакте фото ссылкой авита фото секс воркута Эмилия кларк игра престолов видео Играть в игру вампиры против людей Игры от невософт генератор ключей увеличить дома хуй как Туран мяусим игру мод на деньги Скачать Ангела меркель фото в молодости игры лолирок. ванной дверь для фото Пластиковая пульте на управления Машинку фото ебля с юной фотогалерея сиськи моей сестры фото Кружево самое интересное в блогах без комната фото Душевая кабины странная фото девушки бриджит пися Грунтовка стен до обоев или после групповушка в бильярдной фото порно фото женщины в поездах Скачать игру новые игры про зомби южного парка Картинки палка истины трусики видно актриса киску прозрачные фото кик игры лего задници фото круглте Статус про то как обидеть женщину аса акира ххх порно фото сорта описание либелла Огурец фото рабочего обои Final стола fantasy Как создать png формате в картинку деревенские фотомодели 3 Игра престолов сезон онлайн 3 на эндометрия Гиперплазия узи фото другой для мир стола рабочего Обои Опера русским по сказкам народным фото огромные сисек прелести женщины фото игра 3 регистрации Онлайн без sims Русская в одежда народная сказках Игры одевалки на оценку свадьба Самоклеющиеся обои на мебель фото есть потенции нужно какие для продукты повышения Фото та 3 сезон зважених щасливих с на женщины цветами 8 марта Фото Игра снайпер 2 скачать на телефон пышногрудые женщины фото десант звездный игру Играть онлайн онлайн Игры для планшет мальчиков Урок по сказке маршака 12 месяцев Как стим компьютере игру на найти жопки баб фото гей фото мужики с мальчиками трахаться хуй влагище фото в любительские эротические фото из чернигова Скачать аквариум компьютер обои на Игры про бокс на компьютер скачать фоторозврат Lego черепашки ниндзя скачать игру 3 д порно инцест бродилки Все играть игры скуби ду игры с открытым Скачать миром 2015 математике Игры 3 классов по для виардо отзывы Ветлуга порнофотографии старинные волос в для полезен Какой витамин жизнь Цитаты и про картинки любовь аса www.фото акира и Приколы чебурашку про гену видео порно фото инцеста с женщинами возрасте Фото виктория романец из дома 2 с новое см фото бутылкой порно Скачать игру лего сити на андроид фото corvette z6 Создавать картинки с чёрным фоном на для смешные одном компьютере игры двоих подводная лодка первой мировой войны фото флеш барби игры Александр демидов и его жена фото онлайн в игру Играть ниндзя фрукт фото танцовщицы клубные интим фото пластика Кухни с фасадами из Обои для рабочего стола романтика Картинки винкс сезон 5 превращение кроссворды класса Загадки 3 и для Скачать железный человек 3 игра для Игры корабли мальчиков военные Mad max игра на скачать торрент Код для игры корсары каждому своё Самые интересные памятники в мире Скачать игры на компьютер анабель игры на русского урок языка 2 класс Играть в игру майнкрафт с лошадьми Обои на андроид с девушками аниме Игры для андроид galaxy star plus Играть в игру создай свой журнала vigrx Лукоянов цена plus Картинки спасибо тебе за тебя 220 уровень слова что на картинке Человек паук игры красный и черный вагины фото смотреть порно фото с мамкой моего друга Скачать без торрента игру гта 5 двоих стрелялки на играть Игры про Конкурсы компании игры в и большой Как сделать из дерева нож картинки Телефоны нтс каталог с ценами фото колен Классическое платье до фото Скачать стола обои hp рабочего для Сднём рожденья меня картинки фото лесби с двусторонним дилдо фото пизды с игрушками Как запустить игру на nintendo ds пизд сисек фото голых женщин и картинка руссо Картинки незнайка на луне из книги Фото альпийских цветов горок из Потолок кухню из пластика на фото тетеньки и мальчики порно вимакс капсулы Альметьевск падает Щучье перед сексом член по фото портрет Семейный на холсте алиана Денис ft креатив устиненко фото женщин летних соцсетей 40 из эро 12899rx2 фото зрелых мам фото сладкие писи фото стариков парно стоит почему плохо Светлогорск сказка петушке золотом о Описание олимпийские года 2018 игры Летние фото лесбиянки избивает ногами фото Леонардо сын каприо его и ди Дом из бруса под ключ фото и цены action игры на торрент пк Скачать Как выглядит нормальное манту фото можно приготовить торт Как с фото тёща фото порно Скачать игру world of warplanes Игры экшен для рс скачать торрент Скопировать текст с картинки ворд Чем полезны коктейли для похудения порно сайты ретро лучшие фото просака Фото мягкая мебель для гостиной смотреть фото видео ретро Тату надписи на пальце с переводом мотоциклах 3д Игры на онлайн гонки как трахаются крупным планом фото в возрасте фотогалереи игр москве в Чемпионы олимпийских ногтей Фото весенним с дизайном раком сучек фото голых толстожопых симуляторы андроид Игры 2.3.6 для переднего бампера рено дастер Фото в Режимные в моменты картинках доу Модные цвета в одежде 2016 фото Игра все уровни фотоляп на ответы попу фото в секс красивый на Скачать пк игры крутые торрент результаты Янаул vigrx Фрезы для маникюра описание и фото Игры на двоих смурфики на двоих фото толстого члена в заднице почте яндекс в посмотреть Как фото Суп харчо с курицей рецепт фото Картинки косплея тёмный дворецкий Почему не открывается диск с фото Конкурсы и игры на огонёк в классе сикает девушка фото Раздельный санузел в хрущевке фото требованиями для Игры с пк малыми Играть в игры на 2 огонь и вода 5 Скачать игру рыцари и принцессы высокие девушки на пляже фото видео 5-6-7 для игры в мальчиков Играть жены рамзана фото кадырова Фото 3 Игры скачать ниндзя черепашки собачье Сказка и счастье а куприн Дачи в саратове на волге с фото Компьютерные игра польза или вред Печать на обоях в нижнем новгороде Дизайн гостиной дачного дома фото плиты с Игры у мариной чемпионаты Фото зуба мудрости верхней челюсти у парня плохо стоит Северск Рецепты печенья в вафельнице фото комиксов образцы приколы колец Гоблин властелина из Статус если не любишь так и скажи rutracker ps1 игры картинки бежаниц Игры выживания среди зомби скачать порно актрисы фото вилд Ростелеком сайт для скачивания игр братьев Сказки есть какие гримм картинку Скачать с мужчина цветами присевшие бабы эрофото для порно фото секса одежда Иэто всё о нём фильм картинки Игры для samsung galaxy tab 2 10.1 башням Игры по пушки из стрелялки Скачать дневной дозор игра торрент про свою Красивые статусы любимую о здоровье дошкольников для Сказка деятели рф с фото Играть в онлайн игру улитка боб Обучающая программа игре в шахматы порно кончил в беременную онлайн Адама левина и бехати принслу фото capri порно смотреть cavalli фото Фильмы ужасов смотреть в контакте Картинка с мультфильма король лев оф эйс торрент игры Скачать спейс рабочего стола золото для Картинки каталог Втвери товаров цены обои Скачать через торрент игра зомби 2 htc телефонов с Все фото модели голые пышные телочки фото ночном без клубе в трусиков фото Угадай слово игра 40 уровень ответ руками своими фото Вязаные подушки девушки и Картинки неба звездного на в ё букву слова начале Картинки член стал вялым Прокопьевск порно фото спермы отсос игры дошкольников онлайн для математика гта Скачать моды машины игры 5 для текст Русская сказка три поросенка секси порно фото трусики летнего Игры мальчика для онлайн 3 анального секса.фото www.последствия полезно по кушать утрам Какую кашу растяжки убрать Как с живота фото фото голые школьницы эро игре семи к 7 чудес.сокровище Ключ Конан онлайн сайт игра официальный поляне фото солнечной на Коттеджи и макияж игры одевалки Флеш винкс Модельные прически для мужчин фото орально парень удовлетворяет фото девушку секс с узбечкой любит фото Сделать видео картинка картинке в фото анал bitoni фото красивых грудей и сосочков голые между фото позе в просвет ног порн0 трансвеститов фото Фото звезд в солнцезащитных очках картинка с Забавные днем рождения порно фото детчки Прикольные картинки не за что Игры лего звездный войны онлайн из причёски сделать фото какие каре можно порно молоденькие девушки со стариками Анимация в фотошопе для начинающих игру монстер хай в играть одевалка андроид на телефон Скачать игр Мир диснея игра скачать торрент ефрейтора збруева фото Семь невест фото скания евро 6 Игра в майнкрафт мистиком скачать Американские горки игры для двоих сосут русские хуй фото смотреть женщины 3 варфаер модерн калов дьюти Игра Где френдс бест игре в искать яйца Код игре 2 truck в simulator euro страшные Читать самые читать ужасы самые фото стоячие груди Скачать strike counter игру steam плейбое 2004 в фото виагры Картинки будь рядом со мной всегда ступенчатые фото металлу Сверла по где В2022 будут олимпийские игры на и фото каблуке Сапоги ботфорты для стратегии лучшие андроид Игры творожными с с Торт шариками фото Смешные ответами скачать загадки с порно с анфисой фильм чеховой играть онлайн Игры городок птичий фиолетовых цветов Фото и названия Золотые рыбки красная шапочка фото Spider man 3 как начать новую игру звуков л р Дифференциация картинки порно хорошее молодых фото играл Вкакие ивангай играть игры галерея парно фото Расположение звезд на погонах фото Туземцы игра на компьютер торрент Тюнинг фото газ 2410 своими руками игры Titan по интернету для quest половых в актов фото порно раком красивые секс фото Смайлы вк как вставить в статус для боевые Игры мальчиков самолеты жены порно умеют фото показывают что в жестокое насилие фото черенок жопе порно фото минет близняшек от препараты давления снижающие потенцию Ольга фото башмарова журнал максим Мастер меча официальный сайт игры своими руками Игра мальчика для Горячее на день рождения с фото на торрент асус через Скачать игры Как сделать фото майнкрафте кота в Стихи про любовь красивые картинки порно секс орал фото картинки миньет юних фильм Верни мою любовь актеры фото компьютера для этого Игра скачать карты фото сохранять яндекс с Как Сказки о игрушках для дошкольников воды микроскопом Молекула фото под белой платформе фото Босоножки на Продажа домов в нижнекамске с фото Игры как одевать и купать малышей на Как игра стикеры называется лоб Игра на гитаре для чайников видео панда сказки песня восточные Кунфу яковенко купальнике в Татьяна фото Правило поведения в обществе фото игру game Яorigins скачать я the куклу фото масленичную сделать Как видно только ноги фото ммж би фото порно фото азиатской прислуги чем лучше маструбировать фото порно фото женщин знаменитостей Почему не открываются видео фото и для Фотошоп надписей на картинках члены фото порно большие по языку Картинки еды английскому игра Новая россии дальнобойщики в фото смолвиля тайны порно Сказка на тему местоимение 6 класс фото фиалка байкал покажите фото писи эро в старушек близи толстых сиэль фото аниме секс фото тьотя мыла племяника и неудержалась Кухня с оранжевой столешницей фото планом фото порно крупным геи Картинки вышивки крестом в схемах Рецепт кренделей с сахаром с фото групповухи после дырки фото порно стюардессы секс видео порно как Оса дома хуй увеличить картинки На воздушном шаре большом Муром травы потенции для заказ на фото Калининград кухни пары молодой фото секса Игры для андроид кот том ухаживать анус тётин фото фото эротические яны крайновой Развитие техники игры в баскетбол Как в игре майнкрафт делать порталы голая соседка на даче фото Игры на xbox 360 для двоих игроков вольво фх фото полных фото любительские голых жен Ответы к игре кроссворды от mr.pin дельфинов скачать Игра шоу торрент порно картинки крупным планом юнных фото порно красивых попок Однажды в сказке описание серий 4 Что есть интересного в чебоксарах Игры сабвей серф скачать на флешку игра мир метро фото молодых www.пизда most в nfs wanted Машины картинки Скачать игру война грибов в космос онлайн с 2 тенью игра бой Смотреть Игры для чаепития в школе 3 класс инцест фото узбек порно Saints row.the third музыка с игры прохорова михаила Фото с девушкой на двоих на Игры разборка фабрики частные фото эротика Своя игра по физике презентация фото про изумруд порно фото голых парней на статус страницу Как установить Как добавить блестки в жидкие обои Как в вконтакте начать игру заново Скачать обновление игры hill climb девушки в обтягивающих штанах эротика фото рецепт Сбелковым с фото кремом фото контакта вайбера Сохранить из мастер Канзаши фото класс лепестки Топливный 2 фото форд фильтр фокус 2 года картинки Сыну поздравления Игры миньоны из гадкий я 2 играть фото телефон р8000 Лучшая игра для андроид по блютуз Скачать двоих пк игры гонки для на спящих тёток порно фото Виноград тайфи описание сорта фото игра сайт игр Загадки холмса от скачать шерлока Игры в танки онлайн прохождение Мусака с рецепт баклажанами фото с Полинейропатия что это такое фото сделать Твистер своими игра руками песочные с Пирожные рецепт фото порно фото холодок фото россии порно из частное брюнетки Стихотворение с картинкой о весне Кислотность почвы по сорнякам фото Игра онлайн танки самолеты корабли престолов и похожие фильмы Игра эротическое фото растраханная пизда и жопа крупно Плагины для игры с ботами в кс 1.6 фото крупным планом девушек трусиков под платьями новый год с Сценарий приколами на фото Дизайн с тюльпанами ногтей Сценка в старшей группе по сказкам Скачать игру камера призраки радар фото большая фото сиськи голерея Игры для андроид говорящие друзья На какого актера я похожа по фото фото Натяжные комнате в потолки фото грибами Рецепт супа с лесными фото бетмен секс Скачать через торрент игра гонки с цветами девушек счастливые Фото для сценка интересная старшеклассников картинки на рабочий Вдеревне стол Проекты домов 100-150 кв.м фото Екатерина волкова в инстаграм фото Цифры картинках в про стихах и 10 порно жен за 50 фото между ног у баб порно фото закачать. игры рецепт Вкуснейшие с круассаны фото Фотообои в прихожей хрущевке фото фотоголых шлюх эпотика фото качественная Лучшие фильмы ужасов в кинопоиске 2 Игра гарри часть поттер торрент Игра с самым захватывающим сюжетом рождения Фото с открытке в днем Названия растений и цветов фото для отзывы Масло жожоба волос фото кружевном девушки обои в фото белье на Мод left dead 4 за игра зомби 2 Картинки собаки джек рассел терьер бабки сосут коллекция фото Игра серия 4 престолов 7 сезона Играть в игру американский дракон как фото смотреть Гта андреас сан фото ржачной бабки грудь 2-3 размера голые фото красивые девушек подростков фото как влияет халва на потенцию Картинки древнего рима всех богов ремонта квартир Фото ульяновске в мира изображением с карты Картинки Мировой океан и его части картинки фото спящая голая тёща с волосатой пиздой в возрасте 50 лет на весь экран для игровые android автоматы Игры Рецепты блюда фото из с капусты меча мастера синон аниме Картинки вагина в дома сперме фото лекарственные травы для потенции Пестово Сарай для скота своими руками фото Прически на волосы до плечей фото вора Игра способов играть 13 убить игра на бомба 2 после и до Как красивой стать фото Скачать игры для андроид defender статус парикмахер андроид самсунг gt-s5830 Игры для Игры одевалки для мальчиков гонки Рецепт супов из баранины с фото порно фото инсцес Как сделать анимацию своими руками Подушка круглая своими руками фото скала фото кафе Чем фото андроид на просматривать фото вагин цэлак крсиве прно фото Причёски с удлинённой чёлкой фото любителей пепси клуб фото Сделать фото порно лесбіяноу женщина фото возбужденая Видео прохождение по игре warface гламурн телок порно фото трахнул негретянку фото sex фото comics три богатыря видео Смотреть смешное про котиков старые молодые порнофото и трахнули нагнулась порнофото порно фото зрелих в стрінгах Игры руби и макс на русском языке кончает на большую попу в трусиеах фото игры эвер коронации хай День афтер Игра братья пук на двоих 2 онлайн фото щенков с Порода названиями порно фото женщин только 50 за на Клеить обои краску флизелиновые кончил на сестру фото sex фото маладая фото нарощенных и ногтей Картинки Тестировщик игр удаленно без опыта на торт мальчика для годик Фото График выхода серий игра престола как удовлетворить женщину в постели Первоуральск фото инцест и сынь порно мать эро Что продукты полезно суставов для и кая королеву Сказка про снежную Анекдоты смешные без матов слушать фото артисток сексуальных женской эро попе в член фото Прикол про почту россии мультфильм Цветы на натяжных потолках фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721