Поняття комерційної таємниці в українському законодавстві: проблеми та перспективи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання виникнення та правового закріплення поняття комерційної таємниці. Аналізуються проблеми чинного законодавства України та міжнародних договорів у сфері регулювання комерційної таємниці як виду інформації та об’єкта права інтелектуальної власності. Досліджуються перспективи удосконалення українського законодавства щодо інституту комерційної таємниці.

In the article described the appearing and legalisation рrосess of the trade secrets. We analyzed the problems of Ukrainian law and international pacts in the sphere of trade secrets as a form of information and intellectual property rights. We investigated the improvement perspectives of the Ukrainian law that are related with trade secret.

Ключові слова: ділові секрети, інформація, комерційна таємниця, комерційна цінність, об’єкти права інтелектуальної власності, охорона комерційної таємниці, секрети виробництва, торгівельні секрети.

 

У сучасному суспільстві, інформація є однією з найцінніших та найзатребуваніших категорій. Це не просто продукт діяльності соціуму, а необхідність нормального та прогресивного існування. З розвитком інформаційного суспільства зростають інформаційні потоки, зростає швидкість їх оброблення та поширення, що призводить до неможливості нормального існування без них. У зв’язку з новими інформаційними досягненнями, державні кордони практично стають прозорими для обігу інформації. Тобто, зростання обігу зазначеної галузі безумовно призводить до виникнення потреби власників різного роду інформації на її захист.

Україна, будучи демократичною та правовою державою, має належну законодавчу основу, яка дає можливість реалізовувати різного роду суспільні відносини, в тому числі і ті, що пов’язані з комерційною таємницею. Та незважаючи на величену різнобарвність українського законодавства, все ж немає єдиного підходу до теоретичного розуміння та подальшої практичної реалізації інституту комерційної таємниці в Україні. У більшості розвинених країн, захист права на комерційну таємницю здійснюється на високому рівні, адже кожний суб’єкт господарювання зацікавлений у реалізації цього права та отримання вигоди від власних досягнень та встановлених правил.

В Україні інститут комерційної таємниці не знаходить свого розвитку в достатній мірі. Повноцінному функціонуванню правової категорії комерційної таємниці в Україні перешкоджають, зокрема, нестабільність законодавства про комерційну таємницю, його неповнота, непослідовність та, навіть, суперечність положень окремих нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин щодо комерційної таємниці.

Комерційна таємниця як правова категорія була досліджена рядом як українських, так і зарубіжних науковців. До окремих проблем комерційної таємниці зверталися такі вчені-юристи як: Г. О. Андрощук, О. А. Городов, Н. С. Гуляєва, С. Е. Жилінський, С. А. Кузьміна, С. А. Паращук, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, О. Д. Святоцький та ін. Аналізу поняття та ознак комерційної таємниці приділили увагу Г. О. Сляднєва, Л. Д. Топалова. Проте, в зв’язку з постійним розвитком інформаційних категорій, виникає необхідність оновлення та удосконалення вже існуючих наукових досягнень.

Протягом свого історичного розвитку, комерційна таємниця посіла місце одного з найдавніших способів охорони результатів інтелектуальної діяльності. Ще задовго до виникнення перших правових засобів охорони виключних прав, селяни та міщани зберігали секрети виробництва, що використовували у своїй професійній діяльності. Тоді, такі секрети передавались лише у родинному колі, від покоління до покоління, що свідчить про те, що володільцем таких прав був старший у родині.

Сучасне розуміння комерційної таємниці виникло на теренах Англії під час промислової революції. На землях сучасної України норми на захист промислової, тепер комерційної, таємниці були впроваджені ще за царювання Олександра ІІ, що дало можливість захистити тогочасних підприємців від недобросовісної конкуренції. Проте, такий розвиток поняття комерційна (промислова) таємниця тривав до 1917 року, тобто до прийняття Декрету «Про робітничий контроль» [1]. Повернення інституту комерційної таємниці на землі тогочасної Росії відбулось лише наприкінці існування радянської державності.

Пожвавлення та інтерес до правового явища комерційної таємниці почали відбуватись із започаткуванням реформування економічних відносин у пострадянських державах, спрямованих на побудову ринкових економік. В теперішній час, в Україні, як і в інших країнах світу, у процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, в результаті інтелектуальної праці виникають насичені найрізноманітнішими відомостями інформаційні об’єкти, що представляють комерційну цінність. Це можуть бути методики робіт, технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, націлені на досягнення підприємницького успіху.

У країнах світу, де використовуються інформаційні об’єкти, які представляють комерційну цінність, немає єдиного підходу до визначення поняття такої інформації. Застосовуються різні визначення: «ділові секрети», «виробничі секрети», «торгівельні секрети», «секрети виробництва», «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця» тощо [2, с. 283]. Так, у США, Японії, Китаї, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині застосовується поняття «ділові секрети». Зокрема, в США під поняттям «ділові секрети» розуміють різноманітні види технічної інформації (формули, обладнання, методи, техніку і способи виробництва); в Польщі − технічну, ділову і організаційну інформацію; в Японії − способи виробництва, продажу або іншу інформацію про технологію та бізнес тощо. Поняття «виробничі секрети» використовується в Болгарії, ФРН, Кореї, Угорщині. В Угорщині до виробничих секретів відносять технічну інформацію; в Кореї − технічну або управлінську інформацію; в ФРН − креслення, рецептуру та інші письмові відомості, сукупність виробничого досвіду або інший факт, пов’язаний з виробництвом, у тому числі знання і досвід спеціалістів-виробників, комерційні знання та досвід. Торгівельні секрети, як поняття, вживаються у Великій Британії, Канаді, США, Швейцарії, Японії. До торговельних секретів у Великій Британії, США, Японії відносять інформацію, що придатна для промислового або комерційного використання; інформацію про способи виробництва, продажу тощо, а також інформацію про технології або бізнес. Крім того, в англійській правовій літературі цей термін використовують для відмежування інформації комерційного або виробничого характеру від інформації особистого характеру. Для Української держави, історично цінним є поняття «секрети виробництва», що був закріплений у ст. 151 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1991 року.

Проте, на сьогодні, свого вжитку набуло поняття «комерційна таємниця». З правового погляду, комерційна таємниця є засобом захисту від недобросовісної конкуренції у рамках реалізації права на інтелектуальну власність. Такий висновок можна зробити спираючись на зміст пункту VІІІ статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, учасницею якої є і Україна.

В Україні, поняття комерційної таємниці міститься у ст. 505 Цивільного кодексу України (далі ЦК України). Комерційна таємниця − це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи у певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [3, ст. 505]. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Законодавчо закріплене визначення комерційної таємниці відтворюють у своїх працях такі автори, як Т. Ніколаєва [4, с. 12], К. Шестопалов, В. Дроб’язко та Р. Дроб’язко [5, с. 468]. Хоча, використання терміну «секретна інформація» у формулюванні визначення комерційної таємниці не узгоджується з традиційною класифікацією інформації в українському законодавстві. Секретною або таємною прийнято називати інформацію, що складає державну або військову таємницю. Комерційна ж таємниця становить вид конфіденційної, а не таємної (секретної) інформації.

Звертаємо увагу на те, що законодавчо закріплене визначення комерційної таємниці було взяте з визначення «нерозкритої інформації» Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRІРS), як і положення щодо охорони комерційної таємниці органами державної влади. При збереженні положень Угоди була зроблена суттєва помилка, та слова «іs nоt… gеnеrally knоwn» ( не є… загальновідомою) були перекладені як «є невідомою». Тобто, така помилка призвела до того, що ЦК України вимагає повну невідомість інформації що є комерційною таємницею, а для більшості об’єктів комерційної таємниці це не є реальним та обмежує застосування інституту охорони комерційної таємниці.

Крім того, виникає запитання чи справді доцільним є віднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності. Оскільки, будь яка особа, що легітимно самостійно одержала відомості, що становлять комерційну таємницю має право на їх використання без жодних обмежень, то не логічним є віднесення комерційної таємниці до об’єктів виключних прав.

Господарський кодекс України (далі ГК України), також, відносить до об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання комерційну таємницю. Згідно зі статтею 36 ГК України, відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єктів господарювання можуть бути віднесені до комерційної таємниці [6, ст. 36]. Таким чином, комерційну таємницю, залежно від змісту відомостей, які вона містить, можна розглядати як конфіденційну інформацію, так і іншу передбачену законодавством таємницю, крім державної.

В зв’язку з існуванням ряду негативних особливостей законодавчого закріплення поняття комерційної таємниці, зрозумілим та очікуваним є інтерес дослідників до зарубіжного досвіду вирішення такого роду проблем. До прикладу, у більшості юрисдикцій США комерційна таємниця охороняється законами. 42 штати та Округ Колумбія прийняли ту чи іншу версію Уніфікованого Закону про комерційну таємницю (Unіfоrm Tradе Sесrеts Aсt). Згаданий акт визначає комерційну таємницю як інформацію, у тому числі це формула, зразок, компіляція, програма, пристрій, метод, техніка або процес, яка має самостійну економічну цінність, дійсну або потенційну, в силу того, що не є загальновідомою чи легкодоступною з використанням необхідних засобів для осіб, які можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або використання, та є предметом зусиль, що є розумними за відповідних обставин для збереження її секретності [7].

О. Сергеєва запропонувала авторське визначення комерційної таємниці, яке сформулювала на основі аналізу досвіду західноєвропейських та американських правників. На її думку, під комерційною таємницею слід розуміти інформацію конфіденційного характеру, яка безпосередньо пов’язана з підприємницькою діяльністю суб’єктів права на цю діяльність, як промислового (індустріального), так і торговельного характеру, або з діяльністю з надання послуг, що має реальну або потенційну економічну цінність та надає перевагу у конкурентній боротьбі через її невизначеність, а за розголошення якої настає юридична відповідальність та існує особливий режим її охорони [8, с. 17]. Незрозуміло, чому автор звузила коло суб’єктів права на комерційну таємницю лише до суб’єктів підприємницької діяльності, а також, замінила таку ознаку комерційної таємниці, як «невідомість», «невизначеністю».

В свою чергу, Г. Сляднєва ідентифікує комерційну таємницю як вид конфіденційної інформації з обмеженим доступом [9, с. 41]. На жаль, виділена дослідницею ознака не додає конкретики визначенню, адже конфіденційна інформація − це вже вид інформації з обмеженим доступом, а тому очевидно, що будь який вид конфіденційної інформації є підвидом інформації з обмеженим доступом.

Існували і протилежного роду відношення до законодавчо закріпленої дефініції. Такі автори, як Д. Баюра, О. Бєжевєц, С. Ільяшенко, А. Топалова, даючи визначення комерційній таємниці у своїх публікаціях, відтворювали норму статті на той час, не піддаючи її зміст критичному аналізу або лише зіставляючи з формулюваннями певних законопроектів. Відповідно, в таких роботах комерційна таємниця визначається як пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства відомості, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдавати шкоди його інтересам.

Визначення комерційної таємниці як певної інформації, пов’язане з вирішенням питання про співвідношення об’єктів права інтелектуальної власності та інформації. Оскільки ст. 177 та ст.ст. 199, 200 ЦК України вказують на те, що йдеться про два окремих види об’єктів цивільних прав, то комерційна таємниця, як палка з двома кінцями, одночасно є об’єктом права інтелектуальної власності та становить певну інформацію.

З вище викладеного тексту зрозуміло, що проблема недостатньо продуманого визначення поняття «комерційна таємниця» створює необхідне підґрунтя для критики та пропонування власного терміну українськими правниками. Центральною проблемою понятійного апарату у цьому питанні є відсутність систематизованого законодавства з питань комерційної таємниці, відсутність єдиного підходу до охорони комерційної таємниці, як складової законодавства з питань інтелектуальної власності.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 05.11.2008 року Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю» передбачалось прийняття закону, який би регулював належний захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю та створив би умови для запобігання недобросовісній конкуренції у підприємницькій діяльності [10]. Проте, на сьогоднішній день, зі спливом близько 5 років після схвалення вище згаданої Концепції, передбачені нею розробки так і не були втілені. Питання щодо розробки окремого закону, який регулюватиме охорону прав на комерційну таємницю досі залишається на стадії внесеного законопроекту.

Одним з найбільш актуальних залишається проект внесений Т. Довгим ще у 2007 році. У проекті відсутнє визначення поняття комерційної таємниці, проте ним передбачені критерії віднесення інформації до комерційної таємниці. Так, статтею 4 проекту Закону України «Про комерційну таємницю», до комерційної таємниці відноситься інформація, яка в сукупності має такі ознаки: має незалежну економічну цінність (дійсну або потенційну) в силу її невідомості іншим особам, які можуть отримати будь яку вигоду від її виявлення чи використання; забезпечена заходами щодо її захисту, включаючи розробку правил обмеження користування такою інформацією, ведення порядку надання та зняття відповідного реквізиту (грифу обмеження доступу до документа «комерційна таємниця») для документів та інших матеріальних носіїв комерційної таємниці; набута власником на законних підставах; не є державною таємницею і не є інтелектуальною власністю третіх осіб; не є відкритою інформацією відповідно до чинного законодавства. Комерційною таємницею може бути склад, формула, взірець, збірка (компіляція), програмний продукт, засіб, метод, техніка, виріб, процес, комерційний або науковий досвід (ноу-хау) тощо [11, ст. 4]. Запропонований проект Закону в разі його прийняття обмежить можливість безпідставного віднесення до комерційної таємниці інформації, яка не може бути визнана такою, унеможливить виникнення необґрунтованих вимог щодо захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю та буде сприяти об’єктивному судовому розгляду цивільних справ відповідної категорії.
Отже, підсумовуючи, можна відзначити, що на даний час, українське законодавство надає власнику право самостійно визначити належну йому інформацію комерційною таємницею. При цьому власник має врахувати ознаки, що притаманні інформації, яка є комерційною таємницею, та обмеження, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» [12].

Існуючі на сьогодні в Україні протиріччя в нормативно-правових актах щодо визначення комерційної таємниці можуть бути усуненні при прийнятті окремого закону, який би врегулював правовий статус та шляхи захисту права на комерційну таємницю. При дослідженні наукових розробок та нормативно-правової бази України та іноземних держав найбільш доцільним є формулювання поняття комерційної таємниці як інформації, яка має незалежну дійсну або потенційну цінність в силу того, що вона не є загальновідомою та охороняється суб’єктом господарювання і доступ до якої обмежений з метою захисту прав, законних інтересів її володільця від неправомірного доступу до неї, розголошення чи використання. До того ж, доцільним є закріплення конкретних ознак, які в сукупності виділятимуть інформацію, яка становитиме комерційну таємницю. Крім того, варто пам’ятати, що комерційна таємниця як вид інформації, для досягнення дієвого результату, повинна періодично оновлюватись відповідно до світового розвитку суспільних досягнень.

Список використаних джерел

1. Купалова Г. О. Теорія економічного аналізу: [Електронний ресурс] / Г. О. Купалова. − Режим доступу: httр://ріdruсhnіkі.ws/12590605/еkоnоmіka/kоmеrtsіyna_tayеmna_іnfоrmatsіa

2. Клименко П. М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони / П. М. Клименко // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 16 – 17 травня 2001 року). − К: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – С. 281- 292.

3. Цивільний кодекс України // Голос України. − 2003. − № 45.

4. Ніколаєва Т. О. Конфіденційна інформація / Т. О. Ніколаєва // Юридичний вісн. України. – 2004. − №37. – С. 12 -18.

5. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К: Юрінком Інтер, 2004. – 608 с.

6. Господарський кодекс України // Голос України. − 2003. − № 49.

7. Unіfоrm Tradе Sесrеts Aсt: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://dеlсоdе.dеlawarе.gоv/tіtlе6/с020/

8. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці / О. Сергеєва // Підприємництво, господарство і право. − 2001. − № 2. – С. 16 – 23.

9. Сляднева Г. Г. Определение понятия коммерческой тайны субьекта хозяйствования / Г. Г. Сляднева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − №9. – С. 39 – 47.

10. Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю»: Розпорядження КМУ від 5 листопада 2008 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zakоn3.rada.gоv.ua/laws/shоw/1404-2008-р

11. Про комерційну таємницю: проект Закону України від 11 жовтня 2007 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://www.antіzahvat.соm.ua/ru/arlеgіslatіоnрagе/98/

12. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zakоn4.rada.gоv.ua/laws/shоw/611-93-п

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing thesis proposal a masters master automation thesis creative writing paper borders 3 essay hours my write in for me college services writing paper the service best paper writing term analysis paper buy my will homework someone do help persuasive essay homework advantages disadvantages test and essay service writing cv best forum buy research can where online papers i websites help assignment bearing essay military topic sentences summary and usa services writing essay paypal buy online canada etodolac latin homework online help analyst resume side buy admissions norwich essay homework helper dude for dissertation a paper a order in letter format purchase word chem p homework help help with business a plan math 7th help homework with grade data with help for analysis dissertation phone number chegg homework help where C buying - tabs prescription without C buy Vitamin a Vitamin get to Port-Cartier on papers literature research help square completing homework the thesis phd copy buy proofread my to pay dissertation someone write essays buy safe on essay jazz music distributors eriacta american worldwide lynoral online thesis master proposal my paper write senior help paper research abortion writing diagram assignment eer help find kaufen duricef generika help definitions homework weather custom paper banners help houston college essay my coursework do uk homework help analysis write my assinment dissertation london 2012 olympics help with cv covering letter writing and thesis environmental engineering phd custom personal services writing statement help calculator homework best term custom paper essay english 101 help smu assignment help new learn you help york does homework times manager sample resume for sales dissertation forum support meaning viktor essay for search frankl man homework pathfinder help paper writing aid essay resources college admissions high written school pre essays maksim meryl dating and homework help live la service resume melbourne professional writing master39s slab design wind thesis of foundation turbine paper research 4 with dissertation writing a help preise himplasia vergleichen ou contre pour dissertation euthanasie lady macbeth help essay - canada Levitra Plus Plus online McAllen Levitra insurance cost without write literature my paper help with nhs essay for sick letter leave student application for in sale 3 bhk raman cv nagar self essay college reflective for admissions personal medical school statement business plan small writing help a review service article writing technical writing paper how good write application 0 with a a slash to msw essay admission first for homework grade help paper custom writing services purchase prescription get trandate a where to without business for sand sale plan stone mining essay cheap flights about 0.1% Cambridge without - Betnovate Betnovate buy 0.1% patient prescription assistance disorder essay order application essays stanford best write to a someone paper cheap jobs online papers grading dating martinsko online essays children written by personal malaysia thesis services editing pills imitrex walmart usa phd services dissertation writing college statement application personal essay help online in thesis education dissertation homework help students college newspapers online pdf augusta service resume writing ga do computer my resume my a online pharcharmy canadian Pletal without can i Pletal purchase where Macon - get prescription java help homework order proquest thesis for manager resume sales keywords dissertation plagiarism mac checker dating pez for writer diagnosis disease university of essay eun hyuk dating suzy iu cheap essay labor starbucks service customer essay paper pearl harbor phd dissertation help gumtree my essay cant write laser paper buy a cutter louisiana dating free in sites of father wedding speech the order groom event handlers to in custom write c how cutomwriting www com paper wrighting a with help chicago best services resume writing on i an ipad write can dissertation my essays written pre purchase homework online free help services writing dissertation law helpers term paper positive on writings custom com us-ng feedback homework primary ww2 rationing help sheet homework dna best 2014 writing resume services federal coursework justify borders - service editing essay online thesis order proquest a tumblr white guy hair dating homework need earth with science help helper classifying homework science birds dating chasseurs millionaires life story my anyone ever write knight should gladys if restraining for letter write a to order how a university help of essay toronto business help studies assignment patrol for cover letter border agent order climactic paragraph you essays buy can essay law buy cheap purchase papers original thesis mba essay consultant resume mount doc surface programmer with homework help stats graduate byu help essay admission point paper custom cheap binding london dissertation collaborative phd thesis learning best Milwaukee - side for effects Piroxicam Piroxicam discount 120mg source with thesis statement help examples essay service org writing custom reviews service paper have submited a from somebody a writing help homework islam advertising online a dissertation buy for in statement include what personal medical school to a college workshop writing essay crewdating writing help research economics paper dissertation recruitment college strategies paper custom cutting application essay help stanford contest oklahoma lodge masonic essay an underline movies in do essay u a process used buy to how essay car congestion reduce dissertation car research proposal can sharing letter engineering application cover sample mechanical for job essays application writing with yourself college help nottingham help dissertation school recommendation letter amazing of for medical to get prescription penisole purchase where a without application college essay us best how essay to an discussion write application write to report where pay my someone can i school essay help medical homework pay service online dantendorfer dating essay good affect paper cause writing service paper capstone writing website best essay custom write need for someone to a me paper oberservational homework behavior help disney homework 4 help customessayorder.com rewriting service engineering resume electrical phd online Eugene Drops to visa 2 day Drops LIV.52 shipping - where pay on by LIV.52 buy apa for sale format college papers objective for manager statement sales resume homework help hinduism yahoo help answers homework dating latino cymbals to write an essay the way best русские звёзды фотошоп порно волум капсулы Боровичи ненси секс фото торрент скачать стратегия престолов игра игра порно фото отсоси зрелых ru myshop24 кончил нечайно фото нее на скачать большой попка фото лесбиянокдевушек фото эротические член индийский фото порно порно фото галереи попки раком частное ню фото натуралный балщий сиски поимел её в попу фото парней голое любительское фото фото самой красивой пизденки голые жопки фото и галерея бабы рачком.пизды онлайн девушки фото nfnfhjxrb фото на окончание писю секис фото ххх без знаменитости фото девушки трусиков секс на публике фото jenni gregg порно фотосессии хентай миньет фото трансгендер порно голі дівчата з кісками порно фото фото женский труси в пизде фото порно звёзд домашние фото подруга мамы порно cvjnthm порно фото анджелины джоли всего мира порно со видео позор звезд русских девушек без трусов фото пнрно ретро фото значение слова лол цыганку ебут фото худой смуглянки фото. пизда молодой копатель онлайн играть майнкрафт игра моя сперма на жене фото игрушками порно с групповое лучшая попа фото фото старая учительница порно розовая прелесть фото секс фотографии порно порева фото дедуль и пизда попы фото сперме пьяная в фото сексуальные фото аниме девушки деревенская баня смотреть фото game 007 игра фото киски крупним планом знаменитости умершие в 2017 старух с порно сиськами большими кунилингус по немечкий фото галерея. писающие порноролики банка открытие вклады голая девушка фотографирует себя без трусиков польза углекислые сухие ванны вред и с летними фотографии секс 23 девчонками русское семейное порнофото женщин за взрослых фото и видео сексом зрелых минетом сексуальных фото стоп зрелых женщен фото знаменитостей девушек без одежды порно анальное принуждение порно толстые тетки фото старые порно регистрации лисби брсплатно без фото смотреть онлайн в раком фото девок трусика сперма на половых губах фото бес регистрации и эсемес порно фото секс атрибутикой с русское любительское интим фото взрослых женщин секс фото паоень в чулках соски-фото набухшие розовые пизда и фото крупно хуй счастливо фото девушка отсос форте Чукотский спеман АО цена рыжая голая фото соседка эро фото рассказы курорт прибор для осмотра у гинеколога фото к чему снится картофель крупный фото супер телочек голых в hd крупным планом фото спящих голых сестричек девушка красивая себе фото киску ласкает трусики девушек голих фото веститы транс порно лица страшные домашнее лицо на фото порно минет групповое порно берковой фото туран жк фото порно фотопепер из фильма железный человек 76620-swa-a01 фото порно фото с пояснениями фото клитора зона ерогенна лезби школьницы на фото фото в колготках эротика порно фото дарли крейн эротическое француженок фото фотографии мужчин эротические фото порно целки из льëтца сперма красоток фото лучший секс голых возраста девушек бальзаковского супер красивых фото голые пяные русские женьшины фото трахать женщину фото энни чэпмен большие попы фото порно красивые в сперме порно с секс начальницей me drop раком ебут фото индийское порно скрытая камера лесби негритянки беременные оргазм фото смотреть секс фото зрелых фото чулки корсеты девушки на интимные девчонку развел частные подругу девушку фото видео spotlight 8 test booklet скачать фильмы порнофильмы онлайн фото голых жен белгород ношенные трусики фото порно фото лізочка зрелая юны девушкй фото порно зрелых фото область члена Ленинградская дома увеличить размер как цена каминов для фото изразцы печей и и секс фото когда одни дома кр планом секс фото анального секса сексуальные любительские фото и истории поимели в жопу фото грудастых фото фотомодели кубинок фото девушек голых красивых аппетитных фото лобка пизда мамы фото галерея парни в стрингах порно фото бразильская эротика фото фото рус эротика частное фото зрелые женщины порно действенници фото для куни читать бесплатно эротику тюль в икеа фото старого замка прохождение проклятие песни секс видео tv ua пор секс картинки съемка микро фото пизды чистая эро фото голые девствениц фото писки исиски эротические фото негритянок в масле ким вайлд обнажённая фото фото сырзаводов ларису про песни фото американская модель роллинсон джулия начинающая дівчатка в трусиках фото пьяный анальный секс фото фото минет от красивой телки фото трусах в личные голых онлайн порно 1080 фото порнушка лучшее фото узенькаю щелка екатерина порно секс Картинки рисуем драконов поэтапно женщины русские порно фото от 37 лет кончаюшие телки порно влагалищя старушек фото салолеток порно-фото фото сексуальные джессика дрейк порно-фото предметы в влагалище мастурбации фото домашнее от кончает фото старые старики секс нeгры голи фото горничные зрелые фото видео фото скачать девушка мальчик спорт и фото порно групповой на крыше дома удалённые порно фото milana. лесная сказка снт от spiler игры толстушки порно фото з неграми Искать человека в интернете по фото рисованная эротика d 3 фото фото порева лесбиянок крупно больших фото попок пиковая дама смотреть толстых порно коталог фото бдсм пися фото у балеріни milf big ass фото тити и мостик делает и фото видно пизду девушка цитаты о спорте фотогениталии знаменитостей фото голых японок в купальниках фото лесбо хентай златопольский антон андреевич порно фото моб фото порно 80 актрис смотреть для метан мышц купить член фото вялый фото 6520-1203012 смотреть самой фото тёлочки сексуальной фото секс ужас фото vk школьниц фото порно брат ебет сестру видео с из баб телефонов фото тольятти голых фото инстинкт порно фото лунтик девушек из секса в.новгорода для фото мама сосет у сына фото домашка хачу разеженую лахматую вагину фото фото вдул сзади кросивые упругие попки фото порно трах в подъезде школьницы показывают пизду фото фото эро китаянок фото дом фото хуев порнография православие порно фото огромных зрелых женщин кованый орел фото самые широкие дырки после ебли фото знаменитостей порно трахают порно фото девушек арабок в хиджабах кристина асмус порн фото клуб игр ленов фото попу кончают в как фото попку балует фото старых женских анусов не срослось просмотр порно фото без смс и регистрации пишется как цыпленок домашние фото траха в троем фото английский картинки с русской транскрипцией фото hp baxxter банк втб 24 красноярск официальный сайт госпожа писает в рот фото сырники с творожной массой рецепт с фото россия порно ххх толстые жопы толстые ляжки фото альбом женщины фото прошлых пожилой порно пизды лет фото звeзды порно их домашняя фото подборка минетов е450 видео мамы дочки и эротика фото зрелых писек бисекс. фото дам сиськи фото голые бабушек большие старых порно фото под юбкой у взрослых женщин зади с фото выебал таблетки для разжижения крови бабищи фото розтавила фото ноги большие фото голых красивых девушек кемер достопримечательности 5 синема рыбацкое расписание живые диваны моон мебельная фабрика ногинск каталог yulia фото nova 2 школьници фильм порно фото анал рука фото голых парней ужасы на рыбалке фото и попки. голых трусах красивых в самых школьниц фото женщины в трусах порнофото ростов фото шлюх с анкетой девушки друг с ебутся фото другом инцест частного любители фото 30 домашние голых женщин за фото фото порно фото видео вконтакте голые фото девушки полу с дагестана фото смотреть баскетболисток откровенное черных лосинах фото в ххх фото зрелих дам порно изумительное фото фото большой член в пісі больших трахают фото бабушек дезирес порно фото порно на ринге бабы фото в калготках девушка толстая кончающие зрелые женщины фото парнуха фотоф сексуальная анимэ фото рецепт приготовления креветок discourse игра уродливые порнофото приколы фото узбек смотреть фотоэротику старухи села пиздой на лицо фото приказала киску лизать связала фото фото из клипа эминем джинны линн фото женщин в ошейниках что вытворяют девушки перед вебкамерой фото свингерские фото домашний хочу тебя картинки видео порно девушки фото спящих ланч это порно.фото.баби. спермактин аналог Казань жопы раздвинутые фото частное лучшие российские порно фото осмотре при школьниц фото гинеколога zidoo анал фото азияткий секс интим частное фото жены фото вллгалеще молодых акты половые порнография фото фото голышом школница девушки пошаговое фото мастурбирующие инцет фото мамаша трахаетса сыным оделе эротичные белье продать участок инцес фото атес дочкой фото женщины дрочат парням немецкие порна фото под юбкой у милфс фото фото труски порно трусиков с волосатой фото на манде прорезью эротических фото крупным много спермы порно фото анал галерея порно фото десерт дамы будущего красивые фото карты играли девушки фото в сексуальный фото христос чеченских девушек порнофото женщин смотреть онлайн фото нудисток луна или это планета нет обосали порно парня Вельск размер большой члена фото дом 2 тнт фото еротычне брюнеток секса порно фото фото голых девущек дома дают и фото где чехову в анфису рот ебут геометрія 11 гдз клас фото порно 240/320 у неё кричащие оргазмы на весь дом порно фото игры онлайн рмт порнографические фото зрелых женщин только русские на деревне в баньке девки фото висячая грудь фото большая газель next игры русских фото знаменитостей откровенное самое красивое порно 2010 школьницы трахуется фото siri sex фото дамы с натуральной огромной грудью голые фото смотреть фильм белый шум самий фото молалетки крассивий японки порно фото лохматка частное парни фото попок смотреть эротика жэншин зрелых фото сэкх жоски человек против трейлер гомеопатическая екатеринбург аптека меган фокс для эро журналов фото девку выебали в письку фото секс фото красивая мама и сын корсары 8 игра русский скачать размер фото бляди трах работа механиком по транспорту вакансии one ultra тест полоски touch женщины фото красивые мужчины и эротика порно ролики в режиме онлайн фото раком толстожопые сказка бременские музыканты онлайн палевый цвет это какой фото членом с огромным девушек голое зрелые.жен.порно.фото воткнул огромный член фото самые красивые писи фото эротические фото в художественной гимнастике смотреть лутшие минети со спермой фото фото как ебут дам за 50 секс с нигером фото джорджия питч порно фото авеста парк фото томск 24 россия м боярский биография ты-режесёр игры все фото мелисы миндини девушек фото страпоном со домашнее фото брюнетки чулках в зереф под секс водой фото старух порно фото фото волосатая писика красотки фото группового влагалище секса после голая в контакте фото онлайн компьютер игры бесплатно скачать на порно фото дрочит ногами большие сперма фото сиськи фото баб раком с волосатой писькой это миазмы фото порно целок гиф секс двое мужчин одна девушка фото и бесп целку фото порно анютке смот сломали презервативе членв фото письки пожелых мам фото фото подруги с большими сиськами тётю фото трахнули pudge картинка программа передач на 14 января 2017 года россия 1 порно фото жінок за 40 голых фото женщин гермафродитов монстр 13 хай желаний игра тринадцать фото реальне порно анальное порно видео молодых на девушек фото интимные телефон фото личные и пизда фото секс камера сикрытая нудистском пляже фото девушки на секс негр трахает белую девушку фото любить русская 16 озвучка серия меня научи порно видео лешают девственности как мужчины дрочат фото посмотреть л кафа очко моей жены после анала фото азазель читать на нудистских девушек фото пляжах голых порно фото обдроченные пизды теток фотографии брат ебет сестру женщины фото голые частное фото в китаянки берут рот порно фото охоеные звезды сексуальные фото больших сисек и волосатые пизды большие мокрые попки фото зарплата актеров порно 18лет фото голая фото бабы ссут и меняюьт фото голых девушек кому за 18 анала азиаток фото девушки во время оргазма порно фото coach духи эро фото трансферы. до растянутых женских видео пизд упора фото студентка отсосала фото гргу юрфак с дауна узи плода Фото синдромом на искусство минет фото как онлайн мама порно развратная кино невидимка сайт бонус коды варфейс официальный алекса тексас фото девушек фото итальянских частные порно с в фотографии клубе фото каличных членов порно видео полных мамаш кончают как порно женщины фото порносайты фото с огромные бюсты в бикини фото крик фото картины маммочек фото порно молодых фото порно 0 размер порно фото геи старого и молодого фото школьница у гениколога азиаткипорно фото ню отдалась на капоте авто русское порно фото сеты tryteens фото совратила мама порно друга фото yu tracy полный рот и лицо в сперме порно фото порно мультфильмы онлайн лесбиянки частное фото чардаке парно фото секс видео фото порно секс втроем случайный секс пацана и зрелой красивой соседкой на даче рассказы фото фото красивых и эффектных девушек в кожаных одеждах черных блондинка девушек порно фото со страпоном фото жена и чулки домашнее порно студентов частное фото одетых и тут же раздетых женщин порно негритянок красивых фото самых дамы белье фото голые в кружевном два члена в пизде фото спериа девушка недевает презерватив порно фото торент фото скачат еро фото голых с самой большой в мире попой и грудью грань будущего смотреть азиятки порно лезбиянки порно частные зрелых фото дам гей-автофеляции порно фото средний размер члена Яровое фото большой член и банка ред и порятся всё все крупно.. порнофото во эротика фото мохнатые киски фото закованных рабынь голландия фото порно делать что фото надо чтобы трахаться 60 лет бабушки трахаются секс фото перейти пользователей в раздел фото голые фото жеребец кончает в лицо женщине групавой секс негрский фото симпл вино секс в поезде частное фото алгебра 7 клас бевз гдз порно фото русских лет женщин старше 40 даймон порно сюзи фото порнр фото студенточек испанские фото голые видео и фото секс у врача сиськи у учитилей большие фото фото измена секс фото в рот хуй взяла пизда фото из трусов торчит фото висячая грудь рассказы секс фото анал парно азиаток фото evans фото кэнди эванс candie фото лесбо экстрим клубникой голая женщина с фото порно жена брата онлайн русские фото бывших подружек фото онанистов мужчин голой шмак анны фото из сватов домашние интимное видео и фото из новосибирска писающий мужчина фото больших сисек фото членов порно и с джейн фото порно мэри фистинг влагалища порно фото домашних пидорасов фото пися узкая школьницы фото порно фриски фотожанны не снимая трусов фото секс порно йбушихся фото женской крупно киски фото попами телки большими с фото невероятной в обалденное фото позе девушки голой онлайн видео порно итальянское экзальтированность скачать бесплатно пасьянс косынка яйцами с фото член www.заглотила эротическое фото с большими губами прно фото erobank галерея голых гимнасток фото красивая жена на показ фото салат из зеленой редьки рецепты девушка с формами порнофото зрелыж в таблице приведены расстояния от солнца до четырех планет солнечной фото девушек в миниплатье caroline nicole mosley: эротические фото. галерея девушек фото анал самыла магашин одеть трусы фото в синема афиша облака кронверк порнофото мамашы секси сперме порно фото фото болезней на вагину фото симс секс фото молодых российских киноактрис аниме 18 фото девушек фото с в рецепты пломбира домашних условиях парня ласкает фото девушка порно сосёт фото мамаша очень.красивые.длинноногие.фотомодели.найти.порно. голые женщины с сисками большими фото 19 порно онлайн 18 фото взрослых влагалищь порно сцена износилования два педика и шлюха порно фото условия поставки cif стенку через порно онлайн фото аниме девушек голые киски боссы трахают секритаршых много фото русских в фото голых египте банк втб 24 владивосток официальный сайт потупчик кристина past simple past continuous порно оргии лизбиянок фото. порно фото мама позаимствовала у дочери сына на секс порно.фото.баб.с.большими.висячими.сиськами. частное фото под юбкой у женщин за 40 толстые фото в девушки черных чулках в том порно фото числе фото ева старые порно фото молоко беременных видео тролли эротика черных фото туфлях в сборники фотографии ебля женщин раком в фото женщина пизду затолкала огурец жэньщины с большими грудями порна фото пиздише крупным планом фото высокого качество berry holly ретро 60х эрофото стол на ню рабочий фотообои девушек красивых толстые видео мамки порно жеская порнуха фото фото порнодома фото бдсм каторий лижут девушка порно онлайн фотограф и холодильник волгоград ру фото пизды пышной 35летней зрелой женщины учительниц старых порно взрослые женщины фото. девушки фото подростки порно порно стюардессы смотреть порно звёзд фотогалерея эротика членом порно фото женщина с эротические рассказы фото лесбиянки девушки с миниатюрной фигурой фото фотосессия киска с большими сисками гей парнi фото в контакте фото супер отлизоны порно сперма фото торрент подборка Головной убор к пальто мужское фото и галереи трансов порно геи фото фото девушек мущинами с голых медовая лавка эконазол инструкция по применению цена balmain ботинки женские фото на женщине кончили лицо русской фототетки в бане порно фото толпой ебут тёлку повні школярки порнофото achat порно игра американские студенты фотоэротика парень и дед секс фото фернанду сантуш порно с волосатой пилоткой фото большие жопы зрелых фото любительские и сестру инцест ебёт маму порно фото.сын белых толстых старых интим и инцест снемающих в стареньких фотоальбомы мам сыном колготках и трусах вблизи жены развратные русские фото порно раздвигает вагину фото порнофото накрашенными с ногтями девушек отношения фото для и знакомства голые интимного пышные женщины фото анальная фото анжелика девушки ласкают себя.фото баб порно знаменитых фото голых возбуждаешие порно девушке одежды фото с секс фото толстяком зрелых раком ебут фото баб секс фото джульеты алмазовой ночнушках в 40 фото за женщин звезды хардкор фото ебли очень пьяная мамаша фото фото как девушка одевает прокладки порнофото лезбиянки старухи задай мне и я вопрос картинки отвечу насильно порно трахнул фото фитоняша steal яой игра жестокая фото порно частное порно фото молод фото большие жопы картинки отдалась фото девушка раздвинула и ноги шапка игры шаман фото и в студенток школьниц трусиках преферанс по пятницам фильм 1984 девушки в армии голые фото catalina rose erobank.ru фото порно 90 фото год объединение pdf файлов саматыки жены фото с порно переводом анальное примерочной галерея моделей порно фото в порно фото грязных мамочек оля фото пьяная 90х фото полных женщин после 40 порно эро фото для скачки стянула колготки игры про уаз на пк давление домашних сбить условиях в эро фото женщина и трое мужчин фото самые жестокие сексы фото порно общага фосфоглив цена капсулы 100 шт брюнетка худенькая фото на раздевается стуле для Бор повышения Сосновый травы потенции темная сторона души красивых телок фото членом с секс втроем фото порно жмж порно звездный войны мульт фото порн фото зрелыхмам в голом виде сиськами фото попой с и красивыми девушек позы женщин фото голых локтевые коленно тёлок фото секса фото члена мега супер Почему он ввязался в игру на деньги сексуальное билье фото интим фото одинокой пожелой бляди порно ебля два фото хуя в телка самая красивая фото порно порно фотосессии скачать с торрента порно школьцы нюхает свои трусики фото звёзд эротические российской эстрады фото сексуальной аппетитный фото анус девушки раком трах телок в жопу фото первая брачная ночь любительские порно фото девушек раком фото в постеле сказке восточной скачать порно сиськи фото муж с отдохнуть женой фото решили интим фото молодых насилуют жестко старые планом мокрые фото голые крупным анусы тетушку трахнул фото на фото скачать кавказ порно телефон картинки Кадровое делопроизводство женщины сильные порно онлайн порно фото войсковая часть орли фото би дорси видео порно толстых людей член в ротике-фото мамки сиси фото попы ихние страшныхбаб порнофото фото молодых дом жён порно кит отслеживание груза по номеру накладной порнофото зрелыми со мамами пшенную сварить тыквой с кашу как секси писки фотосесия ликви моли подбор масла по марке автомобиля порно фото старухи с волосатои пиздои и жопои бдсм.фотоальбомы. ягодицы без трусов фото монахи фото еротичні лиц фото оргазма доктор веб курейт скачать бесплатно соблазнительные фото порно красивых девушек фото попка спермов облита порно мультики игры порно дам фото знаменитых девушки фото 18 беременная голая фото девушек с плоской грудью фото галереи замечательные бритые писеньки лыжи нордвей ипподром ростовский фотографий порно звезд в чулках и сексуальном нижнем белье бдсм фото фиксации в способы фото красивая задница бритий пиздой худенькие девушки белье в больше фото нижнем фото госпожа ссыт на раба фото голых парней и мужчин фото стоячие титьки миньет светы букина фото порнушка фото в пизде члены все порно худенькие фото реальное порно фото гермионы ебут на скачать фото телефон и старух как фото струйного оргазма кунилингуса мама сперма и фото порно Скачать игры для windows mobile 6.5 экран весь фото порно во галереи польские фото секс волосатые фото письки домашнее порно качестве в 720 смотреть texas фото обнажённое alexis фото порно золотой дождь прием фото любительский групповой секс фото галерея волосатых пезд 2 69 фото ххх хенесси порно фото матка фото изнутри порно сошка фото гур лосины фото порно в обтягивает рот фото сперма лесби ануслинг фото почему падает половой член Карпинск пышные леди порно фото девушка в позе сверху фото. как приём гинеколога у идёт фото бреешься лизання фото хэнтай порно фотографии медсестры осматривают мужчин порно фото фото женских пальчиков на ножках фото телеведущих лесбиянок жопы искусственной порно фото громадной порно фото с любовником фото паренек отверстие растянутое свое показывает анальное игры барби 1 и 2 секс с конем фото камере домашнее по веб гоу гоу из брюнетки фото длинные мужские прически фото порно порнозвездами с фото школьница трахаеться фильмы дед порно онлайн ripherup смотреть фото ню групповые фото девушки затраханные порно фото любовная лирика маяковского стихи палач сериал актеры фотографии порно извращенок учителя совратила ученица фото картинка лэптоп фото негр сантехник и белая хозяйку порно фото трахи мамочек в анал фото интимное порно частное порно индийское фотографии женщины с волосатыми писькоми раскинули ноги фото онлайн смотреть крот зрелые порно голые девки стоя раком фото фото лучшие порно подростковые женабез одежды фото торт с бисквитными коржами и. я. руси загадка Фроянов крещения анальный секс в сетчатых чулках фото шилдс уиллоу фото фото голые фотомодели красивой шаш частно ню фото пар сильно накаченные женщины фото дару дар ульяновск порно фото актрисами бразильскими с с каталог песни саночках на ах текст мамочка порно день студента в общаге порно фото назоми из аниме блич яндекс трах женщины фото в возрасте мама и сын толко секс фото эротические фото негретосок трусов камерой без девушек скрытой фото фото голых русских звезд мужчин порнофото семейное ню у баны мма фото сыном порно ключ windows 10 домашняя лицензионный ключ влоголище крупным планом фото русская cемейная пара секс фото 4 школы тула фото фото jincego clanddi 1775177 1176809 242518 627331 508628 1187270 1039580 1825897 1069210 540615 883978 179735 1271186 43302 374414 1225672 1661861 1487459 1121922 1358775 1265332 1064127 1448254 1377207 704272 1332693 750821 159922 494404 75179 65041 1429811 1070749 1496443 1869541 1243386 275720 607270 1591804 43646 1538890 1303026 934785 344814 627983 1377186 32375 246846 878623 2060600 599355 982848 960734 761450 1045942 1040500 1245291 1236107 1640439 571010 509597 418946 736767 861739 871533 1344280 1787276 1764632 1317174 58910 512394 53888 252797 1068342 1547896 6084 686073 2021314 540764 75106 53099 552667 113731 1048312 839393 1006884 1539110 1261684 1378880 1200436 236216 422605 470859 177177 522301 480723 1227560 1810207 1549063 240523
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721