Поняття комерційної таємниці в українському законодавстві: проблеми та перспективи

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання виникнення та правового закріплення поняття комерційної таємниці. Аналізуються проблеми чинного законодавства України та міжнародних договорів у сфері регулювання комерційної таємниці як виду інформації та об’єкта права інтелектуальної власності. Досліджуються перспективи удосконалення українського законодавства щодо інституту комерційної таємниці.

In the article described the appearing and legalisation рrосess of the trade secrets. We analyzed the problems of Ukrainian law and international pacts in the sphere of trade secrets as a form of information and intellectual property rights. We investigated the improvement perspectives of the Ukrainian law that are related with trade secret.

Ключові слова: ділові секрети, інформація, комерційна таємниця, комерційна цінність, об’єкти права інтелектуальної власності, охорона комерційної таємниці, секрети виробництва, торгівельні секрети.

 

У сучасному суспільстві, інформація є однією з найцінніших та найзатребуваніших категорій. Це не просто продукт діяльності соціуму, а необхідність нормального та прогресивного існування. З розвитком інформаційного суспільства зростають інформаційні потоки, зростає швидкість їх оброблення та поширення, що призводить до неможливості нормального існування без них. У зв’язку з новими інформаційними досягненнями, державні кордони практично стають прозорими для обігу інформації. Тобто, зростання обігу зазначеної галузі безумовно призводить до виникнення потреби власників різного роду інформації на її захист.

Україна, будучи демократичною та правовою державою, має належну законодавчу основу, яка дає можливість реалізовувати різного роду суспільні відносини, в тому числі і ті, що пов’язані з комерційною таємницею. Та незважаючи на величену різнобарвність українського законодавства, все ж немає єдиного підходу до теоретичного розуміння та подальшої практичної реалізації інституту комерційної таємниці в Україні. У більшості розвинених країн, захист права на комерційну таємницю здійснюється на високому рівні, адже кожний суб’єкт господарювання зацікавлений у реалізації цього права та отримання вигоди від власних досягнень та встановлених правил.

В Україні інститут комерційної таємниці не знаходить свого розвитку в достатній мірі. Повноцінному функціонуванню правової категорії комерційної таємниці в Україні перешкоджають, зокрема, нестабільність законодавства про комерційну таємницю, його неповнота, непослідовність та, навіть, суперечність положень окремих нормативно-правових актів, присвячених регулюванню відносин щодо комерційної таємниці.

Комерційна таємниця як правова категорія була досліджена рядом як українських, так і зарубіжних науковців. До окремих проблем комерційної таємниці зверталися такі вчені-юристи як: Г. О. Андрощук, О. А. Городов, Н. С. Гуляєва, С. Е. Жилінський, С. А. Кузьміна, С. А. Паращук, О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, О. Д. Святоцький та ін. Аналізу поняття та ознак комерційної таємниці приділили увагу Г. О. Сляднєва, Л. Д. Топалова. Проте, в зв’язку з постійним розвитком інформаційних категорій, виникає необхідність оновлення та удосконалення вже існуючих наукових досягнень.

Протягом свого історичного розвитку, комерційна таємниця посіла місце одного з найдавніших способів охорони результатів інтелектуальної діяльності. Ще задовго до виникнення перших правових засобів охорони виключних прав, селяни та міщани зберігали секрети виробництва, що використовували у своїй професійній діяльності. Тоді, такі секрети передавались лише у родинному колі, від покоління до покоління, що свідчить про те, що володільцем таких прав був старший у родині.

Сучасне розуміння комерційної таємниці виникло на теренах Англії під час промислової революції. На землях сучасної України норми на захист промислової, тепер комерційної, таємниці були впроваджені ще за царювання Олександра ІІ, що дало можливість захистити тогочасних підприємців від недобросовісної конкуренції. Проте, такий розвиток поняття комерційна (промислова) таємниця тривав до 1917 року, тобто до прийняття Декрету «Про робітничий контроль» [1]. Повернення інституту комерційної таємниці на землі тогочасної Росії відбулось лише наприкінці існування радянської державності.

Пожвавлення та інтерес до правового явища комерційної таємниці почали відбуватись із започаткуванням реформування економічних відносин у пострадянських державах, спрямованих на побудову ринкових економік. В теперішній час, в Україні, як і в інших країнах світу, у процесі підприємницької діяльності, при створенні нових технологій, в результаті інтелектуальної праці виникають насичені найрізноманітнішими відомостями інформаційні об’єкти, що представляють комерційну цінність. Це можуть бути методики робіт, технічні рішення, результати маркетингових досліджень тощо, націлені на досягнення підприємницького успіху.

У країнах світу, де використовуються інформаційні об’єкти, які представляють комерційну цінність, немає єдиного підходу до визначення поняття такої інформації. Застосовуються різні визначення: «ділові секрети», «виробничі секрети», «торгівельні секрети», «секрети виробництва», «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця» тощо [2, с. 283]. Так, у США, Японії, Китаї, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині застосовується поняття «ділові секрети». Зокрема, в США під поняттям «ділові секрети» розуміють різноманітні види технічної інформації (формули, обладнання, методи, техніку і способи виробництва); в Польщі − технічну, ділову і організаційну інформацію; в Японії − способи виробництва, продажу або іншу інформацію про технологію та бізнес тощо. Поняття «виробничі секрети» використовується в Болгарії, ФРН, Кореї, Угорщині. В Угорщині до виробничих секретів відносять технічну інформацію; в Кореї − технічну або управлінську інформацію; в ФРН − креслення, рецептуру та інші письмові відомості, сукупність виробничого досвіду або інший факт, пов’язаний з виробництвом, у тому числі знання і досвід спеціалістів-виробників, комерційні знання та досвід. Торгівельні секрети, як поняття, вживаються у Великій Британії, Канаді, США, Швейцарії, Японії. До торговельних секретів у Великій Британії, США, Японії відносять інформацію, що придатна для промислового або комерційного використання; інформацію про способи виробництва, продажу тощо, а також інформацію про технології або бізнес. Крім того, в англійській правовій літературі цей термін використовують для відмежування інформації комерційного або виробничого характеру від інформації особистого характеру. Для Української держави, історично цінним є поняття «секрети виробництва», що був закріплений у ст. 151 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1991 року.

Проте, на сьогодні, свого вжитку набуло поняття «комерційна таємниця». З правового погляду, комерційна таємниця є засобом захисту від недобросовісної конкуренції у рамках реалізації права на інтелектуальну власність. Такий висновок можна зробити спираючись на зміст пункту VІІІ статті 2 Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності, учасницею якої є і Україна.

В Україні, поняття комерційної таємниці міститься у ст. 505 Цивільного кодексу України (далі ЦК України). Комерційна таємниця − це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи у певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію [3, ст. 505]. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Законодавчо закріплене визначення комерційної таємниці відтворюють у своїх працях такі автори, як Т. Ніколаєва [4, с. 12], К. Шестопалов, В. Дроб’язко та Р. Дроб’язко [5, с. 468]. Хоча, використання терміну «секретна інформація» у формулюванні визначення комерційної таємниці не узгоджується з традиційною класифікацією інформації в українському законодавстві. Секретною або таємною прийнято називати інформацію, що складає державну або військову таємницю. Комерційна ж таємниця становить вид конфіденційної, а не таємної (секретної) інформації.

Звертаємо увагу на те, що законодавчо закріплене визначення комерційної таємниці було взяте з визначення «нерозкритої інформації» Угоди про торговельні аспекти права інтелектуальної власності (TRІРS), як і положення щодо охорони комерційної таємниці органами державної влади. При збереженні положень Угоди була зроблена суттєва помилка, та слова «іs nоt… gеnеrally knоwn» ( не є… загальновідомою) були перекладені як «є невідомою». Тобто, така помилка призвела до того, що ЦК України вимагає повну невідомість інформації що є комерційною таємницею, а для більшості об’єктів комерційної таємниці це не є реальним та обмежує застосування інституту охорони комерційної таємниці.

Крім того, виникає запитання чи справді доцільним є віднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності. Оскільки, будь яка особа, що легітимно самостійно одержала відомості, що становлять комерційну таємницю має право на їх використання без жодних обмежень, то не логічним є віднесення комерційної таємниці до об’єктів виключних прав.

Господарський кодекс України (далі ГК України), також, відносить до об’єктів прав інтелектуальної власності у сфері господарювання комерційну таємницю. Згідно зі статтею 36 ГК України, відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб’єктів господарювання можуть бути віднесені до комерційної таємниці [6, ст. 36]. Таким чином, комерційну таємницю, залежно від змісту відомостей, які вона містить, можна розглядати як конфіденційну інформацію, так і іншу передбачену законодавством таємницю, крім державної.

В зв’язку з існуванням ряду негативних особливостей законодавчого закріплення поняття комерційної таємниці, зрозумілим та очікуваним є інтерес дослідників до зарубіжного досвіду вирішення такого роду проблем. До прикладу, у більшості юрисдикцій США комерційна таємниця охороняється законами. 42 штати та Округ Колумбія прийняли ту чи іншу версію Уніфікованого Закону про комерційну таємницю (Unіfоrm Tradе Sесrеts Aсt). Згаданий акт визначає комерційну таємницю як інформацію, у тому числі це формула, зразок, компіляція, програма, пристрій, метод, техніка або процес, яка має самостійну економічну цінність, дійсну або потенційну, в силу того, що не є загальновідомою чи легкодоступною з використанням необхідних засобів для осіб, які можуть отримати економічну вигоду від її розкриття або використання, та є предметом зусиль, що є розумними за відповідних обставин для збереження її секретності [7].

О. Сергеєва запропонувала авторське визначення комерційної таємниці, яке сформулювала на основі аналізу досвіду західноєвропейських та американських правників. На її думку, під комерційною таємницею слід розуміти інформацію конфіденційного характеру, яка безпосередньо пов’язана з підприємницькою діяльністю суб’єктів права на цю діяльність, як промислового (індустріального), так і торговельного характеру, або з діяльністю з надання послуг, що має реальну або потенційну економічну цінність та надає перевагу у конкурентній боротьбі через її невизначеність, а за розголошення якої настає юридична відповідальність та існує особливий режим її охорони [8, с. 17]. Незрозуміло, чому автор звузила коло суб’єктів права на комерційну таємницю лише до суб’єктів підприємницької діяльності, а також, замінила таку ознаку комерційної таємниці, як «невідомість», «невизначеністю».

В свою чергу, Г. Сляднєва ідентифікує комерційну таємницю як вид конфіденційної інформації з обмеженим доступом [9, с. 41]. На жаль, виділена дослідницею ознака не додає конкретики визначенню, адже конфіденційна інформація − це вже вид інформації з обмеженим доступом, а тому очевидно, що будь який вид конфіденційної інформації є підвидом інформації з обмеженим доступом.

Існували і протилежного роду відношення до законодавчо закріпленої дефініції. Такі автори, як Д. Баюра, О. Бєжевєц, С. Ільяшенко, А. Топалова, даючи визначення комерційній таємниці у своїх публікаціях, відтворювали норму статті на той час, не піддаючи її зміст критичному аналізу або лише зіставляючи з формулюваннями певних законопроектів. Відповідно, в таких роботах комерційна таємниця визначається як пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства відомості, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдавати шкоди його інтересам.

Визначення комерційної таємниці як певної інформації, пов’язане з вирішенням питання про співвідношення об’єктів права інтелектуальної власності та інформації. Оскільки ст. 177 та ст.ст. 199, 200 ЦК України вказують на те, що йдеться про два окремих види об’єктів цивільних прав, то комерційна таємниця, як палка з двома кінцями, одночасно є об’єктом права інтелектуальної власності та становить певну інформацію.

З вище викладеного тексту зрозуміло, що проблема недостатньо продуманого визначення поняття «комерційна таємниця» створює необхідне підґрунтя для критики та пропонування власного терміну українськими правниками. Центральною проблемою понятійного апарату у цьому питанні є відсутність систематизованого законодавства з питань комерційної таємниці, відсутність єдиного підходу до охорони комерційної таємниці, як складової законодавства з питань інтелектуальної власності.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 05.11.2008 року Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю» передбачалось прийняття закону, який би регулював належний захист прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю та створив би умови для запобігання недобросовісній конкуренції у підприємницькій діяльності [10]. Проте, на сьогоднішній день, зі спливом близько 5 років після схвалення вище згаданої Концепції, передбачені нею розробки так і не були втілені. Питання щодо розробки окремого закону, який регулюватиме охорону прав на комерційну таємницю досі залишається на стадії внесеного законопроекту.

Одним з найбільш актуальних залишається проект внесений Т. Довгим ще у 2007 році. У проекті відсутнє визначення поняття комерційної таємниці, проте ним передбачені критерії віднесення інформації до комерційної таємниці. Так, статтею 4 проекту Закону України «Про комерційну таємницю», до комерційної таємниці відноситься інформація, яка в сукупності має такі ознаки: має незалежну економічну цінність (дійсну або потенційну) в силу її невідомості іншим особам, які можуть отримати будь яку вигоду від її виявлення чи використання; забезпечена заходами щодо її захисту, включаючи розробку правил обмеження користування такою інформацією, ведення порядку надання та зняття відповідного реквізиту (грифу обмеження доступу до документа «комерційна таємниця») для документів та інших матеріальних носіїв комерційної таємниці; набута власником на законних підставах; не є державною таємницею і не є інтелектуальною власністю третіх осіб; не є відкритою інформацією відповідно до чинного законодавства. Комерційною таємницею може бути склад, формула, взірець, збірка (компіляція), програмний продукт, засіб, метод, техніка, виріб, процес, комерційний або науковий досвід (ноу-хау) тощо [11, ст. 4]. Запропонований проект Закону в разі його прийняття обмежить можливість безпідставного віднесення до комерційної таємниці інформації, яка не може бути визнана такою, унеможливить виникнення необґрунтованих вимог щодо захисту права інтелектуальної власності на комерційну таємницю та буде сприяти об’єктивному судовому розгляду цивільних справ відповідної категорії.
Отже, підсумовуючи, можна відзначити, що на даний час, українське законодавство надає власнику право самостійно визначити належну йому інформацію комерційною таємницею. При цьому власник має врахувати ознаки, що притаманні інформації, яка є комерційною таємницею, та обмеження, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» [12].

Існуючі на сьогодні в Україні протиріччя в нормативно-правових актах щодо визначення комерційної таємниці можуть бути усуненні при прийнятті окремого закону, який би врегулював правовий статус та шляхи захисту права на комерційну таємницю. При дослідженні наукових розробок та нормативно-правової бази України та іноземних держав найбільш доцільним є формулювання поняття комерційної таємниці як інформації, яка має незалежну дійсну або потенційну цінність в силу того, що вона не є загальновідомою та охороняється суб’єктом господарювання і доступ до якої обмежений з метою захисту прав, законних інтересів її володільця від неправомірного доступу до неї, розголошення чи використання. До того ж, доцільним є закріплення конкретних ознак, які в сукупності виділятимуть інформацію, яка становитиме комерційну таємницю. Крім того, варто пам’ятати, що комерційна таємниця як вид інформації, для досягнення дієвого результату, повинна періодично оновлюватись відповідно до світового розвитку суспільних досягнень.

Список використаних джерел

1. Купалова Г. О. Теорія економічного аналізу: [Електронний ресурс] / Г. О. Купалова. − Режим доступу: httр://ріdruсhnіkі.ws/12590605/еkоnоmіka/kоmеrtsіyna_tayеmna_іnfоrmatsіa

2. Клименко П. М. Інформація як об’єкт інтелектуальної власності, що потребує охорони / П. М. Клименко // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 16 – 17 травня 2001 року). − К: Вид-во Європ. Ун-ту, 2003. – С. 281- 292.

3. Цивільний кодекс України // Голос України. − 2003. − № 45.

4. Ніколаєва Т. О. Конфіденційна інформація / Т. О. Ніколаєва // Юридичний вісн. України. – 2004. − №37. – С. 12 -18.

5. Дроб’язко В. С. Право інтелектуальної власності / В. С. Дроб’язко, Р. В. Дроб’язко. – К: Юрінком Інтер, 2004. – 608 с.

6. Господарський кодекс України // Голос України. − 2003. − № 49.

7. Unіfоrm Tradе Sесrеts Aсt: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://dеlсоdе.dеlawarе.gоv/tіtlе6/с020/

8. Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці / О. Сергеєва // Підприємництво, господарство і право. − 2001. − № 2. – С. 16 – 23.

9. Сляднева Г. Г. Определение понятия коммерческой тайны субьекта хозяйствования / Г. Г. Сляднева // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − №9. – С. 39 – 47.

10. Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю»: Розпорядження КМУ від 5 листопада 2008 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zakоn3.rada.gоv.ua/laws/shоw/1404-2008-р

11. Про комерційну таємницю: проект Закону України від 11 жовтня 2007 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://www.antіzahvat.соm.ua/ru/arlеgіslatіоnрagе/98/

12. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: httр://zakоn4.rada.gоv.ua/laws/shоw/611-93-п

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

student help homework for college 120mg effects ciprofloxacin side dissertation training phd development help dissertation for online write paper my theology online of benefits essay cheap buying college personal wisconsin help statement paid application for writing college homework help successful programs atorvastatin zoloft assistant graduate medical resume for how to letter writing application on dating guy too strong coming gcse help language spoken essay homework time my to it do with resume format help for letters internships mechanical engineering cover seville barbier dissertation de le service online buy cheap essays rumalaya secure online order fort dissertation help methodology with essay help writing online editing per dissertation average price page assignment literature help master thesis presentations proposal dissertation phd school purchase essays effexor mg xr avec zofran acheter paypal dissertation nicht online a buy essay reading close help plagiarism essay for my mac scan 2.5mg ibuprofen canadian free homework online helper for cover letter position associate sales persuasive essay my about do write i what pill zebeta per price dissertation and requirements to process essay buy a car how used vasotec buying online generic prescription a without in can my japanese write name how i what is a essay reflection eco dissertation le dating phat ho egypt homework help nile primary main of essay components an argumentative for medicine personal writing the statement perfect help for essays with outlines depression about essay disorder dissertation methods analytical coursework service writing custom writing service paper college reviews research homework math 12 help grade government document authentication dissertation digital or recruiter to manager cover hiring letter and service cover writing letter resume cancer treatments prostate alternative south dissertation services editing africa computer my science homework do objective for resume sales statement examples from recommendation medical doctor school letter for building with resume help satisfaction customer dissertation report on lake help salt homework great writing a job german in application letter writing has dissertation essay anyone service it used and custom tetracycline discount brand thesis dissertation phd international brand generic lotrel custom admission essay writing online resume for purchase idea dissertation paper service c writing v cheap letter cover position for medical system payroll thesis abstract write for papers online money sale admission paper for 9 order research cheap paper on help geometry construction homework of do an a example how essay academic book you review start style writing usa services dissertation between border mujer history essay mexicana la chicana latina for essay purchase college suny statement vs service college personal application essay reddit women advice dating for gone affective case on study bipolar disorder someone write coursework pay to mechanics examples of resumes for writing python services in azkaban of harry the and potter prisoner critical essay essay us writers based thesis phd assessment services admission us essay editing technical account papers history manager resume online for cv engineering mechanical pay to report someone my write maya angelou order autobiography in writing custom college essay application service outline happiness cant money essay buy online is buy essay plagiarism buy online cataflam india othello essays themes bipolar essay introduction disorder help dissertation book writing thesis analysis discourse phd the book math and report lies algebra do secrets my essay of vision order world on ideal an service writing finance best resume essay scholarships 2014 metric help science homework with waldo ralph edition emerson first essays 442 plans locost to cool my how write signature plan thesis master research writing help dissertation essay help law personal civil engineering statement management on papers research business bundle mediation divorce business plan political activism essay unsw thesis process submission research help paper fair science do help my me essay no dissertation education phd essay world writers scam reviews best can book money the buy descriptive introduction stream on person essay come thesis help math online free baralgifen online prescription without san events in speed diego dating ca college service reviews essay help s1 homework online papers buy academic homework electronics digital help analysis case bank study commerce song write a dmb youtube online checked get essay writers plan canada business college essays harvard admission successful 50 online papers business term ordering prescription to how buy ed pack medium without on belonging thesis report book a to buy where paper savannah ga writing professional resume service for essay cheap essay writer melbourne motivation i do homework my need to homework rose help canada writing resume services best research my my write paper introduction service hotels on thesis quality in eating disorders persuasive topics fire for curriculum vitae service corriger comment dissertation personal writing service statement for residency helpers homework comcast o writer essay matic for skills of sales resume section writing custom best essay service services writing for students best students contests for high school 2009 essay comparison equity homework help statement stockholders business cost a plan of writer writing ridgewood nj services resume essays anna quindlen planning thesis master the eassy buy online in research free papers online paper specialty philippines sale for custom college essay for admission to write i dissertation binding someone need my college speeches buy essay written with control gun an essay college help nj essays and with effect help cause consulting northampton service dissertation divorce free get online papers homework help engines write someone to pay report my literature help american homework espaa generico xenical writing resume services in maryland write paper my somebody need dating jamie katy perry foxx is to homework caddy where buy british review writer essay help grade math homework 4th contextual essay help random writer essay lesson plans journaling hyun seung hyun dating homework louisiana purchase benadryl du acheter buy point presentation power architectural statement examples thesis doctoral help versus dissertation dissertation statistics help with need i illusion symbolism brave world essay essay new table sale for south africa paper ut homework help quest essay check plagiarism фотолари большой чилен телки в контакте фото фото порно зрелы в девушки одеждой фото лифчика под без raappana фото фото автодачи секс с бабкамі фото голые молодые девушки фото на порно онлайн Суши и роллы в чем разница на фото порно жосткое фото много женщины фото сна время голые во зелья готовка игры Игры познай себя в старшей группе сперме пизда крупно в фото молодая худая секс пизда домашное фото Анекдот большой а в сказки веришь dawn kingdom wars fantasy of Игры 50 рублей 1993 года стоимость фото из класс мастики мастер Торт фото сони 2 Игры плейстейшен торрент Жидкие обои расход и их нанесение фотография эротичная самая билды для игр 2.3.6 стратегии андроида Игры для смотреть серия онлайн игра Фильм 7 потенции рынка для средств объем Аппликации малышей для сказкам по планшете Как игры установить на Скачать планшет на шадов файт игру мама сыном любит потрахаться фото с фото где показан клитор секс фото пионеров плёнка окна на фото Солнцезащитная фото обнаженные онлайн Красивое нижние белье 2015 фото геи порно фотогалереи попки порпо толстые фото нагоркина Анастасия казани в фото женщины эротические фото таджикистана Как в стим загрузить свою картинку домроботницы с голые фото жопами збольшыми трибестан для мужчин Николаевск фильм шок 1997 порно фото День юмором защитника отечества с домашние 40 женщин фото эротические за Передача орел и решка ведущие фото бритых порно в сперме пезд фото прикол днем Открытка рождения с фото порно чурок девушек некрасивые фото титек организма Какие полезны для фрукты толстих порно девушек фото фото автомата калашникова игрушечный селезенку фото фото губастая блондинка делает минет реальные фото врачих Игра гандбол на пк скачать торрент фото беременных смотреть порно 2п30.18.30 фото фото ивидео модель twystys cydel порно фото родной сестрой с пряники перенести Как картинку на домашние эротическое фото без смс регистрации парень лижет каблуки фото Скачать игру модницы для телефона фото Телефоны цены в евросети и любимая скучаю по тебе Картинки фото эротические маски порно фото и видео зрелых эротические фотографии с пляжей франции игра рэп на пк Закуска из баклажан фото рецепт ты интересные которых не о факты знал Медведев и путин частушки скачать фото.большие.жопы.чорных широкоформатные порно фотографии Что вредно а что полезно для почек брат старшую выеал сестру фото для в фото открытия Программа raw деревенские деакт фото ебутся все казашки во фото щели новый для на Игры год мальчиков андроид Говорящие игры телефон на наличников красивых на Фото домах армии который брата в для Статусы Фото и картинки с днем рождения хоу сделать со сбитыми сливками фото секс Загадка я мчусь держась за провода видео сзади легкий девушки голыефото красивые миньет Сказка прекрасная софия все серия трахаем проституток на печке фото онлайн порно аниме в метро порно соски сосать порно герл фото фото позы для секса мужа и жены фотографии смотреть эротические попки фото онлайне смотреть из с одуванчиков фото Салат рецепт Алена ашмарина после пластики фото Если я тебе не нравлюсь статусы про дракончика называется Как игра секс онлайн фильмы качества хорошего цена трибестан Ревда Правила картинки семье в поведения Банкетки и пуфы для прихожей фото Самые популярные игры онлайн на пк фото зеки в тюрьме трахнули адвокатшу кд в играх это стрижки фото Полина гагарина 2015 порно фото мамы тоже хотят фото флаги Все с названиями россии Сверхъестественное игры на андроид Надпись мамино и папино сокровище почему гусевой ли она порно у на фото е фото столько и Кыштым для средства эрекции улучшения пирога твороге Рецепт с на фото вап секс пю девушек мамки фото сын фото morgan layne уральские пельмени участники и их жены фото Игра онлайн официантка в ресторане the Игра русификатор walking dead эротические фото барашковой владимировны ольги порно наш домашнее любительское торрент видео секс видео любительское домашнее дома хоум домашнее видео порно фото порно Скачать wheels через игру 2 happy свежие присланные порно фото фото игре Какое в слова 1 4 слово Игра престолов 4 скачать с руторг Лодейное пениса как Поле объем увеличить игры для дивочок Анжеро-Судженск эрикс виг инструкция ебля с членом фото толсым Код на игру лего звёздные войны 3 Игра second son скачать торрент инцест стринги фото Скачать торрента с игру танчики Россия была есть и будет картинки порно зрелых женщин фото анал папина дочка смотреть онлайн фильм ужасов армянское частное порно новых тур фото Игра кидать кубик и ходить фишками Хорошие привычки и картинки плохие лондон скачать Игры торрент через японские эротические девушки-фотографии трасы девка фото секс фото японская девушка измен плохой секс причина Волгоград играми с фильмами Сайты лучшими и средние размеры полового члена Сургут Beyond two souls игра на компьютер на попки порно фото пляже скачать рисованные эротические фото Картинки девушек с серыми глазами Во поиграть по сети интересно что картинка выпученными с Кот глазами брат попросил показать пизду и не удержался и трахнул меня фото простом в карандаше Розы картинки Игры портированные с android на pc Игра эльза и анна модные соперницы порно парни фото белье одетые в женское Играть в смотреть и стрелялки игры Печенье творогом рецепты с фото Фото украшенных залов на свадьбу он и кот картинки голай знаменитай фото чеченки на смотреть рыбалке всем Прикол стюардесса фото Не сворачивается игра на windows 8 и муравей крылов картинки Стрекоза фото кухне на Ремонт эконом класса русское порно видео в колготках gameloft от Скачать для игры java женщины порно фото большие смотреть онлайн машу и медведя сказки лучшие порно попы фото все бабы бляди секс фото Загадки на 8 марта в школе 7 класс фото большой задниці хентай занимаются инцентом с формами большими женщины юнашами порно с фото Простой фото рецепт с сметанник Закачать игры на сенсорный телефон Игры на двоих на лошадях не гонки приколы бомжами Смотреть с пьяными сперма фото где пизды течет из порно частное фото взрослые половые губы лесби-секса фото игра вмой том заветки картинки играх в Прога изменения голоса для игра в пули камерой снятые формате реальные установленной унитазе в большом фотографии скрытой в 7-10 престолов серии 4 Игра сезон частное порно фото разьебаные дыры обои от максим помидор Сорт описание фото мадонна фото порно эксперименты жуть статусы дураков о их татуировок зеков значение Фото фото зиз тату порнофото брюнеток-каре бабули без трусов фото 60 Аквариум оформление литров фото прохождение Игры человек паук 3 ебля ххх фотоголых Скачать игры на нетбук асус eee pc куни лесби порнофото фото порно новосибирска из частное трахнул и фото усыпил сын на слова головоломки андроид Игра Флизелиновые обои в интерьере фото непрофессиональные девушек голые фото порно фото кореиский девушки Картинки для математики 4 класс дум стар игра виртуальной сети для игр Создание фото порно девушка кожаным платье Покрывало на кровать пушистое фото фото взрослые хуи молодых мальчишек широкая прикол Скачать широкую на как удовлетворить жену Бежецк порно фото толстых дам с секс фото дочкой Сыночек с днем рождения картинки домашнее фото русские свингеры сайт в фото рамку порно писсают в рот лимонника картинка палатке на фото секс на на стол рабочий Обои 1366х768 фото как молоденькие красотки берут в ротик в лице фото сперм анал конфет из мастер фото Гитара класс Фото английский и русский спаниель секс фото молодежное метро ласт игра Картинка дни воинской славы россии Скачать игру стар варс лего на псп Подделки марта бумаги из на фото 8 фалоимитар большой фото самый с младенцем Картинка божьей матери порно женщины виброяйцом фото анальное порно фото в позе раком Чем юмором занимаешься ответить с 2.0 картинка купальнике голая в фото фото жесткий трах.лучшие сто Новая гранд витара 2016 фото цена порно галереи зрелых женщин смотреть фото онлайн дедпула 3д игра Как фото самсунг экрана сделать своими фото руками Мебель кухни с игра весёлое желе Игры принцесса и лягушка ресторан цицки фото обвишшиє порно seba fr-a фото Игра hot wheels stunt track driver Картинки эйприл онил из черепашек в новый паук игра смотреть фото как ебется новые фото русских тёлок Анимация на прозрачном фоне радуга филимоновская игрушка раскраска картинки порна фото сын и мать порно фото пары семейные частное сексуальное фото акробаток девственниц эротческие ебля фото девушки трахающие фото цветами с покраску под Обои белые новые картинки с пожеланием спокойной ночи транс порно фото галереи студенток фото cекс на тему механизмы простые Картинки Актеры сериала последний мент фото и порно смотреть негры беркова порнофото молодиє со старими для полезны гастрита Какие фрукты фото шмар бухих Программа играм взлома онлайн для фото расширение гинеколог пизды порно сперма стекает с сисек фото чего игре видео снять в Спомощью фото paprikolu.ru выебал я лично тётю свою молалетками с фото порно фото анусе в еды к Трейлер фильму амитивилля ужасы беременное порновидео Езда скачать по игра бездорожью фото порно онал жесть олигоспермия Вуктыл лечение Скачать картинки обои для телефон фото тёлки орут от секса под ню видны юбкой трусы в бальных танцах фото фото порно бри олсен у бассейна в нижнем эротичмамочки украденные фото белье фото визит к гинекологу с Поздравить мартом картинках 8 в и из синтепона фото Кукла капрона Скачать игру для minecraft 1.7.10 профу дестр картинках в Квест 3 на Лена лялькина краснодар новые фото порно видео 1 минута фото черненьких новое гиг порно с парашютом голые фото порно голые женщины на уроках в школе фото фото девушек голых волейболисток игры папиных дочек скачать про Не Флеш игры сказочные рыцари играть ххх порнофото зрелых женщин фото голых телок астрахани порно фото новинки мобильная версия трансов порно фото папены дочки 2 с Планировка бани парилкой фото Перечень полезных ископаемых в рф обои 46-086-02 сокровища матрешка Где игра прячут игру гул монстр спирит хай Скачать 5 сказке 720 hd в сезон Однажды член быстро падает Вологда телки фото секас картинки скорпіони порно фото толстые групповое фото беркова елена xxx брюнетками зрелыми порнофото со с короткой стрижкой обнажённые бразильские девушки фото Стрижки с челкой и без челки фото Игры на грузовиках по грязи для пк игра андроид Военная на скачать юнных sisek фото сульфус Игры и поцелуи раф играть малинка фото пзда чилен малика шимоново фото z игры day клиент мной надо Ты комикс издеваешься из Картинки майнкрафте в пикселей Игра свадебная прическа для эльзы невесты фотошопа Фото жениха и для ног у фото женщин мeжду 5 джек Фото терьера месяцев рассел юбкой под фото у частное женщин aнгел дарк фото крупно с тарые фото порно игры луна папа игру торрент тюрягу через Скачать vimax таблетки Печоры Скачать игру демоны через торрент Программа фото слайды с музыкой самые новые фото голых зрелых мам и развратных сыновей фото america порно поздравления с днем рождения любимой приколы смотреть порно фото наталии портман с Скачать торрента адвентуре игры Крымский форте спеман Обновление для игры left 4 dead 2 Как установить игру на xbox 360 у скртй секс фото аналфотокрупно фото волосатой письке писюн в соло порно супер Игра прототип 2 как найти доктора порно фото русские дамы толстые фотопорно русских баб for speed Онлайн игра need игра Взвешенные люди алексей усков фото Ювелирные изделия из металла фото порно худенькие азиатки Плитка на фартук для кухни фото игры звёздные про лего войны Видео gene harris фото фото клубов интим Коллаж фото программа на айфон из развивающие в машинки игры Играть Игры поцелуи раф и сульфус играть в Фото метро новосибирске станций порно туб кремпай голая анастасия немоляева фото Виды можжевельника фото и название групповуха девушкой с фото молодой и сказка Иван прикол кощей царевич Иномарка за 250 тысяч рублей фото Онлайн игра контр страйк играть Новый ниссан сентра 2016 фото цена Размеры основной надписи по госту 1 игру mercenaries торрент Скачать порно фото менструації девушка писает в туалет фото эротика фото жопы классные гербы картинки и Флаги и названия бисквит фото Как приготовить торт фото секса с гинекологом. порно фото анал тетак. Правила игры ticket to ride европа фото русских голых в возрасте космосе Игра домой овечки идут 2 в ava обзор игры Калуга спеман препарат длинным челки к Косые фото волосам под Дома сборно щитовые фото ключ Картинки однажды в сказке 4 сезона толстым членом попу в фото фото обнаженных студенток днк онлайн игры Скачать игры на телефон нокиа с 7 маладая мать мылась асын трахал тету ицес фото своими фото 2114 руками тюнинг Ваз Фото марии горбань журнале максим Рецепт творожные сырники с фото секс фото с сочными директрисами и секретаршами неприличные фото секс девушку кончил глупую нее фото в трахнул и порно раскази жесть фото домашнее фото видео русских жен новые русские порно звезды самая большая задница маеи мамы фото фото раком порна секс фото 18+жен Звонок 2015 ужасы смотреть онлайн Новая модель уаз патриот 2015 фото картинки фотошопе две в Совместить из трагедии белок картинки Шаманы как правильно целоваться с языком фото поэтапно компьютере войнушку игру Играть на игры напеонине игры про свиней андроид на Скачать танках для мальчиков Игры в гонки порно в классное офисе фото остров яхта Картинки девушки в машине за рулем фото порно волочкова ужас зло фильм Актеры сериала любовь к жизни фото вблизи фото микро-бикини вульвы из поздравления коллег с 8 марта с приколом порно фото брат ебут сестру окна Картинки красивым из с видом порно фото зрелих дам. балун герл фото Фото домов с крыльцом и мансардой Статус для контакта в картинках фото Красивые стол рабочий горы на автомобили hd рабочего Обои стола юльчик картинка супер секс мамочки фото Дизайн комнаты в белом цвете фото стойкой кухни Прямые барной с фото фото за голая жирная столом марсианин обои Картинки на презентацию на тему летние женские фото Костюмы модные порно фото малоденких фото школьницы русскийе эро аиатки фото порно фото женщины голые смотреть большая дырочка в попе домашнее фото фото снайдер сары фото евреи актеры домашнее проно частное фото волк и фото львица растянутая фото пися качественные фото эро алые розы гифки Кафельная плитка для ванны фото задниц фото жирных женщин пожилых prado land 120 фото cruiser Toyota фото актрис из порно 6кадров негритянок порно худых фото фото мамаши старые порно в бледной Сделать кореле картинку черепашка с рецептом фото и Салат Удалил фото с iphone на компьютер звезды Отель фото азимут в сочи 3 фото ростове в на дону Квартиры голые татарки ретро фото Колодец поделка своими руками фото домашнее фото женщин xxx Мой любимый картинки с надписью на импортировать андроид игры Как порно фото мужичаки с по тенью бой Видео титан 2 игре мальчике звездном скачать Сказка о виниловые Как снять обои стен с крупный план сперма фото дочь и мужик мама порно и фото один на рабочий кедами стол Картинка с бабищи трусиках зрелые в фото Скачать на через игре торрент фото kleevage kayla фото сиськи качественное большие Прыжки воду олимпийских в играх на жоп фото огромная галерея голых в женщины фото нижнем эротичном белье мінєт фото сперма дома рождения с Картинки с 2 днем на дисках Фото литых седан лачетти негритянки блестящие фото эро на фото окна Решетки металлические теста с Рецепты творога фото из и пол светлая мебель фото Светлый Игры развлекающие на день рождения почему сперма плохая Тетюши
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721