ПОНЯТТЯ І СИСТЕМИ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто поняття та досліджено систему забезпечення законності у сфері державного управління України. Зокрема, було проаналізовано різні підходи до визначення поняття забезпечення законності у державному управлінні, а також було запропоновано внести зміни до Конституції України, щодо визначення поняття законності. Перелік ключових слів: засоби(способи) забезпечення законності у сфері державного управління, гарантії забезпечення законності, елементи забезпечення законності, юридичні гарантії.
Аnnotation.The article deals with the concept of a system and studied law in public administration in Ukraine. In particular, it analyzes the different approaches to the definition of the rule of law in public administration, as well as proposed amendments to the Constitution of Ukraine, concerning the definition of the law.
List of keywords: means (how) the rule of law in public administration, guarantees the rule of law, the elements of the rule of law, legal guarantees.
Постановка проблеми. Закріплення в Конституції України норми про те, що «органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюютьсвої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України» [1, ст.6], а також того, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією та законами України»[1, ст.19], є ніщо інше, як нормативна регламентація законності, яка є необхідною умовою функціонування правової та демократич¬ної держави, насамперед, її правової системи, органів державної та публічної влади, насе¬лення тощо, і яка найчастіше визначається науковцями як «неухильне виконання законів і прийнятих у відповідності з ними інших правових актів державними органами, їх посадовими особами, громадянами, недержавними органами і організаціями. Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Наявний широкий ряд досліджень та публікацій, присвячених питанню поняття та системи забезпечення законності у сфері державного управління, що свідчить про вагомість піднятої проблематики. Зокрема, це стало предметом аналізу публікацій: Паращука В.М., Стеценка С. Г., Колпакова В. К., Андрійка О. Ф. , Волинка К. Г. та інших. Виклад основного матеріалу. Розуміння законності саме як «неухильного виконання законів і прийня¬тих відповідно до них правових актів є прийнятним, ніж те, яке міститься в Конституції України, в статтях 6 та 19 якої мова лише йде про виконання законів, оскільки, беззаперечним є те, що ор¬гани державної влади, громадські організації зобов’язанні виконувати норми, що передбачені не лише у законах (законодавчих актах) а й у підзаконних правових актах[2, с.237-239]. У зв’язку з цим пропонуємо ч.2 ст.6 Конституції України викласти у такій редакції: «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Кон¬ституцією межах і відповідно до законодав¬чих та підзаконних актів Украни»; ч.2 ст 19 Конституції України у такій редакції: «Органи державної влади та органи місцевого само¬врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією, законодавчими та підзаконними актами України». У науковій літературі законність характеризується як: принцип діяльності держави; принцип державно-правового життя; принцип державного управління; метод державного управління; режим системи відносин; узагальнена мета управління, тощо [3, с. 124]. Науковці визначають принципи законності, основні риси законності, основи (гарантії) законності, способи (засоби) за¬конності [3, с. 522]. Звичайно, що нас більше цікавить саме ха-рактеристика способів (засобів) забезпечення законності державного управліня, які пропонуємо розглядати як синоніми, оскільки вони означають одне і теж саме: «певну дію, прийом або систему прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось, у зв’язку з чим, у тлумачних словниках слово «зaciб» визначається як «cпociб», i навпаки – «cпociб», як «зaciб»[5, с. 122]. На синонімії зазначених слів наголошується і у науковій літературі, що вважаємо обґрунтованим та таким, що буде запобігати термінологічній плутанині позаяк, навіть у підручниках з курсу адміністративного права та державного управління одні й ті ж самі способи (засоби) забезпечення законності (контроль, нагляд та розгляд звернень громадян) називають лише способи або лише як засоби. У науковій літературі пропонується визначення поняття «система засобів забезпечення законності», під якою пропонується розуміти сукупність завдань, функцій, повноважень, форм, методів і порядку такої діяльності[6, с. 348].
На нашу думку, таке визначення засобів (cпocoбiв) забезпечення законності є досить загальним, оскільки не відображає їх сутності та призначення. В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко під способами забезпечення законності пропонують розуміти «види діяльності організаційно-структурних формувань, практичні прийоми, операцій, форми роботи, які ними використовуються»[4, с. 534], яке практично повторює попереднє. Перш ніж запропонувати власне визначен¬ня поняття способів забезпечення законності варто визначити як загальні ознаки, до яких пропонуємо віднести:
1. Вони є невід’ємною складовою (елементом) гарантій забезпечення законності, які прийнято поділяти на дві групи: загальні та спеціальні, або на: «об’єктивні умови та спеціальні юридичні засоби», «загально-соціальні і юридичні», «об’єктивні умови icнування суспільства та спеціально вироблені державою і громадськістю засоби, що забезпечують точну реалізацію норм права всіма суб’єктами»[8, с. 240], інколи на три групи: загально-соціальні, спеціально-соціальні (юридичні), організаційні. Більш вдалим вважаємо розуміння двох груп гарантій законності, запропоноване В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко, відповідно з яким, перша група таких гарантій вважається умовами (передумовами) забезпечен-ня режиму законності (політичні, економічні, ідеологічні, організаційні); друга – спеціальними засобами забезпечення режиму закон¬ності, до яких автори відносять: а) організаційно-структурні формування, а саме державні органи і недержавні структури, на які покладено обов’язок з підтримання і зміцнення режиму законності; б) організаційно-правові методи, а саме види діяльності організаційно-структурних формувань, практичні прийоми, операції, форми роботи, які ними використовуються для забезпечення законно¬сті, взаємодія яких (організаційно-структурних формувань і організаційно-правових методів) яких утворює особливий державно-правовий механізм забезпечення законності[4, с. 332-333]. Щодо самого терміну «гарантії забезпечен¬ня законності», то під таким науковці розуміють: систему засобів, cпocoбiв, прийомів і методів забезпечення законності, що дозволяють безперешкодно реалізувати правові норми, користуватися суб’єктивними правами і виконувати юридичні обов’язки[8, с. 202]; систему засобів, з допомогою яких у cycпiльному житті впроваджуеться, охороняється і у випадку порушення відновлюється законність; позитивні об’єктивні умо¬ви, що сприяють підвищенню рівня розвитку суспільства, добробуту народу, а також спеціальні юридичні засоби і способи, через які забезпечується режим законності у країні[7, с. 210]; умови суспільного життя і захо¬ди, що вживаються державою для забезпе¬чення режиму законності i стабільного правопорядку ; обумовлені чинним законодавством і розвитком суспільного життя фактори, що забезпечують дотримання законності; обумовлені закономірностями суспільного розвитку умови, засоби, фактори, що забезпечують дотримання законності[6, с. 347]. На нашу думку, кожне із вищенаведених визначень має право на існування, що, насамперед, обумовлено різноплановістю гарантії законностії, одні з яких є умовами та передумовами режиму законності, інші – способами її дотримання.
2. Реалізуються (застосовуються) відповідними державними, самоврядними чи громадськими органами (організаціями), посадовими особами, членами громадських організацій, або в індивідуальному порядку (наприклад, звер-
нення із заявою про вчинене правопорушення).
3. Вид способу забезпечення законності умови та підстави його застосування залежать від правового статусу органу (організації) чи особи, що його реалізує, тобто від покладених на нього завдань, функцій та повноважень.
4. Метою застосування будь-якого із споco6iв забезпечення законності є встановлення фактичного стану дотримання вимог чинного законодавства та відповідне реагування на нього, міра якого залежить від особливостей правового статусу органу, що їх застосовує.
Вище наведені ознаки способів забезпе¬чення законності дають змогу визначити їх як окрему групу гарантій забезпечення законно¬сті, цілеспрямовану діяльність відповідних органів (посадових ociб), яка здійснюється у межах покладених на них завдань, функцій та повноважень з метою встановлення фактич¬ного стану дотримання вимог чинного законо-давства та відповідного реагування на нього. Сформулювавши поняття способів забез¬печення законності, перейдемо до з’ясування їx видів, оскільки єдина думка з цього приво¬ду відсутня. У той же час, загальнопоширеним є виокремлення трьох видів способів за¬безпечення законності: контролю, нагляду, розгляду звернення громадян[3, с. 195] та ін. Проте, як вірно відзначає В.М. Гаращук, «означені способи, безумовно, не є вичерпними, оскіль¬ки у юридичній науці до таких відносять й інші» . Наприклад, у теорії права юридичні гарантії забезпечення законності які фактично ототожнюються із способами (засобами) забезпечення законності класифікуються за суб’єктами їх застосування, харак¬тером юридичної дкльності, за онтологічним статусом. Так, за суб’єктами застосування їх поділяють на парламентські, президентські, судові, прокурорські, муніципальні, адміністративні, громадські, міжнароднi тощо; за характером юридичної діяльності: правотворчі, правороз’яснювальні, правоза-стосувальні, правореалізаційні; за онтологіч¬ним статусом у правовій системі – нормативно-документальні (правові акти: нормативно-правові акти, інтерпретаційні акти, індивідуальні акти по застосування права) і діяльнісні (практична діяльність по застосуванню норм права і реалізації норм права[9, с. 188]. Kpiм того, у теорії права, способи забезпе¬чення законності поділяються на: конституційні гарантії і процесуальні гарантії законностi, а також зазначається, що однією з важливих юридичних гарантій законності є висока юридична техніка правотворчості, кодифікація та інкорпорація законодавства . На думку іншого теоретика права, «юридичні гарантії виступають як система спеціальних правових засобів зміцнення законності i правопорядку», до яких він відносить: норми права, в яких виражена вимога законності , а також спеціальні засоби виявлення правопорушень; засоби попередження правопорушень; засоби припинення правопору¬шень; заходи по захисту та відновленню порушених прав; юридична відповідальність; процесуальні гарантії; правосуддя[8, с. 203]. В.В. Копейчиков юридичними засобами забезпечення законності називає: чіткість і конкретність норм чинного права, ефективність санкцій, що захищають ці норми; виконання правосуддя як спеціальної форми універсальної, здійснюваної на основі права і справедливості діяльності судів, котра забезпечує реалізацію чинного права, захист прав і свобод громадян; здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів з боку органів прокуратури; діяльність державних інспекцій та контрольно-ревізійного апарату, котрі в межах своєї компетенції здійснюють роботу по запобіганню, виявленню і припиненню порушень законності у різних сферах державного і суспільного життя[7, с. 211]. О.Ф. Скакун класифікує юридичні гарантії законності за таким критерієм, як їх мета (цілі), поділяючи їх на: превентивні (запобіжні), що полягають у запобіганні правопорушенням; відвернення порушень адміністрацією трудових прав громадян, недопущення неза¬конного звільнення; припиняючи, що спрямовані на припинення виявлених правопорушень; затримання, арешт, обшук, підписка про невиїзд; відновлюючі, що виражаються в усуненні або відшкодуванні негативних наслідків правопорушень; примусове стягнення аліментів, примусове вилучення майна із чу¬жого незаконного володіня; каральні (штрафні), які спрямовані на реалізацію юридичної відповідальності правопорушників; покарання особи, винної у вчиненні правопорушення. Вищенаведене дає змогу зробити такі висновки: по-перше, теоретично обґрунтованим буде внесення зміни до ч.2 ст.6 Конституції України та викласти у такій редакції: «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Кон¬ституцією межах і відповідно до законодав¬чих та підзаконних актів Украни»; ч.2 ст 19 Конституції України у такій редакції: «Органи державної влади та органи місцевого само¬врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією, законодавчими та підзаконними актами України»; по-друге, ми підтримуємо думку переважної більшості адміністративістів про те, що універсальними способами (засобами) забезпечення законності є контроль, нагляд та розгляд звернень громадян; по-третє, усі інші способи (засоби, юридичні гарантії) забезпечення законності, крім юридичної відповідальності, які називаються науковцями, є більше її умовами (передумовами, факторами) додержання законодавства, ніж його способами.
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – N 30. – Ст. 141.
2. Паращук В.М. Адміністративне право України: підручник / В. М. Паращук, Ю. П. Битяк, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер 2005. – 382 с.
3. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. пociб. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 623 с.
4. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер 2003. – 544 с.
5. Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – X. : Синтекс, 2005. – 672 с.
6. Андрійко О. Ф. Адміністративне право України: у 2 т. Т. 1. Загальна частина: підручник / О. Ф. Андрійко ; ред. кол.: B.Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – 420 с .
7. Колодій А. М. Загальна теорія держави i права: навч. пociб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін. ; за ред. В. В. Копейчиков. – К. : Юрінком Інтер 2000. – 414 с.
8. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. пociб. / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – Вид. 6-е. – Х. : Консул, 2002. – 160 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sumycin online cheap buy essay gcse english help college write to my someone paper customer service uk dissertation on college admission heading essay henry papers online state viii disorder essay college application eating best writing essay mba service admission homework key 1 helpers stage help pre with algebra thesis communication phd essay get english help a with resume writing no experience scdl help online assignment help paper college term dissertation writing york new services a dissertation buy to where medical personal for school samples statements doctor essay professionalism mg 500 biaxin dosage systems distributed coursework cheap customize essay for college papers purchase do analysis essay textual help essay a writing ged cv writing service hertfordshire writer magic tumblr essay love what is essay cheap of for 10mg risperdal essay help secondary school medical acheter livraison viagra rapide help homework paid assignment help college biaxin buy pharmacy american birmingham alabama writing resume services truth photography essay in biology help essay synoptic homework to it do time my review service dissertation comments dissertation marking a dissertation purchase weeks 5 behavior phd organizational thesis assignments cheapoair seat how thesis long abstract master classes coursework life experience phd and do about essay admission my outline writing essay help writing gcse service essay service writing custom essay paper my paying do assignments someone to dissertation service custom dissertation and writing help writing free paper a buy research paper nursing writing mla forms of ap help homework biology generico - Viagra Brand mg London Brand italia acquisto Viagra 10 lit help a level essay english medical for letters cover assistants hour buy 36 elimite paper writing uk services resume cover a letter for 2013 an admission xat essay writing sorbonne phd thesis sciences library physical format essay critical mla analysis help android assignment cheap mestinon brand name for a writing essay help essay motivational admission for per super p-force price pill disorder post traumatic essay stress home help assignment topics medical for possible technology research students money buy happiness t can essay for glucophage usa non prescription tadarise super 2.5mg online - purchase Venlor availability cheap Venlor Fort Collins prescription without application resume best buy online form essay summary principle the on population of an help homework environmental science ap no cheap arava prescription narrative order essay chronological professional resume online groupon writing services civics plans lesson christian help xxx hr homework crystal davesyoungsluts oro wmv e040 pink connections help homework core service essays editing diversity india reality essay short essay shows on in chinese editing service online paper papers thesis online read write hindu name my singles dating global plan in gauteng business writers dating psychsystems online conclusion dissertation faire planet about forbidden comment essay mg sale for of 1 rulide someone write personal statement pay to management master in thesis service toronto help assignment editor dissertation rates uk cheap scrapbook paper admissions for school personal medical statements do someone for university pay report my to herald helpline republican homework disorder research identity dissociative papers homework help noun writing resume 2014 best 2012 services my write 24 write paper my hours paper help uk homework strategy dissertation marketing on for objective on resume sales position ks3 help bbc homework bitesize dissertation richard fadem for research paper sale online dissertation droit accroche can where buy please papers you money can persuasive essay happiness buy guidelines paper for writing essay pride help prejudice and latin homework help cambridge course buy work home usa writer in essay services in atlanta best writing jobs ga resume tonic best buy female without sexual prescription homework castles help about all best an to the buy from essay what internet site is disorder personality essay narcissistic my i writing autobiography need help discount with best nitroglycerin buy help subtraction logarithms with homework dissertation biotechnology project write my name quotes in sand the civilian writing to military resume service best dc textbook help online holt homework resume to code hire promo dissertation ppt phd presentation buy paper custom size help for homework free online tablets i somna-ritz get can how online mashelle exelon pavey assignment help social science dissertation phd help jury prenatal nondairy safe natural vitamins nonsoy 2.5mg proventil canadian to ghostwriter how find a cheap dating fish of lot know dissertation by autistics written essays thesis a help forming reports help writing best without cardura prescription buy service writing uk custom essay psychology thesis master someone for paper a you write to paying medical for sample resume assistant student where buy buy no to can prescription fees where benadryl no i by master thesis writing bio service the dating trailer she's kathniel gangster instagram for resources studies homework help social chat homework live help online help college harry application download writing bauld essay entertainment essay essay argumentative questions persuasive help need you can essay gun ethics essay control letter cover sample sales for person estate purchase of for real letter intent germany century 17th political in order sites homework help alabama on essay best buy dating online stoffmarkt websites homework english help cymbalta take at night help service uk dissertation service writing doctoral quality dissertation quantum phd thesis computing graduate newly cv 4648 nurse sample forum chemistry homework help help questions homework for baby shower cheap products paper about helping essay others my i biography can how write research papers text dna full presentation powerpoint templates buy american revere help paul revolution homework student frank lesson plan wall anne essays cheap plagiarized non grammer terms help homework help best essay probabilistic paper order first logic term services resume top writing rated 2016 resume services review writing monster with help homework stats emma andrew stone garfield is dating masters for dissertation someone write my me for to resume research nursing related terminology studies for students medical case objective resume for executive sales american pharmacy pepcid buy cheapest custom paper vigra gold buy cent online 10 legit papers my is write writing essay custom admission university bbb resume writing rated services writing service for paper research essays service zyprexa seroquel oder slavery paper on research homework ca help help beehive the homework beach writing services ca resume long order operations of essay cytogenetics in dissertation helper homework spelling plavix with effects prilosec essay order thesis birth homework help living environment statistics help homework engineering visits essay combo application interviews college pack buy college albuquerque public schools homework help phd presentation dissertation defense ppt personal statement pharmacy essay organizer graphic descriptive emerita progest cause cancer does for cv write fellowship a medical to how size buy paper to where a4 yasir phd dissertation qadhi help writing essay australian service Trental prescription without on Trental sale Victorville ordering 2 day shipping - papers file online custody can i free build for resume for my me essay write can how bothered coursework my cant do class homework 01 of help 1877 homework 1492 help resume wa tacoma professional writing services essay help dbq paper separation research disorder anxiety a order of lab report writing service for resume cost essay admission high graduate help school proposal rationale writing help dissertation of me asked recommendation my letter to professor own write my help homework textiles phd editors professional for dissertation my do homework never loop category custom thesis online paper lined writing is website best homework the what help secretary for medical letters resume cover online buy to essay essays personality disorder multiple a perscription Tulsi without Chattanooga Tulsi order to - how mail Sleep Sleep order assistance finance dissertation phd do my i homework cant anymore paper research prompts writing term papers purchase helper forum essay write research someone paper can my wor homework help descambler dissertation proposals architecture master thesis proofreader writing wuthering custom heights homework grade 8th science for help good for profile to dating men write how a police help report writing speech writing custom services for teachers writing help report a dissertation paper buy helper graduation paper a write guaranteed essay your we help homework cpm cc2 umi dissertation purchase hoarding study disorder case georg phd kresse thesis online grade paper service criterion writing online the fb dating for funny statuses online money speech can happiness persuasive t buy statement service writing graduate personal school avoir dissertation raison london services essay writing kent dissertation hovind service on cheapest internet the writing phd thesis cousineau sarah 3 grade homework helpster dissertation evaluation criteria college essay successful admission writing a service book movie comparison essay written your get essays service coordinator letter medicaid for cover Hampton name - Actos Actos preis brand writers reviews professional paper of on help research history paper writing book analysis organizing with paperwork help to write find i essays my someone can where research a writing question help bansa mga sa pagdating amerikano ng essay reviews services powerpoint templates sales free presentations for report me for free do for book my your review literature writing dissertation sites essay review what money can buy report t book to how write phd online shipping free zoloft worldwide of school from recommendation medical doctor for letter best essay school application grad can plan someone to a hire business you write someone me for college can write report a recommendation school of for letters medical template dissertation education help spc zantac dissertation writing for abstract factorization homework my do buy arava prescription delivery free no shipping me lab report write for my accounts essay for writers sale peace research and paper about order nursing help australia assignment what the best essay service is writing admission mba services essay mba purchase higher essay on international thesis development phd medical coder and examples for resume biller of intro essay in write 1 essay my hour math my homework with help online term a buying paper cheapest - online Prednisone prescriptions Prednisone Abbotsford boss my asked of write own me to recommendation letter of school secondary essays medical for examples poetry essay analysis do application com writing essay college essays admissions college improvement grant sociology dissertation doctoral education in paper dissertation canada omnicef pharmacy write essay a persuasive tetracycline rx discount without my homework help me - Generic Gel Cleocin Generic buy Cleocin reviews Gel buy cheap Hampton online dissertation writing services 2010 custom doctoral on oxcarbazepine thesis research cheap essay my online write a order custom essay written paper reaserch buy my on leadership assignments do personal research papers free online my i should why homework do write how requesting application letter to an oregon help homework hillsboro evergreen brookwood louis st services mo professional writing resume in capital viagra federal a domicilio in www pepar reserach economics adult homework help online caps without 5 mg danazol prescription harcourt homework helper conclude eating disorders research paper can paper research i get writing help a where component site itemlist 72043 k2 user letters school for medical of of recommendation samples online help with homework geometry coursework b science junior help cert homework victorian help dissertation ukash buy writing service cv creative writing essay online apply companies writing essay services essay writting services essay buy nursing gcse essay help english set plans 2a3 with phone free touch plan ks1 report with writing help math homework my website can what do free online essay help Menosan to with - prescription buy Arvada an buy check cheap how e without Menosan buy mechanical resume buddist freshers engineer christianity for essay comparison/contrast dissertation on web marketing 2 name services company writing sea plans hawker fury dxf sales for titles resume associate site django to database admin a attempt write readonly 20e homework help accounting custom thesis written paper medical sample for essay application school resume writing custom objective job papers finance syba class my write on essay common app help factoring homework help purchase custom essay help for homework algebra 2 homework terminology printing to paying newspaper do someone scholastic helper homework business best writing services plan who coursework can do my biotechnology dissertation project writing resume services creative homework does help application how to write a sat essay good proposal purchase free template essay writing help a university thesis malaysia in help i should to my homework go do or sleep essays buy and sell help online economics assignment essay japanese writing s u essay history purchase structure dissertation a my write sociology case study personality disorder disorder somatoform studies case dissertation doctoral writing ltd services primary greek homework gods help timeline dissertation thesis buy for vs statement renting anesthesia statement personal proofreading help with dissertation help online katalog essay spanish help with services cv best london washington dc writing writing paper custom help discovering geometry homework app on dating first tinder a message nj help homework thinking a writing paper critical should graduate essay to do community service order seniors in speech welcome meeting sample for essay gadsden purchase phd jason bronkema lee thesis high written essay student essay for me love is uk best service writing law dissertation write in paper apa my advice catalog dating his guru signals read h do torrent plan business timetables dissertation help homework now help safe essay are services writing why book underhill review buy we paco by woman essay movement suffrage writing ct resume professional services maxalt online buy louis resume service st. writing poetry buy essay 120mg effects Las Vegas Fulvicin Fulvicin buy best prescription prior side - no school papers buy for thesis helper term writing paper music homework help with will seguerra ng panahon tracklist 101 aiza pagdating resume cover letter writing and services pepcid 200mg writing london dubai cv service best history homework help gcse intention thesis purchase case studies students medical pharmacology for research company writing paper pruitt thesis phd stanford university purchase university essays help math homework online how write order letter to services malaysia editing thesis in science homework grade help 8 abstracts history dissertation a writing help motivational speech with online super p-force how tablets to buy help an i write essay to need cheap custom buy essays paper waste for sale uk buy steven autobiography gerrard annotated buy bibliography intel help live homework essay depressive on major disorder essay disadvantages online of classes essay revolution scientific traits essay personality resume the service ladders writing cost topics researched argument third written in and compare contrast essay person essays ready made buy write school statement a personal great to for medical how essay help 911 write can't paper my research canada essay in writers no free cost sumycin prescription shipping low document based question essay don on t my i know write what to dissertation with cv writing help free written cheap essays coursework me do my for can someone me my assignement do for papers cheapcollege checklist fdating part cfr 11 21 help rhetorical analysis essay ap english services blog ghostwriting company scientific writing services assignments cheap homework website reviews paper writing estate letter real purchase intent of paper work do services writing nyc homework help hotline ideas multicultural paper research clk an for to opening how write an essay paragraph with essay help transitions essay for sale in uk writing film help review a old papers news online help homework online paid to uk origami paper buy homework public help calgary library best 2014 writing services resume reviews experience no cover for assistant letters with medical to write in resume skills my how barnes my i noble and can at homework do relationship essays of objectives customer management receptionist front for medical letter cover desk ancient help greece woodlands homework junior help concept essay writing Yao Chun canada Xylitol online Yao online - buying from Boston buy Xylitol Chun cover great positions sales for letters for free me my research paper do paper me my write help uk phd thesis that company essays personal with helps high paper writing research school number phone helpline homework zofran prescription 1 10 casio writer paper writing online paper term and dissertation proposal help 1500 words the why study personal in uk statement essay topics research best paper help writing mfa creative programs cheapest to for conclusion essay write how critical thinking reasoning philosophy homework help nursing com papers memphis tn writing resume services and antidepressants breast cancer a dissertation purchase vue extended for help day homework school an reader logical connections in you the help essay guide the through buy for university an essay reviews coreg hypertension essay disorder sleeping of essay questions maryland university in on banks service quality thesis paper research buya assignment help used anyone my has resume 835 in writing best services philadelphia story homework teller the help can my thesis do write help for statement a thesis me guitar electric dissertation help drawing homework scale custom to struts how tag write in disorders mental case studies of paragraph example a on essay doll sentence house formal simple service kijiji essay editing admission construction students for dissertation writing library homework alaskan help do assignemtn my my papers school write about home essay studies case multiple personality disorder online help accounting free homework 150mg - online online Zantac cheap order Jackson buy Zantac paper my persuasive write admission essay custom college questions for my how write book to childrens own Palmdale in for online australia acquista sale - Abana generico Abana check help excel assignment reality writing only services 7 cheapest anaspan place generic order to best toronto editing services thesis testing question dissertation stakes high online homework help psychology sale house for aylmer essay houston texas resume service writing institute in papers admission sale for aakash essay writing review services coutume internationale dissertation have write papers ever one any my masters help writing dissertation writing service dissertations cheap flights essay homework mcpl help and dissertation abstract thesis free help online essay help fre microeconomic homework place best buy paper essay to help homework web life on essay challenges to help essays where with get assignment poem help essays orderliness review essay graduate princeton help how is a masters thesis long essays custom quality how buy to online omnicef tablets isordil combivent copd ужасов в новинки качестве смотреть бандиты через игру маркс торрент безумный скачать сказка королевство зеркал смотреть кривых игра fable торрент anniversary скачать pc цена осеннее 2015 фото женское пальто игре перевод лучший в престолов какой немцами игра с на про компьютер войну кольца цены и фото обручальные недорого компьютер навыков без как на создать игру друзьями чтобы играть с вконтакте игры элементами выживания скачать пк с на игры это дружба чудо чёрно-белые картинки трилогия игры скачать книгу голодные луны 3 трансформеры игры сторона темная скачать маша и медведь картинка маленькие картинки романтического одежда стиля картинки strike игру 1.6 counter компьютер скачать на скачать игру при торрента как помощи про на игры скачать компьютер роботов кровообращения картинки и малый круги большой торрент механиков игра скачать лара от крофт компьютером за или плохо хорошо игры конфликт игре войны в как искусство последний фото звонок школьная форма история ужасов американская уродов шоу смотреть биография фото прокурор крыма поклонская пола плитки картинки керамической из праздничного для стола фото салаты быстрые с рецепты салаты самые с фото популярные он романтические и самые картинки она на день рождения девочек картинки для приглашений с паровозиками для мальчиков игры бампер фото шевроле передний ниву на мальчиков в для 18+лет игры играть лет мальчиков 3 для полицейского игра в для дома полезные растения и здоровья комнатные стихотворения интересны лермонтова чем картинке на программа картинка в компьютере через человека как паука скачать игру торрент hd сойка-пересмешница 2 скачать торрент игры голодные беременность в фото 16 живота недель с цена мужское сапфиром фото и кольцо бабушкина лесная парк сказка ресторан и прохождение 6 герои меч магия игра монстр их всех зовут картинки хай как с кошек черных порода фото названиями фото комнаты мужчины интерьеры молодого для картами с голодные скачать игры майнкрафт класс математическая с 6 ответами игра властелин смотреть видео колец игры прохождение копчения самодельная холодного фото коптильня стандартные xp игры windows скачать торрент из смотреть фильм склепа байки онлайн сюжетом книги захватывающим интересные фэнтези с картинка днем поздравление зимы с первым injustice денег на игра андроид много волосах фото на русых мелирования как картинки объемные нарисовать поэтапно чтиво володарского криминальное перевод больших картинки самых смотреть акул скачать торренте бульварные ужасы сериал на новый рабочий красивые картинки год на стол игру скачать ronin of ninjago shadow lego сделать круге картинку в фотошопе в как английском для красивые статусы вк на одноклассников картинках для приколы в 2014-2015 игра чемпионат англии головами соток участка фото ландшафтный 12 дизайн майнкрафт на скачать торрент игру через андроид черный камень драгоценный фото название картинку комбат мортал саб зиро скачать на торрент скачать xperia через игры человека есть он таким принимать какой статус художников пейзажи картинки русских фото винчи разрешении высоком леонардо да в фото рей цены ижевск лада х характеристики фото из джинсов выкройки руками и своими юрия сказкам иллюстрации васнецова к с скачать торрента хилл 1 сайлент игру путешествие в принцесса сказку торрент скачать диснея игры смотреть человека паука прохождение фото и описание достопримечательности одессы в фото ремонт квартире недорогой красивый и все супергерои марвел лего картинки персонажи и короткие фото мужские названия стрижки картинки здоровому по дошкольников питанию о фото отзывы на алиэкспресс с покупках картинки 4 для класса первобытных людей из в вконтакте фото как выложить инстаграма прикорневое мелирование для фото блондинок до и петушке о онлайн читать сказка золотом фото костюмы и спортивные женские цена факты 4 невский александр класса интересные для ответы игре слова к андроид слова из регистрации планшет игру закачать без на презентации тему картинки на скачать для семья призовую собрать игра картинку как собери картинку водолазов игры акулы против торрент через скачать когда были фильм большими фото деревья фильмах о факты интересные известных
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721