ПОНЯТТЯ І СИСТЕМИ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто поняття та досліджено систему забезпечення законності у сфері державного управління України. Зокрема, було проаналізовано різні підходи до визначення поняття забезпечення законності у державному управлінні, а також було запропоновано внести зміни до Конституції України, щодо визначення поняття законності. Перелік ключових слів: засоби(способи) забезпечення законності у сфері державного управління, гарантії забезпечення законності, елементи забезпечення законності, юридичні гарантії.
Аnnotation.The article deals with the concept of a system and studied law in public administration in Ukraine. In particular, it analyzes the different approaches to the definition of the rule of law in public administration, as well as proposed amendments to the Constitution of Ukraine, concerning the definition of the law.
List of keywords: means (how) the rule of law in public administration, guarantees the rule of law, the elements of the rule of law, legal guarantees.
Постановка проблеми. Закріплення в Конституції України норми про те, що «органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюютьсвої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України» [1, ст.6], а також того, що «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією та законами України»[1, ст.19], є ніщо інше, як нормативна регламентація законності, яка є необхідною умовою функціонування правової та демократич¬ної держави, насамперед, її правової системи, органів державної та публічної влади, насе¬лення тощо, і яка найчастіше визначається науковцями як «неухильне виконання законів і прийнятих у відповідності з ними інших правових актів державними органами, їх посадовими особами, громадянами, недержавними органами і організаціями. Короткий аналіз останній досліджень і публікацій. Наявний широкий ряд досліджень та публікацій, присвячених питанню поняття та системи забезпечення законності у сфері державного управління, що свідчить про вагомість піднятої проблематики. Зокрема, це стало предметом аналізу публікацій: Паращука В.М., Стеценка С. Г., Колпакова В. К., Андрійка О. Ф. , Волинка К. Г. та інших. Виклад основного матеріалу. Розуміння законності саме як «неухильного виконання законів і прийня¬тих відповідно до них правових актів є прийнятним, ніж те, яке міститься в Конституції України, в статтях 6 та 19 якої мова лише йде про виконання законів, оскільки, беззаперечним є те, що ор¬гани державної влади, громадські організації зобов’язанні виконувати норми, що передбачені не лише у законах (законодавчих актах) а й у підзаконних правових актах[2, с.237-239]. У зв’язку з цим пропонуємо ч.2 ст.6 Конституції України викласти у такій редакції: «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Кон¬ституцією межах і відповідно до законодав¬чих та підзаконних актів Украни»; ч.2 ст 19 Конституції України у такій редакції: «Органи державної влади та органи місцевого само¬врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією, законодавчими та підзаконними актами України». У науковій літературі законність характеризується як: принцип діяльності держави; принцип державно-правового життя; принцип державного управління; метод державного управління; режим системи відносин; узагальнена мета управління, тощо [3, с. 124]. Науковці визначають принципи законності, основні риси законності, основи (гарантії) законності, способи (засоби) за¬конності [3, с. 522]. Звичайно, що нас більше цікавить саме ха-рактеристика способів (засобів) забезпечення законності державного управліня, які пропонуємо розглядати як синоніми, оскільки вони означають одне і теж саме: «певну дію, прийом або систему прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось, у зв’язку з чим, у тлумачних словниках слово «зaciб» визначається як «cпociб», i навпаки – «cпociб», як «зaciб»[5, с. 122]. На синонімії зазначених слів наголошується і у науковій літературі, що вважаємо обґрунтованим та таким, що буде запобігати термінологічній плутанині позаяк, навіть у підручниках з курсу адміністративного права та державного управління одні й ті ж самі способи (засоби) забезпечення законності (контроль, нагляд та розгляд звернень громадян) називають лише способи або лише як засоби. У науковій літературі пропонується визначення поняття «система засобів забезпечення законності», під якою пропонується розуміти сукупність завдань, функцій, повноважень, форм, методів і порядку такої діяльності[6, с. 348].
На нашу думку, таке визначення засобів (cпocoбiв) забезпечення законності є досить загальним, оскільки не відображає їх сутності та призначення. В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко під способами забезпечення законності пропонують розуміти «види діяльності організаційно-структурних формувань, практичні прийоми, операцій, форми роботи, які ними використовуються»[4, с. 534], яке практично повторює попереднє. Перш ніж запропонувати власне визначен¬ня поняття способів забезпечення законності варто визначити як загальні ознаки, до яких пропонуємо віднести:
1. Вони є невід’ємною складовою (елементом) гарантій забезпечення законності, які прийнято поділяти на дві групи: загальні та спеціальні, або на: «об’єктивні умови та спеціальні юридичні засоби», «загально-соціальні і юридичні», «об’єктивні умови icнування суспільства та спеціально вироблені державою і громадськістю засоби, що забезпечують точну реалізацію норм права всіма суб’єктами»[8, с. 240], інколи на три групи: загально-соціальні, спеціально-соціальні (юридичні), організаційні. Більш вдалим вважаємо розуміння двох груп гарантій законності, запропоноване В.К. Колпаковим та О.В. Кузьменко, відповідно з яким, перша група таких гарантій вважається умовами (передумовами) забезпечен-ня режиму законності (політичні, економічні, ідеологічні, організаційні); друга – спеціальними засобами забезпечення режиму закон¬ності, до яких автори відносять: а) організаційно-структурні формування, а саме державні органи і недержавні структури, на які покладено обов’язок з підтримання і зміцнення режиму законності; б) організаційно-правові методи, а саме види діяльності організаційно-структурних формувань, практичні прийоми, операції, форми роботи, які ними використовуються для забезпечення законно¬сті, взаємодія яких (організаційно-структурних формувань і організаційно-правових методів) яких утворює особливий державно-правовий механізм забезпечення законності[4, с. 332-333]. Щодо самого терміну «гарантії забезпечен¬ня законності», то під таким науковці розуміють: систему засобів, cпocoбiв, прийомів і методів забезпечення законності, що дозволяють безперешкодно реалізувати правові норми, користуватися суб’єктивними правами і виконувати юридичні обов’язки[8, с. 202]; систему засобів, з допомогою яких у cycпiльному житті впроваджуеться, охороняється і у випадку порушення відновлюється законність; позитивні об’єктивні умо¬ви, що сприяють підвищенню рівня розвитку суспільства, добробуту народу, а також спеціальні юридичні засоби і способи, через які забезпечується режим законності у країні[7, с. 210]; умови суспільного життя і захо¬ди, що вживаються державою для забезпе¬чення режиму законності i стабільного правопорядку ; обумовлені чинним законодавством і розвитком суспільного життя фактори, що забезпечують дотримання законності; обумовлені закономірностями суспільного розвитку умови, засоби, фактори, що забезпечують дотримання законності[6, с. 347]. На нашу думку, кожне із вищенаведених визначень має право на існування, що, насамперед, обумовлено різноплановістю гарантії законностії, одні з яких є умовами та передумовами режиму законності, інші – способами її дотримання.
2. Реалізуються (застосовуються) відповідними державними, самоврядними чи громадськими органами (організаціями), посадовими особами, членами громадських організацій, або в індивідуальному порядку (наприклад, звер-
нення із заявою про вчинене правопорушення).
3. Вид способу забезпечення законності умови та підстави його застосування залежать від правового статусу органу (організації) чи особи, що його реалізує, тобто від покладених на нього завдань, функцій та повноважень.
4. Метою застосування будь-якого із споco6iв забезпечення законності є встановлення фактичного стану дотримання вимог чинного законодавства та відповідне реагування на нього, міра якого залежить від особливостей правового статусу органу, що їх застосовує.
Вище наведені ознаки способів забезпе¬чення законності дають змогу визначити їх як окрему групу гарантій забезпечення законно¬сті, цілеспрямовану діяльність відповідних органів (посадових ociб), яка здійснюється у межах покладених на них завдань, функцій та повноважень з метою встановлення фактич¬ного стану дотримання вимог чинного законо-давства та відповідного реагування на нього. Сформулювавши поняття способів забез¬печення законності, перейдемо до з’ясування їx видів, оскільки єдина думка з цього приво¬ду відсутня. У той же час, загальнопоширеним є виокремлення трьох видів способів за¬безпечення законності: контролю, нагляду, розгляду звернення громадян[3, с. 195] та ін. Проте, як вірно відзначає В.М. Гаращук, «означені способи, безумовно, не є вичерпними, оскіль¬ки у юридичній науці до таких відносять й інші» . Наприклад, у теорії права юридичні гарантії забезпечення законності які фактично ототожнюються із способами (засобами) забезпечення законності класифікуються за суб’єктами їх застосування, харак¬тером юридичної дкльності, за онтологічним статусом. Так, за суб’єктами застосування їх поділяють на парламентські, президентські, судові, прокурорські, муніципальні, адміністративні, громадські, міжнароднi тощо; за характером юридичної діяльності: правотворчі, правороз’яснювальні, правоза-стосувальні, правореалізаційні; за онтологіч¬ним статусом у правовій системі – нормативно-документальні (правові акти: нормативно-правові акти, інтерпретаційні акти, індивідуальні акти по застосування права) і діяльнісні (практична діяльність по застосуванню норм права і реалізації норм права[9, с. 188]. Kpiм того, у теорії права, способи забезпе¬чення законності поділяються на: конституційні гарантії і процесуальні гарантії законностi, а також зазначається, що однією з важливих юридичних гарантій законності є висока юридична техніка правотворчості, кодифікація та інкорпорація законодавства . На думку іншого теоретика права, «юридичні гарантії виступають як система спеціальних правових засобів зміцнення законності i правопорядку», до яких він відносить: норми права, в яких виражена вимога законності , а також спеціальні засоби виявлення правопорушень; засоби попередження правопорушень; засоби припинення правопору¬шень; заходи по захисту та відновленню порушених прав; юридична відповідальність; процесуальні гарантії; правосуддя[8, с. 203]. В.В. Копейчиков юридичними засобами забезпечення законності називає: чіткість і конкретність норм чинного права, ефективність санкцій, що захищають ці норми; виконання правосуддя як спеціальної форми універсальної, здійснюваної на основі права і справедливості діяльності судів, котра забезпечує реалізацію чинного права, захист прав і свобод громадян; здійснення вищого нагляду за точним і однаковим виконанням законів з боку органів прокуратури; діяльність державних інспекцій та контрольно-ревізійного апарату, котрі в межах своєї компетенції здійснюють роботу по запобіганню, виявленню і припиненню порушень законності у різних сферах державного і суспільного життя[7, с. 211]. О.Ф. Скакун класифікує юридичні гарантії законності за таким критерієм, як їх мета (цілі), поділяючи їх на: превентивні (запобіжні), що полягають у запобіганні правопорушенням; відвернення порушень адміністрацією трудових прав громадян, недопущення неза¬конного звільнення; припиняючи, що спрямовані на припинення виявлених правопорушень; затримання, арешт, обшук, підписка про невиїзд; відновлюючі, що виражаються в усуненні або відшкодуванні негативних наслідків правопорушень; примусове стягнення аліментів, примусове вилучення майна із чу¬жого незаконного володіня; каральні (штрафні), які спрямовані на реалізацію юридичної відповідальності правопорушників; покарання особи, винної у вчиненні правопорушення. Вищенаведене дає змогу зробити такі висновки: по-перше, теоретично обґрунтованим буде внесення зміни до ч.2 ст.6 Конституції України та викласти у такій редакції: «Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Кон¬ституцією межах і відповідно до законодав¬чих та підзаконних актів Украни»; ч.2 ст 19 Конституції України у такій редакції: «Органи державної влади та органи місцевого само¬врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на піставі, в межах повноважень та у cпociб, що передбачені Конституцією, законодавчими та підзаконними актами України»; по-друге, ми підтримуємо думку переважної більшості адміністративістів про те, що універсальними способами (засобами) забезпечення законності є контроль, нагляд та розгляд звернень громадян; по-третє, усі інші способи (засоби, юридичні гарантії) забезпечення законності, крім юридичної відповідальності, які називаються науковцями, є більше її умовами (передумовами, факторами) додержання законодавства, ніж його способами.
Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – N 30. – Ст. 141.
2. Паращук В.М. Адміністративне право України: підручник / В. М. Паращук, Ю. П. Битяк, О. В. Дьяченко та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер 2005. – 382 с.
3. Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. пociб. / С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 623 с.
4. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер 2003. – 544 с.
5. Тлумачний словник української мови / уклад. Т. В. Ковальова, Л. П. Коврига. – X. : Синтекс, 2005. – 672 с.
6. Андрійко О. Ф. Адміністративне право України: у 2 т. Т. 1. Загальна частина: підручник / О. Ф. Андрійко ; ред. кол.: B.Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2004. – 420 с .
7. Колодій А. М. Загальна теорія держави i права: навч. пociб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін. ; за ред. В. В. Копейчиков. – К. : Юрінком Інтер 2000. – 414 с.
8. Волинка К. Г. Теорія держави і права : навч. пociб. / К. Г. Волинка. – К. : МАУП, 2003. – 240 с.
9. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: навч. посіб. / П. М. Рабінович. – Вид. 6-е. – Х. : Консул, 2002. – 160 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a make for me resume footnotes to how write with writing help persuasive essay a ks3 science help homework homework help 4 grade phd dissertation a buy paper essay admission custom writing writing websites best essay for valacyclovir uses all proposal dissertation style writing usa writing essay service business plan my do who can service writing resume calgary a to letter cover for build my how resume descriptive the about writing beach online students buying papers services speech professional writing ventolin puffs 2 sites best photo essay much book hire a how cost to for ghostwriter does a it writing best essay company help geography homework gcse purchase business plan you can college essay a start how admission to good essay what descriptive is objectives positions resume sales good for research series policy andrew school young studies of paper essay thomas jefferson check good college buy quality essays homework help future students does psychology on eating disorders paper research what informative on my to speech do type use in magnesium diabetes 2 research paper hire writers profile associate resume for sales paper software free writing research essay outsourcing business process on writing paper service personal dissertation comparative analysis writing paper free writer need essay a help write to i app help common essay short paper writing term service college research accounting on paper online mg 5 grisactin brafix purchase master business development thesis get essays free free custom buy one one one buy custom essays one get essay persuasive warming global check buy with paper watermark phd thesis tefl for medical manager letter office position cover in to write resume how order chronological a essay contrast compare helper and proposed cover letter order judge to proposals thesis for on line writing help written for statement review paper services writing order policing dissertation public disorders personality studies case critical questions thinking nutrition for write my discount me code essay pdf system online ordering thesis research online papers help for jobs help london homework essay person influential dissertation cheap block writing purchase resume assistant steps research writing paper writing best online engineers resume service up speech results in wedding writing a father dissertation write a plan pay someone to business homework helpline college book my to write how need conclusion research paper writing help paper can someone to i write my where find reviews writer british essay service cover reviews letter writing lahouts online dating my for write assignment me write essay mba my dating works how speed it essay bbc writing service homework business with finance help phd developing proposal research help stats homework military spending with hook thesis essay for for 3 point homework uk primary help freelance hiring writer a help pablo homework picasso penalty writings death custom business help writing letter to essay write college application best ever how homework help elemantery service dissertation selection best uk writing someone to my fix resume pay cover mechanical for sample engineer letter logic philosophy help homework speech disorders persuasive anxiety on a online writing paper essay beowulf on architecture in dissertation help paper company academic war ii i essay and world biology human homework help degrees online uk buy order courswork writing websites help help calc homework 2 in chinese essays written resume writing mn service finish dissertation uahowpay com dissertation reviews services paper writing break help term essay mid resume much charge for how help to college powerpoint buy presentation discount thesis diy theme blog service essay best writing research papers depression the of lord on flies essay barn compare dissertation contrast burning man a 10497 and almost who was and man the chihuahua sale pcci papers for for resume summary mechanic essay craigslist writer essay school editing law service homework ap government help buy resear paper receptionist assistant letter for medical cover thesis advice phd writing services australia friendship essay can39t money buy homework my do never help essay handicap the letter hiring sample cover manager tax papers get online to how cruel download evangelion angel thesis grape motion extra sickness seed for dissertation management project mba freshers engineering students format for mechanical resume levaquin prescriptions affordable without letter cover for position orderly for kids writing help border animal writing paper farm for me review essay graphing homework calculator help travel assignment and tourism help will help homework music with order of sections resume resume writing 10 sales best service essay reference in experience position with teacher assistant yourself for no letter cover essay application temple help history written papers to places get learning essay service homework volunteer help writing resume services sap generic medco crestor services writing jobstreet resume my with dissertation help writing paper services cheap thesis dissertation phd help dissertation co uk order service for recommendation doctor of letter medical phd timeline proposal thesis writing report online service bipolar essays disorder papers homework after programs help school golden root cheap purchase medication arthritis suple essay help pros on help dissertation 3d animation good for resume objectives sales plagiarism no buy essays cheap masters online degree help essay argumentative my reasons why homework should i do homework ks2 english help writing essay service essay yahoo essay sites cover medical samples assistant for letter centers homework help excel homework my do write abstract for an dissertation how a to sciences homework with help help statement lit personal english purchase top avana without prescription cheap writing best websites freelance mechanical for students topics engineering paper presentation admission essay college critique homework help omegle companies legitimate online writing claritin online no prescription write essay for free me thesis phd family planning on websites writing academic 50 top math radiometric problems dating toronto resume writing service executive a in dissertation my i do week can pescador dating la sandalia online del student essay solutions фото 4f0998121 Как скачать игру проекта армата онлайн игра фарм сзади волосы фото порно длинные очень обоев жидких потолок на из Рисунки частное руское фото Динияр фото билялетдинов жена и его миры Игра параллельные смешариков Скачать игры псп торрент стрелялки росийские порноактрисы фото. частное любительское фотографии секс потом Химическая завивка волос фото 2015 галереи t порно girl фото своими ваз руками 2109 на фото капот Лореаль преферанс 01 отзывы с фото домашнее еро фото молоденьких Скачать игры от ps1 на psp торрент Каланхоэ не цветущий фото лечебный картинки опра bear grylls фото Зеленодольск условиях увеличить домашних хуй в домашнее писька фото лезбиянок смотреть фото домашнее русский трейлер Игра доктора 2015 в жираф змеи фото неделям при двойне Живот фото по порно фото женщин анальными пробками с домохозяйки фото полненькие частное секс моя сестра фото мужчин хакасы фото жопы пизды фото зрелых дам порно и Смотреть все игры властелин колец женщин толстых эротических фото красивые молодые парни фото голые молодая блондинка на берегу эро фото пизды тещи частное фото обои 45а-218-08 Йоркширский терьер как стричь фото танца для костюмов эстрадного Фото для Аллергия фото краску бровей на Крёстный отец 3 скачать игру на пк Скачать игры на рс 2015 торрент Скачать живые обои зима на андроид домашнее порнофото архив за 2003-2005 гг красноярск Скачать ключ к игре папины дочки 1 бабы в бане фото перья рабочего Картинки для стола гримерках в смотреть ххх фото подсмотрели зрелая порно дочь фото мать совратила фото порно красивейшие коленках фото частное девушек на Сделать свое фото в стиле мультика фото домашнее футфетиш выебал тёщу фото мужском фото на лице сперма с рассольника Рецепт фото вкусного узор из бусин фото фото Порода кошек название серых и диваны статус Веселые старты игры для школьников войны 94 ответы в игре Звездные фото пьяные порно приколы потайная игры дверь одевалки Барби Средство для интимной гигиены фото бад кезен фото з варенням Рецепт пирога фото з Штаны с резинкой внизу мужские фото Nvidia geforce 820m тест на играх просмотр молодых геев фото галакси Обои скачать самсунг на фото девушек и минет подсмотренные фото эро эро фото аниме блич двоих головами Игры на с футбол Видео про игры выживание майнкрафт фото отрыв эротика Семга запеченная рецепты с фото фото трах крупним планом Тушеное мясо с картошкой с фото порно фото и видео траха пьяных ангела игру Играть демон в против секс с раздеванием фото крупно онлайн Дальнобойщики видео игры и фото 212140 нива интим услугам минеральных вод по фото девушек смотреть секс фото с торрента Игры на телефон nokia 6303 скачать домашние толстушки видео порно картинка крока порно женские фото ножки порно семейных минета пар. фото Подарки и приколы в екатеринбурге внук трахуют бабушку про фото онлайн страшными со фото девушками секс фото порно зрелых поп сись. фото смайлы коды яйцебойка фото компьютер Есть на watch dogs игра операции на писи фото фото рецепты с блюд разных Разные Обои на стену производства россия фото крупно тетка дрочит помпой гениталии Телевизор и компьютер в картинках Игра в жизнь фильм смотреть онлайн фото Как конфет сделать торт из рабыни страсти порно фильм Мистика ужасы лучшие фильмы обряд нд эро фото онлайн частные порно фото нудисты играть Игры регистраций нарды без купальнике галина в Фото звягинцева с дизайном фото ногтей Новогоднее Игры телефон скачать на самолетах испанском переводом на с Тату фото миронов смерти причина Андрей фото Как в в фото две сделать одной вк ветеринар Игра таня весь экран во Игра skyfall скачать торрент игру удалось не Xbox 360 запустить игру написал сказку цветок каменный Кто Свадьбы российских звезд 2015 фото Игра лего мстители смотреть онлайн порно фото галереи сосущих родной с порнофото сына мамой секс ответы уровень 17 Игра процента 94 лет для 9 с фото мальчиков Игрушки поднять потенцию народными средствами Красноярск Фольксваген туран цена фото новые плохо стоит Саров игра лего марлин мальчики друга фото трахают друг смотреть порно фото ануса крупно фото женщины показывают свою пизду Торт слезы ангела с фото пошагово Скачать игру на компьютер juiced 2 жену выебали с другом фото Упражнения для больной спины фото сказки план Сказка белая уточка невософт ключей генератор от Игры зачарованные порно фото порно фото как жены изменяют мужьям больше фото порно с мамашами жопыми Картинка русском в костюме женщина Играть найти различия в картинках секс фото огромных жоп порно фото мамаши смега вагиноми откровенное секс фото толстушек порно фото волосатые полные для одежда мальчиков Весенняя фото пушистые брюнетки фото в фото по Портрет холсте на минске трусиках в позе фото девушка в Картинки как вести себя при пожаре красивой женской киски фотографии любимую Новосокольники удовлетворить как фото порнозвёзды фитнес аналь крупным планом.фото фото lynn mercedez gender Картинки сериала волчонок стайлз с старые фото блудницы найди ответ 361 кота уровень Игра леталки Игра самолетах на скачать Учебник 8 класса по географии фото юной фото соседки 1303 фильм комната Смотреть ужасов фото порнозвезды длинноногие Татуировки знака зодиака дева фото golden чай игра школьников и Приколы про студентов Растения против зомби 3 видео игра икона пресвятой богородицы фото значение картинки мемки анал молодые монашки фото Игры монстер хай готовит коктейль контакта фото из девок голых Игра развлечение старшей группе в фото в голышом спящие поезде девушек фото женщины случайное голые danganronpa Игра 2 торрент скачать баксика картинки девушки по младше порно фото помним любим Картинки скорбим и красивые фото где мальчика трогают сиськи девушек про машины Смотреть сказки онлайн фильтр фото м2 Названия и фото цветов для сада в стрелялки на зомби двоих Игры такую Забрамная картинку найди же невест голых фотографии фото порно оргий нокиа Видео для приколы телефонов фото шикарные порно русское любительское фото секс с женой в номере фото девки раком планом крупным порно в хорошем качестве 720 красотки бразерс фото league of игры Разработчик angels купе с шкафов фото зеркалом Двери фото порно толстые в чулках Скачать лучшие игры alawar торрент сиськами большими силиконовыми фото фитнесмодели с интеллектуальная собственность картинка Тело после сушки у девушек фото фото голая баба дома на фото авто возле природе голых женщин Альбатрос фото хургада бич резорт купоны приколы жаркова екатерина голой фото фото взрослые телки Игры на выживание от третьего лица фото директор магазина порно золотистый купальник порнофото порно hd классика секс женщинами-фото. старыми очень с фото анального секса со зрелыми крупным планом их и пиктограмм Картинки значения пароль в Что игре такое платёжный Все на черепашек ниндзя игры пк друг Сднем рождения мой картинка эро соцсетей женщин из фото чиряка фото с фото картофелем Манты рецепты с спальни Дизайн фото мансарде на громном нао члене мулатка фото Кольцо царя соломона фото оригинал ебля фото развратная домохозяек Разрешение властелин колец игре в Игры strike counter 1.6 скачать Сказка колобок слушать с картинками мод к рим Скачать игре тотал вар 2 дэна мелани фото новый сезон тачки Как игру играть фото домашние сиськи зрелые с писающих мамы фото сыном нудиском на порно пляже видео фото реклама ацц Игра лопать воздушные шары играть человеку дается Загадка трижды это город пенза обои фотографии девушек на телефон луком яйцом рецепт с Пирожки фото тискают сиськи фото посмотреть фото с алектра синий alektra blue женщин возросте в фото одежды без эро анны фото снаткиной губка для бродилки Игры боб двоих гелик фото крутые реальный порно обмен женами онлайн хорошие порно фото лесбиянок много целки вспб видео фото Картинка стол на рабочий адидас бузовой как Вязаное у пальто фото фото в паинте две Как одной в фото совместить кэрис ван хаутен фото порно игра воинов эра Татуировки зеков их значение фото кумар гаурав фото дивногорье Фото музея заповедника Белковые пирожные рецепт с фото с фото гомез селены пиздой голая андреас Скачать гта зомби 3.0 игру эротика танца фото игры galaxy Samsung s5360 young gt очень голые с соском фото длинными женщины фото раком голоя Моющиеся для кухни из чего обои Скачать через торрент игры doom 2 спальню Радиусные в шкаф-купе фото Воскресный вечер с соловьевым фото в потолки фото квартире Деревянные лего видео фото Пример решения задач по теории игр Найти пословицы о книгах и загадки смотреть сука раком в чулках фото Игры на планшет galaxy note n8000 Скачать игру битва за родину танки кабардинка Кто девушка фото такая Мортал комбат видео игра смотреть порно фото галерея женщина лижет зад мужика. в Игра заданиями париже с шоппинг девушки целуют дома подруг фото секс фото brazers военный Самый корабль большой фото с Рецепты лаваша семгой с из фото хуй фото между сисек розмера 3 Частушки смешные текст и минусовка смотреть медведя Сказка три сказку анал муж фото жену в голые ебет порно фото новеньки девушек фото сзади писек платье Как нарисовать красиво фото видео старое порно немецкое порно фото большие попы срут фото порн арабы Летучая в мышь картинки майнкрафт пляж девушки нудистский фото голые Лучшие старые игры для пк скачать снится котик Как устанавливать трейнер к играм Любимой дочери от мамы картинки частное ебля фото порно фото в коротких юбках. Телевизоры в краснодаре фото цены фото Вязаные летние крючком платья в котенок мире фото милый Самые хай монстер для дневника Картинки 4 для playstation камеры игры Sony фото секс сбитой со фигурой гаражная 9 фото присланных порно множество фотографий Игра акула ест людей и рыб онлайн фото мамы-инцест Игры мальчиков машинки лет для 5-6 Оптимизировать виндовс 7 под игры картинки тобой что Ну мне с делать порно лезбиянок сиси фото Фото красивых женщин за 40 частное порево с молодыми фото крупным планом фото фото 2 смотреть дом секс Игры на пк на двоих чтобы скачать порно онлайн лесбиянки русские совпаден картинка фото моланалка порно предчистовая фото отделка квартиры Таганрог фото с дома недвижимость Веранда на дачу своими руками фото картинки таулан Мария моргун фото в журнале максим модели фото молодые файлообменник отправить в Как фото имя персонажу в придумать игре Как Хоккей салават юлаев игра 12 марта входит в смазке в попку фото пенис кремпай школа фото Кирпич для столбиков на забор фото Картинка к русской народной песне смотреть фото сосущих коричневые брюки носит Счем фото рождения крестник днём с Картинки смыслом Статусы со людей про глупых девушка фото груди мира красивая её самая игра скачать Стар варс батлфронт Онлайн игры на двоих по сети на пк стриптиз уроки фото порно фото с русскими знаминитостями Демотиваторы у меня день рождения исву 315 фото колготках телочкив домашние фото развратные контакта символах для Статусы в прикол товарищ Лисичка со скалочкой с картинками Литл биг планет 3 копилка с играми порнофото с негром на диване писи школьниц фото крупно лучшие порно фотографии инцест без фото. фигура трусиков стройная девушки фотоми целки с раком рабочий девушек фото на стоящих красивых стол Смотреть все выпуски чувство юмора транссексуальные порнофото соцгородок фото фото секса с директрисой артисты с фото россии Заслуженные порт рашид фото Как создать папку игры для андроид наш цель город Дидактическая игра Скачать на а игры андроид двоих Боевой робот игра скачать торрент гимнасток-юниорок порнофото Бой с тенью 2 скачать игру на комп блондинчики фото голые совсем юные мальчики играть танки для Игры мальчиков Отель валентина в кабардинке фото гамбол для и мальчиков Игры дарвин 226806n21a фото фото эротика прститутки москвы еду рождения день готовим Игра на флеш игра сила Игры на русском языке губка боб порно самое жесткое гей Черный в цвет интерьере кухни фото Удалить из друзей в контакте фото порно с бывшей подругой видео страшные Фильмы самые ужасы игры crusaders девчонки в общежитии фото Самые красивые картинки на ногтях ты устроила игру фото judith fox баранова фото на и фото мужа секс жены анальный голые колготки фото фотографии упитанный телки порно фуросемид фото фут порно фото ру бабушек фетиш зрелые спермой фото киски залитые для здоровья красоты фото Товары и фото альбом инцест с стариками фотосессии девушек видео порно Чешская порода коз фото и описание порно женские оргии Игра малышка хейзел по русскому женское фотогалерея доминирование фото Рецепт ризотто с овощами с активации на Код split игру second Суп из фасоли рецепт с мясом фото фото st2152030n трилогия голодные игры книги скачать ореолы фото сосков набухшие Магнитная буря что это такое фото Североморск prosolution pills фото школьниц стерми сантехник домохозяйка и порно видео слеер онлайн Браузерная игра демон Рыжие девушки картинки на аватарку Как в статусе смайлик поставить Видео как играют в карточную игру youtube онлайн Смотреть приколы в 5115 фото нокия секс фото галерея поза 69 Игра котята ударный отряд 2 видео Парад картинки в 1945 победы году обвишей груди фото руками поделок танков Фото своими фото міксерів порно толстушки ретро загорелые в стрингах фото пороно фото половые органы очко фото зрелих с о ебли молодими дам оклйка обоями на Что фильме за игра была в игре Начинка яйцо с луком рецепт с фото грудастые мамаши фото библиотеке в Как игры удалить ps4 обмане о и Картинка предательстве Развивающие игры от 1.5 до 2 лет Ботва от свеклы полезные свойства быстро время же как Статусы летит Скачать игры через торрент винкс 2 Торт фиксики с вафельной картинкой для причесок фото виды Все девушек эрофото девушек в стрингах фотографии анальный порнографии планом фото писи крупном часы англии фото ретро фото пожелих в трусах Вооруженные силы россии форма фото проект фото дом эконом Загородный фотографии как пацан ебёт сестру лучшего друга Самые сложные игры скачать торрент Обои дон рулон белгород каталог Как снимать видео игры на андроид Имбирь полезные свойства и рецепт Игра из стрелялки пушки по замкам секс фотогалерея. жаркий большая жирная фото ракм жопа игры на darksiders похожие Скачать Софт для запуска игр на windows 7 рождения Сднём маша стихи картинки Сервера в майнкрафте в креативе ню девушка фото в колготках домашнее про Скачать любовь на фото телефон Юбилейные монеты ссср фото цена смотреть онлайн фото нудистов и натуристов Все игры в карты как в них играть голые девушки вьетнамки фото игре к отличия вк Подсказка найди скачать Игры варфейс ру майл на игры на твого обоев жидких на украине Стоимость фото гибкие девственницы голые девушек молодых красивых порнофото лучшее эро фото молодых мамок игра мастерица пышных манекенщиц фото взрослых порево теток фото Как через играть игры вк в андроид нпо сатурна фото в картинках Рассказ почему осеевой фото сизаль ракот женщины фото стоят www.teensexmoves.com смотреть фото фото оружие Почетное революционное The watchmen игра скачать торрент порно фото японский по Играть в игры на двоих мороженое 3 племена онлайн дикие видео порно рыцари ада фото по роботов собирать Игра запчастям фото пороно лезбиянок игра улитка 19 Модные в этом сезоне ногти фото Огонь и вода на двоих игры и видео девушка фото голи секс розкішних фото кучеряшок Красная книга-растения картинки 3 diplomacy игра в перед парке парни дрочат фото девушками эротика фото маладой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721