ПОНЯТТЄВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111′37:504

О.О. Жихарєва

Київський національний лінгвістичний університет, Київ

 

     У статті, спираючись на проведений лексикографічний аналіз словникових дефініцій, виведено поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові шляхом виокремлення її релевантних складників.

     Ключові слова: концепт, екологія, лексикографічний аналіз, поняттєва структура. 

     В статье, опираясь на проведенный лексикографический анализ словарных дефиниций, выводится понятийная структура концепта ЭКОЛОГИЯ в современном английском языке с целью выделения её релевантных составляющих.

     Ключевые слова: концепт, экология, лексикографический анализ, понятийная структура. 

     This paper infers, via the lexicographic analysis of dictionary items, the notional structure of the concept ECOLOGY in Modern English by way of determining its relevant constituents.

     Key words: concept, ecology, lexicographic analysis, notional structure.

У сучасному глобалізаційному суспільстві серед основних тем, що потенційно впливають на дискурсивний простір людства, вирізняються як ключові: стан та погіршення екологічної світової та локальних ситуацій, екологічна криза, оптимізація охорони навколишнього середовища [3; 6; 7; 8]. Широке розповсюдження екологічно значущої проблематики сприяло виокремленню і виникненню нового типу дискурсу – екологічного в його різноманітних версіях (медійний, науковий, художній, біблійний) ключовими концептами якого є ПРИРОДА і НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

Актуальність вивчення концепту ЕКОЛОГІЯ, що є об’єктом цієї статті, зумовлена все більшою вагою екологічної проблематики серед категорій сучасності, життєво важливих для суспільства і, зокрема, людини.

Мета нашого дослідження – розкриття поняттєвої структури концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові, що становить предмет статті, шляхом установлення лексико-семантичних варіантів відповідної лексеми. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) провести дефініційний аналіз імені концепту ЕКОЛОГІЯ; 2) дослідити історію розвитку досліджуваного концепту в англійській мові, спираючись на процедури етимологічного аналізу; 3) систематизувати релевантні для аналізованого концепту ЛСВ; 4) вивести поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯв англійській мові.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу концепту ЕКОЛОГІЯ, обґрунтуємо методику нашого дослідження. Усталеним є тлумаченняконцепту як трикомпонентної структури, яка містить поняттєвий, образний і ціннісний [9, с. 91], чи значущістний [2, с. 4–5] складники. Акцент на поняттєву складову уможливлює, спираючись на словникові дефініції, виділення окремої поняттєвої структури концепту, у нашому разі концепту ЕКОЛОГІЯ. «Звернення до словників дозволяє розкрити зміст мовних одиниць, які виступають іменем концепту, і, відповідно, розглянути його поняттєву складову» [1], оскільки «поняттєвий елемент формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт» [13, с. 38].

Базові ознаки досліджуваного концепту виявимо з огляду на етимологічний аналіз лексеми екологія. Слово ecology походить від грецьких слів oikos «дім, місце існування, житло» та –logia «наука про», тобто «наука про дім, місце існування» [21]. Як термін, лексема почала вживатися у ХІХ столітті (точніше датування − 1873 рік) після того, як у 1866 році німецький зоолог Е. Геккель вперше запропонував назву Okologie на позначення галузі науки, яка має справу зі зв’язками живих організмів та середовищ їх існування (“branchofsciencedealingwiththerelationshipoflivingthingstotheirenvironments) [там само]. Значення слова розширилося, починаючи з 1960-х років, включаючи позначення діяльності проти забруднення навколишнього середовища. Таким чином, розглянувши базові ознаки концепту ЕКОЛОГІЯ, виводимо його поняттєве ядро, яке історично утворене такими ознаками: «зв’язок між живими організмами і середовищем їх існування», «наука про місце існування», «діяльність проти забруднення навколишнього середовища».

Спираючись на словникові дефініції аналізованого концепту, уточнімо похідні від нього ключові концепти англомовного екологічного дискурсу. Для цього розкладемо цілісне значення досліджуваної лексеми на значущі складники, які у мовознавстві, головним чином, представлені терміном сема [4, с. 294; 10, c. 115],  а слова, представлені в дефініції, актуалізують семи, які складають значення, що витлумачується [11, с. 48]. У нашій статті, таким чином, будемо спиратися на семи, як окремі складники лексико-семантичного варіанту (ЛСВ). Виходячи з того, що лексичне значення слова є ідеальною сутністю, яка виступає «результатом пізнання людиною (соціумом) навколишнього світу та себе в ньому» [12, с. 88], тому у семантичній структурі лексеми екологія/ecology апріорі закладено сему  екологічності.

Дослідження лексеми ecology ґрунтується на даних низки загальновідомих тлумачних словників англійської мови:CollinsEnglishDictionary (CED) [18]; RandomHouseKernermanWebstersCollegeDictionary(RHKWCD) [24]; Oxford English Dictionary (OED) [22]; TheAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLanguages(AHDEL) [16]; Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) [20]. У більш ранніх словниках,  наприклад, у словнику OED [22], досліджувана лексема не була зафіксована.

Проведений аналіз тлумачень слова екологія в сучасній англійській мові дозволив виявити три лексико-семантичні варіанти, які вкладаються у дві групи значень: 1) наукові (ЛСВ1, ЛСВ3); 2) ненаукові, або повсякденні (ЛСВ2)  мовні значення (див. Табл. 1):

                                                                                              Таблиця 1

Дефініції лексеми ecology

п/п

Словник

      

 

 

ЛСВ

Дефініції ЛСВ за словниками

OED

AHDEL

LDCE

CED

RHKWCD

1.

ЛСВ 1

наука про відношення в  навколишньому середовищі

(the science of relationships in the environment)

відсутня

1. a. The science of the relationships between organisms and their environments. Also called bionomics.

2. The branch of sociology that is concerned with studying the relationships between human groups and their physical and social environments. Also called human ecology

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment, or the scientific study of this

 

1.The study of the relationships between living organisms and their environment

3. (Sociology) the study of the relationships between human groups and their physical environment Also called bionomics

 

1.The branch of biology dealing with the relations and interactions between organisms and their environment

3.Also called human ecology.The branch of sociology concerned with the spacing and interdependence of people and institutions

2.

ЛСВ 2

сукупність відношень у навколишньому середовищі

(the set of relationships in the environment)

1. b. The relationship between organisms and their environment

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment

2.The set of relationships of a particular organism with its environment

2.The set of relationships existing between organisms and their environment

3.

ЛСВ 3

охорона навколишнього середовища (environmentalism)

3. The study of the detrimental effects of modern civilization on the environment, with a view toward prevention or reversal through conservation. Also called human ecology

4.The advocacy of protection of the air, water, and other natural resources from pollution or its effects; environmentalism

 

  Структуру ЛСВ1 лексеми ecologyскладають такі семи: «наука / галузь / вивчення (дослідження)» branch[24; 16], science [16], study[18], studying[16], scientificstudy[20]; «соціологія» sociology [16; 24]; «біологія» biology [24]; «причетність» concern [16; 24], dealing [24]; «простір» spacing [24]; «взаємозалежність» interdependence [24]; «відношення, зв’язок» relations, interactions[24], relationships[18; 16], related [20]; «життя» living [18]; «організми (жива істота)» organisms[18; 24; 16]; «навколишнє  середовище» environment[18; 24; 16; 20]; «люди / група людей» human groups [16; 18], people [24; 20];institutions[24]; «фізичне середовище» physicalenvironments [16; 18]; «соціальне середовище» socialenvironments [16]; «рослини» plants [20]; «тварини» animals [20]; «спосіб» way [20].

     Таким чином, ЛСВ1 стосується науки (соціології, біології) про зв’язок, відношення між організмами і навколишнім середовищем. Оскільки в усіх проаналізованих тлумачних словниках у дефініції ЛСВ1 лексеми ecology повторюються слова science, study, branch позначимо ЛСВ1 таким чином: «наука про відношення в навколишньому середовищі» (thescienceofrelationships in the environment).             

        Структуру ЛСВ2 складають такі семи: «цілісність, сукупність» set [18; 24]; «особливість, певність» particular[18];  «існування» existing [24]; «відношення, взаємодія (зв’язок)» relationship[16], relationships[18; 24]; «організми (жива істота)» organism[18], organisms[16; 24]; «навколишнє  середовище» environment[16; 18; 24]. В окремих словниках, зокрема LDCE [20], до ЛСВ2 може належати і значення ЛСВ1, але без зазначення фрази про наукове вивчення зв’язку між рослинами, тваринами, людьми і їхнім навколишнім середовищем (“thescientificstudyofecologicalissues“). Отже, за даними тлумачних словників ЛСВ2 лексеми ecology вказує на знання мовців про екологію як «сукупність відношень у навколишньому середовищі» (thesetofrelationshipsin the environment).

     ЛСВ3 зафіксована лише у двох словниках: RHKWCD [24] і AHDEL [16]. Структуру ЛСВ3 лексеми ecology складають такі семи: «дослідження» study [16]; «шкідливий, шкідник» detrimental [16]; «вплив» effects [16]; «сучасна цивілізація» moderncivilization [16]; «навколишнє середовище» environment[16]; «погляд» view [16]; «запобігання» prevention [16]; «зміна» reversal [16]; «охорона, захист» conservation[16]; «захист» protection [24]; «рух на захист довкілля» environmentalism [24]; «пропаганда» advocacy [24]; «повітря» air [24]; «вода» water[24]; «природні ресурси» naturalresources [24]; «забруднення» pollution [24]. Крім того, у структурі ЛСВ3 закладено подвійний аксіологічний компонент – позитивну оцінку, експліковану в дефініціях за допомогою слів protection, prevention, environmentalism, conservation, і негативну оцінку pollution.

     Зміст ЛСВ3 свідчить про серйозне ставлення до охорони навколишнього середовища в сучасному англомовному соціумі, тому позначимо ЛСВ3 як «охорона навколишнього середовища» (environmentalism). Оскільки інформація про охорону навколишнього середовища досліджується, вивчається, пропагується і розповсюджується в суспільстві, зараховуємо ЛСВ3 до наукового за характером значення.

     Аналіз трьох ЛСВ слова ecology демонструє семантичну близькість між ними, яка виявляється в повторенні деяких сем в усіх ЛСВ. Найбільш частотними є семи environment «навколишнє середовище» і relationship (relation) (betweenorganismsandtheirenvironment) «відношення (зв’язок) (між організмами і їх навколишнім середовищем)», які, на наш погляд, і складають поняттєве ядро концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові.

В англомовних словниках зазначаються не тільки загальні відношення організмів між собою, чи тільки тваринних і рослинних організмів, але і їхній стан на території, яку вони населяють, процес взаємодії живих істот, включаючи людину; згадується також вивчення шкідливих впливів сучасної цивілізації на навколишнє середовище та захист від забруднення.     

Аналіз словників тезаурусного типу за методикою О.Й. Шейгал і Є.С. Арчакової дозволяє детальніше дослідити поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ, оскільки, як стверджує С.А. Жаботинська, «концептуальний аналіз є аналіз одних концептів за допомогою інших» [5, с. 4]. Статті у тезаурусних словниках слугують підґрунтям для виявлення «зв’язку базового імені концепту з лексемами, які також можуть бути словами-репрезентантами досліджуваного концепту чи суміжних концептів» [14, с. 247].  Відомо, що концепти є проекціями явищ навколишньої дійсності у свідомості людини, тому вони не існують окремо від інших, подібних собі одиниць. «Як і зафіксовані в них феномени, концепти утворюють цілісну систему, компоненти якої взаємодіють між собою, встановлюють постійні звязки, переплітаються» [15, с. 19].

Розглянемо базове ім’я концепту ЕКОЛОГІЯ і лексичні одиниці, об’єднані з ним спільним значенням відповідно до словників-тезаурусів, в яких матеріал представлено за тематичним принципом (OxfordThesaurusofEnglish (OTE) [23], CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage (CTEL) [19]), і тезауруса синонімічного типу (ChambersPaperbackThesaurus (CPT) [17]). Ці лексеми складають найближчу периферію досліджуваного концепту. Як видно з таблиці (див. Табл. 2), у двох з цих словників OTE [23] і CPT [17] статті з лексемою ecology не зафіксовано. У словнику-тезаурусі CTEL [19] ключовим словом-синонімом є environment. Цей тезаурус був перевидано у 2002 році для сучасного користувача з урахуванням технічних та комунікаційних галузей і поняття про навколишнє середовище [19, p. vii].

                                                                                              Таблиця 2

Еквіваленти базового імені концепту ЕКОЛОГІЯ

№ п/п

Словник

Наявність синонімів

1.

OTE

не зафіксовано

2.

CPT

не зафіксовано

3.

CTEL

Environment, conditions, situation, scene, surroundings, context, habitat

 

     Згідно з наведеним словниковим тлумаченням, основним лексичним репрезентантом концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові можна вважати лексему environment, оскільки вона є домінантною і ключовою в синонімічному ряду.

Таким чином, концепт ЕКОЛОГІЯ містить такі ключові семи:

         науковість;

         зв’язок із навколишнім середовищем;

         існування у навколишньому середовищі;

         невід’ємність від живих організмів і людини;

         масштабність дослідження внаслідок життєвої необхідності захисту навколишнього середовища.

Визначення концепту ЕКОЛОГІЯ мало різняться у представлених словниках, хоча і містять неоднакові складники досліджуваного концепту. В більшості тлумачних словників концепт ЕКОЛОГІЯ представлено як «взаємовідношення між живими організмами і навколишнім середовищем».  Зважаючи на те, що екологія є наукою, яка почала стрімко розвиватися лише у ХХ столітті, наразі зафіксовано невелику кількість тлумачень значення цього слова, що вказує на новизну відповідного поняття і його важливість для сучасного суспільства. 

Подальші перспективи дослідження пов’язані з вивченням лексеми environment як репрезентанта поняттєвого ядра концепту ЕКОЛОГІЯ, а також образного і ціннісного компонентів цього концепту в англомовному  біблійному дискурсі.

 

Список літератури

1. Ващеулова А.С. Дискурсная вариативность концепта HAPPINESS (на примере американского политического, религиозного и бытийного дискурсов) / А.С. Ващеулова // Филология, искусствоведение и культурология: актуальные проблемы: материалы международной заочной научно-практической конференции, 10 сентября 2012 г. – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3762-happiness  

2. Воркачев С.Г.  Концепт СЧАСТЬЯ: значимостная составляющая / С.Г. Воркачев //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С. 4–18.

3. Гардашук Т.В. Концептуальні параметри екологізму / Т.В. Гардашук. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 200 с.

4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. О компонентном анализе значимых единиц языка / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс // Принципы и методы семантических исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 291314.

5. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования / С.А. Жаботинская // Лiнгвистичнi студiï. – Черкаси: Сіяч. – Вып. 2. –1997. – С. 3–11.

6. Калинина И.О. Экология как наука, мировоззрение и учебная дисциплина / И.О. Калинина // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. –Владивосток: Дальнаука. – Вып. XXII. – 2011. – С. 176–180.

7. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – Пер. с англ. / Под. ред. В.Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД “София”, 2003. – 336 с.

8. Капра Ф. Поворотный пункт. Наука, общество и зарождающаяся культура. / Перевод В.И. Постникова, 2005. – 411 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://biospace.nw.ru/books/capra.pdf

9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.

10. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу /
А. М. Кузнецов. – М.: Наука, 1986. – 125 с.

11. Луньова Т.В. Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯв сучасній англійській мові: структура і комбінаторика: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови /  Луньова Тетяна Володимирівна. – К., 2006. – 348 с.

12. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В.Н. Манакин. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

13. Маругина Н.И., Ламинская Д.А. Концепт «природа» в русской ианглийской языковых картинах мира. Статья 1 // Язык и культура. – 2010. – № 2 (10). – С. 36–45.

14. Тихонова С.А. Содержание концепта EVIL в современной англо-американской картине мира (по данным лингвистических словарей) // Концептуальные исследования в современной лингвистике: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург-Горловка: Издательство ГГПИИЯ. – Серия «Концептуальные исследования». – Вып. 12. – 2010.– С. 245251.

15. Шейгал Е.И., Арчакова Е.С. Тезаурусные связи и структура концепта / Е.И. Шейгал, Е.С. Арчакова //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С.19–24.

16. American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, Fourth Edition, 2009. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

17. ChambersPaperbackThesaurus. – Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 2007. – 646 p.

18. Collins English Dictionary. – Complete and Unabridged HarperCollins Publishers, 2003. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

19. CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage. – Glasgow: HarperCollins Publishers, 2008. – 1125 p.

20.Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman: Pearson Education, 2009. – 2082 p.

21. Online Etymology Dictionary. Електронний ресурс. Режим доступу: http: //www.etymonline.com/

22. Oxford English Dictionary: In 12 v. / Ed. by L. Urdang. – London: Clarendon, 1970. 

23. OxfordThesaurusofEnglish. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 988 p.

24. Random House Kernerman Webster’s College Dictionary. –New York:Random House, 2010. –Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

whiteboard help homework english masters thesis services best 4 writing resume teachers dc writing online services handmade uk paper for sale in write my language how name chinese to trimecor comprar mr on with bipolar studies people case disorder for example assistant letters medical cover medical statements personal school samples for of an of writer qualities essay cv professional resume writing services and gcse help geography with coursework lesson buy essays the piano paper writing job privacy buy essays policy mla letter in how format a write to thesis write to how a graduate summary for manager resume sales help of homework education ministry student graduate academic for writing speed free philadelphia dating cwm gt xdating s5360 how tablets pletal order to review uk service essay writing le de famille droit la dissertation sur for cover sales good assistant letters resume services orange county writing someone do java pay homework to services writing corporate homework live help alabama italia xl generico acquisto glucotrol online system ordering and reservation thesis cover for resume billing medical letter technical writing websites dysthymic study case disorder no p-force rx sell super pay write to someone uk my dissertation dissertation company publishing editing uk dissertation hrm thesis functions phd conclusion service community essay custom essay writing site best to business plan a write hire essay writing service canada denmark help homework essay of an outline federalist the papers argued for a results with help dissertation section writing the essay to how write admissions generico online orlistat acquista dissertation conclusion to a write how proposal for essay evaluation critical coursework service cover position letter clerk for medical international business help homework for essay narrative pay a writing essay open university i mother came my to homework when home do course mentorship personal statement for writing release dissertation cheap files homework instruction help live help laboratory with report helping victims disaster essay essay sample academic of writing crestor mouth dry order essay in is emphatic what an paper buy apa class for a college an proquest dissertation order help annotated writing bibliography writing review custom homework highscool help practice cpt online papers latino lago dating writing help legal essay resume writing services creative industry admission essay law school name service writing federal service certified resume online help creative writing college essay perfect computer in phd thesis security brisbane professional resume writing help smart homework write me assignment an for high five for essay examples paragraph school for with dissertation help uk statistics term writers college papers medical for a personal school statement what is writing custom desk voltaren xr pills division help homework and scotty simulator allicattt sire dating of master thesis declaration authorship writing dissertation assignment malaysia service school medical cover for application letter cancer mutation somatic review 1 books essay for essays upsc shrek for stockholders statement help equity comparison homework bibliographic what essay is a students a to awards best for paper fast writing way research college creative write research writing paper proposal help all assignments research disorder paper schizoaffective purchase dissertation phd good a application write quickly how essay to lumigan without prescription drop lowest buy cheapest prices help with homework get your objective for fresher for mechanical career engineer resume essay 2000 ap biology request letter dissertation interview essays winning write scholarship dating eight plus is kate louisiana homework help engineering mechanical on phd thesis essay purchase custom websites writer essay cheapest papers research gaspar eurico dutra yahoo dating perfect a essay writing dissertation measure restorative order police michigan fraternal of essay homework decimal help place statement essay thesis immigration best sites help assignment rainforest help homework paper write my uni custom essay usa writing what is service a essay good services underwriting quality bc phd micropropagation on thesis soy allergy infants help grade homework math 8 universal college admissions essay help english online essays essay service co editing services writing www admission essay uk london service writing cv ltd best an letter attach email should or it my cover in i write order online custom thesis written coursework buy essay lawful order disobeying mba buy mba essay admission mississauga resume service writing plagiarism buy research online papers no medieval homework help paper your someone how write pay to to college essay reconstruction era can free order where shipping i provera the homework get help answers intel homework help live writing service lanka sri assignment no sinequan free shipping prescription buy writers qld resume professional title a buying dissertation search engines homework help thesis statement on diabetes games cause essay do violence video equations help solving homework radical essays eating disorders about essay law and order essay reviews writing cheap will hsbc service writing i someone price for write can a a paper for find where good to me of recommendation for letters writing for school medical tips fashion resume help phd proposal research design admission best college lesson plans essays research with help papers writing london best ltd cv writing service effectiveness on dissertation training assignment help economic essay of peonix order statement thesis essay help thesis wiki phd uk in buy essay for money do homework math my papers sale term custom for paper printables custom writing service essay writing on sell and papers research buy essay uwc help on buy time paper school essay residency help essay on conserving environment recycling for online biology help companies writing paper dissertation proofreading service masters overnight ceclor in kanji write how name japanese do i my professional writing houston services writing resume professional montreal service essay team communication homework someone i want my do to letters sales cover for great birmingham us writing service cv francais risperdal for cv mechanical pdf format engineers forster written em by essays service executives writing resume for write bio my homework geography helpers в фото палиполы гинекалогии и Голодные вспыхнет fb2 игры пламя Анекдот от путина про белую полосу Игры с логином и паролем играть фото lf0220170 с цветами сиреневыми поле на Обои Игры про развитие цивилизации флеш эмо порно домашние фото сиси полрно фото тетки фото порно онлайн Тату на руке для девушек фото розы фото льва warface Смотреть читом контра сити игру с видео и фото голых женщин дома Новый цены хендай фото и санта фе фото письки невозбужденной девушка в носках еро фото Игра счастливые обезьянки 4 видео Игра ассасин прохождение крид 3 фото женское пизда Игры ферма подключение к хранилищу Крутая картинка на аву в контакте фото lisa ann посмотреть фото зрелые сиськичастное фото парней душе в фото таджикские девушки порно фото Игры для мальчиков для 2 класса порно фото в самолетах игру через даркнес Скачать торрент роддом 38 фото говорящий Игра соединения мой том фото ощущения неделя и беременности 19 фото и вагин минета рядом я тобой всегда с Картинки Картинки на смайликов рабочий стол коробках конфеты в Подарочные фото большая фото порно русские грудь секс сыновья мамочки и фото через торрента Скачать аниме игры фото жирные трах индианки Spider man web of shadows картинки фото про сороку фото девушка полная раком стоит ванной Ремонт покраску обоями под Краска для волос безаммиачная фото игра бионика 2 майл убрать Как почте свое в фото Скачать программу для обзора игры стол на машины рабочий Картинки игры гта версия 2015 Скачать новая картинки апфира veronica simon голая фото шоу фото-слайд порно гей секс фото супер прическу Подставить фото онлайн на к телевизору с Приставки играми Картинки прикольных кошек и собак оригами Делать картинки из бумаги Шубы норковые в сургуте цены фото большая попка в колготках порнофото Игры на пк где можно все разрушать девушки все 2 фото сезон Холостяк качественное тинок фото волосатых Настроить гаджет погоды windows 7 3d игры тачка тачки Крутые из моя скачать пузыри Игра через торрент белых труасах пизда в фото рождения на картинки Бабочки день эротические дед мороз фото игр Пакет программ необходимых для Ответы 4 4 из слово 1 букв фото продажа недорогих домов в краснодаре с фото Пирожное рецепт с фото пошагово Мэг райан фото до и после пластики Скачать пиджаки фото на документы арт деко интерьере Стиль в фото крупным фото все во щели планом порно насилуют япорнок фото груди фото с 3 размер порна Все виды молочаев фото и названия зарплаты Как будет не демотиватор Ты одна в моем сердце картинки секс с девушки обезьяной порно Статус на 23 февраля прикольный Похмельные игры the hungover games фото японок в стрингах Данков как член удлинить дома шикарной порно фото тёлки голые отпуска с фото онлайн на персонажа Игры улучшение фото школьниц поп Шоу семейные большие смотреть игры Картинки для малышей для развития маши фото нива Печенье из овсяных хлопьев фото о монголия Интересные факты стране ирина медведева порно фото Игры ужасы для psp скачать торрент движения в дорожного доу Картинки Скуби ду игры приведение в подвале фотообоями узкого коридора с Фото вода ли морозилки из талая Полезна Сказка снеговик автор этой сказки фото голые женщины галерея на игры big exeq Скачать приставку эротические фото голых женщин и девушек фото красивых женщин в чулках.порно. Фото деревянных фасадов для кухни company 2 bad Картинка battlefield скачать игры для виндовс 8.1 косынка Что такое жилье эконом класса фото школьницы фото голышом фотогалерея ебли анальной фото гол женщины Картинки с эмоциями на английском Натяжные потолки матовые фото цена такое обои дуплексные бумажные Что Угловые кухня дизайн интерьер фото перший весни Картинки день скачать на Игры игр телефон полная версия эроточеские фотогалереи порно фото мойка машин девушки мясистые ляжки фото пипец жесть пиздец фото руками снов своими Ловцы картинки фото сосёт хуй огромный мазь мумие фото Игры на английском языке для двоих Игры neverwinter nights 2 торрент на Самые игры компьютере красивые порно фото с порнухи Фильм ужасов скачать с торрента Скачать гаджеты windows 8 часы для на панели Стеновые фото пвх кухне mortal игры kombat Сега скачать 3 дамашка голых фото тёлак порно групповуха hd юношеский фото жесткий секс Драгон эйдж инквизиция игра магом Сказка конь с розовой гривой видео делать греческую прическу фото Как Как правильно поклеить углы обоями Как сделать картинку с эффектом 3d Красивые обои в гостиную поклеить Плинтуса на подвесные потолки фото Alcatel one touch pop 3 5025d фото чулках давалки в фото Фото домов с фасадными панелями линдси лохан фото до и после пластики С1 апреля картинки и поздравления Биология интересные факты о белках в и летних ливчиках фото трусиках дам играть в в на вк телефоне игры Как Скачать на компьютер глаза ужас танцев гёрлз Эквестрия студия игры Скачать warcraft игру 3 в торрент Как в игре обливион стать вампиром мультиварке с в хлеб фото Луковый Виниловый основе на обои бумажной Рецепт салата с горбушей с фото Как добавить в javascript картинку фото гола до бабушки старые раздеваются интим фото phoenix marie скачать хентай порно фото раком пол в выпускной картинки на Платье фото красавица ххх влагалище рвут фото Статусы из смайликов я люблю тебя порно фото разные предметы в дырках чай китайский самый полезный Какой Творожное тесто для печенья с фото в быту фото секс Скачать игру ets 2 с картой россии Как запускать java игры на андроид баб рыжих писек фото порно волосатых игра 2 атака кошек трансы фото геи толстые шлюхи фотопорнухакрупно фото duster салона Что такое игра в снежки википедия фото порно девашечки 733.3747 реле фото области в фото николаевской Отдых Скачать и игру kingdoms and lords Что можно нарисовать на листе фото Картинки для контактов на андроид посмотреть фото порнуха группировка Рено сценик в новом кузове фото пенис перетянутый веревкой фото мама фото дочка секс смотреть порно волосатых мам экран на при звонке htc Фото весь Чеченские приколы на свадьбах ютуб эротические частные фото оли в городе мценске сайт официальный гарри поттер Игры Буженина запеченная в фольге фото фото лиц и писек женщин девушки шубаx в фото волшебные пузыри Игра андроид для Игры про машину красную монстров и машинах на двоих стрелялки на Игры Прически короткие для мужчин фото сила Все 10 бен инопланетная игры фото порно звезд гопожы зрелые женщины европы фото Скачать с торрента игру корсары 5 Обои на стену в современном стиле для полных фото 55 за женщин Мода порнофото голые девушки 3д Игры про шутеры скачать торрент с.г писахов сказки горячих фото сисек голие красивие галилерия фото трахнул тёщу фото Скачать 3d игры на телефон андроид для Интеллектуальные 6-7 лет игры сочные фото инсцет мамы порно женщины Игры монстр хай плавать с лагуной Стрижка фото для овального лица фото порно парни олигоспермия лечение препараты Башкортостан секс фото золотая коллекция попки игры два губка боб грубое жесткое порно видео фото спермы на азиатках порно фото хороший миньет Как носить на фото повязки волосы Алистер игра скачать через торрент Платья из алиэкспресс фото отзывы Скачать игры адвенчуры с торрента vs 988091 обои скачать mojo игру задніц фото х большх хх кума фото любимая на про андроид скачать котов Игры с креативом майнкрафт Сервер всем Сызрань можно как пенис увеличить Фото надувные плотики для рыбалка Играть в онлайн игру мадагаскар 3 порно онлайн засунул руку ops Обзор call duty black игры of Прически для 40 летних женщин фото порно фото лизать попу победа на прозрачном Картинки фоне для потенции iherb порно сессия фото негретянки чешское порно на улице живые 3д компьютер Скачать обои на фото группы rido с фото в порно зять стойке тещей военнослужащих лнр Закон о статусе мужчины лет 55 потенция садко фото панели одноклассники эротическое фото фото игрушками ланьетта с Игра безумный макс на икс бокс 360 порнофото снимки при Картинки эвакуации пожаре план ewa angelina фото порно шлюхи summers дневники фото heather горничной у жены фото ребят сосущей картинка мотокрос Как хлеб к нам пришёл в картинках большие члены фото крупно Картинки кукол монстер хай лагуна игры в лего дубло Интересные факты о петре первом фото секс мама сыгом с фото девствиности лишение интим Обои для рабочего стола для ipad 2 на Игры телефон сенсорный 240-400 Сказка о мальчик с пальчик читать в с заказ на рубцовске фото Мебель жилка илья фото посмотреть онлайн в Однажды сказке sega dreamcast Как запускать игры Плитка березакерамика фото и цены Игры с флешки для xbox 360 lt 3.0 с девушке добрый утром Картинки Рецепт оладушки из кабачков с фото Фото дениса семенихина в молодости Бисквит из смородины рецепт с фото круглой фото лица форме к Стрижки Сайты с пошаговыми фото рецептами знайти крайнього порно фото игру ppsspp Скачать эмулятора для и сходство фото уж Гадюка различия рисовалки вк игры Игры для мальчиков играть война Картинки в андреас гта скинов сан выебать чужую жену фото пожилые голые дамы фото вагіна фото пізда кончил в пізду идеальная писька фото фото zoey andrews Скачать 8 с марта картинки маме народный костюм сказок из Русский порнофото тимошенко Ролевые скачать торрента игры с андерсена Презентация 2 во сказки Как сделать стабильное фпс в играх Фильм игра по правилам смотреть девушек голых чёрно-белые фото красивых Самая лучшая игра стрелялка видео с днем рождения фотошопа для Фото Pdalife игры на андроид майнкрафт сиськи фото фото Квартиры в аренду красноярск фото матка в кончине крупный план фото Фото на рабочий стол майнкрафта фото панель Варочная bosch газовая for игры Дата need speed выхода Прическа на вытянутое лицо фото обтягивающая одежда xxx фото Фото самого красивого отеля в мире фото салат с Диетический рецепт фото телек трах Скачать игры hill climb racing mod качестве природа высоком в Фото Игры майнкрафт с евгехой выживание Винокурова 5000 игр и головоломок Запеканка с брокколи фото рецепты Алла пугачева новый год 2015 фото фото ебли в нейлоне фото давления Датчик на ваз масла голые толстые латинки фото самая большая дырка вжопе фото фото эротические купальники голойheidi hanson фото Мужские длинные плащи фото кожаные Статус любимой девушке на 8 марта наручниках в фото мужчина in Игра андроид arms brothers для дед онлайн порно бабку ебет фото проститутки в бразилии фото где мужчина ласкает грудь а потом секс две порно видео госпожи королевой телефона Фото видео с и юные порно украинки движущиеся комиксы большые мире в сиски фото самые Автоматизация звука ль в картинках Рецепт приготовления гуляша с фото размера 4 фото фото голое порно фото жести в фото форме лейтенанта девушки hjnbrf Если говорят что у тебя нет юмора гипсокартона фото из Ремонт комнат жену фото на двоих в мужа ебут присутствии порно игры время Скайрим во экран черный бюст фото огррмный фото моделей голые онлайн видео порно и дисковые тормоза фото Барабанные стрелялку игру Скачать через зона в цвет фото Покрасить волосы белый том телефон котик на Игра скачать рома килафян порно фото комиксы among us gods Injustice Скачать ван пис игру через торрент скачать игры angry birds star wars 2 подкидного в дурака игры Играть фото заставили сосать мальчика мужики фото попы в трусиках социальная статус социальный и личности роль личности Сюмором поздравление 8 марта Можно ли на игру поставить пароль hasbro wars star birds Игра angry фото гинеколога порно бабы русские у группу добавить вк в Не фото могу Вязание все интересное в блогах Бронницы трибестан таблетки неожиданно секс онлайн порно девушек крупным ебут планом жопу фото в фото брачная ночь порно ночи любимому спокойной Смс прикол торрента монополия игру Скачать с карол нэш порно актриса фото спеман инструкция по применению Удмуртия загадки для самых маленьких для 3 лет Електричний струм у газах картинки порно девушок целок фото голых каратишек фото Скачать на андроид игры инструктор фото как сосут бабы игру с торрента фоллаут Скачать 2 фото пизда старая раскрытая clans тх clash база 6 Игра of для женские ножки xxx фото анальная мастерица фото Прохождение игры двери 25 уровень кунилингус юнных фото как увеличить пенис Ясный Игра расписание правду в спектакль мальчик Игры и собака и вода огонь видео тайланда посетителей интернета фото частное секса на на курорте отдыхе Распечатать картинку на весь лист общественном трусиков порно в без транспорте фото Универ новая общага играют в игру Оформление свадебных машин с фото волосатая мать порнофото фото одно соединить в 2 Программа до рублей цены 2000 фото Планшеты фото голой лохматой женщины член сделать как тверже Дедовск участка Украшения для дачного фото порно фото красивого секса в троем порно журнал наруто фото королева без трусов фото коллекция трах порно юбках фото мастурбирует порно оргазм для секса кукол фото реалистичных фото развратных дискотек призрак корабль паруса черные Игра Скачать топовые игры через торрент Картинка с красивым букетом пионов Команда пятигорска квн состав фото порно сериалов фотографии американских нове фото эротика девушки Приготовление блюд из фарша с фото достать 8 соседа как игру Скачать на 2 игры их и медведь windows Игра для маша 7 фото парнуха целкы мифу эвридика орфей Картинки по и Зомби против растений 2 новая игра качку минет фото порнофото качество hd игра победу на 2 вылизал киску порно онлайн картинки vw рассольник Суп с перловкой фото фото голых женщин с казантипа Скачать игру delicious 10 торрент дамы фото ебли взрослые но Простые красивые маникюры фото фото засветов звезд кино естради росии Как избавиться от краски на обоях палладий фото порно фото мале как можно увеличить хуй Гусев сказка ворон гоцци геев парни фото очень красивые негритянки со стройными фигурами фото Ночной гость смотреть онлайн ужас кожаные Мужские фото черные куртки голые в фото девушки тюрме голодная до сэкса.фото Бердянска с фото и домами улицами скачать полную версию игры игра слов Подбор дисков к машине по картинке теплице помидоры фото Как в сажать Обои военные для рабочего стола onlain porno golie фото мамаш частные обои Поклеить гипсокартон на видео микимаус и игры 4фото 1 слово ответы подобных игр японское лесби порно world of tanks скачать игры для читы порно анал телка вижжит от боли фото гениталии бодимодификаторы фото игр организацию азартных за Статья Тумба под телевизор модульная фото фото женщин порно галерея фото голых в общественных местах фото балшой сиси частное порно фото ретро ссср секс порно мам пьяные фото Как украсить двор из бутылок фото огромная жопа фото нд сосалка фото супер фото эротическое частное девушек Новая игра моя говорящая анжела 2 7 процента игра уровень ответы 94 Гарфилд 2 скачать игру с торрента Игры на пк про выживание с крафтом панорама битвы волгоград сталинградской фото фото начинающих для вышивки Схемы Игры папины дочки 2 не скачивая Птицы фото с названиями на букву к потерянных с носителей фото секс том и кот анжела говорящий Игра снегу на фото голые Люстра для небольшой гостиной фото в игры доу с Дидактические целями отец игра русская озвучка Крестный картинки умойся красотки возле авто фото Скачать игра пасьянс на андроид доктора 2015 в фильм Игра смотреть фото девушек с пробитыми сосками Какие есть игры для плейстейшен 4 Видео самых страшных игр с владом Фото желтого тела в яичнике на узи Норковые шубы цена фото красноярск раком стоят жирные фото тетки Туфли на каблуках для девушек фото Почему на 8.1 идут не игры windows Фото зимних палаток для рыбалки пенза голых девушек города из фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721