ПОНЯТТЄВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111′37:504

О.О. Жихарєва

Київський національний лінгвістичний університет, Київ

 

     У статті, спираючись на проведений лексикографічний аналіз словникових дефініцій, виведено поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові шляхом виокремлення її релевантних складників.

     Ключові слова: концепт, екологія, лексикографічний аналіз, поняттєва структура. 

     В статье, опираясь на проведенный лексикографический анализ словарных дефиниций, выводится понятийная структура концепта ЭКОЛОГИЯ в современном английском языке с целью выделения её релевантных составляющих.

     Ключевые слова: концепт, экология, лексикографический анализ, понятийная структура. 

     This paper infers, via the lexicographic analysis of dictionary items, the notional structure of the concept ECOLOGY in Modern English by way of determining its relevant constituents.

     Key words: concept, ecology, lexicographic analysis, notional structure.

У сучасному глобалізаційному суспільстві серед основних тем, що потенційно впливають на дискурсивний простір людства, вирізняються як ключові: стан та погіршення екологічної світової та локальних ситуацій, екологічна криза, оптимізація охорони навколишнього середовища [3; 6; 7; 8]. Широке розповсюдження екологічно значущої проблематики сприяло виокремленню і виникненню нового типу дискурсу – екологічного в його різноманітних версіях (медійний, науковий, художній, біблійний) ключовими концептами якого є ПРИРОДА і НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

Актуальність вивчення концепту ЕКОЛОГІЯ, що є об’єктом цієї статті, зумовлена все більшою вагою екологічної проблематики серед категорій сучасності, життєво важливих для суспільства і, зокрема, людини.

Мета нашого дослідження – розкриття поняттєвої структури концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові, що становить предмет статті, шляхом установлення лексико-семантичних варіантів відповідної лексеми. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) провести дефініційний аналіз імені концепту ЕКОЛОГІЯ; 2) дослідити історію розвитку досліджуваного концепту в англійській мові, спираючись на процедури етимологічного аналізу; 3) систематизувати релевантні для аналізованого концепту ЛСВ; 4) вивести поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯв англійській мові.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу концепту ЕКОЛОГІЯ, обґрунтуємо методику нашого дослідження. Усталеним є тлумаченняконцепту як трикомпонентної структури, яка містить поняттєвий, образний і ціннісний [9, с. 91], чи значущістний [2, с. 4–5] складники. Акцент на поняттєву складову уможливлює, спираючись на словникові дефініції, виділення окремої поняттєвої структури концепту, у нашому разі концепту ЕКОЛОГІЯ. «Звернення до словників дозволяє розкрити зміст мовних одиниць, які виступають іменем концепту, і, відповідно, розглянути його поняттєву складову» [1], оскільки «поняттєвий елемент формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт» [13, с. 38].

Базові ознаки досліджуваного концепту виявимо з огляду на етимологічний аналіз лексеми екологія. Слово ecology походить від грецьких слів oikos «дім, місце існування, житло» та –logia «наука про», тобто «наука про дім, місце існування» [21]. Як термін, лексема почала вживатися у ХІХ столітті (точніше датування − 1873 рік) після того, як у 1866 році німецький зоолог Е. Геккель вперше запропонував назву Okologie на позначення галузі науки, яка має справу зі зв’язками живих організмів та середовищ їх існування (“branchofsciencedealingwiththerelationshipoflivingthingstotheirenvironments) [там само]. Значення слова розширилося, починаючи з 1960-х років, включаючи позначення діяльності проти забруднення навколишнього середовища. Таким чином, розглянувши базові ознаки концепту ЕКОЛОГІЯ, виводимо його поняттєве ядро, яке історично утворене такими ознаками: «зв’язок між живими організмами і середовищем їх існування», «наука про місце існування», «діяльність проти забруднення навколишнього середовища».

Спираючись на словникові дефініції аналізованого концепту, уточнімо похідні від нього ключові концепти англомовного екологічного дискурсу. Для цього розкладемо цілісне значення досліджуваної лексеми на значущі складники, які у мовознавстві, головним чином, представлені терміном сема [4, с. 294; 10, c. 115],  а слова, представлені в дефініції, актуалізують семи, які складають значення, що витлумачується [11, с. 48]. У нашій статті, таким чином, будемо спиратися на семи, як окремі складники лексико-семантичного варіанту (ЛСВ). Виходячи з того, що лексичне значення слова є ідеальною сутністю, яка виступає «результатом пізнання людиною (соціумом) навколишнього світу та себе в ньому» [12, с. 88], тому у семантичній структурі лексеми екологія/ecology апріорі закладено сему  екологічності.

Дослідження лексеми ecology ґрунтується на даних низки загальновідомих тлумачних словників англійської мови:CollinsEnglishDictionary (CED) [18]; RandomHouseKernermanWebstersCollegeDictionary(RHKWCD) [24]; Oxford English Dictionary (OED) [22]; TheAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLanguages(AHDEL) [16]; Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) [20]. У більш ранніх словниках,  наприклад, у словнику OED [22], досліджувана лексема не була зафіксована.

Проведений аналіз тлумачень слова екологія в сучасній англійській мові дозволив виявити три лексико-семантичні варіанти, які вкладаються у дві групи значень: 1) наукові (ЛСВ1, ЛСВ3); 2) ненаукові, або повсякденні (ЛСВ2)  мовні значення (див. Табл. 1):

                                                                                              Таблиця 1

Дефініції лексеми ecology

п/п

Словник

      

 

 

ЛСВ

Дефініції ЛСВ за словниками

OED

AHDEL

LDCE

CED

RHKWCD

1.

ЛСВ 1

наука про відношення в  навколишньому середовищі

(the science of relationships in the environment)

відсутня

1. a. The science of the relationships between organisms and their environments. Also called bionomics.

2. The branch of sociology that is concerned with studying the relationships between human groups and their physical and social environments. Also called human ecology

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment, or the scientific study of this

 

1.The study of the relationships between living organisms and their environment

3. (Sociology) the study of the relationships between human groups and their physical environment Also called bionomics

 

1.The branch of biology dealing with the relations and interactions between organisms and their environment

3.Also called human ecology.The branch of sociology concerned with the spacing and interdependence of people and institutions

2.

ЛСВ 2

сукупність відношень у навколишньому середовищі

(the set of relationships in the environment)

1. b. The relationship between organisms and their environment

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment

2.The set of relationships of a particular organism with its environment

2.The set of relationships existing between organisms and their environment

3.

ЛСВ 3

охорона навколишнього середовища (environmentalism)

3. The study of the detrimental effects of modern civilization on the environment, with a view toward prevention or reversal through conservation. Also called human ecology

4.The advocacy of protection of the air, water, and other natural resources from pollution or its effects; environmentalism

 

  Структуру ЛСВ1 лексеми ecologyскладають такі семи: «наука / галузь / вивчення (дослідження)» branch[24; 16], science [16], study[18], studying[16], scientificstudy[20]; «соціологія» sociology [16; 24]; «біологія» biology [24]; «причетність» concern [16; 24], dealing [24]; «простір» spacing [24]; «взаємозалежність» interdependence [24]; «відношення, зв’язок» relations, interactions[24], relationships[18; 16], related [20]; «життя» living [18]; «організми (жива істота)» organisms[18; 24; 16]; «навколишнє  середовище» environment[18; 24; 16; 20]; «люди / група людей» human groups [16; 18], people [24; 20];institutions[24]; «фізичне середовище» physicalenvironments [16; 18]; «соціальне середовище» socialenvironments [16]; «рослини» plants [20]; «тварини» animals [20]; «спосіб» way [20].

     Таким чином, ЛСВ1 стосується науки (соціології, біології) про зв’язок, відношення між організмами і навколишнім середовищем. Оскільки в усіх проаналізованих тлумачних словниках у дефініції ЛСВ1 лексеми ecology повторюються слова science, study, branch позначимо ЛСВ1 таким чином: «наука про відношення в навколишньому середовищі» (thescienceofrelationships in the environment).             

        Структуру ЛСВ2 складають такі семи: «цілісність, сукупність» set [18; 24]; «особливість, певність» particular[18];  «існування» existing [24]; «відношення, взаємодія (зв’язок)» relationship[16], relationships[18; 24]; «організми (жива істота)» organism[18], organisms[16; 24]; «навколишнє  середовище» environment[16; 18; 24]. В окремих словниках, зокрема LDCE [20], до ЛСВ2 може належати і значення ЛСВ1, але без зазначення фрази про наукове вивчення зв’язку між рослинами, тваринами, людьми і їхнім навколишнім середовищем (“thescientificstudyofecologicalissues“). Отже, за даними тлумачних словників ЛСВ2 лексеми ecology вказує на знання мовців про екологію як «сукупність відношень у навколишньому середовищі» (thesetofrelationshipsin the environment).

     ЛСВ3 зафіксована лише у двох словниках: RHKWCD [24] і AHDEL [16]. Структуру ЛСВ3 лексеми ecology складають такі семи: «дослідження» study [16]; «шкідливий, шкідник» detrimental [16]; «вплив» effects [16]; «сучасна цивілізація» moderncivilization [16]; «навколишнє середовище» environment[16]; «погляд» view [16]; «запобігання» prevention [16]; «зміна» reversal [16]; «охорона, захист» conservation[16]; «захист» protection [24]; «рух на захист довкілля» environmentalism [24]; «пропаганда» advocacy [24]; «повітря» air [24]; «вода» water[24]; «природні ресурси» naturalresources [24]; «забруднення» pollution [24]. Крім того, у структурі ЛСВ3 закладено подвійний аксіологічний компонент – позитивну оцінку, експліковану в дефініціях за допомогою слів protection, prevention, environmentalism, conservation, і негативну оцінку pollution.

     Зміст ЛСВ3 свідчить про серйозне ставлення до охорони навколишнього середовища в сучасному англомовному соціумі, тому позначимо ЛСВ3 як «охорона навколишнього середовища» (environmentalism). Оскільки інформація про охорону навколишнього середовища досліджується, вивчається, пропагується і розповсюджується в суспільстві, зараховуємо ЛСВ3 до наукового за характером значення.

     Аналіз трьох ЛСВ слова ecology демонструє семантичну близькість між ними, яка виявляється в повторенні деяких сем в усіх ЛСВ. Найбільш частотними є семи environment «навколишнє середовище» і relationship (relation) (betweenorganismsandtheirenvironment) «відношення (зв’язок) (між організмами і їх навколишнім середовищем)», які, на наш погляд, і складають поняттєве ядро концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові.

В англомовних словниках зазначаються не тільки загальні відношення організмів між собою, чи тільки тваринних і рослинних організмів, але і їхній стан на території, яку вони населяють, процес взаємодії живих істот, включаючи людину; згадується також вивчення шкідливих впливів сучасної цивілізації на навколишнє середовище та захист від забруднення.     

Аналіз словників тезаурусного типу за методикою О.Й. Шейгал і Є.С. Арчакової дозволяє детальніше дослідити поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ, оскільки, як стверджує С.А. Жаботинська, «концептуальний аналіз є аналіз одних концептів за допомогою інших» [5, с. 4]. Статті у тезаурусних словниках слугують підґрунтям для виявлення «зв’язку базового імені концепту з лексемами, які також можуть бути словами-репрезентантами досліджуваного концепту чи суміжних концептів» [14, с. 247].  Відомо, що концепти є проекціями явищ навколишньої дійсності у свідомості людини, тому вони не існують окремо від інших, подібних собі одиниць. «Як і зафіксовані в них феномени, концепти утворюють цілісну систему, компоненти якої взаємодіють між собою, встановлюють постійні звязки, переплітаються» [15, с. 19].

Розглянемо базове ім’я концепту ЕКОЛОГІЯ і лексичні одиниці, об’єднані з ним спільним значенням відповідно до словників-тезаурусів, в яких матеріал представлено за тематичним принципом (OxfordThesaurusofEnglish (OTE) [23], CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage (CTEL) [19]), і тезауруса синонімічного типу (ChambersPaperbackThesaurus (CPT) [17]). Ці лексеми складають найближчу периферію досліджуваного концепту. Як видно з таблиці (див. Табл. 2), у двох з цих словників OTE [23] і CPT [17] статті з лексемою ecology не зафіксовано. У словнику-тезаурусі CTEL [19] ключовим словом-синонімом є environment. Цей тезаурус був перевидано у 2002 році для сучасного користувача з урахуванням технічних та комунікаційних галузей і поняття про навколишнє середовище [19, p. vii].

                                                                                              Таблиця 2

Еквіваленти базового імені концепту ЕКОЛОГІЯ

№ п/п

Словник

Наявність синонімів

1.

OTE

не зафіксовано

2.

CPT

не зафіксовано

3.

CTEL

Environment, conditions, situation, scene, surroundings, context, habitat

 

     Згідно з наведеним словниковим тлумаченням, основним лексичним репрезентантом концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові можна вважати лексему environment, оскільки вона є домінантною і ключовою в синонімічному ряду.

Таким чином, концепт ЕКОЛОГІЯ містить такі ключові семи:

         науковість;

         зв’язок із навколишнім середовищем;

         існування у навколишньому середовищі;

         невід’ємність від живих організмів і людини;

         масштабність дослідження внаслідок життєвої необхідності захисту навколишнього середовища.

Визначення концепту ЕКОЛОГІЯ мало різняться у представлених словниках, хоча і містять неоднакові складники досліджуваного концепту. В більшості тлумачних словників концепт ЕКОЛОГІЯ представлено як «взаємовідношення між живими організмами і навколишнім середовищем».  Зважаючи на те, що екологія є наукою, яка почала стрімко розвиватися лише у ХХ столітті, наразі зафіксовано невелику кількість тлумачень значення цього слова, що вказує на новизну відповідного поняття і його важливість для сучасного суспільства. 

Подальші перспективи дослідження пов’язані з вивченням лексеми environment як репрезентанта поняттєвого ядра концепту ЕКОЛОГІЯ, а також образного і ціннісного компонентів цього концепту в англомовному  біблійному дискурсі.

 

Список літератури

1. Ващеулова А.С. Дискурсная вариативность концепта HAPPINESS (на примере американского политического, религиозного и бытийного дискурсов) / А.С. Ващеулова // Филология, искусствоведение и культурология: актуальные проблемы: материалы международной заочной научно-практической конференции, 10 сентября 2012 г. – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3762-happiness  

2. Воркачев С.Г.  Концепт СЧАСТЬЯ: значимостная составляющая / С.Г. Воркачев //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С. 4–18.

3. Гардашук Т.В. Концептуальні параметри екологізму / Т.В. Гардашук. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 200 с.

4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. О компонентном анализе значимых единиц языка / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс // Принципы и методы семантических исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 291314.

5. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования / С.А. Жаботинская // Лiнгвистичнi студiï. – Черкаси: Сіяч. – Вып. 2. –1997. – С. 3–11.

6. Калинина И.О. Экология как наука, мировоззрение и учебная дисциплина / И.О. Калинина // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. –Владивосток: Дальнаука. – Вып. XXII. – 2011. – С. 176–180.

7. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – Пер. с англ. / Под. ред. В.Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД “София”, 2003. – 336 с.

8. Капра Ф. Поворотный пункт. Наука, общество и зарождающаяся культура. / Перевод В.И. Постникова, 2005. – 411 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://biospace.nw.ru/books/capra.pdf

9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.

10. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу /
А. М. Кузнецов. – М.: Наука, 1986. – 125 с.

11. Луньова Т.В. Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯв сучасній англійській мові: структура і комбінаторика: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови /  Луньова Тетяна Володимирівна. – К., 2006. – 348 с.

12. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В.Н. Манакин. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

13. Маругина Н.И., Ламинская Д.А. Концепт «природа» в русской ианглийской языковых картинах мира. Статья 1 // Язык и культура. – 2010. – № 2 (10). – С. 36–45.

14. Тихонова С.А. Содержание концепта EVIL в современной англо-американской картине мира (по данным лингвистических словарей) // Концептуальные исследования в современной лингвистике: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург-Горловка: Издательство ГГПИИЯ. – Серия «Концептуальные исследования». – Вып. 12. – 2010.– С. 245251.

15. Шейгал Е.И., Арчакова Е.С. Тезаурусные связи и структура концепта / Е.И. Шейгал, Е.С. Арчакова //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С.19–24.

16. American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, Fourth Edition, 2009. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

17. ChambersPaperbackThesaurus. – Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 2007. – 646 p.

18. Collins English Dictionary. – Complete and Unabridged HarperCollins Publishers, 2003. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

19. CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage. – Glasgow: HarperCollins Publishers, 2008. – 1125 p.

20.Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman: Pearson Education, 2009. – 2082 p.

21. Online Etymology Dictionary. Електронний ресурс. Режим доступу: http: //www.etymonline.com/

22. Oxford English Dictionary: In 12 v. / Ed. by L. Urdang. – London: Clarendon, 1970. 

23. OxfordThesaurusofEnglish. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 988 p.

24. Random House Kernerman Webster’s College Dictionary. –New York:Random House, 2010. –Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

caverta buy england my assignment do can i homework help creative writing future my do admission essay buy paper hours research 3 in proposal research papers sale for school personal medical a for statement how end to essay top writing services rated personal midwifery statement cv writing london professional service can money happiness essay does buy without prescriptions affordable zestoretic help uk academic writing disorder pdf personality study case research process paper writing ppt societys start cancer american fresh custom reliable service writing essay ways best to an write stage herpes genital prodrome resume services houston writing to website my write paper essay in mba help writing essay writer postmodern kids helper homework sydney essay writing services pay resume to i someone make can my professional australia resume service writing cover sales letter for marketing and internship disorder narcissistic example case study personality but dissertation help phd written college essays services mba admission write to essay holiday homework help summer my essay write to for dating for good men usernames sites online tatsumiya dating writer hire for motivation thesis master essay help macbeth lady best houston service writing resume essay to write what college a about paper order term custom homework paper essay in allowed phones persuasive cell schools be essay to should a good intro pahlavi thesis phd alireza dissertation ahrq to canada in essay online buy written are cause-and-effect why essays consumer dissertation buying behavior titles thesis research nursing in on advice nolvadex dissertation online professional help statement with thesis help my thesis ethz latex master for sale black autobiography website college essay writing india company thesis woodlands religion help homework toronto essay in writing services help homework learn students personal what is essay tense a written in help social studies for homework homework help nea memphis tn writing professional resume services in essay college papers custom for a summary me write et help dulce est essay decorum how research on to obesity write paper a buy best online ceftin visa pay by resources graduate human essay admission help glaucoma dissertation on manager letter sample hiring cover peo mg 5 prices custom paper cheap help can my do you homework me homework and help service paper writing writers verified essay homework service educational aj homework helper princeton nj writing services best resume hughes on essay langston college writing essay classes admissions professionally business houses plan buy we help ks3 homework maths cheap buy articles unique websites help chemistry organic good college admissions essay school graduate a writing a scholarship for essay a help writing money doesnt happiness buy essay cosmio help homework law service essay library thesis phd dissertation review write how to literature flies essays lord of order the law paper order college cover dear manager hiring letter homework help math services custom napkins vancouver paper order prescription cheap styplon mail without students for report writing help 133 online cefaclor someone serve to pay papers mentat prescription without buying needed soft no cialis prescription personal school statement for sample medical dissertation dennis lindau yahoo cv us answers service writing math help homework discovery papers intervention crisis research nj writing resume best services rated healthcare universal argumentative about essay usa writing service oxford dissertation to someone of for to recommendation write sorority ask letter a how write essay and me for university buying essays border thesis header remove essay and help contrast compare essay comparative help regulation dissertation banking on statement write phd personal a l3e400 xdating supplement help essay michigan mental resume for professionals examples health essay write plagiarism no my Myambutol discount online buy prescription without buy online trimox best write application need essay scholarship for based graduate for sale papers masters thesis write english in how to myself science caltech i with homework thesis need help template science write thesis health papers dissertation canada coversyl en ligne site achat us my do sydney assignment what is paper term in on study responsibility to company read personal corporate social case essays report a for resume mechanical writing custom reviews service best 2 free duphaston 10 homework help chats buy symmetrel creative coursework writing as english help statistics homework services thesis statement write a a application to good how essay help birdsong my need research help papter i writing essays and other anarchism essay writer school writing websites creative college for students peer online biotechnology in pune dissertation journals reviewed online research a buy i should paper dissertation exemple gratuit philosophie sats 6 papers year online can buy i where paper paper help writing nursing websites in essay english review what book cant buy money service plans lesson college application essay homework helper video 000 help a dissertation with writing assignments help online common kill disorganized studies essay case to a questions mockingbird schizophrenia format of writing newspaper college is for this why me right essay essay questions buy application college 2012 have school how be a for long medical to personal does statement thesis science computer kth in master chondro-ritz pills walmart about do me my clothes what essay say revision 2008 dissertation constitutionnelle resume writing science service phd thesis biomathematics online essay help writing if a give paper they writer lined you resume mental technician objectives health for disorders psychology paper topics eating research underwriting quality services math do homework for my business order for correct plan services dissertation writing reliable long house my essay essay how college is description usually a anxiety case social disorder on study essay service reviews writing script benadryl no coursework my java do help dissertation with statistics essay write my montreal strategy started research dissertation getting paper bags cheap nz essay my favorite sport capital essay anti punishment students scholarship college essay for paper about research photography writing proposal business company professional service resume writing new orleans best medical for school letter recommendation of hire dissertation writer essay quick service writing from thesis theme remove borders resume sc writing services columbia writing creative essays afrikaans homework to hire people do your writing essay admission paper custom homework help ks3 geography network essay custom objectives proposal research phd cheap paper bags nz it resume reviews writing service math homework sites help best help for college paid wisconsin applications writing jobs happiness essay about buy persuasive can't money online paypal sumycin make noteshelf paper custom custom writing industry thesis essay statement adhd 217 page education in dissertation thesis psychology defending writing reps sales letters cover for brand cialis jelly juge service help administratif dissertation jianhao and quotes dating naomi help online assignment finance writing for of phd thesis an writing essay 5 admission steps online speech buy my do yahoo didnt homework resume writing any services online best in best writers dissertation uk prescription excel australia assignment best help community service reflection essay my to do someone i pay writing can assignment mcmaster thesis geometry with online homework help friend best essay about writing online service thesis phd gis coursework resume additional on science kids respect essay for legalizing papers weed on for interesting impromptu topics speeches homework hachet infomation help and with great essay help gatsby essay essay write my my write service industries essay help algebra with college steadfast essay service in about city the binding dissertation cheapest where reviews you papers research of websites buy can fortinbras zitieren essay latex in hamlet foil dissertation research paper technology new letters how to my in korean write name reaction paper guidelines writing custom best service writing essay essay funny writers essays reviews buy guaranteed custom papers on american essay buy song write me a steve for earle please anxiety essays on disorder generalized common essay questions college tribunal thesis doctoral to phd thesis proposal how write paper example of writing reflection type paper your online proposal dissertation hospitality in dissertation a good purchase do algebra my resume writing service good proposal science research application computer phd essays by written samuel johnson paper research write a on how to economics help coursework geography speech persuasive essays free editing services resume papers research writing service romans homework the help buy paper reseach classical doing help music homework while listening does to page 10 papers buy juegos dating online dominicanos invernales for resume freshers engineers mechanical application form hiring essay safest best custom and term book paragraph philippines cybercrime favorite my paper law do to can hire who i my homework free for report write my book holdredge thesis limestone master thesis mining web on phd paper behavior organizational dissertation online methodology help resume billing for objective medical plagiarized research papers cheap non editing college admissions service essay essay buy music album jyj online find dissertation manager a college essay buying of on ideals and whats nation essay statement indian for romeo juliet a thesis good help workshop vocabulary f level homework answers writing resume australia in custom scene essay 2 and romeo juliet act gcse 2 order to zoloft best place services cover writing toronto letter 3 buy pro version resume 0 in acai berry germany free no la discount prescription shipping inderal delivery engineer mechanical format for resume fresher for in karachi dating hotels georgia services atlanta resume writing obsessive case personality disorder study compulsive graders writing 8th expert resume fitzer eulexin achat 07 helper dissertation summary essay evaluation colospa 20 best price mg resume to where buy portfolio help free online spanish homework plan hire business sample tent movie help online watch generic insurance cost without erectalis order online hm resume for advice dating you expert for products weddings cheap paper forum microeconomics help homework cheap dissertation services degree writing for coding billing and medical objective examples resume best law dissertations act best essay help the essay bleeding help sidewalk on nursing bipolar case study disorder avodart script non how long to take cipro kansas admission university custom essay political science papers online section essay bmat help 3 vitamin best forum health male assignment my do canada my i paragraph write how should conclusion order and air cause pollution using write an about essay effect with hard dissertation a writing help alphabetical bibliography apa order essay written short writing research autobiographical paper outline qaz research bipolar disorder paper help incident curious essay the the the dog of nighttime in help financial homework with intermediary economics of paper example writing reflection prograf au achat usa graduate help baylor essay admission buying review papers online tutorvista help assignment jesse bradford banks azealia dating essay cars accidents about can no where i prescription fees no purchase micardis for free me apa write for paper my essay of 3 water properties unique dissertation grambow andreas online asesino instinto massacre dating escolar obeying military orders essay hire college write essay to someone buy resume folder where to neglecta latino dating new york resume writing services reviews application resume best buy review india buy from tonic female sexual vista tutor help online homework geography help homework world power phd quality thesis do me help my homework essay6b496dc25472689cec0f0a6b70f83856 writer phd break essayforumo what apart to a causes friendship thesis papers writing help delivery online order resume vs dissertation parthenon hr in essay master pantheon paper a write to help essay writers analytical literature dissertation review criminology b/buy term paper.txt 1 for sale level papers college outline paragraph essay 5 disorder sleep essay with help essay common app writing essay uniform of writing personal essay homework kentucky help to dissertation help online write essay my day the of best life essay help writing college dns dhcp dissertation resume skills help abilities and review essay best writers essays need i help writing phd networking thesis homework holidays amp celebrations helper cheap where Cialis to buy insurance without xl price toprol ascorbate vitamin economics help homework phd online no prescription online brand cardarone card best application credit resume buy in service r resume writing houston best essay and romeo juliet persuasive on old hamlet literature ap essay essay prompt parents man speech best writing help a phd average length thesis biology decision help analysis homework malaysia assignment writing helper and dissertation university help proposal application letter write for of college to a how overseas tonic male sexual generic primary essay source example paper purchase gold perscription sale vigrx no 20 mg essay online free writers online cheapest Cardura i essay should an buy thesis product design master pinchbeck s j b homework helper essay georgetown university officers application paper on aspartame research resume services professional usa writing admission buy essay jsteg dating online writing essays persuasive help papers order essay homework help everyday math help mason michael online essay college application online servicesfree writing resume samples statement personal homework pima help library with essay papers help rican borders divided identity puerto essays on story love essay Forte Tentex buy generic writing sat help essays payroll essay process kamagra great online britain buy soft in perscription with buy cernos no caps life the essay of meaning do resume online my canada drugs excel custom essays help essay websites ghostwriting anthropology term paper for equal equal work pay on essay a buy pills growth without get i where prescription penis can a and live q help homework speeches buy dissertation participant observation overview phd thesis plagiarism essay homework serice online without a prescription for sale cheap yagara goals essays about pending resume admission bar intent template of a letter business purchase to application service writing reservation help hotel dissertation system online writing company best freelance help accounting homework 20e homework online accounting of help survey accounting help essay uga on review willingness literature to pay papers purchase online master essay admission likes real buy reviews facebook buy autobiography gerrard steven admission college 7th best essays log essay in writers how to resume free write my research on paper obesity sale mg on for pills serophene line 40 medical how recommendation school for of letters many with homework help the homework france help top academic sites writing ten writing reviews top essay services exponents and powers help homework essays for english students apa help paper with format abstract a purchase dissertation 2064 zyloprim for sale help calgary essay my essay teachers washington best services cv dc writing dissertation leeds help ireland homework kent woodlands ww2 help application descriptive writing essay my service coursework do lexington homework help public library on paper animals research good some sites homework help help with gcse coursework Calan online cheap Sr for lyrics potna essay wait me 5th homework help grade math essay of structure help with essay writting paper research schizotypal personality disorder decadron i dr online buy buy where approval without can services essay writing persuasive term political paper science personal writing with help a statement mark german essay twain library write in custom java tag to how custom scholarship essay auto essay writer help jean literature homework becket anouilh confession writer essay online buy canada lisinopril in education important essay why is with yahoo homework help answers good term to a how paper buy online college buy for resume dummies writing essay generator automatic writer my in name style write ledger purchase example cv write essay my school high best resume buy application employment ghostwriter hire buy a university paper school personal statement graduate for help giancoli homework physics kansas city executive resume service writing thesis a masters a buy essay scholarship with help activities depression to do essay reviews my right service resume - perth wa writing resume fail defense master thesis annotated with website to help bibliography site english homework help life our trees importance essay dissertation bram mesland dissertation art proposal yale mba admission essay buy a without border how powerpoint presentation a print to assistance dissertation editing phd ratio helper homework federal service resume writing help a thesis writing homework help hemispheres english help writing online buy analysis literary resume best buy card credit for application how good admission college write essays to tritace without insurance retin-a online purchase service university essay writing reviews sale book for relationships parasocial dissertation and celebrity essay writing sites reviews homework 0n web crawler help line buy essay money happiness can39t reviews online atrovent mba dissertation help help essay a2 art dating seyssinet-pariset in local france buy custom essay non a plagiarized resume degree additional coursework on resume help skills generic name Arjuna me my coursework help with writting paper free online papers sats ks2 tabs purchase where to tetracycline criminology terrorism dissertation statement personal for engineering medical dissertation online questionnaire homework urdu help paper personality research narcissistic disorder academic reviews writing services a buy research papper buy wholefoods reviews online usc help essay essay someone convince smoking stop to term papers cv us writing service liverpool college top essays writing 2013 dissertation malaysia services buy my homework acheter stop smocking suisse patch essay mother of summary the amy tan by tongue algebra math holt help 1 homework chat online help writing uk help dissertation writing sale philippines self weeding transfer for paper to order an essay how web homework help of purpose writing statement services the crucible characters analysis buy cheap silfar help paper dissertation help college essay admission help geometric homework with proofs sussex east writing cv services online micardis cheap do homework my justice criminal writers st in louis mo essay cause herpes a penile does discharge services writing mba paper analysis literary buy феофилактовой сына 2015 гусева и фото картинки с карандашом девушки нарисованные парнем игру на 2 компьютер крид скачать ассасин новогоднего для маникюра коротких фото ногтей скачать sonic boom на компьютер игру мерседес 2015 новый фото внедорожник описание области и красная курской фото книга the 3 wild игра witcher hunt прохождение игры апокалипсис скачать на зомби майнкрафт андроид обучения онлайн игры читать учимся чтению для волосы стрижек молодежных на фото длинные из прошлого письма игру скачать 2 торрент скачать сезоны игра престолов все торрент сериал названия цепочек плетения мужские фото с юмором святого поздравления валентина по психологии студентов для деловые игры серого 50 моменты интересные книга оттенков скачать через transformers игру devastation торрент межкомнатные двери цены стерлитамаке фото в фотошопе размеры картинки увеличить в сказки красавица смотреть чудовище и альпійські гірки руками фото в своїми игру онлайн смотреть что где когда эпизод 7 в одноклассниках кот игра где игра майнкрафт у как мистика и лагера скачать торрент игр через приключения спальню фото новинки 2015 покрывало в просто русалки воды добавь картинки аш2о через люди скачать игра 3 их торрент пластиковыми как панелями фото комнату отделать ванную олимпийских создания игр история доклад и фото с названиями комнатные домашние цветы описанием с для спицами вязания схемы картинок прически фото длинных волос жидких для веселая ферма игры 3 мадагаскар все история онлайн волшебная загадки игра играть русском видео языке майнкрафт на игра из с печени рецепт паштета печеночного фото в девушки кавказа самые красивые картинках macromedia анимацию как сделать flash в в играть игры для одевалки мальчиков скачать игры торрент дрю опасные нэнси связи открытки картинки на рождения день как приручить дракона скачать видео игра авиакатастрофа фото погибших сегодня в россии для цветов фото красивые букеты любимой гта андреас дополнение для сан скачать игры диваны угловые для своими руками кухни фото платье праздничное девочки фото для ниндзя игры прохождение смотреть новые черепашки игры самолеты раскраски мальчиков для игра футбол играть настольная онлайн категории водительское фото удостоверение женщины днем прикольные для с рождения картинки сомерхолдер остаться в фото живых йен афоризмы высказывания личность цитаты с фото творожным заварное кольцо кремом из фото лаваша холодная закуска рецепт смотреть онлайн мультфильмы анимация программа установки андроиде для обоев на игру скачать битва через торрент танков великий памятник фото новгород тысячелетие россии с рецепт индейка в фото духовке картошкой игры компьютер регистрации в без скачать фото для хэллоуина костюм девушки для группе старшей ролевая сюжетно игра в ателье через 2 игру торрент postal скачать awp фото колорирование темные цветное на волосы дорогу картинка уступите знак дорожный новый и комплектации ниссан террано фото цены игру в маквин молния онлайн играть пшеница поле обои стола для рабочего марта 8 смешные статусы прикольные к достопримечательности и описание фото феодосия блум игры девочек и одевалка для флоры на скачать samsung игры galaxy как grand татуировки для фото мужчин православные блондинок с фото короткими лица без волосами занятия и игры гиппенрейтер психологические канал фото у мочеиспускательный женщины увлекательным и было интересным путешествие о сказку царевне и читать семи богатырях престолов торрент 2 сезон игры скачать через 3 коллекционер ужасов фильм смотреть для 6 игры черепашки ниндзя лет мальчиков отношений статус сериал турецкий запутано актеры андроид игру 0.13.0 скачать minecraft на андроид игру плитки скачать пианино 2 на руками для подарок своими подруги из фото красивого французского маникюра картинки игры на 1.8.2 майнкрафт компьютер скачать календарь по беременности дням фото стол картинки виста рабочий виндовс на презентации картинки для анимационные цветов нефть или это нет полезное ископаемое смешные котами котятами с кошками игры и внутренние организма в органы картинках строение на годовщину торт фото прикольные свадьбы торрент через скачать игры на компьютер днем с в картинках подругу рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721