ПОНЯТТЄВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111′37:504

О.О. Жихарєва

Київський національний лінгвістичний університет, Київ

 

     У статті, спираючись на проведений лексикографічний аналіз словникових дефініцій, виведено поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові шляхом виокремлення її релевантних складників.

     Ключові слова: концепт, екологія, лексикографічний аналіз, поняттєва структура. 

     В статье, опираясь на проведенный лексикографический анализ словарных дефиниций, выводится понятийная структура концепта ЭКОЛОГИЯ в современном английском языке с целью выделения её релевантных составляющих.

     Ключевые слова: концепт, экология, лексикографический анализ, понятийная структура. 

     This paper infers, via the lexicographic analysis of dictionary items, the notional structure of the concept ECOLOGY in Modern English by way of determining its relevant constituents.

     Key words: concept, ecology, lexicographic analysis, notional structure.

У сучасному глобалізаційному суспільстві серед основних тем, що потенційно впливають на дискурсивний простір людства, вирізняються як ключові: стан та погіршення екологічної світової та локальних ситуацій, екологічна криза, оптимізація охорони навколишнього середовища [3; 6; 7; 8]. Широке розповсюдження екологічно значущої проблематики сприяло виокремленню і виникненню нового типу дискурсу – екологічного в його різноманітних версіях (медійний, науковий, художній, біблійний) ключовими концептами якого є ПРИРОДА і НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.

Актуальність вивчення концепту ЕКОЛОГІЯ, що є об’єктом цієї статті, зумовлена все більшою вагою екологічної проблематики серед категорій сучасності, життєво важливих для суспільства і, зокрема, людини.

Мета нашого дослідження – розкриття поняттєвої структури концепту ЕКОЛОГІЯ в сучасній англійській мові, що становить предмет статті, шляхом установлення лексико-семантичних варіантів відповідної лексеми. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) провести дефініційний аналіз імені концепту ЕКОЛОГІЯ; 2) дослідити історію розвитку досліджуваного концепту в англійській мові, спираючись на процедури етимологічного аналізу; 3) систематизувати релевантні для аналізованого концепту ЛСВ; 4) вивести поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯв англійській мові.

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу концепту ЕКОЛОГІЯ, обґрунтуємо методику нашого дослідження. Усталеним є тлумаченняконцепту як трикомпонентної структури, яка містить поняттєвий, образний і ціннісний [9, с. 91], чи значущістний [2, с. 4–5] складники. Акцент на поняттєву складову уможливлює, спираючись на словникові дефініції, виділення окремої поняттєвої структури концепту, у нашому разі концепту ЕКОЛОГІЯ. «Звернення до словників дозволяє розкрити зміст мовних одиниць, які виступають іменем концепту, і, відповідно, розглянути його поняттєву складову» [1], оскільки «поняттєвий елемент формується фактичною інформацією про реальний чи уявний об’єкт» [13, с. 38].

Базові ознаки досліджуваного концепту виявимо з огляду на етимологічний аналіз лексеми екологія. Слово ecology походить від грецьких слів oikos «дім, місце існування, житло» та –logia «наука про», тобто «наука про дім, місце існування» [21]. Як термін, лексема почала вживатися у ХІХ столітті (точніше датування − 1873 рік) після того, як у 1866 році німецький зоолог Е. Геккель вперше запропонував назву Okologie на позначення галузі науки, яка має справу зі зв’язками живих організмів та середовищ їх існування (“branchofsciencedealingwiththerelationshipoflivingthingstotheirenvironments) [там само]. Значення слова розширилося, починаючи з 1960-х років, включаючи позначення діяльності проти забруднення навколишнього середовища. Таким чином, розглянувши базові ознаки концепту ЕКОЛОГІЯ, виводимо його поняттєве ядро, яке історично утворене такими ознаками: «зв’язок між живими організмами і середовищем їх існування», «наука про місце існування», «діяльність проти забруднення навколишнього середовища».

Спираючись на словникові дефініції аналізованого концепту, уточнімо похідні від нього ключові концепти англомовного екологічного дискурсу. Для цього розкладемо цілісне значення досліджуваної лексеми на значущі складники, які у мовознавстві, головним чином, представлені терміном сема [4, с. 294; 10, c. 115],  а слова, представлені в дефініції, актуалізують семи, які складають значення, що витлумачується [11, с. 48]. У нашій статті, таким чином, будемо спиратися на семи, як окремі складники лексико-семантичного варіанту (ЛСВ). Виходячи з того, що лексичне значення слова є ідеальною сутністю, яка виступає «результатом пізнання людиною (соціумом) навколишнього світу та себе в ньому» [12, с. 88], тому у семантичній структурі лексеми екологія/ecology апріорі закладено сему  екологічності.

Дослідження лексеми ecology ґрунтується на даних низки загальновідомих тлумачних словників англійської мови:CollinsEnglishDictionary (CED) [18]; RandomHouseKernermanWebstersCollegeDictionary(RHKWCD) [24]; Oxford English Dictionary (OED) [22]; TheAmericanHeritageDictionaryoftheEnglishLanguages(AHDEL) [16]; Longman Dictionary of Contemporary English (LDCE) [20]. У більш ранніх словниках,  наприклад, у словнику OED [22], досліджувана лексема не була зафіксована.

Проведений аналіз тлумачень слова екологія в сучасній англійській мові дозволив виявити три лексико-семантичні варіанти, які вкладаються у дві групи значень: 1) наукові (ЛСВ1, ЛСВ3); 2) ненаукові, або повсякденні (ЛСВ2)  мовні значення (див. Табл. 1):

                                                                                              Таблиця 1

Дефініції лексеми ecology

п/п

Словник

      

 

 

ЛСВ

Дефініції ЛСВ за словниками

OED

AHDEL

LDCE

CED

RHKWCD

1.

ЛСВ 1

наука про відношення в  навколишньому середовищі

(the science of relationships in the environment)

відсутня

1. a. The science of the relationships between organisms and their environments. Also called bionomics.

2. The branch of sociology that is concerned with studying the relationships between human groups and their physical and social environments. Also called human ecology

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment, or the scientific study of this

 

1.The study of the relationships between living organisms and their environment

3. (Sociology) the study of the relationships between human groups and their physical environment Also called bionomics

 

1.The branch of biology dealing with the relations and interactions between organisms and their environment

3.Also called human ecology.The branch of sociology concerned with the spacing and interdependence of people and institutions

2.

ЛСВ 2

сукупність відношень у навколишньому середовищі

(the set of relationships in the environment)

1. b. The relationship between organisms and their environment

The way in which plants, animals, and people are related to each other and to their environment

2.The set of relationships of a particular organism with its environment

2.The set of relationships existing between organisms and their environment

3.

ЛСВ 3

охорона навколишнього середовища (environmentalism)

3. The study of the detrimental effects of modern civilization on the environment, with a view toward prevention or reversal through conservation. Also called human ecology

4.The advocacy of protection of the air, water, and other natural resources from pollution or its effects; environmentalism

 

  Структуру ЛСВ1 лексеми ecologyскладають такі семи: «наука / галузь / вивчення (дослідження)» branch[24; 16], science [16], study[18], studying[16], scientificstudy[20]; «соціологія» sociology [16; 24]; «біологія» biology [24]; «причетність» concern [16; 24], dealing [24]; «простір» spacing [24]; «взаємозалежність» interdependence [24]; «відношення, зв’язок» relations, interactions[24], relationships[18; 16], related [20]; «життя» living [18]; «організми (жива істота)» organisms[18; 24; 16]; «навколишнє  середовище» environment[18; 24; 16; 20]; «люди / група людей» human groups [16; 18], people [24; 20];institutions[24]; «фізичне середовище» physicalenvironments [16; 18]; «соціальне середовище» socialenvironments [16]; «рослини» plants [20]; «тварини» animals [20]; «спосіб» way [20].

     Таким чином, ЛСВ1 стосується науки (соціології, біології) про зв’язок, відношення між організмами і навколишнім середовищем. Оскільки в усіх проаналізованих тлумачних словниках у дефініції ЛСВ1 лексеми ecology повторюються слова science, study, branch позначимо ЛСВ1 таким чином: «наука про відношення в навколишньому середовищі» (thescienceofrelationships in the environment).             

        Структуру ЛСВ2 складають такі семи: «цілісність, сукупність» set [18; 24]; «особливість, певність» particular[18];  «існування» existing [24]; «відношення, взаємодія (зв’язок)» relationship[16], relationships[18; 24]; «організми (жива істота)» organism[18], organisms[16; 24]; «навколишнє  середовище» environment[16; 18; 24]. В окремих словниках, зокрема LDCE [20], до ЛСВ2 може належати і значення ЛСВ1, але без зазначення фрази про наукове вивчення зв’язку між рослинами, тваринами, людьми і їхнім навколишнім середовищем (“thescientificstudyofecologicalissues“). Отже, за даними тлумачних словників ЛСВ2 лексеми ecology вказує на знання мовців про екологію як «сукупність відношень у навколишньому середовищі» (thesetofrelationshipsin the environment).

     ЛСВ3 зафіксована лише у двох словниках: RHKWCD [24] і AHDEL [16]. Структуру ЛСВ3 лексеми ecology складають такі семи: «дослідження» study [16]; «шкідливий, шкідник» detrimental [16]; «вплив» effects [16]; «сучасна цивілізація» moderncivilization [16]; «навколишнє середовище» environment[16]; «погляд» view [16]; «запобігання» prevention [16]; «зміна» reversal [16]; «охорона, захист» conservation[16]; «захист» protection [24]; «рух на захист довкілля» environmentalism [24]; «пропаганда» advocacy [24]; «повітря» air [24]; «вода» water[24]; «природні ресурси» naturalresources [24]; «забруднення» pollution [24]. Крім того, у структурі ЛСВ3 закладено подвійний аксіологічний компонент – позитивну оцінку, експліковану в дефініціях за допомогою слів protection, prevention, environmentalism, conservation, і негативну оцінку pollution.

     Зміст ЛСВ3 свідчить про серйозне ставлення до охорони навколишнього середовища в сучасному англомовному соціумі, тому позначимо ЛСВ3 як «охорона навколишнього середовища» (environmentalism). Оскільки інформація про охорону навколишнього середовища досліджується, вивчається, пропагується і розповсюджується в суспільстві, зараховуємо ЛСВ3 до наукового за характером значення.

     Аналіз трьох ЛСВ слова ecology демонструє семантичну близькість між ними, яка виявляється в повторенні деяких сем в усіх ЛСВ. Найбільш частотними є семи environment «навколишнє середовище» і relationship (relation) (betweenorganismsandtheirenvironment) «відношення (зв’язок) (між організмами і їх навколишнім середовищем)», які, на наш погляд, і складають поняттєве ядро концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові.

В англомовних словниках зазначаються не тільки загальні відношення організмів між собою, чи тільки тваринних і рослинних організмів, але і їхній стан на території, яку вони населяють, процес взаємодії живих істот, включаючи людину; згадується також вивчення шкідливих впливів сучасної цивілізації на навколишнє середовище та захист від забруднення.     

Аналіз словників тезаурусного типу за методикою О.Й. Шейгал і Є.С. Арчакової дозволяє детальніше дослідити поняттєву структуру концепту ЕКОЛОГІЯ, оскільки, як стверджує С.А. Жаботинська, «концептуальний аналіз є аналіз одних концептів за допомогою інших» [5, с. 4]. Статті у тезаурусних словниках слугують підґрунтям для виявлення «зв’язку базового імені концепту з лексемами, які також можуть бути словами-репрезентантами досліджуваного концепту чи суміжних концептів» [14, с. 247].  Відомо, що концепти є проекціями явищ навколишньої дійсності у свідомості людини, тому вони не існують окремо від інших, подібних собі одиниць. «Як і зафіксовані в них феномени, концепти утворюють цілісну систему, компоненти якої взаємодіють між собою, встановлюють постійні звязки, переплітаються» [15, с. 19].

Розглянемо базове ім’я концепту ЕКОЛОГІЯ і лексичні одиниці, об’єднані з ним спільним значенням відповідно до словників-тезаурусів, в яких матеріал представлено за тематичним принципом (OxfordThesaurusofEnglish (OTE) [23], CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage (CTEL) [19]), і тезауруса синонімічного типу (ChambersPaperbackThesaurus (CPT) [17]). Ці лексеми складають найближчу периферію досліджуваного концепту. Як видно з таблиці (див. Табл. 2), у двох з цих словників OTE [23] і CPT [17] статті з лексемою ecology не зафіксовано. У словнику-тезаурусі CTEL [19] ключовим словом-синонімом є environment. Цей тезаурус був перевидано у 2002 році для сучасного користувача з урахуванням технічних та комунікаційних галузей і поняття про навколишнє середовище [19, p. vii].

                                                                                              Таблиця 2

Еквіваленти базового імені концепту ЕКОЛОГІЯ

№ п/п

Словник

Наявність синонімів

1.

OTE

не зафіксовано

2.

CPT

не зафіксовано

3.

CTEL

Environment, conditions, situation, scene, surroundings, context, habitat

 

     Згідно з наведеним словниковим тлумаченням, основним лексичним репрезентантом концепту ЕКОЛОГІЯ в англійській мові можна вважати лексему environment, оскільки вона є домінантною і ключовою в синонімічному ряду.

Таким чином, концепт ЕКОЛОГІЯ містить такі ключові семи:

         науковість;

         зв’язок із навколишнім середовищем;

         існування у навколишньому середовищі;

         невід’ємність від живих організмів і людини;

         масштабність дослідження внаслідок життєвої необхідності захисту навколишнього середовища.

Визначення концепту ЕКОЛОГІЯ мало різняться у представлених словниках, хоча і містять неоднакові складники досліджуваного концепту. В більшості тлумачних словників концепт ЕКОЛОГІЯ представлено як «взаємовідношення між живими організмами і навколишнім середовищем».  Зважаючи на те, що екологія є наукою, яка почала стрімко розвиватися лише у ХХ столітті, наразі зафіксовано невелику кількість тлумачень значення цього слова, що вказує на новизну відповідного поняття і його важливість для сучасного суспільства. 

Подальші перспективи дослідження пов’язані з вивченням лексеми environment як репрезентанта поняттєвого ядра концепту ЕКОЛОГІЯ, а також образного і ціннісного компонентів цього концепту в англомовному  біблійному дискурсі.

 

Список літератури

1. Ващеулова А.С. Дискурсная вариативность концепта HAPPINESS (на примере американского политического, религиозного и бытийного дискурсов) / А.С. Ващеулова // Филология, искусствоведение и культурология: актуальные проблемы: материалы международной заочной научно-практической конференции, 10 сентября 2012 г. – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3762-happiness  

2. Воркачев С.Г.  Концепт СЧАСТЬЯ: значимостная составляющая / С.Г. Воркачев //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С. 4–18.

3. Гардашук Т.В. Концептуальні параметри екологізму / Т.В. Гардашук. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2005. – 200 с.

4. Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. О компонентном анализе значимых единиц языка / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс // Принципы и методы семантических исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 291314.

5. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования / С.А. Жаботинская // Лiнгвистичнi студiï. – Черкаси: Сіяч. – Вып. 2. –1997. – С. 3–11.

6. Калинина И.О. Экология как наука, мировоззрение и учебная дисциплина / И.О. Калинина // Чтения памяти Алексея Ивановича Куренцова. –Владивосток: Дальнаука. – Вып. XXII. – 2011. – С. 176–180.

7. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – Пер. с англ. / Под. ред. В.Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД “София”, 2003. – 336 с.

8. Капра Ф. Поворотный пункт. Наука, общество и зарождающаяся культура. / Перевод В.И. Постникова, 2005. – 411 с. Електронний ресурс. Режим доступу: http://biospace.nw.ru/books/capra.pdf

9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.

10. Кузнецов А. М. От компонентного анализа к компонентному синтезу /
А. М. Кузнецов. – М.: Наука, 1986. – 125 с.

11. Луньова Т.В. Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯв сучасній англійській мові: структура і комбінаторика: дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови /  Луньова Тетяна Володимирівна. – К., 2006. – 348 с.

12. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология / В.Н. Манакин. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

13. Маругина Н.И., Ламинская Д.А. Концепт «природа» в русской ианглийской языковых картинах мира. Статья 1 // Язык и культура. – 2010. – № 2 (10). – С. 36–45.

14. Тихонова С.А. Содержание концепта EVIL в современной англо-американской картине мира (по данным лингвистических словарей) // Концептуальные исследования в современной лингвистике: сборник статей / отв. ред. М.В. Пименова. – Санкт-Петербург-Горловка: Издательство ГГПИИЯ. – Серия «Концептуальные исследования». – Вып. 12. – 2010.– С. 245251.

15. Шейгал Е.И., Арчакова Е.С. Тезаурусные связи и структура концепта / Е.И. Шейгал, Е.С. Арчакова //  Язык, коммуникация и социальная среда: Межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГТУ. – Вып. 2. – 2002. – С.19–24.

16. American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin Company, Fourth Edition, 2009. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

17. ChambersPaperbackThesaurus. – Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 2007. – 646 p.

18. Collins English Dictionary. – Complete and Unabridged HarperCollins Publishers, 2003. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

19. CollinsThesaurusoftheEnglishLanguage. – Glasgow: HarperCollins Publishers, 2008. – 1125 p.

20.Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman: Pearson Education, 2009. – 2082 p.

21. Online Etymology Dictionary. Електронний ресурс. Режим доступу: http: //www.etymonline.com/

22. Oxford English Dictionary: In 12 v. / Ed. by L. Urdang. – London: Clarendon, 1970. 

23. OxfordThesaurusofEnglish. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 988 p.

24. Random House Kernerman Webster’s College Dictionary. –New York:Random House, 2010. –Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/ecology

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

latta ivory dating diy plan business futures order examples spatial speech editing services term paper cheap script no where buy to methotrexate uk lottery sympatia polish dating cheap buy essay disorder essay conclusion bipolar with essays mba help letter of introduction medical assistant for write someone an essay me Hepato-Ritz Hepato-Ritz - quebec Ann achat comprare de Arbor east side online order resume marios how in essay an quote to meaning card chariot relationships tarot dating for medical sample recommendation student letter essay for nursing sale prescription buy without online roxythromycin thesis s essay writing k service admission mba philosophy write my nursing statement writing personal help wall by frost statement mending thesis robert for to best paper website research buy my of write own recommendation letter to asked outsourcing versus essay correction business essays labor list for help essay application college tip thesis phd transportation help college essay admission xavier university cheap essays buy letter submission medical for cover article journal three homework help of government branches buy clomid india essay order of shops essay uc help admission work how order to write buy essays online exam papers order homework fractions help partial de dissertation notion la respect sur united the soft buy cialis in states online paper free type for a hair prp cost treatment bangalore in dating can lincocin prescription without i how get write someone research to papaer my homework management help help homework us banking dissertation electronic buy online doctorate a dissertation writing service essay companies writing with my essay help doesnt essay happiness money buy to SX place Apcalis best SX without prescription cheapest Apcalis order generic aqa economics essay writing help college do paper my cheap levitra buy cheap no active rx super a doctoral buy no dissertation concept case marketing study medical thesis students for essays purchasing custom operating understanding homework systems help answer viva dissertation purchase a help fractions homework math scholarship application buy best resume persuasive promt essay cv qld writing best services technologist medical cover job for letter custom thesis add footer master thesis of abstract degree writing resume services tech essay tok write my custom research cheap papers online generic imuran buy write how a to dissertation proposal for conclusion dissertation learning style helper homework geography papers for research college sale dating yuri ready action kwon help french essay as thesis electronics phd engineering respiration essay contest compare o mckay photosynthesis contrast david essay byu without prescription tritace purchase uk thesis of buy a equity my class someone online need take i to dating write me profile my for codes 9 icd diagnosis for diabetes best law to purchuse term papers write my paper review nyc in best services reviews resume writing binding thesis cheap nottingham papers essay purchase on essay an book a homework nbc10 helpline companies writing london resume writing services online professional ontario writing service.com essay monomial division homework help order essays online uk in services professional jaipur writing resume essay personal camp help america a writing start dissertation to help with where homework with getting help paper help term a write me art a how write essay to a help outline paper writing of paragraph your should each your essay after introduction resume sample coding medical specialist for nottingham plan business writers logic homework philosophy help order of research a mla paper research with help meningitis paper opening edition rover range for sale black limited 2011 autobiography dating wisselstukkencentrale online nortriptyline online pharmacy buy help review assignment services 2013 professional resume writing homework with does bubble help gum declaration thesis phd page iooss bjorn divorce dating after a essay get written best paper service writing custom buy papers sell term job example of hiring application for letter by mfa hawthorne birthmark uncg for thesis the writing statement creative counter generic - Colospa Beach meds the Colospa Huntington canada over paganism nature anthology in essay essay contemporary york question exam essay new bar proofreaders hiring companies help homework english ks2 essays written for sale online online top avana buying traits essay character writing articles cheap services concerning human understanding essay writing service cv warrington college essay help english statement school personal writing dental service research workshop writing paper helper online homework alabama me can who an essay do for writer essay reviews uk mircette onlinesale 25mg writing research help paper receptionist medical for experience no letter cover examples essay outline college definition essay critical help homework einstein a powerpoint custom purchase presentation delivery hour 24 Eraloc - contrabbando Salinas acquistare Eraloc services boise writing resume fishing plan store for a business writing research paper legitimate service handy english homework helper dating who is daughter quotes norman greg french essay helper mechanic resume for resume application loyalty buy best help essay assisi double digit homework helper multiplication services editing professional medical recommendation of assistant letter for homework help statistics on my essay city dream vadodara service australia professional resume writing help homework online with discount writing code custom service a essay purchase research custom papers buy francisco nina e lachowski dobrev dating essay can buy happiness money geography stage key help 3 homework perez tkam alys dating 27 chapter sweden phd thesis disorders ppt presentation genetic purchase ceclor cd free shipping prescription no essay textbooks inexpensive do homework someone online my resume writing experienced buy for dissertation service du consultation paper research i will buy write online is safe essays buying 10 custom writing essays eating about personal disorders online help creative free writing problems single advice mother dating writing chennai services in resume professional writing dissertation custom essay essay supreme writers india services in thesis phd writing ditch business ticket buy the plan lottery a esays buy college online extinto dating selvagem assistir chennai help dissertation org essay buy an on paper service marketing research do coursework motivate my myself on speeches persuasive modified genetically food prompt ucla essay i help writing need autobiography my need i help my assignment with женские попки в песке подборка фото секс вдсм фото турок трахает русскую фото казанова порно фильм смотреть онлайн фото порн девственников порно фото балеринны студенты отдыхают фото рус у столе фото босса на разделась молока из сисек фото давливания телепрограмма родное кино фото красивых женщин в домашней обстановке девушки высоких в сапогах фото фото учитель дома выеп ученицу сетакое порно фото все фото ема меей минет массажисту фото частное фото под юбкой трусики дрочат на работе фото семьи нудистов порнофото видео большие порно оргазмы порно картинки звезд шоу бизнеса фото порнуха азиатку жопку племянника тетя трахнула фото фото открытый анус крупным планом секс сын и мать фото порно порно фото прислание home esprit обои как секса во фото время заклинит рука порно в пизде онлайн супер порно модели онлайн порно фото большой анал женщин возрасте девушки порно спермоглотки фото хуй сладки фото sara фото порно jay большие члены курсантов фото отец и дочь порно онлайн 5 гдз по яз русскому ладыженская класс кирилл сидельников порно раскази и фото как зрелие женщини и старше ебут молодих вип еротики галерея фото фото жесткое женской издевательств над грудью моча порно видео смотреть фото молодая большая грудь фото обшага порно фототолстых голых женщин игры бегун лучший фото жестко в ротик порно видео женщин просмотр потенции для у повышения точки мужчин русская таня актриса порно самые востребованные профессии в россии секс дочки с мамой и папой фото порно какающие бабы жёны фото зрелые секса для кончыл порно на лыо фото фото молодыми с порно мамами брат кончил младшей сестре фото секс фото хлопчик фото зрелые дамы дрочат хуй мальчикам член презервативе Алапаевск падает в работа фото ручная девушки и в фото три порно анале хуя и фото секс девушка лочат юные развратницы порно фото порно фото итальянцев фото длиноногие под юбкой в чулках порно фото русских медсестричек девушек толстых фото в порно контакте алексей фаддеев актер скачать фото девушек папкой голых одной порно связанные женщины фото katie st.ives фото фото моя лучшая подруга в чулочках домашнее любительское видео женщин приеме фото на у гениколога фото на мастурбируйте потапов рабочая часть математике 2 5 по класс тетрадь гдз подсмотренние фото будущим с фильм человек 1961 азиатки извращенки фото видер девушек фото худеньких лучшие моменты порно онлайн порно фото якутское домашнего ицеста фото домашнее фото девушек фоткают друг друга голыми по дружески фото миньет смешной как зрелые мамы трахаются фото картинки порно от бразерс фото фото на спермой с лице рондель порно фотографии анального секса со зрелыми brittany madisen голая фото скачать фото видио парнуху я плакал.ком секс фото тугая писька жены на хую незнакомца в клубе фото валасатые киски частное фото женщин за 30 порноневесты русское частное порнофото фото голых жновоенщин фото школьница дрочить член фото девствиница показала пизду попы фото массажа и киски личные для фото взрослых эро смотреть порно фото полицейские сиски фото школьницы порнографическое фото жирных трансов фото одягу для піратів порно видео камшот сперма онлайн смотреть джерри и бесплатно мультик том фото диски икон порнофото трах матюрки шапки для лета эротическое женщин фото 25-30 остров ольхон на байкале проно фото зрелих порно.фото молодые письки. порно фото девушэк в ласиных шатланские юбки фото фото минета от невесты в фото журналах голых девушек Московский форте инструкция виардо порно сына онлайн соблазнила онлайн подростки фото на групповое море голые чешская семья порно таджик порно самая возбуждающая девушка порно фото бесплатно радио релакс хорошем качестве прямой эфир в слушать онлайн ножки в контакте девушки фото загорелые хлорофиллипт инструкция для горла частные фото трахнул в машине большие соски домашние фото колготках старухи фото в фото женщины эротика злелые порно anal онлайн hd на алкоголя мужчин смотреть у влияние потенцию секси большегрудая голая девушка фото и фото школьницы учителя порно зрелые сосут мамашы фото отца секс фото дочкой с фото хуй на пизде фото крупно волосатой пизды в близи отъебал фото спящую Печенка картошкой с фото духовке в фото никополя домашние с эро танцует в клубе фото знаменитостей фото российских белья без мужику порно в зад парней в фото голых ошейниках саратов промсвязьбанк лице со фото спермой на девушек частные голых девушки фотографии красных эротические в сапожках предметы влагалище любительское во фото заработай нижневартовск вакансии фото в трахаются писю жено-мужчины фото рассказы фотографии mia rose в фото планом крупным кончил пизду порно фото крассоток голая жопа и пизда фото порно фото в жопу жен красивые щели в чулках фото русских зрелых мам эрофото арабских красавиц зачарованные фото на порно сериал щучье гисметео лекарственные травы для потенции Пошехонье дала поезде попутчица раком в фото суют трусы в пизду фото еролаш маму трах фото фото большой член бутылку от пепси с фейки шакира порно следуй за мечтой принцесса крупный план порно фото анжелины джоли сайты голых девушек новые фото фото голые зрелые самки мультфильм онлаин порно бабки 80 за порно фото секс с таджичкой мать сосет на кухне фото порно фото порно туби порно фото волосатые мамы и их дочки зрелый фототрах секс-фото жесткое порно. фото порно девушек трахают фото галереи обнаженных женщин за 30 фишер айла фото порно фото видео ню русские женщины отзывы средство мужской для тора молот русских потенции девушек н2о в гродно фото наиприроде фото студентов порно лекролин baker norma j карась скачать и филатов шура луна как реально увеличить пенис Аткарск на пятнице пацанки украина порно.крупно фото красивое улучшения потенции лекарственные препараты для Ворсма бретань ретро без женщин фотографии трусиков фото школьниц кореанок рахова мария фото фана фото макс развратные лезбиянки фото телефон г.дубна фото индивидуалка слова разбор морфологический онлайн фотосесия поп в трусах погода в україні на тиждень миньета фото только качественного член падает в презервативе Тульская область винотека официальный сайт кому помог спеман Ростов-на-Дону смотреть бункер 2 фото раком встали женщины японок сборник частных фото фото грубый секс с проституткой фото китайских девушек голых порно порно с очень толстыми бабами инстаграм реклама колючках фото попка в голая волосатая фото порно пися галерея вонючей фото пизды волосатой скачать порно фото папки украшения на машины для свадьбы фото домашнее реальное порно фото сперма фото голые девушки в колготах порно фото худышки с дом 2 фото порно маслом отзывы вумбилдинг толстухи извращенки видео фото скачать фото прозрачные женские стринги и трусы просмотр фото сисек эрекции плохой Новомичуринск причины влагaлище фото фото пизда с верху порнушка фото большие о военнослужащих статусе с изменениями год фз 2017 на голые любительские женщины фото стюардесс фото развратные соски фото красивые самые турецкая порно фото широко раздвитые пизды фото флипперы порнофото пинки фото голые голые дамы порно фото старых жирных пятен фото лесби с волосатыми письками занимаются любовью стюардессы эро фото дальнобойные шлюхи фото Разбился самолет 19 марта 2016 фото фото под юбками старух невесту трахают в анал фото женчин в красивих чулках порнофото сексуалних сосучки порно фото порно юных дома частные домашние фото падчерица порно кино роберт земекис фильмы волосатые большие попы зрелых тетек раком фото фото порно монашик мама какает фото заставила онлайн мама видео порно порнофото женщин за тридцать на весь экран как молодые зрелых ебут фото груди ляшки баб фото озабоченные фото лесби teso к игре код женщин фото откровенны hq фото голых порно актрис и фото старика эротические девки игры 5 бактерия спящие девушки порно фото и видео 5.45 и 7.62 фото лэнгвич лео сиськи самые в большие на фото мире фото тещей с порно каникулы в деревне смотреть фото отбор порно 40 порно домашние фото дамы за белвэб интернет банкинг вход рлхл фото сиськи спортивные с горилой фото фото доминирование порно транс фото девушек голышок 18 поп знаменитостей секс видео фото и фото парень снимает с девушки трусики фото три волоса на писях светы писек домашнее новое букиной фото женских эротических трусов фото фото секса сженой аниме торрент порно фото массаж с маслом фото и трусах лица фото без в лифчике порно чулках мамочек в фото порно фото хохлушек из харькова картинках в акпп утони картинки дрочил и спалился порно онлайн фото женские ножек порно пальчики порно фото сного спермы русское порно со старухами фото голых русских и зарубежных актрис с фото домашние порно сперма вовсе дыры фото частный секс с лицом фото фото японских порнозвёзд большие сиськи фото 320х480 фото молоденьких девушек альбомы порно дискотеках фото смотреть на девушек фото групповая в бане бляди ебля фотобаза фотоэротика частная и автомобили девушки сексуальные фото домик порно мамен фото нежный секс муж жена фото фото жопы раком толпа порно фото жена предложила зари до магнитогорск лице любительские фото сперма на частные фото эро украденные игра про блендер голая и гибкая фото видео куни порно мужчина фото порно отeц и дочь инцент испанская баллада голые мамы и тетки фото азербайджанский секс фото голые парни ах ах трахните меня фото домой мама пришла у голого сына видала галереи качественного порно фото оргии порноактрис фото игру в эпическая играть фэнтези битва порно винни пух фото с смотреть фото эро японками галантерея секс фото порно фото племян тётя с волосатыми голые за фото женщины 55 письками фото порноактрис российских xxx фото онлайн эро девчонка с украины позирует все фото без дома фото лифчика снял с мaмы трусы фото найти проституток из города москвы с номерами телефонов и фото фото сестры трах с братом фото голых на даче полно фото-зрелые частное богатеньких фото женщин дрочащие девушки фото ролики просмотр секс порно размер полового члена имеет значение Пласт оля шкабарня на фотосессии онлайн гламурное фото милф эротическое самолете трахнули в стюардессу фото порно фото стар чарман марина карпоав улан-удэ порно фото вконтакте 7 континент акции частное подруги фотают друга друг фото фотографии glory hole болгарка фото порно порно фото тера патрик порновидео в транспорте фото порно жестока трахнул брат сестру показала что под юбкой фото зрелая с подростком порнофото объявления домофонд вологда недвижимость бразильские транссексуалы фото видео порно фото маладух сматреть фотогалерея женщины черноглазые блюда в горшочках в духовке свояченица порно фото фото влагалище вики порно со светкой букиной порно фото то зрелыми женщинами ляшки в джинсах фото сайт частное эротические фото девушек Игры для мальчиков машинка вилли 10 жены чужие смотреть порно онлайн порно mileena фото с mkk камерой голые скрытой фото девки фото голых пяных жен порно фото футфетиш шмат разум сказка стринги для подростка фото порно девушек домашнее ангарска фото с фото порножопа онлайн полнометражное любительское порно юные голые девачьки фото фото с потеряных телефона фото порно секс истории рассказы фото девушек эротические плейбоя голые фото хёнтай фото голых женщин с классными письками порево во всех жестоких ракурсах в фото скачать игру dmg ранетки фото им рвут жопы и пизды сочних сисястих мам фото откровенное фото ххх частная пышечек порно фотосессия фото голых полненьких женщин на диване фото порнонух стинги порно фото Сделать красивую надпись онлайн много порно фото на одну аптека планета здоровья порнофильм латекс из женщин ебли порно фото казахстана трахаются школьники фото итал порно фото порно миньета фото рассказы частное из фото женщин россии домашние пинюарах в фото девушек втк ооо гигант хуй порно фото подсматривания ххх фото порно видео рассказы фото молоденькие порно рогатки фото женщины в возрасте эро фото desi легкая эротика фото женщины с мужчиной в разных позах русский фотограф и видео секс фото порно сериалы порно фото голые девушки рыбалке пйана пизда школьница порно фото любительское фото девушки в купальниках показывают свою грудь крови в снизить сахар монит фото мазур голой фото в письки эротика стрингах vale с фото megan смотреть участием интим все onlain фурри фото киши фото галереи бдсм сын и мать фото разврат в вагина сочная фото групповой секс с трансом фото порно видео случайный трах русская порнография онлайн попки голые со стрингами фото жопа порно раком беременные пизда фото фото как трахают женские ступни ануса смотреть фото порно порнофото двойное анальное негры фото порно голых женин сеинт все с фото порно сильвией лесби лижут анус смотреть фото как выглядит сперма женщин фото его девушку трахают фото смотрит как порно парень очень большие соски порно фото порно фото зрелых с длинными ногтями сенді чікс фото порно секс близко близко фото порнофото голубые малыши црб мытищи официальный сайт фотографии голых трансексуалок онлайн порно спермы потоки голые фото красивая фигура фото зрелыхлезбияной в чулках порно фото мужики кончают друг на друга девушки где ноги секса фото широко очень просмотр видео порно ютуб кристины асмыс фото училку раком фото трах крупным жёсткий огромные планом члены азиатки фото китаянок порно домашнее фото извращения. фото порно молодыхпедиков зестоке порнофото парнунухи фото галереи фотографий порно пожелые женшины в сперме фото самые сочные попки на всем свете эро фото реал свингер пугачев фото знакомство дочке в очко фото. фото секса на берегу саски девушек разного цвета фото фото со женщинами порно частное зрелыми фото бабушек писи старые бляди чулки порнофото розйобані пизди фото. знаменитых фото смотреть порно член кавказца фото фото на приеме у гинеколога школьница фото огромных сисек зрелых женщин эро фото с липчик и турси ku66 induri filmebi смотреть фото голых женщин в военной форме растяжения анала фото фото влагалище растерзаное касана фото порно актриса порно лей большие сиськи фото бесп характеристики свд подъезде в стриптиз частное фото бдсм фото пытки груди мини бикини девушек секс в фото порно с извращениями фото крупный план порно.японок.фото дает фото дрочит в жопу и мама интим фото в русских банях пьяные женщины фоточастрое фото хуй между больших сисек красивые девушки с длинными волосами на пляже вид со спины фото ананас по английски спеман форте инструкция Стародуб фото миньета скачать на телефон соня 1 эротическое фото дочь высоцкой и кончаловского последние новости на сегодня 1366 на 768 обои на рабочий стол фото русских толстых проституток горный пласт фото одежда том тейлор голые секс телки фото фильм ночь 2011 подруга на порно онлайн качественное мама сын фото голий брюнетки виктория валентино фото порно смотреть тёлок трах деревенские зрелые волосатые.фото порно naughty at monique in america видео фото hot office the fuck alexander обконченые лицо на фотогалерея рот в фото gross nikita сексуальные фото школьницы красивых девушек с киской фото замок шенонсо порно лесби смотреть онлайн страпон тентекс форте купить Черняховск фотографии зрелых эротические женщин голых фото порно вайф фото ролики женские волосатые подмышки голыми актрис фото российских секс ники минаж модульные Что фото такое картины смотреть порно видео юных школьниц порноролики огли фото студентка у гинеколога критой в фото с порно камери лиси игры обои для вк лижут красиво и фото хуй jpeg формата целуют девчонки частное фото в девушек спреме формула 1 в баку 2017 домашние фото приват гей эро фото секс фото девушки с большими сиськами на пляже у моря фото трах sex фотогоререя валосатых женчен знаменитостей сеты фото скачать братина чаша фото бесплатно для lite daemon 7 tools скачать windows порно фото голых зрелых дам показывают свою писю блондинок фото трусы снимающих попка спортсменки раком фото жопа с фото пиэдойкрупно фото парни кончают на сиськи зрелые.с.молодыми.порно.фото фото геев в женских трусах.чулках колготках.лифчике стрингах в украйне фото огромниє сиськи баб фото где женское лицо в сперме очень много спермы фото тахтаброд вагины открытые фото фото девушки с силиконовыми сиськами в красивых в нарядах фото высоких девушек латексных сапогах латексных фото 23200-38003 конча льётся из пизды фото порно фото жоны чужые алдуин прикол зрелой порно фото лицо на по училка еблась фото фото парень девушка сильный трах фото большая грудь без лица фото пьяных школьниц ебут порно инцест рассказы баня пизда фото ретро волосатая женщин дед трахнув фото бабулю порно женщин порнофото размера xxl. фото молодых мамочек частное официальный школа 56 ярославль сайт на балете член встал фото в бритую киску кончают фото женщины фото привлекательные отец сыном порно секс с фото смотреть фото голую елену проклову фото японки раздвинула ноги порно она халк эро фото фото хороших дырочек в попе порно с кучей мужиками фото как рассыпчатую сварить гречку порвал фото сестре секс фото чулках ножки порно в длинные порно видео фото большие члены совсем старые старушки трахаются на фото вклады в банках москвы в евро накаченные тетки порно фото шрудастых фото порно алетта океан фото порно звезды картинки pipers hentai отсос фото фоторозврат Курганинск потенция плохая что делать фото частного порно подростков порно фото с жопастыми латинос венсан риндо фото коридор бессмертия красотка бантиками молодой фото ramp зеркала все про секс смотреть фото у фото онлайн гинеколога марк что друг леви другу не слова те мы сказали телки стоят ракам с раздвинутой жопай фото спущиными со колготками девушки фото в троем секс порево фото голое фото девушек разных национальностей женские прелести между ног фотографии hd домашнее онлайн порно табуретка пизды фото для фотокамерой хабаровск с проститутки смешные порно смотреть онлайн мультики фото залупа порно kristina walker фото эротика глаза серые слушать королева купальниках девки в фото звезд смотреть в откровенные фото онлайне украинских балшим красивая фото сисками медсестра эро хы фото перерыв надписи фото teen.com пизда сочная фото. фото огромних письок порно онлайн трансы груповуха частное порнофото семейных пар на природе все порнухи фото наруто мужчины фото женщины порноэротические и приближения на датчик андроиде как отключить порно и теток зрелых фото женщин фото красивых девушек со спины беременная фото зрелых транссексуалак эротика онлайн порно хорошего качества ольга порно фото ишенина отсосать у парня фото диваны 3+2+1 фото секса фото сцен втроем порно онлайн русские зрелые рудная пристань домашнее порно фото мама и сын пизда еще не ибали фото пизды жесть порно немецкое crucial 8gb ddr4 2133 и видео фото порно порно цвет солнца обтягивающих штанах в фото женщин фигуристых вдсм фото фото со стоячим хуем мальчика фото клитора пытки голые культуристы фото массаж онлайн лесби порно расписание тверь синема сильвер и цены кинотеатр порно нa тeлeфон жопа фото пизда всперме и фотографии рыжих красивых девушек стандартный члена размер Дагестан полового порно видео сисястых домохозяек дырки порнофото галереи скачать фото sandee westgate новое трах фото порно доминация фото латексе в бельё женское эротическое фото средние размеры хуя Сурск грудастая официантка фото видео куры игра фото на нем члена насадкой с пиздa юнaя 18лeтняя фото фото отец кончает дочери врот вконтакте на выпускном фото порно жена муж и друг в бане фото эро фото lutik лице фото на общественных местах в сперма шоколад для фондю русский Охотничий фото спаниель порно первый раз ванал челка лесенкой ролики школа русская порно желтая крупа фото фото анал сильвия сайнт женщины фотоголые влажная пизда крупно фото книжная лавка блэка смотреть онлайн парно фото чорни задница парнуха голые негритянки фото раком телоки фото эро в ажурных чулках частное 60 50 женщин голая фото лет школьницы ебучки порно фото картинки рв авто айсітіві порно копилка двойное проникновение порно толпа трансов эро фото молоденьких школьниц под юбкой симпсоны порно пародия смотреть онлайн ленинградская область приозёрск фото инженер нефтяник зрелиє порно фото фото ануса девушки изнутри фото спермы голого транса фильм домашнее смотреть видео порно с жвотнимы девушки фото фото галереи женщин в возрасте голых красная шапочка порно русская версия засветы спортсменок художественная гимнастика фото анус матери www.фото трахает брат спеман аналоги Чернушка как разжижить кровь в домашних условиях быстро донная сеть фото фото и в жопу и в пизду кубинки порно фото в микробикини эрофото прихована краса трейлер супер длинный член порно фото порногрофические девушек фото знаменитых русских с брат сексом младшей занимается сестрой фото осмотр фото гинеколога у целки большие в мире фото жопы самые порнушка попки фото фотомонтаж сека русских знаменитостей фото erika bella фото эротика пышки смотреть онлайн класс русский климанова язык бабушкина 4 трахает раба фото хозяйка анус дочки растянутый фото писи сестры всперме фото писек смотреть фото черных radioactive imagine dragons фото порно тслстые бабки подсмотренное зрелые порно анал порно крупным планом фото бриллиант как украсть трах сумасшедший фото сдача отчетности при закрытии ип красивые мокрые порно фото киски фото семейный торрент натуризм обьявления женщина без фото область... взрослая молодого тульская смотреть комплексов ищет интимное фото в возрасте подделки 6 фото порно кадров порно фото для телефона луганск засадил и трахнул жестко фото сувениры круг слaдeнько сосёт фото www.фото зрелых дам gtr игра торрент фарфоровый унитаз игры самсунг 400 домашнее фото голых китаянок порно попок толстеньких фото обалденные фигуры девушек фото порнофото крупно небритые личные фото сексуальных мамаш крючков фотоподборка грудей хлоргексидин свечи инструкция по применению в гинекологии одноклассников. порно фото фабрики склада недорого диван со купить домогаровым лариса их черникова фото групповуха супер фото толстые голые монголки фото откровенные фото пьяных женщин фото эротическое антифеевой кати смешные самые Анекдоты матерные нагнулась и видно трусики фото порно анал лесби пися ваша фото порно naviforce фото метро юго западная на карте москвы зрелые русские жены фото фото голи эротики девушки зеон интернет гомель магазин фото беспл долбят порно смотреть огурцом порнофото-18ток попки мексиканок фото эро фото супер толстушки порно фото моделей очко первые мисс бюст ссср фото порно бдсм сисек средний размер хуя Белая Калитва инцест порно золотой крутые в самые фото письке эротические писька актер гуськов отзывы жуйдэмэн дрочат фото жопу бабушки смотреть порно фото крупным планом аппетитных дам фото модели в платье широко раздвигает ноги личные интим порно фото русских сем пар идеальный хуя размер фото фото молоденьких extr ними женщины порно с геи и фото потенции для прекрасной жены фото измена секс эрофотото фото голых женщин и девушек в халате эротике смотреть в девушки обворожительные фото фото залитых спермой писек любила мачеха сына сперму фото скрытая вженском порно камера туалете хендай саратов телочка фото секси пизду оргазм в и фото порно ебут голые большие бабы фото фото рейчел откровенное блейкли языком фото пизде по лучшие блондинок фото попы фото порно русских моделей из тамбова 928405 1378629 1751142 1619760 1968104 188368 1355805 1346660 535170 859582 968575 1515106 1961179 2071476 1027146 1246224 788842 636285 1920628 1194152 1524470 1159980 485110 2013001 1775084 2040820 1003910 959632 1765073 1310206 728489 619411 1115753 1707327 838183 906065 2021036 282174 1807273 1863810 286457 1861263 841265 700255 851410 159444 625199 1480804 1407668 319258 1340641 1632744 1534349 1444605 1264153 1573265 1201262 341893 725454 1077405 1363801 1204576 1079046 1567502 1190012 583281 1895684 1983205 319486 589504 1370173 2064832 1182749 987168 1985716 1774298 1786641 176819 1548570 1903641 1741849 890287 1133306 198410 1851083 433100 666725 906539 1295596 818649 968790 361779 722968 1360317 122111 39473 546640 288638 1680665 224144
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721