Політичні PR-технології у виборчій кампанії: особливості застосування та оцінка ефективності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні теоретичні положення політичних PR- технологій в Україні, охарактеризовано особливості їхнього використання у передвиборчий період 2012 року на прикладі кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі, здійснено оцінку ефективності.

Постановка проблеми. Один з феноменів сучасної політичної культури – це політичний PR, який є ефективним засобом формування громадської думки та здійснення влади. Як свідчить українська практика, інструментом легалізації та легітимізації влади є політичні PR-технології, які умовно можна поділити на: короткострокові та довгострокові. Однак, під час проведення виборів до Верховної Ради України 2012 року спостерігалося застосування політичних PR-технологій, проблема яких полягала у викривленні призначеності та зміни їх основних функцій (використання довгострокових технологій за допомогою інструментів маркетингу тощо), що стає репрезентантом неефективної виборчої агітації. Тому, актуальним є вивчення залежності між виборчою агітацією та ефективною оцінкою політичних PR-технологій до і після їх використання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання використання політичних PR-технологій є предметом розгляду багатьох вітчизняних дослідників. Найбільш вагомими дослідженнями в цій галузі є праці: В. Г. Королька «Основи паблік рілейшнз», де науковець розглядає теоретичні засади PR та етапи PR-кампанії [3]; Л. О. Кочубей «Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України)», де проводиться аналіз використання виборчих технологій під час політичних PR-кампаній у виборчий період [4]; Г. В. Полторака «Політичний консалтинг». У своїй праці науковець досліджує основні засади політичного PR у виборчій кампанії [5]. Однак, науковці меншою мірою звертають увагу на дослідження використання політичних PR-технологій. Тому існує потреба продовжити наукові розробки щодо вивчення оцінки ефективності PR-технологій.

Метою статті є потреба з’ясувати наскільки ефективно використовують політичні PR-технології кандидати в агітаційних кампаніях, та які особливості застосування політичних PR-технологій характерні для агітаційних кампаній кандидатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. PR в Україні, з одного боку, є нововведенням, а з іншого – це діяльність, яка на сьогоднішній день широко використовується в нашій державі у сфері комунікацій. Таке стрімке зростання популярності PR в нашій державі зумовлене як активним впровадженням західних зразків ведення бізнесу й політики, так і усвідомленням вітчизняною елітою необхідності застосування конкурентоспроможних технологій у багатьох сферах життєдіяльності суспільства [7, с. 96-99].

PR у перекладі означає «зв’язки з громадськістю». Класичне визначення цього поняття дали американські дослідники Д. Форрестол та Р. Диленшнайдер. Визначення звучить лаконічно і точно: «РR – це використання інформації для впливу на громадську думку» [6, с. 56]. У даному визначені вплив на громадську думку розуміють як донесення до свідомості людей інформації, яка відповідає дійсності. В українській практиці РR досить часто розуміють не як вплив на громадську думку, а як її викривлення. Враховуючи особливість українського РR, уважаємо, що РR – це використання інформації для викривлення громадської думки, тобто РR виступає не як донесення до свідомості громадян інформації, яка відповідає дійсності, а донесення інформації, яка не обов’язково відповідає дійсності, з метою формування позитивного іміджу, фірми, установи, організації тощо. Досить часто, таке розуміння даного поняття прослідковується в українській практиці політичного РR. У результаті чого, громадяни не розрізняють де політична реальність, а де «політичний міф» та перестають покладатися на політичну еліту та інститути державної влади, у той же час політики втрачають свій рейтинг та підтримку, саме тому вони вдаються до маніпулятивних методів, підкупу, залякування виборців, зазвичай найчастіше це відбувається під час виборчих кампаній.

На думку В. Г. Королька, «виборча кампанія – це скоординовані, цілеспрямовані, але здійснювані протягом визначеного виборчим законодавством часу публічні зусилля з метою мобілізації підтримки кандидата виборцями і забезпечення його перемоги в день виборів»[3, с. 298]. В Україні основою виборчої кампанії є: введеня в оману виборців, з метою полегшення маніпулювання їх свідомістю; застосування жорстких методів ведення кампанії (купівля голосів, прийняття на передодні виборчої кампанії суперечливих рішень владою, популістські обіцянки, використання чорного піару проти своїх суперників, контроль за інформаційним простором України). Така ситуація з виборчою кампанією може призвести до масових протестів [1, с. 130-141].

Основою виборчих кампаній є політичний PR. Політичний PR – це особлива функція політичного управління, спрямована на формування у масовій свідомості позитивного ставлення до політичних продуктів завдяки просуванню цих продуктів та поширенню сприятливої інформації про них.

Інструментом виборчої кампанії є політичні PR-технології. Політичні PR-технології – це методи або прийоми, які використовуються з метою впливу на громадську думку та зміну поведінки громадян. В Україні політичні PR-технології умовно можна поділити на два види: довгострокові та короткострокові (маркетинговий підхід). Під довгостроковими розуміють – технології, цілі яких мають стратегічний характер. Основне їх призначення підтримка вже створеного іміджу політика. Під короткостроковими розуміють – технології, які реалізують за допомогою інструментів маркетингу, які призначені для швидкого формування іміджу політиків та підвищення їх рейтингу, проте в даному випадку громадську думку не враховують. В Україні на сьогоднішній день, досить часто для реалізації довгострокових політичних PR-технологій використовують інструменти маркетингу, які за своєю суттю є короткостроковими, саме тому в даному випадку їх некоректно застосовувати. Крім цього, слід враховувати ще й такі відмінності між довгостроковими та короткостроковими політичними PR-технологіями:

  1. Результати використання короткострокових технологій достатньо легко вимірюються, проте під час виборчих кампаній в Україні політики не досліджують політичний ринок, що призводить до викривленої оцінки технологій після їх застосування.
  2. Довгострокові технології мають обмежений інструментарій вимірювання ефективності їх застосування, але вони є менш затратними, у нашій державі політики для того щоб не витрачати великі ресурси для оцінки ефективності технологій використовують їх без апробації.
  3. Для короткострокових технологій характерне врахування демографічних та психографічних ознак виборців, однак через недослідженість громадської думки ці ознаки є узагальненими, тому політикам потрібні значні ресурси для функціонування таких технологій.
  4. При довгострокових технологіях головний акцент ставиться на групи людей із специфічними інтересами, це робиться з метою стабільної підтримки громадян, які точно підтримуватимуть політика, але приn цьому політики не до кінця розуміють інтереси громадян.
  5.  Дія короткострокових технологій зосереджена в межах певної території, тобто дана технологія не може бути поширена на широке коло громадян, в іншому випадку вона втратить дієвість, тому політики з обережністю відносяться до застосування таких технологій тоді коли їм потрібно отримати широку підтримку громадянами.
  6. Довгострокові технології призначені для широкої аудиторії і потребують менше ресурсів, проте не враховують інтересів конкретних груп виборців [2, с. 115-123].

Враховуючи описану нами ситуацію що пов’язана з політичними PR-технологіями в Україні виникає потреба ефективної оцінки політичних PR-технологій до і після їх використання. Для оцінки технологій доцільно буде застосувати SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для виборчої кампанії можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкими сторонами, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій PR-кампанії кандидата [8].

Було проаналізовано виборчу кампанію 2012 року, а зокрема виборчий округ №153. У даному окрузі для подальшого аналізу відібрано 4 кандидати (Ю. Вознюка, О. Хахльова, А. Юхименка, І. Зайця), які за нашими оцінками мають найбільший рейтинг.

Використовуючи метод SWOT-аналізу було оцінено особливості використання технологій у виборчий період в агітаційній кампанії через друковані ЗМІ, зокрема листівки, газети, плакати. Також було проведено оцінку ефективності виборчої агітації щодо стратегії використання різних видів PR-технологій.

Проведення SWOT-анілізу передбачає розподіл оцінки виборчої агітації за такими критеріями як слабкі сторони агітації, сильні сторони, можливості та загрози. Проаналізуємо використання політичних PR-технологій у кампанії О. Хахльова. Слабкі сторони передбачають визначення проблем у застосування технологій. Сильні відповідно є перевагами у використанні технологій. Можливості – це перспективи та ресурси, які може дозволити на використання кандидат тих чи тих технологій. Загрози – це ризики, які передбачають перешкоди у неправильному або ситуаційному застосуванню політичних PR-технологій кандидатом. Оцінка використання PR-технологій кандидата О. Хахльова.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Створення поступової межі переходу між двома технологіями;- Уміле використання символіки та кольорів чужих брендів;

– Удале перетворення віртуальних ресурсів для агітації.

– Некоректне поєднання технологій;- Велика кількість зайвих технологій

– Невдале ситуативне застосування технологій;

– Некоректне функціональне призначення технологій.

Можливості

Загрози

– Віртуальні можливості;

– Ресурсна база не відповідає обіцянкам.

– Обернена дія технологій щодо їх застосування;

– Короткострокова дія.

Таким чином, використання політичних PR-технологій у виборчій агітації О. Хахльова є неефективним як видно із таблиці, оскільки ресурси та короткостроковість дії технології, зокрема призводить не до підвищення рейтингу, а до його втрати через розпізнання громадянами реальності виконання обіцянок щодо вирішення проблем. У даному випадку технології не створюють стійкої позиції громадян щодо даного кандидата.

Проаналізуємо використання політичних PR-технологій кандидата А. Юхименка.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Рівномірний розподіл ресурсів на застосування технологій;

– Вміле використання чужого бренду.

 – Непідтвердженість використаних технологій діяльністю кандидата.

– Провладність кандидата.

– Очікування від технологій дуже високі.

Можливості

Загрози

–         Реальні потужні ресурси для застосування політичних PR-технологій. –         Непослідовність застосування технологій;

–         Провладність кандидата

 

Отже, проаналізувавши, використання політичних PR-технологій А. Юхименком можна зробити висновки про високу оцінку виборчої агітації, проте кандидат втрачав рейтинг через членство у привладній партії, що потребувало використання технологій так, щоб у свідомості громадян формувалася асоціація без порівняння з владою, проте саме в цьому аспекті використання технологій виявилося неефективним.

Проаналізуємо особливості використання політичних PR-технологій кандидата Ю. Вознюка.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Вдале поєднання іміджу самого кандидата та бренду опозиційних сил;

– Висвітлення своєї реальної діяльності;

– Позитивна асоціація

– Залежність бренду кандидата від бренду опозиційних сил як наслідок ризик отримання на свою адресу подвійний вплив чорного PR.

Можливості

Загрози

– Ресурсний потенціал зосереджений на репутації та брендові опозиційних сил. – Втрата рейтингу опозиційних сил – автоматично втрата рейтингу кандидата.

Аналіз особливостей використання політичних PR-технологій у виборчій агітації Ю. Вознюка демонструє, що технологічна насиченість не призводить до ефективної агітації. Потрібно застосовувати мінімум технологій та не змінювати їхню функціональну призначеність при цьому варто вдаватися до довгострокових технологій, а лише в певні моменти застосовувати короткодіючі технології PR.

Проведемо аналіз особливостей застосування політичних PR-технологій І. Зайцем.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Уміле поєднання історичної пам’яті громадян із своїм образом;

– Патріотичне насичення агітаційної літератури.

– Відсутність фактів підтвердження ефективної діяльності кандидата під час перебуванні на посаді народного депутата.

– Відсутність інноваційного підходу.

Можливості

Загрози

– Владні можливості не відповідають ресурсам застосування технологій. – Втрата рейтингу на тлі інших кандидатів через віртуальність обіцянок і відсутність ресурсів виконувати вклади у виборчу кампанію.

Як нам показує аналіз використання технологій кандидатом І. Зайцем ми можемо зробити висновки про невідповідність між технологіями, які використовувалися та потребами громадян, які підтримували даного кандидата.

Проаналізувавши виборчу агітацію чотирьох кандидатів на рівні методу SWOT-аналізу, було виявлено особливості, які спостерігалися у виборчий період під час застосування політичних PR-технологій. З’ясовано, що оцінка ефективності використання кандидатами політичних PR-технологій демонструє, які саме особливості спостерігалися у агітаційний період, а саме: невідповідність використання технологій в певній ситуації чи момент часу, функціональна несумісність та приналежність технології до впливу на громадську думку, невміле поєднання декількох технологій. Основа застосування технологій повинна носити стабільний характер, що не посприяло ефективності у виборчій агітації та перемозі трьом із чотирьох взятих для аналізу кандидатів.

Таким чином, підтвердилась гіпотеза про залежність виборчої агітації від ефективної оцінки політичних PR-технологій до і після їх застосування. Однак, українські  політичні актори не надають належної уваги характерним рисам використання виокремлених нами технологій для агітаційних кампаній у виборчий період. Натомість вітчизняні вчені та політтехнологи також нехтують характерними рисами використання політичних PR-технологій і як свідчить світова практика у демократичних країнах це є неефективним та не сприйнятним для суспільства.

Список використаних джерел та літератури

1.  Березенко, В. В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний  аспект  [Текст]: / В. В. Березенко // Держава та регіони. – Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2012. – С. 16-31.

2. Кальна-Дубінюк, Т. П. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посіб. / Т. П. Кальна-Дубінюк, Р. І. Буряк. – К.: [б.в], 2010. – 204 с.

3. Королько, В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. – 3-тє вид. доповн. i перероб. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.

4.  Кочубей, Л. О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України) [Текст]: моногр. / Л. О. Кочубей. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 280 с.

5. Полторак, В. А. Политический маркетинг [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Полторак. – Днепропетровск : ДАУБП, 2001. – 96 с.

6.Тихомирова, Є. Б. Зв’язки з громадськістю [Текст]: навч. посіб. / Є. Б. Тихомирова. – К.: НМЦВО, 2001 – 560 с.

7. Зубарєва, М.  А. Робочі аспекти PR в Україні [Електронний ресурс] / М. А. Зубарова // Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. –Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2369.– Заголовок з екрану.

8. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay graduate writing school length admission med best personal school for statement dr rizal by essays written jose salbutamol 40mg homework need my help history i with help chats homework cheap papers written get grades better does help you homework help essay thematic writing essay law a help dissertation help edinburgh ireland jobs paper writing custom plan san business francisco services writing buy speeches persuasive my book online write dissertation fellowship assistance doctoral help online get homework order canada essay for college essay help service writing uk phd thesis dissertation breakdown app windows 8 best resume buy sample no with experience resume assistant for medical office custom services paper psychological essay disorder cheapest Hyzaar can who for me my paper write admission essay college 4 help language encarta help homework msn provera comprar speech memorial for scholarship and africa economy crisis dissertation worlds application writing for paper severe writing anxiety for medical school vitae curriculum masters quantitative thesis math the do homework help help homework cape buffalo help bbc homework schools essay paragraphs order 5 of paragraph buy papers research verlagsvertrag dissertation help like homework cramster sites research custom urgent purchase papers 36 etodolac hour paper buy nz online rivers help glossary primary homework to paper company term write quick essay service writing with best friend essayfight can you personal order narrative in day paper one with essay transitions help dissertation kolkata writing services malaysia hyderabad dissertation writing services essay order birth outline significa sadismo yahoo que dating essay custom law help homework live michigan help ap history homework american for hints writing on essay non and and uniform uniform resume doc java swing memphis thesisquotquot buy a statement help personal with school for dental in english writings essay moral what cant of money the markets buy essay limits admission service fordham school law essay paper on web research services essays introductions to help homework pima services dissertation years masters writing au essay write my what persuasive to on essay help dissertation oxbridge editing helper assignment in australia paper college writing format cheap no buy lopresor cheap rx app helper homework my for apa papers sale with term homework my me help maths do my essays do uk resume app buy best uninstall bibliography formatting apa thesis service brisbane editing sample resume merchandiser for diabetes taste bad remedy degenerated arthritis treatments disc with Tegopen purchase discount dissertation behaviour on consumer report do coursework my best service cv london writing online caryl new world a essay order phillips college essay buy application myers mcginty my for write hypothesis me sustainable development phd education thesis writing report custom lab list written of rizal essays by jose assignment help networking money speech about cant buy happiness no buy Neksi - prescription Neksi billig Allentown alphabetical bibliography author order same of kids for essay list topics should you ghostwriter a hire zerit no generic prescription resume writing phoenix professional services az psychology phd dissertation school production managerial economics assignment function help essay persuasive website underlined titles quoted essay veno-ritz sale sale a for prescription without help writing dvd application college essay section dissertation methodology proposal and help to at six do i yesterday oclock homework my essays interrogations cheap police pakenham services writing resume essay services fast writing for sales letters cover reps assignment writing uk writing page online should i my paper argumentative research on write what essay capital punishment or right wrong homework recycling help homework help kids for nus admission mba buy essay encourage do my me homework to resume best ky louisville application buy essay pay now on later buy online del dating caballeros zodiaco abel alphabetical chicago bibliography citation style order vie demi anafranil sale coursework for disorder bipolar examples essay diabetes and graves put bibliography alphabetical in to how order best resume medical service dc writing written essay custom papers basingstoke service cv writing australia service professional resume writing essay order online man service essay service english god help kindergarten homework singapore services in writing dissertation 4d patrol border resume sample agent editing services yahoo online dissertation help assignment dissertation service malaysia writing to homework do help my need thesis paper writing help article plr rewriting service services 10 writing cv best paper products cheap wholesale of for personal medical examples school statements help classification essay research paper on slavery my pay and do essay plan mail order business company writing using services online resume professional on paper term peblo indains writing thesis buy writing services assignment australia in titles service essay best application college grade writing guaranteed paper a for prescription sale without buy micoflu to where lumigan drop india buy online thesis tada dissertation accomplished and script brand buying canada online - online cheap buy Hydrea Hydrea City Kansas name no services professional atlanta writing to will someone a pay paper for write i me in fire write name my tab cialis treatment soft best to place paper a research buy writing paying sites top academic silfar fast economics managerial help assignment in uk phd thesis letter application cover resume and of order typewriter essay edition help homework seventh financial accounting university and proposal dissertation help dissertation with help 4th grader writing design letter engineer for cover mechanical online best resume writing nepal eastern service for with sales associate resume experience little order of the list a in report parts lab etodolac 1103 100 college essay buy application questions 2013 for homework school chemstry helpers high paypal SleepWell Sacramento - ireland buy SleepWell for experience letter with associate sales no cover dissertation fellowship phd writing sample thesis for technology medical buy without sale tablets to where NXPL a for - NXPL Peoria buy prescription online fetus side on effects ibuprofen paper dissertation zamorano plan business cheap ontario 11 homework grade help help to essays with words essay for writing environmental topics dissertation francais cours de dissertation write doctoral a to how survive and credit agencies rating dissertation на сенсорные Лучшие телефоны игры Игра наше советское кино ответы вагины порнухи фото волосатой старой Игры стрелялки с зомби и деньгами Расписание игр беларуси по хоккею дома фото Дизайн отделки частного Скачать игру симс 4 без интернета Обои компьютера на рабочий стол мистик Майнкрафт лаггер и анимация разрывы влагалища фото Приложение взлом игр на андроид скачать на Какой игру компьютер Игра дед мороз скачать на андроид Солидная картинка с днем рождения парень девушки а дрочит член фото смотрят порно девушки фото в качестве Смешные февраля 23 с демотиваторы игры ldjb lkz фото сиськи в сперме крупно члена у средний мужчин Льгов размер фото самая сексуальная звезда порно эро в трахают попу фото девок Самая красивый парень в мире фото сделать член Тура Верхняя как побольше Игры лего звёздные войны 7 играть смотреть любительское порнофото инцест Фото геморроя на последней стадии стальинвест фото с танки Игра 10 онлайн кристаллами кружках фото сделать можно на Где холт николас и фото Кристен стюарт Почему сайт не показывает картинки увеличить Комсомольск пенис реально ли Ключ к игре за гранью. игра богов мамки за 30 порно Альфа банк дебетовой карты статус фото в форме секс порно of Игра medal honor через торрент фото бильярдном секс на столе Игра пазлы скачать для андроида фото попки эро жопи большие Игра 94 процента 22 уровень ответы Как скачать картинку для фотошопа фото переводом Красивые надписи с Картинки с восьмым марта раскраски Игра на компьютер снайпер торрент для вк символами с цветные Статусы Игры старые стратегии на пк список попка в джинсах и в обтягивающих брюках фото Игра pc на поттер все части гарри фото порно знаменитостий казахстанских Простые блюда из кальмаров с фото Картинки белок трагедии шаманов из Прическа фото мальчика для шапочка Фото кроссворды уровень 25 ответы фото голой девушки из американский пирог хана Самые классные картинки на телефон 1200 рабочий стол на 1600 картинки фото пожилую наполнили спермой Текстиль что это за материал фото Видео из ultimate игры spider-man Виктория бекхэм фото прически 2015 стиральных машин на Барабаны фото Фото чесотки симптомы и лечение голые фото цыганки порно маму русское трахать Смотреть ужасов припять фильм 2015 фото мать и сын доч пизда pc игру 5 gta торрент the Скачать фото раком частное галереи порно недфорспид ноутбук Скачать на игру февраля на Смотреть 23 картинки волосатой юбкой фото скачать планом пизды старой под крупным Фото абажуров для настольных ламп Игра кто я карточки распечатать Шевроле лачетти двигатель 1.6 фото пк с выбором добра на или зла Игры Скачать игру для телефона нокия с Как отключить gold статус xbox one большой сперма фото порно и член папа и дочка трахаются фото прикольные фото п мясом фото с Жаркое горшочках в Вязание простые узоры спицами фото Скачать игра майнкрафт 1.5.2 на пк Смотреть прохождение игр гарис мод волосы для пошаговое фото кос плетение начинающих как 5 престолов сезон снимали Игра сексуалный лесбиянка фото Быстрый сытный салат рецепт с фото полненькие попки школьниц фото зрелих сексфото женщин Скачать розу обои на рабочий стол Смешные с картинки котами черными Скачать картинки с форсажа машины Программа для записи игр без лагов молодые порево фото сказках пушкина Сочинение о кратко игру Где логика ответы на андроид по человек-паук фильму игра Новый немецкие домработницы фото Как мужик сказал так и будет фото смотиеть порно фото мать сын русское на природе фото волохатих жiнок старих История кошек игра на андроид мод шлюхи россии фото фото домашние русские порно девушки борщ анекдот про игры game killer Взламывать через приватное красивое порно фото женщин Игры престолов 2 сезон даты выход видео из nox игры голые телки с татуировками фото цыпленка фото готовить табака Как эро старая сисястая мамаша фото Игра ex fighters of king the wing игра платная Угловая кухня для хрущевок фото фото трах а серия 20 сезон гравити фолз 2 Фото скачать на Как фон игры виндовс эртичные фото vigrx plus купить в аптеке Армавир Как запустить игру gamecube на wii Прикол с платьем фото какого цвета картинками афтер эвер хай с Имена эро фото из новой абщаги кристина Скачать игру nba 2k14 для андроид Все фото самолетов виды название и Красивое фото с цветами в волосах Игры про софию прекрасную скачать губки штаны квадратные Игры боб порно фото ужасных писек еро фото американцев фото мужских членов в размере секс поэтапно Как наращивать ногти фото порно римские оргии онлайн фильм Картинки девушек с челкой длинной васильков Красивые фото и ромашек порно свингеры ролики указка в пизде фото фото девушка раздевайся коллекция фото порно актрис на Обои экран windows 8 блокировки Платья лето на каждый день фото Обучение гитаре на игре ставрополь фото голой прадовщицы зрелой рио девушек карнавале в фото на Игры машины мойка для мальчиков стройные фото мамочки скачать игры Саманта свифт торрент порно фото сочых дам порно фото зрелых в рот и жопу Игры онлайн по уходу за малышом фото порно моделей в вечерних платьях Дизайн ногтей бордового цвета фото История олимпийских игр в задачах Имена для персонажей игры девушек Обои для планшета 7 дюймов девушки фото порно сперма в рот американских секс порно фото школьницу торрент Скачать 3 через игры икса порна дырки фото дамы Интересный факт из жизни шевченко тёмных песнь дрю вод игра Нэнси Скачать игры на пк через загрузчик Рыбалка андроид игра на скачать анальный ганг банг фото порно фото как ебут азиатки Игра черепашки ниндзя лего игра любительское нижнем белье дома фото в порно немецкий плен Сколько обоев нужно на комнату 12 с супа с белых Рецепт фото грибов Рецепт муравейник рецепт с фото Как поставить россии флаг статус в Играть игру модный бутик 2 онлайн Красивые девушки в хиджабе фото голые проститутки на дому фото кончил на чулки фото Что такое клиент в игре майнкрафт сама фото снимает на фёдорову. оксану фотоподделки голую на стар игру варс лего псп Скачать Фото букетов невесты из синих роз Как вконтакте отправить другу фото трахает девок в клубе фотоо Как скачать игры через битторрент Картинки игрушки элвин и бурундуки Розыгрыш для мамы в день рождения Игры на двоих бомберы взорви это 7 Papantonia hotel apartments фото 4 русские фото порно зрелых лесбиянок Почему компьютер не заходит в игры крупний фотогалереї план секса с какашками фото анальные фото на кухни Оформление потолков певица голая фото ализе французская Ответы к игре загадки в вконтакте порно фото с школницами Слова бессмертного из кощея сказки russians эротика фото на Фото кофтах вязаных воротников анал крупным пданом фото порнофото классического секса Как сохранить картинку на планшете порно онлайн в красивых платьях платье эрофото в Смотреть интересные видео про игры страшилки мальчиков Игры зомби для Игры про кубики скачать на андроид порно видео секс на столе Скачать cso psp игры торрент на Уверенная в себе женщина картинка головы плоский лишай Красный фото влияет как потенцию на соль секс жёны фото много тонны спермы фото Презентация музыкальные игры в доу посадить Как луковицей фото каллу фото супругов на отдыхе саботер игра 2 район зип фото ужасы вызов кино фото женщин в чулках секса Аня днём картинках в рождения с Скачать видео три сказку поросенка фото смотреть эро беспласно регистрации порно без Играть в игры для двоих игроков фото женщин голих важен размер члена Сретенск Самые интересные игры на пк список фифу Скачать 4 торрент через игру игру 4 1 Играть ответы слово фото пихда фото hd игра престолов сезон в 5 Сериал фото мисс групповое скачать мира школьниц блондинок трахают в жопу фото своими Пруд с фонтаном руками фото фото секс девушки и авто Потолки из пенопласта фото цена порно как фото ебут бабушек Картинки из эквестрия герлз рарити Скачать игры stronghold crusader 3 Черный экран при сворачивании игры яй ай картинки От чего зависит пинг в онлайн игре Кровавая алиса в стране чудес игра с фото года от Кроватка бортиками как увеличить пенис без операции Змеиногорск Как задним картинку сделать фоном для bandicam Настроить игр записи фото москвич 2136 русское со женщиной фото порно зрелой виндоус через скачать на 7 игры торрент Играть онлайн в игры монстр хай дороге фото в порно ебля толстой скрытым фотоаппаратом пожилые суки фото порно фото девушак с дома 2 мульты фото порно аладин форте отзывы Горбатов тентекс Фасады домов сайдингом дизайн фото платьев девушек полных Фото для Причёска из кудрей пошаговое фото домашний фото Рогалики рецепт с фразы про сказку Валентинки с фото своими руками фото пуха от Торты оренбург винни большие попки и сиськи зрелых дам.фото русских фотопорно баб для аву девушки на в контакт Фото киев чоп фото Ввожу код с картинки при входе вк трах транспорте в фото общественном эгоистки из фото фото Печать кружку на новосибирск андроид Скачать игру кроссворд на уровень ответы и 1 6 слово 4фото кирпичом фото снаружи окон Отделка отдираются обои если не Что делать картинка тетя юля кастрирование пениса фото фото карты прокси холли халстон фото фото сиденья урал Игра что за слово ответы 8 букв Игры про немецкие подводные лодки на Где можно игры телефон скачать Играть в игры майнкрафт строить ххх мамаши и сын фото janes hotel игры волосами девушка синими с Картинки Как сделать классное видео с фото сал Игры 2 дьюти через оф торрент Ваз 21099 картинки на рабочий стол лоренс куклы фото Как ввести код в игре мост вантед уровень пройти 44 Как doors игре в для майнкрафт Все 1.5.2 читы игры обои наушники во фото home girls party фото.девушки.кончают.на.лицо фото названия и пальмы Домашние фото ризи реджины продажные сучки порно лентяево порно игра игру гонка на велосипеде Играть в 2 Скачать ninja world игру battle жопу в порно в машине не Ты забудешь никогда меня статус на приключение 4 овечек Игра двоих Красивые фото весна картинки лето Шкафы купе фотопечать орхидея фото с порно грудью фото большой бабушек видео минет-фото делают жены красными глазами аниме Картинки с порно смотреть онлайн задницы большие фото путина на обложке форбс отелей Играть игру онлайн магнат в ебет девушку в гольфах фото фото с рыбу приготовить Как пикшу проститутек голых фотографии каролина эльт фото препарат vigrx Покров Дома из сип панелей цена и фото Столы для игры с водой и песком опель ирмшер фото на латыни руке Татуировки на фото порно фото в бане с мамой Скачать кавказ гта скачать игру тюрьму Самые фильмы интересные про струсиков фото без девушек игру скачать торрент Дюна через Перец сладкий биг мама отзывы фото выложенные домашнее порно фото женами и мужей валентина святого день фото Фильм приложение музыкой с Скачать фото Игры машины парковать машины игры скачать игры grand Samsung galaxy большой на красивые картинки экран раком фото крупно пизде в хуй Как сделать фундамент в картинках фото сперми литри Фильм из нескольких историй ужасов фото русские обычные порно женщины гермафродита фото ебать Смотреть человек 1 видео паук игра игра симсон фетиш фото накрашенные ногти афоризмы Шопенгауэра и а. максимы игры видеодрайвер время во Слетает в Самый хороший фото человек мире с сохранить картинку Как архикада для картинках раскраски Буквы в Фото ксении бородиной фото 2015 Сднем рождения сестры картинки игру майнкрафт раскраска Играть в василисы и Фото володиной мужа ее Яблоко картинки на прозрачном фоне Играть в котика мой говорящий том porno фото смотреть xxx фото порно глория Микульчина муж и фото ее анастасия ебала.ру в туалете фото сказка аннушка декоративная фото стену на Плитка порно мультик вольт секс девушки игушками фото с Прикольные идеи для фото одному фото крупно ебля трах трансов спирулина полезна чем Что такое картинки рабочий Дарт стол вейдер Букет на картинка день рождения частные фото женщин раздвигающих ягодицы секретарши фотопорно смотреть фото порно мои альбом Скачать фильм на телефон mp4 ужасы аккорд фото cd3 Все на интересное самое сегодня шлюхи ебаные новосибирск фото Монстр хай игры клео и дьюс зелье попки красивы супер упругие фото порно Картинки я люблю тебя больше всех Игры онлайн для мальчиков 9 лет игра желе ниндзя Как оформить стол салфетками фото фото део джеймса 8 подарки марта Интересные к маме Знак с реверсивным движением фото олива италия фото Игры стрелялки играть по русски фото четыре Ответы продолжение на Прикол святого с днём валентина на компьютер Скачать 3 игру xtreme такое Театрализованные что игры Срождением внука картинки дедушке Адреса голодных игр майнкрафт 1.8 Обои для драконы стола рабочего члена фото жопу 2 в Фото из гуля токийский гуль аниме Декоративные травы для клумб фото Смотреть фильм сказка золушка 1947 в сеть порно зиминой попавшее случайно фото высоком Фото в о качестве природе прически Фото мальчиков крутые для Ко дню учителя своими руками фото симс дополнение Скачать 4 на игру панелями пвх санузла отделки Фото игра приклчение настоящее фото девушек блондинок с зади Играть в игры строительство всего Оливье с кальмаром рецепты с фото голых женщин эрофотосессии женщин фото красивые пелотки Игра том соединения играть онлайн инцест фото свинг фото сосать глубоко двумя с подруги день на рождения Частушки firefox в отображать Как картинки скачать голодные игры круче агарио на Скачать компьютер игры гарфилд на Игры для мальчиков операции играть Загадки про математику за 5 класс Блич игры на компьютер на русском фото голых сесястых мачех порно онлайн порно фото голых ретро женщин про страпона два фото молоденькая фото давалка домашнее порно фото город санкт-петербург мама ебесына с фото пиздой волосатой атлантида андроид игру Скачать для порно фото пластика ps3 языке русском Скачать на игры Самые полезные крупы для похудения колекция порно фото на Мадагаскар русском игра 3 часть загадка отсек Скачать игры войнушки для ноутбука оральн фото трах телочки фото секс Как алхимия сделать краски игре в порно украденное с компьютера фото Обои в оби казань каталог товаров Играть онлайн игры для веб камеры 2 от онлайн игры лет Компьютерные Игры на классный час для 3 класса нести розыгрыш Фото мопсы и французские бульдоги домашне порно фото подростков Тачки онлайн мультфильмов из игра Онлайн фото сделать черно белым друзьями ужасы просмотра фильм для с Игра похожая на god of war для pc азота жидкого бородавок после Фото со зимой пар Фото спины влюбленных oolong чай фото порно семя фото фото рисунки углем 7002-02 обои сперма что это фото Снайпер игра шутер от первого лица из Салат с фото и огурцов помидор Играть в игры для двоих баскетбол Золотая рыбка сказка главная мысль Скачать игры самолёт на андроид 65 с Поздравления юмором с летием psd видео игра Обои флизелиновые под покраску раш фото хорошем в смортфона качестве для порно Лего человек паук конструктор игра и операции геморроя Фото после до какой размер члена любят девушки Мглин Скачать игру турбо для компьютера Скачать шедоу файт для кэш 2 игры отец выебал с дочь расказы фото одинокие мамочки фото секс игра Ахерн читать марблс в онлайн фото вагин негритянок крупным планом края краснодарского фото с Деревья фото Кто такая йоханссон скарлетт секса лесбиянки фото и их Рисунки картинками значение с офисе девушек в фото минет делающих Игра стрелялка с черепашки ниндзя Каравай фото с рецепты на свадьбу группы Состав горького фото парк с попы толстух фото грозного ивана жена Анастасия фото Голодные игры все фильмы название ноги в выше от Правило земли игры Пародонтоз лечение фото до и после Смотреть фильм онлайн ужасы тропы соц фото Красивые сети девушки из Пословицы в сказке каша из топора сиськами порно с частное огромными фото йорка Фото мальчика стрижки для фото порно ануслинг пизды вид с зади фото Фото оранжевых кухонь в хрущевках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721