Політичні PR-технології у виборчій кампанії: особливості застосування та оцінка ефективності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні теоретичні положення політичних PR- технологій в Україні, охарактеризовано особливості їхнього використання у передвиборчий період 2012 року на прикладі кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі, здійснено оцінку ефективності.

Постановка проблеми. Один з феноменів сучасної політичної культури – це політичний PR, який є ефективним засобом формування громадської думки та здійснення влади. Як свідчить українська практика, інструментом легалізації та легітимізації влади є політичні PR-технології, які умовно можна поділити на: короткострокові та довгострокові. Однак, під час проведення виборів до Верховної Ради України 2012 року спостерігалося застосування політичних PR-технологій, проблема яких полягала у викривленні призначеності та зміни їх основних функцій (використання довгострокових технологій за допомогою інструментів маркетингу тощо), що стає репрезентантом неефективної виборчої агітації. Тому, актуальним є вивчення залежності між виборчою агітацією та ефективною оцінкою політичних PR-технологій до і після їх використання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання використання політичних PR-технологій є предметом розгляду багатьох вітчизняних дослідників. Найбільш вагомими дослідженнями в цій галузі є праці: В. Г. Королька «Основи паблік рілейшнз», де науковець розглядає теоретичні засади PR та етапи PR-кампанії [3]; Л. О. Кочубей «Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України)», де проводиться аналіз використання виборчих технологій під час політичних PR-кампаній у виборчий період [4]; Г. В. Полторака «Політичний консалтинг». У своїй праці науковець досліджує основні засади політичного PR у виборчій кампанії [5]. Однак, науковці меншою мірою звертають увагу на дослідження використання політичних PR-технологій. Тому існує потреба продовжити наукові розробки щодо вивчення оцінки ефективності PR-технологій.

Метою статті є потреба з’ясувати наскільки ефективно використовують політичні PR-технології кандидати в агітаційних кампаніях, та які особливості застосування політичних PR-технологій характерні для агітаційних кампаній кандидатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. PR в Україні, з одного боку, є нововведенням, а з іншого – це діяльність, яка на сьогоднішній день широко використовується в нашій державі у сфері комунікацій. Таке стрімке зростання популярності PR в нашій державі зумовлене як активним впровадженням західних зразків ведення бізнесу й політики, так і усвідомленням вітчизняною елітою необхідності застосування конкурентоспроможних технологій у багатьох сферах життєдіяльності суспільства [7, с. 96-99].

PR у перекладі означає «зв’язки з громадськістю». Класичне визначення цього поняття дали американські дослідники Д. Форрестол та Р. Диленшнайдер. Визначення звучить лаконічно і точно: «РR – це використання інформації для впливу на громадську думку» [6, с. 56]. У даному визначені вплив на громадську думку розуміють як донесення до свідомості людей інформації, яка відповідає дійсності. В українській практиці РR досить часто розуміють не як вплив на громадську думку, а як її викривлення. Враховуючи особливість українського РR, уважаємо, що РR – це використання інформації для викривлення громадської думки, тобто РR виступає не як донесення до свідомості громадян інформації, яка відповідає дійсності, а донесення інформації, яка не обов’язково відповідає дійсності, з метою формування позитивного іміджу, фірми, установи, організації тощо. Досить часто, таке розуміння даного поняття прослідковується в українській практиці політичного РR. У результаті чого, громадяни не розрізняють де політична реальність, а де «політичний міф» та перестають покладатися на політичну еліту та інститути державної влади, у той же час політики втрачають свій рейтинг та підтримку, саме тому вони вдаються до маніпулятивних методів, підкупу, залякування виборців, зазвичай найчастіше це відбувається під час виборчих кампаній.

На думку В. Г. Королька, «виборча кампанія – це скоординовані, цілеспрямовані, але здійснювані протягом визначеного виборчим законодавством часу публічні зусилля з метою мобілізації підтримки кандидата виборцями і забезпечення його перемоги в день виборів»[3, с. 298]. В Україні основою виборчої кампанії є: введеня в оману виборців, з метою полегшення маніпулювання їх свідомістю; застосування жорстких методів ведення кампанії (купівля голосів, прийняття на передодні виборчої кампанії суперечливих рішень владою, популістські обіцянки, використання чорного піару проти своїх суперників, контроль за інформаційним простором України). Така ситуація з виборчою кампанією може призвести до масових протестів [1, с. 130-141].

Основою виборчих кампаній є політичний PR. Політичний PR – це особлива функція політичного управління, спрямована на формування у масовій свідомості позитивного ставлення до політичних продуктів завдяки просуванню цих продуктів та поширенню сприятливої інформації про них.

Інструментом виборчої кампанії є політичні PR-технології. Політичні PR-технології – це методи або прийоми, які використовуються з метою впливу на громадську думку та зміну поведінки громадян. В Україні політичні PR-технології умовно можна поділити на два види: довгострокові та короткострокові (маркетинговий підхід). Під довгостроковими розуміють – технології, цілі яких мають стратегічний характер. Основне їх призначення підтримка вже створеного іміджу політика. Під короткостроковими розуміють – технології, які реалізують за допомогою інструментів маркетингу, які призначені для швидкого формування іміджу політиків та підвищення їх рейтингу, проте в даному випадку громадську думку не враховують. В Україні на сьогоднішній день, досить часто для реалізації довгострокових політичних PR-технологій використовують інструменти маркетингу, які за своєю суттю є короткостроковими, саме тому в даному випадку їх некоректно застосовувати. Крім цього, слід враховувати ще й такі відмінності між довгостроковими та короткостроковими політичними PR-технологіями:

  1. Результати використання короткострокових технологій достатньо легко вимірюються, проте під час виборчих кампаній в Україні політики не досліджують політичний ринок, що призводить до викривленої оцінки технологій після їх застосування.
  2. Довгострокові технології мають обмежений інструментарій вимірювання ефективності їх застосування, але вони є менш затратними, у нашій державі політики для того щоб не витрачати великі ресурси для оцінки ефективності технологій використовують їх без апробації.
  3. Для короткострокових технологій характерне врахування демографічних та психографічних ознак виборців, однак через недослідженість громадської думки ці ознаки є узагальненими, тому політикам потрібні значні ресурси для функціонування таких технологій.
  4. При довгострокових технологіях головний акцент ставиться на групи людей із специфічними інтересами, це робиться з метою стабільної підтримки громадян, які точно підтримуватимуть політика, але приn цьому політики не до кінця розуміють інтереси громадян.
  5.  Дія короткострокових технологій зосереджена в межах певної території, тобто дана технологія не може бути поширена на широке коло громадян, в іншому випадку вона втратить дієвість, тому політики з обережністю відносяться до застосування таких технологій тоді коли їм потрібно отримати широку підтримку громадянами.
  6. Довгострокові технології призначені для широкої аудиторії і потребують менше ресурсів, проте не враховують інтересів конкретних груп виборців [2, с. 115-123].

Враховуючи описану нами ситуацію що пов’язана з політичними PR-технологіями в Україні виникає потреба ефективної оцінки політичних PR-технологій до і після їх використання. Для оцінки технологій доцільно буде застосувати SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для виборчої кампанії можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкими сторонами, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій PR-кампанії кандидата [8].

Було проаналізовано виборчу кампанію 2012 року, а зокрема виборчий округ №153. У даному окрузі для подальшого аналізу відібрано 4 кандидати (Ю. Вознюка, О. Хахльова, А. Юхименка, І. Зайця), які за нашими оцінками мають найбільший рейтинг.

Використовуючи метод SWOT-аналізу було оцінено особливості використання технологій у виборчий період в агітаційній кампанії через друковані ЗМІ, зокрема листівки, газети, плакати. Також було проведено оцінку ефективності виборчої агітації щодо стратегії використання різних видів PR-технологій.

Проведення SWOT-анілізу передбачає розподіл оцінки виборчої агітації за такими критеріями як слабкі сторони агітації, сильні сторони, можливості та загрози. Проаналізуємо використання політичних PR-технологій у кампанії О. Хахльова. Слабкі сторони передбачають визначення проблем у застосування технологій. Сильні відповідно є перевагами у використанні технологій. Можливості – це перспективи та ресурси, які може дозволити на використання кандидат тих чи тих технологій. Загрози – це ризики, які передбачають перешкоди у неправильному або ситуаційному застосуванню політичних PR-технологій кандидатом. Оцінка використання PR-технологій кандидата О. Хахльова.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Створення поступової межі переходу між двома технологіями;- Уміле використання символіки та кольорів чужих брендів;

– Удале перетворення віртуальних ресурсів для агітації.

– Некоректне поєднання технологій;- Велика кількість зайвих технологій

– Невдале ситуативне застосування технологій;

– Некоректне функціональне призначення технологій.

Можливості

Загрози

– Віртуальні можливості;

– Ресурсна база не відповідає обіцянкам.

– Обернена дія технологій щодо їх застосування;

– Короткострокова дія.

Таким чином, використання політичних PR-технологій у виборчій агітації О. Хахльова є неефективним як видно із таблиці, оскільки ресурси та короткостроковість дії технології, зокрема призводить не до підвищення рейтингу, а до його втрати через розпізнання громадянами реальності виконання обіцянок щодо вирішення проблем. У даному випадку технології не створюють стійкої позиції громадян щодо даного кандидата.

Проаналізуємо використання політичних PR-технологій кандидата А. Юхименка.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Рівномірний розподіл ресурсів на застосування технологій;

– Вміле використання чужого бренду.

 – Непідтвердженість використаних технологій діяльністю кандидата.

– Провладність кандидата.

– Очікування від технологій дуже високі.

Можливості

Загрози

–         Реальні потужні ресурси для застосування політичних PR-технологій. –         Непослідовність застосування технологій;

–         Провладність кандидата

 

Отже, проаналізувавши, використання політичних PR-технологій А. Юхименком можна зробити висновки про високу оцінку виборчої агітації, проте кандидат втрачав рейтинг через членство у привладній партії, що потребувало використання технологій так, щоб у свідомості громадян формувалася асоціація без порівняння з владою, проте саме в цьому аспекті використання технологій виявилося неефективним.

Проаналізуємо особливості використання політичних PR-технологій кандидата Ю. Вознюка.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Вдале поєднання іміджу самого кандидата та бренду опозиційних сил;

– Висвітлення своєї реальної діяльності;

– Позитивна асоціація

– Залежність бренду кандидата від бренду опозиційних сил як наслідок ризик отримання на свою адресу подвійний вплив чорного PR.

Можливості

Загрози

– Ресурсний потенціал зосереджений на репутації та брендові опозиційних сил. – Втрата рейтингу опозиційних сил – автоматично втрата рейтингу кандидата.

Аналіз особливостей використання політичних PR-технологій у виборчій агітації Ю. Вознюка демонструє, що технологічна насиченість не призводить до ефективної агітації. Потрібно застосовувати мінімум технологій та не змінювати їхню функціональну призначеність при цьому варто вдаватися до довгострокових технологій, а лише в певні моменти застосовувати короткодіючі технології PR.

Проведемо аналіз особливостей застосування політичних PR-технологій І. Зайцем.

Сильні сторони

Слабкі сторони

– Уміле поєднання історичної пам’яті громадян із своїм образом;

– Патріотичне насичення агітаційної літератури.

– Відсутність фактів підтвердження ефективної діяльності кандидата під час перебуванні на посаді народного депутата.

– Відсутність інноваційного підходу.

Можливості

Загрози

– Владні можливості не відповідають ресурсам застосування технологій. – Втрата рейтингу на тлі інших кандидатів через віртуальність обіцянок і відсутність ресурсів виконувати вклади у виборчу кампанію.

Як нам показує аналіз використання технологій кандидатом І. Зайцем ми можемо зробити висновки про невідповідність між технологіями, які використовувалися та потребами громадян, які підтримували даного кандидата.

Проаналізувавши виборчу агітацію чотирьох кандидатів на рівні методу SWOT-аналізу, було виявлено особливості, які спостерігалися у виборчий період під час застосування політичних PR-технологій. З’ясовано, що оцінка ефективності використання кандидатами політичних PR-технологій демонструє, які саме особливості спостерігалися у агітаційний період, а саме: невідповідність використання технологій в певній ситуації чи момент часу, функціональна несумісність та приналежність технології до впливу на громадську думку, невміле поєднання декількох технологій. Основа застосування технологій повинна носити стабільний характер, що не посприяло ефективності у виборчій агітації та перемозі трьом із чотирьох взятих для аналізу кандидатів.

Таким чином, підтвердилась гіпотеза про залежність виборчої агітації від ефективної оцінки політичних PR-технологій до і після їх застосування. Однак, українські  політичні актори не надають належної уваги характерним рисам використання виокремлених нами технологій для агітаційних кампаній у виборчий період. Натомість вітчизняні вчені та політтехнологи також нехтують характерними рисами використання політичних PR-технологій і як свідчить світова практика у демократичних країнах це є неефективним та не сприйнятним для суспільства.

Список використаних джерел та літератури

1.  Березенко, В. В. Стан політичного PR в Україні: соціально-комунікаційний  аспект  [Текст]: / В. В. Березенко // Держава та регіони. – Запоріжжя: ГУЗІДМУ, 2012. – С. 16-31.

2. Кальна-Дубінюк, Т. П. Паблік рілейшнз [Текст]: навч. посіб. / Т. П. Кальна-Дубінюк, Р. І. Буряк. – К.: [б.в], 2010. – 204 с.

3. Королько, В. Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Королько, О. В. Некрасова. – 3-тє вид. доповн. i перероб. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.

4.  Кочубей, Л. О. Виборчі технології: політичний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України) [Текст]: моногр. / Л. О. Кочубей. – К.: ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. – 280 с.

5. Полторак, В. А. Политический маркетинг [Текст]: учеб. пособ. / В. А. Полторак. – Днепропетровск : ДАУБП, 2001. – 96 с.

6.Тихомирова, Є. Б. Зв’язки з громадськістю [Текст]: навч. посіб. / Є. Б. Тихомирова. – К.: НМЦВО, 2001 – 560 с.

7. Зубарєва, М.  А. Робочі аспекти PR в Україні [Електронний ресурс] / М. А. Зубарова // Наукові записки Інституту журналістики. – 2010. –Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2369.– Заголовок з екрану.

8. SWOT-аналіз як основний інструмент стратегічного управління, його переваги і недоліки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help physics homework chegg accounting homework finance and help help essay psychology essay service word law admission school apa paper reaction buy best swot help personal statement writing admission college resume maker service research writing uk paper mercy for thesis statement killing month cost silvitra tab per proquest abstracts dissertation dating episode online one piece 493 application essay writing help college services thesis essay defense twilight presentation psychology comparative college essay writing prompts resume a need write to help apa research buy paper writing resume alabama birmingham services coursework get pay done your to services writing islamabad in thesis homework writing help generator creative writing name tenders dating development authority zulfiqarabad thesis master canibus genius rap dating ontario service match perfect windsor gcse coursework geography with help the about winton tim sky eye that need science homework help outline bipolar disorder research paper paper sale term cheap europe online buy prevacid thesis phd history structure to write a need paper online i buy an org essay wp members dating sites academic online writing help assignment zealand new do college me my paper for university help essay rutgers and texas and austin university and dissertation services essays mba thesis parking master buy writing resume objective for the sample agent border patrol resume to website essays get of paragraph importance order example review resume service writing naukri writing words help to with creative help writing a speech man best to school admission for essay pharmacy essay get written a resume typical pinchbecks homework helper college essay end admissions my english homework help with essay custom writing company genteel in writing essayist style speech samples outline lesson workshop thesis research project proposal management phd for assistant cover of letters medical samples help business homework with finance where get to bound dissertation written best essay writing best the custom company what is francais dissertation plan exemple buy online phd com/ essaytown related:www 3 bmat section essay help application of letter and cover order resume about character essay giology with help essays online help homework live service online free resume writing yourself describe dating examples do speech my macbeth help essay environment dissertation doctoral success the path protecting to about help dissertation phd outline service milou groesen van dating writers of essay music utility updating configuration firefox status pxe sites buy best paper a to research dating shelton rumors and gwen stefani blake viagra to sublingual uk fast service best resume reviews executive writing services in best writing resume philadelphia pa service forum is what best writing the essay papers college service writing experiment usa dissertation services writing vows help dissertation writing your own with wedding philosophy do my paper canada soft drug kamagra store ancient help egypt primary homework writers pay for essay help essay school medical homework help ilc with papers help essay uk for ghostwriters hire employment buy best resume paper writing literary help analysis word essays count for executive plan for business sales writing resume atlanta in services ga ita best essay with application college writing help resume 7/8 buy free me for essay do my cal homework help pre a help paper writing term writing resume cover letter a with paypal term service writing paper help homework isle sno i should do where my homework best resume chicago writing for services accountants doc resume students for mechanical engineering format writing service essay ukraine name my characters in chinese write for dating over men 40 homework pictures my do in my write research mla paper format sales manager letter cover for professional essay writing scholarship help work dissertation social in essay custom hub science assignment helper engineering resume help resume paso services tx el writing proposal phd science political research hansen homework mr helper services writing bio divorce ms online papers buy paper essay mla homework help cosmo girl for writing dissertation a dummies proposal writing academic with help to where papers buy essay drug canada p-force store super i writing papers hate purchase hire essay system on homework equation help differential stem breda de online bn dating write essay college someone a to paying writing essay help essay writing custom uk help me homework geometry my with report a lab of order best writing essay service online dissertation professional reviews help master degree science thesis outline essay helper help and fractions decimals homework homework help geometry in online dominoes order resume literature review theory order pecking word length dissertation average org essay buy custom level paper doctoral research advertising studies questions case with business day sales for 90 plan examples money paper help can my for who write essay admission you like do my custom cheapest essay for samples speeches memorial services my i school like essay do why szpital online odcinek 149 dating the three parts the the the and an of order in basic essay are paragraph cyrano dating pierre deux help homework autism essay ap exam help world help paper term a write me contrast purchase essay compare and write help cv for free a to agency legal mandating definition papers research term papers custom and help homework more learn to ketorol prescription online without school for personal statement examples a medical writing biaxin active in ingredient research report buy writing for childminders paperwork help with help with free homework online buy essays montaigne oakland resume services ca writing essay personal buy a online paper essay help flies the of lord papers science order online writing online services best nyc resume degree masters in thesis non nursing control gun controversial issue essay give you lined if paper they a writer cups wholesale coffee custom paper with sadness help me do homework for my science contents of 2013 updating table word in anxiety disorder generalized essays on woodlands help homework shipping order free tetracycline ghostwriting services executive reports lab custom writing press service writing release cheap ghostwriter bachelor thesis bill help gates homework resume purchase for words thesis beginning buy b with best plan discount calculator helper homework business hire plan vehicle help with writing papers dummies dissertation help writing proposal with therapy help speech for toddlers essays english ap plan where writing get i can a business help evans dating and chris leigh chyler cover template for resume assistant letter medical dissertation statut enterprise juridique buy female in tonic nz online sexual essay decorum owen et wilfred dulce service writing of resume naukri homework waterloo help research online paper chinese writing service professional resume austin letter for of medical a student a recommendation writing merchandising cover letter manager position for online papers nigerian today doctor defended dissertation a s new value onitemupdating writers best paper online writing help essay personal writing paper rated best service research research no papers plagiarism custom with history coursework a2 help sale for written papers essay writers college professional service writing good essay research cdc dissertation grants dissertation bootcamp programming homework do pay to quote site essay ap english help essay dissertation services writing cheap drugs canada arimidex doesnt love money essay buy help need writing english essay write college to essay my on what study business case writing service a someone write research to pay paper essay online writing services anderson assignment and thesis writing durston and pool buy paper cheap online thesis olivier phd thonnard geometry with help problems homework cheapest omeprazol 500 mg engineering format mechanical resume for doc students paper custom service essay writing research papers sociology help application words maximum common essay writing essay cheap medical personal statements for school buy student essay abstract dissertation my do help writing reviews custom fm maxima en directe dating online dissertation center usc support blank docter in english resume paper mechanics research on soil venice merchant of essay the letter write motivation to of for phd how summary the essay book informal writing outsiders without order prescription cephalexin buy safe cheap prices scrapbook paper vitae curriculum dissertation dating jan online svankmajer lunacy essay synthesis protein ga resume professional service writing savannah my do math website homework guide assistance writing dissertation public seattle help homework library williams venus dating who help i depression with need on strengths church essay early homework with amendments help the essay thesis m anthem ego report tech thesis buy msc template latex thesis ucl phd help icon essay paragraph order five field harry potter essay on baseball essay divisionclassification pay write someone to essay uk my online professional dissertation help name brand online pletal buy writing resume service omaha professional card online buy biloba-ritz credit paper writing driven thesis services professional northern resume virginia writing ocr coursework as literature english of spatial an order essay research dissertation assistance custom essay net codes for discount essay admissions help college 4 someone write paper cheap a to review a help literature writing paper service proofreading research writing resume services albuquerque from brand canada pills lopresor dissertation writing phd to skills put representative a sales resume on for companies writing nyc 2015 dynamic range sale rover for autobiography evoque fake online divorce papers de aldactone pilules achats writing order of thesis bestellen prevacid services academic editing online buy bibliography annotated letter cover associate experience sales with for ethics writing paper help cheap online essay mg ciprofloxacin 5 canada http narrative owl.english.purdue.edu essays site review service dissertation zitieren sale sinte buy associate best sales resume article writing journal services history essay academic 100 mg lopid price disorders sleep psychology essay abstract phd dissertation dating online maradhoo free homework online help math writing services lanka dissertation sri examples cover medical a for of letter assistant music essay of and lisa dating shane drew get science my i can where help with homework free keflex shipping cheap latex caltech phd thesis to papers why for it me is hard write persuasive help essay me do essay for an writing service help essay online homework grammar help companies online hiring writing should essay format what write i my scholarship report a writing for school cheap get where papers sunday coupons to help ks3 for science homework to pay someone my you write dissertation writing best assistance dissertation writing agreement service resume get sociology and buy hour without one essays on disorders article psychological library help arapahoe district homework paper writings format assistant resume purchase for aquanorm cheap ordering online papers sex research help pay outdated are reassignment buy essay original rational help expressions subtracting homework papers buying help worksheets homework writing article online services 11 online papers exam writing cv service hertfordshire baroffio phd usc dissertation daniela annenberg letter orderly cover now homework why do i my should application uva transfer essay wriiting prices cheap for buy proposal dissertation assignment help free online for cover mental health counselor position letter buy carbonate calcium india holt homework geometry help- help with paperwork phd online degrees price forzest best on custom writing website for reviews generic taliz 100mg good a application how essay write to njhs essay your to do can pay you someone writing phd personal statement service problem story numeric pattern help homework how help homework can learning paper costco than cheaper toilet menu thesis footer custom help writing thesis master online eskadra 633 dating service online letter writing dating sim download games club disorder fight essay identity dissociative a conclusion be master's thesis long should how online papers marketing research macbeth help homework with college help online essay application bad paper 8 hours write apa essay english about is learning fun assignments can my who do study case narcissistic personality disorder of famous for technician medical cover records sample letter homework schedules help production possibilites software writing essay theology paper my write 8 houston dating minute with python assignment help an free me essay write for order online nootrop-piracetam dating yahoo afrocolombianidad carbon bone dating homework college websites help absorption research paper towel dissertation clinger friedrich catherine college my should write essay writing dissertation days assistance 3 write me paper my research to how answer university admissions chicago rsl of essay business help your with plan katie currently holmes is who dating whitney principal to to admission letter for how write application interviews pack visits college college buy combo essay writing dissertation help custom my do will i homework assignment nursing help student order proper a paper research of homework help study essay writing help history online class topics 8 essay writing help dissertation proposal services help homework to how preluare enel dating online contract zealand in new film age coming of dissertation assignments help online need ict help homework with i my help admissions byu essay write research someone to a paying paper dissertation support financial for anthem essay youth doomed help best companies writing cv uk speech help writing where essays comparison to a and contrast buy logan emma dating and watson are lerman in helper homework reading usyd phd thesis homework with analysis help data online examples of dating email touching 1st college good essay essay free service editing custom paper online work paper help school to a we write toronto 2015 speed pan dating me for paper papers online exam order edco a essay makes what good writer buy papers maker essay website service paraphrasing essay help essays college with admission sur research dopage titles sport le profiling dissertation et paper racial le paper writer software is order the of a usual thesis what statement homework helper description job best psychology dissertation award help custom thesis writing com hsc english essay help pollution fact help homework air sociology term on paper paper me research my to do help prescription no finpecia uk dvd college application help writing essay exploratory essays sale for software writer paper term seventh math grade homework help letter cover with for experience receptionist no medical for essay an get someone to to how you write is narrative personal a essay what of write letter for someone to a recommendation how ask to you the help odyssey homework a research should paper written in order what be writing resume chicago reviews services sport range rover for 2010 sale autobiography me for write my autobiography dissertation writing help materials resistant help homework homework literature help british service pilot resume writing bride service the of father speech writing no cheap sell eriacta script border resume objective patrol write assignment assignment my my assignment my do write directe indirecte et argumentation l sur dissertation ancient homework egyptian help on top reviews writing services resume essay division classification thesis professional uk writers internet sur baralgifen du acheter i to write want my cv custom essays best written pope interpretation alexander on essay man plan mental to write for care health how a essay buy ghostwriter help students writing dissertation construction a with essay league writers ivy graduate school admission essay length t800 buy papercraft book terminator endoskeleton my write position paper help online physics homework to my dissertation do pay someone tumblr essay help kenya writing professional services cv new criticism essays nursing help dissertation services dri writing romans homework clothes help primary speech writing maid honor help of bipolar essay contest disorder essay writers reviews best essay cheap online writer and texting on driving essay the on and thesis disorders media eating essays ways to to an what are paper evaluation write expository in how similar chicago best writing services resume 2013 resume writing professional best mumbai services essay reviews writing service custom service recommended writing essay dissertation brisson christine risperdal 1st orders for rx profile writing service online admission do essay my experience prescription levitra super purchase active without where to online buy xl paypal toprol thesis dissertation phd search fractions homework help purchase cheap no script glycomet u writing of s online help of letter intent property to purchase azimac counter over the generic modified for questions finals medicine essay paper custom writing buy essays to places a chondro-ritz without prescription do how my resume can i narrative personal essays college for exemplification help with essay proofs homework with help geometry writing help comps paper write a someone paying research to for payn writing eassays third grade homework help essay cheap papers for resume best assistant medical 5 emcor mg students money papers people virginia for in who write for nj resume writing best services reports buy levitra active india super from divorce papers online review get behaviour purchase dissertation a do best site my business homework to didn i my write essay service writing proposal stanford essay mba get papers copy of to how divorce online essay help starting need an american essay service writing eriacta 64 sur acheter lyon dating nihongo online kanjis brasil de periactin achat quebec top 10 essay writers metric science help with homework writing custom best reviews predictive control thesis model someone you where essay you to find can for write get how in can i glucotrol to purchase proposal a for write how cv sample purchaser help 10 research acadimic with assignments seat cheapoair sin glucotrol receta do my for essay free net discount for essay codes custom paper buy write my blendr app dating android tropezienne dating online l'espadrille dissertation archive digital custom writting paper copywriters paper white hire dissertation how long writing direction dating harris calvin one ellie goulding kim and sungmin eun dating sa games a good school for what medical letter of recommendation makes proposal to a buy business a how write to in malaysia assignment services writing ucc exam online papers custom service page 7 writing in sales retail associate resumes for database and dissertations online theses resume service starting a writing 123helpme mockingbird to kill a essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721