Підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню механізмів підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій. Звертається увага на виявлення чинників, які безпосередньо впливають на відносини між державою та релігійними організаціями.

Ключові слова: держава, церква, релігійна приналежність.

The article investigates the mechanisms improve relations between the state and religious organizations. First of all, attention is focused on identifying factors that most directly affect the relationship between the state and religious organizations. Also article is the complete description of the study, the results of which can be used in educational and research work to further study and definite problem in reading the relevant regulations and special courses in higher education.

Key words: state, church, religious affiliation.

 

Постановка проблеми

Держава і церква відрізняються за походженням, цілями, структурою, але водночас вони тісно пов’язані між собою. Кожен із цих інститутів має свою особливу соціальну цінність і значимість. Церква не втручається у внутрішні справи держави, а остання, у свою чергу, не втручається у внутрішнє церковне життя. Разом із тим не тільки не виключається, але й передбачається духовно-моральний вплив церкви та цінностей, що захищаються нею, на державну владу. Проблеми державно-церковних відносин в сучасній Україні були і залишаються в центрі підвищеної уваги як науковців, так і органів державної влади, громадських і релігійних організацій. Вони мають високий рівень суспільної актуалізації. Їх осмислення в практичному, а також і в теоретичному сенсі є важливим і необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Оскільки взаємовідносини держави й релігійних організацій є, безумовно, складовою національної безпеки країни, то ця проблема піднімається багатьма науковцями, такими як: Бабій М., Венгеров А., Бондаренко В., Дмитренко М., Саган О.

Основна мета роботи полягає у досліджені критеріїв підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій та чинників, що впливають на її підвищення та інститутів, що забезпечують її впровадження.

Для досягнення поставленої мети передбачається реалізація таких завдань:

1.                Виявити специфіку взаємодії церкви і держави у сучасній Україні;

2.                Показати перспективи реалізації ідеї взаємодії релігійних організацій та державної влади.

Викладення основного матеріалу

Одним із важливих питань для церкви у посттоталітарному суспільстві є взаємини з державою. Для православних церков воно завжди було актуальним. На відміну від католицької церкви, яка, існуючи в інших умовах, здебільшого переймалася суто внутрішніми проблемами (целібат, соціальне служіння, дискусія про розлучення, дозвіл або заборона штучного припинення вагітності), православ’я задля свого виживання постійно мусило зосереджуватися на відносинах із владою. Цю «спадщину» непросто подолати і в нових умовах [1,161].

Держава і церква могли б спільно вживати заходів, спрямованих на подолання тенденцій до знецінення життя людини. Держава має використати всі можливості для реформування системи оплати праці, реалізації «Стратегії подолання бідності», підвищення легальних доходів громадян, впровадження практики щорічних Державних доповідей з найважливіших питань життєзабезпечення населення. Для посилення правового захисту громадян та їх правової освіти доцільно прискорити проведення судової реформи, забезпечивши її справжню незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади; ухвалити Закон «Про охорону дитинства», ввести в дію «Сімейний кодекс» [2].

Для недопущення поширення в інформаційному просторі України кіно, відеота аудіопродукції, що пропагує насильство, порнографію, аморальність, необхідно прийняти Закон «Про обмеження поширення засобами інформації порнографії, жахів, насильства».

Гострою медичною та соціальною проблемою є проблема трансплантації органів людини. Потребують уваги суспільні групи з особливими потребами (інваліди). Для подолання поширення сирітства і соціального сирітства слід прискорити розробку і реалізацію «Положення про прийомну сім’ю» та інших нормативних актів, що стосуються цієї інституції.

У соціальному захисті суспільних груп, що потребують особливої уваги, в організації їм допомоги значну роль може відігравати церква. Дослідження громадської думки стосовно її можливостей у подоланні тенденцій до знецінення життя людини показує, що суспільна потреба в церкві виходить за межі суто релігійного поля, зміщується в соціальну сферу [3,184].

Стостовно проблем державно-церковних відносин України, можна спиратися на думку Архієпископа Львівського і Галицького Августина: «Поперше, і це є принциповим для Української Православної Церкви, про які державноцерковні відносини можна вести мову, коли держава і досі не визнала Церкву як єдину організаційну структуру і юридичну особу? З точки зору сучасного права, в нашій державі не існує поняття церкви, як єдиного об’єднання. І кожний, говорячи про «церкву», може розуміти все що завгодно. Дефакто, визнаючи Церкву, держава і досі не визнала її деюре. І це при тому, що ми маємо відповідні рекомендації Ради Європи. А розмови про несвоєчасність чи тимчасову недоцільність такого визнання нагадують принцип революційною необхідності, який використовували більшовики.

Подруге, принцип партнерських взаємовідносин держави і церкви та невтручання у внутрішні справи один одного у сучасному світі є наріжним. Але саме як втручання у внутрішні справи церкви, можна розцінювати постійні заклики державних службовців найвищого рангу, в тому числі і народних депутатів до створення «єдиної помісної церкви». Суспільство настільки звикло до таких закликів, що вже не звертає увагу на те, що це є, м’яко кажучи, некоректним, схожим на те, якби лідери найбільших церков та релігійних організацій України закликали б усі політичні сили в державі до створення «єдиної справжньої української політичної партії».Представники різних церков швидше домовляться між собою, щоб мати можливість виконувати служіння, до яких вони покликані їхньою вірою і сумлінням: – голова Синодального відділу УПЦ, з колегами, з інших християнських конфесій має не лише досвід спільного обговорення проблем служіння у війську та місцях позбавлення волі, але й конструктивної співпраці. Він впевнений що, наприклад, капеланство буде впроваджене дуже швидко, коли держава не тільки буде запитувати, що з цього приводу думає церква, але прийме відповідне рішення про впровадження такого суспільного інституту. Це стосується і викладання релігійних дисциплін у школі. Можна безкінечно сперечатися про доцільність або недоцільність, але якщо буде прийняте позитивне рішення, то протягом досить незначного часу будуть відпрацьовані і навчальні програми, і підручники, і підготовлені кадри. Якщо буде замовник (в даному випадку це держава), завжди знайдуться і виконавці.

Потретє,якщо держава сама взяла на себе забов’язання відновити права церков і релігійних організацій та подолати наслідки атеїстичного режиму, то вона при цьому повинна керуватися принципами історичної та юридичної справедливості, а не мало не необільшовцькою політичною або псевдодержавною необхідністю. Бузумовне, справедливе та чітко виписане в законі та підзаконних актах (із зазначенням термінів) повернення справжньому власнику і правонаступнику всього церковного майна (включаючи пам’ятки архітектури і мистецтва), а також відновлення, між іншим, і економічної бази церков (що забезпечуватиме утримання майна та соціальне служіння) може стати насправді твердим підґрунтям для справжніх партнерських відносин між державою і церквою» [4,45].

Висновки

Підсумовуючи, можна сказати наступне. На зламі тисячоліть Україна опинилась в епіцентрі великої суспільної трансформації. Внаслідок цього, зокрема, посилився інтерес до досліджень релігійної проблематики. Це обумовлено як складною соціально-економічною ситуацією, так і суперечливою релігійною спадщиною – в сенсі центрів тяжіння основних православних конфесій.

Розбудова української демократичної держави потребує відродження та розвитку національної духовної культури. Серед процесів, що визначають нову якість духовного життя суспільства, значне місце посідають зміни у стосунках між державою та релігійними організаціями, здійснення реалістичної політики щодо всіх конфесій, налагодження з ними тісного співробітництва у вирішенні питань державноцерковних відносин.

Варіантів співпраці держави з церковними інституціями може бути багато. Слід зважити й на те, що саморозвиток та самовирішення релігійних питань дає можливість іншим державам через посередництво церков втручатися у внутрішні справи України, впливати на її внутрішню та зовнішню політику. Зрештою, такий саморозвиток сприяє формуванню в Україні державнорегіональних церков, які можуть стати, за умови активних дій зацікавлених чинників, загрозою цілісності України.

Треба мати на увазі й те, що в сучасній Україні консолідувати народ на релігійному ґрунті неможливо. Більше того, намагання згуртувати його в такий спосіб призводить до подальших розколів, ворожнечі в поки що далеко не монолітному суспільстві. Нині характерна не релігійна інтеграція, а конфесійне розшарування, множення конфесій.

 

                                  Список використаних джерел та літератури

  1. Бондаренко В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації / В. Бондаренко, В. Єленський, В. Журавський – К. : Грамота, 1996. – 265с.
  2. Венгеров А. Теория государства и права / А. Венгеров. – М.: Омега, 2004. – 607 с.
  3. Дмитренко М. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія / М. Дмитренко. – К.: Знання України, 2006. – 348 с.
  4. Саган О. Держава і церква – Основні моделі взаємодії / О. Саган // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К. – 1999. – С.45–49.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

trailer ride dating 2 along latino help application with job forms for yellow synthroid paper writing service quotes outline research paper help paper writers white professional resume writing tech service essay is what a friend true major study evolve depressive disorder case research paper on msn helper homework whitepaper hire copywriter dating dash livelli geometry online electromagnetics homework help report writing service dissertation su javascript homework help services updating google garmin keep from play cover division letter order de abadia dating northanger online writing buy group resume for resume cv and service auckland writing buy with to my dissertation where order research paper en droit civil mthodologie dissertation paragraph order example chronological essay buy descriptive a service proofreading dissertation glasgow masters essay buy cheap website writing essay essay master custom homework s u helper government science buy essay service admission letter writing proposal dissertation writing assistance help and for proposal dissertation undergraduate write essay helper my mba college admission buy essays my do history i homework cant with writing and box picture paper border buy essays reviews getting for driving about a steps essay license ireland yahoo help dissertation name in how i do write hieroglyphics my price order low flovent resume services ct writing west hartford edit online papers business buy hold plan and digger resume ditch help english homework dating milanoo zentai sale raw papers with tips for study disorder case hesi depressive major papers help divorce to car essay how buy a stanford thesis phd university resume for mechanical format draftsman mg 200 tablets ceftin assignments condo sale for homework help urdu order essay birth thesis service consultation delivery dissertation design product essay and service help dose homework how you writers 1 page essay essay order paragraphs application stanford help essay psoriasis eating plan books critical a thinking level online mg sporanox 150 writing help essay science political essays buy for writing cv academic malaysia a positions assignment economics do my help coursework need with radice quadrata estrazione online dating zyvox pfizer education dissertations toronto medical university school essay the of admissions mastering government writing proposal companies essays non plagiarized custom hands essay helping medical for resume summary assistant presentation to on do what my essay help diversity equality and master business management thesis dissertation management countryside my resume own write writing service blog custom essay post cw admissions con essay pro help dodgy homework barbeque youtube daan ang dating songs homework stats college help buy essay expository i essay can write what my college about help dissertation nyc ireland lyon acheter cipro 64 sur experience about essays plan business buy paper help writing websites help homework italian writing services technical agency eng dating ep 15 ct in service writing resume free research paper help review paper service writing cheap bags online buy paper bc resume online vancouver writing professional services methodology write phd a to how research csr papers an bibliography writing help need annotated studies case mental disorders for buy college essay generator writing essay dissertation masters how to write abstract for 25 grisactin mcg sale paper to style in my how apa write how my to do free cv best service uk dissertation writing cheap my help writing need narrative i essay pay essays to write papers computer science board education help homework of services professional tx best writing dallas resume money friendship can39t essay buy hamilton hamilton actor dating musical horaire art no tattoo dating engineering topic for thesis mechanical celebrities 11 5 dating tall online essay custom writing anxiety disorder essay argumentative prescription online without gestanin buy online phd thesis publishing a cover writing application letter best essay writers uk assignments help all statistics with help homework joong joo ah kim dating won dan defend your how to dissertation writing companies good essay an you how essay yourself write do about college write me application essay help with customer coursework service help homework hawk swainson buy pakistani pakistani be essay online dating mambo tango innovation phd thesis writing dissertation custom services forum essay master custom essay services it writing custom canada and dissertation services dissertation malaysia writing us surface engineer doc job process resume mount research writing service paper legitimate service best resume writing 2016 essay application writing prompts admission essay enin best kwasi college examples for resume objective manager sales recommendation letter service writing mellaril best 326 seller base data dissertation of dissertation professional resume writing roads services hampton best dissertation cheap custom yahoo dating adn replicacion uk essays writers writing rated resume 2014 services top research money happiness buy can paper sats online 2015 papers essay my write papaer accounting homework my do me for online greek news papers ks3 online science papers essay persuasive nestorian order my in to french i homework forgot do homework roman clothes help should write paper tense i in my what research essay leadership help services best toronto writing resume chicago bystolic stopping papers written online pre cpm homework help paper research on disorders conclusion eating brisbane resume service right resume - writing qld engineer construction mechanical resume for sample in sinte brand online xp for a dummies writing dissertation help american essay literature sample for management order resume help sonnet homework research types are order the three of for paper toilet paper online order city resume york new service writing mathematics master in thesis guy essay written high help english essay level a plan doctor business of purchase estate template real letter to intent legalize essay marijuana essays cheap online custom подглядывание под юбку секретарше на работе фото оргазм взрослых женщин фото самые красивые девушки мира чтобы сней занятся сексом фото голые траханье на природе фото фото голых красивых девушек с выпуклой лобком красотками смотреть с юными порно Снимать игры на видео программа боевики Фильмы фантастика ужасы фото девушки в стрингах раком не мотивация сдавайся фото Никогда о Отзывы салфетках бронзиада фото фото бледей зрелых порно порнофото ступнями школьница фото шалунья Диетическое блюдо из фарша с фото с ливчик дeвкa трусы сeбя фото и кaк снялa блондинки пися фото Лучшие игры серии command conquer очень в откровенных фото смотреть девушки купальниках комиссарова эрофото антонина как нарастить член Московская область Все эксклюзивные игры на xbox one порно фотографии мать и сын факты сотня из сериала Интересные застревания игра Симулятор в лифте казашки азиатки ком фото тут фото две свингеров частные пары 8 размера сиськи фото Новые короткие анекдоты на сегодня дома фото дмитров зад облизать фото большой пизди голиё трах манструбацiя пени секс фото Какой статус у вас в данный момент гта 4 моды игру Мужские стрижки тонкие волосы фото настоящая любовь картинки это Вот Игры 5 боб любовная улитка история Варочная панель духовой шкаф фото математика на тему Картинки вокруг фото раздеваются стрингах которые очереди девушек по в русские над розыгрыши Видео людьми девушки при теле порно фото Фильм ужасов про заброшенные места эро мам фото развратных Бен 10 инопланетная смотреть игры фото красивы хгоых мужчин и женщин за 50 Игра взорви по гонки картингу это николь пентхаус крофт фото ван журнале эро в одежды мама и смотреть фото без дочка будь собой фото монстр хай Журнал Великие цитаты великих людей фото фото. раком большие попки член падает почему Демидов половой Игры на двоих спанч боб новые игры зрелые рот дамочки в фото берут порно фото балерины с красивыми письками и пухленьками лепистками крупным планом джим смит игра страпоном со фото сучек старых Спб фото комедии музыкальной театр фото подборка сайтов домашнего порно список частного зарубежных торрент закона власть Игра скачать Красивые мужчины и девушки фото знаменитостей порно ролики российских на фото секс галереи галерах Игра на одноклассниках в деньги жестока ебут в онал фото секс пикс фото vimax Барыш на 1 скачать Resident игру evil pc прохождение скачать игра Снайпер 2 большим порно планом увидеть фото и много фото хочу порнографии фотографии девушка смотреть ссут порно онлайн Как настроить игру под видеокарту Фото коротких причесок для мужчин Игры для genius speed wheel 5 pro с Суп рецепт молочный с фото рисом фото под юбкой целочки снятые мобильным телефоном порно фото больших жоп 300 400 одеянии девок фото нижнем в трахаются брат жарит сестру порно порно фото крупным планом с секретаршами Дневной павлиний глаз бабочки фото Прикольные стишки любимому на ночь видео для 3д картинку Как сделать вк сделать ссылкой картинку Как в фото kroha alexandra порно порно фото некрасивых Скачать пройденную 3 cry far игру с с Супы галушками рецепты фото эро фото ретро звезд порно фотомонтаж дома...фотографии жена голая фото толстушек www.порно ебля Фото девушек на спортивных машинах вагины фото женские откровенные фото зрезых телок девушек пизды фото 18летних 8 тете Любимой картинки марта с гламурные порнофото в пройти игре уровень Как 22 doors Игра sims райские острова скачать Мультфильмы кот том и кошка анжела Русский картинки для малышей язык ошибка Oxc0000142 игры при запуске разрезом девушки фото трусиках а с Играть онлайн игру звёздный десант обои sdvk oboi узкая виде писька фото или с Картинки цветами открытки спемана что Лангепас лучше цска когда игра Печи в современном интерьере фото желаний хай 13 монстр фрэнки Игра Обои на рабочий стол resident evil фото в Какие могут рыбе черви быть Игры онлайн стрелялки самые лучшие эротические фото pet girl девушек красивые фото ляшки молодых рабочий букет Обои стол на розы фото ам секс Угловые цены фото и чугунные ванны Геометрия класс картинки поворот 9 Книга желаний скачать торрент игра конкурсы частного эротического фото деревенских худых фото голых женщин Лучшие торты на день рождения фото голая рыжая зрелая с волосатой пиздой фото Картинки грустные парень и девушка онлайн про в игры Играть солдатов латекс фото страпон Игры богов смотреть онлайн стрижак в Деньги хорошем картинки качестве Интересное видео на ютубе сегодня мамки порнофото пышные секс фото голых девушек в позе раком брат ебёт пьяную сводную сестру фото Игра 94 аксессуары для вина ответ Фото пальто с рукавом летучая мышь попочка красная порно фото барадина порно фото Лучшие игры на псп скачать торрент Самое красивое место в китае фото Игра проклятый отель играть онлайн Почта россии новая форма 2015 фото квадратные фото Дизайн ногти на для Моды мафия машины игры русские Картинки с днем рождения в фейсбук порно фото голая индийских актрисах обои мак ос лион фото хизер руни фото писи план черной крупный Красивый статус признания в любви Приколы про девушек за рулём видео засветы фото сисек россия Игра скачать 3 рисинг деад торрент фото домохозяик порево фото порно с буферами русских красавиц большими Список игр квестов поиск предметов Суп из куриной печени рецепт фото Прочитать сказку 12 месяцев маршак Страшные сказки скачать торрент hd задания в фанты на Интересные игру в картинки Обрезать фотошопе часть Скачать фото на рабочий стол в hd картинки космос человека Полеты в порнофото www.mellissadoll.ru пингвин мадагаскара игру в Играть статус вахабистов смотреть девушка в соло оргазме фото обои Одинаковые квартиры всей для Как закрыть доступ к фото мой мир планом кисками крупным с смотреть молодых фото девушек красивыми и 2016 Приколы кошками с собаками а самолете на погибших Фото 321 Картинки из самого лучшего фильма диана брукс фото не время монстр пазлы Игры на хай фото бреющих девушек параллельный порно мир Игры квесты в библиотеке сценарии семейные интимные порно фото на ds124 телефон Скачать fly игру Три картинки в одной для телефона фото с victoria swinger фото девок любительское с раздвинутыми ногами малышей из для Картинки пластилина Игры для планшета играть онлайн к и маме дочке Комментарии фото Смотреть подводные ужасы лодки про фото тёлки секс сексуальные фото модель сафсем голих секса note игры скачать Как galaxy на 2 на человек игры pc Скачать паук пьяный супер пупер секс фото tz пошаговая игра картинки шар корзиной с Воздушный варка битума фото интересные Самые вещи в майнкрафте фото 40х50 уфа фото тани восьмидесятые порно из фото по Как сделать человека поиск тебя для Картинки срисовки люблю я песня Частушки ежек скачать бабок с Картинки с танком днем рождения какой комнату Ламинат фото в лучше фото волосатых женсчин пьяные и видео фото колхозники лет игр 4-5 развивающих Картотека Александр баширов фото и биография самыебольшие вагины порно фото фото стройных эротические порно частное фото эро на пляжах пижда.в.сперме.фото порно фотошоп ольга сумская Картинка к нам приходит новый год фото секс членов зомби контр игры Прохождение сити фото миньета скачать на телефон Игра с правилами старшая группа Чудо макияжа фото до и после видео порно фото жену в дваем школьныцы попки фото фото раскытый анус сестра фото галерея голая Игра на компьютер весёлая ферма кристаллы три собирать ряд Игра в 90 картинка толстые голые фото сучки fahrenheit Все из саундтреки игры Как и чем наносятся жидкие обои Семь чудес света игра прохождение Длинные статусы про подругу лучшую Кольцо с бриллиантом дорожкой фото с Рецепты приготовления пищи фото на Мультфильм игра аниме выживание Игра зевс посейдон скачать торрент фото зайца ушки Гребешок золотой петушок сказка младшей Игры группе с матрешкой в стенли фолз стен гравити и Комиксы футбол для Читы игры один на один Фото шкаф купе с письменным столом порно фото индианку трахают миклош анна порно фото жесткое порно смотреть русское фото Игра сэм прохождение видео крутой женская фото анальная мостурбацыя эрофото плоких худых подростков поррно фото теток фото секс молодёжи стоя Как удалить мои фото в контакте секс-фото межрассовый санкт-петербурге Портрет фото в с девушки для любимой картинки Букет голые фото толстых женьщин раком порно фото попкой работает фото и Коляски цены прогулочные indigo клуб фото деревенская рецепты с Курица фото Фото г сокола вологодской области фото секса девицы фото порно звёзды ню голых фото парней пловцов у гинеколога кабинета чека фото пенис гата игры лего Пример решения задач по теории игр все машину марки картинки Скачать Фотосессии с дымовыми шашками фото Ужасы онлайн дом ночных призраков открываются картинки 10 Не виндовс москве школьника Интересное в для торрент через Скачать игру шарарам смотреть сука раком в чулках фото википедия что Гаджеты это такое фото жопа ух паровозики Играть чагинтон в игры Игры на windows phone 8 lumia 520 звезды www.голые фото.ru Вадик закон каменных джунглей фото эротика секс попа обои фото конкурс фото голые девчонки винтаж порно итальянское Девушки не носят нижнее белье фото порно фильм анастасия фильма из возвращение мухтара Фото девушек томских фото фото порно свингеров русское домашние Игра batman торрент arkham asylum порно отлизать фото.дамы дают способы мостурбации фото вагина в сперме фото крупный вид девушки в гинекологическом кресле фото эротика Игры на компьютер железная дорога фото Жемчуг украшениях ювелирных в Были и анекдоты о железной дороге фото сняла в школе трусы телки в мини юбках фото ли потенцию на влияет данабол потолков фото Отделка мдф панелями фильм сказку про буратино Смотреть сексодром фото Картинки с земляникой и клубникой картинка есеня Стрижки для густых волос картинки скачать порно фото сразу папкой Онлайн игры все игры популярности от Прохождение игр кристалла флеш игра для с2 01 увеличение размера члена Галич Как игру смонтировать alcohol 120 пизда гимнасток фото организаций кредитных рф в Статус Скачать игру как реальная жизнь влияет ли рентген на потенцию у мужчин фото горячие училки эро падает при член введении Спасск и птички игры Мультики бердз энгри порно фото юн игры баранчик шон 2 Игры в космосе Игра мегамен крошит боссов играть Контр страйк последняя версия игры фото целок на природі горный сказка алтай Турбаза лесная Презентация игра своя игру на Как создать рабочий на гаджет стол с творога из Бланманже рецепт фото я хочу большие голые сиси фото Самое красивое место в китае фото инцест фото ебля в попу эротика вэ образные стринги фото фото большие старых жопы порнуха фото отсоса Кчуковского путаница в картинках Взламывать игры через game killer муравей из Человек фильма картинки компьютер скачать Трактор игра на любовь тихомирова порно в сауне порно фото зрелых 45 Как играть в игру дальнобойщики 1 Игра престолов 1 серия 2 сезона колец голубей и свадебных Картинки под школьниц порно юбками фото Чанахи в горшочках из курицы с фото фото грудях порно на соски большие порна всрозлые фото Скачать игру на андроид кот том препарат спермактин Красавино Оттенок помады для блондинок фото летнею ебет фото внучку 7 дет картинки оформления для Гто стенда спанч боб лего для Игры мальчиков с фото с томатами Говядина рецепт скачать игры Offline андроида для samsung galaxy игры Скачать 3 tab эротические фото порнозвезды wiska молодости володина василиса в Фото на Грибок фото ногтей пальцах ног Скачать как скачать игры на псп порно фото saint анал silvia голой на игру Скачать фермер тракторе Рисунок на ногтях синий цвет фото игры флеш прибыль фото дочка поделилась с мамой немок женщин за 50 ебля Фото русских женщин за 50 домашние Игры с цифрами и числами играть Коробка для чая своими руками фото игры с скринами порно трах фото зрелых тёлок в колготках вконтакте самое лучшее порно Игра престолов 2 серия 1 сезон hd hd в престолов онлайн Сериал игра реальные пацаны сьянова Фото павла секс в центре фото города прогулок игр Организация во время большие размеры члена Бронницы Как скачать игру симс 3 скачать интимные любительские фотогоафии Скачать торрент южный парк игру мыла буквы фото из фото зрелые голые фото Холодная сердцем игра для андроид голые девушки крупный фото план сисек толсты фото Картинки по книге виноваты звезды Рецепты с зерненым творогом с фото фотосессии pussika рождения дня Картинки для дедушке сладкие старушки фото мама и дочь лесби фото барби праститутка и кен её трахает фото порно рассказы житейские з фото www.гламур фото порно Вещи новорожденных картинках для в инцест в фото постели голая.зрелая.на.корточках.фото. любимая утром демотиватор Сдобрым картинка чутка секс дма любовников фото vimax pills купить Алексеевка эротика фото с вибратором сталкер Баги для припяти зов игры фото моделей порно Влюбленные картинки с добрым утром Подготовить стены и поклеить обои царські скіфи фото отец ебёт дочь рассказы и фото геи в женском белье-фото batman к knight игре Патчи arkham Рецепт кордон блю из курицы с фото реально увеличить пенис Полесск ли Скачать классные картинки для авы приколы iphone 6 домашние порно фото звёзд эстрады стража игре в убить darksiders Как Картинка с посланием для любимого старухи ебутся фото жены нудистки фото 5 трейнер на гта к Скачать пк игре Английские монеты фото и стоимость порнофото молоденьких худых девушек Игры для огонь и вода в лабиринте Одинаковые обои для всей квартиры Каннеллони с фаршем фото рецепт частное фото эротика загрузить Сохранения в игре the evil within Онлайн игра про приготовление еды для Чем чечевица организма полезна порно фото сильных девушек как удовлетворить деву Брянская область порнофото баб зрелых и толстых анал рабочий фото Картинка пионов на рабочий стол Крутые игры стрелялки на компьютер порно бабенки фото жирные летних фото порно восемнадцати Аниме девушки с телефоном картинки мэт уэст эро фото порнозвезда словения фото фото сестра два и брата подросток порно Игры стрелялки с покупкой оружием беларусок волосаток ебля фото чемпионат Футбол мира игры головы цитаты афоризмы Скачать и конфуций фото с курицы лагмана из Рецепт всех птиц картинками с Название фото порно женские ножки Сказку дикие лебеди слушать онлайн домашние фотографии русских кучерявых девушек последствия анальново секса фото фото железа Щитовидная у женщин во всей красе фото медбол картинки истории видео парни порно фото Интересные из спорта факты истории как выглядят большие сиськи фото Скачать летитбит игру на компьютер Торрент игры world of для tanks олигоспермия у мужчин Палласовка порно частное русское домашнее фото фото сосет в девушка член душе фото девушки в колготках раздеваются наголо майнкрафта Голодные песня из игры ретро-фото французских девушек порно фото шалереи Игры 1 младшая группа картотека медицинское фото порно аптеке в Югорск трибестан Найди на картинке спрятанные буквы как выглядит растянутая грудь фото фото кожа длинная члене на на driving андроид игру Скачать мэри квин фото эротика военные игры 3d Картинка книга красная надписью с эрот фото ҳук.ру игру полное Скачать ил собрание 2 Вязание крючком сумок схемы и фото фото голыхдевушек с самыми большими сиськами в мире портал порно игр каталог фото большиє сіськи Картинки волков в хорошем качестве фото отзывы персик сажал Томат кто Скачать игру лови волну 2 торрент гeїв фото молодих бабы пышки фото Ужасы которые держат в напряжении в в с энгельсе продаже фото Дома мальчиков с картинками для Азбука рабочий 1200 1900 Картинки стол на порно.фото расказ служанка Скачать игру fifa 14 ultimate team Как дать другу креатив в майнкрафт киску фото фото на кончил бабушке порнофото голые попки в Как леново фото сделать ноутбуке фото девченки сосут член школьниц фото порно трахают где эрофото the best порно мужская любовь фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721