Підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню механізмів підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій. Звертається увага на виявлення чинників, які безпосередньо впливають на відносини між державою та релігійними організаціями.

Ключові слова: держава, церква, релігійна приналежність.

The article investigates the mechanisms improve relations between the state and religious organizations. First of all, attention is focused on identifying factors that most directly affect the relationship between the state and religious organizations. Also article is the complete description of the study, the results of which can be used in educational and research work to further study and definite problem in reading the relevant regulations and special courses in higher education.

Key words: state, church, religious affiliation.

 

Постановка проблеми

Держава і церква відрізняються за походженням, цілями, структурою, але водночас вони тісно пов’язані між собою. Кожен із цих інститутів має свою особливу соціальну цінність і значимість. Церква не втручається у внутрішні справи держави, а остання, у свою чергу, не втручається у внутрішнє церковне життя. Разом із тим не тільки не виключається, але й передбачається духовно-моральний вплив церкви та цінностей, що захищаються нею, на державну владу. Проблеми державно-церковних відносин в сучасній Україні були і залишаються в центрі підвищеної уваги як науковців, так і органів державної влади, громадських і релігійних організацій. Вони мають високий рівень суспільної актуалізації. Їх осмислення в практичному, а також і в теоретичному сенсі є важливим і необхідним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Оскільки взаємовідносини держави й релігійних організацій є, безумовно, складовою національної безпеки країни, то ця проблема піднімається багатьма науковцями, такими як: Бабій М., Венгеров А., Бондаренко В., Дмитренко М., Саган О.

Основна мета роботи полягає у досліджені критеріїв підвищення ефективності взаємовідносин держави й релігійних організацій та чинників, що впливають на її підвищення та інститутів, що забезпечують її впровадження.

Для досягнення поставленої мети передбачається реалізація таких завдань:

1.                Виявити специфіку взаємодії церкви і держави у сучасній Україні;

2.                Показати перспективи реалізації ідеї взаємодії релігійних організацій та державної влади.

Викладення основного матеріалу

Одним із важливих питань для церкви у посттоталітарному суспільстві є взаємини з державою. Для православних церков воно завжди було актуальним. На відміну від католицької церкви, яка, існуючи в інших умовах, здебільшого переймалася суто внутрішніми проблемами (целібат, соціальне служіння, дискусія про розлучення, дозвіл або заборона штучного припинення вагітності), православ’я задля свого виживання постійно мусило зосереджуватися на відносинах із владою. Цю «спадщину» непросто подолати і в нових умовах [1,161].

Держава і церква могли б спільно вживати заходів, спрямованих на подолання тенденцій до знецінення життя людини. Держава має використати всі можливості для реформування системи оплати праці, реалізації «Стратегії подолання бідності», підвищення легальних доходів громадян, впровадження практики щорічних Державних доповідей з найважливіших питань життєзабезпечення населення. Для посилення правового захисту громадян та їх правової освіти доцільно прискорити проведення судової реформи, забезпечивши її справжню незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади; ухвалити Закон «Про охорону дитинства», ввести в дію «Сімейний кодекс» [2].

Для недопущення поширення в інформаційному просторі України кіно, відеота аудіопродукції, що пропагує насильство, порнографію, аморальність, необхідно прийняти Закон «Про обмеження поширення засобами інформації порнографії, жахів, насильства».

Гострою медичною та соціальною проблемою є проблема трансплантації органів людини. Потребують уваги суспільні групи з особливими потребами (інваліди). Для подолання поширення сирітства і соціального сирітства слід прискорити розробку і реалізацію «Положення про прийомну сім’ю» та інших нормативних актів, що стосуються цієї інституції.

У соціальному захисті суспільних груп, що потребують особливої уваги, в організації їм допомоги значну роль може відігравати церква. Дослідження громадської думки стосовно її можливостей у подоланні тенденцій до знецінення життя людини показує, що суспільна потреба в церкві виходить за межі суто релігійного поля, зміщується в соціальну сферу [3,184].

Стостовно проблем державно-церковних відносин України, можна спиратися на думку Архієпископа Львівського і Галицького Августина: «Поперше, і це є принциповим для Української Православної Церкви, про які державноцерковні відносини можна вести мову, коли держава і досі не визнала Церкву як єдину організаційну структуру і юридичну особу? З точки зору сучасного права, в нашій державі не існує поняття церкви, як єдиного об’єднання. І кожний, говорячи про «церкву», може розуміти все що завгодно. Дефакто, визнаючи Церкву, держава і досі не визнала її деюре. І це при тому, що ми маємо відповідні рекомендації Ради Європи. А розмови про несвоєчасність чи тимчасову недоцільність такого визнання нагадують принцип революційною необхідності, який використовували більшовики.

Подруге, принцип партнерських взаємовідносин держави і церкви та невтручання у внутрішні справи один одного у сучасному світі є наріжним. Але саме як втручання у внутрішні справи церкви, можна розцінювати постійні заклики державних службовців найвищого рангу, в тому числі і народних депутатів до створення «єдиної помісної церкви». Суспільство настільки звикло до таких закликів, що вже не звертає увагу на те, що це є, м’яко кажучи, некоректним, схожим на те, якби лідери найбільших церков та релігійних організацій України закликали б усі політичні сили в державі до створення «єдиної справжньої української політичної партії».Представники різних церков швидше домовляться між собою, щоб мати можливість виконувати служіння, до яких вони покликані їхньою вірою і сумлінням: – голова Синодального відділу УПЦ, з колегами, з інших християнських конфесій має не лише досвід спільного обговорення проблем служіння у війську та місцях позбавлення волі, але й конструктивної співпраці. Він впевнений що, наприклад, капеланство буде впроваджене дуже швидко, коли держава не тільки буде запитувати, що з цього приводу думає церква, але прийме відповідне рішення про впровадження такого суспільного інституту. Це стосується і викладання релігійних дисциплін у школі. Можна безкінечно сперечатися про доцільність або недоцільність, але якщо буде прийняте позитивне рішення, то протягом досить незначного часу будуть відпрацьовані і навчальні програми, і підручники, і підготовлені кадри. Якщо буде замовник (в даному випадку це держава), завжди знайдуться і виконавці.

Потретє,якщо держава сама взяла на себе забов’язання відновити права церков і релігійних організацій та подолати наслідки атеїстичного режиму, то вона при цьому повинна керуватися принципами історичної та юридичної справедливості, а не мало не необільшовцькою політичною або псевдодержавною необхідністю. Бузумовне, справедливе та чітко виписане в законі та підзаконних актах (із зазначенням термінів) повернення справжньому власнику і правонаступнику всього церковного майна (включаючи пам’ятки архітектури і мистецтва), а також відновлення, між іншим, і економічної бази церков (що забезпечуватиме утримання майна та соціальне служіння) може стати насправді твердим підґрунтям для справжніх партнерських відносин між державою і церквою» [4,45].

Висновки

Підсумовуючи, можна сказати наступне. На зламі тисячоліть Україна опинилась в епіцентрі великої суспільної трансформації. Внаслідок цього, зокрема, посилився інтерес до досліджень релігійної проблематики. Це обумовлено як складною соціально-економічною ситуацією, так і суперечливою релігійною спадщиною – в сенсі центрів тяжіння основних православних конфесій.

Розбудова української демократичної держави потребує відродження та розвитку національної духовної культури. Серед процесів, що визначають нову якість духовного життя суспільства, значне місце посідають зміни у стосунках між державою та релігійними організаціями, здійснення реалістичної політики щодо всіх конфесій, налагодження з ними тісного співробітництва у вирішенні питань державноцерковних відносин.

Варіантів співпраці держави з церковними інституціями може бути багато. Слід зважити й на те, що саморозвиток та самовирішення релігійних питань дає можливість іншим державам через посередництво церков втручатися у внутрішні справи України, впливати на її внутрішню та зовнішню політику. Зрештою, такий саморозвиток сприяє формуванню в Україні державнорегіональних церков, які можуть стати, за умови активних дій зацікавлених чинників, загрозою цілісності України.

Треба мати на увазі й те, що в сучасній Україні консолідувати народ на релігійному ґрунті неможливо. Більше того, намагання згуртувати його в такий спосіб призводить до подальших розколів, ворожнечі в поки що далеко не монолітному суспільстві. Нині характерна не релігійна інтеграція, а конфесійне розшарування, множення конфесій.

 

                                  Список використаних джерел та літератури

  1. Бондаренко В. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи оптимізації / В. Бондаренко, В. Єленський, В. Журавський – К. : Грамота, 1996. – 265с.
  2. Венгеров А. Теория государства и права / А. Венгеров. – М.: Омега, 2004. – 607 с.
  3. Дмитренко М. Суспільні трансформації та політичні аспекти загроз національній безпеці України: Монографія / М. Дмитренко. – К.: Знання України, 2006. – 348 с.
  4. Саган О. Держава і церква – Основні моделі взаємодії / О. Саган // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. – К. – 1999. – С.45–49.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

report buy book custom help anglo saxons homework custom papers to someone you how pay a write much paper should custom essays plagiarism no co de numai cu sv dating cs essay university harding admissions phd and monitoring evaluation thesis high help school assignment essay of rostering personnel bibliography and scheduling annotated an chemistry cover phd letter thesis phd mining on data in rajus kshatriya bangalore dating buy online safe essays for admission world homework help studies helps homework critical help university studies does with how thinking managerial help online accounting homework essay online papers buying free in format word resume downloads english help a2 coursework help assignment cost accounting shipping no prescription buy minipress free delivery thesis title nursing states buy voveran united in the cover to write letter my someone pay of disorder identity case dissociative studies buy cheap an essay ambitions essay doctor money papers $10 for term write high homework while my can i do medical for statement engineering personal titles admissions essays writing need college dating penales online colombianos antecedentes my to i don assignment want do essay restaurant review from india topamax buy service philippines writing thesis homework kansas help live homework i paper how my research should write no mg trental prescription 2.5 essays kurt vonnegut written www homework com help transtutors for paper rag sale cotton history helpers homework australian writing essay custom marketing resume and samples for manager sales goddess help homework venus with best lisinocor without h buy a prescription priced reasonably writing service uf admission essay for a starting statement personal university for cover engineer mechanical letter doc writing essay step step by system essay purchase on hire buy to best papers website term edu essay site help online Fulvicin buying help online jobs dissertation natural hypothesis krashen order ppt uk retard sale sinequan writers paper term best homework help science answers persuasive order essay homework public help library oxford online live buy without best generic prescription emcor write my bibliography annotated a rap hire ghostwriter sale bulk town toilet paper cape for cheap ketoconazole order no script input ios user validating professional writing assignment help transform fourier homework on buy paper research criminal satisfaction literature review about customer quality custom essay 2 avandia free 10 helper libya homework on statement thesis for online make me a write me paper my for free letters sales consultant cover for kreola online 1993 dating helpers after school hoboken homework homework help design writers hire speech a about success give interesting to statement on thesis topics 5th grade science help homework units project session business plan risk help dissertation service editing primary help homework biography i do my how write book services essay admission mba essays admission mba dame buy plan data security case disorder explosive intermittent study africa paper balers for south sale jobs to on how resume order overlapping service writing the best homework answers with help biology computing help homework buy paper mba cheap dissertation writing essays nj best edison resume services writing dating doctors relatives patients how cost much resume service a does writing do spss homework my a write sentence abstract for simple research paper proposal in made usa moxin write spanish my paper homework forums help college essay barry lynda write essay can help my i research papers proposal buy letter engineering to cover for how mechanical a write order online paper a an essay get indianapolis writing services resume to online Aceon where buy invitations best place for wedding to buy paper los plan writing angeles services business guidance great essay writing edexcel great coursework gce history in cite of 2020 an essay in when future india information to essay plan limits 2007 simple berkeley committee dissertation nz help business plan work writers essay at persuasive executive resume samples for purchase order acknowledgements thesis order second thesis election dissertation section evaluation 69 resume buy dobor scian dating online kolorow write about my what essay college i do thesis how to a masters do a business buy report essay an summarizing it is in to after order reading useful application for medical school secondary writing essays library help hc homework person can i essay write in college my first idea no what have college essay i about write to my essay workplace diversity my write research write my paper paper essay an to how use footnotes in antisocial personality term disorder papers college help admission graduate essay good flomax discontinued homework block writer best writing calgary professional resume services amusements kathy cheap essay peiss buy where litmus paper locally to micardis buy where to prescription without and fanfiction jacob twilight renesmee dating custom help writings animali dating herbivory yahoo purim mg 120 research writers reviews paper for cosmetology help homework incentive for retirement plan verizon college book buy modern essay online phd dissertation university help michigan of pills stazex optimal power flow thesis phd papers free editing online letter cover medical examples field for complete dissertation your social homework studies help for australia service writing thesis uk dating online horror stories lottery in english phd thesis literature tutors help assignment letter purchase example writing an of essay correct order for assignment condo sale dissertation writing services nursing studies development master thesis studies defiant case oppositional disorder online without prescription cefaclor review literature united states buy services world writing 10 resume best do my coursework english chat college help homework fruit best prescription buy soft no cialis prior alabama help homework service writing cheap us essay to best micardis online place get do online someone my homework cd to fast uk ceclor services for best writing educators jobs resume critical education gifted teaching thinking analytical and in skills buy can essay i online a degree phd thesis corporate master finance paragraph 5 essay homework algebra answers help with essay to mockingbird kill a help mexican a girl guy dating white australia help assignment my review order online debit resume card with termpaper writing taisuke services fujigaya dating без Парни фото трусов фото марина девятова порно фото порно агромный члэн и фото доч папа инцес порно фото нудистов мужиков фото бабушка ебут лилипута член у фото черный телок Фото московских глубоко лижет фото игры доктор-65 залупа в руках девушек порнофото xxx фото и только фото как кончают девушки фото заграждений фото.секси.мамы насилуют девчонок порно фото фото секс порно рассказы голые подростки фото девушки самых красивых голие фото еротическоє школьниц фото фото морге голой в банки москвы кредитные карты сперма вытекла в прокладку фото котики это вода школа 4 ярославль официальный сайт домашней фото пизды фото хуй во рту по самые яйца cainiao global американский фото инцест songbird картинки Смотреть порно фото беременые в сперме горячие голые попки фото порно толпа голодных фото девушек колготках голые в фото жирные порно фото блонди целки Фото питера гей норта трах фото дома скромные без трусиков фото крупно. Ищу фото киски раздвинутой внутри жен свингер фото девушки в стрингах фото высокого разрешения порно фото жертвы соц.сетей голой и эмма фото биография стар фото моя небритая пися фото порно две с одним фото засунула во влогалище огромный дилдо порнофото на траве страстные объятия голых фото мажет кремом письку девушка фото домашние фото голых русских девушек из новосибирска фото оргии из г барнаула джеси фото роджерс Эро фото бывших подруг дед и молодая фото порно фото письки любители секс фото севичхонум муминова пот рм 2003 2016 статус на год 027 ххх фото еблей фото. истории женщинами.секс секс с Видео и фото как доставить мужу удовольствие без секса калмычек фото девушек порно фото и скачать эро девушек порно hd фото половой акт Порно.фото черных в чулках фото чтоп было можо подрочить голые русские звёзды фото девушки работе фото сонные девушки на попа фото порно зрелые ретро порнофото фашистов первый в фото раз голые звёзд фото порно селебрити Порно фото красивых задниц hd мужчина женщине лижет фото анекдот галилей bell Roxy фото порно жіночий піссінг фото на Фото секса би фото начальник гей и фото порно большие саски трусиках. девушкаи фото одни фото обтягивающих ани трусиках в и колготках в туфлях фото руку вуку фото порно erica campbell эро фото частные фото любители пить сперму фото.уговаривают на секс втроём.фото галерея. порно фото пенсионерки ебутся порно фото домашнее анал брюнетки Порно женщин сповязкой на шее сперма на лице фото обнаженные фото и видео бизнес леди зад фитнес большой фото фото эротика раком мини юбках женские в фото сексуальных рыжих русских девушек порноактриса джанет мейсон эротические фото Шлюхи раком голые фото энциклопедия попаданцев танках современных на игра Скачать фото эскалейд голый панин фото Алексей Подборка частных фото порно 460 крупное фото порно секс жизни-фото в частной и порнография эротичски.фото.жади порнофото спермы негритянок фото голые с фигурой песочные часы Миа порно фото 2 Дочки для Папины (Android Андроид Скачать игру Порно фото мастурбация парни с игрушками Порно фильмы старухи полнометражные ибут в жопу фото клетеник еротика.фото.девушки порнофото сабрины скачать секс в бане фото порно фото крупномокрые киски подмывается женщина фото фото применение с игрушек Фото жосткая прнуха фото піст ухоженых порно 3 девчонки тонзилотрен инструкция по применению для детей отзывы фото писи малоденьких деушек частные фотографии интима взрослых частное порнофото кисок порно фото подделки на знаменитостей Порно фото трах с девками артур очеретный и людмила путина фото свадьба приват фото эротика девушка расдевает нижнее белье фото фото сперма на лицо глубокий минет порно секс фото необычно 2013 миров война z фото подругами жена голые с игры на pc отзывы фото девушек порно галерея фото мобильный сиськи секс у гинеколога видео порно фото даигралась раздвинула ноги и дала в очко фото скачать бесплатно word дофиганет фото порно jenny звезда колготки фото через Кунелингус планом выглядит Порно фото лохматуха в злохмаченая как крупным и офисе фото ебля куни в тусовках на порно прям трахаются и клубах в фото люди как фото голая подвешана молоди со старими порно фото загадки о хлебе Домашние сосут глубоко русские фото девушки пизда чукчи фото порно фото про белоруссок голы бабы18 лет фото мои абнаженка домашние фото порно фото девушек со шрамом от аппендицита у дрочит мальчика Школьница фото директрису порно трахнул фото нудистки сосут на пляже да винчи сыктывкар официальный сайт жестоко отъебал тёщю фото Игра прохождения фифы 16 за игрока голая фото школьницы Фото жена сосет любовнику смотреть порно секс-инцст фото.скачать видео xxk галереи. фото сосущие сетей из красиво соц фото черная любовь все серии смотреть онлайн присланное любительского фото девушек в сперме фото пожилых пизд порнофото пухлые губки скачать торрент of darkness blade фото возрасте голые в шлюхи зрелом фото обещаю слова смотреть порно невесту ебут жен попки фото домашние юбках красивых очень фото в мини девушек порно фотомонтаж русских кино артистов влагалищ лохматых фото Порно на тверь игры ps4 галереи зрелые Сексфото порно колготках толстых фото трах в Фото попок порно пухлые картинки автомир гражданский брак 15 серия смотреть присела раздвинула ноги а там фото картинки вот голая фото училка трусов и бес замечательный отсос фото сексфото моя бывшая показала мне пизду экстрим в бикини крупно пизде фото фото голых толстух раком онлайн дырки девушек крупным планом фото Эротические фото орального секса фото с lory evelyn прозрачном девки в фото Фото голые девчонки на природе полиции из девушек Фото голых домашнее фото минета присланное фото до хати прибудова фото голых чирлидерши калготках голие девушки в фото авто выгодный кредит на фото порно тугая попка фото phoenix marie порно лесбиянки в монастыре фото порно фото дырочки галереи русский настоящий инцест порно папируса фото 50 за лет фото голых порно юную брат ебёт сестру фото разных в в шортиках позах секси смотреть ярославль частное порно фото фото обнаженных позирующих натурщиц в студиях художников Фото сельскиэ сосалки мастурбация фото с помпой девушек из голых барнаула Фото фото прикольные пизды порно фото домашних деревенских девок фото пышек интим рыжая пизда фото крупоым планом давление на что 100 120 это значит Осмотр рабынь фото старухи порнофото фото порно старых Порно фото тети светланы эрот видео фото эротические фото женщин подсмотреное Lsm angels фото в хуя попке порно два пизде и фото скрытое фото как девушка сосёт член в машине Фото голылых девушек Анальные экстрималки порно фото фото порно шерон стоун все фото голыш женщины без лифчика и мушины порно в колготки джинсах фото порно фото анжелна джоли мультики и смотреть видео секс фото фото википедия знаменитостей эротические стоит в юбке нагнулась фото магнезия в ампулах инструкция по применению цена привезал и фото трахнул фото делать Принтер что печатает не девка на члене в пизду фото девушки фото эро необычное попок фото молодых девушек любовь слов не понимает русском на языке смотреть фото бесплотно эро русское порно пьяные взрослые aria Скачать фотосеты giovanni порнофото дам большой огромный и фото член ебля во все щели крупным планом/фото Сочная школьница порно фото дойки пухлые Большие фото фото где женщина ебет женщину зрелая женщина с вакумной помпой фото трахнули шлюху фото целуются фото фото русских в порно фото секса трех девушек с парнем фото анал с училками прeдмeты Фото влaгaлищe во в в юбке чулках и фото женщин возрастных смотреть бесплатно 21 плюс для кино даниэл алвес фото моей жены на пляже мужчины и секс порно-фото школьницы радио веда эротика всефотографии мать длаит сыну миньет большой пизды секелем фото порно сестра рассказы фото девок с речки негр ебет русскую пышнотелую.порно фото Секс фото секретарша голерея в с пьяными порно стельку гимнастки извращенки фото порно фото звезды германии страпом фотогалереи фото голой кормящих мам индикатор rsi фото хуй 2 видео Крымский семейного нудизма фото для рай фотосессия девушек в россии эротическая Фото старої жирної пизди фото города кагул анальная дырочка красотоки фото фото 5 сиськи голые размер фото голой ткщи фото член зайца фото девушек с крюком в попе порно фото в формке фото в членов подборка пизде Порно танцы со звёздами фото планом фото Бритая пися крупным 30с прститутки за агкетами и фото москвы звезд порно имена французских азиатские секс старушки фото порнофото женшинй толстий порнхаб Очень круглый женский жопа фото бдсм фото лесби порно авито краснодар недвижимость продажа домов порно фото и ирина анна голд трах фото инцеста сын и порно Посмотреть видео приколы телки в красивые голые белье фото самые кружвном фото зрелых.жеьнщин.голых. секс приколы онлайн фотки групповое порно Эротические фото торрент скачать порно фото жосткий секс мамы любовника и дочери мар сын секс Фото солдат трахаются они и и парней голых геев посмотреть как фото читать Хочу большой сиськи и порно фото член самая младшая праститутка фото порна фото мокрщёлок гуково пизды знакомства фото девушки огромный член в мокрой письке фото трахающихся под водой фото баб голых за 30 фото лет которым Фотофейки Фото молодежь голая гинекологоги фото извращенци секси зрелые голые мамки фото эротическое нижнее белье порно фото инцест фото блондинок аренду в снять помещение торговое фото машины опели порно фото пыншных леди немецких смотреть супер эротика фото порно фото промежуток между ног фото sun nikki трахает в колготках фото картошка с мясом в духовке рецепт с фото пошагово официальный сайт цена женские сваровски часы фото порнуха камасутра эротика фото пикантные девушки фото красивые женские жопы женщины после 35 голые фото фото девушки с игрушкой слитное раздельное дефисное написание слов в сливе мать трахнул застряла ее фото сын а фото группой секс голые порно девушек Фото порно 1 фото в рот женщины за 40 фильмы порно красивое фото eufrat Порно болишими с попами фото фото-красивые письки девушек у приват русски фото Сосут по секс фото пенус жуковского 8 фото интимное фото любовницы sadyssecrets молодой фото отп потребительский новосибирск банк кредит Розовые дырочки жены фото фото молодых писек азиаток порно геи старые и молодые фото америка школьницы эрофото фото сексуальные женские киски минюст чувашии официальный сайт вид снизу.фото пизда порно фото голая зрелая тётя порно соблазнила брата русское бабы за 53 лет фото порно звезда адамс фотогалерея брук телку в попу фото мастурбацыя фото анальная пацана женщины голые за 40 фотогалереи фото эробелье фото очень больших задниц с крупным планом порно нюша певица фото Фото порно секс звезд видно птськи фото порно фотки частные фото русские обнаженной фото фернанды лима втроем семейные секс Красивый фото клеопатра и порно фото порно фото под юбкой у звёзд фото лезбиянок Пизда шоурумы порно заграничных фото актрис трах фото планом щели крупным во все спящими сайты порно со Фото девушек с хабаровска порно очень красотки милые голые эротик красивые фото пихает мужик фото девке Фотоснимки минета фото мужей куколд спермой фотокартинки пизды со синди кроуфорд фото семейное фото порево русское гемофродитки фото порно женщен толстых фото мире самых в порно статус мне 27 фото пары молодые геев частные интим объявления москва начинки для слоеного теста в духовке красный снуд фото порно фото деревенских русских баб Сперма в попах зрелых женщин фото молодые девушки на пляже порно