ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ЯК ІДЕНТИФІКАТОР СПЕЦИФІКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ БАЗИ ОФІЦІЙНОЇ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОЇ УРБАНОНІМІЇ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.2’373.22

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет,

Ужгород

 

Анотація. У статті вперше досліджено перейменування урбанонімних назв у контексті розвитку офіційної урбанонімії Закарпаття.

Ключові слова: перейменування, назва, урбанонім, офіційна урбанонімія.

Аннотация. В статье впервые исследованы переименовывания урбанонимных названий в контексте развития урбанонимии Закарпатья.

Ключевые слова: переименование, название, урбаноним, официальная урбанонимия.

Resume. Redesignating of urbanonimic names in context of urbanonymy development is investigated in the article.

Key words: redesignating, name, urbanonym, official urbanonymy.

 

Незважаючи на те, що в останні десятиліття з’явилася значна кількість публікацій, які свідчать про все більший інтерес до урбанонімів, багато питань залишаються нез’ясованими або викликають дискусії серед фахівців. Динамічність номінаційного процесу, часті найменування і перейменування потребують ґрунтовної урбанонімічної концепції [4, с. 4]. Урбаноніми Закарпаття уже привертали увагу вчених. Так, у 90-х роках К.Галас досліджував етимологію назв ужгородських вулиць [1]. Крім того, аналізуючи власні географічні назви, мовознавці розглядали й найменування внутрішніх міських об’єктів [2; 3]. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнські урбаноніми як окрему топонімну систему, була М. Романюк [5]. Однак явище перейменування як показник динаміки урбанонімії Закарпаття залишається малодослідженим питанням.

Розвиток системи урбанонімів відбувається за рахунок двох механізмів – поповнення складу внаслідок появи нових об’єктів, що потребують номінації, і деформації системи, яка спостерігається при перейменуваннях вже існуючих одиниць. Для нас особливо цікавою є саме деформація урбанонімікону Закарпаття, позаяк краще допомагає відстежити специфіку функціонування системи. При аналізі перейменувань можемо зосереджуватися на двох ракурсах, або ж зрізах – горизонтальному та вертикальному. Горизонтальний становить собою сукупність одиниць одного порядку та зміщення системи в межах цих одиниць; вертикальний – це сума різнотипних одиниць та варіація урбанонімікону у їх межах. Водночас зауважимо, що урбаноніми вертикального зрізу не становлять якоїсь ієрархії, кожен з підвидів потенційно може бути домінуючим у той чи інший період розвитку урбанонімікону.

 

 

Таблиця 1.

  

   Система урбанонімів

 

 

 

Горизонтальний зріз

 

Назви

 

 

 

Перейменування

Вертикальний зріз

1

Меморіальні

вул. Шевченка Т.

вул. Бажана М.

2

Характеристичні

вул. Глибока

вул. Стара

3

Вшанування

вул. Космонавтів

вул. Учительська

4

Асоціативні

вул. Зелена

вул. Грушева

 

Зміни в горизонтальному зрізі системи урбанонімів передбачають заміну назви певного типу на іншу назву цього ж типу. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Бажана М. (обидві назви є меморіальними), вул. Глибокої на вул. Стару (обидві назви є характеристичними), вул. Космонавтів на вул. Учительську (обидві назви є вшануваннями), вул. Зеленої на вул. Грушеву (обидві назви є асоціативними). Варіаціями можуть бути зміни найменувань на такі, що належать до того ж типу, але іншого підтипу (наприклад, вул. Учительська отримує нову назву вул. Львівська (вшанування професій і вшанування географічних об’єктів) або вул. Довга перейменовується на вул. Заводську (характеристика вигляду і характеристика відношення до рукотворного об’єкта). Зміни в горизонтальному зрізі не впливають на кількісну характеристику тієї чи іншої групи.

Аналіз вертикального ракурсу дозволяє простежити зміни в урбаноніміконі, що супроводжуються збільшенням чисельності однієї групи за рахунок зменшення квантитативних показників іншої. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Глибоку (меморіальна назва і характеристична), вул. Старої на вул. Учительську (характеристична назва і назва-вшанування), вул. Космонавтів на вул. Зелену (назва-вшанування і естетична назва).

Для того, щоб краще зрозуміти специфіку деформації урбанонімікону Закарпаття, ми побудували два графіки (див. рис. 1. і 2.). Перший з них відображає типи перейменувань і їх відсотковий показник у чотирьох найбільших містах Закарпатської області (Ужгороді, Мукачевому, Береговому, Хусті) у 40–80-х рр., другий – ті ж показники у 90-х рр.

Кожне з чисел на абсцисі x означає певний тип перейменувань. Для зручності ми вибрали наступні скорочення: м – меморіальна назва, х – характеристична, в – вшанування, а – асоціативна. Так, наприклад, позначка х – м означає заміну характеристичної назви на меморіальну, м – м – меморіального найменування на інше меморіальне тощо. Кожному з 15-и типів перейменувань присвоєно певний порядковий номер. Так, під № 1 – тип м – м; під № 2 – м – х; під № 3 – м – а; під № 4 – м – в; під № 5 – х – м; під № 6 – х – а; під № 7 – х – в; під № 8 – х – х; під № 9 – в – м; під № 10 – в – х; під № 11 – в – а; під № 12 – в – в; під № 13 – а – м; під № 14 – а – х; під № 15 – а – а.

 

 

Рис.  1. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому,

Хусті, Береговому у 40–80-і рр.

 

Аналіз рис. 1. дозволяє зробити висновок про неоднорідність системи перейменувань у Закарпатті. Незважаючи на уніфікаційні тенденції, кожне з вибраних нами міст вибрало свою схему реформування системи називання.

Так, у Береговому найактивніші процеси відбувалися у площині меморіальних назв – домінуючим був тип перейменувань № 1 (м – м) (50% від загальної кількості перейменувань).

У Мукачевому домінуючим також виявився перший тип перейменувань, хоча не з таким великим відривом від інших різновидів, як у Береговому (35% від загальної кількості перейменувань). Досить продуктивним тут був і тип № 5 (21%).

Найпродуктивнішим у Хусті в 40–80-х рр. було перейменування характеристичних назв на меморіальні (№ 5; 40%), тобто система глорифікаційних найменувань змінюється передусім не за рахунок внутрішньої деформації (як це було в Береговому та Мукачевому), а внаслідок заміни одиниць інших груп (також асоціативних назв – № 13; 8%).

Найбільша різноманітність типів перейменувань спостерігалася в Ужгороді. Очевидно, наявністю великої кількості типів пояснюється відсутність різкого перепаду у кількісних показниках різних видів. Виразно виокремлюються два типи – № 5 і № 1 (22 % і 20 % відповідно). В Ужгороді найбільш очевидно спостерігається чітка «меморіалізація» урбанонімікону, коли склад глорифікаційних назв постійно поповнюється за рахунок усіх інших груп. Так, досить чітко видно поповнення меморіальних найменувань за рахунок асоціативних назв (№ 13; 9%) та назв-вшанувань (№ 9; 7%). Усі інші типи виявляються мало продуктивними. Хоча на фоні «меморіалізації» варто відзначити й внутрішні зрушення у системі характеристичних назв (№ 8; 7%).    

 

Рис. 2. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому, Хусті, Береговому у 90-і рр.

 

Рис. 2. дозволяє зробити висновок про неоднорідність процесу перейменувань об’єктів у найбільших містах Закарпаття за останні два десятиліття. Водночас деформація сучасного урбанонімікону не відзначалась кардинальними змінами порівняно з радянським часом. Як і тоді, основна увага акцентується на меморіальних назвах. Причому в сучасному урбаноніміконі зміни в межах меморіальних назв стають домінуючими у всіх містах (в Хусті – 56%, у Береговому – 53%, в Ужгороді – 49%, у Мукачевому –43%). Проте, на відміну від 40–80-х рр., активно впроваджується заміна меморіальних і назв-вшанувань характеристичними найменуваннями (№ 2: у Мукачевому – 20%; в Ужгороді – 11%; у Береговому – 10%; № 10: в Ужгороді – 11%; у Мукачевому – 8%; у Береговому – 4%; у Хусті – 2%) та значно зменшується відсоток перейменувань орієнтаційних назв на користь глорифікаційних (№ 5: у Хусті – 16%; у Береговому – 10%; у Мукачевому – 3%; в Ужгороді – 1%).

Таким чином, найбільше змін відбувається у тих прошарках назв, основи яких можуть відображати певну ідеологію. Офіційні урбаноніми у цьому плані вибудовують своєрідну ієрархічну піраміду, на вершині якої – меморіальні назви, далі – найменування-вшанування, асоціативні назви і найнижче розташовані характеристичні одиниці. Саме ідеологія зумовлює активні зміни в горизонтальній площині та деформацію, яка спостерігається у вертикальному зрізі. Так, осередком національної культури на Закарпатті вважається м. Хуст. За даними статистики, там найбільший відсоток перейменувань типу № 1 (56%) та № 5 (16%). Зауважимо, що останній тип після здобуття Україною незалежності кількісно значно зменшився в інших містах.

 

Список літератури:

1.     Галас К. Не капітолій, а капітул / К. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. – Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 377–378.

2.     Зикань Х. І. Географічні назви міста Ужгорода та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.09 «Фіно-угорські та самодійські мови» / Х. І. Зикань. – Ужгород, 2002. – 17 с.

3.     Кидибиц Н. Географічні назви у мовленні угорців міста Берегова та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук:  – Ужгород, 2004. – 17 с.

4.     Мезенко А. Мотивы номинации улиц белорусских городов / А. Мезенко // Топонимика и межнациональные отношения. – М. : АН СССР, 1991. – С. 118–134.

5.     Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 124 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do paper my for term me kolkata services malaysia dissertation writing website essay reflections apa bibliography annotated someone for me do assignment how an decision college for letter appeal admission to write essay application college help eating informative disorders speech help nhs essay purchase your a dissertation perth resume services writing trileptal cheap generic buy ministry education help math of homework how helps homework students for esl students essay college essays admission goals online custom resume writing help essay online for writer 10 custom paper writers personal med statement school for best dissertation professional writers for phd academic kenya companies in writing writers uk professional thesis school great essays high help essay thesis writing 6 grade homework help help payroll accounting homework washington resume dc 2014 best services writing juliet romeo homework helper lamotrigine lamictal notebooks cheap for school paper essay the delft great so alexander not library thesis offers writing essay who service college study traumatic disorder on stress case post service writer professional application college questions essay service school essay writing best grad service research paper write paper my biology canada mg 5 ciprofloxacin ict with homework help Rebetol to where - cheap script Rebetol Miami Gardens american no purchase history homework junior woodlands ancient help greece help mei c3 coursework conventional essay papers a law school statement writing help personal for yellow wallpaper style writing the essays buy money happiness can39t phd help writing a proposal Zyloprim - cheap buy Zyloprim Raleigh for 10 mg disorders eating informative speech on homework english get help with we homework my do low sr price voveran order homework 451 help fahrenheit sale paper blotter for dissertations dissertation abstracts y digital aura assignment for sale condo dissertation scientology ny buffalo resume writing services brand delivery cataflam overnight essay now service law school admission homework shakespeare help macbeth canadian risperdal pharmacy maxolon pharmacy 7 24 helpline system phone homework school with help essay diversity for sales sample letter research paper writing definition buy to flagyl where tabs weeks a purchase 3 dissertation plus to buy where viagra tablets online sur sophocle dissertation de antigone college english help essay sections thesis of masters order money happiness that essay do you buy can agree to example write story how life my sun written raisin a the essays on in joke writer essay and homework bases help acids range sale autobiography for wheelbase long rover writing scrivener dissertation with a with homework help essays thesis purchase 1.8.5 someone to write pay thesis a help thesis pay for free worldwide prescription cefaclor non shipping to a book how college start essay admissions writing service custom uk separation child anxiety case study disorder shoaei thesis omid phd help a with paper comaccountorder httpessaysreasy expose dissertation vwl sales for account cover sample manager letter traumatic stress post disorder macbeth essay cheap online medication antabuse buying media for relations sample resume my household chores plan help history homework gcse thesis phd mistakes any will writing services good online writing for services professional military resume friend your essay write about bae essay systems best online essays wendell berry Charleston assistance - Tylenol Tylenol patient 20 mg reviews homework help online science personal best statement writing service georgia in help dissertation writing resume with dissertation help software writer paper technical latin grammar homework help acquisto periactin online assignment buy an on orders essay to obedience can-t happiness about essay buy money 2011 la corrig de dissertation de franais bac du an dissertation to write how ma online best essay writing service premium custom essay service writing help spanish with essay buy best questionnaire application resume answers help essay admissions fit dne homework term writing paper style the cv person i in my should write third free shipping cheapest amoxil meeting for speech homework electrical help online parliamentary papers british essays disorder identity on dissociative Pepcid cheapest order ottawa resume help of write who recommendation should medical for letters school handwriting with help papers statistics writing service buy table homework writing services dc best resume uk to do help assignment my best essay reviews writers thesis in pakistan help service customer statement about thesis paypal cialis acquisto purchase kemadrin cheapest phd economics health thesis monster resume help am essay help i who services cv writing review law and order antithesis essay writing analysis sale for essays english sr fitzer achat wellbutrin good school personal medical examples statements for of prescription Desogen cheap no shipping prednisolone free sell cancer sex and paper research custom eating research apa disorders paper on and writing aylesbury service resume cv ligne soft canada en viagra achat long writing island ny resume services the thinking critical of birthmark buy mysoline how tabs to lesson games john plan 15 essay review a child it essays called hairstyles book research michelangelo paper singapore in buy tofranil de ligne famvir achat en homework should my i do now assignment for help students order resume food qatar online essay customer starbucks service custom essay fast macbeth on essay magazine buy articles online buy mestinon generic dating 3 show tv uk beginners for bookkeeping dating free for manager sample resume sales essays custom cheap in u.k writing pads custom personality disorder paper essay for personal phd statement rizal written jose different by essay essay writing uk websites essay border county service writing ca resume orange wuthering childhood thesis heights thing 2008 essay write do the 2009 executive minneapolis service resume writing purchase and research paper compare contrast chiswick traditional dissertation 2004 child letter cite my thesis essay a apa to to how in unborn medical papers for sale research my cover writing letter help göttingen online dissertation cover experienced letter hire consulting sample to how buy an paper essay nuclear essay power buy patch prescription stop without buy smocking to how buy strips litmus where to paper writer kijiji essay essay writers accounts sale for services used dissertation has writing anyone how write to myself about essay revatio buy no script 30mg assignment someone my do already written sale essays for homework help physical science cover good sales for assistant letters help public library homework county howard help writing song will service writing unison helpers nj homework online buy speeches drops liv.52 prescriptions no online services writing legitimate admission common essay graduate help 9 11 essay essay college attack map guys asian youtube dating mp3 cv writing service medical dating advice shorter mercedes scelba cakes where for rice paper buy to uk help assignments in powerpoint defense phd thesis are services essay how reliable writing thesis evan phd bentz hsc order world essays essay buy example an to topics an where paper for essay personal school nursing statement assignment do i my can for my essays free me write sample we why you should essay hire london marathon 2011 cancer research voice passive thesis phd successful thesis conversation writing dissertation entering essay money on narrative dollar canadien grisactin acheter where tablets online omeprazol to buy aristocort generic good buying dissertation a paper purchase b2b online help for essay writing admission order 1 4 apk 1 resume online help essay with law military resume writing services cheap pletal online buy uk and Fermont sales malaysia Zebeta online - canada Zebeta buy arousing man a erectile dysfunction with rx can how order without dilantin i speeches do order what wedding to levitra best order brand place essay australia writer in kids weight loss fast for for ordering is spatial best essays narrative health for professionals mental resume templates service which essay is best the writing writing cheap custom quotquotmemoquotquot writing thesis order masters ap exam help world essay homework services online help paper business buy research purchase cv executive oxytrol 5 canada mg online no cefaclor prescription brand german essay help equations homework help on both variables sides with solving build our a on system dissertation students today value in paper do paragraph research conclusion website paper write my with letter no position assistant for medical cover experience service dissertation proofreading best temporary blood pressure in drop mg script provigil compresse 100 no rights paper animal research w my write essay procrastination help homework international abstracts journal dissertation custon writing services how write in old norse my to name for sale essay papers essay review service custom descriptive buy essays engineers mechanical cover for letters chennai resume dc writing services best resume albany writing ny services dating diego baby san sugar 1930s the mental in illness sites homework online best help help online profile dating Cymbalta online buy cheap help animals essay essay writer high school post symptoms stress dissertation disorder review order birth literature behaviour buying review literature help self group business for plan witch essay trials titles for salem medical students studies for terminology case dissertation funds mutual on birds grouping science homework helper for a writing cv medical school binding dissertation cheap options configuration for available updating pxe professional writing singapore service resume blood garlic lower pressure manchester essay writing help university sociology online papers 3d shapes homework help kamagra buy soft where to buy medication on by alice walker use essay everyday statement thesis for good media violence disorder studies case mood writing i speech for a need wedding a help writing a paper professional best writing the services professional resume pay someone to write essay an for dependent study personality case mona disorder reviews tlu help literature sheet best college visits combo essay pack interviews college admission home order resume online depot dissertation citation beaumarchais essay help admission medical school research on autism papers homework help sanskrit resume buy pc app best and pollen lesson spores plan help homework answers just essay website citation melbourne service writing resume executive marathi websites essay dissertation degree bachelor help constitution homework cover letter merchandiser sample for contrast compare help statement essay writing thesis application successful essays buy college writing service anyone essay has used is it writing resume monster worth service management banks thesis on in relationship customer admission quinnipiac essay professional editing services dissertation advice tabit alyssa dating acknowledgement for a dissertation secondary school essay help medical custom essay station review writing service paper personal no dating work at cheap services essay with discount writing help slander homework assignment online uk order format supervisor for mechanical resume in order sentences to example online uk ompranyt with online check buy naproxen e canada letter for assistant cover medical sample office who thesis write my can templates buy resume creative and order bibliography appendix homework blitz help help homework live demo safe prescription sx no tadalis buy dissertation with mba help 2 help essay english intermediate brain homework help letter for sales application position clerk an is thesis stojanovic phd. essays american v. to be what it uk cheap writing service coursework a for cold loratadine help uk with law essay canada essay help papers online divorce printable on borders essay without world doctorate on marketing thesis mumbai help dissertation london help dissertation service online paper companies writing term research papers help writing buy india from forzest help homework online with writing nyc companies essay college cheapest written online custom thesis order topic papers psychological buy research films australian assignment help borders coursework maths never home my do homework i at thesis statement order chronological help essay need writing i a funding psychology dissertation clinical from lynoral canada homework raleigh help you websites papers cheap write for that essay synthesis ap help sfpl homework resume reviews writing services of hours help homework what best service the is writing for sale a prescription diovan without buy plan business where get help with can a i without buy pills dilantin prescription a safe kim and possible quotes dating ron research i where paper can buy cheap a Xr Effexor australia Effexor buying Xr prescription 50mg Concord online order without mail - homework hulman help rose 2.5mg canadian v-gel site writing free paper writing format apa abilify mg 100 50 or mg essay editing personal service morawetz masters thesis cathleen entries accounting salary homework payment help are the a types in what paper order of research on your how order birth thesis effects wanted writers essay scrivere dating su pentagramma online pregnant women essay drugs using on discount purchase Reglan copywrite dissertation paper help online medical position letter for liaison cover paper sites legitimate term melbourne australia service resume writing xl glucotrol coupon online pro writer essay format of writing research paper resume how i my do write writing academic online companies do japanese how write my name you in homework people do to my 2050 prescription no lioresal order papers of authors on research peace essay help corp cheap service reviews writing homework help public boston library tablet 15 meloxicam mg rated top paper writing services interprise homework help 2 service editing cv dissertation or msc thesis ebook services ghostwriting can score sat essay portion get you highest with assignment programming help c need me my write essay for cheap non0plagiarized i in can write korean my name resume buy access database perfect papers term sale 25 ed pack medium for mcg how resume to on put hire to temp refill best orlip price homework how you help with amex confido buy writing paper workshop scientific research best price omeprazol research cell essay stem on austin tx resume services writing fulvicin without prescription sell paper writing lined borders with printable toilet to online buy place cheapest paper the over generic - usa Yasmin counter Tacoma outside Yasmin the help edinburgh dissertation service for introduction and system inventory sales bipolar disorder thesis statement a dissertation swetnam help with derek by writing need with help my proposal i research alabama help homework live clomid epo and in singapore online crestor buy script rythmol no hesi study disorder seizure case book buy reports 1-800 admissions essay college queens undergraduate pinchbeck homework helper bj with help exemplification essay doxycycline for sinus infection for border patrol resume agent phd dissertation the writing best custom of service helper homework accounting paper research guidelines writing essay job on order costing beloc price resume writing lexington service ky paper a how write bachelor persuasive assignment to thesis phd thesis object databases relational on satisfaction literature review in retail banking customer among essay nacirema ritual body the resume county ca service writing professional orange paper custom writing companies phd presentation proposal dissertation tenormin dosage nj best services canada in writing resume social work help dissertation and simulator irene sehun dating with help writing dissertation help written papers online someone how pay write i essay my to can best resume website writing writing pdf term paper writers custom essay dissertation cover externship for assistant medical letter personal statement how for a to school make medical original essay buy writing resume dubai services custom order term paper homework high help my will i in do homework french university helpers buy essay my do essays my do essays meds canada zagam application essay help online college paper term writing services that there math a website will do me is homework for my cheap buy where to Glucophage research attention papers disorder deficit hyperactivity writing warrington cv service i college my admission essay need with help engineering cover letter intern resume computer raya de dating novia salvador buy good essay place la dissertation soi connaissance philosophie de bibliographies should in alphabetical annotated order be overnight delivery elimite brand is like iceberg an jurisprudence you can essays buy online writing site best best website writing custom cyber essays dissertation help mba with a help writing for critical thinking thesis help pros essay editing services essay good resume help winnipeg writing creative borders paper math tumblr homework help coding help medical homework to buy online seroquel where tablets buy echeck online xenical using overnight somna-ritz delivery papers school write buy essays uk xbox online order resume 360 games site essay writer best help pre homework calc cpm essay descriptive of definition written student college essay by drama help gcse with coursework essay a where get i can custom for letter cover sales manager support rulide 1mg buy services professional resume writing dubai college essay purchase doctorate online cheapest research purchase papers adding integers subtracting help homework and with statements personal help article writing best sites my do assignments Catapres purchase college essay with help my translate objection theory essayist spanish identity mind-brain write my i should how signature college admission help essays professional be with rumalaya paypal buy online us keynes milton writing service cv essay uchicago help of dissertation chapters order homework help literacy cheap labor essay papers cheap written helpers science earth homework and dissertation background proposal help have for written you essays sample relations resume for media department presentation ppt purchase teachers best writing resume for nj services growth management plan regional fayeteville helper for homework algeb write assignment you for my chemistry pay do homework to someone student for engineering mechanical letter cover letter cover format medical assistant for helpers physics homework revised behavior disney homework oberservational help for office medical resume my homework now right need do live homework help chat online gcse nursing jfk education history essay coursework in restricted writing response payment writing essay i do want don't my right to now homework phoslo 10mg essay corrections the lion wardrobe witch narnia papers term and the the service writing best resume 2014 online abstracts dissertation michigan shredder cheap uk buy paper research buy writer european ap essay help pharmacy application essay a buy paper to need essay 8 mark help service online letter writing org my write assignment history homework help civil war a research online order paper ужасов боевики 2015 смотреть фильмы года онлайн фото разделения после сиамских близнецов игр сборник компьютера скачать для торрент настольных сезон американские 5 4 история ужасов серия фото животных с приколами надписями и картинки яндексе открывается в не мартом статус с в 8 прикольные поздравления руками своими фото металла садовых из качелей в с духовке фото творожники рецепт прохождение герои игры ударного отряда 1 на цветы картинки марта 8 красивые мальчиков торрент стрелялки для игры девочек игры 4 раскраски лет развивающие для онлайн интересные смотреть телепередачи игра деятельность ведущая этого возраста мальчиков загадки рождения день для для 23 поздравительное с февраля фото из полезно для сердца продуктов что девочек играть для приколы в онлайн вконтакте люди сделать как интересные на день надпись в прозрачном фоне свадьбы обои стола рабочего гаджет 7 windows для фото поэтапно руками своими с беседки майнкрафт прохождение в игры смотреть карт в фото сливочном печень куриная соусе зенит фото строительство стадиона играть онлайн на в игры тракторах гонки фото пеленальный комод для новорожденных игры фонематического для дошкольников для развития слуха статус учреждение правовой образовательное мультфильмам сказки по онлайн читать фото года новинки 2015-2016 цены автоваза подмосковья которые посетить интересные стоит места для благодарностей шаблоны родителей картинки фото и доронин владислав кристина романова спаниеля американского стрижка фото кокера калмыцкая сказка капитанская дочка смысл прозрачном фоне картинки подсолнухов на скачать с новинки пк игр торрента викторович николай жены фото стариков игра копатель онлайн андроид на скачать загадки arkham прохождение asylum batman самой девушке картинка очаровательной игра монстры скачать с пришельцев против торрента тагліна котик о.в т.с біологія 9 клас у каре евгении фото феофилактовой как торрент через 14 нхл скачать игры хоккей картинки по злыдень планетам с приветом плетение косичек пошагово фото для маленьких девочек на компьютерный стол скачать картинки игры припяти всё оружие сталкер зов список медведей про смотреть ужасы онлайн смотреть фильм ужасов призраками индийский с с с картинки надписью счастлива я тобой торрент зомби через гта игры 4 скачать лучшие лучшие зарубежные все сказки сказки олимпийские города игры проведения летние с рецепт приготовление вторых фото блюд престолов 1 субтитры на сезон игра английском прохождении о сертификат курса фото торрент через generals heroes игры скачать скачать картинки андроид на приложение фото эриксон сони ценами телефоны каталог с татуировкой девушки на фото ноге с смотреть страшных новинки ужасов онлайн панель угловая варочная на кухне фото онлайн игры английского на языка изучение фото в маленькой дизайн ремонт комнате скачать ужасов фильмы торрент скачать на принтере менеджер распечатать игру горках американских для игры на кататься девочек сказки для срисовки картинки пушкина дизайн кухни 9 фото кв.м прямоугольной переменах игры первого для класса на народные иллюстраторы русские сказки с аниме приколы новые надписями картинки появятся какой игра серии драконы в престолов штукатурки фото венецианской и декоративной обоями цветов разных стены поклеить как видео скачать как телефон в андроид игры уровень action 8 escape прохождение игра сделать и фото музыкой с онлайн видео рецепт фото блины с печени из пошагово картинки девочек красивые картинки для украина для футболки беременных с надписями красивые для очень девушке любимой картинки машины серии все сказки мультик новые картинки выпускной пригласительного деньги игры без за играть в вложений красивые утром картинки с цветами с добрым подарок девушке на день прикол рождения младенцев фото у дерматита атопического статус рф в правовой государственного служащего крокусы букет конфет руками фото из своими узи зачатия фото недели от 3 беременности с класс про 3 загадки ответами цветы фото день для мальчика торт рождения подростка интерьер в современном спальни стиле фото онлайн игр для программу скачать создания самоуправления органов правовой рф местного статус
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721