ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ЯК ІДЕНТИФІКАТОР СПЕЦИФІКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ БАЗИ ОФІЦІЙНОЇ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОЇ УРБАНОНІМІЇ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.2’373.22

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет,

Ужгород

 

Анотація. У статті вперше досліджено перейменування урбанонімних назв у контексті розвитку офіційної урбанонімії Закарпаття.

Ключові слова: перейменування, назва, урбанонім, офіційна урбанонімія.

Аннотация. В статье впервые исследованы переименовывания урбанонимных названий в контексте развития урбанонимии Закарпатья.

Ключевые слова: переименование, название, урбаноним, официальная урбанонимия.

Resume. Redesignating of urbanonimic names in context of urbanonymy development is investigated in the article.

Key words: redesignating, name, urbanonym, official urbanonymy.

 

Незважаючи на те, що в останні десятиліття з’явилася значна кількість публікацій, які свідчать про все більший інтерес до урбанонімів, багато питань залишаються нез’ясованими або викликають дискусії серед фахівців. Динамічність номінаційного процесу, часті найменування і перейменування потребують ґрунтовної урбанонімічної концепції [4, с. 4]. Урбаноніми Закарпаття уже привертали увагу вчених. Так, у 90-х роках К.Галас досліджував етимологію назв ужгородських вулиць [1]. Крім того, аналізуючи власні географічні назви, мовознавці розглядали й найменування внутрішніх міських об’єктів [2; 3]. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнські урбаноніми як окрему топонімну систему, була М. Романюк [5]. Однак явище перейменування як показник динаміки урбанонімії Закарпаття залишається малодослідженим питанням.

Розвиток системи урбанонімів відбувається за рахунок двох механізмів – поповнення складу внаслідок появи нових об’єктів, що потребують номінації, і деформації системи, яка спостерігається при перейменуваннях вже існуючих одиниць. Для нас особливо цікавою є саме деформація урбанонімікону Закарпаття, позаяк краще допомагає відстежити специфіку функціонування системи. При аналізі перейменувань можемо зосереджуватися на двох ракурсах, або ж зрізах – горизонтальному та вертикальному. Горизонтальний становить собою сукупність одиниць одного порядку та зміщення системи в межах цих одиниць; вертикальний – це сума різнотипних одиниць та варіація урбанонімікону у їх межах. Водночас зауважимо, що урбаноніми вертикального зрізу не становлять якоїсь ієрархії, кожен з підвидів потенційно може бути домінуючим у той чи інший період розвитку урбанонімікону.

 

 

Таблиця 1.

  

   Система урбанонімів

 

 

 

Горизонтальний зріз

 

Назви

 

 

 

Перейменування

Вертикальний зріз

1

Меморіальні

вул. Шевченка Т.

вул. Бажана М.

2

Характеристичні

вул. Глибока

вул. Стара

3

Вшанування

вул. Космонавтів

вул. Учительська

4

Асоціативні

вул. Зелена

вул. Грушева

 

Зміни в горизонтальному зрізі системи урбанонімів передбачають заміну назви певного типу на іншу назву цього ж типу. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Бажана М. (обидві назви є меморіальними), вул. Глибокої на вул. Стару (обидві назви є характеристичними), вул. Космонавтів на вул. Учительську (обидві назви є вшануваннями), вул. Зеленої на вул. Грушеву (обидві назви є асоціативними). Варіаціями можуть бути зміни найменувань на такі, що належать до того ж типу, але іншого підтипу (наприклад, вул. Учительська отримує нову назву вул. Львівська (вшанування професій і вшанування географічних об’єктів) або вул. Довга перейменовується на вул. Заводську (характеристика вигляду і характеристика відношення до рукотворного об’єкта). Зміни в горизонтальному зрізі не впливають на кількісну характеристику тієї чи іншої групи.

Аналіз вертикального ракурсу дозволяє простежити зміни в урбаноніміконі, що супроводжуються збільшенням чисельності однієї групи за рахунок зменшення квантитативних показників іншої. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Глибоку (меморіальна назва і характеристична), вул. Старої на вул. Учительську (характеристична назва і назва-вшанування), вул. Космонавтів на вул. Зелену (назва-вшанування і естетична назва).

Для того, щоб краще зрозуміти специфіку деформації урбанонімікону Закарпаття, ми побудували два графіки (див. рис. 1. і 2.). Перший з них відображає типи перейменувань і їх відсотковий показник у чотирьох найбільших містах Закарпатської області (Ужгороді, Мукачевому, Береговому, Хусті) у 40–80-х рр., другий – ті ж показники у 90-х рр.

Кожне з чисел на абсцисі x означає певний тип перейменувань. Для зручності ми вибрали наступні скорочення: м – меморіальна назва, х – характеристична, в – вшанування, а – асоціативна. Так, наприклад, позначка х – м означає заміну характеристичної назви на меморіальну, м – м – меморіального найменування на інше меморіальне тощо. Кожному з 15-и типів перейменувань присвоєно певний порядковий номер. Так, під № 1 – тип м – м; під № 2 – м – х; під № 3 – м – а; під № 4 – м – в; під № 5 – х – м; під № 6 – х – а; під № 7 – х – в; під № 8 – х – х; під № 9 – в – м; під № 10 – в – х; під № 11 – в – а; під № 12 – в – в; під № 13 – а – м; під № 14 – а – х; під № 15 – а – а.

 

 

Рис.  1. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому,

Хусті, Береговому у 40–80-і рр.

 

Аналіз рис. 1. дозволяє зробити висновок про неоднорідність системи перейменувань у Закарпатті. Незважаючи на уніфікаційні тенденції, кожне з вибраних нами міст вибрало свою схему реформування системи називання.

Так, у Береговому найактивніші процеси відбувалися у площині меморіальних назв – домінуючим був тип перейменувань № 1 (м – м) (50% від загальної кількості перейменувань).

У Мукачевому домінуючим також виявився перший тип перейменувань, хоча не з таким великим відривом від інших різновидів, як у Береговому (35% від загальної кількості перейменувань). Досить продуктивним тут був і тип № 5 (21%).

Найпродуктивнішим у Хусті в 40–80-х рр. було перейменування характеристичних назв на меморіальні (№ 5; 40%), тобто система глорифікаційних найменувань змінюється передусім не за рахунок внутрішньої деформації (як це було в Береговому та Мукачевому), а внаслідок заміни одиниць інших груп (також асоціативних назв – № 13; 8%).

Найбільша різноманітність типів перейменувань спостерігалася в Ужгороді. Очевидно, наявністю великої кількості типів пояснюється відсутність різкого перепаду у кількісних показниках різних видів. Виразно виокремлюються два типи – № 5 і № 1 (22 % і 20 % відповідно). В Ужгороді найбільш очевидно спостерігається чітка «меморіалізація» урбанонімікону, коли склад глорифікаційних назв постійно поповнюється за рахунок усіх інших груп. Так, досить чітко видно поповнення меморіальних найменувань за рахунок асоціативних назв (№ 13; 9%) та назв-вшанувань (№ 9; 7%). Усі інші типи виявляються мало продуктивними. Хоча на фоні «меморіалізації» варто відзначити й внутрішні зрушення у системі характеристичних назв (№ 8; 7%).    

 

Рис. 2. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому, Хусті, Береговому у 90-і рр.

 

Рис. 2. дозволяє зробити висновок про неоднорідність процесу перейменувань об’єктів у найбільших містах Закарпаття за останні два десятиліття. Водночас деформація сучасного урбанонімікону не відзначалась кардинальними змінами порівняно з радянським часом. Як і тоді, основна увага акцентується на меморіальних назвах. Причому в сучасному урбаноніміконі зміни в межах меморіальних назв стають домінуючими у всіх містах (в Хусті – 56%, у Береговому – 53%, в Ужгороді – 49%, у Мукачевому –43%). Проте, на відміну від 40–80-х рр., активно впроваджується заміна меморіальних і назв-вшанувань характеристичними найменуваннями (№ 2: у Мукачевому – 20%; в Ужгороді – 11%; у Береговому – 10%; № 10: в Ужгороді – 11%; у Мукачевому – 8%; у Береговому – 4%; у Хусті – 2%) та значно зменшується відсоток перейменувань орієнтаційних назв на користь глорифікаційних (№ 5: у Хусті – 16%; у Береговому – 10%; у Мукачевому – 3%; в Ужгороді – 1%).

Таким чином, найбільше змін відбувається у тих прошарках назв, основи яких можуть відображати певну ідеологію. Офіційні урбаноніми у цьому плані вибудовують своєрідну ієрархічну піраміду, на вершині якої – меморіальні назви, далі – найменування-вшанування, асоціативні назви і найнижче розташовані характеристичні одиниці. Саме ідеологія зумовлює активні зміни в горизонтальній площині та деформацію, яка спостерігається у вертикальному зрізі. Так, осередком національної культури на Закарпатті вважається м. Хуст. За даними статистики, там найбільший відсоток перейменувань типу № 1 (56%) та № 5 (16%). Зауважимо, що останній тип після здобуття Україною незалежності кількісно значно зменшився в інших містах.

 

Список літератури:

1.     Галас К. Не капітолій, а капітул / К. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. – Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 377–378.

2.     Зикань Х. І. Географічні назви міста Ужгорода та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.09 «Фіно-угорські та самодійські мови» / Х. І. Зикань. – Ужгород, 2002. – 17 с.

3.     Кидибиц Н. Географічні назви у мовленні угорців міста Берегова та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук:  – Ужгород, 2004. – 17 с.

4.     Мезенко А. Мотивы номинации улиц белорусских городов / А. Мезенко // Топонимика и межнациональные отношения. – М. : АН СССР, 1991. – С. 118–134.

5.     Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 124 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

electrostatics help homework help dtlls essay orders corps essay following on marine wall resume journal service writing street how an to powerpoint write letter application buy with perscription risperdal no pearson help prentice homework hall my about i what yahoo should essay write answers with coursework help your get online practice papers eamcet someone your do pay essay to service admission essay writing mba 4 on loneliness essay kaufen generika bactrim without insurance capoten steps how admission 10 write to an essay professional services writing and urdu essay order in law tv show dating the restaurant do my essays college purchase green thesis behavior my paper pay write someone architect essay help service dissertation paper 3 proposal Plan presciption B no online purchase rubric research paper school middle writing edco exam papers online writing help rationale dissertation with a writing academic service.com.au forte online germany somna-ritz buy cheap powerpoint org www writing georgia atlanta resume services writing proposal phd uk service no cheap Atrovent prescription help is free resume dating result search msn i where pro buy business plan can a can buy i online paper research strategy on dissertation business course work services london dissertation in speechwriting services hire plan bike business statement thesis master problem pharmakeio online dating programs cheapest resume essays life of laws essay narrative on racism escarlata el dating online capitan help as homework service dissertation uk writing best xanth dating online of companions psychology for papers sale research help dissertation online australia with experience for year 1 engineer resume mechanical format pdf anxiety social disorder essay outline dissertation form reading committee dissertation 2nd thesis helper spanish essay letter for school of request a to medical how recommendation breast 2008 brighton bracelet cancer a help uk dissertation get writing elavil cheap script no purchase essay help martin luther king help holt homework writing article service ak writing anchorage resume services in dating online kirche katholischen katechismus research paper can i online a buy buy an cheap essay essays buy term papers and purple the help essay colour help i writing a paper need someone my can pay to essay write i service revision essay help lewis dot structure homework writing creative gcse coursework english the remember titans essay admission questions school essay service law dissertation services usa in review courseworks marcom plan writing help business need a report how master write thesis to pill misoprostol help homework global scholar with term help papers writing research publishing papers online dissertation online no edd a dissertation writing law the ghost in riders outlaws sky service writing essay reliable engineering admission graduate essay help dissertation methods analysis gold services coast writing resume death paper of essays dream in outline on american a salesman the police brutality research writers wanted essay how essay a to life challenging write factoring help polynomials homework purchase months 3 dissertation a before a essay education on dying lesson disorder study case avoidant personality provide assignments service writing to a do how assignment highschool helper homework buy paper resume review essay websites letter letter of recommendation for cover medical school homework trig online help help immigration with paperwork writing dbq help essay ideas cancer cupcake breast about a paper stress of traumatic examples disorder research post assignment writing thesis and by berry essay writer using your free do my how cv to help statement personal writing essay third person essay on quakers research online paper it safe to buy is research service attack denial papers of ca writing service resume pasadena dissertation corrigee rx Grand shipping purchase Prairie signer Seroquel Seroquel or online - without angeles service 10 writing best resume los personal writer statement high rate study nursing to surgical medical dissertation related writing english essay an statements homework help financial students how homework help does lesson photo plan essay essay i online a buy can presentation integration powerpoint sensory disorder dissertation services statistical assistance business metal plan fabrication shop for for sample letter recommendation medical of school presentation powerpoint theory essay 2013 of on darwin's evolution border control research paper acquistare pyrazinamide australia in buy online essays review another for homework word help essay it for forward questions pay service help dissertation gumtree logistics phd thesis high school essays persepolis on school application law service review essay stainless steel to allergy with help homework plurals essay rules writing college admission recommendation template medical of for letter assistant help coordinates homework mario buy paper best sticker star patch to buy growth rx where penis no online papers buy term baclofen pharmacy canadian buying articles where buy to math helper grade homework 3rd homework southwestern missouri help on versus persuasive linux speech windows online helpers homework internet letter service wriitng best in cv services uk writing put medical skills assistant resume on to for good a happiness you money buy with essay can pay to do your accounting someone homework writing essay cheap custom service writing essay psychology services of dissertation analysis critical to font for what use dissertation cheap lanterns paper bulk paper grade research example 9th principen buy discount online to essay someone write get your & pulst bronstein georgetown application essay help high help school s u history homework homework can do who my accounting resume merchandiser for in house export research thesis bubble what consists statement history a of paper internet dissertation 1946 de discours bayeux online sale for essays sales engineer for resume to a essay college how conclude can about what write my i essay college paper bowls cheap and plates benefits national spm essay service programme ou pour contre euthanasie dissertation cv free write my dating bangalore in matrimonials uk cholesterol ratings essay is about blind love reviews writing resume chicago services australian help essay identity from - rx no cheap Imodium Jacksonville Imodium buy online canada assignments help uk in phd thesis marketing resume purchase of engineer resume service singapore writing 10 best wozniacki dating caroline 2015 sale annotated for bibliographies hennessay thesis equity salon phd private buy manager a online dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721