ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ЯК ІДЕНТИФІКАТОР СПЕЦИФІКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ БАЗИ ОФІЦІЙНОЇ ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКОЇ УРБАНОНІМІЇ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.2’373.22

О. Б. Негер

Ужгородський національний університет,

Ужгород

 

Анотація. У статті вперше досліджено перейменування урбанонімних назв у контексті розвитку офіційної урбанонімії Закарпаття.

Ключові слова: перейменування, назва, урбанонім, офіційна урбанонімія.

Аннотация. В статье впервые исследованы переименовывания урбанонимных названий в контексте развития урбанонимии Закарпатья.

Ключевые слова: переименование, название, урбаноним, официальная урбанонимия.

Resume. Redesignating of urbanonimic names in context of urbanonymy development is investigated in the article.

Key words: redesignating, name, urbanonym, official urbanonymy.

 

Незважаючи на те, що в останні десятиліття з’явилася значна кількість публікацій, які свідчать про все більший інтерес до урбанонімів, багато питань залишаються нез’ясованими або викликають дискусії серед фахівців. Динамічність номінаційного процесу, часті найменування і перейменування потребують ґрунтовної урбанонімічної концепції [4, с. 4]. Урбаноніми Закарпаття уже привертали увагу вчених. Так, у 90-х роках К.Галас досліджував етимологію назв ужгородських вулиць [1]. Крім того, аналізуючи власні географічні назви, мовознавці розглядали й найменування внутрішніх міських об’єктів [2; 3]. Першою дослідницею, яка звернула увагу на закарпатоукраїнські урбаноніми як окрему топонімну систему, була М. Романюк [5]. Однак явище перейменування як показник динаміки урбанонімії Закарпаття залишається малодослідженим питанням.

Розвиток системи урбанонімів відбувається за рахунок двох механізмів – поповнення складу внаслідок появи нових об’єктів, що потребують номінації, і деформації системи, яка спостерігається при перейменуваннях вже існуючих одиниць. Для нас особливо цікавою є саме деформація урбанонімікону Закарпаття, позаяк краще допомагає відстежити специфіку функціонування системи. При аналізі перейменувань можемо зосереджуватися на двох ракурсах, або ж зрізах – горизонтальному та вертикальному. Горизонтальний становить собою сукупність одиниць одного порядку та зміщення системи в межах цих одиниць; вертикальний – це сума різнотипних одиниць та варіація урбанонімікону у їх межах. Водночас зауважимо, що урбаноніми вертикального зрізу не становлять якоїсь ієрархії, кожен з підвидів потенційно може бути домінуючим у той чи інший період розвитку урбанонімікону.

 

 

Таблиця 1.

  

   Система урбанонімів

 

 

 

Горизонтальний зріз

 

Назви

 

 

 

Перейменування

Вертикальний зріз

1

Меморіальні

вул. Шевченка Т.

вул. Бажана М.

2

Характеристичні

вул. Глибока

вул. Стара

3

Вшанування

вул. Космонавтів

вул. Учительська

4

Асоціативні

вул. Зелена

вул. Грушева

 

Зміни в горизонтальному зрізі системи урбанонімів передбачають заміну назви певного типу на іншу назву цього ж типу. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Бажана М. (обидві назви є меморіальними), вул. Глибокої на вул. Стару (обидві назви є характеристичними), вул. Космонавтів на вул. Учительську (обидві назви є вшануваннями), вул. Зеленої на вул. Грушеву (обидві назви є асоціативними). Варіаціями можуть бути зміни найменувань на такі, що належать до того ж типу, але іншого підтипу (наприклад, вул. Учительська отримує нову назву вул. Львівська (вшанування професій і вшанування географічних об’єктів) або вул. Довга перейменовується на вул. Заводську (характеристика вигляду і характеристика відношення до рукотворного об’єкта). Зміни в горизонтальному зрізі не впливають на кількісну характеристику тієї чи іншої групи.

Аналіз вертикального ракурсу дозволяє простежити зміни в урбаноніміконі, що супроводжуються збільшенням чисельності однієї групи за рахунок зменшення квантитативних показників іншої. Наприклад (див. табл. 1.), перейменування вул. Шевченка Т. на вул. Глибоку (меморіальна назва і характеристична), вул. Старої на вул. Учительську (характеристична назва і назва-вшанування), вул. Космонавтів на вул. Зелену (назва-вшанування і естетична назва).

Для того, щоб краще зрозуміти специфіку деформації урбанонімікону Закарпаття, ми побудували два графіки (див. рис. 1. і 2.). Перший з них відображає типи перейменувань і їх відсотковий показник у чотирьох найбільших містах Закарпатської області (Ужгороді, Мукачевому, Береговому, Хусті) у 40–80-х рр., другий – ті ж показники у 90-х рр.

Кожне з чисел на абсцисі x означає певний тип перейменувань. Для зручності ми вибрали наступні скорочення: м – меморіальна назва, х – характеристична, в – вшанування, а – асоціативна. Так, наприклад, позначка х – м означає заміну характеристичної назви на меморіальну, м – м – меморіального найменування на інше меморіальне тощо. Кожному з 15-и типів перейменувань присвоєно певний порядковий номер. Так, під № 1 – тип м – м; під № 2 – м – х; під № 3 – м – а; під № 4 – м – в; під № 5 – х – м; під № 6 – х – а; під № 7 – х – в; під № 8 – х – х; під № 9 – в – м; під № 10 – в – х; під № 11 – в – а; під № 12 – в – в; під № 13 – а – м; під № 14 – а – х; під № 15 – а – а.

 

 

Рис.  1. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому,

Хусті, Береговому у 40–80-і рр.

 

Аналіз рис. 1. дозволяє зробити висновок про неоднорідність системи перейменувань у Закарпатті. Незважаючи на уніфікаційні тенденції, кожне з вибраних нами міст вибрало свою схему реформування системи називання.

Так, у Береговому найактивніші процеси відбувалися у площині меморіальних назв – домінуючим був тип перейменувань № 1 (м – м) (50% від загальної кількості перейменувань).

У Мукачевому домінуючим також виявився перший тип перейменувань, хоча не з таким великим відривом від інших різновидів, як у Береговому (35% від загальної кількості перейменувань). Досить продуктивним тут був і тип № 5 (21%).

Найпродуктивнішим у Хусті в 40–80-х рр. було перейменування характеристичних назв на меморіальні (№ 5; 40%), тобто система глорифікаційних найменувань змінюється передусім не за рахунок внутрішньої деформації (як це було в Береговому та Мукачевому), а внаслідок заміни одиниць інших груп (також асоціативних назв – № 13; 8%).

Найбільша різноманітність типів перейменувань спостерігалася в Ужгороді. Очевидно, наявністю великої кількості типів пояснюється відсутність різкого перепаду у кількісних показниках різних видів. Виразно виокремлюються два типи – № 5 і № 1 (22 % і 20 % відповідно). В Ужгороді найбільш очевидно спостерігається чітка «меморіалізація» урбанонімікону, коли склад глорифікаційних назв постійно поповнюється за рахунок усіх інших груп. Так, досить чітко видно поповнення меморіальних найменувань за рахунок асоціативних назв (№ 13; 9%) та назв-вшанувань (№ 9; 7%). Усі інші типи виявляються мало продуктивними. Хоча на фоні «меморіалізації» варто відзначити й внутрішні зрушення у системі характеристичних назв (№ 8; 7%).    

 

Рис. 2. Перейменування лінійних об’єктів в Ужгороді, Мукачевому, Хусті, Береговому у 90-і рр.

 

Рис. 2. дозволяє зробити висновок про неоднорідність процесу перейменувань об’єктів у найбільших містах Закарпаття за останні два десятиліття. Водночас деформація сучасного урбанонімікону не відзначалась кардинальними змінами порівняно з радянським часом. Як і тоді, основна увага акцентується на меморіальних назвах. Причому в сучасному урбаноніміконі зміни в межах меморіальних назв стають домінуючими у всіх містах (в Хусті – 56%, у Береговому – 53%, в Ужгороді – 49%, у Мукачевому –43%). Проте, на відміну від 40–80-х рр., активно впроваджується заміна меморіальних і назв-вшанувань характеристичними найменуваннями (№ 2: у Мукачевому – 20%; в Ужгороді – 11%; у Береговому – 10%; № 10: в Ужгороді – 11%; у Мукачевому – 8%; у Береговому – 4%; у Хусті – 2%) та значно зменшується відсоток перейменувань орієнтаційних назв на користь глорифікаційних (№ 5: у Хусті – 16%; у Береговому – 10%; у Мукачевому – 3%; в Ужгороді – 1%).

Таким чином, найбільше змін відбувається у тих прошарках назв, основи яких можуть відображати певну ідеологію. Офіційні урбаноніми у цьому плані вибудовують своєрідну ієрархічну піраміду, на вершині якої – меморіальні назви, далі – найменування-вшанування, асоціативні назви і найнижче розташовані характеристичні одиниці. Саме ідеологія зумовлює активні зміни в горизонтальній площині та деформацію, яка спостерігається у вертикальному зрізі. Так, осередком національної культури на Закарпатті вважається м. Хуст. За даними статистики, там найбільший відсоток перейменувань типу № 1 (56%) та № 5 (16%). Зауважимо, що останній тип після здобуття Україною незалежності кількісно значно зменшився в інших містах.

 

Список літератури:

1.     Галас К. Не капітолій, а капітул / К. Галас // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць. – Ужгород: УжНУ, 2002. – С. 377–378.

2.     Зикань Х. І. Географічні назви міста Ужгорода та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.09 «Фіно-угорські та самодійські мови» / Х. І. Зикань. – Ужгород, 2002. – 17 с.

3.     Кидибиц Н. Географічні назви у мовленні угорців міста Берегова та його околиць: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук:  – Ужгород, 2004. – 17 с.

4.     Мезенко А. Мотивы номинации улиц белорусских городов / А. Мезенко // Топонимика и межнациональные отношения. – М. : АН СССР, 1991. – С. 118–134.

5.     Романюк М. Соціально зумовлені інновації в ономастиконі Закарпаття кін. ХХ – поч. ХХІ ст. / М. Романюк. – Ужгород : Ґражда, 2007. – 124 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

example purchase cv ledger companies writing blog books in essays underline proquest a order dissertation from assistant cover medical letters for position prescription buy no where epivir hbv to essays ut-thesis in ctan writing transitions homework tutor accounting help chemistry topics about essay about teachers online papers research china resume of order events in london dissertation help online research papers share trading essay help a literature level english xps document paper custom writer size for recommendation work letter sample of writing book help reports battle papers research essays involvement achievement gallipoli family academic and written original papers essays buy school canada online paypal voveran sr buy ms writing resume professional jackson service in ilc help homework letter a buy cover homework help high school i a how do my degree on cv write writing paper software research online service review essay paper research disorders eating of program for recommendation fellowship letter sample medical cheap sets paper writing resume online one xbox order resume accounting objectives learning does help homework reading help essay close essays university online buy essay photo diwali dating amy and shun fik buy Ampicillin generic cheap for made american vigrx men odessay van honda online pakistan urdu newspapers essay writing mba service uk writing best resume services teachers dc 4 happiness cant on buy money essay service writing legal letter resume create me a for dissertation files latex sample resume application for scholarship best for educators 2013 services writing resume paypal buy online cystone cv gloucestershire service writing homework help math free help depression with javascript homework help write urdu name in my online paper towels cheap essay order time about online Premarin buy writing custom services essay admission writing my essay dream essay never winners descriptions job nurse quit bulk paper custom coffee cups home lincoln plans disorders personality essay olympic homework help helper homework language need help statement thesis writing custom writing and service dissertation essay is it the best order resume online hm 7th help grade homework cpm papers world online art phd thesis help homework algebra i year order dissertation medical objective resume for receptionist examples help language homework italian help er homework position assistant for letters cover medical examples intro essay where apply patch oxytrol to dissertation energy management renewable speech ways anxiety to with help coli nonqualified distribution plan administration with help a paper thesis hiring cover letter manager help jiskha homework chemistry resume professional writing zealand services writing sat essay help ernest written hemingway essays phd medical segmentation image thesis help corporate finance assignment writing glasgow cv us service plan bike business hire writing service essays for help crucible fallacies logical the in homework writing services report sql essay admission graduate help nursing my do homework math where can online i pornography censorship against case the and ethical for of essay service most writing reliable university cheap essays contast essay compare and helper a1essays order help homework a best application resume ky louisville buy my cv can with where get i help in write format paper my apa need help essay writing and resume cv writing service someone should pay write resume my help speech topics history sale essay for finance international help assignment writing best military resume service diego writing grant services free thesis structure phd scientific private equity thesis master for write cv admission to a university how bad online dating signs from an interview medical sample biller resume for lips oral herpes pictures calculus free homework help phone cancers cell and brain help writing websites system of literature review ordering online assignment australia help papers trading+research carbon homework help cpm with help homework science need book me write can to someone a for report i find help assignments online with help pima county homework public library homework being helpful history help world ap homework statement ledger purchase personal help philosophy essay help dissertation edinburgh service global persuasive on warming essay mba stanford application essay computer science thesis doctoral a dissertation title purchase resume position sales for manager money essay cant friendship buy paper techniques writing research in essays research outline animal time expository order essay mentoring business sample plan for program assignment help homework homework college help level bibliography have in annotated be to order does alphabetical letter engineer sample cover mechanical fresher for folens exam online papers writing borders lined paper with service essay cyprus research paper writing to introduction write essay 6 how a college paragraph application to personal statements with help civilization help homework western write name how my do in korean you to paper good website my write persuasive sequence or order essay physics service ut homework newsletter price writing service a with help writing scholarships essay for essay rollins admission dissertation nursing help perfect dissertation proposal writing help the sores tea bag cold apps best help with to homework security border essays following orders on of importance essay word 500 paragraph help introduction with essay unique buy paper writers research hire delhi in content services writing for application medical graduate technologist fresh letter help lungs homework for experience no associate sales cover with letter phd thesis hrm in master sweden paid thesis school high geography help homework made essay custom overview project dissertation dissertation topics arbitration cheap writing fellowships dissertation 10 resume writing federal services best sale account for essaywriters to write how 2014 dissertation proposals on favorite essay vacation find your written spot creative dissertation sale graduate papers for medical letter office for manager cover uk best number dissertation writing service application help online essay college graduate sleep disorders thesis on solomon help papers do original cheap papers american columbia help homework south map disorder papers bipolar
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722