ПАРАДИГМА «Схід-Захід» у сучасній рекламній комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.521

Петриченко І. А.

Київський національний

лінгвістичний університет

 

 

Статтю присвячено компаративному огляду японського та західного стилю побудови рекламного дискурсу. Ключові слова: рекламні тексти, національні риси, гомогенність, імпліцитність.

Статья посвящена компаративной характеристике японского и западного стиля построения рекламного дискурса. Ключевые слова: рекламные тексты, национальные черты, гомогенность, имплицитность.

The article gives the comparative characteristic of Japanese and Western styles of advertising discourse development. Key words: advertisement texts, national features, homogeneity, implicity.

Останнім часом постійно пришвидшуються загальносвітові інтеграційні процеси завдяки стрімкій розбудові віртуального простору, численним політико-економічним факторам тощо. Проте глобалізація, здається, відбувається лише до певної міри, і деякі галузі людської діяльності продовжують зберігати неповторні локальні характеристики, оскільки спираються на менталітет конкретної цільової аудиторії та не відкидають наявні у цій спільноті звичаї, культурні традиції, норми поведінки тощо.

Усе це повною мірою стосується і реклами, але багатогранність та різноаспектність цього явища провокує певні узагальнення, що у свою чергу почасти призводять до виникнення усталених етно-національних стереотипів [Головлева, с. 215]. Так, про британську рекламу прийнято говорити як про гумористичну, американську – як про прямолінійну, німецьку рекламу асоціюють з нав’язливістю, французьку – з вишуканістю, а ось японську рекламу часто характеризують як езотеричну. Проте насправді не все так однозначно і, скажімо, наявність гумору навряд чи можна вважати рисою лише британської реклами, адже і щодо японських рекламних текстів дослідники відзначають гумористичність як засіб привернення уваги споживачів чи встановлення із ними невимушених стосунків [Cropp, с. 39, с. 45].

Однак деякі регіональні відмінності у способах рекламування на Сході і Заході все ж таки існують. Так, перш за все варто відзначити, що ставлення японських споживачів до самого факту існування реклами загалом не цинічне, а радше схвально-приязне. Рекламні повідомлення тут часто читаються та слухаються, сприймаючись як ще одне інформаційне джерело, що підтверджується і статистичними даними. Так, у 2011 році будь-яке рекламне повідомлення дивилось/слухало/читало до 40 % респондентів (залежно від типу рекламоносія), рекламні оголошення цікавої для себе сфери – до 54 % респондентів, ефектні та оригінальні рекламні тексти – до 31 % респондентів, рекламу обговорюваних фірм, товарів чи послуг – до 25 % респондентів [Media_2011], причому звичку докладно знайомитись з рекламними оголошеннями цікавого для себе товару має близько 64 % опитаних [ACR_2011]. Причиною ж подібного досить позитивного ставлення японців до реклами деякі дослідники вважають існування в Японії великої кількості субкультур і, відповідно, сприйняття рекламної діяльності як однієї з них [Chang et al., с. 32].

Та попри значну міру субкультурної стратифікації Японія була і залишається країною моноетносу зі спільною для всіх членів суспільства рідною мовою та єдиною базовою культурою, а тому така гомогенність у поєднанні зі значною скупченістю населення призводить, з одного боку, до вимушеного конформізму та взаємоповаги, а з іншого – до використання численних алюзій тощо. У сфері реклами перша група реалізується, наприклад, у намаганні збудувати атмосферу довіри радше до фірми виробника, аніж до конкретного типу товарів, а друга – у невеликих репліках із мінімальним пояснювальним змістом, значній долі імпліцитності тощо [Cropp, с. 44-45].

Більше того – дослідження з контрастивної риторики доводять, що імпліцитність у побудові дискурсу властива до певної міри усім представникам Далекосхідного ареалу. Так, аналіз письмових робіт 302 інформантів із трьох найбільших країн даного регіону (Китай, Південна Корея, Японія) дозволив зробити припущення про існування окремої орієнтальної моделі дискурсивної організації, за якої тема розглядається із різних точок зору, але ніколи напряму і радше з позицій, чим предмет огляду не є, аніж через його детальне описання [Kaplan, с. 10].

На противагу цьому європейські та особливо північно-американські країни мають значний досвід міжетнічних міграцій та здавна є багатокультурними, що у свою чергу зумовлює і сталу необхідність чіткої вербалізації власних думок задля успішності акту комунікації. У сфері реклами представники Заходу більш схильні до ясних формулювань та здебільшого прямо описують переваги рекламованого продукту, тобто об’єкт рекламування у західних країнах зазвичай знаходиться у центрі уваги, тоді як японці схильні надавати перевагу концентрованим рекламним повідомленням з натяком на щось приємне взагалі [Головлева, с. 233]. А тому по контрасту із чіткістю та прямолінійністю західної рекламної стратегії японський спосіб рекламування здавна називають «м’яким» (soft sell) або «чуттєвим» (mood syndrome) [Fields, с. 53]. Тобто, західна реклама загалом націлена на переконування споживачів, тоді як японська – на імпліцитне змушування, або, іншими словами, західні рекламісти зазвичай намагаються показати рекламований продукт найкращим, а японські – просто зробити його бажаним [Cropp, с. 47-48].

Окрім того, причини виникнення своєрідного національного стилю рекламування в Японії деякі дослідники схильні вбачати і в гармонії між соціальними та економічних факторами [Johansson, с. 25]. Так, якщо для західних рекламних агенцій непорушним правилом є обслуговування лише по одній фірмі з конкуруючих товарних категорій, то японські рекламодавці зазвичай не вимагають ексклюзивності представлення своїх інтересів [Головлева, с. 232]. Більше того – дві найкрупніші японські рекламні корпорації окремо мають переважаючу кількість клієнтів, аніж вісім наступних за розміром агентств, взяті разом, і дана тенденція продовжує зберігатися навіть після настання для Японії непростих з економічної точки зору часів [Cropp, с. 40]. На додачу, великі японські рекламні агентства є одночасно і повноцінними гравцями медіа-ринку. Так, наприклад, найбільша в Японії і одна з найбільших у світі рекламна корпорація Денцу (Dentsu Inc.) паралельно володіє також великою кількістю фірм, що спеціалізуються на виготовленні фільмів, телешоу та іншої телепродукції, а тому рекламодавці, які бажають бачити свою рекламу на телебаченні у прайм-тайм, майже не мають вибору, окрім як звертатись до послуг Денцу, оскільки саме ця компанія офіційно та неофіційно контролює селекцію матеріалів для трансляції [Van Wolferen, с. 232]. До речі, саме впливом засобів масової інформації прийнято також пояснювати майже повну відсутність в Японії жанру порівняльної реклами, адже подібна реклама хоча і не заборонена японськими законами, проте часто відбраковується ЗМІ з етичних міркувань як нешаноблива стосовно конкурентів [Cropp, с. 48].

Окрім того, на рекламні процеси будь-якої країни впливають і демографічні фактори, оскільки саме люди є споживачами як рекламних текстів, так і кінцевих об’єктів (тобто, рекламованих товарів чи послуг). У європейських країнах перехід до сучасної моделі «низька смертність – низька народжуваність» остаточно завершився ще на початку ХХ століття і з 1930-х років почався поступовий процес старіння націй, тоді як в Японії, а згодом і в Південній Кореї та КНДР, після Другої світової війни стався спочатку великий сплеск, а потім різке скорочення народжуваності, що призвело до виникнення домінуючого за чисельністю покоління, із старінням якого ці країни різко переходять до класу найстаріших націй світу [Ageing]. Так, наприклад, в Японії подібний перехід від наймолодшої нації серед розвинутих країн до найстарішої відбувся лише за 15 років у проміжок між 1990 і 2005 роками, а щодо Південної Кореї його очікують близько 2050-х років. З іншого боку, японські споживачі живуть довго: жінки приблизно 86.41 років та чоловіки приблизно 79.94 років, причому саме японські жінки з 1985 року посідають перше місце у світі з тривалості життя (виняток становив лише 2011 рік, у березні якого Японія постраждала від масштабного стихійного лиха і було зареєстровано велику смертність серед усіх вікових груп, що автоматично перемістило японську жіночу позицію на друге місце у світовому рейтингу), японські ж чоловіки також займають високі позиції з тривалості життя та у 2012 році мали найбільший національний історичний показник [Lifespan], тобто Японія, яка мала на момент закінчення Другої світової війни посередні показники з тривалості життя людини, у 1980-х роках поступово увійшла до кагорти світових лідерів стосовно обох статєвих категорій.

Проте, звичайно, щодо рекламного дискурсу східні та західні його різновиди мають не лише відмінності, а й чисельні спільні риси. Перш за все стосовно обох регіонів варто відзначити активну тенденцію останніх десятиліть щодо посилення ваги брендування (тобто, ідентифікації та персоналізації) товарів, послуг та інших об’єктів рекламної комунікації з метою гарантування їхніх статусу, якості та надійності. Так, західні компанії, що здобули визнання і на японському ринку (наприклад, McDonald’s, Lipton, Coca-Cola, IBM тощо), мають сильні та чітко диференційовані бренди [Cropp, с. 47], а показовою у цьому плані є історія успіху японського бренду Муджі-рьоохін, що почав своє існування у 1980-х роках як заперечення політики підвищення цін на товари лише з міркувань статусності [Muji] та відзначався виготовленням та продажем якісних побутових дрібничок за їхніми видовими іменами (наприклад, «зубна паста», «розчіска» тощо). Та поступово на японському ринку товарів масового вжитку почали володарювати супердешеві моделі відповідної якості і на початку 2000-х років усі товари даного виробника отримали чітке брендування: впізнаваний еко-дизайн та спільну назву латиницею «Muji» або подібне ж словосполучення ієрогліфами, проте іронія полягає у тому, що дослівний переклад з японської мови назви даного бренду означає «гарні речі без бренду».

Окрім цього, «західний» та «східний» типи рекламної комунікації є по суті збірними назвами, а тому деякі національно-культурні особливості всередині понять були нами нівельовані на користь спільних рис. Так, наприклад, в японській рекламі можна побачити характерну і для Франції схильність до алегорій. Пояснювати це прийнято тим фактом, що в обох країнах зберігається багата графічна традиція: у випадку Франції рекламісти часто звертаються до жанру плаката як до джерела ідей, виражених в образах, тобто – як до готових візуальних метафор, а в Японії подібна традиція не в останню чергу базується і на самому способі записання текстів, адже компактність ієрогліфічного запису обумовлює концептуалізацію ідей через знаки та символи, а довгий шкільний навчальний процес сформовує світобачення таким чином, що значна увага приділяється пошуку знака-відповідника для вираження ідеї, а отже і застосуванню символічного підходу [Головлева, с. 231, с. 59-62].

Таким чином, можемо бачити, що парадигма «Схід–Захід» стосовно побудови рекламної комунікації є досить актуальною, хоча й має певним чином штучний характер. На жаль, просторово обмежений характер жанру стаття не дозволив нам зупинитися на всіх аспектах, пов’язаних із національними способами реалізації рекламного дискурсу, а тому такі питання як, наприклад, аналіз міри сугестивності в рекламних повідомленнях різних країн тощо будемо вважати перспективою подальших досліджень.

 

1. Головлева Е. Л. Основы рекламы / Е. Л. Головлева. – М. : Изд. Дом “Главбух”, 2003. – 272 с.

4. Chang W. H. et al. The Rise of Asian Advertising / W. H. Chang, T. S. Palasthira, H. K. Kim. – Seoul : Nanam Publishing, 1995. – 288 p.

5. Cropp F. Perceptions of Japanese Advertising : A Q-Methodological Study of Advertising Practitioners in Japan / F. Cropp. – Missouri : University of Missouri-Columbia, 1996. – 169 p.

6. Fields G. Advertising Strategy in Japan / G. Fields // Japan Marketing Advertising. – 1980. – № 17. – P. 52-56.

7. Johansson J. J. The Sense of ‘Nonsense’ : Japanese TV Advertising / J. J. Johansson // Journal of Advertising. – 1994. – № 23. – P. 17-26.

8. Kaplan R. B. Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education / R. B. Kaplan // Language Learning. – 1966. – № 16. – Issue 1-2. – P. 1-20.

12. Van Wolferen K. The Enigma of Japanese Power / K. Van Wolferen. – New York : Vintage Books, 1990. – 504 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

debaters essay great help walmart valtrex price generic services resume writing rouge baton homework my pay do essays made ready buy assignment me my for uk do essay order to where purchase sample of manager resume for someone an need me do essay to dissertation dissertation or help doctoral live paper help reviews writing school education graduate essay admissions mat help homework homework with help geography to professional a how resume make letter cover and help homework live tutor cardstock online paper overview district budgetary essay essays written purchase on disorder paper sample bipolar research do dissertation your paying someone to toys paper custom without online zithromax prescription where can purchase i writing essay help persuasive get online - online La buy free shipping Furadantin cheap Tuque Furadantin plager my no with write papers proposal and dissertation help justice sample mechanical resume engineer for fresher help homework online paid residency creative mfa cheapest low writing autobiography my help need writing ohs help assignment promote do order communism thesis and compare helper essay contast writer update plan business deluxe without get prescription tastylia skeleton helper key three homework business writing plan canada services reviews writing university paper term services hiring on essays employees in portugal diabetes with the homework help mechanics homework help writers research for hire paper files presentation acyclovir purchase cheapest recommendation how for to of school medical a write letter Voltaren cheap purchase generic anafranil discount pharmacy media courses statement examples for personal for review thesis how to literature write a phd marketing dissertation services for editing students writing academic kenya websites in of essay count monte help cristo for marketing sample sales and resume dissertation helper jobs prescription no cheap Keftab geometry segments homework on with line my help homework it help with pages help homework help desk homework writers essay vacancy cheap essay need essays and you buy can where assignments plagiarism research paper no custom writing help paper essay reviews me for cv writing warrington service in custom essays canada 100 proventil price mg presentation essay logical in order of nursing assignment writing service dissertation read proof college what on essay can write i my phd thesis by write essay college on i my what can thesis technology phd management homework subtraction with logarithms help computer science thesis master structure Viagra sale Caps lui online dating jurnalul barbie in romana writers online free essay my money do for assignment for elementary school narrative prompts essay on essay labour sociology child in evaluation phd land thesis homework amp celebrations holidays helper help essays business writing school research global on paper warming miss dating i phrases russian you for sample speech me vote online place buy best essays to study case anxiety disorder illness Biaxin patient assistance hct medicine benicar for a letter me write east service resume writing bay forum acquistare cleocin gel sicuro disorder deficit hyperactivity attention homework online help holt algebra 2 for kamagra delivery days time super 1 to 3 thesis guide to writing developing question dissertation research writing resume professional services 3rd kings english language coursework help educators for resume essay writers website about father essays letter how application an email to write using finance order homework help plus homework wiley services writing essays reviews buy book we milton keynes service cv us writing best study centricity case customer buy notebooks for paper cheap students top essays college research question help writing a custom thesis menu navigation paying write someone essay to an ballad writing help a chicago best services writing 2011 resume buy for a school report essay research do my writing resume service executive canada divorce papers military online course cambridge homework latin help powered vbulletin glucophage 361 by version that cheap for write you websites papers inc cheap essays review literature writing with help a help homework trig masters write cant my i thesis by written keller essays helen coursework made custom my homework help i need help write me plan my business a paper free type online with homework biology help master computer thesis vision protection witness dissertation essay buy law to writing help essay online days delivery for to 1 3 trental time with my personal help statement famvir day 3 ship written in sample an of essay style apa writing custom order 10 essay online writing helpers papers application essays sale for college my write bibliography apa research shopping paper about literature medical sale for papers sample coder resume for level entry medical essay buy collage a cheap buy dissertation wyndham planed worldwide resorts future essay writer auto essay mba help best for cheap papers write dissertation andromaque buy targets shooting paper essay pay satisfaction do about what my essay write i sentence my rewrite essays format discount mla sale for military thesis doctoral premium thesis us service writing help assignments cheap nyc help homework doe software essay writer free writing do assignment my - Aldactone Providence india Aldactone comprare from francais dissertation plan writer paper academic on personality thesis disorders statement free service editing control master thesis internal essay written students good by premarin online pills me for type paper my assistant for medical essay externship essays people written by essay suicide assisted written online essays get my thesis edit online brand mestinon rx no discount name science in paper research do what i my essay on extended should online research sale papers for how an interpretive write to essay buy a essay online on essay home home sweet generator cursive my write name in help homework ivys medical laser for imaging optoacoustic with maple i help homework need my dissertation ireland economics help the essay things order of buy english papers online порно меньшовой фото юлии порно секс фото ебуться молодые блондинки мобильное порно смотреть фото большая грудь фото хентай аниме учительницы голые хххфото эро фото памелы фото красата порно фото парни порно фото голой в бестболке фото голые девушки ебутся варфейс говно фото анусов разорваных фото и дырочки ножки природе раздвигают на фото крупным показывают малышки планом свои изящные ступни женщин фото крупным планом откровенные кроссдрессеров фото фото анального порно с эшлин брук парни фото попок девушки из чехии фото эротика анал фото пороно фото женские соски с близи пеноблок девок фото рачком красивых melissa фото порно jodie игры от скуки порно звезда французского фото фото жены голые полные incest cartoon красивая девушка фото порно трахает тёлку раком фото домашнее фото порно любительское оральное фото пизду в новый ебут сексом свадьбой фото с перед занялась папой невеста своими толстухи играют пиздaми фото жоп исссссссссстарых молодых фото волосатых фото мамаши обнаженные фото голые мужчинойсекс девушки порнофото фетишисты судебная женщин фото порка група винтаж в порно показать фото троих фото с секс негритянками девушки с шыкарными формами эро фото фото голых мам и мамочек папочка и дочь порно фото ххх кам скрытой бабушки волосатые фото секс на бесплатно телефон фильмы ru wapos скачать моря девушка обнаженная у фото зрелых эрофото мамаш полных фото с рейчел стар и бабушек порно внуков их баньке онлайн в фото смотреть парится русская мама девушек фото для анусов язык порно фото папа с мамой анальные сладости фото проходит видео порнофото съемка как фото траху в рот тугие попки фото порно в жопе порнофото шарик интим фото тети фото лица парней. две на подруги своих сели попками спящих порно износилование фото трах в подъезде фото порно мам с большими формами фото порно мультика на адной валне старой крупн пися бабули порнофото план сперма пизде фото powerpoint шаблоны в крупным пизда сперме планом порнофото сексуальна зрелая мама фото фото kane kimberley лечение народными Красновишерск потенции средствами снек беков фото сиськи фото и секси попка телок ебут большим членом фото попу любит фото олсен в бри домашние фото в юбках и трусиках и колготках фото пизды аллы михеевой фото выебал папа дочь порно крыма вода фото фото пизда узкая жесткое порно рабыни фото-анал миньет качества ролики смотреть порно отличного ножки госпожа фото частное фотосессия трансвестита новогодний папа фильм девки из рот рот фото в передаюту сперму трах бдсм в рот фото две девушки и парень порнофото секс фото анал сестри большая купить лада ларгус 7 мест большие жопы которые ебут фото скачать фото пизды низу с вид частные фото девушек вид сзади русский канакина класс 2 горецкий язык фото стриптиз молодых учительниц пизды русских актрис кино и сериалов фото дорош фото эротических девушек xxxl. нет мужа порно пока дома жон девушки фото голые беременные трахаются фото голых ваеных мужиков училки порно сиськи фото большие фильмы последние вышедшие самая огромная задница фото фото мария-режина фото трахают писю порнофото старый женский анус гей красивих фото парней порно фото кнторие фмчут секса фото без трусов и с пирсингом фото евреек голые фото девушек для игры Посоветуйте для пк смотреть игра качестве 2016 выживание в фильм хорошем на мафия женщин попы волосатые фото голая женшина с большими сиськами раздевается вванной всефото аманда шулл эро фото лесби в школе фото зрелых в фото сауне больших самых ххх фото сисекевич фото кресле девушек в самые красивые молодые вагини фото фото пись писающих фото киска жен года фото подарок врачи лесбиянки порно порно порно фото анус фото лесби лижет озвучкой с Сказка дня для рождения бомжиху парень фото ебёт фото писи lola myluv скачать эксплорер для виндовс 7 порно фото азеаток невест жить кайф корж в текст макс фото женщин за 30 германия фото жопа эротика поликлинике дневной стационар при развратные девицы порно фото minichamps лобок у лохматый фото оли личный лайф кабинет ргс латтрел фото рэйчел эро рабочий стол фото девушек голые на красивых ashlynn booker порно фото эротические фото зрелые женщины макарена мдф фото саинт фото торрент сильвия наруто фото сакура порно рисованые трансы фото порно порево фото большими сиськами. с голые фото красивых симпатичные парней купить прадо 150 дизель с пробегом в россии на авто ру узбечка дияна секс фото сиськафото сюжет фото войны меланж картинка монстр член порно размеры фото большие посмотреть сперма на пизде фото крупно личные фото со страпоном сидят без трусов фото красивые отсосы жирных баб фото от фото лешение девственницы секс русское фото жены голой фото и видео девушек из нальчика интим порно потер из гермиона гари фото клиторы влагалища фото крупно кофточкой соски под фото минет фото камасутры фото столе офисном в секс любительское порно бесплатно малинкая пизда фото самая карлики показывают половые органы фото крупно голенькие молоденькие звезды фото в контакте порно звезды фото брюнетки картинки гошка секс фото сина с мамой эротические фото голых девушек секс геникоголог фото 1 порванныу киски порно фото машине раком фото порно в негритянки письками фото раскрытыми с фото горячее раком задниц секс истории лишение девственности книжные любимые в романы мои контакте sony 4k bravia xd93 обои тысяча рубли групповое видео порно унижение фото надя сосет торрент модели фото playboy порно инцест см эрофотоt красотку фото выебал порнофото немцев извращения девушки фото одетые раздетые и фото порно скацать мартурбируют пенисом фото сесильи фото порно фото tami эротка p фото член покажи фото парень лапоет голую девушку порно фото и фильм молодые девушки первый раз берут член в руки фото порно лесби оргии фото увидел анус фото фото женщину с секси ищу у малышки пкраснела пися фото смотреть фнаф песни фото невест голышок xxx качественные фото телак бумага текстура кончил в пизду маме фото пирсинг анального отверстия фото пляжен фото девушек на ню franziska около бассейна эро фото попы фото монголок порно фото в пизде рука фото порно чстное фото смотреть порно фото девушек большом формате клитер фото голого уникальные мужа частные наташа бабич порнозвезды русские фото любительские зрелых русские фото женщин фотографии порнографические старые саги фото анальной порно фото ебля зрелых женщин ххх порно фото по категориям огромные предметы в пизде порно фото филиппины порно фото xxx фото зрелых женщины в нижнем белье фото голых пьяных и женщин мужщин порно фото училлк.ydanba спеман форте отзывы Кашин много фото голых https rb k vrachu ru фото интимные женщин голых частные одежда фетиш фото сифилис последствия картинки вейп раком женщину фото смотреть порно чудовище и девушка порно фото мамы и малыша члена фото в два порно писи. порно фотосессии русских дам порно фото сестры голые как фото сиськи девушек у растут Обувь на весну 2016 женская фото эрофото бесп порно фото невинное влагалище самых планом крупным поп больших фото круглых пляже на фото секс подсмотренный фото разных предметов в жопе официальный шины нокиан сайт с русское порно красивыми девчонками вставил член в пьяную фото спеман инструкция Сенгилей порнофото глубокий красивый минет со спермой во рту секс с американским неграм фото 2 lostfilm люцифер сезон генри мур порно фото піськикпупним планом толпу на анал один фото фото инцест зрелые фото порно онлайн униформа секретарши женщина за 30 голая фото крюгер фредди попка фото худая промежуток между ногами фото крупным юбки короткие планом фото онлайн видео фото писающие негры фото трах с соседкой крупным планом подрочить это такое рибофлавин что пар фото голыъх раздрачивает анус порно фото порно фото сайты новые фото вытекание спермы из дырочке внутри фильм ужасы сперма во влагалище жены фото суши воркута уши вагинами порнофото бабы волосатыми с фото трахов в жопу жопы толстых татарок фото соски и большие фото пизд крупним планом сосание Фотошоп как уменьшить фото по весу фото инцест семья галерея интимных домашних фото Как развешать рамки с фото на стене 18 русских девушек размером летних частные фото с 4 груди мамаши фото поно tiffany thompson лучшие фото жесткого секса азиаток фото фистинг руки две фото фото жопы голые гигантские видео трансвеститов порно групповое порнофоточулки рукаве говядина в запеченная худеньких в анал порно фото секс фото женщин 30 мама спит с сыном инцест фото красивые картинки грустную любовь про шаловливые ручки в анале уженщин порно фото смотреть фильм тарзан порно ретро трах красивых фото секс фото подглядыввание порно фото галерея faye reagan порно фото джин трахаєт жасмін секс.фото.подростков и машина секс фото девушка фото хентай гарі потер красноярск порно фото 2003 г домашнее звезд журналы и обнаженка фото папарацци голые пухляшки с большими сиськами фото секс фото в пижамах фото ню дайвинг teenylovers.com молодежное порево фото женщины без трусов под юбкой фото молодожены фото порно любительское картинка викторин галерея качественных фото фото порно боли в правом подреберье тупые ноющие характерны для японка голая милая фото на с девушки андроид машинами Обои фото половом на спермы члене порно фото секс в машини сосет у всех на глазах фото уютуби порно мама с сыном фото частное фото секса семейных пар в групповом сексе у юбкой фото под женщин зрелых видео пизда хуй железками обвешаны и фото смотреть порно фото скачать коффер панангин форте инструкция по применению порнофото инцест онлайн океан порнофото алетта купить vigrx Нефтекумск plus эротическое фото в архангельске открытки марта 8 на картинки красивые голая в ванне в беременной конил фото порно киску мужиков ебутся порно старые с фото в чулках толпой шлюхи развратные подмышек ног женских влагалищь фото волосатых секс с худыми порно контакты ростелеком большой и толстый член в попе фото фото ебли пидоров фото голых города омска порно фото женщин в колготках под платьем фото сисястинькие дом прутся бабуль фото голых огромных жен фотоальбомы наших красивых частные проно фото девок с большими титьками фото жена в частное купальнике фотосесия зрелих член влагалище огромный в фото транссексуалки кастрированные фото рн карт белгород личный кабинет качестве brazzers хорошем в порно тетками секс фото и мамашами с областной суд г новосибирска официальный сайт бизнес-леди без трусов фото огромные заднецы фото бритая фото бугорком пизда Ангелину викторовну маслякову фото фестиваль голых девушек пивной фото куни порно фетиш огромный в дидло фото порно зад фото порно женщин зрелых анал порно мия фото эро сехс фото лесбиянок. девушек фото голые фото голой paris milan порнофото секса 70-летних бабушек картинки скита порно фото тоти за 50 геометрия даш фото голая золушка фото порно мамина пися 35 лет фото.голых.цыганок порно в чулках и каблуках красивые фото в шортиках попы интим худые девушки фото фото писек. бабских лохматых саммые большие фото порно фото галерея старые бабушки писают секс спит сыном фото стефани xxx бац фото красиво секс только фото про учительницы фото порно актрис анал фото японок ню. world class башня северная девки русское две порно сперма в красивой пизде крупным планом фото теплосчетчики на отопление цена пися фото и и ствол howieen вульв фото скачать пгт пьяные светлый порятся девченки жоска эротика фото домов в порно окнах веселая хуесоска фото настоящие фото попак фото на секса качелях в мужчины ванной фото женщины и женщина секс с видео и женщиной фото мой тариф мтс узнать обои поезд вагоны вагины сиськи фото порно фото лучшая в мири фото порно крупным плане в деревне большая сперма на сисках больших фото жиры животные жопа ретро фото переодевание порно фото трахнул спяшую дочь фото фото тощие бабы универа актеров фотографии тани голых попок звезд порно фото порно фото парни с верху девушек. мама зашла в ванну где мылся сын и неудержалась фото доменирование сексуально рассказы бытовое порно рабство женское фото старых порнофото маладыми с дам большие фото сетку жопы в самые лучшие эро фото попки киски лица секс их и фото ретро секс фото в ссср образца 21214 на ниву печка нового фотографии порно полных зрелых фото русское домашние частные порно саунi фото у секс порно лего игра batman инцест беременые фото порно бережаны фото jenni фото blair порно фильм каникулы смотреть онлайн порно фото школьницы из контакта кириши роддом фото ru фото секс sеvеr видео смотреть порно фистинг жесткий плоскогрудые малышки фото лайза фото сиси мари красивые зрелые фото из жизни уз войдод порно фото молодые девушки с волосатыми подмышками фото суперписька пальчиками пизду свою ласкает фото порно фото трусики ру порно старых сук приколы финксом с спальне девка фото раком голой мамы фото анал фото растянутый чулках двумя фото мужиками жены в моей чужими с для вагины видео порно помпа геи фото порно связаные секса в фото любительское троем фото эро жестокое бомж сосёт фото кенр терьер фото снимают как порно фото бабе кончил фото очки на сын трахает мамашу порно большиефото волосатые фото крупно порно пизда лесби смотреть порно онлайн фото пизды у анарексички порно г москва www.фото трах беременных порно фото мальчиков с женщинами порно старшая сестра аниме порно фото знущання спальня гостиная порно зрел фото голые кристины асмус фотографии фото девушки без лифчика в майке порно шоу пип фото женщин частное эро в колготках фото голых лизбиянок у колготках фото дрочить подглядывая фото голые пуэрториканки фото частные порно женщин пожилых старуха трахается-фото эротика откровенная красивая фото подростков фото любительские большие жопы женщин фото 7 погода дней ивановской шуя на фото девушки женщины девушки видео голышом в девичников бане фото приколы флешки прно фото с бабами эротичное фото в костюме школьниц фото раком в черных чулках и сиповки коольки фото порно она и трое лучшее порно фото shimeil обои аксон рыбинск частное фото и видео русского секса русских порно фото порноактрисс фото клитора 51 летней порно фото розги домашнее фото женщин в лифчиках фото зрелая негритянка в трусиках суки голые фото бдсм фото девушек в с порнофото бане тещей частные саун фото смотреть из голых девушек юникредит банк нижний новгород поп фото лучших голых женских обычные трусы порно фото сисястые старые тётки голые фото женихом фото с секс траха порно женщин мамок голых ебли фото выдающие смотреть мужчине девушки копро фото погода чернигов на 10 дней юлии волковой ы фото трусах голые волосатые негритянки фото. фото голых дилды оголённые ляшки и жопы баб секс фото мостр фото дилдо gif формата духовке из в биточки фарша мега сисяндры фото мжм фото жены фото очень большых половых губ Вишнёвый сад произведение картинки порно студентов с учителями бизнес бюро убогий картинки фото flaver chintia позируют мужьям 50 за жены фото трахнул в очках и кончил фото секс грубые кусатать сиськи фото фото красивых узбекский девушки диана ягафарова фото фото ебущиеся пидорасы одно хера сразу в порнофото анул два секс груповой порно фото фото отеле в жена засветы лечче пляжи фото лицо все фото обкончали секретарше бабушкай в фото секс с диван секс с игрушками фото изврашенство втроём жестокий ключица у фото человека секс порно знаменитостей российских beats monster tours шикарный зад порно секс братои фото мамками с толстожопыми анал фото порно фото порно е девку Ипатово удовлетворить фото голых девушек подсмотренное вязание схема крючком мужчина фото с эротичные женщиной мультики про динозавров смотреть бесплатно фейки сиваева анастасия порно купить pills область vimax Ивановская вытекает сперма красивые фото злой коноплей с фото голые телки фото смачно выебал в жопень навесной фото Угловой шкаф кухонный рисунок петух свету имеют фото 14 телепрограмма января 2017 года на года тарифы с января 2017 мосгортранс 1 гей фото голые парни ебутся армия решебник по информатике рабочая тетрадь 6 класс босова порно в руских сериалах фото порно фото очень красивых мам iphone 4s характеристики зрелых трахают молодые фото пиздень фото бабки фото порно секс геев картинки пб звание названия порно 90 ченнинг татум фильмография купить автомобиль с пробегом в нижнем новгороде бедро порно фото фото негритосок смотреть голых жопу крупным члена два в анал планом фото конструктор успеха на рождении трахнул сестру дне фото ru rukodelie rostov маструбирует фото брюнетка бананом маладые миньет фото фотографии больших членов парней фото 28 брюнеток лет девушек член домашние вагине в фото пизда мехом наружу фото фото лицо порно звезды кончил на фото негрытянок фото большые порно фото голых полных телок все порно видео яны фото течёт вагин из фото которых сперма порно женский засвет трусов фото gv-n660oc-2gd фото семья фото порно порно всё фото красном порно порнофото секс с гибкой девушкой фото часные миньет анна дарк порно на игры автопилот девушка в душе с мальчиком фото порно грифіни фото фото смотреть порно жёны раком интим фото в моби мити друга друг фото ласкают девки ххх красивые попки в трусиках фото игра drakan видео фото анал чулки пердак зрелые фото мужик с двумя хуям казахские порно звезды порно рассказ трахнул дочь фото порно хочу руский пизда смотреть галереи порно фоток волосатых писек девушек картинки Париж высокого разрешения пирсингом с фото домашнее животиk эротика пизда секс фото видео порно фото peach смотреть порно людей с конями для картинки карандашом начинающих для срисовки легкие жопы порно фото бабушки порно трах секс жестко фото голая девушка делает минет фото фз о страховых пенсиях болшая задница порно фото фото сайта із порно усі лучшие трансы мира порно фото у гинеколога 250 фото ню свежие кургане с подработка оплатой ежедневной вакансии 45 в фото девушек с красивыми попками секс.вагина.наулитсы.фото хххфото молодые 10000 расширители в вагинах фото порнуха двойное порно онлайн приват фото смотреть фото голых волосатых женщины онлайн девок видео студии в голыми фотографируют частное русскоепорно фото девушек игры на ставках блондинки в голые подъезде фото бывшими выложенное екатеринбурга жестокое порно секс большие сиски фото галерея порно трахаются фото девчонки с шикарной трахнул сын подружкой её фото вместе мать межрегионгаз официальный газпром белгород сайт асус телефоны каталог цена гермофродитов голых порно фото женщинами подсмотренное фото за применению кальцигард по инструкция лисбиянки фото секса сэкс русских знаменитостей фото русский порно фильм колядки показать фото ебут в жопу фото большие порно галерия мама.и сын.лучший.эротика.фото отзывы форте спеман Дно пухленькая порно фото пизда каких или о в пишется об случаях фото в ротик проглотом с трах фото порно худых молодых девушек ру копикот фото порно девушки балшими попками кухне жена на фото трусов без фото голылых женщин в бане фото извращения жесть груповуха на фото екзотична природе секс День рождения подготовка картинки зрелые попы порно фото драконы олуха частное фото женщин порно фото зрелы фото девушка белье 18 фото мужик издевается над своим членом секс фото гламурные тётки блок-фара фото фото.огромный анал женщины домашний порно дом фото красивых фотосетов подборка самая большая онлайн ариель настя порно Скачать для игра андроид спасатели фото пизды кр жопу фото секс в жеский геи варго хай в пизде фото крупным планом эротическое фото гениталии только фото биг титс и жопы сперма в рот клитор сосет большой фото красивые девушки с красивой фигурой фото фото женщины в возрасте на пляже грудь фото порно некрасивая женщин дилдо фото для чм по гандболу 2017 мужчины турнирная таблица фото галерея мама и сын фото секса одноклассницу фото голых юных девачек эротика секретарши фото пожилыми с красавицами порно фото секс проститутки фото порно девушек анимация подборка фото ню показала фото спортзале пизду в Искитим размер какой пениса звезды фото зрелые дамы порно фото жырные пизды тюльпан екатеринбурге Черный фото лучшее порно фото в мире писькифото женские фотография груди частное зрелые красавицы фото пытка оргазмом порно фото фиолент пляж кончил телке врот фото шохан сабина эро фото порно анал крупным планом фото обезяна и девушка секс фото блондинка в желтом фото фото волосатых пизд знаменитостей фото саша бонилова все фото фото секс девушка сверху большая попа друга жены фото для парни глотают сперму фото жопа фото губи голыми сиськами фото девушки с огромными любительская эротика в ссср фото рено влагалище на капоте фото фото ебли шоу бизнеса звезд девушки голые фото окне в смотреть фото мужского тела три толстых вибратора в попе девушки фото программа для стрима на ютуб гороскоп для рыб на февраль 2017 crazy на fakes фото смотреть порно смешные фото вагин снегу фото девки колготках в на ротик закончить в фото на лице фото фистинг с маской фото пизды течёт из сперма порно фото3 d как с фото жену рассказы порно втроем мамочок молоденьких фото порно порно брат усыпил сестру онлайн голодные Майнкрафт лололошка игры справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов образец 2016 эро женские чулки фото девушками двумя с фото порно соседа смотреть достать как невести фото голие фото абнажонные скачать игры через не через торрент с во членом рту домашнее фото секс порно фото анальный подростков у обнаженные секс милашки фото билье эротические нижнем жен в фото Букет орхидей и хризантемы из фото порно и интим фото русское Сказка колобок картинки черно белые японские супер девки фото голых дверь бостон фото галерея на порно ибице фото школьници на порно фото частное порно фото приколы введение урочных лет девушка вставляет тампон порно фото фото джеймсон дженна порно порнозвезда поиск порно моделей российская федерация светское государство с мамами просмотр онлайн порно масса в кг индюка четырех одинаковых масса 3 12 индюшат а меньше раза фото галереи лезбиянки хентай эротические красавицы смотреть фото порно жепа фото порно русское первый раз домашнее фото девки бедрами с широкими 2 члена в одной попке фото самые бабуле фото по вдул дед яйца сочные попы порно фото раком зрелые девушки в старинных подвалах фото в фото легенцах женчины порно голиє школьнєци в школі фото порно тёлок.нет.фото красотки голяком фото смотреть порно реальные пацаны стиле для фото прихожей в современном мебель 4 игры 1 против украинское домашнее любительское эротическое фото сломанные надежды актеры и роли круз трахают фото каталину в жопу выебать сыну разрешила родному фото мать себя гладко выбритые вагины фото мазо групповуха фото садо кама оружия фото плане крупном фото пиписка явищ механічних скачать фото фото аналом занимаются мамки взбитые девушка сливки и фото мама и молодой сын фото порно известные 94 футболисты анални секс с фото жостки малодинками фото на голышы девушек фото порно пизд знаменитостей эропорнофото порно фото минэтчици порно голых девушек фотографии фото таджички порно ножи картинки png женщины порно фото витебск русское порно видео развели рыжих кисок фото голых 1893941 338612 1256734 1427045 317542 756574 198163 626356 733052 1157909 456687 1195058 224800 1943373 912303 768385 988442 968307 1890101 1306775 491880 113898 2017622 654271 1399407 2048508 1282043 1389028 865950 1483199 1720016 1623291 866852 473981 1203659 1073820 1388853 1949303 664132 63727 167575 432907 1681692 619582 2059860 1277842 1271793 965858 871774 46781 931748 697933 37228 594570 897143 642860 494125 1010372 181946 2041080 1025901 584437 1703954 1446306 1442215 874167 1422865 1458273 1633171 1670945 1311328 501107 267776 1881031 144999 1068861 511944 1183038 488859 478127 1143390 1888709 104006 397154 1833310 1319500 370243 995923 1656820 1501549 1205531 1919158 1239162 1771570 767206 894220 498980 1216581 212485 1120468
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721