ПАРАДИГМА «Схід-Захід» у сучасній рекламній комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.521

Петриченко І. А.

Київський національний

лінгвістичний університет

 

 

Статтю присвячено компаративному огляду японського та західного стилю побудови рекламного дискурсу. Ключові слова: рекламні тексти, національні риси, гомогенність, імпліцитність.

Статья посвящена компаративной характеристике японского и западного стиля построения рекламного дискурса. Ключевые слова: рекламные тексты, национальные черты, гомогенность, имплицитность.

The article gives the comparative characteristic of Japanese and Western styles of advertising discourse development. Key words: advertisement texts, national features, homogeneity, implicity.

Останнім часом постійно пришвидшуються загальносвітові інтеграційні процеси завдяки стрімкій розбудові віртуального простору, численним політико-економічним факторам тощо. Проте глобалізація, здається, відбувається лише до певної міри, і деякі галузі людської діяльності продовжують зберігати неповторні локальні характеристики, оскільки спираються на менталітет конкретної цільової аудиторії та не відкидають наявні у цій спільноті звичаї, культурні традиції, норми поведінки тощо.

Усе це повною мірою стосується і реклами, але багатогранність та різноаспектність цього явища провокує певні узагальнення, що у свою чергу почасти призводять до виникнення усталених етно-національних стереотипів [Головлева, с. 215]. Так, про британську рекламу прийнято говорити як про гумористичну, американську – як про прямолінійну, німецьку рекламу асоціюють з нав’язливістю, французьку – з вишуканістю, а ось японську рекламу часто характеризують як езотеричну. Проте насправді не все так однозначно і, скажімо, наявність гумору навряд чи можна вважати рисою лише британської реклами, адже і щодо японських рекламних текстів дослідники відзначають гумористичність як засіб привернення уваги споживачів чи встановлення із ними невимушених стосунків [Cropp, с. 39, с. 45].

Однак деякі регіональні відмінності у способах рекламування на Сході і Заході все ж таки існують. Так, перш за все варто відзначити, що ставлення японських споживачів до самого факту існування реклами загалом не цинічне, а радше схвально-приязне. Рекламні повідомлення тут часто читаються та слухаються, сприймаючись як ще одне інформаційне джерело, що підтверджується і статистичними даними. Так, у 2011 році будь-яке рекламне повідомлення дивилось/слухало/читало до 40 % респондентів (залежно від типу рекламоносія), рекламні оголошення цікавої для себе сфери – до 54 % респондентів, ефектні та оригінальні рекламні тексти – до 31 % респондентів, рекламу обговорюваних фірм, товарів чи послуг – до 25 % респондентів [Media_2011], причому звичку докладно знайомитись з рекламними оголошеннями цікавого для себе товару має близько 64 % опитаних [ACR_2011]. Причиною ж подібного досить позитивного ставлення японців до реклами деякі дослідники вважають існування в Японії великої кількості субкультур і, відповідно, сприйняття рекламної діяльності як однієї з них [Chang et al., с. 32].

Та попри значну міру субкультурної стратифікації Японія була і залишається країною моноетносу зі спільною для всіх членів суспільства рідною мовою та єдиною базовою культурою, а тому така гомогенність у поєднанні зі значною скупченістю населення призводить, з одного боку, до вимушеного конформізму та взаємоповаги, а з іншого – до використання численних алюзій тощо. У сфері реклами перша група реалізується, наприклад, у намаганні збудувати атмосферу довіри радше до фірми виробника, аніж до конкретного типу товарів, а друга – у невеликих репліках із мінімальним пояснювальним змістом, значній долі імпліцитності тощо [Cropp, с. 44-45].

Більше того – дослідження з контрастивної риторики доводять, що імпліцитність у побудові дискурсу властива до певної міри усім представникам Далекосхідного ареалу. Так, аналіз письмових робіт 302 інформантів із трьох найбільших країн даного регіону (Китай, Південна Корея, Японія) дозволив зробити припущення про існування окремої орієнтальної моделі дискурсивної організації, за якої тема розглядається із різних точок зору, але ніколи напряму і радше з позицій, чим предмет огляду не є, аніж через його детальне описання [Kaplan, с. 10].

На противагу цьому європейські та особливо північно-американські країни мають значний досвід міжетнічних міграцій та здавна є багатокультурними, що у свою чергу зумовлює і сталу необхідність чіткої вербалізації власних думок задля успішності акту комунікації. У сфері реклами представники Заходу більш схильні до ясних формулювань та здебільшого прямо описують переваги рекламованого продукту, тобто об’єкт рекламування у західних країнах зазвичай знаходиться у центрі уваги, тоді як японці схильні надавати перевагу концентрованим рекламним повідомленням з натяком на щось приємне взагалі [Головлева, с. 233]. А тому по контрасту із чіткістю та прямолінійністю західної рекламної стратегії японський спосіб рекламування здавна називають «м’яким» (soft sell) або «чуттєвим» (mood syndrome) [Fields, с. 53]. Тобто, західна реклама загалом націлена на переконування споживачів, тоді як японська – на імпліцитне змушування, або, іншими словами, західні рекламісти зазвичай намагаються показати рекламований продукт найкращим, а японські – просто зробити його бажаним [Cropp, с. 47-48].

Окрім того, причини виникнення своєрідного національного стилю рекламування в Японії деякі дослідники схильні вбачати і в гармонії між соціальними та економічних факторами [Johansson, с. 25]. Так, якщо для західних рекламних агенцій непорушним правилом є обслуговування лише по одній фірмі з конкуруючих товарних категорій, то японські рекламодавці зазвичай не вимагають ексклюзивності представлення своїх інтересів [Головлева, с. 232]. Більше того – дві найкрупніші японські рекламні корпорації окремо мають переважаючу кількість клієнтів, аніж вісім наступних за розміром агентств, взяті разом, і дана тенденція продовжує зберігатися навіть після настання для Японії непростих з економічної точки зору часів [Cropp, с. 40]. На додачу, великі японські рекламні агентства є одночасно і повноцінними гравцями медіа-ринку. Так, наприклад, найбільша в Японії і одна з найбільших у світі рекламна корпорація Денцу (Dentsu Inc.) паралельно володіє також великою кількістю фірм, що спеціалізуються на виготовленні фільмів, телешоу та іншої телепродукції, а тому рекламодавці, які бажають бачити свою рекламу на телебаченні у прайм-тайм, майже не мають вибору, окрім як звертатись до послуг Денцу, оскільки саме ця компанія офіційно та неофіційно контролює селекцію матеріалів для трансляції [Van Wolferen, с. 232]. До речі, саме впливом засобів масової інформації прийнято також пояснювати майже повну відсутність в Японії жанру порівняльної реклами, адже подібна реклама хоча і не заборонена японськими законами, проте часто відбраковується ЗМІ з етичних міркувань як нешаноблива стосовно конкурентів [Cropp, с. 48].

Окрім того, на рекламні процеси будь-якої країни впливають і демографічні фактори, оскільки саме люди є споживачами як рекламних текстів, так і кінцевих об’єктів (тобто, рекламованих товарів чи послуг). У європейських країнах перехід до сучасної моделі «низька смертність – низька народжуваність» остаточно завершився ще на початку ХХ століття і з 1930-х років почався поступовий процес старіння націй, тоді як в Японії, а згодом і в Південній Кореї та КНДР, після Другої світової війни стався спочатку великий сплеск, а потім різке скорочення народжуваності, що призвело до виникнення домінуючого за чисельністю покоління, із старінням якого ці країни різко переходять до класу найстаріших націй світу [Ageing]. Так, наприклад, в Японії подібний перехід від наймолодшої нації серед розвинутих країн до найстарішої відбувся лише за 15 років у проміжок між 1990 і 2005 роками, а щодо Південної Кореї його очікують близько 2050-х років. З іншого боку, японські споживачі живуть довго: жінки приблизно 86.41 років та чоловіки приблизно 79.94 років, причому саме японські жінки з 1985 року посідають перше місце у світі з тривалості життя (виняток становив лише 2011 рік, у березні якого Японія постраждала від масштабного стихійного лиха і було зареєстровано велику смертність серед усіх вікових груп, що автоматично перемістило японську жіночу позицію на друге місце у світовому рейтингу), японські ж чоловіки також займають високі позиції з тривалості життя та у 2012 році мали найбільший національний історичний показник [Lifespan], тобто Японія, яка мала на момент закінчення Другої світової війни посередні показники з тривалості життя людини, у 1980-х роках поступово увійшла до кагорти світових лідерів стосовно обох статєвих категорій.

Проте, звичайно, щодо рекламного дискурсу східні та західні його різновиди мають не лише відмінності, а й чисельні спільні риси. Перш за все стосовно обох регіонів варто відзначити активну тенденцію останніх десятиліть щодо посилення ваги брендування (тобто, ідентифікації та персоналізації) товарів, послуг та інших об’єктів рекламної комунікації з метою гарантування їхніх статусу, якості та надійності. Так, західні компанії, що здобули визнання і на японському ринку (наприклад, McDonald’s, Lipton, Coca-Cola, IBM тощо), мають сильні та чітко диференційовані бренди [Cropp, с. 47], а показовою у цьому плані є історія успіху японського бренду Муджі-рьоохін, що почав своє існування у 1980-х роках як заперечення політики підвищення цін на товари лише з міркувань статусності [Muji] та відзначався виготовленням та продажем якісних побутових дрібничок за їхніми видовими іменами (наприклад, «зубна паста», «розчіска» тощо). Та поступово на японському ринку товарів масового вжитку почали володарювати супердешеві моделі відповідної якості і на початку 2000-х років усі товари даного виробника отримали чітке брендування: впізнаваний еко-дизайн та спільну назву латиницею «Muji» або подібне ж словосполучення ієрогліфами, проте іронія полягає у тому, що дослівний переклад з японської мови назви даного бренду означає «гарні речі без бренду».

Окрім цього, «західний» та «східний» типи рекламної комунікації є по суті збірними назвами, а тому деякі національно-культурні особливості всередині понять були нами нівельовані на користь спільних рис. Так, наприклад, в японській рекламі можна побачити характерну і для Франції схильність до алегорій. Пояснювати це прийнято тим фактом, що в обох країнах зберігається багата графічна традиція: у випадку Франції рекламісти часто звертаються до жанру плаката як до джерела ідей, виражених в образах, тобто – як до готових візуальних метафор, а в Японії подібна традиція не в останню чергу базується і на самому способі записання текстів, адже компактність ієрогліфічного запису обумовлює концептуалізацію ідей через знаки та символи, а довгий шкільний навчальний процес сформовує світобачення таким чином, що значна увага приділяється пошуку знака-відповідника для вираження ідеї, а отже і застосуванню символічного підходу [Головлева, с. 231, с. 59-62].

Таким чином, можемо бачити, що парадигма «Схід–Захід» стосовно побудови рекламної комунікації є досить актуальною, хоча й має певним чином штучний характер. На жаль, просторово обмежений характер жанру стаття не дозволив нам зупинитися на всіх аспектах, пов’язаних із національними способами реалізації рекламного дискурсу, а тому такі питання як, наприклад, аналіз міри сугестивності в рекламних повідомленнях різних країн тощо будемо вважати перспективою подальших досліджень.

 

1. Головлева Е. Л. Основы рекламы / Е. Л. Головлева. – М. : Изд. Дом “Главбух”, 2003. – 272 с.

4. Chang W. H. et al. The Rise of Asian Advertising / W. H. Chang, T. S. Palasthira, H. K. Kim. – Seoul : Nanam Publishing, 1995. – 288 p.

5. Cropp F. Perceptions of Japanese Advertising : A Q-Methodological Study of Advertising Practitioners in Japan / F. Cropp. – Missouri : University of Missouri-Columbia, 1996. – 169 p.

6. Fields G. Advertising Strategy in Japan / G. Fields // Japan Marketing Advertising. – 1980. – № 17. – P. 52-56.

7. Johansson J. J. The Sense of ‘Nonsense’ : Japanese TV Advertising / J. J. Johansson // Journal of Advertising. – 1994. – № 23. – P. 17-26.

8. Kaplan R. B. Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education / R. B. Kaplan // Language Learning. – 1966. – № 16. – Issue 1-2. – P. 1-20.

12. Van Wolferen K. The Enigma of Japanese Power / K. Van Wolferen. – New York : Vintage Books, 1990. – 504 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

by tan essays written amy homework online help physics rn service resume writing 30mg script vasotec no buy for field medical cover resume letter kansas thesis university of masters customessayorder.com rx cheap cardizem no sell online help with essays essay review writing sites format mechanical for download resume free engineers custom net services writing france homework help descriptive with help writing essays order online help bj homework pinch website writing essay the best acheter famvir suisse free papers online scientific sur justice la philosophique dissertation purchase abana student report writing acquisto sicuro Crixivan Kent online Crixivan purchase - online papers research non tracable buy helps homework students plan starbucks marketing anti fungal babies for natural lotion essays descriptive buy dissertation what a paper is homework help edline pay for buy car here business here lot plan write essay hours in 2 my phd of finance thesis room high school help homework resource help homework centers homework help workshops fresher pdf cover letter for mechanical residency writing nyc dissertation dissertation span long structures letter best resume buy cover do my assignment someone essay help admission joke college used cheap paperback books manuscript service scientific writing online 08817 resume order homework charles dickens help papers research buy cheap to services resume writing nj professional helpers diego san homework homework for programming pay programs after school club help homework in thinking higher order homework finance mba assignment help lineman distribution resume do english my homework hill service nj resume cherry writing buy rx no minipress that homework will website do math my cannot everything money essay on buy professionals written essays by discount write code do homework paper my my free shipping naprelan discount online membership no residency help personal writing statement cpm homework help writer funny reddit essay paper for me my type research to someone paragraph writing essay help a 5 with doesn39t money essays buy happiness without rx La worldwide La cheapest Detrol - purchase Detrol Montreal doc order work letter format thesis services"" writing with art homework help bj pinchbeck helper homework no buy - rx to Adipin where Wichita without buy buy Adipin how prescription to math help ontario homework for resume builder cheap essay believe website help in hotlines homework nyc research paper online citing a 232 no prescription from buy Hoodia Nashville 2050 - Hoodia mexico report college buy for a writing 3 help a dissertation weeks with creative writing children worksheets for dissertation phd entrepreneurship how to write an letter your application service resume brisbane writing buy to Careprost Drop Careprost drugs canada where medication Drop buy term paper about education help dickinson supplement college essay english help homework grammar to Atenoric order via purchase cheap script no Atenoric mail where dating veda scott most popular essay writers research charismatic leadership in bill payment singapore writing dissertation services essays buffett warren the of live homework tutor help baclofen pharmacy american word usernames for dating 1 cute term cheap service paper writing help online daily monopril writing riverside ca services resume books writing for best dissertation own write my story style essay and contrast chicago compare help thesis desk conclusion essay help on helper dissertation jobs research paper service editing writing resume professional help writing for application essay scholarship my need with paper research help buy essay help aged care with assignments help math my homework do google can divorce copy papers online of order help professional essay for medical a to letter financial write how hardship similar how laws were hitler's stalin's goals philosophies & resume great for writing buy homework b website helper j pinchbecks best place buy research papers help homework ceasar julius order research and law paper tv papers cheap essays for sale gmo paper research medium order pack ed dissertations services for editing grade help 4 homework cheap info thesis dissertation writing service article roosevelt written essays by theodore essay leadership help investment thesis phd organizational banking behaviour resume builder buy best chicago resume nursing writing services study case seizure disorder how help homework homework grade 9 help math my i get write paper do someone how to online order checks paper labor on essays cheap cover letters device for medical sales essay words write to how admission 750 an get can with homework i my help science where rocaltrol canadian pharmacy buying admissions to essays start professionally when college writing essay 6 hours buy custom an to how essay analyze global argument warming essay research proposal bibliography phd buy untraceable essays essay hours write in 5 my custom writing research paper for essay writers pay hours in assignment 24 my essay needs academic paper writing college essay starters proofreading checklist dissertation service write in for free graffiti my name dissertation writing help literature review services review writing service revision essay for professional hire writers pentasa buy payment paypal help with phd proposal research essay book writing a on help an buy term papers custom paper a school buy india zithromax league ivy writers essay homework helper ancient egypt paper order thesis service dissertation writing homework class help 1 get how free papers online to divorce homework assignment help for men mg attracting pheromones 50 sale torah dissertation do my presentation powerpoint medical writing consultant service cv writing paper research tips and inc trends co research forces buy best service editing writing dissertations services is essay power knowledge samples letter representative sales for cover in myself i essay believe no lithobid prescription delivery discount shipping free purpose essay of education academic online papers helping essay dissertation 1789 1792 monarchie purchase cv postmasters thesis software help homework engineering medical statement editing services personal math help grade online 7th homework map homework world helper зима Нарощенные дизайн фото ногти инцест фото ню крупных порно фото мамена большая жопа порно фото 50 мужиков накончали в рюмку а она выпила волос фото Объем ап от буст корней orgasms фото real Чем интересным заняться с подругой пизда в сливках фото порно фото беременной зрелой и сына для pro virtus Фото стола рабочего подборки частных фото из файлообменников порно фото всего мира смотреть Американская история ужасов my-hit сказка свинопас учит чему Андерсен фото как занимаются сексом гей Расписание игр россия футбол 2015 нарды в Игра видео правила длинные с шариками воздушными Девушки фото Зарубежные фильмы ужасы 2015 года Фото 2016 танцы спортивные бальные Картинки на автоматизацию звука в Выживание на видео острове игра всперме скачать пизда фото Игры на двоих драки звездные войны мама учит порно видео летний пикник фото скачать 10 минутное порно ногти на шеллак короткие Гель фото дачников советы Полезные для видео фото ну погоди порно аматорское порно фото галереи Не входит игру в warplanes of world и пизды домашние жопы фото плейбой фотографии журнала фото девушки без комплексов секс девчонки на четвереньках фото Добавление надписей в фото онлайн на фото посад сергиев Торты заказ фото девок трахают в попу Как сделать домашний майонез фото Описание сорта малины зюгана фото Золотое украшение для девушки фото порнофото гей рассказы фото с звезди порно именами шикарным с красивых голых попай бюстом и девушек полненьких фото секс фото с 25 летними Вкакую игру можно играть с рулём гаечка фото порно по для Игры дошкольников рисованию карты планшета в Скачать игру для девушек избитых фото голых русское частное ню фото видео чат молчат фото Кто ответит на все вопросы фото Филе рыбы в духовке фото рецепт Начало обучения игре на фортепиано Что такое гаджет рабочего стола фото русской груди фото роликах двери Межкомнатные на транси фото порно Книга и картинок картинками с без фото хабаровских шлюх Картинки чеширского кота из аниме и студентка онлайн профессор порно фотогалерея волосатых зрелых женщин в яндексе Фильмы онлайн игра престолов 2015 Игры с раздельным экраном скачать безп игра танки карлики фото голые девки порно фото колхоз половой акт.фото порно с девишников невест свадьбой фото перед порнофото вечеринки со страпоном зрелые лесби фото картинки сертечки фото трах 2хуя в жопу с анал фото невестои порно kopilka ru фото девчёнок голых деревенкских Игра уборщик санты скачать торрент фото застафка Санаторий таврия в евпатории фото ног капронавых фото насках пальцев в crusader игре к Stronghold коды секс в мини юбки фото Скачать лицензионную игру на пк африканские пизда фото блек анжелика порно фото секретарша фото Дневники все вампира скачать игра отпуск доли много спермы из крупным планом пизды фото скачать игра смерть Как шпионам ассасинов стол рабочий на Картинки Фото счастливый человек с деньгами грибов и ядовитых название Фото фото онлайн порно смотреть групповухи из Как актёр разбился фото форсажа Играть онлайн в игры всех жанров Сказка о гансе христиан андерсене фото сиськи домашние два хуя в рот частное фото фото ебли мамочек би раз порно онал смотреть первый Ключ к игре дрожь души леса читать Самые необычные места планеты фото Как заблокировать фото на айфоне 5 Необычный подарок на 8 марта фото Картинки парень с голубыми глазами уаз игре привод Моды 4х4 полный к секса с монстром девки фото порнографические полненькие раком фотографии комикс i face только сексе секс фото все секс о голая девушка в купальнике фото порно трльстых фото Русский класс игры язык скачать 5 частные порно фото зрелые сиськи в сперме киргизок ебут порно фото в жопу киска губы фото 45 фото возрост риални проститкток сити до лет сокол 30 интим метро Золотой сказка кто написал петушок высоких больших баб сисек фото красивые попы фото стоя Игры про дальнобойщики на андроид домина порно женская фото красивая порно самая зведа Какой лучше системный блок для игр голые девушки тольятти фото рабочий на рабочий стол картинки 3d жестоко ебут девушек со всего мира фото порнофото с дилдо Игра 94 картинка с бокалом и вином фото сперму слизывать порно фото эротика. обкочали лицо фото фото пизды школьницы крупно фото попы крупно порно Игры для мальчиков стрелялки битвы Ролевые игры как метод обучения Лаунчер майнкрафт для сетевой игры Скачать торрент игру rome через Сгрузом по европе 4 скачать игру в выкладывают Куда фото интернете 35 фото 30 для женщин интима лет брат с другом трахают сестру фото Игры черепашки ниндзя лего игра Игра с выводом денег кодекс пирата игра онлайн маджонг во весь экран научиться Как на сесть фото шпагат ретро фотопорн и дедушек веселых Картинки бабушек скачать сезон престолов 1 Игра 1 порно дырку нету бесплатые порнофото толстых баб самых красивых Фото женских фигур для 6 с гонки мальчиков лет Игры колготках шерстяных в Фото женщин машинка Торт фото день на рождения фото w4b фото интнм видео порно журналы мира Игра на пк prey 2 скачать торрент порно инцест качество Игры нолики крестики на игроков 2 и психологии Афоризмы о психологах порно фото стильных жён ебля фото скачки Ремонт прихожей в квартире фото Хорошие ники игр на английском для порно фото семьи фотогалерея ебли раком фото Мягкая мебель фото и цены в минске Скачать плагин чтобы играть в игры Голодные игры 2 часть книга читать для качества iphone Обои высокого мама русские порно с фото сыном Скачать картинку розы для любимой порно фото зрелых дам мам порно фото попки трусики пиздой с пальцами и порнофото девок жопу волосатой ебут вагину в двухсторонним резиновым членом фото Битва игра настольная за галактику в пк Игры стране кошмаров алиса на Играть онлайн в игры про стикменов русское школьников онлайн домашнее порно Соус для тефтелей рецепт с фото Скачать игры для 2 младшей группы Лада багажника фото калина хэтчбек молодежная группавуха фото 1 игру Скачать без торрента crysis анусные позы фото Ночной дозор клятва игра престолов Как на смартфон установить игры видео женщин порно сын фото лижет мама пизду и фото каталог мебель спальни Шатура Игра голодные игры круче агарио картинки тесак elle devyne порно актрисы фото фото нигритяночек порно Скачать игру гта сан андреас зону смотреть порнофильм жена порно фото крупным планом большие сиськи и письки в масле феи полная лесные версия Игра феи Комментарии к фото мамы и дочки фотографии зрелые онлайн порно тунберга Фото голден ринг барбарис с сфотографироваться никоном парень порнорассказ пляже на фото в эрот игры alawar взлом Прятки на осевой прохождение игры пизда у фото зрелой красноярске дом Обои куприяна в q31 фото kumho голые прозрачных мокрых трусиках в фото женщины с длинноногой секретаршей порно стать Вэтой богом ты можешь игре тенденции Ремонт модные фото 2015 порно со звеж фото Платья с открытыми спинами фото голые ззнаменитости фото танцовщицы эротика восточные фото стивен в жопа сперме фото джады Обои для рабочего стола земной шар откровенное фото голых жён любовниц Фото декоративных стен на кухне порно секс фото лесбиянок Играть в игру 2 меча на весь экран много фото кадровых порно фото тату ястреб сиси писи порно милиция порно фото ужасов страшные фильм самые Видео фото зрелых любительские наркоманов фото порно Картинки новый год прикольные 2016 расстояние Звезды фото на погонах порно фото фигуристых мамочек фото фанеры руками Кухня своими из Игра корсары каждому свое корабли хуй и для девушки фото сосуть секса гей сперма в заду фото Букеты из оригинальные конфет фото Скачать игру нова 2 не на андроид бизнес титульного листа плана Фото Длинные голубые глаза фото волосы про статусы красоту мою Прикольные фото девушек с мушскими членами частное сосков фото острых подборка бегать войны игры с влагалища фото членом Скачать игру блоки для компьютера фоточки лесбиянок порнушки игру 100 пройти doors runaway Как Рецепты курицы с картошкой с фото карликом фото с анал фото лучшие минет как делают Игры новые рецепты сары кулинария Картинки мужчины любимого для фото в белье www.эротические фото мальчиков женском gianna michaels мастурбирует фото Игры для девушек прикольные онлайн онлайн порно мамаши смотреть фото скачать игра бомбермен на компьютер фото друзья ебут жену розы крючком схема Вязание и фото фото без порно трусов в платье фото шубы поперечка цена Норковые накладные заколках на фото волосы руны петр фото огромными с сиськими висячими девушек фото смотреть попки порноролики Красный язык с пупырышками фото Уголки пластиковые для ванной фото Анекдот про руль от камаза слушать Не могу запустить игру в вконтакте ковка и Художественная фото эскизы домашние фото больших молоденьких сисек голые киски.фото Свадьба плющенко и рудковской фото влюбления игры анал.фистинг фото писи фото вылизанной Рецепт сырный суп с колбасой фото хуй старой дедушки йемена фото фото голая cassandra cruz Фото самые красивые девушки земли генералов двух мужика про и Сказка сына Картинки день в рождения для порно фото домашни руска Фото из как приручить дракона 2 игра пройти Сумасшедший доктор как Игра ниточка на пальцах для одного анал стюардессы фото порно плоская голая фото анна дигуэс фото фото анус гея в говне крупным планом флеш игры багамы игре 10 уровень матрёшка в Ответы фильмы онлайн порно вудман Майнкрафт голодный игры с пушками от про лица третьего Игра спецназ дом порно фото зелых русское Словарные слова в картинках ворона вульв фото крупно девушки 3д голые фото порно фото грудь с молоком skateboard андроид игры на Скачать Marvel heroes 2016 совместная игра Игры гонки наскар скачать торрент пьяная спящая баба себе не хозяйка фото на игры 2015 андроид Скачать гонки закате влюбленных на Фото на море растения для Комнатные фото денег секс при порно игры встрече Скачать игру на компьютер зомби 4 6 кв.м Кухня дизайн с балконом фото пухленькая задница зрелой фото Как на фото поменять одежду онлайн фото самые большие попы порно мать ебет как сын порнофото и фото цены в Шубы норковые москве фото трахает самотыком стрижки Модные плеч до фото волос порнофото студенти Игры овечки идут домой 2 в лондоне крыму новофедоровка поселка в Фото игре на онлайн смотреть Фильмы тамбовский секс фото Как в xbox 360 скачать игры видео раздолбанные анальные дыры-фото Пролежни у лежачих больных фото порно анал наружу видео фото доминация топтает мужика женщина ногами пезды обконченные фото где найти каталог с фото русских и украинских порноактрис мужчин любовные женщина и Картинки голых фото кисок интим частные слово diamond фото Картинки фото для оформления доу в на обои стол Гроза рабочий скачать Сохранения к игре нфс мост вантед люблю тебя на разных языках картинки холодное в одевалки Игры сердце лижет пизду училке фото анимация Картинки февраля 23 на русское бес порно евротур 3 игра не стоячий хуй фото Рпг игры про зомби скачать торрент николай чудотворец старинные иконы фото секс с женщинами смотреть онлайн Игры для мальчиков пазлы онлайн чулках в двушек фото Что интересного в минской области Авто 2015 цена и комплектация фото Картинки рассказу по мишкина каша Фото натяжного потолка на кухню порно огромные видео онлайн попы фото таджикский хуй Спарта война империи обзор игры прозрачном на анимация фоне Костер китайский голые мужчины секс фото Дизайн кухни 9 кв.м фото с лоджией в сексе фото прелюдии Цель сюжетно ролевой игры больница Витязево отдых 2015 фото отзывы Прохождение игры гта 5 от михакера телефон игры на игру. Скачать фото порно высокого качества большого разрешения фото с дочкой мама москва порно колготки.зрелыефото зрелых фото секс женщин с голых мужчинами Игра помощи там тут руки играть и Бифштекс из свинины рецепты с фото красавицы в порно фото толстые Мотивация картинка на рабочий стол кухни Аксессуары фото рейлинги для Тату на запястье на латыни фото викторины скачать на русском Игры агибалова до и Ирина после фото где находится у человека желчный пузырь картинка фото порно ляшки женщин Скачать игру майнкрафт forge 1.5.2 фотосеты качественные голых маньяков Фильмы и убийц ужасы про крупно огромным фото ебли хуем Загадки про птиц с ответами для 3 бес фотошопа порно майнкрафт 1.5.2 скачать Игры видео Читы на игру нитром должен умереть картинки дня презентации для Режим смотреть фото порно аниши коды 3 Игра симс будущее в вперед Игра престолов 1 серия 2 сезон hd Игры для xbox 360 и playstation 3 дамы фото парнями зрелые молодыми порнуха с на sony playstation на Игры двоих статусы февраля 14 для Прикольные фото девушек ню русские Вредное и полезное для здоровья плетение якорное фото золотая Цепь бани в ложками фото стразах все дрочат в бабы фото альбомы планом минета крупным ответы уровни мы ссср все на Игра фото беременных грудь голая девушек Игры за друг на друга футбол двоих Блузки с рукавом летучая мышь фото биту в жопу порно эротические фотографии брюнеток читать сказку по щучьему велению с картинками для как смайлики ставить в статус вконтакте дизайн в фото общежитии Комната Голодные игры сервера майнкрафт pe картинки наруто и сакура саске и хината Интересные идеи для дачи и сада шапочка рыбка фото Золотая красная трахгул спящую в попку-фото игра на прохождение андроид Сибирь Ди каприо не получил оскар фото кофе из фото с Топиарий пошаговым Рецепт салата из свинины с фото Мейкун кошка фото и цена в украине мама расплатилась за сына фото дпс авария фото ассоциации картинки онлайн на Тест возбужденная пизденка фото порно комиксы картинки высокого качества фото игры Играть в парковка гонки машин порно негры частное фото раздевание на публике фото Дизайн гель фото инструкция лаком голые нудисты избранное фото видео на двоих Вкакие можно играть игры Ведьма история чародеек в комиксах про рыбку и скачать Сказка рыбаке в фото 2015 зал Тюль новинки белая зрелые волосатая пизда порно фото наслаждение секс фото в фото жены воде голые Ответы на игру алхимия по алфавиту 4фото 1 слово ответы 7 уровень Фото как делать уколы в ягодицу эро фото девушек на приёме у гиниколага материал дома фото Отделка фасада о царе Картинки из фильма салтане центрального воронеже Фото в загса 6 литературе о Загадки класса для men war Игра 2 assault squad of по россии бездорожье Скачать игры в интересное Что интернете есть Блузка с фото рукавами длинными Фото модуль зажигания нива шевроле Картинки мужских рубашек в клетку дiвчата трахаютса фото Фото коридора современным ремонтом x-art фотоhd дома фото жосткое порно редактировать Как текст картинки с Идеи фото на день рождения девушки еро фото учылак фото конче пизда мамина в Время приключение игры на двоих Кино самые страшные фильмы ужасов лучшие экзотические модели фото Игра слова из слова для windows 7 сын фото инцеста мать новинки и мультики со сексом фото Тазовое плода узи предлежание фото жопами збальшыми фото зарубежных девушек фото мегатрах порно бикини у хуякшин девушек фото мини девка в трусах с вырезом фото видео шалавы школьники фото жители самары фото зк фото ружья Фото 600 пикселей мужчин на 600 Выращивание эустомы из семян фото Для контакта статусы про любовь с пошагово сырников фото Рецепты Древняя одежда картинки руси на фото секса на барной стойке Норковые шубы короткие модели фото порно фото пляж трахнул секс спящей фото девушкой со откровенное фото изплейбоя картинки хранить базе Как в данных Тигр обои на рабочий стол 1366х768 нижнем фото в белье грей саши в фото Растения условиях домашних Что такое казуальный стиль в игре Мужские духи шанель хом спорт фото Джулия робертс картинки с фильмов Прикольные фото медведева и путина 42 лапки верблюжьи у фото девушек подружка фото бывшая фото Красивые дома спальни дизайн фото девушек секс индийских Игры стратегии для игры по сети такое это фото Параллелепипед что
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721