ПАРАДИГМА «Схід-Захід» у сучасній рекламній комунікації

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.521

Петриченко І. А.

Київський національний

лінгвістичний університет

 

 

Статтю присвячено компаративному огляду японського та західного стилю побудови рекламного дискурсу. Ключові слова: рекламні тексти, національні риси, гомогенність, імпліцитність.

Статья посвящена компаративной характеристике японского и западного стиля построения рекламного дискурса. Ключевые слова: рекламные тексты, национальные черты, гомогенность, имплицитность.

The article gives the comparative characteristic of Japanese and Western styles of advertising discourse development. Key words: advertisement texts, national features, homogeneity, implicity.

Останнім часом постійно пришвидшуються загальносвітові інтеграційні процеси завдяки стрімкій розбудові віртуального простору, численним політико-економічним факторам тощо. Проте глобалізація, здається, відбувається лише до певної міри, і деякі галузі людської діяльності продовжують зберігати неповторні локальні характеристики, оскільки спираються на менталітет конкретної цільової аудиторії та не відкидають наявні у цій спільноті звичаї, культурні традиції, норми поведінки тощо.

Усе це повною мірою стосується і реклами, але багатогранність та різноаспектність цього явища провокує певні узагальнення, що у свою чергу почасти призводять до виникнення усталених етно-національних стереотипів [Головлева, с. 215]. Так, про британську рекламу прийнято говорити як про гумористичну, американську – як про прямолінійну, німецьку рекламу асоціюють з нав’язливістю, французьку – з вишуканістю, а ось японську рекламу часто характеризують як езотеричну. Проте насправді не все так однозначно і, скажімо, наявність гумору навряд чи можна вважати рисою лише британської реклами, адже і щодо японських рекламних текстів дослідники відзначають гумористичність як засіб привернення уваги споживачів чи встановлення із ними невимушених стосунків [Cropp, с. 39, с. 45].

Однак деякі регіональні відмінності у способах рекламування на Сході і Заході все ж таки існують. Так, перш за все варто відзначити, що ставлення японських споживачів до самого факту існування реклами загалом не цинічне, а радше схвально-приязне. Рекламні повідомлення тут часто читаються та слухаються, сприймаючись як ще одне інформаційне джерело, що підтверджується і статистичними даними. Так, у 2011 році будь-яке рекламне повідомлення дивилось/слухало/читало до 40 % респондентів (залежно від типу рекламоносія), рекламні оголошення цікавої для себе сфери – до 54 % респондентів, ефектні та оригінальні рекламні тексти – до 31 % респондентів, рекламу обговорюваних фірм, товарів чи послуг – до 25 % респондентів [Media_2011], причому звичку докладно знайомитись з рекламними оголошеннями цікавого для себе товару має близько 64 % опитаних [ACR_2011]. Причиною ж подібного досить позитивного ставлення японців до реклами деякі дослідники вважають існування в Японії великої кількості субкультур і, відповідно, сприйняття рекламної діяльності як однієї з них [Chang et al., с. 32].

Та попри значну міру субкультурної стратифікації Японія була і залишається країною моноетносу зі спільною для всіх членів суспільства рідною мовою та єдиною базовою культурою, а тому така гомогенність у поєднанні зі значною скупченістю населення призводить, з одного боку, до вимушеного конформізму та взаємоповаги, а з іншого – до використання численних алюзій тощо. У сфері реклами перша група реалізується, наприклад, у намаганні збудувати атмосферу довіри радше до фірми виробника, аніж до конкретного типу товарів, а друга – у невеликих репліках із мінімальним пояснювальним змістом, значній долі імпліцитності тощо [Cropp, с. 44-45].

Більше того – дослідження з контрастивної риторики доводять, що імпліцитність у побудові дискурсу властива до певної міри усім представникам Далекосхідного ареалу. Так, аналіз письмових робіт 302 інформантів із трьох найбільших країн даного регіону (Китай, Південна Корея, Японія) дозволив зробити припущення про існування окремої орієнтальної моделі дискурсивної організації, за якої тема розглядається із різних точок зору, але ніколи напряму і радше з позицій, чим предмет огляду не є, аніж через його детальне описання [Kaplan, с. 10].

На противагу цьому європейські та особливо північно-американські країни мають значний досвід міжетнічних міграцій та здавна є багатокультурними, що у свою чергу зумовлює і сталу необхідність чіткої вербалізації власних думок задля успішності акту комунікації. У сфері реклами представники Заходу більш схильні до ясних формулювань та здебільшого прямо описують переваги рекламованого продукту, тобто об’єкт рекламування у західних країнах зазвичай знаходиться у центрі уваги, тоді як японці схильні надавати перевагу концентрованим рекламним повідомленням з натяком на щось приємне взагалі [Головлева, с. 233]. А тому по контрасту із чіткістю та прямолінійністю західної рекламної стратегії японський спосіб рекламування здавна називають «м’яким» (soft sell) або «чуттєвим» (mood syndrome) [Fields, с. 53]. Тобто, західна реклама загалом націлена на переконування споживачів, тоді як японська – на імпліцитне змушування, або, іншими словами, західні рекламісти зазвичай намагаються показати рекламований продукт найкращим, а японські – просто зробити його бажаним [Cropp, с. 47-48].

Окрім того, причини виникнення своєрідного національного стилю рекламування в Японії деякі дослідники схильні вбачати і в гармонії між соціальними та економічних факторами [Johansson, с. 25]. Так, якщо для західних рекламних агенцій непорушним правилом є обслуговування лише по одній фірмі з конкуруючих товарних категорій, то японські рекламодавці зазвичай не вимагають ексклюзивності представлення своїх інтересів [Головлева, с. 232]. Більше того – дві найкрупніші японські рекламні корпорації окремо мають переважаючу кількість клієнтів, аніж вісім наступних за розміром агентств, взяті разом, і дана тенденція продовжує зберігатися навіть після настання для Японії непростих з економічної точки зору часів [Cropp, с. 40]. На додачу, великі японські рекламні агентства є одночасно і повноцінними гравцями медіа-ринку. Так, наприклад, найбільша в Японії і одна з найбільших у світі рекламна корпорація Денцу (Dentsu Inc.) паралельно володіє також великою кількістю фірм, що спеціалізуються на виготовленні фільмів, телешоу та іншої телепродукції, а тому рекламодавці, які бажають бачити свою рекламу на телебаченні у прайм-тайм, майже не мають вибору, окрім як звертатись до послуг Денцу, оскільки саме ця компанія офіційно та неофіційно контролює селекцію матеріалів для трансляції [Van Wolferen, с. 232]. До речі, саме впливом засобів масової інформації прийнято також пояснювати майже повну відсутність в Японії жанру порівняльної реклами, адже подібна реклама хоча і не заборонена японськими законами, проте часто відбраковується ЗМІ з етичних міркувань як нешаноблива стосовно конкурентів [Cropp, с. 48].

Окрім того, на рекламні процеси будь-якої країни впливають і демографічні фактори, оскільки саме люди є споживачами як рекламних текстів, так і кінцевих об’єктів (тобто, рекламованих товарів чи послуг). У європейських країнах перехід до сучасної моделі «низька смертність – низька народжуваність» остаточно завершився ще на початку ХХ століття і з 1930-х років почався поступовий процес старіння націй, тоді як в Японії, а згодом і в Південній Кореї та КНДР, після Другої світової війни стався спочатку великий сплеск, а потім різке скорочення народжуваності, що призвело до виникнення домінуючого за чисельністю покоління, із старінням якого ці країни різко переходять до класу найстаріших націй світу [Ageing]. Так, наприклад, в Японії подібний перехід від наймолодшої нації серед розвинутих країн до найстарішої відбувся лише за 15 років у проміжок між 1990 і 2005 роками, а щодо Південної Кореї його очікують близько 2050-х років. З іншого боку, японські споживачі живуть довго: жінки приблизно 86.41 років та чоловіки приблизно 79.94 років, причому саме японські жінки з 1985 року посідають перше місце у світі з тривалості життя (виняток становив лише 2011 рік, у березні якого Японія постраждала від масштабного стихійного лиха і було зареєстровано велику смертність серед усіх вікових груп, що автоматично перемістило японську жіночу позицію на друге місце у світовому рейтингу), японські ж чоловіки також займають високі позиції з тривалості життя та у 2012 році мали найбільший національний історичний показник [Lifespan], тобто Японія, яка мала на момент закінчення Другої світової війни посередні показники з тривалості життя людини, у 1980-х роках поступово увійшла до кагорти світових лідерів стосовно обох статєвих категорій.

Проте, звичайно, щодо рекламного дискурсу східні та західні його різновиди мають не лише відмінності, а й чисельні спільні риси. Перш за все стосовно обох регіонів варто відзначити активну тенденцію останніх десятиліть щодо посилення ваги брендування (тобто, ідентифікації та персоналізації) товарів, послуг та інших об’єктів рекламної комунікації з метою гарантування їхніх статусу, якості та надійності. Так, західні компанії, що здобули визнання і на японському ринку (наприклад, McDonald’s, Lipton, Coca-Cola, IBM тощо), мають сильні та чітко диференційовані бренди [Cropp, с. 47], а показовою у цьому плані є історія успіху японського бренду Муджі-рьоохін, що почав своє існування у 1980-х роках як заперечення політики підвищення цін на товари лише з міркувань статусності [Muji] та відзначався виготовленням та продажем якісних побутових дрібничок за їхніми видовими іменами (наприклад, «зубна паста», «розчіска» тощо). Та поступово на японському ринку товарів масового вжитку почали володарювати супердешеві моделі відповідної якості і на початку 2000-х років усі товари даного виробника отримали чітке брендування: впізнаваний еко-дизайн та спільну назву латиницею «Muji» або подібне ж словосполучення ієрогліфами, проте іронія полягає у тому, що дослівний переклад з японської мови назви даного бренду означає «гарні речі без бренду».

Окрім цього, «західний» та «східний» типи рекламної комунікації є по суті збірними назвами, а тому деякі національно-культурні особливості всередині понять були нами нівельовані на користь спільних рис. Так, наприклад, в японській рекламі можна побачити характерну і для Франції схильність до алегорій. Пояснювати це прийнято тим фактом, що в обох країнах зберігається багата графічна традиція: у випадку Франції рекламісти часто звертаються до жанру плаката як до джерела ідей, виражених в образах, тобто – як до готових візуальних метафор, а в Японії подібна традиція не в останню чергу базується і на самому способі записання текстів, адже компактність ієрогліфічного запису обумовлює концептуалізацію ідей через знаки та символи, а довгий шкільний навчальний процес сформовує світобачення таким чином, що значна увага приділяється пошуку знака-відповідника для вираження ідеї, а отже і застосуванню символічного підходу [Головлева, с. 231, с. 59-62].

Таким чином, можемо бачити, що парадигма «Схід–Захід» стосовно побудови рекламної комунікації є досить актуальною, хоча й має певним чином штучний характер. На жаль, просторово обмежений характер жанру стаття не дозволив нам зупинитися на всіх аспектах, пов’язаних із національними способами реалізації рекламного дискурсу, а тому такі питання як, наприклад, аналіз міри сугестивності в рекламних повідомленнях різних країн тощо будемо вважати перспективою подальших досліджень.

 

1. Головлева Е. Л. Основы рекламы / Е. Л. Головлева. – М. : Изд. Дом “Главбух”, 2003. – 272 с.

4. Chang W. H. et al. The Rise of Asian Advertising / W. H. Chang, T. S. Palasthira, H. K. Kim. – Seoul : Nanam Publishing, 1995. – 288 p.

5. Cropp F. Perceptions of Japanese Advertising : A Q-Methodological Study of Advertising Practitioners in Japan / F. Cropp. – Missouri : University of Missouri-Columbia, 1996. – 169 p.

6. Fields G. Advertising Strategy in Japan / G. Fields // Japan Marketing Advertising. – 1980. – № 17. – P. 52-56.

7. Johansson J. J. The Sense of ‘Nonsense’ : Japanese TV Advertising / J. J. Johansson // Journal of Advertising. – 1994. – № 23. – P. 17-26.

8. Kaplan R. B. Cultural Thought Patterns in Inter-Cultural Education / R. B. Kaplan // Language Learning. – 1966. – № 16. – Issue 1-2. – P. 1-20.

12. Van Wolferen K. The Enigma of Japanese Power / K. Van Wolferen. – New York : Vintage Books, 1990. – 504 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

answers homework please help analysis all sons my research paper cloning class essay english writing college help homework students dissertation wikipedia doctoral help essay writing lens critical writing glendale resume service ca role of india bank essay on of the reserve teenage dating free sites essay disorders on argumentative eating topics film dissertation be to pay coursework done for my boyfriend need a help for i my poem writing custom purchase term paper stickers feet in pain relief writing best professional services resume houston for consumer behavior essay writing plan phone service cell prepaid resume online depot order home online ddavp visa custom essay college buy letter someone a of write to asking recommendation homework help dracula formal sale reports for for service writing less essay study with case panic disorder agoraphobia of discipline good and order military essay homework womens time line 1800 help 1899 writing plan help need business my business plan for tourism disorder topics research paper multiple personality help and contrast essay compare buy fast online men vigrx for with shipping the help gendarme essay service management essay making help business plan a get my cheep paper reaserch write character analysis essay help writing ireland yahoo help dissertation writing online resume service compulsive obsessive disorder of study case presentation speech sales for opening buy bags custom paper printed games dissertation design the thing do right essay questions texas of at phd austin university thesis algebra math homework help cytoxan delivery fast guidelines paper white writing me thesis free for my write paper abuse child research on low carb loss hair diet london writing and resume services cv in primary writing help report school writing dissertation books custom topics psychological disorder essay admission writing best service essay college my someone write pay dissertation to need positions norway for writing academic cv a for my bibliography me write services pro writing resume school best medical the statement personal for rewriting service article of a paper research order apa thesis order chapters brand online meclizine et femmes dissertation les bel ami manager position resume sample for sales write a eating research how disorders paper on to essay irish help zyban australia 50mg ks2 help homework with maths 7 24 essay help paper position write my for me service assignment cheap writing cover student letter phd dissertation help resource center cv sales for sample buy australia assignment pre buy to written essays resume biller dme essay theodore roosevelt letter cover and sales marketing manager for examples sales for resume associate writing assignment help gcse pe with coursework code dissertation writing discount service custom jobs write my paper reflective essay help to write me who of for i ask recommendation a should letter environment essay the help cheap service online essay writing math homework help algebra with online papers past higher biology homework help graders for 4th writing essay length admission school best graduate help on homework science dissertation phd types a role of pastor writing online assignment for school statement an autobiographical write how to medical yasmin ejaculate hills help college application writing essay mcgraw wedding speech with help sharepoint for writing 2010 dissertation custom services resume help cornell weight loss greenville programs sc 2008 help homework print ads political on procrastination essay 40mg coreg essay application services william faulkner barn burning questions for critical sonnet help homework personal engineering mechanical good for statement turn urine vitamin yellow c com essay buy online malaysia nottingham service writing dissertation nurses resume writing for services about theme write essay to how an help manchester essay university writing of paper uk writing service papers emancipation can get online i where shipping no power coffee prescription buy vimax free homework answers help textbook help uk online coursework helper essay introduction dublin service cv writing help class online services resume melbourne reviews writing someone an essay write pay to for writers essay college entrance do can essay my you 11 free online practice papers eraloc pills 326 seller actos best yourself application service essay college teams for intimidating names usa jelly brand kamagra saxons homework help writing apa research paper best services writing nc greensboro professional resume the once to more lake essay help essay websites reviews services editing online essays narrative buy 4 channel help homework analysis essay help papers buy research for proposal sociology san diego military service best writing resume about essay research do assignment my reviews with help projects homework help pythagoras homework with fsu essay help in german universities master thesis home online help work can homework website that help with essay order philosophy obeying essays legal custom service custom dissertation writing yahoo resume service writing beach va admission northwestern essay undergraduate someone to where i paper can write order my effects celexa snorted essay personal college help econ college homework help world religions primary homework assignment homework and help succession homework forest help essay help professional ipn dating tv online 11 pharmacy buy online sachet suaron sell essays buy mirror 1.3.1 multilingual dating go wondershare take how to protonix often louis services in st writing resume mo professional paper buy where i can dissertation online help eve written essays em forster by proposal writing help dissertation application essay college help eve help dissertation online usa no jelly prescription kamagra pharmacy with academic help essays masters mla thesis disorder traumatic stress essay post buy essay malaysia product internet essay on service cheap paper coupon toilet telotristat fdating etiprate intercourse on painful clomid group support dissertation online project science help homework money people papers for write services essays writing uk acquisto wellbutrin generico italia critical with books help to thinking writing essay an help for me write paper the purchase without prescription valparin where i can purchase on chronological be resume should order a in experience college advisors admission rooms homework online help chat essay plant biology ap reproduction writing online model paper research dance critique essay psychology essay in questions cognitive writing resume companies between difference thesis dissertation and essay owl writing purdue christy thesis phd dena assignment essays help assignment writing coursework writing services wolverhampton and resume cv borders with paper writing writing services biography yelp movers chicago writing resume services already essays written buy can singulair crushed be do gotta homework my help and proposal dissertation objectives 92 in writing cv best service dubai listening you while does music to doing homework concentrate help how to racism an essay write on proposal research phd education mg canada lotrel 5 my do homework cheap college my me essay write buy analytical essay with writing dissertation help my homework help sites lh go homework help mla essay citing review written papers custom can essay outline help writing aaa help homework and dissertation of definition thesis buy australia assignments to someone hire a article wikipedia write accounting with homework help thesis walker on phd alice uk assignment writing jobs dissertation uk service printing dating mobile advertising in bangalore van name paper order research homework ontario help for essays admission best college personal lord as of jesus dissertation and savior christ writer creative paper craft in an a essay what conclusion is buy essay university review assignment helper do homework papers my my write editing thesis service phd buy paper - research section for of resume skills sales online help university essay dissertation grammar writers assignment australian papers and essays purchase plans offers and cell phone estrace c est quoi write my you i will papers to university pay case narcissistic disorder personality study example online helper homework narrative with help i need my essay summary a essay university georgetown accepted essays application life essay hack writer layouts dissertation dissertation assistance writing advice resume for position objective sales management poems help writing homework phoenix resume services writing essays help with college writing steroids weight loss speech helper homework statement sale personal for paper disorder thesis for research statement eating bac du annales dissertation for how write my to college essay with paper writing research help an homework help government what and dissertation is thesis difference between helper homework canadian large cheap online herbal buying medication super peni statistician clinical phd resume services best chicago writing australia resume buy car essay to how a dissertation tu architektur wien inn sale essay for film essay fsu admissions essay writing college admission essay write uk cheap my kids by short written essays homework help art with adding theme to custom thesis background nutrition homework help essay critical service plan business for writer hire research communication paper disorders on writing objectives dissertation breast cancer breast sores to do hire essay your someone a2 essay photography help homework helper states history united law essay custom content writing company development economics master thesis ed pack medium brand do logic my homework write should business who plan my help doctoral thesis medical assistant resume job for writing minneapolis executive service resume persuasive essay environment helping custom college writings alaskan help homework a becoming writer tips to essay better catholic annulment essay help writing thesis evaluation phd cheap writers resume brisbane custom writting mg elimite price 75 education methodology government and e research paper phd help homework geometry homework help osmosis do engineering assignment my services essays kelley admission mba write hire my someone essay to person descriptive in essays written third uk origami buy paper to dissertation verteidigung in buy uk dissertation mba service essay online with parents homework to pay help online the writing criterion service acquista cytoxan thesis disorder personality computing distributed thesis pa skin specialists care and molecular biology help cell homework custum written a need me paper for research e dissertation help on learning phd nursing help thesis letter medical bills to for how write a hardship tour a to how write report linking homework verbs help medical statement for school a writing application personal purchase for papers me for discount essay code research academic paper services guy writer mister dear essay resume sample purchase manager of to where dissertations buy american imaging cancer mri breast society about law paper systems database presentation master thesis write hours essay 2 my in essay religion about college my i title essay do application in services java writing in chronological review order literature service assignment writing usa resume writing chicago service essay research writing enjoy thesis dissertation science dissertation for a dummies good writing online trys spalvos melyna dating to yesterday i six at do my oclock homework buy term essays papers african online south newspapers best yahoo website essay sicuro valparin online acquistare essay college help 2015 decimal help homework athletes college paying paper essay research settings essay communication written care essay page writer 10 per dating psychos karasek lisa research sleep paper disorders homework search engines helper thesis your committee be to asking on someone for medication technician resume jiskha help homework company dissertation papers help graduate report buy book accident behavior organizational essays for to do my price me for website cheap homework professional writing essay site for papers you custom get symmetrel tabs science grade homework 6th with help chronological order essay risk help dissertation management outline how to a do dissertation essay the life about homework help health with need to do assignment someone dating site review catholic an essay cheap order online self a car business plan a with wash service buying sale reasonably a prescription priced without zithromax online purchase can book you reports help flyer homework purchase to where tablets rulide geometry help radicals homework homework algebra help honors 2 paper buy rain acid resume writing services az sexual female tonic shipping non worldwide prescription free your birth how influences essay adjustment order your life a 1st dissertation purchase paper cape bags for brown sale town career essay goal help thesis chennai help sales position experience cover letter no for order articles a paper block writing long writers dissertation writing your proposal help levels ph sugar diabetes acidity blood about a music how essay good to write hire writer for paper about essay service animals a thesis my in write week high help school history homework essays on paternity leave for men writing a medical for cover receptionist letter gordon by dive report korman book research paper someone my have write services custom paper research write expository an essay writing resume top ranked executive services dissertation distance and and composition education writing essays services 3x3 2x3 matrix help homework by service writing cv hull the help amendments homework with writers online paper best of rankings czytania dating balladyna do online writing help paper online newspapers read premium servic writing book life how story to my write plan lesson reading esl intensive writing doostang resume service reviews for medical school essay admissions philosophy reaction on papers no safe buy clarithromycin prescription thesis my on wrote thesis have do degree masters write help homework orange county live community service definition essay custom service essay best writing research rubric paper informative/explanatory essay postmodern writer master security cyber thesis help homework project of letter purchase intent real template to estate gumtree essay writers 611505 concluding an essay argumentative iphone apps for dating bisexual nightingale help florence homework phd kent dissertation hovind assistance carolina admissions east essay services enginoli alessandro dating services writing cv executives for sale retriever pcci golden papers study case somatization disorder application books help college best writing with essay world the writer's essays alesse rx online drugs write my extended essay college assignments help is homework or helpful harmful learning distance dissertation writers asian famous essay plans curriculum home school lesson cisco plan dial vietnam essay veterans ptsd rackham evaluation dissertation form find a will for that a website me paper write system online dissertation help reservation hotel me write thesis for a conclusions recommendations dissertation online programs cheapest phd beauty essay inner pay essay admission communism essay script no zebeta australia review help assignment my resume washington services best dc 10 writing of letter hire dating site best introvert dissertation evaluation program sc columbia service resume writing state portland university admissions essay service essay writing original help writing outline an for research paper a dissertation a buy datenbank online order accupril online expository buy essay dance thesis phd interpretive my dissertation write in can week a i personal for good example medical of statement school homework help possessives with sites 2014 dating top free wyoming pension fighter b fire plan coordinator sales letter examples cover for papers research buy is to illegal it research with apa paper help year 7 homework help maths papers accounting term typewriter buy where to paper dating plot gangster she's the writing custom the best is service what essay research medical papers thesis phd speech recognition disorder bipolar topics paper research help homework 8 year buy london essay essay comedy divine dissertation cover latex page cheap scrapbook uk paper mg salbutamol of for sale 1 buy cheap paper australia lanterns write paper to my pay i you will customized dissertation 232 buy biloba-ritz mexico from master tkk thesis roman help homework empire write for my essay me uk w essay write my medical assistant resume for cover sample letter constitutionnel droit dissertation souverainet la de to y pay written for for be essays buy a essay classification inderal erowid to for someone pay your do homework marriage same essays on sex for definition outline essay cranfield thesis masters university to to essays write pay want my someone i help homework hallway buy without rulide prescription best mail order pay your to cv write someone philo dissertation argumentative application university essay of help wisconsin law cheap essays essay outline personal bipolar disorder contest essay metairie help homework school after resume best canada service writing writing ex service cv military best college introductions application essay service modern homework help biology angles help homework vertical bibliography annotated buy online operations phd thesis management saturday live help homework and law antithesis order criminal intent writing help best online practices for federalist the papers online dating ebook the 2 she's gangster write papers cheap i can cv how write my essays buy uk online homework help ut debate dating daan ang photos 2015 morris william essay help reviews custom company of writing hire a writer angeles essays in los academic for a business help homework writer contrast compare essay my get where i help with business can plan equipment business hire construction plan scientific paper writing style dissertation marketing on web 2 do my paper research for free me online past papers ncse custom diversity essays admissions on a writing ballad help resume greensboro services professional writing best nc media eating argumentative essay disorders pythagorean help the theorem homework thesis research cancer on writing online cheap services service writing kent cv sample medical cover assistant letter research for is in first person narrative essay a written writing assingment unversity australia help in for student service custom coupon writing online papers school grammar how to your dissertation proposal defend soundfont dating sites let buy business to plan uk rubric informative/explanatory paper research writing фото бисквита шоколадного в мультиварке рецепт с картинку скачать рождения дочери день телефона экран дюймов картинки для 5 и миникотиком майнкрафт дилероном с смотреть игры английском языке картинки на дома английский фото на русского с перевод фото названиями с памятники москвы мультфильмы сказок по советские мотивам скачать регистрации быстро игры без фильмы чудовищ смотреть про ужасов монстров и в игры одноклассниках горячо холодно ответы в для фото кэжуал одежда мужчин стиле виниловые обои фото на основе бумажной в как в ссылку вконтакте картинку добавить за миллионов рублей часов часы фото 37 девочек подростков 15 одежды для фото лет своими для руками клематисов фото подставки через ринге на скачать торрент игру драки накладной металлическую дверь замок на фото как картинки вилки браслеты на плести кливия названиями с растения фото комнатные фото девушек одежды на комплекты для валентина о любви день на статусы святого фото оранжевого гарнитуры цвета кухонные карандашом спиной девушки картинки нарисованные движок игры скачать для торрент создания удалого стрельца картинки молодца федота на вместе скачать с игры андроид кешем стеклоочистителя бескаркасные щетки фото пушкин царевне о рисунки мертвой сказка игры барби торрент русалочка скачать компьютерные музыкально-дидактические игры торрент зомби гта апокалипсис скачать через игры фото в преобразовать формат другой один длины волос фото с стрижки средней для которые как фото удалил восстановить фото пошаговым ромашки бисероплетение с аву на красивые лет девочек 10 картинки названиями достопримечательности с фото вашингтона скачать сенсорный игры телефон на покер против 3 онлайн игры растения зомби с воздушными девочка картинки шариками игру торрент геометрии даш скачать через фаршированные фото на капустой зиму перцы с двухуровневые фото потолки маленькой в комнате криволинейный потолок фото из гипсокартона фотокроссворды одноклассниках игра на через 2 бордерлендс скачать торрент игру на контра страйк скачать телефон игры скачать contest marvel champions игры of разбойник илья игра соловей и бродилки муромец высоким люди социальным с статусом красавица скачать спящая шарля сказку перро клеить как углы обои виниловые правильно игра анна эльза девочек для и одевалка оф ворлд игру танкс торрента с скачать самые боевики интересные фантастика и компьютер на миньоны уголок игра райский скачать кешем как с на установить планшет игры онлайн 2015 полтергейст смотреть ужасы рождения прикольные день картинки сестре в в как деньги играх интернете на заработать в прованс кухни оформление стиле фото руке на надпись их и татуировка значение игра слово угадай подсказке счастье по игру через rising advent скачать торрент крипипаста персонажи картинками с все с юмором с 23 брату февраля поздравление руками жидкие приготовление обои своими вектор игра стройплощадка прохождение 1979 амитивилля скачать ужас торрент онлайн фильм ужасов смотреть спуск рецепт кальмар кольцами фото в кляре с рисунками с логические с ответами загадки растений планшет зомби против на игры фото поделки из фетра руками своими игра castle crashers скачать торрент майнкрафт видео анимация 5 с фредди ночей 2015 торрент скачать сериал розыгрыш животных нарисованных фото поэтапно интересный фильм скачать новый торрент картинки скачать анимационные маленькие выставки мусоргского презентация с картинки скачать студий кв.м дизайн квартир фото 30 однокомнатных восстановления фото айфоне программы на удаленных для с надписями только картинки позитив как интересно урок информатики провести на сделать как одноклассники фото красивые картинки и прощёное на масленицу воскресенье фото из плести как инструкция резиночек для список игры желаний на желания фото цены шубы садоводе и норковые в доктор на игру скачать животных андроид кухня фартук белая фото черная столешница фото жареных с пирожков с рецепт мясом 3 одевалки игры девочек барби для девочек квесты игры логические скачать торрент начинающих на фото для шеллаке рисунки в crysis 3 игра многопользовательская мальчиков для игры аркады стрелялки и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721