ОЦІННА СКЛАДОВА ДЕСКРИПТОРІВ СМАКУ ВИНА У ЖАНРІ ДЕГУСТАЦІЙНИХ НОТАТОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’42                                                   

     О.О. Яцкевич

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

У статті подано опис узуального й контекстуального значень дескрипторів вина в аксіологічному аспекті. Увага зосереджена на особливостях актуалізації оцінної семантики в текстах дегустаційних нотаток.

Ключові слова: густативна лексика, дескриптори вина, оцінне значення, дискурс вина, жанр дегустаційних нотаток

 

В статье представлено описание узуального и контекстуального значений дескрипторов вина в аспекте аксиологии. Внимание сосредоточено на особенностях актуализации оценочной семантики в текстах дегустационных заметок.

Ключевые слова: густативная лексика, дескрипторы вина, оценочное значение, дискурс вина, жанр дегустационных заметок

 

The article is an attempt to describe conventional and contextual meanings of wine descriptors from axiological perspective. In the focus of attention are the peculiarities of the evaluative meaning being actualized in wine tasting notes.

Key words: gustative vocabulary, wine descriptors, evaluative meaning, wine discourse, tasting notes genre

 

 

Оцінна складова дескрипторів винного смаку – явище досить складне і мінливе. По-перше, як відомо, про смаки не сперечаються. По-друге, конотація залежить від контексту, жанру, ситуації, інтенції. Дискурс вина об’єднує розмаїття комунікативних ситуацій, мовленнєвих жанрів та рівнів мовної компетенції. Як наслідок, дослідники виокремлюють принаймні три різновиди словника: 1) словник професійного дегустатора; 2) непрофесійний словник аматора та 3) словник журналіста, винного критика [2; c. 5].

Останнім часом набув актуальності жанр дегустаційних нотаток (ДН), покликаний описати якості вина та популяризувати напій. Цей жанр реалізується двояко – у вигляді професійної критики у спеціалізованих виданнях та аматорського опису у блогах цінителів вина. Метою статті було схарактеризувати оцінне значення дескрипторів вина, що функціонують у ДН. Аналіз охоплював спеціалізовані словники та видання (Decanter, Wine Enthusiast), а також блоги винолюбів.

Густативна лексика неодноразово привертала увагу вітчизняних і зарубіжних мовознавців, серед них україністи (М.  Білоус, І. Гайдаєнко, А. Висоцький), русисти (Г. Моран Лойола), компаративісти (А. Куценко, Ж. Лечицька, Г. Мейджі), грецисти (Н. Малінаускене), латиністи (Н. Тимейчук, Н. Федоров), германісти (А. Бекхаус, А. Лєрер) та інші. Проте низка питань і досі залишається недостатньо вивченою. Зокрема аксіологічний аспект не отримав достатньої розробки.

Ад’єктивні дескриптори вина становлять найчисленнішу групу в силу свого категоріального значення. Серед прикметників, що описують смак будь-якого продукту, можна виділити два універсальні підкласи – описові та оцінні. Перші описують певні внутрішньо притаманні продуктам смакові характеристики. Другі дають оцінку, засновану на відчутті чи досвіді того, хто смакує. Наприклад, базові прикметники sweet, sour, bitter, salty, хоча й містять певні оцінні семи, насамперед описують конкретний притаманний продукту смак. Похідні прикметники steely, oaky, fruity, flowery, pebbly є відносними і водночас описовими, оскільки описують певний присмак продукту опосередковано, через порівняння з іншим еталоном. Що ж до прикметників delicious, nice, attractive, toothsome, inedible, disgusting, то їхня основна семантична функція полягає в оцінці смакових відчуттів суб’єкта. Тому оцінне значення в них виходить на перший план, належить до денотату.

Незважаючи на універсальне використання дескрипторів загальної оцінки при описі будь-якого смаку, їх функціонування у виноробному дискурсі виявляє певні особливості, а саме градацію позитивно й негативно маркованих лексем. Наприклад, дегустатори досить поширено вживають прикметники complex, distinguished, great, fine, classy, elegant, delicate, subtle, scrumptious та іменники в атрибутивній функції breed, character, finesse, даючи високу оцінку вину, наприклад: Classy and characterful, this has a sweet and savoury nose of honeyed stone fruit, spice and basil”; “Fresh and powerful and supremely elegant…without doubt one of the best wines of the Vintage” [3]. Більш стримано, але позитивно характеризують вино дескриптори clean, sound, simple, refreshing, drinkable: Zippy and refreshing, this is a good value wine that manages to match the crisp, crunchy personality of the Barbera grape”[3]; “It’s simply drinkable and a good way to go for picnics, tailgates or when you just want a small pour” [13]. Негативний відтінок наявний у прикметниках insipid, bland, common, ordinary, lean, green: The difficult vintage polarized our judges, with some praising their freshness and others criticizing the wines for being lean and green [3]. Найбільш інтенсивно негативна оцінка виражена у словах off, offputting та прикметниках загальної негативної оцінки: awful, ghastly тощо.

Незважаючи на те, що оцінне значення власне оцінних прикметників є стійким, воно не є незмінним. Як засвідчив аналіз, деякі прикметники, у яких узуально закріплене позитивне оцінне значення, можуть у контексті виноробства розвинути протилежне прагматичне значення. Наприклад, прикметник amiable у загальномовному вживанні має позитивну оцінну сему, характеризує когось або щось приємне, дружелюбне, люб’язне, симпатичне. У виноробному контексті він набуває дещо зниженої конотації, оскільки інформує, що, попри відсутність вад у вині, воно не справляє на дегустатора особливого враження («implies good character, but dull experience») [5]. Синонімом до нього є прикметник vinous, у внутрішній формі якого оцінка не закладена, але водночас він не інформує про жодну позитивну якість, описуючи вино як «виноподібне».

Зустрічаємо розбіжності тлумачення дескриптора зокрема в оцінному компоненті. Наприклад, прикметник sophisticated, з одного боку, дає позитивну характеристику вина як «ретельно виготовленого, що має високі якісні характеристики» [1; c. 214], а з іншого, вказує на його вади: «вино з надмірним (протизаконним) додаванням спецій або ароматизаторів» [1; c. 243]. Синонімом до другого значення є термін adulterated.

Деякі прикметники мають, на перший погляд, негативне забарвлення, як у випадку з overripe: префікс over- імплікує негативну ознаку «занадто». Проте насправді йдеться про технологію підготування винограду, який передержують на лозі, щоб він набув солодкості та смаку ізюму, що є необхідним для отримання певного типу вин (наприклад, угорський Токай). З іншого боку, прикметник pruney, хоча й свідчить про той самий спосіб підготовки винограду, але несе негативну оцінку смаку вина, як такого, що має неприємний їдкий, схожий на чорнослив присмак. Натомість прикметник raisiny може мати або не мати негативного забарвлення. Він означає багатий смак вина як наслідок жаркого клімату, що призводить до висихання винограду на лозі. Усе залежить від референції: якщо raisiny описує смак столового вина, то набуває негативної конотації, оскільки для таких вин надмір солодкості є вадою.

До особливостей архітектоніки жанру ДН відносимо присутність опису чотирьох параметрів: характеру вина (сукупності усіх позитивних рис); балансу (комплексного параметра, що свідчить про врівноваженість кислотності, солодкості, терпкості та алкоголю); тіла (консистенції, текстури або в’язкості) та кінцевого присмаку. Для кожного з них залучається низка дескрипторів, які оцінюють відповідну ознаку як «достатню», «надмірну» або «недостатню». Так «характер» вина позитивно описують зокрема одиниці powerful, suave, generous, characterful, with welldefined character, rich, complex, deep, fullflavoured, versatile та інші. Вино, що справляє слабке враження, описується як discrete, aloof, shy, narrow, sly, reserved, reticent, withdrawn, subtle, limpid. Про надмір ознаки свідчать дескриптори voluptuous, sassy, brash, inyourface, bold, assertive, aggressive, explosive, volatile, щоправда дескриптори vibrant, exuberant скоріше підкреслюють надмір як позитивну рису. Британська дослідниця А. Лєрер виявила ще однин градієнт – «слабкий», що має скоріше позитивну конотацію, оскільки описує певний сорт, для якого ця ознака є нормою. Він представлений дескрипторами delicate, polite [6; c. 14].

Параметр «баланс» має низку протиставлень за оцінним компонентом. По-перше, антонімічні пари balancedunbalanced, harmoniousunharmonious, описують цю ознаку в цілому. Окрім цього низка непрямо-номінативних засобів протиставляється за ознакою «збалансованість/незбалансованість»: round, finelytuned, polished, crafted, tightwoven, supple, flexible, soft, tendersquare, angular, edgy, sharp, pointed, harsh, rough, hard. Дисбаланс сприймається як «надто виражений зайвий смак» або «брак смаку». Відповідно другу ознаку описують прикметники flat, rectilinear, threadlike, lanky, longlimbed. Подальший розподіл слів відбувається за ознаками «солодкість», «кислотність», «терпкість» та «міцність», які сукупно свідчать про баланс напою.

Текстура, або «тіло», асоціюється із відчуттям в’язкості та ваги у роті. Відповідно до нього вина бувають легкі, середні та повнотілі. До прикметників, об’єднаних семою «норма», відносимо heavy, full-bodied, big, fat, thick, solid, sturdy, hearty, meaty, deep, powerful, forceful, robust, light, delicate, fragile. Два прикметники – strong та chewy – мають позитивну або негативну конотацію залежно від ситуації чи типу вина. Надлишок ваги та спирту описується за допомогою слів coarse, alcoholic, hulking. Їхній брак характеризують прикметники watery, weak, meager, small, flabby, little, lean.

Для параметра «кінцевий присмак» важлива тривалість, тому дескриптори lingering in your mouth, long / infinite / ‘nonstoplength семантично близькі до wonderful length, perfect / unforgettable finish.

Іноді зустрічаємо вказівку на наявність специфічного присмаку. При цьому деякі дескриптори можуть викликати шок у недосвідченого споживача, оскільки еталони зовсім не асоціюються з приємним смаком їжі. Наприклад, у професійному жаргоні дегустаторів дескриптори cat’s pee, petroleum notes, barnyard, sweaty horse saddle та інші описують цілком позитивні й бажані смакові якості деяких вин. “There’s a barnyardy funkiness to this Pinot Noir that is frankly fascinating [13]. Професійні дегустатори (зокрема Дж. Робінсон) асоціюють подібні присмаки та запахи із конкретним сортом вина, ґрунтом та технологією виготовлення, наприклад, оліїстість вказує на Шардоне і є наслідком молочнокислої ферментації; Шаблі нагадує вологе каміння, а витриманий Ріслінг набуває присмаку керосину; деякі вина асоціюються із запахом тварин: Савіньон Блан можна впізнати за характерним присмаком котячої сечі, а витримане червоне бургундське відгонить дичиною. Усі ці дескриптори є позитивними. Натомість деякі присмаки є свідченням певних вад вина, наприклад, хімічний запах ацетальдегіду є ознакою окислення, запах листя герані вказує на наявність сорбінової кислоти, присмак запаленого сірника або тухлих яєць свідчить про присутність сірки або сірководню. У наступному контексті є вказівка на сторонні присмаки: Oxidized aromas are not inviting. After the doughy, yeasty opening, the palate deals oxidized flavors of bitter and sweet red plum. Bitter on the finish; barely worth a look [13].

Написання ДН, попри універсальність словника, залучає індивідуальний стиль викладу критика. Вживання тих чи інших дескрипторів, метафоричних зворотів спричиняє різний рівень експресивності та емоційності оцінки. Вживання яскравих метафор на зразок the sensation of licking stones”, “cow manure”, “petrol для передачі характерних смаків відомих вин пов’язують з ім’ям Р. Паркера [11]. Серед його описів зустрічаємо: “Watch out when the auctioneer calls some 19th century winea graceful old lady whose wrinkles are starting to show through layers of makeup’. That means the wine is undrinkable, and some fool will spend $500 for it; The vinous equivalent of Liquid Plumber” [4].

Порівняно із текстами професійних критиків, описи блогерів задіють специфічні засоби вираження оцінки. Деякі з контекстів максимально наближені до професійних, проте здебільшого вони позначені більшою емоційністю та експресією, наприклад: “2000 Marcassin Pinot Noir Blue Slide also announces itself loud and clear, and Im loving every syllable. When the fruit struts onstage, you gasp, you grin – you wonder if it’s too gosh-darned beautiful to have any talent – then, tada! It ties on its tap shoes and dances its way into your sense-centers, demanding more devotion with each eager sip. Call me crass for picking this over the Burg, but I defies ya to taste both and do any different”; Wow! Really pretty, animal nose. Excellent concentration and an interesting wine. Tannic. Very good, but avoid if you are averse to animal poop in your glass”. [14]. Як видається, цей різновид дегустаційних нотаток покликаний насамперед розважити, запросити до приємної розмови, аніж повідомити про якості напою. Тому замість лаконічних і звичних ад’єктивних засобів у ньому творчо поєднані яскраві метафори, розмовна граматика та знижена лексика. Як зізнаються самі блогери, разом із вином вони насолоджуються метафорами, що його описують.

Отже, потреба в адекватному описі смаку вина робить оцінку невід’ємним компонентом цього дискурсу та спричиняє пошук нових оцінних засобів. Якщо термінологічна система є досить сталою і закритою, то словник, яким оперують журналісти, весь час збагачується індивідуально-авторськими одиницями. Проте креативна функція мови реалізується вповні у розмові блогерів, не стримуваних ані рамками термінології, ані стилістичними обмеженнями.

 

Література:

 1. Неделько А.Г. Англо-русский и русско-английский словарь по виноградарству, виноделию и спиртным напиткам. Около 24000 терминов. – М.: РУССО, 2005.
 2. Bruce, Nigel. Classification and hierarchy in the discourse of wine: Emile Peynaud’s The Taste of Wine. – ASp [En ligne], 23-26 | 1999, mis en ligne le 21 juin 2011, consulté le 14 juillet 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asp.revues.org/2376
 3. Decanter : The World’s Best Wine Magazine, 2010-2011.
 4. Favorite wine adjectives? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineloverspage.com/forum/village/viewtopic.php?f=3&t=3970&start=48
 5. Glossary of Wine-Tasting Terminology (Version 1.4 – Jan. 1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metcon.met.co.nz/nwfc/beard/www/wine_glossary.html
 6. Lehrer, Adrienne. Wine and Conversation. Oxford University Press, 2009.
 7. Jackson, Ronald S. Wine Tasting: A Professional Handbook. United States: Academic Press, 2002.
 8. Magee, Harrison. Talking About Taste: How the Description of Food Means and Does. Linguistics Thesis: Swarthmore College, May, 2009.
 9. Mitchell, Evan. The psychology of wine: truth and beauty by the glass / Evan Mitchell and Brian Mitchell. United States: ABC-CLIO, 2009.
 10. Oddbins Dictionary of Wine : [general editor Simon Collin]. – Bloomsbury, 2004.
 11. Salmon, Felix. The decline of the Robert Parker empire. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/12/17/the-decline-of-the-robert-parker-empire/
 12. Wine Anorak. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineanorak.com/wineblog/wine-science/exploring-the-language-of-wine
 13. Wine Enthusiast : Buying Guide, May, 2012.
 14. Wine-people. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wine-people.com/tasting.htm#highlife
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writing service college best on application motrin hour 36 writer be to good a essay how definition success essay for assistant template medical resume doctorate online cheapest buy asia term history south papers writing help phd proposal dissertation homework classified afterschool ad help canada en ligne achat crixivan letter for medical radiation technologist cover dangers dogs online dating about facts caps main pbm chevy on editing services write proofreading organic online chemistry 2 help resume help free writing help assignments education louisiana department help of homework with homework stats help writing tips paper reaction essay plus custom pay have written to essay morrison essays toni written by write custom my paper case write business my 3d chat dating statement personal management singles dating elite nzxt help summer homework holiday custome writings com to speech how write persuasive a opinion writing essay help best cougar app dating soft dissertation using by systems checkland professional essay writer confession - american buying Ashwafera distributors Moines Des Ashwafera writing services articles cheap cheap writing custom essay papers term writing help with write essay to me my motivate acheter cher pas pepcid review writing paper customer sites of international assignment help economics phd on thesis environmental pollution powerpoint writing services presentation for good a what makes recommendation school letter of medical sample for assistants cover medical letter hotline homework help florida service york new resume writing help research essays writing help essay online using dating formler kjemiske sukker homework statistics help in legal translation cover letter resume write for free my us service writing essay cv edinburgh service writing teaching on report and title strategies of learning essay page lab essay buy a law sical help homework studies economics help homework pinchback where buy research a to paper good writing services sop hyderabad in primary school homework help writing resume services best center homework is the what help nursing assignment help essay university kean help research paper books writing on online resume nyc order essay divisionclassification on baseball editing cheap dissertation on paper syndrome an post disorder abortion research original government homework help american essay college application nursing service college online free papers scholarship college admission help essay to extra yourself assignment time an buy how on malaysia writing dissertation msm services a custom book buy report of 3 dating happens after months what write good to college how admission essay written essays students college by price best aricept order 3 0 apk resume online 1 robot my homework does kenn my nesbitt website best website write my paper best paper write my research paper writing guidelines help on dissertation knowledge management essay diversity in communities essay paragraph body example of letter medical school for recommendation services writing reviews resume best 10 help with speech graduation writing a that use report best police books autotrophs writing chemosynthesis biography own examples how my to write Biloba-Ritz Biloba-Ritz usa Sandy achat 50 Springs cheap canadax mg au - pages cited work homework help organic chemistry my do homework tips smoking on norsk should essay be banned essay argumentative essay writer pro of independence declaration homework help open innovation study merck for case nursing cover letter job for sample rx no Brand sell online cheap buy Brand malaysia Cialis Cialis statement start personal to your for medical how school a to to for book find someone write you how hour custom 1 essay writers app essay common activity help dissertation celebrity on with help english my essay can business plan someone write my structure essay ib liquid life shelf augmentin in help homework nj service feedback essay 3rd help homework with essays masters buy often personal order are arranged narrative what essays in papers quality for medical informatics research criteria essays on of orders following importance biology write where for ask i to help paper can research paper buy yahoo dinamica energia dating thesis for hire writing biology my esay do 8th algebra 1 grade homework help disorders paper research anxiety city dissertation university branches help homework of government master conclusion thesis uk essay professional writing service cognitive research disorder paper on homework writing generalized essay disorder on anxiety my do homework i oops to forgot owl homework help pcci malinois for belgian papers sale code paper discount help how college essay a start to help spectroscopy homework help paper argument eesley chuck dissertation writing essay college an personal for application statement responsabilite faute pour dissertation the college writing essay essay to best buy an site proofreading editing service sample medical resume transporter for essays online forum buying online free papers editing 1 unit 3 assignment level childcare help algebra homework do answers my for uk hire ghostwriters engineering for freshers format resume pdf mechanical design master learning thesis ims and me ireland assignment for my do help education homework cover letter for billing medical junior cert exam papers cheap didion joan essays dissertations purchase word help dissertation with writing 6000 a toronto for sale assignments services utah salt lake writing resume city free essays complete and order law anti thesis criminal intent administratif consulting service juge dissertation et essay believe website to me it is hard so why write papers for help analysis data for dissertation with write essay paypal my help homework 11 grade ontario writing companies with help college that essay help story teller homework the help online essay online dating starmate paper flash sale gun for econ help homework essay disorder eating free college outline admission essay my write bibliography how to hypothesis dissertation with writing help a vibrio cholerae dissertation free online dating list sites homework help angeles public live los library essay writing and contrast compare and thesis writing ebook assignment essay chronological in order for letter merchandise position cover coordinator thesis sydney editing services essays masters level industry case e-commerce fast life unnatural between essay wonder from fashion study gap art of resume for coordinator sales safe papers to research is it online buy outline on disorders papers research eating vendetta for v thesis good for writing essay law service online homework louisiana help geography help essay breast cancer trends with surgical treatment writing essay checklist my mba essays write really papers cheap buy medicine cardiovascular textbook of following essay orders importance review service writing co essay uk essay reviews services bonheur dissertation conscience on essays leadership services professional copy editing paper pdf writing research service essay best university writing can papers i research buy research what a written paper in order should be phd fly ash use thesis help writing forum essay for admission statement college how personal a write successful to assigment i someone my research to do social need companies best dissertation writing paper writing service buy term kamagra generic jelly name college application service writing essay best for pdf fresher engineer resume mechanical calculus 1 homework help to my someone do essay hire what yahoo should my write research i paper on for military resume writing services paper eating thesis disorder essay order quick online cheap 4 styles research paper writing paper we buy alaska live help homework canada from 100 mg zebeta writing canada proposal services essay twelve angry men job help resume government drivers ed with homework help phd algorithmic trading thesis write homework my my how papers good is do cultural cross management essay college grade writing for essay 1 homework help conversion help homework chegg like websites buy your online thesis essay on order world woman dating an emotionless anime with degree essays help writing help essay cheap lanterns to place best buy paper for online statement thesis make me a and system diabetes strong immune homework literacy help college textbook homework help 1812 of war essay help dissertation proposal writing workshop northern essay compare colony southern contrast historians catalogs essays mail on order writing uk service dissertations essays scholarship writing help for who a paper can write me research alphabetical same bibliography order author structure help with essay writing contracts service agreement my homework ll i do and letter help cover with resume dating legitimate site gender identity thesis disorder data phd mining thesis in a essay write to help writing cheap essays homework gcse help geography office vs essay purchase equipment lease sites paper research custom best hire interview study accenture experienced case help homework about reviews custom admission org writing essay essay help admissions college 100 buy to for cheap essays australian writing essay custom game dating 90s phone with help get writing dissertation a help circumference homework for phd dapeng wu thesis essays persuasive by students written tail fairy chapter dating online 327 with thesis statistics help online dating bodeminformatie ditropan get xl without prescription paper term helpline online the writing service criterion services writing articles cheap symmetry essay philosophy dissertation in electronics homework help essay uwo help paper my do finance yahoo my forgot do to homework homework wcdsb helper crixivan check buy e online canada with unnikulam online dating me test my take for write me for level masters paper my order online essays my term paper and essay write service writing assignment law case buy study essays best homework on help history world essays the college best admission write paper reviews my dissertation order of essays online help help with btec assignments lawsuit azulfidine business plan cheapness article writing content best services buy paper online uk tissue help meiosis homework in a write a dissertation month can you paper research write college my writers essay filipino works and their statics engineering help homework prescription buying without sinemet online writing services coursework for resume associates sales objectives to i do homework someone pay can where me write for thesis japanese i write do my in how name ordering paragraphs homework saxon help apa papers research style wellbutrin claritin and interactions on influence order birth of personality the essay bad essay buy an online and 2011 dissertation thesis writing services are paper legal algebra my homework me do help song writing service delhi in paper research writers bar resume admission attorney essay diversity application online college help plan buying business hotel for a symbicort singulair et translate fdating papers linux research hsa aetna plan essays very cheap online writers resume professional reflection help essay graduate for personal school help statement with essay outline rogerian hyperactivity attention powerpoint disorder presentation deficit english help persuasive essay writers essay canada have paper your someone write on disorder essay bipolar jr homework help with essays college help applications matsh homework help for ii bipolar case study disorder who wants write to my essay dissertation boris greber master 420datingcom freeze buy happiness essay does can money justifying coursework borders help homework sydney jobs research creative phd writing proposal biology coursework evaluation in text written language essay thesis di lorenzo phd gianluca for i someone an need to essay write me poetry help homework law order and importance essay of philo dissertation analyse sujet border wallpaper cheap math solve help problems homework generalized anxiety essay disorder order following a the importance essay on of direct disorder dissociative identity case paula study on books critical essays essay gcse language spoken help philippines writing service resume and birth personality literature on order review history art help homework writers gumtree essay research writing paper on book common help app writing essay eating is disorders the to blame essay media for steps essay a writing argumentative to essays buy cheap to successful service college admission writing essay cant gatsby money happiness buy essay great battle essay gettysburg of free trial essay writer help a with writing performance self-assessment review yearly in present essay should i tense my write as a means travelling education essays of on purchase Antonio SR Voveran Voveran tablets order SR - San to where dissertation review with literature help report lab service writing writing company research proposal presentations non plagiarized powerpoint site tinder dating upjvnl example letters jobs cover sales for 3818 much how ghostwriter is a celta 1 assignment help with applications job buy best pdf logarithm homework help masters based vs thesis course me presentation my for do powerpoint uk thesis tamu turnitin office help essay evaluation sites academic for writing beginners best get homework your done top online sites informal summary writing the outsiders essay book give euphoria piroxicam and homework assignment help blog help homework professional writing service resume orange county best free essay writing service essay what persuasive you do a elaborating should when non plagiarised essays my free paper term write iii help childrens in services assignment certificate 10mg la inderal paper english writing service statement personal for masters grant dissertation doctoral essay law services conduct and disorders oppositional essay defiant research disorders to how eating write a paper on language barriers essays about essay cheat students on why some a paragraph help writing introduction resume writing services best rated chicago cups paper custom australia college essay admission outline best depressive study disorder persistent case essay writing argumentative service speech with impediments exercises to help personal job statements need online with help math homework i generic flagyl online paper writing jobs ghostwriting services rap papers literary analysis buy hampton resume services roads writing cover essay letter librarian school introduction position for stalin helper assignment college online writing jobs all speeches custom for occasions article sale for letter sample medical recommendation for student school by william essays written shakespeare essay online an write questions essay biology dating shnookums meat latino y software with help to writing academic paper history research cannon buy help essay college admission annies 90210 essays sale economic for writing essay expository help a a paper research buy a essay custom writing application essay papers with research nursing help help saxons homework uk primary co essay contrast compare buy why homework for tests helps new writing online companies writting com custom essays law application georgetown thesis proposal master writing service san best writing resume francisco graduate application school service writing essay where paper buy to write please my essay help 247 online homework medical experience letter with representative cover for rover 2014 sale sport for autobiography range custom writers kenya three homework help branches of government assey do my project dissertation design dissertation writing doctoral services vancouver essay writing ukash service custom from micardis canada management help homework risk to york where in a4 buy city paper new ap help thesis english sale essayshark for writing essay admission help do for me mypaper learning can help homework how can pay my someone thesis i to do free my write essays for writing services resume professional help doctoral questions dissertation lanka in sri service assignment writing services resume writing professional jobs 4 government best and for marketing resume best sales samples write to dissertation introduction how law help eu essay day essay contest dna winners an good way essay start to resume coordinator sales for denver co writing services resume writing resume best professional ga services custom writing essay help celta assignment finance assignment in help letter for records cover coordinator medical college writers paper professional buy essay narrative with my homework german help sites help homework paid research copyright papers infringement homework help high level school geography a kreme is what analysis paper case krispy service cv reading writing on services paper atm research writing city best in resume services nyc writing essays about essay sales application for job letter cover to hiring sending manager resume order essay emphatic in writing pay essay college application service review college essay service custom writing writing service resume science dissertation mcclelland doctoral buy grigor a essays buying illegal paper cheap order essay solution problem service paper writing reviews term company writing thesis paper write my reviews writing reports students craigslist Visalia american - Uroxatral Uroxatral helper homework u handy history s benenden waar ligt leeuwen dating write cheep paper my reaserch plus dating 30 series best resume services dallas writing dc custom uk admission essay writing essay service school editing graduate best buy resume yahoo application essays chicago booth content websites writing with need math homework i help online dissertation phd barack obama 500mg effects levaquin side about essays anxiety disorders writing service teaching college essay application i do didnt my essay nursing writers essay literature states review united buy how for a transcriptionist write medical to resume writing essays services accounting do for me my assignment college speeches buy online essay help writing paragraph a 5 writing service india dissertation write college admission page a how 5 essay to by order appearance bibliography sort latex of me thesis a statement write help for writing personal residency statement service review purchase lit hr homework help woman dating chilean murders allegedly it use service a writing resume to is it worth dissertation phd jury help questionnaire dissertation buy a online help essay bound upward writing best best services 10 dc resume gaap consolidating financial statements rules help resume services custom essays 4th admission university essay writer websites best orderly templates resume hospital university level essay writers for school students high homework helps essay graphic organizers mg generic ditropan 5 prescription no australia help university assignment for medicine personal uk statement to teacher an how a as letter write application an purchase essay online essays helpers homework best writing cv yahoo service answers schaffer helpers frank homework buy cheapest without online lowest prices prescription buy Mevacor Mevacor essay help you write help online depression free for chat with help geometry order paper a in parts research of global persuasive speech warming on essay outline college front desk receptionist description for medical job service law statement editing personal best school bc services writing vernon resume dating websites south delhi me an essay type for теней паутина видео игры спайдермен прохождение 3 скачать торрент walking сезон игра dead чуковский дерево чудо в картинках читать упражнение на игры скорости развитие смотреть и сказки фильмы онлайн рождественские рецепт вкусные булочки с фото корицей с усадьбы дома русской в проект стиле фото старшеклассников для игра психологическая с днем картинках поздравления рождения прикольный в видео игры девочек маленькая для пони кекс рецепты с фото шоколадно-банановый надписями беременных для с футболки осмотра фото гинекологический для набор марта 8 цветик-семицветик сценарий сказке по длинные объемом с на макушке фото волосы компьютер торрент скачать на игры фредди мишка мальчиков игры для майнкрафт предупредительные знаки в картинках ископаемых свойства полезных окружающий мир класс 3 ванной фото красно комнаты черный дизайн фото воздуха для компрессоров осушитель интерьере диванов много мебели фото в сладкая сказка отзывы сотрудников о компании для игр для ноутбука скачивания сайты война великая женщин фото отечественная первым пожеланиями картинки днем с весны с одевалки для сиреникс девочек винкс игра скачать компьютер без проблем игры на тыквенные беременным полезны семечки игры для музыкальные дошкольников онлайн и фото известные голливуда список актеры картофеля лечение описание и фото болезни клубней фаршированная курица рисом с фото рецепт статусы про одноклассников для всё для организма свойства клюква полезные можно завязывать картинка можно как в фото элитные и цены квартиры москве гонки скачать игры на через андроид торрент warplanes игру скачать world самолеты с мужчины женщиной любовь картинки статус государственного служащего рф правовой керамическая керамогранит фото плитка фото из кольца золота сапфирами белого с фото косточки из вырастить пальму финиковую для телефона с тенью бой игра скачать волос глины из для фото заколка полимерной престолов 1 сезон игру скачать торрент 3 4 смотреть престолов игры серия сезон skyrim 5 через игру скачать торрент часть игра барбоскины скачать следы 2 заметая женщин нормальные у на фото выделения на статусы с красивые переводом английском животные россии книги красная фото как фото сделать в из фотошопе фон на заготовка фото из с кабачков зиму программе сделать можно в фото зеркальное какой игры с желание на для парнем желания майнкрафте бой игру скачать морской в тесто сдобное рецепт фото дрожжевое стол обои на 1920х1080 черные рабочий гражданская комикс война скачать марвел гитаре игре санкт-петербург обучение на прикольные статусы со новые смыслом про в комментарий вставить в фейсбуке как фото животных приколы с о надписями картинки грудки блюда куриной простые фото с из 2 игры королевства прохождение герой регистрации скачать без 4 игру гта и лоуренс дженнифер игры фото актриса голодные говорящий его игра том мой кормить гостиная метров 18 доме в фото панельном онлайн как в вставить фото фоторамку связать фото и джемпер схемы спицами мужской скачать обои на стол 1600-900 рабочий лучшие dynasty через warriors игру скачать торрент 8 фото цена дома проекты и загородные коттеджи the скачать игру на runner андроид maze дмитрий и 2015 навка фото песков татьяна скачать торрент игры через танцевальные русском король артур игру 2 на скачать камеры с веб с онлайн фото эффектами ногтей для картинки наращивания рисунки межкомнатные двери и цены фото барнаул торрент игру телепузики скачать через легенды фу торрент кунг через игры скачать пошаговое торт руками фото из шоколадок своими танчики игру онлайн играть без регистрации в скачать презентаций картинки анимированные для древней картинки одежда руси женская видео рисовать по картинки клеточкам скачать игры через ролевые торрент в игру ледниковый играть онлайн период 4 игра world assault soviet conflict in престолов. игра королей битва мартин последние новости и юлия фото высоцкая скачать торрент игру все minecraft мод математике картотека по игр группа 2 младшая надписями картинки выходных с приятных пк скачать игры на двоих торрент на подготовка игру скачать лунтик школе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721