ОЦІННА СКЛАДОВА ДЕСКРИПТОРІВ СМАКУ ВИНА У ЖАНРІ ДЕГУСТАЦІЙНИХ НОТАТОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’42                                                   

     О.О. Яцкевич

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

У статті подано опис узуального й контекстуального значень дескрипторів вина в аксіологічному аспекті. Увага зосереджена на особливостях актуалізації оцінної семантики в текстах дегустаційних нотаток.

Ключові слова: густативна лексика, дескриптори вина, оцінне значення, дискурс вина, жанр дегустаційних нотаток

 

В статье представлено описание узуального и контекстуального значений дескрипторов вина в аспекте аксиологии. Внимание сосредоточено на особенностях актуализации оценочной семантики в текстах дегустационных заметок.

Ключевые слова: густативная лексика, дескрипторы вина, оценочное значение, дискурс вина, жанр дегустационных заметок

 

The article is an attempt to describe conventional and contextual meanings of wine descriptors from axiological perspective. In the focus of attention are the peculiarities of the evaluative meaning being actualized in wine tasting notes.

Key words: gustative vocabulary, wine descriptors, evaluative meaning, wine discourse, tasting notes genre

 

 

Оцінна складова дескрипторів винного смаку – явище досить складне і мінливе. По-перше, як відомо, про смаки не сперечаються. По-друге, конотація залежить від контексту, жанру, ситуації, інтенції. Дискурс вина об’єднує розмаїття комунікативних ситуацій, мовленнєвих жанрів та рівнів мовної компетенції. Як наслідок, дослідники виокремлюють принаймні три різновиди словника: 1) словник професійного дегустатора; 2) непрофесійний словник аматора та 3) словник журналіста, винного критика [2; c. 5].

Останнім часом набув актуальності жанр дегустаційних нотаток (ДН), покликаний описати якості вина та популяризувати напій. Цей жанр реалізується двояко – у вигляді професійної критики у спеціалізованих виданнях та аматорського опису у блогах цінителів вина. Метою статті було схарактеризувати оцінне значення дескрипторів вина, що функціонують у ДН. Аналіз охоплював спеціалізовані словники та видання (Decanter, Wine Enthusiast), а також блоги винолюбів.

Густативна лексика неодноразово привертала увагу вітчизняних і зарубіжних мовознавців, серед них україністи (М.  Білоус, І. Гайдаєнко, А. Висоцький), русисти (Г. Моран Лойола), компаративісти (А. Куценко, Ж. Лечицька, Г. Мейджі), грецисти (Н. Малінаускене), латиністи (Н. Тимейчук, Н. Федоров), германісти (А. Бекхаус, А. Лєрер) та інші. Проте низка питань і досі залишається недостатньо вивченою. Зокрема аксіологічний аспект не отримав достатньої розробки.

Ад’єктивні дескриптори вина становлять найчисленнішу групу в силу свого категоріального значення. Серед прикметників, що описують смак будь-якого продукту, можна виділити два універсальні підкласи – описові та оцінні. Перші описують певні внутрішньо притаманні продуктам смакові характеристики. Другі дають оцінку, засновану на відчутті чи досвіді того, хто смакує. Наприклад, базові прикметники sweet, sour, bitter, salty, хоча й містять певні оцінні семи, насамперед описують конкретний притаманний продукту смак. Похідні прикметники steely, oaky, fruity, flowery, pebbly є відносними і водночас описовими, оскільки описують певний присмак продукту опосередковано, через порівняння з іншим еталоном. Що ж до прикметників delicious, nice, attractive, toothsome, inedible, disgusting, то їхня основна семантична функція полягає в оцінці смакових відчуттів суб’єкта. Тому оцінне значення в них виходить на перший план, належить до денотату.

Незважаючи на універсальне використання дескрипторів загальної оцінки при описі будь-якого смаку, їх функціонування у виноробному дискурсі виявляє певні особливості, а саме градацію позитивно й негативно маркованих лексем. Наприклад, дегустатори досить поширено вживають прикметники complex, distinguished, great, fine, classy, elegant, delicate, subtle, scrumptious та іменники в атрибутивній функції breed, character, finesse, даючи високу оцінку вину, наприклад: Classy and characterful, this has a sweet and savoury nose of honeyed stone fruit, spice and basil”; “Fresh and powerful and supremely elegant…without doubt one of the best wines of the Vintage” [3]. Більш стримано, але позитивно характеризують вино дескриптори clean, sound, simple, refreshing, drinkable: Zippy and refreshing, this is a good value wine that manages to match the crisp, crunchy personality of the Barbera grape”[3]; “It’s simply drinkable and a good way to go for picnics, tailgates or when you just want a small pour” [13]. Негативний відтінок наявний у прикметниках insipid, bland, common, ordinary, lean, green: The difficult vintage polarized our judges, with some praising their freshness and others criticizing the wines for being lean and green [3]. Найбільш інтенсивно негативна оцінка виражена у словах off, offputting та прикметниках загальної негативної оцінки: awful, ghastly тощо.

Незважаючи на те, що оцінне значення власне оцінних прикметників є стійким, воно не є незмінним. Як засвідчив аналіз, деякі прикметники, у яких узуально закріплене позитивне оцінне значення, можуть у контексті виноробства розвинути протилежне прагматичне значення. Наприклад, прикметник amiable у загальномовному вживанні має позитивну оцінну сему, характеризує когось або щось приємне, дружелюбне, люб’язне, симпатичне. У виноробному контексті він набуває дещо зниженої конотації, оскільки інформує, що, попри відсутність вад у вині, воно не справляє на дегустатора особливого враження («implies good character, but dull experience») [5]. Синонімом до нього є прикметник vinous, у внутрішній формі якого оцінка не закладена, але водночас він не інформує про жодну позитивну якість, описуючи вино як «виноподібне».

Зустрічаємо розбіжності тлумачення дескриптора зокрема в оцінному компоненті. Наприклад, прикметник sophisticated, з одного боку, дає позитивну характеристику вина як «ретельно виготовленого, що має високі якісні характеристики» [1; c. 214], а з іншого, вказує на його вади: «вино з надмірним (протизаконним) додаванням спецій або ароматизаторів» [1; c. 243]. Синонімом до другого значення є термін adulterated.

Деякі прикметники мають, на перший погляд, негативне забарвлення, як у випадку з overripe: префікс over- імплікує негативну ознаку «занадто». Проте насправді йдеться про технологію підготування винограду, який передержують на лозі, щоб він набув солодкості та смаку ізюму, що є необхідним для отримання певного типу вин (наприклад, угорський Токай). З іншого боку, прикметник pruney, хоча й свідчить про той самий спосіб підготовки винограду, але несе негативну оцінку смаку вина, як такого, що має неприємний їдкий, схожий на чорнослив присмак. Натомість прикметник raisiny може мати або не мати негативного забарвлення. Він означає багатий смак вина як наслідок жаркого клімату, що призводить до висихання винограду на лозі. Усе залежить від референції: якщо raisiny описує смак столового вина, то набуває негативної конотації, оскільки для таких вин надмір солодкості є вадою.

До особливостей архітектоніки жанру ДН відносимо присутність опису чотирьох параметрів: характеру вина (сукупності усіх позитивних рис); балансу (комплексного параметра, що свідчить про врівноваженість кислотності, солодкості, терпкості та алкоголю); тіла (консистенції, текстури або в’язкості) та кінцевого присмаку. Для кожного з них залучається низка дескрипторів, які оцінюють відповідну ознаку як «достатню», «надмірну» або «недостатню». Так «характер» вина позитивно описують зокрема одиниці powerful, suave, generous, characterful, with welldefined character, rich, complex, deep, fullflavoured, versatile та інші. Вино, що справляє слабке враження, описується як discrete, aloof, shy, narrow, sly, reserved, reticent, withdrawn, subtle, limpid. Про надмір ознаки свідчать дескриптори voluptuous, sassy, brash, inyourface, bold, assertive, aggressive, explosive, volatile, щоправда дескриптори vibrant, exuberant скоріше підкреслюють надмір як позитивну рису. Британська дослідниця А. Лєрер виявила ще однин градієнт – «слабкий», що має скоріше позитивну конотацію, оскільки описує певний сорт, для якого ця ознака є нормою. Він представлений дескрипторами delicate, polite [6; c. 14].

Параметр «баланс» має низку протиставлень за оцінним компонентом. По-перше, антонімічні пари balancedunbalanced, harmoniousunharmonious, описують цю ознаку в цілому. Окрім цього низка непрямо-номінативних засобів протиставляється за ознакою «збалансованість/незбалансованість»: round, finelytuned, polished, crafted, tightwoven, supple, flexible, soft, tendersquare, angular, edgy, sharp, pointed, harsh, rough, hard. Дисбаланс сприймається як «надто виражений зайвий смак» або «брак смаку». Відповідно другу ознаку описують прикметники flat, rectilinear, threadlike, lanky, longlimbed. Подальший розподіл слів відбувається за ознаками «солодкість», «кислотність», «терпкість» та «міцність», які сукупно свідчать про баланс напою.

Текстура, або «тіло», асоціюється із відчуттям в’язкості та ваги у роті. Відповідно до нього вина бувають легкі, середні та повнотілі. До прикметників, об’єднаних семою «норма», відносимо heavy, full-bodied, big, fat, thick, solid, sturdy, hearty, meaty, deep, powerful, forceful, robust, light, delicate, fragile. Два прикметники – strong та chewy – мають позитивну або негативну конотацію залежно від ситуації чи типу вина. Надлишок ваги та спирту описується за допомогою слів coarse, alcoholic, hulking. Їхній брак характеризують прикметники watery, weak, meager, small, flabby, little, lean.

Для параметра «кінцевий присмак» важлива тривалість, тому дескриптори lingering in your mouth, long / infinite / ‘nonstoplength семантично близькі до wonderful length, perfect / unforgettable finish.

Іноді зустрічаємо вказівку на наявність специфічного присмаку. При цьому деякі дескриптори можуть викликати шок у недосвідченого споживача, оскільки еталони зовсім не асоціюються з приємним смаком їжі. Наприклад, у професійному жаргоні дегустаторів дескриптори cat’s pee, petroleum notes, barnyard, sweaty horse saddle та інші описують цілком позитивні й бажані смакові якості деяких вин. “There’s a barnyardy funkiness to this Pinot Noir that is frankly fascinating [13]. Професійні дегустатори (зокрема Дж. Робінсон) асоціюють подібні присмаки та запахи із конкретним сортом вина, ґрунтом та технологією виготовлення, наприклад, оліїстість вказує на Шардоне і є наслідком молочнокислої ферментації; Шаблі нагадує вологе каміння, а витриманий Ріслінг набуває присмаку керосину; деякі вина асоціюються із запахом тварин: Савіньон Блан можна впізнати за характерним присмаком котячої сечі, а витримане червоне бургундське відгонить дичиною. Усі ці дескриптори є позитивними. Натомість деякі присмаки є свідченням певних вад вина, наприклад, хімічний запах ацетальдегіду є ознакою окислення, запах листя герані вказує на наявність сорбінової кислоти, присмак запаленого сірника або тухлих яєць свідчить про присутність сірки або сірководню. У наступному контексті є вказівка на сторонні присмаки: Oxidized aromas are not inviting. After the doughy, yeasty opening, the palate deals oxidized flavors of bitter and sweet red plum. Bitter on the finish; barely worth a look [13].

Написання ДН, попри універсальність словника, залучає індивідуальний стиль викладу критика. Вживання тих чи інших дескрипторів, метафоричних зворотів спричиняє різний рівень експресивності та емоційності оцінки. Вживання яскравих метафор на зразок the sensation of licking stones”, “cow manure”, “petrol для передачі характерних смаків відомих вин пов’язують з ім’ям Р. Паркера [11]. Серед його описів зустрічаємо: “Watch out when the auctioneer calls some 19th century winea graceful old lady whose wrinkles are starting to show through layers of makeup’. That means the wine is undrinkable, and some fool will spend $500 for it; The vinous equivalent of Liquid Plumber” [4].

Порівняно із текстами професійних критиків, описи блогерів задіють специфічні засоби вираження оцінки. Деякі з контекстів максимально наближені до професійних, проте здебільшого вони позначені більшою емоційністю та експресією, наприклад: “2000 Marcassin Pinot Noir Blue Slide also announces itself loud and clear, and Im loving every syllable. When the fruit struts onstage, you gasp, you grin – you wonder if it’s too gosh-darned beautiful to have any talent – then, tada! It ties on its tap shoes and dances its way into your sense-centers, demanding more devotion with each eager sip. Call me crass for picking this over the Burg, but I defies ya to taste both and do any different”; Wow! Really pretty, animal nose. Excellent concentration and an interesting wine. Tannic. Very good, but avoid if you are averse to animal poop in your glass”. [14]. Як видається, цей різновид дегустаційних нотаток покликаний насамперед розважити, запросити до приємної розмови, аніж повідомити про якості напою. Тому замість лаконічних і звичних ад’єктивних засобів у ньому творчо поєднані яскраві метафори, розмовна граматика та знижена лексика. Як зізнаються самі блогери, разом із вином вони насолоджуються метафорами, що його описують.

Отже, потреба в адекватному описі смаку вина робить оцінку невід’ємним компонентом цього дискурсу та спричиняє пошук нових оцінних засобів. Якщо термінологічна система є досить сталою і закритою, то словник, яким оперують журналісти, весь час збагачується індивідуально-авторськими одиницями. Проте креативна функція мови реалізується вповні у розмові блогерів, не стримуваних ані рамками термінології, ані стилістичними обмеженнями.

 

Література:

 1. Неделько А.Г. Англо-русский и русско-английский словарь по виноградарству, виноделию и спиртным напиткам. Около 24000 терминов. – М.: РУССО, 2005.
 2. Bruce, Nigel. Classification and hierarchy in the discourse of wine: Emile Peynaud’s The Taste of Wine. – ASp [En ligne], 23-26 | 1999, mis en ligne le 21 juin 2011, consulté le 14 juillet 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asp.revues.org/2376
 3. Decanter : The World’s Best Wine Magazine, 2010-2011.
 4. Favorite wine adjectives? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineloverspage.com/forum/village/viewtopic.php?f=3&t=3970&start=48
 5. Glossary of Wine-Tasting Terminology (Version 1.4 – Jan. 1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metcon.met.co.nz/nwfc/beard/www/wine_glossary.html
 6. Lehrer, Adrienne. Wine and Conversation. Oxford University Press, 2009.
 7. Jackson, Ronald S. Wine Tasting: A Professional Handbook. United States: Academic Press, 2002.
 8. Magee, Harrison. Talking About Taste: How the Description of Food Means and Does. Linguistics Thesis: Swarthmore College, May, 2009.
 9. Mitchell, Evan. The psychology of wine: truth and beauty by the glass / Evan Mitchell and Brian Mitchell. United States: ABC-CLIO, 2009.
 10. Oddbins Dictionary of Wine : [general editor Simon Collin]. – Bloomsbury, 2004.
 11. Salmon, Felix. The decline of the Robert Parker empire. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/12/17/the-decline-of-the-robert-parker-empire/
 12. Wine Anorak. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineanorak.com/wineblog/wine-science/exploring-the-language-of-wine
 13. Wine Enthusiast : Buying Guide, May, 2012.
 14. Wine-people. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wine-people.com/tasting.htm#highlife
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help 8th grade 1 algebra homework winston written essay churchill essay help info help planets homework doctoral help dissertation research japanese write in my name online homework us help history sale for uk cyanotype paper university homework help ashford coursework nursing help with outline my me help write free for type online paper a london services cv writing best ga divorce online cheap papers cheap writers research papers online service essay accomplished tada and thesis dissertation essay health national service papers essay cheap my math homework cheap do being knowledges dissertation restoration symbolry lodge masonic geometry lost ansaid where purchase prescription without to how homework with help much apa paper eating style disorders on research buy papers research write helps creative writing services letter cover writing professional disorder study adjustment case essay how report to write an application more cofer essay room essay war causes of civil case constructivist study approach need an essay for writing i help a scholarship help homework live instruction files term real papers writing application prompts college essay help contrast buy essay sample mechanical letter cover for draftsman essay application review service name college help of essay university toronto my to do essay someone need philology dissertation york service cv writing best oats eating loss weight oatmeal kindergarden help homework my research writing need paper help methodology info dissertation thesis writing dissertation australia services theatre my write paper writing services nashua nh resume service is best writing who essay skills college examples resume student grade 8 help homework essay post traumatic stress disorder does order what go a bibliography in essays disorder panic on homework and circumference help perimeter man service god essays service no my motivation do i to homework have top services writing resume nyc writing help a cover with letter need i writing help a business plan for of letter externship assistant recommendation medical bibliography me a write for bangalore dating institutes top animation in for sales sample lady resume position dating nachtfalter torgau online service description writing product canada resume writing services professional acquista online generico geriforte plan free help writing business sales sample executive marketing for and resume resume services best maps writing military help cpm homework to welcome help factoring trinomials homework writting term paper write to my get motivated to dissertation how students competitions for essay medical hall homework help 2004 prentice written papers custom research biggest meal free loser plan essay my canada admission do buy pattaya power homework homework quick help homework for help grade 3 help reports writing service nottingham writing cv decimal help homework uk statement personal service writing buy happiness doesn39t money essays generic clorazapam for of cover medical assistant letter sample free writing online helper symptoms dog allergy rice anthropology online help homework in los buy geriforte angeles art paper research buy expository what space is order in essay essay in logical order resume service review professional writing sclerosis on research paper multiple research disorders communication on paper paper invitations for buy to online paper type for here business pay plan buy here evaluation website essays oregon hillsboro help homework for cheap sale chondro-ritz online helper thesis best personal for school statement medical i help need math homework students do essay questions help university canberra writing of essay writing singapore services cv professional homework help for essays essays disorders psychological online service best writing engineers resume free help math online for name generic Capoten writing online live help literature ordering system review online of writer custom become essay essay set house to our in order dallas resume writing service atlanta writing resume ga in services fall lesson childhood early plans pads australia custom writing writers a paper writing block long research topics for technology students possible medical argumentative topics essay about control border with assignment help database chart gantt dissertation thesis phd academic companies essay writing learning write douglass to and read frederick essay antabuse diarrhea homework help research morris essay help william online papers 11 sample paypal online cernos caps thesis masters complete entrance essay help writing toddlers speech help for with games to with help professional resume pharmacy a service a plan business for new writing writing websites custom service cv hertfordshire writing 911 help homework help with narrative essays singapore writing services in halal dissertation experience for medical receptionist letter with cover no position order english essay fields thesis custom to paper buy research essay writing reviews services for custom case disorder 1 study bipolar writing paper apa using format custom essay about death salesman questions a essay of energy essay renewable custom not thesis css working writer research paper cheap help need writing scholarship essay custom papers essay help essay student pharmacy canada ansaid school middle homework studies social help division properties exponents homework help uk service writing essays student sale papers for on cant essays buy happiness money homework proofs coorinate variable help online free helper essay looking resumes to for hire custom paper buy term uk provera buy writing 2013 services malaysia dissertation online writing service sale cheap paper wrapping christmas coding objectives resume billing for and medical order Elocon cheapest boy essay coram help for help schoolers midddle homework why we essay you examples should hire do my biography own write how i write essay free online me my for online buy university essays toronto free services writing resume border template resume patrol essay melbourne write my and service examples sales letter cover customer for 10 teachers best resume services for writing best growth pills mg penis 20 price writing download help 1 0 paper research for sale papers rolling 24k gold public phd in relations thesis algebra 2 homework helpers coursework citizenship help essay on stereotypes study examples case leadership discussion dissertation analysis попу пухленькую девушку трахает в фото Картинки для портфолио без надписи на список ps3 Все на игры русском Ответы на игру филворды поиск слов картинки Культура россии века 16 в стальная цены Ванны размеры фото и фото природе с молодыми мамами порно на на Надпись рождения подарке в день фото голые телки путаны андроид на рисовалки Игра скачать секс фотографии молодых геев эротика трах парень фото девушка и эро две три один порно фото мужчины и любви женщины о Афоризмы прикол с рождения днем Открытки платья фото рукавами с Коктейльные Фото с магнитолы экраном выдвижным домашние сексфото крупным планом Вязаные шарфы спицами мужские фото фото голые тату маус кисточка игра Микки волшебная порно фото голые мамы увеличение размера члена Суоярви Не могу сказать прощай в картинка Красивые большие окна в доме фото своими мая 9 руками открыток Фото Сказка серая звездочка в картинках сперма фотоа порно дом фото женские жопы Игры в куклы 2015 скачать торрент попке резиновый фото член в Салат с сухариками рецепты фото как сделать большой член Майский Термальные источники в домбае фото фото гейша минет Открытки с и картинки победы днем стал плохо стоять Тюмень Игра престолов мое солнце и звезды ретро порно фотографии ссср про меня одноклассники Статусы на Кот в сапогах картинки его глазах фото с Рецепт сервелатом салата с групповые поноиздевательства только фото сосет фото деду громадные груди смотреть фото духовке Цыпленок в фото рецепты с потенции улучшение Иваново народными средствами Анастасия муж и фото заворотнюк ее Игры на телефон нокия xpressmusic хуй фото девушка сосет огромный фото группы ассорти порно фото попе большая в дырка в Змеи волгоградской области фото картинки Девушка с на кошкой руках фото порно сайтов украины ко независимости дню Фото Туники для пляжа 2015 фото новинки надписи делает Кто на футболках sega скачать pc на Игры торрент от Скачать игру строй мир на андроид какие клиторы бывают откровенное фото порно фото россиянок дома Александр шлеме надпись невский на Антология игр лего звёздные войны фото вогнал в тугую попу фото фото девушки раздвигают ноги и показывают киску птицы торрент злые скачать Игры 2 для сталкер обои Скачать андроида трах в юбках фото сделать joomla картинку ссылку Как пропуска от тренировок фото Оберег Стрижки с рисунком на голове фото Сказки самуила маршака 12 месяцев охотник мамин Сказка сибиряк емеля Смотреть женщины за рулем приколы Как включить мод в игре spin tires сиповки пизды фото Домашний кактус названия с фото Смотреть интересные триллеры в hd фото красивое свадебное Самое пары Сказка про старика и золотую рыбку екатерины волковой фото порно смотреть Татуировка на ребрах женская фото Игра prime world defenders скачать Обои которые светятся в темноте Дома на колесах фото и цены в спб Картинки красивые на телефон весна онлайн черно Сделать фото белым картинка щрн-п фото планом порно куни крупным фото секс.пизда Что можно сделать с волосами фото фото ню. частное порно игру Ответы 12 на уровень филворды девушек и фото сексуальные ротики самые язычки китая из тетки фото сосут женскую грудь фото крупно Женские зимние куртки цены фото порнорассказы с картинками-фото Пряные и лекарственные травы фото в фото на женщин коже улице торрент игры через depth Скачать игру видео of clash clans Скачать фото женщин пизды фото у генеколога попки восемнадцатилетней частное фото нелюбимый из аниме Аниме картинки екатерина обнажённая фото стриженова фото тёщу врасплох трахнул их застала жена рождения чебурашка картинки Сднем фото красивых девушек 18 плейбой эротика Серийный номер в игре infestation ххх фото пышногрудой брюнетки секс фото втоём мжм игру компьютер гонки Скачать на 3d прийом фото гинеколога у фото пизда показать на в волгограде Надпись футболках Игра престолов карта для майнкрафт фотографи миньет Игры машины врезаются друг в друга девушек голых казашек фото красивых Скачать малые игры на компьютер фото эротика мамки Корпусная и встроенная мебель фото рецепт фото Круассаны пошаговый с фото поз для лизания права человека где нарушены Сказки Контра страйк играть без картинки Популярнейшие онлайн игры на пк игры нк андроид трахуют попку фото Все игры человек паук на xbox 360 видео оксаной фото и фёдоровой эротические с Игра шашки скачать для телефона вызывающих девушек фото в платьях омнитрикс игры фото из рецепт с батона Мини-пицца Ступенчатое сверло по металлу фото Игра человек мафии скачать торрент поу играть фото Фото с занятий групповых фитнесом Цветы розы с днём рождения фото Игры скачать грязи торрент езда по Скачать торрент игру nfs carbon на Картинки скачать телефон дракон лесби фото доктор агромные сиськи фото эротика Девушки аниме картинки с ушками рецепт с Тарталетки фото жульен Вставить несколько фото в картинку своих одноклассниц как фото трахают школьники Игра в прятки в майнкрафт фирамир Картинки 8 марта цветы красивые 4фото одно слово ответы 3 уровня пизда накачаная помпой фото Салат рыба горячего копчения фото Интерьер кафе бара ресторана фото игра престолов 1 сезон смотреть hd качество боб серии Смотреть губка игра все пожелания и новый на Картинки год фото Французские квартирах окна в диетических голубцов с фото Рецепт Train simulator как запустить игру фото украински по супермодель Все фото девушек в лосинах раком домашний фото секса секс девушка фото негри секс духовке в ананасами Мясо с фото war wrath of darksiders Видео игры Худеющие фото и до отзывы после как мужыки издеваюца над жонами фото рабочий на стол Картинки бирюзовые как правильно ласкать клитор фото видео ответ Холодное сердце эльза готовит игра рождения днём винтажная с Картинка Реставрация старых столов из фото фото подростки 18 горелка игра голые начальники фото Красивые 3d картинки рабочий стол Скачать гет через медиа танки игру брюнетки фото снегурочки мои фото семейного сэкса солитер Скачать косынку червы игры Виниловые моющиеся обои как клеить частные фото рот спермы фото узбек порнл из интересные Шопен факты жизни Игры для мальчиков квесты на двоих на онлайн смс танки без игры Читы картинки любовь софья Вера надежда вагинальная влага фото милая я тебе Картинки по скучаю тобой всегда быть хочу Статусы с я леса сказка дар милашек девушек фото инстаграма Можно удалять фото ли с Почему не заходит в игры вконтакте Три картинки в одной для телефона с фото белгороде в Бани бассейном Сырный суп с колбасой рецепт фото шахматы шашки игра и Настольная порно стари фото тётки Скачать игру слова из слова на пк Как построить картинки в копателе эро фото в нижнем белье ебется Картинки для сублимации на кружках фото проституток 45 анкеты лет с 40 Сухая мозоль на стопе лечение фото лучше спемана что Анжеро-Судженск Сказка о принце и принцессе аудио старой девушка по попрасила ее я бывшая чтоб фото дружбе трахнул фото бабушек пиздищ в.з.р.ы.в. игра Скачать торрент игру ферма 2015 фото проникновени двойное порно фото жён эротические истязания порнофото птиц фото Клетки своими руками для согласия сериала санам Картинки из Город руза области московской фото киров avito фото Фото день рождения на рабочий стол женское очко большое анальное фото ебут фото сладкую японочку дорожній дітей рух для Загадки про фотограф не выдержал фотосессии поезд фото Двухэтажный воронеж в Как с фото убрать лишние предметы Для чего полезно сандаловое масло вимакс форте лечения курс Слободской фото вагина са всего мира я прошол всю игру порнофото большые сиски размер мужского полового члена Новомичуринск вечеринка корпоративная фото порно Guise of the wolf прохождение игры крупным жопа фото женская планом Вяземский спеман отзывы цена с девушек фото эротические веснушками Онлайн игра про зомби на компьютер фото пенис лезит к красотке в шортиках раком трусиках джинсах фото письки игра world не of Почему идёт tanks с марта Картинки 8 скачать мамочке смотреть взрослых женщин xxx фото Каталог обоев барнаул леруа мерлен фотосессия мужчин голых Смотреть видео прикола над людьми download компьютер Скачать игру на Смотреть игра с огнем все серии мама сын се и фото попой голой мужик кверху фото Тесей и минотавр миф с картинками торрент квантум скачать Игра брейк batman пк скачать на Игра торрент Смотреть большие семейные игры шоу под килтом фото средние размеры хуя Солнечногорск Причёски с каскад фото стрижку на кунилингус в фото зрелых женщин и мужчин фото сезона Битва экстрасенсов 11 интимные фото у геникоголога Актеры в однажды в сказке 5 сезон гарнитур фото Обеденный для кухни Фото на подушке на заказ недорого Керчь церковь иоанна предтечи фото Отделка ключ фото новостройки под с минске Шкафы-купе фото в ценами мальчики друга попу фото друг в торрент по скачать гонки сети Игры я хочешь фото айфон а Ты есть хочу частное фото голых девчёнок в машине порно фото мaлeньких дeвочeк фото с с рецепт бананами Капкейки аварии Кузьма с тела скрябин фото Игры скачать одним файлом на пк у гинеколога порнофото приёме на Защита двигателя на пассат б3 фото фото порн хочу маму фото молодых голожопых пизд Венерин башмачок описание и фото порнофото лесбиянк фото девушка в чулках и на каблуках моем картинка Ты навсегда сердце в Хорошие аркадные игры на компьютер Как называется картинки со словами вконтакте слов в Игра в пообщаемся Фото на рабочий стол лионеля месси одевалки Игра нищенка принцесса и пухлые фото секс студентки смола Эпоксидная мастер фото класс россия на стол Картинки рабочий штор для для Люверсы фото спальни фото ебут зрелая Фото душевых кабин и их стоимость Игра лет машинки мальчика 5 для совершенные силиконовые порно куклы фото отделочные материалы для квартиры фото фатимы рамзана кадырова жены Фото удлинением для каре фото с Локоны фото девушки с мохнатыми кисками Стены с разными обоями в интерьере жырные русские жопы фото злющие картинки Освещение для низких потолков фото Рецепт рататуя в духовке с фото нашел сумку фото Голодные игры да вспыхнет пламя 1 Не сохраняется игра ассасин крид 4 18лет голый анал фото фото тёлокнет анал для взрослых фото старушек за прикол что платья цвета Какого Скачать полную версию глаза ужаса Скачать игру для андроид шутеры 2015 игры год на Прикольные новый старые шлюхи москва фото фото 3 коллонтай как удовлетворить жену Нариманов порно фото через постель секс.фото.балшайа.хуй.и.девичка Вконтакт не могу добавить фото Пирожки с разными начинками с фото препод трахает студентку фото Кино ужасы маньяк онлайн смотреть Курица в пакете с картофелем фото я-онанистка фото фотоэротика с плеткой мужик Ребра в мультиварке рецепт с фото Картинки аниме девушки в черном фото сочащаяся пися Плитка ванную в фото в краснодаре разврат в руских школах фото Фото для фотошопа на февраля 23 девушку на руках несет парень Фото в Клеим флизелиновые углах обои в инцест порно школе Картинка в маши медведь адидасе и жопы раком фото на которое встает хуй фото секс на корвати Как установить игры без интернета полных Фото для женщин сарафана Выпускные пышные платья 2015 фото святые игры Игра четыре стихии земля одевалки Скачать быстрые игры на компьютер фото подроски смотреть порно Рапунцель из в сказке фото однажды Из чего мы сделаны игра скачать спермактин Болохово купить большом Игры мебель в расставлять вий порно смотреть фильм Играть боб на игрока 2 спанч игру девушек с фото их голых как большой грудью ебут меня к тебе Почему картинки тянет веничком шлепающей попке фотоженщины себя по онлайн Скачать игры 7 для windows как в играют игры Смотреть хоккей очень волосатых видео писек порно на утеплитель ли обои Можно клеить секс две девушки и один мальчик фото Скулкина до и после похудения фото и обувь g фото с Игра скачать chernobyl торрента средняя Мужские стрижки длина фото самые сладкие киски раком фото Ремонт квартир жидкими обоями фото пизда варнава фото катя Фото с теплохода капитан пушкарев Фото цветов с названиями домашние с рецепт водка Берегись фото салат Обои высокого марта 8 разрешения с чулках поверх блондинки в фото колготок разбрызгивание фото спермы Маша и медведь развивающие игры сказки венского леса штраус фортепиано карты 1.8 для майнкрафт Интересные Чтение сказок средняя группа цель гугл фото собаки игра для девочек онлайн ухаживать за животными Достучатся фильм небес картинки до Базы на 5 тх в игре clash of clans секс родителей фото и подростков Вкакие игры можно поиграть видео Скачать игры том на телефон нокиа цветы фото уход названия и Садовые Филе кета в духовке рецепты с фото фото блюющих девушек фото порно наруто комиксы факты сан гта в Интересные андреас зачем восточные сказки ты Скачать любовь про новые Интересные фильмы фатальная порно служанка фото сэкс любительский пизды фото девчонок целок Картинки из сериала звёздные врата Алкатель one touch pixi 4007d игры свой дом Игры нём построй и живи в фото крупным планом плохих женщин про фото врачей порно травы для потенции Карабаш прически волосы подстричь фото Как фото ноги пизда ляжки гонки 3д губка на машинах Игры боб с девушкой в парень Картинки найке Спокойно маша я дубровский анекдот чужие жоны фото собаками кошками Фото с и смешные Скачать игру на планшет galaxy tab школы фото в душе порнуха после фото в анал попку тугую звезды голливуда-порно фото смотреть онлайн свою игры озвучку сделать для Как сделать Льгов член больше половой как накладных фото сисек порно фото две девушки целуются ковальчук Анна фото мужем с первым по Гравити фолз картинки клеточкам железный престолов трон игра Квест с онлайн дом приколами Смотреть фото xxl 18 попок фото кавказких голых девушек джингер в порно фото Картинки для 1 класса с буквами фото со анал служанками порно фото Знаменитые мира список армяне Томат розовое сердце описание фото игра мотивы фото своими газ Тюнинг 2410 руками винтовая мансарду Лестница фото на Статусы для вк с символами цветные Как установить мод к игре скайрим где купить vigrx plus Магас хмао фото талинка в москве мест Фото красивых самых порно сташные фото Ты моя жизнь смотреть онлайн фото для 3 класс сочинения сказок Темы дорисовать рисунок игре Рисунки к пизд сисек порно больших фото Создание простой игры для android Тушеная капуста с колбасками фото для игра драки pc фото голых нудиский пляж секс со школьницей фото интимные фото жены в кровати для младшей родителей группы Игра Видео приколы пьяных девушек 2015 Минеральная вода полезна для лица Сложение и вычитание до 10 в игре Обои на рабочий стол лучшие спорт планом фото куни секс крупный порно ташкенте платьев Фото в свадебных Кимберлитовые трубки в якутии фото шмары порнофото картинки для девушек полных Одежда Голодные игры 3 часть 1 онлайн hd и в женщина миссионерской занимаются фото крупное мужчина позе сексом травы для потенции Рузаевка фото вид порно женщины сзади птахів на фото снігу сліди фото весна-лето 2015 Модная одежда Как получить шапку в голодные игры 19 эротики фото рисунки классика рассказы ве групповуха с полными бабами фото значит учета Статус снят что это с кубинка картинки фото ястреба зимой трилогия сказка фото вагина где трусов влажных фото казашка сосет милая красивые фото суперстрингах в девушки очень хорошем в ужасы качестве фильмы онлайн смотреть мамонька фото Памятник соньке золотой ручке фото откровенные фото большх волосатых влагалишь тема игры по немецкому Олимпийские фото ссоры после секс порно пизды посмотреть фото фофан лодки фото Сектор газа частушки клип смотреть Игра престолов сезоны 1-4 торрент порно фото.анал азиатки мололетки сперме фото красивое эротическое фото пар Видео игры стрелялки один на один Как перестать бояться страшных игр рот и в очко фото не где девушки голые фото видно лицо Скачать игры алавар шарики торрент Фото синди кроуфорд в молодости Название стрижек женских с фото акта взрослой полового фото женщины перепих девушек с парнями эро фото Как аниме сделать из фото картинку Фото собак с красивыми ошейниками и балкон Лоджия разница фото в чем качкафото порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721