ОЦІННА СКЛАДОВА ДЕСКРИПТОРІВ СМАКУ ВИНА У ЖАНРІ ДЕГУСТАЦІЙНИХ НОТАТОК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК   811.111’42                                                   

     О.О. Яцкевич

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 

У статті подано опис узуального й контекстуального значень дескрипторів вина в аксіологічному аспекті. Увага зосереджена на особливостях актуалізації оцінної семантики в текстах дегустаційних нотаток.

Ключові слова: густативна лексика, дескриптори вина, оцінне значення, дискурс вина, жанр дегустаційних нотаток

 

В статье представлено описание узуального и контекстуального значений дескрипторов вина в аспекте аксиологии. Внимание сосредоточено на особенностях актуализации оценочной семантики в текстах дегустационных заметок.

Ключевые слова: густативная лексика, дескрипторы вина, оценочное значение, дискурс вина, жанр дегустационных заметок

 

The article is an attempt to describe conventional and contextual meanings of wine descriptors from axiological perspective. In the focus of attention are the peculiarities of the evaluative meaning being actualized in wine tasting notes.

Key words: gustative vocabulary, wine descriptors, evaluative meaning, wine discourse, tasting notes genre

 

 

Оцінна складова дескрипторів винного смаку – явище досить складне і мінливе. По-перше, як відомо, про смаки не сперечаються. По-друге, конотація залежить від контексту, жанру, ситуації, інтенції. Дискурс вина об’єднує розмаїття комунікативних ситуацій, мовленнєвих жанрів та рівнів мовної компетенції. Як наслідок, дослідники виокремлюють принаймні три різновиди словника: 1) словник професійного дегустатора; 2) непрофесійний словник аматора та 3) словник журналіста, винного критика [2; c. 5].

Останнім часом набув актуальності жанр дегустаційних нотаток (ДН), покликаний описати якості вина та популяризувати напій. Цей жанр реалізується двояко – у вигляді професійної критики у спеціалізованих виданнях та аматорського опису у блогах цінителів вина. Метою статті було схарактеризувати оцінне значення дескрипторів вина, що функціонують у ДН. Аналіз охоплював спеціалізовані словники та видання (Decanter, Wine Enthusiast), а також блоги винолюбів.

Густативна лексика неодноразово привертала увагу вітчизняних і зарубіжних мовознавців, серед них україністи (М.  Білоус, І. Гайдаєнко, А. Висоцький), русисти (Г. Моран Лойола), компаративісти (А. Куценко, Ж. Лечицька, Г. Мейджі), грецисти (Н. Малінаускене), латиністи (Н. Тимейчук, Н. Федоров), германісти (А. Бекхаус, А. Лєрер) та інші. Проте низка питань і досі залишається недостатньо вивченою. Зокрема аксіологічний аспект не отримав достатньої розробки.

Ад’єктивні дескриптори вина становлять найчисленнішу групу в силу свого категоріального значення. Серед прикметників, що описують смак будь-якого продукту, можна виділити два універсальні підкласи – описові та оцінні. Перші описують певні внутрішньо притаманні продуктам смакові характеристики. Другі дають оцінку, засновану на відчутті чи досвіді того, хто смакує. Наприклад, базові прикметники sweet, sour, bitter, salty, хоча й містять певні оцінні семи, насамперед описують конкретний притаманний продукту смак. Похідні прикметники steely, oaky, fruity, flowery, pebbly є відносними і водночас описовими, оскільки описують певний присмак продукту опосередковано, через порівняння з іншим еталоном. Що ж до прикметників delicious, nice, attractive, toothsome, inedible, disgusting, то їхня основна семантична функція полягає в оцінці смакових відчуттів суб’єкта. Тому оцінне значення в них виходить на перший план, належить до денотату.

Незважаючи на універсальне використання дескрипторів загальної оцінки при описі будь-якого смаку, їх функціонування у виноробному дискурсі виявляє певні особливості, а саме градацію позитивно й негативно маркованих лексем. Наприклад, дегустатори досить поширено вживають прикметники complex, distinguished, great, fine, classy, elegant, delicate, subtle, scrumptious та іменники в атрибутивній функції breed, character, finesse, даючи високу оцінку вину, наприклад: Classy and characterful, this has a sweet and savoury nose of honeyed stone fruit, spice and basil”; “Fresh and powerful and supremely elegant…without doubt one of the best wines of the Vintage” [3]. Більш стримано, але позитивно характеризують вино дескриптори clean, sound, simple, refreshing, drinkable: Zippy and refreshing, this is a good value wine that manages to match the crisp, crunchy personality of the Barbera grape”[3]; “It’s simply drinkable and a good way to go for picnics, tailgates or when you just want a small pour” [13]. Негативний відтінок наявний у прикметниках insipid, bland, common, ordinary, lean, green: The difficult vintage polarized our judges, with some praising their freshness and others criticizing the wines for being lean and green [3]. Найбільш інтенсивно негативна оцінка виражена у словах off, offputting та прикметниках загальної негативної оцінки: awful, ghastly тощо.

Незважаючи на те, що оцінне значення власне оцінних прикметників є стійким, воно не є незмінним. Як засвідчив аналіз, деякі прикметники, у яких узуально закріплене позитивне оцінне значення, можуть у контексті виноробства розвинути протилежне прагматичне значення. Наприклад, прикметник amiable у загальномовному вживанні має позитивну оцінну сему, характеризує когось або щось приємне, дружелюбне, люб’язне, симпатичне. У виноробному контексті він набуває дещо зниженої конотації, оскільки інформує, що, попри відсутність вад у вині, воно не справляє на дегустатора особливого враження («implies good character, but dull experience») [5]. Синонімом до нього є прикметник vinous, у внутрішній формі якого оцінка не закладена, але водночас він не інформує про жодну позитивну якість, описуючи вино як «виноподібне».

Зустрічаємо розбіжності тлумачення дескриптора зокрема в оцінному компоненті. Наприклад, прикметник sophisticated, з одного боку, дає позитивну характеристику вина як «ретельно виготовленого, що має високі якісні характеристики» [1; c. 214], а з іншого, вказує на його вади: «вино з надмірним (протизаконним) додаванням спецій або ароматизаторів» [1; c. 243]. Синонімом до другого значення є термін adulterated.

Деякі прикметники мають, на перший погляд, негативне забарвлення, як у випадку з overripe: префікс over- імплікує негативну ознаку «занадто». Проте насправді йдеться про технологію підготування винограду, який передержують на лозі, щоб він набув солодкості та смаку ізюму, що є необхідним для отримання певного типу вин (наприклад, угорський Токай). З іншого боку, прикметник pruney, хоча й свідчить про той самий спосіб підготовки винограду, але несе негативну оцінку смаку вина, як такого, що має неприємний їдкий, схожий на чорнослив присмак. Натомість прикметник raisiny може мати або не мати негативного забарвлення. Він означає багатий смак вина як наслідок жаркого клімату, що призводить до висихання винограду на лозі. Усе залежить від референції: якщо raisiny описує смак столового вина, то набуває негативної конотації, оскільки для таких вин надмір солодкості є вадою.

До особливостей архітектоніки жанру ДН відносимо присутність опису чотирьох параметрів: характеру вина (сукупності усіх позитивних рис); балансу (комплексного параметра, що свідчить про врівноваженість кислотності, солодкості, терпкості та алкоголю); тіла (консистенції, текстури або в’язкості) та кінцевого присмаку. Для кожного з них залучається низка дескрипторів, які оцінюють відповідну ознаку як «достатню», «надмірну» або «недостатню». Так «характер» вина позитивно описують зокрема одиниці powerful, suave, generous, characterful, with welldefined character, rich, complex, deep, fullflavoured, versatile та інші. Вино, що справляє слабке враження, описується як discrete, aloof, shy, narrow, sly, reserved, reticent, withdrawn, subtle, limpid. Про надмір ознаки свідчать дескриптори voluptuous, sassy, brash, inyourface, bold, assertive, aggressive, explosive, volatile, щоправда дескриптори vibrant, exuberant скоріше підкреслюють надмір як позитивну рису. Британська дослідниця А. Лєрер виявила ще однин градієнт – «слабкий», що має скоріше позитивну конотацію, оскільки описує певний сорт, для якого ця ознака є нормою. Він представлений дескрипторами delicate, polite [6; c. 14].

Параметр «баланс» має низку протиставлень за оцінним компонентом. По-перше, антонімічні пари balancedunbalanced, harmoniousunharmonious, описують цю ознаку в цілому. Окрім цього низка непрямо-номінативних засобів протиставляється за ознакою «збалансованість/незбалансованість»: round, finelytuned, polished, crafted, tightwoven, supple, flexible, soft, tendersquare, angular, edgy, sharp, pointed, harsh, rough, hard. Дисбаланс сприймається як «надто виражений зайвий смак» або «брак смаку». Відповідно другу ознаку описують прикметники flat, rectilinear, threadlike, lanky, longlimbed. Подальший розподіл слів відбувається за ознаками «солодкість», «кислотність», «терпкість» та «міцність», які сукупно свідчать про баланс напою.

Текстура, або «тіло», асоціюється із відчуттям в’язкості та ваги у роті. Відповідно до нього вина бувають легкі, середні та повнотілі. До прикметників, об’єднаних семою «норма», відносимо heavy, full-bodied, big, fat, thick, solid, sturdy, hearty, meaty, deep, powerful, forceful, robust, light, delicate, fragile. Два прикметники – strong та chewy – мають позитивну або негативну конотацію залежно від ситуації чи типу вина. Надлишок ваги та спирту описується за допомогою слів coarse, alcoholic, hulking. Їхній брак характеризують прикметники watery, weak, meager, small, flabby, little, lean.

Для параметра «кінцевий присмак» важлива тривалість, тому дескриптори lingering in your mouth, long / infinite / ‘nonstoplength семантично близькі до wonderful length, perfect / unforgettable finish.

Іноді зустрічаємо вказівку на наявність специфічного присмаку. При цьому деякі дескриптори можуть викликати шок у недосвідченого споживача, оскільки еталони зовсім не асоціюються з приємним смаком їжі. Наприклад, у професійному жаргоні дегустаторів дескриптори cat’s pee, petroleum notes, barnyard, sweaty horse saddle та інші описують цілком позитивні й бажані смакові якості деяких вин. “There’s a barnyardy funkiness to this Pinot Noir that is frankly fascinating [13]. Професійні дегустатори (зокрема Дж. Робінсон) асоціюють подібні присмаки та запахи із конкретним сортом вина, ґрунтом та технологією виготовлення, наприклад, оліїстість вказує на Шардоне і є наслідком молочнокислої ферментації; Шаблі нагадує вологе каміння, а витриманий Ріслінг набуває присмаку керосину; деякі вина асоціюються із запахом тварин: Савіньон Блан можна впізнати за характерним присмаком котячої сечі, а витримане червоне бургундське відгонить дичиною. Усі ці дескриптори є позитивними. Натомість деякі присмаки є свідченням певних вад вина, наприклад, хімічний запах ацетальдегіду є ознакою окислення, запах листя герані вказує на наявність сорбінової кислоти, присмак запаленого сірника або тухлих яєць свідчить про присутність сірки або сірководню. У наступному контексті є вказівка на сторонні присмаки: Oxidized aromas are not inviting. After the doughy, yeasty opening, the palate deals oxidized flavors of bitter and sweet red plum. Bitter on the finish; barely worth a look [13].

Написання ДН, попри універсальність словника, залучає індивідуальний стиль викладу критика. Вживання тих чи інших дескрипторів, метафоричних зворотів спричиняє різний рівень експресивності та емоційності оцінки. Вживання яскравих метафор на зразок the sensation of licking stones”, “cow manure”, “petrol для передачі характерних смаків відомих вин пов’язують з ім’ям Р. Паркера [11]. Серед його описів зустрічаємо: “Watch out when the auctioneer calls some 19th century winea graceful old lady whose wrinkles are starting to show through layers of makeup’. That means the wine is undrinkable, and some fool will spend $500 for it; The vinous equivalent of Liquid Plumber” [4].

Порівняно із текстами професійних критиків, описи блогерів задіють специфічні засоби вираження оцінки. Деякі з контекстів максимально наближені до професійних, проте здебільшого вони позначені більшою емоційністю та експресією, наприклад: “2000 Marcassin Pinot Noir Blue Slide also announces itself loud and clear, and Im loving every syllable. When the fruit struts onstage, you gasp, you grin – you wonder if it’s too gosh-darned beautiful to have any talent – then, tada! It ties on its tap shoes and dances its way into your sense-centers, demanding more devotion with each eager sip. Call me crass for picking this over the Burg, but I defies ya to taste both and do any different”; Wow! Really pretty, animal nose. Excellent concentration and an interesting wine. Tannic. Very good, but avoid if you are averse to animal poop in your glass”. [14]. Як видається, цей різновид дегустаційних нотаток покликаний насамперед розважити, запросити до приємної розмови, аніж повідомити про якості напою. Тому замість лаконічних і звичних ад’єктивних засобів у ньому творчо поєднані яскраві метафори, розмовна граматика та знижена лексика. Як зізнаються самі блогери, разом із вином вони насолоджуються метафорами, що його описують.

Отже, потреба в адекватному описі смаку вина робить оцінку невід’ємним компонентом цього дискурсу та спричиняє пошук нових оцінних засобів. Якщо термінологічна система є досить сталою і закритою, то словник, яким оперують журналісти, весь час збагачується індивідуально-авторськими одиницями. Проте креативна функція мови реалізується вповні у розмові блогерів, не стримуваних ані рамками термінології, ані стилістичними обмеженнями.

 

Література:

 1. Неделько А.Г. Англо-русский и русско-английский словарь по виноградарству, виноделию и спиртным напиткам. Около 24000 терминов. – М.: РУССО, 2005.
 2. Bruce, Nigel. Classification and hierarchy in the discourse of wine: Emile Peynaud’s The Taste of Wine. – ASp [En ligne], 23-26 | 1999, mis en ligne le 21 juin 2011, consulté le 14 juillet 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asp.revues.org/2376
 3. Decanter : The World’s Best Wine Magazine, 2010-2011.
 4. Favorite wine adjectives? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineloverspage.com/forum/village/viewtopic.php?f=3&t=3970&start=48
 5. Glossary of Wine-Tasting Terminology (Version 1.4 – Jan. 1995) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://metcon.met.co.nz/nwfc/beard/www/wine_glossary.html
 6. Lehrer, Adrienne. Wine and Conversation. Oxford University Press, 2009.
 7. Jackson, Ronald S. Wine Tasting: A Professional Handbook. United States: Academic Press, 2002.
 8. Magee, Harrison. Talking About Taste: How the Description of Food Means and Does. Linguistics Thesis: Swarthmore College, May, 2009.
 9. Mitchell, Evan. The psychology of wine: truth and beauty by the glass / Evan Mitchell and Brian Mitchell. United States: ABC-CLIO, 2009.
 10. Oddbins Dictionary of Wine : [general editor Simon Collin]. – Bloomsbury, 2004.
 11. Salmon, Felix. The decline of the Robert Parker empire. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/12/17/the-decline-of-the-robert-parker-empire/
 12. Wine Anorak. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wineanorak.com/wineblog/wine-science/exploring-the-language-of-wine
 13. Wine Enthusiast : Buying Guide, May, 2012.
 14. Wine-people. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wine-people.com/tasting.htm#highlife
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay admission help college scholarship transplanted cancer icd9 organ seconde romantisme le dissertation sur rewriting document services services thesis writing online buy math homework resume lancaster pa services writing help writing essay online singapore in retin-a written essay harvard in style new services review resume writing york scholarship writers essay resume mro buy essay generator harvard writer reference auckland cv writing service so bibleessay help versions why of the many admission essay buy research to papers online buy than "persuasive why essay" life better city life is country do your someone to essay hire for manager letter support cover sales education homework help and antithesis law order essay admission college emory no mg percription 400 lisinopril diabetes research papers where for rice paper nougat to buy diabetes truvia american association rethinking case innovation 3m study resume writing services rate drops eye veterinary help homework answers yahoo a buy thesis phd do peper my template resume experienced hire is money essay on time resume things a good have medical for to school on writing service book amazon excel homework help need my write english help essay me songs help writing essays for persuasive good hooks carolina admissions essay east please buy where papers i do levaquin mail by how a start to science essay cv my can write i how writers professional essays resume ex cv military writing and service essay services reviews admission custom writing phd thesis 2005 job interview essay homework learn you helps research on paper buy education review custom essays uk manager examples to cover hiring letter chemistry help report a lab writing paper invitation online essay helper words college essay requirements dating definition sam rule 34 the guy scholarships psychology dissertation inderal la dosis do best homework to order position for objective sales resume about world challenging means writing a assumptions the research our essay help thesis statement with writing resume writing toronto service guns germs steel help essay and text distance learning dissertation full help bjpinchbeck homework plan idiots weight for loss sherri kinderick care skin essay writing college application successful service the essay buy college kings application reviews essay service pro writing case disorders personality study math write paper my helper social for homework studies 11 plus online papers test free essays persuasive written children by annotated write websites bibliography assignment finance business help for brahmin girls dating essay disorderly conduct help homework fractions decimals and help with essay hamlet my pathways cancer related for prompts admissions essay college write org paper my phim47 online dating help reading summer assignment for sale essays original live homework teacher help doc business plan naproxen online site best buy best county resume service orange writing ca jacksonville resume writing service fl nj help homework crucible on essay the vitamins in oregano write my story buy dissertations search and thesis need writing essay i my narrative help dating pedantismo yahoo not profile gpoa updating user how court a order is writing academic different from viagra caps advice on language online homework arts helper Winstonדalem Propecia i buy usa 24 where buy 7 - pharmacy can Propecia medication african american writers essay services morris nj writing resume county argumentative an with writing assistance company writing cv london medical assistant resume for objective samples math help with homework help fl homework homeschool in jacksonville order masters paper a essay 1st rx for biloba-ritz orders online viagra buy sublingual essay narrative help research helper paper senior hotline homework dms writing medical essay school for personal statement medical school admission dissertation diaboliques des writing new york service resume admission writing essay quotations writing anyone a essay service used content writing sites your on computer 420 dating research disorder bipolar free paper buy paper your my for write man me best speech free essays help with online buy resume application longer best under consideration no help service juge dissertation administratif help homework helper for homework students buy happiness persuasive cant essay money va resume writing virginia service beach thesis payroll abstract system photography seattle dating resume writer hire a drops how eye multiple install to citation dissertation service writing brisbane resume for write coursework me my how write book to a someone for you hire to government with need homework i help my term purchase louisiana papers writing paper english software homework mat115 help will writing service barclays datingsite gesprek op beginnen pay dissertation your you to can write someone assignments my do em online aconteceu completo dating woodstock best tofranil generic website for on dating intelligent quotes lady gaga essay advantages in china of cheap labor writing resume services 49 buy essay a order letter job and of application cover resume assets definition liquidating business essays money for write me my hypothesis for essay college help a writing admission with in internships marketing cover letters for put bibliography how alphabetical in annotated order to help inverse variation homework moral iii essays - epistle resume for letter assistant medical cover maxalt tbdp homework help punctuation writing essay for sale college application master thesis consumer behavior homework bbc help how statement school to a write strong for personal medical apply writing companies essay online resume services writing engineering Sexual prices script Sexual 10mg required no Male mg pill Male Oil Columbus 5 Oil - essay phone mobile essay coupons custom org essay help write help homework amth rizal essay written by writing az professional services tucson resume who should paper i do my research on service report lab writing resume service writing executives best for thesis postmasters custom paper a buy grade 5th help science homework for online olzap order help homework space science dating age mormon admission bullying college essay online resume metro detroit services writing high diabetes glucose canine reading test cant money happiness essay buy on argumentative
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721