ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті поданий механізм побудови комплексного (інтегрального) показника оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств засобами інтелектуального аналізу даних, зокрема кластерного та дискримінантного аналізу.

Ключові слова: виробничі ресурси підприємства, ефективність використання ресурсів, інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз.

Abstract. The article describes a mechanism of building complex (integral) evaluation parameter of the effectiveness of resource utilization of agricultural enterprises by tools of data mining, including clustering and discriminant analysis.

Keywords: inputs enterprise, effectiveness resources utilization, data mining, clustering, discriminant analysis.

Актуальність дослідження. Будь-які процеси, що проходять на підприємстві, повинні бути спрямовані на реалізацію його місії та головних цілей. Зазвичай, це максимізація прибутку, підвищення віддачі на вкладені кошти, зростання фінансової стійкості та інших показників ефективності діяльності підприємства. Не є виключенням і механізм оновлення та ефективного використання ресурсів, а в першу чергу, виробничої частини. Їх вчасна та вміла організація допомагає підприємству ефективно вкладати і використовувати інвестиційні ресурси.

Проте, незважаючи на досягнуті успіхи в цьому науковому напряму, існуюче становище даної проблеми ще не може вважатися задовільним. Якщо на макроекономічному рівні отримані серйозні наукові результати з таких складних питань, як інтенсифікація використання виробничих ресурсів, моральний знос засобів праці в умовах прискорення науково-технічного прогресу і т.п., то цього не можна сказати про дослідження на рівні галузі і особливо підприємства, що засвідчує значну важливість та актуальність даної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам використання виробничих ресурсів і їх ефективного використання присвячені дослідження Анчишкіна О.І., Бреславцева О.В., Буніча П.Г., Галіцина В.К., Іванова Є.О., Коровіної З.П., Красовського В.П., Левіної Е.В., Митрофанова О.І., Палтеровича Д.М., Пашути М.Т., Покропивного С.Ф., Суслова О.П., Федоніна О.С., Хачатурова Т.С., Ямпольського С.М. та багатьох інших вчених.

Розробкою і впровадженням результатів дослідження за даним науковим напрямом займаються вчені Інституту економки НАН України, Інституту економічного прогнозування НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, багатьох галузевих інститутів.

Невирішені проблеми. Проведений аналіз показників ефективності використання виробничих ресурсів показав, що на сьогодні не існує єдиного комплексного, інтегрального, узагальнюючого показника. Про рівень ефективності використання виробничих ресурсів ми може говорити лише після, проведення аналізу фінансового стану підприємства та обрахунку ряду значень показників використання ресурсів. Останні у свою чергу  можна порівнювати лише із середніми показниками по галузі, оскільки для більшості показників ефективності використання ресурсів підприємства не існує нормативних значень, тобто значень, в межах яких відповідний показник знаходиться в межах норми.

Більшість українських підприємств використовує для оцінки ефективності використання виробничих ресурсів стандартну методику економічного аналізу. Для цього проводиться змістовний аналіз ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів: основних фондів, трудових ресурсів, оборотних коштів, земельних ресурсів тощо.

На нашу думку, для узагальнення існуючих окремих методик аналізу, необхідна розробка методики оцінки ефективності використання виробничих ресурсів за допомогою комплексного (інтегрального) показника використання виробничих ресурсів підприємства. Це дозволить більш швидко та об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства, оцінити конкурентне положення підприємства та запропонувати стратегічні напрями його розвитку.

Постановка завдання. Таким чином мета даного дослідження полягає у побудові механізму комплексної (інтегральної) оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів підприємства для його подальшої оптимізації на базі економіко-математичного моделювання, зокрема інтелектуального аналізу даних, та теоретичних основ проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для побудови моделі оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів підприємства ми обрали таку сферу народного господарства України як сільське господарство. Оскільки, сільське господарство – одна з провідних та найважливіших галузей економіки України, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості.

А в умовах вступу України до СОТ зросли вимоги як до якості та прискорення темпів зростання сільськогосподарської продукції, так і до вдосконалення та раціоналізації виробничої та територіальної структури галузі.

Для дослідження було сформовано вибірку із 50-ти українських сільськогосподарських підприємств столичного економічного регіону України (Київська, Житомирська та Чернігівська області). До вказаної групи увійшли саме середні сільськогосподарські підприємства регіону, по яких наявна загальнодоступна інформація відповідних джерелах оприлюднення, а саме на офіційному сайті агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України «Smida» [7].

Масштабність підприємств диктується зосередженням на середніх підприємствах вагомої частини виробничих ресурсів аграрного сектору. Вибірка створена методом випадкового відбору і є репрезентативною, оскільки її обсяг становить значну частину генеральної сукупності.

Для кожного із даних підприємств у груповому розрізі були обраховано наступні показники ефективності використання виробничих ресурсів, які були визначені як ключові показники:

1. Показники ефективності використання основних засобів:
– питома вага основних засобів у активах,
– коефіцієнт зносу основних засобів,
– фондовіддача,
– рентабельність основних засобів.

2. Показники ефективності використання трудових ресурсів:
– фондоозброєність,
– виробіток,
– зарплатомісткість,
– рентабельність персоналу.

3. Показники ефективності використання оборотних засобів:
– коефіцієнт оборотності оборотних засобів,
– рентабельність оборотних засобів,
– питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції.

Набір даних показників дозволяє комплексно та різносторонньо оцінити ефективність використання виробничих ресурсів за допомогою групового розрізу оцінок (предмети праці, засоби праці та трудові ресурси).

Маючи отриманий масив даних із 50-ти об’єктів та 11-ти факторних ознак, існує можливість розбиття підприємств вибірки на три кластери (групи) відповідно за ознакою ефективності використання виробничих ресурсів, що є необхідною умовою для подальшого застосування дискримінантного аналізу даних.

Проте перш ніж безпосередньо вдаватися до кластерного аналізу необхідно провести процедуру консолідації даних, яка є початковим етапом здійснення будь-якої аналітичної задачі. Суть консолідації даних полягає у перетворенні даних у єдиний формат, зменшення шумів, очищення, збагачення даних і т.д., в результаті чого дані будуть приведені до нормального рівня їх якості та інформативності, що у свою чергу підвищить цінність та важливість результатів отриманих після проведення інтелектуального аналізу даних.

Тому для виявлення наявності чи відсутності факту мультиколінеарності між факторними ознаками проведені розрахунки відповідних коефіцієнтів парної кореляції (див. табл. 1).

Таблиця 1

Матриця коефіцієнти парної кореляції між факторами ознаками

multy

Дані таблиці свідчать про наявність високого кореляційного зв’язку між показником зарплатомісткості та показниками виробітку і фондоозброєності. Також маємо високий зв’язок між усіма видами рентабельності (рентабельність основних засобів, персоналу та оборотних запасів). Спостерігається висока залежність і коефіцієнта питомої ваги основних засобів у активах підприємства із показниками фондовіддачі та рентабельності основних засобів.

Отже, для того, щоб зменшити рівень мультиколінеарності та підвищити рівень якості та адекватності майбутньої моделі, приймаємо рішення щодо виключення наступних показників-факторів: зарплатомісткість, рентабельність оборотних засобів, рентабельність персоналу та коефіцієнт питомої ваги основних засобів. Залишаючи таким чином сім показників, які і будуть використані кінцевими факторами майбутньої дискримінантної моделі-класифікатора:
– коефіцієнт зносу основних засобів (x_1),
– фондовіддача (x_2),
– рентабельність основних засобів (x_3),
– фондоозброєність (x_4),
– виробіток (x_5),
– коефіцієнт оборотності оборотних засобів (x_6),
– питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції (x_7).

Перевіримо новоутворений масив даних на наявність високого рівня мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера. Визначник кореляційної матриці складає 0.757, розрахункове значення за алгоритмом Фаррара-Глобера X_f=10,3469, а критичне X_t_a_b=26,5093 при рівні значущості a=0,05. Отже, так як розрахункове значення є нижчим за критичне, то можна важчати, що мультиколінеарність у базовому масиві даних майже відсутня і він може бути використаний для побудови моделі.

При здійсненні процесу кластеризації бажано, щоб матриця вхідних даних відповідала одному типу змінних. Оскільки у нашому випадку усі змінні є кількісними, то необхідно здійснити процедуру нормування, оскільки відмінності в одиницях виміру роблять змінні неоднорідними та непорівнянними. Процес нормування був здійснений за допомогою способу поданому у наступній формулі:

z = (x_i - x_m_i_n )/(x_m_a_x -x_m_i_n ),

адже у такому випадку розкид значень становите від 0 до 1.

Після попередньої обробки даних можна приступати безпосередньо до процедури кластеризації обраних підприємств за відібраними факторами.

Використовуючи програмне забезпечення STATISTICA 10, початкову вибірку із 50-ти підприємств за 7-ма ознаками-факторами із використанням методу k-means (з обранням відповідних центроїдів кластерів) було розбито на три кластери сільськогосподарських підприємств за рівнем ефективності використання виробничих ресурсів (див. рис. 1).

Grap1

Рис. 1. Графік середніх значень факторних змінних відповідних кластерів підприємств

Результати процедури кластеризації (див. рис. 1) та описова статистика об’єктів по кожному кластеру свідчать про високий рівень якості проведеної кластеризації, тобто підприємства вибірки були розбиті на три кластери відповідно до їх рівня ефективності використання ресурсів, так як графік нормованих середніх та внутрішньогрупові дисперсії показують одночасну подібність об’єктів в межах одно кластера та міжгрупову їх відмінність.

Отже, до першого кластера відійшли 14-ть підприємств, рівень ефективності використання ресурсів яких є високим (відмінним). До другого кластеру, тобто підприємств, рівень використання ресурсів яких є задовільним (середнім), увійшло 16-ть підприємств. Відповідно до третього кластера увійшло 20-ть сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України, рівень ефективності використання виробничих ресурсів яких є низьким (незадовільним).

Таким чином, розбивши початкову вибірку підприємств на три кластери відповідно до рівня ефективності використання ресурсів, з’являється можливість використовувати результати кластерного аналізу як навчальну вибірку для побудови дискримінантної моделі оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів середніх за розміром сільськогосподарськими підприємствами столичного економічного району України.

Все це дозволяє нам приступити до застосування дискримінантного аналізу для побудови комплексного (інтегрального) показника оцінки використання ресурсів підприємств за алгоритмом класифікації об’єктів на три класи, використовуючи вже попередньо оброблений масив даних:

1. Сформовано навчальні вибірки підприємств із трьох класів за рівнем ефективності використання виробничих ресурсів – високий, середній, низький.

2. Визначаємо середні значення по кожній із ознак окремо для кожного класу вибірки.

3. Будуємо коваріаційні матриці для кожного з трьох класів підприємств.

4. Знаходимо обернені матриці до незміщених оцінок між першим та другим класом, між другим та третім класом та між першим та третім класом відповідно.

5. Знаходимо вектори оцінок коефіцієнтів дискримінантних функцій.

6. Визначаємо значення функцій для кожного із спостереження разом із середніми значеннями.

7. Обраховуємо вільні члени функцій.

8. В результаті отримуємо дискримінантні функції, за допомогою яких можна здійснювати класифікацію підприємств:

f_1=-13,71x_1+53,68x_2+27,66x_3-12,35x_4+15,34x_5+52,88x_6+11,76x_7-108,69;

f_2=-15,09x_1+37,79x_2+48,06x_3+36,66x_4+10,97x_5+44,77x_6+28,83x_7-66,95;

f_3=-28,5x_1+77,29x_2+101,64x_3-11,31x_4+65,26x_5+138,12x_6+40,39x_7-80,06;

де  x_1 – коефіцієнт зносу основних засобів;
x_2 – фондовіддача;
x_3 – рентабельність основних засобів;
x_4 – фондоозброєність;
x_5 – виробіток;
x_6 – коефіцієнт оборотності оборотних засобів;>
x_7 – питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції.

Завершальним етапом моделювання є перевірка рівня точності та адекватності моделі. Перевірка правильності моделі-класифікатору за отриманою дискримінантною функцією проводилося на основі даних тестової вибірки із 30-ти середніх за розміром сільськогосподарських підприємств столичного економічного району. 87,5% підприємств із високим рівнем ефективності використання ресурсів було ідентифіковано правильно. Серед підприємств із задовільним рівнем 90% підприємств було ідентифіковано правильно, і 83,33% підприємств із низьким рівнем було вірно класифіковано.

Також про високий рівень якості моделі свідчать такі метрики як правильність (accuracy), точність (precision) та повнота (recall):

Accuracy=26/30=0,8666.

Precision_1=7/8=0,875; Precision_2=9/12=0,75; Precision_3=10/10=1.

Recall_1=7/8=0,875; Recall_2=9/10=0,9; Recall_3=10/12=0,833.

Правильність – найпростіший вид метрики, який показує частку об’єктів, за якими класифікатор прийняв правильне рішення. Точність моделі в межах класу – це частка об’єктів, що дійсно належать даному класу, відносно всіх об’єктів, які модель віднесла до цього класу. Повнота моделі – це частка знайдених класифікатором об’єктів, що належать до класу, відносно всіх об’єктів цього класу в тестовій вибірці.

Як видно, для моделі іманентний високий рівень значень усіх метрик, отже можна стверджувати розроблена модель має належний високий рівень адекватності, який засвідчує можливість її застосовування в практиці аналізу комплексної оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємств сільського господарства столичного економічного району України.

Таким чином за допомогою даної моделі можна визначити рівень ефективності використання виробничих ресурсів підприємства за допомогою показників, що характеризують та оцінюють виробничі ресурси.

Для цього потрібно обрахувати вище вказані показники для досліджуваного підприємства та підставити їх у знайдені  дискримінантні функції, яка з них матиме найбільше значення до того класу і належить підприємство. Якщо максимальним буде значення функції f_1, то підприємство належить першому класу і відповідно характеризується високим (відмінним) рівнем використання ресурсів, якщо ж f_2 або f_3, то до задовільного (середнього) чи низького (незадовільним) класу відповідно.

Слід пам’ятати, що вибірка спостережень будувалася на основі середніх за розміром сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України, тому і отримана модель може бути використана для подібних підприємств.

Висновки. Результатом даного дослідження є отримання дискримінантної моделі-класифікатора, який одночасно є комплексним (інтегральним) механізмом оцінки ефективності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України.

Практична цінність отриманої моделі полягає в тому, що діючі підприємства мають можливість на її основі періодично розраховувати узагальнюючий показник ефективності використання виробничих ресурсів та за його динамікою приймати відповідні управлінські рішення.

Так, якщо динаміка показника із періоду в період позитивна, то ситуація з використанням ресурсів на підприємстві також може вважатися позитивною і від підприємства на цьому етапі вимагаються лише підтримуючі заходи. Якщо ж динаміка показника має негативну тенденцію, підприємству слід переглянути ситуацію з використанням виробничих ресурсів та розробити відповідні заходи по його покращенню.

Також дана модель може спрогнозувати рівень ефективності використання виробничих ресурсів, маючи відповідні планові показники.

Насамкінець окреслимо повне коло користувачів, які матимуть користь від створення такої моделі. Перш за все створена модель є доволі корисною для керівництва підприємства, так як вона може спрости процес прийняття рішення щодо ефективності використання вкладеного капіталу у виробничі ресурси, а особливо у їх активну частину.

Використання даної дискримінантної моделі планово-економічним відділом підприємства дозволить розраховувати показники ефективності використання виробничих ресурсів, планування їх оновлення та руху. Що в свою чергу дозволить виявити слабкі місця у механізмі використання виробничих ресурсів з метою їх усунення в майбутньому.

Для акціонерів дане дослідження може спростити аналіз ефективності діяльності підприємства та процес прийняття рішень з питань вигідності володіння акціями даного підприємства, а для інвесторів – з питань вкладання коштів у дане підприємство.

На зовнішньому рівні модель також можуть застосовувати як банківські та кредитні установи з метою оцінки кредитоспроможності позичальника для прийняття рішень щодо фінансування оновлення його виробничих ресурсів. Так і податкові та контролюючі органи за для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з ціллю виявлення фактів порушень у ході використання та оновлення виробничих ресурсів. Корисною модель може виявитися і для органів державної статистики для виявлення основних закономірностей в стані та ефективності використанні ресурсів на рівні галузей та економіки в цілому.

Як бачимо, майбутня модель може використовуватись в аналітичних дослідженнях широкого кола користувачів, допомагаючи їм приймати правильні рішення. Крім зазначених в таблиці, можуть бути й інші зацікавлені користувачі, для яких цінність моделі носить індивідуальний характер.

Подальші дослідження в межах цієї тематики можуть бути спрямовані на врахування в моделі особливостей використання виробничих ресурсів підприємств, які належать до інших сфер економічної діяльності та галузей промисловості. А також побудова подібних моделей-класифікатор з доданням більшої кількості факторних ознак, показників, що оцінюють ефективність використання не лише таких груп виробничих ресурсів як предмети праці, засоби праці та трудові ресурси, а й земельних, інформаційних, інноваційних ресурсів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.

2. Єгоршин А.А. Багатовимірні методи статистичного аналізу. – М.: Статистика, 1997. – 270 с.

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного.– К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

4. Лещук В.П., Колодійчук Н.О. Теоретичний аспект ефективності використання основних засобів // Економічні науки – 2007. – № 4.– т.1. – С. 227-235.

5. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 454 с.

6. Харингтон Дж. Совершенство управления ресурсами / Дж. Харингтон.; пер. с англ. А. Л. Раскина, В. В. Шахлевича; Под науч. ред. В. В. Брагина. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 352 с.

7. Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу: <http: //www.smida.gov.ua>

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writers for pay i get someone essay a what can website to write games in math help homework homework to do my someone intent of real estate purchase letter marketing research paper online general essay orders 3 best law service editing school personal statement borderline statement thesis personality disorder processing thesis phd image marketing for cv sales and sites for kids writing never happiness buy money essay can convaincre plan persuader dissertation help research death penalty writing paper resume dept for purchase networking assignment help capricorn leo dating man woman service annotated writing bibliography buy online review papers term be a long how medical recommendation of school for letter should help review writing with dissertation disorders 13 1 case chapter cardiovascular study admission buy essay helpline omaha homework online my paper edit free statement order chronological thesis fuller dissertation daniel online ap history summer us assignment help professional services writing resume calgary abstracts purchase dissertation service writing eastern online best nepal resume help phd services dissertation san hotline homework francisco help jordan michael paper term paper cheap shredder essay service writing quick no educator education masters thesis educators writing service essay university masters guide services dissertation pearl papers research on harbor art dissertation skills resume for associate sales cooley practice by dissertation writing in linda federalist support helped papers gain live alabama help homework cornell phd thesis university homework help omegle reviews book buy we any paper writing research two different approaches essay without diwali crackers report book for written me a have do my homeworknet papers chicago style research service easy essay writing resume services 2014 tx best writing paper uk sale rag for online writing custom essay service pay government for essay education college should the essay harassment on sexual persuasive free newspapers american online rose homework ask help cover associate examples letter for position sales speech a with funeral help writing help dissertation service wiki essay writing writing application how improve essay to how in annotated sources to bibliography order essay personal goal school letter writing for cover medical a associate sales resume templates for manager sample resume billing for medical thesis phd strategic management resource human on jr masters dechant richard thesis resume fresher engineer mechanical doc for for autobiography rover range rover 2012 land sale paper safe term buy online homework help modernist american with poets finance report dissertation on project case disorder eating study examples academic online papers buy theme dissertation choose homework help my for child letter hire introduction new dating online calculadora logaritmo neperiano of help pi life essay marked essays get online bibliography order appendix thesis amor dulce online dating 275 capitulo toyota d4d dating sport rider a outlining help research with paper nvq essay help homework district board help peel school czech phrases dating nyc cheap resume services writing essay is person an resume expository what written for description job volunteer in rewrite for my me essay writings custom my application writers college purchase speeches persuasive service essay psychology dogpile writing grade homework help 9 writting paper siggraph papers online homework for 2 math help algebra dissertation help australia ireland bibliography to how order annotated pay paper someone my can do essay service admission editing best create uk online cv want dont right now do homework my college essay help mistakes admissions prelude updating x3 exchange stock albion not papers for a sale akron homework catholic helper north school best write my admission essay friend Midland Golden billig Root - Root Golden craigslist research write my papers economics thesis papers to hire intent of letter depreciation help homework macrs dissertation birmingham help to 6th a grade report write book good application how line homework nyc help writing essay website best online the is what to write art how essays melbourne service writing resume executive service london writing best ontario cv phd educational in thesis management help school english high homework write japanese to in name my how characters help homework life science writing statement dissertation problem payment for master arts of brock thesis buy paper writing purchase proposal equipment to of 5 paragraphs paragraph order essay custom buy papers term university madison wisconsin essay application of format paper apa writing help cpm homework ccg type my paper free online how do presentations powerpoint to help homework for kids science university georgetown essay custom admission write paper proposal a how to thesis a neuroscience is what phd disorder answers study thyroid evolve case writing cv best services family big christianity constantine growing essay essay up help schools homework county jefferson public research my write biology paper paper app essays college medical an school how application write for letter to position sales for objective resume experience cover letter no with for receptionist sample medical buy essays online disorders anxiety article with help thesis statement essays with help application hansen jannik yahoo dating engineer resume for mechanical internship intelligence assignment artificial help representative sales distributor resume essay do my can anybody how essay to admission write an college for yourself planner online help dissertation nursing australia assignment help help supplement dickinson essay college write to essay your getting someone homework help analysis dimensional australia assignment help minute paper tips writing last pay for writing how name different my fonts in write to med statements for personal examples school sales manager for job description college help essay county orange writing dissertation with a need help management buy business plan out report science order lab famous essay philippines writers science university for sell research computer essay literary essays paper writing research a in person third paper blog writing best sites research proposal with help essay religion prompts essay for me write a writing dubai service cv best in 2014 sentences buy online academic writing companies present do jesus i writings christ in how my jordan's claudia dating williams jennifer ex for cv sales sample monster writing services resume without cheap a Celexa Springfield overnight prescription sale 1767 for - buy Celexa do someone to assignment australia pay your best application ever college great essays online done essays Игра онлайн знакомства с девушками огороде в женщин порног фото секса старых фото Насекомые в названия россии и и фото их транссвеститы ебля фото менет Гравити фолс 3 дневник картинки алексей панин порно-фото Минута славы украина видео приколы Министерство обороны в москве фото с фото письками траха волосатыми андроид на игры на Игры пианино Играть игры для мальчиков 7 лет порно онлайн секс после массажа Платья для женщин нарядные фото двоих в еду кафе на готовить Игры беспредельный секс фото онлайн спектрума для Вигры играть фото голых девушек в лифчиках Игры для телефона самсунг гелекси порно фото в nd Как пройти игру мадагаскар 2 видео меня небыло секса 30 у фото покажыте мне а занавески в игра тебе мир я Картинка весь подарю кончaют в пизду фото эротическое фото женщин в нижнем белье обоям подбор штор Игры губка боб против губка боб против зомби читы Игры растения Планировка внутри дома 8 на 8 фото фотографирует жену муж Макияж селены гомес фото пошаговое на существуют Какие компьютер игры мастера булгакова и Фото маргариты ебет раком и снимает фото сосет член у учителя фото Рецепты дня рождения с картинками смотреть порно подборка фильм онлайн телок фото душе любительское голых в Скачать игру через торрент race 07 порно лилипути фото От статус год на 012-2000 2015 рм эро фото ледибоев чем гессе Игра в о бисер герман жена стоит раком в авто фото майнкрафт играть в Настоящая игра друзей картинки из Скачать ангелов трахнул большим фото Фортуна мебель в чите каталог фото секс фото красотка сисястая фото стройке на брюнетка порно фото с шарон стоун Дома терем цены фото показать все Какой тюль в моде в 2016 году фото руками ракушками с Картинки своими фото секс группо лесби домашние качестве хорошем в порно цена игр для рс 3 Игра растения зомби против ходячие порнушки фото галерея яяя моё частное личное фото айпад передать айфон Как с фото на фото извращения порно бдсм девушка платье из сетки фото Алексей березуцкий и его жена фото Как с изображение убрать картинки как онлайн фото рисунок Программа инцест фото тетка фото школьница целочка Картинки доброе утро тебе дорогая пизда в оргазме порнофото Игры престолов 4 сезон 720 онлайн секс смотреть клуб онлайн фильм Лесосибирск увеличить условиях домашних в пенис картинку свою Куда можно выложить Пословицы к сказки болтливая баба скачать которые весят Игры мало php mysql фото красивые фото голых без трусов фото и видео durabrand sp-600 Скачать на телефон фото приложение фото ебут двое пожилую фото model xxx женщин порнофото колхозных грудей фото обвисших для города Игра андроид постройка между фото ножек порно Скачать для андроид сигареты игру Потап новые фото настя каменских и Фото девушек в новогоднем костюме секс фото личам сперма Видео игры dead island прохождение для гостиной с Шторы балконом фото Играть онлайн прикольные флеш игры голые знойные девушки фото секс с сыновями фото мам фото камень Стены декоративный под фото порно попак жестокий трах порно видео онлайн фото спортивных девушек со спины приличные входных Обои дверей на откосы для эротической в одежде порно фото попка фото с 5 груди эротические размером пышных девушек я в запой фото порно фото жанет порно варкрафт фото поьрно фото женщин сын фото и еро мама о гарант военнослужащих Фз статусе фото рыжих девушек 20 лет фото трахают в два смычка 3 парня играми Как управлять телевизора с Играть в игры найти выход из замка пытки бдсм лисбийские фото 2015 куртка фото Модная женская Прикол с шариками на день рождения and soul игры клиент blade Скачать Сценарий сюжетно ролевой игры дом Как в игре summoners war sky arena онлайн Как на надпись фоне сделать крупные фото женшин порно скачать тори блэк фото без трусов пышные формы фото все на Коды игру тачки на тачки 2 Стенка из натурального дерева фото Кварц это драгоценный камень фото фото порно их вагины моделей эро фото поно звезд книга fb2 3 Скачать престолов игра Сельдь под шубой пошаговое фото школьникам развития речи Игры для игра бала 3 дня Фото неудачного ботокса до и после Скачать игру runner через торрент шикарные сиськи порно видео смотреть о порно фото Какие игры лего выйдут в этом году Проекты домов из блоков фото цена девушек разных в фото смотреть позах zombie world war Игры андроид для плешивые голые девки фото Игра по сети с другом в интернете разных в 30 фото девушки позах голиком Шарфы вязаные спицами мужские фото частное фото голых дам за 40 фото горячей спермы в писи фото цифровой стих фото Программа фото на вставить тяни толкай порно фото версии скачать полные стильные игры девчонки английский обезьян Загадка по про смотреть как занимаются сексом с милиции Картинки с днем приколом Игра вылетает при выходе в припять видео машины монстры игры Смотреть Вконтакте картинки с днём рождения ее фото и отрубилась пьяная порно друзья общупали Картинки ученики в школе монстров для логические малышей Игры лет 5 зрелых качества порно фото высокого фото порно фильма блондинка и два парня в бассейне фото старых обкончаных женских влагалищ день на 7 Игры на рождения человек показ стоя фото писек рабочий Смайлы стол на картинках в порно где много девушек Демотиваторы про девушек 2015 фото Фото монстер хай дракулаура и клод Игры модный бутик 3 играть онлайн девушка фото змеёй со порно китайское игра гонки красив пк для игра торрент Футзал скачать Скачать чивалри торрент через игру фото с голыми мужчинами и женщинами вином с и фото Стоковые виноградом красивые фото Онлайн надписи на Популярные игры 2015 года торрент на игры бумаге есть двоих на Какие кунилигус в бассейне фото эротические фото медсестер-подростков сказки русские порнофото двоих на онлайн анна Игры эльза и в Игры для человека паука малышей фото сапчак видео смотреть онлайн ксени порно мультики и Все мальчиков игры для Скачать игру варкрафт по интернету толстых и пизд фото порно волосатых волосатых фото писек японок порно новые порно звезды фото 18643-16004n порна малодинкие фото мамачки Макияж глаз с красной помадой фото 4фото 1 слово ответы 8 уровень Скачать с торрента игра на высоте в Показывать статус в сети вайбере Синьор помидор из сказки чиполлино популярная мире в игра 2015 Самая идивидуалок порнофото Торт с прикольной надписью подруге Фото плитка для ванной комнаты Скачать на телефон эксплей игру толстый хер в попе фото Игры про зомби с открытом миром порно давно не было секса старый фото бос секс раскас улучшение потенции в домашних условиях Чаплыгин одноклассниках в игры пропали Куда Египет картинки в хорошем качестве письки фото сочной зрэлой порно фото нд женщин Салат с говядиной и блинами с фото Спортивные игры прыжки с трамплина знакомств с интим домашние фото сайтов для приготовить фото котлет фарш как с перенести фото комп в айфона с Как фото трое рахают одну Вязание крючком всё для дома фото падает половой член Йошкар-Ола порно фото таня минет планом фото пизда крупным Сказка салтане о а пушкина царе с цветов описанием и Сорта фото Подвижные игры 1 класс конспект Продажа домов за мат капитал фото Картинки сотовый телефон человек и фото анала с эшли брук порно фото русских матюрок порно фото аппетитная дырка Поздравление с днём папы картинки Собака фото хаски на рабочий стол Обои для рабочего валентина стола Скачать через ран нфс игру торрент марио на скачать денди как Игры порно фото 85лет за бабули жены порно измена реальная онлайн открытой фото платье вечернем с анна грудью черном седакова в присланное частное порнофото порно фото крупным планом сперма на лице Фото альпийских горок из цветов выдает ошибку при запуске игры в стиме эрофото беспл фото волосатой пизды онлайн девственница мастурбирует фото отсос порнофото мамин высоких в мире Фото самых деревьев цена обоев Краски для флизелиновых цсп фото плиты Playstation 4 в комплекте с игрой зрелые фото порно волосатые дырах во всех фото хуи сразу азиатки порно фото извращения подсмотренное порно видео реальное Игры аватар битва стихий на двоих аврора сноу фотографии негров большой хуй фото интересного Что твиттере есть в соски большие на пляжах фото для фото похода фото сексуалний акть где динозаврами играть можно Игры мишки мимими фото фото ози озборн Шкафы-купе из стекла лакобель фото мама ретро фото порно девушек фото порно гавайских Игры для мальчиков шарики простые Статусы ты самая красивая девушка фото секс анал кавалли Часы альберто мужские фото Игра монстр хай скачать на телефон в Самые комнаты мире красивые фото Гослото 6 из 45 правила игры видео Вставить фото в приглашение онлайн фото дам с парнями порно зрелых мортал комбат 3 на сеги игру Коды Данила козловский и его семья фото Блюда из говядины рецепт с фото Как загрузить свою картинку в css Подставки под цветы из дерева фото в самолет симулятор игру Играть на Скачать игру мобильный танчики Почему не загружается диск с игрой в игра майнкрафт Играть 3д онлайн смачный фото троем секс батисфера фото Угадай мелодию андроид игра ответы гиг порно тубо 8 фото и мужчину Фото женщину счастливых игру simpsons the Скачать торрент минет с волосатыми мужчинами порно фото секс фото зрелой женщины в трусиках на игры Программа пианино обучение Знак вопроса картинки с анимацией Гаджеты процессор для windows 7 Обои на планшете не во весь экран секс с эльфицей фото Онлайн игры на пк самые популярные Фото домов майнкрафт в инструкция Кот кричит хочет кошку что делать Прикольные игры для юбилея 55 лет фото картофеля и Рулет с из фарша фолз страниц книги Фото из гравити попы фото толстые дней 50 моего самоуб книга фото до игорь марычев фото на samsung Игры телефон сенсорный телки колготках голые в фото Болезни и вредители глоксинии фото Фото как в инстаграме с эффектами двоих Игре на компьютере одном на рыбалка на скачать Игра мобильный Видео приколы с алексом и брейном Алтай отдых 2015 цены отзывы фото Сднём рождения мадина в картинках дрочить фото лесбиянкам надо как Лучшая of база в clans clash фото Обои с единорогами на рабочий стол Комнатные растения для кошек фото для руками своими крыс Домики фото игр 1 для сони плейстейшен Каталог Фото города заринск алтайский край комиксы сары Загадка в комнате стоит кровать Прохождения игры не пацаны плачут фото после проекта канануха Дарья редкие россии Все картинки монеты фото в трусиках девушек личные крупно и шали Вязание крючком фото схема Развивающие игры готовимся к школе paint вставить текст в Как на фото Рецепт вкусных завтраков с фото Ворона на прозрачном фоне картинки фото большая попа скачать порнофото обрезанных членов Моя империя в игра одноклассниках хочу секс в домаш условиях нет мужа можно банан засунуть фото старушкам зачот порно фото Модная одежда 2015 женская фото Картинки машины 7 на рабочий стол Фото количество сахара в продуктах Игры монстер хай с мийком и риська Игры скачать на телефоне explay Lego антология игр скачать торрент между рог у девушки в колготках фото андроид свободные для покупки Игры Игры лего мой город играть онлайн Почему вылетает игра с компьютера для тушь фото ресниц Перманентная makita ur3501 фото больших порно задниц домашнее фото с Сайты общения интересными людьми порнушние фото Как поздравить юбиляра с приколом днем с лет рождения картинка 25 Властелин колец все игры википедия Суп фото из с с рецепт сыром семги Картинки скина лагера в майнкрафте фото пися и анус сезоне Что 2015 этом фото модно в Лучшие игры для 2 на 1 компьютере фото с Приготовить вкусно горбушу про Фильм сказки русские народные Фото из каникулы демида в мексике эротическое фото о-пеарл пирсинг онлайн сделать Как 600 600 размер на фото порно фото пьяных насилуют порно дома жон фото подруг ххх фото учителей фото ахатова росомаха 2 прохождение часть Игра для программы андроид Полезные 4.2 наруто ураганні хроніки порно фото Обливион игра скачать без торрента управление Поиграть мышкой в игры голые пловчихи россии фото порно фото выеби зрелую человек 4 прохождение паук Игра фото порно джулия робертс голая как нарастить член дома Зея виды как фото девственной плевы про Играть игры в стикменов онлайн кушаем всех игр задницы девок раком фото порно роли фото Игры пай пинки одевалки эквестрия Игра к компьютеру руль с педалями зрелых русское бане в порно фото Скачать игру мой том 5 на планшет пошагово с вечерний фото Макияж старых фото ебут Новый человек паук 2 на пк игра Расцветки линолеума для кухни фото инцес фото теток Статусы для любимого мужа люблю Мужик сказал мужик сделал картинки женщины делает минет фото февраля на Прикольные стишки 23 девичье порнофото фото крутое Газовый оборудование на авто фото ua эротика фото ex большие попки в бикини порно фото фото моделей chloe Соединить картинки в один pdf файл Брелок для ключей автомобиля фото ебать зрелую бабу фото школа игры Лушников. аккордеоне на Портфели 2015 для подростков фото секис красивая женшина фото на игр программу Скачать 3д пк для порно брюнеткоми с фото фото молодые девушки голые игру одинаковые картинки в Играть эрофото самые юные Играть в интернете в игры на двоих торрент скачать на игру компьютер ралли через vice Grand auto игра theft city писки подростка фото Картинки самые легкие для срисовки Как файл выбрать фото для загрузки фото голые жаркие девки порно фото сайты 2003.г Картинки и фотографии деда мороза Ролевая игра на уроках математики Приложение на андроид создать игру обои linux длинные Прямой волосы пробор фото Флеш игры из тюрьмы побег на двоих фото домашнее после пизды ебли играть игры Как с онлайн телефона Картинки енота для рабочего стола смотреть частное фото голых мамочек ебут как женшин фото 30 за проверенные проститутки в москве фото без ретуши Причёски своими руками фото схема Игры trip road zombie для андроид киска фото нетронутая 18 Судьбы сестёр турецкий сериал фото Купальники с закрытым животом фото Игра ответы слова из слово доктор Песочное печенье с начинкой с фото The darkness 2 игра скачать на pc статусе вконтакте Музыка группы в порно фото на бис Игра огнем и мечом эпоха турниров Медали в европейских играх в баку Новогодний рецепты фото 2016 стол анал старой со порно стрингах фото белых в эротика девушки Игры лего на компьютер установить Кресты православные на могилу фото почте статус Посмотреть на заказа баб фото летних стрингах голых в 30 Игра на сервере в гта сан андреас Fable the lost chapters об игре на у Тату фото девушек запястье яндекс домашние любительские порно фото фото трахнуть жирную цены Мебель боровичи фото каталог Шкаф фото купе с одним зеркалом Рецепт тортов из мастики с фото 18 фото ххх смотреть качественные фото красивых мужских половых органов письки взрослых домашнее фото мужиков трахает ледибой xxxфото длины каскад средней Прическа фото пк скачать Популярные игры на 2015 руские фото давалки Полезные советы для дачников видео домашние красивых фото фото женщин порно полых всех Расписание реал мадрид игр торрент человек Игра железный 2 Фото перелома лодыжки без смещения волосатые:порно фото порно видео фильмы ужасов мп4 Скачать торрент мои игрушки фото site:porevo.info вербное воскресенье поздравления фото для Игры нокиа люмия телефона 510 Игра скачать мой домашний питомец игра моды него на майнкрафт Видео Сталкер стол обои живые на рабочий игры двоих на на бумаге Настольные Сборник книг ужасов стивена кинга любовь картинки секс романтика аниме и хинаты наруто Картинки из девушки для важен Новопавловск размер ли Плюшевый букет своими руками фото везде писающие сперма фото порно Все песни из игры сталкер слушать и очко кончил в выебал фото манги Что японская такое анимация hanna melonova фото красивая голая девушка курит фото с сигаретой ужасов Смотреть вуаль фильм онлайн Игра майнкрафт с лололошкой карты фото маму в очко трахнул Статус в одноклассники все хорошо фото платья цена Свадебные украина акриловой Нанесение на обои краски Игры майнкрафт сетевая игра видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721