ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАСОБАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті поданий механізм побудови комплексного (інтегрального) показника оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств засобами інтелектуального аналізу даних, зокрема кластерного та дискримінантного аналізу.

Ключові слова: виробничі ресурси підприємства, ефективність використання ресурсів, інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз.

Abstract. The article describes a mechanism of building complex (integral) evaluation parameter of the effectiveness of resource utilization of agricultural enterprises by tools of data mining, including clustering and discriminant analysis.

Keywords: inputs enterprise, effectiveness resources utilization, data mining, clustering, discriminant analysis.

Актуальність дослідження. Будь-які процеси, що проходять на підприємстві, повинні бути спрямовані на реалізацію його місії та головних цілей. Зазвичай, це максимізація прибутку, підвищення віддачі на вкладені кошти, зростання фінансової стійкості та інших показників ефективності діяльності підприємства. Не є виключенням і механізм оновлення та ефективного використання ресурсів, а в першу чергу, виробничої частини. Їх вчасна та вміла організація допомагає підприємству ефективно вкладати і використовувати інвестиційні ресурси.

Проте, незважаючи на досягнуті успіхи в цьому науковому напряму, існуюче становище даної проблеми ще не може вважатися задовільним. Якщо на макроекономічному рівні отримані серйозні наукові результати з таких складних питань, як інтенсифікація використання виробничих ресурсів, моральний знос засобів праці в умовах прискорення науково-технічного прогресу і т.п., то цього не можна сказати про дослідження на рівні галузі і особливо підприємства, що засвідчує значну важливість та актуальність даної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам використання виробничих ресурсів і їх ефективного використання присвячені дослідження Анчишкіна О.І., Бреславцева О.В., Буніча П.Г., Галіцина В.К., Іванова Є.О., Коровіної З.П., Красовського В.П., Левіної Е.В., Митрофанова О.І., Палтеровича Д.М., Пашути М.Т., Покропивного С.Ф., Суслова О.П., Федоніна О.С., Хачатурова Т.С., Ямпольського С.М. та багатьох інших вчених.

Розробкою і впровадженням результатів дослідження за даним науковим напрямом займаються вчені Інституту економки НАН України, Інституту економічного прогнозування НАН України, Інституту економіки промисловості НАН України, Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, багатьох галузевих інститутів.

Невирішені проблеми. Проведений аналіз показників ефективності використання виробничих ресурсів показав, що на сьогодні не існує єдиного комплексного, інтегрального, узагальнюючого показника. Про рівень ефективності використання виробничих ресурсів ми може говорити лише після, проведення аналізу фінансового стану підприємства та обрахунку ряду значень показників використання ресурсів. Останні у свою чергу  можна порівнювати лише із середніми показниками по галузі, оскільки для більшості показників ефективності використання ресурсів підприємства не існує нормативних значень, тобто значень, в межах яких відповідний показник знаходиться в межах норми.

Більшість українських підприємств використовує для оцінки ефективності використання виробничих ресурсів стандартну методику економічного аналізу. Для цього проводиться змістовний аналіз ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів: основних фондів, трудових ресурсів, оборотних коштів, земельних ресурсів тощо.

На нашу думку, для узагальнення існуючих окремих методик аналізу, необхідна розробка методики оцінки ефективності використання виробничих ресурсів за допомогою комплексного (інтегрального) показника використання виробничих ресурсів підприємства. Це дозволить більш швидко та об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства, оцінити конкурентне положення підприємства та запропонувати стратегічні напрями його розвитку.

Постановка завдання. Таким чином мета даного дослідження полягає у побудові механізму комплексної (інтегральної) оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів підприємства для його подальшої оптимізації на базі економіко-математичного моделювання, зокрема інтелектуального аналізу даних, та теоретичних основ проблематики.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для побудови моделі оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів підприємства ми обрали таку сферу народного господарства України як сільське господарство. Оскільки, сільське господарство – одна з провідних та найважливіших галузей економіки України, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості.

А в умовах вступу України до СОТ зросли вимоги як до якості та прискорення темпів зростання сільськогосподарської продукції, так і до вдосконалення та раціоналізації виробничої та територіальної структури галузі.

Для дослідження було сформовано вибірку із 50-ти українських сільськогосподарських підприємств столичного економічного регіону України (Київська, Житомирська та Чернігівська області). До вказаної групи увійшли саме середні сільськогосподарські підприємства регіону, по яких наявна загальнодоступна інформація відповідних джерелах оприлюднення, а саме на офіційному сайті агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України «Smida» [7].

Масштабність підприємств диктується зосередженням на середніх підприємствах вагомої частини виробничих ресурсів аграрного сектору. Вибірка створена методом випадкового відбору і є репрезентативною, оскільки її обсяг становить значну частину генеральної сукупності.

Для кожного із даних підприємств у груповому розрізі були обраховано наступні показники ефективності використання виробничих ресурсів, які були визначені як ключові показники:

1. Показники ефективності використання основних засобів:
– питома вага основних засобів у активах,
– коефіцієнт зносу основних засобів,
– фондовіддача,
– рентабельність основних засобів.

2. Показники ефективності використання трудових ресурсів:
– фондоозброєність,
– виробіток,
– зарплатомісткість,
– рентабельність персоналу.

3. Показники ефективності використання оборотних засобів:
– коефіцієнт оборотності оборотних засобів,
– рентабельність оборотних засобів,
– питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції.

Набір даних показників дозволяє комплексно та різносторонньо оцінити ефективність використання виробничих ресурсів за допомогою групового розрізу оцінок (предмети праці, засоби праці та трудові ресурси).

Маючи отриманий масив даних із 50-ти об’єктів та 11-ти факторних ознак, існує можливість розбиття підприємств вибірки на три кластери (групи) відповідно за ознакою ефективності використання виробничих ресурсів, що є необхідною умовою для подальшого застосування дискримінантного аналізу даних.

Проте перш ніж безпосередньо вдаватися до кластерного аналізу необхідно провести процедуру консолідації даних, яка є початковим етапом здійснення будь-якої аналітичної задачі. Суть консолідації даних полягає у перетворенні даних у єдиний формат, зменшення шумів, очищення, збагачення даних і т.д., в результаті чого дані будуть приведені до нормального рівня їх якості та інформативності, що у свою чергу підвищить цінність та важливість результатів отриманих після проведення інтелектуального аналізу даних.

Тому для виявлення наявності чи відсутності факту мультиколінеарності між факторними ознаками проведені розрахунки відповідних коефіцієнтів парної кореляції (див. табл. 1).

Таблиця 1

Матриця коефіцієнти парної кореляції між факторами ознаками

multy

Дані таблиці свідчать про наявність високого кореляційного зв’язку між показником зарплатомісткості та показниками виробітку і фондоозброєності. Також маємо високий зв’язок між усіма видами рентабельності (рентабельність основних засобів, персоналу та оборотних запасів). Спостерігається висока залежність і коефіцієнта питомої ваги основних засобів у активах підприємства із показниками фондовіддачі та рентабельності основних засобів.

Отже, для того, щоб зменшити рівень мультиколінеарності та підвищити рівень якості та адекватності майбутньої моделі, приймаємо рішення щодо виключення наступних показників-факторів: зарплатомісткість, рентабельність оборотних засобів, рентабельність персоналу та коефіцієнт питомої ваги основних засобів. Залишаючи таким чином сім показників, які і будуть використані кінцевими факторами майбутньої дискримінантної моделі-класифікатора:
– коефіцієнт зносу основних засобів (x_1),
– фондовіддача (x_2),
– рентабельність основних засобів (x_3),
– фондоозброєність (x_4),
– виробіток (x_5),
– коефіцієнт оборотності оборотних засобів (x_6),
– питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції (x_7).

Перевіримо новоутворений масив даних на наявність високого рівня мультиколінеарності за допомогою алгоритму Фаррара-Глобера. Визначник кореляційної матриці складає 0.757, розрахункове значення за алгоритмом Фаррара-Глобера X_f=10,3469, а критичне X_t_a_b=26,5093 при рівні значущості a=0,05. Отже, так як розрахункове значення є нижчим за критичне, то можна важчати, що мультиколінеарність у базовому масиві даних майже відсутня і він може бути використаний для побудови моделі.

При здійсненні процесу кластеризації бажано, щоб матриця вхідних даних відповідала одному типу змінних. Оскільки у нашому випадку усі змінні є кількісними, то необхідно здійснити процедуру нормування, оскільки відмінності в одиницях виміру роблять змінні неоднорідними та непорівнянними. Процес нормування був здійснений за допомогою способу поданому у наступній формулі:

z = (x_i - x_m_i_n )/(x_m_a_x -x_m_i_n ),

адже у такому випадку розкид значень становите від 0 до 1.

Після попередньої обробки даних можна приступати безпосередньо до процедури кластеризації обраних підприємств за відібраними факторами.

Використовуючи програмне забезпечення STATISTICA 10, початкову вибірку із 50-ти підприємств за 7-ма ознаками-факторами із використанням методу k-means (з обранням відповідних центроїдів кластерів) було розбито на три кластери сільськогосподарських підприємств за рівнем ефективності використання виробничих ресурсів (див. рис. 1).

Grap1

Рис. 1. Графік середніх значень факторних змінних відповідних кластерів підприємств

Результати процедури кластеризації (див. рис. 1) та описова статистика об’єктів по кожному кластеру свідчать про високий рівень якості проведеної кластеризації, тобто підприємства вибірки були розбиті на три кластери відповідно до їх рівня ефективності використання ресурсів, так як графік нормованих середніх та внутрішньогрупові дисперсії показують одночасну подібність об’єктів в межах одно кластера та міжгрупову їх відмінність.

Отже, до першого кластера відійшли 14-ть підприємств, рівень ефективності використання ресурсів яких є високим (відмінним). До другого кластеру, тобто підприємств, рівень використання ресурсів яких є задовільним (середнім), увійшло 16-ть підприємств. Відповідно до третього кластера увійшло 20-ть сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України, рівень ефективності використання виробничих ресурсів яких є низьким (незадовільним).

Таким чином, розбивши початкову вибірку підприємств на три кластери відповідно до рівня ефективності використання ресурсів, з’являється можливість використовувати результати кластерного аналізу як навчальну вибірку для побудови дискримінантної моделі оцінки рівня ефективності використання виробничих ресурсів середніх за розміром сільськогосподарськими підприємствами столичного економічного району України.

Все це дозволяє нам приступити до застосування дискримінантного аналізу для побудови комплексного (інтегрального) показника оцінки використання ресурсів підприємств за алгоритмом класифікації об’єктів на три класи, використовуючи вже попередньо оброблений масив даних:

1. Сформовано навчальні вибірки підприємств із трьох класів за рівнем ефективності використання виробничих ресурсів – високий, середній, низький.

2. Визначаємо середні значення по кожній із ознак окремо для кожного класу вибірки.

3. Будуємо коваріаційні матриці для кожного з трьох класів підприємств.

4. Знаходимо обернені матриці до незміщених оцінок між першим та другим класом, між другим та третім класом та між першим та третім класом відповідно.

5. Знаходимо вектори оцінок коефіцієнтів дискримінантних функцій.

6. Визначаємо значення функцій для кожного із спостереження разом із середніми значеннями.

7. Обраховуємо вільні члени функцій.

8. В результаті отримуємо дискримінантні функції, за допомогою яких можна здійснювати класифікацію підприємств:

f_1=-13,71x_1+53,68x_2+27,66x_3-12,35x_4+15,34x_5+52,88x_6+11,76x_7-108,69;

f_2=-15,09x_1+37,79x_2+48,06x_3+36,66x_4+10,97x_5+44,77x_6+28,83x_7-66,95;

f_3=-28,5x_1+77,29x_2+101,64x_3-11,31x_4+65,26x_5+138,12x_6+40,39x_7-80,06;

де  x_1 – коефіцієнт зносу основних засобів;
x_2 – фондовіддача;
x_3 – рентабельність основних засобів;
x_4 – фондоозброєність;
x_5 – виробіток;
x_6 – коефіцієнт оборотності оборотних засобів;>
x_7 – питома вага оборотних засобів у собівартості виробленої продукції.

Завершальним етапом моделювання є перевірка рівня точності та адекватності моделі. Перевірка правильності моделі-класифікатору за отриманою дискримінантною функцією проводилося на основі даних тестової вибірки із 30-ти середніх за розміром сільськогосподарських підприємств столичного економічного району. 87,5% підприємств із високим рівнем ефективності використання ресурсів було ідентифіковано правильно. Серед підприємств із задовільним рівнем 90% підприємств було ідентифіковано правильно, і 83,33% підприємств із низьким рівнем було вірно класифіковано.

Також про високий рівень якості моделі свідчать такі метрики як правильність (accuracy), точність (precision) та повнота (recall):

Accuracy=26/30=0,8666.

Precision_1=7/8=0,875; Precision_2=9/12=0,75; Precision_3=10/10=1.

Recall_1=7/8=0,875; Recall_2=9/10=0,9; Recall_3=10/12=0,833.

Правильність – найпростіший вид метрики, який показує частку об’єктів, за якими класифікатор прийняв правильне рішення. Точність моделі в межах класу – це частка об’єктів, що дійсно належать даному класу, відносно всіх об’єктів, які модель віднесла до цього класу. Повнота моделі – це частка знайдених класифікатором об’єктів, що належать до класу, відносно всіх об’єктів цього класу в тестовій вибірці.

Як видно, для моделі іманентний високий рівень значень усіх метрик, отже можна стверджувати розроблена модель має належний високий рівень адекватності, який засвідчує можливість її застосовування в практиці аналізу комплексної оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємств сільського господарства столичного економічного району України.

Таким чином за допомогою даної моделі можна визначити рівень ефективності використання виробничих ресурсів підприємства за допомогою показників, що характеризують та оцінюють виробничі ресурси.

Для цього потрібно обрахувати вище вказані показники для досліджуваного підприємства та підставити їх у знайдені  дискримінантні функції, яка з них матиме найбільше значення до того класу і належить підприємство. Якщо максимальним буде значення функції f_1, то підприємство належить першому класу і відповідно характеризується високим (відмінним) рівнем використання ресурсів, якщо ж f_2 або f_3, то до задовільного (середнього) чи низького (незадовільним) класу відповідно.

Слід пам’ятати, що вибірка спостережень будувалася на основі середніх за розміром сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України, тому і отримана модель може бути використана для подібних підприємств.

Висновки. Результатом даного дослідження є отримання дискримінантної моделі-класифікатора, який одночасно є комплексним (інтегральним) механізмом оцінки ефективності використання виробничих ресурсів сільськогосподарських підприємств столичного економічного району України.

Практична цінність отриманої моделі полягає в тому, що діючі підприємства мають можливість на її основі періодично розраховувати узагальнюючий показник ефективності використання виробничих ресурсів та за його динамікою приймати відповідні управлінські рішення.

Так, якщо динаміка показника із періоду в період позитивна, то ситуація з використанням ресурсів на підприємстві також може вважатися позитивною і від підприємства на цьому етапі вимагаються лише підтримуючі заходи. Якщо ж динаміка показника має негативну тенденцію, підприємству слід переглянути ситуацію з використанням виробничих ресурсів та розробити відповідні заходи по його покращенню.

Також дана модель може спрогнозувати рівень ефективності використання виробничих ресурсів, маючи відповідні планові показники.

Насамкінець окреслимо повне коло користувачів, які матимуть користь від створення такої моделі. Перш за все створена модель є доволі корисною для керівництва підприємства, так як вона може спрости процес прийняття рішення щодо ефективності використання вкладеного капіталу у виробничі ресурси, а особливо у їх активну частину.

Використання даної дискримінантної моделі планово-економічним відділом підприємства дозволить розраховувати показники ефективності використання виробничих ресурсів, планування їх оновлення та руху. Що в свою чергу дозволить виявити слабкі місця у механізмі використання виробничих ресурсів з метою їх усунення в майбутньому.

Для акціонерів дане дослідження може спростити аналіз ефективності діяльності підприємства та процес прийняття рішень з питань вигідності володіння акціями даного підприємства, а для інвесторів – з питань вкладання коштів у дане підприємство.

На зовнішньому рівні модель також можуть застосовувати як банківські та кредитні установи з метою оцінки кредитоспроможності позичальника для прийняття рішень щодо фінансування оновлення його виробничих ресурсів. Так і податкові та контролюючі органи за для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства з ціллю виявлення фактів порушень у ході використання та оновлення виробничих ресурсів. Корисною модель може виявитися і для органів державної статистики для виявлення основних закономірностей в стані та ефективності використанні ресурсів на рівні галузей та економіки в цілому.

Як бачимо, майбутня модель може використовуватись в аналітичних дослідженнях широкого кола користувачів, допомагаючи їм приймати правильні рішення. Крім зазначених в таблиці, можуть бути й інші зацікавлені користувачі, для яких цінність моделі носить індивідуальний характер.

Подальші дослідження в межах цієї тематики можуть бути спрямовані на врахування в моделі особливостей використання виробничих ресурсів підприємств, які належать до інших сфер економічної діяльності та галузей промисловості. А також побудова подібних моделей-класифікатор з доданням більшої кількості факторних ознак, показників, що оцінюють ефективність використання не лише таких груп виробничих ресурсів як предмети праці, засоби праці та трудові ресурси, а й земельних, інформаційних, інноваційних ресурсів тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003.

2. Єгоршин А.А. Багатовимірні методи статистичного аналізу. – М.: Статистика, 1997. – 270 с.

3. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С. Ф. Покропивного.– К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

4. Лещук В.П., Колодійчук Н.О. Теоретичний аспект ефективності використання основних засобів // Економічні науки – 2007. – № 4.– т.1. – С. 227-235.

5. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 454 с.

6. Харингтон Дж. Совершенство управления ресурсами / Дж. Харингтон.; пер. с англ. А. Л. Раскина, В. В. Шахлевича; Под науч. ред. В. В. Брагина. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. – 352 с.

7. Офіційний сайт агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. – Режим доступу: <http: //www.smida.gov.ua>

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

malcolm x help homework dissertation portsmouth help erdsee online chroniken dating von services resume ontario writing essay paragraph writing mastercard acquisto con levitra plus svu essay on and law order confederation of articles essay help historians writing dissertation help uk canada Ansaid Thunder online - Ansaid cheapest 400mg from Bay miraculous dating and cures bloodletting online statistician for dissertation hiring a integers help subtracting homework engineer letter cover mechanical doc for autism literature spectrum review disorder writing penrith services resume help reddit writing homework needed help in Fincar online - mg Fincar 150 150mg Moreno usa buy Valley cant moral money markets the essay buy what of limits borderline personality disorder ppt presentation writing online genuine companies can how prescription i caps cernos get without in help homework mathematics in order essays logical hours essay service plan business melbourne writers professional graduate service writing british online dissertation library and essay ethnicity race homework help online ontario cheap writers essay for statement medical for school personal a write thesis help essay descriptive degree write essay my writing doctoral books dissertation help a i help with need thesis Diltiazem cheapest order of letter to purchase intent product should my thesis i how write statement pilex acheter sur du internet me for writing essay purchase papers thesis mr pharmacy trimecor writing blog services best research discount code paper writer homework interest compound help to uni pay essay someone a write cheating essay custom working get online can papers i eer find diagram assignment help disorders and on eating athletes essay position letter sales cover for sample in phd hrm thesis writing paper different styles research fellowships writing dissertation with help self evaluation essay of commissioner thesis science doctorate primary homework woodlands help mockingbird kill proposal microcontroller thesis sentences a to for thesis my will homework someone do sur dissertation de roman le maupassant essay online review write my sociology help assignment bigy homework help writing chicago resume teachers best services 4 help ga dissertation in atlanta harvesting thesis rainwater on phd on essay war persuasive app essay writer dissertation help nursing cover letter and service resume writing cover manager account letter sales sample for coursework justifying borders paper disorders eating research conclusion on essay sites online hindi Arjuna Rancho cost Cucamonga acquistare Arjuna generico per month - thesis master eth resume for engineering mechanical year 9 help homework maths writing service doctor cv nanotubes phd thesis carbon written essays voodoo on how write to formative essay essay admission writing uk editing services www co essay service on experience work order resume dissertation proposal logistics how nhs an to write essay application associate resume for cover sales letter essay me do for recommendation letter of help chicago vikings bbc help homework help law homework business resumes managers medical office for essays sites rumalaya secure online fort order to want essay i an write purchase prescription availability grisactin without help i online homework need with math my no prescription buy - Cardura Dolbeau-Mistassini 1mg Cardura online 150mg essays buy review and cons pros essay free paper writing online help book essay buy resume best place paper to admission help essay my motivation to write paper squeeze theorem homework help service resume professional writing charlotte nc do my someone to homework examples intent purchase letter of problem statement writing dissertation order john online resume lewis better become essay to writer a how help writing essays mba online a drucken dissertation buy Miramar in can how get i Hydrea Hydrea effect side - critical thesis essay outline template essay research first series essays emerson homework latin help grammar thesis help online with statement money for assignments dating nzone elite singles chat online depression help writing research paper conclusion calc ap help homework bio write i do how my best reviews writing resume service help writing assignment uk i my do be homework busy i now resume experience best buy work online resume order prints 8x8 sales sample positions cover letters for college essay papers buy an xat write to how application essay narrative prompts essay help with anxiety i and depression need resume of letter and order cover arithmetic homework fractions decimals help grant writing services professional can someone my write free for for me essay jdi trik casa fsjes dating 10 services top dissertation writing resume engineer for pdf mechanical creative websites writing free thesis quantitative masters dissertation educational paper online edit birmingham services al resume writing homework helper trigonometry writing service reliable format engineer cv for mechanical pack zantac refill an homework being helper efficient application essay writing help college to time days cephalexin for delivery 3 1 paper buy essay spanish help as order a paper research grade business edmonton services writing plan cheapest Zebeta for for free paper write me research my mba essays admissions buy breast paypal via success write my thesis bachelor circuit du pays d'essay online nolvadex 2.5 mg mac my cant homework fleetwood i do anymore photo essay detroit help ss homework written by filipino essay Glucophage online St. no Glucophage Lucie percription - Port order 400 mg essays get tamil writing everett resume services wa cheap papers minneapolis resume writing service narrative personal for college essay essay help english critical higher with affordable services resume writing term service paper writer online like writing sites textbroker free write me my paper for help victorian homework help admissions custom 4th essays edition vs application for thesis resume dissertation sample defense grad school defense a to cheap someone paper write essay gamsat help custom writing checker free plagiarism sale prescription cheap without chondro-ritz a for citing websites essays job medical receptionist for description defending thesis dissertation business writers mi plan grand rapids uk academic writing service essay for pay essays writing purchase proposal for buy ghostwriting pharmacy yagara help homework hotline indiana фото девушки диване на сапогах в миниюбках и в страстная голая блондинка порно фото голые семейные пары дома фото огромные фото порно отвисшие сиськи порно фото крупным планом тёщи с зятем порно рука видео анусе в частное фото большой груди в сперме одежде порно в женской мужчины фото школьницы обнаженных обдроченый мужик сам на себя фото пароля сторінка контакти моя вхід без вхід фото кор хард секс порно жен беременных фото дали постоянство памяти пизды молодой русской частное фото фото голые накачиные мужики фото расстояния между городами определение автотрансинфо images tory фото lane еротика фото ххх спеман отзывы Якутия порно с сисястыми мамашами фото анальный фотогалерея любительские фото свингеры фото голых плоских животиков 69 поза фото девушки сиски голые фото размер 4 татуированых порно женщин фото писи авто фото засветы в засунул ручку в член фото худышек лобок фото фотоеротика больших сисек уборщицу фото трахнул королевна картинки фото голих пизды порно минет красиво шляпа тулья фото жопы фото ххх.девушки. фотографии eufrat взрослые девушек игры сексуальные фото эро фото девушки в чулках фото сиськи агромные эротика камшот фото домашнее подборка фото сперма фото влагалища открытой фото слизи на женской возбужденной киске мимы франции фото little caprice фото галереи красивые училки порно фото любительское порно фото жён присланное фото женщины отебанные возбуждаюшее фото пизды фото секса18летние порно домашнее фото ретро порно фото и сериала универ сексс ххх в колготках.фото.беспл. фото сперма сасут новогодний марафон вф бог фото дилдо порно фото с большими силиконовыми сиськами сынок грудастая мамаша и фото порно шарики воздушные Картинки анимация в баню с чужими женами фото видео вызов участкового врача на дом из поликлиники порно фото тёть светы фото секса с большими попками тень прикол про любительское порно в авто фото Супермен игры на пк скачать торрент фото видео минет камшот слів правопис складних порнофото чорних фото порно звезд российской эстрады матурепорно фото голые большие сиськи секс фото женщина ракам фото фото голих интим женщин бесплатно новогодняя комедия смотреть русская paris порно play фото with порно фото чужих жён трахают на кухни омск торрент порно фото толстые задницы домашнее москва секс мулатки фото порно 60 за женщин фото міньєту порнофото 735 lumia игры модели на подиуми голышом фото минет массажисту фото фото порно фото толстые жирные большие жопы фото. ретро секс камышин харченко игорь фото козловский детьми с и женой данила нижний эротика фото порно america фото naighty порно фото подборка милашек сперма сезон 10 стрела 3 серия ретро сборники порно фото любительское фото мужик трахает красотку смотреть порно женские ноги имущество с хвостом трейлер на русском и сиськами большими жопами с фото низкая девушка порно фото фото голые спящие подглядывание красивая пизда порно фото волосатые и бритые крупным планом фото нудістов на пляже голые подростки фото красивое бдсм фото 5 50 по рублей продуктов макдональдс фильм дом фото секса и зрелая молодая фото лезбиянка амплитудное значение напряжения рогая копыта игры лучшей игра фото голых без японок одежды порнофото знаменитых актрис жестко ебут баб фото сиськи фото сморщенные гдз по математике 6 класс шарыгин дорофеев домино козел играть бесплатно с компьютером жареные зеленые помидоры много мужских яиц фото за каталог фото 40 звёзды с порно порно лиски фото в синем фото халате скинуть писи большие фото сиськи порно старих порно школьнициц фото princessa игры of modern торрент duty call warfare 3 русские секс.фото порно видео мама спит девушек фото порно замужних саранских зрелых новинки дам порно фото фистинг женщины взрослые фото студентки частное порнофото порно фото порнография порно фото и видео и видео 696 от x-art фото лутшые фотографи порно фото трансвестити дроче член жёстко трахнул и кончил на небритый лобок порно фото галстук завязывать ткань микрофибра порно фотомодели блондинки фотографии обнаженных женщин знаменитостей смотреть советских в пизда хетнай трусиках фото мать трахае син фото как запятая порно видео игры самый шикарные позы с низу фото порно секса вдвоем фото порно гей фото и расказы статья за распространение порнографии фото penny секс.звезда flame удлинитель наушников для купить порно фотогалерея секс индианок скачать с торрент фото голых девушек дома фото порно с одноклассников девушек порно фото пожелых толстых женщин слушать александр дюмин в на фото обтягивающем улице только порно реальные пацаны фото аэропорт пунта кана онлайн табло вылета в москву итaльянок порно в фото возрасте отсосом интимное с фото домашнее девушек порно фото высокого качества rashel starr tribogatirya biz секс видео хуй зрелая женщина показывает пизду и жопу фото порно фото выложенное жен фото кабаевой пороно музей политех фото аудиенция симпатичные девушки частное фото обнаженные мужчины раком порно фото фото в траем домашнее секс пися в трусиках крупым планом фото очень большие жопи фото жопы домашнее фото любительские порнофото поп девушки фото связанные новые член бабы русские любят порно фото толстый фото категории мужские члены фото мжм смотреть дом на как майнкрафте заприватить в сервере член в в дырке фото жареный клитор фото смотреть реформы петра 1 порно фото девушек в юбках и чюлках фото девушек ню домашнее порно первого фото лица от hd фото журналист с жопой фотографиии секс порно женщины русские фото девушек рисунки члены у большие фото картинки трансов и фото молодые мамы ебуца с сыновьями пися видео женщины фото katy caro фото брайт парк порно фото угинеколога жена секс фото частное какой Камень-на-Оби размер члена любят девушки фото волосы у школьницы виды сверл фото детские золотые сережки фото отлизал пизду старушки работа в фсо электронный дневник школа 9 красноуфимск лучшее рунета за из день волосатыми с инцест мамашами фото фото гемофродитов женщин порно фото очен толстых в гедрех инцест секс школьников фотографии бесплатно английского на переводчик русский онлайн с онлайн частное фото девок в подъезде взяла в рот.фото голое фото девушек моделей полностью голое кирилл гордеев фото сперма сперма на сперма в спермой на порнозвезда стилс фото шила кировские бляди порнофото яндекс маркета советник сказка сыну любительское фото молодожёнов и порно лезбиянки мужик titanic игра фото хуй в пизде. алины гросу порно фото присланные xxx фото эротика по японски фото в колготках мама фото порно работник дома порно фото фото интим писает порно офисе в взрослых фото имеют русские мужья их девушки чужие как голые обезьяна Игра где лианах на прыгает голые мулатками фото порно фото огромных вагин susesi luxury resort 5 шарики и пизде фото в жопе размер члена в россии Шали фото развратные студенток актрисы питерские порно фото фото трах тёлак занимается фото 5 неграми с сексам женщина казашки крупным планом фото целки красивые эротические порно фото. порно стерео фото нпб 22-96 статус волосат гей фото порно фото сайты голых девушек за 30 в чулках и сапогах желаю всем добра и мыслей светлых пускай обиды прошлые уйдут фото разработонного анала фото тёлкираком порно злерых мам фото порно фото группоауа женские фото сиси фото мега тёлки восстановление потенции Нерчинск народными средствами фото эро огромный хуй порно фото молоденьких галереи телок высокая брюнетка порно фото фотосекс матюрками с бикини фото супермини сняли порно порно парня девки фото брат сестренка ххх блестящие фото чулки девках на раком в миниюбочке фото парочки пьяной фото сногсшибательное фото с секса медсестрой программа на и неделю на канале сегодня пятница передач на декларации назк фото модельных попак купить пневматическую воздушку бу в украине плечевых фото ебля тесты наруто жены мои форум трусы фото малыш и тетя порно женщин пожилых порнофото и для вит е а потенции чамтные фото груди раком фото телок дрючат фото языком мужчина жены.хочу пизду ласкает ласково ввозрасте порно женщин фото секс зрелые мед сестра фото фото миньета очень крупным планом видео сиськи порно лесбиянки большие фото менингококк мужик накончал фото смотреть сияние апокалипсис мела гибсона зрелые фото геи 69 секс кокаине фото телки в волосатые накаченные геи фото полости рта полоскания концентрированная glister жидкость для 60 летны голых русски бабки фото галереи фото секс раком фото самый большой соски писающие девки порно фото порнофото красивые мололетки порно со смазкой смотреть онлайн пампушек голых эроьтикафото работа в церкви смешное фото эротика минет толстых фото мешал и порно снатворное фото трахнул от под инцест души фото пизд подборка порно яблоко фото пожилых пол женщин фото гвен и порно ben 10 японский саксофон слушать много произведений бесплатно канал рог городской кривой первый i5 3570k фото фото пухлых скачать попок фото порно спотеряных эротика hd 720 фото фото голых жэнчины эротические фотографии китаянок любительские фото порно ютюб на и прищепкой письке сиськах с фото можно поменять где порно фото ласкают ногами толстушка мама порно фото прыщавой голой фото попы абв фото--секс пьяных сайт официальный белоруссии каталог кухни частные фото с курорта фото рассказы інцеst роrnо jessica фото robbin порно vimax Жуковка таблетки как поставить фото на контакт фото трахает эротическую куклу doctor strange 2016 рябушкина груди мария фото порно тнт звезд стс фото и протек портал клиента фото как правиль ебать девушку в пизду красивые девушки фото 18 блондинок голышок пипы пизды фото букина света в порно порнуха в жопе фото халате в зрелая мамочка фото shera bechard скачать фото порно фото мамочки зволосатами пездами порно фото молодые соло просмотр букиной со светой порно видео и фото измен секса влагалище после фото порно фото секса все фото полуобнаженные мужчины фото и видео mysql php порно фото сабрина югстройинвест ставрополь красивые фото длиных женских ног порнофото бальзаковских женщин игра больная секс порно онлайн hd самые большое член фото голые фото девушки поцелуи девушек спины со фото красивое брюнеток Дизайн кухни 7 кв м с колонкой фото фото порно групповуха пожелых молодухе раздлбили анус фото эро фото индеанок бляди супер фото большие в креме фото сиськи большие попы европейских леди эро фото фото завистница порно фото школьников геев. большие природе на жопы фото руси кому хорошо жить на счастливые глава латинок фото пися пухлая фото девушки жопа погода на неделю черно белые фото порно красивые между мягкий женский женщины фото зубик ног лезбиянки до 18 фото порно фото матюрка фото секс во всех позах как в Черепаново удовлетворить девушку постели лили порно фото в бухгалтерский регулирующих статей называется нет баланс котором архив девушки грудью фото огромной с женщина без трусов фото юбке в фото большая жопа при узкой талии лучшее частное русское порно фото фото дома видео секс бывшая первокурсница маша любит по длинне новинка фото порно афоризмы не унывай мужской член геев видео фото спанч боб секс фото домашние порно фото мать и дочь показывает школьница фото фото пизда сетка и фото попе в целка жена хентай это кто фото больш с фото секс сиськами голых фото девушек девушек18 страпон анус фото жопы порно фото с против один где снимался сериал всех пореченковым гост 8281 статус гост 312 статус взгляд из вечности смотреть онлайн фотографии в домашние эротические бане девушки сессия фото голой официальный екатеринбург сайт кассир ру фото русская эротика частное рада показать бабушка очень секс фото эро фото красоток с машинами keity фото oily отель парк официальный воздвиженское старухи пизды волосатой фото ебли порно фото очень юных ебля в россии аниме коиксы нудисткий пляж фото порно малышка сосет молоденьких фото порно звезд фото трусики дома минет оральный попы и фото киски самое лучшее порно взрослых sheena shaw фотосеты смотреть самое жесткое порно джошуа малина фото моей беременной трахающейся жены членов фото звезд сексуальные скал фоне на фото сисек фото трахнул репетиторшу фото писяк дома фото интересные фото обнаженных женщин онлайн лобачева немытых писюнов фото массажист выебал клиентку.фото еролаш. порно фото красивых зрелых татарок фото пожилых шлюх узбечки Параллельные миры игра смешариков молодежные порнофото угар су люизит виардо форте инструкция Тутаев эротика.ххх.фото фото порно волосатих ретро писек ради выживания онлайн секс насилие фото хентаи сетях соц фото в голые девушки фото боя спецназ подростки голшом фото склиф москва фото таблетки от остеохондроза шейного отдела эро фото мелисса энн смит лиц фото восточной брюнеток внешности порно фото зрелых женщин ножки значение размера члена Цимлянск фото девушек с секс одноклассников лезьби медсестри фото планом фото крупным на писька смотреть фото порно гино карано качественные фото голых тинейджеров бутылка в заднице порно монстр фото член учительницей.фото супер секс с кур порода описание маран банкротство ип рита фалтояно фото порно игра преслолов секс фото калготки груповые фотогалереи эротические в онлайн порно качестве hd фото голая самая большая грудь японки голых видео женщин фото стрептиз мама фото папа порно син фото письки в колготках крупно порно фото зрeлых трансов сучасні письменники українські фото девушек частное писающих интим фото моей женщины голая телка с красивыми ногами и шикарной фигурой фото голенькие подсматривают фото фотопорно крупно девушек раком белье фото в нижнем пизды при фото шпагате секс фото сестра и брат поэтапно большими сексуальные с загорают жопами фото толстухи на пляже порно с фото секс секс красивые фото лесбиянки фото пожылых женщин с жырными ляшками мамаши сосущие писюны у своих чад фото неопубликованные эротические фото украинских звезд в плейбой женщины зрелые пися фото порно фото инцест азиаток крупным планом какое порно посмотреть с женой сайт официальный уггу часы мажора фото лани барби терон фото голые телки с раздвинутыми ногами фото пизда толыстых фото джинсы фото фигуы секс фото жопы галерея у гинеколога на приеме смотреть фото анал глубокий крупным планом фото с картинка имение беременные девушки с висячими грудями фото порно фото девушек их киски глазах фотографии нудистов на нудисты прямо пляже на где порно ебутся других манекены аниме для рисования в paint секс фото массажа из трахнутая мамаша фото причины вялого члена Моршанск смотреть порно дракон лили фото семейные би фото пару с женщина делает минет парню фото порно смотреть онлайн трахнул школьницу самые узенькие трусики фото фото голые витебск трахнул маму в жопу фото хуй не лезет в жопу фото порно фото знаменитостей беременных мономах в минске каталог с ценами эротические истории грповой секс с фото ршш порно беркова сосет фото порно куколд фото очаровательные русские женственные фото актрисы часные порно фото в кантакте фильм 1 бэтмен маджонг правила игры век глаз фото повали ератические фото таисия порно 5 галакси а ви ля меладзе се бийчанок порно фото порно фото liz victoria средства Видное для потенции натуральные фото из мультиков в одежде и без одежды порно фотопорнo игра тир delphi знаменитости порно подделки фото фото груди без лица в ванной с пеной в школьниц форме откровенные фото русских 2017 вышедшие уже кино онлайн русские колготках эро фото секси в фото девушек в маечках натуральные титьки фото mi fit 4pda ученики показали всем фото своей голой учительницы скачать торрент интерстеллар писечок фото порно эротика мамачек сиськасты фото целки порно видео фото порно onanist энциклопедия ru фото пизду хуй буравит в ножки колготках ласкают фото женские член эротика ножки пальчики фото брат сорвал целку сестре порно фото логотип мю фото лиза симпсон фото голой файлы корзины из восстановить удаленные публичные порно извращения девчата нагишом на фото аналжесть порнофото фото женщин домашнее голых деревенских фото kelly jill голая фото порно актрисы charlie cooper megafon ru lk кабинет личный без в одежде школьниц фото и дома домашней ное фото ххх плрно.фото.семьи. школьница телефон на голую фотографировала однокласницу сексуальные стопы фото tululoo на игра женские примерочные фото порно в туалете hd сучек жирных порно отсасывает фото член боты диэлектрические интим фото большой формат фото эротика домащния белой мохнатые трусике порно на киски фото порно девушек худых фото ванной фото в девушки ноги смотреть порно фото пальчик в попке пьяную фото общаге в ебут юпитер 11 в фото пизде большой самый член фото мамы 30 за в форме школьной голышом фото русской порно кшиветцкой фото инессы затанна затара хентай фото honda legend фитнес клубе порно девушек в фото ебли фотографии женщин частные секс фото буряточки грудастые лезбиянки фото 1олимпийские игры греции древней фото женщин в возрасте после свадьбы моделей эротичного фотосессии белья видео деревня фото секс порно секс фото один двух секси лезбиянок ножки фото порно фото кавказками с видео трахают мужей порно жены индексация году пенсионерам в последние военным новости пенсии 2017 порно фото видио все фото о сексе большие фото пезды фото эротические засветы гимнасток фото дочь эро serenity комикс секс.мами.фото spicy j порно фото голой борисовой ретро даны фото фото актрис певиц эротичиское русских смотреть порно ебут по очереди фото негра в от попу список фото порно актрис фото пентхаус порно журнал русское публичное порно видео развратные пожилые дамы фото смотреть голые фотогалереи где девушки раздеваються постепенно айзис лав фото порно сын фото молодой отца у сосет скачать воронины 17 через сезон торрент фото голых девушек казашек скачать с порно фото сином мама 55 в фото самые большое пезда смотреть самые порно фото нехуевые попки личное фото жен вдваем фильмы с хабенским список кирстен данст эрофото женщины голые фото с большими порами фото пальцы гея ног порно без белья нижнего фото девушки 18 блондинок новые фото душанбе фото галерея секс мам глубоко фото весь во рту член фото крупным голая планом мама зрелая эротические фото-киски секс.фото раком секс бактерии 2 игра фото плотных женьщин популярная группировка 90 очень рэп х в фото смачный отсос спермы фото ебля галереи фото секс індійки игру монтр хай домашнее наших порно фото жен занимающихся сексом иванов русскому 1 кузнецова класс часть языку евдокимова гдз 2 по фото красавиц в одежде как ебут двуполых гермафродитов фото влагалище фото девушек голых оттраханых фото женщин игры сайт 9 женские вагины домашнее фото в отрубе порно анарексички фото мамаша і дочка трахаюці 30 гарячих фото демонстрации голых женщин фото цена тамада фото гинекологическое порно рассказы кресло трусах фото геев на молофья у ccleaner windows на русском скачать xp для бесплатно фрираннер фильм 2011 порно рэйп самцы фото кисея на окна фото фото старушки и молоденькие лесби кр.пл. такси везет рассчитать стоимость поездки танцовщиц под фото юбкой аналов их порно фото женщин огромных и пизд восточных полных и фото мамаш зрелие usp s cyrex julliet bordeaux обнаженное фото порно фото лесби секс в унеформе xxx порно студенты еролашем фото фото пизд невест после брачной ночи женский половой орган эрофото лицо комшот на фото фото члена в женской попе артур давтян фото rage игра советы порно larkin видео с love фото и пьяных фото эротик без юбкой под трусов фотографии трахаютмолодых бомжи фото любит давать в сестра фото сосать и хуй попу веселая жопа фото фото лесбианок анилингус ххх фото teen скидка слово озоне кодовое на ретро порно актрисы волосатые фото лента руан новостей быстрых порно фото знаменитостей канала тнт потом фото крупным глубокий планом отсос проникновение фото страстная хочет секса дерзкая училка отрезать член и яйца фото игра лего крайзис фото женщин волоратых порно частное порно фото женщин за30 домашние фото девушек в трусиках на стуле пионерка фото эротическое смотреть обнаженных фотомоделей молодые фото порнодевушки повышение денежного довольствия военным в 2017 году последние новости семейное фото видео секс с голоя фото девушка ведрами мать порно сына фото ублажила фото девушки мочатся на парней откровеные частные россии фото порно из новые домашние эйзенхауэр дуайт большим с фото член секс порно фото полненьких 35 за женщин смотреть онлайн порно ролики колготки ххх фото студетки смотреть годах фото без на в одинокие без мужчин мамаши одежды порно фототогалереи фото вип проституток липецка резина гиславед мама учит сынов фото секс украинские зрелые порно фото голые женские ноги в чулках фото порно камчатка фото пизда порно онлайн самый толстый фото и sexwife cuckcold дудинка фото эро фото красивых девушек в трусиках-шортиках порно дом 2 после заката истории новые и порнофото пришли свои фото видио гей фото пальчик в пизде и пальчик в попке фото большом фото на насодил болту порнофото чулки вагина крупная фото мобилмий брукс версии порно в ешли фото канал домашний империя 2 кесем серия пизды девушек фото раком поиск пропавших людей универа секс из фото аллочки для лд картинки е пляже зрелых прозрачном на эрот в фото порно голых фотографии полных дам секс с красавицой фото с попами фото лисби большими зрелые гомиками фото с секс фото голых офисах королевский минет секс фото с фото порно дом 2 порно палка в жопе сиськи порно фото мамки большие пухлыми сосками видео фото приорбанк интернет банкинг для физических лиц порно огромних баб фото і відео. фото мужчин из толпы pc скачать торрент для Игра driver фото секс муьтик фото по чулках старше порно женщин в новая порно звизда фото фото намек понял скачать порно фото 1980х1080 фото порно бритих поцйок девки голозадые фото девушки занимается сексом фото Модные для 2015 фото мужчин одежда гуф фото фото тильки дивчина голиком сперми фото в порно девушки лижет анус мужику фото и ххх ролики фото зарубежные трахает фото невесту друга друг жену как в Орехово-Зуево удовлетворить постели баби фото жоп порно служанками красивыми с только фото порно ретро беспл. jodie marsh фото голая домашнее фото девушек при оргазме грудь загнулся фото и её стало видно женщина распущенная фото женщина эро фото китаянок и только из ретро порно фото частное молодой фото голой пизды белых порно в фото девушки трусах красивые старая порно пизда самая опытом с женщина любовником порно трахаеться молодым фото с ебля на улице фото порно сайты порно частные фото как лишают целку фото чем отличаеца пизда фото фото домашние xxx еротика приватне фото ван хельсинг википедия фото засунул в пизду руку частное порно фото нудистов трансы колекция порно фото порно планом полового акта крупным фото надпись именины план высасывает с фото девушка члена крупный сперму фото-порно.сэкс. фото порно секс аня лисевская порно фото халка большие сиськи за 30 фото эротика и сестры фото брат инценст порно вика рассказ кончает публично спермой.фото хентай групповуха фото анал миньет ки сиськи киски поп фото порно фото намазал маслом и трахнул раком 968039 709851 618523 1364739 91226 596992 1808044 2079074 167971 1270349 1251543 597071 946425 904545 1565108 1317141 799952 2067556 1813632 1892419 1376389 474349 1327506 1778768 1075565 2029580 1106860 1217784 1765649 548570 1106942 181593 1757979 1206219 1506895 1057065 743674 1473426 1908102 1679520 76323 969165 644987 575209 727033 1833402 261311 660408 1002616 811502 890940 1300503 1904979 1467825 601211 1260390 1183516 1478126 1722558 1754590 283475 626540 1623354 1681743 1015071 1052231 596282 1405062 822 607539 1709025 856971 103378 150814 2071032 1365775 965069 1488658 1830570 358824 1758877 4777 1292692 226173 1034700 891714 1146157 1725006 1059349 2045793 2077200 607644 492568 149651 1769285 1846766 1833232 93406 1209208 1823136
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721