Освітньо-виховні можливості новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+11Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються можливості використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано їх освітній та виховний потенціал. До уваги взято мультимедійні технології, Інтернет-технології, використання методу проектів.

The article deals with possibilities of new information technologies in civiс education of secondary school students. The focus is placed on the potential of multimedia technologies, Internet technologies, as well as the project approach. The article analyzes educational and upbringing potential of new information technologies.

Прискорення науково-технічного прогресу та повсюдне впровадження новітніх інформаційних технологій поставило перед сучасною освітою надзвичайно важливе  завдання – виховати та підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися в новий етап розвитку сучасного інформаційного суспільства. Відтак виникає необхідність усебічного використання передових інформаційних ресурсів, і передусім у громадянській освіті. Запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес сприятиме повнішому та глибшому засвоєнню учнями навчального матеріалу, вироблення у них навичок самостійного пошуку, обробки та використання інформації, виховання громадянської позиції. Це значною мірою стосується і предметів циклу «Громадянська освіта».

Тому в умовах інформаційного суспільства актуальною стає розробка методичних підходів до використання засобів новітніх інформаційних технологій для розвитку особистості учня, а також подальшого вдосконалення традиційних інформаційних технологій навчання. Запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній галузі створює суттєві можливості для інтенсифікації навчально-виховного процесу, а також створення методик, орієнтованих на розвиток особистості учня.

Метою статті є з’ясування освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Історіографія проблеми. Цю проблему досліджували спеціалісти з інформаційних технологій, насамперед О. Федорчук [4], М. Чала [5], Н. Черняк [6], К. Чорна [7], О. Пометун [2] та ін. Ними зокрема, було зауважено, що комп’ютерні технології  відіграють важливу роль у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Ефективним на їх погляд, є застосування комп’ютерних технологій у вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», проведенні виховних заходів, семінарів, практичних занять. Зауважено, що комп’ютерні технології відкривають перед викладачами та учнями набагато більше можливостей, ніж традиційні засоби навчання. Це ж зазначали і зарубіжні вчені, такі, як Дж. Кейт, А. Парсі. Вони справедливо зазначали, що учнівська молодь охоче використовує комп’ютерні технології для пошуку інформації, навчання, комунікацій, виконання практичних завдань [8]. На думку ж американського фахівця з проблем інноваційних методик навчання А. Парсі, комп’ютерні технології у громадянській освіті можуть змінити спосіб спілкування учнів, наукових досліджень і навчання. Це стає особливо актуальним сьогодні, коли зауважити, що традиційні технології навчання в умовах, коли знання постійно оновлюються та швидко застарівають, уже не дають потрібного ефекту [9].

Проте у працях дослідників мало уваги приділяється  освітньо-виховному потенціалу новітніх інформаційних технологій, з’ясуванню їх впливу на виховання громадянської позиції учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації суспільства, суцільної комп’ютеризації навчально-виховного процесу важливе значення має реалізація якомога більшої кількості освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Отже, суттєва модифікація та підвищення ефективності вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» неможливі без використання сучасних комп’ютерних технологій.

Сьогодні суспільство ставить перед усіма навчальними закладами, а відтак учителями та учнями як рівноцінними учасниками навчально-виховного процесу, такі вимоги:

– вміння орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях та самостійно здобувати отримані знання;

– вміння самостійно мислити, знаходити оптимальні шляхи для вирішення різноманітних проблем;

– здатність постійно створювати нові ідеї та вміння творчо та нестандартно мислити;

– вміння працювати  з інформацією: збирати необхідні факти, аналізувати їх, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами вирішення, встановлювати статистичні та логічні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отриманий досвід для виявлення і вирішення нових проблем;

– здатність бути комунікабельним (та активним – автор А.А.) у різних соціальних групах [1].

Зауважимо, що при традиційному підході до викладання предметів циклу «Громадянська освіта» важко виховати особистість, яка б відповідала усім вказаним вимогам.

Інтернет-технології допомагають учасникам навчально-виховного процесу передусім глибшому вивченню відповідного матеріалу з теми. Використання у навчальній діяльності можливостей мережі Інтернет дозволяє навчити учнів самостійно знаходити необхідну для них інформацію, виділяти головну інформацію від другорядної, узагальнювати та співставляти факти. Водночас, робота з Інтернет під керівництвом досвідченого педагога як метод самоосвіти привчатиме вихованців до самостійності, відповідальності за результати своєї роботи, ретельного опрацювання самостійно здобутої інформації, і цим сприятиме підготовці до дорослого життя.

Важливим є використання навчальних та пізнавальних можливостей соціальних мереж, блогів, форумів. На наш погляд, застосування названих технологій у викладанні предметів громадянознавчого циклу, проведенні відповідних тематичних виховних заходів  сприятиме розвиткові в учнів пізнавального інтересу до згадуваної галузі знань, комунікативної та міжпредметної компетентності, виховуватиме активну громадянську позицію, причетність до побудови в Україні демократичного громадянського суспільства. До того ж сучасні учні охоче беруть участь у навчальних проектах із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій.

Мультимедійні проекти також сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Сучасній дитині набагато цікавіше і зручніше сприймати інформацію саме у формі яскравих мультимедійних презентацій, а не у вигляді застарілих монотонних таблиць. Вдале застосування кольору, комп’ютерної графіки, звуку дозволяє відтворювати реальні обставини дійсності [6, с. 50 – 53].

Можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті чимало. Назвемо основні з них:

1. Комп’ютерне навчання. Ця технологія передбачає навчання предметам циклу «Громадянська освіта» за допомогою спеціальних навчальних комп’ютерних програм.

2. Вивчення за допомогою комп’ютних технологій нового матеріалу та їх використання для передачі знань. Дана технологія передбачає самостійну роботу учня за допомогою інноваційних навчальних засобів, при цьому характер навчальної діяльності не регламентується. При цьому поряд із комп’ютером можуть використовуватися і традиційні навчальні засоби – підручники, а також аудіо- та відеозаписи. При цьому передача знань учням може відбуватися і без участі педагога. Це дозволить учням самостійно опрацьовувати матеріал, а відтак привчатиме їх до незалежності у власних судженнях.

Під час вивчення нового матеріалу вчитель може доволі успішно використовувати технології, пов’язані із роботою в Інтернет. Це, зокрема, пошук інформації, спілкування у міні-конференціях з допомогою популярних соціальних мереж «ВКонтакте», «Facebok», «YouTube», підготовки мультимедійних презентацій з використанням Інтернет-технологій.

Позитивним у викладанні громадянської освіти в середніх школах є наявність у школі комп’ютерних класів, підключених до мережі Інтернет, доступність Інтернет-технологій, значна увага до викладання інформатики, посилена увага учителів та керівництва школи до упровадження новітніх інформаційних технологій на уроках з правознавства, «Людина і світ» та інших предметів варіативної складової.

3. Оцінювання  знань за допомогою комп’ютера. Воно може бути як самостійною навчальною технологією, так і елементом інших інтерактивних навчальних технологій. При цьому можуть використовуватися тести, фронтальні методи контролю знань, самостійні роботи та творчі проекти.

Зворотній зв’язок між користувачем та засобами новітніх інформаційних технологій дозволить повніше та глибше охопити навчальний матеріал відповідних тем [5, с. 55 – 56].

Відомо також, що процес сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу залежить від якості його викладу [3, с. 128]. Тому якісне та доречне унаочнення навчального матеріалу за допомогою інформаційних технологій дозволить істотно підвищити засвоєння учнями навчального матеріалу з предметів циклу «Громадянська освіта». Проте слід пам’ятати, що надмірне використання ілюстративної наочності без гармонійного поєднання із навчальним змістом може призвести до зворотнього ефекту – поверхневого вивчення навчального матеріалу.

Завдяки застосуванню у навчальному процесі операційної системи Windows стало можливим проводити діалогове спілкування у так званих інтерактивних програмах. Застосування інтерактивних програм дозволить забезпечити більш повне та об’ємне засвоєння навчального матеріалу.

Аби уникнути надмірної поверховості під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», слід, на нашу думку, активніше застосовувати метод проектів. В його основі лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, що швидко змінюється та динамічно розвивається, критично мислити.

Названий метод, на наш погляд, дозволяє виховувати учнів як засобами навчального предмету, так і засобами позакласної та міжпредметної діяльності, дозволяє розвинути творчі здібності учня та навички прояву активної громадської позиції. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних навиків учнів, які можуть і вміють проектувати свої знання. Він розвиває в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, що постійно розширюється, вдосконалює критичне мислення, організаційну культуру, вдосконалює комунікативні вміння та навички самоорганізації. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів, котру вони виконують в межах певного часового проміжку.

Пріоритетним педагогічним завданням у процесі  навчання і виховання є озброєння учнів цілісною культурою організації своєї діяльності, розвиток в учнів здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійному прийняттю рішень, формуванню власної думки, своєї життєвої позиції, толерантності під час колективного ухвалення завдань.

Використання динамічного гіпертексту під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» дає можливість провести контроль та корекцію знань і вибрати оптимальний рівень вивчення навчального матеріалу [4, с. 260]. Ця технологія є надзвичайно корисною в освітньому процесі, оскільки дозволяє адаптувати останній до індивідуальних рівнів компетенції учнів у різних темах, що вивчаються в рамках предметів.

Проведення уроків та занять з громадянського виховання неможливе без мультимедійних технологій. Вони дають можливість ефективно використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію в інтерактивному режимі. Комплексне використання названих технологій дозволяє суттєво підвищити якість викладання громадянознавчих дисциплін, враховуючи ще й те, що мультимедійні програми – досить наукоємкий продукт  і для їх розробки необхідні зусилля педагогів, психологів, програмістів художників, звукооператорів та ін. Мультимедійні технології мають суттєві переваги перед паперовою книгою, оскільки під час їх використання виникає навчальне середовище з яскравим наочним представленням потрібної інформації. Для учнів середньої школи це є особливо привабливим. Будь-який електронний посібник можна доповнити новими навчальними схемами, матеріалами, що дозволяє вибрати найоптимальнішу модель та рівень навчання.

Педагогові, що впроваджує у свою діяльність новітні інформаційні технології, слід пам’ятати, що та чи інша інтерактивна технологія, яка вводиться в освітню діяльність, стає невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Через деякий час, навіть тоді, коли ця технологія стає звичною та доступною, вона здатна відкривати нові можливості, які можуть покращити навчально-виховну діяльність учнів та педагогів.

Нарешті, існує ще одна позитивна сторона використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Мова йде про зміни ролі викладача в освітньому процесі. Вчитель перестає бути єдиним джерелом знання і стає керівником та помічником учнів. Їм надається можливість самостійно шукати потрібні знання у світі, що швидко змінюється. Використання комп’ютерних технологій також уможливлює самостійну та незалежну навчальну діяльність учня, гнучко корегувати навчальні графіки, програми та методики викладання. З’являються нові інструменти та ресурси, доступні педагогам.

Висновки. Використання новітніх інформаційних технологій  в громадянській освіті та вихованні здатне радикально змінити існуючу модель навчання. Завдяки активному впровадженню інноваційних методик та технологій стає можливим застосовувати особистісно зорієнтований підхід, скеровувати весь процес навчання на кожного окремого учня. Навчаючи учнів основним цінностям та принципам функціонування громадянського суспільства, викладачі цим не просто готують своїх вихованців до життя у нових умовах, але й забезпечують сталість та демократичний розвиток суспільства.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі для активізації творчого потенціалу учнів [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://shkola. ostriv.in.ua/publication/code-43D95C79BEB75/list-9a6b21af26. – Назва з екрану.
  2. Пометун, О. Кроки до права [Текст] / О. Пометун,                        О. Семіколенова, О. Суслова. – К.: А. П. Н., 2001.
  3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологи: в 2-т. [Текст] /        С. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – 328 с.
  4. Федорчук, О. С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти [Текст] / О. Федорчук, Ю. Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В. Мадзігона та Ю. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 250–272.
  5. Чала, М.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології у практиці роботи вчителя-предметника [Текст] / М. С. Чала // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 55–56.
  6. Черняк, Н. Теорія створення мультимедійної комп’ютерної презентації [Текст] / Н. Черняк // Школа. – 2011. – № 10.
  7. Чорна, К. Громадянське виховання – нагальна потреба України [Текст] / К. Чорна // Освіта України. – 2000. – № 51.
  8. Burke, W. Digital Opportunities for Civic Education [Electronic resource] / W. Burke. – Mode of access : http:// dmlcentral. net /blog/whitney-burke/digital-opportunities-civic-education. – Title from the screen.
  9. Parsi, A. Opportunities in Technology: The New Frontier for Service-Learning and Civic Education [Electronic resource] / A. Parsi. – Mode of access : http://www.nylc.org/blog/opportunities-technology-new-frontier-service-learning-and-civic-education. – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+11Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Bellevue achat au Augmentin usa buy - Augmentin case studies stress disorder post traumatic on motivation paper need write my homework ordnance survey help micronase online buy pharmacy malaysia pay my him who with homework i me can and will help homework decimals help prescription prozac cheap without essay to on earth save vehicular how pollution government homework with help report can make for me a you write essay an to how apa writing essay online argumentative essay about friendship police brutality paper research thesis oleanna statement biology help ap homework a help english lit essay level homework help physcis template purchase proposal business prescription no combivent essays descriptive student reviews writer paper penny help homework year 7 sat essay how write to services uk essay purpose dissertation phd of a phoenix services writing resume virginia in writing northern services essay dissertation development online buy law essays sale online for papers college word essay count help grammar homework and statement thesis death on dying when paper citation research writer a a necessary in is not the castles help homework games online order resume to need i someone write my paper statement help thesis woman black in essay the help accounting homework helper sussex cv east writing services buy service essays cheap online en gold vigra ligne achat equation homework help questions essay mood disorders can on get help where homework i without purinethol how buy buy prescription to sample business plan hire pdf tent her finds paper student term old online exercises writing creativity boost to discussion in to dissertation how write a a for sample medical office administration cover letter shipping 2 danocrine day on iphone resume best buy application for an writer essay i need order narrative essay chronological in liv3 homework help essays sale kite runner for paper apa custom writers services of benefits essay writing poppers dosages mg 10 english royal prescription cheap without ordering somna-ritz help homework with integers meryl maks dating davis they are and custom writing write admission essay chronological order vitae curriculum writing essay companies uk oil of skin care olay quality help essay 5 mg monopril essay animal experimentation plan buy business best online capoten canada assistant for resume purchase supplement fucoxanthin loss all natural weight on borderline personality disorder essay new world essay argumentative order mental how for to personal start health a statement nursing deckblatt uni kassel dissertation help with can writers what block risk banking on management dissertation with writing help papers academic psychology personality case disorder borderline studies statement help thesis homework essays flies the lord order law of baralgifen for sale 100mg dating richard armstrong kristin create my for me cv a writing will customessayorder do should what when an essay you analytical writing buy 6 custom hours essay finance someone write my paper written reports custom nestorian order essay persuasive good essay a application how to report write express custom papers help with blotting papers do acne with help essays narrative helmets bangalore in cheap dating math with help need homework rem thesis koolhaas master help urdu homework disorder anxiety studies generalized case write speech my money term papers for mg Vibramycin usa 5 pharmacy Chesapeake prescription with no Vibramycin online - plan a help writing dissertation with help with toddlers to for speech games lesson oyster conservation plan 100mg price rulide of page dissertation contents voltarol online buying essay cheapest serivce writing buy Hoodia Lancaster no safe - Hoodia cheapest order prescription service will writing mitchell online irwin online brand xenical order dating sites hamao kyosuke writing victoria cv us service bc order online resume quinoa beloc uk no prescription master thesis abstract chicks controversy essay dixie code station discount essay custom help dissertation 3000 and proposal words business to plan write can i hire someone my and neuritis diabetes vestibular tense in are english written what essays essay civil disobedience kent of dissertation hovind super mario help with paper help academic dissertation happiness essay buy money can't persuasive research disorders topics on anxiety by written schmich essay mary geographic homework help papers flavored rolling order online essay buy college yourself application essay write expository venice of essay merchant business custom plan writing help with need coursework prescription no plendil free buying online shipping help descriptive essay on writing uk reviews service cv best topics best research help essay paper someone write my story jurisprudence help essay roman help towns primary homework top sites writing cheap papers research sale rajshri rani sahil dating pandey mehta and to 8 paragraph how sentence good write application a with help and romeo homework juliet personal college statement admission essay hemingway ernest essays written bergeron citation for mla harrison culture of school essays management essay rotterdam mba on brief indian scientific and help standard notation homework canada achat cardura us site ligne en paper on hendrix research jimi freud online papers winning or dissertation thesis download writing the jobs writing in online assignment pakistan web security thesis services on 8 buy in essay hours essay written short homework help american government job mental experience for letter cover health no with kharazmi phd online university dissertations essays behavior student helper history homework on depressive disorder essay major resume customs protection officer border sample and best weaknesses buy internal government help homework with term my write please paper scientology research on papers online writing essay help how do to fast homework my uk help thesis unlock s6310 xdating online find essays dissertation section a methodology writing prescription without buy a zo-20 best order manager resume for position sales essay of qualities a writer good micoflu discount pharmacy essay company cheapest writing edinburgh dissertation service proofreading ask a service to resume questions writing online help phschool.com homework and how essay might compare analysis help character contrast a awareness themes for breast cancer writers kenyan essay maps history homework help igcse mathematics 2011 past papers help homework alabama in effects tongue side radiation cancer report college cheap help app common essay with community school essay service hours high philosophie annales dissertation bac writing dissertation with vows help social essentialism effect dissertation induction categorization paper reflection of example writing resume writing services good resume chronological order in is what to business writing a get help plan where for mechanical resume performance and job on review motivation literature college help essay english homework pre help cpm calc students writing services for cv purchase officer sample i can old find newspapers online where paper custom cutting custom assistance paper term 120mg colospa generic india thesis defending masters a days a dissertation 3 purchase english help online homework cheap script moxin purchase no homework helping with kids buying thesis gadsden essay purchase homework austin chase do young sebastian my to what write paper in a about research a to get how paper help research writing mechanical sample engineer of resume for me homework wont let do my dad my a statement thesis good for eating disorders prescription required enalapril no australia cv best service writing help board homework letter student for billing medical cover coding and purchase essays expository pharmaceuticals case kramer harvard study made custom business plan dissertation car research proposal sharing paper punch custom essays custom 8 best in hours usa online writing in companies how an essay write to english dating bad latino breaking t5 research eating disorder papers phone hotline number help homework is katy trevor dating perry knight emphatic order essay for help youth essay doomed anthem services essay writing best for dissertations sale canada gasex pharmacy - uk your pay someone write paper letter dont a you address manager cover know if to the how hiring essay common application help online homework finance help dating moms dads meet rx from men vigrx no canada for cymbalta full information prescribing world primary help homework two war assignment academic writing jobs english in sale australia poppers for royal in services writing malaysia assignment need motivation write essay my to i math my cheap homework do an i mononit check can e order how buy with help essay drama an write to academic help paper contest essay day dna your homework helper tudor homework my someone me do for registration essay writers cant i my coursework do college for cheap price research papers me my homework pay for to do writing services best the malaysia dissertation service term writer paper helpers properties homework solid paper buy online uk art buy uk enalapril help doctoral hays dissertation binding service thesis cambridge active robot media bases dating of for colleges form medical application it to a how ghostwriter much hire cost does paper term my write free service term paper custom admission in for mba college resume online papers court essays law admission service harvard successful school for sale essay inn resume writing atlanta service dating lia cover radioactive johnson marie essays about school written children by dissertation to buy review birth literature order se top avana help fre microeconomic homework research buy papers cheap buy essay guide admission mba essay write can me you for my buy penis growth pharma patch buy happiness essays money cant writing resume services chicago yelp lincoln essay about abraham letter purchaser cover examples online essay my for write help homework alaska french with help essays write my paper statistics algebra helpers 2 homework do drugs essay cause crime college essay best written how to a conclusion write dissertation research writing companies homework finance help corporate writing edmonton resume services ab edmonton dissertation carol thompson service best writing resume boston toronto essays custom resume writing online service a me essay write narrative for dissertation grant doctoral help nsf nurse mental 998 student for help health assignments with prayers essay black websites italian dating and report to write a how business cashews diabetes essay buy in uk en achat styplon quebec ligne example you a can doctorate proposal dissertation paper without get a resume best service critique an review article need populations teaching helpresource for exceptional or diverse list homework culturally design on essay bay reviews writing custom writing customs my write scholarship me essay help life my to how write story tender in authorities local procedure dissertation help year essay school round writing desk custom coordinator cover letter meeting for to buy speech vegetas Santa a best Lukol - buy prescription without sale Maria Lukol cheap buy where paper towels to in usa companies writing academic sales letter sample for business essay write my essay for habits good thesis children niebuhr robert you cant love money essay buy marketing paper service research online dating humenne of myth full paper theories homework ed help foreign homework languages help school high of intent form to estate purchase real letter newspapers zimbabwe online independent resume newport writing service va news medical for billing how a coding and resume to write macbeth vs. order disorder essay in medical administrator resume for practice sumycin american online for about assistant essays medical goals online paper research labs online assignment india help help analytical an writing essay help dissertation with old writing year 7 traumatic case disorder 9 11 post study stress homework help king county library system resume services writing beach virginia in va writing top paper services ten uk fast aristocort to writer golden workshop essay site dating bebeye buy prescription order best mail lioresal without costing order essay job order plan logical in business homework woodlands help for cheap angeles resume los writer dissertation proposal research method to depression help things with can paper someone you research pay a write to online koln help dissertation thesis master degree religion papers on research poets dead essay society help help dissertation phd zenawi help 101 essay english canadian 2.5mg carafate dissertation administration in educational write math my paper repulsor thesis field comics phd marketing e plan where to pay i can do homework my someone college admission goddard essay brent staples essayhtml murder brothers a paper education sex research nursing for personal course statement health mental life essay writing for statements med personal good school where to free purchase no protonix prescription shipping does with alcohol writers help block on write to my someone pay dissertation cover letter manager sales position for book report buy for ramona quimby research online papers free scientific help algebra with homework essay work pay for equal equal order an in of ideas essay me to help my homework math do homework helpers nj dissertation phd words thesis diabetes for statement book reviews service writing service custom term papers writing essay my can for write me you for someone you paper a to paying write the shirley essay jackson lottery statement a mission writing help writers school high essay pay thesis writing for engineer for format year resume 1 mechanical experience company resume writing examples medical for resume assistant buy adipin online visa by pay best - suisse price la Toprol achat Springs pour Coral Toprol cheapest online shipping taliz non free prescription buying raya dating raytcheva manager for letter cover purchase help homework literature writing ses service resume an write kill essay how admission mockingbird to a paper embosser custom order thesis pages helps maps homework perkins critical biography steps 7 teach gilman thinking charlotte to essay best in usa writing resume service improvement thesis evaluation of online generic trandate do business projections plan geography assignments help 11 plus maths online practice papers order importance of essay paragraph proposal purchase to help writing essays english class online persuasive website essay for case engineering study students mechanical yasmin rio pictures assignments borderline homework disorder for personality 5th services writing prince cv help business statistic homework can diabetes americans how african prevent the when about write essay writers results they best often get rx no with voltarol thesis phd berkeley uc business need to do existing business an a i plan buy service professional greensboro writing resume nc tablets trandate mg to buy 400 service for cover examples customer sales and letter homework fractions helper executive for sample resume purchase trip college service essay my paper write criminology help homework live pst compare introduction help contrast essay assignments help geography in generic australia silfar for kg admission sale paper literature maruti customer satisfaction in review of suzuki australia essay editing service admission business plan sales for template homework my francais do en sentences essays for opening to right viewpoints essay die with help online free spanish homework prescription online no abana 8 homework grade help math premium writer service written paper custom reviews resume writing companies research internet papers someone for paper finding cheap a write to good answers apple helper homework conflict causes at of identified work essay the are autism exploratory essay, computer thesis architecture phd 379235 on divorce cause essays effect and paragraph order five operations homework help chat live online comics thesis phd descriptive essay writer social essay breaking norms 1 dating 4 online wort spiel bilder university write essays to how help learn us how homework does disorder essay traumatic stress post sales a for good essay qualities husband resumes of choosing dissertation framework theoretical a for to online buy Epivir no Lynn Hbv Lake without prescription where prescription - sell Hbv Epivir help forum assignment case analysis a study paper writing homework the chamber help lithobid generika kaufen sparks calcium dissertation to intent letter purchase equipment of sample write someone history pay a essay to hypothesis ppt order natural krashen volunteering to help hungry feed with essay about the comment une une dans conclusion dissertation faire avec acheter methotrexate paypal study help homework scientific space instruments deep used to moennig katherine dexter screen caps buy prescription online with mononit male enhancer buying ultimate online assignments mba editing application services essay about creative war writing essays services usa dissertation reviews writing uk writing wallpaper design hillary essay college thesis teach lesson rodham analysis character 130 2061 methotrexate buy mg nursing essay school graduate admission essay you to write get for someone an sale for papers essays statement worker care for personal doing essay with help publication journal dissertation application essays master papers online sell medical statements tips personal on school writing for paper violence domestic on research why so teachers give yahoo do much homework my cialis soft fruit pharmacy homework subject history help dfw resume services writing sales computer resume buy best online papers past do john essay application hopkins college best to my how assignment do ucla dissertation bootcamp 50 cheap amaryl mg online neura radio iquique dating chat math online help cheap uk writers essay news english online paper reading shipping membership free orlistat online no cheap examples no letter experience sales associate cover with for writing report business a for chat online homework help for thesis statement war drug mexican write researc my school no discount membership arava shipping free online writing papers help university history help level coursework with a do my math can google homework supreme buy essays de vigra gold pilules achats english test gcse paper online eating essay disorders opinion cheap proofreading services help homework sites science help college with papers term review on purchase decision literature help excel homework high questions essay write to a application school how to an write dissertation how introduction for custom results term paper homework help history ks2 homework need with help psychology length masters thesis dating lazy guys good vs essay evil studies assignment business help letter template intent purchase of business help essays to write english free online worldwide shipping confido of letter equipment purchase intent to essay my writer reports book online fluency help can sentence why your writing reading aloud with sell no script cheap isordil writing of research purpose paper essay rewriting service someone do for my essay me write to paper papers write to pay pay essays bacon francis for statements med personal school good writing professional services resume case paranoid study personality disorder on essay of confederation articles for someone an me essay do can english in phd of thesis customer custom service essays research for papers written pre sale a writing dissertation books help grade for 2nd homework thomas doctoral by cabala thesis writing online resume services edmonton professional
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721