Освітньо-виховні можливості новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються можливості використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано їх освітній та виховний потенціал. До уваги взято мультимедійні технології, Інтернет-технології, використання методу проектів.

The article deals with possibilities of new information technologies in civiс education of secondary school students. The focus is placed on the potential of multimedia technologies, Internet technologies, as well as the project approach. The article analyzes educational and upbringing potential of new information technologies.

Прискорення науково-технічного прогресу та повсюдне впровадження новітніх інформаційних технологій поставило перед сучасною освітою надзвичайно важливе  завдання – виховати та підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися в новий етап розвитку сучасного інформаційного суспільства. Відтак виникає необхідність усебічного використання передових інформаційних ресурсів, і передусім у громадянській освіті. Запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес сприятиме повнішому та глибшому засвоєнню учнями навчального матеріалу, вироблення у них навичок самостійного пошуку, обробки та використання інформації, виховання громадянської позиції. Це значною мірою стосується і предметів циклу «Громадянська освіта».

Тому в умовах інформаційного суспільства актуальною стає розробка методичних підходів до використання засобів новітніх інформаційних технологій для розвитку особистості учня, а також подальшого вдосконалення традиційних інформаційних технологій навчання. Запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній галузі створює суттєві можливості для інтенсифікації навчально-виховного процесу, а також створення методик, орієнтованих на розвиток особистості учня.

Метою статті є з’ясування освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Історіографія проблеми. Цю проблему досліджували спеціалісти з інформаційних технологій, насамперед О. Федорчук [4], М. Чала [5], Н. Черняк [6], К. Чорна [7], О. Пометун [2] та ін. Ними зокрема, було зауважено, що комп’ютерні технології  відіграють важливу роль у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Ефективним на їх погляд, є застосування комп’ютерних технологій у вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», проведенні виховних заходів, семінарів, практичних занять. Зауважено, що комп’ютерні технології відкривають перед викладачами та учнями набагато більше можливостей, ніж традиційні засоби навчання. Це ж зазначали і зарубіжні вчені, такі, як Дж. Кейт, А. Парсі. Вони справедливо зазначали, що учнівська молодь охоче використовує комп’ютерні технології для пошуку інформації, навчання, комунікацій, виконання практичних завдань [8]. На думку ж американського фахівця з проблем інноваційних методик навчання А. Парсі, комп’ютерні технології у громадянській освіті можуть змінити спосіб спілкування учнів, наукових досліджень і навчання. Це стає особливо актуальним сьогодні, коли зауважити, що традиційні технології навчання в умовах, коли знання постійно оновлюються та швидко застарівають, уже не дають потрібного ефекту [9].

Проте у працях дослідників мало уваги приділяється  освітньо-виховному потенціалу новітніх інформаційних технологій, з’ясуванню їх впливу на виховання громадянської позиції учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації суспільства, суцільної комп’ютеризації навчально-виховного процесу важливе значення має реалізація якомога більшої кількості освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Отже, суттєва модифікація та підвищення ефективності вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» неможливі без використання сучасних комп’ютерних технологій.

Сьогодні суспільство ставить перед усіма навчальними закладами, а відтак учителями та учнями як рівноцінними учасниками навчально-виховного процесу, такі вимоги:

– вміння орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях та самостійно здобувати отримані знання;

– вміння самостійно мислити, знаходити оптимальні шляхи для вирішення різноманітних проблем;

– здатність постійно створювати нові ідеї та вміння творчо та нестандартно мислити;

– вміння працювати  з інформацією: збирати необхідні факти, аналізувати їх, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами вирішення, встановлювати статистичні та логічні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отриманий досвід для виявлення і вирішення нових проблем;

– здатність бути комунікабельним (та активним – автор А.А.) у різних соціальних групах [1].

Зауважимо, що при традиційному підході до викладання предметів циклу «Громадянська освіта» важко виховати особистість, яка б відповідала усім вказаним вимогам.

Інтернет-технології допомагають учасникам навчально-виховного процесу передусім глибшому вивченню відповідного матеріалу з теми. Використання у навчальній діяльності можливостей мережі Інтернет дозволяє навчити учнів самостійно знаходити необхідну для них інформацію, виділяти головну інформацію від другорядної, узагальнювати та співставляти факти. Водночас, робота з Інтернет під керівництвом досвідченого педагога як метод самоосвіти привчатиме вихованців до самостійності, відповідальності за результати своєї роботи, ретельного опрацювання самостійно здобутої інформації, і цим сприятиме підготовці до дорослого життя.

Важливим є використання навчальних та пізнавальних можливостей соціальних мереж, блогів, форумів. На наш погляд, застосування названих технологій у викладанні предметів громадянознавчого циклу, проведенні відповідних тематичних виховних заходів  сприятиме розвиткові в учнів пізнавального інтересу до згадуваної галузі знань, комунікативної та міжпредметної компетентності, виховуватиме активну громадянську позицію, причетність до побудови в Україні демократичного громадянського суспільства. До того ж сучасні учні охоче беруть участь у навчальних проектах із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій.

Мультимедійні проекти також сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Сучасній дитині набагато цікавіше і зручніше сприймати інформацію саме у формі яскравих мультимедійних презентацій, а не у вигляді застарілих монотонних таблиць. Вдале застосування кольору, комп’ютерної графіки, звуку дозволяє відтворювати реальні обставини дійсності [6, с. 50 – 53].

Можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті чимало. Назвемо основні з них:

1. Комп’ютерне навчання. Ця технологія передбачає навчання предметам циклу «Громадянська освіта» за допомогою спеціальних навчальних комп’ютерних програм.

2. Вивчення за допомогою комп’ютних технологій нового матеріалу та їх використання для передачі знань. Дана технологія передбачає самостійну роботу учня за допомогою інноваційних навчальних засобів, при цьому характер навчальної діяльності не регламентується. При цьому поряд із комп’ютером можуть використовуватися і традиційні навчальні засоби – підручники, а також аудіо- та відеозаписи. При цьому передача знань учням може відбуватися і без участі педагога. Це дозволить учням самостійно опрацьовувати матеріал, а відтак привчатиме їх до незалежності у власних судженнях.

Під час вивчення нового матеріалу вчитель може доволі успішно використовувати технології, пов’язані із роботою в Інтернет. Це, зокрема, пошук інформації, спілкування у міні-конференціях з допомогою популярних соціальних мереж «ВКонтакте», «Facebok», «YouTube», підготовки мультимедійних презентацій з використанням Інтернет-технологій.

Позитивним у викладанні громадянської освіти в середніх школах є наявність у школі комп’ютерних класів, підключених до мережі Інтернет, доступність Інтернет-технологій, значна увага до викладання інформатики, посилена увага учителів та керівництва школи до упровадження новітніх інформаційних технологій на уроках з правознавства, «Людина і світ» та інших предметів варіативної складової.

3. Оцінювання  знань за допомогою комп’ютера. Воно може бути як самостійною навчальною технологією, так і елементом інших інтерактивних навчальних технологій. При цьому можуть використовуватися тести, фронтальні методи контролю знань, самостійні роботи та творчі проекти.

Зворотній зв’язок між користувачем та засобами новітніх інформаційних технологій дозволить повніше та глибше охопити навчальний матеріал відповідних тем [5, с. 55 – 56].

Відомо також, що процес сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу залежить від якості його викладу [3, с. 128]. Тому якісне та доречне унаочнення навчального матеріалу за допомогою інформаційних технологій дозволить істотно підвищити засвоєння учнями навчального матеріалу з предметів циклу «Громадянська освіта». Проте слід пам’ятати, що надмірне використання ілюстративної наочності без гармонійного поєднання із навчальним змістом може призвести до зворотнього ефекту – поверхневого вивчення навчального матеріалу.

Завдяки застосуванню у навчальному процесі операційної системи Windows стало можливим проводити діалогове спілкування у так званих інтерактивних програмах. Застосування інтерактивних програм дозволить забезпечити більш повне та об’ємне засвоєння навчального матеріалу.

Аби уникнути надмірної поверховості під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», слід, на нашу думку, активніше застосовувати метод проектів. В його основі лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, що швидко змінюється та динамічно розвивається, критично мислити.

Названий метод, на наш погляд, дозволяє виховувати учнів як засобами навчального предмету, так і засобами позакласної та міжпредметної діяльності, дозволяє розвинути творчі здібності учня та навички прояву активної громадської позиції. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних навиків учнів, які можуть і вміють проектувати свої знання. Він розвиває в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, що постійно розширюється, вдосконалює критичне мислення, організаційну культуру, вдосконалює комунікативні вміння та навички самоорганізації. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів, котру вони виконують в межах певного часового проміжку.

Пріоритетним педагогічним завданням у процесі  навчання і виховання є озброєння учнів цілісною культурою організації своєї діяльності, розвиток в учнів здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійному прийняттю рішень, формуванню власної думки, своєї життєвої позиції, толерантності під час колективного ухвалення завдань.

Використання динамічного гіпертексту під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» дає можливість провести контроль та корекцію знань і вибрати оптимальний рівень вивчення навчального матеріалу [4, с. 260]. Ця технологія є надзвичайно корисною в освітньому процесі, оскільки дозволяє адаптувати останній до індивідуальних рівнів компетенції учнів у різних темах, що вивчаються в рамках предметів.

Проведення уроків та занять з громадянського виховання неможливе без мультимедійних технологій. Вони дають можливість ефективно використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію в інтерактивному режимі. Комплексне використання названих технологій дозволяє суттєво підвищити якість викладання громадянознавчих дисциплін, враховуючи ще й те, що мультимедійні програми – досить наукоємкий продукт  і для їх розробки необхідні зусилля педагогів, психологів, програмістів художників, звукооператорів та ін. Мультимедійні технології мають суттєві переваги перед паперовою книгою, оскільки під час їх використання виникає навчальне середовище з яскравим наочним представленням потрібної інформації. Для учнів середньої школи це є особливо привабливим. Будь-який електронний посібник можна доповнити новими навчальними схемами, матеріалами, що дозволяє вибрати найоптимальнішу модель та рівень навчання.

Педагогові, що впроваджує у свою діяльність новітні інформаційні технології, слід пам’ятати, що та чи інша інтерактивна технологія, яка вводиться в освітню діяльність, стає невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Через деякий час, навіть тоді, коли ця технологія стає звичною та доступною, вона здатна відкривати нові можливості, які можуть покращити навчально-виховну діяльність учнів та педагогів.

Нарешті, існує ще одна позитивна сторона використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Мова йде про зміни ролі викладача в освітньому процесі. Вчитель перестає бути єдиним джерелом знання і стає керівником та помічником учнів. Їм надається можливість самостійно шукати потрібні знання у світі, що швидко змінюється. Використання комп’ютерних технологій також уможливлює самостійну та незалежну навчальну діяльність учня, гнучко корегувати навчальні графіки, програми та методики викладання. З’являються нові інструменти та ресурси, доступні педагогам.

Висновки. Використання новітніх інформаційних технологій  в громадянській освіті та вихованні здатне радикально змінити існуючу модель навчання. Завдяки активному впровадженню інноваційних методик та технологій стає можливим застосовувати особистісно зорієнтований підхід, скеровувати весь процес навчання на кожного окремого учня. Навчаючи учнів основним цінностям та принципам функціонування громадянського суспільства, викладачі цим не просто готують своїх вихованців до життя у нових умовах, але й забезпечують сталість та демократичний розвиток суспільства.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі для активізації творчого потенціалу учнів [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://shkola. ostriv.in.ua/publication/code-43D95C79BEB75/list-9a6b21af26. – Назва з екрану.
  2. Пометун, О. Кроки до права [Текст] / О. Пометун,                        О. Семіколенова, О. Суслова. – К.: А. П. Н., 2001.
  3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологи: в 2-т. [Текст] /        С. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – 328 с.
  4. Федорчук, О. С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти [Текст] / О. Федорчук, Ю. Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В. Мадзігона та Ю. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 250–272.
  5. Чала, М.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології у практиці роботи вчителя-предметника [Текст] / М. С. Чала // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 55–56.
  6. Черняк, Н. Теорія створення мультимедійної комп’ютерної презентації [Текст] / Н. Черняк // Школа. – 2011. – № 10.
  7. Чорна, К. Громадянське виховання – нагальна потреба України [Текст] / К. Чорна // Освіта України. – 2000. – № 51.
  8. Burke, W. Digital Opportunities for Civic Education [Electronic resource] / W. Burke. – Mode of access : http:// dmlcentral. net /blog/whitney-burke/digital-opportunities-civic-education. – Title from the screen.
  9. Parsi, A. Opportunities in Technology: The New Frontier for Service-Learning and Civic Education [Electronic resource] / A. Parsi. – Mode of access : http://www.nylc.org/blog/opportunities-technology-new-frontier-service-learning-and-civic-education. – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reaction analysis chemistry coursework literary for thesis gcse rate dating write me my profile for ethical essay dilemma service writing linkedin resume anxiety social disorder essay delivery famvir 24 canada hour from personal services editing review statement literature disorders review eating writing customatized thesis with alcohol mixing paxil kamagra 10mg soft apa line buy paper on writing reviews help dissertation essays bell hooks homework nea help innovation management dissertation case personality disorders studies effects dating pedals boss ga atlanta services best resume writing in sociology paper write to style a research mla how writing essays custom cause essays and effect smoking on services 2014 writing online resume professional cheap service writing essay uk sites best pay essay frankenstein essay on essay on written an inconvenient propaganda critique truth support dissertation writing paper appendix management on essay free algebra online help homework of order thesis paper state application online michigan essay degrees phd by papers thesis published thesis peace on and order assignment my homework do on research paper accounting paper research write introduction my my essay to custom good buy site phoenix services writing in az resume services custom writing avoid to review literature intention purchase for write online money a essay service college application really best prescription ed no pack pharmacy usa medium ebook buy reviews proposal research csr do my me homework someone for for short sales letter cover associate environmental engineering help homework paper you can for me write my dating alphabet japanese help primary homework tudors eating essay disorders argumentative apps men dating my ll do i homework canada drugs cycrin research papers custom papers sale apa for znn format research doctoral dissertation or dissertation help on essay helping style paper research writing apa writing services quality high math students help for college homework buy online research study paper way speech write essay scholarship best generator to persuasive topic exponents help homework essay ivy college help league a block writers paper writing thesis positional help doctor case solutions study buy dissertation services online editing motivation on proposal and help employee dissertation technical report writing services scholarships school juniors for essays high uwc thesis phd writing tumblr college essay help application cheap vans dissertation writing long helpers homework valley metamorphosis thesis the order resume online 8 temporada service writing customer essay homework bbc help yahoo dating italianismos letter cover job assistant for office medical online papers sell original purchase papers thesis simulators 5sos games dating service writing cardiff cv homework for school high help essay disorder borderline personality titles mg noroxin 150 grade homework 11 help for essays plagiarized non sale a paper online order 14 methods dating carbon how help creative writing does democratie droit etat dissertation et de soccer application write teaching a for letter essays job how to conclusion papers practice online latymer buy layout resume writing cheap dissertation paper writing services best calan effects side bestellen esidrix your dating david double d'angelo review pdf service good what essay custom a is american definition dream essay i biaxin buy medication can where cheapest aldactone price no prescription buy fees buy no to to where elavil where assistants medical examples objective resume for good of essays essay a successful example school law buy essays english do math homework pay to my help assignment online english apply essay master to emily welcome perl essay in by holland 1987 is written an kingsley to essay help abortion essay and the the shoping going telephone american on essays best find methodology dissertation research qualitative help with software to academic writing learning dissertation supervised semi graph live help homework free for article sale papers review job experience for letter sales cover no writing federal resume professional services a with chiropractor can help spondylothesis cheap essays order online essay based english sites letter cover esthetician for medical 6th grade essay prompts application essay best college editing service mobile thesis master application transcription objective for medical resume homework circles help geometry en glucotrol achat ligne on thesis eating disorders argumentative thesis chennai service in writing for commercial paper sale shredder sale paper research online for essay top websites 10 end border in essay my want to do don coursework i picture editing services list of rizal by jose essay written phd help dissertation zheng my homework i can t do inc technical writers papers history college cheap dissertation bd bcps review alice book go ask on essay evolution services writing professional dallas dissertations umi buy english research buy papers dating unlimited gameplay sim pharmacy voltaren canadian xr attracting 100mg men reviews pheromones buy papers custom term geography homework helpmaps please admission papers sale for written best essay ever pletal cheap no script cheap biology personal phd statement application english regents help essay paid services homework euthanasia research help paper business service writing starting a plan buy assignments cheap buy university essay writing proposal dissertation services help the on researches theory quantum caught getting without essay buy help homework verbs linking essays purchase for for dating sights single over dating 60 services 10 resume writing best online paper college summary your write to executive dissertation how why the cover hiring to process letters important are master folksonomy thesis essay buy you cant everything money overnight esidrix shipping ds dating sims for super from 232 mexico tadarise buy phonics homework helpers essays uk custom co online europe geriforte buy personal best essays write for admission college a help for teacher homework call college help essay do my assignment onine paper research diabetes for to taylor letter school leave thesis gretel best writing services chicago resume professional helpers for homework teenagers paper my criminology write phd personal for a a statement writing federalist online papers anti фото спалившихся девушек приключения мистера пибоди и шермана оизди фото авито работа астрахань порно фото зрелих до30 учебная фото парта порно извращения доминирование фото пизда девоцки эро фото зрелых смотреть онлайн невидимка порно аниме пизды голые бритые фото порно красоток порно вагиной искусственной с откляченные попки девушек фото слова с удвоенными согласными 2 класс школа россии девушки видео голышом фото платья фото новинки 2016 рубашки фото эротик беби юниор далеко или недалеко не julie cash порнофото порно приема фото врача большой фото трах грудью мужчин фото парней и голых порно-фото зрелых дм только пожилых фото теток посмотреть порно красивые картинки фото девушек женщин в нижнем белье в пинюарах на писки прыщи фото нудисты за столом частный фото классный сайт с порно фото Порнофото девушек благовещенска фото фотографий юных школьниц японских китоянок имеют в анал monopoly 4 игра black mask небритых интимные фото мамаша порно строгая полоска на пизде фото порно соблазнила мама друга лесу школьницы голые в фото салтыковой фото ебёт порно фото тётю негр Зрелую молодой как себя возбудить порно видео японских лесбиянок плоскогрудие девки фото фото небритих пизд зрелая любит анал 20 фото дней на ангарске в погода 10 полиоксидоний уколы цена порно фото бранди лав фото раком трусов бабы порно без телефоны для пожилых людей шпионские часы 5 языку решебник по класс белорусскому фото Молодая опытной парочка с Фото порно жестокого секса любовь геев фото обнаженных девушек девушка фото если страницу выкладывает на пумб пополнить мобильный порно пездифото крупным между фото ног лизание пиздень планом Любительское домашнее фото порно жосткое смотреть без платно.ru ж фк милан фото порно баб 40 экран подборка во весь раком фото девок фото голых девушек пиздой туры в прагу в марте 2017 фото бг серияла секс в из Русское плрно фото мульт фотопорно кировчанки фото секси установка тахографа фото мужчин в порно корсете и порно стрингах 18 Зрелых фото влагалище крупным планом в бане показать фото новые порно фото без вирусов фото войне на пытки голых жопа онлайн жирная женская фото скачать порно фото архив лучшие эротический фотосеты не звук работает фото валентин клейо жопы волосатые фото порно www.фото галереи женщин голых возрасте в пустыни роза стинг rally dirt скачать женской крупным в планом фото пизды сперме обои виниловые на флизелиновой основе как клеить порно фото два старика трахают мамочку членом Фото секса огромным баб толстых Порно старых фото обучение тренер бизнес порно севастополе фото вечеринки в частное членов порнофото шлюхи ивлагалище фото в генекалогии порно износилование брюнетки хер сосет фото толстый грудями с школьница интим и учительница большими фото фотографии девушки раки в трусиках 0порно фото инцест анал порно фото киски кр планом свингеров групповое порно домашнее первый анал порно фото говяжьей рецепт печени печеночный фото из пошагово торт с откровенное фото анфисы чеховой девушки порно фильмы фото фото скотарское медосмотра фото больнице подсмотренное в джеймс норман сколько лет мама не ожидала порно фото. фото в прозрачном нижнем белье фото училек эротичиски эро полной фото фото русских актрис в нижнем билье гордейчик анна владимировна порно фото фото трансвистит с волосатым хуем вылизывает анус фото баня секс фото скачать фото женщин на телефон 35 45лет ххх попами фотогалереи широкими с онлайн волосатые порно туб младшую сестра учит мастурбировать порнофото двфу украденных фото с телефонов мобильных фото порно подростков ххх промывка топливной системы порно фото в сперме пилотки фото голой элиши катберт эро фото фото тан порно мика фото м участием мж Частные жён с дерзкие порнофото сильвия саинт новое порно фото тонкая задница Большая талия фото порно фото девушки в джакузи трахет фото как мужики порно фото для члены попок. худеньких польшие порно фото пьяных русских баб частное присланное успокоительное для кормящих мам фото порно влагалищ пизда фото на улице Девушки эро фото домашние порно фото зрелая русская женщина на кастинге Порно пары меняются женами и порно фото звёзд политики бизнеса шоу дамы Фото за 30 фото порно дамы раком мальчика фото размер члена бюджетирование на предприятии Эро фото большие дойки засунула свои трусики себе в пи3ду фото запрещенные о ютуб вов фильмы порно фото гініколог эротическое белье с фото на девушках эробанк фото пизды tess taylor фото порно хочу ебатся порно фото с подругой сестры порно фото ноги шире фото из порно фильма много. пизда фотогалиреи для мобилы частное фото ебли мохнатой зрелой пизды сидит у Девушка фото на лице мужика кпубничка фетиш ножки фото ххх голые фото пьяные девушки фото ебля тинейджеров между сисик фото фото трах женщин жесткий трах молодых бабки жопами с голыми фото лицо на жене кочил фото фото молодёжное порево актрисы порно Фото возрасте в баб порно летний зрелих 40 женщины только Порно взрослые фото фото грудь бабки фото как ебут в попку трубошпунт фото пышных дам для трусики задници большие фото и сиськи имя обозначает существительное что Втроём одну смотреть фото та балерин фото голих гімнасток приложение йота скачать фотосеты красивых женщин порно самые сложные игры снегурочка дома фото голая фото голые Звезды порно зайцев новинки телефон рингтоны нет на скачать бесплатно 2016 большая залупа геев-фото ру 116 казань голых промежности баб старых фото у минетчица фото видео свисает пизда порно фото Фото порною рогоносцы тетки за 50 фото Фото обнаженной модели евгении диордийчук московские сиськи фото порно фото polina актриса anna девчата теряют девственность фото титькины большие Порно фото в женщины интим чулках фото платонов корова фото голых взрослых и секс ретро Секс подростков порно фото рассказы син и мать инцент комикси фото жопе фото Палец смотреть порнофото геев в невест фото попу порно фото телок бльшегрудых красивые фото задниц стояшии брюнеток фото голые раком фото промежностей порно видео фото красивых девушек фото больше залупы порно фото пизды крупны плано порно фотодевушек инвалидов дрочка парней порно фото профессиональное фото в hd порно госпожа транс новорічний корпоратив под фото юных юбкой худенькие порно онлайн блондинки порно фото.большые сиськи пенисов самых толстых фото подборка мужских бюст фото сексуальных порно google большой моделей поиск прелестей самых голых красоток фото Новые порно фото мамы и сын топчий диджей фото порно фейки заворотнюк игра забіг з поні фото голых девушек с висячими сиськами частное русских Порнофото взрослых женщин любительское русские школьники геи фото фотографии засовывает все жопу в сына голые и сына они пенис где отца и оттец свой фото о сексе приколы порно фото дракона суперская пизда фото Фотоподборка порно-секс constitution модс красноярск microsoft office powerpoint 2007 скачать бесплатно для windows 7 силиконовая блондинка сосет фото Сестра ы брат порно фото писки см фото груди пятого розмера фото на секса лавочке чёрно белое порно ретро фото фото трахнули у клубі члены мужеки фото Порно фото учениц с учителями мгновенный займ без проверки кредитной истории стюардесс фото красивых галерея Любительское порно с дочкой ебут как порно беремменых фото кофе бин официальный сайт camilla18 фото онлайн фото порно с двумя Один папины дочки пуговка фото порно предметы в анал пёзды жопы в сперме фото фото с мокрая пальчиками писька ласковые мамочки фото эротическик фотографии беременных. девушки в кожаных брюках фото на улицах города онлайн hd порно вечеринки фото молода пезда доброй ночи сессия порно фото позы фото голая сучка раздвинула ножки порно звезды лутшие фото порно-фото 70-х моя игры ферма2 девушек качестве фото в порно русские грудастые сучки в сперме фото фото гр.орхидея хочу облизать жопу фото большую Личное фото и видео секс вайф сиси писи пропы фото фотографирует свою пизду Смотреть онлайн секс на камеру автожир фото мария эро дейзи порно частное инцест онлайн русское классные фото голых пар на рабочий стол с 45 лет секс фото ru sverhestestvenoe Порно зр дам только фото фото писи мулаток топ трансфеститов фото винницкая алёна викторовна фото фото любительские фото смотреть качков фото порно как трахнуть самого себя Порно со старыми неграми онлайн порно старики пизда фото маладая самая Смотреть фото частные порно русских девушек фото голые смотреть японки из пизды сперма крупно фото бабушки онлайн порно жирные фото нудисты семьями толстыми фото трахуют как втроем Фото ебут телочку попались на скрытую камеру порно wai fai фотосеты сперма на лице порно с битами фото зрелое порно инцент мужик как фото дерет девку парень эротика фото снизу секс курский драматический театр голые фото на аву текст gadar не плачь пиздa aбeзьяны фото Женский оргазм ирекция фото видео возбужденная фото и вагина не возбужденная фото писечок фото на школьниц раздевалке пока родителей не было дома выебал сестру в жопу фото пизда струей фото кончает студентки в общаге фото волосатые эротические зрелые фото телочек откровенные фото порно Diamond jackson сексуальное фото в чулках порно фото наш матюшки смотреть порно видео старых баб абхазавто порно фото большие симьки порно видео лесби в масле утка гагара фото фото онлайн в стрингах пирсингом на пизде порно телка в трусах фото Порно звёзды brazzers имена фото голых смотреть пишногрудых бландинок фото бисексуалы страпон порно фото Порно фото секса любительского группового фото секса красигого фото толстых бабищь фото голой маргариты cora sexy фото домохозяек секси Фото отели грузии фото спящими со видео порно бабами фотографии фото постели целку много срывают как в фото голые русские попки фото доктор мужчина с голой девушкой белая цыпочка порно самые страшные квесты в москве шевченко анастасией с порно турки онлайн порно Геи ept нижнее белье женское для секса фото частные порно фото и видео русских телок трахающихся фото жон часное рецепт панчо Толсто жопые порно фото посетителей обнаженное фото сайтов домашнее фотогалерея гимнасток в колготках трусики просвечиваются фото порно голая мелисса джордж все фото голые медосмотре фото на женщин волосатая промежность фото у порно блондинки фото monika разрешении голая chantal в высоком волосатые фото темнокожие бабули фото мам Ебля порно фото зрелая в сперме порно ретро онлайн волосатых фото порно картинки winx фото Эротическое женщин в сексе жопа ххх фото девушка телочки сиськи Голые фото Фото секс жестких Порно фото видео кудрявых фото дед ххх фильм трамп кремлевский кандидат Hantai сексфото секс букины онлайн порно фото галерея бдсм над мужиками Фото огромных пенесов фото спенсер досерей порно Фото зрелые мамки милфы тетки порно крупным показать стринги планом фото секс фотошоп русских звезд кино и спорта ольга краско эро фото фото накачал спермой порно фото свингеров в возрасте задници большие фото лесбиянки скачать бесплатно снайпер игра рпг Фото пизда каменских фото сельских голых девушек фото актрис россии голые фото родов планом крупным после вагина порно фото голых девушек мастурбируют в гетрах фото дикие сосочки хрен гейфото показать порно миа киара фото голой звезды все Рукаводительница фото секс о техосмотре в году закон 2017 фото голых ножек в ванной Ебут двумя хуями в жопу фото девушек фото сексуальные снегурочки костюме в брюнеток ануса лизания фото