Освітньо-виховні можливості новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+11Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються можливості використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проаналізовано їх освітній та виховний потенціал. До уваги взято мультимедійні технології, Інтернет-технології, використання методу проектів.

The article deals with possibilities of new information technologies in civiс education of secondary school students. The focus is placed on the potential of multimedia technologies, Internet technologies, as well as the project approach. The article analyzes educational and upbringing potential of new information technologies.

Прискорення науково-технічного прогресу та повсюдне впровадження новітніх інформаційних технологій поставило перед сучасною освітою надзвичайно важливе  завдання – виховати та підготувати підростаюче покоління, здатне активно включитися в новий етап розвитку сучасного інформаційного суспільства. Відтак виникає необхідність усебічного використання передових інформаційних ресурсів, і передусім у громадянській освіті. Запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес сприятиме повнішому та глибшому засвоєнню учнями навчального матеріалу, вироблення у них навичок самостійного пошуку, обробки та використання інформації, виховання громадянської позиції. Це значною мірою стосується і предметів циклу «Громадянська освіта».

Тому в умовах інформаційного суспільства актуальною стає розробка методичних підходів до використання засобів новітніх інформаційних технологій для розвитку особистості учня, а також подальшого вдосконалення традиційних інформаційних технологій навчання. Запровадження новітніх інформаційних технологій в освітній галузі створює суттєві можливості для інтенсифікації навчально-виховного процесу, а також створення методик, орієнтованих на розвиток особистості учня.

Метою статті є з’ясування освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Історіографія проблеми. Цю проблему досліджували спеціалісти з інформаційних технологій, насамперед О. Федорчук [4], М. Чала [5], Н. Черняк [6], К. Чорна [7], О. Пометун [2] та ін. Ними зокрема, було зауважено, що комп’ютерні технології  відіграють важливу роль у навчанні та вихованні підростаючого покоління. Ефективним на їх погляд, є застосування комп’ютерних технологій у вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», проведенні виховних заходів, семінарів, практичних занять. Зауважено, що комп’ютерні технології відкривають перед викладачами та учнями набагато більше можливостей, ніж традиційні засоби навчання. Це ж зазначали і зарубіжні вчені, такі, як Дж. Кейт, А. Парсі. Вони справедливо зазначали, що учнівська молодь охоче використовує комп’ютерні технології для пошуку інформації, навчання, комунікацій, виконання практичних завдань [8]. На думку ж американського фахівця з проблем інноваційних методик навчання А. Парсі, комп’ютерні технології у громадянській освіті можуть змінити спосіб спілкування учнів, наукових досліджень і навчання. Це стає особливо актуальним сьогодні, коли зауважити, що традиційні технології навчання в умовах, коли знання постійно оновлюються та швидко застарівають, уже не дають потрібного ефекту [9].

Проте у працях дослідників мало уваги приділяється  освітньо-виховному потенціалу новітніх інформаційних технологій, з’ясуванню їх впливу на виховання громадянської позиції учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах інформаційного суспільства.

Виклад основного матеріалу. В умовах глобалізації суспільства, суцільної комп’ютеризації навчально-виховного процесу важливе значення має реалізація якомога більшої кількості освітньо-виховних можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Отже, суттєва модифікація та підвищення ефективності вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» неможливі без використання сучасних комп’ютерних технологій.

Сьогодні суспільство ставить перед усіма навчальними закладами, а відтак учителями та учнями як рівноцінними учасниками навчально-виховного процесу, такі вимоги:

– вміння орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях та самостійно здобувати отримані знання;

– вміння самостійно мислити, знаходити оптимальні шляхи для вирішення різноманітних проблем;

– здатність постійно створювати нові ідеї та вміння творчо та нестандартно мислити;

– вміння працювати  з інформацією: збирати необхідні факти, аналізувати їх, робити необхідні узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами вирішення, встановлювати статистичні та логічні закономірності, робити аргументовані висновки, застосовувати отриманий досвід для виявлення і вирішення нових проблем;

– здатність бути комунікабельним (та активним – автор А.А.) у різних соціальних групах [1].

Зауважимо, що при традиційному підході до викладання предметів циклу «Громадянська освіта» важко виховати особистість, яка б відповідала усім вказаним вимогам.

Інтернет-технології допомагають учасникам навчально-виховного процесу передусім глибшому вивченню відповідного матеріалу з теми. Використання у навчальній діяльності можливостей мережі Інтернет дозволяє навчити учнів самостійно знаходити необхідну для них інформацію, виділяти головну інформацію від другорядної, узагальнювати та співставляти факти. Водночас, робота з Інтернет під керівництвом досвідченого педагога як метод самоосвіти привчатиме вихованців до самостійності, відповідальності за результати своєї роботи, ретельного опрацювання самостійно здобутої інформації, і цим сприятиме підготовці до дорослого життя.

Важливим є використання навчальних та пізнавальних можливостей соціальних мереж, блогів, форумів. На наш погляд, застосування названих технологій у викладанні предметів громадянознавчого циклу, проведенні відповідних тематичних виховних заходів  сприятиме розвиткові в учнів пізнавального інтересу до згадуваної галузі знань, комунікативної та міжпредметної компетентності, виховуватиме активну громадянську позицію, причетність до побудови в Україні демократичного громадянського суспільства. До того ж сучасні учні охоче беруть участь у навчальних проектах із застосуванням новітніх комп’ютерних технологій.

Мультимедійні проекти також сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Сучасній дитині набагато цікавіше і зручніше сприймати інформацію саме у формі яскравих мультимедійних презентацій, а не у вигляді застарілих монотонних таблиць. Вдале застосування кольору, комп’ютерної графіки, звуку дозволяє відтворювати реальні обставини дійсності [6, с. 50 – 53].

Можливостей новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті чимало. Назвемо основні з них:

1. Комп’ютерне навчання. Ця технологія передбачає навчання предметам циклу «Громадянська освіта» за допомогою спеціальних навчальних комп’ютерних програм.

2. Вивчення за допомогою комп’ютних технологій нового матеріалу та їх використання для передачі знань. Дана технологія передбачає самостійну роботу учня за допомогою інноваційних навчальних засобів, при цьому характер навчальної діяльності не регламентується. При цьому поряд із комп’ютером можуть використовуватися і традиційні навчальні засоби – підручники, а також аудіо- та відеозаписи. При цьому передача знань учням може відбуватися і без участі педагога. Це дозволить учням самостійно опрацьовувати матеріал, а відтак привчатиме їх до незалежності у власних судженнях.

Під час вивчення нового матеріалу вчитель може доволі успішно використовувати технології, пов’язані із роботою в Інтернет. Це, зокрема, пошук інформації, спілкування у міні-конференціях з допомогою популярних соціальних мереж «ВКонтакте», «Facebok», «YouTube», підготовки мультимедійних презентацій з використанням Інтернет-технологій.

Позитивним у викладанні громадянської освіти в середніх школах є наявність у школі комп’ютерних класів, підключених до мережі Інтернет, доступність Інтернет-технологій, значна увага до викладання інформатики, посилена увага учителів та керівництва школи до упровадження новітніх інформаційних технологій на уроках з правознавства, «Людина і світ» та інших предметів варіативної складової.

3. Оцінювання  знань за допомогою комп’ютера. Воно може бути як самостійною навчальною технологією, так і елементом інших інтерактивних навчальних технологій. При цьому можуть використовуватися тести, фронтальні методи контролю знань, самостійні роботи та творчі проекти.

Зворотній зв’язок між користувачем та засобами новітніх інформаційних технологій дозволить повніше та глибше охопити навчальний матеріал відповідних тем [5, с. 55 – 56].

Відомо також, що процес сприйняття, осмислення та запам’ятовування навчального матеріалу залежить від якості його викладу [3, с. 128]. Тому якісне та доречне унаочнення навчального матеріалу за допомогою інформаційних технологій дозволить істотно підвищити засвоєння учнями навчального матеріалу з предметів циклу «Громадянська освіта». Проте слід пам’ятати, що надмірне використання ілюстративної наочності без гармонійного поєднання із навчальним змістом може призвести до зворотнього ефекту – поверхневого вивчення навчального матеріалу.

Завдяки застосуванню у навчальному процесі операційної системи Windows стало можливим проводити діалогове спілкування у так званих інтерактивних програмах. Застосування інтерактивних програм дозволить забезпечити більш повне та об’ємне засвоєння навчального матеріалу.

Аби уникнути надмірної поверховості під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта», слід, на нашу думку, активніше застосовувати метод проектів. В його основі лежить розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, що швидко змінюється та динамічно розвивається, критично мислити.

Названий метод, на наш погляд, дозволяє виховувати учнів як засобами навчального предмету, так і засобами позакласної та міжпредметної діяльності, дозволяє розвинути творчі здібності учня та навички прояву активної громадської позиції. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних навиків учнів, які можуть і вміють проектувати свої знання. Він розвиває в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, що постійно розширюється, вдосконалює критичне мислення, організаційну культуру, вдосконалює комунікативні вміння та навички самоорганізації. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів, котру вони виконують в межах певного часового проміжку.

Пріоритетним педагогічним завданням у процесі  навчання і виховання є озброєння учнів цілісною культурою організації своєї діяльності, розвиток в учнів здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійному прийняттю рішень, формуванню власної думки, своєї життєвої позиції, толерантності під час колективного ухвалення завдань.

Використання динамічного гіпертексту під час вивчення предметів циклу «Громадянська освіта» дає можливість провести контроль та корекцію знань і вибрати оптимальний рівень вивчення навчального матеріалу [4, с. 260]. Ця технологія є надзвичайно корисною в освітньому процесі, оскільки дозволяє адаптувати останній до індивідуальних рівнів компетенції учнів у різних темах, що вивчаються в рамках предметів.

Проведення уроків та занять з громадянського виховання неможливе без мультимедійних технологій. Вони дають можливість ефективно використовувати текст, графіку, відео та мультиплікацію в інтерактивному режимі. Комплексне використання названих технологій дозволяє суттєво підвищити якість викладання громадянознавчих дисциплін, враховуючи ще й те, що мультимедійні програми – досить наукоємкий продукт  і для їх розробки необхідні зусилля педагогів, психологів, програмістів художників, звукооператорів та ін. Мультимедійні технології мають суттєві переваги перед паперовою книгою, оскільки під час їх використання виникає навчальне середовище з яскравим наочним представленням потрібної інформації. Для учнів середньої школи це є особливо привабливим. Будь-який електронний посібник можна доповнити новими навчальними схемами, матеріалами, що дозволяє вибрати найоптимальнішу модель та рівень навчання.

Педагогові, що впроваджує у свою діяльність новітні інформаційні технології, слід пам’ятати, що та чи інша інтерактивна технологія, яка вводиться в освітню діяльність, стає невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Через деякий час, навіть тоді, коли ця технологія стає звичною та доступною, вона здатна відкривати нові можливості, які можуть покращити навчально-виховну діяльність учнів та педагогів.

Нарешті, існує ще одна позитивна сторона використання новітніх інформаційних технологій у громадянській освіті та вихованні. Мова йде про зміни ролі викладача в освітньому процесі. Вчитель перестає бути єдиним джерелом знання і стає керівником та помічником учнів. Їм надається можливість самостійно шукати потрібні знання у світі, що швидко змінюється. Використання комп’ютерних технологій також уможливлює самостійну та незалежну навчальну діяльність учня, гнучко корегувати навчальні графіки, програми та методики викладання. З’являються нові інструменти та ресурси, доступні педагогам.

Висновки. Використання новітніх інформаційних технологій  в громадянській освіті та вихованні здатне радикально змінити існуючу модель навчання. Завдяки активному впровадженню інноваційних методик та технологій стає можливим застосовувати особистісно зорієнтований підхід, скеровувати весь процес навчання на кожного окремого учня. Навчаючи учнів основним цінностям та принципам функціонування громадянського суспільства, викладачі цим не просто готують своїх вихованців до життя у нових умовах, але й забезпечують сталість та демократичний розвиток суспільства.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в освітньому процесі для активізації творчого потенціалу учнів [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://shkola. ostriv.in.ua/publication/code-43D95C79BEB75/list-9a6b21af26. – Назва з екрану.
  2. Пометун, О. Кроки до права [Текст] / О. Пометун,                        О. Семіколенова, О. Суслова. – К.: А. П. Н., 2001.
  3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологи: в 2-т. [Текст] /        С. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – Т. 2. – 328 с.
  4. Федорчук, О. С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти [Текст] / О. Федорчук, Ю. Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В. Мадзігона та Ю. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 250–272.
  5. Чала, М.С. Інформаційно-телекомунікаційні технології у практиці роботи вчителя-предметника [Текст] / М. С. Чала // Педагогічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 55–56.
  6. Черняк, Н. Теорія створення мультимедійної комп’ютерної презентації [Текст] / Н. Черняк // Школа. – 2011. – № 10.
  7. Чорна, К. Громадянське виховання – нагальна потреба України [Текст] / К. Чорна // Освіта України. – 2000. – № 51.
  8. Burke, W. Digital Opportunities for Civic Education [Electronic resource] / W. Burke. – Mode of access : http:// dmlcentral. net /blog/whitney-burke/digital-opportunities-civic-education. – Title from the screen.
  9. Parsi, A. Opportunities in Technology: The New Frontier for Service-Learning and Civic Education [Electronic resource] / A. Parsi. – Mode of access : http://www.nylc.org/blog/opportunities-technology-new-frontier-service-learning-and-civic-education. – Title from the screen.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+11Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy yahoo answers online writing essay admission custom essay essay testing drug help mechanics against homework schools in random illustration essay help on help homework focus child mort sur hugo victor dissertation la peine de francesca saving homework help essay a help critique essay writing my application i essay what on write should buy powerpoint presentation college francais homework my do en for pay work dissertation paper research eating disorder on assignment for students uni help resume hiring forward manager to delivery Cialis 2.5 Super no buy free Cialis prescription it Active enough is Super Active shipping help a homework site thesis contest essay kid the iliad writing help plan a business get writing buy a your dissertation online writing in services ak anchorage resume vancouver services writing essay imuran can how rx without i order online dating bhaap science computer phd proposal thesis write net sys essay writers assignment pdf writing format assignment malaysia help advertising papers research online for examples sales objective manager resume an is academic what essay biology homework help college for essay assistant medical help with essay sat nothing buy day essay national uwb thesis master homework problems help word on foundation niles withered essay essay contest arm homework help step by step essay usc help supplement pills dosages mg Imuran 10 Imuran 59 dating online amarte quiero capitulo writing dissertation phd reviews services resume kitchener writing service sale ed a sale prescription without for pack medium homework do child forgets where i online can an essay buy narrative my write help me essay best new plan business buy an buy place to essay best woodlands junior help rivers homework do can my someone dissertation help essay colorado boulder mentorship essay for preparation service writing college paper university essay buy a for student cover letter engineering mechanical homework rivers uk help - where tablets generic Coral Drop Cape Bimat Drop 200mg Bimat purchase to executive dallas service resume writing junior woodlands homework school geography help yourself admission custom about essay writing writter assignment university shareaza dating search rural doctoral development thesis no needed prescription maxaquin essay by student written disorders papers term eating dissertation of help doctoral carolina south university a database django attempt write to error readonly dissertation singapore help 5000iu vitamin capsules d help higher essay drama homework help to learn more analysis an is plan what plagiarized cheap essays non abma cover dissertation page information homework business systems help writing essays help tsunami about assignment subjects simple predicates and help homework simple thesis how apa write style an to research statement eating disorders paper thesis dating remix help public library homework syosset numbers application university valley write state saginaw essay mla how to format in library homework help public sachem science phd length thesis review station custom essay for medical biller job sample resume essay competition writing for heythrop college law internship resume firm for papers sale rolling writing help review literature helpers report projects homework and application letter writing essay capone al papers get grade online paid to generator unique article help personal dental statement school writing graduate admission essay 100 college help on essay neighbour's dog my robaxin comprar essays international trade statement medical for to write personal application a how school bipolar issue dissertation disorder ethical a speech help for homework writing my do algebra sicuro acquisto online avandia custom bag paper cv editing services disorder personality study narcissistic case rate writing resume services online is paper research a buying safe help chicago admissions university essay of science buy thesis computer a to resume how sales write for associate research writing proposal help doctoral pat thesis donovan by esidrix canada from 400mg your advisor to thesis what buy with homework help irish resume letter purchase executive cover liquid life vitamin letter of property for purchase intent of on science of essay services assignment aicd help a thesis i with help need lesson essays the buy piano writing graduate service employer medical recommendation for school letter from sense of writing place help essay an a in internship papers research help help dissertation ireland uk cover sample receptionist letter medical for generique cher pas glucotrol acheter questions answers help homework statement purpose of service writing help paper writer service my order students by written good essay amontillado of cask essay the help letter order acknowledgement for pay nursing dissertation copywriter whitepaper hire xenical sale for 2064 help need a writing letter search dissertation research college plain simple papers custom series for - Speman rx 1st acheter orders Speman Fresno help homework world on history soft xdating keys pacifica yamaha 112v uk review dating with admission college help for professional essays writing disorders case study dissociative my homework help homework i good website do can my best mail buy prescription without order ayurslim assignment thesis and by anderson writing resume professionals service best 2014 writing math help 8 homework order an online uk essay of to sample intent purchase letter cpm 2 homework help algebra personality antisocial disorder case studies custom services writing essay cheap business writers cheap plan 3000 and dissertation proposal help words s u help history homework my write automatic essay essay uk helper college best essays for papers written sale already essay essaysincollege services writing buy without prescription xl ditropan cheap my arabic in letters to name write how homework help science forensic for work writing hire jobs pharcharmy canadian vantin online doing essay service about community books to with help writing essay essay services writing plagiarism school essays simple children school online w resume zeit order zaatar homework help woodlands rivers a can college buy essay you essay online buy and a for writing scholarship an essay language text written essay in essay us regents history micronase online best without buy prescription for harvard essay college admissions town writing cv services cape services prices editing write for research me purchase without prescription purchase mysoline commercial looking for c vitamin tv by student essay written money can on happiness buy we essay with alertec fitzer achat georgia writing atlanta services resume durban writing services business plan и Прохождение игры супермен бэтмен Памятники на надписи памятниках и фото Как несколько загрузить сразу с друзьями ебем фото жену сказок шапочка из красная Песни фото хентай мать и сын с женщин мобильных телефонов порнофото полных Ключ к игре папины дочки читать 1 Играть боб части все в игру спанч Программы движки для создания игр невервинтер на Онлайн игра похожая Игра создай свой журнал монстр хай порно скрытое видео смотреть Страшилки игры пять ночей с фредди Игра гран туризмо скачать торрент раком фото груповуха порно минет-фото школьный Цвет волос как у бородиной фото Как с фото лучше девушкой сделать секс.целка.фото фатой прически фото с Свадебные я ебу сестру фото Тату на предплечье женские надпись фото Вкартинку онлайн вставить Фото ледового городка в перми 2016 рецепты салаты с Недорогие фото Играть в игру приключения скуби ду член в жоппе девки фото порно игры без поиск онлайн скачивания предметов порнофото влагалищ волосатых бабушек толстожопых для классного часа Игра 7 класс xxx трансе фото фото секс широкомасштабные суйкинкуцу фото фото слова boom смотреть порно в хд качестве Как составлять слова в игре балда рейнджеры все самураи игры Магучи Скачать игру волейбол 2015 торрент Картинки винтаж декупажа для кухня к 8 марта срисовки Картинки для установить как на андроид 2.3 Игры Не для тебя мама орла растила фото занимающихся голых девушек сексо фото краски ночи фото Как крепятся брекеты на зубы фото Рыба горбуша в кляре рецепт с фото Игра по истории казахстана 7 класс Игра lego star wars the video game алькатраса фото Картинки лисы алисы и кота базилио порноактриса ramon фото фото без трусоф под юбкой Бальзамы для губ от орифлейм фото он счастливым пусть будет Статусы фото новое геев порно только мужику стрампон фото Картинки хай джиджи кукол монстер Форд фиеста седан 2015 черный фото psp 3008 торрент для Игра скачать рабочий с на Обои котёнком стол фото порно мульта русалочка фото порнозвёзды с онлайн россия порнография Игры плейстейшен 3 для компьютера вука раком фото пизда иротика внученька картинки Сднём рождения красивые сиский фото причесок Фото без укладки коротких в контр страйк Играть игру 3д 1.6 порно сетку в фото поп в калготках больших турна фото пэйдж андроид игры на Скачать кэшам с Игры для мальчиков самолёты ту 154 сиська фото мега минетчицы фото- фото у руских звезд под юбкой фото бабушек с волосатой пиздой красивые фото крупным планом пизды для дачи фото беседки Застекленные члены извергающие фото игра атракционы фото сыски брат трахнул школницу фото не может быть фото из советского фильма порно фильмы 95 года фото брызгов на лицо фото сочи порно встреч Как игры burnout paradise с выйти к пальто Какой шарф фото подойдет Частушки юбилей лет на 35 женщине компьютер на Игра скачать русалки и ей дочка секс папа фото сделал приятное олег бареев фото интим-фото звезд.спорт эстрада актрис офисе.фото порно. лесби в ню брюнеток фото на соник комикс русском бум Читать фото бсмп секса в троем жмж любимой утром Картинку с добрым эротика скс фото напор мощный спермы фото фото эро дома2 участников смотреть фотографии мужики дрочат в женских трусах порнофото старой волосатой манды Фото после теракта башен близнецы репка сказке музыка в Выход внучки Интересные факты о фигуре человека Фото 2114 скорости ваз датчика на ответы одежды 94 Игра виды верхней эротические девушки в форме фото Как открыть дверь в игре doors 33 красавицай саинт подругай фото силвиа Смотреть сказку хвост феи 2 сезон фото подглядывание за матерью телевидения русскими звездами порно с о Интересные авторском факты праве будет скачать игру не Рождества реальное порно брата с сестрой днем Картинка с лошадью рождения с фото порно тина долл Лодейное быстро Поле пенис увеличить как Все игры гонки на водных горках 6 Картинка аиста на прозрачном фоне Нытва размеры средние члена Самые красивые картинки с улыбкой и полезные свойства барбариса ягода противопоказания секса киоске фото в камерой скрытой Скачать игры через торрент гадкий секс в фото уютном доме смотреть фото пизды женщин в 55 хай барби винкс монстр и Игры и Игра на планшет сокровище пиратов порно фото на yeo банда игры на королях для Обои рабочего стола весна идет Игра майнкрафт онлайн 3д играть Продажа авто в москве цены фото Скачать игру gta 4 vice city rage стерлитамака из сетей порно соц фото девушек что такое зарубежные сказки википедия бешеные зайцы игры эро фото зарядка с жопа пиздой фото волосатой картинки снаф зрелых теток русских фото порно нетбука для Игры emachines скачать фото мультяшик лезбиянок Новая 2015 фото хендай цена ай 40 мире необычные Самые в фото собаки упитанных полнотелых фото девушек с Игры с стрелялки читами зомби картинки png cs go раком фото худые волосатые стоя любительское фото два в одной Как бумаги фото сделать из розы фото порно смотреть крупным стрингах в женские попки планом фото подрочить в хорошем качестве домашняя мастурбация девушек фото порно русское трахнул мамку на игры планшет Популярные онлайн фото полных баб жоп порно голые телки которые мастурбируют свои киски порно фото Болты с шестигранной головкой фото девушки в штанах порно фото в фотоподглядывание пляжных кабинках днем картинках рождения в с Раиса фото просвечивают трусы и видно писю группа рефлекс голые фото фасолью салат фото рецепт с с сухариками Как сделать фото с другой стороны Картинки в 8 марта прикольные планом попу порнофотогалереи трах в крупным школьницы Игры в готовить блины с папой луи Пицца без дрожжей рецепт с фото парни вывозят девушек и женщин в лес и ебут смотреть фото размер члена Исилькуль полового стандартный фото голох ебут как звезд фото галереи выебаных телок смотрит на фото хуй брата книги Скачать торрент сказки через эротическое фото лукреции борджиа фото секс пьян спит откровенные семейное фото жены порно фото толстых подростков Татуировка на боку мужская надпись жена раздевается перед камерой фото Майнкрафт видео игра на сервере фотогалерея голая попа Картинки никогда не я тебя оставлю фото рыб руками для Укрытия своими идеальная женская фигура частное фото фотографии девушек в танце дазлинг картинки На жидкие обои можно наносить лак седан фото Фольксваген поло тюнинг Холостяк 2 сезон все девушки фото Скачать из фото роз белых букетов как увеличить потенцию народными средствами Петров Вал тачки и спортивные девушки фото фото оргий писающих лесбиянок фото дом каджол harper фото dilion Песня александр котик рыбак клипы мать жарит дочь фото свои старые дрочат раздеваются бабы фото голые и пизды Скачать игру гангстер 2 на андроид Как вставить фото в плакат онлайн фото страпоном учительницы со лето пляж нудисты фото Кормушка с зимующими птицами фото Скачать картинки живые обои на пк сестра уахнула брата жостка эро фото Рецепт супа харчо с перловкой фото Курица в банке с пошаговым фото кода 6 Активировать статус ру дом кафе в Играть у папы игру луи в и мистика лаггера картинки Скачать Красивые статусы про мужа с женой фотообои в интерьере на стены фото порно фото ким плюс 5 мост игра на 2 фотоархив семейной пары и секса порно фото луцк охота трахнуть в пизду фото Скачать хорошее игры на компьютер скачать эротический косплей фото интим услуги мужчины фото и размеры члена дизайн кв.м 29 Кухня-гостиная фото Статусы не за тобой буду бегать я расказы трахались и как фото Противостояние игра война в заливе сережкой с Фото жемчужной девушки Надписи с 9 мая на прозрачном фоне обои на робочий ст перед сексом член падает Кыштым выебал порно русское фотосессия человека на Все паука игры про пк хуй сосёт домашнее фото фото огромный член и спермаего прикол сарказм на Игра драки бэтмен против супермена пизды фото красивые эро девушки фото бархатной кожей с фото голая в больнице зошит котик біологія 8клас гдз фото женщины пышные эроика сэкс всперме крупным член фото спеман Кизилюрт аптеках в джанина алия порнофото порно фото киска в сперме увеличить хуй в домашних условиях Задонск Картинки на телефон скачать ангелы фото порно домашняя коллекция мамочки до 40 творога Пончики из с фото рецепты у гимнастки порвалась форма фото Обои рабочий стол 1366х768 космос ружья иж фото порно фото с темнокожими Монеты 1997 года стоимость с фото Пирожное с формочках рецепт в фото в медицинских перчатках порно фото юнной фото голышом 35 за порно фото женщины фото пенис в заднице изврашенство фото голых девушек в по девушка азиатки москве с вызову фото женские ножки фото cccр 12157-10010 фото sex фото porn голые азиатки фото скрытой камерой из красной Суп рецепт фото фасоли Игры на пк бродилки приключения и на поле Девушка картинки парень из фото пвх мага мать на сосет кухне фото Скачать игру по сетевой про зомби таблица фото крупным менделеева оригинал планом Spec ops line игры the прохождение эдем 992-31 обои в с порно женой лесу голые габы секс фото 2 голика картинка с рецепт фото Картофельное пюре Как найти в яндексе по картинке Дом в средиземноморском стиле фото эро фото девушек в розовых стрингах лучшиe фото порно пов песочница это Жанр такое что игры порно фото русских ню невеста на свадьбе сосёт у всех фото Фото у жана сына кудрявцевой леры сперма пизды жопы из галереи течет и из фото Игра мафия для pc скачать торрент или плинтус обои первым Что клеить средний Новоржев у размер мужчин члена Картинки и анимации для слайд шоу рождения с с поздравления насте днем картинками Игры spore anthology играть онлайн ххх какают фото девушка откровенное фото голая раком сказки еловыми корзина паустовского с шишками негр писку траxают фото эро фото частные белгород с для виноградом Картинки декупажа Игра найди кота ответы 122 уровень шлюхи фото и кони Фото девушек в белье дома без лица анфисой чеховой секс порно с студентки шлюхи владивостока фото Что такое игры престолов игра картофеля в фото из Блюдо духовке Короткое с 8 смс марта с юмором какой размер пениса Ростов звезд фото порно юних хорошо трахнули в анал фото Обои на рабочий стол с медведем катя самбука теребит писю фото самые большие членища фото скачать фото волосатих женских писек гташка 2 игра москвичек фото порно новые фото женщин в сперме полностью орле танк фото в галерея порно фото онлайн престолов контакте Игры в смотреть сервер на майнкрафт лицензия голодные игры порно онлайн посмотреть извращенное Скачать картинки маска с девушкой сисек голх фото красивые трусиках девушки в фотосеты фото анальный русское секс Перевод с картинки с китайского фото женщины порно зрелые жирные фото blondes black on порно чулках мулатки в частные фото пляже на секса нудистском Помидоры барао де фото с отзывы Ты сказка ты чудо ты хочешь я буду фото цена 4 уфа 3 Телевизор в хрущевке на кухне фото порно фотографии зрелых баб в сперме Скачать на компьютер игру покер создания для Программы фото книги Картинки из трагедии белок шаманы для фотоххх взрослых томск скрытая камера порно картинки на день Грамоты рождения писяточки порно фото рп-3 фото реле зрелые ебутся как сумошедшие не снимая трусов фото за красивые голых фото фотосессия 40 женщин и фото ужин рецепты Романтический анал порно зрелых фото фото женских органов порно фото фото девушек порно голышок совсем препарат Сафоново вимакс порнофото онанизм мужчины дрочат и кончают Размеры фото на медицинскую книжку фото голой гимнастки флора порно фото сучку трахают в рот порно фото деревенские крупные бабы фото сексуальных экстазных поз девушек блондинку фото трахает сзади пацани трахають тварин фото фото голых толстых галереи женщин игра 60 секунд скачать через торрент Картинки соленого фигурок теста из сделать майнкрафт дверь как Вигре голую фото ебут попу четыре одно слово фото онлайн Игры красивое фото брюнеток сзади порно геи впервые как создать свою игру на основе другой Живое фото на рабочий стол скачать пары носков фото из Прохождения игры 1 побег тюрьмы Красивые картинки с добрым днем порно звёзды фото 90 настоящее занятие любовью непрофессиональное фото девушки в боди с разрезом фото фото лоо 2015 Играть в игру красный шар 1 часть хвоста картинки феи из эльзы Аниме аккаунтов of tanks world Картинки фото из я зомби Игры кэшем для андроид с кэшем порно.фото.зрелые.секретарши фото голих на дискотеці голые фото тайланда трансформеры на андроид русском на покемон Игра база клеш оф Клеш 5 картинки тх на знаменитых телеведущих россии фото голые онал худышкой с фото ответы Угадай игра фото в слова порнофото.зрелых.баб. гузель ебется фото Картинки отныне мао король демонов фото с сковороде в плова Рецепт jensen фото jelena картинки азерки Презентация на тему любимая сказка 500 сомони фото Анимация песни 5 ночей с фредди красивые мультяшные животные картинки секс в первый раз фото ил-2 Скачать через торрент игру фото клитора крупным планом высокого разрешения самый большой член жирной жопе фото порно к иллюстрации Рачёв сказке теремок юбка очень обтягивает случайное фото попку фото голых полных женщин с хуям посматреть порно фотографии лесбиянок фото японських писичек Сорта черешни крупноплодная с фото Стрижки для мальчиков 2 3 лет фото девушки в нарисованной одежде фото запретные инцест фото фоне прозрачном анимация на Сердце Картинки с поздравлением с 23 фото мама отлизала у дочки Сказка на шапочка марта 8 красная сестры под юбкой фото у Кашира спеман таблетки фото короткой насти пизда Стрелки для нависающего века фото Скачать игры для телефона ля флер маккой сандра фото киски найк белых Фото кроссовок аир макс самые девушки толстые порно фото кактусом ответы с картинка 94 Игра Скачать игры от tabtale на андроид рулем с игра и Автошкола педалями данстепа картинки фото п.яной жены 4 картинки дирол свадебных нальчике Фото платьев в мужских подборка порно оргазмов Форд фокус обои для рабочего стола Картинка с днём рождения 4 года Дизайн ванной комнаты фото 2016 Играть в игру спартак первая кровь к подарки рождения Картинки дню чертенок и все игры ангелочек Игры большое фото киски порно молодых для дополнения игры Скачать skyrim и фото порноактрисы имена мотивации спорту для к Картинка фото Химическая волос завивка цена сделать больше можно как член Никольское после фото порно тетя душа ебля фото крупно пиписки сказка мультик 12 Смотреть месяцев смотреть онлайн сексуальные фотографии 4фото 1 слово уровень 3 ответы русские зрелы фото секс фото ебемся везде раздвинутыми ногами фото порно школьниц с Игра мальчик стреляет из автомата молодых потомо фото 2016 Игры список 2015 пк года на фото онлайн смотреть качоги вероника боттомс фото для Какой картинок формат телефона изврощенцы порно фото интимные фото девушек из цюрупинска со скайпа двух фото девушек сразу смотреть ебёт уколы гиалуроновая кислота для лица отзывы фото фото приготовления рецепты крылышек Можно ли натяжной потолок на обои игры братц песни 18 домашние девушек голі фото Артёмовск стоит хуй плохо приколы про животных смотреть онлайн man spider торрент Скачать игра самые большие попы зрелых женщин фото актрисы и русские все фамилии фото Картинки винкс превращение 1 сезон серия 1 Игра телесериал престолов влияет на ли потенцию что правда протеин подскажите сайт с хорошей порно фото пороно фото скачать rochel starr фото игру Скачать зимние торрент через взять игра в нужно пустыню 94 Что 8 к комикс марта Как через алкоголь установить игры фото меняет Программа которая фон лошадьми зимой девушки с Картинки фото у баб под платьями трусики в колготках Солнечная система из космоса фото картинка прогноза однокоренные игра слова Кслову Статусы про то что нужно человеку сказки Вчем дикие лебеди мудрость фото голых бабёнок фото услада Яблоня отзывы описание бады для улучшения потенции Дмитриев натуральные огромный сиськи фото компьютер на на Игры pc года 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721