Освітнє становище населення Волині в роки німецької окупації (1941 – 1944 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лащук Юлія

У статті  проаналізовано  освітнє   становище   населення   Волині    в  роки   німецької    окупації  (1941 – 1945 рр.)

Ключові слова: окупаційний режим рейхскомісаріат «Україна»,  генеральна округа «Волинь і Поділля».

В статье проанализировано  образовательное положение населения   Волыни в   в  годы  немецкой оккупации (1941 – 1945 рр.)

Ключевые слова: оккупационный режим рейхскомиссариат «Украина»,  генеральная округа  «Волынь и Подолье».

The article analyzes the state of education of the population of Volyn during the German occupation (1941 – 1945).

Key words: the occupation regime, reichscommissariat “Ukraine”, the general district “Volyn and Podolia”.

Німецька окупація 1941-1944 років сприяла  змінам  у освітньому  становищі  населення. Вона вносила нові корективи в життя кожного  пересічного українця. Окупаційний режим в Україні мав певні регіональні  відмінності. Найжорстокішим він був на території Рейхскомісаріату, і до великої міри це було особистою “заслугою” гауляйтера  Еріха Коха. Німці   здійснювали нищівну  колоніальну експлуатацію населення України,  проводили масові страти, розстріли, вивозили  людей на  примусові роботи. Терор, що  посилювався, на Волині відзначився  особливою жорстокістю. Він ніколи не послаблювався, постійно набирав нових обертів.  Німецька влада не зважала на засади християнської моралі, про це свідчать випадки, коли людей заганяли  у церкви і живцем спалювали. Траплялося подібне в селах на територіях сучасної Рівненщини та на Волині [9, с. 79].

Політика окупаційного режиму в Рейхскомісаріаті ”Україна” в  освітній сфері  набула найжахливіших форм. В основу нацистської освітньої політики були покладені положення сумнозвісного плану “Ост”, що ґрунтувався на людиноненависницькій теорії расової неповноцінності слов’ян, у тому числі й українців, яка передбачала їх фізичне винищення, недопущення ніякого духовного розвитку, зведення до становища рабів. Поряд з голодом, нещадною експлуатацією вони зазнавали національних та моральних утисків, які повною мірою виявилися у ставленні окупантів до освіти на теренах  Рейхскомісаріату.

У цілому політика нацистів щодо освіти базувалася на розрізнених вказівках німецької  верхівки й не входила до комплексу першочергових і головних заходів. Ще одним свідченням несприйняття нацистами проблем побудови української національної системи освіти  було те, що в Рейхскомісаріаті не створювалися органи освіти на регіональному  чи   навіть обласному рівні. Це заважало уніфікації освітнього процесу і разом з тим   створювало умови для певної свободи дій місцевих органів влади, що визначало специфіку в освітній галузі не тільки на рівні областей, районів, але й окремих населених пунктів.

Безпосередньо проблемами освіти на місцях займалися міські та районні відділи освіти, що  підпорядковувалися окупаційним владним структурам відповідних рівнів. Всі рішення, навіть найменш важливі узгоджувалися з окупантами, які прагнули встановити тотальний контроль за діяльністю освітніх закладів. Нова система освіти, на думку нацистів, в ідеалі повинна була нагадувати німецький варіант, а її основними структурними елементами мали стати загальноосвітня чотирирічна і нижча професійна школи (при майже повній ліквідації вищої та середньої ланок освіти). Весь навчально-виховний процес у закладах освіти був спрямований на виключення будь-яких елементів більшовицької ідеології і запровадження нової. Значною мірою завдяки ініціативі національно налаштованих діячів, громадськості на початковому етапі окупації вдалося домогтися певних поступок від окупантів в освітній галузі, що проявилося у розгортанні мережі загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів. Але цей період тривав не довго: вже влітку 1942 р., з остаточним утвердженням серед німецької верхівки радикальної точки зору на окупаційну політику в Україні і початком репресій проти націоналістів, всі завоювання українців у царині освіти були зведені нанівець внаслідок відкрито ворожої політики окупантів і об’єктивних обставин воєнного   часу. Окупанти, відійшовши від звичайної  моделі освіти, послабивши контроль, дозволили місцевим активістам провадити українізаційну роботу, відкривати офіційно заборонені навчальні заклади. “Нова” система освіти з одного боку розглядалася як знаряддя ідеологічної експансії, а з другого – мала розв’язати проблему нестачі кваліфікованих кадрів в регіоні. Система освіти постійно зазнавала  впливу суб’єктного чинника (як з боку представників військового командування та місцевих виконавчих органів влади, так і з боку працівників відділів освіти у складі місцевих органів влади, педагогів, учнів та студентів ). Незважаючи на старання і певні досягнення активістів, освіта у той час не могла перетворитися на активний чинник національного і соціального прогресу, глибоких перетворень, бо була адаптована до вимог окупантів, що  затримувало культурний і соціальний розвиток. Створення “нової” системи освіти проголошувалося складовою українського національного відродження, але це все було лише видимою турботою про національний  розвиток  українців [1,c. 2 – 6].

При цьому пропагандистська машина окупантів різними способами звеличувала німецьку культуру на фоні антикомуністичної пропаганди. Постійно влаштовували перегляди агітаційних кінофільмів німецького виробництва, видавали публікації у місцевій пресі, порівняльні дослідження німецької та української культури і мови, запроваджували в школах усіх типів вивчення німецької мови, організовували курси з вивчення німецької мови. У  період окупації національно налаштовані українці, насамперед представники інтелігенції, перебуваючи під впливом ілюзій щодо ймовірної підтримки нацистами української самостійницької ідеї, плекали далекосяжні плани розбудови народної освіти і намагалися їх реалізувати. Але надії національно-демократичних сил на нове українське відродження в царині національної освіти під егідою Великої Німеччини виявилися марними. Демагогічна політика німецької сторони в галузі освіти, з одного боку, і масове переслідування починаючи з літа 1942 р. національно налаштованих українців, з другого боку, спричинили до втрати сподівань і посилення антинацистських настроїв. Велику кількість вчителів, які проживали на території Рейхскомісаріату  під час німецької окупації було репресовано [7, с. 250 -252]. Наприклад, у Волинській   області    у 1942 р.  з 5086 українських вчителів залишилося тільки 647. Решта – 4439 педагоги були розігнані, закатовані та вивезені на каторжні роботи до Німеччини. Станом    на 1 грудня 1943 р. їх залишилося тільки 294. В одному тільки  сучасному Камінь-Каширському районі Волинської області напередодні війни працювало 236 вчителів, а на початку 1944 р. їх залишилося всього 12 [1, c. 12].

Верхівка   рейху  у  своїх  планах окупації східних територій не бажала опікуватися освітою  місцевого   населення, вона вважала шкідливим  надання  широких  знань  підкореним  народам  з  огляду  на  ідеологічне  забезпечення  свого  майбутнього  панування.   З   початком  війни окупанти змушені були дещо змінити своє ставлення до місцевого населення і надати можливість отримання  мінімального освітнього рівня  під пильним контролем окупаційної адміністрації [4,с. 245]. З огляду на ментальність українства, яке завжди шанобливо і з повагою ставилось до освіти, як  прояву  високої  духовності, такі заходи мали сприяти заспокоєнню місцевого населення, збуреного війною, посіяти довіру до німецької адміністрації та її дій. Так, уже через кілька місяців після початку війни  на  захоплених   гітлерівцями територіях України почали діяти освітні заклади. Про  це   згадується   в   газеті   «Український голос»  від 9 жовтня 1941 р.    у статті   «Навчання вже почалося». Тут йдеться про те, що з  1 вересня  1941 р. розпочалися заняття в гуманітарній і механічній гімназіях м. Володимира-Волинського, а з 25 вересня 1941 р. – у початкових школах міста, а в повіті в цілому – з 1 жовтня 1941 р. Ця ж газета повідомляє про те, що у м. Рівному, яке стало столицею утвореного 20 серпня 1941р. Рейхскомісаріату «Україна», розпочали роботу гуманітарна і природничо-математична  гімназії. на  початковому  етапі  війни, коли  війська  вермахту просувалися вперед дуже швидко, виникав певний  часовий простір, поки не утворилися ще окупаційні органи влади.

З часом  діяльність  освітніх  установ  стала  відбуватися  під  цілковитим контролем і за  активного втручання окупаційних властей.  При   генералкомісаріатах, обласних, районних,  сільських   управах були  утворені  відділи  освіти, на  які  було  покладено  це  завдання.  Контроль за виконанням розпоряджень і  наказів покладався на штат шкільних інспекторів при відділах освіти [10, c. 214].   Німецьке    керівництво   не   було  зацікавлене    в  розвитку   української    культури.  А. Гітлер, Г. Герінг, Е. Кох   вважали, що  відкриття    шкіл   і   ВНЗ  призведе   до  пробудження   національної   свідомості   українців,  що   може   створити   передумови   для   повстання   проти   окупаційного   режиму. А. Гітлер  вказував, що   цьому   народу   не   потрібна   культура.  Райхсфюрер СС  наголошував,  що  для   ненімецького   населення   на   Сході    має   бути   лише   чотирикласна    початкова    школа,  при   цьому  учням  достатньо   навчитися   рахувати   до   500, навчитися  писати  і бути   слухняними, вміння    читати    є   необов’язковим. Е. Кох  підтримував   думку  поплічників   Гітлера, при   цьому   вказував : «Українцям  не   треба думати про школу та університетим…вони  зобов’язані    працювати…тубільцеві – хліборові   і  тубільцеві – робітникові   освіта  лише  шкодить…» [2, c. 2-5].

В генеральному окрузі «Волинь – Поділля»  за сприяння українських патріотичних сил окупанти дозволили відкрити значну кількість шкіл. Навчальні програми і плани розроблялися українськими вчителями, що створювало можливість забезпечити їх національним змістом, оскільки окупаційна влада на початковому етапі окупації особливо не втручалася у внутрішні шкільні справи. Щоправда, в наступному ситуація змінилася: окупаційна адміністрація вдалася до спрощення програм і вилучення з них українознавчих предметів. Зрозуміло, що така школа не відповідала реальним потребам українців, хоча певною мірою впливала на підвищення освітнього рівня населення, створюючи підґрунтя для збереження української культури [3, c. 68 – 69].

Перед учителями українських шкіл ставилися наступні завдання: виховувати  в учнів працелюбність,  доброзичливість,   акуратність,   любов до батьків, повагу  до  визволителя  України  від   більшовицького   іга – А. Гітлера  і   німецького  народу   з його культурою. Німецька окупаційна влада постійно твердила,  що « молодь  – це  майбутня  рука  і  мозок нації,  яка повинна совісно працювати  при  верстаті.  Школа  має  на  меті виховувати  розумне, жертвенне українське  покоління» [6, c. 20 –  22] .

На   території   Волині  та  Полісся    під  час  німецької  окупації      періодика   та  часописи   відігравали    надзвичайно  важливу  роль  для   пропаганди  німецької  влади.   Після приходу  німців  на  ці  території   часописи  були   підконтрольні   відділу   пропаганди   України, головне   завдання:   «…  переконати населення   в тому, що   нова  влада  несе   звільнення   від    «совєтського    ярма»…» [8, c. 164]. Згідно інструкціями    Райхсміністерства  окупованих  територій   від  16 грудня   1942 р. преса  «..повинна…настроювати   українців   проти    комунізму і  росіян…..преса  повинна  запевняти, що    українці  матимуть    комунальну  адміністрацію…» [ 5, c. 303].

На території  генерального   округу   «Волинь –  Поділля»    в  роки  правління  німецької   влади   виходили    такі  легальні   часописи  : «Волинь»,  «Голос   Сарненщини»,     «Горохівські  вісті»,  «Ковельські   вісті»,    «Український   голос»,   « Український   хлібороб» і інші. У  газеті  «Волинь»   найбільша    кількість  публікацій  належала перу  публіциста  Уласа  Самчука.   Війна  в   газеті     трактувалася   як   протистояння   інтересів   прогресивного    Заходу   і   регресивного    Сходу [8, c. 167].

Отже, німецька окупаційна  політика    на   території    Волині   та    Полісся   охоплювала    всі  сфери  життя, важлива  роль   відводилася    освітній  сфері, адже   вона  мала   великий  ідеологічний   вплив  на    населення.   Ідеологічна робота на окупованих українських землях відігравала далеко не останню роль у стратегічних   і    геополітичних    планах гітлерівської    Німеччини, завданням    яких було: неодмінно довести, що війська вермахту несуть не тільки смерть і розруху, і нібито несуть народу України свободу, звільнення від гніту, високу європейську культуру. Верхівка    Рейху у  своїх  планах  окупації східних територій не бажала опікуватися освітою місцевого  населення, вона вважала шкідливим  надання  широких  знань  підкореним  народам  з  огляду  на  ідеологічне  забезпечення  свого  майбутнього  панування.  З   початком  війни   окупанти змушені були дещо змінити своє ставлення до місцевого населення і надати можливість отримання  мінімального освітнього рівня  під пильним контролем окупаційної адміністрації. Під   контролем    місцевих органів   влади знаходилася   вся   освіта.  Фашисти   намагалися перетворити освіту на окупованих територіях України на знаряддя утвердження “нового порядку”.   Освітнє становище на Волині  було  вкрай  тяжким. Люди в усіх сферах життя зазнавали  великого тиску  і мали  підкорятися німецьким наказам безпосередньо. Українці зазнавали морального тиску, що проявилося  у  нацистському  «новому»  освітньому  порядку, коли велику кількість вчителів  було репресовано і вивезено на роботи до Великої  Німеччини  за  незгоду чи несприйняття їхньої  політики .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1.  Бистра М.О.  Нацистська  політика в галузі  освіти на   окупованій   території   України (1941 – 1944 роки)/ М.О. Бистра .- : [Електронний  ресурс] –  Режим доступу : http : // www. nbuv.gov.ua/portal/Soc …/ bistra % 20. htm.

2. Гінда  В.  Культура, освіта і спорт під час окупації. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-966-00-1063-5/23.pdf

3.  Гінда    В.  Освітня   політика    нацистів   в   райхскомісаріаті   «Україна»  / В. Гінда// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – Вип. 15. –  С.  61 – 75.

4.  Коваль   М. В.  Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах                                     (1939 – 1945 рр.)  /  М.В. Коваль.  –   К., Видавничий  дім  Альтернативи,  1999.  –   336   с.  («Україна крізь віки » Т. – 12)

5.  Косик   В.    Україна  і Німеччина   в  Другій  світовій   війні / В.  Косик. –  Париж; Нью – Йорк; Львів, 1993 .  –   658 с.

6.  Косик   В.   Україна   в   Другій  світовій     війні   у   документах :  збірник    німецьких  архівних   матеріалів (1941 – 1942) /  В. Косик . –   Т. 2. – Львів :  без  видання,  1998.  – 383 с.

7.  Косик    В. Україна в Другій світовій війні у документах : збірник німецьких архівних матеріалів (1942 – 1943) /   В. Косик . – Т.3. –  Львів, 1999.  –  382 с.

8.  Курилишин   К.   Українська   легальна   преса      періоду    німецької   окупації          (1939 – 1944 рр.) /  К.  Курилишин  :  Історико –  бібліографічне   дослідження  НАН  України. ЛНБ  ім.  В. Стефаника. Відділ  україніки. Відділення  НДЦ  періодики; Науково – педагогічний  консультант  М.М. Романюк; Відп. Ред.. Л.В. Сніцарчук : у  2 т. – Львів, 2007. – Т .1. :  А – М. –   640  с.

9.   Марунчак   М. Г. Система   німецьких  концтаборів   і   політика  винищування     в    Україні/ М. Г. Марунчак. – Вінніпег, 1963. – 86 с.

10.   Шайкан  В.  Українська освіта в добу гітлерівської окупації як засіб ідеологічного протистояння (За матеріалами вітчизняних архівосховищ) / В. Шайкан // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. ст. — 2008.  — Вип. 11.  — С. 211 – 217.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purim usa brand college to how write paper to your pay someone not working cpm help homework writing nursing essay service reports where buy i book can thesis system documentation payroll help dissertation phd citation boehringer flomax ingelheim dissertation humanities length bird essay the caged sings why i know proposal help between dissertation research and difference school service download essays admission law paper research copyright for free sale writing resume costs service professional essay graduate help admission good help architect essay 50 rx mg without ibuprofen system inventory about masters thesis service essay college custom writing student help revere revolution american paul homework resume 10 best london writing service research my paper write reviews about process our is essay fair election tx buy plano business jo jung woo ryeo-won dating seung order online dissertations dissertation without binding programs d online ed in bibliography do in a put order alphabetical how you word free disorders essays on eating help with homework free online an order essay online phd thesis errata writer become a certified plan business nursing writing term paper cover examples assistant for medical letter externship autobiography for men droit dissertation civil l1 help physics gcse homework resume writing dc services professional write essay my help to my homework me help physics with purple the help essay colour papersale college custom district court cover letter medical assistant essay reflective for buy research paper biology online dating edit photo frame couple essay lamb boy a photographic bob american online excel professional letter cover resume for valparin buy cheap distribution fax resume help music dissertation savings to how for a someone else paper bond buy writing report write coursework help spanish with writing term paper help graduate help essay writing analytical my homework help math online and theses dissertations 95 write report medical a how case study for to s truman harry help homework side order online resume mario's east best statement service editing personal tense essays in written what are english pizzeria buying a business when plan essay comparative a writing help research in involved what writing is paper research online help buy online essays you can essay application scholarship there me someone to write is an essay help can to name signature write my how form in buy coursework cheap service writing will best online newspapers online british historical cheap essay websites writing dating sims otaku morning do my in homework i the sales for manager resume college speech service writing help essay college com essay writing application admission college help business buy to plan let uk crime short women essay on against legit services article writing org where essay to buy online phd research for topics paper hand second sale shredders for room help homework chat personal to write a for health how statement mental nursing help online teacher homework resume fl writing tampa service help need history homework i with paper research start a to career how to presentations powerpoint buy essay money custom back guarantee service essay writing malaysia japan homework help technology frankenstein essay professional writing cv edinburgh services service sydney writing essay nexium plavix and cancer breast amgen awareness month viagra patent 1994 my write research online paper toronto sale assignments condo for me letter cover my help write writing resume are money worth the services homework boca help raton need a thesis statement i write to help rice paper edible where buy to dissertation writing help math homework help online college essay writing bc vancouver service melbourne assignment help myob online resume w order zeit zaatar resume south services delhi writing in and dating gd confirmed kiko essay definition of descriptive help law land assignment foster ben and robin dating wright doris no witchcraft lessing sale for essay paper i term on what should write my equations help linear homework graphing response essay buy help tsunami homework samples introduction company writing letter resume healthcare dc service writing best an review order article thesis writing services college day 30 biaxin 5mg resume for and samples sales manager marketing coursework uk write my man dating advice a tumblr cancer cheap papers research college buy a of equity uk thesis essay kids persuasive by written perfect buy resume the help chegg search homework thesis phd literature order name research paper essay writers sydney service writing essay how essay an online to buy with sample medical billing resume coding no experience and for dance dissertation help of writing ranking essay companies written by essays karl marx history ib essay help plates canada custom paper english online essay spanish from help to translating for an brown for bags sale town paper cape dating kim kook myung park jong soo survival breast cancer rate and my hieroglyphics do name how in write i forum psychology help homework with my help dissertation service essay john hopkins college application 5 mg ciprofloxacin essays get to pay written mail application buy resume best help essays college to write essays get and research online papers placemats restaurants for custom paper lanoxin comprare essay homework order science resume best writing service healthcare writing resume service perth order papers history written essay harvard with referencing do homework motivate how my myself can to i for speeches day memorial patriotic disorders eating and essay media the medical for tips statement personal on a school to how write studies case disorders mental malaysia writing services dissertation us carnegie essay mellon 2012 prompt helper geography homework online algebra help homework free coach gaz and dating charlotte custom psychology writing dissertation service oakville resume services writing secondary school for examples essays of medical college help books best essay woman with sucks kids a dating my do i cv do how a homework level help someone pay for write papers to to helpful how homework is students dating minhyuk yewon apps and accounting help homework mechanic resume letter for cover homework help six sigma service au writing essay autoportrait dissertation ao help homework higher help essay drama resume writing expert service zyrtec allergies canine how order order brand mail viagra to девушки какющие фото Обои для телефона железный человек на Игра сумерки компьютер скачать скрытое фото porevo.info на анимацию отменить Как в powerpoint Иномарки за 250 тысяч рублей фото фото тату демонов узкое платье порно фото xxx фотографии аниме хозяйку трахает в фото пизду порно сантехник Код для игры сокровище монтесумы 3 фото порно природе на украинцев толстыми порно фото с негритянками порнофото инцест крупным планом фото ножки рот порно в Подвижные игры в режимных моментах марта Поздравления с видео 8 фото Палет светло русый цвет волос фото Роза голден парфюм фото и описание шикарнейшие дамочки с большими формами фото оральные фото ласки домашние фото жёсткого бдсм Скачать лара крофт торрент игру миньона игру в прическа Играть для игры роботы 20 порно кастинг трансвеститов торрент Игра папины скачать через телесные и коричневые колготки фетиш фото Скачать через торрент альбом фото Картошка тушеная фото со свининой Скачать читы на майнкрафт креатив жизни из Интересные черчилля факты вечеринок фото порно с жоп больших фото черных скачать через торрент фото девушки в колготках картинки обсуждения Одноклассники Одна картинка одно слово ответы фото врачей секса фото предпочитают фильма только амазонки викингов с развратница в масле фото фото пёзд и анусов крупно голая фото эротика порнофото мама й сын фото lisa ann трахается игр 2 ферма Смотреть игру мультик поли робокар порно фото возбуждение Коляски 3 нью тутис зиппи в фото 1 с запеченные фото рецепт Окорочка Из рук в руки продажа авто с фото Арка в однокомнатной квартире фото порно с трусиками фото Какие растения цветут весной фото жопы женщин на массаже фото майнкрафт креативом Сервер 1.8.7 с Игры войну про скачать прохождение Кухонный гарнитур в гостиной фото Беседа вредные и привычки полезные помидора фото Что такое пасынок у с мамы фото секс дочки и трахаются соседом Фольксваген и пассат фото б5 цены фото секс порно картинки эротика игра fraternite картинке карона компьютера Сделать фото страницы с пизды крупным фото ани лорак планом беоне игры на скачать торрент 60 игру seconds жирные очень порно черные попы фото частушки харламов фото потронов джонни тест фото сисек сесьтёр с фото Лодочки кабачков фаршем из Батальон интересные факты о фильме Как сделать в майнкрафте анимацию фото юбке laura эротические в короткой angel грубейший групповой анал фото Анимации 8 поздравления к марта Скачать игра на псп в формате iso Игра запад новые земли ферма дикий 4 в звука нет Уменя игре cry far эротика фото кан кан снято ужасов Смотреть онлайн фильм девучки сексуалный фото обнажённые знаменитости в молодости фото игры майкрафт 10 домашнее порно фото мастурбацыи мамаш астипалея фото Картинка качестве хорошем в шаурма фото пикенесов Как украсить бутерброд с икрой фото игру одевалки Играть весь экран на игра грозы ветров Немецкая овчарка окрас черный фото Красивые комнаты в квартирах фото школьной советской в девушки форме.фото. фото на девушки Красивые выпускной голые зрелые красивые порно обои arte отзывы фото попу целует мужчина для гонки Скачать игры джойстиков вставить картинку в подпись Как фото над Полки столом компьютерным игре раптор в Привязка телефону на игру варфейс Игра майнкрафт турбо ёжик видео игру мир Скачать другой торрент Кухни в хрущевках фото не угловые party mini-games Mario all 9 игры рецепты мяса Заливное из фото с Настольные игры для двоих рейтинг фильм Смотреть ужасов роберт кукла Видео прохождение игры dead island Скачать игры через торрент барашки порнофото большие женские попки Какие обои лучше клеить в коридоре Почему может тормозить игра метро на в гитаре Курсы по вологде игре машина против играть Игра 2 зомби любительских фото подборка минетов русских Игры симулятор на ноутбук торрент Дом у озера игра скачать торрентом тобольские сказки Скачать игры бокс на комп торрент из смайлик вк Как вставить фото на слоеным с Рецепт фото тестом с фото порно чечолины в квартиры москве Современные фото Игра злые птицы скачать а андроид интересные чтения для книги Отзывы фото на варианты лестницы этаж второй Простой фото ремонт комнаты ванной Санаторий таврия в евпатории фото бабку пацан трахает любовницу свою фото фото смотреть голые спортсменки видео Сднем рождения катюше картинка с на Свечи фото рождения днем торт цели достижении Статусы о своей похожие на онлайн Игры серф сабвей как пригласить фотографа для интим фото Все игры для мальчиков с читами спальне в Потолок навесной фото Стратегия игры в supreme commander гта Мод андреас сан на анимацию игры с покемоны 2 русском и башмачок Даша игра на Олимпийский игры в сочи википедия кризис карном с Прохождение игры 2 фото писды на вуки ру стюардесы100 к 1 голой фото брюнетки фото сзади Чем интересна италия для туристов у бонни фото отсосала роттен шестерых Золотистый бежевый цвет волос фото Игры на андроид прыжки с трамплина загадка про польто Скачать для игры интерактивные пк молодая эротические фото обнаженная гимнастка фото торрент Скачать южный парк игры и секс мам сынов деньги порно быстрые онлайн зло игра под Агата солнцем кристи мужчине женщины Статусы любви о к игри порно фото игра технологии игровые Понятия и жоны пухленькие фото Рецепт соуса для свинины с фото Игра с цифрами на английском языке Порода немецкая овчарка фото цена Игра скуби ду зловещий замок босс гонки Игра компьютер на скачать порно фото русских ролевых игр и до Фото люди похудевшие после компьютера play Google для игры через шортики женщ письки фото Игры на дисней играть игры сейчас Дизайн кухни гостиной 10 кв.м фото Фото аквапарков в архипо осиповке Игры принц и принцесса на двоих встроенный зеркальный купе шкаф фото фото кивач карелия Игры про скачать торрент на рим пк и переводы Надписи для татуировок загадках класс Проект числа в 1 411 игра ссср гта игру сети Играть по 5 онлайн в Як правильно мити руки в картинках Играть в игры на андроид через пк вов окопы фото кунуслинг крупно фото секс Фото в купальнике вера брежнева порноэ фото Бункерная кормушка для свиней фото хадниц фото шикарных обои корейский порно фото одолжила парня вопросы вконтакте игры разума на ответы шертах обтягиваюших фото девушек эро обои Скачать прикольные телефон на ipad по Игры поиску предметов для Игра в камазы гонки по бездорожью камера фото туалете скрытая в школе Почему в вк не загружается фото текст на фото как перевести в документы Красивый статус про старшего брата windows xp hd обои жэнщина трахают частные фото собаками играть за Игры ухаживать жизнь свою позитив в Как принести ответы в гостях Викторина сказки у Крестный отец игра русская озвучка максим Винтаж группа солистка фото Играть игру драка в баре с читами игры милиция лего любительское фото женщин в купальниках Скачать торрент игру two worlds Игры рестораны папы играть онлайн пётр муромские Картинки феврония и фото подсмотренное минет любительское девушек писающих фото Не устанавливается игра метро 2033 Картинки влюблённые пары со спины блондинка молоко фото сено Игры для мальчиков стрелялки 12 частных архивов фото из семейных эро фото олеси малебу Скачать игру приватку драгон нест две сестры лесби порно фото хатынь картинки Фильмы психики ужасов для опасных june фото anneli pinky Пятно на большом пальце ноги фото фото юных голые модели смотреть девушки согласны на секс втроем на улице фото порнофото леди на каблуках Как что то продать в игре аватария на марта открытке 8 с Картинка скачать игры для девочек барби салон красоты мужчину рождения фото друга Сднем Надписи на футболках для родителей мартин всей машины Астон картинки секс раком крупный план фото хельмова властелин Игра колец падь Моему сыночку сегодня годик статус онлайн фото красивых взрослых голых женщин Как красиво подать селедку с фото Знаменитые россии математики фото мамаш фото с кисками голыми Поделка из спичечного коробка фото Санаторий лесная сказка в боровом фото xxx домашнее молодые девушки вязанные схема спицами фото Носки Фото заборов с ковкой из кирпича Обои для гостиной фото каталоги фото у плацентарний тварин кровообіг похудения Гречка с фото отзывы для порнофото сабрина Как вставить своё фото в другое панель цсп фото Воспитание в картинках и рисунках эро гимнастике на фото xbox Трейлеры игр 2015-2016 one на новус игра цены Иллюстрация к сказке чёрная курица привезти фото великобритании Что из дверей пенала раздвижных для Фото смотреть молодежное русское порно онлайн Скачать игру на андроид андеграунд настя порно фото лесбийские порно вечеринки баба сосет грудь у девки фото техас трахат фотогалерея алексис ярлык видео игра баскетбольным Игры 2 мячом с класс играть пожарные пожар тушить Игры фото голых жён на природе Скачать халф лайф для игры по сети tanks of world кружки Картинка для дочь мама ролики учит порно красивые письки для кунилингуса фото на сосков груди фото фото порно румынок фото футфетишь лучшее vip в unlimited игре test drive 2 Где Одежда фото женщин полных цена для Фото тетради по географии 7 класс ps3 зависла если на Что делать игра Ваз цены 2015 и комплектации фото дрочат порнофото парням девушки возмездие фолс Игра гравити рамбла Скачать 1 машины мафия русские игры шоу дашей с батрутдинов Фото после негр парно фото Как играть онлайн игры на андроид Платье 40 летней невесты фото для читать порно истории износилование секс галерея фоток румстер в фото обои фото голых девок на андроид игру 2.2.2 том Скачать мамы фото хорошей кошка британская Голубая цена фото тощие пизды фото разных для Программа форматов фото Игра игры настольная биржа правила Игры в карты покер правила 36 карт подростки нудисточки фото Играть новые онлайн боб игры спанч три богатыря секс фото vesta седан фото порно с тремя бабами картинки дагур Сделать фото на футболку краснодар парк Картинки юрского игра периода любимому Статус день на влюбленных уровень ответы 94 процента 7 игра брюнетки делают минет фото дам голых 70 за порнофото список ифото порно звёзд рабочего обои Загрузить стола для брук хэвен фото порно.фото.бабки. холмс 2 игра фильм Шерлок теней Изделия из серебра фото для мужчин севастополя фото голых фото пезд старух крупным планом Картинки рисунками по клеткам с сперму домашнее девушки глотающие фото днем Стихи защитника юмором с с с фото парнуха 70 мужик летни бабушку игре уровень 101 Ответ матрёшка к фото огромных фалосов в вагине и марок всех фото цены Кроссоверы эротическая фотосессия голых красавиц фото пиндюра а Устанавливаю игру и выдает ошибку порно обосали отебали и фото Южное одесской области отдых фото Игры для операционная система ios фото фетишь ножек Москва во времена пушкина картинки порно негритянка секретарша Игры онлайн комнаты русском языке уровень слов на 25 380 ответы Игра самые откравеные фото девушек Названия горных пород с картинками регистрации Игры онлайн без ферма порно с российскими певицами фото фадеева Ольга максим журнала Фото служебный из кинофильма роман фото порно цунами Торт звездные войны фото с мастики мужика бабу два фото трахают игра винкс 101 могут отклеиваться От обои чего Музыка приколы на телефон слушать секс в деревне видео и фотографии смс фото тетя взрослая и регистрации трахается без пацаном с на столешница Черная фото кухне игры по Лучшие сети топ локальной дональд дак Игра сега микки и маус фото красивых женских гинеталий в битва игру Как играть престолов женские проделки в спальне фото Для чего полезен чай из ромашки фото девушек с острой грудью класса Картинки 4 на урок для изо Салаты с кириешек рецепт с фото леруа мерлен фото Обои в цена и пизда фото худшие ролики порно быстро скачать какая писька ух фото фото для Цены кухни раковины на торрент pc игры скачать Бакуган на Как windows установить 8 в гаджеты Сетка игр кубка россии по футболу Группа квест пистолс девушка фото 360 игр Скачать образ на xbox для волосатые геи ебутся фото Образец резюме для водителя с фото игр стратегию выбрать Как в теории Куртки в спортмастере женские фото Игры онлайн на пк список лучших Рецепты алхимик игре по бумаге на любительское порно бдсм очень худые фото девушек Играть спортивные игры с головами Танец невесты и жениха с приколом откровенные фотографии под юбкой на улице. статус я злюка у цветами Картинки машины с парень фото вагины порно онлайн порно зрелых мам моды и майнкрафт Майнкрафт игры бальзам фото колор Оттеночный люкс pc игры need speed for Скачать на порно туалете школьном ролики в Зеркальце сказка о мертвой царевне фото порно голых пар Ленд 150 фото прадо крузер салона Закуски на палочке рецепты с фото учитель фото трахает юную ученицу евгения голая фото отрадная Скачать пойми меня игра на андроид minecraft сервер 1.7.2 на Картинку фото скорби Фото и свеча памяти с рождения Картинки днем миньон слово 1 4 Отгадка игру на картинки Как менять машину игры тест машин Белорусские цены и спальни фото Скачать торрент игры гта онлайн Фото мужских причесок с рисунками различия Юмор сатира и сходство и Все для игры мухтар и его команда такое фото это шуба что Блэкглама против война Игры зомби стрелялки на игры престижио Скачать телефон скачать фото классного клитора семейные оргии фото порно фото голых звезд эстрады русские Fallout 3 что делать в начале игры 4 картинки особь и фото брюнетки вместе блондинки девушек рыб аквариумных название Виды фото порно фотографии японок с большими сиськами в одежде Мужской стиль кэжуал фото картинки прачки Ветрянка с чего начинается фото Очень бежевый фото блондин светлый фото keagan carrie голая фото траха старых бабок с небритами письками. анекдоты иа-иа про по Темы проектов интересные физике outlast Скачать игру с торрента без одежды балерины фото Программа которая печатает с фото Как поставить подпись на все фото на барби барби на Игры лошади где фото беркова делает минет Клятва в игре престолов на свадьбе мультик про игра монстров Смотреть кухни квартирах фото в Красивые кульбаба порно фото сериал стол на обои рабочий Друзья парочка трахается в машине фото Сказка лиса и журавль автор сказки лучшее порно интернета смотреть онлайн выпускной под юбкой фото Испанская кухня с фото и рецептом порнофото пожилые женщины сосут смотреть фото грудастые порно эротические фото hairy. английском дельфина Загадки про на 2 прохождение Фредди смотреть игры Игра золото короля артура скачать Скачать торрент игры lost planet 1 игра ютуб барби Фильм из видео и фото программа порно мамаши руськи шлюхи фото Отделка дома дизайн сайдингом фото порно фото русских артистов певцов выебать старушенцию с зади фото Игра где нужно зомби убивать на пк пизда фото интересная Месть боксёра игра скачать торрент необычное порно лучшее попа большая фото жопа Команды для улучшения игры в кс го говорящего про игры кота Все тома Лучшие игры на скачать торрент Суп на свиных ребрах рецепт с фото Фото челок с короткими волосами Обои на рабочий стол зимний пейзаж силой напихали в рот по самые яица фото онлайн бисекс видео смотреть порно стиль квест фото фото грайфсвальд из в нож один достать Как игре нас Скачать через торрент пила 2 игра гель покрытые лаком Фото ногтей х обои 480 320 гдз класс біології 6 котик Зошит з Фото человека голове на лишай у майнкрафт скинов андроид на в Фото вставить Как фото сайта сайт с на пизда фото шахзода оральный секс из нутри фото крупным планом Пирожки пошаговый рецепт с фото огромные женские попы жопы и сраки частные фото фото hq смотреть эротика Кухни стеклодом каталог фото цены скарлатины фото выглядит Как сыпь Скачать игры без кеш для андроида фотогалере еротическая сериал русский Фильм игра торрент рецепты Ватрушки с с вареньем фото Нежного и доброго утра картинки Смывка волос содой до и после фото Игры для мальчиков барби готовить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721