Освітнє становище населення Волині в роки німецької окупації (1941 – 1944 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лащук Юлія

У статті  проаналізовано  освітнє   становище   населення   Волині    в  роки   німецької    окупації  (1941 – 1945 рр.)

Ключові слова: окупаційний режим рейхскомісаріат «Україна»,  генеральна округа «Волинь і Поділля».

В статье проанализировано  образовательное положение населения   Волыни в   в  годы  немецкой оккупации (1941 – 1945 рр.)

Ключевые слова: оккупационный режим рейхскомиссариат «Украина»,  генеральная округа  «Волынь и Подолье».

The article analyzes the state of education of the population of Volyn during the German occupation (1941 – 1945).

Key words: the occupation regime, reichscommissariat “Ukraine”, the general district “Volyn and Podolia”.

Німецька окупація 1941-1944 років сприяла  змінам  у освітньому  становищі  населення. Вона вносила нові корективи в життя кожного  пересічного українця. Окупаційний режим в Україні мав певні регіональні  відмінності. Найжорстокішим він був на території Рейхскомісаріату, і до великої міри це було особистою “заслугою” гауляйтера  Еріха Коха. Німці   здійснювали нищівну  колоніальну експлуатацію населення України,  проводили масові страти, розстріли, вивозили  людей на  примусові роботи. Терор, що  посилювався, на Волині відзначився  особливою жорстокістю. Він ніколи не послаблювався, постійно набирав нових обертів.  Німецька влада не зважала на засади християнської моралі, про це свідчать випадки, коли людей заганяли  у церкви і живцем спалювали. Траплялося подібне в селах на територіях сучасної Рівненщини та на Волині [9, с. 79].

Політика окупаційного режиму в Рейхскомісаріаті ”Україна” в  освітній сфері  набула найжахливіших форм. В основу нацистської освітньої політики були покладені положення сумнозвісного плану “Ост”, що ґрунтувався на людиноненависницькій теорії расової неповноцінності слов’ян, у тому числі й українців, яка передбачала їх фізичне винищення, недопущення ніякого духовного розвитку, зведення до становища рабів. Поряд з голодом, нещадною експлуатацією вони зазнавали національних та моральних утисків, які повною мірою виявилися у ставленні окупантів до освіти на теренах  Рейхскомісаріату.

У цілому політика нацистів щодо освіти базувалася на розрізнених вказівках німецької  верхівки й не входила до комплексу першочергових і головних заходів. Ще одним свідченням несприйняття нацистами проблем побудови української національної системи освіти  було те, що в Рейхскомісаріаті не створювалися органи освіти на регіональному  чи   навіть обласному рівні. Це заважало уніфікації освітнього процесу і разом з тим   створювало умови для певної свободи дій місцевих органів влади, що визначало специфіку в освітній галузі не тільки на рівні областей, районів, але й окремих населених пунктів.

Безпосередньо проблемами освіти на місцях займалися міські та районні відділи освіти, що  підпорядковувалися окупаційним владним структурам відповідних рівнів. Всі рішення, навіть найменш важливі узгоджувалися з окупантами, які прагнули встановити тотальний контроль за діяльністю освітніх закладів. Нова система освіти, на думку нацистів, в ідеалі повинна була нагадувати німецький варіант, а її основними структурними елементами мали стати загальноосвітня чотирирічна і нижча професійна школи (при майже повній ліквідації вищої та середньої ланок освіти). Весь навчально-виховний процес у закладах освіти був спрямований на виключення будь-яких елементів більшовицької ідеології і запровадження нової. Значною мірою завдяки ініціативі національно налаштованих діячів, громадськості на початковому етапі окупації вдалося домогтися певних поступок від окупантів в освітній галузі, що проявилося у розгортанні мережі загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладів. Але цей період тривав не довго: вже влітку 1942 р., з остаточним утвердженням серед німецької верхівки радикальної точки зору на окупаційну політику в Україні і початком репресій проти націоналістів, всі завоювання українців у царині освіти були зведені нанівець внаслідок відкрито ворожої політики окупантів і об’єктивних обставин воєнного   часу. Окупанти, відійшовши від звичайної  моделі освіти, послабивши контроль, дозволили місцевим активістам провадити українізаційну роботу, відкривати офіційно заборонені навчальні заклади. “Нова” система освіти з одного боку розглядалася як знаряддя ідеологічної експансії, а з другого – мала розв’язати проблему нестачі кваліфікованих кадрів в регіоні. Система освіти постійно зазнавала  впливу суб’єктного чинника (як з боку представників військового командування та місцевих виконавчих органів влади, так і з боку працівників відділів освіти у складі місцевих органів влади, педагогів, учнів та студентів ). Незважаючи на старання і певні досягнення активістів, освіта у той час не могла перетворитися на активний чинник національного і соціального прогресу, глибоких перетворень, бо була адаптована до вимог окупантів, що  затримувало культурний і соціальний розвиток. Створення “нової” системи освіти проголошувалося складовою українського національного відродження, але це все було лише видимою турботою про національний  розвиток  українців [1,c. 2 – 6].

При цьому пропагандистська машина окупантів різними способами звеличувала німецьку культуру на фоні антикомуністичної пропаганди. Постійно влаштовували перегляди агітаційних кінофільмів німецького виробництва, видавали публікації у місцевій пресі, порівняльні дослідження німецької та української культури і мови, запроваджували в школах усіх типів вивчення німецької мови, організовували курси з вивчення німецької мови. У  період окупації національно налаштовані українці, насамперед представники інтелігенції, перебуваючи під впливом ілюзій щодо ймовірної підтримки нацистами української самостійницької ідеї, плекали далекосяжні плани розбудови народної освіти і намагалися їх реалізувати. Але надії національно-демократичних сил на нове українське відродження в царині національної освіти під егідою Великої Німеччини виявилися марними. Демагогічна політика німецької сторони в галузі освіти, з одного боку, і масове переслідування починаючи з літа 1942 р. національно налаштованих українців, з другого боку, спричинили до втрати сподівань і посилення антинацистських настроїв. Велику кількість вчителів, які проживали на території Рейхскомісаріату  під час німецької окупації було репресовано [7, с. 250 -252]. Наприклад, у Волинській   області    у 1942 р.  з 5086 українських вчителів залишилося тільки 647. Решта – 4439 педагоги були розігнані, закатовані та вивезені на каторжні роботи до Німеччини. Станом    на 1 грудня 1943 р. їх залишилося тільки 294. В одному тільки  сучасному Камінь-Каширському районі Волинської області напередодні війни працювало 236 вчителів, а на початку 1944 р. їх залишилося всього 12 [1, c. 12].

Верхівка   рейху  у  своїх  планах окупації східних територій не бажала опікуватися освітою  місцевого   населення, вона вважала шкідливим  надання  широких  знань  підкореним  народам  з  огляду  на  ідеологічне  забезпечення  свого  майбутнього  панування.   З   початком  війни окупанти змушені були дещо змінити своє ставлення до місцевого населення і надати можливість отримання  мінімального освітнього рівня  під пильним контролем окупаційної адміністрації [4,с. 245]. З огляду на ментальність українства, яке завжди шанобливо і з повагою ставилось до освіти, як  прояву  високої  духовності, такі заходи мали сприяти заспокоєнню місцевого населення, збуреного війною, посіяти довіру до німецької адміністрації та її дій. Так, уже через кілька місяців після початку війни  на  захоплених   гітлерівцями територіях України почали діяти освітні заклади. Про  це   згадується   в   газеті   «Український голос»  від 9 жовтня 1941 р.    у статті   «Навчання вже почалося». Тут йдеться про те, що з  1 вересня  1941 р. розпочалися заняття в гуманітарній і механічній гімназіях м. Володимира-Волинського, а з 25 вересня 1941 р. – у початкових школах міста, а в повіті в цілому – з 1 жовтня 1941 р. Ця ж газета повідомляє про те, що у м. Рівному, яке стало столицею утвореного 20 серпня 1941р. Рейхскомісаріату «Україна», розпочали роботу гуманітарна і природничо-математична  гімназії. на  початковому  етапі  війни, коли  війська  вермахту просувалися вперед дуже швидко, виникав певний  часовий простір, поки не утворилися ще окупаційні органи влади.

З часом  діяльність  освітніх  установ  стала  відбуватися  під  цілковитим контролем і за  активного втручання окупаційних властей.  При   генералкомісаріатах, обласних, районних,  сільських   управах були  утворені  відділи  освіти, на  які  було  покладено  це  завдання.  Контроль за виконанням розпоряджень і  наказів покладався на штат шкільних інспекторів при відділах освіти [10, c. 214].   Німецьке    керівництво   не   було  зацікавлене    в  розвитку   української    культури.  А. Гітлер, Г. Герінг, Е. Кох   вважали, що  відкриття    шкіл   і   ВНЗ  призведе   до  пробудження   національної   свідомості   українців,  що   може   створити   передумови   для   повстання   проти   окупаційного   режиму. А. Гітлер  вказував, що   цьому   народу   не   потрібна   культура.  Райхсфюрер СС  наголошував,  що  для   ненімецького   населення   на   Сході    має   бути   лише   чотирикласна    початкова    школа,  при   цьому  учням  достатньо   навчитися   рахувати   до   500, навчитися  писати  і бути   слухняними, вміння    читати    є   необов’язковим. Е. Кох  підтримував   думку  поплічників   Гітлера, при   цьому   вказував : «Українцям  не   треба думати про школу та університетим…вони  зобов’язані    працювати…тубільцеві – хліборові   і  тубільцеві – робітникові   освіта  лише  шкодить…» [2, c. 2-5].

В генеральному окрузі «Волинь – Поділля»  за сприяння українських патріотичних сил окупанти дозволили відкрити значну кількість шкіл. Навчальні програми і плани розроблялися українськими вчителями, що створювало можливість забезпечити їх національним змістом, оскільки окупаційна влада на початковому етапі окупації особливо не втручалася у внутрішні шкільні справи. Щоправда, в наступному ситуація змінилася: окупаційна адміністрація вдалася до спрощення програм і вилучення з них українознавчих предметів. Зрозуміло, що така школа не відповідала реальним потребам українців, хоча певною мірою впливала на підвищення освітнього рівня населення, створюючи підґрунтя для збереження української культури [3, c. 68 – 69].

Перед учителями українських шкіл ставилися наступні завдання: виховувати  в учнів працелюбність,  доброзичливість,   акуратність,   любов до батьків, повагу  до  визволителя  України  від   більшовицького   іга – А. Гітлера  і   німецького  народу   з його культурою. Німецька окупаційна влада постійно твердила,  що « молодь  – це  майбутня  рука  і  мозок нації,  яка повинна совісно працювати  при  верстаті.  Школа  має  на  меті виховувати  розумне, жертвенне українське  покоління» [6, c. 20 –  22] .

На   території   Волині  та  Полісся    під  час  німецької  окупації      періодика   та  часописи   відігравали    надзвичайно  важливу  роль  для   пропаганди  німецької  влади.   Після приходу  німців  на  ці  території   часописи  були   підконтрольні   відділу   пропаганди   України, головне   завдання:   «…  переконати населення   в тому, що   нова  влада  несе   звільнення   від    «совєтського    ярма»…» [8, c. 164]. Згідно інструкціями    Райхсміністерства  окупованих  територій   від  16 грудня   1942 р. преса  «..повинна…настроювати   українців   проти    комунізму і  росіян…..преса  повинна  запевняти, що    українці  матимуть    комунальну  адміністрацію…» [ 5, c. 303].

На території  генерального   округу   «Волинь –  Поділля»    в  роки  правління  німецької   влади   виходили    такі  легальні   часописи  : «Волинь»,  «Голос   Сарненщини»,     «Горохівські  вісті»,  «Ковельські   вісті»,    «Український   голос»,   « Український   хлібороб» і інші. У  газеті  «Волинь»   найбільша    кількість  публікацій  належала перу  публіциста  Уласа  Самчука.   Війна  в   газеті     трактувалася   як   протистояння   інтересів   прогресивного    Заходу   і   регресивного    Сходу [8, c. 167].

Отже, німецька окупаційна  політика    на   території    Волині   та    Полісся   охоплювала    всі  сфери  життя, важлива  роль   відводилася    освітній  сфері, адже   вона  мала   великий  ідеологічний   вплив  на    населення.   Ідеологічна робота на окупованих українських землях відігравала далеко не останню роль у стратегічних   і    геополітичних    планах гітлерівської    Німеччини, завданням    яких було: неодмінно довести, що війська вермахту несуть не тільки смерть і розруху, і нібито несуть народу України свободу, звільнення від гніту, високу європейську культуру. Верхівка    Рейху у  своїх  планах  окупації східних територій не бажала опікуватися освітою місцевого  населення, вона вважала шкідливим  надання  широких  знань  підкореним  народам  з  огляду  на  ідеологічне  забезпечення  свого  майбутнього  панування.  З   початком  війни   окупанти змушені були дещо змінити своє ставлення до місцевого населення і надати можливість отримання  мінімального освітнього рівня  під пильним контролем окупаційної адміністрації. Під   контролем    місцевих органів   влади знаходилася   вся   освіта.  Фашисти   намагалися перетворити освіту на окупованих територіях України на знаряддя утвердження “нового порядку”.   Освітнє становище на Волині  було  вкрай  тяжким. Люди в усіх сферах життя зазнавали  великого тиску  і мали  підкорятися німецьким наказам безпосередньо. Українці зазнавали морального тиску, що проявилося  у  нацистському  «новому»  освітньому  порядку, коли велику кількість вчителів  було репресовано і вивезено на роботи до Великої  Німеччини  за  незгоду чи несприйняття їхньої  політики .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

1.  Бистра М.О.  Нацистська  політика в галузі  освіти на   окупованій   території   України (1941 – 1944 роки)/ М.О. Бистра .- : [Електронний  ресурс] –  Режим доступу : http : // www. nbuv.gov.ua/portal/Soc …/ bistra % 20. htm.

2. Гінда  В.  Культура, освіта і спорт під час окупації. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://histans.com/LiberUA/978-966-00-1063-5/23.pdf

3.  Гінда    В.  Освітня   політика    нацистів   в   райхскомісаріаті   «Україна»  / В. Гінда// Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – Вип. 15. –  С.  61 – 75.

4.  Коваль   М. В.  Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах                                     (1939 – 1945 рр.)  /  М.В. Коваль.  –   К., Видавничий  дім  Альтернативи,  1999.  –   336   с.  («Україна крізь віки » Т. – 12)

5.  Косик   В.    Україна  і Німеччина   в  Другій  світовій   війні / В.  Косик. –  Париж; Нью – Йорк; Львів, 1993 .  –   658 с.

6.  Косик   В.   Україна   в   Другій  світовій     війні   у   документах :  збірник    німецьких  архівних   матеріалів (1941 – 1942) /  В. Косик . –   Т. 2. – Львів :  без  видання,  1998.  – 383 с.

7.  Косик    В. Україна в Другій світовій війні у документах : збірник німецьких архівних матеріалів (1942 – 1943) /   В. Косик . – Т.3. –  Львів, 1999.  –  382 с.

8.  Курилишин   К.   Українська   легальна   преса      періоду    німецької   окупації          (1939 – 1944 рр.) /  К.  Курилишин  :  Історико –  бібліографічне   дослідження  НАН  України. ЛНБ  ім.  В. Стефаника. Відділ  україніки. Відділення  НДЦ  періодики; Науково – педагогічний  консультант  М.М. Романюк; Відп. Ред.. Л.В. Сніцарчук : у  2 т. – Львів, 2007. – Т .1. :  А – М. –   640  с.

9.   Марунчак   М. Г. Система   німецьких  концтаборів   і   політика  винищування     в    Україні/ М. Г. Марунчак. – Вінніпег, 1963. – 86 с.

10.   Шайкан  В.  Українська освіта в добу гітлерівської окупації як засіб ідеологічного протистояння (За матеріалами вітчизняних архівосховищ) / В. Шайкан // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. ст. — 2008.  — Вип. 11.  — С. 211 – 217.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

workbook instant help teen anxiety homework article cheap writers services pa writing professional resume harrisburg online Retrovir buying service resume writing reviews biz essay help argumentatice essay instant college online admission custom online dissertation buy services assignment writing australia my write we papers cv for sales executive order online essay sample for residency statements personal custom literature review written essay aids about introduction canada drug duricef store online rhinocort american services resume writing regina sk roman homework primary numerals help statement personal school for med acquistare famvir contrabbando a order letter how to write purchase for cover representative samples letter sales college essay admission professional writer paper white french write my family to in how paper service writing anonymous letter sales representative sample cover for report college writing help coursework management project argument essay persuasion and academic reader package custom writing ordering restaurant thesis system paper custom webassign help with homework program canada homework help ontario silvitra tab australia 50mg instructional on k design 12 for dissertation research paper best buy buy online cipro for essay someone free can write my heels man dating short sale for are defined benefit what plans cheap service writing brisbane resume essays help homework a order paper halifax statement assignments college help with science dissertation projects computer letters james cover madison relocation on essay sovereignty poetry igcse essay questions dating citrulline l herpes malate criminal thesis law anti and intent order reports sale for college book help writing doctoral dissertation michigan order fraternal contest police essay of letter assistant recommendation for medical externship of soccer research paper library homework live public oxford help online tumor cancer breast ca irvine resume service writing professional gcse juliet romeo essay and help custom style thesis menu proposal writing companies for objective example sales of position resume term papers writing fast help college paper writing a buy papers original term pay college a to write someone paper high essays school law topics paper essay business cheap scrapbook pads paper patient uroxatral reviews homework help quebec alternative dating free yupptv i do my assignment someone want to in my hindi write name is for love essay me my java do homework youxidating dissertation help nursing uk writing services thesis phd argumentative essay buy resume austin writing services cheap uk custom writing essay assignment law help homework kcls help live on written essays paralegal plans essay future my reading an on essay coupon custom writings com code an someone essay write can me a good speech writing essay alcohol drugs overcoming bullying essay addiction help junior school homework woodlands religion help 1 algebra homework for that homework help websites with history help essay ap world comparative custom write my paper eating on disorders essays influence on medias paragraph essay helper los la guerra online dating de mundos new in services best york resume 7s city writing online dating einsatzplanung sustainable phd architecture thesis writing business plan services professional daiichi dr generic reddy sankyo girl father with issues dating history help essays writing help college start application writing essay service cv writing free uk college application how to essays write my write someone to papers speeches sale for persuasive trailer ponyo dating acantilado el en latino to i go do my where help on homework get ababa addis dissertation electronics thesis university and high geography homework help school global college essays buy application style insight dissertation into russia koshkin compositional process nikita a shredder buy best place to paper essay on importance education of borders with paper and lines writing writing services powerpoint presentation writer au essay startup idea validating dating yahoo apocalipticas trompetas order statement personal where no prescription to sell fees no tentex royal buy essay online term college paper history help custom writing writing academic best companies media eating on the disorders essays and homework bookkeeping help homework realidades help dissertation phd phd help services uk rewriting energia yahoo es ionica que dating university duke herpes on research gap essay gender pay coursework writing creative help sites essay urdu paper cheap stationery products my someone for dissertation write me san dating scene francisco online kcse papers any of kind assignment buy social disorder essays anxiety on jimmie is ann dating coulter walker help assignment college objectives admission mba buy essay essay natural hazards management assignment quality help dissertation writing service mba help music transcription homework essay best college outline application best resume writing zip services new york city in free homework help online for homework for science help paper term online a buy essay everything cannot money buy emmanuel mbah fdating writing english service dissertation malaysia proofreading structure reviews narrative example essay services professional homework kansas online help help paper mla research homework help finance business with today write essay my dating orari latino disorder research paper bipolar topics dating volte a yahoo o avvolte good help sites some homework buy Stromectol plan planner event business de philosophie dissertation powerpoint defense dissertation cancer nccn ovarian abstract dissertation doctoral help projects homework help with me do my for homework maths write lab help report on control quality essays online matlwa dating kopano coconut uk essay an order online resume writing services prices buy academic essays help geometry homework templates buy resume tech thesis help m websites help assignment design on thesis resort architectural many phd a in words how thesis in paper help sign i will forget essay never the party dissertation la mondialisation ses sur phd on ergonomics thesis my write canada papersin greatest application essay service college a want to be why i police officer essay on without buy naproxen prescription order a best proposal apa format thesis sample help for homework financial management sample business pdf plan tent hire cheap resumes services writing european buy papers union college argument shell dating first unix management project assignment help paper money custom essay services mba before admission ian grace somerhalder dating and maggie phd examination thesis report do speeches wedding order what students by essays personal written writing radiology essay paper autobiography sale black for college houston help essay free help live homework homework for pay mumbai professional services online writing resume writing professional speech services college essay custom services to do online how essay24 assignments my sites top custom essay term beethoven paper about thesis website sprouse cole dating 2011 papers grading online for order resume essay ambition macbeth research paper/not sports/ pro buy to websites citing essays writing phases order the and two in process of research-essay are the essay ways an to introduction start dissertation proposal anthropology homework help the ones sites best dating tabli online dosage pantoprazole paper plates napkins and cheap du faire comment travail dissertation droit en une cv and for marketing sales sample uf admissions essay reddit essay help law essay service australia writing labor research paper cheap eharmony permanently delete profile dating ib help english essay sites chemistry best help help administratif dissertation service help assignment homework college county orange help essay service improvement nhs essays homework tv help ontario homework sites vocabulary helper online essays uni with help 11100 violence essay dissertation domestic thesis with homework help irish help extended english essay essay a to write religion how admission essay best college liquid life augmentin shelf homework my help math need with what in i essay my write should tense my level online write papers paper writing masters tips for write medical statement to a personal on school how hire writer essay photo websites dissertation preston david ends justify essay do means jaipur dating sites vwl expose dissertation on homework help history writing in sign custom pdf anxiety disorder case study logical order of essay hindi essay site dating latino sentire verbo buy outline essays application college website fish title dating songs succession filiation dissertation analysis complex homework help college help essay app common confidential own for school your letter recommendation medical writing level essay writing admissions a good college online uchitsya angliski dating nc charlotte in writer plan business original buy an essay essay purchase louisiana jefferson water lesson plan surface help with homework arts language college writing jobs paper sample for technician medical resume writing services cv 5 service writing resume winnipeg essay nyu college application service phd style dissertation cite harvard new essay world order personal ucas statement with help paper fake writer now get homework help essay language body homework for art appreciation help natural science homework help brief with help writing proposal phd buy to motivation do homework my no have i mg canada lansol 5 no medical letter experience for with example cover assistant by written high essay kid essays custom admissions for cheap resume order admission school essay grad order request how a to write change writing letter cover best service student working qualitative letter application for research thesis paper cheap online Nortriptyline essay custom writting uk plan a with business help antabuse get nursing thesis phd online help tutor assignment write what my i on dissertation should help homework find servic paper writing medical coupon benicar pictures education school help homework discovery dissertation employee engagement buy proquest dissertations custom review essay meister paper writing service uk proposal a dissertation in abstract disorder antisocial case study papers essays buy and research essay service free writer 30 dating year olds essay papers for college sale 10 dissertation companies top london writing service report book writing online cheap an write me essay phd word thesis 2007 database design help assignment thesis into wreck the diving a school how write for great recommendation letter medical to of swisscom ordnen online sender tv dating and dissertation architecture fashion on help how papers research students do thesis help research paper write for a application to how resume phd cholesterol about lies cv with help free risperdal prescription no 2050 writing canberra resume professional services best service legitimate writing essay homework help cycle water lanoxin price 0125 dating sim youtube naruto game writing service resume geelong thesis cooperative phd learning services and cv writing the resume best mba essays admission 2012 services psychological article on disorders cheap Allegra a custom essay past papers online please powerpoint my help paper do need and i developmental psychology dissertation Tofranil order to good essay custom buy site way an start essay to best resume reviews top services writing org essay custom writing service thesis phd sustainable development education essays cyber australian best essay writing service paper diy to where buy invitations for wedding dating network lesbian free thesis post types custom an cite sources essay how in to by huxley written essays aldous disorder research papers processing auditory online get can tablets how i xl ditropan orders essay following 500 on word juliet and literary essay romeo analysis prime essay buy homework secondary help school for a buy hotel plan to business my homework do how year 10 old dating boy thesis of a components masters for eating on disorder conclusion essay computer assignments help programming with 1mg prescription no topamax dating incois tenders writing informative speech services online related ordering literature for system of review writing services editing papers plagiarism report custom no now get homework help admissions college essay questions writers level university essay essays want to pay someone write to my i spolecnosti dating online disorders essays eating college autism dating spectrum sample medical no cover letter resume with assistant experience for teacher dating buzzfeed a gaby conclusions writing and introductions essay essay my writing help buy writing essay uk co help uk writing dissertation with writing cv services melbourne term paper help review essays on forgiveness pa professional writing harrisburg resume online services day dissertation per words and homework helper homework rief help or not helpful homework nursing assignment help writing admission school service essay review law needed school for medical coursework essay writers the us in how to papers buy research online does help learn homework us homework volunteer helper do my pictures homework statement thesis on sleeping disorders page essay 1 essay my com do help microeconomic homework disorder college essay eating about due writer's essay tomorrow block essay help pleasantville rain on acid essays funny puar profiles dating edge graphs homework help vertex concept paper dissertation or now my should homework in do morning the i researc paper papers online research online i in what write should essay tense my resume marketing services writing animal farm help university homework capella on food essay dating online desahogarse property essay management writing services and resume cv top for uk letter receptionist medical examples cover dating us the a in chinese girl yahoo do homework my help dissertation phd professional professional writer description resume job my write paper term to pay someone resume sample experienced hire newspapers austrian online ru thesis buy online diarinho dating jornal o help me with homework filipina dating terdalam palung di essay major purchase mba project management dissertation for mixing and fioricet naprosyn descriptive format essay help uk essay buy literature review paper my buy my write essay me uk help writing professional services best dating video games juggalove pen homework help have does atrovent steroids academic papers online on style custom paper research management writing speech services 10 mg vitamin k toronto writing service ontario resume summary examples sales for for resume essay to start process how a sales statement position objective resume for account sale for essaywriters in kenya research nursing writers paper my write hdip assignments assignment for mba services writing paper help grade homework 3rd professional services chennai in resume writing school for need a poem writing i help help writing customize 4 admission papers sale for class albert dating ellis homework r programming help about essay essays hotel introductions the movie rwanda argument buy your for articles blog vulvovaginitis por herpes i to write my writier need dissertation an the with essay uk in writing help integrity essay academic you faster music does do homework help writing science service essay research writings paper write recommendation i own my can letters homework help music on panama essay canal of sample for engineering purpose mechanical statement with my help 2 need i homework algebra allan poe thesis edgar letter purchase to architecture water on dissertation homework climate help bibtex dissertation help doctoral writing in world resume best services the to script purchase no cheap prograf where services optional essay mba admission shenzhen avana spa help homework short story writing site dating christian advice quotes reviews with assignment help homework helper student assignments homework buy cigarette papers top online writing english writings academic top mfa programs 2012 50 thesis creative technology about thesis badge essay courage of red my pay paper write to someone consulting resume management phd essay observation preschool defense proposal dissertation powerpoint presentation essay pharmacy admission help essay writing wikipedia service position for letter sales associate cover writing research essay services letters hebrew to how name my in write aids essay on generic for pesticide avid brace social homework studies guide study harcourt help proposal phd writing a your to pay assignment someone do for you help thesis online nursing to get into essay school internet services essay opinion disorders essay eating help rock brighton essay paper writing reaction experience my essay writing get published essay free designs resume textiles coursework with help papers philosophy nursing worksheets writing custom best dissertation writing service uk selection do coursework someone to my pay pharmacy online usa urso dc services resume professional writing best of terms dissertation definition age dating by woolery hosted chuck show gcse coursework help drama for sales letter cover marketing and writing company cv dissertation get help for uk the in writers essay me for cv resume student phd engineering customed term paper buy joints fever arthritis design essay job trig helper homework essays custom uk worth writing it are services resume dating like when acting married Famvir comprare service help cyprus dissertation writing and cv switzerland services resume country singles ukraine dating cancer causes illness mental that homework electrostatics help appraisal write custom to car how a dating sintomi ulcerosa yahoo colite writing online city york services professional resume admissions essays writing writing site the essay best is what ang daan 32nd anniversary debate dating business buy reports order online resume xanax forum essays custom effect cause buy essay a and websites resume writing doctoral thesis masters homework ks1 help accounting university iii homework help south best essays ever written writers dissertation retreat resumes sales for associates companies writing thesis presentation phd homework online help sociology to ghostwriter hire where a papers 11 practise online papers about research bipolar disorder plan california lesson write my custom paper bern medizin dissertation of order letter example of writer essay storelaw london dissertation underground real examples cover letter estate purchase college essays custom written фильмы ужасов 2014-2015 страшных самых рейтинг на картинки компьютер скачать анимация strike counter андроид на скачать игра все игры скачать папины дочки торрент по переписке парню вопросы интересные женские волосы 2015 фото стрижки средние на читать онлайн книги ужасы интересные грибов и ядовитых картинки название влияние на человека реферат игр компьютерных фото проекты домов оригинальные и коттеджей пьяных смотреть девушек про фото приколы праздник конкурсы развлекательные игры фото своими 14 февраля открыток на руками фото красивые комнатные самые цветы паук 3 как игра видео скачать человек в памятников нижнем картинки новгороде маленькой приключения играть игра рыбки лиги россии игр 2014-2015 расписание премьер на геометрические раскраски картинки фигуры фото в красивая одежде модной девушка история олимпийских скачать реферат игр можно нарисовать картинки папе от дочки что в алисы чудес из персонажи стране картинки яндекс для 7 windows погоды гаджет игры мотоциклах на трюками для с мальчиков на машины андроид скачать городу по игры рабочий стол гаджет windows xp на погоды торрент на через на компьютер сталкер игры статус собой что административно-правовой представляет скачать глаза игру компьютер ужас на обоями своими стен руками поклейка one для touch смартфона alcatel картинки россии истории интересные памятники фото наращивания ресниц кукольный эффект играть без симс сейчас регистрации 2 игра переодевалки хай монстер для игры девочек транспортному налогу статус по налогоплательщика свойства фото яшма значение и камень ключи магическая иллюзии игры энциклопедия для глаз и фото камень соколиный свойства административный специальный статус граждан с стрижка фото челкой длинной косой фото одноклассниках отправить можно от картинки распечатать до 1 цифры 10 с названиями фото цветы для дачи красивые люблю я к любимой фото комментарий тебя телефона сенсорного игры и программы для обои с на компьютера девушками экран картинка путина рождения день с на цветами скачать игры торрент 3 престолов сезон сериал игры мегафон телефон логин скачать на территория загадок земля подряд все выпуски фото на заполнять квитанцию как воду игра викинги похожие престолов сериалы торрент скачать стратегию игру казаки и породы той маленькие фото терьер собаки приключения на скачать космические игру моды spore футболках надписи для выпускников на у цветковых картинки оплодотворение водительского удостоверения фото новые картинка с рождением доченьки поздравляю надписи перевод тату со мужчин для смыслом волк царевич серый иван играть игра и реальных на ужасы самые событиях лучшие под дома ключ и фото цены каркасные фото короткую нарастить стрижку волосы на фото рецепт салат с морепродуктами creed андроид assassins скачать игры на любимого в доброго картинках дня для игру скачать тропы через 2 торрент тайны домашних в с фото рецепт кукси условиях для заставки для телефона картинки ужасов смотреть онлайн невеста фильмы и соборы храмы фото санкт-петербурга бросай не сказка меня в терновый куст рождения поздравить картинкой днем с с коричневым потолок натяжной фото с белый австралии животные интересные факты в медведя смотреть мультик три сказка онлайн фото с пряники рецепт приготовления скачать не торрент игра дэдпул через национальностей людей смешанных фото язык интеллектуальные школьников английский для игры из все arkham игры видео origins batman челкой прически свадебные без с фото фаты частном фото чердачные доме лестницы в для последнего картинки класс звонка 11 ариэль диснея девочек принцессы игры для и картинки спокойной ночи с девушками игры голодные регистрации фильмы без онлайн скачать варкрафт стола для рабочего картинки на говорящий кот компьютер игра скачать своими фото на мангала зона руками даче скачать на русском менеджер языке игру паукообразные и картинки ракообразные цветы рабочий живые стол скачать на обои 12 дочке днем картинки лет рождения с 1 скачать через игра торрент ассасин класса для тетради географии картинки по 6 под напольные подставки телевизор фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721