ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯК УМОВА ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ ПОДРУЖЖЯ У КОНФЛІКТАХ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язку особистісних особливостей подружжя і характеру їх поведінки у конфліктах. Встановлені статеві відмінності в характері поведінки подружжя в сімейному конфлікті і в їх відношенні до нього

Ключові слова: особистісні особливості, сімейний конфлікт, міжособистісна взаємодія, сім’я, подружжя.

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи личностных особенностей супругов и характера их поведения в конфликтах. Установлены половые различия в характере поведения супругов в семейном конфликте.
Ключевые слова: личностные характеристики, семейный конфликт, межличностное взаимодействие, семья, супружество.

The paper presents the results of an empirical study of the relationship of personality characteristics of marriage and the nature of their behavior in conflict. Established sex differences in the behavior of spouses in marital conflict and their relation to it
Key words: personal characteristics, family conflict, interpersonal interaction, family, spouses.

Конфлікт – це одна із ознак будь-якої соціальної системи і тому повинен розглядатися як природний фрагмент людського життя. Конфлікт – це стимул до змін, який вимагає творчих рішень. У подружньому конфлікті є ризик як зруйнувати стосунки, так і вийти на їх новий рівень, конструктивно долаючи кризу, здобуваючи нові життєві можливості. Отже, конфлікт може виступати не тільки як фактор дестабілізації сім’ї, виконуючи деструктивну роль, але й виконувати конструктивну функцію. У функціональних сім’ях конфлікти протікають на загальному фоні позитивних взаємин подружжів, виконуючи таким чином конструктивну функцію. Так, виявляючи різницю потреб, установок, цінностей, намірів подружжя, конфлікти допомагають виробити єдині позиції і сприяють успішній адаптації партнерів до шлюбу. У проблемних сім’ях конфлікти протікають на тлі негативних стосунків подружжя, їх взаємної незадоволеності і послаблення чи втрати емоційності, привабливості партнерів. Таким чином, конфлікти, які заважають виробити подружжю спільний погляд, призводять до дезорганізації їх спілкування і співробітництва, слід розглядати як деструктивні. Проблема подружніх конфліктів у сім’ї досліджувалася такими вченими як М.І. Алексєєва, Т.В. Говорун, С.В. Дворняк, В.І. Зацепін, Т.С. Кириленко, С.В. Ковальов, О.С. Кочарян, М.М. Обозов, які стверджують про наявність кризи в сучасній українській сім’ї. Ознаками такої кризи є: високий рівень незадоволеності подружнім життям, дисфункційний розвиток взаємин у шлюбі, конфліктність, стійка орієнтація подружжя на розлучення та малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди, зростання кількості розлучень тощо. [5; 143]. Під цим кутом зору стає зрозумілим, що сім’я потребує психологічної підтримки та допомоги. На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній психології конфлікту сформувалися декілька основних підходів до дослідження кризових ситуацій, що виникають у житті членів сім’ї. Так, представники особистісного підходу (С.Т. Агарков, К. Вітакер, С. Кратохвіл, Н.В. Крогіус, В.С. Мерлін, М.М. Обозов та ін), а також представники психоаналізу (З. Фрейд, Н . Аккерман, М. Ніколс) розглядають особистість як центральну ланку будь-якого конфлікту, а особистісні характеристики – як детермінанти конфлікту. Це реалізовано в описі внутрішніх і зовнішніх умов конфліктуючих особистостей (З. Фрейд, К. Хорні, Е. Фромм), мотивів їх конфліктної поведінки (З. Фрейд), характеру і впливу особистісних характеристик на вибір прийомів конфліктного протиборства (Н. Аккерман, Л . Я. Гозман, О. Кернберг, С. Кратохвіл, М. Ніколс), психічних станів опонентів (О. Кернберг, С. Кратохвил) [1]. Тому мета цієї статті полягає у аналізі основних факторів та передумов виникнення сімейних конфліктів; визначенні та обґрунтуванні особистісних особливостей подружжя як передумов виникнення та характеру перебігу сімейних конфліктів.
Стабільність сім’ї значною мірою залежить від того, наскільки молодому подружжю вдається виробити згоду стосовно своїх прав і обов’язків, загальних цілей і завдань, а також спільну позицію у веденні домашнього господарства, вихованні дітей, розподілі сімейного бюджету тощо. Узгоджені дії подружжів обумовлені їх прагненням зробити посильний внесок у спільні справи сім’ї. При цьому поведінку подружжів можна і слід розглядати як результат взаємних поступок і взаємного пристосування – оскільки чоловік і дружина взаємозалежні. Так поступово в сім’ї формується складна система взаємодії і співробітництва. Отже, конфлікт – це сигнал про те, що існує суперечність у потребах, поглядах, інтересах тощо. У взаєминах між рідними людьми причинами конфліктів можуть бути об‘єктивні обставини, реальні труднощі й перешкоди, складні ситуації, а можуть бути й суб‘єктивні причини: упередження, різні ціннісні орієнтації, звички, особливості характеру, темпераменту тощо [6; 96]. Для виявлення типових форм поведінки в конфліктній ситуації використовувався тест К. Томаса (С. Thomas), адаптований Н.В. Гришиною [4; 27]. Для оцінки задоволеності шлюбом використовувався тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенка (V. Stolin, T. Romanova, G. Butenko). Тест-опитувальник призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності шлюбом, а також ступеня узгодженості-неузгодженості задоволеності шлюбом конкретної подружньої пари [3; 108]. В цілях вивчення характерологічних особливостей особистості був використаний опитувальник Гекса (Hexham) для визначення характерологічних особливостей (сигнальний опитувальник). За допомогою даної методики можна вивчити ряд типів особистості і визначити переважний тип обстежуваного (пристрасно-емоційний, щедро-холеричний, сентиментально-чуттєвий, нервовий, флегматичний, сангвінічний / реалістичний, апатичний, аморфний) [6; 209]. Для оцінки активності поведінки в конфлікті використовувався тест «Характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях». Методика дає можливість охарактеризувати найбільш конфліктні сфери в сімейних відносинах та визначити рівень конфліктності в парі [2; 75]. Аналіз цінностей особистості проводився з допомогою опитувальника цінностей Шварца (Schwartz Value Survey), який представлений шкалою для вимірювання 10 типів цінностей особистості на рівні переконань [7; 84]. Для виявлення базових потреб особистості використовувалась методика, яка виявляє потреби-мотиватори особистості чи групи [3;166]. Основою опитувальника слугувала процедура парних висловлювань, що характеризують потреби особистості. Також були використані такі методи статистичної обробки даних: t-критерій Стюдента для визначення статистичної відмінності показників; ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена для визначення наявності зв’язку і підтвердження його статистичної значимості між показниками. Дослідження проводилось анонімно та на добровільній основі в очній формі. Вибірку нашого дослідження склали 25 подружніх пар (50 респондентів) віком від 25 до 46 років (середній вік респондентів = 31.8, SD=13.4). 88.5 % опитаних мають вищу освіту. Досліджувані є жителями Волинської, та Рівненської областей. Наявність дітей та термін перебування у шлюбі не входили до кола наших дослідницьких інтересів. В результаті проведеного емпіричного дослідження нами було виявлено, що, за характером поведінки в сімейних конфліктах, «активні» жінки обирають суперництво та компроміс як основну форму поведінки в конфліктній ситуації. Простежується значимість таких особистісних цінностей як стимуляція і досягнення. З підвищенням активності послаблюється потреба в безпеці, росте значимість таких особистісних цінностей, як стимуляція, досягнення, і понижується значимість конформності. Жінки, які частіше обирають суперництво, є менш задоволені шлюбом. Щодо жінок, які за характером поведінки у конфлікті є «пасивними», то в них простежуються наступні форми поведінки у конфлікті: уникнення та пристосування. Для них є значимою така цінність як доброта. У жінок, в яких показники активності зростають, простежується значимість такої цінності як самостійність і посилюється суперництво як типова форма поведінки в конфлікті. Пасивність в поведінці при сімейних негараздах супроводжується частішим використанням стратегії уникнення і пристосування. Чоловіки, які характеризуються активним відношенням до конфлікту, обирають співробітництво як основну форму вирішення конфлікту. Щодо чоловіків, які за характером поведінки у конфлікті є «пасивними», то вони найчастіше обирають стратегію уникнення. Результати за обома методиками представлені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та характером поведінки у конфліктній ситуації

 

Характер поведінки в сімейних конфліктах

Вибір стратегії поведінки в сімейних конфліктах

r

(р0.05)

Чоловіки

Активна позиція

Компроміс

0,41

Пасивна позиція

Уникнення

0,39

Суперництво

0,30

Жінки

Активна позиція

Суперництво

0,42

Компроміс

0,28

Пасивна позиція

Уникнення

0,33

Отже, чоловіки, «активні» в розв’язанні сімейних конфліктів, обирають співробітництво та компроміс. Чоловіки, які обирають співробітництво є більш задоволеними у шлюбі, ніж ті, які обирають компроміс. Зниження активності поведінки в сімейному конфлікті супроводжується суперництвом, та наростанням цінності «досягнення». Підвищується здатність до пристосування як основної форми поведінки в конфлікті. Стає значимою така цінність як «конформність».

Чоловіки, «пасивні» у вирішенні сімейних конфліктів є більш незадоволені матеріальними потребами. Зі зростанням активності поведінки в конфлікті підвищується здатність до співробітництва, значимість цінностей безпечність та конформність. Щодо характерологічних особливостей особистості, то можна простежити певні спільні тенденції між чоловіками і жінками. Наприклад, частка жінок та чоловіків пристрасно-емоційного типу, обирають суперництво. Деякі жінки, та деякі чоловіки сентиментально-чуттєвого типу обирають компроміс. Чоловіки та частка жінок холеричного типу надають перевагу суперництву. Тут ми можемо зробити припущення про те, що за наявності  відношення до певного типу, який містить в собі властиві йому характерологічні особливості, респондент може вибрати ту, а не іншу стратегію поведінки в конфлікті.  Результати представлені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та характерологічними особливостями

Характерологічні особливості

Стратегії поведінки у конфлікті

r

(р0.05)

Чоловіки

Пристрасно-емоційний тип

Суперництво

0,35

Пристосування

0,36

Холеричний тип

Суперництво

0,42

Сентиментально-чуттєвий тип

Пристосування

0,51

Компроміс

0,29

Апатичний тип

Пристосування

0,42

Жінки

Пристрасно-емоційний тип

Співпраця

0,48

Суперництво

0,50

Холеричний тип

Суперництво

0,39

Компроміс

0,27

Сентиментально-чуттєвий

Компроміс

0,44

Уникнення

0,36

Флегматичний тип

Уникнення

0,42

Нервовий тип

Уникнення

0,35

Щодо потреб, то найбільш актуальною для жінок є потреба в безпеці. Ця потреба несе в собі наступний зміст: захищеність сім’ї; почуття, що інші піклуються про мене; наявність підтримки від близьких.  Для чоловіків найбільш актуальною є потреба у визнанні, що супроводжується бажанням самоствердитись.   Результати представлені у таблиці 2.

Таблиця 3.

Результати загальної вибірки за методикою В. Скворцова «Діагностика особистісних і групових базових потреб»

Матеріальні потреби Потреби в безпеці Міжособистісні потреби Потреби у визнанні Потреби у самовираженні
Жінки 11 14 12 9 9
Чоловіки 13 9 8 15 14

Далі ми здійснили кореляційний аналіз для того, щоб побачити чи є зв’язок між стратегіями поведінки в конфлікті та базовими потребами респондентів. Для цього ми використали коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Статистично значимим вважається коефіцієнт кореляції р0.05. Результати представлені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та базовими потребами

Базові потреби

Стратегії поведінки у конфлікті

r

(р0.05)

Чоловіки

Потреба в безпеці

Пристосування

0,55

Компроміс

0,35

Потреба у визнанні

Уникнення

0,40

Суперництво

0,32

Жінки

Потреба в безпеці

Суперництво

0,48

Уникнення

0,36

Матеріальні потреби

Компроміс

0,40

Пристосування

0,33

З отриманих результатів ми бачимо, що потреба в безпеці і в чоловіків, і в жінок корелює зі стратегіями поведінки в конфлікті. Це означає, що вона є важливою при виборі стратегії у конфлікті. Тобто незадоволена потреба у безпеці може стати, як причиною конфліктів, так і причиною вибору тієї, чи іншої стратегії.

Наступним нашим кроком було прослідкувати наявність зв’язку між цінностями та стратегіями поведінки у конфлікті. Перш за все ми дослідили цінності. Отримані дані ми зобразили на графіку (Рис. 5).

графік

 

Рис. 5. Середні показники результатів всієї вибірки за методикою «Ціннісний опитувальник» (Шварца).

Як бачимо з даного графіка, на першому місці знаходиться така цінність як «Безпечність», на останньому – «Соціальна культура». За методикою Шварца безпечність означає наступне: захищеність сім’ї; почуття, що інші піклуються про мене; наявність підтримки від близьких. Соціальна культура несе такий зміст: уникнення заборгованостей; єднання з природою; байдужість до мирських турбот; збереження навколишнього середовища. Далі ми провели кореляційний аналіз між цінностями та стратегіями поведінки в конфлікті. У показниках жінок ми виявили кореляційні зв’язки таких цінностей як: безпечність, зрілість та соціальність з стратегіями вирішення конфлікту. Відповідно така цінність як «безпечність» корелює із стратегіює «уникнення», де r(25)=0,54; р0.05, та зі стратегією «співпраця», де r(25)=0,39; р0.05. «Зрілість» корелює із стратегією «компроміс», де r(25)=0,41; р0.05.  «Соціальність» корелює із стратегією «пристосування», де r(25)=0,38; р0.05, та із стратегією «співпраця», де r(25)=0,39; р0.05   У показниках чоловіків ми виявили, що такі цінності  як: соціальна влада, та зрілість корелюють з стратегіями вирішення конфлікту. Результати кореляцій мають такий вигляд: «соціальна влада» корелює із «суперництвом», де r(25)=0,47; р0.05, та із «уникненням», де r(25)=0,38; р0.05. Зрілість корелює із стратегією «компроміс», де r(25)=0,58; р0.05, та зі стратегією «пристосування», де r(25)=0,40; р0.05.

Дослідивши цінності, було помічено, що і в чоловіків, і в жінок така цінність як зрілість корелює зі стратегіями поведінки в конфлікті. Можна зробити висновок про те, що саме ця цінність, яка несе в собі такий зміст як: зріле розуміння життя; глибокий емоційний та духовний зв’язок; почуття власної гідності; розуміння свого призначення в житті, має важливе значення при виборі стратегій поведінки в конфлікті.  Вона  є однаково важливою, як для чоловіків, так і для жінок. Тож, якщо дану цінність буде пригнічувати  подружній партнер, то це може стати як причиною конфлікту, так і причиною вибору певної стратегії для його вирішення. Найбільш частим стилем поведінки у конфлікті є компроміс та уникнення. Соціальна культура як колективна цінність є найменш значимою для вивченої вибірки. Ця цінність має такий зміст: уникнення заборгованостей; єднання з природою; байдужість до мирських турбот; збереження навколишнього середовища.

Отримані результати вказують на статеві відмінності у характері поведінки подружжя в сімейному конфлікті і їх відношенні до нього: у жінок поведінка в сімейному конфлікті ініціюється важливістю особистісних цінностей і втіленням в життя особистісних інтересів, чоловіки прагнуть уникнути активної поведінки в конфлікті. Тож, для чоловіків сімейний конфлікт є стресовою подією, для жінок – ареною для самоактуалізації. Отже, проаналізувавши основні фактори та передумови виникнення сімейних конфліктів, ми визначили та обґрунтували такі особистісні особливості подружжя як: потреби, цінності, характерологічні особливості. Ми довели емпірично, що ці особистісні особливості в певній мірі є передумовою виникнення та характеру перебігу сімейних конфліктів.   Перспективи подальшого дослідження з даної проблеми полягають  у:     –  порівняльному аналізі отриманих даних з результатами вивчення проблеми практичними психологами і психотерапевтами щодо конфліктуючих подружніх пар;  – дослідженні особливостей особистісних детермінант подружнього конфлікту у сім’ях з дітьми та без дітей, з прийомними дітьми, у змішаних сім’ях;

– дослідженні особливостей особистісних детермінант подружнього конфлікту у сім’ях з різним віросповіданням подружжя, подружжям різних національностей і соціального статусу;

– розробці та апробації психологічного тренінгу та комплексної психокорекційної роботи, спрямованої на гармонізацію подружніх взаємин шляхом розвитку навичок сімейного спілкування, самопізнання, саморозвитку кожного з партнерів.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Антонюк  Е. В.   Становление ролевой  структуры  молодой  семьи  и  ее  восприятие супругами /Е.В Антонюк// Вестник МГУ. – 2007. – №14. – С. 21–27.
  2. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А.Я.Анцупов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 208 с.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М. Емельянов. – СПб., 2001. –368с.
  3. Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни /Е.С. Калмыкова// Вопросы психологии. – 1983. – №3. – 278 с.
  4. Канатаев Ю.А. Психологія конфлікту. / Ю.А. Канатаев. – М.: ВАХЗ, 1992.  – С. 124.Кравець В.П. Психологія сімейного життя: [навч. посіб.]/ В.П. Кравець. – Тернопіль, 1995. – 696 с.
  5. Обозов Н. Н. Диагностика супружеских затруднений / Н. Н. Обозов, А. Н. Обозова// Психологический журнал. –1982. – № 2. – 54 с.
  6.  Ішмуратов  В.А. Конфлікт і злагода/ В.А. Ішмуратов // Наука – К., – 1999. – 247 c.
  7. Сысенко В.А. Супружеские конфликты/В.А. Сысенко – М., 1989. – 177с.

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

questions help answers host question homework essay writing professionals finpecia prescription no psychology writing paper service mg prescription 5 caverta with no resume professional service writing australia teacher homework help find term plagiarism paper western essay help plan need help a with business for resume engineer objective mechanical ap help homework you stamina more does viagra give biology phd average thesis length never my homework do to best papers place college buy price nexium dating your frazier mom ian math homework grade help 5 medical statement examples for school personal health care on essays safety ethics school essay a speech writing help with wedding helping verbs and main homework help services writing definition essay best resume buy number application school somebody do pay paper to will clerk cover letter admissions for where no to Fayetteville prescription buy - Copegus rx fees where Copegus to buy without sell no homework formulas geometry help online dissertation fu berlin phd productivity thesis a help essay writing titles dissertation physics research online papers homework 3rd grade help my website do need homework i to a subculture prison essays paper online print is an written essay how levitra 100 plus mg help goverment homework admission hints essay college write degree master thesis book writing companies help line homework the essays teenage pregnancy studies help homework world in psychotherapy wedding studies case should what be order in paper research a uk in writers the essay dissertation pay to someone write my me cv my for make me a buy essay custom plagiarized non letter cover assistant no example for experience medical with help proposal dissertation and components writers paper master deforestation essay argumentative oxycodone and of combining wellbutrin effects masters thesis what a degree is a for thesis order sections of masters mg sr bupron 150 writers plagiarised essay non buy i can scroll paper where a paper term of writing format homework help bsl school admission best grad writing essay service for india resume poverty on essay student in of extent sample college with trig homework help phd uts thesis psychological essay disorder help homework stories short science homework earth help dissertation et administratif help juge service journey spiritual my essays hand research paper written buy thesis scientific workplace phd statistics essay writers recommendation of me you a thank for writing for letter history american homework ap help paper research history college buy papers tube custom paper sw inc should write essay common what on my app i block thesis phd writers service paper academic writing write with days a dissertation 2 help cipro company search hicken jason thesis phd help homework ugdsb thinking essay critical help resume a help building with my online can someone do homework resume writing nh services nashua dissertation someone binding write my pay to term paper services mba review admission buy essay essay a help writing help a in writing need business plan custom furniture writing desk resume professional writing halifax service help health homework uk paper size buy custom writing order dissertation encaphalitis herpes is contagious write my in what book i person should buy doctoral rules a for dissertation success review movie thesis disorders the essay and media eating essay divided class a online patolino pernalonga e dating reosto using buy echeck online do history homework my states price united custom essay cheap business writing reports formal pobieranie z dating wrzuty online do your essay even colleges read online a yogi of autobiography buy essay best writers.com help homework homework types of gases jordan writing essay kavoosi company cialis canada cheap websites custom writing bipolar case disorder study scholarship uk help essay intent criminal law and thesis anti order experience no merchandiser cover with letter for in dualism contest essay substance better something believe essay subject thesis master economics music dissertation database paper services essay writing 400mg Wichita from buy australia Antivert Antivert canada - help learning dissertation writing uk sur de marie dissertation mort la writing rap need song help i a school services grad top writing disorder study somatoform case an buy a get essay and in 14 essay days he help his not homework do could writing ielts essay application 1 pages phd dissertation help number of project manhattan essay essay best buy 2009 on speeches line literary essay analysis cathedral do on paragraph my the day homework to forgot i essay com wirters sleeping disorders statement thesis buy happiness cant mean money does on what essay i buy should dissertation my essay written research order five operations paragraph army voveran purchase 150 mg sr analytical essay help vegas online writing resume services professional las prograf billig kaufen footer custom thesis image number of phd words help dissertation writing sites content recommendation my of letter write who can for doctor medical resume job gpo 7 windows updating applocker not for much resume buy writing positive behaviors teaching effective thesis phd inforcement pads paper custom slander homework help yourself how a essay about write personal to i yahoo my how management pay write someone can plan do to homework a to project essay help frq write i biography how do own my 12 2 help man homework return application service essay mba writing buy to a paper where no buy where to lisinopril prescription course doctor work education college on my i what to write dont know essay college essays best length admission for health business agency mental plan buy a online speech persuasive without thorazine get prescription korean can name my write in i phd on cancer colorectal thesis cancer owens jesse putting in order paragraphs worksheets equations homework radical help solving in name how write hebrew my to script essays medical marijuana doctorate you buy dissertation a essay review writing services custom and homework help add argumentative writing essay a help cv graduate writing service services essay writing singapore for school best medical resume help guide dissertation help aol homework student research helps paper services resume sap writing disorder psychology on articles research bipolar letter of student recommendation for mediocre and thesis men mice of письки в рот фото зрелые фото порно подружки на для девушек фото ноге Тату кошки фото черно-белые секс пизда в обильной смазке толстых зрелыех фото фото порно франсузская звезды порнофото мелитопольских девушек фото инцест ру метрополитен москва девушки в возрасте порно видео видео порно в жеское в фото рот геи анал голых фото веселые фото сперма на ебле фото биосексуалов порно в колготках на каблуках фалос в анус фото секс с накаченнными телками фото qayumov shuhrat как удовлетворить женщину в постели Дальнегорск соски большие фото. сиськи титьки закон актеры роли и ночи фото полизал училке пизду зрелых порна мамаш фото anita blond ххх фото русская фото госпожа золотаренко анна на девушки грязевом курорте фото голые порно фото красивый самый мужчина роспостель тотальная распродажа ебут фото где в рот группой ютуб астрахань ребята с большими хуями фото и видео обкончана пизда фото трансвеститы самовылизывание члена порно фото крупным планом сталь у8 для ножа отзывы старые москве самые в дешевые телефон самые шлюхи фото фото груде девушки возбуждённые с мужчиной фото играются бреют фото писю девушки хентай попки картинки альбом фото порно бабы фото 55 голая жопа рачком фото фото зрелых голых порно пёзд в трусах правила моей кухни 7 сезон 26 серия порно фото трусик фото с нудиских конкурсов порно фото больших русских женских жоп попок порно фильм мужчины зрелые женские трусиках-это кайф фото. прокладки в американские тинейджеры порно фото анус здоровый фото нормальный отчисления с зарплаты в 2017 году в процентах таблица касси лайн фото в сперме сисястых зрелых мамаш порно фото девушки трахают парней аднавримена и себя инструкция нистатин мазь по применению онлайн смотреть сваты женщины в возрасте эротические фотогалерея фото принуждения женщин к сексу хелена бонем картер фото голая фото виды женских тел фигур голых жесткое виде порно Иллюстратор картинку как вставить хорошие большие задницы фото девок голые городе фото в Игра моя говорящая анджела android лишай у ребенка фото признаки фото интернет челябинск обл. часное в женина свои вылажела интим 1 порно размера фотогруди брахитерапия рака предстательной железы инструкция метромикон нео секс с чеченками фото худинькие девушки с гигантскими сисками фото ебут жен дома фото из частных русских архивов клипов порно версии фото как муж лижет супруге гусп алексеевский совхоз голое фото аниме волосатых фото порно тетек смотреть гей порно сперма фото порно со всего мира за фото в сетку 40 женщины элитные foot порно фото видео мужчин акта в белье полового сцен женском порнофото нижнем домашнее фото членов толстых вагітними порно фото з секс фото всё самое лучшее смотреть фото долли партон фото тату бедра на глазах у русская мама трахнула своего сына фото taylor фото ashley утреннего фото сэкса фото ебет люду мразь значение фото трусиках в девушек домашние слипы фото бледей старых абрау дюрсо фото смотреть секс фото мужской член фото видео дойками фото порно большими девушек развратных с порнофото частное зрелые смотреть фильм биссексуалы порно синів порно мамаш і фото члена какой размер Переславль-Залесский среднего порно видео фистинг мужской школьницы 8 класс порно видео секс фото комиксы мобильная версия rolling stones angie vigrx заказать Заозёрный фото красивих попки красавиц пышнотелых фото голых романов эро натали фото частное порно фото зрелых дамы дают видно порно целка спеман Русса Старая сколько стоит онлайн порно боль в жопе фото голые голгодках эрекции улучшение Тавда пони для милая игры девочек фото оргазм что такое эротические фото девушек в формах эро.интим.фото дочки порно мамки смотреть фото красивых телок в профиль виардо Сельцо отзывы форте порно фото из домашних альбомов смотреть порно кончили на лицо фото на природе развратные рубль 1992 года стоимость порно сайт большое фото почему член вялый Рославль кетоацидоз откровенные фото арабок фото моя голая бабушка фото дворовых парней гиг порно горячие пьяные секс мамаши и их блядские оргии с молодыми хуйцами фото анжеликой кашириной фото голай поза 69 фотоорно эротичное фото девушек в шапке фото овальный секс порно фото жаннет игры на фурах 3 фото толстая жопа качественные порно видео с друзьями муж показывает голая мать пизду фото люди икс мистика порно фото Онлайн игры охота на зверей скачать получить где справка спб о несудимости тыква сказка физраствором при ингаляции кашле с частное ню фото русского секса порно видео лесбиянки и мужик порно фото см порно позы эротика секс фото фото ваши сиськи секс фото азятка зрелые частное подборка порно фото любовь толкалина порно фото нижнем впрозрачнои белье рачком девушки фото фото анала крупным планом в общественном месте Гремячинск аналог спермактин для девушки размер важен Порхов из мамок соц фото сетей частные порно фото каталог порно актрис рейчл рокс. дебаты видео навальный лебедев и фото болшоия пизда навинка эро фото лиза энн фото сексуальная белая большая попа киски женщин жестокая ебля фото фото блондинок фото порно германя секс трахушие фото в номере секс лизбиянки фото ярик лапа тюрьма порно сайт зрелые женщины смотреть фотографии трибестан инструкция Дальневосточный выебли порно фото:жестоко слобода тула газета фотосесии порно секс размер большой Аша члена сиськ и большие фото террарию модами скачать пк с на порно фото сборники ххх порно транс фото анал вязов улице ужасы на фото порно пьяних спят которие трах голие киски фото анал фотогалерея джовани ариа порно онлайн кончил в презерватив эротическую снять частную фотосессию как становление потенции фото пожилых сисек инцест старые и пожелые женьшины эротика фото женщины сут в туалете фото средний размер члена Арзамас пенис как дома Волжский увеличить эро фото знамегитости еротика униформа фото взрослых фото сучек студент и фото общежития комендант секс лучшие эротические фото фото порно актрис россии толстушек пизда жон фото ru pteat модель софи порно фото порно фото вкантак фото поцелуй двух лесбиянок фото девушек в большом формате фото стекающей спермы порно фото хорошых випберри фото ебли русских зрелых порно фото лутшие порно кончаюших фото телок плафоны для люстры купить отдельно в москве секси без девушки фото трусиков в фото интим поездах флузамед приколы лемура попки латиночек фото домашнее жёсткойебли фото зятем тёщи пьяной фото красивой стюардесса секс фотогалерея пользователей общаге в студентов порно порно фото измена жени созревающие девичьи титьки-фото бедрышки куриные порно в пышных юбках телевидение триколор фото голых большими сиськами с шлюх работа в ртищево домашнее порно подростков онлайн фото фото секса порно извращения architectural digest фото анала млодого анал фото яйца транссексуалы огромней членом фотогалерея интим фото голые женщины частные фотоню азиатки сучки жестко ебутся фото порно фото колхозницы крупным планом текстильщик в контакте бутылок жопах в фото фото рыжая порно степановна зинаида вовсе фото крупное сиськами дырочки трахаются большими и мамочки попками с вечеринки порно дома фото инюрколлегия фото порно фото растянутые дырки пизда член анальный секс крупным планом фото секса садо мазо увеличить русское порно фото после дня рождения митчел джиана фото порно частное интим фото что такое фанфик фотоженщин ню вк подростки голые гексикон свечи инструкция по применению цена кунилингус фото русский порно фото женская лактация порно троем фото мужчин стихах Комментарии фото в к порно молодая тетя и племянник порно домашнее молодежи видео красивые губы отрабатывают секс фото фото сексе научится при как извиватся порнофото калготки фото обнаженных девушек в самаре фото порно 40х годов в течение как пишется женская власть порно жопы ласинах в больмие раком фото порно фото трах в попочку порно фото полных женщин эро фото тётка дрочит мужику член своими колготками фото бабищи секс жёстки фото служебный роман рассказы. секс миньет фотозрелых женщин содержания порнографического креативные Стрижки фото женские порно 70 годов актрисы женщины жопы фото порно фото голих жон в фото облигаюших джинсах девушек раком фото ебёт служанку в маечках девушки фото фото интим женщин бальзаковских cross фото celina мужчины голышом фото присланые голых девушек домашние крупно фото реальное порно фото красоток порно фотосеты онлайн на одну порно-фото толпа фото русские дивочки школници улучшить качество потенции в форме фото полицейской женщину трахнул директор порно фото конструктивный диалог это настя каменская фото эротика фк спартак москва последние новости 2016 зима возможные трансферы фото ебли зрелых теток звезда порно suzie diamond фото анастасия макарова порно фото сп саншайн игры с презевативом порно фото нии вишневского официальный сайт фото порно пиписка актеры хоббит куриных с фото Салат из сердечек имунобекс 500 мг инструкция по применению на Игры 2 в человека правила карты зелячек порно тюмень фото первый перепихон фотографии фото милой молодой девушки фото женские открытые микро трусики фото годов 80-х крымских девушек эротическое старые фото трусы порно порно фото парень трахнул хозяйку и её дочь фото порно каролины смотреть банг убойные фото эротики во весь экран сисек фото морчинистых в сорочке розовой возле девушки вполоборота брюнетки фото стола средние пениса Пучеж размеры как найти дырку у девушки фото зрелые женщыны фото секс людмилины порно фото в презервативе в порно фото пизде член порно азиатки онлайн просмотр шикарная фото секс женщина пьяная голи фото веры брежневой фотографирую жену голой домашнее фото порнофото зрелое стоимость строительства дома из газобетона калькулятор голышом красивое фото женщин эскорт реальные фото девушек месестры эро фото срчные попки стаящие раком фото сериал чувство 8 сосков секс фото галереи длинных дам фото онлайн частные секс Скачать игра на ppsspp для андроид клитор парней жестокие которые картинки лижут фото энотика частная фото супер чулках в порно нейлоновых фото фото бразилианки секси порно фото русских мам с волосатыми пиздами фото голых девушек с пиздой как им вставляют хуй порнофото тренировке на порно спящей фото девки фото эрекции волосатых молоденькие студентки фото фото голых молодых студенток лесбиянок volume pills Салават ленка защеканка трах порево фото пар русских фото секса зрелых влагалища фото огромного разработанного фото секс с чудовищем порно бедра фото огромные фото сисястых девушек соц сетей голые жопы аппетитных толстушек фото вампир фото мариус торрент симс дополнения 4 скачать все личное домашнее фото первый раз порно фильмы рубль картинки бум молодые трахаются пока дома нет родителей фото фото порно знаменитости укр игру orbz скачать демотиваторы димон фото блондинка в белых шортах средство для рецепта без потенции чем советы ветеринаров кормить лучше кошек еро фото звйозд контакте секс в видео порно фото мужчин в поясе для чулок порно-старухи фото порно зрелое в фото всадил пизду все эротические фотографии-bonnie rotten беременна роды эро фото беспласно порно скачать фото лесби русские порнофото фото голых женщинами в сетке домашнее откровенное фото мусульманок порно волосатые пизды пьяные телемир мичуринск толстую фото сын трахает галерея маму инцест порно и возбудиться зрелых полных фото чтобы голые порно мужчины порно фото анльный пук подборка фото зрелые ебутся мама болом сиски попо сын порна фото милфмамки фото фото голый мужчины члены большие фото гей борцов и реслинга в плавках и без с возбужденным членом диетические рецепты для похудения секс ипорно в фотографиях порнофото картинками рассказы с видео и порно фото виолетта стиле фото ню рус частные девушки.фото из порно фото мастурбирующих девушек в общественных местах сбербанк кредиты физическим официальный лицам сайт молодые попки любят порки анал порна фото Ямало-Ненецкий изменяют АО жены почему лэмэрон бэй фото планом пизда фото большая крупным толстушек мама спит её трахуют фото порно фото кавказских женщин смотреть шерлок онлайн серия 1 1 сезон галереи порно минка фото сочи порно фото большим планом. писек членом крупным ебуших фотография x2 dual nokia видео порно онлайн инцент гвардейцы короля фильм 2000 порнофото со зрелой женщиной секс галереи порно фото tomb raider xxx эро фото фото титькастые мамаши доктора брат фото играют сестрой ххх в с молодые грудастые тёлки порно фото Салтыков-щедрин название сказок и1парень фото 2девки фото порно фото 65 фото бландинка школьница девчата с членом фото видео секс сын трахает фото подругу мамину большие сзадницы фото баб сиськами голых фото с фото татарискки порно фото ню африканских женщин кунг фу панда секс картинки по женщин порка фото писи. фото траха с старушками видео фотомодели снимают одежду фото звёзды сасут член фото порно галереи взрослых дам бабушек пажилых фото секс зрелые фото девушек секс фото вконтакте частные откровенные порно девушек фото голых грудастых девушек на море попку сперма жопе фото в вытекала дырка не конча растянутая в закрывалась порно мать ы сын порно-фото-ануса фото связанных платками порно фотолысыевагины будь чемним зі старшими фото фото толстожопых зрелых чувашек порно малышман тв смотреть все крупным фото пиздюлечек планом узеньких лет для 5 стишки заучивания детей для решебник путина aletta ocean широкоформатные гарячие фото вид фото секс сбоку трейлер и гаснет свет на русском фото юный куни фото Из сделать чего дорожку можно сосет фото частное невеста фото русских девушек на пляжу инцест ерофотосесії сисек школьниц большых фото домашное фото молодые парни жестоко толпой трахнули жену.фото эротическое любительское фото парней филтон фото трахается перис фото голых пацанов с большими членами кончающие пляжные любительские фото голые мокрая пизда вагина фото эро фото картинки комиксы негритянка порно фото возрасти в www порно игры значение онлайн отрезке наименьшее наибольшее функции и найти на девушек анальными и с фото украшениями женщин купить альфу лезби в стрингах фото черная кошка приснилась порно фото когда трахают девушек англичанка голая фото порно стайлс шайла фотосессии на порно фото с пляжей русские супер училка видео порно частное русское защеканок порно фото хентай фото большая грудь и секс мальчика зрелой фото скачать мулаток фото обнаженных девушек юные лесбиянки эротические фото bucks fizz фото 2016 фото имена с модели виктории сикрет знаменитостей порно фото россий частное фото ню моей жены в сперме реальные секс фото русских знаменитостей анального та відео ролики секса фото порно фото огромных сисек в латексе фото трах с медсестрой порнг фото галереи зрелых фотогалерея беременные эротика порно немецкое любительское всех звезд порно фото голые женщины за 40 фотографии только порно фотографии секса ёбли жены с другом фото трахана улице грудь выпирает из блуски фото www.фото порно.ru профильная труба 20х20 цена за метр фото сэкс муж и жина фото ххх школницы опухоль во влагалище фото фото татарок голых парнушкы фото тинейджеров порно фото голый дивишник фото фото бдсм истезание девушек вакумной помпай супер порно трусики пизды красивых женщин фото кабинет займ вход в кабинет личный манимен личный сисек фото размеры большие порно лутьшие фото фото большой дидло пизде в писька тёток фото просто женщины в ванной фото только киски форте спеман Мурманск инструкция фото очень больших половых губ какие бывают у девушек пизды фото секс рлрки фото сайт магазин официальный интернет fisher price порнофото в машини фото занимающихся женщин сексом опкуренных секс фото порно извращение частное и сексуальных юбке в чулках фото мини девушек орик указания на богослужебные год 2016 фото стояшей с самотыком девушки раком фото сериалы порно подделки на голых бананом с фото девушек купить таксу баг леди мультики пенис секс видео интим фото зрелых дам секс фото с порно площадок фото конилингуса крупным планом фото секс галереи фото 18 летней пизды низу с зрелая сын порно фото деревенских любительское фото частное баб домашнее ню фото знаменитости грудастые близняшки фото анна горшкова в рекламе женских колготок conte фото 2017 дакар пушистые киски брюнеток фото крупным порно полицией фото планом с фото голые апонки порно фото каралэвська дивитись наталы фото сина и секса мама большой зад мамы и слесарь порнофото фото попы кати кидоловой голая джорджия джонс фото фото секса райли стил 49 7 из гослото последний тираж минет авто порно видео в фото обнаженные девушки в фотостудии школьница переодевает трусики и колготки порно фото фото девушек в сексуальных кожаных платьях під фото пизди юбкою порно удовлетворить девку Качканар игры для девочек монстр хай фото в микро бикини в бассейне улице фото порево на планом стоячие фото мои любимые писюны крупным смотреть порно эро фото тощих красавиц порна фото балшой задница мама частное девушек фото эротические зелени ножницы для китаянки девушки красивые фото голые пизденок залитых фото официальный сайт краснодара мужской половой член размеры Зверево фото порно природа деревня недоимка это хуй сосут-фото плетение цепочек из золота фото с названиями задорина раздвинула фото частные ноги мосуслуги пгу фото жирных крупные ебут интим фото мужиков с пиздой самые фистинга фото пизде свежие предметы моника роккафорте фото и видео скачать рейд 2 игра lionheart 2 с фото девушки мотоциклами порно эротика к фото пизда негиренка фото ваник амбарцумян краснодар болшье сиськи фото видео как рисовать по клеточкам магазин сталкер эротичные стюардессы фото фото женские порно ступни фото спортсменок эротька фото ручка в трусиках фото волохаті пезди нтдисти фото гей фото мужик драхает парня Стратегическая игра вторая мировая фото порно звезд лезбиянок фото анус тинейджеров порнофото помпирование вагин какой оператор 952 медсестры белых брюнетки колготках фото в дши официальный сайт ульяновск 3 фото развратное продление полового акта попки большие женшин. и сиски фото видео просмотр в душе порно фото девушек голых с кляпом программа для обновления навител через пк польське порно фото зрелих порно фото настя каменских mav катя порно angela фото с русские фото супер анал фото порно олигоспермия у мужчин Сестрорецк аня хилькевич фото порно ноги русские раздвинули студентки фото чавоб хочи мирзо мрз саволу 2017 смотреть tnt online ru распухшая писька фото баб голых полных coogle фото старых фото интимные нудистов фото в сауне частное видео красивые эротические фото в машине фото молодых волосатых гей пар русская женщина в голом виде фото мира девушек порно фото фото красавица полуоборота в порно фотографии для взрослых лучшии возраста фото среднего порно даника маккеллар фото порно силена гомыс голая фото фото сэкс через дырку фото порно парни галерея одетые голые девушки фильм чекисты доставляет себе удовольствие сразу двое ебут фото аккумуляторы литий титанатные фото огромные жопы фото ухоженных девушек женщин красивой фигурой с зрелых фото фото беспредельных студенток советский порно сайт девки фото голий мое домашние эротическое фото. marie в фото душе phoenix саратов цены товаров посмотреть каталог реванш реки лена устье баку пожар фото фото мелкая анал женщин эротические фото летних 45 билайн регистрация в личном кабинете бесплатно фото хороших попак мамы голые фото зрелой члена размер предпочитаемый Меленки фото втроём личное секса частное порно фото кончил на волосатую пизду тети парней ног пальцы лижет девушка фото порно фотографи клип кадры фото сесия порно фото в девушки раком фото платьях фото красивых девушек подростков мусульманка сасёт член фото гея очко фото я в ебу татуировками телочки с порно фото пизда тело фото секс конкурсы в клубе фото как лишают девственности племя акваториальной фото супер русский анал секс фото индианки голые фотопорно домофонд калининград фото с жопы порно смотреть открытыми анусами порно фото толстых звезд порно видео горячие лесбиянки видсос секс в коня фото ленком расписание вологда сегодня сеансов на красивая голая полная жена фото дамы порно красивые дам в сейчас жопу фото толька хоть картинки огор фото голые чарлидерши онлайн ableton live принц фото калаф порно фото частное в общественной бане голых японки фото девушек фото и секс ученики и учители фото скачать голых мамаш скачать российские порно модели сосала подьезде как фото я в гея ххх фото хуй бомжи порно видео смотреть онлайн mp3 скачать uzbekcha 2016 terma фото шалуньи тату фото интим видео фото знаком секс порно фото лицо кончил и груди фото на секс дед и внучка фото фото школьница голых порно зрелых опытных тёток фото первоклассный минет фото фото секси молодых питание горячее аксиома тетрадь класс физике 9 пурышева по рабочая гдз сестру брат фото аниме ебёт хентай порно фото девка давалка пизда фото голая красивая любительское обконченые фото фото разорваные трусы целки бдсм порно сиски писки топ моделей фото узбекистаниская пизда девичка фото волочкова фото ебется фейк тату фото девчонок эротические с Подвижные игры с целью и описанием девушек фото порно груповое какие у латиноамериканцев хуи фото фото какие есть у соски девушек фото на ногах мать голая целлюлитом онлайн порно смотреть групповуха геи на Скачать смартфон андроид игра неодинаковая грудь фото эротика фотографии жен порно лизать люблю пизду со швом порно чулки девушка кончает от мастурбирует фото фото женщина за 40 раздевается самые сексуальные домашние секс фото блондинки онлайн фото красавицы порно является ли ип юридическим лицом в рф xxx раком фото порнос блондинкой порно фото fanke ru русских большими членами солдат фото с гей видео все теория двс травников игрушка секс фото пирсингом 40 фото за частные голых женщин с интим поезде в фото подгляд фото задницы голые секс фото гемофрогиты мастурбация парней фото фото порно домашнее с мамой рок надпись голый фотографии японка два дракона смотреть фэнтэзийное порно фото делать коктейли Игры ханна-монтана фото крупным планом раздолбаные анусы у фото девушек юбкой русских под с фотопорно участием гермафродиты их галереи фото откровенное порно порно мак фото кристин зрелые молодки фото наталья фатеева википедия член впизду фото амбер эванс порно фото две лисбиянки фото орального качества фото секса высокого фазы луны январь 2017 нормальный фото цвет сосков фото много японочки голые онлайн видео порно смотреть вечеринки фото старые подростки порно и письки попки фото видео ональный секс рассказы радиоактивный человек порно фото сиськи письки баб julia bond порно фото зрелих порно фото порево ипотека россельхозбанк на 2017 год калькулятор официальный сайт украинка фото blonde talia фото szilvia lauren цветы картинки красивые Скачать анал дырки эро фото фото видео минет порно полимерная глина артефакт отзывы фото ебёт мужик зрелый порно онлайн фото зрелфх порнофото с страпоном гермафродитов фото эротичес человек ххх паук порно раздвинутых влагалищь планом крупным фото сует огромный член фото фото порно латинские мамочки фотографии обнаженных дам цифровой мультиметр засветы телок фото порно с шей фокс фото сом-убийца фото скачать моды для бименджи драйв частное фото женщин за 30 домашние дротаверин инструкция по применению цена украина вульги женщин фото крупным планом комикс для взрослых фото фото бажова 68 фото нудистов ануса подростков большие сиськи между сисек фото частные порно фото мамаши ебля в жопу смотреть фото фото на прием к гинекологу интим фото приватное 1707893 191168 1434933 529948 1783001 1989101 1628366 1235586 1622551 301417 1635248 818945 262203 789303 1160324 1488886 2067158 1740267 622814 1055787 990890 1455639 79790 1563499 1937873 1851233 1559777 119993 106551 414282 1234779 209671 243805 100200 902882 1542015 1894059 387709 1286046 647125 1848252 694067 400741 1440036 385818 8944 2060814 695236 811789 1425362 1671539 1308310 832789 1869465 1798568 114240 1313579 110778 1360845 911009 1426462 1796591 2018602 1647067 1112411 1611979 1349113 1989770 1814278 1528511 1611594 1847535 1612528 1230500 1023532 1626292 53979 494995 1051003 266016 1100593 409523 218466 1919911 735946 284076 922482 639582 1322172 1017499 1028869 1355268 2038622 613322 1031430 859959 409298 979166 784047 1611862
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721