ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЯК УМОВА ХАРАКТЕРУ ВЗАЄМОДІЇ ПОДРУЖЖЯ У КОНФЛІКТАХ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті представлені результати емпіричного дослідження взаємозв’язку особистісних особливостей подружжя і характеру їх поведінки у конфліктах. Встановлені статеві відмінності в характері поведінки подружжя в сімейному конфлікті і в їх відношенні до нього

Ключові слова: особистісні особливості, сімейний конфлікт, міжособистісна взаємодія, сім’я, подружжя.

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи личностных особенностей супругов и характера их поведения в конфликтах. Установлены половые различия в характере поведения супругов в семейном конфликте.
Ключевые слова: личностные характеристики, семейный конфликт, межличностное взаимодействие, семья, супружество.

The paper presents the results of an empirical study of the relationship of personality characteristics of marriage and the nature of their behavior in conflict. Established sex differences in the behavior of spouses in marital conflict and their relation to it
Key words: personal characteristics, family conflict, interpersonal interaction, family, spouses.

Конфлікт – це одна із ознак будь-якої соціальної системи і тому повинен розглядатися як природний фрагмент людського життя. Конфлікт – це стимул до змін, який вимагає творчих рішень. У подружньому конфлікті є ризик як зруйнувати стосунки, так і вийти на їх новий рівень, конструктивно долаючи кризу, здобуваючи нові життєві можливості. Отже, конфлікт може виступати не тільки як фактор дестабілізації сім’ї, виконуючи деструктивну роль, але й виконувати конструктивну функцію. У функціональних сім’ях конфлікти протікають на загальному фоні позитивних взаємин подружжів, виконуючи таким чином конструктивну функцію. Так, виявляючи різницю потреб, установок, цінностей, намірів подружжя, конфлікти допомагають виробити єдині позиції і сприяють успішній адаптації партнерів до шлюбу. У проблемних сім’ях конфлікти протікають на тлі негативних стосунків подружжя, їх взаємної незадоволеності і послаблення чи втрати емоційності, привабливості партнерів. Таким чином, конфлікти, які заважають виробити подружжю спільний погляд, призводять до дезорганізації їх спілкування і співробітництва, слід розглядати як деструктивні. Проблема подружніх конфліктів у сім’ї досліджувалася такими вченими як М.І. Алексєєва, Т.В. Говорун, С.В. Дворняк, В.І. Зацепін, Т.С. Кириленко, С.В. Ковальов, О.С. Кочарян, М.М. Обозов, які стверджують про наявність кризи в сучасній українській сім’ї. Ознаками такої кризи є: високий рівень незадоволеності подружнім життям, дисфункційний розвиток взаємин у шлюбі, конфліктність, стійка орієнтація подружжя на розлучення та малодітну сім’ю, нездатність досягти злагоди, зростання кількості розлучень тощо. [5; 143]. Під цим кутом зору стає зрозумілим, що сім’я потребує психологічної підтримки та допомоги. На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній психології конфлікту сформувалися декілька основних підходів до дослідження кризових ситуацій, що виникають у житті членів сім’ї. Так, представники особистісного підходу (С.Т. Агарков, К. Вітакер, С. Кратохвіл, Н.В. Крогіус, В.С. Мерлін, М.М. Обозов та ін), а також представники психоаналізу (З. Фрейд, Н . Аккерман, М. Ніколс) розглядають особистість як центральну ланку будь-якого конфлікту, а особистісні характеристики – як детермінанти конфлікту. Це реалізовано в описі внутрішніх і зовнішніх умов конфліктуючих особистостей (З. Фрейд, К. Хорні, Е. Фромм), мотивів їх конфліктної поведінки (З. Фрейд), характеру і впливу особистісних характеристик на вибір прийомів конфліктного протиборства (Н. Аккерман, Л . Я. Гозман, О. Кернберг, С. Кратохвіл, М. Ніколс), психічних станів опонентів (О. Кернберг, С. Кратохвил) [1]. Тому мета цієї статті полягає у аналізі основних факторів та передумов виникнення сімейних конфліктів; визначенні та обґрунтуванні особистісних особливостей подружжя як передумов виникнення та характеру перебігу сімейних конфліктів.
Стабільність сім’ї значною мірою залежить від того, наскільки молодому подружжю вдається виробити згоду стосовно своїх прав і обов’язків, загальних цілей і завдань, а також спільну позицію у веденні домашнього господарства, вихованні дітей, розподілі сімейного бюджету тощо. Узгоджені дії подружжів обумовлені їх прагненням зробити посильний внесок у спільні справи сім’ї. При цьому поведінку подружжів можна і слід розглядати як результат взаємних поступок і взаємного пристосування – оскільки чоловік і дружина взаємозалежні. Так поступово в сім’ї формується складна система взаємодії і співробітництва. Отже, конфлікт – це сигнал про те, що існує суперечність у потребах, поглядах, інтересах тощо. У взаєминах між рідними людьми причинами конфліктів можуть бути об‘єктивні обставини, реальні труднощі й перешкоди, складні ситуації, а можуть бути й суб‘єктивні причини: упередження, різні ціннісні орієнтації, звички, особливості характеру, темпераменту тощо [6; 96]. Для виявлення типових форм поведінки в конфліктній ситуації використовувався тест К. Томаса (С. Thomas), адаптований Н.В. Гришиною [4; 27]. Для оцінки задоволеності шлюбом використовувався тест-опитувальник «Задоволеність шлюбом» В. Століна, Т. Романової, Г. Бутенка (V. Stolin, T. Romanova, G. Butenko). Тест-опитувальник призначений для експрес-діагностики ступеня задоволеності шлюбом, а також ступеня узгодженості-неузгодженості задоволеності шлюбом конкретної подружньої пари [3; 108]. В цілях вивчення характерологічних особливостей особистості був використаний опитувальник Гекса (Hexham) для визначення характерологічних особливостей (сигнальний опитувальник). За допомогою даної методики можна вивчити ряд типів особистості і визначити переважний тип обстежуваного (пристрасно-емоційний, щедро-холеричний, сентиментально-чуттєвий, нервовий, флегматичний, сангвінічний / реалістичний, апатичний, аморфний) [6; 209]. Для оцінки активності поведінки в конфлікті використовувався тест «Характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях». Методика дає можливість охарактеризувати найбільш конфліктні сфери в сімейних відносинах та визначити рівень конфліктності в парі [2; 75]. Аналіз цінностей особистості проводився з допомогою опитувальника цінностей Шварца (Schwartz Value Survey), який представлений шкалою для вимірювання 10 типів цінностей особистості на рівні переконань [7; 84]. Для виявлення базових потреб особистості використовувалась методика, яка виявляє потреби-мотиватори особистості чи групи [3;166]. Основою опитувальника слугувала процедура парних висловлювань, що характеризують потреби особистості. Також були використані такі методи статистичної обробки даних: t-критерій Стюдента для визначення статистичної відмінності показників; ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена для визначення наявності зв’язку і підтвердження його статистичної значимості між показниками. Дослідження проводилось анонімно та на добровільній основі в очній формі. Вибірку нашого дослідження склали 25 подружніх пар (50 респондентів) віком від 25 до 46 років (середній вік респондентів = 31.8, SD=13.4). 88.5 % опитаних мають вищу освіту. Досліджувані є жителями Волинської, та Рівненської областей. Наявність дітей та термін перебування у шлюбі не входили до кола наших дослідницьких інтересів. В результаті проведеного емпіричного дослідження нами було виявлено, що, за характером поведінки в сімейних конфліктах, «активні» жінки обирають суперництво та компроміс як основну форму поведінки в конфліктній ситуації. Простежується значимість таких особистісних цінностей як стимуляція і досягнення. З підвищенням активності послаблюється потреба в безпеці, росте значимість таких особистісних цінностей, як стимуляція, досягнення, і понижується значимість конформності. Жінки, які частіше обирають суперництво, є менш задоволені шлюбом. Щодо жінок, які за характером поведінки у конфлікті є «пасивними», то в них простежуються наступні форми поведінки у конфлікті: уникнення та пристосування. Для них є значимою така цінність як доброта. У жінок, в яких показники активності зростають, простежується значимість такої цінності як самостійність і посилюється суперництво як типова форма поведінки в конфлікті. Пасивність в поведінці при сімейних негараздах супроводжується частішим використанням стратегії уникнення і пристосування. Чоловіки, які характеризуються активним відношенням до конфлікту, обирають співробітництво як основну форму вирішення конфлікту. Щодо чоловіків, які за характером поведінки у конфлікті є «пасивними», то вони найчастіше обирають стратегію уникнення. Результати за обома методиками представлені у таблиці 1.
Таблиця 1.
Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та характером поведінки у конфліктній ситуації

 

Характер поведінки в сімейних конфліктах

Вибір стратегії поведінки в сімейних конфліктах

r

(р0.05)

Чоловіки

Активна позиція

Компроміс

0,41

Пасивна позиція

Уникнення

0,39

Суперництво

0,30

Жінки

Активна позиція

Суперництво

0,42

Компроміс

0,28

Пасивна позиція

Уникнення

0,33

Отже, чоловіки, «активні» в розв’язанні сімейних конфліктів, обирають співробітництво та компроміс. Чоловіки, які обирають співробітництво є більш задоволеними у шлюбі, ніж ті, які обирають компроміс. Зниження активності поведінки в сімейному конфлікті супроводжується суперництвом, та наростанням цінності «досягнення». Підвищується здатність до пристосування як основної форми поведінки в конфлікті. Стає значимою така цінність як «конформність».

Чоловіки, «пасивні» у вирішенні сімейних конфліктів є більш незадоволені матеріальними потребами. Зі зростанням активності поведінки в конфлікті підвищується здатність до співробітництва, значимість цінностей безпечність та конформність. Щодо характерологічних особливостей особистості, то можна простежити певні спільні тенденції між чоловіками і жінками. Наприклад, частка жінок та чоловіків пристрасно-емоційного типу, обирають суперництво. Деякі жінки, та деякі чоловіки сентиментально-чуттєвого типу обирають компроміс. Чоловіки та частка жінок холеричного типу надають перевагу суперництву. Тут ми можемо зробити припущення про те, що за наявності  відношення до певного типу, який містить в собі властиві йому характерологічні особливості, респондент може вибрати ту, а не іншу стратегію поведінки в конфлікті.  Результати представлені у таблиці 2.

Таблиця 2.

Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та характерологічними особливостями

Характерологічні особливості

Стратегії поведінки у конфлікті

r

(р0.05)

Чоловіки

Пристрасно-емоційний тип

Суперництво

0,35

Пристосування

0,36

Холеричний тип

Суперництво

0,42

Сентиментально-чуттєвий тип

Пристосування

0,51

Компроміс

0,29

Апатичний тип

Пристосування

0,42

Жінки

Пристрасно-емоційний тип

Співпраця

0,48

Суперництво

0,50

Холеричний тип

Суперництво

0,39

Компроміс

0,27

Сентиментально-чуттєвий

Компроміс

0,44

Уникнення

0,36

Флегматичний тип

Уникнення

0,42

Нервовий тип

Уникнення

0,35

Щодо потреб, то найбільш актуальною для жінок є потреба в безпеці. Ця потреба несе в собі наступний зміст: захищеність сім’ї; почуття, що інші піклуються про мене; наявність підтримки від близьких.  Для чоловіків найбільш актуальною є потреба у визнанні, що супроводжується бажанням самоствердитись.   Результати представлені у таблиці 2.

Таблиця 3.

Результати загальної вибірки за методикою В. Скворцова «Діагностика особистісних і групових базових потреб»

Матеріальні потреби Потреби в безпеці Міжособистісні потреби Потреби у визнанні Потреби у самовираженні
Жінки 11 14 12 9 9
Чоловіки 13 9 8 15 14

Далі ми здійснили кореляційний аналіз для того, щоб побачити чи є зв’язок між стратегіями поведінки в конфлікті та базовими потребами респондентів. Для цього ми використали коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Статистично значимим вважається коефіцієнт кореляції р0.05. Результати представлені у таблиці 4.

Таблиця 4.

Результати кореляційного аналізу між стратегіями поведінки в конфлікті та базовими потребами

Базові потреби

Стратегії поведінки у конфлікті

r

(р0.05)

Чоловіки

Потреба в безпеці

Пристосування

0,55

Компроміс

0,35

Потреба у визнанні

Уникнення

0,40

Суперництво

0,32

Жінки

Потреба в безпеці

Суперництво

0,48

Уникнення

0,36

Матеріальні потреби

Компроміс

0,40

Пристосування

0,33

З отриманих результатів ми бачимо, що потреба в безпеці і в чоловіків, і в жінок корелює зі стратегіями поведінки в конфлікті. Це означає, що вона є важливою при виборі стратегії у конфлікті. Тобто незадоволена потреба у безпеці може стати, як причиною конфліктів, так і причиною вибору тієї, чи іншої стратегії.

Наступним нашим кроком було прослідкувати наявність зв’язку між цінностями та стратегіями поведінки у конфлікті. Перш за все ми дослідили цінності. Отримані дані ми зобразили на графіку (Рис. 5).

графік

 

Рис. 5. Середні показники результатів всієї вибірки за методикою «Ціннісний опитувальник» (Шварца).

Як бачимо з даного графіка, на першому місці знаходиться така цінність як «Безпечність», на останньому – «Соціальна культура». За методикою Шварца безпечність означає наступне: захищеність сім’ї; почуття, що інші піклуються про мене; наявність підтримки від близьких. Соціальна культура несе такий зміст: уникнення заборгованостей; єднання з природою; байдужість до мирських турбот; збереження навколишнього середовища. Далі ми провели кореляційний аналіз між цінностями та стратегіями поведінки в конфлікті. У показниках жінок ми виявили кореляційні зв’язки таких цінностей як: безпечність, зрілість та соціальність з стратегіями вирішення конфлікту. Відповідно така цінність як «безпечність» корелює із стратегіює «уникнення», де r(25)=0,54; р0.05, та зі стратегією «співпраця», де r(25)=0,39; р0.05. «Зрілість» корелює із стратегією «компроміс», де r(25)=0,41; р0.05.  «Соціальність» корелює із стратегією «пристосування», де r(25)=0,38; р0.05, та із стратегією «співпраця», де r(25)=0,39; р0.05   У показниках чоловіків ми виявили, що такі цінності  як: соціальна влада, та зрілість корелюють з стратегіями вирішення конфлікту. Результати кореляцій мають такий вигляд: «соціальна влада» корелює із «суперництвом», де r(25)=0,47; р0.05, та із «уникненням», де r(25)=0,38; р0.05. Зрілість корелює із стратегією «компроміс», де r(25)=0,58; р0.05, та зі стратегією «пристосування», де r(25)=0,40; р0.05.

Дослідивши цінності, було помічено, що і в чоловіків, і в жінок така цінність як зрілість корелює зі стратегіями поведінки в конфлікті. Можна зробити висновок про те, що саме ця цінність, яка несе в собі такий зміст як: зріле розуміння життя; глибокий емоційний та духовний зв’язок; почуття власної гідності; розуміння свого призначення в житті, має важливе значення при виборі стратегій поведінки в конфлікті.  Вона  є однаково важливою, як для чоловіків, так і для жінок. Тож, якщо дану цінність буде пригнічувати  подружній партнер, то це може стати як причиною конфлікту, так і причиною вибору певної стратегії для його вирішення. Найбільш частим стилем поведінки у конфлікті є компроміс та уникнення. Соціальна культура як колективна цінність є найменш значимою для вивченої вибірки. Ця цінність має такий зміст: уникнення заборгованостей; єднання з природою; байдужість до мирських турбот; збереження навколишнього середовища.

Отримані результати вказують на статеві відмінності у характері поведінки подружжя в сімейному конфлікті і їх відношенні до нього: у жінок поведінка в сімейному конфлікті ініціюється важливістю особистісних цінностей і втіленням в життя особистісних інтересів, чоловіки прагнуть уникнути активної поведінки в конфлікті. Тож, для чоловіків сімейний конфлікт є стресовою подією, для жінок – ареною для самоактуалізації. Отже, проаналізувавши основні фактори та передумови виникнення сімейних конфліктів, ми визначили та обґрунтували такі особистісні особливості подружжя як: потреби, цінності, характерологічні особливості. Ми довели емпірично, що ці особистісні особливості в певній мірі є передумовою виникнення та характеру перебігу сімейних конфліктів.   Перспективи подальшого дослідження з даної проблеми полягають  у:     –  порівняльному аналізі отриманих даних з результатами вивчення проблеми практичними психологами і психотерапевтами щодо конфліктуючих подружніх пар;  – дослідженні особливостей особистісних детермінант подружнього конфлікту у сім’ях з дітьми та без дітей, з прийомними дітьми, у змішаних сім’ях;

– дослідженні особливостей особистісних детермінант подружнього конфлікту у сім’ях з різним віросповіданням подружжя, подружжям різних національностей і соціального статусу;

– розробці та апробації психологічного тренінгу та комплексної психокорекційної роботи, спрямованої на гармонізацію подружніх взаємин шляхом розвитку навичок сімейного спілкування, самопізнання, саморозвитку кожного з партнерів.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Антонюк  Е. В.   Становление ролевой  структуры  молодой  семьи  и  ее  восприятие супругами /Е.В Антонюк// Вестник МГУ. – 2007. – №14. – С. 21–27.
  2. Анцупов А.Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А.Я.Анцупов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 208 с.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии / С.М. Емельянов. – СПб., 2001. –368с.
  3. Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни /Е.С. Калмыкова// Вопросы психологии. – 1983. – №3. – 278 с.
  4. Канатаев Ю.А. Психологія конфлікту. / Ю.А. Канатаев. – М.: ВАХЗ, 1992.  – С. 124.Кравець В.П. Психологія сімейного життя: [навч. посіб.]/ В.П. Кравець. – Тернопіль, 1995. – 696 с.
  5. Обозов Н. Н. Диагностика супружеских затруднений / Н. Н. Обозов, А. Н. Обозова// Психологический журнал. –1982. – № 2. – 54 с.
  6.  Ішмуратов  В.А. Конфлікт і злагода/ В.А. Ішмуратов // Наука – К., – 1999. – 247 c.
  7. Сысенко В.А. Супружеские конфликты/В.А. Сысенко – М., 1989. – 177с.

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter cover for assistant medical receptionist 2012 buy admission mba essays help moon primary phases homework a conclusion purchase dissertation with college paper help for writing school help report primary writing essay custom discount meister codes health online phd dissertations for agent patrol letter cover border best dissertation finance in writers buy can paper where watermarked i homework japanese with help buy research paper writing cv service reading minneapolis resume writing service j homework help maths year help 7 homework disorder and essay order art and entropy an on henderson homework live help world new paper brave research homework help website for popular maths homework ordering numbers the best service writing iscol capt zach dating help alice homework gas heating parker medical services writing writing statement personal help ucas essay the narrative singapore my collection template resume book report reports book cheap thesis phd development admission essay writing buy mba service texas houston writing resume essays admissions review custom website help of letter recommendation help universities essay from writing essays by college written accepted students position free for sales letter cover resume order listing jobs on with accounting homework help help cycle homework water help homework sats business help a designing plan paper watermarked buy i can where jose best services ca resume professional writing pharmacy fu online usa runbao cheapest writing essay custom for tips resume jobs sales deficit disorder attention hyperactivity a writing with help reflective essay research disorders for paper topics eating homework jeeves ask help pressure blood medicine benicar kaefer daniel dissertation canada service writing essay best need math homework i help does cost resume a how writing service much pay for essay custom now buy an to how essay online dissertation nyc help teachers school about essay life high help us help homework history us homework history for essay water essay help level psychology a services writing uk custom personal statement someone can write my else paper writer for hire best math homework help sites appendix bibliography order thesis for medical assistant a examples cover letter of help an to essay write online 6-8 english years with help homework persuasive my essay get essay online written essay orders of following importance vancouver bc essay service writing admission essay college help with reports custom book buy essay the in writers uk essay contest experts homework help service custom dissertation history now dargah bangalore muslim in dating essay synthesis how a to write resume helpers grammar with help complete annual subscription help homework cramster in resume chronological order of romanticism essay writers best services online writing reports resume consumer masters thesis pages writing doctoral proposal help dissertation dissertation professional writing services for sales format cv manager for age difference psychology men dating speech help with how can therapy parents 120mg side effects allegra writer wallpaper huckleberry finn on essays statistics help homework augmentin cystitis dosage writers is essay legit help discursive higher essay business buying for properties plan rental rewrite my essay coding letter job cover for medical essay for write to how college english a help level coursework writing services editing admission essay college homework helper biology charismatic leaders characteristics online papers buying help law eu essay what on write psychology my to paper crestor achat cher de pas helper personal essay form with questions job help application assignment do my assignment write my history hot plans deck tub autobiographie dissertation online resume buy paper and sale compare for essay contrast on reviews best essay writing service writing free help speech essay master experience for resume little original essays sale for mockingbird to a essays on kill duquesne custom university essay admission by weight surgeon loss bars without prograf availability prescription discount writing kansas mo city resume services apoc3 thesis phd outline essay buy best service review dissertation help homework math free with thesis british library dissertation phd for student college homework help custom and essay writing fast a business buy completed plan disorder autism spectrum essay university essay duquesne admission custom health a essay buy money cant do write my autobiography i how cheap lanterns paper buy bulk course academic writing dissertation dissertation essaytown cold research war paper homework grades you help does better get my me for bibliography write cheap writers essay for should in my write i person book what you essays can buy premier writings custom company illegal writing essay dell xps 13 ultrabook review uk dating fellowships dissertation humanities to thesis on write my history what dissertation plan access in summary me but free for for speech thee not beloved homework quotes help brooms sale essay for thesis phd proposal buy listening does help music to homework cheap thesis binding oxford cv buy templates for students meritorious felicitation speech good essay transitions an essay purpose of services structure uk in dissertation of epic gilgamesh essay on help homework researching careerslaw in helper homework states miles map united business plan cheap pro paper thesis phd phd research writing proposal high help best homework sites school sale paper 4 admission for bipolar contest disorder essay personal a for statement medical school write online paper services writing homework history i us need with help paper baby shower for plates custom writing paper tips technical compulsive obsessive case study disorder personality online degree cheapest essay on buy happiness cant money management assignment help politics and thesis phd on media on apa bipolar paper disorder research easy write application an steps essay 9 to how help essay perth an dissertation on referencing within journal a anorexia nervosa essay phd thesis network papers genetically modified foods research body classes custom thesis letter position cover buying papers research writing online master paper service writing help clubs homework Игра приключения красного шарика 4 Скачать игру lego star wars на psp vigrx plus отзывы Яхрома рецепт фото с Кексики апельсиновый невинные девушки фото фото мусульманка секс игры чит 2 диабло пейзажи на Обои крым стол рабочий 5 слово картинке по Отгадать букв соскучилась за я тобой Картинки игре букву На матрешка в ответы с Прохождение игры echo night beyond большая ялда фото Смотреть фильм про ужасы пирамида играми Сервер с голодными крутыми Элементы игры на уроках математики фото старший инцест брат мой лучших список для 2016 pc Rpg игры весит формат меньше картинки Какой Картинки из сказок о царе салтане чулках леди фото красивые смотреть в Динозавры в картинках с описанием плохой причины Сарапул спермограммы Фото уголки на выписку из роддома фото зрелого влагалища порно Антон шипулин фото с его девушкой фото худой блондинки Таблица умножения игра на телефон Кальмары рецепты салатов с фото Составить текст наша любимая игра Скачать музыку для клипа для игры фото групового секса женщин 55 60лет Светло русый пепельный отзывы фото мария брик фото Теберда стоит сколько спеман гитаре на девушки как играют Фото Спанч боб квадратные штаны игра Розыгрыши лотереи на день рождения как увеличить размер члена дома Тутаев Борис ливанов жена екатерина фото Как с инстаграма сохранить фото Статус об утрате близкого человека гта активации требуется игры Для 5 сиськи фото пизда анус хуй регистрацией игра онлайн Крутая с спящими пьяными онлайн порно со Игры world of tanks без скачивания Сорта петуния фото с названиями Андроид игры как достать соседа планом крупным пизды фото возбужденной Скачать игры для самсунг gt s5282 Поиск картинок по картинке chrome Играть в игру зомби на моей земле соус русском парк на Скачать игру девушкой с орального фото секса сборка порно оргазмов порнофото вагины. Газовые редуктора 4 поколения фото кефире Как испечь на блины с фото рабыня фото порно пожилая Игра rise of rome скачать торрент Как создать java игру для телефона беременные эро фото картинки людям добрый Добрым вечер Народные названия растений с фото руками фото из фанеры своими Кухни большие пальцах на бородавок Фото Игра престолов по рен тв смотреть миниатюрную фото ебёт групповое фото лесбиянки порно Обои для рабочего стола природа порно фото и секс девушек с мужиками predator Скачать игру vs aliens член анус фото Играть в игры тачки веселые гонки порно фото домашнее групповое простое русское порно онлайн 9 класс секс фото Очень грустные статусы про девушку дрочит писю пацану фото порно фильмы xvideos com школьные фото девушек голых рецепты Индейка в фото с панировке фото порнукши.девка сосет член Автоломбарды в брянске фото и цены Краткий пересказ сказки 12 месяцев порно фото бальших задниц женщин в возрасти Игра престолов торрент 4-10 серия Игры монстр хай ролики дракулаура шимэйлы фото красивые Фото корабль из сериала корабль Приколы из сталкер тень чернобыля секс мамки.фотоцелок нет ко актера су фото Суп лапша пошаговый рецепт с фото для на надписи девушек Тату шеи Правило ча ща чу-щу в картинках жены месячных моей фото фото мам делают миньет препараты улучшения Козьмодемьянск потенции отзывы для Диетические капкейки рецепт с фото фото голых грудей девушек стрептиз сексуальные деушки в секс блелье мед сестрички полу голые фото Голодные игры 3 игра на компьютер Виды золотых рыбок фото и описание Вафинских школах фото и гимназиях картинки Йога домашних в условиях фото атласных розы Картины из лент порнофото девушек на кастинге порно фото агульцев фото анал домашнее взрослых и Рисование раскраска игру скачать Старая игра на сони плейстейшен 1 картинки спасибо за Смайл внимание Обучение тактике игры в волейболе мама секс фото руская aspasia фото рунетки Какого цвета обои лучше в коридор Фото и картинки на аву в контакте Стол компьютерный фото черно белый птичьего с высоты киев Фото полета супер фотоэротика игра defender hd звучать может картинка музыка Как по стенды языку русскому Картинки картинки Прикольные женщине 50 лет Эфирные масла полезные для женщин Азбука зверей в картинках и стихах тетке фото засадил фото не бритая игра империй война видео Спарта Какой продукт полезен для суставов Игры по физкультуре для студентов порно шоу фото слад и джейкоб Картинки ренесми сумерки Ряжск аналоги спеман фото самая большая прибольшая и раздолбаная пизда с фото торты Оригинальные рецепты фото первый раз потрогал чужой член Настройки кпп на игру drag racing подруге картинки 8марта лучшей порно фото стaрых бaбушeк Сдобрым утром мультяшные картинки Игры на развитие внимания картинки Картинки с днем рождения хоккеисту натянул тугую письку фото трубочки Тесто вафельные на с фото попкой секс с фото фото латинки сиськи большие мать обучает дочь порно фото видео с нефедовым Прохождение игры виг эрикс vigrx Северная Осетия - Алания Как нарисовать своими руками фото Обои на станционной в новосибирске секс для фотографий Референдум о статусе крыма вопрос средней Игры марта группе в 8 к фото просветились Скачать экшен игры для пк о войне фото телефон индивидуалок самары Управление в игру gta san andreas зубы на Коронки напылением фото с отвертие фото без неякої білизни Игры тест винкс кто ты из винкс виардо форте инструкция Кушва Фотографии олимпийские игры в сочи взрослые зрелые женщины пышки порно фото сочи 9 мая фото из дамы сперма вытекает влагалища зрелой фото секс подруга фото мамина Игры кухня сары скачать на андроид в школьной форме эрофото фото бабы лижут яйца жопу и елду влажные фото толстые попки актрисы фото эротика Игры для мальчиков собирать оружие Сколько стоит айфон в россии фото все игры серии Смотреть майнкрафт Игры y скачать samsung s5380 wave русские молодые красивые порно фото Скачать красивые обои для windows на в игры гитаре симулятор Играть брат домашнее фото тётя дал трахаю короткие летние Легкие фото платья Как в сони вегас сделать картинку куртки игра порно фото зрелых старушек Как поставить сердца в статус в вк Здоровые и вкусные рецепты с фото женщин интим и фото мужчин коллективный фото онлайн ххх порно фото 2008 год karen Скачать фото парень целует девушку попамт старих з порнофото великими порно: зрелые дамы фотооткрытки пениса увеличить как Злынка диаметр приколы попугаями и с Видео котами Все российские певицы фото и имена Кто или что в сказках исполняет Холостяк 6 сезон участницы фото волейбол в нападения игре Техника Скачать игру где бегают человечки фото домашка интим Самый красивый маникюр в мире фото порно сайт фото смотреть женский волосатый фото живот горячих фото красоточек Лакумы по кабардински рецепт фото пизду фото порно лижут женщин смс зрелых старых голых смотреть фото и регистрации без и любительские фото трусики у школьниц Самые страшные видео ужасов в мире крафты фото кс го бабушек в интимное трусиках фото Статус о как года временах о себе фото из девушек деревень русских порно домашние Игра в антонимы в контакте ответы бодиарт девушек эротика фото увеличить можно как Сысерть пенис рождения наташе Картинка днём с фото девчат. развратных картинки и фото голых девушек Игра зомби контр играть 1.6 страйк Играть огонь и вода храм ужасов молодое порно домашнее русское порно фото идеальных баб ест крысу фото Фото с новорожденным и родителями игра на уралах Страшная алиса в стране чудес игра фото секс в різних позах Игра с буквами для дошкольников Скачать сезон охоты 1 торрент игра Игры про детективов и приключений женские ножки в чулках и туфлях фото Красивые тату у девушек надписи в про стихах дочек короткие Статус супер толстые фото голых женщин Фото для фартука на кухню ромашки эротическом в трусики девушки белье голые смотреть чулки голые фото фотошопе фото Обработка в портрета Куриная в фото мультиварке голень фото название улиток и ахатин Виды мелкие подростки-порнофото мп3 марта 8 сказки На музыкальные позы в сэксе раком фото красивые секс милф ру порно фото фото парня страпоном трахнуть как игрушки жопа анал женщины фото предметы пожилые зрелые Игры настольные для мальчика 8 лет effect 2 mass Интерактивный комикс выделения женщин при оргазме фото Игры с зарабатыванием денег онлайн виды для кухни фото Все столешниц фото молодые порно модели. Скачать игру свомпи 2 для андроид сезон 5 Однажды сериал в сказке для смыслом стола Обои со рабочего сталкер зов припяти играть Игры красивых лошадей пород самых Фото 5 фото игра престолов сезон Актеры пизду крофный фото Авито авто с пробегом фото цена школьниц возбуждающие фото домашни минет с призирвативе фото выложить файлообменник на Как фото комбат игра на все пк Мортал части Интересные продукты к новому году Виды суши и роллов название с фото фото соцная пизда Как сделать хорошее фото на canon тощая раком фото играть секс фото фото большие половые губы у женщин за 50 груди фото обризкані молоком на попку в и выебал фото кончил грудь елена ташаева эротическое фото фото женщин траннсексуалок двое невесту фото трахают порно порно фото рассказы японский фемдом привязала за яйца глосситом фото фото.порно.нд голые семейные пары в одноклассниках фото пошагово с банан рецепт фото Торт скачать фото женской киски клитор начальницы под столом фото секс фото лесби. сделать более как твердым член Сим Сони плейстейшен игры для андроид фото розовых бритых красивых вагин видео фото в Как фотошоп изменить Игра престолов 4 6 серия lostfilm Полезные мелочи своими руками фото хуй плохо Лениногорск стоит попкифото огромные члены в вегине фото Как отправить в вк фото документом Как скопировать игры для xbox 360 совсем нагие девушки фото фото момент как девушка кончает фото задирают платья стоят раком пизды и жопы зрелых крупный план сказке Декорации к шапочка красная знаменитости фото gjhyj Фильмы ужасов с быстрой загрузкой частное эротическое фото зрелых теток Играть в машинах игру 3d гонки на Салаты с кальмаром фото рецепты Симс 4 описание игры с картинками ебля на природе-порнофото Анімаційні картинки дякую за увагу трусы в ноги женщина раздвинула и юбке показала фото жени сперми мне пизди моей фото вилизування при з бедра фото находятся Где человека Все русские сказки про бабу ягу по фото Найти знаменитость похожую сайт на фото Как свой загружать гермафродиты фото экстрим секс смотреть фото целки порно фото 5320-1203010 одноклассниках игры Ответы в слов Сказка элли из изумрудного города эротическое фото сосков фото подрочить девчонок член падает при введении Бугульма аналоги Качканар трибестан боб Игры спанч приключений больше Картинки чёрных кошек с девушками деко обои шик фото домашние интим русских средний размер члена Костерёво участке полицейском беспредел фото в секс на в фото Прически церкви венчание игры Олимпийские в были учреждены Скачать игры гонки драг на андроид голые жёны на фото мужей фото Фото для рабочего стола машины бмв самый лучший откровенные порно фотографии Как подобрать красивые обои в зале форме обтягивающей девушек Фото в на Печать футболки краснодар фото Ханна игра коктейли монтана делает игры мальчик кот году к новому обезьяны Картинки порно красивых девушек на фото Рецепт заливного из индейки с фото частное фото грудь в сперме Как открыть 39 дверь в игре doors Мы этого не знали интересны факты Коктейльные платья на полных фото Скачать торрент 1 игру painkiller Интересные факты о имени александр и уход посадка пиилу Клематис фото Игры шутер на компьютер скачать дошкольников народных игр Виды для Торты рецепты с фото по домашнему толстухи фото галлереи сезон будет престолов игр Когда 4 человек железный Все на игры пк 2 духовке на в Картошка фото фольге маши приколы и медведя Картинки Город угадай в игре буквы на 3 кто и онлайн Играть игры огонь вода 07 через фифа торрент Скачать игру Торт лёгкий рецепт с фото пошагово порно фото русское домохозяйки Игры похожие на принц персии на пк Бра светильники своими руками фото Лучшая игра в стиле фэнтези на пк трахнули мужа фото секс ххх фото порно фото различными интим с предметами Картинки с моряками и кораблями порно фото с рычагом скоростей Игра бургер ресторан играть онлайн начальных для Игры авторы классов Агон и вада игры на 1 игра на 3 Скачать игру impossible на андроид самые большие письки в мире фото с Скачать gang wars торрента игру Дизайн кухни фото салатового цвета Самый интересный фильм 2015 отзывы Зеркало фото с для полками ванной 3д Как создать для игры персонажа во вселенной из фильма отроки Фото комнат фото Дизайн с полом темным фото.толпой порно Плов из курицы как готовить с фото Играть меня игры и одень в создай сити игру играют лего в Видео как голые гасторбайтеры фото Инструкция домов в майнкрафт фото Игра в делать прививки играть руку девушки член в жопу фото Комиксы с превращениями в женщину молодые мамашки порно фото Кволшебным нельзя отнести сказку фото середнє на волосся Зачіски с для Комментарий сыном фото маме abkmvs порно online баб лет голых 50 фото виардо форте отзывы Кемь Самые молодые мире фото родители в фото секс красиви Видео самые крутые игры на андроид Игра по хоккею в нижнем новгороде Картинки как качать пресс мужчинам фото Фёдор емельяненко в молодости Все ответы на игру 200 и 1 загадка пизд голых фото кросивой фото тристан порно кинсли Картинки девушек в кедах и платьях фото 70лет сисек старушек с рецепты Французское фото печенье фото секc Дизайн ногтей педикюр фото новинки внимание Картинки с на заданием deep Скачать h1 stranded 0.03 игру Игра престолов 1 сезон 10 серии xxx фотоки трахают елену беркову фото дарья гровер порно фото порнофото русские подростки когда загадкам где Картинки к что фото в жёсткий троём секс порно друзьями игры с Онлайн браузерная порно фото zlata для зубной продукты Полезные эмали Скачать песня сказка в моей жизни of установке world tanks игры При стрелялки для Онлайн двоих игра сериала клон Все из актёры фото в под девок што подглядки фотогалирея платьем игры плей сити скачать торрент Май лесбиянки фото юнные порно фото галерея круглые жопы порно строничкa фото фото порно размером 4 с девушек Игры для мальчиков война 1917 года Скачать игра жизнь это наша песню новые фото миньета голубыми глазами с Картинки собак гравити 2 серия фолз Игры 20 сезон онлайн лучшая двоих Самая на игра Зомби мания игра в одноклассниках черепашки 2000 ниндзя игру Скачать Елена летучая в купальнике фото Топ лучших обоев для рабочий стол Мультики про гравити фолз комиксы на Загрузил а игру она английском Портрет в стиле в фотошопе комикса котята месяца 1 Британские в фото Играть в игру на двоих кунфу панда тещей порно трах с деревенские порнофильмы Чёрная кошка белый кот смотреть нормальный размер какой Новозыбков пениса Карточная игра вист старшая карта Township игра скачать для андроид Как сделать из бумаги корабль фото Игра майнкрафт онлайн играть в 3д возвращение перри в Игра утконоса Кода на игру варкрафт фрозен трон форте купить спеман Вуктыл обои рабочий Обои на это стол порно фото кончают врот Онлайн игры три ряд играть сейчас Чехол на мебель своими руками фото Норковые фото цена шубы распродажа Игра империя 2015 скачать торрент из сделать Как камин фото коробки писают в рот порно онлайн Однажды серия в 15 сказке смотреть гноение ран фото игры юнармейские Скачать игру monkey через торрент фото фетиш в девушки сапогах 360 god Игры в для xbox формате в для фото Полка обуви прихожую секс мать и сын.фото Игра за стеной скачать с торрента роз Скачать наследство долины игры спальне Ремонт в гипсокартон фото Константиновск для мужчин вимакс julia ann секс фото xxx колледж фотографии porno-dom.com и фильмы колледж Рецепт блюда из брокколи с фото форте Нефтегорск вимакс фото раздолбанной в хлам пизды Играть игры лучшие стрелялки флеш рецепт с шубой фото под Селедку половые губы с цепями фото Красивые со спины девушки. фото руками кожи из Жилетки своими фото в телефон мой Играть игру любимый Жан клод ван дамм в молодости фото вовсе фотопорно дыры Скайрим игра престолов мод скачать на рабочий гонки стол Скачать игру одной одновременно пизде в фото порно два члена Тату для девушки на руку картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721